Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: dostateczną oraz: dobrą oraz: bardzo dobrą oraz: Dział: Wykonujemy pomiary wymienia przyrządy, za oblicza wartość pomocą których najbardziej zbliżoną do mierzymy długość, rzeczywistej wartości temperaturę, czas, mierzonej wielkości jako szybkość średnią arytmetyczną i masę, wyników, wymienia jednostki przelicza jednostki mierzonych wielkości, długości, czasu i masy, podaje zakres wykazuje pomiarowy przyrządu, doświadczalnie, że podaje dokładność wartość siły ciężkości jest przyrządu, wprost proporcjonalna do mierzy wartość siły w masy ciała, niutonach za pomocą oblicza wartość ciężaru siłomierza, posługując się wzorem odczytuje gęstość Fc=mg, substancji z tabeli, wyznacza oblicza gęstość doświadczalnie gęstość substancji ze związku ciała stałego o regularnych ρ=m/v, kształtach, wykazuje, że skutek mierzy objętość ciał o wyjaśnia na przykładach przyczyny występowania niepewności pomiarowych, zapisuje różnice między wartością końcową i początkowa wielkości fizycznej (np. Δl ), wyjaśnia, co to znaczy wyzerować przyrząd pomiarowy, uzasadnia potrzebę wprowadzenia siły jako wielkości wektorowej, podaje cechy wielkości wektorowej, przekształca wzór Fc=mg i oblicza masę ciała, znając wartość jego ciężaru, rysuje wektor obrazujący wyjaśnia pojęcie szacowania wartości wielkości fizycznej, zaokrągla wynik pomiaru pośredniego do dwóch cyfr znaczących, opisuje zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości nad poziomem morza, wyciąga wnioski o wartościach wielkości fizycznych na podstawie kąta nachylenia wykresu do osi poziomej, zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 1

2 nacisku na podłoże, ciała o ciężarze Fc zależy od wielkości powierzchni zetknięcia ciała z podłożem, podaje jednostkę ciśnienia i jej wielokrotności, nieregularnych kształtach za pomocą menzurki, wyznacza doświadczalnie gęstość cieczy, szacuje niepewności pomiarowe przy pomiarach masy i objętości, oblicza ciśnienie za pomocą wzoru p=f/s, przelicza jednostki ciśnienia, mierzy ciśnienie atmosferyczne za pomocą barometru, na podstawie wyników zgromadzonych w tabeli sporządza wykres zależności jednej wielkości fizycznej od drugiej, siłę o zadanej wartości (przyjmując odpowiednią jednostkę), przekształca wzór ρ=m/v i oblicza każdą z wielkości fizycznych w tym wzorze, przelicza gęstość wyrażoną w kg/m3 na g/cm3 i na odwrót, przekształca wzór p=f/s i oblicza każdą z wielkości występujących w tym wzorze, wykazuje, że jeśli dwie wielkości są do siebie wprost proporcjonalne, to wykres zależności jednej od drugiej jest półprostą wychodzącą z początku układu osi, 2

3 Dział: Niektóre właściwości fizyczne ciał wymienia stany opisuje stałość skupienia ciał i podaje ich objętości i nieściśliwość przykłady, cieczy, ciał wykazuje kruchych, sprężystych i doświadczalnie ściśliwość plastycznych, gazów, wymienia i opisuje odróżnia wodę w stanie zmiany stanów skupienia gazowym (jako ciał, niewidoczną) od mgły i chmur, topnienia, krzepnięcia, podaje temperatury parowania, skraplania, krzepnięcia i wrzenia sublimacji i resublimacji, wody, odczytuje z tabeli rozszerzalności temperatury topnienia i temperaturowej ciał wrzenia, stałych, cieczy i gazów, rozszerzalności temperaturowej w życiu codziennym i technice, opisuje anomalną rozszerzalność wody i jej znaczenie w przyrodzie, opisuje zachowanie taśmy bimetalicznej przy jej ogrzewaniu, opisuje stałość objętości i nieściśliwość cieczy, wykazuje doświadczalnie zachowanie objętości ciała stałego przy zmianie jego kształtu, opisuje zależność temperatury wrzenia od ciśnienia, opisuje zależność szybkości parowania od temperatury, wyjaśnia zachowanie taśmy bimetalicznej podczas jej ogrzewania, wymienia zastosowania praktyczne taśmy bimetalicznej, zmian właściwości ciał spowodowanych zmianą temperatury i skutki spowodowane przez tę zmianę, wyjaśnia przyczyny skraplania pary wodnej zawartej w powietrzu, np. na okularach, szklankach i potwierdza to doświadczalnie, za pomocą symboli Δl i Δt lubδv i Δt zapisuje fakt, że przyrost długości drutów lub objętości cieczy jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury, wykorzystuje do obliczeń prostą proporcjonalność przyrostu długości do przyrostu temperatury, zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 3

4 II półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: dostateczną oraz: dobrą oraz: bardzo dobrą oraz: Dział: Cząsteczkowa budowa ciał opisuje doświadczenie przelicza temperaturę uzasadniające hipotezę o wyrażoną w skali cząsteczkowej budowie Celsjusza na tę samą ciał, temperaturę w skali opisuje zjawisko Kelvina i na odwrót, dyfuzji, wyjaśnia rolę mydła i podaje przyczyny tego, detergentów, że ciała stałe i ciecze nie opisuje różnice w rozpadają się na budowie ciał stałych, oddzielne cząsteczki, cieczy i gazów, na wybranym przykładzie opisuje sposobów, którymi można zjawisko napięcia zmienić ciśnienie gazu w powierzchniowego, zamkniętym zbiorniku, demonstrując odpowiednie doświadczenie, atomów i cząsteczek, pierwiastków i związków chemicznych, wyjaśnia, dlaczego na wewnętrzne ściany zbiornika gaz wywiera parcie, wykazuje doświadczalnie zależność szybkości dyfuzji od temperatury, opisuje związek średniej szybkości cząsteczek gazu lub cieczy z jego temperaturą, działania sił spójności i sił przylegania, wyjaśnia zjawisko menisku wklęsłego i włoskowatości, wyjaśnia pojęcia: atomu, cząsteczki, pierwiastka i związku chemicznego, objaśnia, co to znaczy, że ciało stałe ma budowę krystaliczną, wykorzystania zjawiska włoskowatości w przyrodzie, wymienia i objaśnia sposoby zwiększania ciśnienia gazu w zamkniętym zbiorniku, zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu i praktycznych, 4

5 Dział: Jak opisujemy ruch? opisuje ruch ciała w rozróżnia pojęcia tor podanym układzie ruchu i droga, odniesienia, na podstawie różnych klasyfikuje ruchy ze wykresów s (t) odczytuje względu na kształt toru, drogę przebywaną przez wymienia cechy ciało w różnych odstępach charakteryzujące ruch czasu, prostoliniowy wartość prędkości w jednostajny, km/h wyraża w m/s i na zapisuje wzór s=vt i odwrót, nazywa występujące w uzasadnia potrzebę nim wielkości, wprowadzenia do opisu oblicza drogę przebytą ruchu wielkości przez ciało na podstawie wektorowej prędkości, wykresu zależności υ(t), na przykładzie wymienia oblicza wartość cechy prędkości, jako prędkości ze wzoru s=tv, wielkości wektorowej, oblicza średnią wartość opisuje ruch jednostajnie prędkości υśr = s:t, przyspieszony, odróżnia średnią z wykresu zależności υ(t) wartość odczytuje przyrosty prędkości od chwilowej szybkości w określonych wartości prędkości, jednakowych odstępach ruchu czasu, przyspieszonego i podaje wzór na wartość opóźnionego, przyspieszenia, podaje jednostki przyspieszenia, posługuje się pojęciem wartości przyspieszenia do opisu ruchu jednostajnie przyspieszonego, podaje wartość przyspieszenia ziemskiego, obiera układ odniesienia i opisuje ruch w tym układzie, wyjaśnia, co to znaczy, że spoczynek i ruch są względne, sporządza wykres zależności s (t) na podstawie wyników doświadczenia zgromadzonych w tabeli, sporządza wykres zależności υ(t) na podstawie danych z tabeli, podaje interpretację fizyczną pojęcia szybkości, przekształca wzór s=tv i oblicza każdą z występujących w nim wielkości, opisuje ruch prostoliniowy jednostajny używając pojęcia prędkości, rysuje wektor obrazujący prędkość o zadanej wartości(przyjmując odpowiednią jednostkę), planuje czas podróży na podstawie mapy i oszacowanej średniej szybkości pojazdu, wyznacza opisuje położenie ciała za pomocą współrzędnej x, oblicza przebytą przez ciało drogę jako s=x2 x1=δx, doświadczalnie bada ruch jednostajny prostoliniowy i formułuje wniosek s ~ t, wyjaśnia, że pojęcie prędkość w znaczeniu fizycznym to prędkość chwilowa, opisuje jakościowo ruch opóźniony, przekształca wzór na wartość przyspieszenia i oblicza każdą wielkość z tego wzoru, podaje interpretację fizyczną pojęcia przyspieszenia, zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 5

6 doświadczalnie średnią wartość prędkości biegu lub pływania lub jazdy na rowerze, wykonuje zadania obliczeniowe, posługując się średnią wartością prędkości, sporządza wykres zależności υ(t) dla ruchu jednostajnie przyspieszonego, sporządza wykres zależności a (t) dla ruchu jednostajnie przyspieszonego, 6

7 Wymagania edukacyjne z fizyki kl. II Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: dostateczną oraz: dobrą oraz: bardzo dobrą oraz: Dział: Siły w przyrodzie wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał, na przykładach rozpoznaje oddziaływania bezpośrednie i na odległość, podaje przykład dwóch sił równoważących się, oblicza wartość i określa zwrot wypadkowej dwóch sił działających na ciało wzdłuż jednej prostej o zwrotach zgodnych i przeciwnych, na prostych przykładach ciał spoczywających wskazuje siły wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia, wymienia siły działające na ciężarek wiszący na sprężynie, świadczące o tym, że wartość siły oporu powietrza wzrasta wraz ze wzrostem szybkości ciała, wymienia niektóre sposoby zmniejszania i zwiększania tarcia, wykazuje opisuje wzajemne oddziaływanie ciał posługując się trzecią zasadą dynamiki Newtona, opisuje zjawisko odrzutu, podaje przykład kilku sił działających wzdłuż jednej prostej i równoważących się, opisuje doświadczenie potwierdzające pierwszą zasadę dynamiki, na przykładzie opisuje zjawisko bezwładności, podaje przyczyny występowania sił tarcia, na dowolnym przykładzie wskazuje siły wzajemnego oddziaływania, rysuje je i podaje cechy tych sił, oblicza wartość i określa zwrot wypadkowej kilku sił działających na ciało wzdłuż jednej prostej o zwrotach zgodnych i przeciwnych, wyjaśnia, że w skutek rozciągania lub ściskania ciała pojawiają się w nim siły dążące do przywrócenia początkowych rozmiarów i kształtów, czyli siły sprężystości, wykazuje zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 7

8 równoważące się, analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki, występowania sił sprężystości w otoczeniu,, w których na ciała poruszające się w powietrzu działa siła oporu powietrza, opisuje praktyczne skutki występowania ciśnienia hydrostatycznego, parcia gazów i cieczy na ściany zbiornika, wykorzystania prawa Pascala, podaje warunek pływania i tonięcia ciała zanurzonego w cieczy, opisuje ruch ciała pod działaniem stałej siły wypadkowej zwróconej tak samo jak prędkość, Dział: Praca. Moc. Energia wykonania pracy w sensie fizycznym, podaje warunki doświadczalnie, że siły tarcia występujące przy toczeniu mają mniejsze wartości niż przy przesuwaniu jednego ciała po drugim, pożytecznych i szkodliwych skutków działania sił tarcia, wykorzystuje ciężar cieczy do uzasadnienia zależności ciśnienia cieczy na dnie zbiornika od wysokości słupa cieczy, wyznacza doświadczalnie wartość siły wyporu działającej na ciało zanurzone w cieczy, zapisuje wzorem drugą zasadę dynamiki i odczytuje ten zapis, sporządza wykres zależności W(s) oraz F(s), odczytuje i oblicza pracę na podstawie tych oblicza ciśnienie słupa cieczy na dnie cylindrycznego naczynia p= ρgh, wykorzystuje wzór na ciśnienie hydrostatyczne w zadaniach obliczeniowych, podaje wzór na wartość siły wyporu i wykorzystuje go do wykonywania obliczeń, wyjaśnia pływanie i tonięcie ciał, wykorzystując pierwszą zasadę dynamiki, oblicza każdą z wielkości we wzorze F =ma, podaje wymiar 1 niutona, przez porównanie wzorów F =ma i c F =mg uzasadnia, że współczynnik g to wartość przyspieszenia, z jakim spadają ciała, oblicza każdą z wielkości we wzorze W =Fs, objaśnia sens fizyczny doświadczalnie, że wartość siły tarcia kinetycznego nie zależy od pola powierzchni styku ciał przesuwających się względem siebie, a zależy odm rodzaju powierzchni ciał trących o siebie i wartości siły dociskającej te ciała do siebie, objaśnia zasadę działania podnośnika hydraulicznego i hamulca samochodowego, wyjaśnia, co to znaczy, że ciało jest w stanie nieważkości, wyraża jednostkę pracy, podaje ograniczenia stosowalności wzoru W =Fs, 8

9 konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca, oblicza pracę ze wzoru W =Fs, podaje jednostkę pracy (1 J), wyjaśnia, co to znaczy, że urządzenia pracują z różną mocą, urządzeń pracujących z różną mocą, oblicza moc na podstawie wzoru W=P/t, energii w przyrodzie i sposoby jej wykorzystywania, ciał posiadających energię potencjalną ciężkości i energię kinetyczną, opisuje zasadę działania dźwigni dwustronnej podaje warunek równowagi dźwigni dwustronnej, wyznacza doświadczalnie nieznaną masę za pomocą dźwigni dwustronnej, linijki i ciała o znanej masie, wykresów, podaje jednostki mocy i przelicza je, wyjaśnia, co to znaczy, że ciało posiada energię mechaniczną, wymienia czynności, które należy wykonać, by zmienić energię potencjalną ciała, przemiany energii potencjalnej w kinetyczną i na odwrót, posługując się zasadą zachowania energii mechanicznej, pojęcia mocy, oblicza każdą z wielkości ze wzoru P=W/t, wyjaśnia i zapisuje związek ΔE=W, oblicza energię potencjalną ciężkości kinetyczną ze wzoru, stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej do rozwiązywania zadań obliczeniowych, opisuje zasadę działania bloku nieruchomego i kołowrotu, wyjaśnia, w jaki sposób maszyny proste ułatwiają nam wykonywanie pracy, oblicza moc na podstawie wykresu zależności W(t), wyjaśnia pojęcia układu ciał wzajemnie oddziałujących oraz sił wewnętrznych w układzie i zewnętrznych spoza układu, oblicza energię potencjalną względem dowolnie wybranego poziomu zerowego, objaśnia i oblicza sprawność urządzenia mechanicznego, zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 9

10 II półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: dostateczną oraz: dobrą oraz: bardzo dobrą oraz: Dział: Przemiany energii w zjawiskach cieplnych, w wymienia składniki których na skutek energii wewnętrznej, wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała, występowania opisuje przepływ ciepła konwekcji w przyrodzie, (energii) od ciała o opisuje wyższej temperaturze do proporcjonalność ilości ciała o niższej dostarczonego ciepła do temperaturze, następujący masy ogrzewanego ciała i przy zetknięciu tych ciał, przyrostu jego temperatury, przewodników i oblicza ciepło właściwe izolatorów, na podstawie wzoru, opisuje rolę izolacji opisuje proporcjonalność cieplnej w życiu ilości dostarczanego ciepła codziennym, w temperaturze topnienia odczytuje z tabeli do masy ciała, które wartości ciepła chcemy stopić, właściwego, analizuje (energetycznie) analizuje znaczenie dla zjawisko parowania i przyrody, dużej wartości wrzenia, ciepła właściwego wody, opisuje proporcjonalność opisuje zjawisko ilości dostarczanego ciepła topnienia (stałość do masy cieczy temperatury, zmiany zamienianej w parę, energii wewnętrznej topniejących ciał), znaczenia w przyrodzie wyjaśnia, dlaczego podczas ruchu z tarciem nie jest spełniona zasada zachowania energii mechanicznej, formułuje jakościowo pierwszą zasadę termodynamiki, wyjaśnia zjawisko konwekcji, na podstawie proporcjonalności Q ~ m, Q ~ ΔT definiuje ciepło właściwe substancji, oblicza każdą wielkość ze wzoru Q=c mδt, wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła właściwego, objaśnia, dlaczego podczas topnienia i krzepnięcia temperatura pozostaje stała, mimo zmiany energii wewnętrznej, na podstawie proporcjonalności wyjaśnia, dlaczego przyrost temperatury ciała świadczy o wzroście jego energii wewnętrznej, wykorzystując model budowy materii, objaśnia zjawisko przewodzenia ciepła, uzasadnia, dlaczego w cieczach i gazach przepływ energii odbywa się głównie przez konwekcję, opisuje znaczenie konwekcji w prawidłowym oczyszczaniu powietrza w mieszkaniach, sporządza bilans cieplny dla wody i oblicza szukaną wielkość, opisuje zasadę działania wymiennika ciepła i chłodnicy, doświadczalnie wyznacza ciepło topnienia lodu, zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 10

11 podaje przykład znaczenia w przyrodzie dużej wartości ciepła topnienia lodu, odczytuje z tabeli temperaturę topnienia i ciepło topnienia, opisuje zależność szybkości parowania od temperatury, odczytuje z tabeli temperaturę wrzenia i ciepło parowania, dużej wartości ciepła parowania wody, Q ~ m definiuje ciepło topnienia substancji, oblicza każdą wielkość ze wzoru Q=mc, wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła topnienia, opisuje zależność temperatury wrzenia od zewnętrznego ciśnienia, na podstawie proporcjonalności Q ~ m definiuje ciepło parowania, oblicza każdą wielkość ze wzoru Q=mcp, wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła parowania, opisuje zasadę działania chłodziarki, Dział: Drgania i fale sprężyste wskazuje w otoczeniu podaje znaczenie pojęć: przykłady ciał położenie równowagi, wykonujących ruch wychylenie, amplituda, drgający, okres, częstotliwość, opisuje ruch wahadła i doświadczalnie ciężarka na sprężynie oraz wyznacza okres i analizuje przemiany częstotliwość drgań energii w tych ruchach, wahadła i ciężarka na posługuje się pojęciami sprężynie, długości fali, szybkości demonstruje falę rozchodzenia się fali, poprzeczną i podłużną, kierunku rozchodzenia się podaje różnice między fali, tymi falami, opisuje mechanizm odczytuje amplitudę i okres z wykresu x (t) dla drgającego ciała, wykorzystuje drugą zasadę dynamiki do opisu ruchu wahadła, opisuje mechanizm przekazywania drgań jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fali na napiętej linie i fal dźwiękowych w powietrzu, stosuje wzory λ=υt oraz opisuje przykłady drgań tłumionych i wymuszonych, opisuje zjawisko izochronizmu wahadła, uzasadnia, dlaczego fale podłużne mogą się rozchodzić w ciałach stałych, cieczach i gazach, a fale poprzeczne tylko w ciałach stałych, opisuje występowanie w przyrodzie i zastosowania zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 11

12 wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych, wymienia, od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku, podaje rząd wielkości szybkości fali dźwiękowej w powietrzu, wyjaśnia, co nazywamy ultradźwiękami i infradźwiękami, λ= υ/ f do obliczeń, opisuje doświadczalne badanie związku częstotliwości drgań źródła z wysokością dźwięku, podaje cechy fali dźwiękowej (częstotliwość 16 Hz Hz, fala podłużna), infradźwięków i ultradźwięków (np. w medycynie), 12

13 Wymagania edukacyjne z fizyki kl. III Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: dostateczną oraz: dobrą oraz: bardzo dobrą oraz: Dział: O elektryczności statycznej opisuje budowę atomu i bada doświadczalnie jego składniki, oddziaływanie między elektryzuje ciało przez ciałami potarcie, naelektryzowanymi przez wskazuje w otoczeniu tarcie i formułuje wnioski, zjawiska elektryzowania opisuje budowę przez tarcie, przewodników i izolatorów (rolę przewodników i elektronów swobodnych), izolatorów, demonstruje elektryzuje ciało przez oddziaływanie ciał, z zetknięcie go z innym których jedno jest ciałem naelektryzowanym, naelektryzowane przez indukcję, analizuje przepływ ładunków podczas elektryzowania przez dotyk, stosując zasadę zachowania ładunku, opisuje oddziaływanie ciał naelektryzowanych na określa jednostkę ładunku (1 C) jako wielokrotność ładunku elementarnego, wyjaśnia elektryzowanie przez tarcie (analizuje przepływ elektronów), objaśnia pojęcie jon, wyjaśnia, jak rozmieszczony jest, uzyskany na skutek naelektryzowania, ładunek w przewodniku, a jak w izolatorze, wyjaśnia uziemianie ciał, wyjaśnia związek tego, jak silne jest pole elektrostatyczne w pobliżu ciała naelektryzowanego z ładunkiem zgromadzonym w tym ciele, opisuje budowę krystaliczną soli kuchennej, wyjaśnia elektryzowanie przez indukcję, opisuje mechanizm zobojętniania ciał naelektryzowanych (metali i dielektryków), demonstruje fakt, że na większy ładunek w polu elektrostatycznym działa większa siła, zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 13

14 odległość, posługując się pojęciem pola elektrostatycznego, Dział: Prąd elektryczny opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych, posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia elektrycznego, podaje jednostkę napięcia (1 V), wskazuje woltomierz, jako przyrząd do pomiaru napięcia, wymienia źródła napięcia: ogniwo, akumulator, prądnica, buduje najprostszy obwód składający się z ogniwa, żarówki (lub opornika) i wyłącznika, rysuje schemat najprostszego obwodu, posługując się symbolami elementów wchodzących w jego skład, oblicza natężenie prądu ze wzoru, podaje jednostkę natężenia prądu (1 A), oblicza opór przewodnika na podstawie wzoru R=U/I, buduje najprostszy obwód prądu i mierzy natężenie prądu w tym obwodzie, podaje zależność wyrażoną przez prawo Ohma, mierzy natężenie prądu w różnych miejscach obwodu, w którym odbiorniki są połączone szeregowo lub równolegle, mierzy napięcie na Odbiornikach wchodzących w skład obwodu, gdy odbiorniki są połączone szeregowo lub równolegle, oblicza pracę prądu elektrycznego ze wzoru W =UIt, oblicza moc prądu ze wzoru P=UI, podaje jednostki pracy oraz mocy prądu i przelicza je, wyznacza opór elektryczny żarówki (lub opornika) przez pomiar napięcia i natężenia wymienia i opisuje skutki przepływu prądu w przewodnikach, wskazuje kierunek przepływu elektronów w obwodzie i umowny kierunek prądu, mierzy napięcie na żarówce (oporniku), objaśnia proporcjonalność q ~ t, oblicza każdą wielkość ze wzoru I= q/t, oblicza wszystkie wielkości ze wzoru R=U/I, opisuje przemiany energii elektrycznej w grzałce, silniku odkurzacza, żarówce, wyjaśnia rolę bezpiecznika w obwodzie elektrycznym, opisuje doświadczalne wyznaczanie oporu elektrycznego żarówki oraz jej mocy, zaokrągla wynik pomiaru pośredniego do trzech cyfr znaczących, przelicza jednostki ładunku (1 C, 1 Ah, 1 As), wykazuje doświadczalnie proporcjonalność I ~U i definiuje opór elektryczny przewodnika, na podstawie doświadczenia wnioskuje o sposobie łączenia odbiorników sieci domowej, oblicza każdą z wielkości występujących we wzorach W =UIt, W=U2R/t, W =I 2Rt, zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 14

15 podaje jego jednostkę (1_), buduje obwód elektryczny według podanego schematu, odczytuje dane z tabliczki znamionowej odbiornika, odczytuje zużytą energię elektryczną na liczniku, pracy wykonanej przez prąd elektryczny, wykonuje pomiary masy wody, temperatury i czasu ogrzewania wody, odczytuje moc z tablicy znamionowej czajnika podaje rodzaj energii, w jaki zmienia się w tym doświadczeniu energia elektryczna, Prądu, wyznacza moc żarówki, 15

16 II półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę Wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: dostateczną oraz: dobrą oraz: bardzo dobrą oraz: Dział: Zjawiska magnetyczne i fale elektromagnetyczne podaje nazwy biegunów opisuje sposób magnetycznych i opisuje posługiwania się oddziaływania między kompasem, nimi, demonstruje działanie opisuje zachowanie igły prądu w przewodniku na magnetycznej w pobliżu igłę magnetyczną magnesu, umieszczoną w pobliżu, w opisuje budowę tym: zmiany kierunku elektromagnesu, wychylenia igły przy opisuje działanie zmianie kierunku prądu elektromagnesu na oraz zależność znajdujące się w pobliżu wychylenia igły od przedmioty żelazne i pierwotnego jej ułożenia magnesy, względem przewodnika, nazywa rodzaje fal na podstawie elektromagnetycznych oddziaływania (radiowe, promieniowanie elektromagnesu z podczerwone, światło magnesem wyjaśnia widzialne, promieniowanie zasadę działania silnika na nadfioletowe, prąd stały, rentgenowskie), zastosowania fal elektromagnetycznych, opisuje oddziaływanie magnesu na żelazo i wykorzystania tego oddziaływania, wyjaśnia zasadę działania kompasu, opisuje rolę rdzenia w elektromagnesie wskazuje bieguny N i S elektromagnesu, podaje niektóre ich właściwości (rozchodzenie się w próżni, szybkość c=3 108 m/ s, różne długości fal), do opisu oddziaływania używa pojęcia pola magnetycznego, wyjaśnia zachowanie igły magnetycznej, używając pojęcia pola magnetycznego wytworzonego przez prąd elektryczny (prąd pole magnetyczne), opisuje fale elektromagnetyczne jako przenikanie się wzajemne pola magnetycznego i elektrycznego, zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 16

17 Dział: Optyka wymienia sposoby przekazywania informacji i wskazuje rolę fal elektromagnetycznych, źródeł światła, wskazuje kąt padania i odbicia od powierzchni gładkiej, opisuje zjawisko rozproszenia światła na powierzchniach chropowatych, podaje cechy obrazu powstającego w zwierciadle płaskim, szkicuje zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe, opisuje oś optyczną główną, ognisko, ogniskową i promień krzywizny zwierciadła, wyjaśnia rozszczepienie światła w pryzmacie posługując się pojęciem światło białe, opisuje światło białe, jako mieszaninę barw, rozpoznaje tęczę jako efekt rozszczepienia światła słonecznego, opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej, przechodzących przez wymienia cechy wspólne i różnice w rozchodzeniu się fal mechanicznych i elektromagnetycznych, opisuje sposób wykazania, że światło rozchodzi się po liniach prostych, wykreśla bieg wiązki promieni równoległych do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła, wymienia cechy obrazów otrzymywanych w zwierciadle kulistym, wskazuje praktyczne zastosowania zwierciadeł, doświadczalnie bada zjawisko załamania światła i opisuje doświadczenie, szkicuje przejście światła przez granicę dwóch ośrodków i oznacza kąt padania i kąt załamania, rysuje konstrukcje obrazów wytworzonych przez soczewki skupiające i rozpraszające, rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, pomniejszone, wykorzystuje do obliczeń związek λ= c/f wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym, rysuje konstrukcyjnie obraz punktu lub figury w zwierciadle płaskim, rysuje konstrukcyjnie obrazy w zwierciadle wklęsłym, wyjaśnia pojęcie gęstości optycznej (im większa szybkość rozchodzenia się światła w ośrodku tym rzadszy ośrodek), wyjaśnia pojęcie światła jednobarwnego (monochromatycznego) i prezentuje je za pomocą wskaźnika laserowego, wyjaśnia, na czym polega widzenie barwne, doświadczalnie znajduje ognisko i mierzy ogniskową soczewki Skupiającej, oblicza zdolność skupiającą soczewki ze wzoru z =1/ f i wyraża ją w dioptriach, wyjaśnia transport energii przez fale elektromagnetyczne, objaśnia i rysuje konstrukcyjnie ognisko pozorne zwierciadła wypukłego, opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia, wyjaśnia budowę światłowodów, opisuje ich wykorzystanie w medycynie i do przesyłania informacji, opisuje zasadę działania prostych przyrządów optycznych, zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 17

18 soczewkę skupiającą i rozpraszającą, posługuje się pojęciem ogniska, ogniskowej i osi głównej optycznej, wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, wyjaśnia, na czym polegają wady wzroku: krótkowzroczności i dalekowzroczności, podaje rodzaje soczewek (skupiająca, rozpraszająca) do korygowania wad wzroku, opisuje rolę soczewek w korygowaniu wad wzroku, podaje znak zdolności skupiającej soczewek korygujących krótkowzroczność i dalekowzroczność, Ocenie podlega: - wypowiedź ustna, - sprawdziany, - umiejętności praktyczne, - prezentacje, - zadania domowe, - praca na lekcji i aktywność, - ćwiczenia, - dodatkowo dla zainteresowanych: działalność pozaszkolna związana z zagadnieniami omawianymi na lekcji, 18

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Lp. 1. Lekcja wstępna Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017 ROK SZKOLNY: 2016/2017 Wymagania na ocenę dopuszczająca: wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas,

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/ Uwagi 5. Siły w

Bardziej szczegółowo

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca Fizyka, klasa II Podręcznik: Świat fizyki, cz.2 pod red. Barbary Sagnowskiej 6. Praca. Moc. Energia. Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 1 Praca mechaniczna - podaje przykłady wykonania pracy

Bardziej szczegółowo

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzone i dopełniające 1 Układ odniesienia opisuje

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM SEMESTR I 1. Wykonujemy pomiary programu i celująca)) 1.1. Wielkości fizyczne, które wymienia przyrządy, za

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 016/017 Wymagania na ocenę dopuszczająca: wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał na przykładach rozpoznaje oddziaływania bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 6. Praca. Moc. Energia 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym podaje jednostkę pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 2. Drgania i fale sprężyste Ruch drgający wskazuje w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 NAUCZYCIEL: PODRĘCZNIK: mgr Dorota Maj Świat fizyki Wyd. WSiP Na lekcjach fizyki postępy

Bardziej szczegółowo

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory (Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa III 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. Regulamin pracowni i przepisy BHP. 1. Drgania i fale spręŝyste (8.1-8.12)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczającą

Bardziej szczegółowo

9. O elektryczności statycznej

9. O elektryczności statycznej 9. O elektryczności statycznej 9.1. Elektryzowanie przez tarcie i zetknięcie z ciałem naelektryzowanym opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie i zetknięcie z ciałem naelektryzowanym

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała podaje przykłady przewodników

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W GIMNAZJUM KLASA I. 1. Wykonujemy pomiary

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W GIMNAZJUM KLASA I. 1. Wykonujemy pomiary KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W GIMNAZJUM KLASA I 1. Wykonujemy pomiary wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę, wymienia jednostki

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM SEMESTR I I. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 7.5. Przemiany energii odczytuje z tabeli temperaturę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum 8. Drgania i fale sprężyste 8.1. Ruch drgający wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający objaśnia, co to są drgania gasnące podaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I edukacyjne z fizyki dla klasy I edukacyjne z fizyki dla klasy I gimnazjum oparte na programie nauczania Świat fizyki, autorstwa B. Sagnowskiej (wersja 2), wydawnictwa Zamkor, 1. Wykonujemy pomiary Temat

Bardziej szczegółowo

KLASA II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

KLASA II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki 5. Siły w przyrodzie 5.1. Rodzaje i skutki oddziaływań 5.. Wypadkowa sił działających na ciało wzdłuż jednej prostej. Siły równoważące się 5.3. Pierwsza zasada 5.4. Trzecia zasada KLASA II Wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM SEMESTR I I. Jak opisujemy ruch? programu i celująca) 4.4.2. Prędkość na przykładzie wymienia cechy uzasadnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA GIMNAZJUM Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki klasa I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA GIMNAZJUM Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki klasa I Wymagania konieczne (dopuszczająca) wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę podaje zakres pomiarowy przyrządu przelicza jednostki długości, czasu i masy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI Wyróżnia się następujące wymagania programowe: - konieczne (K), - podstawowe (P), - rozszerzające (R), - dopełniające (D) - wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa trzecia Gimnazjum nr 19

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa trzecia Gimnazjum nr 19 WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka klasa trzecia Gimnazjum nr 19 I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy. 2. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia ODDZIAŁYWANIA DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie I- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Fizyka jako nauka przyrodnicza.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Rozkład i Wymagania KLASA III

Rozkład i Wymagania KLASA III Rozkład i Wymagania KLASA III 10. Prąd Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 87 Prąd w mealach. Napięcie elekryczne opisuje przepływ w przewodnikach, jako ruch elekronów swobodnych posługuje się inuicyjnie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej HALINA WOŹNIAK. Fizyka i astronomia

Zespół Szkół nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej HALINA WOŹNIAK. Fizyka i astronomia HALINA WOŹNIAK Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 2G i 2H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot. fizyka Klasa pierwsza... druga... trzecia... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot. fizyka Klasa pierwsza... druga... trzecia... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot fizyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa druga Gimnazjum nr 19

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa druga Gimnazjum nr 19 WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka klasa druga Gimnazjum nr 19 I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy.. Formy sprawdzania wiedzy

Bardziej szczegółowo

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii.

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii. Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV Opanowanie zawartych poniżej wiadomości i umiejętności umożliwia otrzymanie oceny dopuszczającej jako poprawy oceny niedostatecznej. I. Oddziaływania odróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Wykonujemy pomiary. Niektóre właściwości fizyczne ciał

Wykonujemy pomiary. Niektóre właściwości fizyczne ciał FIZYKA - GIMNAZJUM KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Uczeń: Wykonujemy pomiary wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) lekcji Cele operacyjne uczeń: Wymagania podstawowe po nadpod stawowe Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 1 2 3 4 5 6 1. Światło i cień wymienia źródła światła wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, R składanie sił o różnych kierunkach, siły równoważące się.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI NAUCZYCIEL PROWADZĄCY MGR EWELINA KISZKA WIADOMOŚCI WSTĘPNE na ocenę dopuszczającą / dostateczną uczeń: rozumie pojęcia: materia, ciało fizyczne, substancja chemiczna, zjawisko

Bardziej szczegółowo

9. Plan wynikowy (propozycja)

9. Plan wynikowy (propozycja) 9. Plan wynikowy (propozycja) lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów Wymagania podstawowe po nadpod stawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Optyka 1. Światło

Bardziej szczegółowo

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 3

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 3 DO ZDOBYCIA 44 PUNKTY POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 3 Jest to powtórka przed etapem szkolnym, na którym określono wymagania: ETAP SZKOLNY 1) Ruch prostoliniowy i siły. 2) Energia. 3) Właściwości materii.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia mechaniczna Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki 1. Na lekcjach uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika i zeszytu. 2. Uczeń zna regulamin pracowni fizycznej i przestrzega go. 3. Sprawdziany są obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki 1- Barbara Sagnowska (cz.1- Nr ewidencyjny MEN 11/1/2009) - wydawnictwo ZamKor (KLASY: 1GA, 1GB)

Świat fizyki 1- Barbara Sagnowska (cz.1- Nr ewidencyjny MEN 11/1/2009) - wydawnictwo ZamKor (KLASY: 1GA, 1GB) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI rok szkolny 2015/2016 GIMNAZJUM Świat fizyki 1- Barbara Sagnowska (cz.1- Nr ewidencyjny MEN 11/1/2009) - wydawnictwo ZamKor (KLASY: 1GA, 1GB) I. WSTĘP 1. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Celem Konkursu Fizycznego jest rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, umiejętność prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I. przygotowała mgr Magdalena Murawska

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I. przygotowała mgr Magdalena Murawska KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: podaje definicję fizyki jako nauki. wykonuje pomiar jednej z podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który : WYKONUJEMY POMIARY Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : wie, w jakich jednostkach mierzy się masę, długość, czas, temperaturę wie, do pomiaru jakich wielkości służy barometr, menzurka i siłomierz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Klasa I Lekcja wstępna omówienie programu nauczania i Przedmiotowego Systemu Oceniania Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 1. Dynamika Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 Ocena dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki. Program nauczania. Wersja 2 (1-2-1 lub 2-1-1)

Świat fizyki. Program nauczania. Wersja 2 (1-2-1 lub 2-1-1) Świat fizyki Program nauczania Wersja 2 (1-2-1 lub 2-1-1) Motto Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej.

Bardziej szczegółowo

W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA FIZYKA. W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach I. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów ) z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki"

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena Fizyka 1. Wykonujemy pomiary Wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Gimnazjum klasa II wymagania edukacyjne

FIZYKA Gimnazjum klasa II wymagania edukacyjne FIZYKA Gimnazjum klasa II wymagania edukacyjne I. Praca mechaniczna, energia i moc Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ posługuje się pojęciem energii, podaje przykłady różnych jej form odróżnia pracę w sensie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 Wymagania ogólne: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki ilustrowana przykładami zadań z egzaminu gimnazjalnego.

Podstawa programowa z fizyki ilustrowana przykładami zadań z egzaminu gimnazjalnego. Podstawa programowa z fizyki ilustrowana przykładami zadań z egzaminu gimnazjalnego. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych

Bardziej szczegółowo

1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń:

1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III gimnazjum I Zasady ogólne: Wymagania ogólne - uczeń: wykorzystuje wielkości fizyczne do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I Budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń: rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z fizyki - klasa III (obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014)

Wymagania przedmiotowe z fizyki - klasa III (obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014) Wymagania przedmioowe z izyki - klasa III (obowiązujące w roku szkolnym 013/014) 8. Drgania i ale sprężyse!wskazuje w ooczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający!podaje znaczenie pojęć: położenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki 1. Z dniem 31.08.2015 Gimnazjum nr 1 w Lubinie wprowadza Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w klasach gimnazjum I III stanowiący załącznik do Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim. Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim. ROZDZIAŁ I. Właściwości materii określa warunki zmian stanu skupienia; określa zmiany stanu skupienia na porównuje

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 1

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 1 Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 1 Motto Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe.

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1)

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1) Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki ZamKor ( w nawiasach podano numery wymagań szczegółowych, przekrojowych i doświadczalnych realizowanych w danym dziale)

Bardziej szczegółowo

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 1 (1-2-1 lub 2-1-1)

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 1 (1-2-1 lub 2-1-1) Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 1 (1-2-1 lub 2-1-1) Motto Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych zgodnie z priorytetami

Bardziej szczegółowo

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów klasy 2 Gimnazjum w Juszczynie, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni Pełna wersja przedmiotowego systemu oceniania (propozycja),

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/ Magnetyzm R treści nadprogramowe

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/ Magnetyzm R treści nadprogramowe PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 3 Magnetyzm R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra podaje nazwy biegunów magnetycznych demonstruje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzieo 1.2. Pomiar wartości siły ciężkości 1.3. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI USTALONE ZGODNIE Z ZASADAMI POMIARU DYDAKTYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI USTALONE ZGODNIE Z ZASADAMI POMIARU DYDAKTYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI USTALONE ZGODNIE Z ZASADAMI POMIARU DYDAKTYCZNEGO DLA KLAS IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG Na lata szkolne 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Nauczyciele prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje Kryteria oceniania z fizyki. Moduł I, klasa I. - zna pojęcia: substancja, ekologia, wzajemność oddziaływań, siła. - zna cechy wielkości siły, jednostki siły. - wie, jaki przyrząd służy do pomiaru siły.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia SIŁY W PRZYRODZIE L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Wymieniam rodzaje oddziaływań i podaję ich przykłady. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie II- ej. Potrafię podać

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian)

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 2" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 2

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 2 Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 2 Motto Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej.

Bardziej szczegółowo

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 5 (1-1-2)

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 5 (1-1-2) Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 5 (1-1-2) Motto Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych zgodnie z priorytetami Strategii

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM WYMAGAŃ wymagania konieczne wymagania podstawowe wymagania rozszerzające wymagania dopełniające wymagania wykraczające STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I (II półrocze) Ocena niedostateczna:

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I (II półrocze) Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I (II półrocze) Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 4 (2-1-1)

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 4 (2-1-1) Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 4 (2-1-1) Motto Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych zgodnie z priorytetami Strategii

Bardziej szczegółowo

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 4

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 4 Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 4 Motto Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI opracowała Ewa Kędziorska 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny system oceniania. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Dynamika R treści nadprogramowe Ocena dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo