1. Plan wynikowy 1. Proponowana siatka godzin. Przyj te za o enia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Plan wynikowy 1. Proponowana siatka godzin. Przyj te za o enia:"

Transkrypt

1 1. Plan wynikowy 1 Proponowana siatka godzin Elektrodynamika 50 godz. 1. Elektrostatyka 7 godz. 2. Pràd elektryczny 7 godz. 3. Pole magnetyczne 8 godz. 4. Pràd zmienny 5 godz. 5. Rzut oka na mikroelektronik 4 godz. Razem: 31 godz. Do dyspozycji nauczyciela pozostaje: 19 godz. Optyka 20 godz. 6. Optyka geometryczna 11 godz. 7. Optyka falowa 4 godz. Razem: 15 godz. Do dyspozycji nauczyciela pozostaje: 5 godz. Elementy mechaniki kwantowej 10 godz. 8. Fale materii 8 godz. Razem: 8 godz. Do dyspozycji nauczyciela pozostajà: 2 godz. Termodynamika 20 godz. 9. Podstawy termodynamiki 8 godz. 10. Struktura materii 5 godz. Razem: 13 godz. Do dyspozycji nauczyciela pozostaje: 7 godz. Razem: 100 godz. Przyj te za o enia: 1. Nauczamy fizyki w wymiarze 9 godzin w cyklu nauczania; 2. Na realizacj tej cz Êci podr cznika mamy 3 godziny w planie tygodniowym; 3. W roku szkolnym sà 33 tygodnie nauki; 4. W proponowanej siatce godzin nie uwzgl dniono lekcji powtórzeniowych oraz sprawdzajàcych wiedz i umiej tnoêci uczniów. Godziny do dyspozycji nauczyciela nale y przeznaczyç na lekcje powtórzeniowe oraz sprawdziany, a tak e (w zale noêci od wyposa enia pracowni) na doêwiadczenia przeprowadzane przez uczniów oraz rozwiàzywanie zadaƒ. 1 Autorem proponowanego planu wynikowego jest Grzegorz F. Wojewoda. 7

2 dzia u tematu Temat Prawo Coulomba Prawo Gaussa Zakres treêci zagadnienia programowe Obserwacje, doêwiadczenia i zadania dla uczniów ELEKTRODYNAMIKA 1. Przewodniki i izolatory 2. Elektryzowanie cia 3. Prawo Coulomba 4. Prawo zachowania adunku elektrycznego 1. DoÊwiadczenia z elektryzowaniem cia 2. Obserwacja oddzia ywania cia naelektryzowanych 1. Pole elektryczne, linie pola 2. Nat enie pola elektrycznego 3. Zasada superpozycji 4. Prawo Gaussa 1. Pokaz linii pola elektrycznego 2. Zastosowanie prawa Gaussa do wyznaczania nat enia pola elektrycznego Planowane osiàgni cia uczniów Uczeƒ: 1. podaje i omawia sposoby elektryzowania cia 2. przeprowadza proste doêwiadczenia z elektryzowaniem cia 3. formu uje prawo Coulomba 4. formu uje zasad zachowania adunku elektrycznego 5. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania typowych zadaƒ 1. wyjaênia na podstawie zasady zachowania adunku elektryzowanie cia 2. stosuje zasad zachowania adunku do wyja- Êniania zjawisk wyst pujàcych w przyrodzie i technice 1. charakteryzuje pole elektryczne centralne i jednorodne 2. jakoêciowo omawia superpozycj pól 3. formu uje prawo Gaussa 4. omawia doêwiadczalny sposób przedstawienia linii pola elektrycznego 5. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania typowych zadaƒ 1. omawia pole elektryczne dipola elektrycznego 2. stosuje zasad superpozycji pól 3. na podstawie prawa Gaussa analiza pól pochodzàcych od wybranych uk adów adunków 1. Elektrostatyka 8

3 Potencja pola elektrostatycznego adunki na przewodniku PojemnoÊç elektryczna 1. Ruch adunku w polu elektrostatycznym 2. Praca wykonana podczas przeniesienia adunku w polu elektrostatycznym 3. Energia potencjalna adunku elektrycznego w polu elektrostatycznym 4. Potencja pola elektrostatycznego, napi cie 1. Zjawisko indukcji elektrostatycznej 2. Rozk ad adunku na powierzchni przewodnika 3. Maszyna elektrostatyczna, generator Van de Graaffa 1. PojemnoÊç elektryczna przewodnika i uk adu przewodników 2. PojemnoÊç kondensatora p askiego 3. Energia na adowanego kondensatora 1. Analiza pracy wykonanej przez zewn trzne si y podczas przemieszczania adunku w polu elektrostatycznym 2. WykreÊlanie powierzchni ekwipotencjalnych 1. Analiza zasady dzia ania elektroskopu 2. Analiza zasady dzia ania generatora Van de Graaffa 1. DoÊwiadczenia z modelem kondensatora 2. Zadania rachunkowe i problemowe 1. definiuje prac przeniesienia adunku w polu jednorodnym 2. definiuje energi potencjalnà adunku elektrostatycznego w polu elektrostatycznym 3. definiuje potencja w polu elektrostatycznym 4. definiuje poj cie napi cia elektrostatycznego 5. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania typowych zadaƒ 1. wyznacza potencja pola wokó uk adu adunków 2. oblicza energi uk adu adunków 3. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania zadaƒ 1. wyjaênia zasad dzia ania elektroskopu i maszyny elektrostatycznej 2. omawia jakoêciowo rozk ad adunku na powierzchni przewodnika 3. wyjaênia mechanizm powstawania wy adowaƒ elektrycznych w przyrodzie 1. wyjaênia zasad dzia ania generatora Van de Graaffa 1. definiuje pojemnoêç elektrycznà przewodnika i uk adu przewodników (wraz z jednostkà) 2. definiuje pojemnoêç kondensatora p askiego 3. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania typowych zadaƒ 1. Elektrostatyka 9

4 dzia u tematu Temat Dielektryki àczenie kondensatorów Nat enie pràdu Zakres treêci zagadnienia programowe 1. Dipol elektryczny w polu elektrycznym 2. Dielektryk w polu elektrycznym 1. Po àczenia kondensatorów 1. Pràd elektryczny, nat enie pràdu Obserwacje, doêwiadczenia i zadania dla uczniów 1. Analiza zachowania si dielektryka po umieszczeniu go w polu elektrycznym 2. Badanie wp ywu dielektryka na pojemnoêç kondensatora 1. Zadania rachunkowe i problemowe zwiàzane z àczeniem kondensatorów 1. Analiza przyczyn p yni cia pràdu w obwodzie Planowane osiàgni cia uczniów Uczeƒ: 1. omawia jakoêciowe doêwiadczenie ilustrujàce pojemnoêç kondensatora p askiego 2. zapisuje wyra enia na wartoêç energii na adowanego kondensatora 3. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania zadaƒ 1. omawia jakoêciowo zachowanie si dipola w polu elektrycznym 2. omawia zachowanie si adunków po umieszczeniu dielektryka w polu elektrycznym 1. wyjaênia wp yw dielektryka na pojemnoêç kondensatora 1. zapisuje wyra enia na pojemnoêci uk adów kondensatorów po àczonych szeregowo i równolegle 2. stosuje poznane wyra enia do rozwiàzywania typowych zadaƒ 1. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania zadaƒ 1. okreêla warunki przep ywu pràdu elektrycznego w obwodzie 2. Pràd Elektrostatyka 10

5 Opór elektryczny àczenie oporów 2. èród o napi cia w obwodach elektrycznych 3. Mikroskopowy model przewodnictwa elektrycznego 1. Prawo Ohma 2. Oporniki 1. Po àczenia oporników 1. Badanie charakterystyki pràdowo-napi ciowej opornika 2. Zadania rachunkowe i problemowe dotyczàce poj cia oporu elektrycznego i nat enia pràdu 1. Zadania rachunkowe i problemowe zwiàzane z àczeniem oporników 2. charakteryzuje êród o napi cia w obwodach elektrycznych 3. zbuduje prosty obwód elektryczny, mierzy napi cie i nat enie 1. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania zadaƒ 1. wyznacza wartoêç oporu na podstawie pomiarów napi cia i nat enia 2. formu uje treêç prawa Ohma i definicj oporu elektrycznego 3. oblicza opór przewodnika, znajàc jego opór w aêciwy i wymiary geometryczne 1. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania zadaƒ 1. omawia szeregowe i równoleg e po àczenia oporników 2. wskazuje praktyczne zastosowania àczenia oporników 3. wyznacza wartoêç oporu zast pczego uk adu oporników po àczonych szeregowo i równolegle 1. wyjaênia, dlaczego przy àczenie szeregowe opornika powoduje zwi kszenie opornoêci uk adu, a przy àczenie równoleg e zmniejszenie opornoêci uk adu 2. Pràd elektryczny 11

6 dzia u tematu Temat Pierwsze prawo Kirchhoffa Drugie prawo Kirchhoffa Energia wydzielana przy przep ywie pràdu Zakres treêci zagadnienia programowe 1. Si a elektromotoryczna i opór wewn trzny êród a 2. Pierwsze prawo Kirchhoffa 1. Spadki napi ç w obwodzie 2. Drugie prawo Kirchhoffa 1. Praca i moc pràdu 2. Prawo Joule a Lenza Obserwacje, doêwiadczenia i zadania dla uczniów 1. Wyznaczanie wartoêci si y elektromotorycznej êród a 2. DoÊwiadczalne potwierdzenie pierwszego prawa Kirchhoffa 1. Analiza obwodów pràdu sta ego 2. Zadania rachunkowe i problemowe zwiàzane z drugim prawem Kirchhoffa 1. Zadania rachunkowe i problemowe zwiàzane energià wydzielanà przy przep ywie pràdu Planowane osiàgni cia uczniów Uczeƒ: 1. zapisuje wyra enie, z którego mo na obliczyç wartoêç si y elektromotorycznej êród a 2. montuje uk ad s u àcy do doêwiadczalnego potwierdzenia s usznoêci pierwszego prawa Kirchhoffa 3. formu uje pierwsze prawo Kirchhoffa 1. wyjaênia poj cia si y elektromotorycznej oraz pochodzenie oporu wewn trznego êród a 1. formu uje drugie prawo Kirchhoffa 2. stosuje drugie prawo Kirchhoffa do prostych obliczeƒ parametrów obwodów 1. stosuje prawo Ohma oraz pierwsze i drugie prawo Kirchhoffa do obliczeƒ i analizy obwodów elektrycznych z uwzgl dnieniem SEM i oporu wewn trznego ogniwa 1. jakoêciowo omawia przemiany energii w prostych obwodach pràdu sta ego 2. podaje wzory na prac i moc pràdu sta ego 3. formu uje treêç prawa Joule a Lenza 4. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania typowych zadaƒ 1. omawia sprawnoêç przetwarzania energii w obwodach pràdu sta ego 2. Pràd elektryczny 12

7 Elektrodynamika i chemia Pole magnetyczne wokó przewodnika z pràdem Si a Lorentza 1. Elektroliza 2. Chemiczne êród a napi cia 1. Pole magnetyczne wokó przewodnika z pràdem 2. Wektor indukcji magnetycznej 1. Si a Lorentza 2. Si a elektrodynamiczna 3. Oddzia ywanie wzajemne przewodników z pràdem, definicja ampera 1. Analiza praw elektrolizy 2. Analiza mechanizmu dzia- ania ogniw i akumulatorów 1. DoÊwiadczalne badanie pola magnetycznego wokó przewodnika z pràdem 1. Badanie wp ywu pola magnetycznego na poruszajàcy si adunek elektryczny 2. Badanie wp ywu pola magnetycznego na przewodnik z pràdem 1. formu uje pierwsze i drugie prawo Faradaya 2. omawia zasad dzia ania akumulatora 3. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania typowych zadaƒ 1. omawia zjawiska elektrochemiczne ogniw i akumulatorów 1. definiuje poj cie indukcji magnetycznej 2. oblicza wartoêç wektora indukcji pola wytworzonego przez przewodnik prostoliniowy i zwojnic 1. oblicza wartoêç wektora indukcji pola wytworzonego przez przewodnik ko owy 1. omawia dzia anie pola magnetycznego na poruszajàcy si adunek elektryczny (na podstawie doêwiadczenia) 2. zapisuje wzór na wartoêç si y Lorentza 3. przeprowadza doêwiadczalne badanie oddzia- ywania pola magnetycznego na przewodnik z pràdem 4. omawia dzia anie pola magnetycznego na przewodnik z pràdem (na podstawie doêwiadczenia) 5. definiuje si elektrodynamicznà (kierunek, zwrot i wartoêç) 1. demonstruje dzia anie pola magnetycznego na poruszajàcy si adunek elektryczny 2. ustala, od czego i w jaki sposób zale y si a Lorentza 3. Pole magnetyczne 2. Pràd elektryczny 13

8 dzia u tematu Temat Silnik elektryczny Indukcja elektromagnetyczna Pràdnica pràdu przemiennego Zakres treêci zagadnienia programowe 1. Moment magnetyczny 1. Strumieƒ indukcji magnetycznej 2. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej 3. Prawa Maxwella 1. Pràd przemienny Obserwacje, doêwiadczenia i zadania dla uczniów 1. Budowa modelu silnika elektrycznego na pràd sta- y 2. Analiza dzia ania mierników pràdu 1. Badanie doêwiadczalnych warunków wzbudzania pràdów indukcyjnych 1. Analiza fizycznych podstaw dzia ania pràdnicy pràdu przemiennego Planowane osiàgni cia uczniów Uczeƒ: 3. omawia zasad dzia ania cyklotronu 4. omawia zwiàzek si y elektrodynamicznej z si à Lorentza 1. podaje definicj momentu magnetycznego 2. omawia zasad dzia ania silnika elektrycznego na pràd sta y 1. omawia zasad dzia ania amperomierza i woltomierza 2. buduje model silnika elektrycznego na pràd sta y 1. definiuje strumieƒ wektora indukcji magnetycznej i jego jednostk 2. omawia (przeprowadza) jedno z doêwiadczeƒ wzbudzania pràdu indukcyjnego 3. okreêla kierunek pràdu indukcyjnego dla ruchu magnesu i cewki 4. formu uje prawo indukcji Faradaya 1. okreêla kierunki pràdów indukcyjnych powstajàcych przy zamykaniu i przerywaniu obwodu 1. omawia fizyczne podstawy dzia ania pràdnicy pràdu przemiennego 2. zapisuje zale noêç si y elektromotorycznej od czasu dla pràdnicy wirujàcej ze sta à pr dko- Êcià kàtowà 3. Pole magnetyczne 14

9 Indukcja wzajemna i w asna Pole magnetyczne w materii Pole magnetyczne Ziemi 1. Samoindukcja 2. Energia przechowywana przez obwód 1. Ferro-, para- i diamagnetyki 1. Pole magnetyczne Ziemi 1. DoÊwiadczalne badanie zjawisk indukcji wzajemnej i samoindukcji 1. Badanie magnetycznych w asnoêci materii 1. Analiza mechanizmu powstawania pola magnetycznego wokó Ziemi, innych planet oraz gwiazd 2. Analiza mechanizmu dzia- ania induktora 1. omawia mechanizm dzia ania pràdnicy pràdu przemiennego na podstawie zasady zachowania energii 2. buduje model pràdnicy pràdu przemiennego 1. omawia (jakoêciowo) zjawisko samoindukcji i indukcji wzajemnej 2. definiuje indukcyjnoêç cewki oraz jej jednostk 3. okreêla wartoêç si y elektromotorycznej z wykresu zale noêci strumienia indukcji magnetycznej od czasu 4. przeprowadza doêwiadczenie wzbudzania si y elektromotorycznej samoindukcji 1. omawia (jakoêciowo) powstawanie pràdów wirowych 2. opisuje zasad dzia ania cewki indukcyjnej 3. omawia mechanizm gromadzenia energii przez obwód z pràdem 4. stosuje poznanà wiedz do rozwiàzywania zadaƒ 1. charakteryzuje w asnoêci ferro-, para- i diamagnetyków 2. opisuje pole magnetyczne magnesu trwa ego 1. charakteryzuje pole magnetyczne Ziemi 1. charakteryzuje pole magnetyczne innych planet oraz gwiazd 2. omawia zasad dzia ania induktora 3. Pole magnetyczne 15

10 dzia u tematu Temat Zasilanie elektryczne w naszych domach Obwody RLC Fale elektromagnetyczne Zakres treêci zagadnienia programowe 1. Pràd przemienny 2. Moc pràdu przemiennego 3. Nat enie skuteczne i napi cie skuteczne 1. Obwody pràdu przemiennego z pojemnoêcià i indukcyjnoêcià 1. Fale elektromagnetyczne Obserwacje, doêwiadczenia i zadania dla uczniów 1. Badanie w asnoêci pràdu przemiennego 1. Analiza obwodów pràdu przemiennego z pojemno- Êcià i indukcyjnoêcià 2. Zadania rachunkowe i problemowe dotyczàce obwodów RLC 1. Analiza mechanizmu powstawania i podstawowych Planowane osiàgni cia uczniów Uczeƒ: 1. omawia wielkoêci charakteryzujàce pràd przemienny 2. definiuje poj cia wartoêci skutecznych, napi cia i nat enia pràdu przemiennego 3. definiuje poj cie mocy pràdu przemiennego 4. stosuje poznane definicje do rozwiàzywania typowych zadaƒ 1. wyprowadza wzór na wartoêç skutecznà nat - enia pràdu przemiennego 2. oblicza wartoêç skutecznà pràdu dla pràdów zmiennych prostokàtnych i innych 3. stosuje poznanà wiedz do rozwiàzywania zadaƒ 1. opisuje, z jakich elementów sk ada si obwód RLC 2. definiuje zawad obwodów RL, RC, RLC 3. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania typowych zadaƒ 1. przeprowadza obserwacj zjawisk w odwodach RLC (oscyloskop) 2. omawia przesuni cie fazowe mi dzy pràdem i napi ciem w obwodach RL i RC 3. rozwiàzuje zadania i problemy dotyczàce obwodów RLC 1. omawia podstawowe w asnoêci fal elektromagnetycznych 4. Pràd zmienny 16

11 Uk ad drgajàcy Transformator Analogowy i cyfrowy system zapisu informacji Pó przewodniki 2. Widmo i podstawowe w asnoêci fale elektromagnetycznych 1. Elektryczny obwód drgajàcy 1. Transformator 2. Przesy anie energii elektrycznej na du e odleg o- Êci 1. Analogowy i cyfrowy zapis sygna ów 1. Modele przewodnictwa 2. Pó przewodniki samoistne i domieszowe w asnoêci fal elektromagnetycznych 1. Analiza powstawania drgaƒ elektrycznych w odwodzie LC 2. Mechanizm emisji fal elektromagnetycznych przez obwód LC 1. Badanie parametrów transformatora 2. Zadania rachunkowe i problemowe dotyczàce transformatora 1. Analiza ró nic w systemach analogowym i cyfrowym zapisywania sygna ów 2. Pó przewodniki samoistne i domieszkowane 1. Analiza modeli przewodnictwa w pó przewodnikach 2. charakteryzuje widmo fal elektromagnetycznych 1. omawia jakoêciowo mechanizm powstawania drgaƒ elektrycznych w obwodach LC 2. zapisuje wzór na okres drgaƒ elektrycznych 1. definiuje zjawisko rezonansu elektrycznego w obwodach RLC 2. omawia mechanizm emisji fal elektromagnetycznych przez otwarty obwód drgajàcy 1. omawia budow i fizyczne podstawy dzia ania transformatora 2. doêwiadczalnie wyznaczy wzór na przek adni transformatora 3. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania typowych zadaƒ 1. wyjaênia znaczenie transformatora w przesy aniu energii elektrycznej na znaczne odleg oêci 2. stosuje poznanà wiedz do rozwiàzywania zadaƒ 1. omawia fizyczne podstawy dzia ania analogowych systemów zapisu informacji 2. omawia fizyczne podstawy dzia ania cyfrowych systemów zapisu informacji 1. charakteryzuje g ówne cechy pó przewodników samoistnych 5. Rzut oka na Pràd zmienny 17

12 dzia u tematu Temat Dioda Tranzystor Falowa natura Êwiat a a optyka geometryczna Za amanie Êwiat a Zakres treêci zagadnienia programowe 1. Z àcze p-n, czyli dioda 1. Z àcze n-p-n, czyli tranzystor 1. Fale Êwietlne jako fragment widma fal elektromagnetycznych 2. Makroskopowe uj cie zjawisk Êwietlnych jako podstawa optyki klasycznej 1. Za amanie Êwiat a monochromatycznego na granicy oêrodków przezroczystych 2. Ca kowite wewn trzne odbicie Obserwacje, doêwiadczenia i zadania dla uczniów 1. Analiza fizycznych podstaw dzia ania diody 1. Analiza fizycznych podstaw dzia ania tranzystora OPTYKA 1. Wyznaczanie wartoêci wspó czynnika za amania materia u przezroczystego 2. Analiza fizycznych podstaw dzia ania Êwiat owodu Planowane osiàgni cia uczniów Uczeƒ: 2. omawia jakoêciowo przewodnictwo elektryczne w pó przewodnikach typu p i typu n 1. omawia z àcze p-n 2. omawia fizyczne podstawy dzia ania diody pó przewodnikowej 1. omawia zastosowanie diody pó przewodnikowej w uk adach prostowniczych pràdu 1. omawia fizyczne podstawy dzia ania tranzystorów p-n-p i n-p-n 1. omawia zastosowanie tranzystora w uk adzie wzmacniacza 1. przedstawia fale Êwietlne jako fragment widma fal elektromagnetycznych 2. omawia rozchodzenie si Êwiat a w pró ni i przezroczystych oêrodkach materialnych 1. formu uje prawa za amania Êwiat a 2. omawia zjawisko ca kowitego wewn trznego odbicia 3. omawia fizyczne podstawy dzia ania Êwiat owodu 6. Optyka geometryczna 5. Rzut oka na mikroelektronik 18

13 Pryzmat i rozszczepienie Êwiat a Barwy Odbicie Êwiat a. Zwierciad o p askie Zwierciad a sferyczne 1. Rozszczepienie Êwiat a bia ego podczas za amania pryzmat 1. Widzenie barwne podstawy fizyczne 1. Zjawisko i prawo odbicia 2. Zwierciad a p askie (w a- ÊciwoÊci obrazów) 1. Obrazy otrzymane za pomocà zwierciade sferycznych wkl s ych i wypuk ych 2. Równanie zwierciad a 1. Badanie przebiegu Êwiat a przez pryzmat 2. Analiza zjawisk optycznych wyst pujàcych w przyrodzie 1. Analiza systemów kompozycji kolorów RGB i CMYK 1. DoÊwiadczalne potwierdzenie prawa odbicia Êwiat a 2. Mechanizm powstawania obrazu w zwierciadle p askim 1. DoÊwiadczalne badanie powstawania obrazów w zwierciad ach sferycznych 2. Zadania rachunkowe i problemowe dotyczàce zwierciade 1. okreêla wzgl dny i bezwzgl dny wspó czynnik za amania 2. stosuje poznanà wiedz do rozwiàzywania zadaƒ 1. przedstawia bieg Êwiat a monochromatycznego oraz bia ego przez pryzmat 1. stosuje poznane prawa do wyjaêniania zjawisk optycznych i rozwiàzywania zadaƒ 1. omawia systemy kompozycji kolorów RGB i CMYK 1. formu uje prawa odbicia Êwiat a 2. wykreêla bieg promieni podczas odbicia od zwierciad a p askiego 3. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania prostych problemów 1. doêwiadczalnie sprawdza prawa odbicia 1. wykreêla bieg promieni podczas odbicia od zwierciad a sferycznego 2. podaje równanie zwierciad a sferycznego 3. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania prostych problemów 1. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania zadaƒ 6. Optyka geometryczna 19

14 dzia u tematu Temat Teleskop zwierciadlany Soczewki Dlaczego widzimy trójwymiarowo? Lupa i mikroskop Luneta i spektroskop Zakres treêci zagadnienia programowe 1. Budowa teleskopu zwierciadlanego 1. Równanie soczewki 2. Obrazy otrzymywane za pomocà soczewek 1. Budowa i funkcje oczu kr gowców 2. Cechy obrazów otrzymanych na siatkówce oka 3. Mechanizm widzenia trójwymiarowego 1. Budowa, zasada dzia ania i obrazy otrzymywane za pomocà lupy i mikroskopu 1. Budowa, zasada dzia ania i obrazy otrzymywane za pomocà lunety 2. Spektroskop optyczny Obserwacje, doêwiadczenia i zadania dla uczniów 1. Budowa i zastosowanie teleskopów zwierciadlanych 1. DoÊwiadczalne badanie powstawania obrazów w soczewkach 2. Zadania rachunkowe i problemowe dotyczàce soczewek 1. Analiza mechanizmu widzenia trójwymiarowego 1. Analiza budowy oraz zasady dzia ania lupy i mikroskopu 1. Analiza budowy oraz zasady dzia ania lunety i spektroskopu optycznego Planowane osiàgni cia uczniów Uczeƒ: 1. wykreêla bieg promieni przez teleskop zwierciadlany 1. wykreêla bieg promieni podczas przejêcia przez soczewk 2. podaje równanie soczewki 3. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania prostych problemów 1. doêwiadczalnie wyznacza ogniskowà soczewki 1. wykreêla bieg promieni Êwietlnych przez uk ad optyczny oka 2. omawia wady wzroku 1. charakteryzuje sposoby korekcji wad wzroku 1. wykreêla bieg promieni przez lup i mikroskop 1. wyjaênia poj cie zdolnoêci rozdzielczej mikroskopu 1. wykreêla bieg promieni przez lup i mikroskop 1. omawia fizyczne podstawy dzia ania spektroskopu optycznego 6. Optyka geometryczna 20

15 12. Interferencja z dwóch szczelin 1. Zjawisko dyfrakcji i interferencji Êwiat a 1. DoÊwiadczenia pokazowe ilustrujàce zjawiska dyfrakcji i interferencji 13. Siatka dyfrakcyjna 1. Zastosowanie zjawiska interferencji 1. Wyznaczanie d ugoêci fali Êwiat a za pomocà siatki dyfrakcyjnej 14. Interferencja w cienkich warstwach 1. Zjawiska optyczne zachodzàce w przyrodzie i technice 1. WyjaÊnienie zjawiska interferencji zachodzàcego w cienkich warstwach 15. Âwiat o spolaryzowane 1. Zjawisko polaryzacji Êwiat a 1. DoÊwiadczenia pokazowe ilustrujàce zjawisko polaryzacji ELEMENTY MECHANIKI KWANTOWEJ 1. Wszystko jest falà 1. Kwanty promieniowania 2. Lampa rentgenowska 3. Fale materii 1. Analiza mechanizmu emisji promieniowania przez lamp rentgenowskà 1. jakoêciowo omawia zjawiska dyfrakcji i interferencji Êwiat a 2. podaje przyk ady wyst powania tych zjawisk w przyrodzie i technice 1. podaje wzory na po o enie jasnych prà ków interferencyjnych na ekranie 1. omawia sposób wyznaczenia d ugoêci Êwiat a za pomocà siatki dyfrakcyjnej 1. omawia mechanizm interferencji w cienkich warstwach 1. jakoêciowo omawia zjawisko polaryzacji Êwiat a 2. podaje warunek dla kàta Brewstera 3. podaje przyk ady wyst powania zjawiska polaryzacji w przyrodzie i technice 1. opisuje zastosowania zjawiska polaryzacji w technice 1. omawia doêwiadczalne dowody Êwiadczàce o falowych w asnoêciach elektronów 2. zapisuje równanie wià àce parametry mechaniczne czàstki z jej parametrami falowymi 8. Fale materii 7. Optyka falowa 21

16 dzia u tematu Temat Czàstka swobodna Czàstka w Êwiecie jednowymiarowym Stany stacjonarne Model atomu Zakres treêci zagadnienia programowe 1. Funkcja falowa 2. Zasada nieoznaczonoêci 1. Studnia potencja u 2. Efekt tunelowy 1. Kwantowe widmo energii 1. Modele Bohra i Schrödingera budowy atomu wodoru Obserwacje, doêwiadczenia i zadania dla uczniów 1. Interpretacja jakoêciowa funkcji falowej 1. Analiza elementarnych efektów kwantowych w jednowymiarowym Êwiecie 1. Kwantowanie energii 1. Analiza prostych modeli budowy atomu wodoru Planowane osiàgni cia uczniów Uczeƒ: 1. omawia mechanizm emisji promieniowania przez lamp rentgenowskà 1. okreêla wp yw pomiarów mikro- i makroskopowych na stan fizyczny uk adu 2. formu uje zasad nieoznaczonoêci 1. omawia jakoêciowà interpretacj funkcji falowej 1. opisuje jakoêciowo falowe w asnoêci czàstki umieszczonej w jednowymiarowej studni potencjalnej 1. omawia jakoêciowo jednowymiarowy efekt tunelowy 1. charakteryzuje kwantowe stany energetyczne czàstki w studni potencjalnej 1. omawia jakoêciowo podstawowe za o enia modelu Bohra atomu wodoru 2. omawia jakoêciowo podstawowe za o enia modelu Schrödingera atomu wodoru 1. zapisuje wzór na energie poziomów energetycznych w atomie wodoru 2. charakteryzuje liczby kwantowe opisujàce stan energetyczny elektronu w atomie wodoru 8. Fale materii 22

17 Widma atomów Efekt fotoelektryczny Laser 1. Serie widmowe atomu wodoru 2. Serie widmowe innych atomów 1. JakoÊciowe omówienie zjawiska fotoelektrycznego 2. Fotony czàstki Êwiat a 3. Równanie Einsteina Millikana 1. Mechanizm emisji Êwiat a przez lasery 2. Podstawowe w aêciwoêci Êwiat a laserowego 3. Zastosowanie Êwiat a laserowego 1. Analiza fotografii widm atomowych 2. WyjaÊnienie mechanizmu emisji Êwiat a przez atomy 1. Pokazowe doêwiadczenie ilustrujàce zjawisko fotoelektryczne 2. WyjaÊnienie mechanizmu zjawiska fotoelektrycznego 1. Analiza schematu budowy lasera 2. Badanie w aêciwoêci Êwiat a laserowego 1. opisuje sposób otrzymywania widm atomowych 2. omawia serie widmowe atomu wodoru 3. jakoêciowo wyjaênia mechanizm emisji i absorpcji promieniowania przez atomy 1. podaje wzory na obliczenie d ugoêci fal w seriach widmowych atomu wodoru 2. jakoêciowo omawia serie widmowe innych atomów 1. jakoêciowo opisuje zjawisko fotoelektryczne 2. podaje definicj fotonu 3. formu uje prawo Einsteina Millikana 4. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania prostych problemów 1. wyjaênia zjawisko fotoelektryczne na podstawie fotonowej teorii Êwiat a 1. jakoêciowo analizuje budow i mechanizm emisji promieniowania przez laser 2. charakteryzuje podstawowe w asnoêci Êwiat a laserowego 1. charakteryzuje poszczególne typy laserów 8. Fale materii 23

18 dzia u tematu Temat Gaz doskona y Równanie Clapeyrona Energia wewn trzna gazu doskona ego Przemiany gazowe Zakres treêci zagadnienia programowe Obserwacje, doêwiadczenia i zadania dla uczniów TERMODYNAMIKA 1. Za o enia modelu gazu doskona ego 1. Pokaz modelu (jeêli dysponujemy stolikiem z poduszkà powietrznà) 1. Podstawowy wzór teorii kinetyczno-molekularnej gazu 2. Zwiàzek mi dzy energià kinetycznà czàsteczek gazu a jego temperaturà 3. Równanie Clapeyrona 1. Przyk ady ilustrujàce zwiàzki mi dzy parametrami stanu gazu 1. Temperatura gazu 2. Energia wewn trzna gazu doskona ego 1. Skale temperatur 2. Zadania i problemy ilustrujàce energi wewn trznà gazu doskona ego 1. Przemiana izotermiczna 2. Przemiana izobaryczna 3. Przemiana izochoryczna 4. Przemiana adiabatyczna 1. DoÊwiadczalne badanie przemian gazu doskona ego 2. Bilans energetyczny przemian (jakoêciowo) 3. Wykresy przemian Planowane osiàgni cia uczniów Uczeƒ: 1. formu uje podstawowe za o enia modelu gazu doskona ego 1. przedstawia zwiàzek mi dzy energià kinetycznà czàsteczek gazu a jego temperaturà 2. zapisuje równanie Clapeyrona 3. pos uguje si równaniem stanu gazu do prostych obliczeƒ parametrów gazu 1. wyprowadza podstawowy wzór teorii kinetyczno- -molekularnej gazu 1. podaje definicj temperatury, energii wewn trznej i ciep a 2. podaje temperatury w skalach Celsjusza i Kelvina 1. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania zadaƒ 1. omawia jednà z przemian gazu doskona ego 2. doêwiadczalnie bada jednà z przemian gazowych 3. przedstawia graficznie przemiany gazowe w uk adzie wspó rz dnych ( p, V ) 4. omawia jakoêciowo prac wykonanà przez gaz podczas rozpr ania 9. Podstawy termodynamiki 24

19 Ciep o w aêciwe gazu doskona ego Pierwsza zasada termodynamiki Statystyczny charakter praw termodynamiki Druga zasada termodynamiki 1. Przekazywanie energii do czàsteczek gazu doskona- ego 1. Pierwsza zasada termodynamiki 1. Mikro- i makrostany 2. Porzàdek i chaos 1. Przebieg zamkni tego cyklu przemian 2. Przemiany energetyczne podczas cyklu 1. Ogrzewanie gazu 2. Spr anie gazu 1. DoÊwiadczenia pokazowe ilustrujàce pierwszà zasad termodynamiki 2. Przyk ady zadaƒ 1. Przyk ady ilustrujàce statystyczny charakter praw termodynamiki 1. Diagram przep ywu energii przez silnik 5. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania prostych przyk adów 1. oblicza zmian energii wewn trznej gazu na skutek ogrzania i wykonanej pracy 1. omawia dwa sposoby dostarczenie energii do gazu 2. zapisuje wzór na prac wykonanà podczas spr ania gazu 1. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania zadaƒ 1. formu uje treêç pierwszej zasady termodynamiki 2. stosuje pierwszà zasad termodynamiki do rozwiàzywania prostych problemów 1. stosuje poznane prawa do rozwiàzywania zadaƒ 1. omawia procesu odwracalne i nieodwracalne 1. wskazuje na statystyczny charakter praw termodynamicznych 1. formu uje drugà zasad termodynamiki w powiàzaniu z silnikiem cieplnym 2. definiuje jakoêciowo poj cie entropii 9. Podstawy termodynamiki 25

20 dzia u tematu Temat Wiàzania Stany skupienia Topnienie i krzepni cie Zakres treêci zagadnienia programowe 3. SprawnoÊç cyklu przemian 4. Druga zasada termodynamiki 5. Entropia 1. Podstawowe typy wiàzaƒ struktur krystalicznych i ich w asnoêci 2. Analiza energii potencjalnej wiàzaƒ atomów 1. Zmiana parametrów makroskopowych cia przy zmianach fazowych 1. Model mechanizmu zmian stanu skupienia 2. Temperatura topnienia Obserwacje, doêwiadczenia i zadania dla uczniów 2. Przyk ady ilustrujàce procesy odwracalne i nieodwracalne 1. Analiza ró nych kryszta ów 1. Wykres energii potencjalnej oddzia ywania atomów w zale noêci od ich odleg oêci 1. Badanie zjawiska topnienia lodu 2. Analiza modelu zmian skupienia Planowane osiàgni cia uczniów Uczeƒ: 3. przedstawia schemat przep ywu energii w silniku cieplnym 4. zapisuje wzory na sprawnoêç silnika Carnota 5. stosuje poznane prawa do prostych obliczeƒ 1. omawia przyk ady samoistnych procesów prowadzàcych do zwi kszanie entropii uk adu 2. podaje ogólne sformu owanie drugiej zasady termodynamiki 1. omawia podstawowe rodzaje wiàzaƒ wewnàtrz kryszta ów 2. omawia podstawowe w asnoêci cia krystalicznych 1. omawia model budowy wewn trznej cieczy 1. analizuje wykres energii potencjalnej oddzia ywania atomów w zale noêci od ich odleg oêci 1. omawia model przejêcia cia a ze stanu sta ego do ciek ego 2. podaje definicj ciep a topnienia 1. doêwiadczalnie bada proces przejêcia ze stanu sta ego do ciek ego 2. stosuje poznane modele do rozwiàzywania zadaƒ 10. Struktura materii 26

21 Parowanie i skraplanie Zjawiska powierzchniowe 1. Przemiany fazowe i punkt potrójny [opis we wspó rz dnych ( p, V )] 2. Punkt krytyczny 3. WilgotnoÊç powietrza 1. Oddzia ywania mi dzyczàsteczkowe wewnàtrz cia i na ich powierzchni si y spójnoêci i przylegania 2. Napi cie powierzchniowe 3. Wp yw domieszkowania na zjawiska powierzchniowe 1. Para nasycona i nienasycona 2. Ciep o parowania 3. Zjawisko wrzenia 4. Zjawiska atmosferyczne 1. Analiza si spójnoêci 2. Menisk wkl s y i wypuk y 3. Zjawisko w oskowatoêci 1. omawia model przejêcia cia a ze stanu sta ego do ciek ego 2. podaje definicj ciep a parowania 3. podaje definicj wrzenia 4. omawia wilgotnoêç powietrza 1. stosuje poznane modele do rozwiàzywania zadaƒ 2. analizuje diagram zmian fazowych 3. wyjaênia zjawiska zachodzàce w atmosferze 1. na podstawie jakoêciowej analizy si spójnoêci i przylegania okreêla zachowanie si cieczy w zetkni ciu z cia em sta ym 2. opisuje jakoêciowo zjawiska kapilarne 1. definiuje napi cie powierzchniowe 2. bada doêwiadczalnie napi cie powierzchniowe 3. okreêla wp yw domieszkowania na zjawiska powierzchniowe (np. wp yw detergentów na wod ) 4. opisuje i wyjaênia przyk ady tych zjawisk w przyrodzie i technice 10. Struktura materii 27

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

2. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 3.)

2. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 3.) 2. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 3.) Dzia VII: ELEKTROSTATYKA (11 godzin) Numer i temat lekcji Najwa niejsze zagadnienia lub zadania dydaktyczne Wiedza i umiej tnoêci (kategoria celu)

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji materiału z fizyki.

Plan realizacji materiału z fizyki. Plan realizacji materiału z fizyki. Ze względu na małą ilość godzin jaką mamy do dyspozycji w całym cyklu nauczania fizyki pojawił się problem odpowiedniego doboru podręczników oraz podziału programu na

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 4

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 4 Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 4 1. Zjawiska termodynamiczne Temat lekcji Podstawowe pojęcia termodynamiki. wymienić właściwości gazów, objaśnić pojęcie gazu doskonałego, wyjaśnić, na czym polega

Bardziej szczegółowo

4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.)

4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.) 4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.) Dzia X: FALE ELEKTROMAGNETYCZNE. OPTYKA (10 godzin) Numer i temat lekcji Najwa niejsze zagadnienia lub zadania dydaktyczne Wiedza i umiej tnoêci

Bardziej szczegółowo

Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania. w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3

Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania. w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3 Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3 METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym

Bardziej szczegółowo

KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY

KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY 9. Pole elektryczne 1 8 T 7 (2, 3, 4, 5, 6, 12) Natężenie pola elektrostatycznego Zasada superpozycji natężeń pól Praca w polu elektrostatycznym Praca w polu elektrostatycznym

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

FIZYKA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 FIZYKA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES ROZSZERZONY SZKOŁY BENEDYKTA 1. Cele kształcenia i wychowania Zgodnie z podstawą programową, podstawowe cele w nauczaniu fizyki w czwartym etapie

Bardziej szczegółowo

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony Wymagania edukacyjne FIZYKA zakres rozszerzony I. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki do gimnazjum Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim

Wymagania edukacyjne z fizyki do gimnazjum Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim Wymagania edukacyjne z fizyki do gimnazjum Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim Uczeń uzyskuje z poszczególnych działów fizyki oceny cząstkowe jeżeli sprostał wymaganiom ogólnym, doświadczalnym,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 9. Pole elektryczne (17 godzin) Zagadnienie (treści podręcznika) 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Jednostka ładunku. Ładunek elementarny. R Kwarki. Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

Plan Wynikowy. Klasa czwarta Mgr Jolanta Lipińska, mgr Magdalena Englart. 1. Prąd stały

Plan Wynikowy. Klasa czwarta Mgr Jolanta Lipińska, mgr Magdalena Englart. 1. Prąd stały Plan Wynikowy. Klasa czwarta Mgr Jolanta Lipińska, mgr Magdalena Englart 1. Prąd stały 1 9 Prąd elektryczny jako przepływ ładunku. Natężenie prądu Pierwsze prawo Kirchhoffa Prawo Ohma dla odcinka obwodu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Cz Êç 3

Przedmiotowy system oceniania. Cz Êç 3 1 Proponowany system oceniania uczniów uczàcych si fizyki w gimnazjum ma u atwiç nauczycielowi codziennà prac oraz pomóc w tak trudnym elemencie pracy dydaktycznej, jakim jest ocenianie. Niewàtpliwie zamieszczone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY Seria ZROZUMIEĆ FIZYKĘ DLA KLASY TRZECIEJ

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY Seria ZROZUMIEĆ FIZYKĘ DLA KLASY TRZECIEJ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY Seria ZROZUMIEĆ FIZYKĘ DLA KLASY TRZECIEJ Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2010/11 Fizyka

Kalendarz Maturzysty 2010/11 Fizyka Kalendarz Maturzysty 2010/11 Fizyka Kalendarz Maturzysty 2010/11 Fizyka Patryk Kamiński Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z fizyki stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka techniczna, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Fizyka elementarna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225 Od autora 8 1. Prąd elektryczny 9 1.1 Budowa materii 9 1.2 Przewodnictwo elektryczne materii 12 1.3 Prąd elektryczny i jego parametry 13 1.3.1 Pojęcie prądu elektrycznego 13 1.3.2 Parametry prądu 15 1.4

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły.

Przedmiotowy system oceniania Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Przedmiotowy system oceniania Uwaga. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 9. Elektrostatyka (18 godzin) Treści nauczania (tematy lekcji) 9.1. Ładunki elektryczne i prawo Coulomba (Zjawiska elektryczne wokół nas. Ładunek elektryczny protonu i elektronu.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z fizyki w klasie 3 liceum poziom rozszerzony Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik

Kryteria ocen z fizyki w klasie 3 liceum poziom rozszerzony Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik Kryteria ocen z fizyki w klasie 3 liceum poziom rozszerzony Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik Ocena niedostateczna: Odpowiedź nie spełnia kryteriów ocen pozytywnych. Ocena dopuszczająca: a) uczeń

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. MECHANIKA Kinematyka nauka o ruchu Dynamika Praca Prawo grawitacji Dynamika bryły sztywnej

SPIS TREŚCI I. MECHANIKA Kinematyka nauka o ruchu Dynamika Praca Prawo grawitacji Dynamika bryły sztywnej SPIS TREŚCI Wstęp... str. 11 I. MECHANIKA... 13 Kinematyka nauka o ruchu... 13 Pojęcia fizyczne... 14 Składanie wektorów prędkości... 16 Odejmowanie wektorów... 17 Ruch jednostajny prostoliniowy... 18

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO. Numer ćwiczenia 123 WYZNACZANIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO CIECZY METODĄ OSTYGANIA

CIEPŁO. Numer ćwiczenia 123 WYZNACZANIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO CIECZY METODĄ OSTYGANIA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI TEMATY TESTÓW WSTĘPNYCH Na użytek testów wstępnych, zostały podzielone na 5 działów (Ciepło, Elektryczność, Mechanika, Optyka, Pozostałe ). Testy wstępne do każdego obejmują

Bardziej szczegółowo

FIZYKA W MEDYCYNIE. Program nauczania

FIZYKA W MEDYCYNIE. Program nauczania FIZYKA W MEDYCYNIE Program nauczania Spis treści I. Wstęp 3 II. Wybrane zagadnienia z podstawy programowej fizyki IV etap edukacyjny, zakres rozszerzony 4-9 III. Ogólne założenia programu 10 IV. Cele edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony

Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony Projekt

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA LFD-Arkusz1ZR-zadania 11/5/07 1:01 PM Page 1 dysleksja Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY GRUDZIE ROK 2007 Instrukcja dla zdajàcego Czas

Bardziej szczegółowo

CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY (CZ. 2)

CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY (CZ. 2) CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY (CZ. 2) 7. Ruch harmoniczny i fale mechaniczne 1 Sprężystość jako makroskopowy efekt mikroskopowych oddziaływań elektromagnetycznych wyjaśnić różnice między odkształceniami

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w kasie trzeciej przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w kasie trzeciej przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w kasie rzeciej przy realizacji i podręcznika Świa fizyki 10. Prąd elekryczny Tema według 10.1. Prąd elekryczny w mealach. Napięcie elekryczne podaje jednoskę napięcia

Bardziej szczegółowo

Program zajęć pozalekcyjnych Kółka Fizycznego realizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym

Program zajęć pozalekcyjnych Kółka Fizycznego realizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym Program zajęć pozalekcyjnych Kółka Fizycznego realizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym Opiekun Kółka Fizycznego: mgr Anna Łęczycka-Kras W zajęciach kółka fizycznego uczestniczyć mogą wszyscy chętni

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje Kryteria oceniania z fizyki. Moduł I, klasa I. - zna pojęcia: substancja, ekologia, wzajemność oddziaływań, siła. - zna cechy wielkości siły, jednostki siły. - wie, jaki przyrząd służy do pomiaru siły.

Bardziej szczegółowo

Z fizyki i astronomii obowiązują następujące kryteria ocen:

Z fizyki i astronomii obowiązują następujące kryteria ocen: Z fizyki i astronomii obowiązują następujące kryteria ocen: Ocena niedostateczna Uczeń nie spełnił co najmniej 50% wymagań podstawowych. Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość"

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość" 1. Informacje ogólne Kierunek studiów: Profil kształcenia: Forma

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymagań. XII Konkursu z Fizyki. dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. w roku szkolnym 2013/2014 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin wymagań. XII Konkursu z Fizyki. dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. w roku szkolnym 2013/2014 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin wymagań XII Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe wymagania i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM FIZYKI. Zbiór wszystkich pojęć, niezbędnych do pozytywnego zaliczenia, testów i egzaminów.

KOMPENDIUM FIZYKI. Zbiór wszystkich pojęć, niezbędnych do pozytywnego zaliczenia, testów i egzaminów. KOMPENDIUM FIZYKI Zbiór wszystkich pojęć, niezbędnych do pozytywnego zaliczenia, testów i egzaminów. Poznań 2010 1 Copyright for Polish edition by www.iwiedza.net Data 01.07.2011 Niniejsza publikacja nie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: biotechnologia Rodzaj przedmiotu: nauk ścisłych, moduł 1 Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Fizyka Physics Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka zakresie rozszerzonym dla podręcznika Fizyka II Cz. 1 i 2 przeznaczonego do liceum ogólnokształcącegodo klasy 3 Temat (rozumiany jako lekcja) Dział 1. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut 1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zadania 1 9). Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Osiak ZADA IA PROBLEMOWE Z FIZYKI

Zbigniew Osiak ZADA IA PROBLEMOWE Z FIZYKI Zbigniew Osiak ZADA IA PROBLEMOWE Z FIZYKI 3 Copyright by Zbigniew Osiak Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora. Portret

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z fizyki w klasie 2 liceum poziom rozszerzony Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik

Kryteria ocen z fizyki w klasie 2 liceum poziom rozszerzony Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik Kryteria ocen z fizyki w klasie 2 liceum poziom rozszerzony Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik Ocena niedostateczna: Odpowiedź nie spełnia kryteriów ocen pozytywnych. Ocena dopuszczająca: a) uczeń

Bardziej szczegółowo

odróżnia przewodniki od izolatorów oraz podaje przykłady obu rodzajów substancji X

odróżnia przewodniki od izolatorów oraz podaje przykłady obu rodzajów substancji X 116 Plan wynikowy 6 Plan wynikowy (propozycja) 9 Pole elektryczne (17 godzin) 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Jednostka ładunku. Ładunek elementarny. R Kwarki. Oddziaływanie ładunków elektrycznych.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA Fizyka Plansze interaktywne 2.0 Gimnazjum WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA Informacja o publikacji: Fizyka. Plansze interaktywne 2.0. Gimnazjum Autor testów i komentarzy: Wies aw Zawisza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016. I.

Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016. I. Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016 I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe wymagania i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym dla szkoły ponadgimnazjalnej częśd II

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym dla szkoły ponadgimnazjalnej częśd II Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym dla szkoły ponadgimnazjalnej częśd II Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki poziom rozszerzony część 3

Wymagania edukacyjne z fizyki poziom rozszerzony część 3 Wymagania edukacyjne z fizyki poziom rozszerzony część 3 Pole elektryczne Zagadnienie (temat lekcji) 9.1. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie (Jednostka ładunku. Ładunek elementarny. R Kwarki. Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY I ROZKŁAD MATERIAŁU DO PRZEDMIOTU. Fizyka i astronomia klasa 2

PLAN WYNIKOWY I ROZKŁAD MATERIAŁU DO PRZEDMIOTU. Fizyka i astronomia klasa 2 Numer lekcji. Temat lekcji PLAN WYNIKOWY I ROZKŁAD MATERIAŁU DO PRZEDMIOTU Fizyka i astronomia klasa 2 Wymagania Numery lekcji, numery zadań, tematyka zadań na płycie CD Podstawowe Rozszerzające Dopełniające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM DZIAŁ I. PRĄD ELEKTRYCZNY - co to jest prąd elektryczny - jakie są jednostki napięcia elektrycznego - jaki jest umowny kierunek płynącego prądu - co to

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY WYKAZ ZAJĘĆ. dodatkowe Narzędzia matematyczne fizyki. Znaczenie modelowania matematycznego. Postępowanie indukcyjne i

WSTĘPNY WYKAZ ZAJĘĆ. dodatkowe Narzędzia matematyczne fizyki. Znaczenie modelowania matematycznego. Postępowanie indukcyjne i KURS: TUTOR: KURS MATURALNY 2017 FIZYKA MGR INŻ. ADAM DYJA Poniżej znajduje się wykaz zajęć tablicowych wraz z ich harmonogramem. Został ustalony tak by nie kolidować ze świętami, przerwami w zajęciach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia zna pojęcia pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki i astronomii

Wymagania edukacyjne z fizyki i astronomii Wymagania edukacyjne z fizyki i astronomii Kinematyka wyjaśnia na wybranym przykładzie względność ruchu, dokonuje klasyfikacji ruchów ze względu na tor na ruchy prostoliniowe i krzywoliniowe, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Temat lekcji Uszczegółowienie treści Wymagania na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu FIZYKA Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu FIZYKA Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu FIZYKA Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Rodzaj przedmiotu: Kod przedmiotu: Rok: I Semestr: 1 Forma studiów: Rodzaj zajęć i liczba godzin 27 w semestrze:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowy XIV Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin Przedmiotowy XIV Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin Przedmiotowy XIV Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania fizyki obejmujący treści nauczania na poziomie rozszerzonym IV etapie edukacyjnym.

Program nauczania fizyki obejmujący treści nauczania na poziomie rozszerzonym IV etapie edukacyjnym. Program nauczania fizyki obejmujący treści nauczania na poziomie rozszerzonym IV etapie edukacyjnym. 1 Spis treści. SPIS TREŚCI.... 2 WSTĘP.... 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.... 4 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INDYWIDUALNEGO TOKU NAUCZANIA DLA UCZNIÓW KLASY II

PROGRAM INDYWIDUALNEGO TOKU NAUCZANIA DLA UCZNIÓW KLASY II POGAM INDYWIDUALNEGO TOKU NAUCZANIA DLA UCZNIÓW KLASY II Opracowała: mgr Joanna Kondys Cele do osiągnięcia: etapowe udział w olimpiadzie fizycznej udział w konkursie fizycznym dla szkół średnich docelowe

Bardziej szczegółowo

Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie.

Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie. Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie. TEMATY I ZAKRES TREŚCI NAUCZANIA Fizyka klasa 3 LO Nr programu: DKOS-4015-89/02 Moduł Dział - Temat L. Zjawisko odbicia i załamania światła 1 Prawo odbicia i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR2 W BIAŁYMSTOKU FIZYKA I ASTRONOMIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR2 W BIAŁYMSTOKU FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH I SIŁY Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR2 W BIAŁYMSTOKU FIZYKA I ASTRONOMIA KLASA I LICEUM PROFILOWANE I TECHNIKUM ZAWODOWE RUCH, ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.

I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. FIZYKA zakres podstawowy Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II. Przeprowadzanie doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Wstęp OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Wstęp OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU Wstęp Przedstawiony program nauczania fizyki w zakresie rozszerzonym wykorzystuje do pracy dwutomowy podręcznik Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008 zakres podstawowy (wersja dla ucznia)

Fizyka i astronomia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008 zakres podstawowy (wersja dla ucznia) imi i nazwisko Fizyka i astronomia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008 zakres podstawowy (wersja dla ucznia) wykonane yg. Dzia ematy Zadania test podr cznik vademecum start 1.10 29 5.10 rzygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: nauk ścisłych, moduł 1 Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Fizyka Physics Poziom kształcenia: I stopnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony I. Znajomo i umiej tno wykorzystania poj i praw Þzyki do wyja niania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów popularnonaukowych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Matura 2015 z fizyki pod lupą od idei zmian do zadań egzaminacyjnych. Jolanta Kozielewska OKE Wrocław

Matura 2015 z fizyki pod lupą od idei zmian do zadań egzaminacyjnych. Jolanta Kozielewska OKE Wrocław Matura 2015 z fizyki pod lupą od idei zmian do zadań egzaminacyjnych Jolanta Kozielewska OKE Wrocław 1 Plan wystąpienia Idee zmian Nowa matura arkusz i zadania Wyniki - matura z fizyki i astronomii, maj

Bardziej szczegółowo

wiat o mo e by rozumiane jako strumie fotonów albo jako fala elektromagnetyczna. Najprostszym przypadkiem fali elektromagnetycznej jest fala p aska

wiat o mo e by rozumiane jako strumie fotonów albo jako fala elektromagnetyczna. Najprostszym przypadkiem fali elektromagnetycznej jest fala p aska G ÓWNE CECHY WIAT A LASEROWEGO wiat o mo e by rozumiane jako strumie fotonów albo jako fala elektromagnetyczna. Najprostszym przypadkiem fali elektromagnetycznej jest fala p aska - cz sto ko owa, - cz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA FIZYKA rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA FIZYKA rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA FIZYKA rok szkolny 2015/2016 I. Informacja o wymaganiach edukacyjnych Wymagania są zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Uczniowie są zapoznawani z nimi na pierwszej

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Fizyka Kod przedmiotu: ZDI_B_0_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS: 4 Kierunek : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy pytania

Egzamin dyplomowy pytania Egzamin dyplomowy pytania 1. Równania ruchu punktu. Równanie ruchu bryły sztywnej. Stopnie swobody. 2. Tarcie. Rodzaje tarcia. Prawa fizyki dotyczące tarcia. 3. Praca. Energia: mechaniczna, elektryczna,

Bardziej szczegółowo

Zakłócenia. Podstawy projektowania A.Korcala

Zakłócenia. Podstawy projektowania A.Korcala Zakłócenia Podstawy projektowania A.Korcala Pojęciem zakłóceń moŝna określać wszelkie niepoŝądane przebiegi pochodzenia zewnętrznego, wywołane zarówno przez działalność człowieka, jak i zakłócenia naturalne

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Elektryczność i magnetyzm

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Elektryczność i magnetyzm Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Elektryczność i magnetyzm Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 6. Praca. Moc. Energia 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym podaje jednostkę pracy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Treści rozszerzone Uczeń potrafi:

Treści rozszerzone Uczeń potrafi: Wymagania edukacyjne poziom rozszerzony. Opis ruch postępowego. 1 Elementy działań na podać przykłady wielkości fizycznych wektorach skalarnych i wektorowych, wymienić cechy wektora, dodać wektory, odjąć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA II, KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA II, KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA II, KLASA III Praca. Moc. Energia mechaniczna. Temat lekcji Treści konieczne (ocena dopuszczająca) Treści podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. 2. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonywać

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 3. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki -poziom rozszerzony- kl 2 I 3

Wymagania edukacyjne z fizyki -poziom rozszerzony- kl 2 I 3 Wymagania edukacyjne z fizyki -poziom rozszerzony- kl 2 I 3 1. Ruch ciał Lp. Zagadnienia Treści podstawowe 1 Elementy działań na wektorach podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych,

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PRZEDMIOTU. AUTOR: Ewa Strugała

Fizyka i astronomia PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PRZEDMIOTU. AUTOR: Ewa Strugała AUTOR: Ewa Strugała PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PRZEDMIOTU Fizyka i astronomia DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA FIZYKA I ASTRONOMIA. TOM 2 MARIANA

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo fotowoltaiczne 1.0 WSTĘP Energia słoneczna jest energią reakcji termojądrowych zachodzących w olbrzymiej odległości od Ziemi. Zachodzące na Słońcu przemiany helu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z oraz warunkami i trybem otrzymywania oceny wyższej niż przewidywana. Pole elektryczne wie, co to jest pole elektryczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo