Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne)"

Transkrypt

1 Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar warości siły ciężkości Wyznaczanie gęsości subsancji Pomiar ciśnienia wymienia przyrządy, za pomocą kórych mierzymy długość, emperaurę, czas, szybkość i masę (8.12) wymienia jednoski mierzonych wielkości (8.12) podaje zakres pomiarowy przyrządu (8.12) podaje dokładność przyrządu (8.10) oblicza warość najbardziej zbliżoną do rzeczywisej warości mierzonej wielkości jako średnią arymeyczną wyników (8.11) przelicza jednoski długości, czasu i masy (8.4) mierzy warość siły w niuonach za pomocą siłomierza (8.12) wykazuje doświadczalnie, że warość siły ciężkości jes wpros proporcjonalna do masy ciała (8.7) oblicza warość ciężaru posługując się wzorem F = mg (1.9) c uzasadnia porzebę wprowadzenia siły jako wielkości wekorowej (I) odczyuje gęsość subsancji z abeli (8.6) wyznacza doświadczalnie gęsość ciała sałego o regularnych kszałach (9.1, 8.1, 8.10, 8.11, 8.12) mierzy objęość ciał o nieregularnych kszałach za pomocą menzurki (9.1) wyznacza doświadczalnie gęsość cieczy (9.1) oblicza gęsość subsancji ze m związku r= (3.4) V szacuje niepewności pomiarowe przy pomiarach masy i objęości (8.10) wykazuje, że skuek nacisku na podłoże, ciała o ciężarze F c zależy od wielkości powierzchni zeknięcia ciała z podłożem (3.6) wyjaśnia na przykładach przyczyny wysępowania niepewności pomiarowych (8.10) zapisuje różnice między warością końcową i począkowa wielkości fizycznej (np. D l ) (8.11) wyjaśnia, co o znaczy wyzerować przyrząd pomiarowy (8.12) wyjaśnia pojęcie szacowania warości wielkości fizycznej (8.3) podaje cechy wielkości wekorowej (I) przekszałca wzór Fc = mg i oblicza masę ciała, znając warość jego ciężaru (1.9) rysuje wekor obrazujący siłę o zadanej warości (przyjmując odpowiednią jednoskę) (1.9) m przekszałca wzór r= (3.4) V i oblicza każdą z wielkości fizycznych w ym wzorze przelicza gęsość wyrażoną w kg/m 3 na g/cm 3 i na odwró (8.4) odróżnia mierzenie wielkości fizycznej od jej wyznaczania (pomiaru pośredniego) (8.12) zaokrągla wynik pomiaru pośredniego do dwóch cyfr znaczących (8.11) F przekszałca wzór p = i oblicza każdą z wielkości wysępują- S cych w ym wzorze (3.6) hp://www.gimnazjum48.pl/ 1

2 oblicza ciśnienie za pomocą F wzoru p = (3.6) S Sporządzamy wykresy podaje jednoskę ciśnienia i jej wielokroności (3.6) przelicza jednoski ciśnienia (8.4) mierzy ciśnienie w oponie samochodowej (3.6) mierzy ciśnienie amosferyczne za pomocą baromeru (3.6) na podsawie wyników zgromadzonych w abeli sporządza wykres zależności jednej wielkości fizycznej od drugiej (8.8) opisuje zależność ciśnienia amosferycznego od wysokości nad poziomem morza (3.6) rozpoznaje w swoim ooczeniu zjawiska, w kórych isoną rolę odgrywa ciśnienie amosferyczne i urządzenia, do działania, kórych jes ono niezbędne (3.6) wyznacza doświadczalnie ciśnienie amosferyczne za pomocą srzykawki i siłomierza (3.6, 8.12) wykazuje, że jeśli dwie wielkości są do siebie wpros proporcjonalne, o wykres zależności jednej od drugiej jes półprosą wychodzącą z począku układu osi (8.7) wyciąga wnioski o warościach wielkości fizycznych na podsawie kąa nachylenia wykresu do osi poziomej (8.8) Powórzenie. Sprawdzian 2. Niekóre właściwości fizyczne ciał Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 17 Trzy sany skupienia ciał Zmiany sanów skupienia ciał wymienia sany skupienia ciał i podaje ich przykłady (3.1) podaje przykłady ciał kruchych, sprężysych i plasycznych (3.1) opisuje sałość objęości i nieściśliwość cieczy (3.1) wykazuje doświadczalnie ściśliwość gazów (3.1) wymienia i opisuje zmiany sanów skupienia ciał (2.9) podaje przykłady opnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji (2.9) odróżnia wodę w sanie gazowym (jako niewidoczną) od mgły i chmur (2.9) podaje emperaury krzepnięcia wrzenia wody (2.9) odczyuje z abeli emperaury opnienia i wrzenia (2.9) opisuje właściwości plazmy (3.1) wykazuje doświadczalnie zachowanie objęości ciała sałego przy zmianie jego kszału (8.12) podaje przykłady zmian właściwości ciał spowodowanych zmianą emperaury i skuki spowodowane przez ę zmianę (3.1) opisuje zależność emperaury wrzenia od ciśnienia (2.9) opisuje zależność szybkości parowania od emperaury (2.9) wyjaśnia przyczyny skraplania pary wodnej zawarej w powierzu, np. na okularach, szklankach i powierdza o doświadczalnie (2.9) wykazuje doświadczalnie zmiany objęości ciał podczas krzepnięcia(8.1) hp://www.gimnazjum48.pl/ 2

3 20 Rozszerzalność emperaurowa ciał podaje przykłady rozszerzalności emperaurowej ciał sałych, cieczy i gazów (3.1) podaje przykłady rozszerzalności emperaurowej w życiu codziennym i echnice (3.1) opisuje anomalną rozszerzalność wody i jej znaczenie w przyrodzie (3.1) opisuje zachowanie aśmy bimealicznej przy jej ogrzewaniu (3.1) za pomocą symboli D l i D lub D V i D zapisuje fak, że przyros długości druów lub objęości cieczy jes wpros proporcjonalny do przyrosu emperaury (8.7) wyjaśnia zachowanie aśmy bimealicznej podczas jej ogrzewania (3.1) wymienia zasosowania prakyczne aśmy bimealicznej (3.1) wykorzysuje do obliczeń prosą proporcjonalność przyrosu długości do przyrosu emperaury (8.7) Powórzenie. Sprawdzian 3. Cząseczkowa budowa ciał Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne Sprawdzamy prawdziwość hipoezy o cząseczkowej budowie ciał Siły międzycząseczkowe 27 Różnice w cząseczkowej budowie ciał sałych, cieczy i gazów 28 Od czego zależy ciśnienie gazu w zamknięym zbiorniku? opisuje doświadczenie uzasadniające hipoezę o cząseczkowej budowie ciał (8.1) opisuje zjawisko dyfuzji (3.1) przelicza emperaurę wyrażoną w skali Celsjusza na ę samą emperaurę w skali Kelvina i na odwró (8.4) podaje przyczyny ego, że ciała sałe i ciecze nie rozpadają się na oddzielne cząseczki (3.5) na wybranym przykładzie opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego, demonsrując odpowiednie doświadczenie (3.5) wyjaśnia rolę mydła i deergenów (3.5) podaje przykłady aomów i cząseczek (3.1) podaje przykłady pierwiasków i związków chemicznych (3.1) opisuje różnice w budowie ciał sałych, cieczy i gazów (3.1) wyjaśnia, dlaczego na wewnęrzne ściany zbiornika gaz wywiera parcie (3.6) podaje przykłady sposobów, kórymi można zmienić ciśnienie gazu w zamknięym zbiorniku (3.6) wykazuje doświadczalnie zależność szybkości dyfuzji od emperaury (8.1) opisuje związek średniej szybkości cząseczek gazu lub cieczy z jego emperaurą (8.9) uzasadnia wprowadzenie skali Kelvina (8.2) podaje przykłady działania sił spójności i sił przylegania (3.5) wyjaśnia zjawisko menisku wklęsłego i włoskowaości (8.2) podaje przykłady wykorzysania zjawiska włoskowaości w przyrodzie (8.2) wyjaśnia pojęcia: aomu, cząseczki, pierwiaska i związku chemicznego (3.1) objaśnia, co o znaczy, że ciało sałe ma budowę krysaliczną (3.2) doświadczalnie szacuje średnicę cząseczki oleju (8.1) wymienia i objaśnia sposoby zwiększania ciśnienia gazu w zamknięym zbiorniku (3.6) hp://www.gimnazjum48.pl/ 3

4 4. Jak opisujemy ruch? Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 31 Układ odniesienia. Tor ruchu, droga opisuje ruch ciała w podanym układzie odniesienia (1.1) klasyfikuje ruchy ze względu na kszał oru (1.1) rozróżnia pojęcia oru ruchu i drogi (1.1) obiera układ odniesienia i opisuje ruch w ym układzie (1.1) wyjaśnia, co o znaczy, że spoczynek i ruch są względne (1.1) opisuje położenie ciała za pomocą współrzędnej x (1.1) oblicza przebyą przez ciało drogę jako s= x2- x1= D x (1.1) Ruch prosoliniowy jednosajny 34 Warość prędkości (szybkość) ciała w ruchu jednosajnym prosoliniowym 35 Prędkość w ruchu jednosajnym prosoliniowym Średnia warość prędkości (średnia szybkość). Prędkość chwilowa wymienia cechy charakeryzujące ruch prosoliniowy jednosajny (1.1) na podsawie różnych wykresów s () odczyuje drogę przebywaną przez ciało w różnych odsępach czasu (1.2) s zapisuje wzór u= i nazywa wysępujące w nim wielkości (1.1) oblicza drogę przebyą przez ciało na podsawie wykresu zależności u () (8.8) oblicza warość prędkości ze s wzoru u= (1.1) warość prędkości w km/h wyraża w m/s i na odwró (8.4) uzasadnia porzebę wprowadzenia do opisu ruchu wielkości wekorowej prędkości (1.1) na przykładzie wymienia cechy prędkości, jako wielkości wekorowej (1.1) oblicza średnią warość s prędkości u śr = (1.5) planuje czas podróży na podsawie mapy i oszacowanej średniej szybkości pojazdu (1.5) odróżnia średnią warość prędkości od chwilowej warości prędkości (1.5) wyznacza doświadczalnie średnią warość prędkości biegu lub pływania lub jazdy na rowerze (9.2) doświadczalnie bada ruch jednosajny prosoliniowy i formułuje wniosek s~ (9.12) sporządza wykres zależności s () na podsawie wyników doświadczenia zgromadzonych w abeli (8.8) sporządza wykres zależności u () na podsawie danych z abeli (8.8) podaje inerpreację fizyczną pojęcia szybkości (1.2) s przekszałca wzór u= i oblicza każdą z wysępujących w nim wielkości (1.1, 8.5) opisuje ruch prosoliniowy jednosajny używając pojęcia prędkości (1.1) rysuje wekor obrazujący prędkość o zadanej warości (przyjmując odpowiednią jednoskę) (1.1) wyjaśnia, że pojęcie prędkość w znaczeniu fizycznym o prędkość chwilowa (1.5) wykonuje zadania obliczeniowe, posługując się średnią warością prędkości (1.5) hp://www.gimnazjum48.pl/ 4

5 38 Ruch prosoliniowy jednosajnie przyspieszony Przyspieszenie w ruchu prosoliniowym jednosajnie przyspieszonym podaje przykłady ruchu przyspieszonego i opóźnionego (1.6) opisuje ruch jednosajnie przyspieszony (1.6) z wykresu zależności u () odczyuje przyrosy szybkości w określonych jednakowych odsępach czasu (1.6, 8.8) podaje wzór na warość u- u przyspieszenia a = (1.6) podaje jednoski przyspieszenia (1.6) posługuje się pojęciem warości przyspieszenia do opisu ruchu jednosajnie przyspieszonego (1.6) podaje warość przyspieszenia ziemskiego (1.6) 0 sporządza wykres zależności u () dla ruchu jednosajnie przyspieszonego (8.8) opisuje jakościowo ruch opóźniony (1.6) u- u0 przekszałca wzór a = i oblicza każdą wielkość z ego wzoru (1.6, 8.5) sporządza wykres zależności a () dla ruchu jednosajnie przyspieszonego (8.8) podaje inerpreację fizyczna pojęcia przyspieszenia (1.6) Powórzenie. Sprawdzian 5. Siły w przyrodzie Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 43 Wzajemne oddziaływanie ciał. Trzecia zasada dynamiki 44 Wypadkowa sił działających na ciało wzdłuż jednej prosej. Siły równoważące się Pierwsza zasada dynamiki wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał (1.10) na przykładach rozpoznaje oddziaływania bezpośrednie i na odległość (1.10) wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe warości, en sam kierunek, przeciwne zwroy i różne punky przyłożenia (1.10) podaje przykład dwóch sił równoważących się (1.4) oblicza warość i określa zwro wypadkowej dwóch sił działających na ciało wzdłuż jednej prosej o zwroach zgodnych i przeciwnych (1.3) na prosych przykładach ciał spoczywających wskazuje siły równoważące się (1.4) analizuje zachowanie się ciał na podsawie pierwszej zasady dynamiki (1.4) na dowolnym przykładzie wskazuje siły wzajemnego oddziaływania, rysuje je i podaje cechy ych sił (1.10) opisuje wzajemne oddziaływanie ciał posługując się rzecią zasadą dynamiki Newona (1.10) opisuje zjawisko odrzuu (1.10) podaje przykład kilku sił działających wzdłuż jednej prosej i równoważących się (1.4) oblicza warość i określa zwro wypadkowej kilku sił działających na ciało wzdłuż jednej prosej o zwroach zgodnych o przeciwnych (1.3) opisuje doświadczenie powierdzające pierwszą zasadę dynamiki (1.4) na przykładzie opisuje zjawisko bezwładności (1.4) hp://www.gimnazjum48.pl/ 5

6 podaje przykłady wysępowania sił sprężysości w ooczeniu (1.3) wymienia siły działające na ciężarek wiszący na sprężynie (1.3) Siła oporu powierza. Siła arcia 49 Ciśnienie hydrosayczne 50 Siła parcia. Prawo Pascala Siła wyporu i jej wyznaczanie. Prawo Archimedesa Druga zasada dynamiki podaje przykłady, w kórych na ciała poruszające się w powierzu działa siła oporu powierza (1.12) podaje przykłady świadczące o ym, że warość siły oporu powierza wzrasa wraz ze wzrosem szybkości ciała (1.12) wymienia niekóre sposoby zmniejszania i zwiększania arcia (1.12) wykazuje doświadczalnie, że siły arcia wysępujące przy oczeniu mają mniejsze warości niż przy przesuwaniu jednego ciała po drugim (1.12) podaje przykłady pożyecznych i szkodliwych skuków działania sił arcia (1.12) wykorzysuje ciężar cieczy do uzasadnienia zależności ciśnienia cieczy na dnie zbiornika od wysokości słupa cieczy (3.6) opisuje prakyczne skuki wysępowania ciśnienia hydrosaycznego (3.6) podaje przykłady parcia gazów i cieczy na ściany zbiornika (3.7) podaje przykłady wykorzysania prawa Pascala (3.7) wyznacza doświadczalnie warość siły wyporu działającej na ciało zanurzone w cieczy (8.1, 8.3, 8.10, 8.11, 8.12, 9.3) podaje warunek pływania i onięcia ciała zanurzonego w cieczy (3.9) opisuje ruch ciała pod działaniem sałej siły wypadkowej zwróconej ak samo jak prędkość (1.7) zapisuje wzorem drugą zasadę dynamiki i odczyuje en zapis (1.7) wyjaśnia, że w skuek rozciągania lub ściskania ciała pojawiają się w nim siły dążące do przywrócenia począkowych rozmiarów i kszałów, czyli siły sprężysości (1.3) podaje przyczyny wysępowania sił arcia (1.12) wykazuje doświadczalnie, że warość siły arcia kineycznego nie zależy od pola powierzchni syku ciał przesuwających się względem siebie, a zależy od rodzaju powierzchni ciał rących o siebie i warości siły dociskającej e ciała do siebie (1.12) oblicza ciśnienie słupa cieczy na dnie cylindrycznego naczynia p=r gh (3.6) wykorzysuje wzór na ciśnienie hydrosayczne w zadaniach obliczeniowych (3.6) objaśnia zasadę działania podnośnika hydraulicznego i hamulca samochodowego (1.3, 3.7) podaje wzór na warość siły wyporu i wykorzysuje go do wykonywania obliczeń (8.5) wyjaśnia pływanie i onięcie ciał, wykorzysując pierwszą zasadę dynamiki (1.4) wyjaśnia pochodzenie siły nośnej i zasadę unoszenia się samolou (III) oblicza każdą z wielkości we wzorze F = ma (1.7) podaje wymiar 1 niuona ć kg mö ç 1 N=1 s 2 č ř (1.7) przez porównanie wzorów F = ma i Fc = mg uzasadnia, że współczynnik g o warość przyspieszenia, z jakim spadają ciała (8.2) hp://www.gimnazjum48.pl/ 6

7 55 56 wyjaśnia, co o znaczy, że ciało jes w sanie nieważkości (III) Powórzenie. Sprawdzian 6. Praca. Moc. Energia Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 57 Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym (2.2) podaje warunki konieczne do ego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca (2.2) oblicza pracę ze wzoru W = Fs (2.2) podaje jednoskę pracy (1 J) sporządza wykres zależności W() s oraz Fs (), odczyuje i oblicza pracę na podsawie ych wykresów (8.8) 58 Moc wyjaśnia, co o znaczy, że urządzenia pracują z różną mocą (2.2) 59 Energia w przyrodzie. Energia mechaniczna podaje przykłady urządzeń pracujących z różną mocą (2.2) oblicza moc na podsawie W wzoru P = (2.2) podaje jednoski mocy i przelicza je (2.2) podaje przykłady energii w przyrodzie i sposoby jej wykorzysywania (2.3) wyjaśnia, co o znaczy, że ciało posiada energię mechaniczną (2.4) wyraża jednoskę pracy 2 1 kg m 1 J = (2.2) 2 s podaje ograniczenia sosowalności wzoru W = Fs (2.2) oblicza każdą z wielkości we wzorze W = Fs (2.2) objaśnia sens fizyczny pojęcia mocy (2.2) oblicza każdą z wielkości ze W wzoru P = (2.2) oblicza moc na podsawie wykresu zależności W ()(8.8) wyjaśnia pojęcia układu ciał wzajemnie oddziałujących oraz sił wewnęrznych w układzie i zewnęrznych spoza układu (2.3) wyjaśnia i zapisuje związek D E= W z (2.3) 60 Energia poencjalna i kineyczna 61 Zasada zachowania energii mechanicznej podaje przykłady ciał posiadających energię poencjalną ciężkości i energię kineyczną (2.4) wymienia czynności, kóre należy wykonać, by zmienić energię poencjalną ciała (2.4) podaje przykłady przemiany energii poencjalnej w kineyczną i na odwró, posługując się zasadą zachowania energii mechanicznej (2.5) oblicza energię poencjalną ciężkości ze wzoru i E = mgh mu kineyczną ze wzoru E = 2 (2.4) oblicza energię poencjalną względem dowolnie wybranego poziomu zerowego (2.4) sosuje zasadę zachowania energii mechanicznej do rozwiązywania zadań obliczeniowych (2.5) objaśnia i oblicza sprawność urządzenia mechanicznego (2.5) 2 hp://www.gimnazjum48.pl/ 7

8 Dźwignia jako urządzenie uławiające wykonywanie pracy. Wyznaczanie masy za pomocą dźwigni dwusronnej opisuje zasadę działania dźwigni dwusronnej (1.11) podaje warunek równowagi dźwigni dwusronnej (1.11) wyznacza doświadczalnie nieznaną masę za pomocą dźwigni dwusronnej, linijki i ciała o znanej masie (9.4, 8.1, 8.3, 8.10, 8.11, 8.12) opisuje zasadę działania bloku nieruchomego i kołowrou (1.11) wyjaśnia, w jaki sposób maszyny prose uławiają nam wykonywanie pracy (1.11) Powórzenie. Sprawdzian 7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 66 Zmiana energii wewnęrznej przez wykonanie pracy 67 Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej 68 Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe wymienia składniki energii wewnęrznej (2.6) podaje przykłady, w kórych na skuek wykonania pracy wzrosła energia wewnęrzna ciała (2.6) opisuje przepływ ciepła (energii) od ciała o wyższej emperaurze do ciała o niższej emperaurze, nasępujący przy zeknięciu ych ciał (2.6) podaje przykłady przewodników i izolaorów (2.8) opisuje rolę izolacji cieplnej w życiu codziennym (2.8) podaje przykłady wysępowania konwekcji w przyrodzie (2.11) opisuje proporcjonalność ilości dosarczonego ciepła do masy ogrzewanego ciała i przyrosu jego emperaury (2.10, 8.7) odczyuje z abeli warości ciepła właściwego (2.10, 8.6) analizuje znaczenie dla przyrody, dużej warości ciepła właściwego wody (8.2) oblicza ciepło właściwe na Q podsawie wzoru cw = m D T (2.10) wyjaśnia, dlaczego podczas ruchu z arciem nie jes spełniona zasada zachowania energii mechanicznej (2.6) wyjaśnia, dlaczego przyros emperaury ciała świadczy o wzroście jego energii wewnęrznej (2.6) wykorzysując model budowy maerii, objaśnia zjawisko przewodzenia ciepła (2.7) formułuje jakościowo pierwszą zasadę ermodynamiki (2.6) wyjaśnia zjawisko konwekcji (2.11) uzasadnia, dlaczego w cieczach i gazach przepływ energii odbywa się głównie przez konwekcję (2.11) opisuje znaczenie konwekcji w prawidłowym oczyszczaniu powierza w mieszkaniach (2.11) na podsawie proporcjonalności Q~ m, Q~ D T definiuje ciepło właściwe subsancji (2.10, 8.7) oblicza każdą wielkość ze wzoru Q= cwmd T (2.10) wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła właściwego (2.10) sporządza bilans cieplny dla wody i oblicza szukaną wielkość (I) opisuje zasadę działania wymiennika ciepła i chłodnicy (2.6) hp://www.gimnazjum48.pl/ 8

9 71 Przemiany energii podczas opnienia. Wyznaczanie ciepła opnienia lodu 72 Przemiany energii podczas parowania i skraplania opisuje zjawisko opnienia (sałość emperaury, zmiany energii wewnęrznej opniejących ciał) (2.9) podaje przykład znaczenia w przyrodzie dużej warości ciepła opnienia lodu (2.9) opisuje proporcjonalność ilości dosarczanego ciepła w emperaurze opnienia do masy ciała, kóre chcemy sopić (8.7) odczyuje z abeli emperaurę opnienia i ciepło opnienia (8.6) analizuje (energeycznie) zjawisko parowania i wrzenia (2.9) opisuje zależność szybkości parowania od emperaury (2.9) opisuje proporcjonalność ilości dosarczanego ciepła do masy cieczy zamienianej w parę (8.7) odczyuje z abeli emperaurę wrzenia i ciepło parowania (8.6) podaje przykłady znaczenia w przyrodzie dużej warości ciepła parowania wody (2.10) objaśnia, dlaczego podczas opnienia i krzepnięcia emperaura pozosaje sała, mimo zmiany energii wewnęrznej (2.7) na podsawie proporcjonalności Q~ mdefiniuje ciepło opnienia subsancji (8.7) oblicza każdą wielkość ze wzoru Q= mc (2.10) wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła opnienia (2.10) doświadczalnie wyznacza ciepło opnienia lodu (8.12) opisuje zależność emperaury wrzenia od zewnęrznego ciśnienia (2.10) na podsawie proporcjonalności Q~ m definiuje ciepło parowania (8.7) oblicza każdą wielkość ze wzoru Q= mc p (2.10) wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła parowania (2.10) opisuje zasadę działania chłodziarki (2.9) Powórzenie. Sprawdzian 8. Drgania i fale sprężyse Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 75 Ruch drgający wskazuje w ooczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający (6.1) podaje znaczenie pojęć: położenie równowagi, wychylenie, ampliuda, okres, częsoliwość (6.4) 76 Wahadło. Wyznaczanie okresu i częsoliwości drgań 77 Fale sprężyse poprzeczne i podłużne opisuje ruch wahadła i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w ych ruchach (6.1) doświadczalnie wyznacza okres i częsoliwość drgań wahadła i ciężarka na sprężynie (9.12, 8.1, 8.6, 8.10, 8.11, 8.12) demonsruje falę poprzeczną i podłużną (8.1) podaje różnice między ymi falami (6.4) odczyuje ampliudę i okres z wykresu x () dla drgającego ciała (6.4) opisuje przykłady drgań łumionych i wymuszonych (6.2) opisuje zjawisko izochronizmu wahadła (6.2) wykorzysuje drugą zasadę dynamiki do opisu ruchu wahadła (1.7, 6.1) opisuje mechanizm przekazywania drgań jednego punku ośrodka do drugiego w przypadku fali na napięej linie i fal dźwiękowych w powierzu (6.3) hp://www.gimnazjum48.pl/ 9

10 78 Dźwięki i wielkości, kóre je opisują. Badanie związku częsoliwości drgań z wysokością dźwięku posługuje się pojęciami długości fali, szybkości rozchodzenia się fali, kierunku rozchodzenia się fali (6.3) opisuje mechanizm wywarzania dźwięku w insrumenach muzycznych (6.5) wymienia, od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku (6.6) podaje rząd wielkości szybkości fali dźwiękowej w powierzu (6.4) sosuje wzory l = u T oraz u l= do obliczeń (6.4) f uzasadnia, dlaczego fale podłużne mogą się rozchodzić w ciałach sałych, cieczach i gazach, a fale poprzeczne ylko w ciałach sałych (6.3) opisuje doświadczalne badanie związku częsoliwości drgań źródła z wysokością dźwięku (9.13, 8.1) podaje cechy fali dźwiękowej (częsoliwość 16 Hz Hz, fala podłużna) (6.6) 79 Ulradźwięki i infradźwięki wyjaśnia, co nazywamy ulradźwiękami i infradźwiękami (6.7) 80 Sprawdzian 9. O elekryczności saycznej opisuje wysępowanie w przyrodzie i zasosowania infradźwięków i ulradźwięków (np. w medycynie) (6.7) Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 81 Elekryzowanie przez arcie. Ładunek elemenarny i jego wielokroności 82 Wzajemne oddziaływanie ciał naelekryzowanych. Budowa krysaliczna soli kuchennej 83 Przewodniki i izolaory 84 Elekryzowanie przez doyk. Zasada zachowania ładunku opisuje budowę aomu i jego składniki (4.5) elekryzuje ciało przez poarcie (4.1) wskazuje w ooczeniu zjawiska elekryzowania przez arcie (4.1) bada doświadczalnie oddziaływanie między ciałami naelekryzowanymi przez arcie i formułuje wnioski (9.6, 4.2, 8.1, 8.2) podaje przykłady przewodników i izolaorów (4.3) opisuje budowę przewodników i izolaorów (rolę elekronów swobodnych) (4.3) elekryzuje ciało przez zeknięcie go z innym ciałem naelekryzowanym (4.1) określa jednoskę ładunku (1 C) jako wielokroność ładunku elemenarnego (4.5) wyjaśnia elekryzowanie przez arcie (analizuje przepływ elekronów) (4.5) objaśnia pojęcie jon (4.5) opisuje budowę krysaliczną soli kuchennej (3.2) wyjaśnia oddziaływania na odległość ciał naelekryzowanych, posługując się pojęciem pola elekrosaycznego (4.2) wyjaśnia, jak rozmieszczony jes, uzyskany na skuek naelekryzowania, ładunek w przewodniku, a jak w izolaorze (4.3) objaśnia elekryzowanie przez indukcję (4.3) opisuje mechanizm zobojęniania ciał naelekryzowanych (meali i dielekryków) (4.4) wyjaśnia uziemianie ciał (4.4) hp://www.gimnazjum48.pl/ 10

11 analizuje przepływ ładunków podczas elekryzowania przez doyk, sosując zasadę zachowania ładunku (4.4) Powórzenie. Sprawdzian 10. Prąd elekryczny Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 87 Prąd elekryczny w mealach. Napięcie elekryczne 88 Źródła napięcia. Obwód elekryczny 89 Naężenie prądu Prawo Ohma. Opór elekryczny 92 Doświadczalne badanie połączenia szeregowego opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elekronów swobodnych (4.6) posługuje się inuicyjnie pojęciem napięcia elekrycznego (4.8) podaje jednoskę napięcia (1 V) (4.8) wskazuje wolomierz, jako przyrząd do pomiaru napięcia (8.12) wymienia źródła napięcia: ogniwo, akumulaor, prądnica (4.8) buduje najprosszy obwód składający się z ogniwa, żarówki (lub opornika) i wyłącznika (4.12) rysuje schema najprosszego obwodu, posługując się symbolami elemenów wchodzących w jego skład (4.12) oblicza naężenie prądu ze q wzoru I = (4.7) podaje jednoskę naężenia prądu (1 A) (4.7) buduje najprosszy obwód prądu i mierzy naężenie prądu w ym obwodzie (4.7) podaje zależność wyrażoną przez prawo Ohma (4.9) oblicza opór przewodnika na U podsawie wzoru R = (4.9) I podaje jego jednoskę (1 W ) (4.9) buduje obwód elekryczny według podanego schemau (9.7, 8.1, 4.12) wymienia i opisuje skuki przepływu prądu w przewodnikach (4.13) wskazuje kierunek przepływu elekronów w obwodzie i umowny kierunek prądu (4.6) mierzy napięcie na żarówce (oporniku) (8.12) objaśnia proporcjonalność q~ oblicza każdą wielkość ze wzoru q I = (4.7) przelicza jednoski ładunku (1 C, 1 Ah, 1 As) (4.7) wykazuje doświadczalnie proporcjonalność I ~ U i definiuje opór elekryczny przewodnika (8.7) oblicza wszyskie wielkości ze U wzoru R = (4.9) I wykazuje, że w łączeniu szeregowym naężenie prądu jes akie samo w każdym punkcie obwodu, a w łączeniu hp://www.gimnazjum48.pl/ 11

12 i równoległego mierzy naężenie prądu w różnych miejscach obwodu, w kórym odbiorniki są połączone szeregowo lub równolegle (8.12) 93 Praca i moc prądu elekrycznego 94 Wyznaczanie oporu i mocy żarówki 95 Zmiana energii elekrycznej w inne formy energii. Wyznaczanie ciepła właściwego wody za pomocą czajnika elekrycznego mierzy napięcie na odbiornikach wchodzących w skład obwodu, gdy odbiorniki są połączone szeregowo lub równolegle (8.12) odczyuje dane z abliczki znamionowej odbiornika (4.10) odczyuje zużyą energię elekryczną na liczniku (4.10) oblicza pracę prądu elekrycznego ze wzoru W = UI (4.10) oblicza moc prądu ze wzoru P= UI (4.10) podaje jednoski pracy oraz mocy prądu i przelicza je (4.11) podaje przykłady pracy wykonanej przez prąd elekryczny (4.13) wyznacza opór elekryczny żarówki (lub opornika) przez pomiar napięcia i naężenia prądu (9.8, 8.1, 8.12) wyznacza moc żarówki (9.9, 8.1, 8.12) wykonuje pomiary masy wody, emperaury i czasu ogrzewania wody (9.5) odczyuje moc z ablicy znamionowej czajnika (9.5) podaje rodzaj energii, w jaki zmienia się w ym doświadczeniu energia elekryczna (9.5, 4.13) równoległym naężenia prądu w poszczególnych gałęziach sumują się (4.7, 4.8) wykazuje, że w łączeniu równoległym napięcia na każdym odbiorniku są akie same, a w łączeniu szeregowym sumują się na podsawie doświadczenia wnioskuje o sposobie łączenia odbiorników sieci domowej (4.7, 4.8) oblicza każdą z wielkości wysępujących we wzorach W = UI W W 2 U R = 2 = I R (4.10, 4.11) opisuje przemiany energii elekrycznej w grzałce, silniku odkurzacza, żarówce (4.13) wyjaśnia rolę bezpiecznika w obwodzie elekrycznym (4.13) opisuje doświadczalne wyznaczanie oporu elekrycznego żarówki oraz jej mocy (8.1) zaokrągla wynik pomiaru pośredniego do rzech cyfr znaczących (8.11) objaśnia sposób dochodzenia do P wzoru cw = (9.5) m D T wykonuje obliczenia (9.5) zaokrągla wynik do rzech cyfr znaczących (8.11) Powórzenie. Sprawdzian 11. Zjawiska magneyczne. Fale elekromagneyczne Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 98 Oddziaływanie biegunów magneycznych magnesów oraz magnesów i żelaza podaje nazwy biegunów magneycznych i opisuje oddziaływania między nimi (5.1) opisuje zachowanie igły magneycznej w pobliżu magnesu (5.2) opisuje oddziaływanie magnesu na żelazo i podaje przykłady wykorzysania ego oddziaływania (5.3) do opisu oddziaływania używa pojęcia pola magneycznego (5.2) hp://www.gimnazjum48.pl/ 12

13 opisuje sposób posługiwania się kompasem (5.2) 99 Badanie działania przewodnika z prądem na igłę magneyczną 100 Elekromagnes i jego zasosowania 101 Zasada działania silnika prądu sałego 102 Fale elekromagneyczne demonsruje działanie prądu w przewodniku na igłę magneyczną umieszczoną w pobliżu, w ym: zmiany kierunku wychylenia igły przy zmianie kierunku prądu oraz zależność wychylenia igły od pierwonego jej ułożenia względem przewodnika (9.10, 8.1, 5.4) opisuje budowę elekromagnesu (5.5) opisuje działanie elekromagnesu na znajdujące się w pobliżu przedmioy żelazne i magnesy (5.5) na podsawie oddziaływania elekromagnesu z magnesem wyjaśnia zasadę działania silnika na prąd sały (5.6) nazywa rodzaje fal elekromagneycznych (radiowe, promieniowanie podczerwone, świało widzialne, promieniowanie nadfioleowe, rengenowskie) (7.12) podaje przykłady zasosowania fal elekromagneycznych (7.12) 103 Sprawdzian wyjaśnia zasadę działania kompasu (5.2) wyjaśnia zachowanie igły magneycznej, używając pojęcia pola magneycznego wyworzonego przez prąd elekryczny (prąd pole magneyczne) (5.4) doświadczalnie demonsruje, że zmieniające się pole magneyczne jes źródłem prądu elekrycznego w zamknięym obwodzie (pole magneyczne prąd) (8.1) opisuje rolę rdzenia w elekromagnesie (5.5) wskazuje bieguny N i S elekromagnesu (5.5) buduje model i demonsruje działanie silnika na prąd sały (5.6, 8.1) opisuje fale elekromagneyczne jako przenikanie się wzajemne pola magneycznego i elekrycznego (7.1) podaje niekóre ich właściwości (rozchodzenie się w próżni, 8 szybkość c= 3 10 m s, różne długości fal) (7.11) 12. Opyka Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 104 Porównanie rozchodzenia się fal mechanicznych i elekromagneycznych. Maksymalna szybkość przekazywania informacji 105 Źródła świała. Prosoliniowe rozchodzenie się świała wymienia cechy wspólne i różnice w rozchodzeniu się fal mechanicznych i elekromagneycznych (7.1)v wymienia sposoby przekazywania informacji i wskazuje rolę fal elekromagneycznych (7.1) podaje przykłady źródeł świała (7.2) opisuje sposób wykazania, że świało rozchodzi się po liniach prosych (7.2) wykorzysuje do obliczeń c związek l= (7.1) f wyjaśnia ranspor energii przez fale elekromagneyczne (7.1) wyjaśnia powsawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prosoliniowego rozchodzenia się świała w ośrodku jednorodnym (7.2) hp://www.gimnazjum48.pl/ 13

14 106 Odbicie świała. Obrazy w zwierciadłach płaskich 107 Zwierciadła kulise Doświadczalne badanie zjawiska załamania świała 110 Przejście świała przez pryzma. Barwy 111 Soczewki skupiające i rozpraszające 112 Orzymywanie obrazów za pomocą soczewek wskazuje ką padania i odbicia od powierzchni gładkiej (7.3) opisuje zjawisko rozproszenia świała na powierzchniach chropowaych (7.3) podaje cechy obrazu powsającego w zwierciadle płaskim (7.3) szkicuje zwierciadło kulise wklęsłe i wypukłe (7.4) opisuje oś opyczną główną, ognisko, ogniskową i promień krzywizny zwierciadła (7.4) wykreśla bieg wiązki promieni równoległych do osi opycznej po odbiciu od zwierciadła (7.4) wymienia cechy obrazów orzymywanych w zwierciadle kulisym (7.4) wskazuje prakyczne zasosowania zwierciadeł (7.4) doświadczalnie bada zjawisko załamania świała i opisuje doświadczenie (9.11, 8.1) szkicuje przejście świała przez granicę dwóch ośrodków i oznacza ką padania i ką załamania (7.5) wyjaśnia rozszczepienie świała w pryzmacie posługując się pojęciem świało białe (7.9) opisuje świało białe, jako mieszaninę barw (7.10) rozpoznaje ęczę jako efek rozszczepienia świała słonecznego (7.9) opisuje bieg promieni równoległych do osi opycznej, przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą (7.6) posługuje się pojęciem ogniska, ogniskowej i osi głównej opycznej (7.6) wywarza za pomocą soczewki skupiającej osry obraz przedmiou na ekranie (9.14, 8.1) rysuje konsrukcje obrazów wyworzonych przez soczewki skupiające i rozpraszające (7.7) rysuje konsrukcyjnie obraz punku lub figury w zwierciadle płaskim (7.3) objaśnia i rysuje konsrukcyjnie ognisko pozorne zwierciadła wypukłego (7.4) rysuje konsrukcyjnie obrazy w zwierciadle wklęsłym (7.4) wyjaśnia pojęcie gęsości opycznej (im większa szybkość rozchodzenia się świała w ośrodku ym rzadszy ośrodek) (7.5) opisuje zjawisko całkowiego wewnęrznego odbicia (7.5) wyjaśnia budowę świałowodów opisuje ich wykorzysanie w medycynie i do przesyłania informacji (7.5) wyjaśnia pojęcie świała jednobarwnego (monochromaycznego) i prezenuje je za pomocą wskaźnika laserowego (7.10) wyjaśnia, na czym polega widzenie barwne (7.10) doświadczalnie znajduje ognisko i mierzy ogniskową soczewki skupiającej (7.6) oblicza zdolność skupiającą 1 soczewki ze wzoru z = f i wyraża ją w diopriach (7.6) opisuje zasadę działania prosych przyrządów opycznych (7.7) hp://www.gimnazjum48.pl/ 14

15 rozróżnia obrazy rzeczywise, pozorne, prose, odwrócone, powiększone, pomniejszone (7.7) 113 Wady wzroku. Krókowzroczność i dalekowzroczność wyjaśnia, na czym polegają wady wzroku: krókowzroczności i dalekowzroczności (7.8) podaje rodzaje soczewek (skupiająca, rozpraszająca) do korygowania wad wzroku (7.8) opisuje rolę soczewek w korygowaniu wad wzroku (7.8) podaje znak zdolności skupiającej soczewek korygujących krókowzroczność i dalekowzroczność (7.8) Powórzenie. Sprawdzian Lekcje 116 do 130. Przygoowanie do egzaminu, lekcje poegzaminacyjne hp://www.gimnazjum48.pl/ 15

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage

FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage Cele kształcenia - wymagania ogólne Aims of education general requirements FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch U.7.01 Dlaczego pęd jest stały?. U.7.0 Energia nie znika.

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na:

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na: DYNAMIKA Oddziaływanie między ciałami można ilościowo opisywać posługując się pojęciem siły. Działanie siły na jakieś ciało przejawia się albo w zmianie stanu ruchu tego ciała (zmianie prędkości), albo

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka. Poziom rozszerzony. Listopad 2014

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka. Poziom rozszerzony. Listopad 2014 Vademecum Fizyka KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM nowa vademecum MATURA 015 FIZYKA zakres rozszerzony Fizyka Poziom rozszerzony KOD WEWNĄTRZ Zacznij przygotowania do matury już dziś

Bardziej szczegółowo

C0001 C0002 C0003 C0004 C0005 C0006 C0007 C0008 C0009

C0001 C0002 C0003 C0004 C0005 C0006 C0007 C0008 C0009 C0001 Minorski S. Perspektywy rozwoju energetyki Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1963 8 3 Najpotężniejszym i najstarszym bo naturalnym źródłem energii jest promieniowanie słońca. Gdyby udało się znaleźć

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziałów Mechanicznego, Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej SPIS TREŚCI Podstawy techniki pompowej 5 Historia techniki pompowej 7 Zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 430. Lista Parametrów Wydanie 07/05. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL

MICROMASTER 430. Lista Parametrów Wydanie 07/05. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL MICROMASTER 40 Lisa Paramerów Wydanie 07/05 Dokumenacja Użykownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL Dokumenacja do MICROMASTER 40 Insrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP-2.

Bardziej szczegółowo