Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW /01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01"

Transkrypt

1 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW /01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka JEDNOSTKA TEMATYCZ- NA.Elektryzowanie ciał. Zasada zachowania ładunku. WYMAGANIA KONIECZ- NE. UCZEŃ: - zna składniki atomu: proton, elektron, neutron -potrafi rozpoznać kontekst, w którym pojęcie ładunek używa się jako wielkości fizycznej -zna jednostkę ładunku elektrycznego -wie, że ładunki jednoimienne się odpychają a różnoimienne przyciągają - wie jak oznaczamy ciało naelektryzowane ujemnie, a jak ciało naelektryzowane dodatnio -potrafi podać przykłady elektryzowania ciał i potrafi je zademonstrować -zna niebezpieczeństwa związane z występowaniem w przyrodzie zjawisk elektrostatycznych SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE WYMAGANIA PODSTA- WOWE UCZEŃ: -wie, że równowaga ilościowa ładunków dodatnich ujemnych zapewnia obojętność elektryczną ciała i że ciało naelektryzowane to takie, w którym tę równowagę zaburzono -rozumie, że możliwość przemieszczania się z ciałach stałych mają tylko elektrony -rozumie, na czym polega zasada zachowania ładunku elektrycznego -rozumie, na czym polega elektryzowanie przez dotyk i przez pocieranie -zna pojęcie ładunku elektrycznego WYMAGANIA ROZSZE- RZAJĄCE UCZEŃ: -potrafi zademonstrować i opisać różne sposoby elektryzowania ciał(w tym przez indukcję) -potrafi rozwiązać jakościowe problemy dotyczące elektryzowania ciał i zasady zachowania ładunku WYMAGANIA DOPEŁNIA- JĄCE UCZEŃ: Potrafi zbudować elektroskop, omówić jego budowę i zasadę działania -potrafi rozwiązywać jakościowe problemy integrujące wiedzę z mechaniki i elektrostatyki

2 Przewodniki i izolatory -wie, że materiały dzielimy na izolatory i przewodniki, potrafi wskazać wokół siebie przewodniki i izolatory -wie, czym jest uziemienie -zna zasadę działania i zastosowania piorunochronu -wie, co decyduje o tym, czy dana substancja jest przewodnikiem, czy izolatorem -rozumie, na czym polega wyładowanie elektryczne, potrafi podać przykład takiego wyładowania -potrafi odróżnić doświadczalnie przewodnik od izolatora oraz podać kilka przykładów obu rodzajów substancji -potrafi wyjaśnić efekt rozładowania przez uziemienie -potrafi opisać, jak można trwale naelektryzować metalowy przedmiot, wykorzystując zjawisko indukcji Prąd elektryczny Prawo Coulomba Pole elektryczne Ogniwa -wie, jak zmienia się wartość siły wzajemnego oddziaływania ciał przy zmianie odległości miedzy nimi -wie, jak zmienia się wartość siły wzajemnego oddziaływania ciał przy zmianie stopnia ich naelektryzowania -wie, że pole elektryczne oddziałuje na umieszczone w nim ładunki -potrafi narysować linie pola centralnego jednorodnego -zna jednostkę napięcia elektrycznego -wie, do czego służy woltomierz i potrafi odczytać jego wskazania -wie, że ogniwo jest źródłem napięcia stałego -zna prawo Coulomba -wie, od czego zależy siła oddziaływania miedzy ładunkami -wie, że ładunki wytwarzają wokół siebie pole elektryczne -potrafi przedstawić graficznie pole elektryczne wokół naładowanej kuli oraz w kondensatorze płaskim -wie, od czego zależy wartość siły działającej na ładunek umieszczony w polu elektrostatycznym -wie, co nazywamy napięcie miedzy dwoma punktami pola elektrostatycznego i od czego to napięcie zależy -wie, z jakich elementów składa się ogniwo -rozumie, jak działa ogniwo -potrafi policzyć siłę wzajemnego oddziaływania naelektryzowanych ciał -szkicuje i objaśnia model pola centralnego, dipola i pola jednorodnego -potrafi obliczyć pracę sił pola elektrycznego - zna pojęcie napięcia elektrycznego -potrafi wyjaśnić, czym akumulator różni się od baterii -potrafi opisać, jak należy połączyć ze sobą ogniwa, żeby otrzymać baterię -potrafi wyjaśnić, dlaczego naelektryzowany przedmiot zbliżony do skrawków papieru je przyciąga -potrafi zaprojektować, wykonać i objaśnić doświadczenie potwierdzające prawo Coulomba -potrafi wyjaśnić pojęcie potencjału i napięcia elektrycznego -potrafi przeprowadzić rozumowanie prowadzące do zdefiniowania napięcia elektrycznego -potrafi zbudować ogniwo i baterię i zmierzyć napięcie dla nich charakterystyczne Prąd elektryczny -wie, na czym polega zjawisko prądu stałego -rozumie, na czym polega przepływ prądu w ciałach stałych, -rozumie pojecie umowności kierunku przepływu prądu -potrafi wykonać zadanie na pojemność akumulatora

3 Napięcie i natężenie prądu -wie, jaki jest umowny kierunek przepływu prądu - zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi, np. rozumie warunki, w których może nastąpić porażenie prądem i wie, jak go uniknąć - odróżnia dobre i złe przewodniki prądu -zna niektóre korzyści związane z używaniem prądu - wie, że natężenie prądu wyrażamy w amperach -wie, że do pomiaru natężenia używamy amperomierza -wie, że napięcie wyrażamy w woltach -wie, że do pomiaru natężenia służą amperomierze -wie, że warunkiem przepływu prądu w przewodniku jest istnienie napięcia między jego końcami -wie, że większe napięcie powoduje w danym odbiorniku przepływ prądu o większym natężeniu -wie w jakim celu używa się bezpieczników i że w miejsce gdzie przewidziano np. bezpiecznik 5A nie wolno montować bezpiecznika 20A cieczach i gazach - potrafi wymienić niektóre skutki przepływu prądu -rozumie pojecie natężenia prądu i napięcia oblicza proste zadania -potrafi odczytać dokładność amperomierza i woltomierza -potrafi wyjaśnić, o czym informuje pojemność akumulatora -umie obliczyć każdą wielkość ze wzoru U=W/Q I=Q/t - wie, że ładunek elektryczny można wyrazić w amperosekundach oraz potrafi podać związek tych jednostek z 1 C -potrafi rozwiązywać problemy ilościowe, wykorzystując poznane prawa i zależności -potrafi obliczać wielkości fizyczne na podstawie wykresów -potrafi sporządzić wykres na podstawie znajomości zależności wyrażonej wzorem Opór elektryczny, prawo Ohma -zna prawo Ohma -zna jednostkę oporu elektrycznego Umie wykonać wykres zależności natężenia prądu od napięcia dla danego opornika -rozumie, dlaczego przewody wykonuje się z miedzi, a opor- -rozumie, jaka zależność opisuje prawo Ohma -rozumie, czego objawem jest wzrost temperatury włókna żarówki przy dużym natężeniu -potrafi wyznaczyć opór drutu przy danym napięciu i natężeniu -zna i rozumie zależność oporu od jego długości i pola przekroju poprzecznego

4 Obwody elektryczne Praca i moc prądu elektrycznego -zna symbole podstawowych elementów wchodzących w skład obwodu elektrycznego -umie narysować schemat badanego obwodu elektrycznego -wie, że podczas przepływu prądu przewód się nagrzewa -potrafi podać przykłady źródeł energii elektrycznej -wie, jak obliczać pracę i moc prądu oraz zna ich jednostki Magnetyzm Magnesy -wie, że magnes ma dwa bieguny i że nie można uzyskać jednego bieguna magnetycznego -wie, jak za pomocą opiłków żelaza pokazać linie pola magnetycznego magnesu -wie, że do wykrycia pola magnetycznego można użyć igły magnetycznej -potrafi podać przykłady wyko- niki ze stopów oporowych -potrafi obliczyć wymiar jednostki oporu elektrycznego -oblicza opór zastępczy układu oporników -wie, że kierunek prądu zaznaczany na schematach jest kierunkiem umownym -wie, jak dołącza się do obwodu woltomierz i amperomierz -rozumie, że natężenie prądu w każdym miejscu prostego obwodu szeregowego jest takie samo, a napięcia się sumują - oblicza pracę i moc prądu -wie, że kilowatogodzina jest jednostką prądu elektrycznego(energii elektrycznej) -wie, w jaki sposób zabezpieczyć instalację elektryczną przed zwarciem i przeciążeniem -wie, że igła magnetyczna ustawia się w polu magnetycznym wzdłuż linii pola -jest świadom, że wokół Ziemi istnieje pole magnetyczne -wie, że żelazo znajdujące się w polu magnetycznym się namagnesowuje -wie, czym jest ferromagnetyk płynącego w nim prądu zna związki między U, I, R w szeregowym i równoległym łączeniu odbiorników -umie mierzyć natężenie prądu i napięcie -potrafi obliczyć natężenie prądu w prostych obwodach elektrycznych -wie, jak połączone są ze sobą urządzenia w domowej sieci elektrycznej i jak się można o tym przekonać -potrafi zbudować prosty obwód elektryczny i narysować jego schemat -umie rozwiązywać proste zadania dotyczące mocy i pracy prądu -potrafi oszacować koszt pracy prądu elektrycznego urządzeniach elektrycznych -umie zademonstrować kształt linii pola magnetycznego dowolnego magnesu -rozumie pojecie pola magnetycznego -umie zbudować obwód według otrzymanego schematu -potrafi dokonać obliczeń parametrów złożonego obwodu elektrycznego -rozumie, dlaczego amperomierz powinien mieć jak najmniejszy opór -rozwiazuje jakościowe i ilościowe problemy dotyczące łączenia odbiorników -potrafi wyjaśnić, jak moc urządzenia zależy od napięcia, do którego urządzenie jest podłączone -potrafi rozwiązywać zadania dotyczące przemiany energii elektrycznej w energię wewnętrzną i energię mechaniczną -potrafi sformułować samodzielnie wypowiedzi w jakościowych zadaniach problemowych -potrafi wyjaśnić, dlaczego żelazo pozostawione w polu magnetycznym się namagnesowuje

5 rzystania magnesów Prąd przemienny Pole magnetyczne przewodów z prądem Siła elektrodynamiczna Indukcja elektromagnetyczna Prąd przemienny Transformatory -wie, że każdy przewód, w którym płynie prąd, wytwarza pole magnetyczne -wie, czym różni się magnes od elektromagnesu -wie, że na przewód, w którym płynie prąd, umieszczony w polu magnetycznym działa siła elektrodynamiczna -wie, jakie zjawisko nazywamy indukcją elektromagnetyczną -wie, że rodzajem prądnicy jest dynamo w rowerze -wie, że prądnica wytwarza prąd przemienny, a ogniwo stały -wie, z czego składa się transformator i do czego służy -wie, co nazywamy przekładnią transformatora -wie, że linie pola magnetycznego są zawsze zamknięte -umie zbudować prosty elektromagnes -wie, że rdzeń z żelaza zwiększa oddziaływanie elektromagnesu -wie, od czego zależy wartość siły elektrodynamicznej -wie, że pole magnetyczne nie działa na przewody elektryczne ułożone równolegle do linii pola -umie zademonstrować zjawisko indukcji -zna różne sposoby wywoływania zjawiska indukcji -wie, co wpływa na natężenie uzyskiwanego prądu indukcyjnego -wie, co to jest częstotliwość prądu przemiennego -wie, że domowe instalacje elektryczne zasilane są prądem przemiennym -zna parametry prądu sieciowego w Polsce -wie, że elektrownia zamienia energię mechaniczną lub cieplną na elektryczną za pomocą prądnic, których wykorzystuje się zjawisko indukcji -rozumie, jak powstaje napięcie -potrafi określić kierunek linii pola magnetycznego powstającego wokół przewodnika z prądem -umie wskazać podobieństwa pól magnetycznych cewki i magnesu sztabkowego -potrafi określić kierunek działania siły elektrodynamicznej -umie opisać zasadę działania licznika rowerowego -wie, jak sposób poruszania magnesem znajdującym się w pobliżu cewki wpływa na napięcie pojawiające się między jej końcami -wie, jak powstaje prąd przemienny w prądnicy -potrafi obliczyć częstotliwość prądu przemiennego, znając jego okres -potrafi obliczyć wartość maksymalną napięcia znając jego wartość skuteczną i odwrotnie -potrafi obliczyć wartość skuteczną natężenia prądu, znając jego wartość maksymalną i odwrotnie -potrafi wyjaśnić, że zjawisko indukcji powoduje powstawanie napięcia w obwodzie wtórnym transformatora -potrafi obliczyć wielkość napięcia uzyskiwanego za pomocą -potrafi schematycznie zilustrować pole magnetyczne na kilka różnych sposobów i zinterpretować taki rysunek -potrafi omówić zasadę działania silnika elektrycznego na prąd stały -umie objaśnić pojęcia: napięcie i natężenie skuteczne -umie wykazać wady i zalety zasilania prądem przemiennym i stałym -potrafi objaśnić pojęcia: napięcie i natężenie skuteczne -umie wykazać wady i zalety zasilania prądem przemiennym i stałym -rozumie, że zmiana napięcia przemiennego(na czas przesyłania) jest podyktowana koniecznością minimalizacji natężenia prądu

6 Drgania i fale mechaniczne Ruch zmienny Drgania Fale mechaniczne Dźwięk -wie, jakim ruchem jest ruch wahadła -wie, czym się charakteryzują poszczególne rodzaje ruchu -zna podstawowe pojęcia dotyczące ruchu drgającego: położenie równowagi, amplituda, okres, częstotliwość -zna jednostkę częstotliwości -zna pojęcia prędkość, częstotliwość długość fali -wie, że długość fali jest iloczynem jej prędkości i okresu -wie, że fale mechaniczne nie rozchodzą się w próżni -wie, że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością -wie, z jaką szybkością porusza się fala głosowa w powietrzu -wie jak powstaje echo -zna orientacyjny zakres częstotliwości fal słyszalnych dla ucha ludzkiego -wie, co to są ultradźwięki i w obwodzie wtórnym transformatora -rozumie, dlaczego sprawność transformatora jest mniejsza niż 100% -potrafi obliczyć energię kinetyczną ciała, znając jego masę i prędkość -potrafi obliczyć drogę przebytą w określonym czasie przez swobodnie spadające ciało -wie, w jaki sposób zmieniają się podczas drgań prędkość, przyspieszenie i siła -umie wskazać przykłady ruchów drgających -wie, co nazywamy węzłami, a co strzałkami fali stojącej -umie obliczyć jeden z trzech parametrów fali -wie, jakie fale nazywamy poprzecznymi a jakie podłużnymi -wie, że fale poprzeczne mogą rozchodzić się tylko w ciałach stałych -wie jak zachowuje się fala po dojściu do przeszkody -zna skutki nakładania się fal w pewnych szczególnych przypadkach -wie, że wysokość dźwięku zależy od częstotliwości dźwięku -zna pojęcie: brzmienie(barwa) transformatora, znając liczbę zwojów -wie jakie zagrożenia dla środowiska niesie produkcja i transport energii elektrycznej -potrafi dokonać analizy ruchu ciała, dysponując jego stroboskopowym zdjęciem -zna zależność okresu drgań od długości wahadła -wie, co nazywamy drganiami własnymi ciała -potrafi opisać na przykładzie zjawisko rezonansu -potrafi wyznaczyć okres drgań wahadła lub ciężarka zawieszonego na sprężynie -wie jak powstaje fala stojąca -rozumie związek między ruchem drgającym cząsteczek ośrodka i rozchodzącą się w tym ośrodku falą -rozumie i prawidłowo interpretuje związek λ=v/f -rozumie zjawisko interferencji i dyfrakcji, potrafi rozpoznać skutki -umie wyjaśnić, jak powstają dźwięki instrumentów -wie, dlaczego fale dźwiękowe nie rozchodzę się w próżni -rozumie jak zmienia się energia ciała poruszającego się ruchem wahadłowym -potrafi obliczyć prędkość wahadła w danym położeniu korzystając z zasady zachowania energii mechanicznej -potrafi rozwiązywać problemowe zadania obliczeniowe związane z ruchem drgającym -potrafi rozwiązać problemy jakościowe związane z ruchem drgającym -wie, jakie informacje o wewnętrznej budowie Ziemi można uzyskać z analizy rozchodzenia się fal sejsmicznych - wie, że fale podłużne mogą się rozchodzić w ciałach stałych, cieczach i gazach, a podłużne tylko w ciałach stałych -potrafi rozwiązywać problemowe zadania obliczeniowe związane z ruchem falowym -potrafi rozwiązać problemy jakościowe związane z ruchem falowym -wie, jakie mogą być długości fal powstających strunie -potrafi wyjaśnić zasady działania ultrasonografu i echosondy

7 Fale elektromagnetyczne Fale elektromagnetyczne infradźwięki --wie, że źródłem wydawanych dźwięków przez nas są struny głosowe -umie wymienić zakresy fal elektromagnetycznych podać ich przykłady -wie, z jaką prędkością rozchodzą się fale elektromagnetyczne w próżni -wie, że fale elektromagnetyczne są poprzeczne -wie, że fale radiowe są wykorzystywane do łączności i przekazu informacji Optyka Odbicie światła -wymienia znane przykłady źródeł światła -wie, że promienie światła rozchodzą się po liniach prostych -zna pojęcie kąta padania i kąta odbicia światła -zna prawo odbicia światła -wie, że warunkiem koniecznym widzenia przedmiotu jest dotarcie do oka promieni odbitych lub wysłanych przez przedmiot Zwierciadła kuliste Załamanie światła -wie, że zwierciadło wklęsłe skupia równoległą wiązkę światła w ognisku -wie, co oznaczają pojęcia: ognisko, ogniskowa i oś optyczna zwierciadła -wie, że w różnych ośrodkach światło rozchodzi się z różnymi dźwięku -potrafi obliczyć długość fali znając jej częstotliwość odwrotnie -zna zakres długości fal widzialnych -wie, że prędkość fal elektromagnetycznych zależy od ośrodka, w którym się rozchodzą -wie, jak się odbija światło od powierzchni gładkich, a jak od chropowatych -wie, że obraz pozorny jest efektem złudzenia optycznego -wie, jak zwierciadło płaskie odbija światło -rozumie, jak powstaje obraz rzeczywisty -wie, jak różne rodzaje zwierciadeł kulistych odbijają światło -potrafi podać przykłady wykorzystania zwierciadeł kulistych -wie, że przyczyną załamania światła jest różnica prędkości -potrafi poprawnie naszkicować wykresy obrazujące cząstki ośrodka, w którym rozchodzą się dźwięki wysokie, niskie, głośne i ciche -wie, jak zmieniają się długość, częstotliwość prędkość fali po jej przejściu z jednego ośrodka do drugiego -wie, jaki i gdzie powstaje obraz uzyskany za pomocą zwierciadła płaskiego -potrafi wyjaśnić na przykładzie, jaki obraz nazywamy pozornym -umie wyznaczyć ogniskową zwierciadła wklęsłego -zna zależność załamania światła na granicy dwóch ośrodków -potrafi rozwiązywać problemowe zadania obliczeniowe związane z ruchem drgającym i falowym -potrafi rozwiązać problemy jakościowe związane z ruchem drgającym i falowym -potrafi wyjaśnić, jak za pomocą fal radiowych można przesyłać informacje -potrafi wyjaśnić na przykładzie, na czym polega kodowanie cyfrowe -potrafi wyjaśnić na przykładzie jak powstaje cień, a jak półcień -potrafi wskazywać sytuacje świadczące o prostoliniowym rozchodzeniu się światła -umie pokazać różne obrazy powstające dzięki zwierciadłu wklęsłemu -potrafi wyjaśnić, jak się zmienia obraz otrzymywany za pomocą zwierciadła kulistego wklęsłego miarę odsuwania przedmiotu od zwierciadła -potrafi wyjaśnić, o czym informuje współczynnik załama-

8 Fizyka jądrowa Soczewki Przyrządy optyczne Promieniotwórczość Rozszczepienie jądra szybkościami-wie, co nazywamy pryzmatem -zna pojecie kąta załamania -wie, że światło białe jest mieszaniną różnych barw -wie, co nazywamy soczewką -wie, że soczewka skupiająca skupia równoległą wiązkę światła w ognisku -potrafi wymienić typy soczewek ze względu na kształty ich powierzchni -wie, co oznaczają pojęcia: ognisko, ogniskowa, oś optyczna soczewki -zna podstawowe przyrządy optyczne -zna pojecie promieniotwórczości -wie, że rozmiary jądra są bardzo małe w porównaniu do rozmiarów atomu -zna budowę atomu -wie, że liczba protonów jądrze decyduje o tożsamości atomu i jest numerem w układzie okresowym -wie, że istnieje reakcja rozszczepiania jądra oraz umie podać przykłady sytuacji, w których te reakcje zachodzą rozchodzenia się światła w różnych ośrodkach -wie, że światło białe padające na pryzmat ulega rozszczepieniu na skutek różnicy prędkości światła o różnych barwach -wie, co to jest zdolność skupiająca soczewki -wie, dlaczego niektóre soczewki nazywamy skupiającymi a inne rozpraszającymi jak je odróżnić -umie podać przykłady wykorzystania soczewek skupiających i rozpraszających -wie, jak działa oko, aparat fotograficzny, lupa(rodzaj obrazu, ustawienie ostrości, powiększenie) -wie jak działa kamera obskura -wie, jakiego rzędu są rozmiary jądra i atomu -wie, co to są izotopy -wie, czym się różnią promieniotwórczości α β γ -potrafi symbolicznie zapisać informacje o rodzaju i składzie danego jądra -wie, czym polega szkodliwość promieniowania jądrowego -wie, czym się różni rozpad uranu od jego rozszczepienia -zna pojecie masy krytycznej od prędkości światła w tych ośrodkach -wie, na czym polega zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia -rozumie, dlaczego całkowite wewnętrzne odbicie zachodzi tylko, gdy prędkość światła przy zmianie ośrodka rośnie -umie wyznaczyć ogniskową soczewki skupiającej i obliczyć zdolność skupiającą soczewki -umie obliczyć powiększenie obrazu otrzymanego za pomocą soczewki -wie na czym polegają podstawowe wady wzroku i jak się je koryguje -potrafi wyjaśnić, jaki skutek w jądrze powoduje emisja cząstki α a jaki emisja cząstki β - umie opisać w dużym uproszczeniu działanie reaktora atomowego -potrafi wskazać wady i zalety nia światła -zna konstrukcję obrazów otrzymywanych za pomocą soczewki o znanej ogniskowej -potrafi wskazać podobieństwa i różnice w działaniu oka i aparatu fotograficznego -potrafi omówić rolę najważniejszych elementów aparatu fotograficznego -potrafi symbolicznie zapisać proces rozpadu jądra atomu - zna szacunkowy stosunek ilości energii otrzymywanej z kilograma paliwa konwencjonalnego do ilości energii otrzy-

9 Synteza termojądrowa. -wie, ze istnieją reakcje syntezy oraz umie podać przykłady sytuacji, w których te reakcje zachodzą -wie, że w gwiazdach zachodzą reakcje termojądrowe -wie, do czego służą tokamaki -wie, co jest źródłem energii słonecznej energetyki jądrowej -umie opisać reakcje termojądrowe w gwieździe i bombie wodorowej -potrafi podać hipotezę dotyczącą powstania pierwiastków we Wszechświecie mywanej z kilograma paliwa jądrowego --umie obliczyć energię uwalniania w czasie rozpadu promieniotwórczego, znając masę produktów i substratów

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 3. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia zna pojęcia pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. III Semestr I Drgania i fale Rozpoznaje ruch drgający Wie co to jest fala Wie, że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością Zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki.

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki. ELEKTROSTATYKA Ładunkiem elektrycznym nazywamy porcję elektryczności. Ładunkiem elementarnym e nazywamy najmniejszą wartość ładunku zaobserwowaną w przyrodzie. Jego wartość jest równa wartości ładunku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające zna pojęcia położenia równowagi, wychylenia, amplitudy;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje Kryteria oceniania z fizyki. Moduł I, klasa I. - zna pojęcia: substancja, ekologia, wzajemność oddziaływań, siła. - zna cechy wielkości siły, jednostki siły. - wie, jaki przyrząd służy do pomiaru siły.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM DRGANIA I FALE MECHANICZNE - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. -Wie, że fale sprężyste nie mogą rozchodzić się w

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III

Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III ELEKTROSTATYKA Potrafi rozpoznać kontekst, w którym pojęcia ładunek używa się jako wielkości fizycznej Wie, że ładunek elektryczny wyrażamy w kulombach Wie, jak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM DZIAŁ I. PRĄD ELEKTRYCZNY - co to jest prąd elektryczny - jakie są jednostki napięcia elektrycznego - jaki jest umowny kierunek płynącego prądu - co to

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 2. Drgania i fale sprężyste Ruch drgający wskazuje w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99

Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99 Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99 Fizyka dla gimnazjum klasa III (Przy każdej umiejętności podano numer standardu, który ta umiejętność pozwala sprawdzić) O elektryczności statycznej (10 godzin)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z oraz warunkami i trybem otrzymywania oceny wyższej niż przewidywana. Pole elektryczne wie, co to jest pole elektryczne

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory (Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa III 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. Regulamin pracowni i przepisy BHP. 1. Drgania i fale spręŝyste (8.1-8.12)

Bardziej szczegółowo

Elektrostatyka. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Elektrostatyka. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Elektrostatyka Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący wie, że ciała można naelektryzować przez tarcie; wie, że istnieją dwa rodzaje elektryczności: ebonitu (bursztynu) i szkła +. wie, że

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum 8. Drgania i fale sprężyste 8.1. Ruch drgający wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający objaśnia, co to są drgania gasnące podaje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM z działu POMIARY I JEDNOSTKI zna podstawowe jednostki długości, czasu i masy, potrafi dobrać przyrządy do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJUM KL. II

SZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJUM KL. II SZEGÓŁOWE WYMAGANIA POGAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJM KL. II Ocena- dopuszczająca dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem,

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Roman Grzybowski wydawnictwo OPERON Program nauczania do nowej podstawy programowej Treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe ucznia Fale mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

S16. Elektryzowanie ciał

S16. Elektryzowanie ciał S16. Elektryzowanie ciał ZADANIE S16/1: Naelektryzowanie plastikowego przedmiotu dodatnim ładunkiem polega na: a. dostarczeniu protonów, b. odebraniu części elektronów, c. odebraniu wszystkich elektronów,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała podaje przykłady przewodników

Bardziej szczegółowo

Prąd elektryczny 1/37

Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny Prądem elektrycznym w przewodniku metalowym nazywamy uporządkowany ruch elektronów swobodnych pod wpływem sił pola elektrycznego. Prąd elektryczny może również płynąć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki. Klasa I

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki. Klasa I Wymagania na poszczególne oceny z fizyki Klasa I Wymagania na ocenę dopuszczającą: Uczeń: Pomiary i jednostki zna podstawowe jednostki długości, czasu i masy, potrafi dobrać przyrządy do pomiaru danej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Prąd elektryczny Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Ocena R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 6. Praca. Moc. Energia 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym podaje jednostkę pracy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. 1. Oddziaływania elektrostatyczne Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne I. Elektromagnetyzm Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ wie, że wokół Ziemi i magnesu trwałego istnieje pole magnetyczne, wie, że są dwa rodzaje biegunów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia SIŁY W PRZYRODZIE L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Wymieniam rodzaje oddziaływań i podaję ich przykłady. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie II- ej. Potrafię podać

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Spotkania z fizyką, część 3 Test 1 1. ( p.) Do zawieszonej naelektryzowanej szklanej kulki zbliżano naelektryzowaną szklaną laskę. Na którym rysunku przedstawiono poprawne położenie kulki i laski? Zaznacz

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) lekcji Cele operacyjne uczeń: Wymagania podstawowe po nadpod stawowe Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 1 2 3 4 5 6 1. Światło i cień wymienia źródła światła wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I

Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 22. Ruch drgający podać

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji w podręczniku. D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach

Temat lekcji w podręczniku. D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania elektrostatyczne 2. Pole elektryczne 3. Zasada zachowania ładunku elektrycznego Wiadomości Umiejętności Wymagania programowe K + P - konieczne + podstawowe R

Bardziej szczegółowo

9. Plan wynikowy (propozycja)

9. Plan wynikowy (propozycja) 9. Plan wynikowy (propozycja) lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów Wymagania podstawowe po nadpod stawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Optyka 1. Światło

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Treści nauczania Metoda pracy Środki nauczania Uwagi

Temat lekcji Treści nauczania Metoda pracy Środki nauczania Uwagi Tomasz Katkowski nauczyciel Program nauczania Fizyka GPI OSSP Program powstał na podstawie materiałów wydawnictwa Nowa Era, którego podręcznik jest wykorzystywany na lekcji fizyki i jest jego autorską

Bardziej szczegółowo

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste: Fale świetlne Światło jest falą elektromagnetyczną, czyli rozchodzącymi się w przestrzeni zmiennymi i wzajemnie przenikającymi się polami: elektrycznym i magnetycznym. Szybkość światła w próżni jest największa

Bardziej szczegółowo

Rozkład i Wymagania KLASA III

Rozkład i Wymagania KLASA III Rozkład i Wymagania KLASA III 10. Prąd Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 87 Prąd w mealach. Napięcie elekryczne opisuje przepływ w przewodnikach, jako ruch elekronów swobodnych posługuje się inuicyjnie

Bardziej szczegółowo

Pytania i zagadnienia sprawdzające wiedzę z fizyki.

Pytania i zagadnienia sprawdzające wiedzę z fizyki. Pytania i zagadnienia sprawdzające wiedzę z fizyki. 1. Przeliczanie jednostek. Po co człowiek wprowadził jednostki dla różnych wielkości fizycznych? Wymień kilka znanych ci jednostek fizycznych. Kiedy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 NAUCZYCIEL: mgr Dorota Maj Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Na lekcjach fizyki postępy i osiągnięcia ucznia sprawdzane

Bardziej szczegółowo

Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09

Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09 Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09 Wymagania edukacyjne na oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klas 3b, 3e, 3f na rok szkolny 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1 Test 4 1. (4 p.) Na lekcji fizyki uczniowie (w grupach) wyznaczali opór elektryczny opornika. Połączyli szeregowo zasilacz, amperomierz i opornik. Następnie do opornika dołączyli równolegle woltomierz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

A. istnieniu siły elektrodynamicznej C. zjawisku indukcji elektromagnetycznej B. zjawisku indukcji magnetycznej D. namagnesowaniu zwojnicy

A. istnieniu siły elektrodynamicznej C. zjawisku indukcji elektromagnetycznej B. zjawisku indukcji magnetycznej D. namagnesowaniu zwojnicy PRĄD PRZEMIENNY Grupa A Imię i nazwisko... Klasa... 1. Prądnica działa dzięki: A. istnieniu siły elektrodynamicznej C. zjawisku indukcji elektromagnetycznej B. zjawisku indukcji magnetycznej D. namagnesowaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie I wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PRO- GRA- MOWY Pomiary i Siły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY 1. Przykłady elektryzowania ciał przez tarcie. 2. Własności ciał naelektryzowanych. 3. Rodzaje ładunków elektrycznych i ich oznaczenia. 4. Rozróżnianie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Klasa I 1. Wykonujemy pomiary. Zna jednostki długości, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, ciśnienia, siły Zna podstawowe przyrządy pomiarowe i umie

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH

ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH Zgodnie z zaleceniami metodyki nauki fizyki we współczesnej szkole zadania prezentowane uczniom mają odnosić się do rzeczywistości i być tak sformułowane, aby każdy nawet najsłabszy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III Wymagania edukacyjne dla uczniów z opinią PPP Fizyka klasa III 1 Zjawiska i fale elektro 7 godzin Lp Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania kl. II

Przedmiotowy system oceniania kl. II Przedmiotowy system oceniania kl. II Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry : omawia

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Celem Konkursu Fizycznego jest rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, umiejętność prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) 14 21 Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych 22 Kryteria oceny uczniów Przedmiotowy system oceniania (PSO) Ciekawa fizyka Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego.

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. MAGNETYZM 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego. Źródła pola magnetycznego: Ziemia, magnes stały (sztabkowy, podkowiasty), ruda magnetytu, przewodnik, w którym płynie prąd. Każdy magnes posiada dwa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Temat lekcji Uszczegółowienie treści Wymagania na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

1. Nienamagnesowaną igłę zawieszoną na nici, zbliżono do magnesu sztabkowego.

1. Nienamagnesowaną igłę zawieszoną na nici, zbliżono do magnesu sztabkowego. 1. Nienamagnesowaną igłę zawieszoną na nici, zbliżono do magnesu sztabkowego. A) Igła przylgnie do każdego z końców sztabki. B) Igła przylgnie do sztabki w każdym miejscu. C) Igła przylgnie do sztabki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 68 Realizujący: Anna Wojtak 1 Temat lekcji: Swobodne spadanie ciał (19) wie, że w próżni wszystkie ciała spadają

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki 189 - Fizyka - zajęcia wyrównawcze. Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_189 Osoby Uczestnicy Certificates Fora dyskusyjne Głosowania Quizy Zadania Szukaj w forum Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

KLASA II (nacobezu) Rozdział I. PRACA, MOC, ENERGIA. Ciepło jako forma przekazywania energii. Wymagania rozszerzające (PP) (oceny:4,5) (oceny:2,3)

KLASA II (nacobezu) Rozdział I. PRACA, MOC, ENERGIA. Ciepło jako forma przekazywania energii. Wymagania rozszerzające (PP) (oceny:4,5) (oceny:2,3) KLASA II (nacobezu) Rozdział I. PRACA, MOC, ENERGIA Temat lekcji Wymagania podstawowe (P) (oceny:2,3) Wymagania rozszerzające (PP) (oceny:4,5) 1. Praca praca jest wykonywana wtedy, gdy pod działaniem siły

Bardziej szczegółowo

Prawa optyki geometrycznej

Prawa optyki geometrycznej Optyka Podstawowe pojęcia Światłem nazywamy fale elektromagnetyczne, o długościach, na które reaguje oko ludzkie, tzn. 380-780 nm. O falowych własnościach światła świadczą takie zjawiska, jak ugięcie (dyfrakcja)

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka techniczna, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Fizyka elementarna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Rodzaj zajęć edukacyjnych: FIZYKA Obowiązuje w roku szkolnym: 2013/2014 Obowiązuje dla: Klasy III Opracowała: Katarzyna Nowak Podpis autora: Podpis dyrektora: 1 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem Pole magnetyczne Własność przestrzeni polegającą na tym, że na umieszczoną w niej igiełkę magnetyczną działają siły, nazywamy polem magnetycznym. Pole takie wytwarza ruda magnetytu, magnes stały (czyli

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14

Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Czajnik elektryczny o mocy 1000 W pracuje przez 5 minut. Oblicz, ile energii elektrycznej uległo przemianie w inne formy energii. Zadanie

Bardziej szczegółowo