Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW /01

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01"

Transkrypt

1 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW /01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka JEDNOSTKA TEMATYCZ- NA.Elektryzowanie ciał. Zasada zachowania ładunku. WYMAGANIA KONIECZ- NE. UCZEŃ: - zna składniki atomu: proton, elektron, neutron -potrafi rozpoznać kontekst, w którym pojęcie ładunek używa się jako wielkości fizycznej -zna jednostkę ładunku elektrycznego -wie, że ładunki jednoimienne się odpychają a różnoimienne przyciągają - wie jak oznaczamy ciało naelektryzowane ujemnie, a jak ciało naelektryzowane dodatnio -potrafi podać przykłady elektryzowania ciał i potrafi je zademonstrować -zna niebezpieczeństwa związane z występowaniem w przyrodzie zjawisk elektrostatycznych SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE WYMAGANIA PODSTA- WOWE UCZEŃ: -wie, że równowaga ilościowa ładunków dodatnich ujemnych zapewnia obojętność elektryczną ciała i że ciało naelektryzowane to takie, w którym tę równowagę zaburzono -rozumie, że możliwość przemieszczania się z ciałach stałych mają tylko elektrony -rozumie, na czym polega zasada zachowania ładunku elektrycznego -rozumie, na czym polega elektryzowanie przez dotyk i przez pocieranie -zna pojęcie ładunku elektrycznego WYMAGANIA ROZSZE- RZAJĄCE UCZEŃ: -potrafi zademonstrować i opisać różne sposoby elektryzowania ciał(w tym przez indukcję) -potrafi rozwiązać jakościowe problemy dotyczące elektryzowania ciał i zasady zachowania ładunku WYMAGANIA DOPEŁNIA- JĄCE UCZEŃ: Potrafi zbudować elektroskop, omówić jego budowę i zasadę działania -potrafi rozwiązywać jakościowe problemy integrujące wiedzę z mechaniki i elektrostatyki

2 Przewodniki i izolatory -wie, że materiały dzielimy na izolatory i przewodniki, potrafi wskazać wokół siebie przewodniki i izolatory -wie, czym jest uziemienie -zna zasadę działania i zastosowania piorunochronu -wie, co decyduje o tym, czy dana substancja jest przewodnikiem, czy izolatorem -rozumie, na czym polega wyładowanie elektryczne, potrafi podać przykład takiego wyładowania -potrafi odróżnić doświadczalnie przewodnik od izolatora oraz podać kilka przykładów obu rodzajów substancji -potrafi wyjaśnić efekt rozładowania przez uziemienie -potrafi opisać, jak można trwale naelektryzować metalowy przedmiot, wykorzystując zjawisko indukcji Prąd elektryczny Prawo Coulomba Pole elektryczne Ogniwa -wie, jak zmienia się wartość siły wzajemnego oddziaływania ciał przy zmianie odległości miedzy nimi -wie, jak zmienia się wartość siły wzajemnego oddziaływania ciał przy zmianie stopnia ich naelektryzowania -wie, że pole elektryczne oddziałuje na umieszczone w nim ładunki -potrafi narysować linie pola centralnego jednorodnego -zna jednostkę napięcia elektrycznego -wie, do czego służy woltomierz i potrafi odczytać jego wskazania -wie, że ogniwo jest źródłem napięcia stałego -zna prawo Coulomba -wie, od czego zależy siła oddziaływania miedzy ładunkami -wie, że ładunki wytwarzają wokół siebie pole elektryczne -potrafi przedstawić graficznie pole elektryczne wokół naładowanej kuli oraz w kondensatorze płaskim -wie, od czego zależy wartość siły działającej na ładunek umieszczony w polu elektrostatycznym -wie, co nazywamy napięcie miedzy dwoma punktami pola elektrostatycznego i od czego to napięcie zależy -wie, z jakich elementów składa się ogniwo -rozumie, jak działa ogniwo -potrafi policzyć siłę wzajemnego oddziaływania naelektryzowanych ciał -szkicuje i objaśnia model pola centralnego, dipola i pola jednorodnego -potrafi obliczyć pracę sił pola elektrycznego - zna pojęcie napięcia elektrycznego -potrafi wyjaśnić, czym akumulator różni się od baterii -potrafi opisać, jak należy połączyć ze sobą ogniwa, żeby otrzymać baterię -potrafi wyjaśnić, dlaczego naelektryzowany przedmiot zbliżony do skrawków papieru je przyciąga -potrafi zaprojektować, wykonać i objaśnić doświadczenie potwierdzające prawo Coulomba -potrafi wyjaśnić pojęcie potencjału i napięcia elektrycznego -potrafi przeprowadzić rozumowanie prowadzące do zdefiniowania napięcia elektrycznego -potrafi zbudować ogniwo i baterię i zmierzyć napięcie dla nich charakterystyczne Prąd elektryczny -wie, na czym polega zjawisko prądu stałego -rozumie, na czym polega przepływ prądu w ciałach stałych, -rozumie pojecie umowności kierunku przepływu prądu -potrafi wykonać zadanie na pojemność akumulatora

3 Napięcie i natężenie prądu -wie, jaki jest umowny kierunek przepływu prądu - zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi, np. rozumie warunki, w których może nastąpić porażenie prądem i wie, jak go uniknąć - odróżnia dobre i złe przewodniki prądu -zna niektóre korzyści związane z używaniem prądu - wie, że natężenie prądu wyrażamy w amperach -wie, że do pomiaru natężenia używamy amperomierza -wie, że napięcie wyrażamy w woltach -wie, że do pomiaru natężenia służą amperomierze -wie, że warunkiem przepływu prądu w przewodniku jest istnienie napięcia między jego końcami -wie, że większe napięcie powoduje w danym odbiorniku przepływ prądu o większym natężeniu -wie w jakim celu używa się bezpieczników i że w miejsce gdzie przewidziano np. bezpiecznik 5A nie wolno montować bezpiecznika 20A cieczach i gazach - potrafi wymienić niektóre skutki przepływu prądu -rozumie pojecie natężenia prądu i napięcia oblicza proste zadania -potrafi odczytać dokładność amperomierza i woltomierza -potrafi wyjaśnić, o czym informuje pojemność akumulatora -umie obliczyć każdą wielkość ze wzoru U=W/Q I=Q/t - wie, że ładunek elektryczny można wyrazić w amperosekundach oraz potrafi podać związek tych jednostek z 1 C -potrafi rozwiązywać problemy ilościowe, wykorzystując poznane prawa i zależności -potrafi obliczać wielkości fizyczne na podstawie wykresów -potrafi sporządzić wykres na podstawie znajomości zależności wyrażonej wzorem Opór elektryczny, prawo Ohma -zna prawo Ohma -zna jednostkę oporu elektrycznego Umie wykonać wykres zależności natężenia prądu od napięcia dla danego opornika -rozumie, dlaczego przewody wykonuje się z miedzi, a opor- -rozumie, jaka zależność opisuje prawo Ohma -rozumie, czego objawem jest wzrost temperatury włókna żarówki przy dużym natężeniu -potrafi wyznaczyć opór drutu przy danym napięciu i natężeniu -zna i rozumie zależność oporu od jego długości i pola przekroju poprzecznego

4 Obwody elektryczne Praca i moc prądu elektrycznego -zna symbole podstawowych elementów wchodzących w skład obwodu elektrycznego -umie narysować schemat badanego obwodu elektrycznego -wie, że podczas przepływu prądu przewód się nagrzewa -potrafi podać przykłady źródeł energii elektrycznej -wie, jak obliczać pracę i moc prądu oraz zna ich jednostki Magnetyzm Magnesy -wie, że magnes ma dwa bieguny i że nie można uzyskać jednego bieguna magnetycznego -wie, jak za pomocą opiłków żelaza pokazać linie pola magnetycznego magnesu -wie, że do wykrycia pola magnetycznego można użyć igły magnetycznej -potrafi podać przykłady wyko- niki ze stopów oporowych -potrafi obliczyć wymiar jednostki oporu elektrycznego -oblicza opór zastępczy układu oporników -wie, że kierunek prądu zaznaczany na schematach jest kierunkiem umownym -wie, jak dołącza się do obwodu woltomierz i amperomierz -rozumie, że natężenie prądu w każdym miejscu prostego obwodu szeregowego jest takie samo, a napięcia się sumują - oblicza pracę i moc prądu -wie, że kilowatogodzina jest jednostką prądu elektrycznego(energii elektrycznej) -wie, w jaki sposób zabezpieczyć instalację elektryczną przed zwarciem i przeciążeniem -wie, że igła magnetyczna ustawia się w polu magnetycznym wzdłuż linii pola -jest świadom, że wokół Ziemi istnieje pole magnetyczne -wie, że żelazo znajdujące się w polu magnetycznym się namagnesowuje -wie, czym jest ferromagnetyk płynącego w nim prądu zna związki między U, I, R w szeregowym i równoległym łączeniu odbiorników -umie mierzyć natężenie prądu i napięcie -potrafi obliczyć natężenie prądu w prostych obwodach elektrycznych -wie, jak połączone są ze sobą urządzenia w domowej sieci elektrycznej i jak się można o tym przekonać -potrafi zbudować prosty obwód elektryczny i narysować jego schemat -umie rozwiązywać proste zadania dotyczące mocy i pracy prądu -potrafi oszacować koszt pracy prądu elektrycznego urządzeniach elektrycznych -umie zademonstrować kształt linii pola magnetycznego dowolnego magnesu -rozumie pojecie pola magnetycznego -umie zbudować obwód według otrzymanego schematu -potrafi dokonać obliczeń parametrów złożonego obwodu elektrycznego -rozumie, dlaczego amperomierz powinien mieć jak najmniejszy opór -rozwiazuje jakościowe i ilościowe problemy dotyczące łączenia odbiorników -potrafi wyjaśnić, jak moc urządzenia zależy od napięcia, do którego urządzenie jest podłączone -potrafi rozwiązywać zadania dotyczące przemiany energii elektrycznej w energię wewnętrzną i energię mechaniczną -potrafi sformułować samodzielnie wypowiedzi w jakościowych zadaniach problemowych -potrafi wyjaśnić, dlaczego żelazo pozostawione w polu magnetycznym się namagnesowuje

5 rzystania magnesów Prąd przemienny Pole magnetyczne przewodów z prądem Siła elektrodynamiczna Indukcja elektromagnetyczna Prąd przemienny Transformatory -wie, że każdy przewód, w którym płynie prąd, wytwarza pole magnetyczne -wie, czym różni się magnes od elektromagnesu -wie, że na przewód, w którym płynie prąd, umieszczony w polu magnetycznym działa siła elektrodynamiczna -wie, jakie zjawisko nazywamy indukcją elektromagnetyczną -wie, że rodzajem prądnicy jest dynamo w rowerze -wie, że prądnica wytwarza prąd przemienny, a ogniwo stały -wie, z czego składa się transformator i do czego służy -wie, co nazywamy przekładnią transformatora -wie, że linie pola magnetycznego są zawsze zamknięte -umie zbudować prosty elektromagnes -wie, że rdzeń z żelaza zwiększa oddziaływanie elektromagnesu -wie, od czego zależy wartość siły elektrodynamicznej -wie, że pole magnetyczne nie działa na przewody elektryczne ułożone równolegle do linii pola -umie zademonstrować zjawisko indukcji -zna różne sposoby wywoływania zjawiska indukcji -wie, co wpływa na natężenie uzyskiwanego prądu indukcyjnego -wie, co to jest częstotliwość prądu przemiennego -wie, że domowe instalacje elektryczne zasilane są prądem przemiennym -zna parametry prądu sieciowego w Polsce -wie, że elektrownia zamienia energię mechaniczną lub cieplną na elektryczną za pomocą prądnic, których wykorzystuje się zjawisko indukcji -rozumie, jak powstaje napięcie -potrafi określić kierunek linii pola magnetycznego powstającego wokół przewodnika z prądem -umie wskazać podobieństwa pól magnetycznych cewki i magnesu sztabkowego -potrafi określić kierunek działania siły elektrodynamicznej -umie opisać zasadę działania licznika rowerowego -wie, jak sposób poruszania magnesem znajdującym się w pobliżu cewki wpływa na napięcie pojawiające się między jej końcami -wie, jak powstaje prąd przemienny w prądnicy -potrafi obliczyć częstotliwość prądu przemiennego, znając jego okres -potrafi obliczyć wartość maksymalną napięcia znając jego wartość skuteczną i odwrotnie -potrafi obliczyć wartość skuteczną natężenia prądu, znając jego wartość maksymalną i odwrotnie -potrafi wyjaśnić, że zjawisko indukcji powoduje powstawanie napięcia w obwodzie wtórnym transformatora -potrafi obliczyć wielkość napięcia uzyskiwanego za pomocą -potrafi schematycznie zilustrować pole magnetyczne na kilka różnych sposobów i zinterpretować taki rysunek -potrafi omówić zasadę działania silnika elektrycznego na prąd stały -umie objaśnić pojęcia: napięcie i natężenie skuteczne -umie wykazać wady i zalety zasilania prądem przemiennym i stałym -potrafi objaśnić pojęcia: napięcie i natężenie skuteczne -umie wykazać wady i zalety zasilania prądem przemiennym i stałym -rozumie, że zmiana napięcia przemiennego(na czas przesyłania) jest podyktowana koniecznością minimalizacji natężenia prądu

6 Drgania i fale mechaniczne Ruch zmienny Drgania Fale mechaniczne Dźwięk -wie, jakim ruchem jest ruch wahadła -wie, czym się charakteryzują poszczególne rodzaje ruchu -zna podstawowe pojęcia dotyczące ruchu drgającego: położenie równowagi, amplituda, okres, częstotliwość -zna jednostkę częstotliwości -zna pojęcia prędkość, częstotliwość długość fali -wie, że długość fali jest iloczynem jej prędkości i okresu -wie, że fale mechaniczne nie rozchodzą się w próżni -wie, że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością -wie, z jaką szybkością porusza się fala głosowa w powietrzu -wie jak powstaje echo -zna orientacyjny zakres częstotliwości fal słyszalnych dla ucha ludzkiego -wie, co to są ultradźwięki i w obwodzie wtórnym transformatora -rozumie, dlaczego sprawność transformatora jest mniejsza niż 100% -potrafi obliczyć energię kinetyczną ciała, znając jego masę i prędkość -potrafi obliczyć drogę przebytą w określonym czasie przez swobodnie spadające ciało -wie, w jaki sposób zmieniają się podczas drgań prędkość, przyspieszenie i siła -umie wskazać przykłady ruchów drgających -wie, co nazywamy węzłami, a co strzałkami fali stojącej -umie obliczyć jeden z trzech parametrów fali -wie, jakie fale nazywamy poprzecznymi a jakie podłużnymi -wie, że fale poprzeczne mogą rozchodzić się tylko w ciałach stałych -wie jak zachowuje się fala po dojściu do przeszkody -zna skutki nakładania się fal w pewnych szczególnych przypadkach -wie, że wysokość dźwięku zależy od częstotliwości dźwięku -zna pojęcie: brzmienie(barwa) transformatora, znając liczbę zwojów -wie jakie zagrożenia dla środowiska niesie produkcja i transport energii elektrycznej -potrafi dokonać analizy ruchu ciała, dysponując jego stroboskopowym zdjęciem -zna zależność okresu drgań od długości wahadła -wie, co nazywamy drganiami własnymi ciała -potrafi opisać na przykładzie zjawisko rezonansu -potrafi wyznaczyć okres drgań wahadła lub ciężarka zawieszonego na sprężynie -wie jak powstaje fala stojąca -rozumie związek między ruchem drgającym cząsteczek ośrodka i rozchodzącą się w tym ośrodku falą -rozumie i prawidłowo interpretuje związek λ=v/f -rozumie zjawisko interferencji i dyfrakcji, potrafi rozpoznać skutki -umie wyjaśnić, jak powstają dźwięki instrumentów -wie, dlaczego fale dźwiękowe nie rozchodzę się w próżni -rozumie jak zmienia się energia ciała poruszającego się ruchem wahadłowym -potrafi obliczyć prędkość wahadła w danym położeniu korzystając z zasady zachowania energii mechanicznej -potrafi rozwiązywać problemowe zadania obliczeniowe związane z ruchem drgającym -potrafi rozwiązać problemy jakościowe związane z ruchem drgającym -wie, jakie informacje o wewnętrznej budowie Ziemi można uzyskać z analizy rozchodzenia się fal sejsmicznych - wie, że fale podłużne mogą się rozchodzić w ciałach stałych, cieczach i gazach, a podłużne tylko w ciałach stałych -potrafi rozwiązywać problemowe zadania obliczeniowe związane z ruchem falowym -potrafi rozwiązać problemy jakościowe związane z ruchem falowym -wie, jakie mogą być długości fal powstających strunie -potrafi wyjaśnić zasady działania ultrasonografu i echosondy

7 Fale elektromagnetyczne Fale elektromagnetyczne infradźwięki --wie, że źródłem wydawanych dźwięków przez nas są struny głosowe -umie wymienić zakresy fal elektromagnetycznych podać ich przykłady -wie, z jaką prędkością rozchodzą się fale elektromagnetyczne w próżni -wie, że fale elektromagnetyczne są poprzeczne -wie, że fale radiowe są wykorzystywane do łączności i przekazu informacji Optyka Odbicie światła -wymienia znane przykłady źródeł światła -wie, że promienie światła rozchodzą się po liniach prostych -zna pojęcie kąta padania i kąta odbicia światła -zna prawo odbicia światła -wie, że warunkiem koniecznym widzenia przedmiotu jest dotarcie do oka promieni odbitych lub wysłanych przez przedmiot Zwierciadła kuliste Załamanie światła -wie, że zwierciadło wklęsłe skupia równoległą wiązkę światła w ognisku -wie, co oznaczają pojęcia: ognisko, ogniskowa i oś optyczna zwierciadła -wie, że w różnych ośrodkach światło rozchodzi się z różnymi dźwięku -potrafi obliczyć długość fali znając jej częstotliwość odwrotnie -zna zakres długości fal widzialnych -wie, że prędkość fal elektromagnetycznych zależy od ośrodka, w którym się rozchodzą -wie, jak się odbija światło od powierzchni gładkich, a jak od chropowatych -wie, że obraz pozorny jest efektem złudzenia optycznego -wie, jak zwierciadło płaskie odbija światło -rozumie, jak powstaje obraz rzeczywisty -wie, jak różne rodzaje zwierciadeł kulistych odbijają światło -potrafi podać przykłady wykorzystania zwierciadeł kulistych -wie, że przyczyną załamania światła jest różnica prędkości -potrafi poprawnie naszkicować wykresy obrazujące cząstki ośrodka, w którym rozchodzą się dźwięki wysokie, niskie, głośne i ciche -wie, jak zmieniają się długość, częstotliwość prędkość fali po jej przejściu z jednego ośrodka do drugiego -wie, jaki i gdzie powstaje obraz uzyskany za pomocą zwierciadła płaskiego -potrafi wyjaśnić na przykładzie, jaki obraz nazywamy pozornym -umie wyznaczyć ogniskową zwierciadła wklęsłego -zna zależność załamania światła na granicy dwóch ośrodków -potrafi rozwiązywać problemowe zadania obliczeniowe związane z ruchem drgającym i falowym -potrafi rozwiązać problemy jakościowe związane z ruchem drgającym i falowym -potrafi wyjaśnić, jak za pomocą fal radiowych można przesyłać informacje -potrafi wyjaśnić na przykładzie, na czym polega kodowanie cyfrowe -potrafi wyjaśnić na przykładzie jak powstaje cień, a jak półcień -potrafi wskazywać sytuacje świadczące o prostoliniowym rozchodzeniu się światła -umie pokazać różne obrazy powstające dzięki zwierciadłu wklęsłemu -potrafi wyjaśnić, jak się zmienia obraz otrzymywany za pomocą zwierciadła kulistego wklęsłego miarę odsuwania przedmiotu od zwierciadła -potrafi wyjaśnić, o czym informuje współczynnik załama-

8 Fizyka jądrowa Soczewki Przyrządy optyczne Promieniotwórczość Rozszczepienie jądra szybkościami-wie, co nazywamy pryzmatem -zna pojecie kąta załamania -wie, że światło białe jest mieszaniną różnych barw -wie, co nazywamy soczewką -wie, że soczewka skupiająca skupia równoległą wiązkę światła w ognisku -potrafi wymienić typy soczewek ze względu na kształty ich powierzchni -wie, co oznaczają pojęcia: ognisko, ogniskowa, oś optyczna soczewki -zna podstawowe przyrządy optyczne -zna pojecie promieniotwórczości -wie, że rozmiary jądra są bardzo małe w porównaniu do rozmiarów atomu -zna budowę atomu -wie, że liczba protonów jądrze decyduje o tożsamości atomu i jest numerem w układzie okresowym -wie, że istnieje reakcja rozszczepiania jądra oraz umie podać przykłady sytuacji, w których te reakcje zachodzą rozchodzenia się światła w różnych ośrodkach -wie, że światło białe padające na pryzmat ulega rozszczepieniu na skutek różnicy prędkości światła o różnych barwach -wie, co to jest zdolność skupiająca soczewki -wie, dlaczego niektóre soczewki nazywamy skupiającymi a inne rozpraszającymi jak je odróżnić -umie podać przykłady wykorzystania soczewek skupiających i rozpraszających -wie, jak działa oko, aparat fotograficzny, lupa(rodzaj obrazu, ustawienie ostrości, powiększenie) -wie jak działa kamera obskura -wie, jakiego rzędu są rozmiary jądra i atomu -wie, co to są izotopy -wie, czym się różnią promieniotwórczości α β γ -potrafi symbolicznie zapisać informacje o rodzaju i składzie danego jądra -wie, czym polega szkodliwość promieniowania jądrowego -wie, czym się różni rozpad uranu od jego rozszczepienia -zna pojecie masy krytycznej od prędkości światła w tych ośrodkach -wie, na czym polega zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia -rozumie, dlaczego całkowite wewnętrzne odbicie zachodzi tylko, gdy prędkość światła przy zmianie ośrodka rośnie -umie wyznaczyć ogniskową soczewki skupiającej i obliczyć zdolność skupiającą soczewki -umie obliczyć powiększenie obrazu otrzymanego za pomocą soczewki -wie na czym polegają podstawowe wady wzroku i jak się je koryguje -potrafi wyjaśnić, jaki skutek w jądrze powoduje emisja cząstki α a jaki emisja cząstki β - umie opisać w dużym uproszczeniu działanie reaktora atomowego -potrafi wskazać wady i zalety nia światła -zna konstrukcję obrazów otrzymywanych za pomocą soczewki o znanej ogniskowej -potrafi wskazać podobieństwa i różnice w działaniu oka i aparatu fotograficznego -potrafi omówić rolę najważniejszych elementów aparatu fotograficznego -potrafi symbolicznie zapisać proces rozpadu jądra atomu - zna szacunkowy stosunek ilości energii otrzymywanej z kilograma paliwa konwencjonalnego do ilości energii otrzy-

9 Synteza termojądrowa. -wie, ze istnieją reakcje syntezy oraz umie podać przykłady sytuacji, w których te reakcje zachodzą -wie, że w gwiazdach zachodzą reakcje termojądrowe -wie, do czego służą tokamaki -wie, co jest źródłem energii słonecznej energetyki jądrowej -umie opisać reakcje termojądrowe w gwieździe i bombie wodorowej -potrafi podać hipotezę dotyczącą powstania pierwiastków we Wszechświecie mywanej z kilograma paliwa jądrowego --umie obliczyć energię uwalniania w czasie rozpadu promieniotwórczego, znając masę produktów i substratów

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora.

Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora. Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora. Jeśli nie znałem odpowiedzi na jakieś pytanie, to zaznaczałem to znakami zapytania (?????) i zaznaczałem całe pytanie na niebiesko.

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage

FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage Cele kształcenia - wymagania ogólne Aims of education general requirements FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne Ziemi czyli o szalonym kompasie spokojnego żeglarza

Pole magnetyczne Ziemi czyli o szalonym kompasie spokojnego żeglarza Pole magnetyczne Ziemi czyli o szalonym kompasie spokojnego żeglarza Krzysztof Sajewicz Dla średniowiecznych żeglarzy Ziemia stanowiła ogromny, nieznany i niezbadany świat. Jeszcze w XVI wieku nie było

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka. Poziom rozszerzony. Listopad 2014

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka. Poziom rozszerzony. Listopad 2014 Vademecum Fizyka KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM nowa vademecum MATURA 015 FIZYKA zakres rozszerzony Fizyka Poziom rozszerzony KOD WEWNĄTRZ Zacznij przygotowania do matury już dziś

Bardziej szczegółowo

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH ĆWICZENIE 1 POMIY BEZPOŚEDNIE I POŚEDNIE PODSTWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTYCZNYCH 1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nauczenie posługiwania multimetrem cyfrowym i przyrządami analogowymi przy pomiarach

Bardziej szczegółowo

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK Promieniowanie rentgenowskie jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Rozchodzi się w przestrzeni jak fale, ale reaguje z materią jak

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO Politechnika Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Politechnika Filipowicz Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Filipowicz BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3)

3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3) 126 Elektryczność 3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3) Celem ćwiczenia jest zbadanie temperaturowej zależności oporu i wyznaczenie temperaturowego współczynnika oporu właściwego α dla kilku

Bardziej szczegółowo

C0001 C0002 C0003 C0004 C0005 C0006 C0007 C0008 C0009

C0001 C0002 C0003 C0004 C0005 C0006 C0007 C0008 C0009 C0001 Minorski S. Perspektywy rozwoju energetyki Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1963 8 3 Najpotężniejszym i najstarszym bo naturalnym źródłem energii jest promieniowanie słońca. Gdyby udało się znaleźć

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

Rzepkoteka 2011 v1.3

Rzepkoteka 2011 v1.3 Rzepkoteka 0 v.3. Podstawy rachunku operatorowego. Definicje i sposoby liczenia: rotacji, dywergencji, gradientu, laplasjanu skalarnego i wektorowego. Wymienić najważniejsze tożsamości rachunku operatorowego.

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

Elektronika (konspekt)

Elektronika (konspekt) Elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 02 Analiza obwodów prądu stałego Źródło napięciowe Idealne źródło napięciowe jest dwójnikiem, na którego zaciskach

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo