Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące zakres całego rozdziału) i kartkówki (materiał obejmujący nie więcej niż trzy ostatnie lekcje). 2. Jeżeli lekcje odbywają się raz w tygodniu to przeprowadzone są dwie kartkówki i jeden sprawdzian w półroczu, a jeżeli dwa razy w tygodniu to cztery kartkówki i jeden sprawdzian w półroczu. 3. Oceniane będą również prace domowe (jedna ocena w półroczu) oraz różne formy pracy podczas lekcji (jedna ocena w półroczu). 4. Zakres treści objętych sprawdzianem i kryteria jego oceniania znane są uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem, zakres treści kartkówki może być podawany na lekcji poprzedzającej. Wszystkie kartkówki są zapowiadane. 5. Ocena prac pisemnych dokonywana jest zgodnie z zapisami wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 6. Sprawdziany wiadomości są obowiązkowe. Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych, pisze go w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 7. Prace pisemne sprawdzane są w ciągu 7 dni. Uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu sprawdzoną i omówioną pracę pisemną, zapoznaje się z jej wynikiem i ewentualne zastrzeżenia zgłasza do nauczyciela. Prace przechowywane są w dokumentacji nauczyciela do końca roku szkolnego. 8. Wszystkie oceny z prac pisemnych mogą być poprawiane. Poprawa odbywa się poza lekcjami w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 9. Wszystkie stopnie są jawne, uczeń informowany jest o nich w momencie wystawiania. II Formy informowania rodziców i uczniów 1. Wymagania na poszczególne oceny opracowane są przez nauczyciela do każdego działu. Uczniowie i ich rodzice zostają z nimi zapoznani na początku roku szkolnego. 2. Wychowawca klasy udziela informacji o postępach ucznia jego rodzicom w czasie zebrań rodzicielskich lub w trakcie spotkań indywidualnych. 3. O przewidywanej ocenie półrocznej lub rocznej rodzice są informowani przez wychowawcę klasy nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 4. Rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych, które przechowywane są u nauczyciela przedmiotu do końca roku szkolnego. III Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 1. Prawo do ubiegania się o wyższą niż przewidywana mają tylko ci uczniowie, którzy napisali wszystkie obowiązkowe sprawdziany oraz korzystali z możliwości poprawiania ocen z poszczególnych prac pisemnych. 2. Jeżeli uczeń uważa, że ocena przewidywana przez nauczyciela jest zbyt niska, to zgłasza to nauczycielowi. Nauczyciel proponuje termin i wyznacza zakres wymagań oraz sposób sprawdzenia. 1

2 III Wymagania programowe KLASA I Dział 1: Wykonujemy pomiary wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę wymienia jednostki mierzonych wielkości podaje zakres pomiarowy przyrządu podaje dokładność przyrządu przelicza jednostki długości, czasu i masy mierzy wartość siły w niutonach za pomocą siłomierza odczytuje gęstość substancji z tabeli mierzy objętość ciał o nieregularnych kształtach za pomocą menzurki podaje jednostkę ciśnienia i jej wielokrotności przelicza jednostki ciśnienia mierzy ciśnienie w oponie samochodowej mierzy ciśnienie atmosferyczne za pomocą barometru na podstawie wyników zgromadzonych w tabeli sporządza wykres zależności jednej wielkości fizycznej od drugiej oblicza wartość najbardziej zbliżoną do rzeczywistej wartości mierzonej wielkości jako średnią arytmetyczną wyników wykazuje doświadczalnie, że wartość siły ciężkości jest wprost proporcjonalna do masy ciała oblicza wartość ciężaru posługując się wzorem Fc = mg uzasadnia potrzebę wprowadzenia siły jako wielkości wektorowej wyznacza doświadczalnie gęstość ciała stałego o regularnych kształtach wyznacza doświadczalnie gęstość cieczy oblicza gęstość substancji ze związku m r= V szacuje niepewności pomiarowe przy pomiarach masy i objętości wykazuje, że skutek nacisku na podłoże, ciała o ciężarze podłożem oblicza ciśnienie za pomocą wzoru F p = S F c zależy od wielkości powierzchni zetknięcia ciała z wyjaśnia na przykładach przyczyny występowania niepewności pomiarowych wyjaśnia, co to znaczy wyzerować przyrząd pomiarowy podaje cechy wielkości wektorowej odróżnia mierzenie wielkości fizycznej od jej wyznaczania (pomiaru pośredniego) zaokrągla wynik pomiaru pośredniego do dwóch cyfr znaczących opisuje zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości nad poziomem morza rozpoznaje w swoim otoczeniu zjawiska, w których istotną rolę odgrywa ciśnienie atmosferyczne i urządzenia, do działania, których jest ono niezbędne 2

3 zapisuje różnice między wartością końcową i początkowa wielkości fizycznej (np.δl) wyjaśnia pojęcie szacowania wartości wielkości fizycznej przekształca wzór Fc = mg i oblicza masę ciała, znając wartość jego ciężaru rysuje wektor obrazujący siłę o zadanej wartości (przyjmując odpowiednią jednostkę) przekształca wzór m r= i oblicza każdą z wielkości fizycznych w tym wzorze V przelicza gęstość wyrażoną w kg/m 3 na g/cm 3 i na odwrót przekształca wzór F p = i oblicza każdą z wielkości występujących w tym wzorze S wyciąga wnioski o wartościach wielkości fizycznych na podstawie kąta nachylenia wykresu do osi poziomej wyznacza doświadczalnie ciśnienie atmosferyczne za pomocą strzykawki i siłomierza wykazuje, że jeśli dwie wielkości są do siebie wprost proporcjonalne, to wykres zależności jednej od drugiej jest półprostą wychodzącą z początku układu osi rozwiązuje zadania obliczeniowe, w których należy korzystać z kilku zależności Dział 2:Niektóre właściwości fizyczne ciał wymienia stany skupienia ciał i podaje ich przykłady podaje przykłady ciał kruchych, sprężystych i plastycznych opisuje stałość objętości i nieściśliwość cieczy wymienia i opisuje zmiany stanów skupienia ciał podaje przykłady topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji odczytuje z tabeli temperatury topnienia i wrzenia podaje przykłady rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów wykazuje doświadczalnie ściśliwość gazów odróżnia wodę w stanie gazowym (jako niewidoczną) od mgły i chmur podaje temperatury krzepnięcia wrzenia wody podaje przykłady rozszerzalności temperaturowej w życiu codziennym i technice opisuje anomalną rozszerzalność wody i jej znaczenie w przyrodzie opisuje zachowanie taśmy bimetalicznej przy jej ogrzewaniu wykazuje doświadczalnie zachowanie objętości ciała stałego przy zmianie jego kształtu podaje przykłady zmian właściwości ciał spowodowanych zmianą temperatury i skutki spowodowane przez tę zmianę opisuje zależność temperatury wrzenia od ciśnienia opisuje zależność szybkości parowania od temperatury wyjaśnia przyczyny skraplania pary wodnej zawartej w powietrzu, np. na okularach, szklankach i potwierdza to doświadczalnie wymienia zastosowania praktyczne taśmy bimetalicznej 3

4 wykorzystuje do obliczeń prostą proporcjonalność przyrostu długości do przyrostu temperatury wykazuje doświadczalnie zmiany objętości ciał podczas krzepnięcia za pomocą symboli oznaczających przyrost wielkości (temperatura, długość, objętość) zapisuje fakt, że przyrost długości drutów lub objętości cieczy jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury wyjaśnia zachowanie taśmy bimetalicznej podczas jej ogrzewania opisuje właściwości plazmy Dział 3: Cząsteczkowa budowa materii opisuje zjawisko dyfuzji przelicza temperaturę wyrażoną w skali Celsjusza na tę samą temperaturę w skali Kelvina i na odwrót podaje przyczyny tego, że ciała stałe i ciecze nie rozpadają się na oddzielne cząsteczki podaje przykłady atomów i cząsteczek podaje przykłady pierwiastków i związków chemicznych opisuje różnice w budowie ciał stałych, cieczy i gazów opisuje doświadczenie uzasadniające hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał na wybranym przykładzie opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego, demonstrując odpowiednie doświadczenie wyjaśnia rolę mydła i detergentów wyjaśnia, dlaczego na wewnętrzne ściany zbiornika gaz wywiera parcie podaje przykłady sposobów, którymi można zmienić ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku wykazuje doświadczalnie zależność szybkości dyfuzji od temperatury opisuje związek średniej szybkości cząsteczek gazu lub cieczy z jego temperaturą wyjaśnia pojęcia: atomu, cząsteczki, pierwiastka i związku chemicznego objaśnia, co to znaczy, że ciało stałe ma budowę krystaliczną wymienia i objaśnia sposoby zwiększania ciśnienia gazu w zamkniętym zbiorniku podaje przykłady działania sił spójności i sił przylegania doświadczalnie szacuje średnicę cząsteczki oleju uzasadnia wprowadzenie skali Kelvina wyjaśnia zjawisko menisku wklęsłego i włoskowatości podaje przykłady wykorzystania zjawiska włoskowatości w przyrodzie Dział 4: Jak opisujemy ruch? opisuje ruch ciała w podanym układzie odniesienia klasyfikuje ruchy ze względu na kształt toru 4

5 rozróżnia pojęcia tor ruchu i droga wymienia cechy charakteryzujące ruch prostoliniowy jednostajny odróżnia średnią wartość prędkości od chwilowej wartości prędkości podaje przykłady ruchu przyspieszonego i opóźnionego podaje jednostki przyspieszenia podaje wartość przyspieszenia ziemskiego na podstawie różnych wykresów st () odczytuje drogę przebywaną przez ciało w różnych odstępach czasu zapisuje wzór s u= i nazywa występujące w nim wielkości t oblicza drogę przebytą przez ciało na podstawie wykresu zależności u () t oblicza wartość prędkości ze wzoru u= wartość prędkości w km/h wyraża w m/s i na odwrót s t uzasadnia potrzebę wprowadzenia do opisu ruchu wielkości wektorowej prędkości na przykładzie wymienia cechy prędkości, jako wielkości wektorowej oblicza średnią wartość prędkości u = śr s t planuje czas podróży na podstawie mapy i oszacowanej średniej szybkości pojazdu wyznacza doświadczalnie średnią wartość prędkości biegu lub pływania lub jazdy na rowerze opisuje ruch jednostajnie przyspieszony z wykresu zależności u () t odczytuje przyrosty szybkości w określonych jednakowych odstępach czasu u- u podaje wzór na wartość przyspieszenia a = t posługuje się pojęciem wartości przyspieszenia do opisu ruchu jednostajnie przyspieszonego obiera układ odniesienia i opisuje ruch w tym układzie wyjaśnia, co to znaczy, że spoczynek i ruch są względne sporządza wykres zależności u () t na podstawie danych z tabeli podaje interpretację fizyczną pojęcia szybkości opisuje ruch prostoliniowy jednostajny używając pojęcia prędkości wykonuje zadania obliczeniowe, posługując się średnią wartością prędkości sporządza wykres zależności u () t dla ruchu jednostajnie przyspieszonego sporządza wykres zależności at () dla ruchu jednostajnie przyspieszonego podaje interpretację fizyczną pojęcia przyspieszenia 0 opisuje położenie ciała za pomocą współrzędnej x oblicza przebytą przez ciało drogę jako zmianę położenia doświadczalnie bada ruch jednostajny prostoliniowy i formułuje wniosek s ~ t sporządza wykres zależności st () na podstawie wyników doświadczenia zgromadzonych w tabeli przekształca wzór s u= i oblicza każdą z występujących w nim wielkości t rysuje wektor obrazujący prędkość o zadanej wartości (przyjmując odpowiednią jednostkę) opisuje jakościowo ruch opóźniony 5

6 u- u0 przekształca wzór a = i oblicza każdą wielkość z tego t wyjaśnia, że pojęcie prędkość w znaczeniu fizycznym to prędkość chwilowa potrafi interpretować złożone wykresy położenia w funkcji czasu; potrafi rozróżniać ruch jednostajnie zmienny i niejednostajnie zmienny; potrafi wskazać przykłady zależności proporcjonalnych i nieproporcjonalnych w różnych rodzajach ruchu. KLASA II Dział 5:Siły w przyrodzie zna jednostkę siły; wie, z czego jest zbudowany siłomierz i do czego służy; wie, jak graficznie przedstawiać siłę; wie, co to jest siła wypadkowa; potrafi zmierzyć siłę ciężkości; wie, że siła może działać również na odległość i potrafi podać przykłady takich sił. wie, że oddziaływania są wzajemne; zna treść zasad dynamiki; umie obliczać ciężar, znając masę przedmiotu; umie podać przykłady sił oporu; wie, od czego zależy, a od czego nie zależy wartość sił tarcia. opisuje praktyczne skutki występowania ciśnienia hydrostatycznego podaje przykłady parcia gazów i cieczy na ściany zbiornika podaje warunek pływania i tonięcia ciała zanurzonego w cieczy rozumie, że ciężar jest siłą, z jaką przyciąga nas Ziemia; wie, że siła jest wielkością wektorową; wie, co oznacza równoważenie się sił; rozumie, na czym polega wyskalowanie siłomierza; wie, jak dodaje się siły działające wzdłuż jednej prostej; rozumie, na czym polega bezwładność ciał; wie, że siła jest potrzebna do zmiany wartości prędkości lub kierunku ruchu; umie stosować II zasadę dynamiki w prostych przykładach; rozumie, że tarcie statyczne jest siłą reakcji. wykorzystuje ciężar cieczy do uzasadnienia zależności ciśnienia cieczy na dnie zbiornika od wysokości słupa cieczy podaje przykłady parcia gazów i cieczy na ściany zbiornika wyznacza doświadczalnie wartość siły wyporu działającej na ciało zanurzone w cieczy potrafi narysować siły w zadanej skali i obliczyć ich wypadkową (dla sił działających wzdłuż jednej prostej); rozumie różnicę pomiędzy pojęciami masy i ciężaru; umie opisać ruch ciała w zależności od wartości i kierunku działania wypadkowej siły; potrafi rozwiązać typowe zadania z dynamiki; potrafi powiązać jednostkę siły z innymi jednostkami układu SI; umie stosować zasadę zachowania pędu w prostych przykładach; 6

7 potrafi wyjaśnić zasadę działania silnika odrzutowego; potrafi wyjaśnić, od czego zależy tarcie i opór powietrza. objaśnia zasadę działania podnośnika hydraulicznego i hamulca samochodowego wyjaśnia pływanie i tonięcie ciał, wykorzystując pierwszą zasadę dynamiki umie samodzielnie wyskalować siłomierz; umie wyjaśnić, z punktu widzenia zasad dynamiki, zachowanie się ciał w różnych sytuacjach; potrafi wskazać dla każdej siły istnienie drugiej siły - siły reakcji; oblicza ciśnienie słupa cieczy na dnie cylindrycznego naczynia wykorzystuje wzór na ciśnienie hydrostatyczne w zadaniach obliczeniowych podaje wzór na wartość siły wyporu i wykorzystuje go do wykonywania obliczeń Potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe z zastosowanie zależności opisujących siły i wielkości charakteryzujące różne rodzaje ruchu wyjaśnia pochodzenie siły nośnej i zasadę unoszenia się samolotu Dział 6:Praca, moc, energia mechaniczna zna pojęcia pracy i mocy; zna pojęcia energii potencjalnej i kinetycznej; zna jednostki pracy, energii i mocy (w układzie SI); umie obliczać pracę i moc w prostych przykładach; zna zasadę zachowania energii; wie, od czego zależy wartość energii kinetycznej i potencjalnej. rozumie związek pomiędzy pracą i energią; rozumie treść zasady zachowania energii; rozumie pojęcie mocy; potrafi wyjaśnić przemiany energii w typowych sytuacjach; umie obliczać wartość energii potencjalnej; potrafi obliczać wartość energii kinetycznej, korzystając z zasady zachowania energii; potrafi wyjaśnić przemiany energii w nietypowych sytuacjach; umie rozwiązywać nietypowe zadania związane z przemianami energii, mocą i sprawnością urządzeń. umie rozwiązywać zadania z zastosowaniem pracy, mocy, energii w połączeniu z opisem różnych rodzajów ruchu Dział 7: Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. wie, że wyższa temperatura ciała oznacza szybszy ruch cząsteczek; wie, że energia wewnętrzna to suma różnych rodzajów energii cząsteczek; zna sposoby przepływu ciepła; wie, co to jest ciepło właściwe i w jakich jednostkach je wyrażać; 7

8 wie, że temperatura w czasie topnienia i wrzenia ciał krystalicznych się nie zmienia; wie, co to jest ciepło topnienia i ciepło parowania i zna ich jednostki; zna treść I zasady termodynamiki; potrafi podać przykład dobrego przewodnika i dobrego izolatora ciepła. rozróżnia pojęcia: ciepło, energia wewnętrzna i temperatura; rozumie, na czym polega przepływ ciepła i wie, że jego warunkiem jest różnica temperatur; rozumie, na czym polega różnica pomiędzy wrzeniem a parowaniem; rozumie, jak zmienia się energia wewnętrzna przy zmianach stanu skupienia; rozumie, jakie czynniki przyspieszają parowanie; potrafi wyjaśnić kinetyczno - molekularną interpretację temperatury; potrafi wyznaczać gęstość określonych substancji. umie obliczyć wartość energii koniecznej do ogrzania masy danej substancji o zadany przyrost temperatury; potrafi interpretować wykresy zależności temperatury ciała od ilości dostarczonej energii; potrafi wyjaśnić zasadę konstrukcji termometru cieczowego; potrafi powiązać zmiany temperatury substancji ze zmianami gęstości; wykonuje złożone obliczenia dotyczące procesów cieplnych oraz bilansu cieplnego wykonuje złożone obliczenia dotyczące przemian energii mechanicznej w energię cieplną Dział 8:Drgania i fale sprężyste pozaszkolnej działalności ucznia: zna podstawowe pojęcia dotyczące ruch drgającego: położenie równowagi, amplituda, okres, częstotliwość; zna jednostkę częstotliwości; zna pojęcia prędkości, częstotliwości i długości fali; zna orientacyjny zakres częstotliwości słyszalnych dla ucha ludzkiego; wie, co to są ultradźwięki i infradźwięki; wie, że fale mechaniczne nie rozchodzą się w próżni. WYMAGANIA NA STOPIEŃ DOSTATECZNY obejmują wszystkie wymagania na stopień dopuszczający i ponadto: umie wskazać przykłady ruchów drgających; rozróżnia fale poprzeczne i podłużne; wie, ze wysokość dźwięku zależy od częstotliwości dźwięku; rozumie pojęcie: brzmienie (barwa) dźwięku. WYMAGANIA NA STOPIEŃ DOBRY obejmują wszystkie wymagania na stopień dostateczny i ponadto: zna zależność okresu drgań od długości wahadła (jakościowo); umie wyjaśnić, jak powstają dźwięki instrumentów (co w nich drga, jak zmieniamy wysokość dźwięku). umie obliczyć jeden z trzech brakujących parametrów fali (λ, v i f); WYMAGANIA NA STOPIEŃ BARDZO DOBRY obejmują wszystkie wymagania na stopień dobry i ponadto: potrafi wyjaśnić zasady działania ultrasonografu i echosondy; wie na czym polegają zjawiska odbicia, interferencji i dyfrakcji fal mechanicznych potrafi opisać zmiany prędkości i energii mechanicznej w ruchu wahadła opisuje przemiany energii w ruchu drgającym opisuje zmiany szybkości i długości fali podczas zmiany ośrodka. 8

9 Dział 9: O elektryczności statycznej wie, że nawet ciała elektrycznie obojętne zawierają naładowane cząstki; zna jednostkę ładunku elektrycznego; wie, że ładunki jednoimienne się odpychają, a różnoimienne przyciągają; wie, że materiały dzielimy na izolatory i przewodniki; wie, że pole elektryczne oddziałuje na umieszczone w nim ładunki; potrafi podać przykłady elektryzowania ciał. wie, że równowaga ilościowa ładunków dodatnich i ujemnych zapewnia obojętność elektryczną ciała i że ciało naelektryzowane to takie, w którym tę równowagę zaburzono; rozumie, na czym polega zasada zachowania ładunku; rozumie, na czym polega elektryzowanie przez dotyk i przez pocieranie; wie, że ładunki wytwarzają wokół siebie pole elektryczne; wie, czym jest uziemienie. potrafi odróżnić doświadczalnie przewodnik od izolatora oraz podać kilka przykładów obu rodzajów substancji; potrafi zademonstrować i opisać różne sposoby elektryzowania ciał (w tym przez indukcję); potrafi wyjaśnić efekt rozładowania przez uziemienie; wie, od czego zależy siła oddziaływania między ładunkami; rozwiązuje zadania problemowe w oparciu o prawo Coulomba potrafi opisać proces polaryzacji Dział 9: Prąd elektryczny. pozaszkolnej działalności ucznia: wie, na czym polega zjawisko prądu stałego; wie, jaki jest umowny kierunek przepływu prądu; umie narysować schemat badanego obwodu elektrycznego; wie, do czego służą amperomierz i woltomierz i potrafi odczytać ich wskazania; wie, jak obliczać natężenie prądu i zna jego jednostkę; zna prawo Ohma; zna jednostkę oporu elektrycznego; wie, że podczas przepływu prądu w obwodzie wydziela się energia. WYMAGANIA NA STOPIEŃ DOSTATECZNY obejmują wszystkie wymagania na stopień dopuszczający i ponadto: rozumie, na czym polega przepływ prądu w ciałach stałych, cieczach i gazach; umie wykonać wykres zależności natężenia prądu od napięcia dla danego opornika; wie, jak dołącza się do obwodu woltomierz zwierciadle amperomierz; rozumie, że natężenie prądu w każdym miejscu prostego obwodu szeregowego jest takie samo, a napięcia się sumują; wie, na czym polega połączenie szeregowe i równoległe oporników; wie, jak obliczać pracę i moc prądu elektrycznego; wie, że kilowatogodzina jest jednostką pracy prądu elektrycznego (energii elektrycznej). WYMAGANIA NA STOPIEŃ DOBRY obejmują wszystkie wymagania na stopień dostateczny i ponadto: umie mierzyć natężenie prądu i napięcie; potrafi obliczyć natężenie prądu w prostych obwodach elektrycznych; umie rozwiązywać proste zadania dotyczące pracy i mocy prądu; 9

10 potrafi oszacować koszt pracy prądu elektrycznego urządzenia elektrycznego. WYMAGANIA NA STOPIEŃ BARDZO DOBRY obejmują wszystkie wymagania na stopień dobry i ponadto: umie zbudować obwód według otrzymanego schematu; potrafi dokonać obliczeń parametrów złożonego obwodu elektrycznego. rozwiązuje zadania rachunkowe dotyczące przemian energii elektrycznej w energię cieplną i mechaniczną KLASA III Dział 10: O zjawiskach magnetycznych pozaszkolnej działalności ucznia: podaje nazwy biegunów magnetycznych i opisuje oddziaływania między nimi opisuje zachowanie igły magnetycznej w pobliżu magnesu opisuje sposób posługiwania się kompasem opisuje budowę elektromagnesu opisuje działanie elektromagnesu na znajdujące się w pobliżu przedmioty żelazne i magnesy na podstawie oddziaływania elektromagnesu z magnesem wyjaśnia zasadę działania silnika na prąd stały nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe, rentgenowskie) WYMAGANIA NA STOPIEŃ DOSTATECZNY obejmują wszystkie wymagania na stopień dopuszczający i ponadto: demonstruje działanie prądu w przewodniku na igłę magnetyczną umieszczoną w pobliżu, w tym: zmiany kierunku wychylenia igły przy zmianie kierunku prądu oraz zależność wychylenia igły od pierwotnego jej ułożenia względem przewodnika na podstawie oddziaływania elektromagnesu z magnesem wyjaśnia zasadę działania silnika na prąd stały podaje przykłady zastosowania fal elektromagnetycznych WYMAGANIA NA STOPIEŃ DOBRY obejmują wszystkie wymagania na stopień dostateczny i ponadto: opisuje oddziaływanie magnesu na żelazo i podaje przykłady wykorzystania tego oddziaływania wyjaśnia zasadę działania kompasu wskazuje bieguny N i S elektromagnesu podaje niektóre ich właściwości (rozchodzenie się w próżni, szybkość 8 c = 3 10 m s, różne długości fal) WYMAGANIA NA STOPIEŃ BARDZO DOBRY obejmują wszystkie wymagania na stopień dobry i ponadto: do opisu oddziaływania używa pojęcia pola magnetycznego wyjaśnia zachowanie igły magnetycznej, używając pojęcia pola magnetycznego wytworzonego przez prąd elektryczny buduje model i demonstruje działanie silnika na prąd stały opisuje fale elektromagnetyczne jako przenikanie się wzajemne pola magnetycznego i elektrycznego doświadczalnie demonstruje, że zmieniające się pole magnetyczne jest źródłem prądu elektrycznego w zamkniętym obwodzie opisuje rolę rdzenia w elektromagnesie umie opisać budowę i wyjaśnić działanie prądnicy i trasformatora potrafi wykonywać obliczenia dotyczące własności transformatorów z wykorzystaniem wydajności 10

11 Dział 11: Optyka nauka o świetle pozaszkolnej działalności ucznia: podaje przykłady źródeł światła opisuje sposób wykazania, że światło rozchodzi się po liniach prostych wskazuje kąt padania i odbicia od powierzchni gładkiej podaje cechy obrazu powstającego w zwierciadle płaskim wskazuje praktyczne zastosowania zwierciadeł szkicuje zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe szkicuje przejście światła przez granicę dwóch ośrodków i oznacza kąt padania i kąt załamania wymienia sposoby przekazywania informacji i wskazuje rolę fal elektromagnetycznych wyjaśnia, na czym polegają wady wzroku: krótkowzroczności i dalekowzroczności podaje rodzaje soczewek (skupiająca, rozpraszająca) do korygowania wad wzroku wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, pomniejszone opisuje światło białe, jako mieszaninę barw rozpoznaje tęczę jako efekt rozszczepienia światła słonecznego WYMAGANIA NA STOPIEŃ DOSTATECZNY obejmują wszystkie wymagania na stopień dopuszczający i ponadto: wymienia cechy wspólne i różnice w rozchodzeniu się fal mechanicznych i elektromagnetycznych opisuje oś optyczną główną, ognisko, ogniskową i promień krzywizny zwierciadła wykreśla bieg wiązki promieni równoległych do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła wymienia cechy obrazów otrzymywanych w zwierciadle kulistym opisuje zjawisko rozproszenia światła na powierzchniach chropowatych doświadczalnie bada zjawisko załamania światła i opisuje doświadczenie opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej, przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą posługuje się pojęciem ogniska, ogniskowej i osi głównej optycznej rysuje konstrukcje obrazów wytworzonych przez soczewki skupiające i rozpraszające wyjaśnia rozszczepienie światła w pryzmacie posługując się pojęciem światło białe WYMAGANIA NA STOPIEŃ DOBRY obejmują wszystkie wymagania na stopień dostateczny i ponadto: wykorzystuje do obliczeń związek l= wyjaśnia transport energii przez fale elektromagnetyczne c f wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym rysuje konstrukcyjnie obraz punktu lub figury w zwierciadle płaskim wyjaśnia pojęcie gęstości optycznej (im większa szybkość rozchodzenia się światła w ośrodku tym rzadszy ośrodek) opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia wyjaśnia budowę światłowodów opisuje ich wykorzystanie w medycynie i do przesyłania informacji wyjaśnia, na czym polega widzenie barwne opisuje rolę soczewek w korygowaniu wad wzroku podaje znak zdolności skupiającej soczewek korygujących krótkowzroczność i dalekowzroczność opisuje zasadę działania prostych przyrządów optycznych 11

12 oblicza zdolność skupiającą soczewki ze wzoru 1 z = i wyraża ją w dioptriach f WYMAGANIA NA STOPIEŃ BARDZO DOBRY obejmują wszystkie wymagania na stopień dobry i ponadto: objaśnia i rysuje konstrukcyjnie ognisko pozorne zwierciadła wypukłego rysuje konstrukcyjnie obrazy w zwierciadle wklęsłym wyjaśnia pojęcie światła jednobarwnego (monochromatycznego) i prezentuje je za pomocą wskaźnika laserowego doświadczalnie znajduje ognisko i mierzy ogniskową soczewki skupiającej potrafi opisać budowę i działanie mikroskopu, lunety, projektora filmowego rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące konstrukcji obrazów powstających w soczewkach Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Sady 12

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage

FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage Cele kształcenia - wymagania ogólne Aims of education general requirements FIZYKA PHYSICS III etap edukacyjny III rd educational stage I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch U.7.01 Dlaczego pęd jest stały?. U.7.0 Energia nie znika.

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I, II i III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I, II i III PUBLICZNE GIMNAZJUM SPORTOWE Nr 11 im. Janusza Kusocińskiego W WAŁBRZYCHU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Klasa I, II i III Rok szkolny 2014/2015 Opracowały: mgr Anna Domagalska mgr Dorota Krajewska

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na:

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na: DYNAMIKA Oddziaływanie między ciałami można ilościowo opisywać posługując się pojęciem siły. Działanie siły na jakieś ciało przejawia się albo w zmianie stanu ruchu tego ciała (zmianie prędkości), albo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM Z BIOLOGII Zbigniew Tomusiak PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM Z BIOLOGII I. Cele kształcenia ogólnego: 1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziałów Mechanicznego, Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program nauczania biologii w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka. Poziom rozszerzony. Listopad 2014

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Fizyka. Poziom rozszerzony. Listopad 2014 Vademecum Fizyka KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM nowa vademecum MATURA 015 FIZYKA zakres rozszerzony Fizyka Poziom rozszerzony KOD WEWNĄTRZ Zacznij przygotowania do matury już dziś

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Ocenianie prowadzone jest systematycznie w celu wspierania i gromadzenia informacji o postępach ucznia oraz motywowaniu go do dalszej pracy. Przy ocenie

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo