ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2004 r."

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dni 17 grudni 2004 r. w sprwie szczegółowego wykzu wyrobów medycznych będących przedmiotmi ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziłu włsnego świdczeniobiorcy w cenie ich nbyci, kryteriów ich przyznwni, okresów uŝytkowni, tkŝe wyrobów medycznych będących przedmiotmi ortopedycznymi podlegjącymi nprwie w zleŝności od wskzń medycznych orz wzoru zleceni n zoptrzenie w te wyroby i środki (Dz. U. z dni 28 grudni 2004 r. Dz.U zm. Dz.U N podstwie rt. 40 ust. 5 ustwy z dni 27 sierpni 2004 r. o świdczenich zdrowotnej finnsownych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz zrządz się, co nstępuje: 1. Ustl się szczegółowy wykz wyrobów medycznych będących przedmiotmi ortopedycznymi przysługujących świdczeniobiorcy, kryteri ich przyznwni, okresy uŝytkowni orz wysokość udziłu włsnego świdczeniobiorcy w cenie ich nbyci, tkŝe wyrobów medycznych będących przedmiotmi ortopedycznymi podlegjącymi nprwie, określony w złączniku nr 1 do rozporządzeni. 2. Ustl się szczegółowy wykz środków pomocniczych przysługujących świdczeniobiorcy, kryteri ich przyznwni, okresy uŝytkowni orz wysokość udziłu włsnego świdczeniobiorcy w cenie ich nbyci, określony w złączniku nr 2 do rozporządzeni. 3. Ustl się wzór zleceni n zoptrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotmi ortopedycznymi orz środki pomocnicze, określony w złączniku nr 3 do rozporządzeni. 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 styczni 2005 r Minister Zdrowi kieruje dziłem dministrcji rządowej - zdrowie, n podstwie 1 ust. 2 rozporządzeni Prezes Rdy Ministrów z dni 11 czerwc 2004 r. w sprwie szczegółowego zkresu dziłni Ministr Zdrowi (Dz. U. Nr 134, poz Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministr Zdrowi z dni 10 mj 2003 r. w sprwie szczegółowego wykzu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziłu

2 włsnego ubezpieczonego w cenie ich nbyci, podstwowych kryteriów ich przyznwni, okresów uŝytkowni, tkŝe przedmiotów ortopedycznych podlegjących nprwie (Dz. U. Nr 85, poz. 787 orz z 2004 r. Nr 195, poz. 2013, które trci moc z dniem 31 grudni 2004 r. n podstwie rt. 247 ustwy z dni 27 sierpni 2004 r. o świdczenich zdrowotnej finnsownych ze środków publicznych. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 Część I SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY, KRYTERIA ICH PRZYZNAWANIA, OKRESY UśYTKOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO ŚWIADCZENIOBIORCY W CENIE ICH NABYCIA, A TAKśE WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI PODLEGAJĄCYMI NAPRAWIE Lp. Rodzj wyrobów Kryteri przyznwni medycznych będących przedmiotmi ortopedycznymi wskzni medyczne e upowŝnieni do wystwini zleceń n wydnie wyrobów medycznych będących przedmiotmi ortopedycznymi okres uŝytkowni Wysokość udziłu włsnego świdczeniobiorcy w cenie nbyci Protez Amputcje w rz n 3 1 kończyny obrębie kończyny lt** dolnej* dolnej medycznej Protez tymczsow* Protez robocz kończyny górnej* Uchwyty robocze do protez Pierwszorzowo po mputcji w obrębie kończyny dolnej medycznej Amputcje w obrębie kończyny górnej w przypdku, kiedy stn kikut pozwl n zprotezownie medycznej tego rodzju protezą Protez robocz zlecenimi rz n 3 lt** rz n 3 lt**

3 Protez kosmetyczn kończyny górnej* Pończochy kikutowe Gorsety i kołnierze ortopedyczne* Aprty ortopedyczne* Ortezy tułowi i szyi Ortezy kończyny górnej i dolnej 11 Obuwie ortopedyczne 12 Obuwie ortopedyczne będące częścią skłdową prtu ortopedycznego* Amputcje w obrębie kończyny górnej Amputcje w obrębie kończyny dolnej, górnej Trwłe dysfunkcje tułowi, szyi Trwłe dysfunkcje kończyn górnych, dolnych Dysfunkcje czsowe tułowi, szyi Dysfunkcje czsowe kończyn górnych, dolnych Kryteri przyznwni częścią II złącznik nr 1 do rozporządzeni Obuwie połączone z ukłdem mechnicznym prtów stbilizujących, odciąŝjących, korekcyjnych i medycznej medycznej podstwowej reumtolog reumtolog reumtolog reumtolog reumtolog, w przypdku uzupełnieni stopy - chirurg reumtolog, chirurg rz n 3 lt** 12 sztuk rocznie n kŝdą kończynę rz n 3 lt** rz n 3 lt** rz w trkcie leczeni dnego schorzeni rz w trkcie leczeni dnego schorzeni rz n 1 rok** rz n 1 rok**

4 Lski i kule do stłego uŝytkowni Lsk dl niewidomych (bił Blkoniki i podpórki do stłego uŝytkowni Wózek inwlidzki ręczny do stłego uŝytkowni* Wózek inwlidzki specjlny stbilizujący plecy i głowę* unieruchmijących kończyny dolne Trwłe upośledzenie sprwności chodu Osoby niewidome i niedowidzące Trwłe upośledzenie sprwności chodu Znczne trwłe ogrniczenie zdolności poruszni się Dl osób dorosłych z mózgowym porŝeniem dziecięcym orz reumtolog, podstwowej okulist, reumtolog, podstwowej reumtolog, podstwowej reumtolog rz n 3 lt** rz n 2 lt rz n 5 lt** rz n 5 lt** rz n 5 lt**

5 Wózek specjlny dziecięcy stbilizujący plecy i głowę* Wózek do rczkowni (pełzk* Fotelik do siedzeni dl dzieci* Indywidulne przedmioty pionizujące* przy rozległych porŝenich i niedowłdch kończyn i tułowi Mózgowe porŝenie dziecięce orz inne schorzeni uniemoŝliwijące smodzielne porusznie się Niedowłdy mięśniowe u dzieci Mózgowe porŝenie dziecięce lub inne schorzeni uniemoŝliwijące smodzielne porusznie się Rozległe porŝeni i niedowłdy kończyn orz tułowi reumtolog reumtolog medycznej medycznej medycznej rz n 3 lt** rz n 2 lt** rz n 2 lt** rz n 4 lt** * Wyroby medyczne będące przedmiotmi ortopedycznymi podlegjące nprwie. ** Wyroby medyczne będące przedmiotmi ortopedycznymi, których okres uŝytkowni moŝe ulec skróceniu częścią III złącznik nr 1 do rozporządzeni. Część II PODSTAWOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA OBUWIA ORTOPEDYCZNEGO 1. Wrodzone lub utrwlone, zburzjące funkcję chodu znieksztłceni stopy: 1 nieprwidłowe ustwienie stopy zmniejszjące jej nturlną powierzchnię podprci (np. stop końsko-szpotw, piętow, jeŝeli powoduje to niewydolność sttyczną ndmiernie obciąŝonych tknek; 2 rozległe znieksztłceni tknek miękkich i kości lub rozległe owrzodzeni n nturlnych płszczyznch podprci stopy; 3 występownie typowych znieksztłceń sttyczno-dynmicznych przodostopi obejmujące: przykurcze plców, których opuszki nie opierją się n podłoŝu (młoteczkowte znieksztłceni plców, b koślwość pluch przekrczjącą 60, c podeszwowe wystwnie głów kości śródstopi z znikiem tknki podskórnej;

6 4 stop olbrzymi wskutek rozrostu tknek miękkich lub szkieletu (np. wrodzone połączeni tętniczo-ŝylne, słoniowtość orz stop krótsz co njmniej o 3 cm, wymgjąc zoptrzeni w obuwie róŝnej wielkości; 5 usztywnienie stopy i stwu skokowo-goleniowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej. 2. Skrócenie kończyny dolnej: 1 u osób dorosłych co njmniej 3 cm; 2 u dzieci i młodzieŝy do ukończeni 18 roku Ŝyci co njmniej 2 cm. 3. PorŜeni i niedowłdy mięśni stbilizujących stopę. 4. Amputcj części stopy, tj. ubytki szkieletu stopy ku tyłowi od głów kości śródstopi, tkŝe inne ubytki, z wyjątkiem plców, utrudnijące utrzymnie n stopie obuwi stndrdowego. 5. W przypdku konieczności utrwleni wyników opercyjnego leczeni stopy. 6. Utrwlone przykurcze stwów kolnowych lub biodrowych wymgjące wyrównni ustwieniem końskim stóp co njmniej o 4 cm (zgięcie podeszwowe. Część III PODSTAWOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, KTÓRYCH OKRES UśYTKOWANIA MOśE ULEC SKRÓCENIU 1. U osób dorosłych w przypdkch zmin w stnie fizycznym osoby, powodujących konieczność skróceni okresu uŝytkowni wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym, moŝliwości regulcji tego przedmiotu zostły wyczerpne. 2. U dzieci i młodzieŝy do 18 roku Ŝyci, gdy moŝliwości regulcji tego przedmiotu zostły wyczerpne, wystąpiły zminy w stnie fizycznym w wyniku: 1 zbiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skróceni okresu uŝytkowni przedmiotów ortopedycznych; 2 ; 3 rozwoju fizycznego. 3. Wniosek o skrócenie okresu uŝytkowni wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym, wydnego do wysokości limitu ceny lub częściowo odpłtnie, musi zwierć wyczerpujące uzsdnienie medyczne zgodne z podstwowymi kryterimi przyznwni tego przedmiotu. ZAŁĄCZNIK Nr 2 (1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚRODKÓW POMOCNICZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY, KRYTERIA ICH PRZYZNAWANIA, OKRESY UśYTKOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO ŚWIADCZENIOBIORCY W CENIE ICH NABYCIA

7 Lp. Rodzj środk pomocniczego Kryteri przyznwni wskzni medyczne e upowŝnieni do wystwini zleceń n wydnie środków pomocniczyc h Wysokość udziłu włsnego świdczeniobiorc okres y w cenie uŝytkowni nbyci Soczewki okulrowe korekcyjne (w tym soczewki dzieci i młodzieŝ do 18 roku 1 korekcyjne Ŝyci okulist brwione kŝdorzow umoŝliwijące dokłdne widzenie i zpobiegjące o w rzie zminy korekcji znuŝeniu ok b Soczewki do bliŝy i dli Soczewki pryzmtyczne c Soczewki dwuogniskowe Soczewki kontktowe lecznicze Obturtory dl dzieci Pomoce optyczne dl niedowidzących: wdy wzroku wymgjące korekcji w okresie leczeni zez dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝyci zlecenimi dorośli - stn zdrowi cłkowicie uniemoŝliwijący dokonywnie zminy okulrów przy leczeniu stoŝk rogówki i przy duŝej nizometropii (łącznie z fkią dzieci zezujące z niedowidzeniem jednego ok umoŝliwienie osobom niedowidzącym lup obserwcję jednooczną b lunety, w tym monookulry i dwuoczną przedmiotów bliskich i dlekich okulist okulist okulist dorośli rz n 2 lt zlecenimi kŝdorzow o w rzie zminy korekcji rz n 2 lt rz n 2 lt rz n 2 lt rz n 5 lt

8 5 6 7 okulry c lornetkowe do bliŝy i dli d okulry lupowe b Protez ok wykonn indywidulnie Aprt(y słuchowy(e n przewodnictwo powietrz lub kostne przy jednostronnym lub obustronnym ubytku słuchu Wkłdk uszn wykonn indywidulnie Zestwy infuzyjne (wkłuci zpobiegnie nieprwidłowemu rozwojowi oczodołu i symetrii twrzy u dzieci, względy psychologiczne i kosmetyczne, uszkodzeni oczodołu, znieksztłceni powiek, work spojówkowego i oczodołu wdy słuchu powodujące utrudnienie lub ogrniczenie w nbywniu język i komunikowniu się n drodze słuchowej wdy słuchu powodujące ogrniczenie w komunikowniu się n drodze słuchowej, podwójne protezownie dotyczy osób czynnych zwodowo wdy słuchu powodujące utrudnienie w nbywniu język i komunikowniu się n drodze słuchowej wdy słuchu powodujące ogrniczenie w komunikowniu się n drodze słuchowej dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝyci okulist lryngolog peditr, dibetolog dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝyci w okresie wzrostu, zlecenimi dorośli rz n 5 lt rz n 5 lt dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝyci lub do 26 roku Ŝyci w przypdku pobierni nuki rz n 5 lt dorośli dzieci i młodzieŝ w okresie wzrostu, kŝdorzow o zlecenimi dorośli rz n 5 lt 1 rz n do kwoty 300 złotych

9 b do osobistych pomp insulinowych do 10 szt. Systemy wspomgjące słyszenie (pętle induktofoniczne, system FM i n podczerwień Cewniki zewnętrzne do 30 szt. lub zmiennie w równowrtości ich kosztu kieszonki do zbiórki moczu Cewniki urologiczne do 6 szt. Cewniki jednorzowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie Cewniki jednorzowe do odsysni górnych dróg zlecenimi kobiety cięŝrne, zlecenimi dibetolog, połoŝnikginekolog wdy słuchu utrudnijące lub ogrniczjące nbywnie język i nukę szkolną dzieciom i lryngolog młodzieŝy do 18 roku Ŝyci lub do 26 roku Ŝyci w przypdku pobierni nuki schorzeni wymgjące stosowni cewników zewnętrznych, nietrzymnie moczu schorzeni wymgjące cewnikowni pęcherz moczowego stny wymgjące wielokrotnego cewnikowni w ciągu doby w ilości odpowiedniej do wskzń lekrskich schorzeni wymgjące stosowni oddechu 1 rz n rz n 10 lt urolog, podstwowej 1 rz n urolog, podstwowej 1 rz n urolog, podstwowej pulmonolog, zlecenimi zlecenimi do kwoty 300 złotych 50%

10 oddechowych do 180 sztuk miesięcznie Worki do zbiórki moczu do 6 sztuk miesięcznie Ps do zbiornik n kł Worki wymienne do ps w ilości do 90 szt. Worki smoprzylepne jednorzowego uŝyci w ilości do 90 szt. lub w równowrtości ich kosztu inny sprzęt stomijny (np. zestwy irygcyjne, płytki + worki wspomgnego w wrunkch domowych schorzeni wymgjące cewnikowni pęcherz moczowego, schorzeni wymgjące stosowni cewników zewnętrznych stomi n jelicie cienkim stomi n jelicie grubym stomi n jelicie cienkim (ileostomi stomi n jelicie grubym (kolostomi stomi n ukłdzie moczowym (urostomi Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk lub w równowrtości kosztu ich nbyci nefrostomi inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, pski mocujące Pieluchy ntomiczne do 60 szt. chorob nowotworow przebiegjąc w podstwowej, nestezjolog urolog, podstwowej 1 rz n rz n rok podstwowej 1 rz n 1 rz n podstwowej, w przypdku urostomii - tkŝe urolog urolog, nefrolog, podstwowej 1 rz n onkolog, 1 rz n

11 lub zmiennie pieluchomjtki do 60 szt. lub zmiennie podkłdy lub wkłdy ntomiczne do 60 szt. Pieluchomjtki do 60 szt. lub zmiennie pieluchy ntomiczne do 60 szt., lub zmiennie podkłdy lub wkłdy ntomiczne do 60 szt. Rurk trcheostomijn wrz z zpsowym wkłdem Krtń elektroniczn (prt wspomgjący postci owrzodziłych lub krwwiących guzów krocz lub okolicy krzyŝowej, przetoki nowotworowe lub popromienne (pęcherzowopochwowe, pęcherzowopochwowoodbytnicze, pochwowoodbytnicze, nietrzymnie stolc lub moczu w wyniku chorób nowotworowych dl dorosłych i dzieci powyŝej 3 roku Ŝyci: - z głębokim upośledzeniem umysłowym, w zespołch otępiennych o róŝnej etiologii, - w postępujących chorobch ukłdu nerwowego z pęcherzem neurogennym lub z zburzenimi mikcji zwierczy, - z wdmi rozwojowymi: przepuklinmi oponowordzeniowymi, przepuklinmi oponowomózgowymi, wynicowniem pęcherz nowotwór krtni lub urz lbo duszność pochodzeni krtniowego nowotwór lub urz krtni podstwowej urolog, podstwowej lryngolog, onkolog, chirurg lryngolog, onkolog, chirurg 1 rz n 1 rz n rz n rok rz n 5 lt

12 20 mowę Protez powietrzn - prt do leczeni obturcyjny obturcyjnego bezdech senny bezdechu sennego 21 Inhltor dyszowy mukowiscydoz - nebuliztor (genertor erozolu - spręŝrk powietrz 22 Protez piersi 23 Peruk: 24 b z włosów sztucznych z włosów nturlnych Ps przepuklinowy 25 Ps brzuszny 26 Poduszk przeciwodleŝynow mputcj piersi w nstępstwie zmin nowotworowych, wd rozwojowych, urzów, chorób lub nstępstw ich leczeni w przebiegu leczeni chorób nowotworowych, przy trwłym uszkodzeniu głowy w wyniku urzu, oprzeń, pulmonolog rz n 5 lt pulmonolog, podstwowej rz n rok rz n 5 lt onkolog, chirurg onkolog, hemtolog, dermtolog, chirurg rz n 2 lt rz n rok choroby w przypdku kiedy stn zdrowi nie pozwl n wykonnie opercji w przypdku kiedy stn zdrowi nie pozwl n wykonnie opercji, przy opuszczeniu trzewii, rozległe przepukliny poopercyjne prplegi, tetrplegi, inne choroby wymgjące stłego uŝytkowni poduszki przeciwodleŝynow chirurg rz n rok chirurg rz n rok reumtolog, rz n 2 lt

13 27 Mterc przeciwodleŝynow y ej prplegi, tetrplegi, inne choroby wymgjące stłego przebywni w łóŝku podstwowej reumtolog, podstwowej rz n 3 lt ZAŁĄCZNIK Nr 3 WZÓR ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ ŚRODKI POMOCNICZE

14

15 1 Złącznik nr 2 zmieniony przez 1 rozporządzeni z dni 28 lutego 2005 r. (Dz.U zmienijącego nin. rozporządzenie z dniem 30 mrc 2005 r.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 Pojęcie nieszczęśliwego wypadku 2 Pojęcie uszczerbku na zdrowiu 3 ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Załącznik do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Zycie Pracowników ich Rodzin Hestia Rodzina SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Część

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta

Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta 5.1 5. Wymgni dotyczące wyposżeni środk trnsportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 Pojzdy medyczne i ich wyposżenie mulnse drogowe Wyposżenie służące do przenoszeni pcjent podstwowego 5.1.1 Nosze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła KOD: C-BSNNW-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pod skrzydłami lwa. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NR 01/2011 Spis treści: Artykuł

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Tabele uszczerbku na zdrowiu

Tabele uszczerbku na zdrowiu Tabele uszczerbku na zdrowiu Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu TABELE USZCZERBKU NA ZDROWIU Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu I. Postanowienia ogólne 1 2 3 4 Tabele norm procentowego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Oświata

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Oświata Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan...

Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan... Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan... Strona 1 LexPolonica nr 2131458. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. Przez użyte w niniejszych warunkach określenia rozumie się:

1. Definicje. Przez użyte w niniejszych warunkach określenia rozumie się: Szczególne Warunki Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i poza krajem stałego pobytu z dnia 01.09.2014 1. Definicje Przez użyte w niniejszych warunkach określenia rozumie się: 1) amatorskie uprawianie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY Kod warunków: KZGP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 25 czerwca 1996 r.) Na podstawie art. 179 4 i art. 229 8 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

(Dz. U. z dnia 25 czerwca 1996 r.) Na podstawie art. 179 4 i art. 229 8 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: Dz.U. z 1996r. Nr 69 poz. 332 Ostatnia zmiana z dnia 21.12.2010r. ROZPORZĄDZENIE MINISTR ZDROWI I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie

Bardziej szczegółowo

Zakres opieki medycznej

Zakres opieki medycznej Załącznik do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego LUX MED dla Firm Wykaz Świadczeń ambulatoryjnych Pakiet Twoja Opieka Kompleksowa F2U_J1_KOM Zakres opieki medycznej Dostęp do Placówek medycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kosztów leczenia za granicą i poza krajem stałego pobytu dla posiadaczy Kart Planeta Młodych i Kart Planeta Młodych Plus Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu Załącznik do zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 07.03.2014 r. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście

Bardziej szczegółowo

(tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 31 grudnia 1995 r.)

(tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 31 grudnia 1995 r.) ROPORĄEIE MIISTR SPRW WEWĘTRYH z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. (tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsza umowa dodatkowa stanowi integralną część Umowy Podstawowej,

Bardziej szczegółowo

PAKIET MEDYCZNY BĄDŹ ZDRÓW. WYKAZ USŁUG MEDYCZNYCH. LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. INFORMACJA O PROGRAMIE ASSISTANCE.

PAKIET MEDYCZNY BĄDŹ ZDRÓW. WYKAZ USŁUG MEDYCZNYCH. LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. INFORMACJA O PROGRAMIE ASSISTANCE. PAKIET MEDYCZNY BĄDŹ ZDRÓW. WYKAZ USŁUG MEDYCZNYCH. LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. INFORMACJA O PROGRAMIE ASSISTANCE. WARIANT PODSTAWOWY WARIANT ROZSZERZONY WARIANT PLATYNOWY 1. Internista/specjalista medycyny

Bardziej szczegółowo