Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd."

Transkrypt

1 Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15

2 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści konieczne (na ocenę dopuszczającą) Treści podstawowe (na ocenę dostateczną) Treści rozszerzające (na ocenę dobrą) Treści dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) Uwagi, Zgodność z podstawą programową Treści ponadpro gramowe Organizacja pracy w na lekcjach fizyki w klasie III Powtorzenie wiadomości poznanych na lekcjach fizyki w klasie II Przepisy BHP, Przedmiotowy System oceniania, wymagania programowe na poszczególne oceny - zna podstawowe pojęcia, wielkości fizyczne, ich symbole i jednostki * Zna zależności jakie występuja pomiedzy poszczególnymi wielkościami fizycznymi Rozwiązuje proste zadania rachunkowe i problemowe przy zastosowaniu poznanej wiedzy Rozwiązuje skomplikowane zadania problemowe i rachunkowe Na czym polega zjawisko elektryzowania? Sposoby elektryzowania ciał. - wie, że ciała elektryzują się przez tarcie, - wie, że ciała naelektryzowane oddziałują na siebie wzajemnie, - wie, że przy elektryzowaniu ciał przez tarcie następuje przemieszczenie elektronów z jednego ciała na drugie, - umie korzystać z elektroskopu przy badaniu czy ciało jest naelektryzowane, - wie, co jest źródłem pola elektrostatycznego - wie, że wskazówka elektroskopu wychyla się gdy zbliżymy do niego ciało naelektryzowane, - zna zasadę działania piorunochronu, - zna niebezpieczeństwa związane z występowaniem zjawisk elektrycznych w przyrodzie, - wie, że ciała naelektryzowane jednoimiennie odpychają się a naelektryzowane różnoimiennie przyciągają się, - wie, że przez tarcie ciała elektryzują się różnoimiennie, - umie wyjaśnić zjawisko elektryzowania ciał przez tarcie na podst. elektr. bud. materii, - zna budowę i zasadę działania elektroskopu, - umie wyjaśnić elektryzowanie ciał przez dotyk ciałem naelektryzowanym, - wie, na czym polega zjawisko indukcji elektrostatycznej, - umie trwale naelektryzować elektroskop przez wpływ, - potrafi doświadczalnie stwierdzić stan naelektryzowania ciała, - potrafi wskazać w otoczeniu zjawiska elektryzowania ciał przez tarcie. - potrafi rozwiązywać problemy dotyczące elektryzowania ciał - potrafi wyjaśnić mechanizm przyciągania drobnych ciał (np. nitek) przez ciała naelektryzowane - potrafi określić znak ładunku ciała naelektryzowanego przez zbliżenie go do naelektryzowanego elektroskopu, - potrafi wskazać w otoczeniu przykłady elektryzowania ciał przez indukcję, - potrafi wyjaśnić mechanizm wyładowań atmosferycznych. 4.1, 8.1, Dośw. Indywidualne. Demonstrowan ie zjawiska elektryzowania przez tarcie oraz wzajemnego oddziaływania ciał naładowanych Ładunek elektryczny. Oddziaływanie - wie, że atom zbudowany jest z protonów, neutronów i elektronów, - potrafi opisać jak zbudowany jest atom, - wie, jak powstają jony dodatnie i ujemne, - potrafi uzasadnić podział ciał na przewodniki i izolatory na 4.2,4.5 2

3 ładunków. - wie, jakim ładunkiem elektr. są obdarzone cząstki elementarne, - wie, że na cząstkę naładowaną znajdującą się w polu elektrostatycznym działa siła, - wie, że są dwa rodzaje ładunków elektrycznych, - wie, że jednostką ładunku elektrycznego jest 1 C, - wie, że ciało naelektryzowane ujemnie posiada nadmiar elektronów a naelektryzowane dodatnio ich niedobór, - wie, co to znaczy, że w jakimś obszarze istnieje pole elektrostatyczne, - potrafi narysować linie pola wytworzone przez punktowy ładunek dodatni oraz ujemny podstawie ich wewnętrznej budowy, - potrafi, korzystając z układu okresowego narysować model atomu wybranego pierwiastka - wie, kiedy pole jest centralne a kiedy jednorodne, - umie graficznie przedstawić pole jednorodne - - umie graficznie przedstawić pole dwóch ładunków punktowych Prawo Coulomba - wie, że ładunki oddziałują silniej gdy są bliżej siebie i gdy mają większą wartość, Przewodniki i izolatory. - wie, że w przewodnikach są elektrony swobodne a w izolatorach związane - wie, jak wartość siły oddziaływania elektrostaty-cznego zależy od odległości ciał naelektryzowanych i wielkości ich ładunków, - umie narysować wektory sił działających na punktowe ciała naelektryzowane, - umie podać przykłady przewodników i izolatorów, - umie stosować prawo Coulomba w prostych zadaniach, - wie, jak rozmieszcza się ładunek elektryczny w przewodniku a jak w izolatorze, -potrafi zaprojektować doświadczenie potwierdzające słuszność prawa Coulomba, - potrafi rozwiązywać problemy dotyczące zasady zachowania ładunku i prawa Coulomba - potrafi wyjaśnić różnice w elektryzowaniu przewodnika i izolatora przez pocieranie i dotyk , Zasada zachowania ładunku. Powtórzenie wiadomości. Praca klasowa - wie, że ciało elektrycznie obojętne ma tyle samo ładunków dodatnich co ujemnych, - zna i umie stosować zasadę zachowania ładunku elektr - zna mechanizm zobojętniania ciał naelektryzowanych (metali i dielektryków), 4.4, Dział II. Prąd elektryczny 9 godzin Temat lekcji Na czym polega przepływ prądu elektrycznego? Natężenie prądu. Treści konieczne (na ocenę dopuszczającą) - wie, że jednostką natężenia jest 1A, - -wie, że do pomiaru natężenia służy amperomierz, - wie, że w rozgałęzieniach Treści podstawowe (na ocenę dostateczną) - zna definicję natężenia prądu elektrycznego, - umie obl. natęż. korzystając ze wzoru I = q/t, - wie, że 1A = 1C/1s, Treści rozszerzające (na ocenę dobrą) - potrafi obliczać każdą wielkość ze wzoru I = q/t, Treści dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) - wie, że ładunek elektronu jest równy 1, C, - zna jednostki ładunku 1 Ah, 1As. Uwagi, Zgodność z podstawą programową 4.5, 4.6, 4.7 Treści ponadprogramowe 3

4 Napięcie elektryczne. Źródła napięcia. Opór elektryczny. Prawo Ohma. Obwody elektryczne. Łączenie odbiorników opór zastępczy. płynie prąd o sumie natężeń równej natężeniu prądu prze rozgałęzieniem, - umie zbudować prosty obwód według schematu i zmierzyć natężenie prądu. Wie na czym polega przepływ pradu elektrycznego Zna warunki przepływu pradu elektrycznego - wie, że napięcie panujące miedzy końcami przewodnika jest warunkiem, by płynął w nim prąd elektryczny, - wie, jaki jest umowny kierunek prądu elektrycznego, - potrafi wymienić źródła napięcia, - wie, że do pomiaru napięcia służy woltomierz - wie, że jedn. napięcia jest 1V, - wie, że wzrost napięcia między końcami przewodnika powoduje wzrost natężenia płynącego w nim prądu, - wie, że opór elektryczny jest wielkością charakteryzującą przewodnik, - wie, że jednostką oporu elektrycznego jest 1Ω, * zna symbole używane przy rysowaniu schematow obwodów elektrycznych * Wie co to jest obwód elektryczny - potrafi zbudować obwód odbiorników połączonych szeregowo zgodnie ze schematem, - zna i stosuje I prawo Kirchhoffa do prostych rozgałęzień, - potrafi wskazać kierunek prądu w obwodzie umowny i rzeczywisty, - umie zmierzyć natężenie w dowolnym punkcie obwodu, Wymienia skutki przepływu pradu elektrycznego - potrafi wyjaśnić na czym polega przepływ prądu w metalach, - zna i rozumie prawo Ohma, - potrafi rozwiązywać proste zadania z zastosowaniem prawa Ohma, - zna definicję oporu elektrycznego, - wie, że 1Ω=1V/1A, - wie, od czego zależy opór przewodnika, - potrafi stosować oporniki do zmiany natężenia prądu w obwodzie, * na podstawie schematu buduje prosty obwód elektryczny - wie, że dla odbiorników połączonych szeregowo U= U 1 +U 2 +U 3, - wie, że natężenie w dowolnym - wie, że dzięki przyłożonemu do końców przewodnika napięciu siły pola wykonują pracę W = Uq, - zna budowe i zasadę działania ogniwa Volty, - wie, na czym polega przepływ prądu w cieczach i gazach, - umie przedstawić na wykresie zależność I(t), - wie, w jaki sposób opór elektryczny przewodnika zależy od jego długości i pola przekroju poprzecznego, - umie obliczać opór korzystając z wykresu I(u), Rysuje skomplikowane schematy obwodów elektrycznych - potrafi rozwiązywać zadania stosując poznane zależności między I, U, R, - umie obliczyć opór - zna budowę i zasadę działania ogniwa Leclanche go, - wie, jak działa akumulator. - potrafi stosować prawo Ohma do rozwiązywania problemów złożonych. - wie, że opór elektryczny zależy od temperatury przewodnika. Buduje skomplikowany obwód elektryczny - potrafi uzasdnić dlaczego R= R 1 +R 2 +R 3 - umie obliczyć opór 4.8, Prąd elektryczny w cieczach 4.9, 9.8, , 8.7, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12 Doświadczenie w grupach: Wyznaczanie oporu elektrycznego opornika lub żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza. 4.7, 4.8, , 8.1 Doświadczenie indywidualne: budowanie prostego obwódu elektrycznego wg zadanego schematu. 4.9, 4.12, 4

5 Moc prądu elektrycznego. Praca prądu elektrycznego. Energia elektryczna. Powtórzenie wiadomości. Praca klasowa - umie obliczyć opór zastępczy oporników połączonych szeregowo, - wie, że w domowej instalacji elektrycznej stosuje się połączenie równoległe, - wie, że napięcie na zaciskach odbiorników połączonych równolegle jest jednakowe, - wie, że jednostką mocy jest 1W, - rozumie potrzebę oszczędzania energii elektrycznej, - zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektr. - wie, że prąd elektryczny wykonuje pracę, potrafi opisać przemiany energii elektrycznej w inne rodzaje energii we wskazanych odb. - wie, że jedn. pracy jest 1J, - wie, że niesprawne urządzenie może być przyczyną zwarcia w instalacji elektrycznej i doprowadzić do powstania pożaru, punkcie obwodu szeregowego jest jednakowe, - potrafi wyjaśnić,czemu w oświetl. choinkowym stosuje się poł. szer. - wie że w połączeniu równoległym jest zachowane I prawo Kirchhoffa, - umie obliczyć moc z równania P=UI, - wie, że 1 kwh jest jednostką pracy prądu elektrycznego (energii elektrycznej) - potrafi obliczyć koszt zużytej energii elektrycznej korzystając z odczytów licznika energii, - umie obliczyć pracę z zależności W = UIt, - wie, że 1J = 1V1A1s, zastępczy oporników połączonych równolegle, - potrafi zapisać I prawo Kirchhoffa dla dowolnego węzła sieci, - potrafi rozwiązywać zadania stosując poznane zależności, - potrafi, na podstawie danych z tabliczki znamionowej urządzenia elektrycznego obliczyć np. natężenie prądu, opór odbiornika, - oblicza koszt energii zużytej przez urządzenie - potrafi obliczyć każdą wielkość z zależności W = UIt, zastępczy dla połączenia mieszanego, - umie wyjaśnić dlaczego 1/R = 1/ R 1 + 1/ R 2 + 1/ R potrafi rozwiązywać problemy związane z przemianami energii w odbiornikach elektrycznych. - potrafi rozwiązywać złożone problemy rachunkowe wykorzystując związki między wielkościami W,U,I,t,R,q. 4.10, , 8.4, 8.11, 8.12 Doświadczenie w grupach: wyznaczanie mocy żarówki zasilanej z baterii za pomocą woltomierza i amperomierza. 4.10, 4.11, 4.13 Moc prądu trudniejsze zadania Praca prądu trudniejsze zadania Dział III. Magnetyzm 8 godzin 5

6 Temat lekcji Treści konieczne (na ocenę dopuszczającą) Treści podstawowe (na ocenę dostateczną) Treści rozszerzające (na ocenę dobrą) Treści dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) Uwagi, Zgodność z podstawą programową Treści ponadprogramowe Pole magnetyczne i jego występowanie i wykorzystanie w życiu codziennym. Bieguny magnetyczne i oddziaływanie między nimi. Kompas (igła magnetyczna)- zasada działania. - wie, ze magnesy odpychają się lub przyciągają - wie, ze magnesy przyciągają żelazne przedmioty - wie, ze każdy magnes ma dwa bieguny: S i N Wie, ze bieguny jednoimienne magnesow odpychają się a różnoimienne przyciągają Wie, że wokół magnesu występuje pole magnetyczne * nazywa bieguny magnetyczne magnesów trwałych i opisuje charakter oddziaływania między nimi * opisuje zachowanie igły magnetycznej w obecności magnesu * zna budowe kompasu - wie, ze Ziemia jest magnesem - wie, że na północy geograficznej jest południowy biegun magnetyczny a na południu biegun północny - wie, ze nie można wyizolowac bieguna magnetycznego * opisuje oddziaływanie magnesów na żelazo - wie, że magnesy wykonuje się z żelaza - wie, że nie wszystkie metale nadają się do wykonania magnesów - umie wyjaśnić, dlaczego żelazo w polu magnetycznym zachowuje się jak magnes, - wie, że oddziaływanie magnesów odbywa się za pośrednictwem pól magnetycznych, * podaje przykłady zastosowania oddziaływania magnesów na żelazo * opisuje zasade działania kompasu * opisuje zasade odzialywania przewodnika z pradem na igłe magnetyczną, - potrafi, korzystając z różnych źródeł informacji wyszukać i zaprezentować wiadomości o magnetyzmie ziemskim. - potrafi uzasadnić, dlaczego każda z części podzielonego magnesu jest magnesem Wyjaśnia zasade działania kompasu 5.3, 5.1, 5.2, 9.10, 8.1 Doświadczenie pokazowe: demonstrowanie działania prądu w przewodzie na igłę magnetyczną 6

7 Pole magnetyczne przewodnika z pradem. Elektromagnes, budowa, zasada działania i zastosowanie. Silnik elektryczny prądu stałego. Powtórzenie wiadomości. Praca klasowa - wie, że wokół przewodnika z prądem istnieje pole magnetyczne. - wie, że dwa przewodniki w których płynie prąd oddziałują ze sobą, - wie, że elektromagnes jest zbudowany ze zwojnicy i umieszczonego wewnątrz niej rdzenia ze stali miękkiej, - wie, że elektromagnes wytwarza pole magnetyczne gdy w jego zwojnicy płynie prąd, Wie co to jest silnik elektryczny zna zastosowanie silnika elektrycznego - umie określić bieguny magnetyczne zwojnicy z prądem, - umie przedstawić graficznie pole magnetyczne magnesu sztabkowego i zwojnicy z prądem, - umie zbudować elektromagnes, - umie wyjaśnić dlaczego rdzeń elektromagnesu jest zbudowany ze stali miękkiej, Zna podstawowa budowe silnika elektrycznego Opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami - wie, że każdy poruszający się ładunek jest źródłem pola magnetycznego, - wie, że pole magnetyczne wewnątrz zwojnicy jest jednorodne, - potrafi przedstawić graficznie pole magnetyczne przewodnika prostoliniowego i kołowego, - zna definicję ampera. - wie, od czego zależy, czy pole magnetyczne wytworzone przez elektromagnes jest silne czy słabe, Zna zasade dzialania silnika elektrycznego - potrafi wyszukać i ciekawie zaprezentować informacje o zastosowaniu elektromagnesów. Wyjasnia zasadę dzialania silnika elektrycznego , Indukcja elektromagnetyczna Dział IV. Ruch drgający i fale. 7 godzin 7

8 Temat lekcji Ruch drgający. Sposób opisywania ruchu drgającego. Treści konieczne (na ocenę dopuszczającą) zna pojęcia położenia równowagi, wychylenie, amplituda wie, że drgania mogą być gasnące potrafi wskazać w otoczeniu ciała drgające Treści podstawowe (na ocenę dostateczną) zna i rozumie pojęcia okres i częstotliwośc zna jednostki okresu i częstotliwości potrafi obliczyć częstotliwość drgań na podstawie znajomości okresu Treści rozszerzające (na ocenę dobrą) potrafi obliczać okres przy danej częstotliwości Treści dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) wie, ze okres drgań zależy od właściwości fizycznych sprężyny potrafi opisać zmiany prędkości, przyspieszenia i siły w ruchu drgającym sprężyny Uwagi, Zgodność z podstawą programową 6.1,6.2 Treści ponadprogra mowe Wahadło matematyczne i ciężarek na spreżynie. Przemiany energii. Fale mechaniczne i zjawiska jakim ulegają. wie, jakie wahadło nazywamy matematycznym wie, ze okres wahań wahadła zalezy od ego długości wie co nazywamy impulsem falowym wie, ze fale mogą być poprzeczne i podłużne i wie jak je odróżnić wie co to jest grzbiet i dolina fali wie, że fala napotykając przeszkodę, ulega odbiciu lub pochłonięciu wie, ze fale mogą załamywac się na granicy dwóch ośrodków wie, ze okres wahań wahadła nie zalezy od jego masy i dla małych kątów nie zależy od kąta wychylenia potrafi wskazać w otoczeniu urzadzenia, w których znalazły zastosowanie wahadła wie co nazywamy falą wie, ze fale mechaniczne nie rozchodzą się w próżni wie, ze szybkość rozchodzenia się fal w danym ośrodku jest stała wie co to jest okres, częstotliwość i długość fali potrafi sformułować prawo odbicia fali zilustrować je graficznie wie, ze fala może ulegać ugięciu i interferencji Potrafi omówić zmiany szybkości, przyspieszenia i siły w czasie drgań sprężyny Potrafi obliczać okres wahań wahadła z wyrażenia T=2 l/g Wie co to jest izochronizm wahań potrafi stosować poznane wzory do rozwiązywania zadań rachunkowych i problemów wie, że fale poprzeczne mogą rozchodzić się tylko w ciałach stalych a podłużne w gazach, cieczach i ciałach stałych potrafi opisać zjawisko dyfrakcji wie co to jest fala stojąca potrafi przedstawić zmiany energii podczas drgań sprężyny potrafi obliczać wszystkie wielkości z wzoru na okres wahań wahadła potrafi objaśnić mechanizm powstawania fali poprzecznej potrafi obliczać wszystkie wielkości z wyrażenia v=ƛƒ potrafi opisać i wyjaśnić zjawisko interferencji potrafi wyjaśnić jak powstaje fala stojąca 6.1, , 8.5, 8.6, 8.9 Doświadcze nie w parach: wyznaczanie okresu i częstotliwoś ci drgań ciężarka zawieszoneg o na sprężynie oraz okres i częstotliwoś c drgań wahadła matematycz nego. 6.3, 6.4 8

9 Fala akustyczna. Drgania własne. Rezonans akustyczny i mechaniczny. Fale elektromagnetyczne i ich wykorzystanie. Powtórzenie wiadomości Praca klasowa wie, ze w wyniku rezonansu mechanicznego mogą ulec zniszczeniu różne konstrukcje wie co to są drgania własne wie, ze dźwięki wydają ciala drgające z częstotliwością większą od 16 Hz a mniejszą od Hz wie, że dźwięki rożnią się natężeniem, wysokością i barwą wie czym jest echo i jak powstaje, co to jest pogłos rozumie na czym polega szkodliwość hałasu wie, ze fale elektromagnetyczne mogą się rozchodzić zarówno w ośrodkach materialnych jak i w próżni potrafi omówić właściwości fal elektromagnetycznych podczerwonych i nadfioletowych potrafi wymienić zakresy fal wykorzystywanych w medycynie wie co to jest rezonans mechaniczny potrafi zastosować swoją wiedzę do wyregulowania wahadła w zegarze wie co to są ultradźwięki i infradźwięki wie od czego zależy natężenie, wysokość i barwa dźwięku wie, ze szybkość rozchodzenia się dźwięku zależy od sprężystości ośrodka potrafi rozwiązywać proste zadania rachunkowe wie jak powstaje fala elektromagnetyczna wie jak obliczyć szybkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej wie co to jest długość i częstotliwość fali elektromagnetycznej potrafi wymienić występujące w widmie fal elektromagnetycznych grupy fal od najkrótszych do najdłuższych wie, ze dla podtrzymania wahań i drgań należy dostarczać ciału energię z częstotliwością drgań własnych potrafi wymienić zastosowanie ultradźwięków w medycynie i technice wie, ze instrumenty muzyczne zbudowane są z wykorzystaniem zjawiska rezonansu akustycznego potrafi obliczyć najmniejszą odległość od przeszkody pozwalającą usłyszeć echo potrafi wskazać zależność właściwości fal elektromagnetycznych od ich długości potrafi stosować wzór c=ƛv do rozwiązywania zadan związanych z rozchodzeniem się fal elektromagnetycznych potrafi wyjaśnić zjawisko rezonansu mechanicznego wahadeł potrafi objaśnić dlaczego rozmaite źródla wydają dźwięki różniące się barwą wie jak powstaje pogłos potrafi wyjaśnić co to jest widmo fal elektromagnetycznych potrafi wyjaśnić dlaczego promienie rentgenowskie i gamma znalazły zastosowanie w medycynie i przemyśle potrafi omówić zastosowanie fal w różnych dziedzinach 6.3, 6.5, 6.6, , 8.1 Doświadcze nie indywidualn e: wytwarzanie dźwięku o większej i mniejszej częstotliwoś ci od danego dźwięku za pmocą dowolnego drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego. 7.1, 7.12,7.11 Rezonans Co faluje w falach elektromagnetyc znych? Energia Fal Elektromagnetyc znych 9

10 Dział V. Optyka. 9 godzin 10

11 Temat lekcji Treści konieczne (na ocenę dopuszczajacą) Światło i jego właściwości. Źródła światła. Cień i półcień. Zjawiska jakim ulega światło. Zwierciadła i soczewki. wie, że światło jest falą elektromagnetyczną wie, że naturalnym źródłem światla jest Słońce wie, że światło w ośrodku jednorodnym rozchodzi się po liniach prostych wie, ze światło może rozchodzić się w ośrodkach materialnych (przezroczystych) wie kiedy światło ulega odbiciu a kiedy rozproszeniu potrafi wskazać na rysunku kąt odbicia i kąt padania oraz prostopadłą padania wie, że na granicy dwóch ośrodków, światło zmienia kierunek, czyli załamuje się wie co to jest kąt padania i załamania oraz potrafi wskazac je na rysunku wie, że gdy kąt padania jest równy 0 to nie ma załamania wie co to jest zwierciadło w tym płaskie i sferyczne i rozpoznać zwierciadło wklęsłe i wypukłe, wie co nazywamy Treści podstawowe (na ocenę dostateczną) potrafi doświadczalnie udowodnić prostoliniowe rozchodzenie się światła wie jak powstaje cień i półcień wie, że światło niesie ze sobą energię potrafi sformułować prawo odbicia światła i graficznie je zilustrować wie, że załamanie jest wynikiem różnicy szybkości rozchodzenia się swiatła w ośrodkach wie, kiedy kąt załamania jest mniejszy od kąta padania a kiedy większy wie co to jest kąt graniczny wie jakie obrazy otrzymujemy w zwierciadłach płaskich wie co to jest Głowna oś optyczna, ognisko, ogniskowa i promień krzywizny Treści rozszerzające (na ocenę dobra) wie, że światło jest częścią widma fal elektromagnetycznyc h wie, że światło jest falą poprzeczną umie uzasadnić, dlaczego światło po odbiciu od powierzchni chropowatych jest rozproszone potrafi objaśnić kiedy światło ulega całkowitemu wewnętrznemu odbiciu potrafi przedstawić bieg promieni świetlnych przechodzących przez płytki rownoległościenne potrafi znaleźć konstrukcyjnie obraz odcinka w zwierciadle płaskim zna zależnośc miedzy ogniskową a promieniem Treści dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) wie, że światło zachowuje się czasem jak strumien korpuskuł wie, że twórcą teorii korpuskularnej światła był Newton potrafi wymienić dowody na falową naturę światła potrafi rozwiązywać problemy z zastosowaniem praw załamania i odbicia światła potrafi konstrukcyjnie znaleźć obraz dowolnej figury w zwierciadle plaskim potrafi graficznie znaleźć ognisko Uwagi, Zgodność z podstawą programową 7.2, 7.10, , 7.5, 9.11, 8.1 Doświadczenie pokazowe: demonstrowanie zjawiska załamania światła 7.3, 7.4, 7.7, Treści Ponadprogramowe 11

12 soczewką, potrafi wymienić ich rodzaje potrafi podać przykłady zastosowań zwierciadeł płaskich wie, że zwierciadło wklęsłe skupia równoległą wiązkę światła a wypukłe rozprasza wie co to jest ognisko pozorne wie co to jest zdolność skupiająca soczewek krzywizny potrafi obliczyć ogniskową zwierciadła potrafi graficznie przedstawić bieg wiązki równoległej po odbiciu od zwierciadeł kulistych zwierciadła kulistego potrafi narysować bieg promienia świetlnego wychodzącego z ogniska po odbiciu od zwierciadła 12

13 Bieg promieni i powstawanie obrazów. Wady wzroku i ich korekta. Przyrządy optyczne. Jak powstaje tęcza? Przejście przez pryzmat. potrafi graficznie znaleźć ognisko zwierciadla kulistego potrafi narysować bieg promienia świetlnego wychodzącego z ogniska po odbiciu od zwierciadła potrafi na rysunku wskazac głowną oś optyczną soczewki, ognisko, ogniskową i promien krzywizn wie, że za pomoca soczewek skupiających możemy otrzymać obrazy rzeczywiste i pozorne, powiększone i pomniejszone potrafi wymienić przyrządy, w których stosuje się soczewki potrafi przedstawić zasadę działania oka wie co to jest akomodacja oka i odległośc dobrego widzenia wie jak działa lupa wie co to jest pryzmat wie, że światło jednobarwne po przejściu przez pryzmat załamuje się dwukrotnie ku podstawie wie kiedy w zwierciadłach kulistych wklęsłych otrzymujemy obraz pomniejszony, rzeczywisty i odwrócony wie, wie, kiedy ten obraz jest powiększony, rzeczywisty, odwrócony, a kiedy pozorny, prosty, powiększony potrafi narysować bieg wiązki równoległej do osi optycznej po przejściu przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą oraz wykreślić obrazy otrzymywane w soczewkach skupiających wie, gdzie należy umieścić przedmiot, aby otrzymac oczekiwany obraz potrafi szczegółowo omówić budowę oka wie co to jest krótkowzrocznośc i dalekowzroczność wie jakie soczewki należy zastosować, aby skorygować te wady wzroku wie, że światło w pryzmacie ulega rozszczepieniu wie, że szybkość rozchodzenia się światla w ośrodku zalezy od długości (częstotliwości) fali świetlnej potrafi graficznie przedstawić konstrukcję obrazu w zwierciadłach kulistych wklęsłych wie co to jest równanie soczewki wie jak obliczyc powiększenie obrazu wie co to jest zdolność skupiająca zwierciadła kulistego i potrafi ja obliczyć potrafi obliczyc zdolność skupiająca soczewek i doświadczalnie wyznaczyć ogniskową soczewki skupiającej potrafi zastosować do obliczenia ogniskowej równanie soczewek potrafi wyjaśnić co oznacza np. zdolność skupiająca 4 D (dioptrie) zna zasadę działania aparatu fotograficznego zna zasade dzialania mikroskopu wie, czym rożni się widmo ciągłe od widma liniowego wie co to jest współczynnik załamania światła potrafi wyjaśnić jak powstaje tęcza potrafi obliczyć każdą wielkość z równania zwierciadła wie co to znaczy, że zdolność skupiająca zwierciadła jest ujemna potrafi wyznaczyć zdolność skupiającą soczewki skupiającej potrafi obliczać wszystkie wielkości z wyrażenia: 1/f=1/x+1/y potrafi narysować bieg promieni w aparacie fotograficznym i mikroskopie potrafi wyjaśnić dlaczego światło w pryzmacie ulega rozszczepieniu potrafi wyjaśnić istnienie barw przedmiotów w świetle odbitym i świetle przechodzącym 7.4, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 9.14, 8.1, 8.2 Dośw pokazowe: Wytwarzanie za pomoca soczewki skupiającej obraz przedmiotu n ekranie, odpowiednio dobierając doświadczalnie polozenie soczewki i przedmiotu. 7.8 Luneta Mikroskop Teleskop 7.9, 13

14 Powtórzenie wiadomości. Praca klasowa Dział VI. Powtórzenie wiadomości z klasy II ( do egzaminu) 11 godzin Temat lekcji Ruch i siły powtórzenie wiadomości zakończone Testem sprawdzającym Właściwości materii i hydrostatyka powtórzenie wiadomości zakończone testem sprawdzającym Praca, moc, energia, ciepło powtórzenie wiadomości zakończone testem sprawdzającym Treści konieczne Treści podstawowe Wg wymagań w klasie II Wg wymagań w klasie II Treści rozszerzająca Wg wymagań w klasie II Wg wymagań w klasie II Wg wymagań w klasie II Wg wymagań w klasie II Wg wymagań w klasie II Wg wymagań w klasie II Wg wymagań w klasie II Treści dopełniające Wg wymagań w klasie II Wg wymagań w klasie II Wg wymagań w klasie II Uwagi, Zgodność z podstawą programową 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, , 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, , 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.11,

15 Dział VII. Rozwijanie zainteresowań i wykorzystanie poznanej wiedzy i nabytych umiejętności w życiu codziennym 9 godzin Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych. IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych). Nr lekcji w dziale Temat lekcji Przegląd czasopism popularnonaukowych. Znani fizycy i ich osiągnięcia Fizyka jądrowa w życiu Fizyka na wesoło. Fizyka w życiu codziennym powtorzenie wiadomości. Treści konieczne Treści podstawowe Treści rozszerzająca Treści dopełniające Wyszukiwanie ciekawych artykułów ukazujących potrzebę znajomości fizyki w wykorzystaniu w życiu codziennym. Prezentacja przygotowanej pracy Przekonaj mnie, ze fizyka jest potrzebna Poznanie życiorysów znanych fizyków. Ciekawostki. Uwagi, Zgodność z podstawą programową Praca grupowa przygotowanie prezentacji i prelekcji NT fizyki jądrowej i wykorzystaniu jej w życiu codziennym ( wyszukiwanie informacji w Internecie, czasopismach) Gry i zabawy rebusy, karty, krzyżówki, anegdoty związane z fizyka praca w grupach plus prezentacja Indywidualne przygotowanie i prezentacja doświadczenia ukazującego wykorzystanie poznanej wiedzy i nabytych umiejętności z fizyki w zyciu codziennym 15

16 Indywidualizację pracy z poszczególnymi klasami realizuje poprzez: W klasach zdolniejszych rozwiązuje się dużo większą ilość zadań z kategorii celów C i D, uczniowie rozwiązują wiele zadań samodzielnie, wykonują własne doświadczenia. Treści rozszerzone realizowane są w tych klasach w trakcie zajęć lekcyjnych, w formie prac domowych, referatów czy prezentacji. W klasach słabszych czas zaplanowany na realizację treści ponadprogramowych przeznaczony jest na dodatkowe powtórzenia i utrwalenie wiadomości, które sprawiają uczniom trudności. Dodatkowo w klasach tych przeważają zadania z kategorii celów A i B. Ocena i wymagania uczniów z zaleceniami PPP W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych, podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego, obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego, Opracowała: 16

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające

WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające WYMAGANIA ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA G-11/09/10 Osiągnięcia konieczne Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia rozszerzone Osiągnięcia dopełniające zna pojęcia położenia równowagi, wychylenia, amplitudy;

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY III Gimnazjum. Temat dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z oraz warunkami i trybem otrzymywania oceny wyższej niż przewidywana. Pole elektryczne wie, co to jest pole elektryczne

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015

Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Fizyka program nauczania gimnazjum klasa III 2014/2015 Roman Grzybowski wydawnictwo OPERON Program nauczania do nowej podstawy programowej Treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe ucznia Fale mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 2. Drgania i fale sprężyste Ruch drgający wskazuje w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Elektrostatyka. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Elektrostatyka. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Elektrostatyka Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący wie, że ciała można naelektryzować przez tarcie; wie, że istnieją dwa rodzaje elektryczności: ebonitu (bursztynu) i szkła +. wie, że

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99

Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99 Plan wynikowy do programu DKW-4014-105/99 Fizyka dla gimnazjum klasa III (Przy każdej umiejętności podano numer standardu, który ta umiejętność pozwala sprawdzić) O elektryczności statycznej (10 godzin)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum 8. Drgania i fale sprężyste 8.1. Ruch drgający wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający objaśnia, co to są drgania gasnące podaje

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki.

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki. ELEKTROSTATYKA Ładunkiem elektrycznym nazywamy porcję elektryczności. Ładunkiem elementarnym e nazywamy najmniejszą wartość ładunku zaobserwowaną w przyrodzie. Jego wartość jest równa wartości ładunku

Bardziej szczegółowo

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory (Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa III 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. Regulamin pracowni i przepisy BHP. 1. Drgania i fale spręŝyste (8.1-8.12)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia zna pojęcia pracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. III Semestr I Drgania i fale Rozpoznaje ruch drgający Wie co to jest fala Wie, że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością Zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała podaje przykłady przewodników

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM DRGANIA I FALE MECHANICZNE - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. -Wie, że fale sprężyste nie mogą rozchodzić się w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I

Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I Przedmiotowy system oceniania do części 2 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 22. Ruch drgający podać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne I. Elektromagnetyzm Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ wie, że wokół Ziemi i magnesu trwałego istnieje pole magnetyczne, wie, że są dwa rodzaje biegunów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Prąd elektryczny Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Ocena R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM DZIAŁ I. PRĄD ELEKTRYCZNY - co to jest prąd elektryczny - jakie są jednostki napięcia elektrycznego - jaki jest umowny kierunek płynącego prądu - co to

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 3. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny 1 Elektrostatyka R treści nadprogramowe wskazuje w otaczającej rzeczywistości planuje doświadczenie związane z badaniem wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III Wymagania edukacyjne dla uczniów z opinią PPP Fizyka klasa III 1 Zjawiska i fale elektro 7 godzin Lp Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJUM KL. II

SZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJUM KL. II SZEGÓŁOWE WYMAGANIA POGAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI- GIMNAZJM KL. II Ocena- dopuszczająca dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje Kryteria oceniania z fizyki. Moduł I, klasa I. - zna pojęcia: substancja, ekologia, wzajemność oddziaływań, siła. - zna cechy wielkości siły, jednostki siły. - wie, jaki przyrząd służy do pomiaru siły.

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) lekcji Cele operacyjne uczeń: Wymagania podstawowe po nadpod stawowe Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 1 2 3 4 5 6 1. Światło i cień wymienia źródła światła wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

9. Plan wynikowy (propozycja)

9. Plan wynikowy (propozycja) 9. Plan wynikowy (propozycja) lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów Wymagania podstawowe po nadpod stawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Optyka 1. Światło

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1)

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1) Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki ZamKor ( w nawiasach podano numery wymagań szczegółowych, przekrojowych i doświadczalnych realizowanych w danym dziale)

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Treści nauczania Metoda pracy Środki nauczania Uwagi

Temat lekcji Treści nauczania Metoda pracy Środki nauczania Uwagi Tomasz Katkowski nauczyciel Program nauczania Fizyka GPI OSSP Program powstał na podstawie materiałów wydawnictwa Nowa Era, którego podręcznik jest wykorzystywany na lekcji fizyki i jest jego autorską

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 6. Praca. Moc. Energia 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym podaje jednostkę pracy

Bardziej szczegółowo

Rozkład i Wymagania KLASA III

Rozkład i Wymagania KLASA III Rozkład i Wymagania KLASA III 10. Prąd Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 87 Prąd w mealach. Napięcie elekryczne opisuje przepływ w przewodnikach, jako ruch elekronów swobodnych posługuje się inuicyjnie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: opisuje. oddziaływanie

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: opisuje. oddziaływanie Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III 1. Zjawiska i fale elektro 7 godzin. L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów i żelaza. 2 Badanie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09

Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09 Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09 Wymagania edukacyjne na oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klas 3b, 3e, 3f na rok szkolny 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Spotkania z fizyką, część 4 Test 1 1. (1 p.) Na lekcji fizyki uczniowie demonstrowali zjawisko załamania światła na granicy wody i powietrza, po czym sporządzili rysunek przedstawiający bieg promienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III

Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III Wymagania na poszczególne oceny. Klasa III ELEKTROSTATYKA Potrafi rozpoznać kontekst, w którym pojęcia ładunek używa się jako wielkości fizycznej Wie, że ładunek elektryczny wyrażamy w kulombach Wie, jak

Bardziej szczegółowo

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1

Test 4. 1. (4 p.) 2. (1 p.) Wskaż obwód, który umożliwi wyznaczenie mocy żarówki. A. B. C. D. 3. (1 p.) str. 1 Test 4 1. (4 p.) Na lekcji fizyki uczniowie (w grupach) wyznaczali opór elektryczny opornika. Połączyli szeregowo zasilacz, amperomierz i opornik. Następnie do opornika dołączyli równolegle woltomierz.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II

Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Przedmiotowy system oceniania do części 3 podręcznika Klasy 3 w roku szkolnym 2013-2014 sem I i II Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e. Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy 3e Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. 1. Oddziaływania elektrostatyczne Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 NAUCZYCIEL: mgr Dorota Maj Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Na lekcjach fizyki postępy i osiągnięcia ucznia sprawdzane

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia SIŁY W PRZYRODZIE L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Wymieniam rodzaje oddziaływań i podaję ich przykłady. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie II- ej. Potrafię podać

Bardziej szczegółowo

Prąd elektryczny 1/37

Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny 1/37 Prąd elektryczny Prądem elektrycznym w przewodniku metalowym nazywamy uporządkowany ruch elektronów swobodnych pod wpływem sił pola elektrycznego. Prąd elektryczny może również płynąć

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Spotkania z fizyką, część 3 Test 1 1. ( p.) Do zawieszonej naelektryzowanej szklanej kulki zbliżano naelektryzowaną szklaną laskę. Na którym rysunku przedstawiono poprawne położenie kulki i laski? Zaznacz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA FIZYKA. W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach I. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów ) z

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Rodzaj zajęć edukacyjnych: FIZYKA Obowiązuje w roku szkolnym: 2013/2014 Obowiązuje dla: Klasy III Opracowała: Katarzyna Nowak Podpis autora: Podpis dyrektora: 1 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z fizyki - klasa III (obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014)

Wymagania przedmiotowe z fizyki - klasa III (obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014) Wymagania przedmioowe z izyki - klasa III (obowiązujące w roku szkolnym 013/014) 8. Drgania i ale sprężyse!wskazuje w ooczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający!podaje znaczenie pojęć: położenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 68 Realizujący: Anna Wojtak 1 Temat lekcji: Swobodne spadanie ciał (19) wie, że w próżni wszystkie ciała spadają

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste: Fale świetlne Światło jest falą elektromagnetyczną, czyli rozchodzącymi się w przestrzeni zmiennymi i wzajemnie przenikającymi się polami: elektrycznym i magnetycznym. Szybkość światła w próżni jest największa

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki 189 - Fizyka - zajęcia wyrównawcze. Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_189 Osoby Uczestnicy Certificates Fora dyskusyjne Głosowania Quizy Zadania Szukaj w forum Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Celem Konkursu Fizycznego jest rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, umiejętność prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY 1. Przykłady elektryzowania ciał przez tarcie. 2. Własności ciał naelektryzowanych. 3. Rodzaje ładunków elektrycznych i ich oznaczenia. 4. Rozróżnianie

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji w podręczniku. D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach

Temat lekcji w podręczniku. D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach Temat lekcji w podręczniku 1. Oddziaływania elektrostatyczne 2. Pole elektryczne 3. Zasada zachowania ładunku elektrycznego Wiadomości Umiejętności Wymagania programowe K + P - konieczne + podstawowe R

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 3 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 3 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 NAUCZYCIEL: Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 3 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 mgr Dorota Maj PODRĘCZNIK: Fizyka 3 wyd. OPERON Na lekcjach fizyki postępy

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

ŚWIAT FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ŚWIAT FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: W ciągu półrocza uczeń może uzyskać oceny za: 1. sprawdzian wiadomości i umiejętności 2. pisemny

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Zrozumieć fizykę

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Zrozumieć fizykę Klasa III 10. Prąd elekryczny Tema według 10.1. Prąd elekryczny w mealach. Napięcie elekryczne 10.. Źródła prądu. Obwód elekryczny Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Zrozumieć

Bardziej szczegółowo

KLASA II (nacobezu) Rozdział I. PRACA, MOC, ENERGIA. Ciepło jako forma przekazywania energii. Wymagania rozszerzające (PP) (oceny:4,5) (oceny:2,3)

KLASA II (nacobezu) Rozdział I. PRACA, MOC, ENERGIA. Ciepło jako forma przekazywania energii. Wymagania rozszerzające (PP) (oceny:4,5) (oceny:2,3) KLASA II (nacobezu) Rozdział I. PRACA, MOC, ENERGIA Temat lekcji Wymagania podstawowe (P) (oceny:2,3) Wymagania rozszerzające (PP) (oceny:4,5) 1. Praca praca jest wykonywana wtedy, gdy pod działaniem siły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) 14 21 Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych 22 Kryteria oceny uczniów Przedmiotowy system oceniania (PSO) Ciekawa fizyka Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka techniczna, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Fizyka elementarna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Temat lekcji: Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach

SCENARIUSZ LEKCJI Temat lekcji: Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach Scenariusz lekcji : Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach Autorski konspekt lekcyjny Słowa kluczowe: soczewki, obrazy Joachim Hurek, Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM z działu POMIARY I JEDNOSTKI zna podstawowe jednostki długości, czasu i masy, potrafi dobrać przyrządy do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Fizyka

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Fizyka Wymagania edukacyjne z przedmiotu Fizyka Treści nauczania wymagania szczegółowe 1. Ruch prostoliniowy i siły. 1) posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu; przelicza jednostki prędkości; 2) odczytuje

Bardziej szczegółowo

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca Fizyka, klasa II Podręcznik: Świat fizyki, cz.2 pod red. Barbary Sagnowskiej 6. Praca. Moc. Energia. Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 1 Praca mechaniczna - podaje przykłady wykonania pracy

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania. prostych zadań obliczeniowych.

Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania. prostych zadań obliczeniowych. Wymagania edukacyjne klasa II - FIZYKA Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny system oceniania. 2. Podstawę programową. Podstawa programowa Cele

Bardziej szczegółowo

Prawa optyki geometrycznej

Prawa optyki geometrycznej Optyka Podstawowe pojęcia Światłem nazywamy fale elektromagnetyczne, o długościach, na które reaguje oko ludzkie, tzn. 380-780 nm. O falowych własnościach światła świadczą takie zjawiska, jak ugięcie (dyfrakcja)

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013

Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Rozkład materiału i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki i astronomii dla klasy II TE, IITI, II TM w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Temat lekcji Uszczegółowienie treści Wymagania na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny system oceniania. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14

Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Czajnik elektryczny o mocy 1000 W pracuje przez 5 minut. Oblicz, ile energii elektrycznej uległo przemianie w inne formy energii. Zadanie

Bardziej szczegółowo