Zaçma. prof. dr hab. Maria Hanna Ni ankowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaçma. prof. dr hab. Maria Hanna Ni ankowska"

Transkrypt

1 ul. Olszewskiego 58, Wroc aw Zaçma prof. dr hab. Maria Hanna Ni ankowska

2 Co oferuje OOK SPEKTRUM? KONSULTACJE OKULISTYCZNE WYSOKIEJ KLASY SPECJALIÂCI OKULISTYKA DZIECI CA, PORADNIA DLA S ABOWIDZÑCYCH CHIRURGIA OKA OPERACJE WAD WZROKU krótkowzrocznoêç, nadwzrocznoêç, astygmatyzm laserowe LASIK, EPI-LASIK, TRANS EPI-LASIK wszczep SOCZEWKI FAKIJNEJ w krótkowzrocznoêci niemo liwej do korekty laserowej USUWANIE ZAåMY ultranowoczesne metody wszczepy wieloogniskowe wszczepy korygujàce astygmatyzm OPERACJE SIATKÓWKI wszystkie wskazania WITREKTOMIA usuwanie krwotoków, otwory plamki LECZENIE LASEROWE choroby siatkówki, jaskra LECZENIE INIEKCJAMI DOGA KOWYMI AMD, obrz ki plamki OPERACJE ZEZA UDRO NIANIE DRÓG ZOWYCH u noworodków, dzieci i doros ych OPERACJE ZEWNÑTRZGA KOWE skrzydlik, korekta ustawienia powiek itp. BADANIA DIAGNOSTYCZNE KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU BADANIA PROFILAKTYCZNE WCZEÂNIAKÓW DIAGNOSTYKA I PROFILAKTYKA JASKRY Obrazowanie kàta przesàczania AS OCT Visante Obrazowanie w ókien nerwowych i tarczy nerwu wzrokowego OCT Cirrus, HRT III Badanie pola widzenia (perymetria) metodà Humphreya komputerowe monitorowanie zmian Pomiar ciênienia metodà Goldmanna z uwzgl dnieniem gruboêci rogówki Komputerowy pomiar ciênienia Diagnostyka i monitorowanie AMD oraz innych chorób siatkowki najnowszej generacji OCT Cirrus angiografia fluoresceinowa zdj cia barwne dna oka (CUKRZYCA) USG oka i oczodo u DIAGNOSTYKA PRZEDNIEGO ODCINKA OKA Topografia rogówki Badanie gruboêci rogówki (pachymetria) Fotografia zmian w przednim odcinku oka DIAGNOSTYKA ZEZA I KWALIFIKACJA DO OPERACJI

3 Zaçma zajmuje pierwsze miejsce w rankingu przyczyn Êlepoty we wspó czesnym Êwiecie wg statystyk Âwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) Co to jest zaçma zwiàzana z wiekiem? Zaçma jest to post pujàce zm tnienie soczewki. Z czasem prowadzi ono do praktycznej Êlepoty, pozwalajàcej jedynie na zachowanie percepcji Êwiat a. W okresie narastania zaçma mo e dawaç ró norodne zaburzenia widzenia, zale nie od umiejscowienia zm tnieƒ.

4 Zaçma korowa. Obni a ostroêç wzroku, utrudnia widzenie zmierzchowe, rozszczepia Êwiat o i zamazuje kontury. Zaçma jàdrowa. Obni a ostroêç widzenia w dal, a poprawia widzenie z bliska. Bywa d ugo akceptowana przez osoby niewymagajàce dobrego widzenia w dal. 4

5 Zaçma podtorebkowa tylna. Wyst puje cz sto i jest g stym zm tnieniem soczewki w jej tylnym biegunie. Mimo przejrzystoêci pozosta ych cz Êci soczewki wybitnie upoêledza wzrok, gdy le y na osi optycznej (fotografia pokazuje soczewk widzianà z boku). Zaçma ca kowita, przejrza a z twardym bursztynowym jàdrem. Powoduje Êlepot i grozi powik aniami: podwichni ciem soczewki, jaskrà wtórnà. 5

6 Jak i kiedy leczyç zaçm? Nie ma leków, które zapobiegajà lub hamujà rozwój zaçmy. Zm tnia a soczewka musi byç usuni ta operacyjnie i zastàpiona wszczepionà w jej miejsce sztucznà soczewkà wewnàtrzga kowà (implantem IOL) Kiedy poddaç si operacji usuni cia zaçmy? O wyborze momentu, w którym pacjent chce poddaç si operacji usuni cia zaçmy, decyduje jego subiektywne odczucie z ego widzenia, którego nie mo na poprawiç okularami. Wspó czesne metody usuwania zaçmy w systemie chirurgii jednego dnia, a tak e dobry efekt optyczny uzyskiwany niemal bezpoêrednio po operacji wskutek wszczepienia sztucznej soczewki wewnàtrzga kowej przemawiajà za wczesnym usuwaniem zaçmy. Osoba czynna zawodowo stwierdzajàc, e m tniejàca soczewka jest przyczynà dyskomfortu przy prowadzeniu samochodu lub powoduje nieostre widzenie w dal i rozdwajanie si konturów liter z bliska, decyduje si na jej wczesne usuni cie, gdy jest motywowana mo liwoêcià przywrócenia pe nej sprawnoêci wzrokowej niemal bez przerywania swojej aktywnoêci. Osoba w starszym wieku, w obawie przed obcià eniem operacjà, cz sto odwleka decyzj o operacji usuni cia zaçmy z powodu wspó istnienia innych chorób ograniczajàcych jej sprawnoêç. We w aêciwej decyzji powinna pomóc informacja, 6

7 i przed operacjà, w jej trakcie i po operacji nad bezpieczeƒstwem pacjenta czuwa doêwiadczony anestezjolog. W czasie anestezjologicznej wizyty kwalifikacyjnej zapoznaje si on ze stanem ogólnym operowanego i wybiera dla niego najw aêciwszy sposób znieczulenia. Procedura operacyjna jest krótka, a anestezjolog zapewnia jej bezbolesnoêç. Usuni cie zaçmy w mniej zaawansowanym stadium minimalizuje operacyjny uraz oka i pozwala na szybkà optymalizacj widzenia. Przywrócenie sprawnoêci wzrokowej u atwia pacjentowi aktywnoêç zarówno intelektualnà, jak i fizycznà, wp ywajàc pozytywnie na jego samopoczucie. Im póêniej operuje si zaçm, tym d u szy mo e byç okres rekonwalescencji. Usuwanie stwardnia ej soczewki jest bowiem bardziej skomplikowane. Przeciwwskazane jest wi c oczekiwanie na ca kowite zm tnienie soczewki, a tym bardziej utrzymywanie zaçmy przejrza ej. Taki stan grozi powik aniami w postaci podwichni cia soczewki lub wystàpienia wtórnej jaskry. Operacja staje si wtedy konieczna, jest bardziej skomplikowana i nie zawsze pozwala na odzyskanie dobrego widzenia.! Poj cie zaçma dojrza a jest nieaktualne, gdy pochodzi z lat, kiedy nie by o mo liwoêci wszczepiania soczewek, a stosowane metody usuwania zaçm wymaga y wielomiesi cznego okresu rekonwalescencji. 7

8 Jakie znaczenie dla decyzji o usuni ciu zaçmy ma okulistyczna wizyta kwalifikacyjna w OOK SPEKTRUM? Pacjent decyduje si na operacj zaçmy wtedy, gdy przewiduje jej pozytywne efekty. Zaçma cz sto wspó istnieje z innymi chorobami oka. Lekarz operujàcy musi zapoznaç si ze stanem oka osoby przygotowywanej do operacji, a pacjent powinien dowiedzieç si, jakiego efektu mo e oczekiwaç. Wizyta kwalifikacyjna u okulisty operatora przed operacjà zaçmy ma na celu pe ne i wnikliwe zbadanie stanu narzàdu wzroku pacjenta. Zaçma mo e bowiem wyst powaç w oczach dotkni tych jednoczeênie innymi chorobami zwiàzanymi z wiekiem, których skutki uniemo liwià osiàgni cie pe nej ostroêci wzroku, o czym pacjent powinien byç uprzedzony. Choroby te mogà jednak stanowiç dodatkowe wskazanie do usuni cia zaçmy. Zwyrodnienie plamki zwiàzane z wiekiem (AMD) jest cz stym powodem analizy celowoêci wczesnego usuwania zaçmy. Plamka to nazwa tej cz Êci dna oka, która jest po o ona naprzeciw êrenicy. G stoêç nagromadzonych w niej czopków decyduje o wysokiej ostroêci widzenia w dal oraz zdolnoêci precyzyjnego widzenia z bliska. Spodziewany stopieƒ pooperacyjnego odzyskania wzroku zale y od stopnia uszkodzenia plamki. Niekiedy jednak AMD stanowi wskazanie do wczesnego usuni cie zaçmy, pozwalajàc na lepszà kontrol funkcji plamki w tych typach zwyrodnienia, które mo na skutecznie leczyç jedynie na okreêlonym etapie rozwoju. Retinopatia cukrzycowa tak e stanowi wskazanie do wczesnego usuni cia zaçmy, gdy zm tnia a soczewka utrudnia 8

9 kontrolowanie rozwoju oraz leczenie zmian na dnie oka. W tym aspekcie nawet uszkodzenie plamki makulopatia cukrzycowa, mimo gorszego rokowania co do ostroêci wzroku po usuni ciu zaçmy, mo e równoczeênie byç wskazaniem do tej operacji. We wszystkich formach jaskry istnieje wskazanie do wczesnego usuni cia zaçmy. Leczenie jaskry jako choroby nerwu wzrokowego wymaga obserwacji dna oka, które zaçma przes ania. Usuni cie zaçmy poprawia funkcj widzenia nawet wtedy, gdy jest ono ju cz Êciowo uszkodzone przez jaskr. Jaskra w przebiegu zespo u PEX, w której wysokie ciênienie jest spowodowane zablokowaniem odp ywu z ogami z uszczajàcej si soczewki, stanowi zdwojone wskazanie do wczesnego usuni cia zaçmy. Operacja przyczynia si do wyp ukania zanieczyszczeƒ z dróg odp ywu i usuwa ich êród o, co zarówno obni a ciênienie, jak i poprawia rokowanie. Pierwotne zamkni cie kàta stanowi szczególne i mocno uzasadnione wskazanie do wczesnego usuni cia zaçmy, która zwi ksza obj toêç soczewki zamykajàcej kàt przesàczania. Wczesne usuni cie zaçmy mo e go otworzyç, jest wi c równoczeênie operacjà przeciwjaskrowà. Pierwotne Zamkni cie Kàta to stan anatomiczny, typowy dla oczu nadwzrocznych (tzw. dalekowidzów ). Mo e on prowadziç do jaskry objawiajàcej si groênym dla wzroku atakiem. Stwierdzenie takiego stanu przedjaskrowego w oku z zaçmà poczàtkowà jest wskazaniem do jej wczesnego usuni cia (patrz str ). Zobacz tak e: informator SPEKTRUM pt. Jaskra jak leczyç i zapobiegaç? 9

10 Jak ustala si optymalnà dla pacjenta pooperacyjnà refrakcj oka? Mo liwoêç zastàpienia w asnej soczewki wszczepem wewnàtrzga kowym dobranym na miar pozwala zastosowaç takà jego moc optycznà, która mo e zniwelowaç wczeêniejszà wad wzroku. Lekarz, który b dzie przeprowadza operacj, podczas wizyty kwalifikacyjnej pyta pacjenta o jego wymagania wzrokowe zwiàzane m.in. z charakterem pracy i najbardziej przydatnà odleg oêcià optymalnego widzenia, zwracajàc jednoczeênie uwag na koniecznoêç zachowania w przysz oêci takiej optycznej równowagi obu oczu, która pozwoli na dobre obuoczne widzenie w dal i z bliska. Soczewka AcrySof IQ Natural. Po usuni ciu zaçmy pacjent, który zdecydowa si na zastosowanie wszczepu sztucznej soczewki zapewniajàcej normowzrocznoêç, a wi c dobrà ostroêç wzroku w dal bez korekcji, musi u ywaç okulary do bli y o mocy +2,5 lub + 3,0 D. Jest to sytuacja znana ka demu zdrowemu, normowzrocznemu cz owiekowi po 60 roku ycia, gdy wtedy w asna soczewka tak e traci zdolnoêç akomodacji, tzn. przystosowywania si do dobrego widzenia z bliska. Osoba, która by a wczeêniej krótkowidzem i jest przyzwyczajona do noszenia okularów w dal, a czytania 10

11 bez nich, woli zazwyczaj, by jej pooperacyjna refrakcja wynosi a ok. 2,5 lub 3,0 D, tzn. aby okulary w dal korygowa y jej krótkowzrocznoêç jak dawniej, a jednoczeênie aby mog a dobrze widzieç bez okularów z odleg oêci cm. Innym rozwiàzaniem jest tzw. monowizja. Polega ona na pooperacyjnej normowzrocznoêci jednego oka, przy za o eniu niskiej krótkowzrocznoêci, ok. 2,5 D, oka drugiego. Pozwala to widzieç w dal i czytaç bez okularów. W takich przypadkach pacjent powinien jednak u ywaç korekcji okularowej do dali podczas prowadzenia samochodu. Podobnie przy d ugotrwa ej pracy z bliskiej odleg oêci odpowiednie okulary dajà pe ny komfort widzenia obuocznego. Sà te pacjenci, który chcà uniezale niç si od okularów zarówno przy patrzeniu w dal, jak i z bliska. Najcz Êciej sà to dalekowidze, noszàcy na sta e okulary z soczewkami +, które muszà zmieniaç na silniejsze do bli y. Majà oni mo liwoêç wszczepienia implantu wieloogniskowego, który pozwala na widzenie w dal i z bliska bez zmiany okularów. Dla zapewnienia komfortu widzenia implant ten powinien byç wszczepiony do obu oczu (zobacz str. 15). Soczewka wieloogniskowa AcrySof IQ ReSTOR. 11

12 W jaki sposób oblicza si moc optycznà wszczepu (IOL), aby uzyskaç po àdanà refrakcj operowanego oka? Ostatnim elementem wizyt przygotowawczych przed usuni ciem zaçmy w OOK SPEKTRUM jest dokonanie pomiarów biometrycznych oka pacjenta. Na podstawie tych pomiarów zostaje obliczona moc optyczna implantowanej soczewki. Biometria optyczna jest obecnie najnowoczeêniejszà i najdok adniejszà metodà pomiarów. W OÊrodku Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM do obliczania mocy wszczepów wewnàtrzga kowych u ywany jest wysoko zaawansowany technologicznie aparat IOL-Master firmy Zeiss. Pomiary wykonywane sà metodà bezdotykowà. Ich wynik, wraz z pisemnà informacjà o zamierzonej, ustalonej z pacjentem pooperacyjnej refrakcji oka oraz o wybranym rodzaju wszczepu (IOL), stanowi podstaw dokonywanego komputerowo obliczenia jego mocy optycznej. Wynik tej kalkulacji pozwala przygotowaç indywidualnie dobranà soczewk IOL, która, opatrzona nazwiskiem pacjenta, oczekuje na niego w sali operacyjnej. Biometria akustyczna (USG) musi byç stosowana w przypadkach, w których zaawansowana zaçma uniemo liwia pomiary optyczne. Wykonuje jà lekarz, przyk adajàc do oka sond ultrasonograficznà. Nale y jednak pami taç, e operacja usuni cia zaçmy jest wykonywana przez naci cie rogówki, która jest bardzo wa nà sk adowà uk adu optycznego oka. Proces gojenia, indywidualny dla ka dej osoby, mo e niekiedy powodowaç takie odchylenia od wczeêniej zak adanych parametrów optycznych oka, e b dzie to wymaga o skorygowania okularami. 12

13 Jakim rodzajem wszczepu wewnàtrzga kowego mo na zastàpiç usuni tà soczewk? Oddzia operacyjny OOK SPEKTRUM oferuje pacjentom soczewki wewnàtrzga kowe, które pod wzgl dem swoich w aêciwoêci odpowiadajà najwy szym standardom Êwiatowym. Wszczepiana soczewka wewnàtrzga kowa powinna cechowaç si wysokimi walorami optycznymi, zdolnoêcià zabezpieczania wn trza oka przed promieniami ultrafioletowymi oraz doskona à elastycznoêcià, która umo liwia jej wszczepienie poprzez zminimalizowane ci cie operacyjne. Wszczepienie zrolowanej sztucznej soczewki wewnàtrzga kowej (implant). Rozpr ony implant soczewki pseudoakomodujàcej w torebce w asnej usuni tej soczewki. 13

14 Implanty soczewkowe z rodziny AcrySof IQ Natural stosowane w OOK SPEKTUM posiadajà te cechy. ElastycznoÊç implantu pozwala na jego zrolowanie wewnàtrz przyrzàdu dzia ajàcego na zasadzie strzykawki oraz natychmiastowe rozpr enie si po wstrzykni ciu do o a w asnej torebki soczewki. Zawieszona na fizjologicznym aparacie wi zad owym implantowana soczewka utrzymuje na trwa e w a- Êciwe po o enie zarówno pod wzgl dem anatomicznym, jak i optycznym. Posiada ona filtr ultrafioletu (UV) oraz ó tawe zabarwienie poch aniajàce szkodliwà dla receptorów siatkówki cz Êç widma niebieskiego. Jest to istotne dla oczu zagro onych zwyrodnieniem plamki zwiàzanym z wiekiem (AMD). Barwa implantu nie zmienia jednak subiektywnego odbioru kolorów. Eliminacja efektu obwodowego zniekszta cenia obrazu (ryc. A) jest dodatkowà w aêciwoêcià asferycznych soczewek AcrySof IQ Natural (ryc. B). Ryc. A Ryc. B 14

15 Soczewki wieloogniskowe AcrySof IQ ReSTOR pozwalajà na dobre widzenie zarówno z bliska, jak i z daleka. Cechuje je z o ona konstrukcja, która polega na innych w aêciwoêciach optycznych w centralnej cz Êci wszczepu, a innych w jej cz Êci oko ocentralnej. Dzi ki temu, wykorzystujàc zjawisko zw ania si êrenicy przy patrzeniu z bliska i jej poszerzenie przy patrzeniu w dal, mo na ograniczyç u ywanie okularów. Decyzja o wyborze typu implantowanej soczewki musi byç jednak podj ta po konsultacji z lekarzem przeprowadzajàcym operacj, który po analizie indywidualnych cech oka, a tak e potrzeb pacjenta, pomaga wybraç optymalny dla niego typ implantu. 15

16 Co daje pacjentowi poddajàcemu si operacji zindywidualizowana opieka anestezjologiczna w OOK SPEKTRUM? Zespó anestezjologiczny, z o ony z lekarzy i piel gniarek ze znajomoêcià specyfiki okulistycznych operacji mikrochirurgicznych, ma za zadanie zapewniç pacjentowi bezpieczeƒstwo oraz pe ny fizyczny i psychiczny komfort przed operacjà, podczas jej trwania i po operacji. Anestezjolog, aby zapewniç pe ne bezpieczeƒstwo pacjentowi, który chce poddaç si operacji usuni cia zaçmy, musi wczeêniej zapoznaç si z jego stanem zdrowia. Przedoperacyjna konsultacja anestezjologiczna obejmuje wywiad chorobowy, badanie fizykalne pacjenta oraz ocen jego wyników EKG i analiz laboratoryjnych. Na tej podstawie anestezjolog decyduje o mo liwoêci i Êrodkach zapewnienia pacjentowi pe nego bezpieczeƒstwa w czasie operacji. Metoda znieczulenia (znieczulenie miejscowe kroplowe lub przewodowe, a ze szczególnych wskazaƒ równie znieczulenie ogólne), jak równie premedykacja, sà indywidualnie dobierane i omawiane z chorym w sposób pozwalajàcy na wyeliminowanie jego niepokoju przedoperacyjnego. Godzin przed operacjà piel gniarka anestezjologiczna przyjmuje b dàcego na czczo pacjenta w sali przedoperacyjnej i przygotowuje go do znieczulenia wykonywanego przez lekarza anestezjologa. 16

17 W czasie operacji anestezjolog monitoruje stan ogólny pacjenta, zapewniajàc mu bezpieczeƒstwo oraz poczucie dobrostanu. Po usuni ciu zaçmy pacjent przez 1 godzin odpoczywa w pokoju pooperacyjnym, gdzie nad jego stanem ogólnym czuwa piel gniarka anestezjologiczna. Mo e tu rozmawiaç z rodzinà, jest pocz stowany goràcym lub zimnym napojem, mo e zjeêç Êniadanie. W jaki sposób usuwa si zaçm w OOK SPEKTRUM, aby zminimalizowaç uraz operacyjny? Istota wspó czesnej metody usuwania zaçmy polega na fakoemulsyfikacji, tzn. rozdrobnieniu soczewki wewnàtrz jej w asnej torebki. Po wyssaniu i wyp ukaniu rozdrobnionych mas oczyszczona z nich torebka, utrzymywana na fizjologicznym miejscu przez aparat wi zad owy, stanowi o e dla wszczepu sztucznej soczewki. Do fakoemulsyfikacji mas zaçmowych konieczna jest energia. Najcz Êciej jest to energia ultradêwi kowa, emitowana w obr bie soczewki przez wprowadzonà do niej g owic. Wraz z zaawansowaniem zaçmy wzrasta jej twardoêç, a co za tym idzie do rozdrobnienia mas zaçmowych konieczna jest zarówno wi ksza moc energii, jak i d u szy czas jej stosowania. Nie jest to oboj tne dla wra liwych tkanek oka, szczególnie dla rogówki, w której mogà wystàpiç zamglenia zwiàzane z urazem operacyjnym. 17

18 ! Oddzia Operacyjny OOK SPEKTRUM dysponuje najbardziej technologicznie zaawansowanym aparatem do fakoemulsyfikacji zaçmy. Jest to System INFINITI firmy Alcon. Przy usuwaniu zaçm twardych system INFINITI zwi ksza bezpieczeƒstwo operowanego oka, stosujàc technologi OZiL, która dzi ki oscylacyjnemu ruchowi g owicy rozdrabniajàcej soczewk minimalizuje zarówno energi ultradêwi kowà, jak i czas zabiegu. Przy usuwaniu zaçm mi kkich system INFINITI maksymalizuje bezpieczeƒstwo poprzez ca kowite wyeliminowanie energii ultradêwi kowej i zastàpienie jej energià strumienia p ynu technologia AquaLase (tzw. fako wodne ). Minimalizacja ci cia operacyjnego z u yciem systemu INFINITI jest mo liwa dzi ki koaksjalnej budowie g owicy wprowadzanej do wn trza ga ki. D ugoêç ci cia w rogówce wynosi zaledwie 2,2 mm, a g adkie i samodociskajàce si pod wp ywem ciênienia wewnàtrzga kowego brzegi rany zapewniajà jej pooperacyjnà szczelnoêç bez u ywania szwów. Brak szwu zwi ksza komfort pooperacyjny, tak e eliminuje trwa e zmiany krzywizny rogówki (astygmatyzm). 18

19 Jaki jest przebieg opieki pooperacyjnej w OOK SPEKTRUM? Wszystkie przedoperacyjne badania kwalifikacyjne pacjenta prowadzone przez okulist -operatora, anestezjologa oraz personel pomocniczy, a tak e przedstawiona ni ej pooperacyjna opieka lekarska mieszczà si w ofercie szeroko rozumianej procedury usuni cia zaçmy wykonywanej przez OOK SPEKTRUM. W dniu operacji, po oko o godzinnej obserwacji w sali pooperacyjnej, pacjent udaje si do domu z okiem zabezpieczonym opatrunkiem na czas podró y. W karcie informacyjnej, zawierajàcej opis operacji, sà wymienione przepisane mu leki oraz godziny ich stosowania, a tak e godzina wizyty kontrolnej w dniu nast pnym. Leki stosowane pooperacyjnie to krople antybiotykowo-steroidowe. W przypadku uczucia suchoêci operowanego oka lub piasku pod powiekami, który jest wynikiem przedoperacyjnego odka ania powierzchni oka oraz jego znieczulania, pacjent powinien zastosowaç nawil anie oka za pomocà sztucznych ez. Opatrunek oka operowanego mo e zostaç zdj ty po przyjeêdzie do domu w przypadku operacji w znieczuleniu kroplowym. W przypadku znieczulenia iniekcjami oko oga kowymi utrzymujàca si przez kilka godzin zmniejszona ruchomoêç powiek i operowanego oka powoduje dyskomfort widzenia obuocznego, dlatego te pacjent czuje si lepiej z opatrunkiem, który powinien pozostawaç na oku przez ca y dzieƒ. W dniu operacji nie ma adnych szczególnych ograniczeƒ w uczestniczeniu w yciu rodzinnym, oglàdaniu TV itp. 19

20 Krople antybiotykowo-steroidowe w dniu operacji powinny byç podawane do operowanego oka co 3 godz. Przed snem chory powinien przemyç delikatnie powieki i okolice oka za pomocà sterylnego gazika przegotowanà wodà lub roztworem soli fizjologicznej, powstrzymujàc si od mycia twarzy wodà wodociàgowà. Po zakropleniu leku oko zas ania si nowym, sterylnym opatrunkiem. W celu ochrony przed przypadkowym uciskiem oka w czasie snu wskazane jest na o enie na opatrunek sztywnej, plastikowej os onki, która powinna zostaç starannie przyklejona do skóry czo a i policzka antyalergicznym przylepcem. Nazajutrz po operacji pacjent zdejmuje opatrunek, przemywa okolice oka analogicznie jak przed snem i do czasu wizyty kontrolnej podaje do oka co 3 godz. krople. W czasie kontrolnej wizyty okulistycznej w pierwszym dniu po operacji pacjent ocenia swoje samopoczucie i zostaje poddany badaniu ostroêci wzroku, ciênienia wewnàtrzga kowego, a tak e szczegó owej biomikroskopowej kontroli operowanego oka. W zale noêci od wyniku badania zostajà ustalone dalsze zalecenia terapeutyczne, kolejna wizyta kontrolna (do 7 8 dni) oraz przewidywany termin powrotu do aktywnoêci zawodowej. Wynik drugiej obowiàzkowej kontroli pooperacyjnej decyduje o wyznaczeniu przez lekarza, który prowadzi operacj, kolejnych wizyt. Docelowe okulary korekcyjne zapewniajàce widzenie obuoczne mogà byç przepisane dopiero po pe nej stabilizacji stanu refrakcji operowanego oka, najcz Êciej po kilku tygodniach. 20

21 Jakie sà w Êwietle wczeêniej opisanej procedury operacji wspó czesne wskazania do usuni cia soczewki? Wspó czesne metody mikrochirurgii okulistycznej oraz mo liwoêci zastàpienia w asnej soczewki wysokiej jakoêci implantem zwi kszajà zarówno bezpieczeƒstwo zabiegu, jak i jego efekt funkcjonalny. Powoduje to poszerzenie wskazaƒ operacyjnych. Usuwanie zaçmy poczàtkowej Obecna technika operacji zaçmy pozwala na jej wykonywanie w systemie chirurgii jednego dnia, a ma a i samouszczelniajàca si rana operacyjna, która nie wymaga zak adania szwu oraz krótkotrwa oêç zabiegu wp ywajà na minimalizacj powik aƒ oraz szybkà rehabilitacj wzrokowà. Z tego powodu aktualnie wskazaniem do usuni cia zaçmy jest subiektywnie odczuwany dyskomfort widzenia. Takie post powanie znajduje obiektywne uzasadnienie w tym, i odzyskanie pe nej sprawnoêci wzrokowej po usuni ciu zaçmy we wczesnym okresie zm tnienia soczewki jest pe niejsze i szybsze. A zatem wczesna operacja, z szybkim powrotem do aktywnoêci, przynosi korzyêci nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale tak e spo- ecznym i ekonomicznym. Chirurgiczna korekcja wysokich wad wzroku przez wymian soczewki Mo liwoêç wymiany w asnej soczewki na odpowiednio dobrany implant o mocy korygujàcej wysokà wad refrakcji stanowi dobre rozwiàzanie w tych przypadkach, w których stopieƒ wady przekracza granice mo liwoêci laserowej chirurgii refrakcyjnej. 21

22 W wysokiej krótkowzrocznoêci takie post powanie jest wskazane szczególnie przy rozpoczynajàcym si rozwoju zaçmy, zwi kszajàcej krótkowzrocznoêç i wybitnie pogarszajàcej widzenia. W wysokiej nadwzrocznoêci usuni cie soczewek i zastosowanie implantu stanowi dodatkowo sk adowà leczenia Jaskry Pierwotnie Zamkni tego Kàta (JPZK). Oczy nadwzroczne sà anatomicznie predysponowane do jaskry tego typu i badanie za pomocà OCT VISANTE mo- e wykazaç w nich istnienie Pierwotnego Zamkni cia Kàta na wi kszej lub mniejszej cz Êci obwodu. Stanowi to stan przedjaskrowy, a wczesne usuni cie m tniejàcej soczewki jest leczeniem profilaktycznym. Ryciny na stronie 23. przedstawiajà obraz przedniego odcinka oka z zaznaczonym szczelinowato wàskim dost pem do szczytu kàta utworzonego przez rogówk i le àcà na soczewce t czówk (ko o ó te, ryc. A). W stanie poszerzenia êrenicy fa dy t czówki stykajàc si z rogówkà, ca kowicie odcinajà dost p cieczy wodnistej do szczytu kàta przesàczania, gdzie znajdujà si drogi odp ywu (ko o czerwone, ryc. A). Po usuni ciu m tniejàcej soczewki i zastàpieniu jej implantem kàt rogówkowo-t czówkowy jest szeroki i nie zamyka dost pu cieczy wodnistej do dróg odp ywu nawet po rozszerzeniu êrenicy (ko a zielone, ryc. B). PAMI TAJ! W oczach nadwzrocznych, w których z wiekiem wyst puje Pierwotne Zamkni cie Kàta ze wzrostem ciênienia prowadzàcym do jaskry, usuni cie soczewki otwiera naturalnà drog odp ywu cieczy wodnistej i stanowi skuteczne, przyczynowe leczenie przeciwjaskrowe.

23 Ryc. A Obrazowanie przedniego odcinka za pomocà aparatu OCT VISANTE pokazuje, jak skuteczne jest wczesne usuni cie zaçmy w oku, w którym dochodzi do zamkni tego kàta w wyniku sfa dowania t czówki przy rozszerzeniu si êrenicy (ryc. A, po prawej). Ryc. B Ryc. B. to obraz szerokiego dost pu do kàta przesàczania w drugim oku tej samej osoby, w którym zosta a usuni ta zaçma. Stan ten nie zmienia si mimo rozszerzenia êrenicy (ryc. B, po prawej). Zobacz tak e: informator SPEKTRUM pt. Jaskra jak leczyç i zapobiegaç? 23

24 Czy operacja zaçmy jest ca kowicie bezpieczna i nie grozi adnymi powik aniami? Post p technologiczny, jaki dokona si wdziedzinie techniki usuwania zaçmy niezwykle zwi kszy bezpieczeƒstwo tej operacji, nie móg jednak wstu procentach znieêç ryzyka, które wià e si z ka dym naruszeniem ciàg oêci tkanek, zw aszcza organu tak wra liwego, jakim jest oko. Zespó operatorów OOK Spektrum posiada wysokie kwalifikacje i du e doêwiadczenie zawodowe. Bezpieczeƒstwo ich dzia aƒ wspomaga tak e wysoka jakoêç instrumentów i materia ów, którymi si pos ugujà. Wspomaga je równie staranne przygotowanie przedoperacyjne, majàce na celu takie poznanie stanu okulistycznego i ogólnego pacjenta, które sprowadza do minimum zdarzenia nieprzewidziane. Pisemna zgoda na poddanie si operacji usuni cia soczewki i wszczepienia implantu jest wymagana przez prawo. Zgoda ta powinna byç wyrazem przemyêlanej decyzji, podj tej tak e ze ÊwiadomoÊcià, i zdarzeƒ nieprzewidzianych nigdy nie udaje si wyeliminowaç ca kowicie. Ta broszura, z której treêcià sam pacjent, jak i jego otoczenie, mo e zapoznaç si przed wizytami kwalifikacyjnymi, ma na celu u atwienie mu zrozumienia istoty operacji oraz istniejàcych w jego przypadku wskazaƒ. U atwiaç powinna tak e rozmowy z okulistà i operatorem oraz w aêciwà ocen przewidywanego wyniku operacji w zestawieniu z innymi, wspó istniejàcymi chorobami oka. Wszystko to powinno zmniejszyç l k przed operacjà. Mamy nadziej, ze nasza inicjatywa informacyjna osiàgnie zamierzone cele. Copyright by M.H. Ni ankowska, Wroc aw 2010

25

26

27

28 Kierownictwo: prof. dr hab. M. Hanna Ni ankowska Zapewniamy pe ne SPEKTRUM leczenia okulistycznego NASI SPECJALIÂCI Prof. dr hab. Maria Hanna Ni ankowska Dr n. med. Marek åwirko Dr n. med. Magdalena Koziorowska Dr n. med. Jaros aw Marek Dr n. med. Maria Muzyka-Woêniak Dr n. med. Jolanta Oficjalska Dr n. med. ukasz Szelepin Dr n. med. Hanna Zajàc-Pytrus SPECJALIÂCI WSPÓ PRACUJÑCY Dr n. med. Aneta Hill-Bator Dr n. med. Joanna Jakubaszko-Jab oƒska Dr n. med. Rados aw Kaczmarek Dr n. med. Patrycja Krzy anowska-berkowska Dr n. med. Krystyna Pellar Lek. specj. ch. oczu Ewa Anielska Lek. specj. ch. oczu Anna Barç Lek. specj. ch. oczu Piotr Marszalik Lek. specj. ch. oczu Beata Szwacz Lek. specj. ch. oczu Maria Turska OÊrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 58, Wroc aw, fax: Godziny otwarcia oraz rejestracja Pn. Pt. godz. 07:30 19:30, Sob. godz. 08:00 14:00 tel , , Umowy z ubezpieczycielami Tel. kom wy àcznie us ugi odp atne Akceptowane formy p atnoêci karty kredytowe, gotówka, przelewy bankowe

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Nr 35 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej LabForum maj 2008 Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Szanowni Paƒstwo, Spis

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011 NR 37 - Wiosna 2011 Wydawnictwo BKT ARTYKU Y JAK ROZKWITNÑå NA WIOSN...4 KASY FISKALNE DLA LEKARZY...7 OBJAW JAWY Y ALERGII...10 LEPIEJ S YSZEå...11 APLERENON... ENON......16-17 NOWOCZESNE PROT EZY...18

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym z efektów prac mi dzynarodowego zespo u, realizujàcego drugi rok projektu

Bardziej szczegółowo

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899 magazyn pacjentów klinik medycznych LUX-MED medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 1/37 ROK X KWARTALNIK MARZEC 2008 www.luxmed.pl Ergonomia w miejscu pracy str. 7 W NUMERZE LUX MED SPIS TREŚCI Przysz

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo