Jak kontrolować tkowzroczność? CHIRURGIA LASEROWA. Wady wzroku u dzieci. Krótkowzroczność Nadwzroczność Astygmatyzm. dr n. med. Anna M.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak kontrolować tkowzroczność? CHIRURGIA LASEROWA. Wady wzroku u dzieci. Krótkowzroczność Nadwzroczność Astygmatyzm. dr n. med. Anna M."

Transkrypt

1 Program wczesego wykrywaia wad wzroku u dzieci klas II szkół podstawowych m. st. Warszawy prof. dr hab.. med. Jerzy Szaflik Kliika Okulistyki II WL AM w Warszawie ie, Samodziely Publiczy Kliiczy Szpital Okulistyczy; Kierowik: prof. dr hab.. med. Jerzy Szaflik BRAK BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH OKREŚLAJĄCYCH WYSTĘPOWANIE WAD WZROKU W POLSCE!!! Krótkowzroczo tkowzroczość: Częstość występowaia 20% Polad Szaflik et al, 2004 UK Poiter, 2001 Spai Motes-Mico Mico et al., 2003 Australia Jughas et al., 2002 USA Kleistei et al., 2003 Sigapore Quek et al., 2004 Hog Kog Fa et al., 2004 Japa Matsumura et al., % 17% 25% 74% 12% 80% 60% POLSKA Na podstawie badań przeprowadzoych prawie 10 lat temu wśród młodzieŝy, szacowało o się, Ŝe e wady mogą występować u ok. 20 procet ucziów. Jedak badaia pokazały, Ŝe e odsetek ucziów, które wymagają korekcji moŝe być trzykrotie wyŝszy. Pozań badaia a dzieciach w wieku 7-18 lat 45% wad wzroku Katowice badaia Gazety Wyborczej ucziowie szkół podstawowych 40% wad wzroku, w tym 10% iedowidzeia WARSZAWA - wiosa ucziów klas IV-VI VI szkół podstawowych przebadaliali lekarze z Kliiczego Szpitala Okulistyczego (współpraca praca z razem z pracowikami Gazety Wyborczej) w ramach akcji "Światło w szkole". Wyiki badań były alarmujące. Poad połowa owa dzieci wymaga pilej korekty wad wzroku. Poad 70% ucziów trzeba leczyć. Dzieci zdrowe bez odchyleń w badaiu okulistyczym - 49 dzieci = 14,5 % Dzieci wymagające pilego doboru korekcji 182 dzieci - 53,5 % Uzyskae wyiki pierwszej akcji stały się impulsem do kotyuacji badań. Dzięki wspólej iicjatywie Biura Polityki Zdrowotej Urzędu m.st. Warszawy i Samodzielego Publiczego Kliiczego Szpitala Okulistyczego powstał Profilaktyczy Program Wczesego Wykrywaia Wad Wzroku u Dzieci Klas II Szkół Podstawowych Miasta Stołeczego eczego. Badaiami objęto poad 1500 dzieci.

2 Wady wzroku u dzieci dr. med. Aa M. Ambroziak Krótkowzroczość Nadwzroczość Astygmatyzm Katedra i Kliika Okulistyki II WL AM w Warszawie ie, Samodziely Publiczy Kliiczy Szpital Okulistyczy; Kierowik: prof. dr hab.. med. Jerzy Szaflik To, Ŝe e dziecko według rodziców dobrze widzi, ie ozaczy Ŝe e ie ma wady wzroku. Oko dziecka potrafi dopasować ( wyostrzy wyostrzyć ) swój układ wzrokowy do oglądaych przedmiotów i dzięki swej duŝej zdolości akomodacji potrafi widzieć pomimo wady wzroku. Wywołać to moŝe u dziecka bóle głowy, złe samopoczucie i apatię, iechęć do auki, złe wyiki w szkole. Wady wzroku wymagają korekcji!!! Astygmatyzm - wadzie tej towarzyszyć mogą bóle głowy, dzieci z astygmatyzmem powii osić odpowiedio dobrae okulary a stałe. Nadwzroczość - Dziecko dobrze widzi z daleka, ale moŝe mieć kłopoty z czytaiem, bóle głowy i oczu, łatwe męczeie przy czytaiu, zamgloe widzeie. To teŝ powio zaiepokoić rodziców. Krótkowzroczo tkowzroczość - Dzieci pochylają się ad ksiąŝką, za blisko podchodzą do telewizora, często mruŝą oczy. W tym przypadku koiecze jest oszeie okularów. Miarodaje jest jedyie badaie wady wzroku u okulisty po podaiu kropli czyli poraŝeiu akomodacji!!! W związku ze zmiaą stau refrakcji wraz z wiekiem u dzieci oszących okulary bądź soczewki kotaktowe obowiązkowa kotrola co 6 miesięcy!!! Wady wykryte w młodym wieku i odpowiedio korygowae mogą być wyleczoe wyleczoe, czyli ie prowadzić do stałego iedowidzeia. Jak kotrolować krótkowzroczo tkowzroczość? 2 godzia dobowa praca przy komputerze zwiększa ryzyko krótkowzroczości dwukrotie. Czyikiem protekcyjym zaś jest tzw. outdoor activity, czyli czas spędzay przez dziecko a zajęciach rekreacyjosportowych. Krótkowzroczość powia być skorygowaa w pełi, iepeła korekcja prowadzi do postępu krótkowzroczości!!!

3 Czyiki rozwoju krótkowzroczości ci to: obecość geów krótkowzroczo tkowzroczości, ci, krótkowzroczi rodzice (oboje rodzice krótkowzroczi to dziecko 6 razy częściej rozwija krótkowzroczo tkowzroczość, jedo z rodziców- 1,7 razy częściej), refrakcja w 5-6 r. Ŝ. miejsza iŝ +0,75 D, iedokorekcja, praca z bliskiej odległości, szczególie czytaie oraz praca przy komputerze, wysoki poziom edukacji. Wstępe wyiki badań profilaktyczego programu wczesego wykrywaia wad wzroku u dzieci klas II szkół podstawowych m. st. Warszawy Listopad/grudzień 2007 dr Alicja Krawczyk Katedra i Kliika Okulistyki II WL AM w Warszawie ie, Samodziely Publiczy Kliiczy Szpital Okulistyczy; Kierowik: prof. dr hab.. med. Jerzy Szaflik Główy cel badaia Poprawa fukcjoowaia wzrokowego dzieci poprzez wczese wykrywaie wad wzroku Zapobiegaie i leczeie iedowidzeia Ocea epidemiologicza populacji 8-latków, u których występują zaburzeia widzeia Cele pośredie Wczese diagozowaie wad wzroku u dzieci w wieku szkolym ObiŜeie częstości występowaia ieskorygowaych wad wzroku u dzieci i młodzieŝy a tereie m. st. Warszawy Zwiększeie świadomości społeczej (szczególie wśród rodziców) a temat wad refrakcji i ich astępstw oraz potrzeby wczesego diagozowaia i leczeia Etapy przeprowadzaych badań Wstępe akiety wypełiae przez rodziców Pełe badaie okulistycze w szkole Dalsze badaie diagostycze i postępowaie powaie leczicze przeprowadzae w Kliice Okulistyczej Akiety dla rodziców- iformacje dotyczące ce : porodu i okresu oworodkowego dziecka przewlekłych chorób przyjmowaych leków stosowaej korekcji okularowej ewetualego występowaia zeza w okresie iemowlęcym i przedszkolym występowaie schorzeń okulistyczych w rodziie

4 Akieta dla rodziców iformacje dotyczące ce problemów związaych zaych z widzeiem dzieci występowaie zamazaego widzeia problemy z auką czytaia i pisaia ieprawidłowa postawa podczas odrabiaia lekcji bóle oczu wady wzroku w rodziie Badaie okulistycze Badaie ostrości widzeia do bliŝy i dali testami w skali logmar Test zasłaiaia/ods aiaia/odsłaiaia oka Widzeie barw (test Ishihary) Widzeie stereoskopowe (test TNO) Badaie refrakcji przed i po poraŝeiu akomodacji Badaie długości gałki oczej Badaie przediego odcika i da oczu Testy do badaia ostrości widzeia (w skali logmar) zastosowae podczas badaia Badaie ostrości widzeia Badaie widzeia stereoskopowego Badaie widzeia barw

5 Badaie przediego odcika i da oka w lampie szczeliowej Podsumowaie wstępych wyików w badań Wstępe wyiki badań Programem objęto 1563 dzieci z 27 warszawskich szkół podstawowych Na badaie zgłosiło o się 1438 dzieci Na podstawie wyików w badaia moŝemy wyróŝić dwie główe grupy I grupa dzieci wymagających skorygowaia wady wzroku lub dalszego badaia diagostyczego 37% II grupa dzieci wymagających obserwacji 63% Takie same wady wzroku- róŝe ostrości widzeia Dzieci z takimi samymi wartościami wad wzroku-.p D (adwzroczości) ci) mogą zajdować się w obu grupach, poiewaŝ mają róŝe ostrości widzeia KaŜde oko ma ią zdolość do akomodacji czyli dostosowaia kształtu tu soczewki do róŝych odległości KaŜde dziecko wymaga kotroli wady wzroku co ajmiej raz w roku W badaej populacji 8-latków z odchyleiami w badaiu 80% dzieci ma adwzroczość 10% wadę krótkowzroczo tkowzroczość U pozostałych 10% dzieci stwierdzoo ie wady i odchyleia w badaiach (ieprawidłowe widzeie barw, ieprawidłow ową budowę tarczy erwu wzrokowego, zez) Wady wzroku wśród dzieci wymagających obserwacji (II grupa) Wyiki badań 63% poddao szczegółowej aalizie Nadwzroczość Wada < +1.0 D 15% Wada > +1.0 <+2.0 D 28% Dł. gałki powyŝej 23mm i adwzroczość 19%

6 I grupa dzieci - wymagających skorygowaia wady wzroku lub dalszego postępowaia powaia diagostyczego 37% 37% dzieci skierowaych a dalsze badaia, spośród ich 35% do dobraia korekcji okularowej 18% ma wadę adwzroczości ci do % ma wadę adwzroczości ci powyŝej % ma wadę krótkowzroczo tkowzroczości ci 1% ma wadę róŝowzroczo owzroczościci z iedowidzeiem Nadwzroczość do +2.0D mała a wada wzroku- duŝe e problemy z czytaiem 15% dzieci (spośród wymagających obserwacji - II grupa) 18% dzieci (spośród skierowaych a badaia - I grupa) iewielkie, ieskorygowae wady wzroku często powodują dolegliwości w postaci pogorszeia ostrości widzeia, bólów oczu, zamazaego widzeia występowaie tych objawów w zgłaszali rodzice w wypełiaych przez siebie akietach (1 etap) Grupa dzieci z adwzroczości cią do +2.0 D Dzieci te wymagają bardzo idywidualego podejścia przy doborze okularów Dzieci z tej grupy wymagają stałej kotroli i czujego obserwowaia, gdy pojawiają się trudości w pracy z bliska Nadwzroczość powyŝej +3.0 D dobra ostrość widzeia- duŝa a wada wzroku 7% dzieci Osoby z taką wadą wzroku mogą mieć bardzo dobrą ostrość widzeia do dali i duŝe problemy z czytaiem (bóle oczu, głowy, zuŝeie czytaiem) Stałe pokoywaie wady wzroku powoduje dyskomfort podczas pracy wzrokowej z bliska a czasami występowaie zeza RóŜowzroczość iewielki procet - duŝy y problem Dzieci z róŝowzroczości cią U 1% stwierdzoo wadę róŝowzroczo owzroczości ci z iedowidzeiem Są to dzieci, które praktyczie widzą jedym okiem Mózg wybiera obraz z oka, które dobrze widzi, pomijając zamazay obraz z oka z ieskorygowaą wadą wzroku Taka osoba często ie wie, Ŝe jedym okiem widzi bardzo słabo Wada wzroku u tych dzieci jest truda do wykrycia bardzo dobrze widzą jedym okiem i ie są świadome iedowidzeia w drugim oku Gdy wada ta zostaie wykryta w wieku szkolym jest bardzo truda do wyrówaia, waia, a iedowidzeie trude do leczeia

7 Krótkowzroczo tkowzroczość- duŝe e obiŝeie ostrości widzeia przy iewielkiej wadzie wzroku 10% dzieci wada wzroku u tych dzieci jest ajszybciej wykrywaa i zwykle skuteczie korygowaa okularami do pełej ostrości widzeia dzieci te wymagają stałej kotroli ostrości widzeia, dokładych badań da oka Dzieci z dobrą ostrości cią widzeia, wadą wzroku poiŝej +1.0 D i długod ugością gałki oczej większ kszą iŝ przeciętie Grupa dzieci wymagająca kotroli ostrości widzeia co pół roku celem szybkiego skorygowaia wady wzroku, gdy taka się pojawi Wioski Dzieci wymagają dokładych badań okulistyczych Kotroli ostrości widzeia (z bliska i daleka) Badaia wady wzroku po poraŝeiu akomodacji awet wtedy gdy mają dobrą ostrość widzeia Niezwykle pomoce było badaie długości gałki oczej, gdyŝ pomogło o określić grupę dzieci szczególie wymagających dalszej obserwacji w kieruku krótkowroczości ci Dziękujemy za uwagę

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca r 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 6 marca WYDARZENIA Obradowali a IV Sesji Rady Miejskiej Za ami pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2015 roku. Posiedzeie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU OPTYKÓW KRIO *

PROGRAM VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU OPTYKÓW KRIO * PROGRAM VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU OPTYKÓW KRIO * CZWARTEK 15.XI.2007 od 14.00 zakwaterowanie uczestników Kongresu, czas wolny 18.00-21.30 kolacja (bufet szwedzki) PIĄTEK 16.XI.2007 7.00-9.00 śniadanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok poradnik dla szkolnego koordynatora i realizatorów programu edukacyjnego Wybierz Życie Pierwszy Krok Autorzy: Magdalena Ankiersztejn Bartczak Agnieszka Górecka Konsultacja medyczna: Dr n. med. Piotr Bobkiewicz

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia Chełm, listopad 2007 rok Spis treści WSTĘP...3 I. DEFINICJE: ZDROWIA, OCHRONY ZDROWIA, CHOROBY, PROMOCJI ZDROWIA..3 II. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą Dz.U. z 2004r. Nr282, poz.2814 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 56, poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wybór systemu klasy ERP metod AHP

Wybór systemu klasy ERP metod AHP BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 5 3-22 (200) Wybór systemu klasy ERP metod AHP A. CHOJNACI, O. SZWEDO e-mail: adrzej.chojacki@wat.edu.pl Wydzia Cyberetyki WAT ul. S. aliskiego 2, 00-908 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U.04.282.2814 Dz.U.07.56.379 1

Dz.U.04.282.2814 Dz.U.07.56.379 1 Dz.U.04.282.2814 Dz.U.07.56.379 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą (Dz. U. z dnia 30

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2009 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2009 1

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT (ELE-55+) Numer umowy 2008-1927/001-001. www.ele-55plus.eu

EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT (ELE-55+) Numer umowy 2008-1927/001-001. www.ele-55plus.eu E E 55+ EMPLOYABILITY LEARNING ENVIRONMENT (ELE-55+) Numer umowy 2008-1927/001-001 www.ele-55plus.eu RAPORT KRAJU PARTNERSKIEGO Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD GRUP DOCELOWYCH Polska 2009 Ten projekt jest

Bardziej szczegółowo

Stan odżywienia ludzi starszych mieszkających w małym mieście Twardogórze

Stan odżywienia ludzi starszych mieszkających w małym mieście Twardogórze Różańska Probl Hig Epidemiol D, Wyka J, Bierat 2013, 94(3): J. Sta 503-508 odżywieia ludzi starszych mieszkających w małym mieście Twardogórze 503 Sta odżywieia ludzi starszych mieszkających w małym mieście

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE F u n d a c j a MY Pa c j e n c i Ewa Borek Maria Libura Agnieszka Chwiałkowska Magdalena Kołodziej Joanna Turkiewicz PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE Z PERSPEKTYWY RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Ewa Borek Maria

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Warszawa 2009

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Warszawa 2009 Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Warszawa 2009 Rekomendacje przygotował zespół ekspertów w składzie: 1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Górecki Konsultant

Bardziej szczegółowo

Jak dbać. Jak zadbać, Gdy gra. Szpital zbiera wspomnienia s. 14. o stopy swojego dziecka? s. 6. by dziecko chodziło prawidłowo s.

Jak dbać. Jak zadbać, Gdy gra. Szpital zbiera wspomnienia s. 14. o stopy swojego dziecka? s. 6. by dziecko chodziło prawidłowo s. ISSN 2081-23 - 61 MIESIĘCZNIK GRUDZIEŃ 2012 (40) Szpital zbiera wspomnienia s. 14 Gdy gra zaczyna rządzić... s. 16 Jak dbać o stopy swojego dziecka? s. 6 Jak zadbać, by dziecko chodziło prawidłowo s. 9

Bardziej szczegółowo

Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży Łódź, 2013 rok

Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży Łódź, 2013 rok Załącznik do Uchwały nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży Łódź, 2013 rok Wprowadzenie Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym

Bardziej szczegółowo