Umowa Nr./2019r./.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Nr./2019r./.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 7 do SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Egz. Nr. [Ogólne warunki umowy] Umowa Nr./2019r./.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 WYKONAWCĄ: Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 REGON: , NIP: reprezentowaną przez: Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 6021 płk Jarosława MUSIAŁA a Tel./Fax/ .:.... NIP:.. REGON:.... KRS:.. (lub Ewidencja Działalności Gosp.) reprezentowaną Sprawa numer: 14/2019/PN/INFR przez:.... Umowę zawarto w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych 1 (Dz. U. z 2018 r., poz z późn. zm.). 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych komunalno - bytowych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021 w Warszawie przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO (dalej zwanego, jako przedmiot Umowy ) zgodnie z załącznikiem Nr 1 tj.: Specyfikacją asortymentowo - cenową stanowiącym integralną część Umowy. 2. Termin realizacji Umowy: od dnia podpisania Umowy do dnia r. 1 Ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986z późn. zm.). 1

2 3. Przedmiot Umowy wykonany będzie sukcesywnie, według składanych zamówień przez ZAMAWIAJĄCEGO. Zlecenia wykonania przedmiotu Umowy zostaną przesłane WYKONAWCY pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem. 4. Czas odbioru i wywozu odpadów komunalnych deklarowany przez WYKONAWCĘ wynosi.. godzin, licząc od chwili przesłania (za pośrednictwem faksu lub ) zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO [dotyczy części I]. Czas odbioru i wywozu nieczystości płynnych komunalno - bytowych deklarowany przez WYKONAWCĘ wynosi.. godzin, licząc od chwili przesłania (za pośrednictwem faksu lub ) zapotrzebowania przez ZAMAWIAJĄCEGO [dotyczy części II]. 5. Realizacja przedmiotu Umowy objętego niniejszą Umową odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO w związku z czym, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy w stosunku do ilości wymienionych w załączniku Nr Termin obowiązywania Umowy: od dnia podpisania Umowy do dnia r. lub do wyczerpania środków finansowych, o których mowa w 2 ust. 2 Umowy. Za datę zawarcia Umowy uznaje się datę podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO. 2 WARTOŚĆ UMOWY 1. Wartość Umowy obejmuje wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT. 2. Wartość netto Umowy:... zł; Słownie:.... /100 gr.; Wartość brutto Umowy: zł; Słownie:... /100 gr.; Wartość podatku VAT:..... zł; Słownie:...../100 gr. 3. Szczegółowa Specyfikacja cenowa w załączniku Nr 1 do przedmiotowej Umowy. 4. Rozliczenie przedmiotu Umowy odbywać się będzie za faktyczną ilość m 3 odebranych odpadów, a nie za ilość opróżnionych pojemników bądź kontenerów. 5. Przez cały okres realizacji Umowy będą obowiązywały stałe ceny, które nie będą podlegały zmianie. 6. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie, w kwocie brutto, o której mowa w ust. 2. Określone w ten sposób wynagrodzenie obejmuje całkowitą należność, jaką ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapłacić WYKONAWCY z tytułu realizacji Umowy w tym: transportu, odbioru i rozładunku, pojemników do gromadzenia odpadów z zastrzeżeniem, opłat środowiskowych, podatków itp. 3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY, OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy, o którym mowa w 1 ust. 4 terminowo, w sposób sprawny z kompleksów wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO z zachowaniem należytej staranności. 2. WYKONAWCA zobowiązany jest w szczególności realizować przedmiot Umowy: 1) zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 2) w terminie określonym 1 ust. 3 Umowy, 2) zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2018, poz. 799 z późn. zm.), Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm). 3. W ramach zamówienia WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU na zasadzie użyczenia pojemniki na przechowywanie odpadów pokonsumpcyjnych. Użyczone pojemniki muszą być wielokrotnego użytkowania, sprawne technicznie, ze szczególnym uwzględnieniem ich szczelnego zamknięcia. Pojemniki będą wymieniane przy odbiorze (pełne na czyste i zdezynfekowane). 4. Przekazanie odpadów odbywać się będzie na podstawie karty przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973). 2

3 5. W przypadku braku możliwości technicznych (np. awarii sprzętu/pojazdu lub braku zamawianego typu kontenera na dany podany dzień odbioru odpadów) WYKONAWCA we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się zapewnić zastępczy transport i ponosi za niego pełną odpowiedzialność. 6. WYKONAWCA realizując przedmiot Umowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i BHP. 7. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia powstałe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z własnej winy ze zobowiązaniem się do poniesienia kosztów ich usunięcia. 8. WYKONAWCA zobowiązany jest do informowania ZAMAWIAJĄCEGO o każdorazowych zmianach w zakresie posiadania wymaganych uprawnień, stanowiących podstawę do realizacji przedmiotu Umowy przy zachowaniu formy pisemnej. 9. WYKONAWCA na minimum 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu Umowy zobowiązany jest do przedstawienia: 1) listy osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu przedmiotu Umowy; 2) wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów biorących udział w wykonywaniu przedmiotu Umowy; (wszelkie zmiany osobowe, sprzętowe na etapie realizacji przedmiotu Umowy należy zgłosić pisemnie ZAMAWIAJĄCEMU). 4 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 4 Umowy, nastąpi przelewem po wykonaniu Przedmiotu Umowy i jego odbiorze bez uwag i zastrzeżeń przez ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie 30 dni od dnia otrzymania /każdorazowo/ prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz dokumentów o których mowa w 3 ust. 4 na rachunek WYKONAWCY wskazany na fakturze VAT. 2. Faktura VAT powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 3. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO polecenia przelewu bankowego na rachunek WYKONAWCY. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w 2 ust. 2, obejmuje całkowitą należność, jaką ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapłacić za wykonanie przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy. 5. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo potrącania z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia kar umownych. 5 WIERZYTELNOŚCI WYKONAWCA nie może bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 6 KARY UMOWNE 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługują kary umowne: 1) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w 2 ust. 2 Umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, 2) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w 2 ust. 2 Umowy, gdy WYKONAWCA odstąpi od Umowy z przyczyn nieleżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, 3) W przypadku nie dotrzymania przez WYKONAWCĘ terminu wykonania Umowy określonego w 1 ust. 4, zapłaci on ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za każdy 3

4 rozpoczęty dzień opóźnienia w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w 2 ust. 2 Umowy, 2. Strony zastrzegają, że wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % wartości Umowy, o której mowa w 2 ust WYKONAWCA oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego, powstałych należności z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 1, z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, o którym mowa w 2 ust. 2. Potrącenie następuje w terminie płatności faktury. 4. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 3, ZAMAWIAJĄCY złoży WYKONAWCY oświadczenie o potrąceniu kar umownych oraz wystawi notę obciążeniową określająca wysokość kary umownej i termin zapłaty noty. Potrącenia ZAMAWIAJĄCY DOKONA w terminie 14 dni gdy WYKONAWCA nie zapłaci noty obciążeniowej.oraz wystawi notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych. 5. W przypadku, gdy naliczona kara umowna nie będzie mogła być w całości potrącona z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY dochodzić będzie pozostałej kwoty na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 6. Strony ustalają następujące sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 1) w przypadku nie przedstawienia w terminie dowodów, o której mowa w 10 ust. 4 WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę w wysokości 0,2 % kwoty określonej w 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 2) w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego 10 ust. 4 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób realizujących przedmiotową usługę ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od Umowy i naliczyć dodatkowo karę umowną w wysokości 1% kwoty określonej w 2 ust W przypadku uszkodzenia przez WYKONAWCĘ podczas wykonywania przedmiotu Umowy, np. infrastruktury, wyposażenia lub urządzeń będących własnością ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązuje się do naprawy szkody w pełnym wymiarze poprzez wykonanie naprawy wyposażenia lub dostarczenia nowego, jeśli dojdzie do jego uszkodzenia lub zagubienia podczas wykonywania przedmiotu Umowy. 8. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone ZAMAWIAJĄCEMU i jego pracownikom, osobom trzecim, spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 3. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie musi zawierać uzasadnienie. 4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron, skutkuje jej rozwiązaniem w przyszłości, w terminie wskazanym przez Stronę odstępującą nie wcześniej jednak niż w dniu otrzymania oświadczenia. Odstąpienie, o którym mowa na wstępie nie narusza stosunku prawnego łączącego Strony w zakresie już wykonanego przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy). 8 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY. PODWYKONAWCA/Y [Postanowienia 8 Umowy zostaną doprecyzowane na etapie podpisania Umowy] 4

5 1. WYKONAWCA wykona własnymi siłami przedmiot Umowy: /PODWYKONAWCOM powierzy wykonanie następujących. stanowiących przedmiot Umowy. 2. Dane PODWYKONAWCY: POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSORCJUM [Postanowienie 9 Umowy zostanie doprecyzowane na etapie zawierania Umowy zgodnie z Ofertą wybranego Wykonawcy] 1. Jeżeli WYKONAWCĄ jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed ZAMAWIAJĄCYM za wykonanie przedmiotu Umowy i realizację postanowień niniejszej Umowy. 2. WYKONAWCY wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązują się pozostawać w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy. 3. Konsorcjum zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie zmiany dotyczące umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum. 4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum. Upoważnienie to może zostać zmienione jedynie za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO. 5. Lider Konsorcjum zapewni obsługę prawno - organizacyjną i finansowo księgową w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji umowy przez Konsorcjum. 6. Uczestnicy Konsorcjum (partnerzy) ustalają, że faktury za wykonane świadczenie wynikające z umowy przez Uczestników Konsorcjum (partnerów) będą wystawiane ZAMAWIAJĄCEMU przez Lidera Konsorcjum. 7. Uczestnicy Konsorcjum (partnerzy) będą wystawiali faktury Liderowi Konsorcjum. 8. Lider Konsorcjum będzie płacił Uczestnikom Konsorcjum (Partnerom) należne im wynagrodzenie w następnym dniu po dacie wpływu na rachunek bankowy Lidera, należności zapłaconych przez ZAMAWIAJĄCEGO. 9. Rolą Lidera jest koordynacja wszystkich prac prowadzonych w ramach danego świadczenia przygotowanie i przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów niezbędnych do dokonania rozliczenia finansowego. 10 INNE POSTANOWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez WYKONAWCĘ osób wykonujących czynności odbioru odpadów w trakcie realizacji przedmiotowej Umowy: 3. W trakcie realizacji zamówienia ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec WYKONAWCY odnośnie spełniania przez WYKONAWCĘ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU wskazane 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 5

6 poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez WYKONAWCĘ osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie WYKONAWCY (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Z tytułu niespełnienia przez WYKONAWCĘ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności ZAMAWIAJĄCY przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez WYKONAWCĘ kary umownej w wysokości określonej w 6 ust Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie żądanych przez ZAMAWIAJĄCEGO dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez WYKONAWCĘ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez WYKONAWCĘ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. Spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 9. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą Umową ZAMAWIAJĄCY wyznacza p.., tel.... Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą Umową WYKONAWCA wyznacza p.., tel Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego otrzymują: Egz. Nr 1 Pion Głównego Księgowego; Egz. Nr 2 Wykonawca; / Załącznik Nr 1 na...str. Specyfikacja asortymentowo cenowa Załącznik Nr 2 na...str. Harmonogram Załącznik Nr 3 na...str. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 4 na. str. Protokół odbioru usługi 6

7 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY UZGODNIONO: POD WZGLĘDEM FINANSOWYM... POD WZGLĘDEM PRAWNYM... OD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM... 7

Umowa Nr./2019/.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021

Umowa Nr./2019/.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 Załącznik Nr 5 do SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 [Ogólne warunki umowy] Umowa Nr./2019/.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: Egz. Nr..

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2019/.. zawarta w dniu r. w Warszawie. (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021

Umowa Nr./2019/.. zawarta w dniu r. w Warszawie. (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 Zał.5 Egz. Nr JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Umowa Nr./2019/.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2019/.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021

Umowa Nr./2019/.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Załącznik Nr 6 do SIWZ [Ogólne warunki umowy] Egz. Nr.. Umowa Nr./2019/.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2019r./.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 SKARBEM PAŃSTWA

Umowa Nr./2019r./.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 SKARBEM PAŃSTWA Sprawa numer: 78/2018/PN/INFR Załącznik Nr 5 do SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Egz. Nr. [Ogólne warunki umowy] Umowa Nr./2019r./.. ZAMAWIAJĄCYM: WYKONAWCĄ: zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na: Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z kompleksów administrowanych przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego

UMOWA NR. na: Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z kompleksów administrowanych przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego UMOWA NR Załącznik nr 2 do SIWZ na: Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z kompleksów administrowanych przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego W dniu. 2017 r. w Warszawie, pomiędzy: 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr./2018/..

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr./2018/.. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWY Egz. Nr.. Umowa Nr./2018/.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2018. Projekt umowy

UMOWA nr /2018. Projekt umowy Projekt umowy UMOWA nr /2018 Zawarta w dniu roku pomiędzy Miastem Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, reprezentowanym przez.., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a. zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową )

Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Załącznik nr 5 do SIWZ [ogólne warunki umowy] Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2019 r./..

Umowa Nr./2019 r./.. Załącznik Nr 5.1. do SIWZ [ogólne warunki umowy] JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Egz. Nr.. Umowa Nr./2019 r./.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021

Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 JEDNOKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Załącznik nr 5 do SIWZ [ogólne warunki umowy] Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UMOWY TERMIN REALIZACJI

PRZEDMIOT UMOWY TERMIN REALIZACJI UMOWA NR zawarta dnia pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu przy ulicy Wybickiego 1, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Jacka Cieleckiego - Dyrektora a.. Strony

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021

Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 JEDNOKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Załącznik Nr 5 do SIWZ [ogólne warunki umowy] Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2018/.. zawarta w dniu r. w Warszawie. (zwana dalej Umową ) pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR SKARBEM PAŃSTWA

Umowa Nr./2018/.. zawarta w dniu r. w Warszawie. (zwana dalej Umową ) pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR SKARBEM PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Egz. Nr.. ZAMAWIAJĄCYM: WYKONAWCĄ: [dotyczy części zamówienia] Umowa Nr./2018/.. zawarta w dniu r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2018/.. zawarta w dniu r. w Warszawie. (zwana dalej Umową ) pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR SKARBEM PAŃSTWA

Umowa Nr./2018/.. zawarta w dniu r. w Warszawie. (zwana dalej Umową ) pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR SKARBEM PAŃSTWA Załącznik nr 5 do SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Egz. Nr.. Umowa Nr./2018/.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: WYKONAWCĄ:

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZ-2501/246/17/ zawarta w dniu roku w Puławach

UMOWA DZ-2501/246/17/ zawarta w dniu roku w Puławach pomiędzy UMOWA DZ-2501/246/17/ zawarta w dniu roku w Puławach Państwowym Instytutem Weterynaryjnym Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10-761,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA NR... (WZÓR) zawarta w Warszawie w dniu... roku

UMOWA RAMOWA NR... (WZÓR) zawarta w Warszawie w dniu... roku ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ pomiędzy: UMOWA RAMOWA NR... (WZÓR) zawarta w Warszawie w dniu... roku Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2018r./.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR SKARBEM PAŃSTWA

Umowa Nr./2018r./.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR SKARBEM PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Egz. Nr.. [Ogólne warunki umowy] Umowa Nr./2018r./.. ZAMAWIAJĄCYM: WYKONAWCĄ: zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana

Bardziej szczegółowo

Umowa została zawarta zgodnie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony sprawa nr /2017

Umowa została zawarta zgodnie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony sprawa nr /2017 Istotne postanowienia umowy Umowa nr../ SZP / 2017 zawarta w dniu.. w Chrzanowie pomiędzy: Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy PROJEKT U M O W A nr..

oznaczenie sprawy PROJEKT U M O W A nr.. oznaczenie sprawy 271.7.2018 PROJEKT U M O W A nr.. Załącznik nr 4 do SIWZ W dniu r. roku w Strzegowie pomiędzy Gminą Strzegowo zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Strzegowo - mgr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu UMOWA NR zawarta w dniu. r. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu UMOWA NR zawarta w dniu. r. pomiędzy.. reprezentowanym przez: Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu UMOWA NR zawarta w dniu. r. pomiędzy.. reprezentowanym przez: zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą uprawnionym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZ-2501/173/18/2 zawarta w dniu roku w Puławach

UMOWA DZ-2501/173/18/2 zawarta w dniu roku w Puławach pomiędzy UMOWA DZ-2501/173/18/2 zawarta w dniu...07.2018 roku w Puławach Państwowym Instytutem Weterynaryjnym Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Dyrektora PPN - a:., zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA (wzór) Dyrektora PPN - a:., zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ UMOWA (wzór) Umowa z dnia. w Krościenku n/d pomiędzy Pienińskim Parkiem Narodowym w Krościenku n/d ul. Jagiellońska 107b zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DUI/./U/2018/MH/D (zwana dalej Umową )

UMOWA NR DUI/./U/2018/MH/D (zwana dalej Umową ) Postępowanie nr BZP.2411.52.2018.JS załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWA NR DUI/./U/2018/MH/D (zwana dalej Umową ) Zawarta w dniu.2018 r pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2019/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021

Umowa Nr./2019/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 Załącznik Nr 5.6. do SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 [ogólne warunki umowy] Egz. Nr.. Umowa Nr./2019/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA nr. ..., z siedzibą w... wpisana do rejestru/ewidencji pod numerem..., reprezentowanym przez: 1)..., 2)..., zwanym dalej Wykonawcą,

-PROJEKT- UMOWA nr. ..., z siedzibą w... wpisana do rejestru/ewidencji pod numerem..., reprezentowanym przez: 1)..., 2)..., zwanym dalej Wykonawcą, Nr sprawy: DAM-282-1/18 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Załącznik nr 9 do SIWZ -PROJEKT- UMOWA nr Zawarta w dniu... 2018r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Jastków, dnia UG CT.2 ZMIANA SIWZ

Jastków, dnia UG CT.2 ZMIANA SIWZ UG.271.41.2018.CT.2 Jastków, dnia 15-11-2018 ZMIANA SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2018/2019 Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021

Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 JEDNOKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Załącznik nr 5 do SIWZ Egz. Nr.. [ogólne warunki umowy] Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT/UMOWA NR. O ŚWIADCZENIE USŁUGI

PROJEKT/UMOWA NR. O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROJEKT/UMOWA NR. O ŚWIADCZENIE USŁUGI zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Skarb Państwa 23 Baza Lotnictwa Taktycznego 05-300 Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Umowa została zawarta zgodnie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony sprawa nr 99/2017

Umowa została zawarta zgodnie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony sprawa nr 99/2017 Istotne postanowienia umowy Umowa nr../ SZP / 2017 zawarta w dniu.. w Chrzanowie pomiędzy: Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021

Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Załącznik nr 5 do SIWZ [ogólne warunki umowy] Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM:

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021

zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Egz. Nr.. UMOWA Nr /2019/ zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR 1 PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWA NR 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik nr 2 (do formularza oferty) WZÓR UMOWA NR zawarta w dniu... roku pomiędzy Ośrodkiem Reprezentacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej z siedzibą w Nowej Wsi przy ul. Grodziskiej 1, 05-800 Pruszków,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2018/.. zawarta w dniu r. w Warszawie. (zwana dalej Umową ) pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR SKARBEM PAŃSTWA

Umowa Nr./2018/.. zawarta w dniu r. w Warszawie. (zwana dalej Umową ) pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR SKARBEM PAŃSTWA JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Załącznik nr 5 do SIWZ Egz. Nr.. ZAMAWIAJĄCYM: WYKONAWCĄ: UŻYTKOWNIKIEM: Umowa Nr./2018/.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... /2019 zawarta w dniu roku

UMOWA Nr... /2019 zawarta w dniu roku Załącznik 9 Wzór umowy pomiędzy UMOWA Nr..... /2019 zawarta w dniu... 2019 roku Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu, Pl. Teatralny 2, działającym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta dnia... r. pomiędzy:

Umowa nr... zawarta dnia... r. pomiędzy: zawarta dnia... r. pomiędzy: Umowa nr... WZÓR Teatrem Muzycznym Capitol, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO ZAŁĄCZNIK NR 22 WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO zawarta w dniu... w Gnieźnie, pomiędzy: Miastem Gniezno z siedzibą w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno reprezentowanym przez: -.. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr.

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Załącznik nr 8c do SIWZ zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białystoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2019/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową )

Umowa Nr./2019/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Załącznik nr 5 do SIWZ [ogólne warunki umowy] Umowa Nr./2019/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18)

UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18) Załącznik nr 3 UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18) zawarta w dniu. pomiędzy 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. ... zwanym Wykonawcą reprezentowanym przez:..

Umowa nr. ... zwanym Wykonawcą reprezentowanym przez:.. Umowa nr zawarta w dniu w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35 064 Rzeszów, NIP 8130008613 zwaną w dalszej części Zamawiającym reprezentowanym przez: a... zwanym Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.2 do SIWZ wzór umowy dotyczy części II trasa nr 4 UMOWA NR.

Załącznik nr 8.2 do SIWZ wzór umowy dotyczy części II trasa nr 4 UMOWA NR. Postępowanie nr FI.271.11.2016 Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Kożuchów Załącznik nr 8.2 do SIWZ wzór umowy dotyczy części II trasa nr 4 UMOWA NR. zawarta w dniu.. roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa (wzór) Zawarta w Jastrzębcu w dniu... r. pomiędzy: Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z siedzibą w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, NIP: 1230018381, REGON: 000326196, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2019 zawarta w dniu.. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2019/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021

Umowa Nr./2019/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Załącznik Nr 7 do SIWZ [ogólne warunki umowy] Umowa Nr./2019/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U m o w a Nr. zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego, zwaną dalej Zamawiającym, ul. Nowowiejska 26 A 00-911 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./2018r./.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR SKARBEM PAŃSTWA

Umowa nr./2018r./.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR SKARBEM PAŃSTWA Załącznik nr 5 Egz.:. JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Egz. Nr.. [Ogólne warunki umowy] Umowa nr./2018r./.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2016r./.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR SKARBEM PAŃSTWA

Umowa Nr./2016r./.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR SKARBEM PAŃSTWA NR SPRAWY: 08/2016/PN/CZOŁG.SAM Egz. Nr.. JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa Nr./2016r./.. zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021

zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 Załącznik Nr 5.2. do SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Egz. Nr.. [Ogólne warunki umowy] UMOWA Nr /2019/ zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy CZĘŚĆ II Załącznik nr 4 B do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2017 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021

Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 JEDNOKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Załącznik nr 5 do SIWZ [ogólne warunki umowy] Umowa Nr./2018/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2019/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021

Umowa Nr./2019/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 Sprawa numer: 11/PN/2019/OPBMR JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Egz. Nr : Umowa Nr./2019/... zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez..

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 3 ZA.271.1.2017 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. 2017 roku, w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR...

Wzór umowy UMOWA NR... SCO.261.3.2017 Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR... Zawarta w dniu... r. pomiędzy Samorządowym Centrum Oświaty w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ ZA.27.9.2018 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu..w Katowicach pomiędzy Górnośląsko Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach 40-053 ul. Barbary 21a, NIP: 6342901873, REGON:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: PROJEKT UMOWY U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 4, 10/ZO/2018 ZAMAWIAJĄCYM : a WYKONAWCĄ: Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 Termin wykonania. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 upływa w dniu r. 3 Obowiązki Stron

2 Termin wykonania. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 upływa w dniu r. 3 Obowiązki Stron WZÓR UMOWY (UMOWA NR.) zawarta w dniu.. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie. /projekt/

UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie. /projekt/ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie /projekt/ pomiędzy : Jednostką Wojskową 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, NIP: 524-23-76-036, REGON: 017172392 tel. 22 6892338,

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą.

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą. WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2011 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą,

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą, UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych)

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania ZP/434/055/U/12 Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym Wykonawcą 1. Przedmiot umowy

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym   Wykonawcą 1. Przedmiot umowy UMOWA Nr.. (Wzór) zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:.. - Dowódca zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy: Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy: Umowa nr ZUO/ /2018 Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021

zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021 Załącznik Nr 5.7 do SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 Egz. Nr.. [Ogólne warunki umowy] UMOWA Nr /2019/ zawarta w dniu r. w Warszawie (zwana dalej Umową ) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1: od daty zawarcia umowy do 10 września 2013 roku.

PROJEKT UMOWY. 1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1: od daty zawarcia umowy do 10 września 2013 roku. ZAŁĄCZNIK NR 8 PROJEKT UMOWY zawarta w dniu... r. w Kielcach pomiędzy: UNIWERSYTETEM JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez

UMOWA Nr. ., reprezentowaną przez PROJEKT UMOWA Nr. Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-10-08-875, REGON 013272620 z upoważnienia, którego na podstawie upoważnienia nr

Bardziej szczegółowo

ZA Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR

ZA Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR ZA.271.8.2018 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu.2018 roku, pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w dniu..2013 r. w Warszawie

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w dniu..2013 r. w Warszawie UMOWA NR (PROJEKT) na wykonywanie usługi sprzątania powierzchni biurowych wewnętrznych oraz powierzchni zewnętrznych w kompleksach wojskowych przy ul. Radiowej 49, ul. Pirenejskiej 5, ul. Kaliskiego 49,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI nr dla części I lub/i II - wzór

UMOWA USŁUGI nr dla części I lub/i II - wzór Znak sprawy: EM.271 2018 UMOWA USŁUGI nr dla części I lub/i II - wzór W dniu w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto Zgierz, adres NIP, REGON zwaną dalej w tekście Zamawiającym", reprezentowanym przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR:.. na produkcję i dostawę materiałów wydawniczych

(WZÓR) UMOWA NR:.. na produkcję i dostawę materiałów wydawniczych (WZÓR) UMOWA NR:.. na produkcję i dostawę materiałów wydawniczych W dniu 2019 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarto umowę pomiędzy: Teatrem Wielkim im. St. Moniuszki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /FIN/2017 Załącznik Nr 4b do SIWZ na usługi wywozu komunalnych nieczystości płynnych z terenu kompleksów wojskowych administrowanych przez 32BLT w Łasku zawarta w dniu. 2017 r. w Łasku pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.1 do SIWZ wzór umowy dotyczy części I tras 1,2 i 3

Załącznik nr 8.1 do SIWZ wzór umowy dotyczy części I tras 1,2 i 3 Postępowanie nr FI.271.1.2017 Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Kożuchów UMOWA NR. zawarta w dniu.. roku w Kożuchowie pomiędzy GMINĄ KOŻUCHÓW ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZP/PN/U/06/2016 WZÓR UMOWY -ZADANIE NR 5

Nr postępowania: ZP/PN/U/06/2016 WZÓR UMOWY -ZADANIE NR 5 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Nr postępowania: ZP/PN/U/06/2016 Załącznik nr 5.5 do siwz WZÓR UMOWY -ZADANIE NR 5 zawarta zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2164 z

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo