FAKTY. i M I T Y. Wi cej ni korekcja wzroku SOCZEWKI KONTAKTOWE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAKTY. i M I T Y. Wi cej ni korekcja wzroku SOCZEWKI KONTAKTOWE. www.acuvue.pl"

Transkrypt

1 SOCZEWKI KONTAKTOWE FAKTY i M I T Y Wi cej ni korekcja wzroku ACUVUE, ACUVUE 2, ACUVUE 2 COLOURS, 1 DAY ACUVUE MOIST, 1 DAY ACUVUE, 1 DAY ACUVUE TruEye, ACUVUE BIFOCAL, ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus, ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR Plus, ACUVUE ADVANCE with HYDRACLEAR, ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATISM, SEE WHAT COULD BE oraz ACUVUE Eye Health Advisor to zastrze one znaki towarowe firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o Badanie okulistyczne jest niezb dnym elementem właêciwego dopasowania soczewek kontaktowych.

2 DLACZEGO WARTO NOSIå SOCZEWKI KONTAKTOWE Dost pne obecnie soczewki kontaktowe sà no woczesnà metodà korekcji wad wzroku. Sà wygodne w noszeniu i łatwe w zakładaniu, zdejmowaniu i piel gnacji. Mo na powiedzieç, e odmieniajà ycie milionom ludzi. Soczewki kontaktowe pozwolà Ci dołàczyç do grupy osób prowadzàcych aktywny tryb ycia, które korzystajà z tej formy korekcji wad wzroku. Teraz i Ty poczuj wygod, jakà zapewniajà soczewki podczas imprez, swobod podczas uprawiania sportów oraz elegancj, gdy wychodzisz na kolacj. W soczewkach kontaktowych b dziesz naprawd wyglàdaç inaczej po prostu wypróbuj je! Jak wybraç właêciwe soczewki kontaktowe? Kiedy ju zdecydujesz si wypróbowaç soczewki kontaktowe, udaj si do specjalisty i poproê o soczewki marki i jakoêci cieszàcej si powszechnym zaufaniem. Nie idê na aden kompromis. PowinieneÊ zawsze pytaç o to, co najlepsze dla Twoich oczu i trybu ycia, jaki prowadzisz. Zanim specjalista zaaplikuje Ci próbne soczewki kontaktowe, najpierw przedstawi Ci dost pne opcje i przeprowadzi badanie okulistyczne. Bàdê przygotowany na to, e za badanie b dziesz musiał zapłaciç jest ono konieczne dla odpowiedniego doboru soczewek i zapewnienia zdrowia Twoim oczom. Badanie trwa kilka minut i jest bezbolesne. Jednak e na temat soczewek kontaktowych istnieje wiele mitów i niejasnoêci. Niniejsza broszura ma pomóc w wyjaênieniu tych nieêcis oêci, poszerzeniu Twojej wiedzy oraz co wa niejsze zach ciç Ci do udania si do specjalisty po pierwszà bezp atnà par soczewek kontaktowych. Przekonaj si osobiêcie jakà swobod i wolnoêç mogà w Twoje ycie wnieêç soczewki kontaktowe. Najcz stsze mity i niejasnoêci zwiàzane z noszeniem soczewek kontaktowych. Zacznijmy od obalenia powszechnie powtarzanych mitów zwiàzanych z soczewkami kontaktowymi. Je eli nasunà Ci si jakiekolwiek pytania dotyczàce treêci niniejszej broszury, mo esz si zawsze z nimi zwróciç do swojego specjalisty. Ty zdecydujesz czy zechcesz w przysz oêci nosiç soczewki kontaktowe.

3 Twojego oka. Poniewa wymienia si je regularnie na nowà, sterylnà par, to zawsze cieszysz si uczuciem czystoêci, Êwie oêci i komfortu. W istocie soczewki kontaktowe sà tak wygodne, e szybko zapominasz, e je nosisz. Mit nr 1: Soczewki kontaktowe sà niewygodne. Czy aby na pewno? Czy próbowałeê je nosiç? Czy kiedykolwiek wypróbowałeê soczewki kontaktowe nowej generacji ULTRA COMFORT SERIES? Choç od chwili pojawienia si na rynku pierwszych soczewek kontaktowych upłyn ło du o czasu, prawdziwy post p w dziedzinie materiałów na soczewki dokonał si dopiero w ostatnich kilku latach. Spójrz tylko, jak du y post p dokonuje si z roku na rok w dziedzinie komputerów. Podobna sytuacja ma miejsce w kontaktologii. Te nowe soczewki sà niezwykle mi kkie, cienkie i elastyczne oraz, co bardzo wa ne, doskonale utrzymujà wilgoç. Dzi ki temu sà fantastycznie komfortowe. Materiały, z jakich sà produkowane oraz konstrukcja umo liwia ich dopasowanie do unikalnego kształtu gałki Mit nr 2: Nie podoba mi si pomysł wkładania sobie czegokolwiek do oka. Jest to zupełnie normalna reakcja osób, które nigdy nie nosi y soczewek kontaktowych. Poczàtkowe uczucie niepewnoêci i strachu jest naturalnym odruchem bardzo szybko jednak znika. Gdy specjalista poka e Ci, jak prawidłowo zakładaç i zdejmowaç soczewki, szybko przekonasz si, e jest to tak proste, jak zakładanie i zdejmowanie butów. Miliony ludzi to robi, wi c czemu nie miałbyê byç to Ty? Spróbuj, a sam si przekonasz! Mit nr 3: Noszenie soczewek kontaktowych zwykle prowadzi do infekcji oczu. Soczewki kontaktowe same z siebie nie powodujà zaka eƒ. Infekcje mogà zapoczàtkowaç chorobotwórcze drobnoustroje znajdujàce si na powierzchni brudnej soczewki kontaktowej. Zatem do tego typu problemów prowadziç mo e tylko nieprzestrzeganie zasad higieny lub niewłaêciwe u ywanie soczewek kontaktowych. Je eli b dziesz stosował si do zaleceƒ specjalisty i regularnie dezynfekował swoje soczewki kontakto

4 we, b dziesz mógł nieprzerwanie korzystaç z wygody, jakà daje ich noszenie. Wa ne jest równie aby wiedzieç, e im cz Êciej wymieniasz soczewki na nowe, tym zdrowsze jest to dla Twoich oczu. Mniejsza jest wtedy mo liwoêç odkładania si osadów organicznych, takich jak lipidy i białka znajdujàcych si w filmie łzowym (warstwa łez pokrywajàca przednià powierzchni gałki ocznej), a które stanowià po ywk dla zarazków. Je eli b dziesz prawidłowo dezynfekował soczewki, dokładnie je czyêcił i wymieniał na nowe zgodnie z zaleceniami, to zarazki nie b dà miały adnych szans na przetrwanie. Mit nr 4: Soczewki kontaktowe nie sà zdrowe. Materiały, z których wytwarza si soczewki kontaktowe, sà biokompatybilne*. Podobne materiały u ywane sà cz sto w wielu innych dziedzinach medycyny. Materiały te przepuszczajà wystarczajàcà dla oczu iloêç tlenu. Dlatego te w przypadku nowoczesnych soczewek kontaktowych problem z niewystarczajàcà iloêcià tlenu docierajàcego do rogówki nale y do przeszłoêci. Soczewki kontaktowe produkowane sà w oparciu o konstrukcj odpowiadajàcà kształtowi rogówki, co zapewnia maksymalny komfort. Po prawidłowym dopasowaniu soczewek przez specjalist nie wyst pujà znane w przesz oêci problemy z dyskomfortem. Oznacza to, e je eli soczewki zostały prawidłowo dobrane, sà właêciwie piel gnowane i noszone oraz wymieniane zgodnie z zaleceniami specjalisty, to stanowià zdrowà metod korekcji wad wzroku. Poniewa soczewki kontaktowe sà wyrobami medycznymi, przestrzeganie zaleceƒ specjalisty jest szczególnie wa ne. * Biokompatybilny eliminujàcy problemy zdrowotne w kontakcie z ludzkimi tkankami. Mit nr 5: Soczewki kontaktowe nie pozwalajà oczom oddychaç. Aby oczy były zdrowe, konieczne jest, by do rogówki docierała odpowiednia iloêç tlenu, która najpierw musi przeniknàç przez soczewk kontaktowà. IloÊç ta zale y od tego czy b dziesz nosił soczewki tylko w dzieƒ czy te chcesz w nich spaç. Specjalista zaproponuje Ci soczewki najlepiej odpowiadajàce Twoim potrzebom oraz trybowi ycia, jaki prowadzisz. Je eli zastosujesz si do rekomendacji udzielonych Ci przez specjalist, mo esz byç pewien, e Twoje oczy b dà miały doêç tlenu, by swobodnie oddychaç. Choç decydujàcy wpływ na iloêç tlenu docierajàcego do rogówki ma materiał, z jakiego wykonano soczewki, to znaczenie majà tak e inne czynniki. Jed nym z nich jest na przykład właêciwa piel gnacja soczewek.

5 Wszelkie osady na soczewce b dà zmniejszaç iloêç przepływajàcego przez nià tlenu. Dlatego właênie czyszczenie i dezynfekowanie soczewek ma tak du e znaczenie dla utrzymania dobrego stanu zdrowia oczu. WłaÊciwa piel gnacja połàczona z krótkim okresem wymiany soczewek pozwoli Ci w pełni czerpaç przyjemnoêç z noszenia soczewek kontaktowych. Mit nr 6: Soczewka kontaktowa mo e przemieêciç si za ga k ocznà. Jest fizycznie niemo liwe, aby soczewka kontaktowa mogła przemieêciç si za oko. Mo e ona wyłàcznie znajdowaç si na przedniej cz Êci gałki ocznej lub je eli ulegnie przemieszczeniu pod powiekà. Oko wyposa one jest w barier ochronnà pokrywajàcà przednià cz Êç gałki ocznej i zawijajàcà si pod górnà i dolnà powiekà, która nie pozwala soczewce kontaktowej na przesuni cie si za gałk ocznà. Mit nr 7: Przy nagłych ruchach soczewki mogà mi wypaêç z oczu. Dzi ki szczególnej budowie anatomicznej ludzkiego oka nie jest praktycznie mo liwe, aby mi kka soczewka kontaktowa mogła z niego wypaêç. Dla te go właênie noszàc so czew ki kontaktowe mo na uprawiaç ró norodne sporty. Siła, jaka trzyma soczewk kontak towà na oku, zale y od Êrednicy soczewki. Twarde soczewki kontaktowe nie przylegajà do oczu tak mocno, jak mi kkie (których Êrednica jest zwykle wi ksza ni twardych). Mi kkie soczewki kontaktowe bardzo rzadko wypadajà, a jeêli sà właêciwie dobrane nie wypadnà nigdy. To kolejny powód, by umówiç si na wizyt u specjalisty w celu właêciwego dobrania soczewek kontaktowych. Mit nr 8: Czyszczenie soczewek kontaktowych zabiera mnóstwo czasu. Czyszczenie soczewek kontaktowych jest niezwykle wa ne dla zachowania zdrowia oczu. Na szcz Êcie obecnie dost pne wielofunkcyjne płyny do piel gnacji znacznie ułatwiajà dbanie o soczewki, ich czyszczenie, dezynfekcj i przechowywanie. Czas, jaki nale y przeznaczyç na piel gnacj soczewek, zale y od rodzaju wybranego systemu do piel gnacji. Najlepszym sposobem jest dezynfekowanie i czysz

6 czenie soczewek przez noc soczewki pozostajà zanurzone w płynie do piel gnacji, a Ty mo esz spokojnie w tym czasie spaç. Pami taj, by zawsze stosowaç si do instrukcji dołàczonych do opakowania płynów piel gnacyjnych. Je eli nale ysz do osób ceniàcych sobie wygod, zdecyduj si na jednodniowe soczewki kontaktowe, takie jak 1 DAY ACUVUE MOIST. Codziennie rano zakładasz nowà, Êwie à par, którà przed pójêciem spaç po prostu wyrzucasz. W ten sposób ju nigdy nie b dziesz martwi si czyszczeniem swoich soczewek. Mit nr 9: Noszàc soczewki kontaktowe nie mo na mieç makija u. WłaÊnie, e mo na! Wystarczy zachowaç odpowiednià kolejnoêç wykonywanych czynnoêci: nało enie soczewek zrobienie makija u zdj cie soczewek zmycie makija u. Proste, prawda? W przypadku stosowania aerozoli, na przykład lakieru do włosów, nale y zamknàç oczy, by nie dopuêciç do przyklejenia si rozpylonych czàstek do soczewek. Mit nr 10: Kolorowe soczewki kontaktowe mogà nosiç wyłàcznie osoby z wadami wzroku. Kolorowe soczewki kontaktowe dost pne sà zarówno w wersjach ko rygujàcych wady wzroku, jak i w wersji mocy zerowej. Oznacza to, e mogà je nosiç równie te osoby, które nie majà wady wzroku. Ale i wtedy konieczne jest dopasowanie ich przez specjalist oraz przestrzeganie dokładnie tych samych zasad piel gnacji, jak w przypadku noszenia soczewek korekcyjnych. Mit nr 11: Wszystkie soczewki kontaktowe sà prawie takie same. To nieprawda. Dzi ki post powi w technologii dost pnych jest obecnie wiele ró nych rodzajów socze wek kontaktowych. Choç opcji jest wiele, wyró niç mo na dwie zasadnicze grupy: soczewki do noszenia w trybie dziennym (czyli ze zdejmowaniem na noc) oraz soczewki do noszenia w trybie przedłu onym (bez zdejmowania na noc). Poniewa ka dy z nas ma inne oczy, innà wad wzroku oraz prowa dzi inny tryb ycia, bardzo wa nà sprawà jest skonsultowanie si ze specjalistà, który dobierze soczewki kontaktowe najlepiej odpowiadajàce Twoim oczom i prowadzonemu trybowi ycia. Bez wzgl du na to, jakie masz potrzeby, soczewki kontaktowe z rodziny ACUVUE produkowane przez firm Johnson & Johnson z pewnoêcià je zaspokojà. Mit nr 12: Im wy sze uwodnienie soczewek kontaktowych, tym wi cej przepuszczajà tlenu. Jest to b dne, choç doêç powszechne przekonanie. So cze wki silikonowo-hydro e lo we nowej generacji przepuszczajà o wiele wi cej tlenu, choç zawierajà mniej wody ni tradycyjne so

7 czewki kontaktowe. Mit nr 13: W soczewkach kontaktowych b d widział gorzej ni w okularach. W rzeczywistoêci cz sto bywa odwrotnie! Soczewki kontaktowe spoczywajà bezpoêrednio na rogów ce i korygujà wad wzroku bezpoêrednio na poziomie oka, a nie tak jak to ma miejsce w przypadku okularów z odległoêci 1 2 cm. WłaÊnie z tego po wodu w wielu przypadkach soczewki kontaktowe zapewniajà lepszà jakoêç widzenia ni okulary. So czew ki kontaktowe zapewniajà szersze pole widzenia i lepsze widzenie obwodowe bez wzgl du na to, w jakim kierunku spoglàdasz, bo w przeciwieƒstwie do okularów poruszajà si wraz z ga kami ocznymi. Dodatkowo soczewki kontaktowe nie zachodzà mgłà, nie zsuwajà si ani nie tłukà podczas aktywnoêci fizycznych i nie ma na nie wpływu deszcz. Jakikolwiek sport uprawiasz, w soczewkach kontaktowych zawsze widzisz lepiej ni w okularach. Mit nr 14: Nie mog nosiç soczewek kontaktowych poniewa mam astygmatyzm. W przeszłoêci soczewki kontaktowe do korekcji astygmatyzmu nie by y dost pne w nowoczesnych wersjach materiałowych. Ale innowacje ostatnich lat zmieniły ten stan rzeczy. Astygmatyzm nie jest ju jakàkolwiek barierà do noszenia soczewek kontaktowych. Mit nr 15: Poniewa mam prezbiopi, wi c nie mog nosiç soczewek kontaktowych. Potrzebuj okularów tylko do czytania lub pracy przy komputerze. Istnieje wiele ró nych sposobów korygowania prezbiopii (wada wzroku pojawiajàca si z wiekiem, która wymaga okularów do czytania) za pomocà soczewek kontaktowych. Jeden ze sposobów okreêlany jest mianem monowizji. W metodzie tej specjalista koryguje jedno oko do dali, a drugie do bli y. Monowizja dobrze sprawdza si w przypadku osób wchodzàcych w okres prezbiopii w wieku oko o 45 lat. Innà opcjà dla osób z prezbiopià sà specjalne soczewki dwuogniskowe. Soczewki te posiadajà specjalne strefy do bli y i do dali, zapewniajàce dobrà jakoêç widzenia w ró nych warunkach oêwietlenia. Prezbiopia nie stanowi przeszkody, dla noszenia soczewek kontaktowych.

8 Mit nr 16: Jestem za młody na noszenie soczewek kontaktowych. Nie ma adnej granicy wieku dla noszenia soczewek kontaktowych. Mogà je nosiç niemowl ta, jak i osoby w podeszłym wieku. W opublikowanym niedawno raporcie przeci tny wiek, w którym nastolatki zaczynajà nosiç soczewki kontaktowe, wynosił 13 lat. Co wi cej soczewki kontaktowe stanowià niezwykle wygodnà metod korekcji wad wzroku dla nastolatków, którzy cz Êciej ni inne grupy wiekowe codziennie uprawiajà sporty i uczestniczà w zaj ciach rekreacyjnych. Mit nr 17: Jestem za stary, aby zaczàç nosiç soczewki kontaktowe. Osoby w ka dym wieku mogà cieszyç si korzy Êciami z noszenia soczewek kontaktowych. Jedynym ograniczeniem jest istnienie przeciwwskazaƒ do ich noszenia. Prze ciw wska zania nie zale à jednak od wieku ani w wi kszoêci przypadków od rodzaju soczewek kontaktowych. Mit nr 18: Soczewki kontaktowe sà bardzo drogie. Soczewki kontaktowe kosztujà mniej ni Ci si wydaje. Dzi ki post powi technologicznemu, jaki dokonał si w ostatnim czasie, na rynku dost pna jest cała gama ró nych soczewek kontaktowych. W za le noêci od tego, jaki rodzaj soczewek nosisz i jak cz sto je wymieniasz, koszt soczewek z rodziny ACUVUE porównywalny jest do ceny, jakà płacisz za codziennà gazet lub za fili ank kawy. Specjalista pomo e Ci wybraç soczewki kontaktowe najwłaêciwsze ze wzgl du na wad wzroku, tryb ycia jaki prowadzisz oraz bud et jakim dysponujesz. Bez wzgl du na to, jakie masz potrzeby, soczewki kontaktowe z rodziny ACUVUE produkowane przez firm Johnson & Johnson Vision Care z pewnoêcià je zaspokojà. Dziel si swojà wiedzà z innymi. Je eli czytajàc niniejszà broszur dowiedziałeê si czegoê nowego, jest bardzo prawdopodobne, e równie członkowie Twojej rodziny, przyjaciele i znajomi odniosà korzyêci z tej lektury. Przeka osobom, na których Ci zale y, informacje zawarte w tej ulotce, bo naprawd warto.

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9 nr 9 Biuletyn Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci Serdecznie dzi kujemy wszystkim, którzy podczas tegorocznych rozliczeƒ PIT przekazali 1% podatku na rzecz Fundacji Promyk

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym z efektów prac mi dzynarodowego zespo u, realizujàcego drugi rok projektu

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie, ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899 magazyn pacjentów klinik medycznych LUX-MED medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 1/37 ROK X KWARTALNIK MARZEC 2008 www.luxmed.pl Ergonomia w miejscu pracy str. 7 W NUMERZE LUX MED SPIS TREŚCI Przysz

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

klas I III Scenariusze zaj ç lekcyjnych i materia y pomocnicze dla uczniów szkó podstawowych w ramach programu edukacyjnego Moje konsumenckie ABC

klas I III Scenariusze zaj ç lekcyjnych i materia y pomocnicze dla uczniów szkó podstawowych w ramach programu edukacyjnego Moje konsumenckie ABC Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów 20 lipca 2004 r. OCHRONA KONSUMENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ: Dziesi ç podstawowych zasad 1 1. Konsumenci majà mo liwoêç zakupu artyku

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo