ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel"

Transkrypt

1 ROZWIÑZANIA SIECIOWE ALCATELA AMBITNIE... ALE Z ROZWAGÑ

2 ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2

3 WST P Szanowni Paƒstwo, Pragnàc przybli yç ofert Alcatela w zakresie rozwiàzaƒ do budowy sieci LAN i WAN, przekazujemy na Paƒstwa r ce kompendium informacji na temat najwa niejszych produktów naszej firmy przeznaczonych dla przedsi biorstw. W sk ad naszego portfolio rozwiàzaƒ wchodzà rodziny produktów, które pozwalajà na budow kompletnych rozwiàzaƒ ICT. Pierwszà grup tworzà prze àczniki z rodziny OmniStack i OmniSwitch, których szeroka gama i ró norodnoêç funkcji umo liwiajà realizacj szerokiego zakresu zadaƒ. Od obs ugi niewielkich sieci firmowych, sieci kampusowych, zastosowaƒ brzegowych, a po prac w sieciach szkieletowych. Drugà grup oferty podstawowych produktów przeznaczonych dla sieci LAN i WAN stanowià routery z rodziny OmniAccess WAN dedykowane dla sieci konwergentnych oraz router us ugowy Alcatel Na trzecià grup sk adajà si rozwiàzania dla sieci bezprzewodowych. Rozwiàzania OmniAccess WLAN stworzone z myêlà o firmach zainteresowanych budowà zaawansowanych sieci bezprzewodowych WLAN, niezawodnych, bezpiecznych i atwych w zarzàdzaniu niezale nie od wielkoêci. WprowadziliÊmy do naszej oferty rozwiàzania WLAN drugiej generacji z rodziny OmniAccess WLAN pozwalajàce na tworzenie sieci z us ugami g osowymi VoWLAN. Czwartym i bardzo wa nym elementem naszej oferty sà rozwiàzania z zakresu bezpieczeƒstwa. CrystalSec to stworzone przez Alcatela praktyki bezpieczeƒstwa. W tym zakresie postawiliêmy na uznane i sprawdzone rozwiàzania. Oferta zosta a tak dobrana, aby sieç IP i system bezpieczeƒstwa stanowi y jeden organizm. Dope nieniem przedstawionych linii produktów jest system zarzàdzania OmniVista, wspólny dla wszystkich prezentowanych rozwiàzaƒ. Szerokie spektrum funkcjonalnoêci àczy si w nim z przyjaznà dla u ytkownika obs ugà. Sprzeda, obs ug posprzeda nà, serwis oraz us ugi integratorskie zwiàzane z przedstawionymi produktami sà realizowane przez sieç partnerów Alcatela. Firmy te majàc wieloletnie doêwiadczenie i wiedz zdobytà w setkach wdro eƒ zaproponujà rozwiàzania, które w najwi kszym stopniu b dà odpowiada y Paƒstwa obecnym i przysz ym potrzebom. Wst p Prze àczniki niemodu owe OmniStack LS 6224/LS OmniStack LS 6224P/6248P OmniStack OmniSwitch / OmniSwitch 6600-P OmniSwitch 6600-U OmniSwitch OmniSwitch OmniSwitch 6800-U OmniSwitch L/ L Prze àczniki modu owe OmniSwitch 7700/ OmniSwitch OmniSwitch Routery oddzia owe OmniAccess WAN 601/602/ OmniAccess WAN 625 CSR (Converged Services Router) Routery szkieletowe MPLS Router us ugowy Alcatel 7750 SR WLAN Prze àczniki OmniAccess WLAN Prze àczniki OmniAccess WLAN Punkty dost powe OmniAccess WLAN AP60/AP61/ AP Bezpieczeƒstwo FortiGate Zarzàdzanie OmniVista NMS 2500 Pakiet podstawowy OmniVista NMS 2700 Pakiety dodatkowe Bezpieczeƒstwo Zarzàdzanie Wst p Prze àczniki Routery WLAN PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 3

4 WST P GRUPY PRODUKTOWE Prze àczniki Prze àczniki OmniStack i OmniSwitch, których szeroka gama i ró norodnoêç funkcji umo liwiajà realizacj szerokiego zakresu zadaƒ. Od obs ugi niewielkich sieci firmowych, sieci kampusowych, zastosowaƒ brzegowych, a po prac w sieciach szkieletowych. Poczàwszy od OmniSwitch 9700, który jako pierwszy prze àcznik dla przedsi biorstw osiàga 1Tb/s, poprzez 8000 i 7000, a do OmniStack 6200 ekonomicznego rozwiàzania dla telefonii IP. Cechà wspólnà i jednoczeênie wyró niajàcà te urzàdzenia spoêród innych produktów dost pnych na rynku, jest wysoka dost pnoêç, podwy szony poziom bezpieczeƒstwa i du a skalowalnoêç. Prze àczniki niemodu owe strona 6. Prze àczniki modu owe strona 28. pracowaç jako serce sieci WAN lub VPN. Drugà grup tworzà routery us ugowe Alcatel to pierwsze urzàdzenie w tej klasie, którego architektura i funkcjonalnoêç zosta y podporzàdkowane obs udze z du à wydajnoêcià us ug internetowych i wirtualnych sieci prywatnych VPN realizowanych w sieciach IP/MPLS, przy zachowaniu niezb dnego poziomu QoS. Dost pne w trzech wersjach: SR-1, SR-7, SR-12, w pe ni realizujà potrzeby najbardziej wymagajàcego klienta. Routery oddzia owe WAN strona 36. Routery MPLS strona 42. Routery Do oferty Alcatela nale à tak e dwie g ówne grupy routerów. Seria OmniAccess 600 WAN to rodzina nowych, niezwykle wydajnych routerów oddzia owych. Urzàdzenia te zosta y zaprojektowane jako bezpieczna, zintegrowana i wielous ugowa platforma sprz towa. Routery z rodziny 600 zapewniajà obs ug sieci WAN i aplikacji konwergentnych. Modele 601, 602, 604 to urzàdzenia przeznaczone do niewielkich i Êrednich oddzia ów. Model 625 to modu owy router, który z powodzeniem mo e Sieci bezprzewodowe Rozwiàzania OmniAccess WLAN oparte sà na nowoczesnej i zcentralizowanej architekturze. Sercem systemu jest prze àcznik WS (Wireless Switch) OmniAccess WLAN, który zarzàdza lekkimi punktami dost powymi AP (Light Access Point). PojemnoÊç jednego prze àcznika WLAN wynosi od 4 do 512 punktów dost powych. Rozwiàzanie pozwala na zarzàdzanie z jednego numeru IP wieloma punktami dost powymi. Mechanizmy QoS i VoWLAN pozwalajà na roaming, czyli poruszanie si w ramach sieci WLAN. Unikalne funkcje systemu to mi dzy innymi automatyczne zarzàdzanie kana ami radiowymi i funkcja PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 4

5 WST P GRUPY PRODUKTOWE nas uchu (snifer) w punktach dost powych. OmniAccess WLAN to rozwiàzanie idealne dla wymagajàcych klientów rozwiàzaƒ bezprzewodowych. Prze àczniki WLAN strona 48. Punkty dost powe strona 52. Bezpieczeƒstwo Uzupe nieniem oferty produktów Alcatela jest strategia zapewnienia bezpieczeƒstwa CrystalSec. Alcatel stosuje nowoczesne podejêcie, w którym k adzie nacisk na równowag mi dzy bezpieczeƒstwem, kosztami, a u ytecznoêcià. JesteÊmy przekonani o wartoêci proponowanej przez nas ochrony infrastruktury sieciowej za pomocà wielowarstwowego rozwiàzania CrystalSec. Rozwiàzanie CrystalSec bazuje na szeregu warstw zabezpieczeƒ wdro onych w ca ej sieci i wspó pracujàcych ze sobà od poziomu u ytkownika, po infrastruktur rdzeniowà. Warstwowe podejêcie do ochrony sieci umo liwia przedsi biorstwu czy instytucji wielopoziomowe zabezpieczanie najwa niejszych zasobów. W efekcie powstaje system g bokiej ochrony, charakteryzujàcy si tym, e naruszenie zabezpieczeƒ jednej warstwy nie prowadzi do z amania zabezpieczeƒ ca ej sieci. W dotychczas eksploatowanych systemach bezpieczeƒstwa, mimo istnienia wielu warstw ochrony, nie by o pomi dzy nimi wspó dzia ania. Wiele z nich równie nie reagowa o samodzielnie na zagro enie, powiadamiajàc jedynie administratora, który musia podjàç stosowne dzia ania w celu odparcia ataku. CrystalSec strona 54. Zarzàdzanie OmniVista NMS to pakiet aplikacji i narz dzi, które upraszczajà procesy zwiàzane z zarzàdzaniem siecià. Podnosi on poziom jej dost pnoêci, zwi ksza bezpieczeƒstwo i efektywnoêç dzia ania. OmniVista umo liwia administratorom monitorowanie aktywnoêci sieci, konfigurowanie i usuwanie usterek w ka dym znajdujàcym si w sieci urzàdzeniu, jak równie zarzàdzanie ca à siecià z poziomu pojedynczej platformy. OmniVista jest idealnym rozwiàzanie zarówno dla sieci, jak i dla administratorów. OmniVista strona 58. Bezpieczeƒstwo Zarzàdzanie Wst p Prze àczniki Routery WLAN PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 5

6 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE WPROWADZENIE Prze àczniki w ofercie Alcatela podzielone zosta y na dwie grupy: niemodu owe (stackowalne i wolno stojàce) i modu owe. Do pierwszej nale à modele od Omni- Stack 6200 do OmniSwitch 6800, drugà tworzà OmniSwitch 7000/8000/9000 i ESS Przy ich projektowaniu zawsze i niezale nie od ich funkcjonalnoêci uwzgl dnialiêmy wydajnoêç urzàdzenia. Dlatego niezale nie od w àczonych funkcji i stopnia komplikacji konfiguracji praca wire speed to wymóg, który spe niamy. Niemodu owe W tej grupie prze àczników na uwag zas ugujà trzy klasy prze àczników stackowalnych. Dzi ki zastosowaniu technologii Virtual Chassis po àczone w stos urzàdzenia OmniStack OmniSwitch 6600 OmniSwitch L Model P P U P U L L WydajnoÊç Backplane Gb/s PrzepustowoÊç Mp/s Porty wbudowane 10/100BaseT BaseFX 24 10/100BaseT PoE /100/1000 BaseT * BaseX (SFP) 2* 2* 2* 2* 4* 2* 2* 4* 4* 24 4* 4* Dost pne dodatkowe modu y 10/100/1000 BaseT 1000 BaseX (SFP) 10GE (XenPACK) FunkcjonalnoÊç Routing statyczny, RIP, OSPF ACL L2/L3/L4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Zaawanoswany QoS Virtual Chasiss Strona * Porty typu Combo PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 6

7 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE WPROWADZENIE pracujà jak jeden logiczny prze àcznik. Ka de z urzàdzeƒ w stosie zachowuje si jak karta w o ona do slotu o konkretnym numerze. Nale y podkreêliç, e ca y stos posiada tylko jeden numer IP i jeden plik konfiguracyjny oraz wymaga jednej licencji oprogramowania. Dla grup roboczych oraz telefonii IP polecamy OmniStack Dla zastosowaƒ wymagajàcych wzmocnionej ochrony i routingu L3 OmniSwitch Dla aplikacji wymagajàcych przepustowoêci gigabitowych OmniSwitch Dla zastosowaƒ wymagajàcych w nieokreêlonej przysz oêci du ych przepustowoêci unikalny w swoim rodzaju OmniSwitch 6800L. Szczegó owe informacje od strony 26. Poni szy schemat pozwoli na atwy dobór rozwiàzania, które b dzie spe nia o wcze- Êniej okreêlone wymagania. Bezpieczeƒstwo Zarzàdzanie Wst p Prze àczniki Routery WLAN PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 7

8 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISTACK LS 6224/LS 6248 Urzàdzenia OmniStack LS 6224/6248 to zaawansowane prze àczniki 10/100 warstwy 2+ z czterema portami GE. Pracujà z przep ywnoêcià interfejsu fizycznego wire speed, tak e przy uruchomionych zaawansowanych us ugach w warstwach od 2 do 4. OmniStack LS 6200 posiada wbudowane mechanizmy QoS umo liwiajàc Êwiadczenie us ug g osowych i wideo o doskona ej jakoêci w bezpiecznym Êrodowisku wyposa- onym w zaawansowane funkcjonalnoêci obs ugi u ytkowników i klasyfikacji ruchu. Unikalnà w asnoêcià OS LS 6224 jest tak e konstrukcja pozbawiona wentylatorów. OmniStack LS 6224/6248 szczególnie dobrze sprawdza si w charakterze prze àcznika grupy roboczej, triple-play CPE i wsz dzie tam, gdzie wymagana jest cicha praca. LS porty FastEthernet 10/100 RJ45 2 porty GigabitEthernet combo, ka dy port mo e pracowaç jako 10/100/1000 albo SFP 2 porty GigabitEthernet 10/100/1000 albo STACK LS portów FastEthernet 10/100 RJ45 2 porty GigabitEthernet combo, ka dy port mo e pracowaç jako 10/100/1000 albo SFP 2 porty GigabitEthernet 10/100/1000 albo STACK Podstawowe parametry 32 MB Flash/128 MB SDRAM WydajnoÊç 13 lub 20 Gb/s, 10 lub 13 Mp/s Virtual Chassis VLAN port, MAC, IP, protokó QoS 8 kolejek, shaping, policy based Kontrola dost pu, ACL, SSL, DoS Obs uga ruchu multicast Obudowa 1U Zarzàdzanie OmniVista Architektura Non-blocking, na ka de 8 portów 10/100 przypada kana 1Gb/s. Mo liwoêç àczenia do 8 urzàdzeƒ w stos. Stos urzàdzeƒ pracuje w trybie wirtualnego prze àcznika (Virtual Chassis), posiada jeden numer IP i jeden plik konfiguracyjny. Stos prze àczników zachowuje si jak urzàdzenie modu owe, ka dy prze àcznik to jeden modu, wymaga jednej licencji oprogramowania, mo na agregowaç àcze z ró nych modu ów/urzàdzeƒ. Po àczenie w stos za pomocà portów RJ-45 i kabla UTP o d ugoêci do 100 m. WydajnoÊç Gb/s i 10 Mp/s, Gb/s i 13 Mp/s, jest to maksymalna wydaj- PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 8

9 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISTACK LS 6224/LS 6248 noêç urzàdzenia, która wynika z faktu, e wszystkie porty mogà równoczeênie pracowaç z maksymalnà pr dkoêcià w trybie wire speed. Dotyczy to tak e portów GigabitEthernet. Obs uga 8000 adresów MAC. VLAN Obs uga maksymalnie 254 sieci VLAN. Mo liwoêç u ycia wszystkich 4094 znaczników VLAN. Znakowanie VLAN na port, 802.1Q, MAC, podsieç IP i protokó. Obs uga regu do przypisywania VLANów (Policy based TCAM), VLAN stacking (tzw. Q in Q ), Private VLAN. Multicast Prze àcznik obs uguje ruch multicast w warstwie 2. IGMP Snooping, Multicast TV VLAN. Kontrola pasma ruchu multicast/broadcast w zakresie od 70 kb/s do 285 Mb/s. QoS Znakowanie 802.1p, TOS, DSCP. Translacje znakowania QoS: 802.1p > ToS/DSCP, ToS > 802.1p/DSCP, DSCP > 802.1p/ToS Klasyfikacja: portów, wartoêci 802.1p (CoS), MAC SA/DA, Ethertype, hierarchii ToS, wartoêci DSCP, kodu i typu ICMP, IP SA/DA, protoko u IP, portu TCP/UDP. Osiem kolejek dla ka dego portu, wspierajàce algorytmy obs ugi ze sta ym podzia em ruchu (ang. strict algorythm) oraz z wa onym kolejno- Êciowym podzia em ruchu (WRR). Ograniczenie pasma na portach/strumieniach wejêciowych/wyjêciowych. Bezpieczeƒstwo Obs uga ACL w warstwie 2, 3 i 4. (MAC SA/DA, IP SA/DA, ICMP, Ethertype, TCP/ UDP). STP root guard. A ponadto obs uga 802.1x, SSH, SSL, SNMP v3, RADIUS, TACACS+. Mo liwoêç definiowania maksymalnej liczby adresów MAC dla ka dego portu. NiezawodnoÊç W uk adzie stosu nadmiarowe modu y zarzàdzania, automatyczna rekonfiguracja stosu, mo liwoêç dodania i wyj cia urzàdzenia ze stosu w trakcie pracy. Mo liwoêç instalacji zapasowego zasilania AC lub DC, praca w trybie 1:1. Obs uga protoko ów zwi kszajàcych niezawodnoêç: 802.1w RSTP, 802.1d STP, 802.1s MSTP, 802.3ad agregacja àczy. Model 6224 jest pozbawiony wentylatorów. Zarzàdzanie Linia komend, WWW, OmniVista. Bezpieczeƒstwo Zarzàdzanie Wst p Prze àczniki Routery WLAN PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 9

10 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISTACK LS 6224P/6248P Urzàdzenia OmniStack LS 6224P i 6248P to zaawansowane prze àczniki 10/100 PoE warstwy 2+ z czterema portami GE. Pracujà z przep ywnoêcià interfejsu fizycznego wire speed, tak e przy uruchomionych zaawansowanych us ugach w warstwach od 2 do 4. OmniStack LS 6200 posiada wbudowane mechanizmy QoS umo liwiajàc Êwiadczenie us ug g osowych i wideo o doskona ej jakoêci w bezpiecznym Êrodowisku wyposa onym w zaawansowane funkcjonalnoêci obs ugi u ytkowników i klasyfikacji ruchu. OmniStack LS 6224P/6248P jest dedykowany do pracy w charakterze prze àcznika grupy roboczej, w zastosowaniach zwiàzanych z telefonià IP i PoE. LS 6224P/LS 6248P 24 lub 48 portów FastEthernet 10/100 RJ45 PoE 2 porty GigabitEthernet combo, ka dy port mo e pracowaç jako 10/100/1000 albo SFP 2 porty GigabitEthernet 10/100/1000 albo STACK LS 6224P PoE 24 porty z funkcjà PoE zgodne z 802.3af Maksymalnie 15,4 W na port i 180 W na urzàdzenie LS6248P PoE 48 portów z funkcjà PoE zgodnych z 802.3af Maksymalnie 15,4 W na port i 375 W na urzàdzenie Podstawowe parametry 32 MB Flash/128 MB SDRAM WydajnoÊç 13 lub 20 Gb/s, 10 lub 13 Mp/s Virtual Chassis VLAN port, MAC, IP, protokó QoS 8 kolejek, shaping, policy based Kontrola dost pu, ACL, SSL, DoS Obs uga ruchu multicast Obudowa 1U Zarzàdzanie OmniVista Architektura Non-blocking, na ka de 8 portów 10/100 przypada kana 1 Gb/s. Mo liwoêç àczenia do 8 urzàdzeƒ w stos. Stos urzàdzeƒ pracuje w trybie wirtualnego prze àcznika (Virtual Chassis), posiada jeden numer IP i jeden plik konfiguracyjny. Stos prze àczników zachowuje si jak urzàdzenie modu owe, ka dy prze àcznik to jeden modu, wymaga jednej licencji oprogramowania, mo na agregowaç àcze z ró nych modu ów/urzàdzeƒ. Po àczenie w stos za pomocà portów RJ-45 i kabla UTP o d ugoêci do 100 m. PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 10

11 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISTACK LS 6224P/6248P WydajnoÊç 6224P 13 Gb/s i 10 Mp/s, 6248P 20 Gb/s i 13 Mp/s, jest to maksymalna wydajnoêç urzàdzenia, która wynika z faktu, e wszystkie porty mogà równoczeênie pracowaç z maksymalnà pr dkoêcià w trybie wire speed. Dotyczy to tak e portów GigabitEthernet. Obs uga 8000 adresów MAC. VLAN Obs uga maksymalnie 254 sieci VLAN. Mo liwoêç u ycia wszystkich 4094 znaczników VLAN. Znakowanie VLAN na port, 802.1Q, MAC, podsieç IP i protokó. Obs uga regu do przypisywania VLAN-ów (Policy based TCAM), VLAN stacking (tzw. Q in Q ), Private VLAN. Multicast Prze àcznik obs uguje ruch multicast w warstwie 2. IGMP Snooping, Multicast TV VLAN. Kontrola pasma ruchu multicast/broadcast w zakresie od 70 kb/s do 285 Mb/s. QoS Znakowanie 802.1p, TOS, DSCP. Translacje znakowania QoS: 802.1p > ToS/DSCP, ToS > 802.1p/DSCP, DSCP > 802.1p/ToS. Klasyfikacja: portów, wartoêci 802.1p (CoS), MAC SA/DA, Ethertype, hierarchii ToS, wartoêci DSCP, kodu i typu ICMP, IP SA/DA, protoko u IP, portu TCP/UDP. Osiem kolejek dla ka dego portu, wspierajàce algorytmy obs ugi ze sta ym podzia em ruchu (ang. strict algorythm) oraz z wa onym kolejno- Êciowym podzia em ruchu (WRR). Ograniczenie pasma na portach/strumieniach wejêciowych/wyjêciowych. Bezpieczeƒstwo Obs uga ACL w warstwie 2, 3 i 4. (MAC SA/DA, IP SA/DA, ICMP, Ethertype, TCP/ UDP). STP root guard. A ponadto obs uga 802.1x, SSH, SSL, SNMP v3, RADIUS, TACACS+. Mo liwoêç definiowania maksymalnej liczby adresów MAC dla ka dego portu. NiezawodnoÊç W uk adzie stosu nadmiarowe modu y zarzàdzania, automatyczna rekonfiguracja stosu, mo liwoêç dodania i wyj cia urzàdzenia ze stosu w trakcie pracy. Mo liwoêç instalacji zapasowego zasilania AC praca w trybie 1:1. Obs uga protoko ów zwi kszajàcych niezawodnoêç: 802.1w RSTP, 802.1d STP, 802.1s MSTP, 802.3ad agregacja àczy. Zarzàdzanie Linia komend, WWW, OmniVista. Bezpieczeƒstwo Zarzàdzanie Wst p Prze àczniki Routery WLAN PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 11

12 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISTACK OmniStack to niezwykle wydajne rozwiàzanie 10/100/1000. OmniStack posiada rozbudowane funkcje prze àczania w Êrodowiskach sieciowych korzystajàcych z àczy gigabitowych. Jest kosztowo-efektywnà platformà prze àczajàcà w warstwie 2+, mo e obs ugiwaç ma e bàdê Êrednie centra danych. Sprawdza si wsz dzie tam, gdzie wydajnoêç jest kluczowym parametrem. OmniStack 6300 jest przeznaczony do pracy w charakterze prze- àcznika: farm serwerowych, DRC, wymagajàcych grup roboczych (CAD, edycja wideo, obrazowanie medyczne). OS porty GigabitEthernet 10/100/1000 RJ45 4 porty GigabitEthernet SFP (porty combo) Podstawowe parametry Architektura non-blocking 8 MB Flash/32 MB SDRAM WydajnoÊç 48 Gb/s, 35,7 Mp/s VLAN port, MAC, IP, protokó QoS 8 kolejek, shaping, policy based Kontrola dost pu, ACL, SSL, DoS Zaawansowane funkcje L2-L4 Obudowa 1U Obs uga ruchu multicast Zarzàdzanie OmniVista Architektura Non-blocking, na ka de 4 porty 10/100 przypada kana 4 Gb/s. OmniStack 6300 to urzàdzenie o sta ej konfiguracji bez funkcji àczenia w stos. Wysoka dost pnoêç Tworzenie po àczeƒ redundantnych, z szybkim odtwarzaniem po àczenia w przypadku awarii (protokó 802.1w rapid recovery spanning tree). Obs uga protoko u 802.1s Spanning Tree dla ka dej sieci VLAN pozwala na wyrównywanie obcià enia (ang. load balancing) w warstwie L2 na àczach zapasowych L2 (do 32 Êcie ek MSTP). Tryb szybkiego przekazywania (ang. fast forwarding) na portach u ytkownika w celu unikni cia 30-sekundowej zw oki przy korzystaniu z protoko u spanning tree. WydajnoÊç 48 Gb/s, 35,6 Mp/s to maksymalna wydajnoêç urzàdzenia, która wynika z faktu, e wszystkie porty mogà równoczeênie pracowaç z maksymalnà pr dko- Êcià w trybie wire speed. Dotyczy to tak e portów Combo. Obs uga adresów MAC. PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 12

13 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISTACK VLAN Obs uga maksymalnie 254 sieci VLAN. Mo liwoêç u ycia wszystkich 4094 znaczników VLAN. Znakowanie VLAN na port, 802.1Q, MAC, podsieç IP i protokó. Obs uga regu do przypisywania VLAN-ów, Private VLAN. Multicast Prze àcznik obs uguje ruch multicast w warstwie 2. IGMP Snooping. Kontrola pasma ruchu multicast/broadcast. QoS Znakowanie 802.1p, TOS, DSCP. Translacje znakowania QoS: 802.1p > ToS/DSCP, ToS > 802.1p/DSCP, DSCP > 802.1p/ToS. Klasyfikacja: portów, wartoêci 802.1p (CoS), MAC SA/DA, Ethertype, hierarchii ToS, wartoêci DSCP, kodu i typu ICMP, IP SA/DA, protoko u IP, portu TCP/UDP. Osiem kolejek dla ka dego portu, wspierajàce algorytmy obs ugi ze sta ym podzia em ruchu (ang. strict algorythm) oraz z wa onym kolejno- Êciowym podzia em ruchu (WRR). Ograniczenie pasma na portach/strumieniach wejêciowych/wyjêciowych. Bezpieczeƒstwo Obs uga ACL w warstwie 2, 3 i 4 (MAC SA/DA, IP SA/DA, ICMP, Ethertype, TCP/ UDP). A ponadto obs uga 802.1x, SSH, SSL, SNMP v3, RADIUS, TACACS+. NiezawodnoÊç Mo liwoêç instalacji zapasowego zasilania AC, praca w trybie 1:1. Obs uga protoko ów zwi kszajàcych niezawodnoêç: 802.1w RSTP, 802.1d STP, 802.1s MSTP, 802.3ad agregacja àczy. Zarzàdzanie Linia komend, WWW, OmniVista. Bezpieczeƒstwo Zarzàdzanie Wst p Prze àczniki Routery WLAN PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 13

14 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISWITCH / OmniSwitch 6600 to rodzina stackowalnych prze àczników 10/100 przeznaczonych do obs ugi grup roboczych, oferujàca prze àczanie z szybkoêcià àcza (ang. wire speed) w warstwie L2+, routing L3+ oraz dodatkowe specjalizowane us ugi. Charakteryzuje si bardzo wysokim poziomem wydajnoêci i niezawodnoêci niezb dnym do pracy w Êrodowiskach komunikacji IP obs ugujàcych kluczowe dla firm funkcje. Konstrukcja Virtual Chassis czyni z 6600 alternatyw dla prze àczników modu owych. OmniSwitch 6600 jest rekomendowany do pracy w sieciach o wysokim poziomie bezpieczeƒstwa, do obs ugi telefonii IP i aplikacji konwergentnych. OS porty FastEthernet 10/100 RJ45 2 porty GigabitEthernet SFP z mo liwoêcià instalacji portów TX 2 porty STACK OS portów FastEthernet 10/100 RJ45 2 porty GigabitEthernet SFP z mo liwo- Êcià instalacji portów TX 2 porty STACK Podstawowe parametry Architektura non-blocking 32 MB Flash/128 MB SDRAM WydajnoÊç 14 lub 20 Gb/s,10 lub 13 Mp/s VLAN port, MAC, IP, protokó QoS 4 kolejki, shaping, policy based Kontrola dost pu, ACL, SSL, DoS Routing RIP, OSPF, statyczny Zaawansowane funkcje L2-L4 Obudowa 1U Obs uga ruchu multicast Zarzàdzanie OmniVista Architektura Non-blocking, na ka de 8 portów 10/100 przypada kana 1Gb/s. Mo liwoêç àczenia do 8 urzàdzeƒ w stos. Stos urzàdzeƒ pracuje w trybie wirtualnego prze àcznika (Virtual Chassis), posiada jeden numer IP i jeden plik konfiguracyjny. Stos prze àczników zachowuje si jak urzàdzenie modu owe, ka dy prze àcznik to jeden modu, wymaga jednej licencji oprogramowania, mo na agregowaç àcze z ró nych modu- ów/urzàdzeƒ. Po àczenie w stos za pomocà dedykowanego kabla. WydajnoÊç : 14 Gb/s i 10 Mp/s, : 20 Gb/s i 13 Mp/s jest to maksymalna PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 14

15 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISWITCH / wydajnoêç urzàdzenia, która wynika z faktu, e wszystkie porty mogà równoczeênie pracowaç z maksymalnà pr dkoêcià w trybie wire speed. Dotyczy to tak e portów GigabitEthernet i portów STACK. Obs uga adresów MAC. VLAN Obs uga maksymalnie 4094 sieci VLAN. Znakowanie VLAN na port, 802.1Q, MAC, podsieç IP i protokó. Obs uga regu do przypisywania VLAN-ów (Policy based), Private VLAN. Routing Obs uga protoko ów routingu: RIP, OSPF, VRRP i statyczny. Mo liwoêç konfigurowania wirtualnych portów IP dla sieci VLAN. Tunelowanie IPv6 over IPv4. RIPng. Multicast Prze àcznik obs uguje ruch multicast w warstwie 2. IGMP Snooping. Kontrola pasma ruchu multicast/broadcast. QoS Klasyfikacja ruchu w warstwie 2: êród owy i docelowy MAC, slot/port/grupa, typ interfejsu; w warstwie 3: êród owy i docelowy adres IP, adres Multicast, protokó IP; w warstwie 4: êród owy i docelowy port/zakres TCP/UDP, protokó TCP/UDP. Znakowanie 802.1p, TOS, DSCP. Translacje znakowania QoS: 802.1p > ToS/DSCP, ToS > 802.1p/DSCP, DSCP > 802.1p/ToS. Cztery kolejki, wspierajàce algorytmy obs ugi ze sta ym podzia em ruchu (ang. strict algorythm) oraz z wa onym kolejnoêciowym podzia em ruchu (WRR). Ograniczenie pasma na portach/strumieniach wejêciowych/wyj- Êciowych. Bezpieczeƒstwo Obs uga ACL w warstwie 2, 3 i 4. (MAC SA/DA, IP SA/DA, ICMP, Ethertype, TCP/ UDP). Wbudowane mechanizmy obrony przed atakami DoS. A ponadto obs uga 802.1x, SSH, SSL, SNMP v3, RADIUS, TACACS+. Autenticated VLAN. Anty spoofing ACL. Partition Management. NiezawodnoÊç W uk adzie stosu nadmiarowe modu y zarzàdzania, automatyczna rekonfiguracja stosu, mo liwoêç dodania i wyj cia urzàdzenia ze stosu w trakcie pracy. Mo liwoêç instalacji zapasowego zasilania AC lub DC, praca w trybie 1:1. Obs uga protoko ów zwi kszajàcych niezawodnoêç: 802.1w RSTP, 802.1d STP, 802.1s MSTP, 802.3ad agregacja àczy. Zarzàdzanie Linia komend, WWW, OmniVista. Bezpieczeƒstwo Zarzàdzanie Wst p Prze àczniki Routery WLAN PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 15

16 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISWITCH 6600-P24 OmniSwitch 6600-P24 to stackowalny prze àcznik 10/100 PoE przeznaczony do obs ugi grup roboczych, oferujàcy prze àczanie z szybkoêcià àcza (ang. wire speed) w warstwie L2+, routing L3+ oraz dodatkowe specjalizowane us ugi. Charakteryzuje si bardzo wysokim poziomem wydajnoêci i niezawodnoêci niezb dnym do pracy w Êrodowiskach komunikacji IP obs ugujàcych kluczowe dla firm funkcje. Konstrukcja Virtual Chassis czyni z 6600 alternatyw dla prze àczników modu owych. OmniSwitch 6600-P24 doskonale nadaje si do pracy w sieci o wysokim poziomie bezpieczeƒstwa, obs ugi telefonii IP i aplikacji konwergentnych P24 24 porty FastEthernet 10/100 PoE 2 uniwersalne sloty na modu y rozszerzeƒ PoE 24 porty z funkcjà PoE zgodne z 802.3af Maksymalnie 15,4 W na port i 210 W na urzàdzenie Obs uga ruchu multicast Zarzàdzanie OmniVista Architektura Non-blocking, na ka de 8 portów 10/100 przypada kana 1Gb/s. Mo liwoêç àczenia do 8 urzàdzeƒ w stos. Stos urzàdzeƒ pracuje w trybie wirtualnego prze àcznika (Virtual Chassis), posiada jeden numer IP i jeden plik konfiguracyjny. Stos prze àczników zachowuje si jak urzàdzenie modu owe, ka dy prze àcznik to jeden modu, wymaga jednej licencji oprogramowania, mo na agregowaç àcze z ró nych modu ów/urzàdzeƒ. Po àczenie w stos za pomocà dedykowanego kabla. WydajnoÊç 14 Gb/s, 10 Mp/s jest to maksymalna wydajnoêç urzàdzenia, która wynika z faktu, e wszystkie porty mogà równoczeênie pracowaç z maksymalnà pr dkoêcià w trybie wire speed. Dotyczy to tak e portów Podstawowe parametry Architektura non-blocking 32 MB Flash/128 MB SDRAM WydajnoÊç 14 Gb/s, 10 Mp/s VLAN port, MAC, IP, protokó QoS 4 kolejki, shaping, policy based Kontrola dost pu, ACL, SSL, DoS Routing RIP, OSPF, statyczny Zaawansowane funkcje L2-L4 Obudowa 1,5 U PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 16

17 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISWITCH 6600-P24 GigabitEthernet i portów STACK. Obs uga adresów MAC. VLAN Obs uga maksymalnie 4094 sieci VLAN. Znakowanie VLAN na port, 802.1Q, MAC, podsieç IP i protokó. Obs uga regu do przypisywania VLAN-ów (Policy based), Private VLAN. Routing Obs uga protoko ów routingu: RIP, OSPF, VRRP i statyczny. Mo liwoêç konfigurowania wirtualnych portów IP dla sieci VLAN. Tunelowanie IPv6 over IPv4. RIPng. Multicast Prze àcznik obs uguje ruch multicast w warstwie 2: IGMP Snooping, kontrola pasma ruchu multicast/broadcast. QoS Klasyfikacja ruchu w warstwie 2: êród owy i docelowy MAC, slot/port/grupa, typ interfejsu; w warstwie 3: êród owy i docelowy adres IP, adres multicast, protokó IP; w warstwie 4: êród owy i docelowy port/zakres TCP/UDP, protokó TCP/UDP. Znakowanie 802.1p, TOS, DSCP. Translacje znakowania QoS: 802.1p > ToS/DSCP, ToS > 802.1p/DSCP, DSCP > 802.1p/ToS. Cztery kolejki, wspierajàce algorytmy obs ugi ze sta ym podzia em ruchu (ang. strict algorythm) oraz z wa onym kolejnoêciowym podzia em ruchu (WRR). Ograniczenie pasma na portach/strumieniach wejêciowych/wyjêciowych. Bezpieczeƒstwo Obs uga ACL w warstwie 2, 3 i 4. (MAC SA/DA, IP SA/DA, ICMP, Ethertype, TCP/ UDP). Wbudowane mechanizmy obrony przed atakami DoS. A ponadto obs uga 802.1x, SSH, SSL, SNMP v3, RADIUS, TACACS+. Autenticated VLAN, Anty spoofing ACL, Partition Management. NiezawodnoÊç W uk adzie stosu nadmiarowe modu y zarzàdzania, automatyczna rekonfiguracja stosu, mo liwoêç dodania i wyj cia urzàdzenia ze stosu w trakcie pracy. Mo liwoêç instalacji zapasowego zasilania AC lub DC, praca w trybie 1:1. Obs uga protoko ów zwi kszajàcych niezawodnoêç: 802.1w RSTP, 802.1d STP, 802.1s MSTP, 802.3ad agregacja àczy. Zarzàdzanie Linia komend, WWW, OmniVista. Modu y rozszerzeƒ (mo na zainstalowaç 2) OS6600-STK-KIT modu z 2 portami do po àczenia urzàdzeƒ w stos OS6600-GNI-C2 modu z dwoma portami GigabitEthernet 1000BaseTX OS6600-GNI-U2 modu z dwoma portami GigabitEthernet SFP Bezpieczeƒstwo Zarzàdzanie Wst p Prze àczniki Routery WLAN PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 17

18 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISWITCH 6600-U24 OmniSwitch 6600-U24 to uniwersalny prze àcznik FastEthernet przeznaczony do obs ugi grup roboczych, oferujàcy prze- àczanie z szybkoêcià àcza (ang. wire speed) w warstwie L2+, routing L3+ oraz dodatkowe specjalizowane us ugi. Charakteryzuje si bardzo wysokim poziomem wydajnoêci i niezawodnoêci niezb dnym do pracy w Êrodowiskach komunikacji IP obs ugujàcych kluczowe dla firm funkcje. Konstrukcja Virtual Chassis czyni z 6600 alternatyw dla prze àczników modu owych. OmniSwitch 6600-U24 jest idealnie dostosowany do obs ugi sieci o wysokim poziomie bezpieczeƒstwa, niedu ych w z ów agregujàcych àcza Êwiat owodowe i zastosowaƒ typu fiber to the desktop U24 24 uniwersalne Êwiat owodowe porty FastEthernet 100BaseFX (dost pne wk adki MMF i SMF) 2 uniwersalne sloty na modu y rozszerzeƒ Podstawowe parametry Architektura non-blocking 32 MB Flash/128 MB SDRAM WydajnoÊç 14 Gb/s, 10 Mp/s VLAN port, MAC, IP, protokó QoS 4 kolejki, shaping, policy based Kontrola dost pu, ACL, SSL, DoS Routing RIP, OSPF, statyczny Zaawansowane funkcje L2-L4 Obudowa 1,5 U Obs uga ruchu multicast Zarzàdzanie OmniVista Architektura Non-blocking, na ka de 8 portów 10/100 przypada kana 1Gb/s. Mo liwoêç àczenia do 8 urzàdzeƒ w stos. Stos urzàdzeƒ pracuje w trybie wirtualnego prze àcznika (Virtual Chassis), posiada jeden numer IP i jeden plik konfiguracyjny. Stos prze àczników zachowuje si jak urzàdzenie modu owe, ka dy prze àcznik to jeden modu, wymaga jednej licencji oprogramowania, mo na agregowaç àcze z ró nych modu- ów/urzàdzeƒ. Po àczenie w stos za pomocà dedykowanego kabla. WydajnoÊç 14 Gb/s, 10 Mp/s jest to maksymalna wydajnoêç urzàdzenia, która wynika z faktu, e wszystkie porty mogà równoczeênie pracowaç z maksymalnà pr dkoêcià w trybie wire speed. Dotyczy to tak e portów GigabitEthernet i portów STACK. Obs uga adresów MAC. PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 18

19 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISWITCH 6600-U24 VLAN Obs uga maksymalnie 4094 sieci VLAN. Znakowanie VLAN na port, 802.1Q, MAC, podsieç IP i protokó. Obs uga regu do przypisywania VLAN-ów (Policy based), Private VLAN. Routing Obs uga protoko ów routingu: RIP, OSPF, VRRP i statyczny. Mo liwoêç konfigurowania wirtualnych portów IP dla sieci VLAN. Tunelowanie IPv6 over IPv4. RIPng. Multicast Prze àcznik obs uguje ruch multicast w warstwie 2. IGMP Snooping. Kontrola pasma ruchu multicast/broadcast. QoS Klasyfikacja ruchu w warstwie 2: êród owy i docelowy MAC, slot/port/grupa, typ interfejsu; w warstwie 3: êród owy i docelowy adres IP, adres Multicast, protokó IP; w warstwie 4: êród owy i docelowy port/zakres TCP/UDP, protokó TCP/UDP. Znakowanie 802.1p, TOS, DSCP. Translacje znakowania QoS: 802.1p > ToS/DSCP, ToS > 802.1p/DSCP, DSCP > 802.1p/ToS. Cztery kolejki, wspierajàce algorytmy obs ugi ze sta ym podzia em ruchu (ang. strict algorythm) oraz z wa onym kolejnoêciowym podzia em ruchu (WRR). Ograniczenie pasma na portach/strumieniach wejêciowych/wyjêciowych. Bezpieczeƒstwo Obs uga ACL w warstwie 2, 3 i 4. (MAC SA/DA, IP SA/DA, ICMP, Ethertype, TCP/ UDP). Wbudowane mechanizmy obrony przed atakami DoS. A ponadto obs uga 802.1x, SSH, SSL, SNMP v3, RADIUS, TACACS+. Autenticated VLAN,. Anty spoofing ACL. Partition Management. NiezawodnoÊç W uk adzie stosu nadmiarowe modu y zarzàdzania, automatyczna rekonfiguracja stosu, mo liwoêç dodania i wyj cia urzàdzenia ze stosu w trakcie pracy. Mo liwoêç instalacji zapasowego zasilania AC lub DC praca w trybie 1:1. Obs uga protoko ów zwi kszajàcych niezawodnoêç: 802.1w RSTP, 802.1d STP, 802.1s MSTP, 802.3ad agregacja àczy. Zarzàdzanie Linia komend, WWW, OmniVista. Modu y rozszerzeƒ (mo na zainstalowaç 2) OS6600-STK-KIT modu z 2 portami do po àczenia urzàdzeƒ w stos OS6600-GNI-C2 modu z dwoma portami GigabitEthernet 1000BaseTX OS6600-GNI-U2 modu z dwoma portami GigabitEthernet SFP Bezpieczeƒstwo Zarzàdzanie Wst p Prze àczniki Routery WLAN PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 19

20 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISWITCH OmniSwitch nale y do rodziny zaawansowanych, stackowalnych prze àczników gigabitowych L3+. OmniSwitch oferuje transmisj z szybkoêcià àcza (ang. wire speed) w warstwie 2 i 3 oraz z dodatkowymi us ugami L2-L4. OmniSwitch zwi ksza wydajnoêç sieci, skraca czas odpowiedzi aplikacji, podnosi bezpieczeƒstwo w sieci LAN oraz wydajnoêç pracy u ytkowników sieci poprzez lepsze wykorzystanie zasobów sieci i oferowanych us ug. OmniSwitch jest idealny do obs ugi szkieletu ma ej i Êredniej sieci jako warstwa dystrybucyjna GE i dla aplikacji konwergentnych. OS porty GigabitEthernet 10/100/1000 RJ-45 4 porty GigabitEthernet SFP (Combo) 2 porty STACK Podstawowe parametry 64 MB Flash/256 MB SDRAM WydajnoÊç 160 Gb/s, 60 Mp/s VLAN port, MAC, IP, protokó QoS 8 kolejek, shaping, policy based Kontrola dost pu, ACL, SSL, DoS Routing RIP, OSPF, statyczny Zaawansowane funkcje L2-L4 Obudowa 1U Obs uga ruchu multicast Zarzàdzanie OmniVista Architektura Non-blocking. Mo liwoêç àczenia do 8 urzàdzeƒ w stos. Stos urzàdzeƒ pracuje w trybie wirtualnego prze àcznika (Virtual Chassis), posiada jeden numer IP i jeden plik konfiguracyjny. Stos prze àczników zachowuje si jak urzàdzenie modularne, ka dy prze àcznik to jeden modu, wymaga jednej licencji oprogramowania, mo na agregowaç àcze z ró nych modu- ów/urzàdzeƒ. Po àczenie w stos za pomocà dedykowanych kabli. WydajnoÊç 160 Gb/s, 60 Mp/s, jest to maksymalna wydajnoêç urzàdzenia, która wynika z faktu, e wszystkie porty mogà równoczeênie pracowaç z maksymalnà pr dkoêcià PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 20

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane Za cznik nr 9 Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia Prze czniki sieci LAN Prze cznik sieci LAN Typ I 2 sztuki, ka dy z dwóch prze czników spe niaj cy co najmniej poni sze wymagania: Parametr Warto

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Obsługa protokołów RIP v1/v2 (RIPng dla IPv6), OSPF v2 oraz v3 (dla IPv6), BGP4 oraz BGP 4+ (dla IPv6)

Obsługa protokołów RIP v1/v2 (RIPng dla IPv6), OSPF v2 oraz v3 (dla IPv6), BGP4 oraz BGP 4+ (dla IPv6) Załącznik V do siwz CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA Urządzenie 1. Dostawa switch a 24 portowego przełącznika Ethernet warstwy (trzeciej) L3 stack owalnego do szafy rack 19 z obsługą IPv6 i zarządzaniem po protokole

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK Gigabitowe porty zapewniają pełną prędkość transmisji danych Rozbudowane funkcje zabezpieczające ruch sieciowy, w tym obsługa VLAN 802.1Q, Port

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.1 Data 27.02.2014 Spis treści 1. Przedmiot dokumentacji... 3 2. Wymagania odnośnie sprzętu... 4 3. Rekomendacje...

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniStack 6200 Stakowalne przełączniki dla sieci lokalnych

Alcatel-Lucent OmniStack 6200 Stakowalne przełączniki dla sieci lokalnych Alcatel-Lucent OmniStack 6200 Stakowalne przełączniki dla sieci lokalnych ALCATEL-LUCENT OMNISTACK 6200 STAKOWALNE PRZEŁĄCZNIKI DLA SIECI LOKALNYCH W XXI wieku firmy pragnące utrzymać konkurencyjną pozycję

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/93/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU URZĄDZENIA DLA SIECI BEZPRZEWODOWEJ W GMACHU GŁÓWNYM, BIBLIOTECE GŁÓNEJ ORAZ CND - I ETAP typ A szt.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68 PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Fast Ethernet Switch DCS-3950-10C Dual Stack

Fast Ethernet Switch DCS-3950-10C Dual Stack Firma DCN została w 2000 roku wydzielona z grupy holdingu Lenovo Group i pozostaje z nią powiązana kapitałowo. Celem podziału było utworzenie firmy wyspecjalizowanej w opracowaniu i produkcji sprzętu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Linia 2004/04. Info HIRSCHMANN

Linia 2004/04. Info HIRSCHMANN Witam, oto InfoLinia, dotycząca produktów Hirschmanna. InfoLinia ma za zadanie dostarczać najbardziej aktualnych informacji o produktach Hirschmann Electronics GmbH, Oddziału Automatyka i Systemy Sieciowe.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 5000 Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 1 HiPath - Konwergentna Architektura dla Przedsi biorstw Przedsi biorstwa na ca ym Êwiecie obserwujà àczenie sieci transmisji danych i g osu w celu obni enia kosztów

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniSwitch 6855. Przełącznik sieci LAN klasy przemysłowej

Alcatel-Lucent OmniSwitch 6855. Przełącznik sieci LAN klasy przemysłowej Alcatel-Lucent OmniSwitch 6855 Przełącznik sieci LAN klasy przemysłowej Przedsiębiorstwa potrzebują jednolitej sieci komunikacyjnej, która będzie w stanie obsłużyć dalszy rozwój działalności dzięki uniezależnieniu

Bardziej szczegółowo

XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4

XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4 XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4 PLANET XGS3-42000R to przełącznik zaprojektowany dla dużych sieci w przedsiębiorstwach, kampusach, centrach danych, i nadaje się wszędzie tam gdzie

Bardziej szczegółowo

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne N E X S P A N, B E Z P I E C Z N E Ka dy musi si doskonaliç... W nie atwych warunkach gry rynkowej przedsi biorstwa muszà si mierzyç z rosnàcà rzeszà konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Zarządzanie wirtualnymi sieciami lokalnymi DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniSwitch 6400. Seria niemodularnych, stakowalnych, gigabitowych przełączników sieci LAN

Alcatel-Lucent OmniSwitch 6400. Seria niemodularnych, stakowalnych, gigabitowych przełączników sieci LAN Alcatel-Lucent OmniSwitch 6400 Seria niemodularnych, stakowalnych, gigabitowych przełączników sieci LAN Dynamiczne zarządzanie brzegiem sieci Aby utrzymać pozycję na rynku, małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej

Formularz Oferty Technicznej ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej 1. Minimalne wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji kursu

Plan realizacji kursu Ramowy plan kursu Plan realizacji kursu Lp. Tematy zajęć Liczba godzin 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych Historia sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci Role komputerów w sieci Typy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 to rozwiàzanie komunikacyjne dla firm o Êrednim nat eniu przep ywu danych. HiPath HG 1500 przekszta ca system

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus EE-2050-P jest nowym 50-portowym Gigabitowym przełącznikiem dostarczającym 48 portów RJ-45 10/100/1000 PoE/PoE+ oraz 2 sloty SFP wspierające

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

cennik us ugi Miejski Ethernet Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet

cennik us ugi Miejski Ethernet Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet cennik us ugi Miejski Ethernet Tabela 1 Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet 3900,00 897,00 4797,00 6900,00 1587,00 8487,00 Tabela 2 Op aty aktywacyjne us ugi Miejski

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja Usług. Omówienie nowoczesnych elementów sieci dostępowych w oparciu o produkty firmy Raisecom

Dystrybucja Usług. Omówienie nowoczesnych elementów sieci dostępowych w oparciu o produkty firmy Raisecom Dystrybucja Usług Omówienie nowoczesnych elementów sieci dostępowych w oparciu o produkty firmy Raisecom Agenda Ethernet Ethernet over Fiber Ethernet over PDH Ethernet over SDH Platformy wielousługowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

Seria zarządzalnych gigabitowych przełączników warstwy 2

Seria zarządzalnych gigabitowych przełączników warstwy 2 Seria zarządzalnych gigabitowych przełączników warstwy 2 Rozszerz swoją sieć z większą elastycznością Statyczny routing IPv4 / IPv6 warstwy 3 Maksymalnie 128 interfejsów VLAN routing QoS warstwy 2 / 3

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1052 / EE 1054 Przełączniki Ethernet z serii Metro Access Rodzina przełączników Edge-corE EE 1052 / EE 1054 Metro Access jest zoptymalizowana w celu dostarczania providerom usług takiego sprzętu, który

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Prowadzący: mgr inż. Artur Cieślik a r t u r. c i e s l i k @ b e z p i e c z e n s t w o i t.

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: Aparatura monitorująca - 1 zestaw ZAŁĄCZNIK 4 A LP NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ WYMAGANA I. Monitor pacjenta/nadajnik, ilość sztuk 8, o poniżej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Zakup przełączników sieci telekomunikacyjnej z montażem 4 szt.

Zakup przełączników sieci telekomunikacyjnej z montażem 4 szt. Piekary Śląskie, 27.04.2012 r. Ludyga Adrian ADI-POL, PROTONET ul. Powstańców Śląskich 3 41-945 Piekary Śląskie Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-223/10-00

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy: wiązanie adresów IP-MAC-Port-VID, listy ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm Control,

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usługi CCIE R&S

Specyfikacja usługi CCIE R&S Schemat laba CCIE R&S Specyfikacja usługi CCIE R&S Connections between router and switches Ethernet S1 R1 Local Local Fa0/1 R1 Ga0/0 Ga0/0 S1 Fa0/1 Fa0/2 R2 Ga0/0 Ga0/1 S2 Fa0/1 Fa0/3 R4 Fa0/0 Ga0/2 S4

Bardziej szczegółowo

Liczba portów 10/100/1000Base- T PoE

Liczba portów 10/100/1000Base- T PoE Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń sieciowych: Oferty na każdą część 1, 2 i 3 (A, B, C) są niezależne. CZEŚĆ 1: Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - KONCEPCJA SIECI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - KONCEPCJA SIECI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - KONCEPCJA SIECI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. Olsztyn, 22 maja 2013 Agenda ORSS podstawowe informacje Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt WiMax Strona 1 z 7

Projekt WiMax Strona 1 z 7 Projekt WiMax Strona 1 z 7 Część 7 Wytyczne dotyczące sprzętu i oprogramowania dla Projektu budowlanego szerokopasmowej sieci miejskiej w oparciu o technologię WiMax dla Urzędu Miasta Katowice Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Router brzegowy 1 szt. Urządzenie współpracowało będzie z

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi 1 Teoria sieci 1. Definicja Sieć jest to połączenie przynajmniej dwóch komputerów ze sobą przy pomocy medium transmisyjnego. 2. Rodzaje sieci LAN Local Area Network. Lokalna sieć komputerowa łącząca grupę

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

PLNG/PO/AK/1173/2013 Warszawa, dnia 26.06.2013 r.

PLNG/PO/AK/1173/2013 Warszawa, dnia 26.06.2013 r. PLNG/PO/AK/1173/2013 Warszawa, dnia 26.06.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu RZ/36/ZP/2013/PLNG Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i instalację infrastruktury IT: serwerów,

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP

WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP Rozwiązanie klasy telecom dla sieci szkieletowych w przedsiębiorstwach oraz centrów danych PLANET WGSW-50040 jest montowalnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń sieciowych, szaf serwerowych oraz okablowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach

Bardziej szczegółowo