ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel"

Transkrypt

1 ROZWIÑZANIA SIECIOWE ALCATELA AMBITNIE... ALE Z ROZWAGÑ

2 ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2

3 WST P Szanowni Paƒstwo, Pragnàc przybli yç ofert Alcatela w zakresie rozwiàzaƒ do budowy sieci LAN i WAN, przekazujemy na Paƒstwa r ce kompendium informacji na temat najwa niejszych produktów naszej firmy przeznaczonych dla przedsi biorstw. W sk ad naszego portfolio rozwiàzaƒ wchodzà rodziny produktów, które pozwalajà na budow kompletnych rozwiàzaƒ ICT. Pierwszà grup tworzà prze àczniki z rodziny OmniStack i OmniSwitch, których szeroka gama i ró norodnoêç funkcji umo liwiajà realizacj szerokiego zakresu zadaƒ. Od obs ugi niewielkich sieci firmowych, sieci kampusowych, zastosowaƒ brzegowych, a po prac w sieciach szkieletowych. Drugà grup oferty podstawowych produktów przeznaczonych dla sieci LAN i WAN stanowià routery z rodziny OmniAccess WAN dedykowane dla sieci konwergentnych oraz router us ugowy Alcatel Na trzecià grup sk adajà si rozwiàzania dla sieci bezprzewodowych. Rozwiàzania OmniAccess WLAN stworzone z myêlà o firmach zainteresowanych budowà zaawansowanych sieci bezprzewodowych WLAN, niezawodnych, bezpiecznych i atwych w zarzàdzaniu niezale nie od wielkoêci. WprowadziliÊmy do naszej oferty rozwiàzania WLAN drugiej generacji z rodziny OmniAccess WLAN pozwalajàce na tworzenie sieci z us ugami g osowymi VoWLAN. Czwartym i bardzo wa nym elementem naszej oferty sà rozwiàzania z zakresu bezpieczeƒstwa. CrystalSec to stworzone przez Alcatela praktyki bezpieczeƒstwa. W tym zakresie postawiliêmy na uznane i sprawdzone rozwiàzania. Oferta zosta a tak dobrana, aby sieç IP i system bezpieczeƒstwa stanowi y jeden organizm. Dope nieniem przedstawionych linii produktów jest system zarzàdzania OmniVista, wspólny dla wszystkich prezentowanych rozwiàzaƒ. Szerokie spektrum funkcjonalnoêci àczy si w nim z przyjaznà dla u ytkownika obs ugà. Sprzeda, obs ug posprzeda nà, serwis oraz us ugi integratorskie zwiàzane z przedstawionymi produktami sà realizowane przez sieç partnerów Alcatela. Firmy te majàc wieloletnie doêwiadczenie i wiedz zdobytà w setkach wdro eƒ zaproponujà rozwiàzania, które w najwi kszym stopniu b dà odpowiada y Paƒstwa obecnym i przysz ym potrzebom. Wst p Prze àczniki niemodu owe OmniStack LS 6224/LS OmniStack LS 6224P/6248P OmniStack OmniSwitch / OmniSwitch 6600-P OmniSwitch 6600-U OmniSwitch OmniSwitch OmniSwitch 6800-U OmniSwitch L/ L Prze àczniki modu owe OmniSwitch 7700/ OmniSwitch OmniSwitch Routery oddzia owe OmniAccess WAN 601/602/ OmniAccess WAN 625 CSR (Converged Services Router) Routery szkieletowe MPLS Router us ugowy Alcatel 7750 SR WLAN Prze àczniki OmniAccess WLAN Prze àczniki OmniAccess WLAN Punkty dost powe OmniAccess WLAN AP60/AP61/ AP Bezpieczeƒstwo FortiGate Zarzàdzanie OmniVista NMS 2500 Pakiet podstawowy OmniVista NMS 2700 Pakiety dodatkowe Bezpieczeƒstwo Zarzàdzanie Wst p Prze àczniki Routery WLAN PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 3

4 WST P GRUPY PRODUKTOWE Prze àczniki Prze àczniki OmniStack i OmniSwitch, których szeroka gama i ró norodnoêç funkcji umo liwiajà realizacj szerokiego zakresu zadaƒ. Od obs ugi niewielkich sieci firmowych, sieci kampusowych, zastosowaƒ brzegowych, a po prac w sieciach szkieletowych. Poczàwszy od OmniSwitch 9700, który jako pierwszy prze àcznik dla przedsi biorstw osiàga 1Tb/s, poprzez 8000 i 7000, a do OmniStack 6200 ekonomicznego rozwiàzania dla telefonii IP. Cechà wspólnà i jednoczeênie wyró niajàcà te urzàdzenia spoêród innych produktów dost pnych na rynku, jest wysoka dost pnoêç, podwy szony poziom bezpieczeƒstwa i du a skalowalnoêç. Prze àczniki niemodu owe strona 6. Prze àczniki modu owe strona 28. pracowaç jako serce sieci WAN lub VPN. Drugà grup tworzà routery us ugowe Alcatel to pierwsze urzàdzenie w tej klasie, którego architektura i funkcjonalnoêç zosta y podporzàdkowane obs udze z du à wydajnoêcià us ug internetowych i wirtualnych sieci prywatnych VPN realizowanych w sieciach IP/MPLS, przy zachowaniu niezb dnego poziomu QoS. Dost pne w trzech wersjach: SR-1, SR-7, SR-12, w pe ni realizujà potrzeby najbardziej wymagajàcego klienta. Routery oddzia owe WAN strona 36. Routery MPLS strona 42. Routery Do oferty Alcatela nale à tak e dwie g ówne grupy routerów. Seria OmniAccess 600 WAN to rodzina nowych, niezwykle wydajnych routerów oddzia owych. Urzàdzenia te zosta y zaprojektowane jako bezpieczna, zintegrowana i wielous ugowa platforma sprz towa. Routery z rodziny 600 zapewniajà obs ug sieci WAN i aplikacji konwergentnych. Modele 601, 602, 604 to urzàdzenia przeznaczone do niewielkich i Êrednich oddzia ów. Model 625 to modu owy router, który z powodzeniem mo e Sieci bezprzewodowe Rozwiàzania OmniAccess WLAN oparte sà na nowoczesnej i zcentralizowanej architekturze. Sercem systemu jest prze àcznik WS (Wireless Switch) OmniAccess WLAN, który zarzàdza lekkimi punktami dost powymi AP (Light Access Point). PojemnoÊç jednego prze àcznika WLAN wynosi od 4 do 512 punktów dost powych. Rozwiàzanie pozwala na zarzàdzanie z jednego numeru IP wieloma punktami dost powymi. Mechanizmy QoS i VoWLAN pozwalajà na roaming, czyli poruszanie si w ramach sieci WLAN. Unikalne funkcje systemu to mi dzy innymi automatyczne zarzàdzanie kana ami radiowymi i funkcja PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 4

5 WST P GRUPY PRODUKTOWE nas uchu (snifer) w punktach dost powych. OmniAccess WLAN to rozwiàzanie idealne dla wymagajàcych klientów rozwiàzaƒ bezprzewodowych. Prze àczniki WLAN strona 48. Punkty dost powe strona 52. Bezpieczeƒstwo Uzupe nieniem oferty produktów Alcatela jest strategia zapewnienia bezpieczeƒstwa CrystalSec. Alcatel stosuje nowoczesne podejêcie, w którym k adzie nacisk na równowag mi dzy bezpieczeƒstwem, kosztami, a u ytecznoêcià. JesteÊmy przekonani o wartoêci proponowanej przez nas ochrony infrastruktury sieciowej za pomocà wielowarstwowego rozwiàzania CrystalSec. Rozwiàzanie CrystalSec bazuje na szeregu warstw zabezpieczeƒ wdro onych w ca ej sieci i wspó pracujàcych ze sobà od poziomu u ytkownika, po infrastruktur rdzeniowà. Warstwowe podejêcie do ochrony sieci umo liwia przedsi biorstwu czy instytucji wielopoziomowe zabezpieczanie najwa niejszych zasobów. W efekcie powstaje system g bokiej ochrony, charakteryzujàcy si tym, e naruszenie zabezpieczeƒ jednej warstwy nie prowadzi do z amania zabezpieczeƒ ca ej sieci. W dotychczas eksploatowanych systemach bezpieczeƒstwa, mimo istnienia wielu warstw ochrony, nie by o pomi dzy nimi wspó dzia ania. Wiele z nich równie nie reagowa o samodzielnie na zagro enie, powiadamiajàc jedynie administratora, który musia podjàç stosowne dzia ania w celu odparcia ataku. CrystalSec strona 54. Zarzàdzanie OmniVista NMS to pakiet aplikacji i narz dzi, które upraszczajà procesy zwiàzane z zarzàdzaniem siecià. Podnosi on poziom jej dost pnoêci, zwi ksza bezpieczeƒstwo i efektywnoêç dzia ania. OmniVista umo liwia administratorom monitorowanie aktywnoêci sieci, konfigurowanie i usuwanie usterek w ka dym znajdujàcym si w sieci urzàdzeniu, jak równie zarzàdzanie ca à siecià z poziomu pojedynczej platformy. OmniVista jest idealnym rozwiàzanie zarówno dla sieci, jak i dla administratorów. OmniVista strona 58. Bezpieczeƒstwo Zarzàdzanie Wst p Prze àczniki Routery WLAN PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 5

6 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE WPROWADZENIE Prze àczniki w ofercie Alcatela podzielone zosta y na dwie grupy: niemodu owe (stackowalne i wolno stojàce) i modu owe. Do pierwszej nale à modele od Omni- Stack 6200 do OmniSwitch 6800, drugà tworzà OmniSwitch 7000/8000/9000 i ESS Przy ich projektowaniu zawsze i niezale nie od ich funkcjonalnoêci uwzgl dnialiêmy wydajnoêç urzàdzenia. Dlatego niezale nie od w àczonych funkcji i stopnia komplikacji konfiguracji praca wire speed to wymóg, który spe niamy. Niemodu owe W tej grupie prze àczników na uwag zas ugujà trzy klasy prze àczników stackowalnych. Dzi ki zastosowaniu technologii Virtual Chassis po àczone w stos urzàdzenia OmniStack OmniSwitch 6600 OmniSwitch L Model P P U P U L L WydajnoÊç Backplane Gb/s PrzepustowoÊç Mp/s Porty wbudowane 10/100BaseT BaseFX 24 10/100BaseT PoE /100/1000 BaseT * BaseX (SFP) 2* 2* 2* 2* 4* 2* 2* 4* 4* 24 4* 4* Dost pne dodatkowe modu y 10/100/1000 BaseT 1000 BaseX (SFP) 10GE (XenPACK) FunkcjonalnoÊç Routing statyczny, RIP, OSPF ACL L2/L3/L4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Zaawanoswany QoS Virtual Chasiss Strona * Porty typu Combo PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 6

7 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE WPROWADZENIE pracujà jak jeden logiczny prze àcznik. Ka de z urzàdzeƒ w stosie zachowuje si jak karta w o ona do slotu o konkretnym numerze. Nale y podkreêliç, e ca y stos posiada tylko jeden numer IP i jeden plik konfiguracyjny oraz wymaga jednej licencji oprogramowania. Dla grup roboczych oraz telefonii IP polecamy OmniStack Dla zastosowaƒ wymagajàcych wzmocnionej ochrony i routingu L3 OmniSwitch Dla aplikacji wymagajàcych przepustowoêci gigabitowych OmniSwitch Dla zastosowaƒ wymagajàcych w nieokreêlonej przysz oêci du ych przepustowoêci unikalny w swoim rodzaju OmniSwitch 6800L. Szczegó owe informacje od strony 26. Poni szy schemat pozwoli na atwy dobór rozwiàzania, które b dzie spe nia o wcze- Êniej okreêlone wymagania. Bezpieczeƒstwo Zarzàdzanie Wst p Prze àczniki Routery WLAN PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 7

8 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISTACK LS 6224/LS 6248 Urzàdzenia OmniStack LS 6224/6248 to zaawansowane prze àczniki 10/100 warstwy 2+ z czterema portami GE. Pracujà z przep ywnoêcià interfejsu fizycznego wire speed, tak e przy uruchomionych zaawansowanych us ugach w warstwach od 2 do 4. OmniStack LS 6200 posiada wbudowane mechanizmy QoS umo liwiajàc Êwiadczenie us ug g osowych i wideo o doskona ej jakoêci w bezpiecznym Êrodowisku wyposa- onym w zaawansowane funkcjonalnoêci obs ugi u ytkowników i klasyfikacji ruchu. Unikalnà w asnoêcià OS LS 6224 jest tak e konstrukcja pozbawiona wentylatorów. OmniStack LS 6224/6248 szczególnie dobrze sprawdza si w charakterze prze àcznika grupy roboczej, triple-play CPE i wsz dzie tam, gdzie wymagana jest cicha praca. LS porty FastEthernet 10/100 RJ45 2 porty GigabitEthernet combo, ka dy port mo e pracowaç jako 10/100/1000 albo SFP 2 porty GigabitEthernet 10/100/1000 albo STACK LS portów FastEthernet 10/100 RJ45 2 porty GigabitEthernet combo, ka dy port mo e pracowaç jako 10/100/1000 albo SFP 2 porty GigabitEthernet 10/100/1000 albo STACK Podstawowe parametry 32 MB Flash/128 MB SDRAM WydajnoÊç 13 lub 20 Gb/s, 10 lub 13 Mp/s Virtual Chassis VLAN port, MAC, IP, protokó QoS 8 kolejek, shaping, policy based Kontrola dost pu, ACL, SSL, DoS Obs uga ruchu multicast Obudowa 1U Zarzàdzanie OmniVista Architektura Non-blocking, na ka de 8 portów 10/100 przypada kana 1Gb/s. Mo liwoêç àczenia do 8 urzàdzeƒ w stos. Stos urzàdzeƒ pracuje w trybie wirtualnego prze àcznika (Virtual Chassis), posiada jeden numer IP i jeden plik konfiguracyjny. Stos prze àczników zachowuje si jak urzàdzenie modu owe, ka dy prze àcznik to jeden modu, wymaga jednej licencji oprogramowania, mo na agregowaç àcze z ró nych modu ów/urzàdzeƒ. Po àczenie w stos za pomocà portów RJ-45 i kabla UTP o d ugoêci do 100 m. WydajnoÊç Gb/s i 10 Mp/s, Gb/s i 13 Mp/s, jest to maksymalna wydaj- PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 8

9 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISTACK LS 6224/LS 6248 noêç urzàdzenia, która wynika z faktu, e wszystkie porty mogà równoczeênie pracowaç z maksymalnà pr dkoêcià w trybie wire speed. Dotyczy to tak e portów GigabitEthernet. Obs uga 8000 adresów MAC. VLAN Obs uga maksymalnie 254 sieci VLAN. Mo liwoêç u ycia wszystkich 4094 znaczników VLAN. Znakowanie VLAN na port, 802.1Q, MAC, podsieç IP i protokó. Obs uga regu do przypisywania VLANów (Policy based TCAM), VLAN stacking (tzw. Q in Q ), Private VLAN. Multicast Prze àcznik obs uguje ruch multicast w warstwie 2. IGMP Snooping, Multicast TV VLAN. Kontrola pasma ruchu multicast/broadcast w zakresie od 70 kb/s do 285 Mb/s. QoS Znakowanie 802.1p, TOS, DSCP. Translacje znakowania QoS: 802.1p > ToS/DSCP, ToS > 802.1p/DSCP, DSCP > 802.1p/ToS Klasyfikacja: portów, wartoêci 802.1p (CoS), MAC SA/DA, Ethertype, hierarchii ToS, wartoêci DSCP, kodu i typu ICMP, IP SA/DA, protoko u IP, portu TCP/UDP. Osiem kolejek dla ka dego portu, wspierajàce algorytmy obs ugi ze sta ym podzia em ruchu (ang. strict algorythm) oraz z wa onym kolejno- Êciowym podzia em ruchu (WRR). Ograniczenie pasma na portach/strumieniach wejêciowych/wyjêciowych. Bezpieczeƒstwo Obs uga ACL w warstwie 2, 3 i 4. (MAC SA/DA, IP SA/DA, ICMP, Ethertype, TCP/ UDP). STP root guard. A ponadto obs uga 802.1x, SSH, SSL, SNMP v3, RADIUS, TACACS+. Mo liwoêç definiowania maksymalnej liczby adresów MAC dla ka dego portu. NiezawodnoÊç W uk adzie stosu nadmiarowe modu y zarzàdzania, automatyczna rekonfiguracja stosu, mo liwoêç dodania i wyj cia urzàdzenia ze stosu w trakcie pracy. Mo liwoêç instalacji zapasowego zasilania AC lub DC, praca w trybie 1:1. Obs uga protoko ów zwi kszajàcych niezawodnoêç: 802.1w RSTP, 802.1d STP, 802.1s MSTP, 802.3ad agregacja àczy. Model 6224 jest pozbawiony wentylatorów. Zarzàdzanie Linia komend, WWW, OmniVista. Bezpieczeƒstwo Zarzàdzanie Wst p Prze àczniki Routery WLAN PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 9

10 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISTACK LS 6224P/6248P Urzàdzenia OmniStack LS 6224P i 6248P to zaawansowane prze àczniki 10/100 PoE warstwy 2+ z czterema portami GE. Pracujà z przep ywnoêcià interfejsu fizycznego wire speed, tak e przy uruchomionych zaawansowanych us ugach w warstwach od 2 do 4. OmniStack LS 6200 posiada wbudowane mechanizmy QoS umo liwiajàc Êwiadczenie us ug g osowych i wideo o doskona ej jakoêci w bezpiecznym Êrodowisku wyposa onym w zaawansowane funkcjonalnoêci obs ugi u ytkowników i klasyfikacji ruchu. OmniStack LS 6224P/6248P jest dedykowany do pracy w charakterze prze àcznika grupy roboczej, w zastosowaniach zwiàzanych z telefonià IP i PoE. LS 6224P/LS 6248P 24 lub 48 portów FastEthernet 10/100 RJ45 PoE 2 porty GigabitEthernet combo, ka dy port mo e pracowaç jako 10/100/1000 albo SFP 2 porty GigabitEthernet 10/100/1000 albo STACK LS 6224P PoE 24 porty z funkcjà PoE zgodne z 802.3af Maksymalnie 15,4 W na port i 180 W na urzàdzenie LS6248P PoE 48 portów z funkcjà PoE zgodnych z 802.3af Maksymalnie 15,4 W na port i 375 W na urzàdzenie Podstawowe parametry 32 MB Flash/128 MB SDRAM WydajnoÊç 13 lub 20 Gb/s, 10 lub 13 Mp/s Virtual Chassis VLAN port, MAC, IP, protokó QoS 8 kolejek, shaping, policy based Kontrola dost pu, ACL, SSL, DoS Obs uga ruchu multicast Obudowa 1U Zarzàdzanie OmniVista Architektura Non-blocking, na ka de 8 portów 10/100 przypada kana 1 Gb/s. Mo liwoêç àczenia do 8 urzàdzeƒ w stos. Stos urzàdzeƒ pracuje w trybie wirtualnego prze àcznika (Virtual Chassis), posiada jeden numer IP i jeden plik konfiguracyjny. Stos prze àczników zachowuje si jak urzàdzenie modu owe, ka dy prze àcznik to jeden modu, wymaga jednej licencji oprogramowania, mo na agregowaç àcze z ró nych modu ów/urzàdzeƒ. Po àczenie w stos za pomocà portów RJ-45 i kabla UTP o d ugoêci do 100 m. PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 10

11 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISTACK LS 6224P/6248P WydajnoÊç 6224P 13 Gb/s i 10 Mp/s, 6248P 20 Gb/s i 13 Mp/s, jest to maksymalna wydajnoêç urzàdzenia, która wynika z faktu, e wszystkie porty mogà równoczeênie pracowaç z maksymalnà pr dkoêcià w trybie wire speed. Dotyczy to tak e portów GigabitEthernet. Obs uga 8000 adresów MAC. VLAN Obs uga maksymalnie 254 sieci VLAN. Mo liwoêç u ycia wszystkich 4094 znaczników VLAN. Znakowanie VLAN na port, 802.1Q, MAC, podsieç IP i protokó. Obs uga regu do przypisywania VLAN-ów (Policy based TCAM), VLAN stacking (tzw. Q in Q ), Private VLAN. Multicast Prze àcznik obs uguje ruch multicast w warstwie 2. IGMP Snooping, Multicast TV VLAN. Kontrola pasma ruchu multicast/broadcast w zakresie od 70 kb/s do 285 Mb/s. QoS Znakowanie 802.1p, TOS, DSCP. Translacje znakowania QoS: 802.1p > ToS/DSCP, ToS > 802.1p/DSCP, DSCP > 802.1p/ToS. Klasyfikacja: portów, wartoêci 802.1p (CoS), MAC SA/DA, Ethertype, hierarchii ToS, wartoêci DSCP, kodu i typu ICMP, IP SA/DA, protoko u IP, portu TCP/UDP. Osiem kolejek dla ka dego portu, wspierajàce algorytmy obs ugi ze sta ym podzia em ruchu (ang. strict algorythm) oraz z wa onym kolejno- Êciowym podzia em ruchu (WRR). Ograniczenie pasma na portach/strumieniach wejêciowych/wyjêciowych. Bezpieczeƒstwo Obs uga ACL w warstwie 2, 3 i 4. (MAC SA/DA, IP SA/DA, ICMP, Ethertype, TCP/ UDP). STP root guard. A ponadto obs uga 802.1x, SSH, SSL, SNMP v3, RADIUS, TACACS+. Mo liwoêç definiowania maksymalnej liczby adresów MAC dla ka dego portu. NiezawodnoÊç W uk adzie stosu nadmiarowe modu y zarzàdzania, automatyczna rekonfiguracja stosu, mo liwoêç dodania i wyj cia urzàdzenia ze stosu w trakcie pracy. Mo liwoêç instalacji zapasowego zasilania AC praca w trybie 1:1. Obs uga protoko ów zwi kszajàcych niezawodnoêç: 802.1w RSTP, 802.1d STP, 802.1s MSTP, 802.3ad agregacja àczy. Zarzàdzanie Linia komend, WWW, OmniVista. Bezpieczeƒstwo Zarzàdzanie Wst p Prze àczniki Routery WLAN PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 11

12 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISTACK OmniStack to niezwykle wydajne rozwiàzanie 10/100/1000. OmniStack posiada rozbudowane funkcje prze àczania w Êrodowiskach sieciowych korzystajàcych z àczy gigabitowych. Jest kosztowo-efektywnà platformà prze àczajàcà w warstwie 2+, mo e obs ugiwaç ma e bàdê Êrednie centra danych. Sprawdza si wsz dzie tam, gdzie wydajnoêç jest kluczowym parametrem. OmniStack 6300 jest przeznaczony do pracy w charakterze prze- àcznika: farm serwerowych, DRC, wymagajàcych grup roboczych (CAD, edycja wideo, obrazowanie medyczne). OS porty GigabitEthernet 10/100/1000 RJ45 4 porty GigabitEthernet SFP (porty combo) Podstawowe parametry Architektura non-blocking 8 MB Flash/32 MB SDRAM WydajnoÊç 48 Gb/s, 35,7 Mp/s VLAN port, MAC, IP, protokó QoS 8 kolejek, shaping, policy based Kontrola dost pu, ACL, SSL, DoS Zaawansowane funkcje L2-L4 Obudowa 1U Obs uga ruchu multicast Zarzàdzanie OmniVista Architektura Non-blocking, na ka de 4 porty 10/100 przypada kana 4 Gb/s. OmniStack 6300 to urzàdzenie o sta ej konfiguracji bez funkcji àczenia w stos. Wysoka dost pnoêç Tworzenie po àczeƒ redundantnych, z szybkim odtwarzaniem po àczenia w przypadku awarii (protokó 802.1w rapid recovery spanning tree). Obs uga protoko u 802.1s Spanning Tree dla ka dej sieci VLAN pozwala na wyrównywanie obcià enia (ang. load balancing) w warstwie L2 na àczach zapasowych L2 (do 32 Êcie ek MSTP). Tryb szybkiego przekazywania (ang. fast forwarding) na portach u ytkownika w celu unikni cia 30-sekundowej zw oki przy korzystaniu z protoko u spanning tree. WydajnoÊç 48 Gb/s, 35,6 Mp/s to maksymalna wydajnoêç urzàdzenia, która wynika z faktu, e wszystkie porty mogà równoczeênie pracowaç z maksymalnà pr dko- Êcià w trybie wire speed. Dotyczy to tak e portów Combo. Obs uga adresów MAC. PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 12

13 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISTACK VLAN Obs uga maksymalnie 254 sieci VLAN. Mo liwoêç u ycia wszystkich 4094 znaczników VLAN. Znakowanie VLAN na port, 802.1Q, MAC, podsieç IP i protokó. Obs uga regu do przypisywania VLAN-ów, Private VLAN. Multicast Prze àcznik obs uguje ruch multicast w warstwie 2. IGMP Snooping. Kontrola pasma ruchu multicast/broadcast. QoS Znakowanie 802.1p, TOS, DSCP. Translacje znakowania QoS: 802.1p > ToS/DSCP, ToS > 802.1p/DSCP, DSCP > 802.1p/ToS. Klasyfikacja: portów, wartoêci 802.1p (CoS), MAC SA/DA, Ethertype, hierarchii ToS, wartoêci DSCP, kodu i typu ICMP, IP SA/DA, protoko u IP, portu TCP/UDP. Osiem kolejek dla ka dego portu, wspierajàce algorytmy obs ugi ze sta ym podzia em ruchu (ang. strict algorythm) oraz z wa onym kolejno- Êciowym podzia em ruchu (WRR). Ograniczenie pasma na portach/strumieniach wejêciowych/wyjêciowych. Bezpieczeƒstwo Obs uga ACL w warstwie 2, 3 i 4 (MAC SA/DA, IP SA/DA, ICMP, Ethertype, TCP/ UDP). A ponadto obs uga 802.1x, SSH, SSL, SNMP v3, RADIUS, TACACS+. NiezawodnoÊç Mo liwoêç instalacji zapasowego zasilania AC, praca w trybie 1:1. Obs uga protoko ów zwi kszajàcych niezawodnoêç: 802.1w RSTP, 802.1d STP, 802.1s MSTP, 802.3ad agregacja àczy. Zarzàdzanie Linia komend, WWW, OmniVista. Bezpieczeƒstwo Zarzàdzanie Wst p Prze àczniki Routery WLAN PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 13

14 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISWITCH / OmniSwitch 6600 to rodzina stackowalnych prze àczników 10/100 przeznaczonych do obs ugi grup roboczych, oferujàca prze àczanie z szybkoêcià àcza (ang. wire speed) w warstwie L2+, routing L3+ oraz dodatkowe specjalizowane us ugi. Charakteryzuje si bardzo wysokim poziomem wydajnoêci i niezawodnoêci niezb dnym do pracy w Êrodowiskach komunikacji IP obs ugujàcych kluczowe dla firm funkcje. Konstrukcja Virtual Chassis czyni z 6600 alternatyw dla prze àczników modu owych. OmniSwitch 6600 jest rekomendowany do pracy w sieciach o wysokim poziomie bezpieczeƒstwa, do obs ugi telefonii IP i aplikacji konwergentnych. OS porty FastEthernet 10/100 RJ45 2 porty GigabitEthernet SFP z mo liwoêcià instalacji portów TX 2 porty STACK OS portów FastEthernet 10/100 RJ45 2 porty GigabitEthernet SFP z mo liwo- Êcià instalacji portów TX 2 porty STACK Podstawowe parametry Architektura non-blocking 32 MB Flash/128 MB SDRAM WydajnoÊç 14 lub 20 Gb/s,10 lub 13 Mp/s VLAN port, MAC, IP, protokó QoS 4 kolejki, shaping, policy based Kontrola dost pu, ACL, SSL, DoS Routing RIP, OSPF, statyczny Zaawansowane funkcje L2-L4 Obudowa 1U Obs uga ruchu multicast Zarzàdzanie OmniVista Architektura Non-blocking, na ka de 8 portów 10/100 przypada kana 1Gb/s. Mo liwoêç àczenia do 8 urzàdzeƒ w stos. Stos urzàdzeƒ pracuje w trybie wirtualnego prze àcznika (Virtual Chassis), posiada jeden numer IP i jeden plik konfiguracyjny. Stos prze àczników zachowuje si jak urzàdzenie modu owe, ka dy prze àcznik to jeden modu, wymaga jednej licencji oprogramowania, mo na agregowaç àcze z ró nych modu- ów/urzàdzeƒ. Po àczenie w stos za pomocà dedykowanego kabla. WydajnoÊç : 14 Gb/s i 10 Mp/s, : 20 Gb/s i 13 Mp/s jest to maksymalna PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 14

15 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISWITCH / wydajnoêç urzàdzenia, która wynika z faktu, e wszystkie porty mogà równoczeênie pracowaç z maksymalnà pr dkoêcià w trybie wire speed. Dotyczy to tak e portów GigabitEthernet i portów STACK. Obs uga adresów MAC. VLAN Obs uga maksymalnie 4094 sieci VLAN. Znakowanie VLAN na port, 802.1Q, MAC, podsieç IP i protokó. Obs uga regu do przypisywania VLAN-ów (Policy based), Private VLAN. Routing Obs uga protoko ów routingu: RIP, OSPF, VRRP i statyczny. Mo liwoêç konfigurowania wirtualnych portów IP dla sieci VLAN. Tunelowanie IPv6 over IPv4. RIPng. Multicast Prze àcznik obs uguje ruch multicast w warstwie 2. IGMP Snooping. Kontrola pasma ruchu multicast/broadcast. QoS Klasyfikacja ruchu w warstwie 2: êród owy i docelowy MAC, slot/port/grupa, typ interfejsu; w warstwie 3: êród owy i docelowy adres IP, adres Multicast, protokó IP; w warstwie 4: êród owy i docelowy port/zakres TCP/UDP, protokó TCP/UDP. Znakowanie 802.1p, TOS, DSCP. Translacje znakowania QoS: 802.1p > ToS/DSCP, ToS > 802.1p/DSCP, DSCP > 802.1p/ToS. Cztery kolejki, wspierajàce algorytmy obs ugi ze sta ym podzia em ruchu (ang. strict algorythm) oraz z wa onym kolejnoêciowym podzia em ruchu (WRR). Ograniczenie pasma na portach/strumieniach wejêciowych/wyj- Êciowych. Bezpieczeƒstwo Obs uga ACL w warstwie 2, 3 i 4. (MAC SA/DA, IP SA/DA, ICMP, Ethertype, TCP/ UDP). Wbudowane mechanizmy obrony przed atakami DoS. A ponadto obs uga 802.1x, SSH, SSL, SNMP v3, RADIUS, TACACS+. Autenticated VLAN. Anty spoofing ACL. Partition Management. NiezawodnoÊç W uk adzie stosu nadmiarowe modu y zarzàdzania, automatyczna rekonfiguracja stosu, mo liwoêç dodania i wyj cia urzàdzenia ze stosu w trakcie pracy. Mo liwoêç instalacji zapasowego zasilania AC lub DC, praca w trybie 1:1. Obs uga protoko ów zwi kszajàcych niezawodnoêç: 802.1w RSTP, 802.1d STP, 802.1s MSTP, 802.3ad agregacja àczy. Zarzàdzanie Linia komend, WWW, OmniVista. Bezpieczeƒstwo Zarzàdzanie Wst p Prze àczniki Routery WLAN PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 15

16 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISWITCH 6600-P24 OmniSwitch 6600-P24 to stackowalny prze àcznik 10/100 PoE przeznaczony do obs ugi grup roboczych, oferujàcy prze àczanie z szybkoêcià àcza (ang. wire speed) w warstwie L2+, routing L3+ oraz dodatkowe specjalizowane us ugi. Charakteryzuje si bardzo wysokim poziomem wydajnoêci i niezawodnoêci niezb dnym do pracy w Êrodowiskach komunikacji IP obs ugujàcych kluczowe dla firm funkcje. Konstrukcja Virtual Chassis czyni z 6600 alternatyw dla prze àczników modu owych. OmniSwitch 6600-P24 doskonale nadaje si do pracy w sieci o wysokim poziomie bezpieczeƒstwa, obs ugi telefonii IP i aplikacji konwergentnych P24 24 porty FastEthernet 10/100 PoE 2 uniwersalne sloty na modu y rozszerzeƒ PoE 24 porty z funkcjà PoE zgodne z 802.3af Maksymalnie 15,4 W na port i 210 W na urzàdzenie Obs uga ruchu multicast Zarzàdzanie OmniVista Architektura Non-blocking, na ka de 8 portów 10/100 przypada kana 1Gb/s. Mo liwoêç àczenia do 8 urzàdzeƒ w stos. Stos urzàdzeƒ pracuje w trybie wirtualnego prze àcznika (Virtual Chassis), posiada jeden numer IP i jeden plik konfiguracyjny. Stos prze àczników zachowuje si jak urzàdzenie modu owe, ka dy prze àcznik to jeden modu, wymaga jednej licencji oprogramowania, mo na agregowaç àcze z ró nych modu ów/urzàdzeƒ. Po àczenie w stos za pomocà dedykowanego kabla. WydajnoÊç 14 Gb/s, 10 Mp/s jest to maksymalna wydajnoêç urzàdzenia, która wynika z faktu, e wszystkie porty mogà równoczeênie pracowaç z maksymalnà pr dkoêcià w trybie wire speed. Dotyczy to tak e portów Podstawowe parametry Architektura non-blocking 32 MB Flash/128 MB SDRAM WydajnoÊç 14 Gb/s, 10 Mp/s VLAN port, MAC, IP, protokó QoS 4 kolejki, shaping, policy based Kontrola dost pu, ACL, SSL, DoS Routing RIP, OSPF, statyczny Zaawansowane funkcje L2-L4 Obudowa 1,5 U PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 16

17 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISWITCH 6600-P24 GigabitEthernet i portów STACK. Obs uga adresów MAC. VLAN Obs uga maksymalnie 4094 sieci VLAN. Znakowanie VLAN na port, 802.1Q, MAC, podsieç IP i protokó. Obs uga regu do przypisywania VLAN-ów (Policy based), Private VLAN. Routing Obs uga protoko ów routingu: RIP, OSPF, VRRP i statyczny. Mo liwoêç konfigurowania wirtualnych portów IP dla sieci VLAN. Tunelowanie IPv6 over IPv4. RIPng. Multicast Prze àcznik obs uguje ruch multicast w warstwie 2: IGMP Snooping, kontrola pasma ruchu multicast/broadcast. QoS Klasyfikacja ruchu w warstwie 2: êród owy i docelowy MAC, slot/port/grupa, typ interfejsu; w warstwie 3: êród owy i docelowy adres IP, adres multicast, protokó IP; w warstwie 4: êród owy i docelowy port/zakres TCP/UDP, protokó TCP/UDP. Znakowanie 802.1p, TOS, DSCP. Translacje znakowania QoS: 802.1p > ToS/DSCP, ToS > 802.1p/DSCP, DSCP > 802.1p/ToS. Cztery kolejki, wspierajàce algorytmy obs ugi ze sta ym podzia em ruchu (ang. strict algorythm) oraz z wa onym kolejnoêciowym podzia em ruchu (WRR). Ograniczenie pasma na portach/strumieniach wejêciowych/wyjêciowych. Bezpieczeƒstwo Obs uga ACL w warstwie 2, 3 i 4. (MAC SA/DA, IP SA/DA, ICMP, Ethertype, TCP/ UDP). Wbudowane mechanizmy obrony przed atakami DoS. A ponadto obs uga 802.1x, SSH, SSL, SNMP v3, RADIUS, TACACS+. Autenticated VLAN, Anty spoofing ACL, Partition Management. NiezawodnoÊç W uk adzie stosu nadmiarowe modu y zarzàdzania, automatyczna rekonfiguracja stosu, mo liwoêç dodania i wyj cia urzàdzenia ze stosu w trakcie pracy. Mo liwoêç instalacji zapasowego zasilania AC lub DC, praca w trybie 1:1. Obs uga protoko ów zwi kszajàcych niezawodnoêç: 802.1w RSTP, 802.1d STP, 802.1s MSTP, 802.3ad agregacja àczy. Zarzàdzanie Linia komend, WWW, OmniVista. Modu y rozszerzeƒ (mo na zainstalowaç 2) OS6600-STK-KIT modu z 2 portami do po àczenia urzàdzeƒ w stos OS6600-GNI-C2 modu z dwoma portami GigabitEthernet 1000BaseTX OS6600-GNI-U2 modu z dwoma portami GigabitEthernet SFP Bezpieczeƒstwo Zarzàdzanie Wst p Prze àczniki Routery WLAN PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 17

18 PRZE ÑCZNIKI NIEMODU OWE OMNISWITCH 6600-U24 OmniSwitch 6600-U24 to uniwersalny prze àcznik FastEthernet przeznaczony do obs ugi grup roboczych, oferujàcy prze- àczanie z szybkoêcià àcza (ang. wire speed) w warstwie L2+, routing L3+ oraz dodatkowe specjalizowane us ugi. Charakteryzuje si bardzo wysokim poziomem wydajnoêci i niezawodnoêci niezb dnym do pracy w Êrodowiskach komunikacji IP obs ugujàcych kluczowe dla firm funkcje. Konstrukcja Virtual Chassis czyni z 6600 alternatyw dla prze àczników modu owych. OmniSwitch 6600-U24 jest idealnie dostosowany do obs ugi sieci o wysokim poziomie bezpieczeƒstwa, niedu ych w z ów agregujàcych àcza Êwiat owodowe i zastosowaƒ typu fiber to the desktop U24 24 uniwersalne Êwiat owodowe porty FastEthernet 100BaseFX (dost pne wk adki MMF i SMF) 2 uniwersalne sloty na modu y rozszerzeƒ Podstawowe parametry Architektura non-blocking 32 MB Flash/128 MB SDRAM WydajnoÊç 14 Gb/s, 10 Mp/s VLAN port, MAC, IP, protokó QoS 4 kolejki, shaping, policy based Kontrola dost pu, ACL, SSL, DoS Routing RIP, OSPF, statyczny Zaawansowane funkcje L2-L4 Obudowa 1,5 U Obs uga ruchu multicast Zarzàdzanie OmniVista Architektura Non-blocking, na ka de 8 portów 10/100 przypada kana 1Gb/s. Mo liwoêç àczenia do 8 urzàdzeƒ w stos. Stos urzàdzeƒ pracuje w trybie wirtualnego prze àcznika (Virtual Chassis), posiada jeden numer IP i jeden plik konfiguracyjny. Stos prze àczników zachowuje si jak urzàdzenie modu owe, ka dy prze àcznik to jeden modu, wymaga jednej licencji oprogramowania, mo na agregowaç àcze z ró nych modu- ów/urzàdzeƒ. Po àczenie w stos za pomocà dedykowanego kabla. WydajnoÊç 14 Gb/s, 10 Mp/s jest to maksymalna wydajnoêç urzàdzenia, która wynika z faktu, e wszystkie porty mogà równoczeênie pracowaç z maksymalnà pr dkoêcià w trybie wire speed. Dotyczy to tak e portów GigabitEthernet i portów STACK. Obs uga adresów MAC. PRODUKTY SIECIOWE ALCATELA STRONA 18

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP?

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP? Integracja us ug transmisji g osu i danych w firmowych sieciach IP staje si powszechnà praktykà. Na ostatecznà decyzj, zwiàzanà z wdro eniem us ugi VoIP (Voice over IP), mogà mieç jednak wp yw obawy o

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM

BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM B EZPI Internet otwiera przed nami wielkie mo liwoêci, ale korzystanie z niego nie jest pozbawione pewnego ryzyka. W drodze do pe nego wykorzystania Internetu wielkà rol do

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ. Targi Kielce. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ. Targi Kielce. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 60, fax 041 346 05 66 Nr projektu Data Faza Egz. Nr 1 marzec 2009 projekt wykonawczy 1 PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ CZĘŚĆ B URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie Czy mo liwe jest utworzenie nak adki dla programu AutoCAD, która zapewni

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo