WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU"

Transkrypt

1

2 Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. CZĘŚĆ I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków: Wiedza i doświadczenie: Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw wraz z montażem sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż zł brutto każda. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2

3 3. 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy wykonawca składa: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ) Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ). Wykaz musi zawierać dwie dostawy wraz z montażem sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż zł brutto każda. Zamawiający nie wymaga wykazania dostaw niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Dowody, że wykonane w załączniku nr 4 dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie - oświadczenie Wykonawcy jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie w stanie uzyskać poświadczenia, o którym jest mowa powyżej. W/w oświadczenie musi zawierać przyczyny braku możności uzyskania poświadczenia. W przypadku gdy wykonawca wskazuje w wykazie dostawy wykonane na rzecz zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów, oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginałów. Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje: - jaki rodzaj zasobów jest udostępniany, - w jakiej formie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, inne), - w jakim okresie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, - jaki stosunek łączy wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wykonawca składa: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ) W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wykonawca składa: 3

4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt należy je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy wykonawca składa: Listę podmiotów należących do te samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ.) 4. Wykaz innych dokumentów wymaganych przez zamawiającego: Druk oferta (wzór druku załącznik nr 1 do SIWZ) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w notarialnie potwierdzonej kopii. CZĘŚĆ II OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMINY 1. Oferta Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA z załączonymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4

5 2. Forma dokumentów Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 3. Podpisy Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców muszą : podpisać druk OFERTA, podpisać załączniki, podpisać w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 4. Forma oferty Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie kartek. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz ze. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 5. Zmiany, wycofanie oferty 5

6 Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ZMIANA. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami W postępowaniu oświadczenia lub dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych: Marek Kassur t w sprawach proceduralnych: Anna Winiarska tel ; fax Wyjaśnienie i modyfikacje SIWZ Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Wiktorska 10, pokój nr 3, Warszawa nr fax Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianą zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 9. Terminy: Związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Składania ofert Miejsce złożenia: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy 6

7 Mokotów m. st. Warszawy, ul. Wiktorska 10, Warszawa pokój nr 3, tel Termin składania ofert upływa dnia 7 sierpnia 2014 r. o godz Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po upływie terminu wyznaczonego na składnie ofert. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ul. Wiktorska 10, pokój nr Warszawa OFERTA NA: Dostarczenie sprzętu komputerowego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i zamontowanie go w placówce bibliotecznej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dz. Mokotów m. st. Warszawy Multimedialnej Bibliotece Nr XXXI przy ul. Tynieckiej 40.. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 dnia r. o godz Informacje o trybie otwarcia ofert Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. CZĘŚĆ III OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Opis kryterium i sposobu oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: KRYTERIUM - cena - waga 100 % 7

8 W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: cena oferowana minimalna brutto Cena = x 100 pkt. x 100% cena badanej oferty brutto 2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Podstawą do wyceny dostarczeniu wykonanych mebli i innych składników wyposażenia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i zamontowaniu ich w placówkach bibliotecznych Zamawiającego w Warszawie i sporządzenia oferty oraz wyliczenia ceny oferty jest opis przedmiotu zamówienia, w którym zawarty jest wykaz komputerów i innych składników wyposażenia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia do dostarczenia i zamontowania w placówkach bibliotecznych Zamawiającego w Warszawie załącznik nr 6 Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Za ustalenia sposobu przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia odpowiada wyłączenie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w opisie przedmiotu zamówienia i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. CZĘŚĆ IV ZABEZPIECZENIE UMOWY 1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 2. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia umowy. CZĘŚĆ V ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego. 2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie określonym w art. 182 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący 8

9 przesyła kopie odwołania zmawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia należy doręczyć Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 5. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. CZĘŚĆ VI WZÓR UMOWY 1. Informacja o formalnościach po wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 1. Wzór umowy 9

10 U M O W A Nr ZP/04/komTyniecka/07/2014 Zawarta r. w Warszawie pomiędzy: Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Wiktorska 10, Warszawa Regon: , NIP: , reprezentowaną przez.. zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a:..zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem. z siedzibą NIP:..; REGON:.. którą reprezentuje: zwanym dalej WYKONAWCĄ, który wyłoniony został w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U poz.907 z późn.zm.), o treści następującej : 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem stanowiącym integralną część sprzętu dla Biblioteki Publicznej im.zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy dla filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów przy ul. Tynieckiej Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 6 do SIWZ, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w terminie do r. 4. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy jako załącznik nr 2 do umowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ). 5. Umowa obejmuje w szczególności dostarczenie przedmiotu umowy oraz jego rozładunek, montaż, ustawienie, instalacje, rozruch, wykonanie prób technologicznych i produkcyjnych. 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca dostarczy oraz wniesie dostarczony sprzęt komputerowy na własny koszt i we własnym zakresie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego w uprzednio umówionym terminie, w godzinach Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do dostawy z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 48 godzin przed dostawą. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu sprzętu komputerowego do miejsca przeznaczenia. 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprzęt komputerowy na podstawie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron zawierającego: - liczbę porządkową, - model, - nazwę producenta, - numer seryjny, - okres gwarancji. 4. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego własności przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia braku w dostawie sprzętu komputerowego, bądź stwierdzenia podczas odbioru jego wadliwości, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia dostawy o brakujący sprzęt lub 10

11 wymiany wadliwego sprzętu na sprzęt wolny od wad, w terminie nie przekraczającym 7 dni. 5. W przypadku stwierdzenia, podczas odbioru, wadliwości sprzętu komputerowego, sprzęt wadliwy uważać się będzie za nie dostarczony. 6. W przypadku gdy używanie sprzętu komputerowego, dostarczonego na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem wymaga korzystania z należących do osób trzecich praw, a w szczególności praw autorskich lub znaków towarowych, Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy. 3 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilnoprawną, w tym finansową, za wszelkie szkody spowodowane w stosunku do Zamawiającego, jak i osób trzecich, wynikłe z ujawnienia lub wykorzystania bez zgody Zamawiającego informacji pozyskanych w trakcie prac związanych z realizacją niniejszej umowy przez pracowników Wykonawcy. 4. WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ustala się w wysokości kwoty brutto.. (słownie złotych:.) w tym podatek VAT w wysokości 23%. 2. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony. Zapłata należności za wykonany przedmiot umowy nastąpi, po przyjęciu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 3. Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 4. Zapłatę wynagrodzenia uważa się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie, nie przewidziane w umowie, ani roszczenia o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy. 6. Faktura musi być wystawiana na: 5. GWARANCJE I SERWIS GWARANCYJNY 1. Wykonawca udziela gwarancji na każdą jednostkę sprzętu, wchodzącego w skład przedmiotu umowy na okresy określone w załączniku Nr 6 do SIWZ w poszczególnych pozycjach rodzajowych. Dostarczony sprzęt komputerowy posiada gwarancję producenta określoną w załączniku Nr 6 do SIWZ (stanowiącym zał. nr 1 do umowy). 2. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu komputerowego bez zastrzeżeń. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania do Wykonawcy wadliwego działania sprzętu podczas jego eksploatacji, w terminie gwarancji, telefonicznie, faksem lub em:. 4. Ewentualne naprawy gwarancyjne sprzętu komputerowego, zgłoszone do Wykonawcy, będą odbywały się w miejscu instalacji sprzętu komputerowego. W przypadku niemożności usunięcia usterki na miejscu, koszt ewentualnego transportu pokryje Wykonawca. Jeżeli awaria sprzętu zostanie zgłoszona przez 11

12 przedstawiciela Zamawiającego do godz danego dnia Wykonawca przystąpi do naprawy najpóźniej następnego dnia roboczego. 5. Zgłoszenie do Wykonawcy, awarii dostarczonego sprzętu komputerowego dokonane faksem lub pocztą elektroniczną uważać się będzie za doręczone. Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie zawierać opis uszkodzenia. W razie konieczności naprawy trwającej powyżej 7 dni na żądanie Zamawiającego Wykonawca nieodpłatnie udostępni sprzęt zastępczy (na czas naprawy) o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany oraz zapewni bezpłatną dostawę tego sprzętu. Na wymienione części Wykonawca wystawi gwarancję taką jaką daje producent części, jednak nie krótszą niż termin gwarancji całego urządzenia. Nowa gwarancja będzie stanowić załącznik do Zgłoszenia serwisowego. Wypełniona i podpisana kopia zgłoszenia serwisowego pozostaje w Centrum Informatycznym Biblioteki przy ul. Bukietowej 4 A. 6. Naprawy serwisowe muszą być świadczone przez autoryzowany serwis producenta sprzętu komputerowego. 7. W przypadku przekazania do serwisu jednostki komputerowej dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie także możliwość pozostawienia u siebie uszkodzonych dysków twardych. 8. Strony umowy ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne hot-line w godzinach pracy Biblioteki. 10. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, dokona wymiany sprzętu komputerowego na nowy, wolny od wad, o parametrach identycznych lub lepszych, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy w przypadkach gdy: 1) w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa sprzętu lub jedna jego istotna naprawa (rozumiana jako naprawa o wartości nie mniejszej niż 30% wartości naprawianego sprzętu), 2) naprawa sprzętu komputerowego z powodu wad nieusuwalnych jest technicznie niemożliwa, 3) Wykonawca nie dokona naprawy sprzętu komputerowego w okresie 14 dni od momentu upłynięcia terminu naprawy, o którym mowa w ust Wymiana sprzętu komputerowego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. 12. Gwarancje, o których mowa w ust. 1 nie mogą zawierać następujących warunków: 1) ograniczać okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład zawianego sprzętu komputerowego, 2) postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą sprzętu komputerowego, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą lub gwarantem, 3) postanowień dotyczących zakazu otwierania przez Zamawiającego obudowy jednostki w celu dodania elementów podzespołów komputerowych, 4) postanowień innych płatnych działań nie ujętych w umowie, 5) postanowień dotyczących ponoszenia przez Zamawiającego opłat z tytułu przygotowania sprzętu komputerowego przekazywanego do serwisu. 13. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wypełnione i zarejestrowane dokumenty gwarancyjne producenta potwierdzające wymagane warunki gwarancji. W razie utraty dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli okaże za pomocą innego dokumentu (protokołu odbioru, faktury) istnienie zobowiązań z tytułu gwarancji. 14. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnego ponosi Wykonawca. 15. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować Zamawiającego o zmianie 12

13 siedziby w czasie trwania okresu gwarancyjnego. 6. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 1. W razie opóźnienia z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa w 4 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w 1 ust Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości uszkodzonego sprzętu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu awarii sprzętu komputerowego lub czynności z nią powiązanych i określonych w umowie, od terminów określonych dla czynności gwarancyjnych, o których mowa w 5 umowy 3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto, o której mowa w 4 ust Wykonawca, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie będzie obciążał Zamawiającego kosztami wynikającymi z nie zrealizowanej części umowy. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z należnego mu wynagrodzenia. 6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego za poniesioną szkodę ponad wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zaoferowany przedmiot dostawy zostanie wycofany przez producenta z obrotu gospodarczego i jego dostawa będzie niemożliwa w terminach określonych umową. W przypadku takim Wykonawca może zaoferować przedmiot dostawy spełniający wymogi Zamawiającego wynikające z opisu przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych, pod warunkiem, że zaoferowana cena nie ulegnie zmianie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy w zakresie danych adresowych, nazwy firmy, zmiany numeru NIP, zmiany numeru REGON, zmiany numeru KRS. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 4. Wszystkie informacje przekazywane pomiędzy stronami umowy, a mogące mieć wpływ na wykonanie umowy muszą mieć formę pisemną. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu oraz bez odszkodowania dla Wykonawcy, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z wymienionych poniżej okoliczności: 1) dostarczony przez Wykonawcę sprzęt komputerowy nie odpowiada parametrom określonym w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy, 2) opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy od terminu określonego w 1 ust. 3 przekroczy 10 (dziesięć) dni, 3) Wykonawca wykonuje obowiązki wynikające z umowy w sposób nienależyty, w tym w szczególności niezgodnie z zapisami 2 umowy, 13

14 4) Wykonawca wykonuje obowiązki wynikające z umowy niezgodnie ze złożoną ofertą lub dokumentacją przetargową postępowania o udzielenie niniejszego postępowania publicznego. 6. Zamawiający nie dopuszcza cesji wykonania umowy na rzecz innego podmiotu niż Wykonawca. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują odpowiednie przepisy: 1) ustawy z dnia roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), 2) Kodeksu Cywilnego, 9. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy. 10. Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. Załączniki: 1) Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik Nr 6 do SIWZ stanowiący zał. nr 1 do umowy 2) Oferta Wykonawcy Załącznik Nr 1 do SIWZ stanowiąca zał.nr 2 do umowy WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 14

15 Załącznik nr 1 do SIWZ O F E R T A Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców: w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika Osoba / osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym - umocowane do reprezentacji wykonawcy według zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (nie dotyczy pełnomocnika): Informacje do porozumiewania się z wykonawcą TEL... FAX: Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego składamy niniejszą ofertę na: Dostarczenie sprzętu komputerowego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i zamontowanie go w placówce bibliotecznej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dz. Mokotów m. st. Warszawy Multimedialnej Bibliotece Nr XXXI przy ul. Tynieckiej 40 Cena oferty: Razem wartość brutto...zł słownie.....zł. Termin wykonania zamówienia: zakończenie do dnia r. Warunki gwarancji i płatności: 15

16 zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy oraz uwzględnieniem wykazu w załączniku nr 6 stanowiącym materiał pomocniczy do obliczenia ceny oferty dla Wykonawcy. Oświadczamy, że: otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, zaoferowana cena jest ceną obejmującą ceny prac i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,, akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,..., dn podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 16

17 Załącznik nr 2 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostarczenie sprzętu komputerowego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i zamontowanie go w placówce bibliotecznej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dz. Mokotów m. st. Warszawy Multimedialnej Bibliotece Nr XXXI przy ul. Tynieckiej 40 oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej,... dnia podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 17

18 Załącznik nr 3 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostarczenie sprzętu komputerowego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i zamontowanie go w placówce bibliotecznej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dz. Mokotów m. st. Warszawy Multimedialnej Bibliotece Nr XXXI przy ul. Tynieckiej 40 oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.... dnia podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Uwaga: W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, powyższe oświadczenie składa każdy wykonawca. 18

19 Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć wykonawcy WYKAZ DOSTAW Zgodnie z wymaganiami określonymi w części I pkt 1 pp1.1 SIWZ Lp. Przedmiot dostawy (opis) Wartość brutto dostawy Data wykonania dostawy (zgodnie z zawartą umową) Podmiot na rzecz, którego dostawa została wykonana..., dn podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw 19

20 Załącznik nr 5 do SIWZ Pieczęć wykonawcy Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej* W odpowiedzi na zgłoszenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostarczenie sprzętu komputerowego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i zamontowanie go w placówce bibliotecznej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dz. Mokotów m. st. Warszawy Multimedialnej Bibliotece Nr XXXI przy ul. Tynieckiej 40, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r., poz.907 z późn.zm). 1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz.331 z późn.zm.). Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu (miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. (miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) * - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 20

U M O W A Nr /06/sprzęt komputerowy/11/2015

U M O W A Nr /06/sprzęt komputerowy/11/2015 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia WZÓR U M O W A Nr /06/sprzęt komputerowy/11/2015 Zawarta. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333 / 247 / 2014 Olsztyn, dnia 30 października 2014 r.

DZPZ/ 333 / 247 / 2014 Olsztyn, dnia 30 października 2014 r. DZPZ/ 333 / 247 / 2014 Olsztyn, dnia 30 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakup sprzętu komputerowego I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r.

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa laptopów z oprogramowaniem oraz projektora mobilnego 30213100-6 komputery przenośne 48620000-0 systemy

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/144/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik z systemem

Bardziej szczegółowo

Kraków r. PT.II KB

Kraków r. PT.II KB Kraków 29.03.2011 r. PT.II.272.1.2011.KB Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333 / 292 / 2014 Olsztyn, dnia 17 grudnia 2014 r.

DZPZ/ 333 / 292 / 2014 Olsztyn, dnia 17 grudnia 2014 r. DZPZ/ 333 / 292 / 2014 Olsztyn, dnia 17 grudnia 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakup sprzętu komputerowego I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia - wymagań minimalnych I. Komputer stacjonarny z monitorem 30 sztuk Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/ /2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny 30 szt. (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt. jednostka podstawowa + monitor)

Komputer stacjonarny 30 szt. (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt. jednostka podstawowa + monitor) Komputer stacjonarny 30 szt (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt jednostka podstawowa + monitor) Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Typ Komputer stacjonarny 2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK.271.104.2012. nazwa zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK.271.104.2012. nazwa zamawiającego Grębocice, dnia 20.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RBiGK.271.104.2012 1. Zamawiający Urząd Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice nazwa zamawiającego zaprasza do złożenia oferty na:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Do Wykonawców Wrocław, 16.03.2016r. CUI-DOAZ.331.3.2016 CUI/ZP/PN/3/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Działając na

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego.

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. Załącznik nr 1 do SIWZ UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest wpisać m. in. model, typ urządzenia, nazwę producenta, nazwę producenta zastosowanych podzespołów oraz inne wymagane parametry, ich liczbę i wielkość.

Bardziej szczegółowo

- w stosunku do parametrów opisowych - zapisu spełnia lub nie spełnia,

- w stosunku do parametrów opisowych - zapisu spełnia lub nie spełnia, Załącznik nr 6.1 do SIWZ Komputer przenośny dla ucznia 20 szt. Producent:. Model:. Typ:. * Uwaga - W kolumnie pn. Oferowane parametry należy potwierdzić, iż proponowany sprzęt i oprogramowanie posiada

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Pamięć operacyjna osiągający co najmniej 7980 punktów w teście wg minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208639-2014 data 02.10.2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy

Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy Zadanie nr 2 I. Laptop biurowy #1 2 Ekran TFT 15. LED HD o rozdzielczości 13x78 7 Karta graficzna 10 Połączenia i karty sieciowe 13 Kamera Wbudowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Komputer nauczyciela / ucznia wraz z monitorem 116 szt. Minimalne wymagane parametry: Komputer Atrybut Wydajność obliczeniowa Płyta główna/ Gniazda rozszerzeń Pamięć RAM Dysk

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI. 272.3.2014 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa (imię i nazwisko) Siedziba (adres). Tel.. Faks.. E-mail.... NIP...PESEL *...REGON:...Ser.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Komputery PC 4 szt. do zastosowań biurowych o parametrach minimalnych: Opis Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo