WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU"

Transkrypt

1

2 Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. CZĘŚĆ I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków: Wiedza i doświadczenie: Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw wraz z montażem sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż zł brutto każda. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2

3 3. 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy wykonawca składa: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ) Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ). Wykaz musi zawierać dwie dostawy wraz z montażem sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż zł brutto każda. Zamawiający nie wymaga wykazania dostaw niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Dowody, że wykonane w załączniku nr 4 dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie - oświadczenie Wykonawcy jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie w stanie uzyskać poświadczenia, o którym jest mowa powyżej. W/w oświadczenie musi zawierać przyczyny braku możności uzyskania poświadczenia. W przypadku gdy wykonawca wskazuje w wykazie dostawy wykonane na rzecz zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów, oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginałów. Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje: - jaki rodzaj zasobów jest udostępniany, - w jakiej formie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, inne), - w jakim okresie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, - jaki stosunek łączy wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wykonawca składa: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ) W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wykonawca składa: 3

4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt należy je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy wykonawca składa: Listę podmiotów należących do te samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ.) 4. Wykaz innych dokumentów wymaganych przez zamawiającego: Druk oferta (wzór druku załącznik nr 1 do SIWZ) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w notarialnie potwierdzonej kopii. CZĘŚĆ II OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMINY 1. Oferta Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA z załączonymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4

5 2. Forma dokumentów Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 3. Podpisy Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców muszą : podpisać druk OFERTA, podpisać załączniki, podpisać w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 4. Forma oferty Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie kartek. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz ze. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 5. Zmiany, wycofanie oferty 5

6 Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ZMIANA. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami W postępowaniu oświadczenia lub dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych: Marek Kassur t w sprawach proceduralnych: Anna Winiarska tel ; fax Wyjaśnienie i modyfikacje SIWZ Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Wiktorska 10, pokój nr 3, Warszawa nr fax Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianą zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 9. Terminy: Związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Składania ofert Miejsce złożenia: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy 6

7 Mokotów m. st. Warszawy, ul. Wiktorska 10, Warszawa pokój nr 3, tel Termin składania ofert upływa dnia 7 sierpnia 2014 r. o godz Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po upływie terminu wyznaczonego na składnie ofert. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ul. Wiktorska 10, pokój nr Warszawa OFERTA NA: Dostarczenie sprzętu komputerowego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i zamontowanie go w placówce bibliotecznej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dz. Mokotów m. st. Warszawy Multimedialnej Bibliotece Nr XXXI przy ul. Tynieckiej 40.. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 dnia r. o godz Informacje o trybie otwarcia ofert Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. CZĘŚĆ III OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Opis kryterium i sposobu oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: KRYTERIUM - cena - waga 100 % 7

8 W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: cena oferowana minimalna brutto Cena = x 100 pkt. x 100% cena badanej oferty brutto 2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Podstawą do wyceny dostarczeniu wykonanych mebli i innych składników wyposażenia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i zamontowaniu ich w placówkach bibliotecznych Zamawiającego w Warszawie i sporządzenia oferty oraz wyliczenia ceny oferty jest opis przedmiotu zamówienia, w którym zawarty jest wykaz komputerów i innych składników wyposażenia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia do dostarczenia i zamontowania w placówkach bibliotecznych Zamawiającego w Warszawie załącznik nr 6 Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Za ustalenia sposobu przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia odpowiada wyłączenie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w opisie przedmiotu zamówienia i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. CZĘŚĆ IV ZABEZPIECZENIE UMOWY 1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 2. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia umowy. CZĘŚĆ V ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego. 2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie określonym w art. 182 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący 8

9 przesyła kopie odwołania zmawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia należy doręczyć Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 5. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. CZĘŚĆ VI WZÓR UMOWY 1. Informacja o formalnościach po wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 1. Wzór umowy 9

10 U M O W A Nr ZP/04/komTyniecka/07/2014 Zawarta r. w Warszawie pomiędzy: Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Wiktorska 10, Warszawa Regon: , NIP: , reprezentowaną przez.. zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a:..zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem. z siedzibą NIP:..; REGON:.. którą reprezentuje: zwanym dalej WYKONAWCĄ, który wyłoniony został w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U poz.907 z późn.zm.), o treści następującej : 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem stanowiącym integralną część sprzętu dla Biblioteki Publicznej im.zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy dla filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów przy ul. Tynieckiej Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 6 do SIWZ, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w terminie do r. 4. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy jako załącznik nr 2 do umowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ). 5. Umowa obejmuje w szczególności dostarczenie przedmiotu umowy oraz jego rozładunek, montaż, ustawienie, instalacje, rozruch, wykonanie prób technologicznych i produkcyjnych. 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca dostarczy oraz wniesie dostarczony sprzęt komputerowy na własny koszt i we własnym zakresie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego w uprzednio umówionym terminie, w godzinach Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do dostawy z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 48 godzin przed dostawą. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu sprzętu komputerowego do miejsca przeznaczenia. 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprzęt komputerowy na podstawie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron zawierającego: - liczbę porządkową, - model, - nazwę producenta, - numer seryjny, - okres gwarancji. 4. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego własności przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia braku w dostawie sprzętu komputerowego, bądź stwierdzenia podczas odbioru jego wadliwości, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia dostawy o brakujący sprzęt lub 10

11 wymiany wadliwego sprzętu na sprzęt wolny od wad, w terminie nie przekraczającym 7 dni. 5. W przypadku stwierdzenia, podczas odbioru, wadliwości sprzętu komputerowego, sprzęt wadliwy uważać się będzie za nie dostarczony. 6. W przypadku gdy używanie sprzętu komputerowego, dostarczonego na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem wymaga korzystania z należących do osób trzecich praw, a w szczególności praw autorskich lub znaków towarowych, Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy. 3 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilnoprawną, w tym finansową, za wszelkie szkody spowodowane w stosunku do Zamawiającego, jak i osób trzecich, wynikłe z ujawnienia lub wykorzystania bez zgody Zamawiającego informacji pozyskanych w trakcie prac związanych z realizacją niniejszej umowy przez pracowników Wykonawcy. 4. WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ustala się w wysokości kwoty brutto.. (słownie złotych:.) w tym podatek VAT w wysokości 23%. 2. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony. Zapłata należności za wykonany przedmiot umowy nastąpi, po przyjęciu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 3. Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 4. Zapłatę wynagrodzenia uważa się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie, nie przewidziane w umowie, ani roszczenia o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy. 6. Faktura musi być wystawiana na: 5. GWARANCJE I SERWIS GWARANCYJNY 1. Wykonawca udziela gwarancji na każdą jednostkę sprzętu, wchodzącego w skład przedmiotu umowy na okresy określone w załączniku Nr 6 do SIWZ w poszczególnych pozycjach rodzajowych. Dostarczony sprzęt komputerowy posiada gwarancję producenta określoną w załączniku Nr 6 do SIWZ (stanowiącym zał. nr 1 do umowy). 2. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu komputerowego bez zastrzeżeń. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania do Wykonawcy wadliwego działania sprzętu podczas jego eksploatacji, w terminie gwarancji, telefonicznie, faksem lub em:. 4. Ewentualne naprawy gwarancyjne sprzętu komputerowego, zgłoszone do Wykonawcy, będą odbywały się w miejscu instalacji sprzętu komputerowego. W przypadku niemożności usunięcia usterki na miejscu, koszt ewentualnego transportu pokryje Wykonawca. Jeżeli awaria sprzętu zostanie zgłoszona przez 11

12 przedstawiciela Zamawiającego do godz danego dnia Wykonawca przystąpi do naprawy najpóźniej następnego dnia roboczego. 5. Zgłoszenie do Wykonawcy, awarii dostarczonego sprzętu komputerowego dokonane faksem lub pocztą elektroniczną uważać się będzie za doręczone. Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie zawierać opis uszkodzenia. W razie konieczności naprawy trwającej powyżej 7 dni na żądanie Zamawiającego Wykonawca nieodpłatnie udostępni sprzęt zastępczy (na czas naprawy) o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany oraz zapewni bezpłatną dostawę tego sprzętu. Na wymienione części Wykonawca wystawi gwarancję taką jaką daje producent części, jednak nie krótszą niż termin gwarancji całego urządzenia. Nowa gwarancja będzie stanowić załącznik do Zgłoszenia serwisowego. Wypełniona i podpisana kopia zgłoszenia serwisowego pozostaje w Centrum Informatycznym Biblioteki przy ul. Bukietowej 4 A. 6. Naprawy serwisowe muszą być świadczone przez autoryzowany serwis producenta sprzętu komputerowego. 7. W przypadku przekazania do serwisu jednostki komputerowej dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie także możliwość pozostawienia u siebie uszkodzonych dysków twardych. 8. Strony umowy ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne hot-line w godzinach pracy Biblioteki. 10. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, dokona wymiany sprzętu komputerowego na nowy, wolny od wad, o parametrach identycznych lub lepszych, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy w przypadkach gdy: 1) w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa sprzętu lub jedna jego istotna naprawa (rozumiana jako naprawa o wartości nie mniejszej niż 30% wartości naprawianego sprzętu), 2) naprawa sprzętu komputerowego z powodu wad nieusuwalnych jest technicznie niemożliwa, 3) Wykonawca nie dokona naprawy sprzętu komputerowego w okresie 14 dni od momentu upłynięcia terminu naprawy, o którym mowa w ust Wymiana sprzętu komputerowego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. 12. Gwarancje, o których mowa w ust. 1 nie mogą zawierać następujących warunków: 1) ograniczać okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład zawianego sprzętu komputerowego, 2) postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą sprzętu komputerowego, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą lub gwarantem, 3) postanowień dotyczących zakazu otwierania przez Zamawiającego obudowy jednostki w celu dodania elementów podzespołów komputerowych, 4) postanowień innych płatnych działań nie ujętych w umowie, 5) postanowień dotyczących ponoszenia przez Zamawiającego opłat z tytułu przygotowania sprzętu komputerowego przekazywanego do serwisu. 13. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wypełnione i zarejestrowane dokumenty gwarancyjne producenta potwierdzające wymagane warunki gwarancji. W razie utraty dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli okaże za pomocą innego dokumentu (protokołu odbioru, faktury) istnienie zobowiązań z tytułu gwarancji. 14. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnego ponosi Wykonawca. 15. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować Zamawiającego o zmianie 12

13 siedziby w czasie trwania okresu gwarancyjnego. 6. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 1. W razie opóźnienia z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa w 4 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w 1 ust Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości uszkodzonego sprzętu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu awarii sprzętu komputerowego lub czynności z nią powiązanych i określonych w umowie, od terminów określonych dla czynności gwarancyjnych, o których mowa w 5 umowy 3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto, o której mowa w 4 ust Wykonawca, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie będzie obciążał Zamawiającego kosztami wynikającymi z nie zrealizowanej części umowy. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z należnego mu wynagrodzenia. 6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego za poniesioną szkodę ponad wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zaoferowany przedmiot dostawy zostanie wycofany przez producenta z obrotu gospodarczego i jego dostawa będzie niemożliwa w terminach określonych umową. W przypadku takim Wykonawca może zaoferować przedmiot dostawy spełniający wymogi Zamawiającego wynikające z opisu przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych, pod warunkiem, że zaoferowana cena nie ulegnie zmianie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy w zakresie danych adresowych, nazwy firmy, zmiany numeru NIP, zmiany numeru REGON, zmiany numeru KRS. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 4. Wszystkie informacje przekazywane pomiędzy stronami umowy, a mogące mieć wpływ na wykonanie umowy muszą mieć formę pisemną. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu oraz bez odszkodowania dla Wykonawcy, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z wymienionych poniżej okoliczności: 1) dostarczony przez Wykonawcę sprzęt komputerowy nie odpowiada parametrom określonym w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy, 2) opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy od terminu określonego w 1 ust. 3 przekroczy 10 (dziesięć) dni, 3) Wykonawca wykonuje obowiązki wynikające z umowy w sposób nienależyty, w tym w szczególności niezgodnie z zapisami 2 umowy, 13

14 4) Wykonawca wykonuje obowiązki wynikające z umowy niezgodnie ze złożoną ofertą lub dokumentacją przetargową postępowania o udzielenie niniejszego postępowania publicznego. 6. Zamawiający nie dopuszcza cesji wykonania umowy na rzecz innego podmiotu niż Wykonawca. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują odpowiednie przepisy: 1) ustawy z dnia roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), 2) Kodeksu Cywilnego, 9. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy. 10. Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. Załączniki: 1) Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik Nr 6 do SIWZ stanowiący zał. nr 1 do umowy 2) Oferta Wykonawcy Załącznik Nr 1 do SIWZ stanowiąca zał.nr 2 do umowy WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 14

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Władysława Syrokomli 6 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo