Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för hårtork Bruksanvisning for hårføner Instrukcja obsługi suszarki do włosów User Instructions for Hair Dryer SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! VIKTIGT! Apparaten är inte avsedd att användas av personer (barn eller vuxna) med någon typ av funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av apparaten eller övervakas av någon med ansvar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten. Lämna inte apparaten påslagen utan uppsikt. Kontrollera regelbundet sladden med avseende på skador. Använd aldrig apparaten om sladden eller någon del av apparaten har synliga skador. Om sladden är skadad ska den bytas ut av behörig elektriker.* Reparationer får endast utföras av behörig elektriker.* Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Följ alltid dessa anvisningar. Doppa aldrig apparaten i vatten eller annan vätska. Diska inte apparaten i diskmaskin. Använd inte apparaten på eller nära varma ytor. Dra alltid ut sladden före rengöring. Använd aldrig apparaten utomhus eller i fuktiga utrymmen. 230 V-uttag i badrum måste skyddas av en jordfelsbrytare. Vi rekommenderar att du installerar en jordfelsbrytare med max. brytström på 30 ma för badrummets strömkrets. Kontakta behörig elektriker för mer information. Använd endast tillbehör som rekommenderas eller tillhandahålls av tillverkaren. Andra tillbehör kan skada apparaten och/eller medföra risk för personskada. Flytta aldrig apparaten genom att dra i sladden. Se till att sladden inte kan trassla in sig eller fastna i något. Linda inte sladden runt apparaten. Vik inte sladden. Placera inte apparaten där det finns risk att vatten stänker på den. Använd den inte i närheten av badkar, dusch, handfat eller andra kärl med vatten. Gör så här om apparaten ändå skulle hamna i vatten: - dra omedelbart ut sladden - rör inte vattnet - låt en behörig elektriker* kontrollera apparaten innan den används igen. Om du använder apparaten i badrummet ska du dra ut stickproppen efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten är avstängd. Håll apparaten torr, utsätt den inte för väta (vattenstänk etc.) och handskas inte med den om du har fuktiga händer. Dra ut sladden när du inte använder apparaten, även om du bara ska lägga den ifrån dig en stund. Luftgallret blir varmt efter en stunds användning. Se till så att sladden inte ligger an mot insuget när apparaten används. Öppningarna för utblås och insug får inte blockeras. Om ventilationen ändå skulle bli otillräcklig under användning stängs apparaten av automatiskt, tack vare överhettningsskyddet. Apparaten startar igen automatiskt när den har svalnat. Vänta en stund. Luftgallret förhindrar att hår sugs in i apparaten. Om gallret blir igensatt efter en tids användning ska det göras rent. Annars försämras luftflödet successivt och apparaten kan ta skada. Håret får aldrig komma i direktkontakt med luftgallret. * Kompetent behörig elektriker: tillverkarens eller importörens servicerepresentant eller annan person med behörighet och kompetens att utföra reparationer utan risk. Lämna alltid apparaten till behörig elektriker. OBS! Första gången du använder apparaten kan det ryka lite om den. Röken utgör ingen fara för användaren och betyder inte att det är fel på apparaten. Låt apparaten vara på vid första användningstillfället tills den slutar ryka. Det bör inte ta mer än en halv minut. Om det ryker om apparaten längre än så bör du lämna den till kundservice för kontroll. VARNING! Använd inte apparaten i närheten av badkar, dusch, handfat eller andra kärl med vatten. 2

3 SVENSKA Apparaten är inte avsedd att användas av personer (barn eller vuxna) med någon typ av funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av apparaten av någon med ansvar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. 230 V-uttag i badrum måste skyddas av en jordfelsbrytare. Vi rekommenderar att du installerar en jordfelsbrytare med max. brytström på 30 ma för badrummets strömkrets. Kontakta behörig elektriker för mer information. Så här använder du apparaten Luftströmsomkopplare 0 = av 1 = normal 2 = stark Under användning HANDHAVANDE Sträck ut sladden med jämna mellanrum så att den inte trasslar sig. Utan munstycke Om du vill torka håret utan att forma det för du apparaten med cirkelrörelser eller fram och tillbaka över det område som ska torkas. Undvik att hålla den stilla för länge så att du inte bränner dig. Om du lyfter upp håret med fingrarna eller en kam blir torkeffekten jämnare. Hur stark luftström du ska använda beror på hur långt och tjockt hår du har och vad du tycker känns bra. Vill du forma håret efteråt bör du inte låta det bli helt torrt. Du kan också föna håret enligt ovan och kamma ut det samtidigt. Med munstycke Munstycket är enkelt att fästa framtill på apparaten. Med det kan du styra luftströmmen mot en mindre yta medan du formar håret med en hårborste eller kam. Du kan också ge fint, tunt hår mer volym och stadga genom att blåsa det mothårs. Efter användning Dra ut sladden och låt apparaten svalna. Förvara den i sin förpackning eller på annat torrt ställe. Lägg inte undan apparaten medan den är varm eller innan sladden har dragits ur. Linda inte sladden runt apparaten. Häng aldrig upp apparaten i sladden. Räta ut eventuellt trassel på sladden före och efter användning. Apparaten är försedd med ett vikbart handtag. Du kan därför vika ihop den efter användning genom att varsamt föra samman de bägge delarna. UNDERHÅLL 1. Dra ut sladden och låt apparaten svalna. 2. Kontrollera att ingenting blockerar luftgallren. De kan rengöras med en dammsugare. Du kan också använda ett vasst föremål för att öppna hålen. Var dock noga med att inte föra in vassa föremål för långt. Apparaten kan ta skada eller t.o.m. börja brinna. 3. Rengör apparatens hölje med en mjuk, fuktad trasa. Se till att apparaten är helt torr innan du använder den. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA 3

4 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER VIKTIG! Apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (barn eller voksne) med funksjonshemminger, eller av personer uten tilstrekkelig erfaring med eller kunnskap i å bruke den, med mindre de har fått anvisninger om bruk av apparatet eller overvåkes av noen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med apparatet. Kontroller at nettspenningen tilsvarer merkespenningen på typeskiltet. Ikke forlat apparatet uten tilsyn når det er slått på. Kontroller ledningen regelmessig med tanke på skader. Aldri bruk apparatet hvis ledningen eller andre deler av apparatet har synlige skader. Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av en autorisert elektriker.* Reparasjoner skal kun utføres av autorisert elektriker.* Apparatet er kun beregnet på privat bruk. Følg alltid disse anvisningene. Ikke senk apparatet ned i vann eller annen væske. Ikke vask apparatet i oppvaskmaskin. Ikke bruk apparatet på eller i nærheten av varme overflater. Trekk alltid ut støpselet før rengjøring. Ikke bruk apparatet utendørs eller på fuktige steder. 230 V uttak i baderom må sikres med en jordfeilbryter. Vi anbefaler at du installerer en jordfeilbryter med maks. brytestrøm på 30 ma for strømkretsen til baderommet. Kontakt autorisert elektriker for mer informasjon. Bruk kun tilbehør som anbefales eller leveres av produsenten. Annet tilbehør kan skade apparatet og/eller medføre fare for personskade. Ikke flytt apparatet ved å trekke det etter ledningen. Sørg for at ledningen ikke kan vikle seg inn i eller sette seg fast i noe. Ledningen må ikke vikles rundt apparatet. Ikke brett ledningen. Ikke legg apparatet der det er fare for at det får vannsprut på seg. Ikke bruk apparatet i nærheten av badekar, dusj, servant eller annet som inneholder vann. Hvis apparatet likevel skulle havne i vann: - trekk umiddelbart ut støpselet - ikke rør vannet - la en autorisert elektriker* kontrollere apparatet før du bruker det igjen. Hvis du bruker apparatet på badet, skal du trekke ut støpselet etter bruk. Nærheten til vann utgjør en fare, også når apparatet er avslått. Hold apparatet tørt, ikke utsett det for væske (vannsprut osv.) og ikke bruk det når du er våt på hendene. Trekk ut støpselet når du ikke bruker apparatet, selv om du bare skal legge det fra deg en kort stund. Luftgitteret blir varmt etter du har brukt apparatet en stund. Sørg for at ledningen ikke ligger inntil innsuget når apparatet er i bruk. Åpningene for utblåsning og innsugning må ikke tildekkes. Hvis ventilasjonen likevel skulle bli utilstrekkelig under bruk, slås apparatet av automatisk, takket være overopphetingsvernet. Apparatet starter igjen automatisk når det har kjølnet. Vent en stund. Luftgitteret forhindrer at hår suges inn i apparatet. Hvis gitteret blir tett etter en tids bruk, skal det gjøres rent. Ellers vil luftflyten etter hvert svekkes og apparatet kan ta skade. Håret må aldri komme i direkte kontakt med luftgitteret. *Kompetent autorisert elektriker: produsentens eller importørens servicerepresentant eller annen person med autorisering og kompetanse til å utføre reparasjoner uten risiko. Lever alltid apparatet til en autorisert elektriker. OBS! Første gangen du bruker apparatet, kan det ryke litt av det. Dette er ikke farlig for brukeren og betyr ikke at det er feil på apparatet. La apparatet være påslått til det slutter å ryke hvis det er første gang du bruker det. Det bør ikke ta mer enn et halvt minutt. Hvis det ikke slutter å ryke etter et halvt minutt, bør du levere det inn til kundeservice for kontroll. 4

5 NORSK ADVARSEL! Apparatet må ikke brukes i nærheten av badekar, dusj, servant eller annet som inneholder vann. Apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (barn eller voksne) med funksjonshemminger, eller av personer uten tilstrekkelig erfaring med eller kunnskap i å bruke den, med mindre de har fått anvisninger om bruk av apparatet av noen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med apparatet. 230 V uttak i baderom må sikres med en jordfeilbryter. Vi anbefaler at du installerer en jordfeilbryter med maks. brytestrøm på 30 ma for strømkretsen til baderommet. Kontakt autorisert elektriker for mer informasjon. Slik bruker du apparatet Luftstrømsomkobler 0 = av 1 = normal 2 = sterk Under bruk BRUK Strekk ut ledningen med jevne mellomrom slik at den ikke vikler seg. Uten munnstykke Hvis du vil tørke håret uten å forme det, fører du apparatet med sirkelbevegelser eller frem og tilbake over det området som skal tørkes. Unngå å holde det stille for lenge, slik at du ikke brenner deg. Hvis du løfter opp håret med fingrene eller en kam, får du en jevnere tørkeeffekt. Hvor sterk luftstrøm du skal bruke, avhenger av hvor langt eller tykt hår du har og hva som føles bra. Vil du forme håret etterpå, bør du ikke la det bli helt tørt. Du kan også føne håret som beskrevet over og gre det ut samtidig. Med munnstykke Munnstykket er enkelt å feste foran på apparatet. Med det kan du styre luftstrømmen mot et mindre område mens du former håret med en børste eller kam. Du kan også gi fint, tynt hår mer volum og støtte ved å blåse det mothårs. Etter bruk Trekk ut støpselet, og la apparatet kjøle seg ned. Oppbevar apparatet i emballasjen eller på et annet tørt sted. Ikke legg bort apparatet mens det ennå er varmt eller før støpselet er trukket ut. Ledningen må ikke vikles rundt apparatet. Heng aldri apparatet opp etter ledningen. Rett ut eventuelle viklinger på ledningen før og etter bruk. Apparatet er utstyrt med et sammenleggbart håndtak. Du kan derfor legge det sammen etter bruk ved å føre de to delene varsomt mot hverandre. VEDLIKEHOLD 1. Trekk ut støpselet, og la apparatet kjøle seg ned. 2. Kontroller at ingenting blokkerer luftgitteret. Åpningene kan rengjøres med en støvsuger. Du kan også bruke en skarp gjenstand til å åpne hullene. Vær imidlertid forsiktig med å føre skarpe gjenstander for langt inn. Apparatet kan ta skade eller t.o.m. begynne å brenne. 3. Rengjør apparatets deksel med en myk, fuktig klut. Sørg for at apparatet er helt tørt før du tar det i bruk. 5

6 NORSK Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG 6

7 POLSKI POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! WAŻNE! Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (dzieci lub dorosłych) z jakąkolwiek formą dysfunkcji lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub umiejętności w zakresie obsługi urządzenia, chyba że uzyskają wskazówki odnośnie do obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub będą przez tę osobę nadzorowane. Dzieci powinny przebywać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej. Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Regularnie sprawdzaj kabel w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń. Nigdy nie używaj urządzenia, jeżeli kabel lub jakakolwiek inna część mają widoczne uszkodzenia. Jeżeli kabel jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez uprawnionego elektryka.* Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez uprawnionego elektryka.* Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Postępuj zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie. Nie myj urządzenia w zmywarce. Nie używaj urządzenia na ciepłych powierzchniach lub w ich pobliżu. Przed czyszczeniem wyciągnij kabel zasilający z gniazdka. Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnych pomieszczeniach. Gniazdo 230 V w łazience musi być zabezpieczone bezpiecznikiem różnicowoprądowym. Zalecamy zainstalowanie w obwodzie zasilania łazienki bezpiecznika różnicowoprądowego o prądzie wyzwalania maks. 30 ma. Skontaktuj się z uprawnionym elektrykiem w celu uzyskania dodatkowych informacji. Korzystaj wyłącznie z akcesoriów zalecanych lub dostarczanych przez producenta. Użycie innych akcesoriów może uszkodzić urządzenie i/lub spowodować ryzyko obrażeń ciała. Nie przenoś urządzenia, ciągnąc za kabel. Dopilnuj, aby kabel się nie zaplątał lub gdzieś nie utknął. Nie zawijaj kabla wokół urządzenia. Nie zaginaj kabla. Nie umieszczaj urządzenia tam, gdzie istnieje ryzyko zalania wodą. Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych zbiorników z wodą. Jeżeli jednak urządzenie wpadnie do wody: - natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka, - nie dotykaj wody, - przed ponownym użyciem zleć uprawnionemu elektrykowi* sprawdzenie urządzenia. Jeżeli korzystasz z urządzenia w łazience, po użyciu wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone. Dbaj, aby urządzenie było suche, nie narażaj go na wilgoć (zalanie wodą itd.) i nie obsługuj go, jeżeli masz wilgotne dłonie. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, jeżeli nie używasz urządzenia, nawet jeżeli odkładasz je tylko na chwilę. Kratka przepływu powietrza nagrzewa się po pewnym czasie pracy. Sprawdź, czy podczas używania urządzenia przewód nie dotyka wlotu. Nie wolno blokować otworów wylotowych i wlotowych. Jeżeli mimo wszystko wentylacja w czasie pracy będzie niewystarczająca, urządzenie wyłączy się automatycznie dzięki zabezpieczeniu przed przegrzaniem. Kiedy urządzenie ostygnie, uruchomi się ponownie w sposób automatyczny. Odczekaj chwilę. Kratka przepływu powietrza zapobiega wciągnięciu włosów do urządzenia. Jeżeli kratka po pewnym czasie użytkowania urządzenia będzie zapchana, należy ją oczyścić. W przeciwnym razie przepływ powietrza będzie się sukcesywnie pogarszał i urządzenie może ulec uszkodzeniu. Włosy nigdy nie powinny stykać się z kratką przepływu powietrza. * Wykwalifikowany, uprawniony elektryk: przedstawiciel serwisowy producenta lub importera albo inna osoba z uprawnieniami i kwalifikacjami do wykonywania napraw bez ryzyka. Zawsze zlecaj prace nad urządzeniem uprawnionemu elektrykowi. 7

8 POLSKI UWAGA! Przy pierwszym użyciu urządzenie może nieco dymić. Dym nie stanowi żadnego zagrożenia dla użytkownika i nie oznacza, że urządzenie jest uszkodzone. Przy pierwszym użyciu pozostaw urządzenie włączone, aż przestanie dymić. Nie powinno to trwać dłużej niż pół minuty. Jeżeli urządzenie dymi dłużej, należy je oddać do kontroli w punkcie obsługi klienta. OSTRZEŻENIE! Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych zbiorników z wodą. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (dzieci lub dorosłych) z jakąkolwiek formą dysfunkcji lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub umiejętności w zakresie obsługi urządzenia, chyba że uzyskają wskazówki odnośnie do obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny przebywać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. Gniazdo 230 V w łazience musi być zabezpieczone bezpiecznikiem różnicowoprądowym. Zalecamy zainstalowanie w obwodzie zasilania łazienki bezpiecznika różnicowoprądowego o prądzie wyzwalania maks. 30 ma. Skontaktuj się z uprawnionym elektrykiem w celu uzyskania dodatkowych informacji. Korzystanie z urządzenia Przełącznik nawiewu powietrza 0 = wył 1 = normalny 2 = silny W czasie użytkowania Regularnie prostuj przewód, aby się nie splątał. Bez dyszy OBSŁUGA Jeżeli chcesz wysuszyć włosy bez modelowania, prowadź urządzenie ruchem okrężnym do przodu i do tyłu nad obszarem, który ma zostać wysuszony. Unikaj trzymania urządzenia nieruchomo przez dłuższy czas, aby się nie poparzyć. Jeżeli uniesiesz włosy palcami lub grzebieniem, efekt suszenia będzie bardziej równomierny. Dobór siły nawiewu powietrza zależy od długości i gęstości włosów oraz upodobań użytkownika. Jeżeli chcesz później modelować włosy, nie pozwól, aby wyschły całkowicie. Możesz również suszyć włosy według opisu powyżej i jednocześnie je czesać. Z dyszą Dyszę mocuje się w prosty sposób z przodu urządzenia. Za pomocą dyszy możesz kierować nawiew powietrza na mniejszą powierzchnię, jednocześnie modelując włosy przy pomocy szczotki lub grzebienia. Możesz również dodać objętości i stabilności włosom delikatnym i cienkim, susząc je pod włos. Po użyciu Wyciągnij wtyczkę z gniazdka i zaczekaj, aż urządzenie ostygnie. Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub w innym suchym miejscu. Nie odkładaj urządzenia, kiedy jest jeszcze ciepłe lub zanim przewód nie zostanie wyciągnięty. Nie zawijaj kabla wokół urządzenia. Nigdy nie wieszaj urządzenia za przewód. Wyprostuj zaplątany przewód przed użyciem i po użyciu urządzenia. Urządzenie wyposażone jest w składany uchwyt. Dlatego można je złożyć po użyciu, ostrożnie przysuwając do siebie obie części. KONSERWACJA 1. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka i zaczekaj, aż urządzenie ostygnie. 2. Sprawdź, czy nic nie blokuje kratek przepływu powietrza. Można je oczyścić odkurzaczem. Możesz również użyć ostrego przedmiotu, aby udrożnić otwory. Uważaj jednak, aby nie wepchnąć ostrego przedmiotu zbyt głęboko. Urządzenie może ulec uszkodzeniu lub nawet zacząć się palić. 3. Obudowę urządzenia czyść miękką, wilgotną szmatką. Przed ponownym użyciem sprawdź, czy urządzenie jest całkowicie suche. 8

9 POLSKI Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 9

10 ENGLISH ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Read the User Instructions carefully before use IMPORTANT: The appliance is not intended to be used by persons (children or adults) with any form of functional disorder or by persons who do not have sufficient experience or know-how of how to use it, unless they have received instructions concerning the use of the appliance, or are supervised by someone who is responsible for their safety. Keep children under supervision to make sure they do not play with the appliance. Check that the voltage indicated on the type plate corresponds to the mains supply voltage. Do not leave the appliance unattended. Regularly check the power cord for damage. Never use the appliance if the power cord or any part of the appliance is damaged. A damaged power cord must be replaced by an authorised electrician.* Repairs must only carried out by an authorised electrican.* The appliance is designed for household use only. Always follow these instructions. Never immerse the appliance in water or any other liquid. Do not wash the appliance in a dishwasher. Do not use the appliance on, or near hot surfaces. Unplug the power cord before cleaning. Never use the appliance outdoors or in damp areas. A 230 V outlet in a bathroom must be protected by a residual current device. We recommend that you install a residual current device with a maximum tripping current of 30 ma for the power circuit in the bathroom. Contact an authorised electrican for further information. Only use accessories recommended or supplied by the manufacturer. Other accessories can damage the appliance and/or lead to personal injury. Never move the appliance by pulling the power cord. Make sure that the power cord cannot become entangled or caught in anything. Do not wind the cord round the appliance. Do not bend the power cord. Never put the appliance where there is a risk it will be splashed by water. Do not use it near a bath tub, shower, or wash basin etc. Do as follows if the appliance is dropped into water: - unplug the power cord immediately - do not touch the water - have the appliance checked by an authorised electrician* before using it again. If using the appliance in the bathroom, always unplug the power cord after use. Water is a source of danger, even when the appliance is switched off. Keep the appliance dry, do not expose it to moisture (splashing water etc.), and do not touch it with wet hands. Unplug the power cord when not using the appliance, even when just putting it down for a moment. The air grill gets hot after a while. Make sure that the power cord does not touch the air inlet when using the appliance. Do not block the inlet and blower openings. The appliance will switch off automatically if there is inadequate ventilation, thanks to the overheating protection. The appliance switches on automatically again after it has cooled. Wait for a moment. The air grill prevents hair being sucked into the appliance. Clean the grill if it gets blocked after a period of use. Otherwise the air flow will gradually be reduced and the appliance can be damaged. Do not allow your hair to come into direct contact with the air grill. * Authorised electrician: authorised service centre or other person qualified to carry out safe repairs. Always allow an authorised electrician to check the appliance. NOTE: The first time you use the appliance it may emit fumes. The fumes are not dangerous and do not mean that there is something wrong with the appliance. Keep the appliance switched on until the fumes disappear. This should not take longer than 30 seconds. If the appliance continues to emit fumes, have it checked by customer services. WARNING: Do not use the appliance near a bath tub, shower, or wash basin etc. 10

11 ENGLISH The device is not intended to be used by persons (children or adults) with any form of functional disorders, or by persons who do not have sufficient experience or knowledge on how to use it, unless they have received instructions concerning the use of the device by someone who is responsible for their safety. Keep children under supervision to make sure they do not play with the appliance. A 230 V outlet in a bathroom must be protected by a residual current device. We recommend that you install a residual current device with a maximum tripping current of 30 ma for the power circuit in the bathroom. Contact an authorised electrican for further information. This is how to use the appliance Air flow switch 0 = off 1 = normal 2 = strong When in use USE Stretch out the power cord at regular intervals so that it does not get entangled. Without nozzle If you want to dry your hair without shaping it, move the appliance in circles or back and forwards over the area to be dried. Avoid holding it still for too long, to avoid burning yourself. The drying effect will be better if you lift up your hair with your fingers or a comb. The strength of the air flow you use depends on how long and thick your hair is, and what feels best for you. Do not let your hair get too dry if you want to shape it afterwards. You can also blow-dry your hair as above and comb it out at the same time. With nozzle The nozzle can easily be fixed on the front of the appliance. It allows you to control the air flow towards a smaller area, while shaping your hair with a brush or comb. You can also give fine, thin hair more volume and firmlness by blowing it the other way. After use Unplug the power cord and allow the appliance to cool. Store in the original pack or in another dry place. Do not put the appliance away while it is hot, or before unplugging the power cord. Do not wind the cord round the appliance. Never hang up the appliance by the cord. Unravel any twists in the power cord before use, and after use. The appliance has a folding handle. You can therefore fold it up after use by carefully moving both parts together. MAINTENANCE 1. Unplug the power cord and allow the appliance to cool. 2. Make sure that nothing is blocking the air grills. They can be cleaned with a vacuum cleaner. You can also use a sharp object to open the holes. Make sure not to stick sharp objects in too far. This could damage the appliance, or cause it to burn. 3. Clean the casing with a soft, damp cloth. Make sure that the appliance is completely dry before using it. Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department. 11

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 051-020 Bruksanvisning för digital varmluftspistol Bruksanvisning for digital varmluftpistol Instrukcja obsługi opalarki cyfrowej User instructions for digital hot air gun SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer Bruksanvisning för planhyvel Bruksanvisning for tykkelseshøvel Instrukcja obsługi strugarki grubościówki Operating Instructions for Planer 250-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder Bruksanvisning för kaffekvarn Bruksanvisning for kaffekvern Instrukcja obsługi młynka do kawy Operating instructions for Coffee Grinder 802-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver Bruksanvisning för skruvdragare Bruksanvisning for skrutrekker Instrukcja obsługi wkrętarki User Instructions for Power Driver 060-112 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Bruksanvisning för invertsvets Bruksanvisning for invertersveiseapparat Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Operating Instructions for Inverter Welder 210-024 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 250-029 Bruksanvisning för rikt-/planhyvel Bruksanvisning for avretter-/planhøvel Instrukcja obsługi wyrówniarki/grubościówki User instructions for jointer/planer SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego Operating instructions for Cross Laser 160-248 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent

Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent 770-143 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User Instructions for Solar Lamp 422-365 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-592 Bruksanvisning för bluetooth handsfree Bruksanvisning for bluetooth handsfree Instrukcja obsługi głośnomówiącego Bluetooth User instructions for bluetooth handsfree SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Installation Instructions for Microwave Oven 800 W 801-031 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-966 Bruksanvisning för solcellskorg LED Bruksanvisning for solcellekurv LED Instrukcja obsługi lampionu solarnego LED User Instructions for Solar Cell LED Basket SE - Bruksanvisning i original NO -

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light Bruksanvisning för korglampa Bruksanvisning for kurvlampe Instrukcja obsługi lampy-koszyka User Instructions for Basket Light 422-366 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-523. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell

422-523. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell 422-523 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for lampe solcelle Instrukcja obsługi lampa słoneczna User instructions for lamp solar cell SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-978 Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet 343-585 Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield Bruksanvisning för Red Shield utesiren Bruksanvisning for Red Shield utesirene Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield User Instructions for Red Shield Outdoor Bell Box 441-089 SV

Bardziej szczegółowo

416-117. Bruksanvisning för luft/luftvärmepump Bruksanvisning for Instrukcja obsługi User Instructions for

416-117. Bruksanvisning för luft/luftvärmepump Bruksanvisning for Instrukcja obsługi User Instructions for 416-117 Bruksanvisning för luft/luftvärmepump Bruksanvisning for Instrukcja obsługi User Instructions for SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker

Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker 769-004 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap Bruksanvisning för råttfälla Bruksanvisning for rottefelle Instrukcja obsługi pułapki na szczury Operating Instructions for Rat Trap 717-028 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit

Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit 666-036 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för GSM-styrning av luftvärmepump. Bruksanvisning for GSM-styring av luftvarmepumpe

Bruksanvisning för GSM-styrning av luftvärmepump. Bruksanvisning for GSM-styring av luftvarmepumpe Bruksanvisning för GSM-styrning av luftvärmepump Bruksanvisning for GSM-styring av luftvarmepumpe Instrukcja obsługi modułu GSM do powietrznej pompy ciepła User Instructions for GSM control of Air Heat

Bardziej szczegółowo

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe 440-107 Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Bruksanvisning för digital TV antenn Bruksanvisning for digital TV-antenne Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Operating Instructions for digital TV antenna 928-042 SV Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 713-039 Bruksanvisning för skadedjursskrämma Bruksanvisning for skadedyrskremmer Instrukcja obsługi odstraszacza szkodników User instructions for pest repeller SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Bruksanvisning för digital TV antenn Bruksanvisning for digital TV-antenne Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Operating Instructions for digital TV antenna 928-044 SV Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE NO DK FI GB PL. Elpatron Sähkövastus Electric heating element Grzałką elektryczną IP67. Art. K-HT250W-KROM-T. WÖSAB AB info@wosab.se www.wosab.

SE NO DK FI GB PL. Elpatron Sähkövastus Electric heating element Grzałką elektryczną IP67. Art. K-HT250W-KROM-T. WÖSAB AB info@wosab.se www.wosab. Art. K-HT250W-KROM-T Elpatron Sähkövastus Electric heating element Grzałką elektryczną IP67 1. Värmeelement 250 W / Varmeelement 250 W / Varmeelement 250 W / Vastuselementti 250 W / Heating element 250

Bardziej szczegółowo