Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących"

Transkrypt

1 Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011

2 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie... 3 II. Diagnoza sytuacji uwarunkowania realizacji modelu brokera innowacji... 5 III. Model brokera innowacji założenia wstępne...11 IV. Cele Regionalnej Strategii Współpracy Ogniw Pośredniczących do roku V. Zasady innowacyjnego podejścia w realizacji modelu brokerskiego...14 VI. Kluczowe działania realizowane przez Brokera Innowacji...16

3 I. Wprowadzenie Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących (RSWOP) jest wynikiem uzgodnień dokonanych w gronie aktorów zaangażowanych w realizację promowanego w projekcie Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski (projekt Broker innowacji ) modelu brokera innowacji. Opracowując RSWOP członkowie konsorcjum realizującego projekt oraz potencjalni beneficjenci projektu Broker innowacji wskazali na kluczowe kwestie strategiczne i organizacyjne, niezbędne do przeprowadzenia pilotażu, a następnie dokonania ewaluacji i uruchomienia w pełnej skali modelu współpracy nauki i biznesu w województwie małopolskim, bazującego na skutecznie i efektywnie działającym mechanizmie brokerskim. RSWOP jest wobec tego deklaracją (wstępną wersją) modelu brokera innowacji. Zgodnie z ideą realizacji projektu innowacyjnego testującego, współfinansowanego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, założenia dokonane w RSWOP zostaną w nadchodzących miesiącach zweryfikowane w praktyce, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie finalnej wersji (produktu końcowego) modelu brokera innowacji. RSWOP opracowana została na podstawie i przy wykorzystaniu: wniosków z analizy istniejących dokumentów, w tym raportów i opracowań w zakresie szeroko pojętej innowacyjności i komercjalizacji technologii, głównie w odniesieniu do obszaru Małopolski (wyniki analizy w dalszej części opracowania), które wskazują na istniejący problem w zakresie niedostatecznej współpracy nauki i biznesu oraz przyczyny tego problemu; wyników pogłębionej diagnozy problemu przeprowadzonej w ramach projektu Broker innowacji, tj. analizy dostępnych źródeł finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, analizy oferty krakowskich szkół wyższych i instytutów naukowych w zakresie prowadzonych przez nich badań; wiedzy zdobytej podczas wizyty studyjnej do Cambridge z udziałem przedstawicieli Województwa Małopolskiego i Krakowskiego Parku Technologicznego oraz zaproszonych ekspertów reprezentujących krakowskie centra transferu technologii (Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej), Izbę Przemysłowo-Handlową, Jagiellońskie Centrum Innowacji; konsultacji z ekspertami w tej dziedzinie w I etapie realizacji projektu; wyników warsztatów przeprowadzonych w ramach I etapu realizacji projektu Broker innowacji z udziałem przedstawicieli i animatorów sieci współpracy, przedstawicieli ogniw pośredniczących, przedsiębiorców, którzy pomogli w opracowaniu katalogu usług składających się na model, które testowane będą w II etapie projektu. Należy w tym miejscu podkreślić, iż zaangażowanie przedstawicieli grupy docelowej w opracowanie RSWOP, poprzez ich udział w warsztatach i diagnozie, ma kluczowe znaczenie, 3

4 ponieważ grupa ta stanowi najcenniejsze źródło informacji o problemie. Umożliwi to opracowanie produktu finalnego i dobór narzędzi adekwatnie do potrzeb zarówno odbiorców jak i przyszłych użytkowników produktu. Na wstępną wersję modelu oraz jego finalną wersję składać się będą usługi świadczone przez trzy biura: 1) Centrum Sieci Współpracy 2) Zaplecze Ogniw Pośredniczących 3) Ośrodek Prognoz Technologicznych. Każde z biur wyspecjalizowane będzie w świadczeniu usług na rzecz poszczególnych odbiorców, jednak istotą modelu będzie spójność działania trzech biur wszystkie realizowane działania będą się nawzajem przenikać w taki sposób, aby stworzyć platformę współpracy między światem nauki, biznesu i administracji. O szczegółowej charakterystyce funkcjonowania każdego z biur i jego portfolio usług testowanych w ramach projektu Broker innowacji stanowią zapisy kolejnych rozdziałów niniejszej RSWOP. Istotne dla wdrażania RSWOP będzie również utworzenie platformy internetowej, która stanowić będzie narzędzie wspomagające funkcjonowanie modelu. Rolę wspomagającą będą pełniły także działania upowszechniające wypracowywany model brokera. Grupę docelową RSWOP stanowią: użytkownicy produktu, a więc ogniwa pośredniczące w transferze wiedzy i komercjalizacji technologii, którzy na co dzień będą korzystać z brokerskiego modelu współpracy zaliczyć można do nich m.in.: centra transferu technologii, inkubatory i parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, sieci współpracy, agencje rozwoju lokalnego i regionalnego, izby przemysłowo-handlowe; odbiorcy produktu, czyli przedstawiciele świata nauki i biznesu, których problemy związane z brakiem wzajemnej współpracy zostaną rozwiązane, przynajmniej częściowo, dzięki wdrożeniu modelu brokera innowacji 4

5 II. Diagnoza sytuacji uwarunkowania realizacji modelu brokera innowacji Kierunki współczesnego rozwoju gospodarczego wyznaczane są przez rozwój branż nowych technologii, sprawne i efektywne zarządzanie procesem transferu wiedzy oraz implementację nowych inicjatyw technologicznych. Kluczowe jest nie tylko tworzenie nowych technologii, ale również formułowanie dla nich strategii działania i wdrażanie ich. Biorąc pod uwagę ww. czynniki można stwierdzić, iż małopolska gospodarka, ale też gospodarka całego kraju, wciąż charakteryzują się bardzo niskim poziomem innowacyjności i konkurencyjności. Potwierdzają to również wyniki raportu Innovation Union Scoreboard 2010 [Tablica wyników Unii innowacji w zakresie badań i innowacji za rok 2010, 1 Luty 2011]. Polska jest jednym z umiarkowanych innowatorów z wynikiem poniżej średniej. Do jej relatywnie mocnych stron należą głównie zasoby ludzkie. Relatywnie słabe strony to systemy badań, powiązania kooperacyjne, przedsiębiorczość oraz aktywa intelektualne. Innymi słowy, słabe strony skupione są wokół niewystarczających połączeń pomiędzy sferą nauki a biznesem. W Małopolsce rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej wciąż jest na zbyt niskim poziomie w stosunku do potencjału jaki za sobą niesie. Z jednej strony Małopolska jest regionem dysponującym znakomitym zapleczem naukowym pod tym względem zajmuje 2. miejsce po województwie mazowieckim, z drugiej zaś charakteryzuje się niską innowacyjnością firm zajmuje 7-8. miejsce w zależności od konkretnego wskaźnika [wg raportu Nauka i technika w Polsce w 2008 r., GUS, 2010]. Pod względem wielkości nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w sektorze przemysłowym Małopolska w 2009 roku zajmowała 5. miejsce, natomiast w sektorze usług 4. miejsce [wg raportu Nauka i technika w Polsce w 2009 r., GUS, 2011]. Tak więc mimo istnienia silnie rozbudowanej sfery badawczo-rozwojowej województwo małopolskie traci pozycję w sferze gospodarczej inne województwa zwiększają ten dystans mimo mniej korzystnej infrastruktury. Mimo świadomości w tym zakresie w dalszym ciągu podejmowane są tylko inicjatywy o charakterze indywidualnym, ale one nie rozwiązują problemu słabej współpracy nauki i biznesu, w której tkwi główna przyczyna takiego stanu. Raport przeprowadzony w ramach ewaluacji on-going wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego pn. Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 r. [CEM na zlec. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2009] wskazuje na kluczowe problemy w zakresie transferu technologii w Małopolsce: małopolskie przedsiębiorstwa z sektora MSP w przeważającej większości nie są zainteresowane współpracą z jednostkami badawczo-rozwojowymi tylko 45% badanych firm współpracuje z jednostkami B+R, w tym najrzadziej mikro i małe firmy (22%), przy czym w stosunku do 2006 roku odnotowano wzrost tego odsetka; część małopolskich firm współpracuje wprawdzie z jednostkami sektora B+R, jednak jest to dla nich najmniej preferowany kanał transferu wiedzy i technologii 29% badanych firm 5

6 preferuje transfer wiedzy z innych firm i przez pośredników, bardzo rzadko z sektora B+R (12%); małopolscy przedsiębiorcy objęci badaniem jako barierę współpracy z B+R wskazywali niedostateczną informację o ich ofercie (49% duże firmy, 44% średnie, 33% mikro i małe), jak również brak odpowiedniej oferty (odpowiednio 49%, 37%, 31%), w opinii przedsiębiorstw przedstawiciele instytucji naukowych nie znają problematyki i potrzeb przedsiębiorstw; tylko 1/3 małopolskich instytucji otoczenia biznesu świadczy usługi o charakterze proinnowacyjnym, instytucje te prowadzą zbyt pasywną politykę w zakresie wspierania działalności innowacyjnej firm; brak lub niedobór kapitału finansowego stanowi główną barierę wprowadzania innowacji w małopolskich przedsiębiorstwach; w przedsiębiorstwach istnieje trudność ze skompletowaniem wykwalifikowanej, a jednocześnie nastawionej proinnowacyjnie kadry; niedostatecznie rozwinięta sieć MSP, które mogłyby wspólnie realizować projekty badawcze i wdrożeniowe związane z transferem technologii, zdolnych do kooperacji z dużymi krajowymi i zagranicznymi firmami; bariera mentalna i administracyjna ograniczająca współpracę świata nauki i biznesu, jak również rozbudowana biurokracja w tym zakresie; brak partnera w inicjowaniu współpracy nauki i biznesu raport podkreśla tutaj istotną rolę Województwa. W raporcie wskazano, że województwo zgodnie z sugestiami badanych (przedsiębiorców, jednostek naukowych) powinno aktywnie pomagać w inicjowaniu porozumień o współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami sektora B+R, gdyż na obecnym etapie rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu w procesie tym potrzebny jest pośrednik. Podobne problemy jak wymienione powyżej, wskazywane były już w 2007 r. w raporcie Analiza porównawcza popytu na innowacje i podaży innowacji w Małopolsce [J. Działek, 2007]. Jednak jak widać podejmowane dotychczas jednostkowe działania w tym zakresie nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Analiza jakościowa. Potencjał inicjatyw klastrowych w województwie małopolskim [InnoCo na zlec. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2009] także wskazuje na problem braku zorganizowanej sieci wsparcia działającej na rzecz budowania współpracy nauki i biznesu, rozproszenie rynku innowacji oraz brak spójnego systemu promocji innowacji. Raport Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy [PARP, 2010] również definiuje bariery nie pozwalające na stosowanie obecnie proponowanych rozwiązań ogniwa systemu, tj. świat nauki, biznesu i administracji działają w izolacji, niewiele wiedzą o wzajemnej ofercie i potrzebach, brakuje specjalistów z zakresu całości procesu komercjalizacji technologii, istnieje szereg barier mentalnych, w tym brak wzajemnego zaufania. 6

7 Na potencjał innowacyjny regionu wpływa istnienie na jego obszarze podmiotów takich jak klastry, inkubatory czy parki technologiczne. W Małopolsce wprawdzie działają te podmioty, jednak problemem jest brak spójności tego działania oraz brak współpracy. Podejmowanych jest szereg inicjatyw o charakterze indywidualnym, które tak naprawdę nie wzmacniają współpracy nauki i biznesu. Doświadczenia zdobyte podczas wizyty studyjnej do Cambridge potwierdzają również konieczność wspólnego działania na rzecz kreowania innowacyjności. Współdziałanie sektora nauki i biznesu w Cambridge opiera się przede wszystkim o system wzajemnej współpracy, dzielenia się wiedzą, współdziałania w ramach sieci. W budowaniu i wzmacnianiu współpracy nauki i biznesu pomagać mają ośrodki wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości, tzw. ogniwa pośredniczące. Są to np. centra transferu technologii działające przy uczelniach, parki technologiczne czy inkubatory przedsiębiorczości. Ich zadaniem, zgodnie z założeniami, jest m.in. wspieranie procesów komercjalizacji, łączenie partnerów naukowych i biznesowych, promowanie innowacji, budowanie świadomości i kultury innowacji w obu tych środowiskach oraz edukacja i doradztwo w tym zakresie. W praktyce jednak założenia te nie są realizowane tak jak być powinny, mimo istnienia również w Małopolsce szeregu takich instytucji. Wpływ na to mają cztery rodzaje barier: bariery o charakterze systemowym chodzi przede wszystkim o nadmiernie rozbudowaną biurokrację, ilość aktów prawnych i regulacji, niedostosowane do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej; bariery o charakterze strukturalnym związane ze specyfiką sektorów nauki i gospodarki, braku wypracowanych w tym zakresie strategii, a co za tym idzie niedostosowania działań, np. nieodpowiednia alokacja funduszy europejskich, słaby rozwój regionalnych biegunów wzrostu; bariery o charakterze świadomościowo-kulturowym głównie jest to bariera mentalna związana z istnieniem pewnych stereotypów, niskiej akceptacji dla innowacyjnych postaw i rozwiązań, przy jednoczesnej wysokiej samoocenie kluczowych aktorów świata nauki i biznesu; bariery kompetencyjne brak wykwalifikowanych specjalistów z zakresu całości procesu komercjalizacji innowacji [E. Gwarda-Gruszczyńska, T. Czapla: Kluczowe kompetencje menedżera ds. komercjalizacji, PARP, Warszawa 2011, s. 8]. Wskazane powyżej bariery i problemy, w szczególności bariera kompetencyjna oraz problem braku kapitału finansowego w znacznej mierze ograniczają działalność ośrodków wspierania innowacyjności oraz stanowią przeszkodę w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć. Istnienie tych barier związane jest przede wszystkim z niskim poziomem praktycznej wiedzy o biznesie, dużą rotacją kadr w ośrodkach innowacji, jak również niewielkim autentycznym doświadczeniem biznesowym i brakiem specjalistów. Chodzi głównie o wykwalifikowaną kadrę przygotowującą i realizującą procedury ochronne i roszczeniowe (w tym w zakresie wartości niematerialnych i prawnych, prawa patentowego) oraz szeroko pojętych menedżerów ds. komercjalizacji. Po stronie przedsiębiorców brakuje umiejętności związanych z formułowaniem i implementacją strategii innowacyjnych, wyceną wartości przedsiębiorstwa itp. Kluczowym czynnikiem zmierzającym do 7

8 likwidacji tych barier jest określenie kompetencji, jakie powinien posiadać pracownik zajmujący się doradztwem w zakresie komercjalizacji innowacji [E. Gwarda-Gruszczyńska, T. Czapla: Kluczowe kompetencje menedżera ds. komercjalizacji, PARP, Warszawa 2011, s. 9] oraz wsparcie przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania kapitału finansowego na innowacyjne projekty. Jednocześnie o potencjale innowacyjnym regionu stanowi istnienie na jego terenie silnych ośrodków naukowych oraz skupionych wokół nich, a także wokół lokalnych środowisk przedsiębiorczości, różnego rodzaju podmiotów takich jak: agencje, inkubatory czy parki technologiczne. Instytucje te posiadają swoje niejednokrotnie wieloletnie doświadczenie oraz funkcjonują w regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy. W tym zakresie koordynacja oferty jest wyzwaniem rozwojowym dla Małopolski. Wyraźnie rysuje się także orientacja technologiczna Województwa Małopolskiego. W projekcie Perspektywa Technologiczna Kraków Małopolska 2020, prowadzonym przez Krakowski Park Technologiczny (KPT), zbudowano scenariusze rozwoju dziesięciu technologii, najbardziej obiecujących z punktu widzenia potencjału regionu. Istotne z punktu widzenia dalszych prac w projekcie Broker innowacji jest uwzględnienie ich skumulowania w trzech obszarach zastosowań, dla których może być budowana przewaga konkurencyjna Małopolski w skali międzynarodowej. Tabela 1. Obszary zastosowań 10 kluczowych technologii wybranych w projekcie Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska Obszary zastosowań technologii Wybrane technologie Bezpieczeństwo i komfort życia (min. energetyka) Budownictwo samowystarczalne energetycznie Czyste technologie energetyczne Inżynieria materiałowa i nanotechnologie dla zastosowań specjalnych Systemy inteligentne Medycyna i zdrowie ( min. life science) Inżynieria tkankowa Leki i technologie miejscowo niszczące nowotwory Monitoring i kontrola stanów chorobowych Usprawnienie procesu leczenia w oparciu o analizę danych Inżynieria materiałowa i nanotechnologie dla zastosowań specjalnych Informacja i wizualizacja (min. technologie Bezdotykowy interfejs komputerowy informacyjne) Uniwersalny dostęp do informacji Źródło: Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Wyzwania rozwojowe. Debata o silnych i słabych stronach, szansach i zagrożeniach dla Małopolski, wykazała dobitnie, że polityka regionalna musi być nastawiona na innowacyjność. Wybór technologii przyszłości ma sprzyjać innowacyjności i kreatywności, wspomagać rozwój zaawansowanych technologicznie sektorów gospodarki. To jedyny sposób, by zapewnić zrównoważony wzrost, konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, powiązania sieciowe w gospodarce, odpowiednie miejsca pracy 8

9 dla rzeszy absolwentów uczelni wyższych i rosnącej liczby absolwentów studiów doktoranckich, i w efekcie zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy regionu. Innowacyjność powinna się przejawiać nie tylko w wyborze najbardziej obiecujących zastosowań technologii, ale również w innowacyjnych sposobach działania wykorzystaniu sieci współpracy, tworzeniu forów kontaktów naukowców z przemysłem, pokonaniu barier regulacyjnych i administracyjnych, skuteczniejszych form finansowania nowych przedsięwzięć, promowaniu standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, otwarciu na europejską przestrzeń badawczą. Projekt Broker innowacji, w ramach którego powstał niniejszy dokument jest próbą takiego właśnie innowacyjnego podejścia do sposobu organizacji współpracy na linii biznes nauka administracja. Konieczne jest również uwzględnienie dorobku przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, którzy podjęli wyzwanie współpracy gospodarczej w środowiskach klastrowych. W opracowaniach Plan wspierania klastrów oraz Analiza jakościowa. Potencjał inicjatyw klastrowych w Województwie Małopolskim zidentyfikowano sieci współpracy działające w Województwie Małopolskim o najwyższym potencjale rozwojowym. Szczególną rolę do odegrania mają także instytucje pośredniczące w transferze technologii. Przez wzgląd na swój charakter, w tym bezpośrednie powiązanie ze światem nauki, kluczowa w aspekcie przyszłych działań jest rola centrów transferu technologii trzech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W poniższej tabeli aktywność środowisk klastrowych i instytucji transferu technologii przypisano względem zainteresowań tematycznych do w/w obszarów zastosowań technologii. Spójność i komplementarność aktywności w tych obszarach stanowić bowiem będzie już w najbliższej przyszłości kluczowy czynnik sukcesu w realizacji polityki innowacyjnej Województwa Małopolskiego. Kluczowych aktorów realizowanych przedsięwzięć określono zgodnie z założeniami wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji mianem ogniw pośredniczących. Tabela 2. Ogniwa Pośredniczące w Województwie Małopolskim na tle kluczowych obszarów zastosowań technologii. Obszary zastosowań technologii Zidentyfikowane ogniwa pośredniczące Bezpieczeństwo i komfort życia (m.in. energetyka) Małopolsko-podkarpacki Klaster Czystych Technologii Energetycznych Klaster Zrównoważonej Infrastruktury CTT AGH CTT PK KPT INNOAGH MKTI FZ KPT Medycyna i zdrowie (m.in. life science) Klaster Life Science Medklaster Zielona Inicjatywa Gospodarcza 9

10 CITTRU JCI JCI Venture CTT AGH INNOAGH CTT PTM Informacja i wizualizacja (m.in. technologie Multiklaster informacyjne Europejskie Centrum Gier Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych INNOAGH Trident Inret KPT CTT AGH Europejska Akademia Gier Krakowska Strefa Dizajnu FZ KPT Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Informacji KPT, Analiza jakościowa. Potencjał inicjatyw klastrowych w Województwie Małopolskim, Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Wyzwania rozwojowe. W konsekwencji za najistotniejsze uwarunkowania realizacji modelu brokera innowacji należy uznać: w zakresie potencjału endogenicznego: koordynację aktywności ogniw pośredniczących i wzmacnianie kompetencji ich kadr, połączone ze skupieniem się na przedsięwzięciach generowanych w kluczowych sieciach współpracy w regionie; w zakresie potencjału egzogenicznego: budowanie przewagi konkurencyjnej Województwa Małopolskiego w trzech zidentyfikowanych obszarach zastosowań technologii, połączone ze stawaniem się miejscem węzłowym wymiany wiedzy w tych dziedzinach. 10

11 III. Model brokera innowacji założenia wstępne Na model brokera innowacji definiowany w niniejszej RSWOP składają się: funkcjonowanie Centrum Sieci Współpracy (CSW); funkcjonowanie Zaplecza Ogniw Pośredniczących (ZOP); funkcjonowanie Ośrodka Prognoz Technologicznych (OPT). Dla każdego z obszarów utworzone zostanie biuro o nazwie wskazanej powyżej. Każde z biur zarządzać powinno specyficznym portfolio produktów. Produkty te skierowane będą do różnych grup odbiorców, aczkolwiek wielu z nich korzystać będzie z wsparcia udzielanego za pośrednictwem każdego z biur. Centrum Sieci Współpracy (CSW) będzie jednostką organizacyjną Krakowskiego Parku Technologicznego, której głównym zadaniem będzie wsparcie dla sieci już istniejących oraz nowoutworzonych (preinkubacja sieci współpracy). Adresatem oferty CSW są sieci współpracy działające na terenie Województwa Małopolskiego. Zaplecze Ogniw Pośredniczących (ZOP) będzie jednostką organizacyjną Krakowskiego Parku Technologicznego, której głównym zadaniem będzie wsparcie dla ogniw pośredniczących w transferze technologii i współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu. Adresatami jej działań są przede wszystkim przedsiębiorcy, oraz centra transferu technologii, parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości działające w regionie. Ośrodek Prognoz Technologicznych (OPT) będzie jednostką organizacyjną Krakowskiego Parku Technologicznego, której głównym zadaniem będzie tworzenie węzłów wiedzy i informacji w zakresie 10 technologii priorytetowych wskazanych w ramach projektu foresightowego Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska Wyzwania rozwojowe. Poniżej przedstawiono schemat modelu brokera innowacji w systemie współpracy sektora nauki z sektorem gospodarki. 11

12 Rysunek 1. Struktura brokera innowacji w systemie współpracy sektora nauki z sektorem gospodarki. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (funkcja programowania strategicznego i koordynacji) Kierownik Projektu Regionalna Strategia Innowacji Program Wykonawczy dla Regionalnej Strategii Innowacji Projekt Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski SEKTOR GOSPODARKI (przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, instytucje publiczne) Krakowski Park Technologiczny Operator działań Dyrektor Działu Rozwoju Krakowskiego Parku Technologicznego Sektor nauki (uczelnie, jednostki naukowe) Popyt na innowacje, nowe technologie decydenci instytucji publicznych decydenci instytucji otoczenia biznesu Biuro CSW Koordynator Biura Biuro ZOP Koordynator Biura + asystent Biuro OPT Koordynator Biura + asystent Podaż innowacji, nowych technologii (badania, wyniki badań, licencje, patenty) decydenci instytucji sektora nauki Animatorzy Sieci Współpracy Wdrożenia innowacji Ogniwa Pośredniczące Przedsiębiorstwa innowacyjne, spółki spin-out/off przedsiębiorcy pracownicy studenci Strona 12

13 IV. Cele Regionalnej Strategii Współpracy Ogniw Pośredniczących w horyzoncie czasowym do roku 2016 (w ramach projektu Broker innowacji do września 2013 r.) Tabela 3. Cele RSWOP. Cel nadrzędny RSWOP (pośredni): Osiągnięcie wysokiego poziomu współpracy sektora nauki i biznesu w oparciu o efektywny i skutecznie funkcjonujący model brokera innowacji Cel główny RSWOP: Zwiększenie do końca 2013 roku skuteczności działań na rzecz wzmocnienia współpracy nauki i biznesu poprzez zbudowanie modelu efektywnego i skutecznego partnerstwa oraz prężnie funkcjonującego systemu brokerskiego. Cele cząstkowe: 1. Zidentyfikowanie determinant warunkujących skuteczną współpracę pomiędzy sferą nauki i biznesu; 2. Opracowanie katalogu zadań (usług) oraz organizacyjnej formy ich świadczenia dla sieci współpracy; 3. Opracowanie systemu szkoleń i usług doradczych dla przedsiębiorców oraz ogniw pośredniczących; 4. Opracowanie profesjonalnego systemu monitoringu dotyczącego dziesięciu technologii wyłonionych w procesie foresightowym: Perspektywa Technologiczna Kraków Małopolska 2020 Cele szczegółowe: 1. Analiza i ustalenie przyczyn niedostatecznej współpracy sfery nauki i biznesu; 2. Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości akademickiej; 3. Rozwój usług brokerskich wspierających konkurencyjność i innowacyjność nowoczesnej gospodarki Małopolski; 4. Poprawa dostępu do informacji o wzajemnych potrzebach i ofertach instytucji naukowych i przedsiębiorstw; 5. Wzrost świadomości i poziomu wiedzy przedstawicieli nauki i biznesu w zakresie korzyści płynących ze wzajemnej współpracy; 6. Kreowanie wizerunku Małopolski jako regionu otwartego na innowacje Cele w obszarze CSW: 1. Rozwinięty kapitał relacyjny uczestników sieci współpracy. 2. Zwiększony poziom kompetencji (wiedza, umiejętności, postawa) animatorów sieci współpracy. 3. Rozwój i wsparcie nowych sieci współpracy. 4. Zmniejszone bariery rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w ramach sieci współpracy. 5. Wzmocnione organizacyjnie sieci współpracy działające w regionie. 6. Zwiększony stopień społecznej znajomości sieci współpracy. Źródło: Opracowanie własne Cele w obszarze ZOP: 1. Zwiększone kompetencje (wiedza, umiejętności, postawa) pracowników i ekspertów zaplecza ogniw pośredniczących. 2. Usprawnione procesy transferów technologii w województwie małopolskim. 3. Poprawa dostępności do oferty zaplecza ogniw pośredniczących dla przedsiębiorstw innowacyjnych, w tym start-upów i spin-offów. 4. Poprawa dostępności do oferty instytucji otoczenia biznesu dla przedsiębiorczości technologicznej. 5. Rozwinięte usługi brokerskie dla uczestników rynku innowacji. 6. Zwiększony stopień społecznej znajomości znaczenia innowacji w poprawie warunków i jakości życia. Cele w obszarze OPT: 1. Dostępne zintegrowane bazy wiedzy w zakresie 10 priorytetowych technologii (obejmujące: pracowników naukowych, prowadzących badania, przedsiębiorstwa prowadzące projekty, stan wiedzy w zakresie wiodących technologii). 2. Wysoki stopień społecznej znajomości 10 technologii priorytetowych dla Województwa Małopolskiego. 3. Poprawa dostępu do informacji o wzajemnych potrzebach i ofertach instytucji naukowych i przedsiębiorstw. Strona 13

14 V. Zasady innowacyjnego podejścia w realizacji modelu brokerskiego Realizując projekt Broker innowacji konsorcjum i pozostali aktorzy kierowali się będą pięcioma opisanymi poniżej zasadami, które zapewnią innowacyjność w realizacji modelu brokerskiego oraz pozwolą doprowadzić do stworzenia pożądanego produktu finalnego projektu skutecznego i efektywnego modelu współpracy nauki i biznesu. Zasada zaangażowania trzech sektorów na rzecz komplementarności wsparcia Zaangażowanie trzech sektorów nauki, biznesu i administracji w budowanie modelu brokerskiego jest istotne z kilku punktów widzenia. Partnerstwo w procesie kreowania i dyfuzji innowacji jest niezbędne, jednak konieczna jest współpraca nie tylko kooperantów jakimi są przedstawiciele nauki i biznesu, ale także zaangażowanie lokalnych i regionalnych samorządów. W procesie tym kluczowa jest rola ośrodków innowacji, przy czym aby mogły realizować to zadanie musi ono zostać uwzględnione przez podmioty systemu innowacyjnego, w tym władze. Należy więc podkreślić, iż każda ze sfer wnosi określone zasoby na rzecz kreowania innowacji. Instytucje B+R wnoszą m.in. wiedzę i nowe technologie, kapitał ludzki, infrastrukturę badawczą. Biznes przedsiębiorstwa oferują rynki zbytu i kanały dystrybucji, inwestycje, jak również zdolność do podejmowania ryzyka. Administracja natomiast zapewnia programy wsparcia, inicjatywę i koordynację działań prorozwojowych, usługi publiczne. Pomimo wspólnych interesów istnieje dość duża luka komunikacyjna między tymi środowiskami. Dlatego też kluczowa jest tutaj rola podmiotów takich jak ośrodki innowacji, działające na rzecz budowy gospodarki opartej na wiedzy, będącymi pośrednikami między światem nauki, biznesu i administracją. Podmioty te wnoszą do partnerstwa trzech sektorów tak istotne elementy jak inicjatywę, pomysł, kontakty, koordynację i znajomość potrzeb środowiska [M. Nowak, M. Mażewska, S. Mazurkiewicz, Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną, PARP, Warszawa 2011, s ]. Zasada spójności działań na rzecz otwartej innowacji O innowacyjności modelu brokerskiego świadczyć będzie spójność działań i świadczonych usług w zakresie komercjalizacji. To przyczyni się do realizacji 6 Działania w Programie Wykonawczym Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego (Rozwój ogniw pośredniczących pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami). Dotychczas podejmowane inicjatywy miały charakter indywidualny, nie opierały się na budowaniu sieci współpracy i szerokiego partnerstwa nauki, biznesu i administracji. Poszczególne instytucje raczej konkurowały ofertą, a nie współpracowały, stąd brak wymiernych efektów w postaci wdrażania innowacji w firmach, w tym opartych na komercjalizacji prac B+R. W latach w Małopolsce innowacje wprowadziło tylko 22,2% firm przemysłowych i 14,6% usługowych [wg raportu Nauka i technika w Polsce w 2008 r., GUS, 2010]. Zastosowanie wypracowanego modelu przez instytucje Strona 14

15 otoczenia biznesu w Małopolsce wprowadzi nową jakość usług świadczonych w tym zakresie i spowoduje otwarcie się instytucji na korzystanie z zasobów wiedzy otoczenia zgodnie z ideami otwartej innowacji. Zasada partnerstwa na rzecz powiększania dorobku innowacyjnego regionu Zbudowanie regionalnego porozumienia między proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu stanowi krok milowy w budowaniu Regionu Wiedzy Małopolska i skutecznie przyczyni się do rozwoju innowacyjności województwa. Wdrożenie modelu brokerskiego spowoduje trwałe efekty dzięki profesjonalizacji i podniesieniu poziomu usług świadczonych przez ogniwa pośredniczące na rzecz współpracy nauki i biznesu oraz dostosowaniu do ich realnych potrzeb w celu niwelowania barier. W procesie kreowania produktu finalnego kluczowe jest wykorzystanie potencjału jakim dysponuje Małopolska. W ramach projektu foresightowego Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska Wyzwania rozwojowe realizowanego przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. zdefiniowano 10 technologii przyszłości, których rozwój ma sprzyjać innowacyjności i kreatywności, a także wspomagać rozwój zaawansowanych technologicznie sektorów gospodarki. Podejmowane podczas prac nad projektem dyskusje podkreśliły dodatkowo, iż polityka regionalna Małopolski musi być nastawiona na innowacyjność, co zresztą wynika już z założeń Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego Innowacyjność w skali światowej w zakresie 10 technologii przyszłości oraz obszarów ich zastosowań może być osiągnięta jedynie przez umiejętne wykorzystanie i pomnażanie dorobku uczelni wyższych, sieci współpracy oraz ogniw pośredniczących. Zasada aktywnego podejścia na rzecz uzyskania efektu uczenia się Produkt finalny projektu Broker innowacji model współpracy nauki i biznesu przyczyni się do zmniejszenia problemu niedostatecznej współpracy świata nauki i biznesu, który wpływa obecnie na niski poziom innowacyjności firm i komercjalizacji technologii w Małopolsce. Aby to osiągnąć, konieczne jest by w sposób szeroki i spójny angażować przedstawicieli tych sektorów. Nie można jednak w tym zakresie skupiać się jedynie na zbieraniu i prezentowaniu surowych danych, ale przede wszystkim zachodzi konieczność organizowania spotkań i integracji środowisk. Uzyskany w ten sposób efekt tzw. aktywnego uczenia się spowoduje, że we współpracę chętnie włączać się będą instytucje i przedsiębiorcy nie zaangażowani bezpośrednio w realizację projektu. Zasada profesjonalizacji kadr na rzecz zwiększenia dynamiki procesów innowacyjnych Aby osiągać założenia RSWOP i stworzyć produkt finalny projektu Broker innowacji kluczowe będzie przeszkolenie specjalistów kadry instytucji działających w regionie do profesjonalnego budowania współpracy nauki i biznesu. W związku z tym przygotowana zostanie kadra, która posiadać będzie umiejętności i kompetencje w zakresie: wyceny technologii, audytu technologicznego przedsiębiorstwa, zarządzania kapitałem ludzkim. Strona 15

16 VI. Kluczowe działania realizowane przez Brokera Innowacji Broker innowacji działać będzie w ramach wymienianej wcześniej struktury trzech biur: Centrum Sieci Współpracy (CSW); Zaplecza Ogniw Pośredniczących (ZOP); Ośrodka Prognoz Technologicznych (OPT). Rozwiązanie to zostanie wprowadzone do struktury Krakowskiego Parku Technologicznego. Biura będą działały w oparciu o infrastrukturę oraz systemy i narzędzia dostępne w Krakowskim Parku Technologicznym. Całość działalności koordynowana i monitorowana będzie przez Dyrektora Działu Rozwoju Krakowskiego Parku Technologicznego. W każdym z biur zatrudniona zostanie w okresie pilotażowym przynajmniej jedna osoba, która zapewni sprawne funkcjonowanie biura oraz zarządzać będzie kontraktowaniem i realizacją usług założonych do realizacji w ramach projektu Broker innowacji. Opis funkcjonowania biur i strategie ich działania prezentowane są poniżej. Poprzedzono je każdorazowo syntetycznym wprowadzeniem opisującym potrzeby i rekomendacje odbiorców potencjalnych usług oferowanych przez poszczególne biura. Opinie na ten temat zebrano podczas warsztatów oraz ankiet internetowych przeprowadzonych w maju 2011 roku. Centrum Sieci Współpracy Centrum Sieci Współpracy (CSW) to jednoosobowa jednostka organizacyjna Krakowskiego Parku Technologicznego, której głównym zadaniem będzie wsparcie dla animatorów sieci współpracy już istniejących oraz nowoutworzonych (preinkubacja sieci współpracy) działających na terenie Województwa Małopolskiego. Ponadto adresatem oferty CSW są wszyscy partnerzy sieci tj. przedsiębiorcy, jednostki akademickie, centra badawczo rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego. Podczas warsztatów przeprowadzonych w kwietniu i maju 2011 r. oraz w ankiecie po ich zakończeniu animatorzy sieci współpracy jako podstawowy problem wskazali brak środków finansowych na prowadzenie podstawowej działalności operacyjnej w ramach sieci współpracy. Za inne ważne problemy jakie napotykają w swojej działalności uznali: brak gotowości i chęci przedsiębiorców do współpracy; ograniczenia prawne związane z działalnością sieci współpracy; brak dobrych praktyk i procedur w zakresie współpracy. Strona 16

17 Uczestnicy warsztatów wskazali jako najbardziej pożądane wsparcie w zakresie poprawy dostępu do informacji oraz środków finansowych na działalność bieżącą. Ankietowani przedstawiciele sieci współpracy dość wysoko ocenili swoje kompetencje w zakresie tworzenia, prowadzenia i rozwoju sieci współpracy w skali 1 do 5 średnia ocen 3,63 (72,5%). Jako podstawowe obszary luki kompetencyjnej zidentyfikowano w badaniu: znajomość aspektów prawnych działania sieci; marketing; pozyskiwanie środków finansowych na działanie sieci W związku z powyższym, działania w obszarze CSW będą skupiać się na dostarczaniu wsparcia istotnego z punktu widzenia animatorów sieci współpracy w Województwie Małopolskim. Kluczowym aspektem działania Centrum będzie budowa kapitału relacyjnego uczestników sieci współpracy oraz zwiększanie ich kompetencji poprzez prowadzenie działań o charakterze informacyjnym oraz szkoleniowym. Ponadto w ramach projektu Broker innowacji... zostanie udzielone wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania sieci współpracy czyli organizacji spotkań i seminariów dla przedstawicieli sieci współpracy i ich uczestników. Duży nacisk będzie położony na działania networkingowe spotkania mające na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu i ogniw pośredniczących. Jednym z podstawowych celów działania Centrum Sieci Współpracy powinno być wspieranie i inicjowanie działań sieci współpracy wpisujących się w obszary gospodarki korespondujące z kluczowymi dla Małopolski obszarami badawczymi (Bezpieczeństwo i komfort życia np. Klaster Zrównoważonej Infrastruktury; Medycyna i zdrowie np. Klaster LifeScience; Informacja i wizualizacja np. Europejskie Centrum Gier). Stworzone w ramach projektu biuro będzie działało w oparciu o infrastrukturę oraz systemy i narzędzia dostępne w Krakowskim Parku Technologicznym. Na czele biura stać będzie Koordynator który podlegać będzie Dyrektorowi Działu Rozwoju KPT. Ponadto w związku z wykonywanymi czynnościami Koordynator biura powinien współpracować z Koordynatorami pozostałych biur (ZOP, OPT), innymi pracownikami KPT, ekspertami zewnętrznymi oraz przedstawicielami UMWM i innych jednostek samorządu terytorialnego. Do głównych działań Koordynatora biura należeć będzie: Koordynacja działań i zarządzanie biurem Organizacja seminariów i spotkań sieci współpracy udostępnienie pomieszczeń i organizacja spotkań dla animatorów sieci współpracy i ich członków. Tematyka spotkań i seminariów powinna odpowiadać problematyce związanej z działaniem sieci współpracy oraz ich specjalizacją branżową (a więc kluczowymi 10 technologiami dla regionu) Strona 17

18 Wsparcie szkoleniowe i doradcze dla sieci współpracy w zakresie marketingu sieci współpracy oraz pozyskiwania środków z UE Wybór dostawców usług doradczych i szkoleniowych Nadzór nad realizacją usług Monitorowanie i raportowanie wyznaczonych celów projektu Udział w działaniach informacyjno-upowszechniających w celu rekrutacji oraz doboru odbiorców Pożądany schemat działania CSW przedstawiono w poniższej tabeli: Strona 18

19 L.p. Działania Opis Funkcjonalności/Nakłady niezbędne do wdrożenia innowacji Odbiorcy Rezultaty w obszarze CSW 1. Dystrybucja informacji o możliwości wparcia sieci współpracy Newsletter w zakresie informacji istotnych dla sieci współpracy np. możliwości wsparcia z UE, cenne inicjatywy i projekty etc. Publikacja informacji na stronie internetowej CSW oraz dostęp poprzez urządzenia mobilne. Koordynator Biura CSW Moderator portalu internetowego Animatorzy sieci współpracy Podniesienie poziomu wiedzy Animatorów sieci współpracy w zakresie zarządzania siecią współpracy, finansowania działalności itp. Rozwój i wsparcie nowych sieci współpracy. 2. Pomoc w wyborze źródła finansowania Dostęp do ekspertów wspomagających wybór formy finansowania dla danego przedsięwzięcia. Usługi będą świadczone przez ekspertów zewnętrznych w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców i animatorów sieci współpracy. Doradca rozliczany na godziny, dostępny na wniosek Odbiorcy Koordynator Biura CSW Animatorzy sieci współpracy Zmniejszone bariery rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w ramach sieci współpracy. Rozwój i wsparcie nowych sieci współpracy. Zwiększony poziom kompetencji (wiedza, umiejętności, postawa) animatorów sieci współpracy Strona 19

20 L.p. Działania Opis Funkcjonalności/Nakłady niezbędne do wdrożenia innowacji Odbiorcy Rezultaty w obszarze CSW 3. Forum Sieci Współpracy spotkania networkingowe. Organizacja spotkań networkingowych dla animatorów sieci współpracy działających w obszarze dziesięciu technologii dla Województwa Małopolskiego w celu zainicjowania współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami. (3 spotkań rocznie, do 15 osób na spotkanie) Dostęp do sal konferencyjnych Catering Koordynator Biura CSW Animatorzy sieci współpracy Rozwinięty kapitał relacyjny uczestników sieci współpracy. 4. Warsztaty - dobre praktyki w zakresie tworzenia sieci współpracy (lessons learned) Warsztaty dla animatorów sieci współpracy, na których będą prezentowane dobre praktyki i sukcesy sieci współpracy z regionu, Polski i z zagranicy (2 spotkań rocznie, do 15 uczestników i 2 ekspertów na spotkanie) Dostęp do sal konferencyjnych Catering Prelegent Szkoleniowiec Koordynator Biura CSW Animatorzy sieci współpracy Partnerzy sieci współpracy Zwiększony poziom kompetencji (wiedza, umiejętności, postawa) animatorów sieci współpracy Rozwój i wsparcie nowych sieci współpracy. 5. Branżowa giełda informacji Branżowe spotkania partnerów sieci współpracy działających głównie w ramach 10 technologii (4 spotkania rocznie do 15 Dostęp do sal konferencyjnych Catering Koordynator Biura CSW Animatorzy sieci współpracy Partnerzy sieci współpracy Rozwinięty kapitał relacyjny uczestników sieci współpracy. Zwiększony poziom kompetencji Strona 20

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne Regulamin rekrutacji na warsztaty w ramach projektu innowacyjnego testującego Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski wdrażanego w trybie systemowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego

Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego www.sse.krakow.pl Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego Kraków, 17 września 2010 r. KPT - misja Wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 1. Specyfika Małopolski WYZWANIA: mało zróŝnicowana oferta usługowa proinnowacyjnych IOB niewystarczający

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. W czym tkwi sekret liderów innowacji? - analiza benchmarkingowa

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspierające kreatywność, innowacyjność i współpracę przedsiębiorstw z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik stymulujący y konkurencję na rynkach nowych technologii.

Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik stymulujący y konkurencję na rynkach nowych technologii. Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik stymulujący y konkurencję na rynkach nowych technologii. ww ww.sse.kr rakow.pl Doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego w rozwoju gospodarki innowacyjnej.

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak Kraków, 8 kwietnia 2009 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Rok 1993: Agencję tworzą: z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka Akcyjna 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim dr Michał Klepka Współpraca - formy Nieformalne spotkania Praktyki studenckie Zamawiane prace

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa województwa mazowieckiego 2014-2020

Polityka klastrowa województwa mazowieckiego 2014-2020 Polityka klastrowa województwa mazowieckiego 2014-2020 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Warszawa, 1 Klastry/ inicjatywy

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo