TRZYNAŚCIE TEZ W SPRAWIE REFORMY POLITYKI PAŃSTWA NA RYNKU PRACY W POLSCE *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRZYNAŚCIE TEZ W SPRAWIE REFORMY POLITYKI PAŃSTWA NA RYNKU PRACY W POLSCE *"

Transkrypt

1 TRZYNAŚCIE TEZ W SPRAWIE REFORMY POLITYKI PAŃSTWA NA RYNKU PRACY W POLSCE * Elżbieta Kryńska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Zenon Wiśniewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Każde państwo realizuje w imieniu i dla społeczeństwa politykę na rynku pracy polegającą na oddziaływaniu na podaż i popyt na pracę dla utrzymania bądź przywrócenia równowagi, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby osiągnięcia celu zasadniczego, jakim jest wysoki poziom zatrudnienia i niski poziom bezrobocia. Ze względu na znaczenie ekonomiczne i społeczne oraz szczególne funkcje zatrudnienia, działania te są jednymi z ważniejszych podejmowanych w obszarze polityki gospodarczej. Niniejszy artykuł zawiera 13 tez odnoszących się do reformy polityki państwa na rynku pracy w Polsce. Tezy te oparte zostały na analizach po pierwsze najbardziej prawdopodobnego (w dającej się przewidzieć przyszłości) przebiegu zjawisk na polskim i europejskich rynkach pracy oraz po drugie priorytetów, wytycznych i zaleceń formułowanych w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Przyjęto przy tym, iż podstawowym celem polityki państwa na rynku pracy powinien być wzrost zatrudnienia poprzez tworzenie warunków do powstawania i przetrwania większej liczby lepszych miejsc 1. W literaturze przedmiotu wyraźnie odróżniana jest polityka zatrudnienia od polityki rynku Polityka zatrudnienia ma na celu oddziaływanie na ogólny poziom zatrudnienia w gospodarce, a w szczególności na osiąganie stanu pełnego zatrudnienia. W jej obszarze wykorzystuje się głównie narzędzia polityki gospodarczej (zwłaszcza polityki budżetowej i pieniężnej), mające charakter makroekonomiczny. Natomiast polityka rynku pracy nakierowana jest głównie na rozwiązywanie problemów strukturalnych rynku pracy i poprawianie skuteczności jego funkcjonowania (Wiśniewski 1994, s ). Opiera się na wyspecjalizowanych instrumentach dostosowujących strukturę podaży pracy do struktury popytu na pracę, takich jak na przykład szkolenia zawodowe czy subsydiowanie zatrudnienia ma zatem charakter mikroekonomiczny. Jak dotychczas w Polsce mieliśmy do czynienia z przewagą myślenia charakterystycznego dla polityki rynku Podejście to należałoby zmienić, uwzględniając potrzebę konstrukcji i realizacji polityki zatrudnienia. Aktywność państwa na rynku pracy * Artykuł powstał na podstawie tekstu ekspertyzy, wykonanej na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sierpniu 2007 r. Polityka Społeczna nr 9/2007 powinna mieć charakter makroekonomiczny, polegający na wykorzystaniu instrumentów polityki gospodarczej (głównie polityki budżetowej, pieniężnej oraz współpracy gospodarczej z zagranicą) dla ograniczania bezrobocia. W zależności od tego, jaka teoria ekonomiczna jest podstawą polityki zatrudnienia, instrumenty te skierowane są albo na stymulowanie globalnego popytu na towary (w przypadku teorii keynesistowskiej), albo na stwarzanie producentom korzystniejszych ekonomicznych warunków rozwijania produkcji (w przypadku teorii neoklasycznej) (Kwiatkowski 2002, s ). Jakkolwiek wybór konkretnej teorii wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań (trzeba dodać, iż jest także wyborem politycznym), to jak się wydaje obecna sytuacja gospodarcza i na rynku pracy w Polsce wskazuje na potrzebę sięgnięcia do dorobku ekonomii podaży (supply-side economics). Przejście od polityki rynku pracy do polityki zatrudnienia wymaga przeniesienia punktu ciężkości działań z formułowania i prób realizacji mniej lub bardziej fragmentarycznych programów, obejmujących mniejszą lub większą część zbiorowości pracujących lub/i bezrobotnych lub/i podmiotów gospodarczych lub/i podmiotów rynku pracy, na działania o charakterze systemowym, będących integralną częścią polityki ekonomicznej państwa. Nie oznacza to oczywiście konieczności rezygnacji z formułowania tego rodzaju programów. Powinny one jednak spełniać głównie rolę wspomagającą, być skierowane na ochronę grup zwiększonego ryzyka oraz kierować uwagę polityki społecznej i gospodarczej na obszary wymagające uwzględnienia w rozwiązaniach systemowych. Proponowane podejście wymaga od ustawowych organów zatrudnienia przede wszystkim zwiększenia aktywności w zakresie zastosowania konkretnych instrumentów polityki gospodarczej. Podmioty te powinny być również przygotowane do oceny wiązki celów przyjętych do realizacji i wykorzystywanych narzędzi z punktu widzenia usytuowania i zapewnienia wysokiego poziomu zatrudnienia i równowagi na rynku pracy Zgodnie z Integrated Guidelines for Growth and Jobs (Commission of the European Communities 2005; Council Decision 2005), rząd polski 1

2 powinien prowadzić politykę zapewniającą pełne zatrudnienie, wysoką i wydajną pracę oraz wzmacniającą terytorialną spójność społeczną. W związku z tym tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy powinno stać się najważniejszym kryterium oceny polityki gospodarczej. Szansę na sukces zatrudnieniowy stwarzają działania kompleksowe, a kluczem do rozwiązania problemu bezrobocia jest promocja inwestycji, gdyż tylko one zapewniają miejsca pracy o długotrwałym charakterze. Dlatego też makroekonomiczna polityka zatrudnienia wraz z instrumentami polityki pieniężnej, finansowej, inwestycyjnej i handlu zagranicznego oraz płac nie może być zwolniona od odpowiedzialności za realizację celu pełnego zatrudnienia. Polityka pieniężna, wysokość stopy procentowej i polityka podatkowa powinny być tak ukierunkowane, aby pobudzały inwestycje i wzrost popytu na pracę. Jeśli polityce wzrostu zatrudnienia nie nada się wysokiego priorytetu, to nastąpią poważne zaburzenia w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, w szczególności w finansowaniu systemu emerytalnego. 3. W zakresie rynku pracy prowadzona w Polsce polityka zmierza głównie do ochrony socjalnej osób bezrobotnych. Zachęty do podejmowania pracy są stosowane w ograniczonym stopniu. Wykształciło to pewne patologiczne zachowania bezrobotnych, zmierzające do pracy nierejestrowanej (w szarej strefie) przy jednoczesnym korzystaniu ze świadczeń kompensacyjnych. Szacuje się, że połowa bezrobocia rejestrowanego ma pozorny charakter. W przypadku starszych pracowników trwałą tendencją stało się przechodzenie na wcześniejsze emerytury. W efekcie na 1000 pracujących przypada 1120 niepracujących. Sytuacja na rynku pracy w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej zmienia się bardzo szybko i pomimo wysokiego bezrobocia rejestrowanego w niektórych branżach zaczyna pojawiać się niedobór pracowników. Jest on po części spowodowany dużymi rozmiarami emigracji zarobkowej. Wymaga to zmiany podejścia państwa do rynku pracy i wypracowania nowej strategii, która powszechnie nazywa się filozofią państwa pracy (workfare state). Zmiana dotychczasowego podejścia do polityki wobec pracy znajduje też odbicie w nowych koncepcjach socjalnych Unii Europejskiej, a mianowicie w Traktacie Amsterdamskim, a następnie Strategii Lizbońskiej. Obecnie zmierza się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przez pracę, przeciwstawiając to podejście zwalczaniu wykluczenia przez przyzwoite świadczenia kompensacyjne. Należy pamiętać, że utrzymanie osób niepracujących wymaga coraz większej redystrybucji dochodów na ich rzecz, co zmniejsza konkurencyjność gospodarki. Ponadto grupy wyłączone podatne są na manipulacje skrajnych opcji politycznych. Zasadniczym zadaniem systemu osłony socjalnej dla bezrobotnych powinno być zapewnienie dochodów na okres aktywnego poszukiwania pracy oraz stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej. Zakres świadczeń nie powinien natomiast stanowić motywacji do uzyskania statusu bezrobotnego. W Polsce powinno mieć miejsce ściślejsze łączenie aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu z pomocą pieniężną, ale uwarunkowaną zobowiązaniem do uczestnictwa w tych programach i aktywnym poszukiwaniem 4. Pomimo występujących nadal wad w instytucjach i polityce państwa wobec rynku pracy nie można uważać, że sztywność instytucjonalna polskiego rynku pracy jest wysoka. Jednak w połączeniu z polityką gospodarczą zorientowaną na tworzenie miejsc pracy dalsza deregulacja rynku pracy może wykazać swoją skuteczność i sprzyjać powstawaniu nowych miejsc pracy (Wiśniewski 1999, s ; Grotkowska i in. 2007, s ). Reformy na rynku pracy w obecnych warunkach muszą oznaczać przyzwolenie na wzrost jego deregulacji, prowadzący do wzrostu elastyczności, pod warunkiem bardziej odpowiedzialnego i efektywnego wsparcia osób dotkniętych negatywnymi skutkami wzrostu elastyczności rynku Dobra koniunktura gospodarcza po naszej integracji z Unią Europejską jest właściwym momentem do rozpoczęcia tych niepopularnych i niechcianych przez związki zawodowe reform. Największe kraje Unii Europejskiej (Niemcy, Włochy, Francja), które długo odkładały trudne decyzje, okupiły swe zaniedbania wysokim bezrobociem i muszą obecnie wprowadzać zaniechane wcześniej reformy. 5. Jako jedno z poważniejszych wyzwań europejskiej polityki zatrudnienia w Unii Europejskiej traktowane jest zagadnienie równowagi między elastycznością i bezpieczeństwem na rynku pracy (flexicurity). Póki co w Polsce nie stanowi problemu pierwszoplanowego w obszarze polityki rynku Jest obecnie raczej przedmiotem badań i prac projektowych, a jego pełnego rozwiązania należy oczekiwać dopiero w przyszłości. W dokumentach programowych Unii Europejskiej przyjęto, iż dla osiągnięcia równowagi między elastycznością i bezpieczeństwem na rynku pracy konieczne jest spełnienie czterech warunków: dostępność właściwych porozumień umownych, aktywna polityka rynku pracy, wiarygodne systemy uczenia się przez całe życie, nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego (Council of the European Union 2006, s. 17). Warunek pierwszy właściwe porozumienia umowne dotyczy w szczególności możliwości wykorzystania elastycznych form zatrudnienia zapewniających elastyczność pracy z jednej strony, a z drugiej redukujących segmentację rynku pracy i rozmiary pracy nierejestrowanej. Formy te powinny uwzględniać nowoczesne prawo pracy, zapewniając przy tym zaspokajanie potrzeb tak pracodawców, jak i pracowników. Częścią porozumień umownych jest także wyraźne zaakcentowanie związku między wydajnością pracy a wynagrodzeniem za jej świadczenie. Warunek drugi aktywna polityka rynku pracy (ALMP) to skuteczna pomoc ludziom w zmaganiu się z zmianami na rynku pracy, zwłaszcza z okresami bezrobocia i przechodzeniem do nowej Warunek trzeci wiarygodne systemy uczenia się przez całe życie (LLL) ma zapewnić pracownikom stałą przystosowalność i zdolność do zatrudnienia. W jednym z dokumentów UE zaznaczono, iż aktywna polityka rynku pracy i uczenie się przez całe życie są istotne dla wsparcia zmiany pewności miejsca pracy na pewność zatrudnienia (Elastyczność 2006). I warunek czwarty nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego czyli takie systemy, 2 Polityka Społeczna nr 9/2007

3 które łączą zastosowanie środków wsparcia dochodu z potrzebą stworzenia warunków umożliwiających mobilność na rynku Wspieraniu dochodu powinny towarzyszyć prawa i obowiązki odnoszące się do możliwości pracy lub szkolenia zawodowego dla zapewnienia powiązania z rynkiem Systemy ochrony socjalnej powinny wyposażyć ludzi w zdolności przystosowawcze do zmian zachodzących w cyklu życia, aby mieli większe poczucie bezpieczeństwa i postrzegali zmiany na rynku pracy bardziej jako szansę i część życia zawodowego, którą da się zaakceptować, niż jako zagrożenie. Warunek ten obejmuje również usunięcie restrykcji ograniczających mobilność pracowników w ramach UE. Opierając się na istniejących, różnorodnych doświadczeniach krajów europejskich, w Polsce powinien zostać stworzony własny model flexicurity, będący integralną częścią reform polityki państwa na rynku 6. Regulacja rynku pracy powinna zmierzać do osiągnięcia standardów ujętych w Europejskiej Karcie Społecznej, która jest głównym dokumentem Unii Europejskiej regulującym społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku W tym celu należy dokonywać systematycznego przeglądu naszego ustawodawstwa pod kątem jego zgodności z jej wymaganiami. Mimo że Europejska Karta Społeczna nie ma charakteru obowiązującego aktu prawnego i stanowi jedynie deklarację gotowości prowadzenia wspólnej polityki socjalnej, to jednak powinna stanowić podstawowy punkt odniesienia dla tworzonych ram regulacji rynku Harmonizacja regulacji w tym zakresie jest dla Polski ze względów ekonomicznych przedsięwzięciem wyjątkowo trudnym. Powinna być ona jednak rozpoczęta, gdyż w przyszłości może wystąpić niebezpieczeństwo podjęcia w stosunku do naszego kraju procedur związanych z reakcją na dumping socjalny. 7. Po naszej integracji z UE bardzo istotne i konieczne staje się określenie roli polityki rynku Potrzebne są reformy, zmierzające do zwiększenia jej znaczenia. Powinny się one opierać na modelu samorządowym przy jednoczesnym wzmocnieniu funkcji kontrolnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Należy też ponownie rozpatrzyć wprowadzenie ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Nasze quasi- -ubezpieczenie oparte na składce na Fundusz Pracy ogranicza możliwości interwencji państwa na rynku 8. Obecny spadek bezrobocia pozwala na restrukturyzację aktywnej polityki rynku pracy (ALMP). W swej obecnej postaci ALMP nie jest w stanie przyjąć na siebie roli amortyzatora szybkich i częstych zmian zachodzących w zatrudnieniu. Nie może być traktowana jako element kluczowy flexicurity, ponieważ nie daje większych szans bezrobotnemu na zwiększenie zdolności do zatrudnienia i nie poprawia jego bezpieczeństwa. Większe znaczenie powinno mieć szkolenie bezrobotnych na potrzeby pracodawców ze względu na to, że mali i średni przedsiębiorcy mają ograniczone możliwości finansowe. Szkolenia bezrobotnych mają do spełnienia ważną rolę w przystosowaniu struktury ich kwalifikacyjno-zawodowej do wymagań rynku Wskazują na to wyraźnie doświadczenia krajów UE. Nieuwzględnianie potrzeb edukacyjnych osób pozbawionych pracy oraz zmian dokonujących się na rynku pracy w strukturze środków przeznaczanych na programy rynku pracy blokuje zdolność do zatrudnienia dziś, a jutro uniemożliwić może wdrożenie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. W celu zwiększenia efektywności szkoleń dla bezrobotnych należałoby wprowadzić certyfikację podmiotów doskonalenia zawodowego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i bony edukacyjne. Bezrobotny mógłby sam wybierać podmiot szkolący z listy posiadanej przez PUP. Takie rozwiązanie wprowadzono już z dobrym rezultatem w RFN. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej ograniczeniu powinno ulec natomiast subwencjonowanie zatrudnienia bezrobotnych. 9. Szczególnie istotnym problemem w Polsce, uważanym jednak przez wielu ekonomistów za drugorzędny, jest integracja zawodowa osób dotkniętych bezrobociem długookresowym. Temu bezrobociu nie można zapobiegać tylko środkami polityki makroekonomicznej, gdyż występuje tendencja do jego umacniania się (histereza). Tradycyjna polityka rynku pracy, ze swoim instrumentarium szkolenia zawodowego i subwencjonowaniem miejsc pracy dla bezrobotnych, nie jest też w stanie rozwiązać tego problemu. Okazuje się, że szkolenie zawodowe ma marginesowe znaczenie dla tej grupy bezrobotnych, a zatrudnienie subwencjonowane też nie spełnia oczekiwań. Dlatego trzeba podejmować działania zapobiegające powstawaniu bezrobocia długookresowego. Duże możliwości w tym zakresie stwarza wykorzystanie unemployment profiling. Profilowanie bezrobotnych, szczególnie z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego, pozwala zidentyfikować we wczesnym stadium bezrobocia osoby zagrożone długookresowym bezrobociem i objąć je programem zatrudnieniowym. Jest ono nowym instrumentem wspierania decyzji służb zatrudnieniowych, pozwalającym efektywniej wykorzystać ograniczone środki na aktywne programy zapobiegania bezrobociu. Procedury te są już wykorzystywane w wielu krajach Unii Europejskiej, a wśród nowych państw członkowskich w Słowacji. 10. Stan kadrowy urzędów pracy w Polsce, wchodzących w skład publicznych służb zatrudnienia, nie zapewnia sprawnej realizacji ich działalności programowej. Przyczyną jest tu przede wszystkim stosunkowo małe zatrudnienie w urzędach pracy w stosunku do liczby obsługiwanych bezrobotnych, a przede wszystkim zbyt mały udział urzędników pierwszego kontaktu z bezrobotnym, zajmujących się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Można odnieść wrażenie, iż w polskich urzędach pracy pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe jest ciągle marginesem działalności, co kontrastuje z doświadczeniami innych krajów, w których obie te dziedziny uważane są za najważniejszą funkcję urzędów Wzorując się na doświadczeniach państw członkowskich UE, w Polsce należałoby zatem zwiększyć rolę i udział pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego w działaniach na rzecz ograniczania bezrobocia. Chodzi o stworzenie warunków do poprawy tzw. przejrzystości rynku pracy, a więc ograniczenia niedoskonałości jego funkcjonowania, prowadzących zgodnie z teorią naturalnej stopy bezrobocia do utrzymywania się pewnego poziomu bezrobocia określanego jako naturalne. Poprawa przejrzystości rynku pracy wymagałaby zwiększe- Polityka Społeczna nr 9/2007 3

4 nia liczby pracowników urzędów pracy, zwłaszcza tych pierwszego kontaktu, dysponujących adekwatną do potrzeb wiedzą i umiejętnościami zawodowymi. Pożądana dalej byłaby zmiana struktury zatrudnienia w urzędach pracy poprzez zwiększenie udziału pracowników zajmujących się pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym, ściśle współpracujących z zakładami Od nich należałoby wymagać poprawy sprawności swych działań, do czego powinny prowadzić między innymi systematyczne szkolenia i oceny pracowników urzędów 11. Pozytywne rezultaty może przynieść wprowadzenie nowych systemów motywowania w publicznych służbach zatrudnieniowych i konkurencji pomiędzy poszczególnymi wykonawcami usług zatrudnieniowych (job brokering, activation measures). Implementacja tych systemów powiązana musi być z poszukiwaniem najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania poprzez cele i solidną oceną, zapobiegającą manipulacji. Pracownicy publicznych służb zatrudnienia mogą bowiem w procesie rekrutacji uczestników programów zatrudnieniowych wybierać tylko tych, którzy mają najlepsze perspektywy uzyskania pracy, po to, by w sztuczny sposób wykazać się bardzo dobrymi rezultatami. 12. Działania publicznych służb zatrudnienia skoncentrowane są na doraźnym usuwaniu objawów nierównowagi na lokalnych rynkach W zasadzie poza subwencjonowaniem zatrudnienia służby te nie mają wpływu na popytową stronę rynku pracy, gdyż jest ona zdeterminowana decyzjami pracodawców. Dlatego niezwykle ważnym zagadnieniem jest współdziałanie urzędów pracy z pracodawcami. Jakość usług oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia jest uzależniona w znaczącym stopniu po pierwsze od dysponowania przez nie odpowiednimi informacjami o istniejącej i przewidywanej sytuacji na rynku pracy oraz po drugie ich zdolności do wpływania na wielkość popytu na pracę. Współdziałanie publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami jest konieczne zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy zakłady pracy nie zawsze chętnie zgłaszają oferty wakatów. Podstawowymi formami tego współdziałania są: 1) aktywna penetracja rynku pracy (osobiste wizytowanie przez pracowników urzędów pracy firm w celu pozyskania wolnych miejsc pracy oraz śledzenie ogłoszeń prasowych), 2) kreowanie nowych miejsc pracy poprzez: promocję usług rynku pracy; działalność informacyjną upowszechnienie wiadomości o korzyściach wynikających ze współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia; zachęcanie do współpracy w zakresie tworzenia nowych miejsc zatrudnienia; 3) mediacje w sprawach konfliktowych (np. w procesie zwolnień grupowych), 4) uczestnictwo w systemie pomocy dla zwalnianych pracowników (tzw. outplacement), 5) organizowanie targów i giełd Konkretnym rozwiązaniem mogącym zwiększyć przejrzystość rynku pracy i jednocześnie jego elastyczność mogłoby być stworzenie w ramach publicznych służb zatrudnienia agencji zbierających informacje o zapotrzebowaniu na niestandardowe formy zatrudnienia tym samym prowadzących banki informacji o rynku 13. Poszerzenie zakresu działalności publicznych służb zatrudnienia powinno objąć takie dziedziny, jak np.: znajdywanie pracowników tymczasowych 2, selekcja pracowników, ocena kwalifikacji, znajdywanie zatrudnienia dla osób zwalnianych z pracy, wprowadzanie pracowników (w tym przede wszystkim byłych bezrobotnych) w środowisko pracy oraz szkolenie i doradztwo zawodowe dla pracujących. Te (i inne wskazane wyżej) działania powinny wpłynąć na ograniczenie bezrobocia z jednej strony, a z drugiej na odejście od pewnego stereotypu związanego z funkcjami społecznymi publicznych służb zatrudnienia, identyfikującymi je z segmentami rynku pracy osób o niskich kwalifikacjach, zanikających zawodach lub pozbawionych kwalifikacji w ogóle. Oprócz problemów kadrowych związanych z propozycją rozszerzenia funkcji już realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia i włączenia nowych, istotna jest też kwestia ich finansowania. Ta ostatnia stała się już kilka lat temu przedmiotem zainteresowania organizacji międzynarodowych. Na Zgromadzeniu Generalnym Światowego Stowarzyszenia Publicznych Służb Zatrudnienia (World Association of Public Employment Services WAPES) 3 postulowano rozróżnienie w obszarze ich działania usług komercyjnych i niekomercyjnych. Wprowadzenie usług komercyjnych nie powinno naruszać gwarancji świadczeń o charakterze podstawowym, zgodnie z odpowiednimi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy 4. Treść ich wskazuje na potrzebę współpracy publicznych służb zatrudnienia z prywatnymi agencjami pośrednictwa pracy, co ma sprzyjać lepszemu funkcjonowaniu rynku Wizję tę podziela Komisja Europejska, która wskazuje na trzy podstawowe kierunki: komplementarność poszczególnych segmentów rynku pracy lub poszczególnych rodzajów usług, konkurencję w świadczeniu usług na rzecz pracodawców z możliwością pobierania opłat przez publiczne służby zatrudnienia, współpracę w obszarze pozyskiwania informacji, dobierania kandydatów do pracy oraz dostosowywania kwalifikacji do potrzeb rynku Należy zwrócić uwagę, iż wymienione formy partnerstwa stwarzają możliwość publicznym służbom zatrudnienia oferowania płatnych usług 5. Usługi komercyjne mogłyby być adresowane tak do osób zatrudnionych, jak i do pracodawców. Kierowanie ich do zbiorowości pracujących miałoby charakter działań prewencyjnych, zapobiegających przyszłej dezaktywizacji. Działania te wiązałyby się z podnoszeniem kwalifikacji obecnie zatrudnionych, co w przyszłości wzmocniłoby ich pozycję na rynku Oznaczałoby to również, że publiczne służby zatrudnienia zaczynają działać wyprzedzająco, a nie tylko reagują na bieżące problemy nierównowagi rynku Sprzyjałoby to realizacji koncepcji kształcenia ustawicznego, na które obserwowane jest duże zapotrzebowanie. Urzędy pracy pomagałyby w zrewidowaniu kierunku kariery zawodowej pracowników, w określeniu, jakiego rodzaju szkolenia potrzebują i kierowaniu ich na odpowiedni kurs. Istnieje też możliwość prowadzenia outplacementu. Usługa ta mogłaby być adresowana do zwalnianej kadry menedżerskiej małych i średnich przedsiębiorstw. Zwalniani zaś prezesi wielkich firm byliby obsługiwani przez agencje prywatne. 4 Polityka Społeczna nr 9/2007

5 * Reasumując, należy podkreślić, że jest wiele dróg prowadzących do sukcesu zatrudnieniowego i nowych miejsc Dlatego też nie ma jednego kraju modelowego, którego rozwiązania można by zalecać jako receptę na sukces. Drogi poszczególnych krajów prowadzące do wzrostu zatrudnienia związane są z tradycją i historią stosunków przemysłowych, określających systemowy charakter danego modelu gospodarczego. Stąd też w Polsce musimy szukać własnych rozwiązań w publicznej dyskusji z partnerami społecznymi. Niniejszy artykuł jest głosem w debacie nad pożądanym kształtem polityki państwa na polskim rynku 1 Postulat ten od wielu lat jest formułowany w ekspertyzach i rekomendacjach opartych na wynikach badań opracowywanych w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. (Por. Kryńska i in. 1997, s ; Kabaj 1999, s i inne opracowania tego autora). 2 Należy zwrócić uwagę, iż poprzez organizacje zatrudnienia subsydiowanego urzędy pracy już obecnie pełnią w istocie funkcje quasi agencji pracy tymczasowej. 3 Zgromadzenie to odbyło się w 2001 r. w Bergen. 4 Chodzi o Konwencję nr 88 i nr 181. (Zob. Vosko 1998). 5 Tamże. LITERATURA Council of the European Union (2006), Press Release 2733rd Council Meeting Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Luxembourg, 1 2 June, s. 17, dostępny w Internecie: <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ cms_data/docs/pressdata/en/lsa/89830.pdf>. Commission of the European Communities (2005), Integrated Guidelines for Growth and Jobs ( ), Brussels, COM(2005) 141 final 2005/0057 (CNS). Council Decision of 12 July 2005 on Guidelines for the employment policies of the Member States (2005/600/ EC), Official Journal of the European Union, L 205/21 z 6 sierpnia. Elastyczność i pewność zatrudnienia Wspólna opinia Komitetu Zatrudnienia i Komitetu Ochrony Socjalnej (2006), Rada Unii Europejskiej, Komitet Zatrudnienia, Komitet Ochrony Socjalnej, Bruksela, 19 maja, dostępny w Internecie: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/06/ st09/st09633.pl06.pdf>. Grotkowska G., Socha M.W., Sztanderska U. (2007), Ewolucja instytucji rynku pracy w Polsce i w krajach UE-15. Konwergencja czy dywergencja, w: Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Warszawa: PWN. Kabaj M. (1999), Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku Kryzys polityki rynku pracy?, w: E. Kryńska (red.), Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa: IPiSS. Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H. (1997), Polityka państwa na rynku pracy w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa: IPiSS. Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie podstawy teoretyczne, Warszawa: PWN. Vosko L. (1998), Legitimizing the triangular employment relationship: emerging international labour standards from a comparative perspective, Comparative Labor Law Policy Journal nr 1. Wiśniewski Z. (1994), Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, Toruń: UMK. Wiśniewski Z. (1999), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Toruń: UMK. SUMMARY The analysis is the voice in a debate on the desired shape of state policy on Polish labour market. It was developed on the basis of the text of expert analysis carried out on commission of the Ministry of Labour and Social Policy in August Theses on the reform of labour market policy are based on an assumption that its main objective should be the growth of employment through the creation of conditions facilitating the development and maintenance of a greater number of better jobs. Attention is drawn, among many, to the necessity to: pass from labour market policy to employment policy; change the approach of the state to the labour market and develop new strategy, which is commonly known as workfare state; further deregulation of the labour market; maintaining balance in flexicurity, and restructuring active labour market policy (ALMP). Moreover, the issue of the improvement of the functioning of public employment services was also addressed.

1. Pojęcie, rodzaje i skutki bezrobocia. W literaturze można spotkać różne rodzaje bezrobocia (Kwiatkowski, 2005: 395).

1. Pojęcie, rodzaje i skutki bezrobocia. W literaturze można spotkać różne rodzaje bezrobocia (Kwiatkowski, 2005: 395). Bezrobocie Spis treści: 1. Pojęcie, rodzaje i skutki bezrobocia...2 2. Tendencje rozwoju bezrobocia w Polsce i innych krajach...2 3. Przyczyny bezrobocia: ujęcia klasyczne i keynesistowskie...3 4. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE. Maciej Frączek

Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE. Maciej Frączek Polityka zatrudnienia / rynku pracy UE Maciej Frączek PLAN PREZENTACJI Co to jest Europejska Strategia Zatrudnienia? Otwarta metoda koordynacji Ewolucja ESZ Obecny kształt ESZ Wytyczne dotyczące zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiekiem w Polsce -stan obecny i perspektywy rozwoju

Zarządzanie wiekiem w Polsce -stan obecny i perspektywy rozwoju Zarządzanie wiekiem w Polsce -stan obecny i perspektywy rozwoju dr Monika Maksim Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń, 29 listopada 2012 Zarządzanie wiekiem kwestie

Bardziej szczegółowo

Efektywna polityka rynku pracy

Efektywna polityka rynku pracy Efektywna polityka rynku pracy wprowadzenie do panelu Polityka jako warunek efektywności rynku pracy Efektywny rynek pracy co to znaczy (ekonomicznie) PODEJŚCIE MAKRO Zapewniający podstawy długofalowego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa Elżbieta Kryńska

Redakcja naukowa Elżbieta Kryńska Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego PRACA - ZATRUDNIENIE - SZKOLENIE" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - funduszu strukturalnego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów Spis treści Wprowadzenie... 7 Rozdział 1. Cele, uwarunkowania i obszary działania współczesnej polityki fiskalnej... 11 1.1. Istota, zarys historyczny i uwarunkowania polityki fiskalnej... 12 1.2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 27 września 2016 r. (OR. en)

Bruksela, 27 września 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 września 2016 r. (OR. en) 12606/16 SOC 565 EM 375 ECOFIN 837 EDUC 302 PISMO PRZEWODNIE Od: Komitet Ochrony Socjalnej Do: Komitet Stałych Przedstawicieli (część I) /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Skutki bezrobocia RYNEK PRACY

Skutki bezrobocia RYNEK PRACY Skutki bezrobocia RYNEK PRACY Maciej Frączek Podział skutków bezrobocia Skutki bezrobocia mogą być rozpatrywane w rozmaitych wymiarach, np.: negatywne vs pozytywne; ekonomiczne vs społeczne (psychologiczne,

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Nowe podejście do aktywizacji osób bezrobotnych. Raport KPMG w Polsce. Konferencja prasowa 27 czerwca 2013 roku Warszawa

Nowe podejście do aktywizacji osób bezrobotnych. Raport KPMG w Polsce. Konferencja prasowa 27 czerwca 2013 roku Warszawa Nowe podejście do aktywizacji osób bezrobotnych. Raport KPMG w Polsce. Konferencja prasowa 27 czerwca 2013 roku Warszawa Wyzwania stojące przed służbami zatrudnienia Kryzys zadłużenia w Europie Zmiany

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna i fiskalna

Polityka pieniężna i fiskalna Polityka pieniężna i fiskalna Spis treści: 1. Ekspansywna i restrykcyjna polityka gospodarcza...2 2. Bank centralny i jego polityka: operacje otwartego rynku, zmiany stopy dyskontowej, zmiany stopy rezerw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1229/169/08. Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr 1229/169/08. Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr 1229/169/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie Założeń Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2009 i lata 2010-2011.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Polski

Sytuacja gospodarcza Polski Sytuacja gospodarcza Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 4 czerwca 2014 r. Plan prezentacji I. Bieżąca sytuacja polskiej gospodarki II. III. Średniookresowa perspektywa wzrostu gospodarczego polskiej

Bardziej szczegółowo

Polityka rynku pracy. Maciej Frączek

Polityka rynku pracy. Maciej Frączek Polityka rynku pracy Maciej Frączek PLAN PREZENTACJI Cele polityki rynku pracy Rodzaje polityki rynku pracy wybrane przekroje Pasywna a aktywna polityka rynku pracy Polityka zatrudnienia a polityka rynku

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Projekt systemowy realizowany przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia Specjalności Finanse i rachunkowość studia I stopnia specjalność: Rachunkowość gospodarcza i budżetowa Absolwent specjalności Rachunkowość gospodarcza i budżetowa posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia II Rynek pracy

Makroekonomia II Rynek pracy Makroekonomia II Rynek pracy D R A D A M C Z E R N I A K S Z K O Ł A G Ł Ó W N A H A N D L O W A W W A R S Z A W I E K A T E D R A E K O N O M I I I I 2 RÓŻNE TYPY BEZROBOCIA Bezrobocie przymusowe To liczba

Bardziej szczegółowo

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji KRK w kontekście potrzeb pracodawców Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Gospodarka Oparta na Wiedzy Inwestycje w badania i rozwój. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

Anna Wicha Członek Zarządu EUROCIETT DROGA DO ZATRUDNIENIA: PRACA DLA KAŻDEJ OSOBY, OSOBA DO KAŻDEGO ZADANIA

Anna Wicha Członek Zarządu EUROCIETT DROGA DO ZATRUDNIENIA: PRACA DLA KAŻDEJ OSOBY, OSOBA DO KAŻDEGO ZADANIA Anna Wicha Członek Zarządu EUROCIETT DROGA DO ZATRUDNIENIA: PRACA DLA KAŻDEJ OSOBY, OSOBA DO KAŻDEGO ZADANIA A JOB FOR EVERY PERSON A PERSON FOR EVERY JOB Anna Wicha, Członek Zarządu Eurociett O Eurociett

Bardziej szczegółowo

Popyt i podaż na rynku pracy RYNEK PRACY

Popyt i podaż na rynku pracy RYNEK PRACY Popyt i podaż na rynku pracy RYNEK PRACY Maciej Frączek Co to jest praca? PRACA to celowa działalność człowieka, w procesie której przystosowuje on przedmioty pracy za pomocą narzędzi pracy do swoich potrzeb

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w okresie transformacji w Polsce. Kacper Grejcz

Bezrobocie w okresie transformacji w Polsce. Kacper Grejcz Bezrobocie w okresie transformacji w Polsce Kacper Grejcz Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Analiza PKB i bezrobocia lat 1990-1998 3. Bezrobocie transformacyjne 4. Prywatyzacja oddolna i odgórna 5.

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

rodka Pomocy Rodzinie W Lublinie

rodka Pomocy Rodzinie W Lublinie Współpraca w ramach realizowanego przez MOPR w Lublinie projektu systemowego Istota stosowania instrumentów aktywizacji społecznej w pracy z klientem Wystąpienie w ramach konferencji Miejskiego OśrodkO

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie Współpraca instytucjonalna w powiecie człuchowskim: Powiatowy Urząd Pracy - Ośrodki Pomocy Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dokąd zmierzamy? Związek małżeński? Separacja? Rozwód? Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych.

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych. V. Cele strategii 5.1. Misją Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest wspieranie potencjału ludzkiego,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Innowacje od teorii do praktyki od pomysłu do sukcesu

Innowacje od teorii do praktyki od pomysłu do sukcesu Innowacje od teorii do praktyki od pomysłu do sukcesu RYNEK PRACY W POLSCE CZAS NA INNOWACJE Andrzej Głowacki Prezes Zarządu, DGA S.A. Poznań, 16 listopada 2009 r. 15 WRZEŚNIA 2008 R. UPADŁ BANK LEHMAN

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii. Dr Łukasz Burkiewicz lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Akademia Ignatianum w Krakowie

Podstawy ekonomii. Dr Łukasz Burkiewicz lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Akademia Ignatianum w Krakowie Podstawy ekonomii Wykład IV-V-VI Dr Łukasz Burkiewicz lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Akademia Ignatianum w Krakowie Bezrobocie Bezrobocie zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Gwarancja dla młodzieży, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, i inne działania UE zwalczające bezrobocie ludzi młodych

Gwarancja dla młodzieży, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, i inne działania UE zwalczające bezrobocie ludzi młodych Szkic europejskich tendencji w zakresie kształtowania polityk ułatwiających wejście osób młodych na rynek pracy. Gwarancja dla młodzieży, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, i inne działania

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] Opole, kwiecień 2014 r. 2 Załącznik nr 2 do projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe uniwersalny instrument kreowania rozwoju zawodowego, klucz do sukcesu na rynku pracy

Poradnictwo zawodowe uniwersalny instrument kreowania rozwoju zawodowego, klucz do sukcesu na rynku pracy Poradnictwo zawodowe uniwersalny instrument kreowania rozwoju zawodowego, klucz do sukcesu na rynku pracy Katarzyna Rewers Dawid Gdańsk, 30 listopad 2011 Dane statystyczne z rynku pracy Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Elastyczny rynek pracy gdzie zmierzamy?

Elastyczny rynek pracy gdzie zmierzamy? Elastyczny rynek pracy gdzie zmierzamy? dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych 20 maja 2010 r., Rawa Mazowiecka Rynek pracy wyzwania na przyszłość Starzenie się ludności

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego

Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego 1. Wprowadzenie 2. Prognozy ludności w regionie 3. Pracujący

Bardziej szczegółowo

Efektywność polityki rynku pracy w metropoliach i na peryferiach www.almp.umk.pl. Zenon Wiśniewski

Efektywność polityki rynku pracy w metropoliach i na peryferiach www.almp.umk.pl. Zenon Wiśniewski Efektywność polityki rynku pracy w metropoliach i na peryferiach www.almp.umk.pl Zenon Wiśniewski Aktywna polityka rynku pracy stanowi celową, selektywną interwencję państwa na rynku pracy, nakierowaną

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Leokadia Oręziak KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Wstęp...........................................................

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

NIEZATRUDNIALNI? Bartłomiej Piotrowski

NIEZATRUDNIALNI? Bartłomiej Piotrowski NIEZATRUDNIALNI? Bartłomiej Piotrowski BARIERY Bariery na rynku pracy ograniczające szanse podjęcia zatrudnienia Bariery personalne Bariery związane z rynkiem pracy (podaż miejsc pracy) Bariery związane

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094 KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski B 365094 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I. PODATKI JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA MIĘDZY- NARODOWĄ POZYCJĘ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Działalność i zadania Podstawy prawne Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa, podległa ministrowi właściwemu do spraw pracy. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój kompetencji Europejski Fundusz Społeczny w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Finanse na rozwój kompetencji Europejski Fundusz Społeczny w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Finanse na rozwój kompetencji Europejski Fundusz Społeczny w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 21 maja 2015 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Stare wygi Perspektywa 50plus

Stare wygi Perspektywa 50plus Stare wygi Perspektywa 50plus Pakt na rzecz zatrudnienia dla osób wymagających pomocy w wieku powyżej 50 lat w powiecie Görlitz Cele paktu na rzecz zatrudnienia 50 plus W odniesieniu do regionalnego rynku

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Dr Tadeusz MAJEWSKI Akademia Pedagogiki Specjalnej W Warszawie

Dr Tadeusz MAJEWSKI Akademia Pedagogiki Specjalnej W Warszawie Międzynarodowe doświadczenia w zakresie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych Dr Tadeusz MAJEWSKI Akademia Pedagogiki Specjalnej W Warszawie K o n s p e k t 1. Definicja zatrudnienia wspomaganego

Bardziej szczegółowo

OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU

OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU Czym jest wykluczenie społeczne? Wykluczenie społeczne jest pojęciem przeciwstawnym do społecznego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo