STATUT BIG Bank GDAŃSKI Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT BIG Bank GDAŃSKI Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Aktualny tekst Statutu Emitenta I. Postanowienia ogólne STATUT BIG Bank GDAŃSKI Spółka Akcyjna 1 BIG Bank GDAŃSKI jest bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy Prawo bankowe, innych obowiązujących przepisów i niniejszego Statutu. 2 Firma Banku brzmi: BIG Bank GDAŃSKI Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej firmy BIG Bank GDAŃSKI S.A.. 3 Bank jest samodzielną jednostką organizacyjną, prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Bank może tworzyć i likwidować oddziały i inne placówki operacyjne. Siedzibą Banku jest m.st. Warszawa. II. Działalność Banku 4 Bank wykonuje obsługę bankową przedsiębiorców oraz innych osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, wspiera rozwój przedsiębiorczości gospodarczej, upowszechnia bankowe formy gromadzenia oszczędności, prowadzi finansowanie, kredytowanie i rozliczenia obrotów towarowych i usługowych Dzia³alnoœæ Banku obejmuje: 1) prowadzenie rachunków bankowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, 2) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, 3) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 4) (skreślony) 5) dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenie obsługi finansowej obrotów z zagranicą na zasadach zgodnych z ustawą Prawo dewizowe, 6) prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, 7) wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją i zarządzaniem papierami wartościowymi, obrót tymi papierami na rachunek własny lub osób trzecich, 8) udzielanie i potwierdzanie poręczeń i gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw, 9) przeprowadzanie operacji czekowych i wekslowych, 10) zawieranie umów o współpracy i płatnościach z bankami, 11) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, 12) nabywanie emitowanych za granicą papierów wartościowych, w granicach określonych przepisami prawa, 13) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 14) przeprowadzanie terminowych operacji finansowych, 15) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, 16) emitowanie bankowych papierów wartościowych, 17) (skreślony) 18) wykonywanie innych czynności na rzecz osób prawnych i fizycznych w zakresie objętym ustawą Prawo bankowe. 2. Bank mo e te prowadziæ inn¹ dzia³alnoœæ ni wymieniona w ust. 1 zgodnie z ustaw¹ Prawo dzia³alnoœci gospodarczej, aw szczególnoœci: 1) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, 2) tworzyć spółki i przystępować do spółek w kraju i za granicą, realizować przedsięwzięcia gospodarcze wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, 82

2 ROZDZIA VI ZA CZNIKI 3) organizować i prowadzić działalność leasingową, 4) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych, 5) nabywać i zbywać nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczone hipoteką, 6) dokonywać obrotu papierami wartościowymi, 7) dokonywać czynności bankowych na zlecenie innych banków, 8) dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności pieniężnych na składniki majątku dłużnika, 9) nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych, 10) prowadzić działalność w zakresie factoringu i forfaitingu, 11) wykonywać funkcje depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, 12) prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartego funduszu emerytalnego, 13) świadczyć usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 14) świadczyć usługi pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, w zakresie określonym ustawą o funduszach inwestycyjnych, 15) świadczyć usługi pośrednictwa, w tym usługi agencji, na rzecz instytucji finansowych, a w szczególności na rzecz domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe oraz innych banków, 16) świadczyć usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, w których jest stroną. 3. Bank mo e emitowaæ obligacje, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeñstwa. 6 Bank przestrzega tajemnicy obrotów i stanów rachunków bankowych oraz tajemnicy informacji o wynajęciu skrytek sejfowych i przyjęciu na przechowanie przedmiotów, zgodnie z prawem bankowym. III. Organy Banku 7 Organami Banku są: Walne Zgromadzenie, określane w dalszej części statutu jako Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 8 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwo³uje siê w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwo³uje Zarz¹d raz w roku po zakoñczeniu roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwo³uje siê w miarê potrzeby na wniosek Zarz¹du, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentuj¹cych razem co najmniej jedn¹ dziesi¹t¹ kapita³u zak³adowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwo³ywania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeœli Zarz¹d nie uczyni³ tego w trybie przewidzianym statutem. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinno byæ: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za ubiegły rok obrotowy, 2) podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, 3) udzielenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków. 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nale y równie : 1) zmiana statutu, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, z wyjątkiem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, 2) emisja obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa, 3) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy oraz podejmowanie uchwał o ich użyciu, 4) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, 5) rozwiązanie Banku lub jego zbycie albo połączenie, 6) wybór likwidatorów, 7) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Banku lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 8) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Radę Nadzorczą i akcjonariuszy w trybie przewidzianym w statucie. 83

3 9 Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej dziesiątą część kapitału zakładowego, którzy domagają się zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo postawienia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zobowiązani są do zgłoszenia zawczasu swych wniosków Zarządowi na piśmie. 10 Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu. Akcje imienne założycielskie są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów. 11 Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. Do ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów. W sprawach dotyczących zmian statutu, rozwiązania lub połączenia Banku, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji (z zastrzeżeniem art Kodeksu spółek handlowych), obniżenia kapitału zakładowego oraz zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, do ważności uchwały wymagana jest większość trzech czwartych głosów, a w sprawach dotyczących istotnej zmiany przedmiotu działalności Banku większość dwóch trzecich głosów. 12 Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i w przypadku wniosku o usunięcie z organów Banku, aw innych przypadkach - w trybie właściwym dla podejmowania uchwał. Poza tym należy zarządzać tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza sk³ada siê przynajmniej z piêciu cz³onków. Co najmniej po³owa Cz³onków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodnicz¹cy, powinna legitymowaæ siê obywatelstwem polskim. Liczbê cz³onków Rady Nadzorczej okreœla Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 2. Cz³onków Rady Nadzorczej powo³uje siê na okres wspólnej kadencji Cz³onkowie Rady Nadzorczej s¹ wybierani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z tym jednak, e mandaty cz³onków Rady Nadzorczej wygasaj¹ z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzaj¹cego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z dzia³alnoœci za ostatni pe³ny rok obrotowy pe³nienia funkcji cz³onków Rady Nadzorczej. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. W razie wygaœniêcia mandatu cz³onka Rady Nadzorczej przed up³ywem kadencji najbli sze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupe³nia sk³ad Rady. 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego, wiceprzewodnicz¹cych i sekretarza. 15 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu Z zastrze eniem ust. 2 niniejszego paragrafu, do wa noœci uchwa³ Rady Nadzorczej wymagana jest obecnoœæ na posiedzeniu co najmniej po³owy cz³onków Rady, w tym jej przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego. Uchwa³y Rady Nadzorczej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. W razie równoœci g³osów przewa a g³os przewodnicz¹cego posiedzenia. 2. Cz³onkowie Rady Nadzorczej mog¹ braæ udzia³ w podejmowaniu uchwa³ Rady, oddaj¹c swój g³os na piœmie, za poœrednictwem innego cz³onka Rady Nadzorczej. Oddanie g³osu na piœmie nie mo e dotyczyæ spraw wprowadzonych do porz¹dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W razie równoœci g³osów przewa a g³os przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza mo e podejmowaæ uchwa³y tak e w drodze g³osowania pisemnego, jak równie przy wykorzystaniu œrodków bezpoœredniego porozumiewania siê na odleg³oœæ, o ile wszyscy cz³onkowie Rady zostali powiadomieni o treœci projektu uchwa³y. G³osowanie pisemne jest dopuszczalne, je eli wszyscy cz³onkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodê na piœmie na taki tryb podejmowania uchwa³. W razie równoœci g³osów przewa a g³os przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej. 84

4 ROZDZIA VI ZA CZNIKI 4. Trybu okreœlonego w ust. 2 i 3 nie stosuje siê w sprawach okreœlonych w 14 ust. 2, 18 ust. 1 i 2 oraz w przepisie art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939, z póÿn. zm.). 17 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby na wezwanie przewodniczącego Rady Nadzorczej, względnie na wniosek Zarządu Banku skierowany na ręce przewodniczącego Rady. Posiedzenia te nie mogą odbywać się jednak rzadziej niż raz w kwartale Rada Nadzorcza okreœla iloœæ cz³onków Zarz¹du Banku oraz powo³uje i odwo³uje Prezesa, Wiceprezesów i cz³onków Zarz¹du Banku, a nadto ustala ich wynagrodzenie. 2. Rada Nadzorcza rozpatruje wszelkie wnioski i sprawy wymagaj¹ce uchwa³ Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej nale ¹ decyzje w sprawach: 1) zatwierdzania wieloletnich programów rozwoju Banku i rocznych ekonomiczno-finansowych planów działalności Banku, 2) z zastrzeżeniem 19a, zatwierdzania wniosków Zarządu Banku w przedmiocie przystępowania Banku w charakterze udziałowca do innego banku, przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej, emisji obligacji oraz nabywania, obciążania i zbywania nieruchomości Banku, 3) wydawania aktów normatywnych określonych w statucie, a których wydawanie zastrzeżone jest dla Rady, oraz zatwierdzanie aktów normatywnych na wniosek Zarządu, w tym regulaminu tworzenia i wykorzystywania rezerwy na ryzyko ogólne służącej pokryciu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej, 4) wyboru biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych Banku i grupy kapitałowej, 5) ustalania tekstu jednolitego Statutu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi inaczej. Zarząd Banku Zarz¹d Banku sk³ada siê z Prezesa i cz³onków Zarz¹du; w sk³ad Zarz¹du mog¹ byæ powo³ywani tak e Wiceprezes lub Wiceprezesi. W sk³ad Zarz¹du mog¹ byæ powo³ywani akcjonariusze, jak i osoby nie bêd¹ce akcjonariuszami. Cz³onkowie pierwszego Zarz¹du s¹ powo³ani na dwa lata, a cz³onkowie nastêpnych Zarz¹dów na trzy lata. Co najmniej po³owa cz³onków Zarz¹du powinna legitymowaæ siê obywatelstwem polskim. 2. Cz³onków Zarz¹du powo³uje siê na okres wspólnej kadencji. 3. Mandaty cz³onków Zarz¹du wygasaj¹ z odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzaj¹cego sprawozdanie finansowe za ostatni pe³ny rok obrotowy pe³nienia funkcji cz³onków Zarz¹du. 19a Zarząd Banku decyduje o przystąpieniu Banku w charakterze udziałowca do innego banku, przedsiębiorstwa lub do innej jednostki organizacyjnej, emisji obligacji oraz nabywaniu, obciążaniu i zbywaniu nieruchomości Banku, jeżeli wartość przedsięwzięcia nie przekracza jednorazowo 30 (trzydziestu) % kapitału zakładowego Zarz¹d kieruje ca³okszta³tem dzia³alnoœci Banku. Sposób dzia³ania Zarz¹du okreœla regulamin czynnoœci Zarz¹du uchwalony przez Radê Nadzorcz¹. 2. Do kompetencji Zarz¹du nale ¹ wszystkie sprawy nie zastrze one dla innych organów Banku. 21 Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Banku są upoważnieni: 1) Prezes Zarządu samodzielnie, 2) łącznie dwaj inni członkowie Zarządu albo członek Zarządu z prokurentem bądź dwaj prokurenci. 22 Do dokonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach umocowania. Osoby upoważnione do działania w imieniu Banku nie odpowiadają osobiście względem osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte w imieniu Banku. 85

5 23 1. Jeżeli nie jest wymagana forma szczególna, pełnomocnictwa udzielane są w formie pisemnej ze wskazaniem granic umocowania i sposobu reprezentacji. 2. Szczegółowe zasady udzielania pełnomocnictw ustala Zarząd. 24 Zasady prowadzenia kontroli wewnętrznej ustala Zarząd Banku. 25 (skreślony) IV. Organizacja Banku 26 Zadania Banku są wykonywane przez Centralę Banku i inne jednostki organizacyjne Banku. Bank może tworzyć i likwidować oddziały i inne placówki operacyjne Do zadañ Centrali Banku nale y w szczególnoœci: 1) planowanie i organizowanie prac związanych z wykonywaniem zadań Banku oraz koordynowaniem działalności oddziałów i innych placówek operacyjnych Banku, 2) bezpośredni nadzór nad działalnością oddziałów oraz ogólny nadzór nad wykonywaniem zadań przez inne placówki operacyjne Banku, 3) współpraca z organami władzy i administracji państwowej w zakresie wykonywania zadań Banku, 4) współpraca z centralami innych banków w zakresie wykonywania zadań Banku, 5) opracowywanie projektów aktów normatywnych, zarządzeń wewnętrznych, instrukcji służbowych, regulaminów i innych przepisów oraz przygotowanie opinii do nadsyłanych projektów aktów normatywnych, 6) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z działalności Banku, 7) prowadzenie rewizji i kontroli działalności jednostek organizacyjnych Banku. 2. Centrala Banku mo e prowadziæ tak e bezpoœrednio dzia³alnoœæ operacyjn¹ Krajowe oddzia³y operacyjne Banku tworzone i znoszone s¹ uchwa³¹ Zarz¹du Banku. 2. Utworzenie oddzia³u operacyjnego za granic¹ wymaga zgody Rady Nadzorczej. 29 Zarząd określa strukturę organizacyjną Banku i zakres działania jego jednostek organizacyjnych. V. Fundusze Banku 1. Funduszami w³asnymi Banku s¹: 1) fundusze podstawowe, 2) fundusze uzupełniające. 2. Funduszami podstawowymi Banku s¹: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitały rezerwowe, 4) fundusz ogólnego ryzyka, 5) niepodzielony zysk z lat ubiegłych Kapita³ zak³adowy wynosi z³ (osiemset czterdzieœci dziewiêæ milionów sto osiemdziesi¹t jeden tysiêcy siedemset czterdzieœci cztery z³ote) i dzieli siê na (osiemset czterdzieœci dziewiêæ milionów sto osiemdziesi¹t jeden tysiêcy 86

6 ROZDZIA VI ZA CZNIKI siedemset czterdzieœci cztery) równych i niepodzielnych akcji na okaziciela i akcji imiennych. Wartoœæ nominalna ka dej akcji wynosi 1 z³oty. 2. Akcje mog¹ byæ emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych. 3. Akcje za³o ycielskie w liczbie (sto szeœæ tysiêcy osiemset piêædziesi¹t) oznacza siê jako akcje serii A, zaœ akcje z kolejnych emisji odpowiednio nastêpnymi literami alfabetu. 4. Akcje Banku mog¹ byæ przedmiotem publicznego obrotu, w tym obrotu gie³dowego, po uzyskaniu wymaganych zezwoleñ. 5. Asymilacja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartoœciowych, po z³o eniu przez akcjonariuszy wniosków o przekszta³cenie akcji z akcji imiennych na akcje na okaziciela (konwersji) na koszt Banku, odbywa siê jeden raz w ka dym roku kalendarzowym i obejmuje wszystkie wnioski z³o one w tej sprawie w Banku do koñca drugiego kwarta³u danego roku. 6. Akcje na okaziciela nie mog¹ byæ przekszta³cane na akcje imienne. 31a 1. Bank może emitować akcje nieme. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, w odniesieniu do każdej emisji akcji niemych, zakres uprzywilejowania tych akcji co do dywidendy Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Banku, który wskazuje osobę nabywcy w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zamiarze zbycia, oznaczając cenę według rynkowej wartości akcji, oraz wyznacza własną lub inną jednostkę organizacyjną upoważnioną do pobierania należności za akcje. 2. Akcje imienne założycielskie, zbywane za zgodą co najmniej trzech czwartych założycieli innym założycielom, nie tracą uprzywilejowania. Zbycie akcji imiennych założycielskich w pozostałych przypadkach powoduje utratę uprzywilejowania akcji Akcje mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego. 2. Sposób i warunki umorzenia określa każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w uchwale o umorzeniu akcji. 3. W zamian za akcje umarzane Bank może wydawać świadectwa użytkowe, na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 34 Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku netto oraz nadwyżki ceny obejmowanych akcji nad ich wartością nominalną po pokryciu kosztów emisji akcji. Kapitał zapasowy w części przekraczającej 1/3 wysokości kapitału zakładowego może być przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego i na wypłatę dywidendy. W granicach określonych w ust. 2, kapitał zapasowy może być przeznaczony także na inne cele. Łączną kwotę, jaka z kapitału zapasowego może być użyta stosownie do postanowienia ust. 3 określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W braku odmiennych postanowień uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, szczegółowe zasady użycia kapitału zapasowego ustala Rada Nadzorcza Kapitały rezerwowe oraz fundusz ogólnego ryzyka tworzone są z odpisów z zysku netto. 2. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie strat, na wypłatę dywidendy, na nabycie akcji własnych w przypadkach, o których mowa w art pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz na inne cele stosownie do uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy. 3. Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony jest na pokrycie niezidentyfikowanych ryzyk działalności bankowej. 4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może tworzyć i znosić inne fundusze specjalne. VI. Gospodarka finansowa i podział zysku Zysk netto Banku przeznacza siê: 1) w co najmniej 8% (ośmiu procentach) na kapitał zapasowy, 2) na kapitały rezerwowe i fundusze w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, oddzielnie na każdy z tych kapitałów i funduszy, 87

7 3) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może przeznaczyć dywidendę lub jej część na opłacenie w podwyższonym kapitale zakładowym Banku akcji przeznaczonych do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy, 4) na inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Dywidenda mo e byæ wyp³acona w gotówce lub papierach wartoœciowych. 3. Je eli wysokoœæ kapita³u zapasowego wynosi przynajmniej trzeci¹ czêœæ kapita³u zak³adowego, mo na zaniechaæ dokonywania odpisu przewidzianego w ust. 1 pkt Wypłata dywidend od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 38 O sposobie pokrycia straty rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jeżeli co innego nie wynika z uchwały Zgromadzenia, straty pokrywane są z kapitału zapasowego, następnie z innych kapitałów i funduszy, a w ostatniej kolejności z kapitału zakładowego. 38a O użyciu kapitałów rezerwowych i funduszy rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może określić łączną kwotę, jaka może być użyta z kapitałów rezerwowych i funduszy na poszczególne cele. W braku odmiennych postanowień uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy szczegółowe zasady użycia tych kapitałów i funduszy ustala Rada Nadzorcza w formie odpowiednich regulaminów. 39 Roczne sprawozdanie finansowe oraz coroczne sprawozdanie z działalności Banku powinny być sporządzone w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego i przedłożone przez Zarząd Banku Radzie Nadzorczej. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy po zmianie rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2000 roku. 40 Roczne sprawozdanie finansowe (oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej) wraz z corocznym sprawozdaniem z działalności Banku, Zarząd Banku przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. VII. Postanowienia końcowe 41 W razie rozwiązania Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu Banku i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Banku. 42 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rada Nadzorcza zachowują nadal swe uprawnienia przez cały czas trwania likwidacji aż do jej zakończenia, o ile co innego nie wynika z postanowień Kodeksu spółek handlowych i Prawa bankowego. 43 Obowiązkowe ogłoszenia Banku dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli prawo wymaga ponadto ogłoszenia w piśmie, zamieszczane ono będzie w dzienniku Rzeczpospolita. Bilanse Banku zamieszczane będą w Monitorze Polskim B. 44 We wszystkich sprawach nie przewidzianych w statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. 88

8 ROZDZIA VI ZA CZNIKI Załącznik nr 3 Uchwała o emisji Obligacji i ich wprowadzeniu do publicznego obrotu UCHWAŁA ZARZĄDU NR 176/2002 z dnia 15 paÿdziernika 2002 r. w sprawie emisji obligacji Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy o obligacjach oraz 5 ust. 3 Statutu Banku, Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. ( Bank ) postanawia, co następuje: 1. Bank wyemituje nie więcej niż sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela ( Obligacje ), o wartości nominalnej 100 zł każda Obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż zł. 2. Obligacje będą emitowane w ramach programu obligacji w rozumieniu 77 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz. 1568, z późn. zm.), zwanego dalej Programem Obligacji. 3. Poszczególne serie Obligacji emitowanych w ramach Programu Obligacji będą oznaczone literą A wraz z dodanym numerem kolejnym serii. 4. Obligacje emitowane będą w celu sfinansowania bieżącej działalności Banku. 5. Obligacje zostaną zaoferowane do nabycia w sposób przewidziany w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz tekst jednolity). 6. Subskrypcja ostatniej serii Obligacji w ramach Programu Obligacji zostanie zakończona nie później niż w dniu 28 lutego 2003 r. 7. Emisja Obligacji każdej z serii dochodzi do skutku bez względu na ilość Obligacji, na jakie złożono zapisy. 8. Zarząd podejmie czynności niezbędne do wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do wtórnego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A. 9. Obligacje będą mogły być nabywane przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Do nabywania Obligacji uprawnieni będą zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178). 10. Obligacje zostaną wykupione po wartości nominalnej w dniu 15 grudnia 2003 r. Obligacje mogą być nabywane przez Bank przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. 11. Obligacje nie będą oprocentowane i zostaną zaoferowane do nabycia z dyskontem w stosunku do ich wartości nominalnej. Cena emisji będzie określona w terminie późniejszym, z uwzględnieniem aktualnych finansowych warunków rynkowych. 12. Ilość Obligacji wchodzących w skład każdej z serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Obligacji oraz szczegółowe warunki ich emisji, w tym cena emisyjna, terminy subskrypcji oraz warunki przydziału, zostaną określone w prospektach emisyjnych poszczególnych serii Obligacji, sporządzanych w trybie 94 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w pkt Emisja Obligacji zostanie dokonana bez zawierania umowy o reprezentację, o której mowa w art. 29 ustawy o obligacjach. 14. Przekazać niniejszą uchwałę do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu. 89

9 Załącznik nr 4 Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta UCHWAŁA Nr 27/2002 Rady Nadzorczej BIG Banku GDAÑSKIEGO S.A. podjêta na posiedzeniu w dniu 15 paÿdziernika 2002 r. w sprawie wyra enia zgody na emisjê obligacji Na podstawie 5 ust. 3, w związku z 18 ust. 3 pkt 2 Statutu Banku, na wniosek Zarządu Banku, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje: I. Wyraziæ zgodê na przeprowadzenie przez Bank emisji obligacji na nastêpuj¹cych warunkach: 1. Łączna wartość nominalna emitowanych przez Bank obligacji ( Obligacje ) nie będzie wyższa niż zł. 2. Obligacje będą emitowane w ramach programu obligacji w rozumieniu 77 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz. 1568, z późn. zm.). 3. Obligacje emitowane będą w celu sfinansowania bieżącej działalności Banku. 4. Obligacje zostaną zaoferowane do nabycia w sposób przewidziany w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o bligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz tekst jednolity). 5. Zarząd podejmie czynności niezbędne do wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do wtórnego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A. 6. Obligacje będą mogły być nabywane przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Do nabywania Obligacji uprawnieni będą zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178). II. Warunki emisji Obligacji, w zakresie nieustalonym w niniejszej uchwale, zostan¹ okreœlone przez Zarz¹d. III. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. Podpisy Członków Rady Nadzorczej: 1. Maciej Bednarkiewicz 2. Christopher de Beck 3. Jorge Manuel Jardim Goncalves 4. Andrzej Koźmiński 5. Ryszard Pospieszyński 6. Marek Rocki 7. Gijsbert Johannes Swalef 8. Jerzy Zdrzałka 90

10 ROZDZIA VI ZA CZNIKI Załącznik nr 5 Lista Punktów Obsługi Klienta DM BIG BG S.A. Miasto Ulica Kod pocztowy 1 Bia³ystok Al. J. Pi³sudskiego 13/ Bielsko-Bia³a Partyzantów Bydgoszcz S³owackiego Czêstochowa Kopernika Gdañsk Okopowa Gdynia Batorego 28/ Katowice Mickiewicza ódÿ Sienkiewicza Olsztyn Mickiewicza Poznañ Szkolna Szczecin Plac Rod³a Toruñ Szosa Che³miñska Warszawa Al. Jana Paw³a II Wroc³aw Szewska 3 a

11 Załącznik nr 6 Definicje i objaśnienia skrótów Bank, BBG, BIG Bank GDAŃSKI S.A., BIG-BG, Emitent, Spółka BCP, Banco Comercial Portugues Bel Leasing, Bel Leasing Sp. z o.o. BG Leasing, BG Leasing S.A. BIG BG Inwestycje, BIG BG Inwestycje Sp. z o.o. Cena Zakupu CeTO DM BIG BG, DM BIG BG S.A., Dom Maklerski BIG BG, Oferujący Doradca Prawny EUR Eureko, Eureko B.V. Forin, Forin Sp. z o.o. GDR GPW Grupa BIG, Grupa BBG, Grupa Kapitałowa, Grupa Kapitałowa BIG Kancelaria Prawna KDPW KNB KNUiFE Kodeks Postępowania Cywilnego Kodeks Spółek Handlowych, KSH Komisja, KPWiG Millennium TFI MSR NBP Obligacje Obligatariusze BIG Bank GDAŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Banco Comercial Portugues Spółka Akcyjna z siedzibą w Oporto, Portugalia Bel Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie BG Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku BIG BG Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Cena, po jakiej będzie można nabywać Obligacje w kolejnych dniach przyjmowania zapisów Centralna Tabela Ofert Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Dom Maklerski BIG BG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Beata Gessel, Andrzej Chajec i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie Euro, jednostka monetarna Unii Europejskiej Eureko B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia Forin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Global Depositary Receipt Globalny Kwit Depozytowy wyemitowany w oparciu o akcje Banku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Grupa kapitałowa BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Komisja Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037; zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Narodowy Bank Polski Nie więcej niż sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 100 zł każda Obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż zł, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu nr 176/2002 z dnia 14 października 2002 r. Osoby, którym przysługują prawa z Obligacji, tj. posiadacze rachunków papierów wartościowych, na których zapisane zostały Obligacje 92

12 ROZDZIA VI ZA CZNIKI POK Punkt obsługi klienta DM BIG BG S.A., w którym będą przyjmowane zapisy na Obligacje Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 72 poz. 665 ze zm.) Prawo o Publicznym Obrocie Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami Papierami Wartościowymi wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 49, poz. 447) Program Obligacji Program obligacji w rozumieniu 77 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia o Prospekcie, obejmujący emisje poszczególnych serii Obligacji przeprowadzane na zasadach określonych w uchwale uchwały Zarządu nr 176/2002 z dnia 14 października 2002 r. Prospekt, Prospekt Emisyjny Niniejszy prospekt emisyjny przygotowany w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu Obligacji PTE BIG BG, PTE BIG BG S.A. Powszechne Towarzystwo Emerytalne BIG Banku GDAŃSKIEGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie PTE Skarbiec-Emerytura Powszechne Towarzystwo Emerytalne Skarbiec-Emerytura Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie PZU, PZU S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie PZU Życie, PZU Życie S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. Banku, Rada Nadzorcza Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki Rozporządzenie o Prospekcie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz. 1568; zm. Dz. U. z 2002 roku Nr 36, poz. 328) Rozporządzenie w Sprawie Terminu Ważności Prospektu Statut, Statut Banku, Statut Emitenta, Statut Spółki Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych Ustawa o Obligacjach Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych Ustawa o Rachunkowości Walne Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie Emitenta, WZA Zarząd, Zarząd Banku, Zarząd Emitenta, Zarząd Spółki Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu (Dz. U. Nr 139, poz. 1570) Statut BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. 93

13

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe,

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe, Dotychczasowe brzmienie 5 ust. 3 i ust.4 Statutu: 5. 3.Bank wykonuje następujące czynności bankowe: 1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Statut Elektrim S.A.

Statut Elektrim S.A. Statut Elektrim S.A. tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. odbytego w dniu 24 czerwca 2010 roku Warszawa, 24 czerwca 2010 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

Statut Cloud Technologies S.A.

Statut Cloud Technologies S.A. Warszawa, 16 czerwca 2014 roku Statut Cloud Technologies S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie 12.00. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze

Statut Spółki Akcyjnej NOVITA w Zielonej Górze Statut Spółki Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: "NOVITA" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S. A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1.

Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Igoria Trade Spółka Akcyjna. 2. Założycielami Spółki są:

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. 1. Tytuł Statutu w dotychczasowym brzmieniu: STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 21 poz. 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA. z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U Nr 21 poz. 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA. z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 1999 Nr 21 poz. 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Na podstawie art. 19 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI "GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna tekst jednolity STATUT SPÓŁKI "GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane 05.07.2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 1. Firma Spółki brzmi GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: "GPW" oraz odpowiedników firmy i jej skrótu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A. ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian wprowadzonych do statutu Getin Noble Banku S.A. uchwałami nr III/09/10/2014 oraz nr IV/09/10/2014 podjętymi

Bardziej szczegółowo

STATUT. Bank Millennium S.A. Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 10/2010 z dnia 23 lipca 2010 r.

STATUT. Bank Millennium S.A. Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 10/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. STATUT Bank Millennium S.A. Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 10/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. S T A T U T Bank Millennium Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1 Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego

w sprawie wyboru Przewodniczącego I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka akcyjna.----------------------------------------- 2. Założycielami Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI 1. POSTANOWIENIA GÓLNE

STATUT SPÓŁKI 1. POSTANOWIENIA GÓLNE Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. z dnia 9.06.2014r. STATUT SPÓŁKI 1. POSTANOWIENIA GÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą FAST FINANCE Spółka Akcyjna". 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia

Bardziej szczegółowo

BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna

BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna STATUT BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna jest bankiem działającym w formie

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)

(miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza) Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 września

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art , w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje:

Działając na podstawie art , w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje: Uchwała nr 1 z dnia 11 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1 Działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta STATUT Bank Millennium S.A. Tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/IX/2012

Uchwała nr 1/IX/2012 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 września 2012 roku Uchwała nr 1/IX/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DTP Spółka

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał NWZA. Uchwała nr 1

Projekty uchwał NWZA. Uchwała nr 1 Projekty uchwał NWZA Projekt Uchwała nr 1 wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 409 1 Ksh postanawia o

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

STATUT E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY

STATUT E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUT E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółki brzmi e Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna. 2 Spółka może używać skrótu e

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ. 4 Spółka może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.

STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ. 4 Spółka może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne. I. Treść obowiązującego Statutu BEST S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma spółki brzmi: Wierzyciel Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Wierzyciel S.A. Siedzibą spółki jest

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. -----------------------------------

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 1. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SV1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. --------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZYNNOŚCI ZARZĄDU. Banku Millennium S.A. 19 lipca 2006 r.

REGULAMIN CZYNNOŚCI ZARZĄDU. Banku Millennium S.A. 19 lipca 2006 r. REGULAMIN CZYNNOŚCI ZARZĄDU Banku Millennium S.A. 19 lipca 2006 r. REGULAMIN CZYNNOŚCI ZARZĄDU Banku Millennium S.A. Zarząd Banku. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Banku Millennium S.A. jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą: Blue Ocean Media spółka akcyjna.----------------------------- 2. Spółka może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

II. Sposób zwoływania i prowadzenia obrad.

II. Sposób zwoływania i prowadzenia obrad. Załącznik do Uchwały ZWZA Nr 147 Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. (Tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne. 1 Walne Zgromadzenie Budimex S.A., zwane

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych:

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych: Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych: 1. Repertorium A numer 9572/2008 z dnia 17.06.2008r. Bożena Górska Wolnik notariusz w Katowicach, 2. Repertorium A numer 16393/2008 z dnia 15.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA

S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA S T A T U T KATOWICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity na dzień 08.11.2011r. I. Postanowienia ogólne. 1 1. Spółka działa pod firmą: Katowickie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne. ----------------------------------------------------- 1.1. Pan Lech Markiewicz- Burmistrz Strzegomia,

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Numer 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 4 grudnia 2013 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność pod

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Stawiający oświadczają, Ŝe są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. 2 Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą : Krzycka

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. PROJEKTY UCHWAŁ UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. UCHWAŁA NR w sprawie

Bardziej szczegółowo

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity)

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne - tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1 Wspólnicy przekształcanej spółki Mineral Midrange spółka -------------------------- z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie z dnia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Grand Cru S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Grand Cru S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ Spółki Grand Cru S.A. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: art. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. II. Przedmiot działalno ci Spółki Art. 6.

I. Postanowienia ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. II. Przedmiot działalno ci Spółki Art. 6. STATUT spółki pod firmą: STOPKLATKA Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne Art. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia STOPKLATKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. --------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ---------------------------------------------------

S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31

Bardziej szczegółowo