Planowanie w gospodarowaniu wodami w regionie wodnym Dolnej Wisły

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie w gospodarowaniu wodami w regionie wodnym Dolnej Wisły"

Transkrypt

1 w Gdañsku Planowanie w gospodarowaniu wodami w regionie wodnym Dolnej Wisły fot. RZGW Gdańsk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

2 Region wodny Dolnej Wisły Hydrografia Region wodny Dolnej Wisły położony jest w północnej części naszego kraju. Obejmuje on zlewnię Wisły od miejscowości Korabniki do ujścia do Morza Bałtyckiego, a także zlewnie rzek przymorza na zachód od Wisły do Słupi włącznie oraz zlewnię Zalewu Wiślanego do Pasłęki włącznie. Powierzchnia regionu wodnego Dolnej Wisły wynosi ,1 km2 i stanowi około 11% powierzchni Polski. Według Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP 2010) długość Wisły w granicach regionu wynosi 260 km, zaś całkowita długość sieci rzecznej ,2 km. Sieć hydrograficzna, źródło: RZGW Gdańsk fot. RZGW Gdańsk Głównym ciekiem regionu jest Wisła, której zlewnia w granicach regionu obejmuje około 70% jego powierzchni. Jej główne dopływy lewostronne to: Wda, Brda, Wierzyca, Motława, Zielona Struga oraz Tążyna, zaś prawostronne: Drwęca, Osa, Mień oraz Fryba. Największymi rzekami uchodzącymi bezpośrednio do Bałtyku są Piaśnica, Łeba, Łupawa i Słupia, natomiast do Zalewu Wiślanego: Elbląg, Bauda i Pasłęka. Charakterystyczna dla regionu wodnego Dolnej Wisły, podobnie jak dla innych regionów leżących w północnej części kraju, jest znaczna liczba zbiorników wodnych. Według MPHP 2010 liczba jezior w regionie wynosi 2290, zaś ich całkowita powierzchnia 1 087,6 km2. Największym naturalnym zbiornikiem wodnym jest Zalew Wiślany, o powierzchni w granicach Polski 301,7 km2. Pozostałymi największymi jeziorami są: Jezioro Łebsko (70,4 km2), Jezioro Jeziorak (29,9 km2), Jezioro Gardno (22,8 km2), Jezioro Żarnowieckie (13,9 km2), Jezioro Charzykowskie (13,4 km2), Jezioro Narie (12,1 km2) oraz Jezioro Drużno (11,3 km2). Na rzekach regionu wodnego Dolnej Wisły zlokalizowanych jest 11 zbiorników zaporowych, z których największymi są: Koronowo w zlewni Brdy, o powierzchni 15,6 km2, Żur w zlewni Wdy, o powierzchni 3,0 km2 oraz Pierzchały w zlewni Pasłęki, o powierzchni 2,4 km2. fot. RZGW Gdańsk 2

3 Podział administracyjny Administracyjnie region wodny Dolnej Wisły obejmuje prawie całe województwo pomorskie (ok. 88% powierzchni województwa), a także ok. 61% powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego oraz ok. 33% województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto w obszar regionu wchodzą niewiel- kie fragmenty województw: wielkopolskiego i mazowieckiego. Według danych GUS w 2010 roku region liczył około tys. mieszkańców. Zagospodarowanie terenu Zgodnie z danymi Europejskiej Agencji Środowiska (Corine Land Cover) dominującą formą zagospodarowania terenu są tereny rolnicze, stanowiące ponad 60 % powierzchni regionu. Znaczny udział mają również lasy, pokrywające ponad 30% powierzchni. Strukturę użytkowania terenu przedstawiono na rysunku poniżej. 61,1% Tereny rolne 32,3% Lasy i ekosystemyseminaturalne 3,5% Tereny wodne 2,7% Tereny zantropogenizowane 0,4% Strefy podmokłe fot. E. Lange Procentowy rozkład struktury użytkowania terenu 3

4 Obszary chronione Obszary prawnie chronione zajmują około 20% powierzchni regionu wodnego Dolnej Wisły. Największe z nich to dwa parki narodowe: Park Narodowy Borów Tucholskich oraz Słowiński Park Narodowy. Ponadto w regionie funkcjonuje obecnie 18 parków krajobrazowych oraz 225 rezerwatów przyrody. Ważnym elementem sieci obszarów chronionych w naszym kraju są obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura Obejmuje ona dwa rodzaje obszarów: W regionie wodnym Dolnej Wisły aktualnie wyznaczono 132 specjalne obszary ochrony siedlisk oraz 20 obszarów specjalnej ochrony ptaków. specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) czyli obszary utworzone w celu ochrony szczególnie cennych siedlisk Obszary chronione, źródło: RZGW Gdańsk fot. E. Lange 4 przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) czyli obszary utworzone w celu ochrony dziko występujących gatunków ptaków. Obszary Natura 2000, źródło: RZGW Gdańsk

5 Planowanie w gospodarowaniu wodami zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna) jest najważniejszym aktem prawnym Unii Europejskiej, ustanawiającym ramy dla ochrony wód oraz dla zrównoważonego z nich korzystania. W tym celu wprowadza ona do zarządzania gospodarką wodną instrumenty ekonomiczne oraz udział społeczeństwa. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) uznaje środowisko naturalne za równoprawnego użytkownika wód, takiego samego jak ludność, przemysł, rolnictwo itp. Stąd, mówiąc o ochronie wód Dyrektywa rozszerza zakres tej ochrony z ilości i jakości zasobów również na życie biologiczne zależne od wody czyli ekosystemy wodne i bagienne. Głównym celem RDW, który mamy osiągnąć do 2015 r., jest dobry stan wód. Oznacza to, że należy zrobić wszystko, by wody były jak najbliższe ich stanowi naturalnemu. Zapisy RDW zostały transponowane do prawa polskiego przede wszystkim ustawą z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z wymogami RDW oraz ustawy Prawo wodne, gospodarowanie wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Zlewnia oznacza obszar lądu, z którego wszystkie spływy powierzchniowe odprowadzane są poprzez system strumieni, rzek i, gdzie stosowne, jezior, do określonego punktu w biegu cieku. Dorzecze oznacza obszar lądu, z którego wszystkie spływy powierzchniowe odprowadzane są przez system strumieni, rzek i, gdzie stosowne, jezior, do morza poprzez pojedyncze ujście cieku, estuarium lub deltę. Obszar dorzecza oznacza obszar lądu i morza, składający się z jednego lub wielu sąsiadujących ze sobą dorzeczy wraz ze związanymi z nimi wodami podziemnymi i wodami przybrzeżnymi, określony na mocy art. 3 ust. 1 RDW jako jednostka główna dla gospodarowania wodami w dorzeczu. Obszary dorzeczy, źródło: RZGW Gdańsk W Polsce wyznaczono 10 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Jarftu, Świeżej, Pregoły, Niemna, Dniestru, Dunaju, Łaby oraz Ücker. W granicach obszarów dorzeczy wyodrębnione zostały mniejsze jednostki - regiony wodne. Zarówno obszary dorzeczy, jak i regiony wodne wyodrębnione zostały na podstawie granic hydrograficznych. Oznacza to, że ich granicami są granice zlewni. Organem odpowiedzialnym za gospodarowanie wodami w Polsce jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW). Do jego zadań należy między innymi zarządzanie zasobami wodnymi oraz administrowanie mieniem Skarbu Państwa związanym z wodami. Prezesowi KZGW podlegają dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, którzy są organami administracji rządowej niezespolonej, właściwymi w sprawach gospodarowania wodami w regionach wodnych. 5

6 Zadania dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej określa ustawa Prawo wodne. Do zadań tych należą przede wszystkim: W Polsce jest 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej. wspomaganie Prezesa KZGW we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej, opracowywanie warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz zlewni, przygotowywanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych, koordynacja działań związanych z ochroną przed powodzią i suszą w regionach wodnych, prowadzenie katastru wodnego, prowadzenie kontroli gospodarowania wodami, realizacja w imieniu Prezesa KZGW zadań związanych z utrzymywaniem śródlądowych wód powierzchniowych lub urządzeń wodnych oraz pełnienie funkcji inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie wodnym. Jednolite części wód RZGW, źródło: RZGW Gdańsk Podstawową jednostką planistyczną, w której prowadzone są wszelkie analizy związane z planowaniem zgodnie z RDW i dla której ustanawiane są programy działań naprawczych jest tzw. jednolita część wód. Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, strugę, strumień, potok, rzekę, kanał lub ich części, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne. Jednolita część wód podziemnych (JCWPd) oznacza określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. Jednolite części wód powierzchniowych, źródło: RZGW Gdańsk Sztuczna część wód (SCW) oznacza część wód powierzchniowych powstałą na skutek działalności człowieka. Silnie zmieniona część wód (SZCW) oznacza część wód powierzchniowych, których charakter został znacznie zmieniony na skutek fizycznego oddziaływania człowieka. W regionie wodnym Dolnej Wisły, na potrzeby pierwszego i drugiego cyklu planistycznego wyznaczono: 460 JCWP rzecznych, 285 JCWP jeziornych, 5 JCWP przejściowych, 6 JCWP przybrzeżnych, 20 JCWPd. Jednolite części wód podziemnych, źródło: RZGW Gdańsk 6

7 System klasyfikacji stanu wód Kluczowym pojęciem w dyrektywie jest stan wód może być on dobry lub zły. Cel, który mamy osiągnąć do 2015 r., czyli dobry stan wód oznacza, że należy zrobić wszystko, by wody były jak najbliższe ich stanowi naturalnemu. Ocena aktualnego stanu prowadzona jest przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) na podstawie wyników monitoringu wód prowadzonego przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ). kiedy jest on najbardziej jak to możliwe zbliżony do warunków naturalnych. Ocena stanu JCW, wykonana na podstawie wyników badań monitoringowych prowadzonych w latach wykazała, że w regionie wodnym Dolnej Wisły dobry stan osiągnęły 154 JCW rzek i jedynie 20 JCW jezior, natomiast stan wszystkich JCW przybrzeżnych i przejściowych został oceniony jako zły. W przypadku wód podziemnych sytuacja jest znacznie lepsza, gdyż tylko jedna JCWPd nie osiągnęła stanu dobrego. Stan wód powierzchniowych jest ogólnym wyrażeniem stanu części wód powierzchniowych, określonym przez gorszy ze stanów ekologiczny lub chemiczny. Stan ekologiczny wód powierzchniowych jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wodnego związanego z wodami powierzchniowymi. W przypadku SZCW oraz SCW zamiast stanu ekologicznego oceniany jest potencjał ekologiczny. Stan chemiczny wód powierzchniowych określany jest na podstawie zawartości w wodach substancji priorytetowych oraz innych substancji, dla których ustanowione zostały środowiskowe normy jakości. Stan wód podziemnych jest ogólnym wyrażeniem stanu części wód podziemnych, określonym przez gorszy ze stanów ilościowy lub chemiczny. Ocena stanu JCWP, źródło: RZGW Gdańsk Stan ilościowy wód podziemnych jest wyrażeniem stopnia, do jakiego część wód podziemnych jest narażona na bezpośrednie i pośrednie pobory wody. Stan chemiczny wód podziemnych określany jest na podstawie przewodności i zawartości w tych wodach zanieczyszczeń. Najogólniej mówiąc, o dobrym stanie wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych, można mówić wówczas, Odstępstwa od celów środowiskowych Ocena stanu JCWPd, źródło: RZGW Gdańsk Oczywiste jest, że niełatwo będzie osiągnąć cel, jakim jest dobry stan wszystkich wód. Stąd w szczególnych, uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa. Wiążą się one z wydłużeniem terminu osiągnięcia celu (art. 4 ust. 4 RDW), bądź z określeniem mniej rygorystycznych wymagań (art. 4 ust. 5 RDW). Dotyczy to głównie sytuacji, gdy koszty społeczne lub ekonomiczne niezbędnych dla osiągnięcia celu działań są zbyt wysokie i niemożliwe do zaakceptowania przez lokalną społeczność, bądź nie ma technicznych możliwości osiągnięcia celu w wymaganym terminie. Szczególnym rodzajem odstępstwa jest dopuszczenie do nieosiągnięcia celów środowiskowych przez JCW w wyniku nowych zmian antropogenicznych (art. 4 ust. 7 RDW), pod warunkiem, iż są one niezbędne z punktu widzenia społeczeństwa i ich negatywny wpływ na wody ograniczony jest do niezbędnego minimum. W projekcie apgw na obszarze dorzecza Wisły, dla regionu wodnego Dolnej Wisły wskazano konieczność zastosowania odstępstw dla JCW wszystkich kategorii. Odstępstwom wynikającym z art. 4 ust. 4 lub art. 4 ust. 5 podlegać będzie: 15 JCWP rzek, 61 JCWP jezior, 5 JCWP przejściowych, 6 JCWP przybrzeżnych, 1 JCWPd. W regionie aktualnie planowanych jest 55 inwestycji wymagających zastosowania odstępstwa na podstawie art. 4 ust. 7 RDW i spełniających jego uwarunkowania. 7

8 Analizy ekonomiczne Procesowi planowania na każdym etapie towarzyszą analizy ekonomiczne. Ich prowadzenie jest niezbędne w celu zagwarantowania ekonomicznej efektywności korzystania z wód. Analizy takie uwzględniać muszą nie tylko koszty finansowe, ale również koszty środowiskowe, obejmujące wartość strat poniesionych w środowisku w wyniku korzystania z wód oraz koszty zasobowe, czyli tzw. koszty utraconych korzyści. Część analiz wymaga również oceny skutków społecznych wynikających z prowadzenia działań lub też ich zaniechania. Zgodnie z załącznikiem III RDW najważniejsze cele analiz ekonomicznych to: wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych z uwzględnieniem kosztów środowiskowych i zasobowych, wybór najkorzystniejszych kombinacji działań służących osiągnięciu celów środowiskowych. Aspekty ekonomiczne muszą być brane pod uwagę również na pozostałych etapach planowania, w tym przy: uzasadnianiu wyznaczenia sztucznych i silnie zmienionych części wód, uzasadnianiu odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych. Konsultacje społeczne Udział społeczeństwa powinien towarzyszyć całemu procesowi planowania zgodnie z RDW. Niezwykle istotne jest przede wszystkim informowanie o aktualnie prowadzonych pracach, ale również aktywne uczestnictwo społeczeństwa w podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z korzystaniem z wód oraz ich ochroną. Szczególny nacisk dyrektywa kładzie na konsultacje trzech dokumentów w trakcie trwania cyklu planistycznego: harmonogram i program prac dla tworzenia PGW, tymczasowy przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej, projekt aktualizacji planu gospodarowania wodami w dorzeczu. fot. E. Lange Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami Zgodnie z art. 112 ustawy Prawo wodne, planowanie w gospodarowaniu wodami służy osiągnięciu celów środowiskowych przez wszystkie wody, ale również zapewnieniu zrównoważonego wykorzystania wód i ochrony przed skutkami powodzi. Najważniejsze dokumenty planistyczne to zgodnie z art. 113 Prawa wodnego: Z punktu widzenia wdrażania postanowień RDW szczególne znaczenie mają plany gospodarowania wodami i program wodno-środowiskowy kraju, jako bezpośrednie wypełnienie jej zapisów. Obydwa dokumenty opracowywane są przez Prezesa KZGW. program wodno-środowiskowy kraju, plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, plan zarządzania ryzykiem powodziowym, plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza, plan utrzymania wód, warunki korzystania z wód regionu wodnego, warunki korzystania z wód zlewni. Proces planowania w zarządzaniu zasobami wodnymi jest procesem cyklicznym. Oznacza to, iż dokumenty planistyczne, a także wszelkie analizy poprzedzające ich opracowanie muszą być cyklicznie aktualizowane. Okres trwania tzw. cyklu planistycznego to 6 lat. fot. RZGW Gdańsk 8

9 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Plan gospodarowania wodami (PGW) na obszarze dorzecza jest podstawowym dokumentem planistycznym decydującym o kształtowaniu stanu zasobów wodnych. Plany takie muszą zostać sporządzone przez wszystkie kraje UE, dla wszystkich obszarów dorzeczy. Sporządzenie, a następnie wdrożenie tego dokumentu ma na celu przede wszystkim usprawnienie procesu osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów, przy równoczesnym zapewnieniu i poszanowaniu potrzeb człowieka, związanych z korzystaniem z wód. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera m.in.: ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, wykazy obszarów chronionych, mapę sieci monitoringu, ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych, podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód, podsumowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju (PWŚK), z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych, wykaz innych szczegółowych programów i planów gospodarowania dla obszaru dorzecza, podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych, wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza, informację o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji źródłowej. Po raz pierwszy dokument ten został opracowany w roku 2009 (opublikowany w Monitorze Polskim nr 49 poz. 549 z 2011 r.), zaś obecnie trwają prace nad jego aktualizacją, tak aby zaktualizowany PGW (tzw. apgw) został opracowany i zatwierdzony do 22 grudnia 2015 r. Program wodno-środowiskowy kraju Aby osiągnąć cele środowiskowe niezbędne jest wdrożenie szeregu działań naprawczych, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko wodne. Z tego względu RDW zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie do opracowania, a następnie wdrożenia programów działań zmierzających do osiągnięcia celów środowiskowych. Programy działań opracowane zostały dla wszystkich JCW: rzecznych, jeziornych, przejściowych, przybrzeżnych i podziemnych. Obejmują one dwie grupy działań: podstawowe i uzupełniające. Działania podstawowe są obowiązkowe do wdrożenia i obejmują między innymi działania wymagane na mocy innych dyrektyw bezpośrednio bądź pośrednio związa- nych ze środowiskiem wodnym oraz działania zapewniające niepogarszanie stanu wód. Działania uzupełniające wskazywane są dla jednolitych części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych i ukierunkowane są na redukcję presji, będących przyczyną tego zagrożenia lub też na rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia celów. W Polsce, zgodnie z ustawą Prawo wodne, takie programy zawarte są w dokumencie Programie wodno-środowiskowym kraju (PWŚK). Po raz pierwszy dokument ten został opracowany w roku 2009, zaś obecnie trwają prace nad jego aktualizacją, tak aby zaktualizowany PWŚK (tzw. apwśk) został opracowany i zatwierdzony do 22 grudnia 2015 r. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) sporządzany jest na podstawie wymogów Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa), której zapisy przetransponowane zostały do ustawy Prawo wodne. Podobnie jak PGW będzie on aktualizowany co 6 lat. Celem Dyrektywy Powodziowej jest ograniczanie skutków powodzi poprzez odpowiednie zarządzanie ryzykiem, jakie ona stwarza. Jako narzędzie wdrażania tego celu plan zarządzania ryzykiem powodzi powinien zawierać: mapę obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego wraz z ich analizą, opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym, katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym wraz z ustaleniem priorytetów. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne plany dla obszarów dorzeczy sporządzane są przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, natomiast dla regionów wodnych przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 9

10 Plan przeciwdziałania skutkom suszy Susza jest zjawiskiem naturalnym, jednak działalność człowieka, w tym nieprawidłowe gospodarowanie wodami czy też użytkowanie gruntów, może potęgować jej negatywne skutki zarówno przyrodnicze jak i gospodarcze. W celu zapobiegania skutkom suszy ustawa Prawo wodne zobowiązuje do opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy. Plany takie powinny zawierać zarówno analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, jak i wskazania do zmian w zakresie korzystania z wód, zmian naturalnej i sztucznej retencji oraz budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych. Plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy opracowywane są przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zaś w regionach wodnych przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. fot. Andrei Carlescu Plan utrzymania wód Plany utrzymania wód są dokumentami sporządzanymi przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej dla regionów wodnych. Podobnie jak PGW oraz PZRP, plan ten aktualizowany będzie co 6 lat. Zawartość tego dokumentu określa ustawa Prawo wodne, zgodnie z którą powinien on zawierać w szczególności określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, gdzie występuje zagrożenie dla swobodnego przepływu wód i spływu lodów wraz z opisem i uzasadnieniem planowanych działań utrzymaniowych. Celem powyższego dokumentu jest zapewnienie ochrony przed powodzią, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów RDW w zakresie celów środowiskowych i dopuszczalnych odstępstw od ich osiągnięcia. Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni Warunki korzystania z wód są narzędziem wspomagającym osiąganie celów środowiskowych poprzez nakładanie niezbędnych ograniczeń na użytkowników wód. Opracowywane są przez dyrektorów RZGW, obowiązkowo dla każdego regionu wodnego, a także dla zlewni w przypadku, gdy w skali lokalnej warunki dla regionu wodnego będą niewystarczające. Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły zostały opracowane w 2014 roku i opublikowane w dziennikach urzędowych: Województwa Pomorskiego z dnia r. poz. 4137, Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r. poz. 3510, Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia r. poz. 3882, Województwa Mazowieckiego z dnia r. poz Aktualnie trwają prace nad opracowaniem warunków korzystania z wód dla trzech zlewni: Brdy, Mieni oraz Redy. Zgodnie z ustawą Prawo wodne warunki korzystania z wód, zarówno regionu wodnego jak i zlewni, zawierać powinny: 10 określenie szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód wynikających z ustalonych celów środowiskowych, priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych.

11 Aktualizacja Planu gospodarowania wodami (apgw) i Programu wodno środowiskowego kraju (apwśk) apgw Artykuł 13 ust. 7 RDW zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie do cyklicznej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Obejmować ona powinna aktualizację wszystkich analiz dotyczących zarówno charakterystyki obszaru dorzecza i stanu wód, jak i wskazania działań zmierzających do osiągnięcia celów środowiskowych i odstępstw od tych celów. Dlatego też dokument apgw powinien zawierać, podobnie jak PGW, w szczególności: charakterystykę obszaru dorzecza, określenie i odwzorowanie obszarów chronionych, mapę sieci monitoringu wraz z wynikami, wykaz celów środowiskowych dla JCW, podsumowanie analizy ekonomicznej użytkowania wód, podsumowanie programów działań zmierzających do osiągnięcia celów środowiskowych. Ponadto RDW wymaga, aby aktualizacja dokumentu obejmowała również opis wszelkich zmian i uaktualnień w stosunku do jego wcześniejszej wersji, ocenę postępu w osiąganiu celów środowiskowych, opis zaplanowanych działań, które nie zostały wdrożone, a także działań podjętych w stosunku do wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych. W związku z szeregiem zastrzeżeń Komisji Europejskiej do planów opracowanych w 2009 roku, ich aktualizacja została sporządzona z uwzględnieniem wszystkich przekazanych przez KE uwag. fot. RZGW Gdańsk 12 11

12 apwśk Działania opisane w projekcie apwśk, zmierzające do osiągnięcia celów środowiskowych, dotyczą zarówno konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i środków o charakterze administracyjnym, ekonomicznym, badawczym, informacyjnym czy edukacyjnym. Wśród działań podstawowych wskazanych do realizacji w regionie wodnym Dolnej Wisły znalazły się m. in.: działania organizacyjno-prawne na szczeblu krajowym, działania wynikające z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, a także obejmujące zapewnienie prawidłowego odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych na obszarach nie objętych tym programem oraz działania ograniczające wpływ rolnictwa na wody na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. Z kolei działania uzupełniające to na przykład działania mające na celu przywrócenie drożności cieku dla migracji ryb, czy też działania mające na celu dokładne rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia celów, w tym monitoring wód oraz uszczegółowienie identyfikacji oddziaływań i ich wpływu na stan wód. Proces doboru odpowiednich działań, niezbędnych dla osiągnięcia celów środowiskowych obejmował w pierwszym kroku rozpoznanie aktualnej sytuacji, uwzględniającej uwarunkowania ekonomiczne, a następnie wskazanie działań i dokonanie oceny ich skuteczności i efektywności. Proces doboru działań przedstawiono na schemacie poniżej. Rozpoznanie stanu istniejącego Stopień wdrożenia działań zaplanowanych w PWŚK Stan JCW Oddziaływania antropogeniczne Uwarunkowania ekonomiczne Dobór działań zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu JCW Ocena skuteczności i efektywności działań Program działań dla JCW 12

13 Konsultacje społeczne apgw Aktualnie trwają konsultacje projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami na wszystkich obszarach dorzeczy w Polsce. Rozpoczęły się w dniu 25 listopada 2014 r., natomiast zakończą 22 czerwca 2015 r. Proces konsultacji wspierany jest przez kampanię informacyjną pod nazwą Niezawodne plany. Kampania obejmuje m.in. organizację spotkań i konferencji, publikację artykułów prasowych, działania edukacyjne skierowane do dzieci oraz kampanię medialną. Istotnym elementem są też strony internetowe oraz na których dostępne są konsultowane dokumenty, a także aktualności na temat prowadzonych prac. Na stronie umożliwiono również zgłaszanie uwag do apgw w sposób interaktywny. Podczas trwania konsultacji społecznych niezwykle istotne jest zaangażowanie jak największej liczby interesariuszy przedstawicieli zarówno użytkowników wód, jak i organizacji pozarządowych i administracji. Użytkownicy wód to zarówno podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z korzystaniem z wód, jak i ludność wykorzystująca wody do celów bytowych czy też rekreacyjnych. Niezbędne jest również włączenie władz sąsiednich krajów znajdujących się w zlewniach transgranicznych. Uwagi do konsultowanego dokumentu można składać: drogą mailową na adres: poprzez formularz na stronie internetowej: pocztą na adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, osobiście w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. 13

14 NFOŚiGW w Gdañsku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/ Gdańsk tel.: (58) fax: (58) egzemplarz bezpłatny

Aktualizacja PWŚK i PGW. Przemysław Gruszecki, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Aktualizacja PWŚK i PGW. Przemysław Gruszecki, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Aktualizacja PWŚK i PGW Przemysław Gruszecki, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Aktualizacja PWŚK i PGW Art. 11 RDW Każde Państwo Członkowskie zapewnia ustalenie programu działań, dla wszystkich obszarów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju Katarzyna Banaszak Marta Saracyn Co to jest

Bardziej szczegółowo

apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu

apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu Przemysław Gruszecki Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW

Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW 25 listopada 2014 r. PMŚ a zarządzanie środowiskiem wg modelu

Bardziej szczegółowo

Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych

Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych Karla Sobocińska Zdrowy deszcz Zdjęcie nagrodzone w konkursie fotograficznym "Woda w kadrze", zorganizowanym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA

RAMOWA DYREKTYWA WODNA RAMOWA DYREKTYWA WODNA Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) wyznaczyła w 2000 r. cele dotyczące ochrony i przywracania ekosystemów wodnych będące podstawą zapewnienia długoterminowego zrównoważonego korzystania

Bardziej szczegółowo

Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania. Olsztyn, 14.04.2010r.

Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania. Olsztyn, 14.04.2010r. Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania Olsztyn, 14.04.2010r. Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej Celem Dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce

Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce Tworzenie planów gospodarowania wodami w pierwszym cyklu planistycznym w Polsce Agnieszka Hobot MGGP S.A. RADY GOSPODARKI WODNEJ SEMINARIUM 4 KWIETNIA 2009, USTROŃ Podstawa prawna Dyrektywa Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby

Bardziej szczegółowo

Prawne i ekonomiczne aspekty planu gospodarowania wodami w lasach

Prawne i ekonomiczne aspekty planu gospodarowania wodami w lasach Prawne i ekonomiczne aspekty planu gospodarowania wodami w lasach Sękocin Stary, 27 kwietnia 2017 r. Ryszard Majewicz - mgr inż. melioracji wodnych St. Specjalista ds. gospodarki wodnej Wydziału Realizacji

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Artur R. Wójcik RZGW Gliwice Międzynarodowa Konferencja Projektu MAGIC Katowice, 12-13 marca 2008 r. krajowa struktura robocza nadzoru i koordynacji prac wdrażania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań

Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Programu wodno środowiskowego kraju programy działań Marta Saracyn specjalista w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Kto wierzy, że powinniśmy.. Zanieczyszczać bardziej niż musimy Wykorzystywać więcej energii niż potrzebujemy Dewastować środowisko

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Rafał Kosieradzki specjalista

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska Departament Zasobów Wodnych Warszawa, 11-12 czerwca 2015 r. Dyrektywy istotne dla inwestycji wodnych

Bardziej szczegółowo

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Seminarium Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Ustroń, 2 kwietnia 2009 Cele współczesnej polityki

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Monika Kłosowicz -

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Warszawa, 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarowania wodami rzeka informacji

Plany gospodarowania wodami rzeka informacji Plany gospodarowania wodami rzeka informacji Piotr Piórkowski Wydział Planowania Gospodarowania Wodami Departament Planowania i Zasobów Wodnych PLANOWANIE WEDŁUG RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ PLANOWANIE WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warunki korzystania z wód - regulacje prawne art. 113 ust. 1 ustawy Prawo wodne Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne:

Bardziej szczegółowo

Istotne problemy gospodarki wodnej w obszarze przybrzeżnym Ramowa Dyrektywa Wodna/ Plany Gospodarowania wodami. Henryk Jatczak

Istotne problemy gospodarki wodnej w obszarze przybrzeżnym Ramowa Dyrektywa Wodna/ Plany Gospodarowania wodami. Henryk Jatczak Istotne problemy gospodarki wodnej w obszarze przybrzeżnym Ramowa Dyrektywa Wodna/ Plany Gospodarowania wodami Henryk Jatczak Puck, 17-18 kwietnia 2007r. Plan wystąpienia 1. Zarządzanie zasobami wodnymi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Monika Kłosowicz Agnieszka Kolada

Bardziej szczegółowo

MASTERPLAN DLA DORZECZA WISŁY. Mateusz Balcerowicz Departament Zasobów Wodnych Płock, 12 maja 2014 r.

MASTERPLAN DLA DORZECZA WISŁY. Mateusz Balcerowicz Departament Zasobów Wodnych Płock, 12 maja 2014 r. MASTERPLAN DLA DORZECZA WISŁY Mateusz Balcerowicz Departament Zasobów Wodnych Płock, 12 maja 2014 r. PROJEKT MASTERPLANU DLA OBSZARU DORZECZA WISŁY I ODRY Masterplany Masterplany będą dokumentem: O charakterze

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły Joanna Jamka-Szymaoska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdaosku Gdynia 13.10.2016r. Ważny dokument planistyczny w planowaniu gospodarowania wodami

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Hobot. Rekomendowany zakres informacji oraz analiz do sporządzania raportów OOŚ w zakresie zgodności z zapisami RDW

Agnieszka Hobot. Rekomendowany zakres informacji oraz analiz do sporządzania raportów OOŚ w zakresie zgodności z zapisami RDW Agnieszka Hobot Rekomendowany zakres informacji oraz analiz do sporządzania raportów OOŚ w zakresie zgodności z zapisami RDW Centrum Nauki Kopernik Warszawa, 8 października 2015 r. Podstawa prawna ü Ustawa

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno środowiskowego kraju

Projekt aktualizacji Programu wodno środowiskowego kraju Projekt aktualizacji Programu wodno środowiskowego kraju 1 Projekt apwśk Część tekstowa: opis apwśk załączniki Program działań: JCWP rzek, jezior, przejściowe, przybrzeżne JCWPd Obszary chronione 2 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Prawo unijne w gospodarce wodnej. Leszek Karwowski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Prawo unijne w gospodarce wodnej. Leszek Karwowski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Prawo unijne w gospodarce wodnej Leszek Karwowski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Zakres prezentacji Dyrektywy wodne Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Przemysław Nawrocki WWF, Ptaki Polskie Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach

Bardziej szczegółowo

Ramowa Dyrektywa Wodna bezzębny tygrys czy narzędzie ochrony wód?

Ramowa Dyrektywa Wodna bezzębny tygrys czy narzędzie ochrony wód? Ramowa Dyrektywa Wodna bezzębny tygrys czy narzędzie ochrony wód? Od kilkunastu lat w Polsce trwa proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), jednak w ostatnich 4 latach stał się on szczególnie widoczny.

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Dyrektywa Powodziowa 2007/60/WE Główne zadanie: minimalizowanie ryzyka i zarządzanie nim ochrona przed powodzią Zmiana w podejściu: zarządzanie ryzykiem powodziowym

Bardziej szczegółowo

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Henryk Jatczak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1 Dokumenty planistyczne w gospodarce wodnej: Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód jako narzędzie wdrożenia planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza

Warunki korzystania z wód jako narzędzie wdrożenia planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Warunki korzystania z wód jako narzędzie wdrożenia planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Warunki korzystania z wód - regulacje prawne art. 125 ustawy Prawo wodne Pozwolenie wodnoprawne nie może

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH. Derogacje, czyli odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych z tytułu art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej

DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH. Derogacje, czyli odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych z tytułu art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH Derogacje, czyli odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych z tytułu art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej Nadrzędny dokument określający wymogi i standardy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje: Rozporządzenie nr Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce

Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Seminarium Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Ustroń, 2 kwietnia 2009 dr Adriana Dembowska, Departament Planowania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie III Krajowego Forum Wodnego Iwona Koza Zastępca Prezesa, KZGW

Podsumowanie III Krajowego Forum Wodnego Iwona Koza Zastępca Prezesa, KZGW Podsumowanie III Krajowego Forum Wodnego Iwona Koza Zastępca Prezesa, KZGW Konferencja prasowa Warszawa, 31 marca 2009 r. III Krajowe Forum Wodne 25-26 marca 2009 r. Ossa k. Rawy Mazowieckiej Temat przewodni:

Bardziej szczegółowo

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ REFORMA GOSPODARKI WODNEJ Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 18 listopada 2014 r., Warszawa Zakres prezentacji: Ø Obecny system administrowania gospodarką wodną Ø Cele reformy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (apwśk) programy działań (RW Środkowej Odry,

Bardziej szczegółowo

Zasoby informacyjne Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako źródło informacji o środowisku wodnym

Zasoby informacyjne Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako źródło informacji o środowisku wodnym Zasoby informacyjne Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako źródło informacji o środowisku wodnym Agnieszka Szajnert, Jan Pryzowicz Departament Planowania i Zasobów Wodnych KZGW Zasoby informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

Ramowa Dyrektywa Wodna czyli plany. dorzeczy

Ramowa Dyrektywa Wodna czyli plany. dorzeczy Ramowa Dyrektywa Wodna czyli plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Do czego zobowiązują nas plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 12 maja 2011 Podstawowa zasada ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie.

Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie. Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie www.warszawa.rzgw.gov.pl 1 Zarządzanie ryzykiem suszy w Polsce Zgodnie z art. 88s ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Warsztaty nt. konsultacji społecznych

Warsztaty nt. konsultacji społecznych Warsztaty nt. konsultacji społecznych 1. W jakim celu organizuje się konsultacje społeczne? 2. Kto bierze w nich udział? 3. Dlaczego warto uczestniczyć w konsultacjach społecznych? 4. Aktualnie trwające

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Polskim prawie wodnym po przystąpieniu Polski do UE restrukturyzacja gospodarki wodnej

Zmiany w Polskim prawie wodnym po przystąpieniu Polski do UE restrukturyzacja gospodarki wodnej Zmiany w Polskim prawie wodnym po przystąpieniu Polski do UE restrukturyzacja gospodarki wodnej Monika Zabrzeńska-Chaterera Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Osnabruck, 8-10. 10. 2007 r. 1 Traktat Ustanawiający

Bardziej szczegółowo

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w Warszawie Program prac związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Łyny i Węgorapy zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne. Zakres planowania w gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Poznań, dnia 27.03.2015 r. projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Michał Misiewicz RZGW w Poznaniu michal.misiewicz@rzgw.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Odry i Ücker Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szczecin, 16 lutego

Bardziej szczegółowo

TOMASZ WALCZYKIEWICZ, URSZULA OPIAL GAŁUSZKA, DANUTA KUBACKA

TOMASZ WALCZYKIEWICZ, URSZULA OPIAL GAŁUSZKA, DANUTA KUBACKA INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER MANAGEMENT TYTUŁ : ANALIZA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZERZUTÓW MIĘDZYZLEWNIOWYCH DLA CELÓW NAWODNIEŃ ROLNICZYCH W ŚWIETLE OGRANICZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce stan obecny i zamierzenia

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce stan obecny i zamierzenia Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce stan obecny i zamierzenia Konferencja Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w dorzeczu Odry Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia GIS wspomagające zarządzanie zasobami wodnymi w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru

Narzędzia GIS wspomagające zarządzanie zasobami wodnymi w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru Narzędzia GIS wspomagające zarządzanie zasobami wodnymi w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru Źródło: www.ecsecc.org dr inż. Rafał Kokoszka Wydział Planowania w Gospodarce Wodnej Regionalny

Bardziej szczegółowo

PO CO POTRZEBNA NAM REFORMA

PO CO POTRZEBNA NAM REFORMA PO CO POTRZEBNA NAM REFORMA WARSZAWA, 25.09.2012 R. Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska PO CO POTRZEBNA NAM REFORMA Agenda I. Obecny system administrowania gospodarka wodną II.

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Odry, Łaby i Dunaju Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wrocław, 24

Bardziej szczegółowo

Koncepcja opracowania MasterPlanów

Koncepcja opracowania MasterPlanów V KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY Warszawa, 28062013 r Koncepcja opracowania MasterPlanów Adriana Dembowska Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania i Zasobów

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO 2014-2020 ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie IV Zapobieganie zagrożeniom 4.1 Mała retencja 1. LP Nazwa kryterium Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu Programu wodno-środowiskowego kraju. Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szkolenie z zakresu Programu wodno-środowiskowego kraju. Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szkolenie z zakresu Programu wodno-środowiskowego kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PLAN SZKOLENIA WSTĘP: Sprawy organizacyjne, plan szkolenia 09:00

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Zakres i zasady gospodarowania wodami w ramach nowej regulacji Prawo wodne. Mateusz Sztobryn Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska

Zakres i zasady gospodarowania wodami w ramach nowej regulacji Prawo wodne. Mateusz Sztobryn Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska Zakres i zasady gospodarowania wodami w ramach nowej regulacji Prawo wodne Mateusz Sztobryn Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska Nowe Prawo wodne Rządowy projekt ustawy uchwalony 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

Nowy podział na jednolite części wód powierzchniowych (rzeki) Daniel Pasak Pectore Eco Sp. z o.o. na lata

Nowy podział na jednolite części wód powierzchniowych (rzeki) Daniel Pasak Pectore Eco Sp. z o.o. na lata Nowy podział na jednolite części wód powierzchniowych (rzeki) Daniel Pasak Pectore Eco Sp. z o.o. na lata 2021-2027 Wykaz JCWP Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych tworzony jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Problemy i uwagi zgłaszane w procesie konsultacji społecznych apgw. Raport z procesu konsultacji społecznych aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach

Bardziej szczegółowo

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO WARSZAWA 18.03.2014 Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska REFORMA GOSPODARKI WODNEJ Cele I. Pełna realizacji polityki zlewniowej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Prof. UAM dr hab. Renata Graf Zakład Hydrologii I Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionów wodnych i Nowe Prawo Wodne

Warunki korzystania z wód regionów wodnych i Nowe Prawo Wodne Warunki korzystania z wód regionów wodnych i Nowe Prawo Wodne Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Spotkanie członków TRMEW Ślesin, 29-30 listopada 2013 1 Czym są warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Projekty Planów w gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Projekty Planów w gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Pion Zasobów Wodnych Projekty Planów w gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Odry, Łaby i Dunaju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM Elementy zarządzania ryzykiem powodziowym 1. Zapobieganie 2. Ochrona 3. Gotowość 4. Postępowanie awaryjne 5. Wyciąganie wniosków Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Budowa stabilnego modelu gospodarki wodnej w Polsce. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Budowa stabilnego modelu gospodarki wodnej w Polsce. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Budowa stabilnego modelu gospodarki wodnej w Polsce Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Kluczowe problemy gospodarki wodnej w Polsce: Wieloletnia niska ranga gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych.

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych. Ocena stanu jednolitych części powierzchniowych wód płynących (w tym zbiorników zaporowych) w 2013 roku, z uwzględnieniem monitoringu w latach 2011 i 2012. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych na podstawie badań

Bardziej szczegółowo

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO BEŁCHATÓW 3.10.2013 Andrzej Kulon Naczelnik Wydziału Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska PO CO POTRZEBNA NAM REFORMA Agenda I. Obecny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych

System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych mgr inŝ. Hanna GRUNT Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Nr 1045. Informacja. Udział społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Elżbieta Berkowska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1045. Informacja. Udział społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Elżbieta Berkowska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Udział społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej Maj 2004 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 1045 W preambule

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo wodne jako podstawa gospodarowania wodami w Polsce Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska

Nowe prawo wodne jako podstawa gospodarowania wodami w Polsce Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska Nowe prawo wodne jako podstawa gospodarowania wodami w Polsce Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska 6 marca 2017 r. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Nadrzędnym celem resortu środowiska

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r.

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r. Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r. Zakres prezentacji 1. Cel nadrzędny gospodarowania wodami 2. Trendy rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Klęski żywiołowe i katastrofy związane z wodą

Klęski żywiołowe i katastrofy związane z wodą Prof. dr hab. Jan Żelazo Klęski żywiołowe i katastrofy związane z wodą Krajowe Konsultacje Wodne Warszawa, 11 kwietnia, 2014r Klęski żywiołowe i katastrofy związane z wodą Zagrożenia związane z klęskami

Bardziej szczegółowo

Woda pitna Sanitacja Higiena

Woda pitna Sanitacja Higiena Woda pitna Sanitacja Higiena Dr inż. Marcin Janik Mgr inż. Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny Cele w zakresie gospodarowania wodą Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa 2000/60/WE z dn. 23.10.2000r.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE AKTUALIZACJI PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY

OPRACOWANIE AKTUALIZACJI PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY OPRACOWANIE AKTUALIZACJI PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY Projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Warszawa, grudzień 2014 r. 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Prawo ze. Opracował:

Prawo ze. Opracował: Analiza ustawy Prawo Wodne ze szczególnym uwzględnieniem Ramowej Dyrektywyy Wodnej i określenia barier we wdrażaniu jej w Polsce Opracował: Bernard Okoński Poznań 2014 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r. Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Cechy gospodarki wodnej: Dotyka całego obszaru kraju Dotyka wszystkich sektorów gospodarki

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt planu zarządzania ryzykiem powodziowym Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych

Projekt planu zarządzania ryzykiem powodziowym Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Projekt planu zarządzania ryzykiem powodziowym Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły Nr WBS: 1.6.4.1 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym cele i działania. Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym cele i działania. Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym cele i działania Dyrektywa Powodziowa Dnia 26 listopada 2007 r. weszła w życie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.

Bardziej szczegółowo

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych Monitoring wód podziemnych dotyczy ich stanu chemicznego i ilościowego, i wchodzi w zakres informacji uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny stanu

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy oraz wnioski z opracowania projektów apwśk, apgw i PZRP perspektywa przyrodniczych organizacji pozarządowych

Kluczowe problemy oraz wnioski z opracowania projektów apwśk, apgw i PZRP perspektywa przyrodniczych organizacji pozarządowych Kluczowe problemy oraz wnioski z opracowania projektów apwśk, apgw i PZRP perspektywa przyrodniczych organizacji pozarządowych Przemysław Nawrocki Fundacja WWF Polska Krajowe Forum Wodne Warszawa, 9.06.2015

Bardziej szczegółowo

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p Konferencja naukowo-techniczna Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Żuław i Gdańska historia i teraźniejszość Gdańsk, 31.03.2015 r. Piotr Kowalski Halina Czarnecka

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE AKTUALIZACJI PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY. Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

OPRACOWANIE AKTUALIZACJI PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY. Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły OPRACOWANIE AKTUALIZACJI PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Warszawa, wrzesień 2015 r. Wykaz skrótów użytych w opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Elementy Prawa Wodnego mające wpływ na gospodarkę rybacką. Anna Wiśniewska UWM w Olsztynie

Elementy Prawa Wodnego mające wpływ na gospodarkę rybacką. Anna Wiśniewska UWM w Olsztynie Elementy Prawa Wodnego mające wpływ na gospodarkę rybacką Anna Wiśniewska UWM w Olsztynie Dnia 23 października 2000 r. przyjęta została Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym Andrzej Ryński RZGW w Gdańsku 29 maja 2012 r. Zarządzanie ochroną przeciwpowodziową w Polsce Strzałki ciągłe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 258 15133 Poz. 1550 1550 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

Bardziej szczegółowo

Ankieta na temat projektów planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy

Ankieta na temat projektów planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy Ankieta na temat projektów planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy Trzecia tura konsultacji społecznych od 22 grudnia 2008 do 22 czerwca 2009 Szanowni Państwo! Środowisko wodne w wielu miejscach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku 2) Dziennik Ustaw Nr 36 2660 Poz. 191 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku 2) Na podstawie art. 38a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu ustawy Prawo wodne. dr inż. Andrzej Kreft Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Główne założenia projektu ustawy Prawo wodne. dr inż. Andrzej Kreft Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Główne założenia projektu ustawy Prawo wodne. dr inż. Andrzej Kreft Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza

Bardziej szczegółowo