Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam,"

Transkrypt

1

2 Edytorial Editorial 02 Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam, Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych wraz z grupą przyjaciół stwierdziliśmy, że na rynku pojawia się miejsce dla nowoczesnej polskiej firmy zajmującej się obsługą sektora gospodarczego i inwestorów zagranicznych, świat wokół nas wyglądał zupełnie inaczej. Na początku przemian gospodarczo-ustrojowych stanowiliśmy kilkunastoosobową firmę, w której każde większe zlecenie angażowało wysiłki całego zespołu. Wtedy działaliśmy głównie jako współpracownicy sieciowych kancelarii zagranicznych, na rzecz ich poważnych klientów rozpoczynających działalność w Polsce. Ówczesne realia prawno-ekonomiczne były nawet dla najlepszych ekspertów spoza Polski zawiłe i totalnie niezrozumiałe. Teraz jest zupełnie inaczej. W ciągu minionych piętnastu lat nie tylko liczba członków zespołu, ale przede wszystkim styl naszej pracy nieustannie się zmieniały. Obecnie Klienci zlecają nam samodzielne prowadzenie spraw nie tylko w Polsce, ale również koordynowanie międzynarodowych projektów. Aby sprostać potrzebom klientów, a może nawet trochę je wyprzedzając, utworzyliśmy zespoły świadczące doradztwo dla klientów zagranicznych w ich ojczystych językach (m.in. hiszpańskim, portugalskim, włoskim, chińskim, japońskim). Jeśli chodzi o ludzi i nasze zaangażowanie w zespół, który zawsze i niezmiennie będzie dla nas najważniejszy, kładziemy nacisk na ścisłą specjalizację. Do naszego zespołu dołączają najwyższej klasy eksperci, którzy w razie potrzeby łączą swoje doświadczenie przy prowadzeniu kompleksowych transakcji. When, at the beginning of the nineties, a group of friends and I decided that there was room on the market for an innovative Polish firm in the business and foreign investment sectors, the world around us was a completely different place. At the start of the economic and regime transformation we were a firm of a few people where, when we had a big assignment, the entire team was involved in the work. At that time, we were operating mainly as co-operators with foreign law firm networks for big clients of theirs starting up business in Poland. Then, the economic and legal realities were, even for the most pre-eminent non-polish experts, complex and impossible to understand. Now, everything is different. Over the past fifteen years, not only the number of our team members but also the very style of our work has changed. Our clients now request us to run cases independently in Poland and also to co-ordinate international projects. To meet our clients needs, and maybe even to pre-empt them a little, we have created teams that provide services to foreign clients in their mother tongue (e.g. Spanish, Portuguese, Italian, Chinese, and Japanese). As regards people and our engagement in a team, which will always be the most important thing for us, we focus on specialisations. Our team is composed of experts of the highest quality who, in case of need, join forces to handle complex transactions. At the beginning of 2009 our group of over twenty partners was augmented with the arrival of Professor Michał Kulesza, a renowned specialist in issues related to public

3 Edytorial Editorial 03 Z początkiem 2009 roku do licznego, bo już ponad dwudziestoosobowego grona partnerów naszej kancelarii, dołączył Profesor Michał Kulesza, wybitny specjalista z zakresu prawa publicznego i przedsiębiorczości komunalnej, partnerstwa publiczno-prywatnego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki gruntami oraz problemów ustroju dużych miast. Mamy ambitne plany na najbliższe lata, wciąż jednak zależy nam na tym, aby zachować wartości, które nas ukształtowały. Chcemy nie tylko utrzymać pozycję lidera, co jest trudniejsze, niż samo jej zdobycie, ale też starać się, aby ciągły wzrost nie odbił się negatywnie na naszej tożsamości. Ten biuletyn stanowi klamrę zamykającą obchody 15-lecia naszej kancelarii. Powstaje dla przyjaciół firmy i klientów, którzy byli z nami przez te wszystkie lata, którym towarzyszyliśmy na kolejnych etapach rozwoju ich działalności. Powstaje też dla osób, które nie miały szansy z nami pracować, a chcielibyśmy, aby poznali nas z nieco innej strony. W końcu powstaje dla nas samych, aby uświadomić młodszej części zespołu, jak wyglądały początki, pokazać trochę inne oblicze kancelarii, niż to znane z codziennych rozmów w biegu. law, public services and investment, publicprivate partnerships, spatial planning and development, and land management and problems related to large city administration. Our plans for the near future are ambitious, though our aim continues to be to preserve the values on which our firm was founded. We not only wish to retain our leading position, which is actually more difficult than attaining it, but also to ensure that our constant growth does not have a negative effect on our identity. This bulletin marks the close of our law firm s fifteenth birthday celebrations. It is aimed at the law firm s friends and clients who have been with us throughout these years and those whom we accompanied at each new stage of their business s development. It is also for those who have not yet had the opportunity to work with us and to whom we would like to show a different face. It is also for us, to show the younger team members what things were like at the beginning, to let them see a different side from the one they know from everyday hurried conversations. Krzysztof A. Zakrzewski Partner Zarządzający Domański Zakrzewski Palinka Krzysztof A. Zakrzewski Managing Partner Domański Zakrzewski Palinka

4 Znalazłem swoje miejsce I have found my place 04 Znalazłem swoje miejsce I have found my place Profesor Grzegorz Domański opowiada o początkach polskiego rynku kapitałowego, o odrodzeniu giełdy i o trudnych zawodowych wyborach. Professor Grzegorz Domański talks about the beginnings of the Polish capital market, the rebirth of the stock exchange, and tough professional choices. Karolina Chymkowska: Bywa Pan nazywany ojcem założycielem polskiego rynku kapitałowego. Jak Pan wspomina okres przemian lat 90-tych? Prof. Grzegorz Domański: To był fascynujący czas. U schyłku lat 80-tych i w okresie tzw. pierwszego Balcerowicza mogliśmy z kolegami po fachu spożytkować naszą wiedzę prawniczą, przełożyć ją na praktykę doradczą i praktykę legislacyjną w startującej gospodarce nowego modelu. Do tej pory nasza wiedza dotycząca takiego modelu gospodarki Karolina Chymkowska: You have been called the founding father of the Polish capital market. What are your memories of the transformation in the 90s? Prof. Grzegorz Domański: It was a fascinating time. At the close of the 80s and during the so-called First Balcerowicz period, friends in the same line of work and I were able to use our legal knowledge, to put it into practice in terms of advisory and legislation in the newly created economic model. Up until then, our knowledge of this type of economic model Kancelaria była zaangażowana, wraz z kilkoma innymi dużymi kancelariami, w spór o operatora telefonii komórkowej Erę GSM. Reprezentowała również mniejszościowych udziałowców w słynnym arbitrażu przeciwko Deutsche Telecom. Obsługiwała nabycie Twojego Stylu przez Bauera transakcję niebywałą, bo zrealizowaną zaledwie w 56 godzin. Pracowała również przy pierwszym w historii przejęciu spółki polskiej przez inwestora ukraińskiego, zakupie upadającej FSO na Żeraniu przez ZAO ZAZ z Kijowa. Gazeta Prawna, 25 wrzesień 2006 r. The law firm was involved together with several other large law firms in the dispute over the Era GSM mobile phone operator. The law firm also represented minority shareholders in the famous arbitration case against Deutsche Telecom. It acted in the acquisition of Twój Styl by Bauer in a transaction that was unprecedented as it was carried out in barely 56 hours. The law firm also worked on the first ever take-over of a Polish company by a Ukrainian investor, the purchase of FSO in Żeran by ZAO ZAZ in Kiev. Gazeta Prawna, 25 September 2006

5 Znalazłem swoje miejsce I have found my place 05 była czysto teoretyczna. Nie było gdzie jej aplikować. Dopiero w połowie lat 80-tych pojawiła się potrzeba wykorzystania tej wiedzy ze strony państwowych organizacji gospodarczych. Menedżerowie sektora państwowego uznali, że mają dosyć tkwienia w skostniałych strukturach biurokratycznych, w których nie mogą niczego sensownego pokazać. Świeży powiew gospodarki rynkowej był dla nich szalenie atrakcyjny, bo niósł wyzwania. Wydarzenia związane z przemianą ustrojową przepędziły starych fachowców, w ten czy inny sposób powiązanych z odsuniętym od władzy aparatem PZPR-owskim. Szkoda, bo ci ludzie mieli przecież szansę dostosować się do nowego systemu i mogliby wiele zrobić. Tymczasem zapłacili wysoką cenę za afiljacje z dawnym reżimem, które często nie były ich wyborem. Zostały przez system wymuszone. Na ich miejsce nie pojawiła się dostateczna liczba nowych specjalistów. Odczuwaliśmy wtedy niesłychany brak kadr, które byłyby w stanie rozwijać gospodarkę rynkową. Mimo to trzeba było szybko położyć podwaliny prawne pod funkcjonowanie tej gospodarki. I to się udało. Pojawiła się ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, potem pierwsze prawo giełdowe oraz prawo rynku kapitałowego. Zostały reaktywowane w Polsce podstawowe instytucje i struktury konieczne do funkcjonowania rynków kapitałowych, czyli giełda i Komisja Papierów Wartościowych. K.C.: Jak wyglądały początki warszawskiej giełdy w nowym systemie? G.D.: Giełda to był realny byt, który powstał dzięki intelektualnym wysiłkom grona osób. Powstał nagle. Mało kto wierzył na początku, że tak wspaniale się rozwinie. Tworząc mechanizmy funkcjonowania giełdy musieliśmy sięgać do wzorców zagranicznych, mądrze korzystać z rad zagranicznych ekspertów. Okres realnego socjalizmu to była zupełna pustka, próżnia jeśli chodzi o rynki kapitałowe i instytucje z nimi związane. Wykorzystaliśmy tą próżnię, aby stworzyć coś od zera, coś bardziej doskonałego i nowatorskiego. Przeskoczyliśmy od razu kilka kroków naprzód. Przyjęliśmy na przykład system dematerializacji obrotu. Nie mogliśmy zostać w tyle w stosunku do całego cywilizowanego świata, który kwestie dematerializacji miał już dawno za sobą. Istniało ryzyko, że nie znajdziemy odpowiednich ludzi do obsługi giełdy, że sami nie podołamy. Jednak się udało. Udało się zbudować skomplikowany, sprawnie działający twór i posiadając jedynie elementarne wiadomości zrealizować w szybkim tempie założenia do tej pory niestosowane na naszym rynku. Można powiedzieć, że polski rynek kapitałowy powstał z niczego. Mawialiśmy nawet, had been purely theoretical. There had been nowhere we could use it. It was only in the mid-80s that state economic organisations began to need this knowledge. Managers in the state sector admitted that they had had enough of being stuck in a fossilised bureaucratic structure where they could not do anything sensible. The fresh breeze of the market economy was extremely appealing to them. The events surrounding the regime change drove out the old professionals, who were linked in one way or another to the fallen Communist apparatus. It was a shame really, as these people did have the chance to adapt to the new system and they could have done a lot. However, they paid a high price for their affiliation with the former regime, which had frequently not been of their choosing. They had been forced into it by the system. There were not enough new specialists to fill their places. We felt the overwhelming lack of the personnel that were needed to help develop the economy. Despite this, however, legal foundations for the economy had to be speedily laid. And it worked. The act on the privatisation of state-owned enterprises was passed, then the first stock market and capital market laws. The basic institutions and structures needed for the functioning of capital markets were revived in Poland, namely the stock market and the Securities Commission. K.C.: Tell us about the beginnings of the Warsaw Stock Exchange in the new system. G.D.: The stock exchange was a real phenomenon that came about thanks to the intellectual efforts of a group of people. It came about very suddenly. At the beginning hardly anyone believed that it would develop so splendidly. When creating the mechanisms for stock market operation, we had to turn to foreign examples and wisely apply the advice of foreign experts. The period of real socialism had been an utter void, a vacuum in terms of capital markets and related institutions. We used this vacuum to create something from nothing, something more ideal and innovative. Thus we were already several steps ahead. For example, we adopted the securities dematerialisation system. We could not lag behind the entire civilised world, which already had the issue of dematerialisation far behind it. There was a risk that we would not find the appropriate people to serve the market, that we would not manage. But we did. We managed to build a complex, effectively operating creation and, having only elementary knowledge, to quickly implement assumptions that had not previously been applied on our market. You could say that the Polish capital market arose from nothing. We even used

6 Znalazłem swoje miejsce I have found my place 06 parafrazując Mrożka, że nic nie powstaje z niczego... z wyjątkiem giełdy (śmiech). K.C.: Panu udało się znakomicie odnaleźć w zmieniającej się rzeczywistości. G.D.: Miałem to szczęście, że moje zawodowe zainteresowania związane z problematyką prawa handlowego i spółek w naturalny sposób predestynowały mnie do roli doradcy przy najpilniejszych sprawach legislacyjnych. Zostałem kontraktowym doradcą rządu w ekipie wicepremiera Balcerowicza. Grzegorz Domański to był taki Michał Boni tamtych czasów, z tym że nie od spraw socjalnych, tylko od rynku. Udało mi się dokonać paru rzeczy, ale wszystkie robiłem z pozycji zewnętrznego doradcy. Nigdy nie byłem urzędnikiem państwowym. K.C.: Dlatego ekipa Balcerowicza była Panu bliska? G.D.: Ekipa Balcerowicza miała w dużej mierze, tak jak ja, poglądy liberalne. W duchu klasycznego liberalizmu przetrwała do 1998 roku, kiedy Balcerowicz po raz drugi został wicepremierem. Reaktywował wtedy zespół ludzi, z którymi chciał realizować swój drugi plan. Zostałem członkiem komitetu politycznego wicepremiera. Bardzo miło wspominam Annę Fornalczyk, pierwszego profesjonalnego Prezesa Urzędu Antymonopolowego, Waldemara Kuczyńskiego, Ministra Przekształceń Własnościowych, dziś znakomitego publicystę, i ś. p. Krzysztofa Lisa, Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych. Wszyscy oni wrócili i skrzyknęli pozostałych współpracowników. Wróciłem i ja. K.C.: Jednak wówczas miał już Pan inne absorbujące zajęcia związane z działalnością w kancelarii. G.D.: Tak, wtedy byłem już związany z DZP. Trzeba szczerze powiedzieć, że głębokie zaangażowanie w pracę doradczą w DZP trochę kłóciło się z doradztwem dla rządu. Trzeba było dokonać pewnych wyborów. K.C.: Wyborów związanych również z Pana zaangażowaniem w giełdę? G.D.: Mogłem wtedy kandydować na kolejną kadencję prezesa Rady Giełdy. Nie zrobiłem tego. W końcu jeżeli organ, któremu przewodniczę podejmuje decyzję o dopuszczeniu na giełdę jakiejś firmy, a ja potem siadam w kancelarii do rozmowy z tym samym petentem, który prosi mnie o radę, jak jego firmę na giełdę wprowadzić to już jest satyra. Musiałem z czegoś zrezygnować i zrezygnowałem z działalności w strukturach giełdowych. Musiałem to zrobić, chociaż świetnie się tam czułem, miałem wielu przyjaciół, traktowałem giełdę jako instytucję, do której reaktywacji i wzrostu osobiście się przyczyniłem. Giełda pożegnała mnie jako honorowego członka. to say, citing Mrożek, that nothing comes from nothing except the stock market. K.C.: You fitted perfectly into this changing reality. G.D.: I was lucky that, given my professional interests, namely, commercial and corporate law issues, I was predestined for the role of adviser on the most pressing legislative matters. I become a contract government adviser in the team of deputy prime minister Balcerowicz. Grzegorz Domański was a kind of Michał Boni of the time, though in market, not social, affairs. I was able to do a few things but everything I did was from the position of external adviser. I was never a state official. K.C.: Why was Balcerowicz s team so close to your heart? G.D.: Balcerowicz s team had to a great extent as I did a liberal outlook. It lasted, in the spirit of classic liberalism, until 1998, when Balcerowicz became deputy prime minister for the second time. He then reactivated the team of people with whom he wanted to implement his second plan. I became a member of the deputy prime minister s policy committee. I have good memories of Anna Fornalczyk, the first professional President of the Anti-Monopoly Office, Waldemar Kuczyński, Privatisation Minister, today an outstanding publicist, and Krzysztof Lis, who is unfortunately no longer with us, but was the Government Attorney for Privatisation. They all came back and got other co-workers to help. And I came back too. K.C.: But at that time you had other absorbing things to do regarding the law firm. G.D.: Yes, I had already become involved with DZP. And I have to admit that my serious engagement in advisory work for DZP was slightly at odds with my advisory for the government. I had to make certain choices. K.C.: Choices that were also related to your involvment with the stock market? G.D.: I had a chance at that time of standing for a subsequent term as president of the Stock Exchange Commission. I didn t do so. After all, if the authority that I was chairman of decided to admit a company to the stock exchange and I then held talks in the law firm with the same petitioner that had asked me to advise on how to list his company well, that would be a bit much. I had to resign from something and I chose to resign from my stock market activities. I had to do it, although I felt good there, I had a lot of friends, I regarded the stock market as an institution for whose rebirth and development I was personally responsible. When I left I was made an honorary member.

7 Znalazłem swoje miejsce I have found my place 07 K.C.: W tym czasie powoli wygasały Pańskie zaangażowania rządowe. G.D.: Moje zaangażowanie rządowe w czasach drugiego Balcerowicza nie było już tak intensywne, chociaż miałem swój udział np. w zmianach prawa, które regulowało inwestycje zagraniczne w Polsce. Kiedy zniknęły ostatnie ślady poprzedniego systemu prawnego, ten moment wyznaczył dla mnie chwilę, kiedy w Polsce w końcu zrobiło się normalnie. Powiódł się wysiłek podjęty w latach 90-tych polegający na płynnym przechodzeniu z gospodarki czasów realnego socjalizmu do gospodarki rynkowej. K.C.: Jak Pan wspomina początki funkcjonowania kancelarii na rynku? G.D.: Prawnik, podobnie jak medyk, potrzebuje pracy z pacjentem, inaczej zjeżdża na tory czystej teorii, nie przystającej często do rzeczywistości. Przez kilka lat współpracowałem z amerykańską kancelarią, która należała do pionierskich w Warszawie kancelarii sieciowych. Był to także okres, w którym wygasły moje zaangażowania rządowe. Byłem natomiast wtedy mocno związany z uniwersytetem. Od niedawna byłem profesorem, miałem grupę seminarzystów na nowo utworzonym, ciężko pracującym na swoją markę Wydziale Zarządzania. W kancelarii pełniłem rolę pracownika sztabowego, doradzając w sprawach związanych z prawem spółek i prawem rynku kapitałowego. Na przełomie 1992/1993 roku moi młodsi koledzy z uniwersytetu i z urzędniczych kręgów rządowych stworzyli nową kancelarię. W tym gronie była m.in. Dorota Szubielska, znakomity podatkowiec, uprzednio również współpracująca z Leszkiem Balcerowiczem oraz Krzysztof Zakrzewski. Krzysztof był wcześniej związany z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych i Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, czyli tzw. pierwszą ekipą Krzysztofa Lisa, która w tamtym czasie budowała podstawy procesu prywatyzacji polskiej gospodarki. Wspomogłem więc zespół moją wiedzą, kontaktami i doświadczeniem. To była wiosna 1997 roku. Wtedy rozpoczął się dla mnie nowy okres w życiu. Kancelaria przyjęła nazwę Domański Szubielska i Wspólnicy. Zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać, a na inny rodzaj działalności przestałem mieć czas. K.C.: Po dwóch latach szybkiego rozwoju G.D.: doszło do zmiany struktury wewnętrznej. Dołączył do nas Józef Palinka wraz z zespołem, zwiększając nasz potencjał. Nazwa spółki zmieniła się na dzisiejszą Domański Zakrzewski Palinka. Domański za zasługi, Palinka za mądrość i refleks, a Zakrzewski jako założyciel firmy i reprezentacja energicznej młodości. K.C.: You were also becoming less and less involved in government affairs. G.D.: My involvement in government during the second Balcerowicz was not quite as intensive, though I did play a part, for example, in amending the laws regulating foreign investment in Poland. It was when the very last traces of the previous legal system finally disappeared that I felt Poland had become normal as a result of the efforts made in the 90s for a smooth transition from a socialist to a market economy. K.C.: What do you remember most about the beginnings of law firms on the market? G.D.: Just like a doctor, a lawyer needs to work with a patient, otherwise he veers off down the track of pure theory, hardly even stopping to look at reality. For several years I co-operated with an American law firm, which was one of the pioneers of law firm networks in Warsaw. This was also the time that my government engagements ended. However, I was then heavily involved with the university. I had only recently become a professor and I had a group of seminar students in the newly opened Management Faculty. In the law firm my role was that of staff officer, advising on issues involving corporate law and capital market law. At the end of 1992/beginning of 1993 some of my younger friends from the university and from government circles set up a new law firm. These included Dorota Szubielska, an outstanding tax adviser who had also previously worked with Leszek Balcerowicz, and Krzysztof Zakrzewski. Krzysztof had earlier been involved with the Office of the Government Attorney for Privatisation and the Privatisation Ministry, i.e. the so-called first team of Krzysztof Lis, who in those days was laying the foundations for the privatisation of the Polish economy. Thus I supported the team with my know-how, contacts and experience. That was in the spring of Then my life entered a new phase. The law firm was named Domański Szubielska and Partners. It began developing dynamically and I simply stopped having time for anything else. K.C.: After two years of swift development G.D.: our internal structure underwent a change. We were joined by Józef Palinka and his team, which increased our potential. The firm s name was changed to the name it bears today Domański Zakrzewski Palinka. Domański for achievements, Palinka for wisdom and reflection, and Zakrzewski as the firm s founder and representative of youthful energy.

8 Znalazłem swoje miejsce I have found my place 08 Strategicznie chcieliśmy być polską kancelarią z międzynarodową renomą i o międzynarodowym zasięgu. To była misja, którą sam sformułowałem i dzisiaj, po 15 latach, zaczyna się ona spełniać. Bardzo się z tego cieszę, bo sam przekonywałem moich młodszych kolegów, że to jedyna sensowna droga. Jestem z tego dumny, podobnie jak z tego, że większość naszych partnerów swoją wiedzę i doświadczenie zdobywało w naszej kancelarii. Udowodniliśmy, że kancelaria może być miejscem, w którym kształci się prawników. K.C.: Ale kancelaria nie jest chyba jedyną Pana pasją... jakie są Pańskie pasje pozazawodowe? G.D.: Kiedyś, gdy byłem w lepszej kondycji fizycznej, dużo czasu spędzałem żeglując. Te wodne zainteresowania łączyłem z wędkarstwem. Do przeszłości należy również moja druga pasja. Byłem jednym z nielicznych prawników, którzy interesowali się mechaniką samochodową. Dzisiaj jednak nie jestem pewien, czy nadal byłbym w stanie rozłożyć samochód na czynniki pierwsze, jak robiłem to kiedyś. Nie palę się też do nowych modeli. Pozostało mi natomiast zainteresowanie sztuką. Lubię sobie kupić ładny brąz, a jeszcze bardziej ładne płótno, ale wyłącznie malarzy polskich, sprzed II wojny światowej. To może być Julian Fałat, może być Stanisław Kamocki, mam też mini kolekcję obrazów Erno Erba. Prof. Grzegorz Domański Radca prawny, Partner Jest profesorem prawa, ekspertem w dziedzinie prawa papierów wartościowych, prywatyzacji, prawa handlowego i prawa cywilnego, a także krajowego i międzynarodowego arbitrażu. Do kancelarii przystąpił w 1997 roku. Wywiad przeprowadziła Karolina Chymkowska, współpracownik firmy public relations MM Consultants, dziennikarka magazynu ESSENCE. In strategic terms, we wanted to be a Polish law firm with an international reputation and an international range. This was our mission, one that I myself planned and which today, 15 years later, we are starting to achieve. This makes me extremely happy, as it was I who convinced my younger friends that it was the only sensible road to take. I am proud of this and of the fact that the majority of our partners gained their experience and know-how in our law firm. We have proved that a law firm can be a place where lawyers are moulded. K.C.: But the law firm is not your only passion do you have any non-professional passions? G.D.: Some time ago, when I was in better physical shape, I spent a lot of time sailing and fishing. My other passion also belongs to the past. I was one of a mere handful of lawyers who were interested in car mechanics. I m not sure now, though, if I would still be able to take a car to pieces, like I used to do. I m not especially enthusiastic about the new models. I m also still interested in art. I like to buy myself a beautiful bronze and I like even more to buy beautiful paintings, though only by Polish pre-second world war painters. Maybe Julian Fałat or Stanisław Kamocki, I also have a small collection of paintings by Erno Erba. Prof. Grzegorz Domański Attorney-at-law, Partner Professor Grzegorz Domański is a professor of law, an expert in securities law, privatisation, commercial law and civil law, also Polish and international arbitration. He joined the law firm in The interview was conducted by Karolina Chymkowska from the public relations firm MM Consultants and a journalist at ES- SENCE magazine.

9 Rekomendacje Recommendations 09 Rekomendacje w publikacjach międzynarodowych: Recommendations by international publications: Chambers&Partners Chambers Global (wydanie międzynarodowe): Krzysztof A. Zakrzewski i Józef Palinka w kategorii Prawo spółek/m&a Prof. Grzegorz Domański i Józef Palinka w kategorii Postępowania sądowe Magdalena Skowrońska w kategorii Bankowość i finanse Legal 500 EMEA: Magdalena Skowrońska w kategorii Bankowość i finanse Andrzej Foltyn w kategorii Rynki kapitałowe Józef Palinka i Paweł Lewandowski w kategorii Postępowania sądowe Krzysztof Kowalczyk w kategorii Prawo konkurencji Krzysztof Zakrzewski w kategorii Prawo spółek/m&a Janina Ligner-Żeromska w kategorii Prawa na dobrach niematerialnych Lech Żyżylewski w kategorii Nieruchomości PLC: Which Lawyer?: Prof. Grzegorz Domański w kategorii Postępowania sądowe Dr Marcin Matczak w kategorii Biotechnologia Krzysztof A. Zakrzewski w kategoriach Prawo spółek/m&a i Postępowania sądowe Bogusław Kapłon w kategorii Prawo pracy Chambers&Partners Chambers Global (International edition): Krzysztof A. Zakrzewski and Józef Palinka in Corporate/M&A Prof. Grzegorz Domański and Józef Palinka in Dispute resolution Magdalena Skowrońska in Banking and finance Legal 500 EMEA: Magdalena Skowrońska in Banking and finance Andrzej Foltyn in Capital markets Józef Palinka i Paweł Lewandowski in Dispute resolution Krzysztof Kowalczyk in Competition/antitrust Krzysztof Zakrzewski in Corporate/M&A Janina Ligner-Żeromska in Intellectual property Lech Żyżylewski in Real estate PLC: Which Lawyer?: Prof. Grzegorz Domański in Dispute resolution Dr Marcin Matczak in Life sciences Krzysztof A. Zakrzewski in Corporate/M&A and Dispute resolution Bogusław Kapłon in Labour and employee

10 Nasze projekty Our projects 10 Nasze projekty Our projects Nasza kancelaria przez 15 lat swojego istnienia doradzała klientom z wielu branż. Pracowaliśmy dla firm rozpoczynających działalność, przedsiębiorstw średniej wielkości, jak i międzynarodowych korporacji i ich polskich oddziałów. Realizowaliśmy dla nich złożone i długotrwałe projekty, doradzaliśmy przy skomplikowanych transakcjach. Przedstawiamy największe i najbardziej znaczące projekty, w których prawnicy z naszej kancelarii brali udział w ciągu ostatnich lat. Throughout its 15-year history, our law firm has advised clients in many sectors. We have worked for firms starting up business, medium-sized companies, and international corporations and their Polish branches. We have carried out complex and long-term projects for them and advised them on complicated transactions. We give below a list of the largest and most important projects that our lawyers have been involved in over the past years. Doradztwo korporacyjne, restrukturyzacja i M&A Usługi dla Agros Nova Współpraca kancelarii DZP z Agros Nova Sp. z o.o. (a wcześniej Sonda S.A.) sięga 2001 roku. Kancelaria doradzała m.in. przy transakcji wniesienia przedsiębiorstwa Sonda S.A. do Agros Fortuna Sp. z o.o., przy transakcji zakupu pakietu około 60% udziałów Agros Nova Sp. z o.o. od funduszy zarządzanych przez Enterprise Investors (wartość transakcji wyniosła 251 mln PLN), a także przy negocjowaniu kredytu konsorcjalnego w wysokości 355 mln PLN. Agros Nova to czołowy producent branży spożywczej w Polsce i lider na rynku produktów owocowych. Stała współpraca z funduszami private equity Kancelaria doradzała funduszom private equity Arx Equity Partners Sp. z o.o. (dawniej DBG Eastern Europe (Polska) Sp. z o.o.) działającym w Europie Środkowo-Wschodniej oraz 3i Group plc w procesie nabycia udziałów i finansowania rozwoju Komex Sp. z o.o. właściciela sieci sklepów Wartość transakcji to 28 mln PLN. Współpraca z Arx Equity Partners Sp. z o.o. trwa nieprzerwanie od 1999 roku. W tym czasie kancelaria doradzała funduszowi w około 20 transakcjach akwizycji firm, a także ich sprzedaży, o łącznej wartości ponad 600 mln PLN. Corporate advisory, restructuring and M&A Advisory for Agros Nova DZP has co-operated with Agros Nova Sp. z o.o. (and earlier Sonda S.A.) since The law firm has, among other things, advised on the transfer of the Sonda S.A. business to the company Agros Fortuna Sp. z o.o., on the purchase of a block of approx. 60% of shares in Agros Nova Sp. z o.o. from a fund managed by Enterprise Investors (transaction value PLN 251 million), and in negotiations for a consortium loan of PLN 355 million. Agros Nova is a leading producer in the food industry in Poland and leader on the fruit products market. Regular co-operation with private equity funds The law firm has advised private equity firms Arx Equity Partners Sp. z o.o. (formerly DBG Eastern Europe (Polska) Sp. z o.o.) operating in Central and Eastern Europe and 3i Group plc on the acquisition of shares and on financing for the development of Komex Sp. z o.o. owner of the shop chain. Transaction value PLN 28 million. DZP s co-operation with Arx Equity Partners Sp. z o.o. has been ongoing since During this time the law firm has advised the funds in approx. 20 transactions to acquire and sell firms of a total value of over PLN 600 million.

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę Tadeusz Żurowski Redaktor naczelny Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę kolejnego numeru RNW. Mogę to zrobić, ponieważ niezbadane wyroki Niebios rzuciły mnie w fotel redaktora naczelnego. Wyrok

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GETIN NOBLE BANK & GETIN HOLDING RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2009 Spis treści Index 04-27 Getin Noble Bank 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter of the Supervisory Board Chairman 06 List p.o.

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI Transcript of the chat with the Polish retail investors association SII On 18 February 2015 1/10 Why have you decided to be listed on the Polish

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY

COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY The Balmain Asset Management group is one of Europe s most experienced specialist shopping centre asset managers and co-investors. Operating

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo