Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam,"

Transkrypt

1

2 Edytorial Editorial 02 Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam, Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych wraz z grupą przyjaciół stwierdziliśmy, że na rynku pojawia się miejsce dla nowoczesnej polskiej firmy zajmującej się obsługą sektora gospodarczego i inwestorów zagranicznych, świat wokół nas wyglądał zupełnie inaczej. Na początku przemian gospodarczo-ustrojowych stanowiliśmy kilkunastoosobową firmę, w której każde większe zlecenie angażowało wysiłki całego zespołu. Wtedy działaliśmy głównie jako współpracownicy sieciowych kancelarii zagranicznych, na rzecz ich poważnych klientów rozpoczynających działalność w Polsce. Ówczesne realia prawno-ekonomiczne były nawet dla najlepszych ekspertów spoza Polski zawiłe i totalnie niezrozumiałe. Teraz jest zupełnie inaczej. W ciągu minionych piętnastu lat nie tylko liczba członków zespołu, ale przede wszystkim styl naszej pracy nieustannie się zmieniały. Obecnie Klienci zlecają nam samodzielne prowadzenie spraw nie tylko w Polsce, ale również koordynowanie międzynarodowych projektów. Aby sprostać potrzebom klientów, a może nawet trochę je wyprzedzając, utworzyliśmy zespoły świadczące doradztwo dla klientów zagranicznych w ich ojczystych językach (m.in. hiszpańskim, portugalskim, włoskim, chińskim, japońskim). Jeśli chodzi o ludzi i nasze zaangażowanie w zespół, który zawsze i niezmiennie będzie dla nas najważniejszy, kładziemy nacisk na ścisłą specjalizację. Do naszego zespołu dołączają najwyższej klasy eksperci, którzy w razie potrzeby łączą swoje doświadczenie przy prowadzeniu kompleksowych transakcji. When, at the beginning of the nineties, a group of friends and I decided that there was room on the market for an innovative Polish firm in the business and foreign investment sectors, the world around us was a completely different place. At the start of the economic and regime transformation we were a firm of a few people where, when we had a big assignment, the entire team was involved in the work. At that time, we were operating mainly as co-operators with foreign law firm networks for big clients of theirs starting up business in Poland. Then, the economic and legal realities were, even for the most pre-eminent non-polish experts, complex and impossible to understand. Now, everything is different. Over the past fifteen years, not only the number of our team members but also the very style of our work has changed. Our clients now request us to run cases independently in Poland and also to co-ordinate international projects. To meet our clients needs, and maybe even to pre-empt them a little, we have created teams that provide services to foreign clients in their mother tongue (e.g. Spanish, Portuguese, Italian, Chinese, and Japanese). As regards people and our engagement in a team, which will always be the most important thing for us, we focus on specialisations. Our team is composed of experts of the highest quality who, in case of need, join forces to handle complex transactions. At the beginning of 2009 our group of over twenty partners was augmented with the arrival of Professor Michał Kulesza, a renowned specialist in issues related to public

3 Edytorial Editorial 03 Z początkiem 2009 roku do licznego, bo już ponad dwudziestoosobowego grona partnerów naszej kancelarii, dołączył Profesor Michał Kulesza, wybitny specjalista z zakresu prawa publicznego i przedsiębiorczości komunalnej, partnerstwa publiczno-prywatnego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki gruntami oraz problemów ustroju dużych miast. Mamy ambitne plany na najbliższe lata, wciąż jednak zależy nam na tym, aby zachować wartości, które nas ukształtowały. Chcemy nie tylko utrzymać pozycję lidera, co jest trudniejsze, niż samo jej zdobycie, ale też starać się, aby ciągły wzrost nie odbił się negatywnie na naszej tożsamości. Ten biuletyn stanowi klamrę zamykającą obchody 15-lecia naszej kancelarii. Powstaje dla przyjaciół firmy i klientów, którzy byli z nami przez te wszystkie lata, którym towarzyszyliśmy na kolejnych etapach rozwoju ich działalności. Powstaje też dla osób, które nie miały szansy z nami pracować, a chcielibyśmy, aby poznali nas z nieco innej strony. W końcu powstaje dla nas samych, aby uświadomić młodszej części zespołu, jak wyglądały początki, pokazać trochę inne oblicze kancelarii, niż to znane z codziennych rozmów w biegu. law, public services and investment, publicprivate partnerships, spatial planning and development, and land management and problems related to large city administration. Our plans for the near future are ambitious, though our aim continues to be to preserve the values on which our firm was founded. We not only wish to retain our leading position, which is actually more difficult than attaining it, but also to ensure that our constant growth does not have a negative effect on our identity. This bulletin marks the close of our law firm s fifteenth birthday celebrations. It is aimed at the law firm s friends and clients who have been with us throughout these years and those whom we accompanied at each new stage of their business s development. It is also for those who have not yet had the opportunity to work with us and to whom we would like to show a different face. It is also for us, to show the younger team members what things were like at the beginning, to let them see a different side from the one they know from everyday hurried conversations. Krzysztof A. Zakrzewski Partner Zarządzający Domański Zakrzewski Palinka Krzysztof A. Zakrzewski Managing Partner Domański Zakrzewski Palinka

4 Znalazłem swoje miejsce I have found my place 04 Znalazłem swoje miejsce I have found my place Profesor Grzegorz Domański opowiada o początkach polskiego rynku kapitałowego, o odrodzeniu giełdy i o trudnych zawodowych wyborach. Professor Grzegorz Domański talks about the beginnings of the Polish capital market, the rebirth of the stock exchange, and tough professional choices. Karolina Chymkowska: Bywa Pan nazywany ojcem założycielem polskiego rynku kapitałowego. Jak Pan wspomina okres przemian lat 90-tych? Prof. Grzegorz Domański: To był fascynujący czas. U schyłku lat 80-tych i w okresie tzw. pierwszego Balcerowicza mogliśmy z kolegami po fachu spożytkować naszą wiedzę prawniczą, przełożyć ją na praktykę doradczą i praktykę legislacyjną w startującej gospodarce nowego modelu. Do tej pory nasza wiedza dotycząca takiego modelu gospodarki Karolina Chymkowska: You have been called the founding father of the Polish capital market. What are your memories of the transformation in the 90s? Prof. Grzegorz Domański: It was a fascinating time. At the close of the 80s and during the so-called First Balcerowicz period, friends in the same line of work and I were able to use our legal knowledge, to put it into practice in terms of advisory and legislation in the newly created economic model. Up until then, our knowledge of this type of economic model Kancelaria była zaangażowana, wraz z kilkoma innymi dużymi kancelariami, w spór o operatora telefonii komórkowej Erę GSM. Reprezentowała również mniejszościowych udziałowców w słynnym arbitrażu przeciwko Deutsche Telecom. Obsługiwała nabycie Twojego Stylu przez Bauera transakcję niebywałą, bo zrealizowaną zaledwie w 56 godzin. Pracowała również przy pierwszym w historii przejęciu spółki polskiej przez inwestora ukraińskiego, zakupie upadającej FSO na Żeraniu przez ZAO ZAZ z Kijowa. Gazeta Prawna, 25 wrzesień 2006 r. The law firm was involved together with several other large law firms in the dispute over the Era GSM mobile phone operator. The law firm also represented minority shareholders in the famous arbitration case against Deutsche Telecom. It acted in the acquisition of Twój Styl by Bauer in a transaction that was unprecedented as it was carried out in barely 56 hours. The law firm also worked on the first ever take-over of a Polish company by a Ukrainian investor, the purchase of FSO in Żeran by ZAO ZAZ in Kiev. Gazeta Prawna, 25 September 2006

5 Znalazłem swoje miejsce I have found my place 05 była czysto teoretyczna. Nie było gdzie jej aplikować. Dopiero w połowie lat 80-tych pojawiła się potrzeba wykorzystania tej wiedzy ze strony państwowych organizacji gospodarczych. Menedżerowie sektora państwowego uznali, że mają dosyć tkwienia w skostniałych strukturach biurokratycznych, w których nie mogą niczego sensownego pokazać. Świeży powiew gospodarki rynkowej był dla nich szalenie atrakcyjny, bo niósł wyzwania. Wydarzenia związane z przemianą ustrojową przepędziły starych fachowców, w ten czy inny sposób powiązanych z odsuniętym od władzy aparatem PZPR-owskim. Szkoda, bo ci ludzie mieli przecież szansę dostosować się do nowego systemu i mogliby wiele zrobić. Tymczasem zapłacili wysoką cenę za afiljacje z dawnym reżimem, które często nie były ich wyborem. Zostały przez system wymuszone. Na ich miejsce nie pojawiła się dostateczna liczba nowych specjalistów. Odczuwaliśmy wtedy niesłychany brak kadr, które byłyby w stanie rozwijać gospodarkę rynkową. Mimo to trzeba było szybko położyć podwaliny prawne pod funkcjonowanie tej gospodarki. I to się udało. Pojawiła się ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, potem pierwsze prawo giełdowe oraz prawo rynku kapitałowego. Zostały reaktywowane w Polsce podstawowe instytucje i struktury konieczne do funkcjonowania rynków kapitałowych, czyli giełda i Komisja Papierów Wartościowych. K.C.: Jak wyglądały początki warszawskiej giełdy w nowym systemie? G.D.: Giełda to był realny byt, który powstał dzięki intelektualnym wysiłkom grona osób. Powstał nagle. Mało kto wierzył na początku, że tak wspaniale się rozwinie. Tworząc mechanizmy funkcjonowania giełdy musieliśmy sięgać do wzorców zagranicznych, mądrze korzystać z rad zagranicznych ekspertów. Okres realnego socjalizmu to była zupełna pustka, próżnia jeśli chodzi o rynki kapitałowe i instytucje z nimi związane. Wykorzystaliśmy tą próżnię, aby stworzyć coś od zera, coś bardziej doskonałego i nowatorskiego. Przeskoczyliśmy od razu kilka kroków naprzód. Przyjęliśmy na przykład system dematerializacji obrotu. Nie mogliśmy zostać w tyle w stosunku do całego cywilizowanego świata, który kwestie dematerializacji miał już dawno za sobą. Istniało ryzyko, że nie znajdziemy odpowiednich ludzi do obsługi giełdy, że sami nie podołamy. Jednak się udało. Udało się zbudować skomplikowany, sprawnie działający twór i posiadając jedynie elementarne wiadomości zrealizować w szybkim tempie założenia do tej pory niestosowane na naszym rynku. Można powiedzieć, że polski rynek kapitałowy powstał z niczego. Mawialiśmy nawet, had been purely theoretical. There had been nowhere we could use it. It was only in the mid-80s that state economic organisations began to need this knowledge. Managers in the state sector admitted that they had had enough of being stuck in a fossilised bureaucratic structure where they could not do anything sensible. The fresh breeze of the market economy was extremely appealing to them. The events surrounding the regime change drove out the old professionals, who were linked in one way or another to the fallen Communist apparatus. It was a shame really, as these people did have the chance to adapt to the new system and they could have done a lot. However, they paid a high price for their affiliation with the former regime, which had frequently not been of their choosing. They had been forced into it by the system. There were not enough new specialists to fill their places. We felt the overwhelming lack of the personnel that were needed to help develop the economy. Despite this, however, legal foundations for the economy had to be speedily laid. And it worked. The act on the privatisation of state-owned enterprises was passed, then the first stock market and capital market laws. The basic institutions and structures needed for the functioning of capital markets were revived in Poland, namely the stock market and the Securities Commission. K.C.: Tell us about the beginnings of the Warsaw Stock Exchange in the new system. G.D.: The stock exchange was a real phenomenon that came about thanks to the intellectual efforts of a group of people. It came about very suddenly. At the beginning hardly anyone believed that it would develop so splendidly. When creating the mechanisms for stock market operation, we had to turn to foreign examples and wisely apply the advice of foreign experts. The period of real socialism had been an utter void, a vacuum in terms of capital markets and related institutions. We used this vacuum to create something from nothing, something more ideal and innovative. Thus we were already several steps ahead. For example, we adopted the securities dematerialisation system. We could not lag behind the entire civilised world, which already had the issue of dematerialisation far behind it. There was a risk that we would not find the appropriate people to serve the market, that we would not manage. But we did. We managed to build a complex, effectively operating creation and, having only elementary knowledge, to quickly implement assumptions that had not previously been applied on our market. You could say that the Polish capital market arose from nothing. We even used

6 Znalazłem swoje miejsce I have found my place 06 parafrazując Mrożka, że nic nie powstaje z niczego... z wyjątkiem giełdy (śmiech). K.C.: Panu udało się znakomicie odnaleźć w zmieniającej się rzeczywistości. G.D.: Miałem to szczęście, że moje zawodowe zainteresowania związane z problematyką prawa handlowego i spółek w naturalny sposób predestynowały mnie do roli doradcy przy najpilniejszych sprawach legislacyjnych. Zostałem kontraktowym doradcą rządu w ekipie wicepremiera Balcerowicza. Grzegorz Domański to był taki Michał Boni tamtych czasów, z tym że nie od spraw socjalnych, tylko od rynku. Udało mi się dokonać paru rzeczy, ale wszystkie robiłem z pozycji zewnętrznego doradcy. Nigdy nie byłem urzędnikiem państwowym. K.C.: Dlatego ekipa Balcerowicza była Panu bliska? G.D.: Ekipa Balcerowicza miała w dużej mierze, tak jak ja, poglądy liberalne. W duchu klasycznego liberalizmu przetrwała do 1998 roku, kiedy Balcerowicz po raz drugi został wicepremierem. Reaktywował wtedy zespół ludzi, z którymi chciał realizować swój drugi plan. Zostałem członkiem komitetu politycznego wicepremiera. Bardzo miło wspominam Annę Fornalczyk, pierwszego profesjonalnego Prezesa Urzędu Antymonopolowego, Waldemara Kuczyńskiego, Ministra Przekształceń Własnościowych, dziś znakomitego publicystę, i ś. p. Krzysztofa Lisa, Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych. Wszyscy oni wrócili i skrzyknęli pozostałych współpracowników. Wróciłem i ja. K.C.: Jednak wówczas miał już Pan inne absorbujące zajęcia związane z działalnością w kancelarii. G.D.: Tak, wtedy byłem już związany z DZP. Trzeba szczerze powiedzieć, że głębokie zaangażowanie w pracę doradczą w DZP trochę kłóciło się z doradztwem dla rządu. Trzeba było dokonać pewnych wyborów. K.C.: Wyborów związanych również z Pana zaangażowaniem w giełdę? G.D.: Mogłem wtedy kandydować na kolejną kadencję prezesa Rady Giełdy. Nie zrobiłem tego. W końcu jeżeli organ, któremu przewodniczę podejmuje decyzję o dopuszczeniu na giełdę jakiejś firmy, a ja potem siadam w kancelarii do rozmowy z tym samym petentem, który prosi mnie o radę, jak jego firmę na giełdę wprowadzić to już jest satyra. Musiałem z czegoś zrezygnować i zrezygnowałem z działalności w strukturach giełdowych. Musiałem to zrobić, chociaż świetnie się tam czułem, miałem wielu przyjaciół, traktowałem giełdę jako instytucję, do której reaktywacji i wzrostu osobiście się przyczyniłem. Giełda pożegnała mnie jako honorowego członka. to say, citing Mrożek, that nothing comes from nothing except the stock market. K.C.: You fitted perfectly into this changing reality. G.D.: I was lucky that, given my professional interests, namely, commercial and corporate law issues, I was predestined for the role of adviser on the most pressing legislative matters. I become a contract government adviser in the team of deputy prime minister Balcerowicz. Grzegorz Domański was a kind of Michał Boni of the time, though in market, not social, affairs. I was able to do a few things but everything I did was from the position of external adviser. I was never a state official. K.C.: Why was Balcerowicz s team so close to your heart? G.D.: Balcerowicz s team had to a great extent as I did a liberal outlook. It lasted, in the spirit of classic liberalism, until 1998, when Balcerowicz became deputy prime minister for the second time. He then reactivated the team of people with whom he wanted to implement his second plan. I became a member of the deputy prime minister s policy committee. I have good memories of Anna Fornalczyk, the first professional President of the Anti-Monopoly Office, Waldemar Kuczyński, Privatisation Minister, today an outstanding publicist, and Krzysztof Lis, who is unfortunately no longer with us, but was the Government Attorney for Privatisation. They all came back and got other co-workers to help. And I came back too. K.C.: But at that time you had other absorbing things to do regarding the law firm. G.D.: Yes, I had already become involved with DZP. And I have to admit that my serious engagement in advisory work for DZP was slightly at odds with my advisory for the government. I had to make certain choices. K.C.: Choices that were also related to your involvment with the stock market? G.D.: I had a chance at that time of standing for a subsequent term as president of the Stock Exchange Commission. I didn t do so. After all, if the authority that I was chairman of decided to admit a company to the stock exchange and I then held talks in the law firm with the same petitioner that had asked me to advise on how to list his company well, that would be a bit much. I had to resign from something and I chose to resign from my stock market activities. I had to do it, although I felt good there, I had a lot of friends, I regarded the stock market as an institution for whose rebirth and development I was personally responsible. When I left I was made an honorary member.

7 Znalazłem swoje miejsce I have found my place 07 K.C.: W tym czasie powoli wygasały Pańskie zaangażowania rządowe. G.D.: Moje zaangażowanie rządowe w czasach drugiego Balcerowicza nie było już tak intensywne, chociaż miałem swój udział np. w zmianach prawa, które regulowało inwestycje zagraniczne w Polsce. Kiedy zniknęły ostatnie ślady poprzedniego systemu prawnego, ten moment wyznaczył dla mnie chwilę, kiedy w Polsce w końcu zrobiło się normalnie. Powiódł się wysiłek podjęty w latach 90-tych polegający na płynnym przechodzeniu z gospodarki czasów realnego socjalizmu do gospodarki rynkowej. K.C.: Jak Pan wspomina początki funkcjonowania kancelarii na rynku? G.D.: Prawnik, podobnie jak medyk, potrzebuje pracy z pacjentem, inaczej zjeżdża na tory czystej teorii, nie przystającej często do rzeczywistości. Przez kilka lat współpracowałem z amerykańską kancelarią, która należała do pionierskich w Warszawie kancelarii sieciowych. Był to także okres, w którym wygasły moje zaangażowania rządowe. Byłem natomiast wtedy mocno związany z uniwersytetem. Od niedawna byłem profesorem, miałem grupę seminarzystów na nowo utworzonym, ciężko pracującym na swoją markę Wydziale Zarządzania. W kancelarii pełniłem rolę pracownika sztabowego, doradzając w sprawach związanych z prawem spółek i prawem rynku kapitałowego. Na przełomie 1992/1993 roku moi młodsi koledzy z uniwersytetu i z urzędniczych kręgów rządowych stworzyli nową kancelarię. W tym gronie była m.in. Dorota Szubielska, znakomity podatkowiec, uprzednio również współpracująca z Leszkiem Balcerowiczem oraz Krzysztof Zakrzewski. Krzysztof był wcześniej związany z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych i Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, czyli tzw. pierwszą ekipą Krzysztofa Lisa, która w tamtym czasie budowała podstawy procesu prywatyzacji polskiej gospodarki. Wspomogłem więc zespół moją wiedzą, kontaktami i doświadczeniem. To była wiosna 1997 roku. Wtedy rozpoczął się dla mnie nowy okres w życiu. Kancelaria przyjęła nazwę Domański Szubielska i Wspólnicy. Zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać, a na inny rodzaj działalności przestałem mieć czas. K.C.: Po dwóch latach szybkiego rozwoju G.D.: doszło do zmiany struktury wewnętrznej. Dołączył do nas Józef Palinka wraz z zespołem, zwiększając nasz potencjał. Nazwa spółki zmieniła się na dzisiejszą Domański Zakrzewski Palinka. Domański za zasługi, Palinka za mądrość i refleks, a Zakrzewski jako założyciel firmy i reprezentacja energicznej młodości. K.C.: You were also becoming less and less involved in government affairs. G.D.: My involvement in government during the second Balcerowicz was not quite as intensive, though I did play a part, for example, in amending the laws regulating foreign investment in Poland. It was when the very last traces of the previous legal system finally disappeared that I felt Poland had become normal as a result of the efforts made in the 90s for a smooth transition from a socialist to a market economy. K.C.: What do you remember most about the beginnings of law firms on the market? G.D.: Just like a doctor, a lawyer needs to work with a patient, otherwise he veers off down the track of pure theory, hardly even stopping to look at reality. For several years I co-operated with an American law firm, which was one of the pioneers of law firm networks in Warsaw. This was also the time that my government engagements ended. However, I was then heavily involved with the university. I had only recently become a professor and I had a group of seminar students in the newly opened Management Faculty. In the law firm my role was that of staff officer, advising on issues involving corporate law and capital market law. At the end of 1992/beginning of 1993 some of my younger friends from the university and from government circles set up a new law firm. These included Dorota Szubielska, an outstanding tax adviser who had also previously worked with Leszek Balcerowicz, and Krzysztof Zakrzewski. Krzysztof had earlier been involved with the Office of the Government Attorney for Privatisation and the Privatisation Ministry, i.e. the so-called first team of Krzysztof Lis, who in those days was laying the foundations for the privatisation of the Polish economy. Thus I supported the team with my know-how, contacts and experience. That was in the spring of Then my life entered a new phase. The law firm was named Domański Szubielska and Partners. It began developing dynamically and I simply stopped having time for anything else. K.C.: After two years of swift development G.D.: our internal structure underwent a change. We were joined by Józef Palinka and his team, which increased our potential. The firm s name was changed to the name it bears today Domański Zakrzewski Palinka. Domański for achievements, Palinka for wisdom and reflection, and Zakrzewski as the firm s founder and representative of youthful energy.

8 Znalazłem swoje miejsce I have found my place 08 Strategicznie chcieliśmy być polską kancelarią z międzynarodową renomą i o międzynarodowym zasięgu. To była misja, którą sam sformułowałem i dzisiaj, po 15 latach, zaczyna się ona spełniać. Bardzo się z tego cieszę, bo sam przekonywałem moich młodszych kolegów, że to jedyna sensowna droga. Jestem z tego dumny, podobnie jak z tego, że większość naszych partnerów swoją wiedzę i doświadczenie zdobywało w naszej kancelarii. Udowodniliśmy, że kancelaria może być miejscem, w którym kształci się prawników. K.C.: Ale kancelaria nie jest chyba jedyną Pana pasją... jakie są Pańskie pasje pozazawodowe? G.D.: Kiedyś, gdy byłem w lepszej kondycji fizycznej, dużo czasu spędzałem żeglując. Te wodne zainteresowania łączyłem z wędkarstwem. Do przeszłości należy również moja druga pasja. Byłem jednym z nielicznych prawników, którzy interesowali się mechaniką samochodową. Dzisiaj jednak nie jestem pewien, czy nadal byłbym w stanie rozłożyć samochód na czynniki pierwsze, jak robiłem to kiedyś. Nie palę się też do nowych modeli. Pozostało mi natomiast zainteresowanie sztuką. Lubię sobie kupić ładny brąz, a jeszcze bardziej ładne płótno, ale wyłącznie malarzy polskich, sprzed II wojny światowej. To może być Julian Fałat, może być Stanisław Kamocki, mam też mini kolekcję obrazów Erno Erba. Prof. Grzegorz Domański Radca prawny, Partner Jest profesorem prawa, ekspertem w dziedzinie prawa papierów wartościowych, prywatyzacji, prawa handlowego i prawa cywilnego, a także krajowego i międzynarodowego arbitrażu. Do kancelarii przystąpił w 1997 roku. Wywiad przeprowadziła Karolina Chymkowska, współpracownik firmy public relations MM Consultants, dziennikarka magazynu ESSENCE. In strategic terms, we wanted to be a Polish law firm with an international reputation and an international range. This was our mission, one that I myself planned and which today, 15 years later, we are starting to achieve. This makes me extremely happy, as it was I who convinced my younger friends that it was the only sensible road to take. I am proud of this and of the fact that the majority of our partners gained their experience and know-how in our law firm. We have proved that a law firm can be a place where lawyers are moulded. K.C.: But the law firm is not your only passion do you have any non-professional passions? G.D.: Some time ago, when I was in better physical shape, I spent a lot of time sailing and fishing. My other passion also belongs to the past. I was one of a mere handful of lawyers who were interested in car mechanics. I m not sure now, though, if I would still be able to take a car to pieces, like I used to do. I m not especially enthusiastic about the new models. I m also still interested in art. I like to buy myself a beautiful bronze and I like even more to buy beautiful paintings, though only by Polish pre-second world war painters. Maybe Julian Fałat or Stanisław Kamocki, I also have a small collection of paintings by Erno Erba. Prof. Grzegorz Domański Attorney-at-law, Partner Professor Grzegorz Domański is a professor of law, an expert in securities law, privatisation, commercial law and civil law, also Polish and international arbitration. He joined the law firm in The interview was conducted by Karolina Chymkowska from the public relations firm MM Consultants and a journalist at ES- SENCE magazine.

9 Rekomendacje Recommendations 09 Rekomendacje w publikacjach międzynarodowych: Recommendations by international publications: Chambers&Partners Chambers Global (wydanie międzynarodowe): Krzysztof A. Zakrzewski i Józef Palinka w kategorii Prawo spółek/m&a Prof. Grzegorz Domański i Józef Palinka w kategorii Postępowania sądowe Magdalena Skowrońska w kategorii Bankowość i finanse Legal 500 EMEA: Magdalena Skowrońska w kategorii Bankowość i finanse Andrzej Foltyn w kategorii Rynki kapitałowe Józef Palinka i Paweł Lewandowski w kategorii Postępowania sądowe Krzysztof Kowalczyk w kategorii Prawo konkurencji Krzysztof Zakrzewski w kategorii Prawo spółek/m&a Janina Ligner-Żeromska w kategorii Prawa na dobrach niematerialnych Lech Żyżylewski w kategorii Nieruchomości PLC: Which Lawyer?: Prof. Grzegorz Domański w kategorii Postępowania sądowe Dr Marcin Matczak w kategorii Biotechnologia Krzysztof A. Zakrzewski w kategoriach Prawo spółek/m&a i Postępowania sądowe Bogusław Kapłon w kategorii Prawo pracy Chambers&Partners Chambers Global (International edition): Krzysztof A. Zakrzewski and Józef Palinka in Corporate/M&A Prof. Grzegorz Domański and Józef Palinka in Dispute resolution Magdalena Skowrońska in Banking and finance Legal 500 EMEA: Magdalena Skowrońska in Banking and finance Andrzej Foltyn in Capital markets Józef Palinka i Paweł Lewandowski in Dispute resolution Krzysztof Kowalczyk in Competition/antitrust Krzysztof Zakrzewski in Corporate/M&A Janina Ligner-Żeromska in Intellectual property Lech Żyżylewski in Real estate PLC: Which Lawyer?: Prof. Grzegorz Domański in Dispute resolution Dr Marcin Matczak in Life sciences Krzysztof A. Zakrzewski in Corporate/M&A and Dispute resolution Bogusław Kapłon in Labour and employee

10 Nasze projekty Our projects 10 Nasze projekty Our projects Nasza kancelaria przez 15 lat swojego istnienia doradzała klientom z wielu branż. Pracowaliśmy dla firm rozpoczynających działalność, przedsiębiorstw średniej wielkości, jak i międzynarodowych korporacji i ich polskich oddziałów. Realizowaliśmy dla nich złożone i długotrwałe projekty, doradzaliśmy przy skomplikowanych transakcjach. Przedstawiamy największe i najbardziej znaczące projekty, w których prawnicy z naszej kancelarii brali udział w ciągu ostatnich lat. Throughout its 15-year history, our law firm has advised clients in many sectors. We have worked for firms starting up business, medium-sized companies, and international corporations and their Polish branches. We have carried out complex and long-term projects for them and advised them on complicated transactions. We give below a list of the largest and most important projects that our lawyers have been involved in over the past years. Doradztwo korporacyjne, restrukturyzacja i M&A Usługi dla Agros Nova Współpraca kancelarii DZP z Agros Nova Sp. z o.o. (a wcześniej Sonda S.A.) sięga 2001 roku. Kancelaria doradzała m.in. przy transakcji wniesienia przedsiębiorstwa Sonda S.A. do Agros Fortuna Sp. z o.o., przy transakcji zakupu pakietu około 60% udziałów Agros Nova Sp. z o.o. od funduszy zarządzanych przez Enterprise Investors (wartość transakcji wyniosła 251 mln PLN), a także przy negocjowaniu kredytu konsorcjalnego w wysokości 355 mln PLN. Agros Nova to czołowy producent branży spożywczej w Polsce i lider na rynku produktów owocowych. Stała współpraca z funduszami private equity Kancelaria doradzała funduszom private equity Arx Equity Partners Sp. z o.o. (dawniej DBG Eastern Europe (Polska) Sp. z o.o.) działającym w Europie Środkowo-Wschodniej oraz 3i Group plc w procesie nabycia udziałów i finansowania rozwoju Komex Sp. z o.o. właściciela sieci sklepów Wartość transakcji to 28 mln PLN. Współpraca z Arx Equity Partners Sp. z o.o. trwa nieprzerwanie od 1999 roku. W tym czasie kancelaria doradzała funduszowi w około 20 transakcjach akwizycji firm, a także ich sprzedaży, o łącznej wartości ponad 600 mln PLN. Corporate advisory, restructuring and M&A Advisory for Agros Nova DZP has co-operated with Agros Nova Sp. z o.o. (and earlier Sonda S.A.) since The law firm has, among other things, advised on the transfer of the Sonda S.A. business to the company Agros Fortuna Sp. z o.o., on the purchase of a block of approx. 60% of shares in Agros Nova Sp. z o.o. from a fund managed by Enterprise Investors (transaction value PLN 251 million), and in negotiations for a consortium loan of PLN 355 million. Agros Nova is a leading producer in the food industry in Poland and leader on the fruit products market. Regular co-operation with private equity funds The law firm has advised private equity firms Arx Equity Partners Sp. z o.o. (formerly DBG Eastern Europe (Polska) Sp. z o.o.) operating in Central and Eastern Europe and 3i Group plc on the acquisition of shares and on financing for the development of Komex Sp. z o.o. owner of the shop chain. Transaction value PLN 28 million. DZP s co-operation with Arx Equity Partners Sp. z o.o. has been ongoing since During this time the law firm has advised the funds in approx. 20 transactions to acquire and sell firms of a total value of over PLN 600 million.

11 Nasze projekty Our projects 11 Doradztwo dla ATM S.A. Kancelaria doradzała ATM S.A. przy transakcji objęcia udziałów Linx Telecommunications B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Umowa, która została podpisana w maju 2007 roku dotyczyła objęcia 22% udziałów holenderskiego operatora za kwotę 66 mln PLN. Dla ATM inwestycja miała charakter strategiczny, pozwoliła na pełniejsze wykorzystanie dotychczasowych kompetencji ATM i mariaż z agresywną, bardzo efektywną strategią rynkową Linxa. Dzięki tej transakcji przed ATM otworzyła się możliwość zaoferowania kompletnego portfela usług związanych z telekomunikacją na dynamicznie rozwijających się rynkach, takich jak Rosja, Ukraina i państwa nadbałtyckie. Pierwsze transgraniczne połączenie spółek W październiku 2008 roku zakończył się pionierski projekt połączenia transgranicznego Caresbac Seaf-Polska Sp. z o.o. ze spółką prawa luksemburskiego. Połączenie zostało zakończone zaledwie 3 miesiące po wejściu w życie zmiany przepisów kodeksu spółek handlowych umożliwiających łączenie się spółek mających siedziby w różnych państwach. Było to pierwsze połączenie transgraniczne zarejestrowane w sądzie warszawskim. Przejęcie sieci Silver Screen przez Multikino DZP świadczyło usługi doradztwa prawnego na rzecz Grupy ITI przy transakcji przejęcia przez Multikino S.A. sieci kin Silver Screen i nabycia przez wspólnika Silver Screen mniejszościowego pakietu akcji Multikino. Jest to dotychczas największa transakcja typu M&A na rynku kinowym w Polsce. Została ona zamknięta 30 czerwca 2008 roku, a jej wartość to 130 mln PLN. Prace dla największej firmy odzieżowej świata Od 2004 roku trwa współpraca kancelarii ze szwedzką spółką H&M Hennes&Mauritz największą firmą odzieżową na świecie. DZP doradzało spółce przy wchodzeniu sieci H&M na rynek polski, a obecnie świadczy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa korporacyjnego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz doradza w kwestiach marketingowych. DZP reprezentuje H&M przed organami administracyjnymi oraz sądami. Kancelaria doradzała przy uruchamianiu kolejnych sklepów H&M w Polsce, nowej inwestycji H&M i budowie centrum logistycznego koło Poznania. Rozwój Advisory for ATM S.A. The law firm advised ATM S.A. on the take-up of shares in Linx Telecommunications B.V. with its registered office in Amsterdam. The agreement signed in May 2007 covered the take-up of 22% of the Dutch operator s shares at a price of PLN 66 million. For ATM the investment was a strategic move, enabling it to make fuller use of ATM s skills and Linx s aggressive, highly effective market strategy. This transaction opened up the opportunity for ATM to offer a full portfolio of telecommunications services on dynamically developing markets in Russia, Ukraine and the Baltic states. First cross-border company merger October 2008 saw the finalising of a pioneer project involving the cross-border merger of Caresbac Seaf-Polska Sp. z o.o. with a Luxemburg law company. The merger was closed barely 3 months after amendments to the Code of Commercial Companies had come into effect allowing mergers between companies based in different states. This was the first cross-border merger registered in Warsaw courts. Take-over of Silver Screen chain by Multikino DZP provided legal advice to the ITI Group on the take-over by Multikino S.A. of the Silver Screen cinema chain and the acquisition by a Silver Screen shareholder of a minority block of Multikino shares. To date, this is the largest M&A transaction ever carried out on the cinema market in Poland. It was finalised on 30 June 2008 at a transaction value of PLN 130 million. Work for the WORLD S largest clothing firm Since 2004 the law firm has worked with the Swedish company H&M Hennes&Mauritz, the largest clothing firm in the world. DZP has advised the company on its launch on the Polish market and currently renders comprehensive legal advice on corporate law, labour law, intellectual property law, personal data protection and marketing issues. DZP represents H&M before administrative and judicial authorities. The law firm has advised on the start-up of successive H&M shops in Poland, a new investment carried out by H&M, and the construction of a logistics centre near Poznan. H&M in

12 Nasze projekty Our projects 12 H&M w Polsce ma charakter organiczny grupa rozpoczęła od założenia w Warszawie spółki zajmującej się koordynacją planowanej działalności, zakładaniem i prowadzeniem sklepów H&M w Polsce oraz kompletowaniem pracowników. Następnie utworzona spółka zajęła się otwieraniem sklepów H&M początkowo w głównych ośrodkach miejskich w Polsce (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie czy Gdańsku), stopniowo obejmując swoją działalnością mniejsze miejscowości (np. Olsztyn czy Konin). Ów organiczny rozwój odbywał się we współpracy i przy wsparciu ze strony kancelarii. Najwyższa wartość transakcji na warszawskim rynku nieruchomości W 2006 roku kancelaria była doradcą PLL LOT S.A. w transakcji sprzedaży udziałów w LIM Sp. z o.o. oraz przy sprzedaży budynku Marriott w Warszawie. Wartość transakcji to 420 mln PLN. Współpraca z grupą Saint-Gobain Kancelaria od ponad 10 lat świadczy pomoc prawną na rzecz grupy Saint-Gobain w Polsce. W tym okresie kancelaria doradzała przy prowadzeniu sporu inwestycyjnego z Rzeczpospolitą Polską w rozumieniu polsko-francuskiej umowy w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji oraz przy przygotowywaniu i negocjacjach istotnych umów handlowych. Kancelaria świadczyła także pomoc prawną przy realizacji szeregu inwestycji budowlanych, w tym budowy nowej linii do wytopu szkła float w Dąbrowie Górniczej, gdzie wartość inwestycji przekraczała 500 mln PLN. DZP doradzało w procesach restrukturyzacji, w tym połączeniach: Aurys Lustra Sp. z o.o. z Glaspol Sp. z o.o., Saint- Gobain Isover Polska Sp. z o.o. z Rigips-Polska Stawiany Sp. z o.o., Huty Szkła Jaroszowiec Sp. z o.o. z Gloss World Sp. z o.o. oraz Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z Saint-Gobain Ecophon Sp. z o.o., Saint-Gobain Weber Terranova Sp. z o.o. i Maxit Sp. z o.o. W przypadku ostatniej z tych fuzji łączna wartość księgowa łączących się spółek wynosiła około 550 mln PLN. Kancelaria uczestniczyła także jako doradca przy dokonywanych przez Saint-Gobain przejęciach m.in. przy zakupie Fabryki Materiałów i Wyrobów Ściernych Korund S.A., Huty Szkła Jaroszowiec Sp. z o.o. czy Gloss World Sp. z o.o. Wartość i zasięg inwestycji Saint-Gobain w Polsce plasuje tą grupę w ścisłej czołówce inwestorów zagranicznych. Poland has developed along organic lines; the group began by opening a company in Warsaw to co-ordinate the business planned, to open and run H&M shops in Poland, and to recruit employees. This newly formed company then went on to open H&M shops, first in major towns in Poland (e.g. Warsaw, Poznan, Katowice, Krakow and Gdansk), then gradually extending its operations to smaller towns (e.g. Olsztyn and Konin). This organic development took place with the co-operation and support of the law firm. Highest value transaction on the Warsaw real estate market In 2006 the law firm advised PLL LOT S.A. on the sale of shares in the company LIM Sp. z o.o. and on the sale of the Marriott building in Warsaw. Transaction value PLN 420 million. Co-operation with the Saint-Gobain group For over 10 years now the law firm has provided legal assistance to the Saint-Gobain group in Poland, advising on an investment dispute with the Republic of Poland under the Polish-French treaty on the promotion and protection of investments, and in the preparation and negotiation of key trade agreements. The law firm has also advised on the implementation of a range of construction investments, including the construction of a new float glass production line in Dąbrowa Górnicza, where the value of the investment exceeded PLN 500 million. DZP advised in the restructuring process covering the following mergers: Aurys Lustra Sp. z o.o. with Glaspol Sp. z o.o., Saint-Gobain Isover Polska Sp. z o.o. with Rigips-Polska Stawiany Sp. z o.o., Huta Szkła Jaroszowiec Sp. z o.o. with Gloss World Sp. z o.o. and Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. with Saint-Gobain Ecophon Sp. z o.o., Saint-Gobain Weber Terranova Sp. z o.o. and Maxit Sp. z o.o. The book value of the companies in the last of these mergers was approx. PLN 550 million. The law firm also took part as adviser to Saint-Gobain in the acquisitions of, e.g. Fabryka Materiałów i Wyrobów Ściernych Korund S.A., Huta Szkła Jaroszowiec Sp. z o.o. and Gloss World Sp. z o.o. The value and range of Saint-Gobain s investments in Poland puts the group at the forefront of foreign investors.

13 Nasze projekty Our projects 13 Własność intelektualna Negocjacje dla firmy teleinformatycznej Na przełomie 2007 i 2008 roku kancelaria negocjowała umowę na wdrożenie i utrzymanie SAP HR dla Atos Origin It Services Polska Sp. z o.o. Była to jedna z największych umów w tym czasie na rynku. Atos Origin jest jedną z największych na rynku polskim firm teleinformatycznych, w tym odpowiedzialną za całościowe przygotowanie software na Igrzyska Olimpijskie, m.in. w Pekinie jako partner MKOL. Stała współpraca z Gino Rossi W ramach stałego doradztwa dla Gino Rossi S.A. kancelaria reprezentuje klienta w międzynarodowych i wspólnotowych postępowaniach w 15 różnych krajach, włącznie z negocjacjami biznesowymi z jednym z największych koncernów na rynku dóbr luksusowych. Doradztwo dla Unistraw International Kancelaria doradza i reprezentuje Unistraw International Pty Ltd. w zakresie ochrony wspólnotowych wzorów przemysłowych i znaków towarowych na terytorium Polski. Projekt ma charakter międzynarodowy i dotyczy jednego z najbardziej rozpoznawanych znaków towarowych produktów żywieniowych dla dzieci. Stała współpraca z Visą Kancelaria prowadzi stałą i wyłączną obsługę na rzecz Visa International Service Association w zakresie kwestii rejestracyjnych znaków towarowych na terenie Polski. Nieruchomości Doradztwo dla Martinsa-Fadesa Od 2004 roku kancelaria współpracuje z hiszpańskim inwestorem z branży deweloperskiej Martinsa-Fadesa S.A. (dawniej Fadesa Inmobiliaria S.A.). DZP doradzało przy założeniu spółki joint-venture z Prokom Investments S.A., a obecnie świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie nabywania i zagospodarowywania nieruchomości, finansowania projektów inwestycyjnych, tworzenia struktur realizacji transakcji i bieżącego doradztwa korporacyjnego. W chwili obecnej inwestor wspólnie z Polnord S.A., za pośrednictwem polskich spółek celowych, realizuje trzy inwestycje mieszkaniowe (z funkcjami usługowymi) tj. Ostoja Wilanów w Warszawie-Wilanowie (wchodząca w skład Intellectual property Negotiations for tele-it firm At the end of 2007 beginning of 2008 the law firm negotiated a SAP HR implementation and maintenance agreement for Atos Origin IT Services Polska Sp. z o.o. This agreement was one of the largest agreements on the market at the time. Atos Origin is one of the biggest tele-it firms on the Polish market and was responsible for providing the software for the Beijing Olympics as an IOC partner. Regular co-operation with Gino Rossi As part of its work for Gino Rossi S.A. the law firm represents its client in international and community proceedings in 15 different countries, e.g. in business negotiations with one of the biggest luxury goods concerns on the market. Advisory for Unistraw International The law firm advises and acts for Unistraw International Pty Ltd. in community protection of industrial designs and trademarks on the territory of Poland. This is an international project and covers one of the most well known children s food trademarks. Regular co-operation with Visa The law firm is permanent adviser to Visa International Service Association on issues related to trademark registration in Poland. Real estate Advisory for Martinsa-Fadesa The law firm has co-operated with Martinsa-Fadesa S.A. (formerly Fadesa Inmobiliaria S.A.), a Spanish investor in the development sector, since DZP has advised on the formation of a joint venture with Prokom Investments S.A., and is currently providing full-range services in the acquisition and development of real estate, investment project financing, devising transaction structures and day-to-day corporate advice. Operating through Polish special purpose companies, the investor along with Polnord S.A. currently has three residential (with service facilities) investments underway, i.e. Ostoja Wilanów in Warsaw-Wilanów (making

14 Nasze projekty Our projects 14 kompleksu Miasteczko Wilanów), Villa Botanica w Warszawie- Powsinie i Osiedle Innova we Wrocławiu. Rekordowy najem Kancelaria DZP reprezentowała Harmony Office Center Sp. z o.o. i EKO-PARK S.A. w negocjacjach umowy najmu powierzchni biurowych w kompleksie biurowym Harmony Office Center w Warszawie z Bankiem Millennium S.A. Transakcja, która zakończyła się w 2007 roku, była w tamtym czasie rekordową w historii polskiego rynku powierzchni biurowych jeśli chodzi o wielkość wynajętej jednorazowo powierzchni. Dotyczyła ona zespołu trzech pięciopiętrowych budynków klasy A budowanych na Mokotowie. Odzyskanie budynku Hotelu Europejskiego 1 września 2005 roku, dzięki doradztwu działu nieruchomościowego kancelarii DZP, firma Hotel Europejski w Warszawie S.A., należąca do spadkobierców przedwojennych akcjonariuszy, po wielu latach starań odzyskała budynek Hotelu Europejskiego położonego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13. Kancelaria z sukcesem reprezentowała wskazaną spółkę w szeregu postępowań sądowych i administracyjnych, które doprowadziły ostatecznie do zwrotu nieruchomości Hotelu Europejskiego jej prawowitemu właścicielowi. Doradztwo inwestycyjne dla grupy CASINO Od 2000 roku kancelaria świadczy usługi doradcze na rzecz grupy CASINO, w szczególności Mayland Real Estate Sp. z o.o., (dawniej Geant Polska Sp. z o.o.), której przedmiotem działalności była w szczególności sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych i przemysłowych w hipermarketach, a obecnie jest realizacja projektów inwestycyjnych polegających na budowie nowoczesnych, wielofunkcyjnych centrów handlowych. DZP doradzało m.in. przy przeprowadzeniu kilkustopniowej restrukturyzacji wewnątrzgrupowej, przy transakcji sprzedaży galerii handlowych znajdujących się w centrach handlowych, przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, na których budowane były centra handlowe oraz przy bieżącym zarządzaniu centrami handlowymi i wynajmie lokali handlowo-usługowych. Stała współpraca z Simon-Ivanhoe W 2006 roku kancelaria rozpoczęła współpracę z grupą Simon-Ivanhoe (dawnej ERE) prowadzącą działalność inwestycyjną i deweloperską, specjalizującą się w budowie i zarządzaniu nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami handlowymi. DZP up the Miasteczko Wilanów complex), Villa Botanica in Warsaw-Powsin and Osiedle Innova in Wrocław. Record lease DZP represented the companies Harmony Office Center Sp. z o.o. and EKO-PARK S.A. in negotiating an agreement for the lease of office space in the Harmony Office Center in Warsaw with Bank Millennium S.A. The transaction, which was finalised in 2007, was a record at the time in the history of the Polish office space market in terms of area leased. It covered a complex of three 5-storey class A buildings in Mokotów. Recovery of Hotel Europejski building On 1 September 2005, thanks to the advice given by the real estate team at DZP and after many years of effort, the Hotel Europejski building in Warsaw at ul. Krakowskie Przedmieście 13 was finally restored to Hotel Europejski w Warszawie S.A., owned by the heirs of the pre-war shareholders. The law firm successfully represented the company in a range of both judicial and administrative proceedings which ultimately led to the Hotel Europejski being restored to its rightful owners. Investment advisory for CASINO group The law firm has advised the CASINO group, specifically Mayland Real Estate Sp. z o.o. (formerly Geant Polska Sp. z o.o.), since The group s main business is the retail sale of food and industrial products in hypermarkets. It is currently carrying out investment projects involving the construction of modern, multifunctional shopping centres. Some of the projects DZP has advised the group on are a staged intra-group restructuring, the sale of shopping galleries in shopping centres, the acquisition and sale of real estate on which shopping centres stand, the day-to-day management of shopping centres, and the lease of commercial and service premises. Permanent co-operation with Simon-Ivanhoe In 2006 the law firm entered into co-operation with the Simon-Ivanhoe group (formerly ERE), which runs investment and development business and specialises in the construction and management of modern multifunctional shopping centres. DZP has provided legally advisory services on, e.g. the

15 Nasze projekty Our projects 15 świadczyło usługi doradztwa prawnego m.in. przy restrukturyzacji polskiej części grupy kapitałowej, której celem było przygotowanie sprzedaży części centrów handlowych inwestorowi zewnętrznemu oraz przy restrukturyzacji kredytów udzielonych na finansowanie nabycia nieruchomości i budowy centrów handlowych. Rynki kapitałowe i instytucje finansowe Współpraca z Getin Holding jedną z największych instytucji finansowych W ramach współpracy z Getin Holding S.A. kancelaria w latach doradzała m.in. przy 5 publicznych emisjach akcji o łącznej wartości 2,2 mld PLN, w tym przy publicznej emisji akcji serii M i L połączonej z emisją warrantów subskrypcyjnych. Emisja ta skierowana była w Stanach Zjednoczonych do kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych, poza terytorium Stanów Zjednoczonych do inwestorów instytucjonalnych oraz w Polsce do inwestorów kwalifikowanych. Wartość transakcji opiewała na 1,4 mld PLN. Doradztwo dla New World ResOurces Kancelaria pełniła rolę doradcy New World Resources (kopalnie węgla kamiennego w Europie Środkowej) w zakresie polskiego prawa przy pierwszej publicznej emisji akcji spółki (IPO). Akcje spółki zostały wprowadzone na rynki podstawowe London Stock Exchange, Praskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeprowadzona oferta, o szacunkowej wartości 5,6 mld PLN, należała do największych w historii GPW. Była największą ofertą na LSE w 2008 roku oraz największą w historii Praskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Pomoc dla PP Porty Lotnicze W 2003 roku kancelaria reprezentowała Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze w procesie pozyskiwania finansowania na budowę Terminalu 2 na warszawskim lotnisku Okęcie. Doradztwo obejmowało m.in. negocjowanie umów finansowych z Bank Austria Creditanstalt AG/ BPH PBK S.A. Spory sądowe i arbitraż Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy W ostatnich latach prof. Grzegorz Domański występował jako arbiter w Międzynarodowym Trybunale Arbitrażowym ICC m.in. restructuring of the Polish part of a capital group, the aim of which was to prepare part of the shopping centres for sale to an external investor, and the restructuring of loans extended to finance the acquisition of real estate and the construction of shopping centres. Capital markets and financial institutions Co-operation with Getin Holding a leading financial institution As part of its co-operation with the company Getin Holding S.A., in the law firm advised, among other things, on 5 public share issues of a total value of PLN 2.2 billion. This included a public offering of series M and L shares linked to a subscription warrant issue. This issue was addressed in the United States to institutional investors and in Poland to eligible investors. The transaction value was PLN 1.4 billion. Advisory for New World Resources The law firm advised New World Resources (hard coal mines in Central Europe) on aspects of Polish law in the initial public offering of the company s shares. The shares were listed on the main markets of the London Stock Exchange, the Prague Stock Exchange and the Warsaw Stock Exchange. The offering, valued at an estimated PLN 5.6 billion, was one of the biggest in the history of the Warsaw Stock Exchange. It was the largest offering on the London Stock Exchange in 2008 and the biggest ever offering on the Prague Stock Exchange. Assistance to PP Porty Lotnicze In 2003 the law firm represented Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze in a process to obtain financing to construct Terminal 2 at Warsaw s Okęcie airport. Our assistance covered negotiating financing agreements with Bank Austria Creditanstalt AG/ BPH PBK S.A. Litigation and arbitration International Court of Arbitration In recent years Professor Grzegorz Domański has acted as arbitrator at the ICC International Court of Arbitration, e.g. in a case brought by a Polish investor against Norsk Hydro ASA for payment of USD 80 million, and a case brought by a Bel-

16 Nasze projekty Our projects 16 w sprawie polskiego inwestora przeciwko Norsk Hydro ASA o wypłatę 80 mln USD, belgijskiego inwestora przeciwko m. st. Warszawa o wypłatę 16 mln USD. W tym okresie prof. Grzegorz Domański przewodniczył także zespołowi orzekającemu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sporze polskiego inwestora z TP Internet Sp. z o.o. o zapłatę 220 mln PLN. Międzynarodowe spory inwestycyjne Prawnicy DZP występowali jako pełnomocnicy w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na podstawie przepisów traktatów o wspieraniu i ochronie inwestycji (tzw. BIT Bilateral Investment Treaty) m.in. w następujących sprawach: Lutz Ingo Schaper przeciwko Rzeczpospolita Polska, Saar Papier GmbH przeciwko Rzeczpospolita Polska, Cargill, Inc. przeciwko Rzeczpospolita Polska, Nordzecker AG przeciwko Rzeczpospolita Polska. Warto podkreślić, że zespół DZP był zaangażowany w 6 tego typu sporów inwestycyjnych na ogólną liczbę 10, w jakich stroną była Rzeczpospolita Polska. Sprzedaż udziałów w Polkomtelu W listopadzie 2008 roku wiedeński Trybunał Arbitrażowy wydał wyrok w sprawie wytoczonej przez Vodafone pozostałym akcjonariuszom Polkomtel S.A. operatora sieci Plus GSM. Zgodnie z tym wyrokiem polscy akcjonariusze mogą odkupić akcje od duńskiego TDC na podstawie umów zawartych w marcu 2006 roku. Jednym z trzech arbitrów w tej sprawie był Krzysztof Zakrzewski. Arbitraż Wiedeński PTC Kancelaria reprezentowała z sukcesem BRE Bank i innych udziałowców Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (operatora sieci ERA GSM) w sporze arbitrażowym z DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH przed Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej w Wiedniu. Był to tzw. Pierwszy Arbitraż PTC. Wartość przedmiotu sporu wynosiła około 800 mln EUR. Zmniejszenie kary dla Saint-Gobain Kancelaria od 2005 roku reprezentowała Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. w postępowaniu antymonopolowym dotyczącym porozumienia pomiędzy sieciami supermarketów budowlanych w sprawie ustalenia cen odsprzedaży farb i lakierów produkowanych przez Polifarb Cieszyn Wrocław S.A. Decyzją gian investor against the capital city of Warsaw for payment of USD 16 million. Professor Domański was also the presiding arbitrator at the Arbitration Court at the Polish Chamber of Commerce in a dispute between a Polish investor with TP Internet Sp. z o.o. for payment of PLN 220 million. International investment disputes DZP lawyers have acted as attorneys-in-fact in international arbitration proceedings based on the provisions of bilateral investment treaties, e.g. in the following cases: Lutz Ingo Schaper vs. Rzeczpospolita Polska, Saar Papier GmbH vs. Rzeczpospolita Polska, Cargill, Inc. vs. Rzeczpospolita Polska, Nordzucker AG vs. Rzeczpospolita Polska. It is worth pointing out that the DZP team was involved in six disputes of this type out of a total of ten to which the Republic of Poland was a party. Sale of shares in Polkomtel In November 2008 the Vienna Arbitral Tribunal issued an award in a case brought by Vodafone against the other shareholders in Polkomtel S.A., operator of the Plus GSM network. Under the award the Polish shareholders were able to buy back shares from the Danish firm TDC under agreements executed in March One of the three arbitrators in the case was Krzysztof Zakrzewski. PTC Vienna arbitration The law firm successfully represented BRE Bank and other shareholders in Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (operator of the ERA GSM network) in arbitration with DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH at the International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber in Vienna. This was the so-called First PTC Arbitration. The amount in dispute was approx. EUR 800 million. Reduction in penalty for Saint-Gobain From 2005 the law firm represented Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. in anti-monopoly proceedings relating to an agreement between construction supermarket chains over price-fixing concerning paints and varnishes produced by Polifarb Cieszyn Wrocław S.A. In its decision in September 2006 the President of the Competition and Consumer Protection Office stated that competition law had been breached and imposed a fine on the agreement parties in excess of PLN 100 million. The appeal filed by our law firm with the Competition

17 Nasze projekty Our projects 17 z września 2006 roku Prezes UOKiK stwierdził naruszenie prawa konkurencji i nałożył na uczestników porozumienia kary pieniężne w łącznej wysokości przekraczającej 100 mln PLN. Odwołanie wniesione przez naszą kancelarię do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyniosło skutek w postaci znacznego zmniejszenia kary pieniężnej nałożonej na naszego klienta. Obecnie trwa postępowanie apelacyjne. Doradztwo dla Taifun Real Wyrokiem z listopada 2005 roku Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wydał korzystny dla naszego klienta Taifun Real Sp. z o.o. wyrok, którym ustalił, iż nasz klient jest związany dziesięcioletnią umową najmu z Exatel S.A. Exatel S.A. nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i wniósł skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego, która w maju 2006 roku została oddalona przez Sąd Okręgowy. Apelacja Exatel S.A. została oddalona w listopadzie 2006 roku. Sprawa dotarła do Sądu Najwyższego, który wyrokiem z 11 maja 2007 roku oddalił skargę kasacyjną Exatel S.A. w całości potwierdzając prawidłowość stanowiska reprezentowanego przez nas w toku całego procesu. and Consumer Protection Court led to a significant reduction in the fine. Appeal proceedings are pending. Advisory for Taifun Real In November 2005 the Arbitration Court at the Polish Chamber of Commerce issued an award that was favourable for our client Taifun Real Sp. z o.o. stating that our client was bound by a ten-year lease agreement with Exatel S.A. Exatel S.A. did not agree with the judgment and appealed for the Arbitration Court award to be overturned. This appeal was dismissed in May 2006 by the District Court. Exatel S.A. s further appeal was dismissed in November The case went to the Supreme Court, which on 11 May 2007 dismissed this appeal in full and confirmed that the stance we had taken throughout the case was correct. Nie ma w Polsce większej kancelarii prawniczej niż Domański Zakrzewski Palinka. I to zarówno pod względem liczby pracujących dla niej adwokatów oraz radców prawnych, jak i prawników ogółem. Rzeczpospolita, 18 kwiecień 2007 r. There is no larger law firm in Poland than Domanski Zakrzewski Palinka, in terms of both total employee number and number of lawyers. Rzeczpospolita, 18 April 2007

18 W poszukiwaniu zdrowego rozsądku In search of commonsense 18 W poszukiwaniu zdrowego rozsądku In search of commonsense Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska opowiada o znajdowaniu logiki w systemie prawnym, wyzwaniach intelektualnych na sali sądowej i o tym, czemu warto tłumaczyć zawiłości prawa na przykładzie obszczymurków. Dr. Hanna Gajewska-Kraczkowska talks about finding logic in the legal system, intellectual challenges in the court room, and about why it is worth explaining the intricacies of the law using winos as an example. Karolina Chymkowska: Prowadzi Pani wykłady i seminaria z postępowania karnego. Wśród studentów wielce cenione są Pani tzw. komentarze odautorskie. Co kryje się pod tym określeniem? Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska: Moim zdaniem pierwszy artykuł każdego kodeksu, albo nawet Konstytucji powinien brzmieć: prawo należy interpretować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. To staram się przekazać młodym ludziom, którzy chcą związać swoje życie z zawodem radcy prawnego, sędziego, prokuratora czy adwokata. Podstawą sukcesu prawnika praktykującego jest znajomość procedury. Jeżeli ją zna i rozumie, jego sukces jest du- Karolina Chymkowska: You give lectures and hold seminars on criminal proceedings. Your students value your author s commentaries very highly. What are author s commentaries? Dr. Hanna Gajewska-Kraczkowska: In my view, the first article of every code and even of the Constitution should read: the law should be interpreted in line with commonsense. This is what I try to impart to young people aspiring to become attorneys-at-law, judges, prosecutors and advocates. The basis of any practising lawyer s success is an awareness of procedure. If they have this awareness and an understanding of procedure, they are highly likely Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka zwyciężyła (...). Daje to jej zasłużenie miano największej firmy prawniczej w Polsce. Przy tej wielkości prawie 60 radców i ponad 140 prawników wypada nazywać ją już nie biurem prawnym, lecz wprost przedsiębiorstwem prawniczym. Rzeczpospolita, 16 kwiecień 2008 r. The law firm Domański Zakrzewski Palinka has won (...), which gives it the welldeserved right to be called the biggest law firm in Poland. Given the numbers almost 60 legal advisers and over 140 lawyers DZP should no longer be called a law firm but rather a law enterprise. Rzeczpospolita, 16 April 2008

19 W poszukiwaniu zdrowego rozsądku In search of commonsense 19 żo bardziej prawdopodobny, ponieważ sądy popełniają więcej błędów proceduralnych aniżeli w zakresie prawa materialnego. Staram się pokazywać studentom absurdy, nonsensy procedur. Uświadamiać im jak ważne jest szukanie zdrowego rozsądku i logiki w systemie, który sam w sobie nie do końca jest logiczny. Robię to posługując się przykładami, opowieściami z życia wziętymi. To są właśnie te moje komentarze odautorskie. Jeśli widzę po twarzach słuchaczy, a nigdy nie zdejmuję okularów na zajęciach, że nie rozumieją jakiegoś problemu, sięgam po przykłady. Kiedyś tłumaczyłam wszystko na przykładzie sprawy kradzieży kurczaków z baru Feluś. Znudziło mi się, bo potem na egzaminie wszyscy mówili o kurczakach z baru Feluś. Potem miałam okres obszczymurków. Każdy wykładowca ma swoje przykłady, na których wyjaśnia abstrakcyjne konstrukcje prawne. Studentów to śmieszy, ale dzięki temu dużo więcej zapamiętują. Na sali sądowej spotykam się czasem z moimi byłymi studentami, już sędziami czy prokuratorami, którzy pytają mnie żartobliwie: pani mecenas, a co tam słychać u obszczymurków? Kiedy się mówi o prawie całkiem poważnie, to jest to, szczerze mówiąc, po prostu nudne. K.C.: Co jeszcze, oprócz wiedzy merytorycznej, stara się Pani przekazać swoim studentom? H.G-K.: To dziwne, co powiem, ale chciałabym ich wychować. O ile to jest w ogóle możliwe. Kiedy ja byłam w ich wieku i ktoś mówił, że chce mnie wychować, od razu się jeżyłam. Ale chciałabym wpoić im pewne zasady. Na przykład taką, że nie można wykonywać zawodu prawnika, jeśli nie lubi się ludzi. Prawo to zbyt potężne narzędzie. Sędzia czy prokurator, który nie lubi ludzi? Zgroza! Staram się im również wpoić to, że oprócz niezawisłości regulowanej przepisami prawa w zawodzie np. sędziego, konieczna jest niezawisłość mentalna, nastawienie pro ludzkie i zdrowy rozsądek w interpretowaniu przepisów prawa. Zajmuję się sprawami karnymi. Tam może nie ma aniołów, za to bywają ludzie, których system bardzo skrzywdził. Staram się to pokazać w małych słowach, na przykładzie tych obszczymurków. Nie ma sensu mówić studentom górnolotnie: bądźcie uczciwi, bądźcie sprawiedliwi. To nie o to chodzi. K.C.: Ludzka krzywda może również wynikać nie tylko z błędów wymiaru sprawiedliwości, ale również z rozgłosu, jaki sprawa zyskuje w mediach. Nie uważa Pani, że mediom brakuje czasem odpowiedzialności, świadomości, że słowo to potężna broń? H.G-K.: W swojej praktyce zajmuję się m.in. prawem prasowym. Reprezentuję dziennikarzy, ale też ludzi skrzywdzonych przez meto be successful, as more mistakes are made by the courts in procedural law than in substantive law. I try to show students the absurd, nonsensical aspects of procedure. To make them aware how important it is to search for reason and logic in a system which is not in itself completely logical. I do this by using examples and stories from real life. And these are my author s commentaries. If I can see from my listeners faces, and I never take my spectacles off in lectures, that they are having trouble understanding a particular problem, then I turn to examples. Once I explained an entire matter using as an example a case involving the theft of chickens from a bar called Feluś. Then later, during the exam it was very boring because everyone talked about the chickens from Feluś. This was followed by my winos period. Each lecturer has his own examples that he uses to clarify abstract legal concepts. It makes the students laugh at the time but it does help them to remember. I sometimes meet in the courtroom former students who are now judges and prosecutors and who jokingly ask me how the winos are doing. When talking about the law seriously, this is, to be honest, simply boring. K.C.: What else, apart from professional knowledge, do you try to convey to your students? H.G-K.: What I m about to say may sound strange but what I would like to do is to bring them up. If this is at all possible. When I was their age and someone said that they wanted to bring me up I immediately took umbrage. But I would like to instil in them certain principles. For example, you can t be a lawyer if you don t like people. The law is too powerful a tool. Can you imagine? A judge or a prosecutor who doesn t like people? What a horrible thought! I also try to instil in them that apart from the independence regulated in provisions of law for, e.g. judges, you need to have mental independence, a pro-people approach, and commonsense when interpreting the law. I deal with criminal cases. Although the people in these cases may not be angels, there are also people who have been badly wronged by the system. I try to show this using simple words and using the example of the winos. It is pointless to say to students grandly: be honest, be just. That s not what it s about. K.C.: People can be injured not only by judicial errors but also by the publicity that cases receive in the media. Do you think that the media is sometimes irresponsible, that they are unaware what a powerful weapon words are? H.G-K.: One of the areas in which I practice is press law. I represent journalists but I also represent people who have been

20 W poszukiwaniu zdrowego rozsądku In search of commonsense 20 dia. Zdaję sobie sprawę z ogromnej roli mediów jako czynnika kształtującego świadomość społeczeństwa. Jeżeli media zmuszone do poszukiwania newsów podadzą informacje niesprawdzone, pochodzące z fałszywego źródła, to takie błoto zostaje praktycznie na zawsze. Nie jestem rygorystyczna, ale oczekuję od prasy rozsądnej odpowiedzialności za słowo. Rozumiem, czym jest presja czasu. Nie oczekuję, że dziennikarze będą się zastanawiać może poczekajmy, sprawdźmy, dowiedzmy się czegoś bo za trzy miesiące to już nie będzie news, prawda? Uważam jednak, że byłoby dobrze, gdyby media posłuchały tego, co pełnomocnicy pokrzywdzonych mają do powiedzenia. Krzywda człowieka może być bowiem wieloletnia i nieodwracalna. Dziennikarze muszą sobie zdawać sprawę z tego, że słowo żyje latami i odbija się echem, nawet jeśli pomówiony wygra proces albo prasa sama przyzna, że była nierzetelna. K.C.: Występowała Pani jako ekspert przy komisji śledczej powołanej w sprawie tzw. afery Rywina. Jak wspomina Pani to doświadczenie i co sądzi Pani o podnoszących się coraz częściej głosach, że komisje śledcze straciły efektywność, że są już tylko środkiem autopromocji politycznej i medialnym show? H.G-K.: To była prawdziwa przygoda intelektualna. Ustawa o komisjach śledczych była bardzo skrótowa i pełna przepisów, których wykładnię można by porównać do kwadratury koła. Rola ekspertów przy komisji polegała na rozstrzyganiu rodzących się pytań prawnych do tej ustawy. Dla mnie komisja rywinowska była jak katharsis. Pokazała, że w Polsce możliwe jest coś, co jest ogromną wartością mianowicie jawność życia publicznego. Tak do rozpaczy, do szału, do dna. To był kompletny negliż grupy, której działania wywołały tę sprawę. Jednocześnie z dużym niesmakiem patrzyłam na kilku polityków, którzy jawnie artykułowali, na kogo mają zamiar i polityczne zlecenie zapolować, a także na takich, którzy mieli wyraźne tendencje gwiazdorskie. Późniejsze komisje śledcze były w mojej ocenie nieco gorzej przygotowane do pełnienia swojej roli. Komisje budzą we mnie mieszane uczucia. Z jednej strony dobrze, że powstały, bo ludzie zobaczyli, że władza nie może przed nimi czegoś ukrywać. Dostrzegli, że pewne procesy nie rozgrywają się w zaciszu gabinetów, tylko że my, naród, poprzez naszych przedstawicieli, mamy możliwość je poznać i osądzić. To miało wartość. Z drugiej myślę, że ta formuła przeżyła się w momencie, gdy tworzenie komisji śledczych przestało być sposobem na oczyszczanie, a zaczęło być metodą walki politycznej. injured by the media. I realise what a huge role the media plays as a shaper of society s awareness. If the media in its quest for news gives unchecked information from erroneous sources, then the mud sticks practically forever. I m not severe but I do expect the press to be sensibly responsible for their words. I do understand the meaning of time pressure. I don t expect journalists to say to themselves, maybe we should wait, check it out, find out more, because in three months time it will no longer be news, will it? But I do think it would be good if the media listened to what the attorneys of those they have harmed have to say, as injury to a person can be long lasting and irreversible. Journalists must understand that words live on for years and continue to echo into the future even if the person accused wins his case or if the press itself admits that their information was unreliable. K.C.: You acted as an expert to the committee set up to investigate the so-called Rywin affair. What do you remember about it and what do you think of the growing opinion that investigative committees are no longer effective, that they have become media circuses, merely a means of political self-promotion? H.G-K.: It was a real intellectual adventure. The law on investigative committees was extremely brief and full of provisions whose interpretation could be compared to squaring the circle. The role of the committee experts was to decide the legal questions that were continually arising about the law. The Rywin committee was for me a catharsis. It showed that in Poland it was possible to do something that had enormous value namely to open up public life, totally, utterly, stripping those concerned bare. It was a completely naked group whose actions gave rise to the case. It was extremely distasteful to me to see several politicians openly stating whom they intended, and whom they had political orders to hunt down, and also to see those who clearly had star tendencies. Subsequent investigative committees were in my view rather less well prepared for their role. I have mixed feelings about these committees. On the one hand, it is good that they were set up so people could see that the authorities weren t able to hide anything. People saw that certain processes were not taking place behind closed doors but that we, as a nation, through our representatives could learn about them and judge them. This was something worth having. On the other hand, though, I think that this format had had its day when setting up a committee ceased to be a method of cleansing and became instead a method of political in-fighting.

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie wypełniamy lukę między międzynarodowymi kancelariami

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę.

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę. Portfolio Projektów Graficznych Graphic Designs Portfolio Szanowni Państwo, W tym portfolio pragnę przedstawić Państwu niektóre projekty graficzne stworzone przeze mnie na przestrzeni ostatnich lat. Informacje

Bardziej szczegółowo

Meritum Bank Equity Investment

Meritum Bank Equity Investment Meritum Bank Equity Investment Kraj: Polska Numer projektu: 40198 Sektor: Inwestycja kapitalowa Publiczny/Prywatny:: Prywatny Kategoria Środowiskowa: Instytucje Finansowe Data posiedzenia Rady Dyrektorów:

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata Styczeń 2015 HISTORIA FIRMY CBRE CB Richard Ellis łączy się z Insignia/ESG i staje się największą na świecie firmą na rynku nieruchomości komercyjnych CB Richard Ellis debiutuje na liście Fortune 1000,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo