Narodowy Bank Polski, maj 2001 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowy Bank Polski, maj 2001 r."

Transkrypt

1 Od stycznia 2002 r. banknoty i monety euro zastąpią znane nam bank noty i monety walut narodowych dwunastu państw Unii Europejskiej (bez Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji). Niemieckie marki, francuskie franki, austriackie szylingi, greckie drachmy oraz waluty pozostałych państw Unii Gospodarczej i Walutowej definitywnie stracą status prawnego środka płatniczego. Do stycznia 2002 r. planuje się wydrukować 14,5 miliarda bank notów i wybić 49,8 miliarda monet euro. Zdecydowana większość z nich trafi do obiegu w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Wszystkie podmioty gospodarcze z obszaru UGW muszą przestawić się na stosowanie euro jako waluty kontraktów, faktur zleceń płatni czych, zeznań podatkowych, księgowości itd. Ta jedna z największych operacji logistycznych ostatnich lat rodzi konsekwencje także dla obywateli innych państw, w tym oczywiście Polski. Banki przewalutują swoim klientom rachunki wyrażone w mar kach czy frankach na euro. Eksporterzy i importerzy, którzy do tej po ry rozliczają się z kontrahentami w walutach narodowych ich państw, muszą zmienić kontrakty możliwe będą jedynie rozliczenia w euro. Od 1 stycznia banki komercyjne w Polsce muszą dysponować odpo wiednią ilością gotówki euro. Odpowiedzialność za sprawne przeprowadzenie wymiany spo czywa na wszystkich instytucjach biorących udział w tym procesie głównie na bankach komercyjnych. Narodowy Bank Polski przygotował pakiet działań, które ułatwią dostosowanie się do nowej sytuacji obywatelom Polski. Stworzyliśmy ramy prawne wymiany (projekt ustawy o skutkach wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich UE wspólnej waluty euro jest już w końcowej fazie prac legislacyjnych), udzielimy w niezbędnym zakresie pomocy logistycznej bankom komercyjnym. Narodowy Bank Polski wraz z innymi partnerami przeprowadzi także kampa nię informacyjną, tak by obywatele Polski wiedzieli o fakcie, przebie gu i skutkach wymiany pieniędzy w państwach UE. Niniejszy zestaw materiałów zawiera najważniejsze informacje o genezie euro, przygotowaniach do wymiany i jej przebiegu w po szczególnych państwach UE oraz państwach kandydujących do człon kostwa w UE. Wskazujemy na najważniejsze skutki wymiany oraz sposoby postępowania, gwarantujące jej sprawny przebieg. W części końcowej zapoznają się Państwo z odpowiedziami na najczęściej za dawane pytania dotyczące wprowadzenia euro. Wierzymy, że przedstawione tu informacje pomogą Państwu w lep szym zrozumieniu zmian zachodzących w krajach unii walutowej. Narodowy Bank Polski, maj 2001 r.

2

3 SPIS TREŚCI Informacje o euro oraz Unii Gospodarczej i Walutowej Geneza euro i najważniejsze podstawy prawne Istota i organizacja unii walutowej Najważniejsze korzyści z utworzenia unii walutowej Koszty powstania unii walutowej Euro walutą międzynarodową Znaczenie unii walutowej dla Polski Najważniejsze informacje o wymianie walut narodowych na euro 13 Państwa Unii Gospodarczej i Walutowej Najważniejsze informacje o przebiegu wymiany Najważniejsze terminy związane z wymianą Kampania informacyjna Przygotowania w innych państwach Przeliczanie wartości euro na inne waluty Przygotowania do wprowadzenia euro Kraje strefy euro Pozostałe kraje Unii Europejskiej Kraje kandydujące do Unii Europejskiej Przygotowania w Polsce Wstęp Przygotowanie przepisów prawnych Zaopatrywanie polskich banków w banknoty i monety euro Kampania informacyjna w Polsce Banknoty i monety euro Wygląd banknotów i monet Wizerunki banknotów i monet Zabezpieczenia, problem fałszerstw Produkcja banknotów i monet euro Dystrybucja banknotów i monet euro Podsumowanie, czyli o czym należy pamiętać Banki i ich klienci muszą pamiętać, że: Czym grozi brak dostosowania? pytań na temat euro Narodowe plany przejścia na euro w układzie tabelarycznym Słowniczek Ustawa o skutkach wprowadzenia euro Przydatne adresy internetowe

4

5 INFORMACJE O EURO ORAZ UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ

6

7 GENEZA EURO I NAJWAŻNIEJSZE PODSTAWY PRAWNE W dniu 1 stycznia 1999 r. na obszarze 11 spośród 15 krajów Unii Europejskiej zaczęła funkcjonować unia walutowa. Jest ona ostatnim etapem integracji gospodarczej w Europie, zapoczątkowanej w 1950 r. przez byłego francuskiego premiera i ówczesnego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana, który zaproponował połączenie eu ropejskich zasobów węgla i stali. Podwaliny pod procesy integracyjne położono w 1958 r., kiedy to na mocy Traktatu Rzymskiego powstała Europejska Wspólnota Gospodar cza (EWG). Liczyła ona początkowo 6 członków, by przez kolejne po szerzenia dojść do obecnej liczby 15. Mocą Traktatu z Maastricht 1 z 1992 r. Europejska Wspólnota Gospodarcza została przekształcona we Wspólnotę Europejską, która razem z Europejską Wspólnotą Węgla i Sta li oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, zwaną Euratomem, składa się na Unię Europejską (UE). Już wtedy postanowiono, że od stycznia 1999 r. zacznie funkcjonować unia walutowa, tzn. że wcho dzące w jej skład kraje będą posługiwać się jedną, wspólną walutą. W skład unii walutowej oficjalna nazwa brzmi Unia Gospodar cza i Walutowa (UGW; ang. Economic and Monetary Union, EMU) weszły kraje, które były zainteresowane przyjęciem wspólnej waluty i spełniły 5 tzw. kryteriów zbieżności. Kryteria te spełniły: Austria, Belgia, KRYTERIA ZBIEŻNOŚCI: Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, 1) inflacja nie wyższa niż o 1,5 pkt. proc. Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia średniej stopy inflacji w trzech krajach Unii Eu oraz Włochy. Do UGW nie weszły 4 kra ropejskiej, gdzie inflacja była najniższa, 2) długoterminowe stopy procentowe nie je członkowskie UE: Wielka Brytania przekraczające więcej niż o 2 pkt. proc. średniej i Dania przeciwne temu, aby ich walu stóp procentowych w 3 krajach UE o najniższej ty narodowe zostały zastąpione przez eu inflacji, ro oraz Szwecja i Grecja, które wów 3) deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% czas nie spełniały kryteriów zbieżności. PKB, Ta ostatnia została dwunastym członkiem 4) dług publiczny nie większy niż 60% PKB, UGW w dniu 1 stycznia 2001 r. 5) stabilny kurs wymiany waluty w ciągu Na podstawie przepisów Traktatu ostatnich 2 lat. z Maastricht, a także tzw. Zielonej Księgi z maja 1995 r. 2 Rada Europejska podczas szczytu w Madrycie w grudniu 1995 r. określiła podstawowe zasady, dotyczące wprowadzenia wspólnej waluty (ramy czasowe, środki, po dział kompetencji na poziomie wspólnotowym) tzw. scenariusz ma drycki (Madrid scenario). Uzgodniono, że waluta ta będzie się nazy wać euro i że 1 euro będzie podzielone na 100 centów. 1 Patrz Słowniczek. 2 Green Paper: Practical Arrangements for the Introduction of the Single Currency, European Commis sion, Brussels, May

8 Bardziej szczegółowe kwestie regulujące prawny status euro, a także zasady jego wprowadzenia w formie bezgotówkowej i gotów kowej, zostały określone w latach , przede wszystkim w trzech kluczowych rozporządzeniach: 1. Rozporządzenie Rady 1103/97 z 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych postanowień dotyczących wprowadzenia euro 3, 2. Rozporządzenie Rady 974/98 z 3 maja 1998 r. w sprawie wpro wadzenia euro 4, 3. Rozporządzenie Rady 2866/98 z 31 grudnia 1998 r. w sprawie kursów wymiany między euro i walutami państw członkowskich przyj mujących euro 5 (z późn. zm.) 6. Postanowienia powyższych rozporządzeń nie wymagają ich wpro wadzenia do prawa krajowego, niemniej jednak poszczególne kraje strefy euro zdecydowały się na uszczegółowienie zawartych w nich przepisów w drodze wydania krajowych aktów prawnych nt. euro i/lub nowelizacji istniejących aktów prawnych. Uregulowały one mię dzy innymi takie kwestie, jak: długość okresu podwójnego obiegu wa luty narodowej i euro, zasady wymiany banknotów i monet narodo wych na euro, zasady przejścia na euro w odniesieniu do dłużnych pa pierów wartościowych, bilansów, płatności dokonywanych wobec administracji publicznej, przeliczania kwot wyrażanych w walucie na rodowej. W większości państw strefy euro powołane zostały tzw. komitety ds. euro specjalne międzyresortowe organy koordynujące proces przechodzenia na euro. Ponadto, jako uzupełnienie powyższych rozporządzeń, które są bezpośrednio wiążące dla państw członkowskich, Komisji Europejska wydała zalecenia: 1. Zalecenie Komisji 98/286/EC z 23 kwietnia 1998 r. dotyczące opłat bankowych za konwersję na euro 7, 2. Zalecenie Komisji 98/287/EC z 23 kwietnia 1998 r. dotyczące podwójnego podawania cen i innych sum pieniężnych 8, 3. Zalecenie Komisji 98/288/EC z 23 kwietnia 1998 r. w sprawie dialogu, monitoringu i informacji w celu ułatwienia przejścia na euro 9. 3 Council Regulation 1103/97 of 17 June 1997 on certain provisions relating to the introduction of the euro, OJ L 162, Council Regulation 974/98 of 3 May 1998 on the introduction of the euro, OJ L 139, Council Regulation 2866/98 of 31 December 1998 on the conversion rates between the euro and the currencies of the Member States adopting the euro, OJ L 359, Council Regulation 1478/2000 of 19 June 2000 amending Council Regulation 2866/98 on the conversion rates between the euro and the currencies of the Member States adopting the euro, OJ L 167, Commission Recommendation 98/286/EC of 23 April 1998 concerning banking charges for con version to the euro, OJ L 130, Commission Recommendation 98/287/EC of 23 April 1998 concerning dual display of prices and other monetary amounts, OJ L 130, Commission Recommendation 98/288/EC of 23 April 1998 on dialogue, monitoring and informa tion to facilitate the transition to the euro, OJ L 130,

9 ISTOTA I ORGANIZACJA UNII WALUTOWEJ Istotą Unii Gospodarczej i Walutowej jest wspólna polityka pie niężna. Jest ona prowadzona przez Europejski Bank Centralny (EBC) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, utworzony na bazie Europej skiego Instytutu Walutowego. EBC ustala poziom podstawowych stóp procentowych, które są identyczne dla euro i wszystkich 12 walut na rodowych 10. Naczelnym zadaniem EBC jest stabilność cen na obsza rze unii walutowej. Kraje wchodzące w skład UGW straciły możliwość autonomiczne go kształtowania poziomu nie tylko stóp procentowych, ale i kursu wy miennego swych walut kurs ten w stosunku do euro jest niezmienny. Rynkowym wahaniom Polityka pieniężna EBC jest podpo podlega natomiast kurs euro w stosunku do wa rządkowana zadaniu utrzymania wzro lut trzecich, w tym np. do dolara. stu cen, w średnim okresie, na poziomie nie przekraczającym 2% rocznie. Wyłączne prawo do emisji euro przysługuje Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych (ESBC). Składa się on z Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz narodowych banków centralnych (NBC) kra jów, które wchodzą w skład Unii Europejskiej. Na rzecz ESBC kraje członkowskie przekazały swe dotychczaso we uprawnienia do emisji pieniądza i kształtowania polityki pie niężnej. Tym samym narodowe banki centralne Pakt Stabilności i Wzrostu przewidu krajów członkowskich utraciły część swej sa je surowe sankcje finansowe do 0,5% modzielności. PKB danego kraju wobec tych państw Polityka fiskalna jest nadal kształtowana sa UGW, które dopuszczą do powstania modzielnie przez poszczególne kraje UGW. Aby u siebie nadmiernego deficytu budżeto zminimalizować zagrożenia dla antyinflacyjnej wego. polityki EBC, jakie przyniósłby nadmierny (tj. przekraczający progi ustalone w kryteriach zbieżności) deficyt budżetowy i dług publiczny, Rada Europejska przy jęła w czerwcu 1997 r. tzw. Pakt Stabilności i Wzrostu 11. Europejski Bank Centralny w ramach swej strategii monetarnej celowo nie ustalił pożądanego poziomu kursu euro i przedziału jego dopuszczalnych wahań w stosunku do pozostałych głównych walut, w tym zwłaszcza do dolara amerykańskiego. Tym samym odrzucił ideę automatycznych interwencji na rynku walutowym w przypadku prze kroczenia tego przedziału. EBC uważa, że poziom kursu walutowego nie jest celem, a wynikiem kształtowania się polityki pieniężnej, fiskal nej i strukturalnej. 10 W dalszej części tekstu przez waluty narodowe będzie się rozumieć waluty 12 krajów członkow skich UGW, a mianowicie: austriackiego szylinga (ATS), belgijskiego franka (BEF), fińską markę (FIM), francuskiego franka (FRF), grecką drachmę (GRD), hiszpańską pesetę (ESP), holenderskiego guldena (NLG), irlandzkiego funta (IEP), luksemburskiego franka (LUF), niemiecką markę (DEM), portugalskie eskudo (PTE) i włoskiego lira (ITL). 11 Patrz Słowniczek. 5

10 Podstawowe oprocentowanie dla euro zostało ustalone na począt ku funkcjonowania UGW na poziomie 3% rocznie, a następnie było wielokrotnie zmieniane (w dół i w górę). Główną stopą referencyjną przy ustalaniu oprocentowania przez banki komercyjne krajów UGW stał się notowany w Brukseli EURIBOR 12, który zastąpił narodowe sto py referencyjne, takie jak niemiecki FIBOR czy francuski PIBOR. Punk tem odniesienia może też być londyński LIBOR dla euro, zwany EU ROLIBOR 13. Stopy EURIBOR oraz EUROLIBOR mogą być stosowane alternatywnie; wybór jednej z nich należy do stron umowy kredytu czy lokaty. NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Z UTWORZENIA UNII WALUTOWEJ STABILIZACJA GOSPODARKI Najistotniejszą korzyścią z utworzenia UGW jest jej stabilizujące oddziaływanie na gospodarki krajów członkowskich. Niezależność banków centralnych oraz uczestnictwo w Europejskim Systemie Walu towym spowodowały, że jeszcze przed utworzeniem UGW inflacja w krajach członkowskich Unii spadła do niskiego poziomu, nastąpiła daleko posunięta zbieżność narodowych stóp procentowych oraz sta bilizacja kursów walutowych. Pierwsze dwa i pół roku funkcjonowa nia unii walutowej wskazują, że w ramach UGW zostanie utrzymana dyscyplina monetarna oraz niska inflacja. Przemawiają za tym: zdecy dowanie antyinflacyjny statut EBC oraz jego odporność na presje rzą dów czy związków zawodowych, a także brak możliwości inflacyjne go finansowania deficytów budżetowych w krajach członkowskich. Stabilizacja to relatywnie niższe ryzyko inwestycyjne, co ma szczegól ne znaczenie dla przedsiębiorców. ELIMINACJA RYZYKA KURSOWEGO Wprowadzenie euro wyeliminowało ryzyko walutowe występują ce w obrębie UGW, tj. niepewność co do kształtowania się kursów między walutami narodowymi. Tym samym zredukowano koszty transakcyjne wymiany tych walut oraz koszty arbitrażu walutowego, czyli operacji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym. Zapew nia to większą swobodę i dynamikę prowadzenia działalności gospo darczej, a zwłaszcza handlu. Wyeliminowanie niepewności co do kształtowania się kursów wa lutowych ułatwia podejmowanie racjonalnych, długoterminowych de cyzji ekonomicznych i umożliwia tym samym efektywniejszą alokację zasobów. 12 Patrz Słowniczek. 13 Jak wyżej. 6

11 INTEGRACJA I WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ RYNKÓW FINANSOWYCH Euro przyczynia się do powstania bardziej efektywnych i płynnych rynków finansowych oraz wpływa na ich stopniową integrację. W re zultacie rynki te oferują dużo więcej możliwości inwestycyjnych niż rozczłonkowane rynki narodowe. Wzrasta konkurencja na poszcze gólnych rynkach kapitałowych, między centrami finansowymi oraz między bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Przedsiębior stwa zmieniają strukturę pozyskiwania funduszy na swą działalność i rozwój coraz częściej sięgają po tańsze, niż kredyty bankowe, in strumenty rynku kapitałowego. Wszystko to prowadzi do optymalnej alokacji kapitału. Wprowadzenie euro ma ogromny wpływ na europejskie rynki ak cji. Pojawienie się euro zwiększa możliwości inwestowania bez ryzy ka walutowego i pozwala na traktowanie akcji, wyemitowanych w jednym z krajów UGW, jak akcji wszystkich pozostałych krajów te go obszaru. Trendy demograficzne (starzenie się społeczeństw europejskich) oraz ograniczenia budżetowe narzucone przez Pakt Stabilności i Wzrostu stymulują rozwój systemów prywatnych emerytur oraz fun duszy emerytalnych. Fundusze te oraz zarządzający inwestycjami w przedsiębiorstwach, którzy dotąd ze względów regulacyjnych mu sieli inwestować przeważającą część swych środków w akcje krajowe, mają teraz swobodę inwestowania w akcje wyemitowane w całej stre fie euro. Oczekuje się, iż wykształcą się dwa segmenty europejskiego ryn ku akcji. W pierwszym segmencie znajdą się europejskie blue chips 14, którymi będzie się handlować na całym zintegrowanym europejskim rynku; w drugim segmencie pozostaną firmy małe i średnie, nadal bę dące przedmiotem handlu lokalnego. Pełna integracja europejskich rynków akcji jest na razie utrudniona przez odmienne systemy handlu oraz różne regulacje występujące na 32 giełdach akcji i 17 giełdach instrumentów pochodnych w Europie. Widoczna jest jednak tendencja do konsolidacji europejskich giełd. Giełdy z Paryża, Brukseli i Amsterdamu połączyły się w 2000 r., inne giełdy tworzą strategiczne sojusze. Pojawienie się euro znacząco wpływa także na rynek obligacji. Począwszy od 1 stycznia 1999 r. rządy krajów członkowskich UGW są zobowiązane do wyrażania wszystkich nowych emisji obli gacji skarbowych w euro. W obrębie UGW rozmiary emisji rządowych papierów dłużnych są ograniczane rygorami fiskalnymi narzuconymi przez Pakt Stabilno ści i Wzrostu. Ponieważ deficyty budżetowe są trzymane w ryzach, skala nowych emisji jest mniejsza niż przed powstaniem UGW. 14 Blue chips akcje spółek, które mają największą wartość rynkową i jednocześnie najwyższą płyn ność. 7

12 Dzisiejszy rynek europejskich obligacji przedsiębiorstw ma roz miary odpowiadające jedynie dwóm trzecim wielkości rynku amery kańskiego. Wynika to z atrakcyjności dolara dla zagranicznych emi tentów, wielowalutowości rynku europejskiego oraz nadal jeszcze częstszego sięgania w Europie po kredyty bankowe niż po instrumen ty rynku kapitałowego. Wraz z pojawieniem się euro sytuacja stopnio wo się zmienia. Popyt wzrasta zarówno na obligacje przedsiębiorstw, jak i obligacje municypalne. Wzrasta także ich podaż. Popyt na te wła śnie obligacje rośnie, gdyż są one bardziej rentowne od obligacji rzą dowych. Źródłem popytu stają się fundusze emerytalne, fundusze po wiernicze i towarzystwa ubezpieczeniowe. Mniejsze ryzyko kursowe może też skłonić europejskich inwestorów do przesunięcia ich inwe stycji z innych rynków, w tym głównie amerykańskiego, do Europy. Na wzrost podaży obligacji znacząco wpływa spadek kosztu ich emisji. Powstanie głębszego i bardziej płynnego eurorynku, różnico wanie portfeli przez inwestorów oraz zwiększona konkurencja między uczestnikami rynku kapitałowego obniżają koszty finansowania się na tym rynku. WYRÓWNYWANIE SIĘ POZIOMU CEN W EUROPIE Jednym z najistotniejszych zadań, które stawiano przed unią walu tową i wprowadzeniem euro, było wyrównanie poziomu cen na tere nie UGW. Jest ono niezbędne dla ostatecznego ukształtowania się jed nolitego rynku europejskiego oraz wzrostu konkurencji. Duże różnice między cenami tych samych produktów oznaczają rynkową nieefek tywność, gdyż zmuszają konsumentów do straty czasu i energii na po szukiwanie miejsc, gdzie produkty są tańsze. W ciągu pierwszych 2 lat istnienia unii walutowej postęp w wy równywaniu się cen był niższy od oczekiwanego. Za podstawową przyczynę utrzymywania się sporych rozpiętości cenowych uznaje się brak paneuropejskich sieci detalicznych. Widoczna jednak konsolida cja w tym sektorze w połączeniu z dynamicznym rozwojem handlu za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz pojawieniem się gotów kowego euro powinna, począwszy od 2002 r., znacznie przyspieszyć proces unifikacji cen. Największą presję na unifikację wywierają duże supermarkety, którym jednolite ceny znacznie ułatwiłyby rozbudowę paneuropejskiej sieci placówek detalicznych. Do tej pory bardziej wyrównały się ceny w przypadku towarów niż usług. Wraz z postępującą liberalizacją i wzrostem konkurencji w telekomunikacji, sektorze energii i usług finansowych sytuacja ta za pewne się odwróci. Wyrównywanie się poziomu cen nie doprowadzi w większości przypadków do pojawienia się identycznych cen na te same produkty konsumpcyjne, sprzedawane w różnych krajach unii walutowej. Róż nice cenowe nie spadną, zdaniem ekspertów, poniżej poziomu 7%. Na przeszkodzie jeszcze głębszemu ujednoliceniu będą stały różnice w systemach podatkowych, różne koszty transportu i pracy. 8

13 POZOSTAŁE KORZYŚCI Z momentem pojawienia się gotówki euro dużo łatwiej będzie można podróżować po krajach unii walutowej odpadnie potrzeba wymiany jednej waluty narodowej na inną, co oznaczać będzie oszczędność czasu i pieniędzy. Dla przedsiębiorstw z obszaru UGW wprowadzenie euro oznaczać będzie łatwiejszą ekspansję na rynki krajów sąsiadujących, gdyż znikną kłopoty z posługiwaniem się różny mi walutami narodowymi. Korzyścią samą w sobie jest przynależność do ugrupowania o tak wielkim potencjale gospodarczym jak UGW, która poza USA i Japonią zaliczana jest do największych potęg gospodarczych świata. Ponadto, potencjał gospodarczy UGW sprawia, że euro będzie obok dolara i jena jedną z najważniejszych walut międzynarodowych (transak cyjnych, inwestycyjnych i rezerwowych). Wszystko to powinno dopro wadzić do znaczącego wzrostu zewnętrznej konkurencyjności UGW. Wprowadzenie wspólnej waluty to nie tylko przedsięwzięcie go spodarcze. Jest to również ważny krok na długiej drodze integracji eu ropejskiej w wymiarze politycznym i psychologicznym. Często uważa się walutę narodową za istotny symbol narodowej tożsamości. Naro dowa tożsamość to jednak dużo więcej niż własna waluta. Fakt, że waluty narodowe krajów członkowskich UGW są zastąpione przez pa neuropejski symbol euro niewiele zmienia w narodowej tożsamo ści tych krajów, natomiast bardzo pomaga w propagowaniu myślenia w kategoriach paneuropejskich. KOSZTY POWSTANIA UNII WALUTOWEJ UGW przynosi nie tylko korzyści, pociąga za sobą również pew ne koszty. Do wymiernych można zaliczyć: 1) koszty przystosowania do euro systemów informatycznych oraz procesów operacyjnych, 2) koszty szkolenia pracowników oraz partnerów biznesowych, 3) koszty przystosowania urządzeń, w których używana jest go tówka (bankomaty, automaty do sprzedaży towarów itp.), 4) koszty utraty przez banki i inne instytucje części dochodów z transakcji wymiany walut, transakcji zabezpieczających oraz płatno ści międzynarodowych. EURO WALUTĄ MIĘDZYNARODOWĄ Za walutę międzynarodową uznaje się walutę używaną przez osoby i podmioty gospodarcze mające siedzibę w innych państwach 9

14 niż to, w którym dana waluta jest emitowana. Waluta międzynarodowa to taka, która spełnia ponadto określone funkcje w skali globalnej. Wyróżnia się trzy klasyczne funkcje waluty mię dzynarodowej: 1) środek wymiany, 2) jednostka rozliczeniowa, 3) środek tezauryzacji (czyli gromadzenia wartości). O tym, czy dana waluta będzie odgrywać znaczącą rolę w skali międzynarodowej, decy duje wiele czynników, dotyczących obszaru da nej waluty. Spośród nich jako kluczowe wymie nia się najczęściej: 1) rozmiar i potencjał gospodarczy, 2) siłę i stabilność gospodarczą, 3) udział w międzynarodowej wymianie handlowej i produkcji światowej, 4) odporność na zewnętrzne kryzysy, 5) brak ograniczeń dewizowych, 6) wielkość i płynność rynku kapitałowego. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, moż na stwierdzić, że euro jest obok dolara amery kańskiego drugą walutą, która może mieć zna czenie międzynarodowe. Jednakże same rozmiary danego obszaru go spodarczego i jego udział w gospodarce świato wej nie gwarantują jeszcze walucie tego obsza ru sukcesu w skali międzynarodowej; są wpraw dzie warunkiem koniecznym tego sukcesu, ale nie wystarczającym. Powodzenie zależy od tego, czy waluta ta będzie mogła w skali mię dzynarodowej odgrywać rolę waluty transakcyjnej, inwestycyjnej i re zerwowej. CZY Z CZASEM POWSTANIE JEDNA PANEUROPEJSKA GIEŁDA? Choć byłoby to technicznie możliwe, to jednak specjaliści raczej wykluczają taką ewentualność. Na rynku występuje zbyt duża konkurencja i rośnie on zbyt szybko, by mógł zostać opanowany przez jedną giełdę. Należy raczej ocze kiwać konkurencji między dwoma lub trzema aliansami. Bez wątpienia powsta nie natomiast wirtualny rynek dla euro pejskich blue chips, gdzie inwestorzy będą mieli dostęp do każdego rynku narodowego za pośrednictwem jednego ekranu. Wszystko wskazuje na to, że z cza sem euro dorówna dolarowi w roli walu ty międzynarodowej. Najszybciej doko na się to na obszarze rynków finanso wych, gdzie euro już teraz konkuruje z dolarem jako waluta inwestycyjna, wolniej w handlu międzynarodowym (przywiązanie do dolara jako waluty transakcyjnej, zwłaszcza w handlu su rowcami, jest duże). Euro będzie też stopniowo zastępować dolara jako walu ta rezerwowa. ZNACZENIE UNII WALUTOWEJ DLA POLSKI Zgodnie z Traktatem z Maastricht, wszystkie kraje członkowskie UE powinny docelowo wejść w skład unii walutowej (wyjątkiem są tu: Wielka Brytania i Dania, które zdołały w Traktacie wynegocjować klau zulę, dającą im możliwość wyboru). Warunkiem członkostwa w UGW jest oczywiście spełnienie wszystkich kryteriów zbieżności. Oznacza to, że także Polska musi być przygotowana na wejście do strefy euro, a więc zastąpienie złotego przez wspólną walutę europejską. Uczestnictwo Polski w UGW leży w strategicznym interesie nasze go kraju. Oznacza bowiem jeszcze pełniejsze włączenie Polski 10

15 w struktury gospodarcze UE, a tym samym zdrową i stabilną gospodar kę rynkową. Gospodarka polska będzie musiała dostosować się do wy mogów UE, tj. przestrzegać surowych wskaźników gospodarczych. Ponadto, stabilność gospodarcza będzie musiała zostać utrzymana w długim okresie, co oznacza konieczność prowadzenia odpowied niej polityki gospodarczej, a w szczególności polityki pieniężnej nasta wionej na stabilność cen i polityki fiskalnej opartej na dyscyplinie fi nansów publicznych. Osiągnięcie przez Polskę zdrowej i stabilnej go spodarki oznaczać będzie w praktyce niską inflację, niskie stopy procentowe, równowagę budżetową państwa, rozsądne rozmiary dłu gu publicznego itd. Niska inflacja, a dzięki temu niskie stopy procen towe to z kolei niezbędne warunki trwałego wzrostu gospodarczego. Jeśli Polska stanie się członkiem UE w 2003 r. i następnie, zgodnie z wymogami formalnymi, złoty polski będzie przez minimum 2 lata uczestniczył w tzw. ERM II mechanizmie walutowym UE, stabilizu jącym kursy walutowe to można oczekiwać, że najwcześniej około 2005 r. Polska mogłaby wejść do europejskiej unii walutowej. Ustanowienie UGW ma istotne konsekwencje dla polskich pod miotów gospodarczych. Pojawienie się euro jest znaczącym wydarze niem zwłaszcza dla tych przedsiębiorstw, dla których handel między narodowy oraz międzynarodowe operacje finansowe odgrywają istot ną rolę. Zmniejszają się koszty transakcyjne związane z operacjami zabezpieczającymi przed ryzykiem kursowym, gdyż ryzyko to znikło na obszarze walut wchodzących do strefy euro. Możliwość posługiwa nia się euro zamiast 12 walutami narodowymi zmniejsza koszty pono szone wcześniej przy sprzedaży i zakupie tych walut. Zastąpienie ra chunków bankowych prowadzonych w walutach narodowych strefy euro jednym rachunkiem w euro zmniejszy koszty prowadzenia ra chunków, uprości też istotnie zarządzanie gotówką w przedsiębior stwach. Euro staje się dla polskich przedsiębiorstw walutą kontraktów i płatności, w której mogą być zarówno zaciągane kredyty, jak również emitowane instrumenty dłużne. Euro stwarza tu polskim przedsiębior stwom nowe możliwości zaopatrywania się w kapitał inwestorzy na eurorynku szukają okazji do zróżnicowania swych portfeli pod wzglę dem geograficznym, a zainteresowani wyższą rentownością inwestycji skłonni są kupować papiery o niższych ocenach. Większa przejrzystość cen, jaką powoduje euro, oznacza łatwiej szy wybór zagranicznych dostawców i odbiorców prościej jest po równywać ich oferty, wyrażone w tej samej walucie. Przedsiębiorstwa mogą też liczyć na szerszą oraz korzystniejszą cenowo ofertę usług bankowych pojawienie się euro znacznie zaostrzyło konkurencję między instytucjami finansowymi. Licząc się z możliwością wywierania przez firmy z UGW presji, by handel z Polską był fakturowany i rozliczany w euro, wszystkie zna czące polskie banki wprowadziły do swej oferty produkty wyrażone we wspólnej europejskiej walucie. Umożliwiają swym klientom prowa dzenie rachunków w euro, zaciąganie kredytów w euro, dokonywanie 11

16 płatności w tej walucie i praktycznie rzecz biorąc posługiwanie się eu ro we wszystkich produktach bankowych, łącznie z emisją instrumen tów dłużnych. Z drugiej strony polscy przedsiębiorcy muszą się liczyć ze zwięk szoną konkurencją ze strony firm z obszaru UGW. Dalsza integracja europejskiego rynku towarów i usług umożliwia wydajnym firmom z krajów strefy euro znaczne poszerzenie ich rynków zbytu. Jednocze śnie firmy te są zmuszone do większej innowacyjności, gdyż nie mo gą już powiększać swej konkurencyjności drogą dewaluacji waluty krajowej. Możliwe jest także, iż te spośród firm z obszaru UGW, które przegrają na swym terenie walkę konkurencyjną, będą częściej szukać szans na rynkach wschodnich, w tym w Polsce. 12

17 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O WYMIANIE WALUT NARODOWYCH NA EURO

18

19 PAŃSTWA UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUCJI UE W PROCESIE WPROWADZANIA EURO Na szczycie Rady Europejskiej w Madrycie podzielono kompeten cje na poziomie wspólnotowym w związku z wprowadzeniem jedno litej waluty (w okresie przygotowawczym, przejściowym i końcowym). Był to jednak wstępny podział zadań, kompetencji i odpowiedzialno ści, a ponadto odnosił się do przygotowania, wejścia w życie i funk cjonowania całej UGW, a nie tylko wprowadzenia euro do obiegu. Niemniej jednak scenariusz madrycki przewidywał ogólny podział ról w kwestii produkcji banknotów i monet euro, a także ich wprowadze nia do obiegu oraz wycofania z obiegu walut narodowych. Odpowie dzialność za realizację powyższych zadań przypisano Europejskiemu Bankowi Centralnemu, Radzie UE, a także państwom członkowskim uczestniczącym w UGW. Jednakże w miarę upływu czasu i zbliżania się momentu wprowa dzenia banknotów i monet euro do obiegu niezbędne stało się precy zyjne określenie roli poszczególnych instytucji wspólnotowych w pro cesie ostatecznego przechodzenia na euro. Należy podkreślić, że prze chodzenie na euro w formie gotówkowej nie jest procesem scentralizowanym i ponadnarodowym (dokonywanym wyłącznie na poziomie wspólnotowym), lecz zdecentralizowanym, w którym więk szość działań dokonują państwa członkowskie, a na szczeblu wspól notowym zgodnie z zasadą subsydiarności 1 podejmowane są tylko takie przedsięwzięcia, które nie mogłyby być skutecznie przeprowa dzone na szczeblu narodowym. Rola instytucji wspólnotowych w pro cesie przechodzenia na euro to przede wszystkim koordynacja całego przedsięwzięcia. Główną rolę w tym zakresie odgrywa Europejski Bank Centralny, a także Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Rola EBC w procesie wprowadzania euro w formie gotówkowej to przede wszystkim: nadzorowanie procesu płynnego przejścia na euro i zarządza nie nim, wydawanie aktów prawnych związanych z przechodzeniem na euro w formie gotówkowej (decyzje, zalecenia, wytyczne), wybór wzorów i zatwierdzenie technicznych parametrów bank notów euro, zatwierdzenie liczby banknotów i monet (w tym monet kolekcjo nerskich), które mają zostać wyprodukowane przez poszczególne pań stwa członkowskie, koordynacja produkcji banknotów euro, 1 Patrz Słowniczek. 15

Pytania na temat Euro

Pytania na temat Euro Pytania na temat Euro 1. Od kiedy na terenie Unii Europejskiej zaczęła funkcjonować unia walutowa? Unia walutowa, która jest główną częścią Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), zaczęła funkcjonować 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych Grzegorz Nosiadek Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych POLSKA A EURO W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Wstęp U progu transformacji polskiej gospodarki na początku lat 90. pojawił

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011 RAPORT dr Krzysztof Iszkowski Centrum Studiów nad Demokracją Szkoła

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Europejski Bank Centralny Rozdział 3 Europejski Bank Centralny Ryszard Kokoszczyński 1 3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Przedstawione w rozdziale pierwszym

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE STRUKTURA ANALIZY STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW PL RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE W 2008 roku wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ ROK AKADEMICKI 2007/2008 DR ROBERT HUTERSKI INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ ZARYS WYKŁADÓW DO PRZEDMIOTU 1. POWSTANIE PIENIĄDZA I BANKÓW CENTRALNYCH pieniądz pojawił się i rozwinął głównie

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne Narodowy Bank Polski Materiały i Studia Zeszyt nr 139 Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne (stan na koniec 2001 r.) Małgorzata Szcześ Sebastian Jakubiec

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2009 r. Grażyna Ancyparowicz WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA WZROST POLSKIEJ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Dr Teresa Korbutowicz Uniwersytet Wrocławski Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Rozpoczęta z końcem lat dziewięćdziesiątych XX wieku reforma polityki konkurencji objęła również zasady

Bardziej szczegółowo

Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki

Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki 23 lipca 2014 r. Wysoka Izbo, Wzorem lat ubiegłych przesłałem Wysokiej Izbie Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania Europejskiego Banku Centralnego. a kryzys zadłużeniowy

Nowe zadania Europejskiego Banku Centralnego. a kryzys zadłużeniowy Nie można wyświetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację. 1 1 0 ( 6 9 ) 2 0 1 3 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo