Nr Informacja. Obszary metropolitalne w Polsce, Holandii i Hiszpanii KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1258. Informacja. Obszary metropolitalne w Polsce, Holandii i Hiszpanii KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Obszary metropolitalne w Polsce, Holandii i Hiszpanii Marzec 2006 Anna Zygierewicz Informacja Nr 1258 Zgodnie z opinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego, obszary metropolitalne odgrywają kluczową rolę w realizacji gospodarczych, społecznych i ekologicznych celów strategii lizbońskiej. Znacząca część czynników, od których zależy przyszła konkurencyjność Europy, skupia się w tych obszarach. Obszary metropolitalne stanowią główne ośrodki kształcenia, badań, innowacji, rozwoju najnowszych technologii, tworzenia nowych rodzajów działalności i promowania przedsiębiorczości. Są także głównymi węzłami transportu i telekomunikacji, co ułatwia nawiązywanie kontaktów przez przedsiębiorstwa, uniwersytety i ośrodki badawcze.

2 BSiE 1 1. Informacje ogólne i definicje Urbanizacja to proces społeczny i kulturowy wyrażający się w rozwoju i wzroście liczby miast, powiększaniu się obszarów miejskich i wzroście udziału ludności miejskiej (bądź ludności żyjącej wg miejskich wzorów) w stosunku do ogółu ludności. 1 Urbanizacja jest procesem złożonym, przebiegającym w czterech zasadniczych płaszczyznach 2 : urbanizacja demograficzna polega na przemieszczeniu się ludności ze skupisk wiejskich do miast, koncentracji ludności w miastach i stałym wzroście udziału mieszkańców miast na danym obszarze, urbanizacja przestrzenna polega na zwiększaniu się obszaru miast, powiększaniu ich pojemności (również przez intensyfikację zabudowy), powstawaniu nowych miast i osiedli nierolniczych oraz na przekształcaniu innych środowisk mieszkalnych na wzór miejski, urbanizacja ekonomiczna polega na stałym wzroście liczby ludności pracującej w zawodach pozarolniczych oraz na postępującym różnicowaniu się zawodowym tej ludności w stosunku do ludności wykonującej zajęcia rolnicze, urbanizacja społeczna wyraża się w przyswojeniu przez przybyszów z obszarów wiejskich miejskiego stylu życia, a także w przenikaniu miejskich wzorów ekonomicznych, społecznych i kulturowych na wieś. Procesy urbanizacyjne prowadzą ostatecznie do kształtowania się wielkoprzestrzennych układów, zespołów miast zwanych aglomeracjami miejsko-przemysłowymi i różnych ich form, takich jak: konurbacje, obszary metropolitalne czy megalopolis. Aglomeracja miejsko-przemysłowa to obszar urbanistyczny o dużym skupieniu ludności utrzymującej się z zawodów pozarolniczych. Występuje na nim zgrupowanie miast i osiedli. Zachodzą w nim intensywne procesy przemieszczania osób, towarów, kapitału i usług. Aglomeracje miejsko-przemysłowe wykazują silne wewnętrzne i zewnętrzne powiązania z infrastrukturą techniczną oraz społeczną. Pod względem administracyjnym, aglomeracje miejsko-przemysłowe są najczęściej podzielone na gminy miejskie i wiejskie z dominującą rolą dużego miasta tworzącego centrum 3 (np. aglomeracja Warszawy czy Londynu). Ranking aglomeracji europejskich zamieszczony został w załączniku 1. 1 Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN SA. 2 Jw. 3 Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

3 2 BSiE Typ aglomeracji z jednym głównym miastem nazywany jest aglomeracją monocentryczną, a typ aglomeracji z kilkoma ważnymi ośrodkami miejskimi nazywany jest aglomeracją policentryczną (konurbacją). Konurbacja powstaje z niezależnych od siebie początkowo miast, między którymi z czasem zacierają się granice. Często miasta te położone są w zagłębiach węglowych (np. Górnośląski Okręg Przemysłowy, Zagłębie Ruhry). Mogą być one jednak także położone na innych obszarach (np. Trójmiasto). Możemy także dokonać podziału na aglomerację przemysłową (teren silnie zurbanizowany z dużą ilością zakładów przemysłowych) oraz aglomerację miejską (teren o dużym zagęszczeniu budynków mieszkalnych lub budynków użyteczności publicznej) 4. Często jednak mamy do czynienia z aglomeracjami typu miejsko-przemysłowego. Rozwój blisko siebie położonych aglomeracji może doprowadzić do powstania rozległego, silnie zurbanizowanego obszaru zwanego megalopolis, czyli wieloprzestrzennego układu osadniczego, powstającego w wyniku łączenia rozległych, peryferyjnych stref zabudowy jednorodzinnej i związanych z nią usług rozwijających się wokół aglomeracji miejskiej i dużych miast. Potocznie pod określeniem megalopolis rozumie się powiązany funkcjonalnie i komunikacyjnie obszar dwóch lub więcej aglomeracji. 5 Największy tego typu układ osadniczy znajduje się w na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie na obszarze około 146 tys. km 2 żyje ponad 44 mln mieszkańców. Obejmuje on miasta Boston, Hartford, New York, Filadelfię, Baltimore i Waszyngton. Drugie największe megalopolis to obszar między Zatoką Tokijską a Osaką w Japonii (ponad 43 mln mieszkańców). W Europie wykształca się m.in. megalopoliczny obszar Cysalpejski z Mediolanem, Turynem i Lyonem na czele (ponad 11 mln mieszkańców), a także na pograniczu polsko-czeskim (zespół katowicko-ostrawski z ponad 4,5 mln mieszkańców). 6 Jan Turowski 7 pisze, iż cechą współczesnej urbanizacji jest wzrost liczby miast wielkich i dużych (umownie rozumianych jako liczące po kilkaset tysięcy mieszkańców) oraz wzrost proporcji tej ludności w stosunku do całej ludności danego społeczeństwa i, co więcej, koncentracji tej ludności wielkomiejskiej w stosunku do ludności miejskiej w danym kraju. Dodaje on, iż cechą współczesnej urbanizacji jest metropolizacja, to jest uzyskiwanie dominującego znaczenia w gospodarce i kulturze danego kraju przez wielkie zespoły i układy miast i różnych jednostek osadniczych, zwanych też aglomeracjami, konurbacjami, strefami urbanizacyjnymi, a więc powiązanych funkcjonalnie ze sobą skupień osadniczych wraz z głównym ośrodkiem centralnym miastem metropolitalnym. Obszar metropolitalny to obszar gęsto zaludniony, składający się z kilku bądź kilkunastu miast (miasta-satelity) położonych blisko znaczącego centrum miejskiego metropolii. Miasta te połączone są więzami funkcjonalnymi, ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi. Miasto centralne (lub miasta centralne) obszaru metropolitalnego tworzy tzw. hub centrum rozrządowe całego obszaru, przez który przebiegają wszystkie linie komunikacyjne. Obszar metropolitalny jest głównym, wielofunkcyjnym ośrodkiem danego regionu, w którym skupiają się funkcje wyższego rzędu: ekonomiczne, naukowe i kulturalne. Granice obszaru metropolitalnego mogą przekraczać granice jednostek administracyjnych lub granice państw. 8 4 Wikipedia. Wolna encyklopedia, 5 Jw. 6 Jw. 7 Jan Turowski, Osobliwości współczesnej urbanizacji, w: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, Tom III, Czynniki miastotwórcze w okresach wielkich amin społecznych, pod red. Wojciecha Misztala i Józefa Styka, Wydawnictwo UMCS, Lublin Wikipedia. Wolna encyklopedia,

4 BSiE 3 Zgodnie z nomenklaturą unijną 9, obszar metropolitalny składa się z centrum w postaci pojedynczego miasta lub aglomeracji miejskiej oraz z peryferii w postaci sąsiednich gmin, z których znaczna część czynnych zawodowo mieszkańców codziennie dojeżdża do pracy do centrum. Pojęcie obszarów metropolitalnych jest w tym rozumieniu bliskie pojęciu rejonu zatrudnienia lub funkcjonalnego regionu miejskiego 10. Uwzględnia ono obecność obszarów peryferyjnych, silnie związanych z centrum i bezpośrednio uzależnionych w swym rozwoju od jego wzrostu. Obszary metropolitalne rozciągają się na przestrzenie, których pokonanie może wymagać godziny. Obejmują zarówno tereny miejskie, jak i wiejskie. Obszar pretendujący do miana obszaru metropolitalnego powinien posiadać pewną minimalną liczbę mieszkańców (500 tys.) lub miejsc pracy. Tak samo niezbędne jest pewne minimalne natężenie migracji dom praca między gminą peryferyjną a centrum, aby tę pierwszą można było zaliczyć do obszaru metropolitalnego (wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy peryferyjnej 10% osób musi pracować w centrum). Jednak te minimalne progi ustalane zostały arbitralnie i w konsekwencji w praktyce mają one różne znaczenie. W ostatnim czasie w Unii Europejskiej wyłonił się nowy rodzaj obszarów metropolitalnych. Kilka aglomeracji funkcjonujących jako sieć, których rejony zatrudnienia nakładają się na siebie, tworzy razem wieloośrodkowy obszar metropolitalny. Do grupy tej należy np. okręg Randstad (7 mln mieszkańców) tworzony przez 4 aglomeracje holenderskie: Amsterdam, Rotterdam, Hagę i Utrecht, region Ren-Ruhra (11 mln mieszkańców) tworzony przez Bonn, Kolonię, Düsseldorf, Duisburg, Essen i Dortmund wraz z całymi aglomeracjami, region Wiedeń-Bratysława (4,6 mln mieszkańców), region Öresund (2,5 mln mieszkańców) obejmujący aglomerację kopenhaską i Malmö, którego szybki rozwój związany jest m.in. z budową mostu łączącego Danię i Szwecję. Do tego rodzaju obszarów metropolitalnych w Polsce należeć będzie m.in. śląski obszar metropolitalny. Ocenia się, że w rozszerzonej Unii Europejskiej istnieje około 50 obszarów metropolitalnych liczących ponad milion mieszkańców. Wśród europejskich obszarów metropolitalnych łatwo można wyróżnić kilka kategorii. Z jednej strony mamy wielkie obszary metropolitalne, jak Londyn, Paryż, rejon Renu i Ruhry, Randstad czy Madryt, o ludności przekraczającej 5 milionów mieszkańców, z drugiej strony istnieje szereg obszarów metropolitalnych mniej znaczących, ale często zamożnych i ze znacznym potencjałem rozwoju oraz wielkimi ambicjami. Dotyczy to obszarów metropolitalnych otaczających stolice i wielkie ośrodki gospodarcze w prawie wszystkich państwach członkowskich. Obserwuje się także proces europeizacji ośrodków gospodarczych, związany z zanikaniem granic wewnętrznych w Europie, a w wyrażający się w stopniowym rozwoju ośrodków międzyregionalnych, a niekiedy i transgranicznych (Kopenhaga-Malmö, Limburgia holenderska, Limburgia belgijska Akwizgran, aglomeracja Lille na pograniczu francusko-belgijskim). Pewnym utrudnieniem w prowadzeniu badań statystycznych dotyczących obszarów metropolitalnych jest fakt, iż choć funkcjonują one jako obszary społeczno-gospodarcze ich obszar nie pokrywa się z europejskim regionalnym podziałem administracyjnym NUTS, stosowanym przez EUROSTAT oraz instytucje europejskie. W rezultacie podział na regiony administracyjne jest nieprzydatny dla potrzeb analizy i porównań w zakresie zmian społeczno- 9 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Obszary metropolitalne konsekwencje społeczno gospodarcze dla przyszłości Europy (2004/C 302/20). 10 Komitet Regionów rozwinął koncepcję funkcjonalnego regionu miejskiego, obejmującego metropolię i jej strefę wpływów, uznając tym samym fakt, że miasta przekształcają się w aglomeracje, a następnie w metropolie, które z kolei rozszerzają się, tworząc regiony miejskie. Koncepcja ta podkreśla również współzależności między jednostkami terytorialnymi współtworzącymi region miejski: rynek pracy, dojazdy z domu do pracy, sieć transportu, centra handlowe, lokalizacja nowych form działalności, rynek nieruchomości, parki rozrywki, ochrona środowiska.

5 4 BSiE gospodarczych w obszarach metropolitalnych na szczeblu europejskim, gdyż np. Londyn posiada 7,4 mln mieszkańców w regionie administracyjnym (NUTS 2, NTS-2), ale aż 13,23 mln w obszarze metropolitalnym. Tego typu badania statystyczne są szczególnie ważne, zważywszy na fakt, iż trzy czwarte ludności Europy żyje w strefach miejskich i podmiejskich. W Polsce zgłaszane są propozycje, aby obszary metropolitalne stały się odrębnymi podregionami NTS-3. Tworzenie obszarów metropolitalnych ma jeszcze jeden cel. Nadaje ono ramy prawne zjawisku funkcjonowania obok siebie obszarów miejskich i podmiejskich, tworzonych przez różne jednostki administracyjne, dysponujące swoimi budżetami i prowadzące swoje własne polityki. Tworzenie obszarów metropolitalnych stwarza możliwość współpracy tych jednostek dla dobra całego obszaru, który czy sformalizowany, czy też nie, funkcjonuje jednak w praktyce, a za którego funkcjonowanie odpowiedzialność spada często jedynie na władze centralnego ośrodka miejskiego działającego na danym obszarze. O znaczeniu tworzenia obszarów metropolitalnych świadczy także cytowana już wcześniej opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, która stwierdza, iż między strategią lizbońską a obszarami metropolitalnymi zachodzi bezpośredni związek. Znacząca część czynników, od których zależy przyszła konkurencyjność Europy, skupia się w tych strefach. Innowacje i informacje powstające w obszarach metropolitalnych promieniują z nich na inne miasta europejskie. Rozkwit obszarów metropolitalnych jest warunkiem koniecznym rozwiązania problemów spójności społecznej i terytorialnej, które powstają na ich własnych obszarach i w innych europejskich miastach lub regionach. Obszary metropolitalne są głównymi ośrodkami badań, innowacji i tworzenia nowych rodzajów aktywności. Skupiają się w nich branże o wysokiej wartości dodanej, w szczególności usługi dla przedsiębiorstw. Pierwszorzędną rolę odgrywają w nich również technologie informacyjne i komunikacyjne. Dynamika gospodarcza konkretyzuje się głównie w regionach obszarów metropolitalnych, które są czołowymi centrami innowacji, społeczeństwa opartego na wiedzy oraz kształcenia. Obszary metropolitalne są również ważnymi ośrodkami kulturalnymi, turystycznymi i rozrywkowymi. Ich ogromne dziedzictwo jest znaczącym elementem ich historii i tożsamości. Uniwersytety, biblioteki, muzea, teatry, opery, sale koncertowe to miejsca kluczowe dla zachowania i upowszechniania kultury europejskiej. Odgrywają one ważną rolę w tworzeniu i rozpowszechnianiu kultury. W obszarach metropolitalnych odbywają się najważniejsze imprezy sportowe i koncerty muzyczne, na które przychodzą tłumy Poziom urbanizacji i obszary metropolitalne w Polsce Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2005 r. w Polsce było 887 miast zamieszkanych przez ,597 tys. osób. Oznacza to, że przy liczbie ludności Polski wynoszącej ok ,3 tys. osób, w miastach mieszka ponad 61% Polaków. Tabela 1. przedstawia dane dotyczące liczby miast w podziale na liczbę mieszkańców oraz dane dotyczące ludności zamieszkałej w miastach. Wynika z nich, iż w Polsce dominowały miasta o liczbie ludności od 2 do 5 tys. mieszkańców. W całej Polsce miast powyżej 200 tys. mieszkańców było tylko Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, op.cit.

6 BSiE 5 Tabela 1. Ludność w miastach według grup wielkości miast w 2005 r. (stan w dniu 30 VI) Miasta o liczbie ludności Województwa Ogółem poniżej i więcej Liczba miast P o l s k a Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ludność w miastach P o l s k a Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2005 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Jak pisze Bogdan Jałowiecki 12 Polska należy do najsłabiej zurbanizowanych krajów Europy, ponieważ jedynie ok. 63% ludności żyje w miastach. Dla porównania można podać wskaźniki urbanizacyjne w krajach sąsiednich: w Czechach 74,7%, w Rosji 73,1%, na Ukrainie 67,9%, na Białorusi 68,2%, w Bułgarii 67,2%, w Grecji 62,5%, w Hiszpanii 78,4%. Niższe od Polski wskaźniki miały Rumunia 54,5% i Słowacja 57,0% a z krajów zachodnich: Portugalia 33,6%. Mimo stosunkowo niskiego odsetka ludności miejskiej rośnie ona bardzo powoli, a niektóre miasta w ostatnich latach tracą ludność. Do miast woje- 12 Bogdan Jałowiecki, Uwarunkowania i szanse rozwoju polskich metropolii, Ekspertyza wykonana na zlecenia Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

7 6 BSiE wódzkich, w których ubytek ludności był stosunkowo największy należą Katowice i Łódź. W Krakowie, Wrocławiu i w Poznaniu w okresie transformacji ( ) liczba ludności w zasadzie nie zmieniła się. W niewielkim stopniu wzrosła natomiast ludność Warszawy. Do miast, których cechowała relatywnie największa dynamika wzrostu ludności, należą Białystok, Olsztyn i Rzeszów. Ogólnie rzecz biorąc, o ile w okresie ludność analizowanych miast powoli, ale stale rosła, to w następnej dekadzie obserwować można stagnację. Sytuacja ta jest rezultatem bardzo niskiego przyrostu naturalnego ludności miejskiej, zahamowania migracji wieś miasto oraz odpływu ludności z miast o stosunkowo dużym zagrożeniu ekologicznym i cechujących się tradycyjnym przemysłem. Stosunkowo nowym zjawiskiem jest wzrost ludności stref podmiejskich niektórych miast, szczególnie Warszawy, Poznania i Wrocławia. W przypadku tych dwóch ostatnich miast mogą być bardzo intensywne procesy urbanizacyjne w Tarnowie Podgórnym i Kobierzynach. Pojęcie metropolii i obszaru metropolitarnego znane jest od dawna i w wielu krajach stanowi jeden z filarów kształtowania ładu przestrzennego w skali ponadregionalnej. W Polsce ramy prawne dla tego typu planowania przestrzennego daje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz. U Nr 80 poz. 717 z poz. zm.), w której zawarte zostały przepisy nakazujące sporządzanie planów dla obszarów metropolitalnych, obejmujące największe aglomeracje Polski wraz z ich głównymi ośrodkami. Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy przez obszar metropolitalny należy rozumieć obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Zgodnie z art. 39 pkt 6 ustawy, dla obszaru metropolitalnego uchwala się plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 13, przygotowana w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, przyjmuje, w myśl ustaleń poczynionych w literaturze przedmiotu oraz praktyki stosowanej w Unii Europejskiej, iż obszarem metropolitalnym jest układ przestrzenny, składający się z dużego miasta i otaczających go terenów ściśle z nim powiązanych funkcjonalnie, charakteryzujący się: wysoką jakością usług, instytucji i wyposażenia materialnego, wysokim potencjałem innowacyjnym w zakresie technicznym, ekonomicznym, społecznym, politycznym i kulturalnym, wysoką konkurencyjnością produkcji i wyspecjalizowanych usług (w tym naukowobadawczych, kulturalnych) w wymiarze krajowym i międzynarodowym, silnymi wewnętrznymi więzami współpracy gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej, intensywnymi połączeniami z innymi metropoliami krajowymi i zagranicznymi, możliwymi dzięki dobremu z nimi skomunikowaniu, wyjątkowością i specyfiką miejsca i jego atrakcyjnością nie tylko w skali kraju, ale i w skali międzynarodowej. Ponadto przyjęto, iż w obszarze metropolitalnym funkcje metropolitalne są pełnione przez cały ten obszar, a nie tylko przez miasto, które ten obszar tworzy tak więc funkcje te powinny być zlokalizowane w różnych jego częściach, a nie tylko w granicach samego miasta. Do wyznaczania obszaru metropolitalnego przyjęto metodę, zgodnie z którą obszar metropolitalny musi składać się z miasta rdzennego, na tyle dużego, by wraz ze swoim obszarem 13 Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, październik 2005 r.

8 BSiE 7 metropolitalnym (a więc gminami leżącymi w pobliżu tego miasta, charakteryzującymi się wysokim poziomem i dynamiką rozwoju) mogło potencjalnie stanowić obszar metropolitalny liczący ponad 500 tys. mieszkańców. W Polsce potencjalnie istnieje 10 miast rdzeniowych, o liczbie ludności przekraczającej 300 tys. mieszkańców: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice. Dodatkowo do granicy tej zbliża się Białystok. A więc w Polsce można mówić o następujących obszarach metropolitalnych: bydgosko-toruński, krakowski, łódzki, poznański, śląski, szczeciński, trójmiejski, warszawski i wrocławski. Jednak wyróżnione obszary metropolitalne, poza warszawskim, kryteria jakościowe spełniają w niepełnym stopniu. Relatywnie najwięcej cech metropolitalnych mają trzy obszary metropolitalne: krakowski, poznański i wrocławski, mniej zaś trójmiejski. Pozostałe obszary metropolitalne spełniają kryteria jakościowe w mniejszym zakresie. W Polsce obserwuje się względny niedorozwój miast we wschodniej części kraju. Przyspieszony rozwój największych miast Polski wschodniej, a szczególnie wzmacnianie ich funkcji metropolitalnych (takich jak: szkolnictwo wyższe, nauka, kultura, promocja gospodarcza, funkcje zarządcze) oraz ich powiązań międzynarodowych mogą stać się czynnikami przyspieszania rozwoju całego obszaru Polski wschodniej. Dlatego też dodatkowo określono trzy potencjalne obszary metropolitalne: białostocki, lubelski i rzeszowski. Tabela 2. Ludność obszarów metropolitalnych w 2003 r. wg faktycznego miejsca zamieszkania, stan na 30 czerwca 2005 r. Liczba ludności w tys. Miasto rdzeniowe Obszar metropolitalny Miasta rdzeniowego Terenów przyległych Ogółem Katowice śląski 323, , ,2 Warszawa warszawski 1 688,3 992, ,6 Kraków krakowski 757,4 469, ,2 Poznań poznański 575,7 651, ,2 Gdańsk trójmiejski 461,5 759, ,8 Wrocław wrocławski 638,5 498, ,9 Łódź łódzki 781,9 279, ,6 Bydgoszcz, Toruń bydgosko-toruński 580,1 353,5 724,7 Szczecin szczeciński 414,7 269,2 683,9 Razem wykształcone obszary metropolitalne 6 012, , ,1 Białystok białostocki 291,5 74,2 365,7 Lublin lubelski 358,4 107,5 465,9 Rzeszów rzeszowski 159,7 85,3 245,0 Razem potencjalne obszary metropolitalne 809,6 267, ,6 Źródło: Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, RCSS, Warszawa, październik Koncepcja tworzenia obszarów metropolitalne w Polsce opiera się na tworzeniu ich w otoczeniu dużych miejskich sieci osadniczych, które przedstawia mapa nr 1. Największym w Polsce obszarem metropolitalnym jest śląski obszar metropolitalny. Główne miasto Katowice otoczone jest przez kilkanaście dużych miast i kilkadziesiąt mniejszych miejscowości. Mimo, iż same Katowice nie mają nawet pół miliona mieszkańców (choć spełniają wcześniej opisany wymóg 300 tys. mieszkańców), to cały obszar metropolitalny zamieszkuje prawie 3 mln osób.

9 8 BSiE Mapa 1. Miejska sieć osadnicza w Polsce Innym charakterystycznym obszarem metropolitalnym Polski jest trójmiejski obszar metropolitalny. Tworzony jest on przez trzy miasta: Gdańsk, Sopot i Gdynię, działające jako jeden organizm miejski, co jest charakterystyczne dla aglomeracji typu policentrycznego. W Trójmieście mieszka około 760 tys. osób, a jego powierzchnia wynosi 414,81 km² i jest mniejsza od powierzchni Warszawy o około 100 km². Warszawski obszar metropolitalny jest obszarem, w którym dominującą role odgrywa jedno miasto, a więc mamy w tym przypadku do czynienia z aglomeracją monocentryczną. Jest on, po obszarze śląskim, największym pod względem liczby ludności obszarem metropolitalnym w Polsce, bo liczącym ponad 2,7 mln mieszkańców, z których 1,7 mln mieszka w Warszawie a 1 mln w jej okolicach. Charakterystyczną cechą tego obszaru jest występowanie tzw. dzielnic podmiejskich, czyli miejscowości, które mogą w każdej chwili zostać dzielnicami Warszawy. Unia Europejska określa obszary metropolitalne według tworzących je powiatów. Według tej nomenklatury, warszawski obszar metropolitalny składa się z 10 powiatów, z powiatem warszawskim, czyli miastem społecznym Warszawa w centrum. Razem wszystkie powiaty tworzą obszar metropolitalny liczący (wg danych z 2003 r.) tys. mieszkańców i rozciągający się na powierzchni km 2. Zgodnie z prognozą demograficzną dla Polski do 2030 r., przygotowaną przez Główny Urząd Statystyczny i opartą na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r., liczba ludności Warszawy w ciągu najbliższych 24 lat będzie systematycznie maleć, najpierw powoli, a od bardzo szybko. Przedstawia to wykres 1.

10 BSiE 9 Wykres 1. Prognoza dotycząca liczby ludności m.st. Warszawy Źródło: dane GUS. Spadek liczby ludności m.st. Warszawy nie jest zjawiskiem nowym, choć nasilającym się. Związany jest on m.in. ze spotykaną zarówno w Polsce, jak i w innych krajach tendencją przenoszenia się mieszkańców miasta metropolitalnego do mniejszych miejscowości otaczających to miasto. Dotyczy to szczególnie miejscowości położonych w odległości do 30 km od miasta centralnego, a proces ten nazywany jest suburbanizacją. Jak podaje Jan Turowski 14, badania przeprowadzone w latach dotyczące Warszawy i Trójmiasta wykazały, że na 5 miast w promieniu 30 km od Trójmiasta dwa miasta: Reda i Rumia zwiększyły liczbę mieszkańców odpowiednio o 7% i 15%, a pozostałe o około 1%, zaś w przypadku Warszawy na 30 miast i miasteczek odległych od Warszawy o 30 km najbardziej wzrosła liczba mieszkańców Wesołej (13,9%), Łomianek (13,6%), Kobyłki (15,2%), gdy w innych, jak np. Piaseczno, Pruszków itp. liczba mieszkańców spadła. Podobne wyniki uzyskano badając inne miasta metropolitalne w Polsce Różne są także kierunki migracji do i z Warszawy oraz do i z miejscowości otaczających m.st. Warszawa. Anna Rębowska 15 na podstawie analizy dotyczącej migracji w aglomeracji stołecznej zamieszczonej w Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego miasta st. Warszawy pisze, iż o ile na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych do tzw. strefy, czyli do gmin otaczających Warszawę napływała głównie ludność wiejska z całego dawnego dużego województwa, o tyle na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych stanowiła ona tylko 1/3 napływu, a pozostałe 2/3 stanowiła ludność miejska z innych aglomeracji i z samej Warszawy. Jednocześnie napływ ludności do miasta zmniejszył się w tym okresie o połowę (z 25 tys. w latach 79/81 do 12 tys. w latach 89/91). W połowie lat dziewięćdziesiątych liczba warszawiaków przenoszących się do gmin okolicznych przewyższyła już liczbą migrujących w odwrotnym kierunku. Nie tylko Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, ale także inne dokumenty strategiczne przewidują rozwój obszarów metropolitalnych w Polsce, w tym: 1. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego zawiera zapisy dotyczące rozwoju funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast. W dokumencie przewiduje się, iż w dążeniu do realizacji tego celu prowadzona będzie rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej największych aglomeracji i miast, tak aby stały się one liczącymi się krajowymi i europejskimi ośrodkami przepływu: osób, dóbr, kapitału i informacji. Celem nadrzędnym w rozwoju obszarów metropolitalnych jest zapewnienie ich stymulującej roli w rozwoju gospodarczym, społecznym, przestrzennym i ekologicznym. Obszary te, 14 Jan Turowski, Osobliwości współczesnej urbanizacji, op. cit. 15 Anna Rębowska, Czynniki miastotwórcze w transformacji polskich metropolii (na przykładzie Katowic i Warszawy), w: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, Tom III, Czynniki miastotwórcze w okresach wielkich amin społecznych, pod red. Wojciecha Misztala i Józefa Styka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.

11 10 BSiE będąc w szczególności węzłami krajowych i regionalnych systemów infrastruktury oraz równocześnie miejskimi systemami tej infrastruktury, powinny znaleźć swoje miejsce w programach rozwoju regionalnego, tak aby ich możliwości zostały wykorzystane w celu zdynamizowania rozwoju regionów i kraju. W pierwszym rzędzie działania będą koncentrować się na modernizacji infrastruktury komunikacyjnej, telekomunikacyjnej, naukowo-badawczej, szkolnictwa wyższego, ochrony środowiska, kultury i sztuki, tak aby umożliwić tym ośrodkom efektywny udział w konkurowaniu oraz w wymianie kulturalnej i ekonomicznej między miastami w Unii Europejskiej. Wsparcie działań współfinansowanych przez samorządy w ramach tego celu obejmować będzie: uzbrojenie terenu w celu przyciągania inwestycji, wsparcie dla tworzenia międzynarodowych i regionalnych giełd, instytucji otoczenia biznesu, rozbudowę i modernizację bazy edukacyjnej oraz badań naukowych, w tym przede wszystkim szkolnictwa wyższego, infrastrukturę ochrony środowiska, związaną z poprawą jakości życia, infrastrukturę transportową, w tym przede wszystkim budowę dróg, przepraw mostowych, lotnisk, systemów komunikacji zbiorowej, infrastrukturę kultury i sztuki decydującą o wizerunku miasta i regionu. 2. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata uznaje wsparcie rozwoju polskich metropolii i obszarów metropolitalnych za istotny element polityki regionalnej państwa. Oznacza ono: pokonywanie najważniejszych barier infrastrukturalnych tych metropolii, wspieranie rozwoju ich zaplecza naukowo-badawczego, rozwój zasobów ludzkich, wspieranie rozwoju sieci kooperacyjnej z innymi centrami metropolitalnymi w kraju i za granicą. W Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata występują następujące priorytety dotyczące obszarów metropolitalnych: rozwój funkcji metropolitalnych dużych ośrodków miejskich, który oznacza: Rozwijanie egzogennych funkcji metropolitalnych w Obszarach Metropolitalnych (ustalonych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju), zwiększanie dzięki temu ich atrakcyjności lokalizacyjnej oraz poprawę warunków dla przedsiębiorstw innowacyjnych. Działania obejmą takie dziedziny, jak: nauka i szkolnictwo wyższe, ośrodki wystawiennicze i kongresowe, instytucje międzynarodowe i sądownictwo, powiązania miejskich systemów komunikacyjnych z infrastrukturą transportową o zasięgu międzynarodowym, promocję międzynarodową. Programowanie oraz implementacja nowych form zarządzania obszarami metropolitalnymi w celu podniesienia jego skuteczności i racjonalizacji działań. Działania podejmowane w tym celu operacyjnym będą miały postać doradztwa technicznego. Rozwijanie funkcji o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym w dużych miastach (Centra Rozwoju Pierwszego Stopnia, CRPS), wsparcie dla działań zwiększających konkurencyjność CRPS przy promowaniu współpracy pomiędzy tymi ośrodkami, wparcie dla działań nakierowanych na pokonywanie barier rozwojowych, w tym dla programów rewitalizacji. Rozwijanie wewnętrzregionalnych systemów transportowych wiążących stolice regionu z jej regionalnym zapleczem i CRPS oraz CRPS między sobą, integracja tych systemów z miejskim systemem komunikacyjnym ;

12 BSiE 11 w ramach priorytetu: budowa ponadwojewódzkich kompleksowych struktur funkcjonalno-przestrzennych i gospodarczych, pojawia się kierunek działań: Rozwój obszarów metropolitalnych. Obszarem docelowych tego kierunku działań są obszary metropolitalne (OM) według Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju ; Stymulowanie rozwoju ośrodków miejskich, choć sam w sobie nie jest skierowany do obszarów metropolitalnych, stanowi niejako drugi filar rozwoju ośrodków miejskich. Rozumie się przez to: Rozwijanie ośrodków miejskich (Centra Rozwoju Drugiego Stopnia, CRDS) oraz wspomaganie ich potencjału konkurencyjnego w drodze wzmacniania ich gospodarczych, badawczych, edukacyjnych (szczególnie w zakresie szkolnictwa wyższego), kulturalnych i instytucjonalnych powiązań z CRPS. Tworzenie lepszych warunków dla rewitalizacji małych miast i miasteczek (CRDS) poprzez wsparcie w podejmowaniu programów rewitalizacji (kompleksowych procesów odbudowy siły gospodarczej, powiązanych z działaniami na rzecz poprawy standardów mieszkaniowych). Odbudowa lokalnych i subregionalnych centrów rozwoju i wsparcie dla ich współpracy w celu stworzenia sieciowej, policentrycznej struktury CRDS. 3. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata , dokument rządowy (podlegający obecnie procesowi konsultacji) określający m.in. priorytety i obszary wykorzystania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty Europejskiej na lata , również wspomina o znaczeniu obszarów metropolitalnych dla rozwoju kraju. Określa się w nim m.in., iż: Obszary metropolitalne są głównymi ośrodkami badań, innowacji, i tworzenia nowych miejsc pracy. Skupiają się w nich branże o wysokiej wartości dodanej, w szczególności usługi dla przedsiębiorstw. Główną rolę odgrywają w nich również technologie informacyjne i komunikacyjne. Dynamika gospodarcza widoczna jest głównie na obszarach metropolitalnych, które są czołowymi centrami akademickimi oraz centrami innowacji i społeczeństwa opartego na wiedzy. Na potrzebę jasnego sformułowanie priorytetów metropolitalnych w dokumencie Narodowa Strategia Spójności na lata oraz w wynikających z niego programach operacyjnych zwraca uwagę m.in. Unia Metropolii Polskich, fundacja powstała w 1990 r., w ramach której współpracuje obecnie 12 miast Polski: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław. Przedstawiciele Unii Metropolii Polskich zaproponowali m.in. rozważenie pomysłu stworzenia oddzielnego programu operacyjnego, który będzie uwzględniał interesy metropolii lub też wyodrębnienia priorytetów metropolitalnych w programach infrastrukturalnych Największe obszary metropolitalne w Holandii i Hiszpanii 3.1. Holandia Liczba ludności Holandii w 2004 r. wynosiła osób, z czego 5,8 miliona mieszkało w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Liczba ludności miejskiej w Holandii systematycznie rośnie. Zgodnie z danymi ONZ, liczba ludności miejskiej w Holandii w roku 1975 wynosiła 56,0%, w roku ,4%, a w 2015 roku ma wynieść 71,4%. Najbardziej zurbanizowanym obszarem Holandii jest Randstad. Pojęcie to weszło do użytku w pierwszej połowie XX wieku. Liczba mieszkańców konurbacji Randstad sięga 6,6 16 Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie wsparcia obszarów metropolitalnych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE w latach ,

13 12 BSiE miliona osób (41,5% ludności Holandii), z czego ok. 2 milionów przypada na cztery największe miasta Holandii: 735 tys. osób mieszka w Amsterdamie, 596 tys. w Rotterdamie, 441 tys. w Hadze, a 256 tys. w Utrechcie. Dane te obejmują jedynie mieszkańców samych miast, gdyż np. liczba ludności Amsterdamu wraz z jego obszarem metropolitalnym sięga już 2,1 miliona mieszkańców, zaś liczba mieszkańców obszaru metropolitalnego Rotterdamu sięga 1,2 mln osób. Tabela 2 przedstawia liczbę mieszkańców miast i aglomeracji miejskich w Holandii. Tabela 3. Miasta i aglomeracje Holandii Miasto centralne Aglomeracja Liczba mieszkańców miasta centralnego 's-gravenhage (Haga) Liczba mieszkańców aglomeracji Agglomeratie 's-gravenhage i Delft en Westland Amsterdam Groot-Amsterdam i Zaanstreek Rotterdam Groot-Rijnmond Utrecht Utrecht Eindhoven Zuidoost-Noord-Brabant Tilburg Midden-Noord-Brabant Groningen Overig Groningen Enschede Twente Arnhem Arnhem/Nijmegen Heerlen Zuid Limburg Źródło: Statistics Netherlands, dane na dzień Randstad jest w jednym z najgęściej zaludnionych obszarów Europy. Jest to jednocześnie piąta pod względem wielkości, po Londynie, Zagłębiu Ruhry, Paryżu i Mediolanie, konurbacja w Europie Zachodniej. Jednak mimo wysokiego poziomu urbanizacji na obszarze Randstad istnieje tzw. zielone serce tworzone przez obszary niezurbanizowane, co umożliwia zachowanie pewnej równowagi między obszarami zurbanizowanymi i niezurbanizowanymi, choć presja na zmniejszanie terenów zielonych wywierana przez deweloperów jest znaczna. Szczególnie dotyczy to obszarów położonych blisko głównych węzłów komunikacyjnych. Przewiduje się jednak, że obszary zurbanizowane tworzyć będą nadal swego rodzaju krąg wokół strefy zielonej, która zostanie zachowana. W wielu miastach Holandii obserwuje się wzrost liczby ludności. W 2003 r., najwyższy wzrost odnotowano w Almere (2,4%) i w Utrechcie (2,1%). Almere jest atrakcyjne dla mieszkańców Amsterdamu, szczególnie migrantów. Przenosi się tam wiele młodych rodzin, co skutkuje wyższym niż w innych regionach kraju przyrostem naturalnym. Jednak mimo przenoszenia się mieszkańców Amsterdamu do Almere, liczba mieszkańców Amsterdamu pozostała na niezmienionym poziomie. Spadła nieznacznie liczba mieszkańców Rotterdamu (0,5%) i Hagi (0,1%). Jeśli chodzi o Rotterdam, to spadek liczby mieszkańców związany był m.in. z przenoszeniem się mieszkańców do nowego osiedla mieszkaniowego w Barendrecht (szczególnie atrakcyjny kierunek dla osób pochodzenie holenderskiego), który z tego też powodu odnotował w 2003 r. najwyższy w Holandii wzrost liczby ludności. Wykres 2. pokazuje wzrost liczby ludności w 10 miastach Holandii.

14 BSiE 13 Wykres 2. Wzrost liczby ludności w 10 miastach Holandii Źródło: Statistics Netherlands, Najnowsze publikacje Niderlandzkiego Biura Statystycznego 17 wskazują na dalszy proces przenoszenia się ludności dużych miast na przedmieścia. W 2004 r. z Amsterdamu do innych miejscowości przeprowadziło się 30 tys. osób. Rotterdam w tym samym roku opuściło 24 tys. osób. W grupach tych dominowały osoby pochodzenia holenderskiego 18 (60%). Pozostałą grupę stanowili migranci spoza krajów Europy Zachodniej (30%) i migranci z krajów Europy Zachodniej (10%). Inne są dodatkowo kierunki migracji osób pochodzenia holenderskiego i migrantów mieszkających w Holandii. Mieszkańcy Amsterdamu pochodzenia holenderskiego przeprowadzają się najczęściej do Haarlemmermeer, zaś mieszkańcy Amsterdamu pochodzący z Surinamu przeprowadzają się najczęściej do Almere. Podobne różnice w kierunkach migracji widać wśród mieszkańców Rotterdamu. Mieszkańcy Rotterdamu pochodzenia holenderskiego przeprowadzają się najczęściej do Barendrecht, zaś mieszkańcy Amsterdamu pochodzący z innych krajów przeprowadzają się najczęściej do Capelle i Schiedam. Proces przenoszenia się mieszkańców dużych miast na przedmieścia związany jest ze wzrostem dochodów osiąganych przez te osoby. 19 Dotyczy to zarówno osób pochodzenia holenderskiego, jak i migrantów. Średni poziom dochodów migrantów spoza Europy Zachodniej jest na ogół niższy od średniego poziomu dochodów osób pochodzenia holenderskiego. Jednak migranci spoza Europy Zachodniej, mieszkający w czterech największych miastach holenderskich, którzy zdecydowali się na przeprowadzkę na przedmieścia osiągali dochody na poziomie dochodów osób pochodzenia holenderskiego. W okresie od września 1999 r. do września 2003 r. do Amsterdamu, Rotterdamu, Hagi i Utrechtu przyjechało 393 tysiące osób. Jednak w tym samym czasie z miast tych wyprowadziło się 384 tys. osób. Odpływ z czterech największych miast Holandii osób pochodzenia holenderskiego był o 35 tys. osób większy niż napływ do tych miast. 17 Large-city dwellers move to the suburbs, Web magazine, , 18 W statystyce holenderskiej obcokrajowcem jest osoba, której przynajmniej jedno z rodziców urodziło się poza granicami Holandii. Występuje także rozróżnienie między obcokrajowcem w pierwszym i drugim pokoleniu. Obcokrajowiec w pierwszym pokoleniu to osoba urodzona poza granicami Holandii, której przynajmniej jedno z rodziców urodziło się poza granicami Holandii. Obcokrajowiec w drugim pokoleniu to osoba urodzona w Holandii, której przynajmniej jedno z rodziców urodziło się poza granicami Holandii. Dodatkowy podział dotyczy pochodzenia obcokrajowców. Obcokrajowcy dzieleni są na pochodzenia zachodniego i niezachodniego. Do pierwszej grupy zaliczani są migranci z Europy (bez Turcji), Ameryki Północnej, Indonezji i Japonii, a do drugiej grupy zaliczani są migranci z Turcji, Afryki, Ameryki Łacińskiej i pozostałych krajów Azji. 19 Higher income makes city dwellers quick to leave, Web magazine, ,

15 14 BSiE Do wielkich miast sprowadzają się najczęściej osoby w wieku lat dwudziestu, kontynuujące edukację na jednej z wyższych uczelni lub podejmujące swoją pierwszą pracę oraz przyjeżdżający do Holandii imigranci. Wraz z ukończeniem studiów oraz podjęciem lepiej płatnej pracy osoby te przeprowadzają się na przedmieścia. Biorąc pod uwagę najnowsze statystki holenderskie 20 dotyczące zdrowia mieszkańców dużych miast, proces przenoszenia się mieszkańców dużych miast do mniejszych miejscowości jest zjawiskiem pozytywnym zarówno z punktu widzenia przeprowadzających się osób, jak i obciążenia systemu opieki zdrowotnej. Co czwarty mieszkaniec Amsterdamu, Rotterdamu, Utrechtu i Hagi ocenia swój stan zdrowia jako niezbyt dobry. Mieszkańcy obszarów mniej zurbanizowanych ocenili swój stan zdrowia bardziej optymistycznie, jedynie mniej niż co piąty z nich ocenił swój stan zdrowia jako niezbyt dobry. W czterech największych miastach Holandii zdecydowanie więcej ludzi korzysta z porad lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów niż mieszkańcy innych obszarów Holandii. Z drugiej jednak strony mieszkańcy tych miast korzystali rzadziej niż mieszkańcy innych obszarów Holandii z pomocy specjalistów medycyny alternatywnej. Od 1998 r. do obszaru metropolitalnego utworzonego przez Amsterdam, Rotterdam, Hagę i Utrecht stosowana jest także nazwa Deltametropolis (od delty rzeki Rhine ans Meuse). Obszar Deltametropolis ma powierzchnię około 4800 km 2 (60 x 80 km), z których 1200 km 2 to obszary zurbanizowane a 3600 km 2 to obszary wiejskie. Zamieszkany jest przez 5 mln osób, a średnia gęstość zaludnienia jest na poziomie ponad 1000 osób/km 2. W lutym 1989 r. cztery największe miasta podpisały deklarację dotyczącą podejmowania wspólnych działań w zakresie planowania przestrzennego. Dzięki temu Deltametropolis ma m.in. być równym partnerem w światowym współzawodnictwie wielkich miast i obszarów metropolitalnych Hiszpania Obszar metropolitalny, to obszar zurbanizowany z miastem centralnym liczący, co najmniej 500 tys. mieszkańców. Tego typu obszarów metropolitalnych jest w Hiszpanii 12. Ponad 1 mln mieszkańców ma 5 obszarów metropolitalnych Hiszpanii, a ponad 4 mln mieszkańców mają jedynie obszary metropolitalne Madrytu i Barcelony. Tabela 4 przedstawia listę obszarów metropolitalnych Hiszpanii. Wynika z niej, iż różnica między liczbą ludności obszarów metropolitalnych Madrytu i Barcelony oraz kolejnymi pod względem liczby ludności obszarami metropolitalnymi w Hiszpanii jest bardzo duża i sięga blisko 3 mln mieszkańców. Tabela 4. Obszary metropolitalne w Hiszpanii Obszar metropolitalny Liczba ludności Miasto centralne Liczba ludności Gęstość zaludnienia (os./km 2 ) Área Metropolitana de Madrid Madryt Área Metropolitana de Barcelona Barcelona Área Metropolitana de Valencia Walencja Área Metropolitana de Sevilla Sewilla Área Metropolitana de Málaga Málaga Área Metropolitana de Bilbao Bilbao Asturia (Gijón-Oviedo) Gijón Oviedo Área Metropolitana de Alicante Elche Alicante Elche Zaragoza Zaragoza Las Palmas de Gran Cararias Las Palmas Big-city residents less healthy, Web magazine, ,

16 BSiE 15 Bahía de Cádiz (Cádiz-Jerez) Cádiz bd Murcia Murcia Palma de Mallorca Palma de Mallorca bd Granada Granada Vigo Vigo Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife San Sebastián San Sebastián bd La Coruña La Coruña Valladolid Valladolid Tarragona Tarragona bd Córdoba Córdoba Pamplona Pamplona bd Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Mapa 2. przedstawia rozmieszczenie obszarów metropolitalnych w Hiszpanii. Największa ich liczba (5) znajduje się w Andaluzji na południu Hiszpanii. Dwa z nich są obszarami o liczbie mieszkańców od 1 do 2 mln osób. Większość obszarów metropolitalnych położona jest w strefach przybrzeżnych, nie zaś w głębi lądu. Mapa 2. Obszary metropolitalne w Hiszpanii (wraz z informacją dotycząca liczby mieszkańców) Źródło: W latach , w czterech największych obszarach metropolitalnych Hiszpanii zaobserwowano wzrost liczby ludności, co jest jednak charakterystyczne dla większości europejskich obszarów metropolitalnych. Jednak wzrost ten nie przebiegał równomiernie. W latach nastąpił wzrost liczby ludności zarówno miast centralnych, jak pozostałych części obszarów metropolitalnych. Zaś w okresie po 1975 r. spada liczba ludności miast centralnych, a tendencję wzrostową obserwujemy w pozostałych częściach obszarów metropolitalnych. Tendencje ta jest również charakterystyczna dla obszarów metropolitalnych innych krajów Europy. Szczegółowe dane zawarte są w tabeli nr 5.

17 16 BSiE Tabela 5. Wzrost liczby ludności w czterech obszarach metropolitalnych w Hiszpanii Obszar Madryt Obszar metropolitalny bd Miasto centralne Reszta obszaru metropolitalnego bd Barcelona Obszar metropolitalny bd Miasto centralne Reszta obszaru metropolitalnego bd Walencja Obszar metropolitalny Miasto centralne Reszta obszaru metropolitalnego Sevilla Obszar metropolitalny bd Miasto centralne Reszta obszaru metropolitalnego bd Źródło: Valencia: Modelo de ciudad: La evaluación del desarrollo de la ciudad de Valencia entre 1994 y 2000, Podobne tendencje spotyka się w piątym, co do wielkości obszarze metropolitalnym Hiszpanii z miastem centralnym Málaga. W ciągu ostatnich 10 lat liczba ludności obszaru metropolitalnego wzrosła o 36,6%, podczas gdy liczba ludności miasta Málaga wzrosła jedynie o 4,86%. W tym przypadku związane było to głównie ze wzrostem kosztów utrzymania i cen mieszkań w mieście, nie zaś z tendencją bogacenia się mieszkańców Malagi i wyprowadzaniem się z miasta. Dlatego też coraz więcej osób odwiedza Málagę (praca, rozrywka, itd.), nie mieszka w niej. 21 Tabela 6. przedstawia dane dotyczące wzrostu/spadku liczby ludności trzech miast centralnych i obszarów metropolitalnych w Hiszpanii, na tle trzech miast centralnych i obszarów metropolitalnych innych krajów europejskich. Jedynie miasto Walencja zanotowało w okresie wzrost liczby ludności. We wszystkich innych miastach centralnych obserwowano tendencje spadkowe. We wszystkich zaś analizowanych obszarach metropolitalnych nastąpił wzrost liczby ludności. Tabela 6. Wzrost liczby ludności w największych obszarach metropolitalnych Hiszpanii, na tle wybranych europejskich obszarów metropolitalnych Miasto Liczba ludności (1970) Liczba ludności (1995) Gęstość zaludnienia (os./km 2 w 1995) Obszar metropolitalny Liczba ludności (1970) Liczba ludności (1995) Gęstość zaludnienia (os./km 2 w 1995) Madryt Madryt Milán Milán Barcelona Barcelona Valencia * Walencja * Amsterdam Amsterdam Marsella Marsella bd * w 1996 r. Żródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w materiale Valencia: Modelo de ciudad: La evaluación del desarrollo de la ciudad de Valencia entre 1994 y 2000, 21 Strona internetowa:

18 BSiE 17 Wzrost liczby ludności hiszpańskich obszarów metropolitalnych związany był nie tylko z przyrostem naturalnym i imigracją, lecz także ze zmianami administracyjnymi. I tak np. powierzchnia obszaru metropolitalnego Madrytu zwiększyła się w 2001 r. o blisko 273% w stosunku do jej powierzchni z 1991 r. Powierzchnia obszaru metropolitalny Zaragozy zwiększył się zaś tym okresie o 492%. Rozwój obszarów metropolitalnych i poprawę ich atrakcyjności można także prześledzić na podstawie danych o relacji wzrostu liczby ludności do wzrostu liczby oferowanych miejsc pracy. Okazuje się, że we wszystkich analizowanych miastach wzrost liczby miejsc pracy był zdecydowanie wyższy, niż wzrost liczby mieszkańców obszarów metropolitalnych. Tabela 7. Zmiany w siedmiu hiszpańskich obszarach metropolitalnych w latach 1991 i 2001 Ludność Powierzchnia Miejsca pracy Miasto Różnica Różnica Różnica ( ) ( ) ( ) Madryt ,63% ,82% ,18% Barcelona ,09% ,40% ,97% Valencia ,08% ,19% ,64% Sevilla ,06% ,54% ,76% Bilbao ,54% ,26% ,41% Zaragoza ,38% ,01% bd bd Málaga ,73% ,10% ,99% Źródło: Las Áreas Metropolitanas Españolas. Evolución , Josep Roca Cladera, Malcolm Burns y Montserrat Moix Bergedà, el Centro de Política del Suelo y Valoraciones, Universitat Politécnica de Catalunya.

19 18 BSiE Załącznik 1. Tabela 8. Ranking największych aglomeracji europejskich w 2003 r. (podano miejsce w rankingu światowym) Aglomeracja Państwo Ludność (w mln) Ranking Ludność w 2003 r. ludności j ludności ogółem miejskiej Paryż Francja 8,6 9,8 10, ,3 21,3 Londyn Wlk. Brytania 7,5 7,6 7, ,9 14,4 Rhein-Ruhr North Niemcy 6,4 6,6 6, ,0 9,0 Madryt Hiszpania 3,8 5,1 5, ,4 16,2 Barcelona Hiszpania 2,9 4,4 4, ,7 14,0 Milan Włochy 5,5 4,1 4, ,1 10,5 Rhein-Main Niemcy 3,2 3,7 3, ,5 5,1 Berlin Niemcy 3,2 3,3 3, ,0 4,6 Rhein-Ruhr Middle Niemcy 2,6 3,3 3, ,0 4,5 Ateny Grecja 2,7 3,2 3, ,3 48,2 Rhein-Ruhr South Niemcy 2,6 3,1 3, ,7 4,2 Katowice Polska 3,0 3,0 2, ,7 12,4 Neapol Włochy 3,6 2,9 2, ,1 7,6 Stuttgart Niemcy 2,3 2,7 2, ,3 3,7 Hamburg Niemcy 2,5 2,7 2, ,3 3,7 Rzym Włochy 3,0 2,7 2, ,6 6,9 Monachium Niemcy 2,0 2,3 2, ,8 3,2 Birmingham Wlk. Brytania 2,4 2,2 2, ,8 4,2 Manchester Wlk. Brytania 2,4 2,2 2, ,7 4,2 Warszawa Polska 1,9 2,2 2, ,7 9,2 Wiedeń Austria 2,0 2,2 2, ,8 40,8 Lizbona Portugalia 1,2 2,0 2, ,5 35,7 Budapeszt Węgry 2,0 1,7 1, ,3 26,6 Sztokholm Szwecja 1,4 1,7 1, ,1 22,9 Rhein-Neckar Niemcy 1,4 1,6 1, ,0 2,2 Leeds Wlk. Brytania 1,6 1,4 1, ,4 2,7 Lyon Francja 1,2 1,4 1, ,3 3,0 Marsylia-Aix-en- Provence Francja 1,2 1,4 1, ,3 3,0 Bielefeld Niemcy 1,1 1,3 1, ,6 1,8 Porto Portugalia 0,5 1,3 1, ,8 23,4 Norymberga Niemcy 1,0 1,2 1, ,5 1,7 Turyn Włochy 1,6 1,2 1, ,1 3,1 Praga Rep. Czeska 1,1 1,2 1, ,4 15,4 Amsterdam Holandia 1,0 1,1 1, ,1 10,8 Rotterdam Holandia 1,0 1,1 1, ,8 10,4 Helsinki Finlandia 0,6 1,1 1, ,6 33,9 Aachen Niemcy 1,0 1,1 1, ,3 1,5 Kopenhaga Dania 1,4 1,1 1, ,9 23,3 Tyneside (Newcastle) Wlk. Brytania 0,8 1,0 1, ,7 2,0 Lille Francja 0,9 1,0 1, ,7 2,2 Dublin Irlandia 0,8 1,0 1, ,7 42,9 Źródło: Urban Agglomerations 2003,

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Opracował zespół Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu w składzie: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM

SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM SPORZĄDZAJĄCY STUDIUM Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Zbigniew Zuziak Główny Architekt Miasta Prof. Andrzej Wyżykowski ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJĄCY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY PAWEŁ CHMIELIŃSKI LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY ZAROBKOWANIE, BEZROBOCIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA ZA GRANICĄ W LATACH 2005-2011 PROJEKT BADAWCZY nr 0021/B/H03/2011/40 PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Zdjęcie na okładce Wojciech Kryński Projekt graficzny Lena Maminajszwili/masz Korekta Jolanta Lewińska Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY I. TENDENCJE ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA (projekt do konsultacji) Olsztyn, wrzesień 2013 r. SPIS TREŚCI: Proces aktualizacji Strategii... 4 1. Wizja rozwoju miasta do 2020 roku... 6 2. Procesy zewnętrzne istotne dla

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 1 Rola, wizja i cele strategii w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Warszawa 2007 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa tel. (022) 518 49 00 fax

Bardziej szczegółowo