PROSPEKT EMISYJNY NETIA SPÓŁKA AKCYJNA ROZDZIAŁ V ZAŁĄCZNIKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY NETIA SPÓŁKA AKCYJNA ROZDZIAŁ V ZAŁĄCZNIKI"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIKI 49

2 ZAŁĄCZNIK NR 1 ODPIS Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW 50

3 51

4 PROSPEKT EMISYJNY NETIA SPÓŁKA AKCYJNA 52

5 53

6 PROSPEKT EMISYJNY NETIA SPÓŁKA AKCYJNA 54

7 55

8 56

9 57

10 58

11 59

12 60

13 61

14 62

15 63

16 64

17 65

18 66

19 67

20 68

21 69

22 70

23 ZAŁĄCZNIK NR 2 TREŚĆ 5A STATUTU, UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA, ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 1 Treść 5A Statutu 5A 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych Akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż (słownie: osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) złotych, w drodze emisji w jednej lub kilku transzach akcji serii I oraz dalszych serii akcji Spółki (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 12 marca 2005 roku. 2. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd łącznie do wysokości określonej w 5A ustęp 1 Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w 5A ustęp 1 Statutu Spółki, a w szczególności: (a) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii, (b) ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji, (c) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, (d) szczegółowe warunki przydziału akcji, (e) dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, (f) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje, (g) podpisze umowy zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a zwłaszcza, umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. 4. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez Akcjonariuszy Spółki (prawa poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach limitu określonego w 5 A ustęp 1 Statutu Spółki. 2 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Rady Nadzorczej Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego 1. Dodaje się 5A do Statutu Spółki bezpośrednio po obecnym 5: 5A 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż (słownie: osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) złotych, w drodze emisji w jednej lub kilku transzach akcji serii I oraz dalszych serii akcji Spółki (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 12 marca 2005 roku. 2. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd łącznie do wysokości określonej w 5A ustęp 1 Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w 5A ustęp 1 Statutu Spółki, a w szczególności: a) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii, b) ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji, c) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, d) szczegółowe warunki przydziału akcji, 71

24 e) dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, f) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje, g) podpisze umowy, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a zwłaszcza, umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. 4. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez Akcjonariuszy Spółki (prawa poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach limitu określonego w 5 A ustęp 1 Statutu Spółki. 2. Udzielenie Radzie Nadzorczej upoważnienia do wyrażenia zgody na ograniczenie oraz wyłączenie prawa poboru nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd, jest w opinii Akcjonariuszy uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej Akcjonariuszy, zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Zarząd w opinii stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Prawo pierwszeństwa Akcjonariuszy jest w odpowiedni sposób chronione poprzez wymóg zatwierdzenia ograniczenia oraz wyłączenia prawa poboru przez Radę Nadzorczą. W sytuacji, gdyby nie można byłoby wyłączyć prawa poboru Akcjonariuszy, możliwości użycia kapitału docelowego przez Zarząd zostałyby istotnie ograniczone. Taka sytuacja nie znalazłaby uzasadnienia, w szczególności z uwagi na bieżącą sytuację finansową Spółki i jej potrzeby. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki na potrzeby Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. 3. Akcje serii I oraz dalsze serie akcji Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być oferowane jedynie w celu wykonania Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 5 marca 2002 roku zawartej pomiędzy Spółką, Netią South Sp. z o.o., Netią Telekom S.A., Netią Holdings B.V., Netią Holdings II B.V., Netią Holdings III B.V., Obligatariuszami którzy podpiszą Umowę Restrukturyzacyjną, JP Morgan Chase Bank, Telią AB (publ.), Warburg, Pincus Equity Partners, L.P., Wargburg, Pincus Ventures International L.P., Warburg, Pincus Netherlands Equity Partners I, C.V., Warburg, Pincus Netherlands Equity Partners II, C.V., Warburg, Pincus Netherlands Equity Partners III, C.V. i Warburg Netia Holding Limited. 4. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności i bieżącą sytuację Spółki, przyjęcie 5A Statutu Spółki zawierającego upoważnienie do emisji kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie wprowadzenia akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu Zgodnie z art. 84 ustęp 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, postanawia się wprowadzić akcje serii I i dalsze serie akcji Spółki, które zostaną wyemitowane przez Zarząd Spółki zgodnie z 5A Statutu Spółki (kapitał docelowy) do obrotu publicznego. Po powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały o emisji nowych akcji zgodnie z 5A Statutu Spółki, Zarząd Spółki jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie złożenia wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Uchwała nr 1 Zarządu Netia S.A. z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I 1. Na podstawie 5A statutu Spółki ( Statut ) kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony do kwoty nie wyższej niż (słownie: osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące i siedemset osiemdziesiąt pięć) złotych poprzez emisję nie więcej niż (słownie: osiemnastu milionów trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy i siedmiuset osiemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii I ( Akcje Oferowane ). 2. Akcje Oferowane emitowane są w celu przedterminowej spłaty zobowiązań Netii wynikających z układów zawartych pomiędzy wierzycielami ( Uprawnieni Wierzyciele ) a: a) Netią Holdings S.A. (obecnie Netia S.A.) w dniu 28 czerwca 2002 roku (układ został zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVII Wydział Gospodarczy w dniu 9 sierpnia 2002 roku (sygn. akt. XVII Ukł. 27/02)); b) Netia Telekom S.A w dniu 24 czerwca 2002 roku (układ został zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVII Wydział Gospodarczy w dniu 25 czerwca 2002 roku (sygn. akt. XVII Ukł. 28/02)). 3. Cena emisyjna każdej z Akcji Oferowanych wynosi 1, (słownie 1 złoty i / ) złotych. 72

25 4. Osobami uprawnionymi do subskrybowania Akcji Oferowanych są Merrill Lynch Capital Services Inc. ( MLCS ) i powiernik wierzycieli ( Powiernik Wierzycieli ). Powiernik Wierzycieli zawrze z Uprawnionymi Wierzycielami umowy (za wyjątkiem MLCS, która dokona zapisu na Akcje Oferowane bezpośrednio), na mocy których Uprawnieni Wierzyciele przeleją na niego swoje wierzytelności wynikające z wskazanych wyżej układów w zamian za przyjęcie przez Powiernika Wierzycieli zobowiązania do subskrybowania Akcji Oferowanych, a następnie przeniesienia ich na Uprawnionych Wierzycieli. 5. Akcje Oferowane będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2004 r. 6. Wyłącza się prawa poboru akcjonariuszy Spółki w stosunku do Akcji Oferowanych co w opinii Zarządu jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki (szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w opinii Zarządu, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały). 7. Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w publicznym obrocie. W związku z powyższym Zarząd Spółki: a) działając na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002, Nr 49 poz. 447 z poźn. zm.) w celu dopuszczenia Akcji Oferowanych do publicznego obrotu złoży do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie zawiadomienie wraz z Prospektem przygotowanym na dzień 6 grudnia 2004 r. ( Prospekt ), który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały; b) złoży wniosek o wprowadzenie Akcji Oferowanych do notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; c) złoży wniosek o asymilację Akcji Oferowanych z innymi akcjami Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; d) podejmie wszelkie inne czynności faktyczne i prawne konieczne do wprowadzenia Akcji Oferowanych do publicznego obrotu i notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z powyższymi punktami niniejszej uchwały. 8. Zarząd Spółki, ustala, że otwarcie subskrypcji nastąpi w dniu 6 stycznia 2005 r., a zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 11 stycznia 2005 r. 9. Zatwierdza się szczegółowe warunki przydziału Akcji Oferowanych, które są określone w Rozdziale III pkt. 11 Prospektu. 10. Subskrypcja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku, jeżeli nie zostanie subskrybowana i opłacona zgodnie z zasadami Prospektu przynajmniej jedna Akcja Oferowana. 11. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą zgodnie z 5 A ust. 3 i 4 Statutu. Uchwała nr 2 Zarządu Netia S.A. z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Uchwala się, że w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Netii S.A. ( Spółka ), zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 6 grudnia 2004 roku ( Uchwała nr 1 ), zmienia się odpowiednio 5 statutu Spółki ( Statut ) w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: Kapitał zakładowy, z wyłączeniem kapitału warunkowego, będzie wynosił nie więcej niż (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych i będzie dzielił się na nie więcej niż (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. Akcje Spółki dzielą się na następujące serie: (a) akcji zwykłych imiennych serii A; (b) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1; (c) akcji zwykłych imiennych serii B; (d) akcji zwykłych na okaziciela serii C; (e) akcji zwykłych na okaziciela serii C1; (f) akcji zwykłych na okaziciela serii D; (g) akcji zwykłych na okaziciela serii E; (h) akcji zwykłych na okaziciela serii F; (i) akcji zwykłych na okaziciela serii G; (j) akcji zwykłych na okaziciela serii H; (k) nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii I. 2. Ostateczną treść 5 Statutu w granicach określonych Uchwałą nr 1 ustali Zarząd na podstawie art. 310 w związku z art Kodeksu spółek handlowych. 73

26 Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Netia S.A. z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd Netia S.A. poprzez emisję akcji serii I oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii I 1. Rada Nadzorcza Netii S.A. ( Spółka ) wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd na podstawie 5A statutu Spółki, w drodze emisji akcji serii I ( Akcje Oferowane ) na warunkach określonych w uchwale Zarządu nr 1, z dnia 6 grudnia 2004 r. ( Uchwała Zarządu ) oraz zatwierdza szczegółowe warunki objęcia i przydziału Akcji Oferowanych tj. w szczególności: a) liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną wyemitowane zgodnie z pkt. 1 Uchwały Zarządu; b) cenę emisyjną określoną w pkt. 3 Uchwały Zarządu; c) termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Oferowanych określony w pkt. 8 Uchwały Zarządu lub inny termin wskazany następnie przez Zarząd; d) szczegółowe warunki przydziału Akcji Oferowanych określone w Rozdziale III pkt. 11 projektu Prospektu. 2. Rada Nadzorcza Spółki wyraża zgodę na wyłączenie prawa pierwszeństwa nabycia Akcji Oferowanych przez akcjonariuszy Spółki (prawa poboru) i akceptuje opinię Zarządu w tej sprawie stanowiącą Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu. Uchwała nr 1 Zarządu Netia S.A. z dnia 24 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji zwykłaych na okaziciela serii I 1. Na podstawie 5A statutu Spółki Zarząd Spółki zmienia terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I ( Akcje Oferowane ) ustalony w uchwale nr 1 Zarządu z dnia 6 grudnia 2004 r. 2. Zarząd Spółki ustala, że otwarcie subskrypcji Akcji Oferowanych nastąpi w dniu 14 lutego 2005 r. a zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 16 lutego 2005 r. ZAŁĄCZNIK NR 3 STATUT SPÓŁKI STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ NETIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma spółki brzmi Netia Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NETIA S.A. Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa. 2 Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne podmioty jak również uczestniczyć w innych spółkach w Polsce i za granicą. 3 Przedmiotem działalności Spółki jest: (a) projektowanie, budowa i eksploatacja wewnętrznych (wewnątrzzakładowych i pochodnych) systemów telekomunikacyjnych, (b) projektowanie i wprowadzanie nowoczesnych form i technik telekomunikacyjnych, (c) świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie wewnętrznych (wewnątrzzakładowych i pochodnych) systemów telekomunikacyjnych, (d) produkcja i leasing sprzętu telekomunikacyjnego, (e) prowadzenie handlu w kraju, (f) prowadzenie importu na potrzeby usługowe Spółki, wspólników i kooperantów, (g) prowadzenie eksportu usług świadczonych przez Spółkę, 74

27 (h) eksport i import sprzętu telekomunikacyjnego, (i) świadczenie usług telekomunikacyjnych, (j) eksport i import nie obejmuje towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji, (k) organizowanie i realizowanie samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami przedsięwzięć gospodarczych, w tym także w zakresie budownictwa mieszkaniowego, włączając w to sprzedaż, wynajem oraz zarządzanie obiektami budownictwa i ich części, (l) prowadzenie działalności holdingowej poprzez tworzenie spółek prawa handlowego z udziałem strategicznym własnym, koordynacja działań poprzez zarządzanie, udziały kapitałowe, kredyty, pożyczki oraz poręczenia, zarówno udzielane jak i przyjmowane w ramach utworzonej struktury holdingowej, (m) udzielanie kredytów i pożyczek podmiotom, w których pośrednio lub bezpośrednio Spółka posiada udziały lub akcje. 4 Założycielami Spółki są: 1. INTERNATIONAL COMMUNICATION TECHNOLOGIES Inc z siedzibą w Los Angeles, USA, 2. GRUPA INWESTYCYJNA NYWIG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 3. PROMACO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 4. UNITRONEX CORP z siedzibą w Wooddale, Ilinois, USA, 5. TOWARZYSTWO ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI z siedzibą w Warszawie, 6. METRONEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 7. Andrzej Radzimiński, 8. Aleksander Szwarc, 9. Donald Mucha, 10. Krzysztof Korba, 11. Jacek Słowakiewicz, 12. Marcin Benda, 13. Janina Kopacka, 14. Leopold Benda, 15. Edward Jędrzejowicz, 16. Andrzej Wawrzeńczak, 17. Ryszard Lewandowski, 18. Grzegorz Górski, 19. Zbigniew Przybyszewski, 20. Bogusław Chmielewski, 21. Jan Drobiecki, 22. Władysław Baliński, 23. Janusz Błaszczak, 24. Jerzy Dygdoń, 25. Grzegorz Figlarz, 26. Tadeusz Gruszka, 27. Zbigniew Hayder, 28. Roman Jarocki, 29. Jerzy Kantorski, 30. Anna Kasowicz, 31. Marian Kołosiński, 32. Janusz Krzysztofiński, 33. Zofia Ledwoś, 75

28 34. Andrzej Piątkowski, 35. Stanisława Sobierańska, 36. Elżbieta Zandecka, 37. Andrzej Wadecki, 38. Frederic Henri Chapus. II. KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE 5 Kapitał zakładowy wynosi (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony, czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwanaście) złotych i dzieli się na (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony, czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwanaście) akcji po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. Akcje Spółki dzielą się na następujące serie: (a) akcji zwykłych imiennych serii A; (b) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1; (c) akcji zwykłych imiennych serii B; (d) akcji zwykłych na okaziciela serii C; (e) akcji zwykłych na okaziciela serii C1; (f) akcji zwykłych na okaziciela serii D; (g) akcji zwykłych na okaziciela serii E; (h) akcji zwykłych na okaziciela serii F; (i) akcji zwykłych na okaziciela serii G; (j) akcji zwykłych na okaziciela serii H. 5A 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż (słownie: osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) złotych, w drodze emisji w jednej lub kilku transzach akcji serii I oraz dalszych serii akcji Spółki (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 12 marca 2005 roku. 2. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd łącznie do wysokości określonej w 5A ustęp 1 Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w 5A ustęp 1 Statutu Spółki, a w szczególności: (a) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii, (b) ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji, (c) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, (d) szczegółowe warunki przydziału akcji, (e) dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, (f) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje, (g) podpisze umowy zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a zwłaszcza, umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. 4. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez Akcjonariuszy Spółki (prawa poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach limitu określonego w 5 A ustęp 1 Statutu Spółki. 5B 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem) złotych i dzieli się na nie więcej niż

29 (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J oraz nie więcej niż (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K. 2. Posiadacze akcji serii J i K uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę, jeżeli odpowiednio akcje serii J lub akcje serii K zostaną objęte przez Akcjonariuszy Spółki najpóźniej w dniu nabycia prawa do dywidendy ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Wyłącza się prawo poboru akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji serii J i K. 4. Prawo objęcia: (a) nie więcej niż (sześćdziesięciu czterech milionów ośmiuset czterdziestu ośmiu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii J będzie przysługiwać: (i) posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2002 roku (dalej Obligacje ), oraz (ii) posiadaczom prawa pierwszeństwa objęcia akcji (warrantu) po jego oddzieleniu od Obligacji i wprowadzeniu do obrotu; oraz (b) nie więcej niż (osiemnastu milionów trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii K będzie przysługiwać pracownikom, współpracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów zależnych, zgodnie z zasadami planu premiowania akcjami, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia; prawo to może zostać zrealizowane poprzez wykonanie prawa pierwszeństwa objęcia akcji (warrantu) wynikającego z Obligacji. 5. Prawo pierwszeństwa objęcia akcji (warrantu) serii J może być wykonane w okresie: (a) dwóch lat od dnia emisji Obligacji w odniesieniu do (słownie: trzydziestu dwóch milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy trzystu dwudziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oraz (b) trzech lat od dnia emisji Obligacji w odniesieniu do (trzydziestu dwóch milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy trzystu dwudziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii J. 6. Prawo pierwszeństwa objęcia akcji (warrant) serii K może zostać wykonane nie później niż w dniu 31 grudnia 2007 roku, o ile Zarząd nie skróci, za zgodą Rady Nadzorczej, terminu wykonania prawa objęcia akcji (warrantu) serii K zgodnie z planem premiowania akcjami, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia. 7. Z zachowaniem: (i) postanowień planu premiowania akcjami, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia, (ii) postanowień Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2002 roku w sprawie emisji Obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz szczegółowych warunków emisji Obligacji ustalonych na podstawie tej Uchwały, oraz (iii) zgody Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki jest upoważniony do: (a) ustalenia szczegółowych warunków przyjmowania zapisów na akcje serii J i K oraz podziału akcji serii J i K na transze; (b) ustalenia cen emisyjnych akcji serii J i K odrębnie dla poszczególnych transzy; (c) podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje i ustalenia miejsc i dat przyjmowania zapisów na akcje serii J i K ; (d) podpisania umów, zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych, zabezpieczających powodzenie subskrypcji akcji serii K na rzecz podmiotów określonych w 5B punkt 4.b) Statutu Spółki, a zwłaszcza umowy powiernictwa i/lub umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. 8. Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu: (a) przyznania prawa do objęcia akcji Spółki nowej emisji tym Akcjonariuszom Spółki, którzy nabędą lub na rzecz których nastąpi objęcie Obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii J wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2002 roku; oraz (b) przyznania prawa do objęcia akcji serii K pracownikom, współpracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów powiązanych, którzy staną się uprawnieni do nabycia takich akcji zgodnie z postanowieniami planu premiowania, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. 2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 3. Akcje uprzywilejowane imienne serii A1 dają posiadaczom uprawnienia określone w 15.2 niniejszego Statutu. Zbycie jakichkolwiek akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 powoduje utratę przywilejów, o których mowa w 15.2 niniejszego Statutu. Zamiana akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna. 77

30 7 Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji akcji imiennych lub na okaziciela wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty, lub też poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji. III. INNE KAPITAŁY I FUNDUSZE 8 1. Oprócz kapitału akcyjnego Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1) kapitał zapasowy, 2) kapitał rezerwowy, 3) fundusz pracowniczych świadczeń socjalnych. 2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy można utworzyć inne fundusze. 3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. IV. WŁADZE SPÓŁKI 9 Władzami Spółki są: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 2. Rada Nadzorcza, 3. Zarząd. 10 Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy najpóźniej w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. 11 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez zawiadomienie akcjonariuszy obwieszczeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym O ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych (głosy wstrzymujące się będą traktowane jak głosy oddane). 2. Uchwały dotyczące połączenia Spółki, rozwiązania Spółki, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części podejmowane są większością trzech czwartych głosów oddanych. 3. Uchwały dotyczące wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu, wycofania akcji Spółki z notowań na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych lub połączenia wywołującego te same konsekwencje podejmowane są większością czterech piątych głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności decyzje w sprawie podziału i przeznaczenia zysku. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymagają nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości, bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa. 2. Zarząd przedstawia propozycje uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Radzie Nadzorczej Spółki do wcześniejszego zaopiniowania. Projekty uchwał dostarczane są członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli Rada Nadzorcza nie przedstawi opinii w sprawie którejkolwiek z proponowanych uchwał najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, taka uchwała będzie uważana za postawioną bez opinii Rady Nadzorczej. Negatywna opinia Rady Nadzorczej lub brak opinii nie stanowią przeszkody w podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 78

31 2. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rada Nadzorcza składa się nie więcej niż z 7 (siedmiu) członków. O ile niniejszy paragraf nie stanowi inaczej, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 5-letnią (pięcioletnią) kadencję (jednego) członka Rady Nadzorczej powołują i odwołują akcjonariusze posiadający akcje serii A1, chyba że uprzywilejowanie to wygaśnie na mocy 6.3 niniejszego Statutu. W razie wygaśnięcia uprzywilejowania określonego powyżej, takiego członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członek ten musi spełniać kryteria Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. 3. Zawsze co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej będzie niezależnych ( Niezależni Członkowie ). Za Niezależnego Członka nie będzie uważana osoba, która: (i) jest osobą zarządzającą Spółką, podmiotem zależnym od Spółki, Podmiotem Powiązanym ze Spółką lub osobą najbliższą takiej osoby zarządzającej; (ii) ma ze Spółką lub z jakimkolwiek podmiotem zależnym od Spółki stosunki handlowe lub zawodowe, które miałyby istotne znaczenie dla Spółki lub takiej osoby; (iii) ma ze Spółką lub z jakimkolwiek podmiotem zależnym od Spółki bieżące stosunki handlowe lub zawodowe, które wiązałyby się z utrzymywaniem stałych stosunków z kierownictwem Spółki, nawet jeżeli nie są istotne gospodarczo, w szczególności, stosunki pomiędzy bankierami inwestycyjnymi oraz doradcami prawnymi i Spółką, (iv) jest pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego od Spółki, Podmiotu Powiązanego ze Spółką lub osobą najbliższą pracownika lub ma podobne stosunki z taką osobą, (v) jest pracownikiem akcjonariusza lub Pomiotu Powiązanego z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5 (pięć) % kapitału zakładowego Spółki lub jest osobą najbliższą pracownika lub ma podobne stosunki z taką osobą, (vi) dokonuje transakcji lub pozostaje w stosunkach gospodarczych z akcjonariuszem lub Pomiotem Powiązanym z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5 (pięć) % kapitału zakładowego Spółki lub podmiotu zależnego od Spółki, a które mogłyby mieć znaczący wpływ na podejmowanie przez tę osobę niezależnych decyzji. W niniejszym Statucie: Podmiot Powiązany oznacza jakąkolwiek spółkę lub inny podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący, kontrolowany lub znajdujący się pod wspólną kontrolą Spółki; podmiot zależny oznacza podmiot, w którym Spółka posiada więcej niż 50 (pięćdziesiąt) % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub na zgromadzeniu wspólników lub posiada prawo do powoływania co najmniej 50 (pięćdziesięciu) % członków zarządu, rady nadzorczej (lub innego organu zarządzającego lub nadzorującego) takiego podmiotu; Osoba Zarządzająca oznacza członków Zarządu Spółki, likwidatorów, głównego księgowego Spółki, wewnętrznych doradców prawnych oraz inne osoby odpowiedzialne za kierowanie Spółką i bezpośrednio podlegające Zarządowi Spółki. 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie wybrany przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów. Przewodniczący będzie uprawniony do oddania decydującego głosu w przypadku równego rozkładu głosów członków Rady Nadzorczej w głosowaniu. Nadto, Przewodniczący będzie uprawniony do zwoływania i przewodniczenia na posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak również będzie uprawniony do wykonywania innych uprawnień zwyczajowo związanych z pełnioną przez niego funkcją. 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przynajmniej raz na miesiąc w okresie sześciu miesięcy po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału przez emisję akcje serii H i raz na kwartał po tym okresie. Przewodniczący zwołuje także posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego członka Rady Nadzorczej. 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie funkcji członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ogólny nadzór nad działalnością Spółki. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej w Kodeksie spółek handlowych oraz w punkcie 3 niniejszego paragrafu. 2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie, uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych za (głosy wstrzymujące się będą traktowane jak głosy oddane). 3. Z zastrzeżeniem postanowień 16.4 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej w następujących sprawach wymagają aby głosowało za ich przyjęciem co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej: (a) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki; (b) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; (c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz uchwalanie regulaminu Zarządu; (d) ustalanie lub zmiana wynagrodzenia członków Zarządu i ustalanie innych warunków ich zatrudnienia oraz ustalanie i zmiana planów motywacyjnych dla członków Zarządu Spółki oraz innych kluczowych pracowników Spółki; 79

Prospekt Emisyjny ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367

Prospekt Emisyjny ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367 ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367 368 COMP S.A. COMP S.A. 369 370 COMP S.A. COMP S.A. 371 372 COMP S.A. COMP S.A. 373 374 COMP S.A. ZA CZNIK II UCHWA A W AŒCIWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 252 253 254 255 256 257 258 Załącznik 2 Statut Emitenta STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma spółki brzmi COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. ------------------------------------- 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 1.1 Firma spółki brzmi: Dom Development Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r.

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. 1. 1. Spółka działa pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna.---------------------------- 2. Spółka może używać

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Bloober Team SA Sporządzony w związku z : zamiarem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu: 436.510 Akcji serii D, Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Załączniki. Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Załączniki. Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta Identyfikator wydruku: RP/10186/46/20131125130502 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2013

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Załączniki

Rozdział IX Załączniki Rozdział IX Załączniki 1. Statut Spółki S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA. 2. Spółka może używać skrótu: NETWISE S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Mięsne Mysław

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo