Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd"

Transkrypt

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego dla Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. oraz skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego dla jednostki dominującej Grupa Żywiec S.A. za IV kwartał 2004 roku I. Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego oraz skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego dla Grupy Żywiec S.A. Skonsolidowany raport kwartalny oraz skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe dla Grupy Żywiec S.A. ( Spółki ) zostało przygotowane zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 roku zmieniającego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek powiązanych objętych konsolidacją zostały sporządzone z zastosowaniem jednolitych zasad rachunkowości, w tym zasad wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. ( Grupa Kapitałowa ) składała się z 22 spółek (w tym m. in. 2 spółek produkcyjnych i 16 spółek dystrybucyjnych). Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej jest Grupa Żywiec S.A., pozostałe spółki są spółkami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od Grupy Żywiec S.A. Podstawowym segmentem działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. jest produkcja piwa oznaczona kodem PKD 1596 Z. Trzy jednostki nie zostały objęte konsolidacją z uwagi na fakt, iż ich dane finansowe są nieistotne dla rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Żywiec S.A. (zgodnie z art. 58 ust. 1, pkt 1 znowelizowanej Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku). Dane do skonsolidowanego raportu kwartalnego oraz skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego dla Grupy Żywiec S.A. zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Wszystkie kwoty przedstawione w raporcie kwartalnym są wykazane w tysiącach złotych, tysiącach EURO i sztukach (liczba akcji). Dane w tysiącach EURO przeliczone zostały według kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP: 1. IV kwartał 2004: pozycje aktywów i pasywów bilansu według kursu 1EUR = 4,0790 PLN (kurs średni na ); pozycje rachunku zysków i strat za cztery kwartały według kursu 1EUR = 4,5182 PLN (średni kurs za okres ); 2. IV kwartał 2003: pozycje aktywów i pasywów bilansu według kursu 1EUR = 4,7170 PLN (kurs średni na ); pozycje rachunku zysków i strat za cztery kwartały według kursu 1EUR = 4,4474 PLN (średni kurs za okres ). Z uwagi na fakt, że w 2004 roku nastąpiło połączenie Grupy Żywiec S.A. z Zakładami Piwowarskimi w Leżajsku S.A., Browarami Warka S.A. oraz Elbrewery S.A. jednostkowe wyniki finansowe Grupy Żywiec S.A. analizowane w odniesieniu do wyników finansowych Grupy Żywiec S.A. za IV kwartał 2003 roku mogą wykazywać znaczne wahania. II. Informacja o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywie z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Ogółem stan rezerw (z wyłączeniem rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego) w spółkach Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł tys. złotych, co oznacza wzrost o tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2003 roku. Za cztery kwartały 2004 roku wystąpiło zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości tys. złotych, co oznacza wzrost o tys. złotych w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku. Jednocześnie w IV kwartale 2004 roku, aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosło tys. złotych, co oznacza spadek o tys. złotych wobec stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku. Na dzień 31 grudnia 2004 roku wystąpiły następujące odpisy aktualizujące wartość składników majątku: odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe tys. złotych odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne tys. złotych odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe tys. złotych odpisy aktualizujące zapasy tys. złotych odpisy aktualizujące należności tys. złotych 1

13 Jednostka dominująca Grupa Żywiec S.A. W jednostce dominującej Grupa Żywiec S.A. stan rezerw (z wyłączeniem rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego) na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł tys. złotych, co oznacza wzrost o tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2003 roku. Za cztery kwartały 2004 roku wystąpiło zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku w wysokości tys. złotych, co oznacza wzrost o tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2003 roku. Na dzień 31 grudnia 2004 roku wystąpiły następujące odpisy aktualizujące wartość składników majątku: odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe tys. złotych odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne tys. złotych odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 970 tys. złotych odpisy aktualizujące zapasy tys. złotych odpisy aktualizujące należności tys. złotych III. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. IV kwartał 2004 roku W czwartym kwartale 2004 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2003 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły tys. złotych. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej w czwartym kwartale 2004 roku wyniósł tys. złotych. W wyniku osiągniętego zysku na działalności operacyjnej, w czwartym kwartale 2004 roku zanotowano również zysk netto w wysokości tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2003 roku Grupa Kapitałowa zanotowała stratę netto w wysokości tys. złotych. Podatek akcyzowy w spółkach Grupy Kapitałowej w czwartym kwartale 2004 roku wyniósł tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2003 roku podatek akcyzowy wyniósł tys. złotych. Cztery kwartały 2004 roku (narastająco) Narastająco przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za cztery kwartały 2004 roku wyniosły tys. złotych, co oznacza wzrost o 13,2 % w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Zysk na działalności operacyjnej za cztery kwartały 2004 roku wyniósł tys. złotych. Narastająco zysk netto za cztery kwartały 2004 roku wyniósł tys. złotych, co stanowi wzrost o 34,25 % w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Jednostka dominująca Grupa Żywiec S.A. IV kwartał 2004 roku W czwartym kwartale 2004 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom tys. złotych, co stanowi wzrost o 86,01 % w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Strata na działalności operacyjnej w czwartym kwartale 2004 roku wyniosła tys. złotych. Zysk netto za czwarty kwartał 2004 roku wyniósł tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie roku ubiegłego spółka poniosła stratę netto w wysokości tys. złotych. Podatek akcyzowy w Grupie Żywiec S.A w czwartym kwartale 2004 roku wyniósł tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2003 roku podatek akcyzowy wyniósł tys. złotych. Cztery kwartały 2004 roku ( narastająco) Narastająco, przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za cztery kwartały 2004 roku wyniosły tys. złotych, co stanowi wzrost o 73,94 % w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Zysk na działalności operacyjnej za cztery kwartały 2004 roku wyniósł tys. złotych. 2

14 Zysk netto za cztery kwartały 2004 roku wyniósł tys. złotych. W takim samym okresie 2003 roku zysk netto wyniósł tysiące złotych. Zastosowanie do wyceny aktywów finansowych metody praw własności skutkowało podwyższeniem zysku netto za cztery kwartały 2004 roku o tys. złotych oraz odpowiednio o tys. złotych za cztery kwartały 2003 roku. IV. Najważniejsze zdarzenia w Grupie Żywiec S.A. oraz Grupie Kapitałowej w IV kwartale 2004 roku W IV kwartale 2004 roku Zarząd Grupy Żywiec S.A zwołał dwa Nadzwyczajne Zgromadzenia Spółki. W dniu 4 października 2004 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym akcjonariusze Spółki podjęli uchwały w sprawach połączenia Grupy Żywiec S.A. ze spółką zależną Elbrewery S.A. z siedzibą w Elblągu oraz wyrazili zgodę w formie uchwały na nabycie przez Grupę Żywiec S.A. części przedsiębiorstwa spółki Brau Union Polska Sp. z o.o. w likwidacji z siedziba w Warszawie w postaci Browaru Kujawiak w Bydgoszczy. W dniu 15 listopada 2004 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zarejestrował połączenie Spółek i tym samym został zakończony proces łączenia browarów Grupy Żywiec z tzw. spółką matką Grupą Żywiec S.A. Kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 20 grudnia 2004 roku. Podjęta w tym dniu przez akcjonariuszy uchwała dotyczyła wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2005 roku do sprawozdawczości finansowej Grupy Żywiec S.A. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Z dniem 27 października 2004 roku Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK stał się akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % kapitału zakładowego Spółki i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy Żywiec S.A. W dniu 26 listopada 2004 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała umowę darowizny z Fundacją Fundacja Czemierniki z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy było przekazanie przez Spółkę na rzecz Fundacji darowizny w postaci nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej, wraz z zabudową dawnego browaru zamkniętego w latach osiemdziesiątych. W miesiącu październiku 2004 roku za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Spółka dokonała przeniesienia poza rynkiem regulowanym 348 akcji własnych na rzecz 9 akcjonariuszy spółki Elbrewery S.A. Na tej samej zasadzie w miesiącu grudniu 2004 roku przeniesiono 67 akcji Spółki na rzecz akcjonariusza byłej Spółki Browary Warka S.A. Pod koniec grudnia 2004 roku Grupa Żywiec S.A. dokonała sprzedaży poza rynkiem regulowanym sztuk akcji własnych podmiotowi dominującemu Heineken International B.V. oraz sztuk akcji własnych akcjonariuszowi Harbin B.V. Akcje własne będące przedmiotem transakcji z Heineken International B.V. oraz Harbin B.V. pozostały Grupie Żywiec S.A. po zakończonym procesie konsolidacji browarami w Leżajsku, Warce i Elblągu. W grudniu 2004 roku Grupa Żywiec S.A. dokonała wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2001 roku z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Spółka przekazała kredytodawcy kwotę tys. zł. W czwartym kwartale 2004 roku Grupa Żywiec S.A. kontynuowała realizację Program Emisji Obligacji z 2003 roku. Łączna wartość nominalna wyemitowanych i nie umorzonych obligacji w dniu przekazania raportu za IV kwartał 2004 wynosi tys. zł i stanowi 18,5% wartości kapitałów własnych emitenta, aktualnej na dzień r. Wartość nominalna jednej obligacji wyemitowanej przez Spółkę wynosi 10 tys. zł lub jej wielokrotność. W dniu przekazania niniejszego raportu kwartalnego następujące spółki Grupy Żywiec posiadały obligacje Żywca S.A.: Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie, Żywiec Trade Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, Analda Żywiec Trade Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, Żywiec Trade Holding Sp. z o.o., z siedzibą w Żywcu, Żywiec Key Account Services Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. V. Wydarzenia po dacie bilansowej nie ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym W dniu 5 stycznia 2005 roku Grupa Żywiec S.A. nabyła od podmiotu powiązanego Browarów Warszawskich Królewskich S.A. w likwidacji, z siedzibą w Warszawie, linię do rozlewu piwa do puszek. Wartość transakcji w tys. złotych. W dniu 10 lutego 2005 roku w wyniku zakończenia pozagiełdowej transakcji Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie dokonał przekazania akcji Żywca S.A. na rzecz swej spółki zależnej Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria. VI. Prognozy finansowe Grupa Żywiec S.A nie publikowała prognoz dotyczących wyników Spółki oraz Grupy Kapitałowej. 3

15 VII. Akcjonariusze Spółki Głównymi akcjonariuszami Grupy Żywiec S.A. posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu przekazania skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2004 roku byli: Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria. Z dniem 10 lutego 2005 roku jest właścicielem akcji Żywca S.A. tj. 61,8 % kapitału zakładowego emitenta. Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie. Według posiadanych przez Spółkę informacji, w dniu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 roku stan posiadanych akcji Żywca S.A. przez Harbin B.V. wynosił akcji tj. 30,86 % kapitału zakładowego Spółki i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Od czasu publikacji raportu za III kwartał 2004 roku stan posiadanych akcji Grupy Żywiec S.A przez Harbin B.V. zwiększył się o sztuk. Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK. Od dnia 27 października 2004 roku jest właścicielem akcji Spółki tj. 5,01% kapitału zakładowego emitenta i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na koniec IV kwartału 2004 roku Commercial Union OFE BPH CU WBK był właścicielem akcji Żywca S.A.tj. 5,3 % kapitału zakładowego Spółki. Od października ilość posiadanych akcji przez Commercial Union OFE BPH CU WBK zwiększyła się o akcje. VIII. Stan posiadanych akcji przez osoby nadzorujące i zarządzające Grupą Żywiec S.A. Według informacji posiadanych przez Spółkę w dniu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 roku następujące osoby nadzorujące i zarządzające w Grupie Żywiec S.A. posiadały akcje Spółki : 1. Pan Krzysztof Jasek Członek Rady Nadzorczej Spółki - 12 akcji. Od czasu publikacji raportu za III kwartał 2004 roku ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie. 2. Pan Jacek Gerula Członek Zarządu Grupy Żywiec S.A. - wspólnie z żoną jest właścicielem akcji. Od czasu publikacji raportu za III kwartał 2004 roku ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie. 3. Pan Eryk Krasoń Prokurent Grupy Żywiec S.A akcji. Od czasu publikacji raportu za III kwartał 2004 roku ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie. 4. Pan Marek Włoch Prokurent Grupy Żywiec S.A. - 1 akcja. Od czasu publikacji raportu za III kwartał 2004 roku ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie. IX. Postępowania sądowe Grupa Żywiec S.A. oraz podmioty od niej zależne nie posiadają zobowiązań albo wierzytelności, co do których wszczęto postępowania sądowe i administracyjne, których łączna wartość stanowi 10 % kapitałów własnych emitenta. W nawiązaniu do podanych wcześniej do publicznej wiadomości informacji o toczących się postępowaniach, Spółka podaje: Roszczenia spadkobierców byłych właścicieli browaru w Żywcu. Kazimierz (o. Joachim) Badeni, spadkobierca Karola Olbrachta Habsburga, byłego właściciela Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu, wytoczył powództwa przeciwko Skarbowi Państwa oraz Spółce o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wpisanie praw spadkobierców do księgi wieczystej oraz o ustalenie, że przedsiębiorstwo pod firmą K.O. Habsburg Arcyksiążęcy Browar Żywiec w Żywcu nie przeszło z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w trybie Dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz Dekretu o wydanie nieruchomości obejmującej teren browaru w Żywcu. Powyższe postępowania sądowe, toczące się przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej, zarządzeniem tego Sądu zostały połączone w celu ich łącznego rozpoznania. Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2001 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej zawiesił na podstawie art pkt 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego trwające postępowanie w obu sprawach do czasu wydania przez Wojewodę Śląskiego decyzji w sprawie z wniosku Kazimierza Badeniego o stwierdzenie, iż nieruchomość na której znajduje się Browar w Żywcu nie przeszła na rzecz Skarbu Państwa na podstawie Dekretu. W dniu 20 kwietnia 2001 roku Wojewoda Śląski wydał decyzję w części umarzającą postępowanie z wniosku Kazimierza Badeniego, a w części stwierdzającą, że grunty wchodzące w skład Arcyksiążęcego Browaru Żywiec w Żywcu stanowiły w dniu wejścia w życie Dekretu część składową nieruchomości ziemskiej i stosuje się do nich postanowienia przepisu art. 2 ust. 1 "e" Dekretu. Od tej decyzji zostały wniesione cztery odwołania do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: (a) odwołanie Kazimierza Badeniego z dnia 16 maja 2001 roku zaskarżające decyzję Wojewody Śląskiego w całości, (b) odwołanie Karola Stefana Habsburga i Renaty Habsburg-Lorena de Zulueta z dnia 17 maja 2001 roku zaskarżające decyzję Wojewody Śląskiego w całości, (c) odwołanie Skarbu Państwa z dnia 18 maja 2001 roku zaskarżające decyzję Wojewody Śląskiego w części dotyczącej umorzenia postępowania, oraz (d) odwołanie Grupy Żywiec S.A. z dnia 18 maja 2001 roku również zaskarżające decyzję Wojewody Śląskiego w części dotyczącej umorzenia postępowania. W dniu 25 stycznia 2002 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w wyniku rozpoznania odwołań stron od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2001 roku, utrzymał tę decyzję w całości w mocy. 4

16 Od decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały wniesione skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie: (a) skarga Kazimierza Badeniego, Karola Stefana Habsburga i Renaty Habsburg-Lorena de Zulueta z dnia 28 lutego 2002 roku zaskarżające decyzję Ministra w całości oraz (b) skarga Skarbu Państwa z dnia 20 lutego 2002 roku i skarga Spółki Grupa Żywiec S.A. z dnia 28 lutego 2002 roku zaskarżające decyzję Ministra w części utrzymującej w mocy umorzone postępowanie administracyjne. Wszystkie skargi złożone do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie zostały połączone do wspólnego rozpoznania. Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2002 roku dopuścił dowód z map geodezyjnych. Dnia 1 kwietnia 2003 roku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nakazując mu ponowne przeprowadzenie postępowania administracyjnego, w związku z naruszeniem procedury administracyjnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązany jest jako organ II instancji do ponownego rozpatrzenia odwołań stron od decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie prawidłowego zastosowania przepisów dekretu o reformie rolnej w stosunku do majątku Habsburgów. Do dnia dzisiejszego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wydał żadnej decyzji w tej sprawie. Z informacji posiadanych przez Spółkę wynika, że decyzja zostanie prawdopodobnie wydana do końca stycznia 2005 roku. Prospekt emisyjny wydany przed prywatyzacją zawiera oświadczenie Ministra Przekształceń Własnościowych, zgodnie z którym Skarb Państwa, w granicach obowiązujących przepisów, odpowiada za ewentualne roszczenia reprywatyzacyjne osób trzecich. Roszczenia Spółki RIC Sp. z o.o. w Szczecinie Jednostka zależna do Grupy Żywiec S.A., Elbrewery S.A. będąca stroną pozwaną w sprawie o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o rozlew piwa oraz o zapłatę za wykonaną usługę, zawarła w dniu 21 marca 2001 roku ugody przed Sądem Okręgowym w Szczecinie ze stroną powodową RIC Sp. z o.o. Ugody zostały w całości wykonane, poprzez zapłatę powodowi łącznej kwoty złotych. Altra Group S.A. z siedzibą w Warszawie w pozwie z dnia 29 listopada 2001 roku wnosi o uznanie za nieważną ugody zawartej pomiędzy Elbrewery S.A. a RIC Sp. z o.o. Jako podstawę prawną swojego roszczenia powód wskazuje art. 230 k.s.h. Zdaniem powoda Zarząd RIC Sp. z o.o. podjął decyzję o zawarciu ugody nie tylko bez wymaganej uchwały Zgromadzenia Wspólników, ale również bez jego wiedzy. Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 24 stycznia 2003 roku unieważnił zawarte ugody. Dnia 31 marca 2003 roku Elbrewery S.A. złożyła apelację od wyroku. Dnia 12 maja 2003 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie doręczył Elbrewery S.A. pozew RIC Sp. z o.o. o zapłatę kwoty złotych. W pierwszym procesie przed zawarciem ugód RIC Sp. z o.o. żądała odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o rozlew piwa w wysokości złotych. Pozwana Spółka w odpowiedzi wnosi o oddalenie powództwa w całości. Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowieniem z dnia 9 czerwca 2003 roku zawiesił postępowanie w tej sprawie do czasu ostatecznego zakończenia sprawy o unieważnienie ugód sądowych. Dnia 18 listopada 2003 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłosił wyrok zmieniając zaskarżony wyrok i oddalając powództwo powoda o unieważnienie ugód sądowych. Altra Group wniosła kasację do Sądu Najwyższego i złożyła wniosek o zwolnienie z obowiązku uiszczenia wpisu od kasacji. Sąd Apelacyjny oddalił ten wniosek i Altra Group została ponownie wezwana do uiszczenie wpisu. Altra Group nie uiściła wpisu, w związku z czym Sąd Apelacyjny na posiedzeniu w dniu 31 maja 2004 roku kasację odrzucił. Postanowienie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne. Sąd Okręgowy w Szczecinie podjął dnia 25 listopada 2004 roku zawieszone postępowanie w sprawie o zapłatę przez Grupę Żywiec (Elbrewery S.A.) odszkodowania w wysokości tys. złotych. Do dnia dzisiejszego Sąd Okręgowy w Szczecinie nie wyznaczył terminu pierwszej rozprawy. Roszczenia Stawski Distributing Co. Inc. w Chicago Ze względu na zastrzeżenia Grupy Żywiec S.A. co do sposobu wykonywania przez firmę Stawski Distributing Co. Inc. w Chicago Umowy z dnia 7 lipca 1997 roku w sprawie importu i hurtowej dystrybucji, oświadczeniem z dnia 5 lipca 2002 roku Żywiec S.A. dokonał rozwiązania Umowy za 12-miesięcznym, umownym okresem wypowiedzenia, liczonym od dnia doręczenia oświadczenia, który upłynął 15 lipca 2003 roku. Pomiędzy stronami powstał spór na tle dopuszczalności wypowiedzenia Umowy przez Grupę Żywiec S.A. Zgodnie z 7 ust. 1 Umowy, strony powierzyły rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy nimi w związku z realizacją Umowy Sądowi Arbitrażowemu przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, a nadto jako prawo właściwe wskazały prawo polskie. Wbrew tym postanowieniom, 2 grudnia 2002 roku firma Stawski Distributing Co. Inc. złożyła w Sądzie Okręgowym w Chicago pozew przeciwko Grupie Żywiec S.A. o odszkodowanie w wysokości nie mniejszej niż tys. USD z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania Umowy, opierając swoje żądanie na przepisach prawa stanowego Illinois, USA. Z kolei Grupa Żywiec S.A. 13 lutego 2003 roku złożyła do Sądu Arbitrażowego pozew o ustalenie, że wypowiedzenie Umowy jest prawnie skuteczne. 22 maja 2003 roku Sąd Okręgowy w Chicago wydał postanowienie, w którym uznał się za właściwy do rozpoznania sprawy pomimo treści 7 ust.1 Umowy i odmówił zezwolenia na przekazanie sporu Sądowi Arbitrażowemu, jednocześnie nakazując Grupie Żywiec S.A. powstrzymanie się od dalszego prowadzenia postępowania przed tym Sądem. Postanowienie to nie ma charakteru merytorycznego, przesądzając jedynie o miejscu rozpoznania sporu. Z uwagi jednak na nieuwzględnienie przez sąd przepisów prawa międzynarodowego mających zastosowanie w sprawie zostało ono zaskarżone przez Grupę Żywiec S.A., apelacja została złożona w dniu 9 czerwca 2003 roku. 5

17 Dnia 11 lipca 2003 roku Sąd Okręgowy w Chicago wydał nakaz tymczasowy zobowiązujący Grupę Żywiec S.A. i firmę Stawski Distributing Co. Inc. do kontynuowania współpracy, niezależnie od upływu terminu wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej. Na czas procesu w Chicago na wniosek Grupy Żywiec S.A. zostało zawieszone postępowanie przed Sądem Arbitrażowym w Warszawie. Dnia 20 listopada 2003 roku Sąd Apelacyjny w Chicago uwzględnił częściowo apelację złożoną przez Grupa Żywiec S.A. uznając, że sądem właściwym jest Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie, ale należy zastosować prawo obowiązujące w stanie Illinois. Sąd Arbitrażowy na pierwszym posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2004 roku ustalił wartość przedmiotu sporu na złotych i zobowiązał Stawskiego do uzupełnienia opłaty arbitrażowej. W dniu 15 lipca 2004 roku Sąd Arbitrażowy wydał wyrok, ustalając, że wypowiedzenie Umowy dokonane przez Spółkę pismem z dnia 1 października 2003 roku jest zgodne z prawem Illinois i prawnie skuteczne od dnia 15 października 2004 roku i oddalił powództwo w całości. Dnia 26 września 2004 roku Sąd Okręgowy w Chicago uznał wyrok Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie i uchylił nakaz kontynuowania współpracy z firmą Stawski Distributing Co. Inc. Dnia 10 stycznia 2005 roku powód złożył apelację od powyższego wyroku. Dnia 10 lutego 2005 roku Grupa Żywiec S.A. złożyła w Sądzie Apelacyjnym w Chicago odpowiedź na apelację powoda. Niekorzystny wynik postępowań sądowych w przedstawionych powyżej sprawach może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej. Zdaniem Zarządu Grupy Kapitałowej prawdopodobieństwo zapadnięcia niekorzystnych z punktu widzenia Grupy Kapitałowej wyroków sądowych w wyżej wymienionych sprawach jest znikome, w związku z tym, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za cztery kwartały 2004 roku nie utworzono żadnych rezerw wiążących się z niekorzystnym wynikiem któregokolwiek z wyżej wymienionych postępowań. X. Transakcje Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. z podmiotami powiązanymi W dniu 5 stycznia 2005 roku Grupa Żywiec S.A. nabyła od podmiotu powiązanego Browarów Warszawskich Królewskich S.A. w likwidacji, z siedzibą w Warszawie, linię do rozlewu piwa do puszek, która będzie wykorzystana do rozlewu piwa w Browarze w Leżajsku. XI. Gwarancje i poręczenia Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. nie udzieliła poręczeń i gwarancji na rzecz żadnych jednostek. XII. Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. W IV kwartale 2004 roku nie wystąpiły okoliczności mogące w sposób istotny wpłynąć na pogorszenie sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego emitenta, lub które mogłyby zagrozić jego zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań. XIII. Czynniki wpływające na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. została przekształcona w organizację elastyczną, zwartą i zorientowaną na klienta, posiadającą silne marki, silną organizację sprzedaży i silną sieć dystrybucji. Zarząd jest przekonany, że powyższe zapewni Grupie wiodącą pozycję na rynku. Restrukturyzacja portfela marek Grupy, struktury finansowania i organizacji pozwoli jej osiągnąć nowy etap ścisłej koncentracji na poprawie wyników i budowie silnej organizacji. Podanie konkretnej prognozy na rok 2005 nie jest aktualnie możliwe z powodu wątpliwości dotyczących rozwoju polskiego rynku piwa. Decyzja rządu o nieobniżaniu akcyzy na piwo w 2004 roku nie jest dobrym znakiem. Poziom akcyzy w Polsce jest znacznie wyższy niż w krajach ościennych, włącznie z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i krajami kandydującymi. Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. w dalszym ciągu koncentruje się na budowaniu marek, poprawie dystrybucji i obsługi klienta oraz satysfakcji konsumenta. Uwzględniwszy wątpliwości przedstawione powyżej i ogólne zagadnienia związane z sytuacją gospodarczą, Zarząd Grupy Żywiec S.A. pozytywnie zapatruje się na perspektywę osiągnięcia przez Grupę zysków w przyszłości. 6

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HARPER HYGIENICS S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HARPER HYGIENICS S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA HARPER HYGIENICS S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU POZNAŃ, DNIA 14 LUTY 2014 ROKU SPIS TREŚCI BILANS... 1 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS Raport skonsolidowany za pierwszy kwartał od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. roku sprawozdawczego od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Spis treści I. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Rank Progress S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

Grupa Kapitałowa. Rank Progress S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Grupa Kapitałowa Rank Progress S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Legnica, dnia 15 maja 2012 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Komentarz do osiągniętych wyników w I kwartale 2012 r.... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 5 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 6 7 8 9 10 11 Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego ComArch SA za IV kwartał 2004 roku 1. Struktura Grupy Kapitałowej Struktura Grupy ComArch

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok Kraków, 22 marca 2010 SPIS TREŚCI 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA GRUPY ARMATURA... 4 1.1. Opis organizacji Grupy na dzień 31 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku I. Informacje ogólne GRUPA KAPITAŁOWA efekt SA Spółka dominująca Korporacja Gospodarcza "efekt" jest

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok)

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r.nr 31, poz 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo