Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd"

Transkrypt

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego dla Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. oraz skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego dla jednostki dominującej Grupa Żywiec S.A. za IV kwartał 2004 roku I. Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego oraz skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego dla Grupy Żywiec S.A. Skonsolidowany raport kwartalny oraz skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe dla Grupy Żywiec S.A. ( Spółki ) zostało przygotowane zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 roku zmieniającego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek powiązanych objętych konsolidacją zostały sporządzone z zastosowaniem jednolitych zasad rachunkowości, w tym zasad wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. ( Grupa Kapitałowa ) składała się z 22 spółek (w tym m. in. 2 spółek produkcyjnych i 16 spółek dystrybucyjnych). Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej jest Grupa Żywiec S.A., pozostałe spółki są spółkami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od Grupy Żywiec S.A. Podstawowym segmentem działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. jest produkcja piwa oznaczona kodem PKD 1596 Z. Trzy jednostki nie zostały objęte konsolidacją z uwagi na fakt, iż ich dane finansowe są nieistotne dla rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Żywiec S.A. (zgodnie z art. 58 ust. 1, pkt 1 znowelizowanej Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku). Dane do skonsolidowanego raportu kwartalnego oraz skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego dla Grupy Żywiec S.A. zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Wszystkie kwoty przedstawione w raporcie kwartalnym są wykazane w tysiącach złotych, tysiącach EURO i sztukach (liczba akcji). Dane w tysiącach EURO przeliczone zostały według kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP: 1. IV kwartał 2004: pozycje aktywów i pasywów bilansu według kursu 1EUR = 4,0790 PLN (kurs średni na ); pozycje rachunku zysków i strat za cztery kwartały według kursu 1EUR = 4,5182 PLN (średni kurs za okres ); 2. IV kwartał 2003: pozycje aktywów i pasywów bilansu według kursu 1EUR = 4,7170 PLN (kurs średni na ); pozycje rachunku zysków i strat za cztery kwartały według kursu 1EUR = 4,4474 PLN (średni kurs za okres ). Z uwagi na fakt, że w 2004 roku nastąpiło połączenie Grupy Żywiec S.A. z Zakładami Piwowarskimi w Leżajsku S.A., Browarami Warka S.A. oraz Elbrewery S.A. jednostkowe wyniki finansowe Grupy Żywiec S.A. analizowane w odniesieniu do wyników finansowych Grupy Żywiec S.A. za IV kwartał 2003 roku mogą wykazywać znaczne wahania. II. Informacja o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywie z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Ogółem stan rezerw (z wyłączeniem rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego) w spółkach Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł tys. złotych, co oznacza wzrost o tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2003 roku. Za cztery kwartały 2004 roku wystąpiło zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości tys. złotych, co oznacza wzrost o tys. złotych w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku. Jednocześnie w IV kwartale 2004 roku, aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosło tys. złotych, co oznacza spadek o tys. złotych wobec stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku. Na dzień 31 grudnia 2004 roku wystąpiły następujące odpisy aktualizujące wartość składników majątku: odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe tys. złotych odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne tys. złotych odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe tys. złotych odpisy aktualizujące zapasy tys. złotych odpisy aktualizujące należności tys. złotych 1

13 Jednostka dominująca Grupa Żywiec S.A. W jednostce dominującej Grupa Żywiec S.A. stan rezerw (z wyłączeniem rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego) na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł tys. złotych, co oznacza wzrost o tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2003 roku. Za cztery kwartały 2004 roku wystąpiło zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku w wysokości tys. złotych, co oznacza wzrost o tys. złotych w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2003 roku. Na dzień 31 grudnia 2004 roku wystąpiły następujące odpisy aktualizujące wartość składników majątku: odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe tys. złotych odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne tys. złotych odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 970 tys. złotych odpisy aktualizujące zapasy tys. złotych odpisy aktualizujące należności tys. złotych III. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. IV kwartał 2004 roku W czwartym kwartale 2004 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2003 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły tys. złotych. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej w czwartym kwartale 2004 roku wyniósł tys. złotych. W wyniku osiągniętego zysku na działalności operacyjnej, w czwartym kwartale 2004 roku zanotowano również zysk netto w wysokości tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2003 roku Grupa Kapitałowa zanotowała stratę netto w wysokości tys. złotych. Podatek akcyzowy w spółkach Grupy Kapitałowej w czwartym kwartale 2004 roku wyniósł tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2003 roku podatek akcyzowy wyniósł tys. złotych. Cztery kwartały 2004 roku (narastająco) Narastająco przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za cztery kwartały 2004 roku wyniosły tys. złotych, co oznacza wzrost o 13,2 % w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Zysk na działalności operacyjnej za cztery kwartały 2004 roku wyniósł tys. złotych. Narastająco zysk netto za cztery kwartały 2004 roku wyniósł tys. złotych, co stanowi wzrost o 34,25 % w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Jednostka dominująca Grupa Żywiec S.A. IV kwartał 2004 roku W czwartym kwartale 2004 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom tys. złotych, co stanowi wzrost o 86,01 % w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Strata na działalności operacyjnej w czwartym kwartale 2004 roku wyniosła tys. złotych. Zysk netto za czwarty kwartał 2004 roku wyniósł tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie roku ubiegłego spółka poniosła stratę netto w wysokości tys. złotych. Podatek akcyzowy w Grupie Żywiec S.A w czwartym kwartale 2004 roku wyniósł tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie 2003 roku podatek akcyzowy wyniósł tys. złotych. Cztery kwartały 2004 roku ( narastająco) Narastająco, przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za cztery kwartały 2004 roku wyniosły tys. złotych, co stanowi wzrost o 73,94 % w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Zysk na działalności operacyjnej za cztery kwartały 2004 roku wyniósł tys. złotych. 2

14 Zysk netto za cztery kwartały 2004 roku wyniósł tys. złotych. W takim samym okresie 2003 roku zysk netto wyniósł tysiące złotych. Zastosowanie do wyceny aktywów finansowych metody praw własności skutkowało podwyższeniem zysku netto za cztery kwartały 2004 roku o tys. złotych oraz odpowiednio o tys. złotych za cztery kwartały 2003 roku. IV. Najważniejsze zdarzenia w Grupie Żywiec S.A. oraz Grupie Kapitałowej w IV kwartale 2004 roku W IV kwartale 2004 roku Zarząd Grupy Żywiec S.A zwołał dwa Nadzwyczajne Zgromadzenia Spółki. W dniu 4 października 2004 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym akcjonariusze Spółki podjęli uchwały w sprawach połączenia Grupy Żywiec S.A. ze spółką zależną Elbrewery S.A. z siedzibą w Elblągu oraz wyrazili zgodę w formie uchwały na nabycie przez Grupę Żywiec S.A. części przedsiębiorstwa spółki Brau Union Polska Sp. z o.o. w likwidacji z siedziba w Warszawie w postaci Browaru Kujawiak w Bydgoszczy. W dniu 15 listopada 2004 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zarejestrował połączenie Spółek i tym samym został zakończony proces łączenia browarów Grupy Żywiec z tzw. spółką matką Grupą Żywiec S.A. Kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 20 grudnia 2004 roku. Podjęta w tym dniu przez akcjonariuszy uchwała dotyczyła wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2005 roku do sprawozdawczości finansowej Grupy Żywiec S.A. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Z dniem 27 października 2004 roku Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK stał się akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % kapitału zakładowego Spółki i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy Żywiec S.A. W dniu 26 listopada 2004 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała umowę darowizny z Fundacją Fundacja Czemierniki z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy było przekazanie przez Spółkę na rzecz Fundacji darowizny w postaci nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej, wraz z zabudową dawnego browaru zamkniętego w latach osiemdziesiątych. W miesiącu październiku 2004 roku za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Spółka dokonała przeniesienia poza rynkiem regulowanym 348 akcji własnych na rzecz 9 akcjonariuszy spółki Elbrewery S.A. Na tej samej zasadzie w miesiącu grudniu 2004 roku przeniesiono 67 akcji Spółki na rzecz akcjonariusza byłej Spółki Browary Warka S.A. Pod koniec grudnia 2004 roku Grupa Żywiec S.A. dokonała sprzedaży poza rynkiem regulowanym sztuk akcji własnych podmiotowi dominującemu Heineken International B.V. oraz sztuk akcji własnych akcjonariuszowi Harbin B.V. Akcje własne będące przedmiotem transakcji z Heineken International B.V. oraz Harbin B.V. pozostały Grupie Żywiec S.A. po zakończonym procesie konsolidacji browarami w Leżajsku, Warce i Elblągu. W grudniu 2004 roku Grupa Żywiec S.A. dokonała wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2001 roku z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Spółka przekazała kredytodawcy kwotę tys. zł. W czwartym kwartale 2004 roku Grupa Żywiec S.A. kontynuowała realizację Program Emisji Obligacji z 2003 roku. Łączna wartość nominalna wyemitowanych i nie umorzonych obligacji w dniu przekazania raportu za IV kwartał 2004 wynosi tys. zł i stanowi 18,5% wartości kapitałów własnych emitenta, aktualnej na dzień r. Wartość nominalna jednej obligacji wyemitowanej przez Spółkę wynosi 10 tys. zł lub jej wielokrotność. W dniu przekazania niniejszego raportu kwartalnego następujące spółki Grupy Żywiec posiadały obligacje Żywca S.A.: Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie, Żywiec Trade Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, Analda Żywiec Trade Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, Żywiec Trade Holding Sp. z o.o., z siedzibą w Żywcu, Żywiec Key Account Services Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. V. Wydarzenia po dacie bilansowej nie ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym W dniu 5 stycznia 2005 roku Grupa Żywiec S.A. nabyła od podmiotu powiązanego Browarów Warszawskich Królewskich S.A. w likwidacji, z siedzibą w Warszawie, linię do rozlewu piwa do puszek. Wartość transakcji w tys. złotych. W dniu 10 lutego 2005 roku w wyniku zakończenia pozagiełdowej transakcji Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie dokonał przekazania akcji Żywca S.A. na rzecz swej spółki zależnej Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria. VI. Prognozy finansowe Grupa Żywiec S.A nie publikowała prognoz dotyczących wyników Spółki oraz Grupy Kapitałowej. 3

15 VII. Akcjonariusze Spółki Głównymi akcjonariuszami Grupy Żywiec S.A. posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu przekazania skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2004 roku byli: Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria. Z dniem 10 lutego 2005 roku jest właścicielem akcji Żywca S.A. tj. 61,8 % kapitału zakładowego emitenta. Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie. Według posiadanych przez Spółkę informacji, w dniu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 roku stan posiadanych akcji Żywca S.A. przez Harbin B.V. wynosił akcji tj. 30,86 % kapitału zakładowego Spółki i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Od czasu publikacji raportu za III kwartał 2004 roku stan posiadanych akcji Grupy Żywiec S.A przez Harbin B.V. zwiększył się o sztuk. Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK. Od dnia 27 października 2004 roku jest właścicielem akcji Spółki tj. 5,01% kapitału zakładowego emitenta i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na koniec IV kwartału 2004 roku Commercial Union OFE BPH CU WBK był właścicielem akcji Żywca S.A.tj. 5,3 % kapitału zakładowego Spółki. Od października ilość posiadanych akcji przez Commercial Union OFE BPH CU WBK zwiększyła się o akcje. VIII. Stan posiadanych akcji przez osoby nadzorujące i zarządzające Grupą Żywiec S.A. Według informacji posiadanych przez Spółkę w dniu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 roku następujące osoby nadzorujące i zarządzające w Grupie Żywiec S.A. posiadały akcje Spółki : 1. Pan Krzysztof Jasek Członek Rady Nadzorczej Spółki - 12 akcji. Od czasu publikacji raportu za III kwartał 2004 roku ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie. 2. Pan Jacek Gerula Członek Zarządu Grupy Żywiec S.A. - wspólnie z żoną jest właścicielem akcji. Od czasu publikacji raportu za III kwartał 2004 roku ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie. 3. Pan Eryk Krasoń Prokurent Grupy Żywiec S.A akcji. Od czasu publikacji raportu za III kwartał 2004 roku ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie. 4. Pan Marek Włoch Prokurent Grupy Żywiec S.A. - 1 akcja. Od czasu publikacji raportu za III kwartał 2004 roku ilość posiadanych akcji nie uległa zmianie. IX. Postępowania sądowe Grupa Żywiec S.A. oraz podmioty od niej zależne nie posiadają zobowiązań albo wierzytelności, co do których wszczęto postępowania sądowe i administracyjne, których łączna wartość stanowi 10 % kapitałów własnych emitenta. W nawiązaniu do podanych wcześniej do publicznej wiadomości informacji o toczących się postępowaniach, Spółka podaje: Roszczenia spadkobierców byłych właścicieli browaru w Żywcu. Kazimierz (o. Joachim) Badeni, spadkobierca Karola Olbrachta Habsburga, byłego właściciela Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu, wytoczył powództwa przeciwko Skarbowi Państwa oraz Spółce o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wpisanie praw spadkobierców do księgi wieczystej oraz o ustalenie, że przedsiębiorstwo pod firmą K.O. Habsburg Arcyksiążęcy Browar Żywiec w Żywcu nie przeszło z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w trybie Dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz Dekretu o wydanie nieruchomości obejmującej teren browaru w Żywcu. Powyższe postępowania sądowe, toczące się przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej, zarządzeniem tego Sądu zostały połączone w celu ich łącznego rozpoznania. Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2001 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej zawiesił na podstawie art pkt 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego trwające postępowanie w obu sprawach do czasu wydania przez Wojewodę Śląskiego decyzji w sprawie z wniosku Kazimierza Badeniego o stwierdzenie, iż nieruchomość na której znajduje się Browar w Żywcu nie przeszła na rzecz Skarbu Państwa na podstawie Dekretu. W dniu 20 kwietnia 2001 roku Wojewoda Śląski wydał decyzję w części umarzającą postępowanie z wniosku Kazimierza Badeniego, a w części stwierdzającą, że grunty wchodzące w skład Arcyksiążęcego Browaru Żywiec w Żywcu stanowiły w dniu wejścia w życie Dekretu część składową nieruchomości ziemskiej i stosuje się do nich postanowienia przepisu art. 2 ust. 1 "e" Dekretu. Od tej decyzji zostały wniesione cztery odwołania do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: (a) odwołanie Kazimierza Badeniego z dnia 16 maja 2001 roku zaskarżające decyzję Wojewody Śląskiego w całości, (b) odwołanie Karola Stefana Habsburga i Renaty Habsburg-Lorena de Zulueta z dnia 17 maja 2001 roku zaskarżające decyzję Wojewody Śląskiego w całości, (c) odwołanie Skarbu Państwa z dnia 18 maja 2001 roku zaskarżające decyzję Wojewody Śląskiego w części dotyczącej umorzenia postępowania, oraz (d) odwołanie Grupy Żywiec S.A. z dnia 18 maja 2001 roku również zaskarżające decyzję Wojewody Śląskiego w części dotyczącej umorzenia postępowania. W dniu 25 stycznia 2002 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w wyniku rozpoznania odwołań stron od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2001 roku, utrzymał tę decyzję w całości w mocy. 4

16 Od decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały wniesione skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie: (a) skarga Kazimierza Badeniego, Karola Stefana Habsburga i Renaty Habsburg-Lorena de Zulueta z dnia 28 lutego 2002 roku zaskarżające decyzję Ministra w całości oraz (b) skarga Skarbu Państwa z dnia 20 lutego 2002 roku i skarga Spółki Grupa Żywiec S.A. z dnia 28 lutego 2002 roku zaskarżające decyzję Ministra w części utrzymującej w mocy umorzone postępowanie administracyjne. Wszystkie skargi złożone do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie zostały połączone do wspólnego rozpoznania. Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2002 roku dopuścił dowód z map geodezyjnych. Dnia 1 kwietnia 2003 roku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nakazując mu ponowne przeprowadzenie postępowania administracyjnego, w związku z naruszeniem procedury administracyjnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązany jest jako organ II instancji do ponownego rozpatrzenia odwołań stron od decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie prawidłowego zastosowania przepisów dekretu o reformie rolnej w stosunku do majątku Habsburgów. Do dnia dzisiejszego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wydał żadnej decyzji w tej sprawie. Z informacji posiadanych przez Spółkę wynika, że decyzja zostanie prawdopodobnie wydana do końca stycznia 2005 roku. Prospekt emisyjny wydany przed prywatyzacją zawiera oświadczenie Ministra Przekształceń Własnościowych, zgodnie z którym Skarb Państwa, w granicach obowiązujących przepisów, odpowiada za ewentualne roszczenia reprywatyzacyjne osób trzecich. Roszczenia Spółki RIC Sp. z o.o. w Szczecinie Jednostka zależna do Grupy Żywiec S.A., Elbrewery S.A. będąca stroną pozwaną w sprawie o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o rozlew piwa oraz o zapłatę za wykonaną usługę, zawarła w dniu 21 marca 2001 roku ugody przed Sądem Okręgowym w Szczecinie ze stroną powodową RIC Sp. z o.o. Ugody zostały w całości wykonane, poprzez zapłatę powodowi łącznej kwoty złotych. Altra Group S.A. z siedzibą w Warszawie w pozwie z dnia 29 listopada 2001 roku wnosi o uznanie za nieważną ugody zawartej pomiędzy Elbrewery S.A. a RIC Sp. z o.o. Jako podstawę prawną swojego roszczenia powód wskazuje art. 230 k.s.h. Zdaniem powoda Zarząd RIC Sp. z o.o. podjął decyzję o zawarciu ugody nie tylko bez wymaganej uchwały Zgromadzenia Wspólników, ale również bez jego wiedzy. Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 24 stycznia 2003 roku unieważnił zawarte ugody. Dnia 31 marca 2003 roku Elbrewery S.A. złożyła apelację od wyroku. Dnia 12 maja 2003 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie doręczył Elbrewery S.A. pozew RIC Sp. z o.o. o zapłatę kwoty złotych. W pierwszym procesie przed zawarciem ugód RIC Sp. z o.o. żądała odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o rozlew piwa w wysokości złotych. Pozwana Spółka w odpowiedzi wnosi o oddalenie powództwa w całości. Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowieniem z dnia 9 czerwca 2003 roku zawiesił postępowanie w tej sprawie do czasu ostatecznego zakończenia sprawy o unieważnienie ugód sądowych. Dnia 18 listopada 2003 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłosił wyrok zmieniając zaskarżony wyrok i oddalając powództwo powoda o unieważnienie ugód sądowych. Altra Group wniosła kasację do Sądu Najwyższego i złożyła wniosek o zwolnienie z obowiązku uiszczenia wpisu od kasacji. Sąd Apelacyjny oddalił ten wniosek i Altra Group została ponownie wezwana do uiszczenie wpisu. Altra Group nie uiściła wpisu, w związku z czym Sąd Apelacyjny na posiedzeniu w dniu 31 maja 2004 roku kasację odrzucił. Postanowienie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne. Sąd Okręgowy w Szczecinie podjął dnia 25 listopada 2004 roku zawieszone postępowanie w sprawie o zapłatę przez Grupę Żywiec (Elbrewery S.A.) odszkodowania w wysokości tys. złotych. Do dnia dzisiejszego Sąd Okręgowy w Szczecinie nie wyznaczył terminu pierwszej rozprawy. Roszczenia Stawski Distributing Co. Inc. w Chicago Ze względu na zastrzeżenia Grupy Żywiec S.A. co do sposobu wykonywania przez firmę Stawski Distributing Co. Inc. w Chicago Umowy z dnia 7 lipca 1997 roku w sprawie importu i hurtowej dystrybucji, oświadczeniem z dnia 5 lipca 2002 roku Żywiec S.A. dokonał rozwiązania Umowy za 12-miesięcznym, umownym okresem wypowiedzenia, liczonym od dnia doręczenia oświadczenia, który upłynął 15 lipca 2003 roku. Pomiędzy stronami powstał spór na tle dopuszczalności wypowiedzenia Umowy przez Grupę Żywiec S.A. Zgodnie z 7 ust. 1 Umowy, strony powierzyły rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy nimi w związku z realizacją Umowy Sądowi Arbitrażowemu przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, a nadto jako prawo właściwe wskazały prawo polskie. Wbrew tym postanowieniom, 2 grudnia 2002 roku firma Stawski Distributing Co. Inc. złożyła w Sądzie Okręgowym w Chicago pozew przeciwko Grupie Żywiec S.A. o odszkodowanie w wysokości nie mniejszej niż tys. USD z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania Umowy, opierając swoje żądanie na przepisach prawa stanowego Illinois, USA. Z kolei Grupa Żywiec S.A. 13 lutego 2003 roku złożyła do Sądu Arbitrażowego pozew o ustalenie, że wypowiedzenie Umowy jest prawnie skuteczne. 22 maja 2003 roku Sąd Okręgowy w Chicago wydał postanowienie, w którym uznał się za właściwy do rozpoznania sprawy pomimo treści 7 ust.1 Umowy i odmówił zezwolenia na przekazanie sporu Sądowi Arbitrażowemu, jednocześnie nakazując Grupie Żywiec S.A. powstrzymanie się od dalszego prowadzenia postępowania przed tym Sądem. Postanowienie to nie ma charakteru merytorycznego, przesądzając jedynie o miejscu rozpoznania sporu. Z uwagi jednak na nieuwzględnienie przez sąd przepisów prawa międzynarodowego mających zastosowanie w sprawie zostało ono zaskarżone przez Grupę Żywiec S.A., apelacja została złożona w dniu 9 czerwca 2003 roku. 5

17 Dnia 11 lipca 2003 roku Sąd Okręgowy w Chicago wydał nakaz tymczasowy zobowiązujący Grupę Żywiec S.A. i firmę Stawski Distributing Co. Inc. do kontynuowania współpracy, niezależnie od upływu terminu wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej. Na czas procesu w Chicago na wniosek Grupy Żywiec S.A. zostało zawieszone postępowanie przed Sądem Arbitrażowym w Warszawie. Dnia 20 listopada 2003 roku Sąd Apelacyjny w Chicago uwzględnił częściowo apelację złożoną przez Grupa Żywiec S.A. uznając, że sądem właściwym jest Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie, ale należy zastosować prawo obowiązujące w stanie Illinois. Sąd Arbitrażowy na pierwszym posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2004 roku ustalił wartość przedmiotu sporu na złotych i zobowiązał Stawskiego do uzupełnienia opłaty arbitrażowej. W dniu 15 lipca 2004 roku Sąd Arbitrażowy wydał wyrok, ustalając, że wypowiedzenie Umowy dokonane przez Spółkę pismem z dnia 1 października 2003 roku jest zgodne z prawem Illinois i prawnie skuteczne od dnia 15 października 2004 roku i oddalił powództwo w całości. Dnia 26 września 2004 roku Sąd Okręgowy w Chicago uznał wyrok Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie i uchylił nakaz kontynuowania współpracy z firmą Stawski Distributing Co. Inc. Dnia 10 stycznia 2005 roku powód złożył apelację od powyższego wyroku. Dnia 10 lutego 2005 roku Grupa Żywiec S.A. złożyła w Sądzie Apelacyjnym w Chicago odpowiedź na apelację powoda. Niekorzystny wynik postępowań sądowych w przedstawionych powyżej sprawach może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej. Zdaniem Zarządu Grupy Kapitałowej prawdopodobieństwo zapadnięcia niekorzystnych z punktu widzenia Grupy Kapitałowej wyroków sądowych w wyżej wymienionych sprawach jest znikome, w związku z tym, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za cztery kwartały 2004 roku nie utworzono żadnych rezerw wiążących się z niekorzystnym wynikiem któregokolwiek z wyżej wymienionych postępowań. X. Transakcje Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. z podmiotami powiązanymi W dniu 5 stycznia 2005 roku Grupa Żywiec S.A. nabyła od podmiotu powiązanego Browarów Warszawskich Królewskich S.A. w likwidacji, z siedzibą w Warszawie, linię do rozlewu piwa do puszek, która będzie wykorzystana do rozlewu piwa w Browarze w Leżajsku. XI. Gwarancje i poręczenia Na dzień 31 grudnia 2004 roku Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. nie udzieliła poręczeń i gwarancji na rzecz żadnych jednostek. XII. Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. W IV kwartale 2004 roku nie wystąpiły okoliczności mogące w sposób istotny wpłynąć na pogorszenie sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego emitenta, lub które mogłyby zagrozić jego zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań. XIII. Czynniki wpływające na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. została przekształcona w organizację elastyczną, zwartą i zorientowaną na klienta, posiadającą silne marki, silną organizację sprzedaży i silną sieć dystrybucji. Zarząd jest przekonany, że powyższe zapewni Grupie wiodącą pozycję na rynku. Restrukturyzacja portfela marek Grupy, struktury finansowania i organizacji pozwoli jej osiągnąć nowy etap ścisłej koncentracji na poprawie wyników i budowie silnej organizacji. Podanie konkretnej prognozy na rok 2005 nie jest aktualnie możliwe z powodu wątpliwości dotyczących rozwoju polskiego rynku piwa. Decyzja rządu o nieobniżaniu akcyzy na piwo w 2004 roku nie jest dobrym znakiem. Poziom akcyzy w Polsce jest znacznie wyższy niż w krajach ościennych, włącznie z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i krajami kandydującymi. Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. w dalszym ciągu koncentruje się na budowaniu marek, poprawie dystrybucji i obsługi klienta oraz satysfakcji konsumenta. Uwzględniwszy wątpliwości przedstawione powyżej i ogólne zagadnienia związane z sytuacją gospodarczą, Zarząd Grupy Żywiec S.A. pozytywnie zapatruje się na perspektywę osiągnięcia przez Grupę zysków w przyszłości. 6

Formularz SA-QSr 2/2003

Formularz SA-QSr 2/2003 Zarząd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2003 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2006 Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał 2006 roku kończący się 31 marca 2006 roku sporządzony zgodnie z MSR 2 3 w tys. zł o ile nie podano inaczej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. II KWARTAŁ 2007 Skonsolidowany Raport Kwartalny za drugi kwartał 2007 roku kończący się 30 czerwca 2007 roku sporządzony zgodnie z MSR skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. III KWARTAŁ 2008 Skonsolidowany Raport Kwartalny za trzeci kwartał 2008 roku kończący się 30 września 2008 roku sporządzony zgodnie z MSSF skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004 Rzeszów, 01 03-2005 r. INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004 1. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA I KWARTAŁ 2005 r. I. Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. III KWARTAŁ 2014 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2014 roku kończący się 30 września 2014 roku sporządzone zgodnie z MSSF I. Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za II kwartał 2008 r. zostały sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe Rozdział IX Informacje dodatkowe BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA 2 lipca 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o. o. podjęło uchwałę

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

- przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.),

- przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.), NFI Progress S.A. Informacje Finansowe za I kwartał 2003 roku Komentarz: 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego Raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2003 roku nie podlegał badaniu ani

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2011 Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał 2011 roku kończący się 31 marca 2011 roku sporządzony zgodnie z MSSF ŻYWIEC S.A. skorygowany QSr 1/2011 KOMISJA

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za IV kwartał 2007 r. zostały sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. W UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU ZA OKRES: III KWARTAŁ 2012 ROK. SA-Q 3/2012 1 Wstęp Informacje uzupełniające

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q2/2005

KOMENTARZ ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q2/2005 KOMENTARZ ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q2/2005 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.03.2005 r., Dz.U. Nr 49, poz. 463, 98) 98 ust. 4 INFORMACJA DODATKOWA Przy sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2015 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2015 roku kończący się 31 marca 2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF I. Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3/2003

Formularz SA-Q 3/2003 POCZTA Od : EM COMARCH Piotr Grzesiak Data odbioru : 2003-11-04 17:37:29 Do : EM Kancelaria Zarząd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-Q 3/2003 (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana.

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana. Aneks nr 25 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna W związku ze sporządzeniem przez Emitenta sprawozdania finansowego pro forma dotyczącego planowanego przejęcia spółki Stolarski Zakład Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 30.09.10r w tys. zł 01.01.09 r do 30.09.09

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

NFI Progress S.A. Informacje Finansowe za I kwartał 2004 roku. Komentarz: 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego

NFI Progress S.A. Informacje Finansowe za I kwartał 2004 roku. Komentarz: 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego NFI Progress S.A. Informacje Finansowe za I kwartał 2004 roku Komentarz: 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego Raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2004 roku nie podlegał badaniu ani

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 5 6 7 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 8 9 10 11 12 Zestawienie stanu rezerw na 31.12.2004 i ruchu rezerw za IV kw. 2004. Stan rezerw na 31.12.2004r dla Pfleiderer Grajewo S.A. w tys.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające 1. Zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości W 2004 roku nie dokonano żadnych zmian w zakresie stosowanej polityki rachunkowości w Grupie Kapitałowej Żywiec S.A. 2. Porównywalność

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa - Raport kwartalny ( pkt 4 ppkt. od a) do i))

Informacja dodatkowa - Raport kwartalny ( pkt 4 ppkt. od a) do i)) Informacja dodatkowa - Raport kwartalny ( pkt 4 ppkt. od a) do i)) Raport kwartalny zawiera również informację dodatkową, przedstawiającą informację o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w szczególności

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU

RAPORT KWARTALNY GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU RAPORT KWARTALNY GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU Warszawa, dnia 16 listopada 2009 r. 1 SPIS TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA OKRES 01.01.2009 r. - 30.09.2009 r. I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA OKRESY 6 I 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2005 ROKU I 30 CZERWCA 2004 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.06.2010 1 WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka DROP S.A. powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2015 30 CZERWCA 2015 Wrocław, sierpień 2015 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo