,01 EUR ,01 EUR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR"

Transkrypt

1 Niniejszy dokument jest tłumaczeniem prospektu sporządzonego przez spółkę AFI Europe N.V. z siedzibą w Amsterdamie ( Spółka ), który 18 listopada 2010 r. został zatwierdzony przez holenderski Urząd Regulacji Rynków Finansowych (Stichting Autoriteit Financiële Markten) w angielskiej wersji językowej ( Prospekt ). Jedynie angielska wersja językowa Prospektu jest wersją oficjalną. Polskie tłumaczenie Prospektu zostało przygotowane wyłącznie dla wygody inwestorów i nie jest dokumentem prawnie wiążącym. Choć dołożono wszelkiej staranności, by zapewnić prawidłowość tłumaczenia Prospektu na język polski, Emitent oraz osoby działające w jego imieniu i inne osoby, którymi się posługuje, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu Prospektu na język polski. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej należy kierować się wyłącznie oryginalną angielską wersją językową Prospektu. AFI EUROPE N.V. (spółka akcyjna (naamloze vennootschap) z siedzibą w Amsterdamie, utworzona zgodnie z przepisami prawa Holandii) Oferta Publiczna do akcji zwykłych nowej emisji o wartości nominalnej 0,01 EUR za akcję oraz do istniejących akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 EUR za akcję Na podstawie niniejszego dokumentu ( Prospekt ) AFI Europe N.V. ( AFI Europe, Spółka lub Emitent ), spółka akcyjna (naamloze vennootschap) z siedzibą w Amsterdamie, utworzona zgodnie z przepisami prawa Holandii, oferuje do akcji zwykłych nowej emisji ( Nowe Akcje ), a Africa Israel International Properties (2002) Ltd. ( AIIP lub Wprowadzający ) oferuje do istniejących akcji zwykłych ( Akcje Sprzedawane ). Ponadto, Wprowadzający zobowiązał się do sprzedaży maksymalnie istniejących akcji zwykłych w ramach opcji dodatkowego przydziału ( Akcje Dodatkowego Przydziału ; Akcje Dodatkowego Przydziału, Nowe Akcje i Akcje Sprzedawane zwane są dalej Akcjami Oferowanymi ). Oferta obejmuje łącznie do Akcji Oferowanych. Spółka i Wprowadzający zastrzegają prawo zmniejszenia do Dnia Ustalenia Ceny liczby Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone inwestorom, w szczególności w celu zapewnienia, że wpływy brutto z emisji Nowych Akcji wyniosą około 100 milionów EUR. Ewentualne zmniejszenie liczby przydzielonych Akcji Oferowanych zostanie ogłoszone w komunikacie prasowym. Wpływy netto ze sprzedaży Nowych Akcji otrzyma Emitent, natomiast wpływy netto ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału otrzyma Wprowadzający. Niniejsza Oferta ( Oferta ) obejmuje: (i) ofertę publiczną skierowaną do inwestorów indywidualnych na terytorium Polski ( Oferta dla Inwestorów Indywidualnych ), (ii) ofertę publiczną skierowaną do inwestorów instytucjonalnych na terytorium Polski ( Oferta dla Polskich Inwestorów Instytucjonalnych ; Oferta dla Polskich Inwestorów Instytucjonalnych i Oferta dla Inwestorów Indywidualnych zwane są dalej łącznie Ofertą Publiczną w Polsce ) oraz (iii) ofertę niepubliczną skierowaną do inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych (z wyłączeniem Polski) zgodnie z postanowieniami Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy z 1933 r. o papierach wartościowych U.S. Securities Act, z późniejszymi zmianami ( Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych ) ( Oferta Międzynarodowa ; Oferta Międzynarodowa i Oferta dla Polskich Inwestorów Instytucjonalnych zwane są dalej Ofertą dla Inwestorów Instytucjonalnych ). Oferta publiczna nie będzie realizowana w Holandii ani w żadnym innym kraju poza Polską. Zgodnie z Prospektem, Akcje Oferowane są oferowane z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od Oferty lub zmiany jej warunków oraz z zastrzeżeniem pewnych warunków dodatkowych. Wprowadzający przyznał Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie, oraz ING Bank N.V., Oddział w Londynie ( Globalni Koordynatorzy, Główni Menedżerowie Oferty i Prowadzący Księgę Popytu ), opcję nabycia od Wprowadzającego do Akcji Dodatkowego Przydziału, których maksymalna łączna liczba stanowi 15% pierwotnej liczby Akcji Oferowanych objętych Ofertą (przed wykonaniem opcji dodatkowego przydziału), w celu pokrycia ewentualnej nadsubskrypcji i krótkich pozycji zajętych w ramach działań stabilizacyjnych. Opcja może zostać wykonana w terminie 30 dni od Dnia Rozpoczęcia Notowań (zgodnie z definicją poniżej). Ewentualne działania stabilizacyjne będą podejmowane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. implementującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. Niniejszy dokument jest prospektem w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu Art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych ( Dyrektywa Prospektowa ), sporządzonym zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 809/2004 i Rozdziału 5.1 Holenderskiej Ustawy o Nadzorze Finansowym (Wet op het financieel toezicht). Niniejszy Prospekt został złożony w Holenderskim Urzędzie Regulacji Rynków Finansowych (Stichting Autoriteit Financiële Markten) ( AFM ), będącym właściwym organem w rozumieniu przepisów prawa holenderskiego implementujących Dyrektywę Prospektową, oraz został zatwierdzony przez AFM w dniu 18 listopada Zgodnie z Art. 5:6 ust. 1 lit. a Ustawy o nadzorze finansowym, Holandia jest rodzimym państwem członkowskim Emitenta, natomiast AFM organem uprawnionym do zatwierdzenia niniejszego Prospektu. Spółka będzie mogła przystąpić do przeprowadzenia Oferty Publicznej w Polsce z chwilą powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego ( KNF ), będącej właściwym organem w rozumieniu przepisów polskiego prawa, przez AFM o zatwierdzeniu Prospektu. CZĘŚĆ PROSPEKTU ZATYTUŁOWANA CZYNNIKI RYZYKA PRZEDSTAWIA OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI O INWESTYCJI W AKCJE OFEROWANE. Do czasu Oferty akcje stanowiące kapitał zakładowy Spółki nie zostały dopuszczone ani nie były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Na podstawie Prospektu złożony zostanie wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) ( Dopuszczenie Akcji do Obrotu ) następujących papierów wartościowych: (i) wszystkich Akcji Oferowanych, w tym wszystkich Nowych Akcji, których emisja została zatwierdzona i które zostaną wyemitowane zgodnie z warunkami Oferty na dzień Daty Rozliczenia (zgodnie z definicją poniżej), (ii) wszystkich pozostałych wyemitowanych akcji w kapitale zakładowym Spółki (papiery wartościowe wymienione w ppkt (i) oraz (ii) zwane są dalej łącznie Akcjami ). Przewidywana data rozpoczęcia obrotu Akcjami na GPW to 9 grudnia 2010 lub termin około tej daty ( Dzień Rozpoczęcia Notowań ). Wydanie Akcji Oferowanych poprzez przekazanie ich na rachunki papierów wartościowych poszczególnych inwestorów nastąpi 8 grudnia 2010 lub w terminie około tej daty ( Data Rozliczenia ). Inwestorzy indywidualni w Polsce mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie, który zgodnie z przewidywaniami rozpocznie się 22 listopada 2010 lub w terminie około tej daty i zakończy 29 listopada 2010 lub w terminie około tej daty, natomiast wybrani inwestorzy instytucjonalni (z wyłączeniem Podmiotów Amerykańskich w rozumieniu Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych) mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie, który zgodnie z przewidywaniami rozpocznie się 22 listopada 2010 lub w terminie około tej daty i zakończy 30 listopada 2010 lub w terminie około tej daty. Cena za Akcję Oferowaną ( Cena Oferowana ) zostanie ustalona wspólnie przez Spółkę i Głównych Menedżerów Oferty (wraz z ING Securities S.A.: Menedżerowie Oferty ) w dniu 1 grudnia 2010 lub w terminie około tej daty ( Data Ustalenia Ceny ), i wkrótce potem zostanie opublikowana w komunikacie prasowym oraz w tym samym trybie, co Prospekt. Cena Oferowana zostanie ustalona na podstawie następujących kryteriów: (i) wielkości popytu i wrażliwości inwestorów na cenę, ustalonych w trakcie procesu budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych oraz (ii) bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach kapitałowych w Polsce i na świecie. W wypadku odstąpienia od Oferty lub jej przełożenia na późniejszy termin przed dokonaniem ostatecznego przydziału Akcji Oferowanych, tj. do 1 grudnia 2010 lub terminem około tej daty ( Data Przydziału Akcji ), zapisy na Akcje Oferowane zostaną unieważnione, a wpłaty dokonane przez inwestorów z tego tytułu zostaną zwrócone bez odsetek i innego rodzaju rekompensaty. Do czasu rozpoczęcia notowań na GPW, wszelkie transakcje na Akcjach Oferowanych realizowane są na wyłączne ryzyko stron takiej transakcji. Główni Menedżerowie Oferty, Emitent ani Wprowadzający nie przyjmują żadnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej, wobec jakichkolwiek osób z tytułu odwołania/odstąpienia od Oferty lub przełożenia Oferty na późniejszy termin. Akcje Oferowane nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ani innych przepisów prawa federalnego dotyczących papierów wartościowych, i mogą być oferowane i sprzedawane wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych oraz nie mogą być oferowane, sprzedawane ani wydawane na terytorium Stanów Zjednoczonych ani na rzecz lub na rachunek podmiotów amerykańskich, chyba że takie oferowanie, sprzedaż lub wydanie nastąpi na podstawie zwolnienia z wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji, które nie podlegają temu wymogowi. Cena Oferowana: zostanie ustalona w PLN ING Securities S.A. pełni funkcję oferującego i agenta ds. notowań ( Agent ds. Notowań ) na potrzeby Oferty i wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu na GPW. Globalni Koordynatorzy, Główni Menedżerowie Oferty i Prowadzący Księgę Popytu Data prospektu 18 listopada 2010 r.

2 WAŻNE INFORMACJE Użyte w Prospekcie wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w Prospekcie mają znaczenie nadane im w Aneksie I Definicje. Informuje się potencjalnych inwestorów, że inwestycja w Akcje Oferowane pociąga za sobą ryzyko finansowe, i że w związku z tym rozważając inwestycję w Akcje Oferowane powinni zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z treścią części zatytułowanej Czynniki ryzyka. Informacji zawartych w Prospekcie nie należy interpretować jako porady prawnej, finansowej ani podatkowej. Potencjalni inwestorzy powinni zwrócić się do swych doradców prawnych, niezależnych doradców finansowych lub doradców podatkowych w celu zasięgnięcia porady prawnej, finansowej lub podatkowej oraz powinni rozważyć decyzję o dokonaniu inwestycji w świetle okoliczności związanych z ich indywidualną sytuacją a nie polegać wyłącznie na zawartych w Prospekcie informacjach natury prawnej, finansowej lub podatkowej. Żadna osoba nie jest ani nie została upoważniona do udzielania w związku z Ofertą jakichkolwiek innych informacji lub składania jakichkolwiek innych oświadczeń niż informacje i oświadczenia zawarte w Prospekcie. Udzielenie takich informacji lub złożenie takiego oświadczenia nie może być uznawane za zatwierdzone przez Emitenta lub przez Menedżerów Oferty. Odpowiedzialność Emitent przyjmuje odpowiedzialność za informacje zawarte w Prospekcie. Emitent dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, aby informacje w nim zawarte były zgodnie z wiedzą i przekonaniem Emitenta oraz ze stanem faktycznym, a także aby żadne informacje, które mogłyby wpłynąć na ważność Prospektu nie zostały pominięte. Przekazywanie niniejszego Prospektu w jakimkolwiek czasie po dniu jego sporządzenia w żadnym wypadku nie oznacza, że w tym okresie sytuacja Emitenta nie uległa zmianie. Zarówno Menedżerowie Oferty, jak i doradcy prawni Spółki nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść Prospektu, jego tłumaczenia, ani za jakiekolwiek oświadczenie, które zostało lub rzekomo zostało złożone przez nich bądź w ich imieniu w związku z Emitentem. Menedżerowie Oferty oraz doradcy prawni Spółki nie przyjmują jakiejkolwiek odpowiedzialności, deliktowej lub kontraktowej, którą mogliby w innym wypadku ponosić w odniesieniu do Prospektu lub jakiegokolwiek takiego oświadczenia. Żaden z Menedżerów Oferty nie dokonał niezależnej weryfikacji informacji zawartych w Prospekcie. W związku z powyższym, Menedżerowie Oferty nie składają żadnego oświadczenia, zapewnienia ani zobowiązania, wyraźnego lub dorozumianego, ani nie przyjmują żadnej odpowiedzialności, niezależnie od jej formy, w związku z poprawnością lub kompletnością informacji zawartych w Prospekcie lub włączonych do niego, ani jakichkolwiek innych informacji przekazanych przez Emitenta w związku z ofertą Akcji. Żaden z Menedżerów Oferty nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku z poprawnością lub kompletnością informacji zawartych w Prospekcie lub włączonych do niego przez odniesienie, ani jakichkolwiek innych informacji przekazanych przez Emitenta w związku z Ofertą Akcji Oferowanych lub ich dystrybucją. Żadna osoba nie jest ani nie została upoważniona do udzielania w związku z ofertą lub sprzedażą Akcji Oferowanych jakichkolwiek innych informacji lub składania jakichkolwiek innych oświadczeń niż informacje zawarte w Prospekcie. Udzielenie takich informacji lub złożenie takiego oświadczenia nie może być uznawane za zatwierdzone przez Emitenta, Wprowadzającego lub Menedżerów Oferty. Potencjalni inwestorzy powinni polegać wyłącznie na informacjach zawartych w Prospekcie. Emitent, Wprowadzający, ani Menedżerowie Oferty nie upoważnili żadnej innej osoby do udzielania potencjalnym inwestorom informacji innych niż zawarte w Prospekcie. Nie należy w żadnym stopniu polegać na informacjach uzyskanych z jakiegokolwiek innego źródła. Potencjalni inwestorzy powinni przyjąć założenie, że informacje pojawiające się w Prospekcie są prawdziwe jedynie w dniu sporządzenia Prospektu, niezależnie od czasu przekazania Prospektu lub czasu jakiejkolwiek Oferty lub sprzedaży Akcji Oferowanych. Działalność, sytuacja finansowa, wyniki operacyjne i perspektywy rozwoju Emitenta mogły ulec zmianie od dnia sporządzenia Prospektu. Przekazywanie Prospektu w jakimkolwiek czasie po dniu jego sporządzenia w żadnym wypadku nie oznacza, że w tym okresie sytuacja Emitenta nie uległa zmianie ani że informacje zawarte w Prospekcie pozostają prawdziwe w jakimkolwiek czasie po dniu jego sporządzenia. Emitent niniejszym wyraźnie zrzeka się obowiązku aktualizacji niniejszego Prospektu w zakresie wykraczającym poza wymogi właściwego prawa. Istotne nowe czynniki, które mogą wpłynąć na cenę Akcji Oferowanych, oraz istotne błędy w informacjach zawartych w Prospekcie, a pojawiające się lub zauważone po zatwierdzeniu niniejszego Prospektu i przed dopuszczeniem Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW zostaną odnotowane lub poprawione w suplemencie do Prospektu (podlegającym zatwierdzeniu przez AFM i przekazaniu do KNF na potrzeby publikacji w Polsce); suplement taki będzie opublikowany w takim samym trybie jak Prospekt. Informacja dla potencjalnych inwestorów Prospekt nie stanowi, ani nie może być wykorzystywany na potrzeby, oferty bądź zaproszenia do kupna Akcji lub złożenia zapisu na nie przez jakąkolwiek osobę (i) w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta lub takie zaproszenie jest niezgodne z prawem ani (ii) w żadnej jurysdykcji, w której osoba kierująca taką ofertę lub takie zaproszenie nie jest do tego uprawniona, ani (iii) na rzecz jakiejkolwiek osoby, do której kierowanie takiej oferty lub takiego zaproszenia jest niezgodne z prawem. W każdym oprócz Polski państwie członkowskim ( Państwo Członkowskie ) Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( EOG ), które wdrożyło Dyrektywę Prospektową (i z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń określonych w odpowiednich przepisach takiego Państwa Członkowskiego EOG), niniejszy dokument jest przeznaczony dla i kierowany wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w tym Państwie Członkowskim w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej. Ograniczenia sprzedaży obowiązujące w niektórych jurysdykcjach przedstawiono w części zatytułowanej Ograniczenia sprzedaży. Globalni Koordynatorzy, Główni Menedżerowie Oferty oraz Prowadzący Księgę Popytu, ani żaden inny Menedżer Oferty nie składają żadnego oświadczenia ani zapewnienia, wyraźnego ani dorozumianego, w sprawie poprawności lub kompletności informacji zawartych w Prospekcie. Uznaje się, że każdy potencjalny inwestor potwierdza, iż: (i) nie polegał na Menedżerach Oferty ani żadnym podmiocie z nimi powiązanym w związku z badaniem poprawności jakiejkolwiek informacji zawartej w Prospekcie lub w związku z podejmowaniem decyzji inwestycyjnej; oraz (ii) polegał wyłącznie na informacjach zawartych w Prospekcie. Dokonując decyzji inwestycyjnej, każdy inwestor musi polegać wyłącznie na własnej analizie i ocenie Spółki i warunków Oferty, w tym zasadności i czynników ryzyka związanych z inwestycją w Akcje. Więcej informacji na temat głównych czynników ryzyka związanych ze Spółką i Ofertą przedstawiono w części zatytułowanej Czynniki ryzyka.

3 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE PODSUMOWANIE...2 PODSUMOWANIE CZYNNIKÓW RYZYKA...5 PODSUMOWANIE DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH...13 CZYNNIKI RYZYKA...15 PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWYCH I INNYCH DANYCH...35 WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z EMISJI...37 OPIS DZIAŁALNOŚCI...39 RYNEK NIERUCHOMOŚCI...85 OTOCZENIE PRAWNE I REGULACYJNE SPÓŁKI KIEROWNICTWO I PRACOWNICY WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ KREDYTY, ZABEZPIECZENIA I UMOWNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU OBROTOWEGO TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ISTOTNE UMOWY POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE KAPITAŁ ZAKŁADOWY I ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DYWIDENDY I POLITYKA WYPŁATY DYWIDEND RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POLSCE OPODATKOWANIE WARUNKI OFERTY PLASOWANIE I SUBEMISJA OGRANICZENIA SPRZEDAŻY NIEZALEŻNI BIEGLI REWIDENCI INFORMACJE OGÓLNE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAŁĄCZNIK 1 DEFINICJE ZAŁĄCZNIK 2 RAPORT Z WYCENY DTZ SPRAWOZDANIA FINANSOWE... F-1 ZAŁĄCZNIK 3 STATUT...Z-1 1

4 PODSUMOWANIE Niniejsze Podsumowanie stanowi przegląd wybranych informacji zawartych w Prospekcie i należy je traktować jako wprowadzenie do Prospektu. Wszelkie decyzje dotyczące inwestycji w Akcje Oferowane powinny być podejmowane po zapoznaniu się z pełną treścią Prospektu. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej inwestycji w Akcje Oferowane, inwestorzy powinni uważnie przeczytać cały Prospekt, w szczególności część Czynniki ryzyka oraz Sprawozdania Finansowe Spółki sporządzone zgodnie z MSSF wraz z notami do sprawozdań, które są zamieszczone w innych częściach Prospektu. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie informacje zawarte w Prospekcie oparte są na założeniu, że Menedżerowie Oferty nie wykonają przysługującej im Opcji Dodatkowego Przydziału. Zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Spółka nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w związku z niniejszym Podsumowaniem oraz zawartym w nim Podsumowaniem Warunków Oferty i Podsumowaniem Danych Finansowych i Operacyjnych, ani jakimkolwiek ich tłumaczeniem, chyba że wprowadza ono w błąd lub jest niepoprawne w świetle informacji zawartych w innych częściach Prospektu lub jest z tymi informacjami niespójne. W wypadku wniesienia pozwu dotyczącego informacji zawartych w Prospekcie do sądu w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, powód może być zobowiązany zgodnie z przepisami prawa państwa, na terytorium którego pozew został wniesiony do pokrycia kosztów tłumaczenia niniejszego Prospektu przed wszczęciem postępowania sądowego. Podstawowe informacje AFI Europe jest grupą z sektora deweloperskiego specjalizującą się w inwestycjach na rynku nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ( CEE ) i Europy Południowo-Wschodniej ( SEE ), której działalność skupia się na realizacji dużych projektów budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego. Spółka rozpoczęła swoją działaność w 1997 r. jako oddział Africa Israel Investments Ltd. ( Africa Israel Investments ) i od tego czasu zrealizowała szereg przedsięwzięć nieruchomościowcyh polegających na realizacji i zarządzaniu projektami nieruchmościowymi w regionach wymienionych powyżej. Działalność Spółki polega na znajdowaniu możliwości inwestycyjnych i ich ocenie, wykonywaniu prac projektowych, uzyskiwaniu pozwoleń i zezwoleń, nabywaniu gruntów oraz budowie i eksploatacji (nieruchomości komercyjne) lub sprzedaży (nieruchomości mieszkaniowe) zrealizowanych projektów. Według stanu na 30 września 2010 r., Spółka zbudowała obiekty o powierzchni najmu brutto m 2, a w okresie od 2007 r. oddała do użytku mieszkań. Portfel nieruchomości Spółki składa się z 32 projektów w siedmiu krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Południowo-Wschodniej: 10 projektów komercyjnych, zarządzanych przez Spółkę i generujących przychód. Projekty te to centra i galerie handlowe, kompleksy biurowe, kompleksy biurowo-handlowe i obiekt logistyczny o łącznej powierzchni najmu brutto m 2. Znaczna część przychodów (44,6% wszystkich przychodów brutto z najmu i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych) generowana jest przez trzy duże projekty komercyjne: AFI Palace Cotroceni w Rumunii, Airport City Belgrade w Serbii i Palace Flora w Czechach; 7 projektów mieszkaniowych z mieszkaniami na sprzedaż przeznaczonymi dla średniozamożnych nabywców, o łącznej powierzchni brutto m 2 (przy czym według stanu na 30 września 2010 r. 578 mieszkań o łącznej powierzchni brutto m 2 było dostępnych do sprzedaży) oraz m 2 przyległej powierzchni handlowej (na potrzeby niniejszej klasyfikacji, projekt Osiedle Europejskie w Krakowie jest ujmowany zarówno wśród projektów mieszkaniowych, jak i komercyjnych, ponieważ obejmuje centrum handlowe i znaczną powierzchnię zabudowy mieszkaniowej); oraz 15 nieruchomości gruntowych oraz tereny przylegające do niektórych z wymienionych powyżej projektów komercyjnych i mieszkaniowych przeznaczone do zabudowy w przyszłości, których powierzchnia według aktualnych szacunków wyniesie m 2 powierzchni wynajmu brutto dla projektów komercyjnych i m 2 powierzchni sprzedaży brutto dla projektów mieszkaniowych. 2

5 Ponadto, Spółka zarządza portfelem 34 nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych położonych w różnych miastach Niemiec, w wypadku których jest właścicielem pakietu mniejszościowego ( Portfel Nieruchomości Niemieckich ). Portfel Nieruchomości Niemieckich obejmuje 579 mieszkań na wynajem o łącznej powierzchni brutto m 2, a także 488 lokali komercyjnych na wynajem o łącznej powierzchni najmu brutto m 2 oraz dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe. Zarządzanie Portfelem Nieruchomości Niemieckich i jego eksploatacja to działalność istotnie różniąca się od realizacji i zarządzania projektami Spółki w zakresie nieruchomości w Europie Środkowo- Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Spółka traktuje zarządzanie Portfelem Nieruchomości Niemieckich jako działalność wykraczającą poza jej działalność podstawową. W związku z powyższym informacje na temat Portfela Nieruchomości Niemieckich przedstawiono w Prospekcie odrębnie, a w niektórych wypadkach pominięto je w informacjach na temat prowadzonych przez Spółkę projektów. Według stanu na 30 września 2010 r., projekty i nieruchomości w których Spółka posiada udział (w tym 100% Portfela Nieruchomości Niemieckich oraz projekt mieszkaniowy Wilanów One), zostały na obecnym etapie zaawansowania - wycenione przez DTZ na łączną kwotę mln EUR, z uwzględnieniem założeń zawartych w Raporcie DTZ, który stanowi Załącznik II do Prospektu ( Raport DTZ ). Proporcjonalny udział Spółki w tej łącznej wartości wynosi mln EUR (z wyłączeniem Portfela Nieruchomości Niemieckich oraz projektu mieszkaniowego Wilanów One). Źródła przewagi konkurencyjnej Zdaniem Spółki, jej przewaga konkurencyjna wynika z następujących przesłanek: Doświadczenie w branży deweloperskiej i wysoka jakość zrealizowanych obiektów Portfel projektów, który obejmuje projekty generujące przychód oraz projekty deweloperskie Obecność na rynkach o ponadprzeciętnych stopach wzrostu Wysoko wykwalifikowana kadra kierownicza Bezpośrednia obecność na rynkach Umiejętność pozyskiwania i utrzymania najemców wysokiej jakości Dobre relacje z bankami i zdolność pozyskiwania finansowania Wsparcie, know-how i doświadczenie podmiotu dominującego Strategia biznesowa Celem Spółki jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój działalności i zwiększanie jej rentowności. Ten cel Spółka zamierza osiągnąć realizując następujące elementy strategii biznesowej: Wzmocnienie pozycji Spółki na rynkach nieruchomości w regionie Europy Środkowoi Południowo-Wschodniej Koncentracja na dużych projektach komercyjnych i równoważenie portfela projektami mieszkaniowymi w perspektywie średnio- i długoterminowej Elastyczny model realizacji projektów Poprawa wyników i rentowności poprzez aktywne zarządzanie portfelem projektów generujących przychód Tworzenie wartości poprzez aktywne wykorzystanie portfela nieruchomości gruntowych Spółki Koncentracja na skutecznej realizacji bieżących projektów, przy jednoczesnym zaangażowaniu w nowe przedsięwzięcia 3

6 Informacje dotyczące Spółki Spółka jest publiczną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ( naamloze vennootschap ), zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawa holenderskiego i wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Izbę Handlową w Amsterdamie pod numerem Siedziba Spółki i główne miejsce prowadzenia działaności znajduje się w Amsterdamie pod adresem Keizersgracht 604, 1017 EP, Amsterdam, Holandia. Adres strony internetowej Spółki to Historia działalności Spółki Spółka rozpoczęła działalność w Czechach w 1997 r. jako oddział spółki Africa Israel Investments, a w roku 2003 rozpoczęła działalność w Serbii. Następnie, w 2005 r. Spółka rozszerzyła swoją działalność na rynku nieruchomości o Bułgarię i Rumunię. W 2007 r. Spółka nabyła projekty i nieruchomości w Niemczech, na Węgrzech, Łotwie i w Polsce. Spółka AFI Europe zastała założona w Holandii 4 kwietnia 2006 r. Szczegółowy opis historii działalności Spółki przedstawiono w części Opis działalności Podstawowe informacje i historia Spółki. 4

7 PODSUMOWANIE CZYNNIKÓW RYZYKA Przed dokonaniem inwestycji w Akcje Oferowane, potencjalni inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować określone czynniki ryzyka, które przedstawiono w części Czynniki ryzyka, w tym w szczególności czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki oraz jej branżą, inwestowaniem w Akcje Oferowane i obrotem tymi akcjami. Na działalność i wyniki operacyjne i finansowe Spółki negatywnie mogą wpływać następujące czynniki ryzyka. Wybrane czynniki ryzyka dotyczące działalności Spółki: Ogólnoświatowy kryzys finansowy wywiera i może wywierać w przyszłości niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jeżeli w krajach, w których prowadzi ona działalność będą utrzymywać się niesprzyjające warunki rynkowe lub jeżeli warunki te ulegną dalszemu pogorszeniu Rynek nieruchomości charakteryzuje się cyklicznością Wycena nieruchomości Spółki wiąże się z niepewnością, może być niedokładna i może ulegać zmianom Istnieje szereg czynników, które mogą utrudnić Spółce sprzedaż nieruchomości w zaplanowanym terminie Nieuzyskanie wymaganych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, oraz wszelkich innych zezwoleń w przewidzianym terminie lub nieuzyskanie ich w ogóle może opóźnić lub całkowicie uniemożliwić realizację niektórych inwestycji przez Spółkę Działalność Spółki zależy od jej zdolności aktywnego zarządzania majątkiem Utrata kluczowych najemców może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki Spółki Spółka może nie być w stanie zrealizować wszystkich inwestycji znajdujących się w jej portfelu (w tym wielu inwestycji, których budowa jeszcze się nie rozpoczęła) Spółka może być narażona na wzrost kosztów inwestycji, opóźnienia lub rezygnację z realizacji inwestycji jeżeli nie będzie możliwe zlecenie ich budowy generalnym wykonawcom na możliwych do przyjęcia warunkach handlowych, jeżeli zaangażowanie generalnego wykonawcy nie będzie w ogóle możliwe, lub jeżeli zaangażowani przez Spółkę generalni wykonawcy nie będą w stanie wykonać przedmiotu umowy zgodnie z przyjętymi standardami, w uzgodnionym terminie, lub w ramach przewidzianego budżetu Spółka może być narażona na ryzyko wniesienia przeciwko niej roszczeń z tytułu wad budowlanych oraz ryzyko publicznego rozpowszechniania na jej temat niepochlebnych opinii, co może mieć niekorzystny wpływ na jej konkurencyjność Prace budowlane mogą ulec opóźnieniu lub ucierpieć na skutek działania czynników, na które Spółka ma niewielki wpływ lub które pozostają całkowicie poza jej kontrolą Spółka jest narażona na ryzyko związane z działalnością deweloperską (wzrost kosztów i/lub opóźnień bądź wstrzymanie realizacji inwestycji) Realizacja inwestycji przez Spółkę może ulec opóźnieniu lub może zostać wstrzymana; Spółka może nie być w stanie czerpać pełnych korzyści z ukończonych inwestycji ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury lokalnej i uzbrojenia terenu 5

8 Spółka może nie być w stanie skutecznie zarządzać swim wzrostem w wyniku przewidywanej ekspansji swojej działalności Najemcy nieruchomości położonych na terenie realizowanych przez Spółkę inwestycji mogą odmówić opuszczenia terenu inwestycji, co może uniemożliwić jej ukończenie, zwiększyć koszty lub opóźnić jej realizację Spółka może ponosić odpowiedzialność prawną za inwestycję również po jej zbyciu Spółka może ponosić odpowiedzialność prawną związaną z oddziaływaniem inwestycji na środowisko naturalne, a także być narażona na koszty związane z zapewnieniem zgodności z przepisami prawa Spółka może być stroną sporów sądowych Ochrona ubezpieczeniowa Spółki może okazać się niewystarczająca Wyniki finansowe Spółki są w dużym stopniu uzależnione od koniunktury na lokalnych rynkach, w tym od cen nieruchomości i stawek czynszów Niewłaściwe zarządzanie i eksploatacja największych projektów mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność Spółki Ze względu na silną konkurencję panującą na rynku deweloperskim, Spółka może nie być w stanie pozyskać odpowiednich lokalizacji na potrzeby planowanych inwestycji Brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu i specjalistów może skutkować opóźnieniem w realizacji inwestycji Spółki lub wzrostem ich kosztów Spółka może nie być w stanie osiągnąć zakładanej stopy zwrotu z inwestycji w wypadku nasycenia rynków nieruchomości oraz zaostrzenia konkurencji w krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Południowo-Wschodniej, gdzie Spółka prowadzi działalność Spółka jest narażona na ryzyko związane z realizacją wspólnych przedsięwzięć z osobami trzecimi Zmiany wartości godziwej nieruchomości Spółki w wyniku aktualizacji ich wyceny mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na skonsolidowany bilans oraz rachunek wyników Spółki Spółka może nie wykryć oszustw lub podobnych naruszeń ze strony pracowników Spółki lub osób trzecich, lub może nie być w stanie przeciwdziałać takim oszustwom lub naruszeniom Wybrane finansowe czynniki ryzyka: Spółka ma znaczne potrzeby kapitałowe i może nie być w stanie pozyskać dodatkowych źródeł finansowania na korzystnych dla niej warunkach i w odpowiednim terminie lub może nie być w stanie w ogóle pozyskać takiego finansowania Spółka może nie być w stanie pozyskać dodatkowego finansowania umożliwiającego zakup lub realizację nowych inwestycji w przyszłości Spółka może ponieść znaczne straty w razie niewywiązania się z zobowiązań i wymogów związanych z finansowaniem dłużnym oraz może nie dokonać sprzedaży inwestycji wskutek ograniczeń, jakie niesie ze sobą finansowanie dłużne Spółka jest narażona na wahania kursów walutowych Spółka jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych 6

9 Wybrane czynniki ryzyka związane z rynkami geograficznymi, na których Spółka prowadzi działalność: Ryzyko polityczne, ekonomiczne i prawne związane z rynkami wschodzącymi, w tym rynkami krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, może mieć niekorzystny wpływ na sytuację finansową i wyniki działalności Spółki Bezprawne, selektywne lub arbitralne działania rządu mogą utrudniać Spółce zawieranie umów i kontraktów oraz uzyskiwanie zezwoleń niezbędnych do realizacji projektów Zmiany przepisów prawa mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki W określonym wypadkach roszczenia Spółki do prawa własności inwestycji i nieruchomości mogą zostać zakwestionowane, a posiadane przez Spółkę pozwolenia mogły zostać uzyskane z naruszeniem prawa Spółka narażona jest na czynniki, które mogą powodować utrzymywanie się lub pogłębianie dekoniunktury na rynkach nieruchomości w krajach, gdzie Spółka prowadzi działalność Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych może wpłynać na liczbę transakcji zawieranych na rynku mieszkaniowym w krajach, gdzie Spółka prowadzi działalność Wybrane czynniki ryzyka dotyczące struktury akcjonariatu Spółki, zasad ładu korporacyjnego, Oferty i notowań Akcji: Africa Israel Investments i/lub AFI Properties będzie sprawować kontrolę nad Spółką, a decyzje podejmowane przez te podmioty mogą być niekiedy sprzeczne z interesem akcjonariuszy mniejszościowych Pomiędzy Africa Israel Investments i/lub AFI Properties a Spółką mogą wystąpić konflikty interesów Spółka jest spółką prawa holenderskiego, a tym samym prawa i obowiązki jej akcjonariuszy mogą różnić się od praw i obowiązków akcjonariuszy polskich spółek notowanych na GPW Działalność Emitenta nie jest w pełni zgodna z zaleceniami Holenderskiego Kodeksu Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i w najbliższej przyszłości nie jest spodziewane osiągnięcie pełnej zgodności z tymi zasadami i praktykami Zdolność Spółki, jako spółki holdingowej, do wypłacania dywidendy zależy od zdolności jej spółek zależnych do wypłacania dywidendy oraz przekazywania Spółce odpowiednich środków finansowych Wartość aktywów netto niektórych spółek zależnych Spółki może być ujemna lub niższa niż wysokość ich statutowych kapitałów Przyszłe oferty dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych Spółki mogą niekorzystnie wpłynąć na kurs Akcji i spowodować rozwodnienie udziałów dotychczasowych akcjonariuszy Potencjalni posiadacze Akcji są narażeni na ryzyko walutowe Obrót Akcjami na GPW może zostać zawieszony Akcje mogą zostać wykluczone z obrotu na GPW Istnieje ryzyko spadku płynności obrotu Akcjami, a także dużych wahań kursu Akcji oraz spadku kursu Akcji poniżej Ceny Oferowanej 7

10 Dotychczas nie istniał rynek obrotu Akcjami, dlatego nie można zagwarantować, że taki rynek powstanie w przyszłości Istnieje ryzyko niedopuszczenia Akcji do obrotu na GPW Wybrane czynniki ryzyka związane z opodatkowaniem: Zmiany przepisów podatkowych oraz ich interpretacji mogą mieć wpływ na sytuację finansową Spółki i jej podmiotów zależnych oraz wielkość przepływów pieniężnych dostępnych do wykorzystania przez Spółkę Spółka narażona jest na ryzyko związane z jej statusem podatkowym w krajach innych niż Holandia Więcej informacji na temat czynników ryzyka znajduje się w części pt. Czynniki ryzyka, następującej bezpośrednio po podsumowaniu niniejszego Prospektu. 8

11 PODSUMOWANIE OFERTY Emitent... AFI Europe N.V. Wprowadzający... Africa Israel International Properties (2002) Ltd. Oferta... W ramach Oferty oferowanych jest do Akcji Oferowanych, w drodze oferty publicznej skierowanej do (i) inwestorów indywidualnych na terytorium Polski ( Oferta dla Inwestorów Indywidualnych ), (ii) inwestorów instytucjonalnych na terytorium Polski ( Oferta dla Polskich Inwestorów Instytucjonalnych ; Oferta dla Polskich Inwestorów Instytucjonalnych i Oferta dla Inwestorów Indywidualnych zwane są dalej łącznie Ofertą Publiczną w Polsce ) oraz (iii) ofertę niepubliczną skierowaną do inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych (z wyłączeniem Polski) zgodnie z postanowieniami Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych U.S. Securities Act ( Oferta Międzynarodowa ), która razem z Ofertą dla Polskich Inwestorów Instytucjonalnych stanowi Ofertę dla Inwestorów Instytucjonalnych. Wpływy brutto z emisji Nowych Akcji wyniosą około 100 mln EUR. Z tego tytułu Emitent i Wprowadzający zastrzegają prawo zmniejszenia do Daty Ustalenia Ceny liczby Akcji Oferowanych przydzielonych inwestorom. Nowe Akcje... Do Nowych Akcji Spółki, oferowanych w ramach Oferty. Akcje Sprzedawane... Do istniejących akcji zwykłych w kapitale zakładowym Spółki, oferowanych przez Wprowadzającego w ramach Oferty. Liczba akcji wyemitowanych bezpośrednio przed Ofertą istniejących Akcji Akcje Dodatkowego Przydziału. Do istniejących akcji zwykłych w kapitale zakładowym Spółki, które mogą zostać zaoferowane przez Wprowadzającego w ramach Oferty zgodnie z Opcją Dodatkowego Przydziału. Akcje Oferowane... Nowe Akcje, Akcje Sprzedawane i Akcje Dodatkowego Przydziału, łącznie do Akcji. Akcje... Akcje Oferowane i wszystkie inne wyemitowane akcje zwykłe w kapitale zakładowym Spółki istniejące w danym czasie. Cena Maksymalna... 21,50 PLN za Akcję Oferowaną (5,50 EUR według kursu wymiany EUR/PLN, ogłoszonego przez ECB w dniu 5 listopada 2010 i wynoszącego 3,9150) Przedział Cenowy... Orientacyjny przedział cenowy Oferty, który Spółka może określić przed rozpoczęciem budowy księgi popytu po konsultacji z Wprowadzającym i Menedżerami Oferty. Data Ustalenia Ceny... Dzień, w którym Spółka ustali Cenę Oferowaną w porozumieniu z Głównymi Menedżerami Oferty. 9

12 Cena Oferowana... Cena Oferowana zostanie ustalona przez Emitenta i Wprowadzającego w porozumieniu z Głównymi Menedżerami Oferty i nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna. Cena Oferowana zostanie zgłoszona do AFM oraz zostanie opublikowana w takim samym trybie co Prospekt. Cena Oferowana zostanie ustalona na podstawie następujących kryteriów i zasad: (i) wielkość popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych i wrażliwość tego popytu na cenę, określone w procesie budowy księgi popytu, (ii) bieżąca i prognozowana sytuacja na polskim i międzynarodowych rynkach kapitałowych. Okres Oferty... Okres oferty ( Okres Oferty ) dla Inwestorów Indywidualnych rozpocznie się 22 listopada 2010 r. i najprawdopodobniej zakończy się 29 listopada 2010 r., a dla Inwestorów Instytucjonalnych rozpocznie się 22 listopada 2010 r. i najprawdopodobniej zakończy się o godz. 18:00 czasu warszawskiego w dniu 30 listopada 2010 r. Dzień Przydziału Akcji... Przydział nastąpi po okresie składania zapisów przez Inwestorów Instytucjonalnych, najprawdopodobniej 1 grudnia 2010 r. lub około tej daty, z zastrzeżeniem przyspieszenia lub opóźnienia dat w harmonogramie Oferty; zmiany te mogą być dokonane według uznania Emitenta w porozumieniu z Głównymi Menedżerami Oferty. Opcja Dodatkowego Przydziału. Wprowadzający przyznał Subemitentom Opcję Dodatkowego Przydziału, która może być wykonana w okresie do 30 dni od Dnia Przydziału Akcji, uprawniającą do nabycia i/lub pożyczenia do Akcji Dodatkowego Przydziału, stanowiących nie więcej niż 15% łącznej pierwotnej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty (przed wykonaniem opcji dodatkowego przydziału), wyłącznie na potrzeby ewentualnego dodatkowego przydziału w ramach Oferty oraz w celu pokrycia krótkich pozycji powstałych w wyniku działań stabilizacyjnych. Zob. Plasowanie i subemisja. Wykorzystanie wpływów z Emisji... Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z emisji Nowych Akcji na realizację planowanych przedsięwzięć. Zob. Wykorzystanie wpływów z emisji. Spółka nie ma prawa do otrzymania wpływów z emisji Akcji Sprzedawanych. Koszty i wydatki związane z Ofertą, w tym wynagrodzenie i prowizje Menedżerów Oferty, zostały oszacowane na ok. 6,5 mln EUR. Dokładna kwota wpływów netto zostanie ogłoszona w formie komunikatu prasowego w dniu Daty Ustalenia Ceny. Notowanie i obrót... Emitent złoży wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich Akcji do notowań na rynku podstawowym od Dnia Rozpoczęcia Notowań. Rozpoczęcie obrotu Akcjami na GPW jest planowane na 9 grudnia 2010 r. lub około tej daty. Przed Ofertą akcje stanowiące kapitał zakładowy Spółki nie zostały dopuszczone do obrotu ani nie były przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym. 10

13 Agent ds. Notowań... ING Securities S.A. Wydanie, rozliczenie i płatność.. Inwestorzy Indywidualni dokonują płatności za Akcje Oferowane w chwili składania zapisu. W Ofercie dla Inwestorów Instytucjonalnych, inwestorzy dokonują płatności za Akcje Oferowane nie później niż 3 grudnia 2010 r.. Oczekuje się, że wydanie Akcji Oferowanych inwestorom nastąpi 8 grudnia 2010 r. lub około tej daty poprzez ich zapisanie na rachunkach papierów wartościowych inwestorów po zapłaceniu pełnej kwoty Ceny Oferowanej, za pomocą urządzeń ewidencyjnych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ( KDPW ) zgodnie ze standardowymi procedurami rozliczania papierów wartościowych mającymi zastosowanie w wypadku pierwszych ofert publicznych kapitałowych papierów wartościowych. Centralny Depozyt Papierów Wartościowych... Emitent złoży wniosek o rejestrację wszystkich Akcji Emitenta, w tym Akcji Oferowanych, w KDPW. Najprawdopodobniej w dniu Daty Rozliczenia lub w niedługim czasie po tej dacie wszystkie Akcje Emitenta, w tym Akcje Oferowane i wszelkie Akcje dodatkowe wyemitowane w związku z całkowitym lub częściowym wykonaniem Opcji Dodatkowego Przydziału w Dniu Przydziału Akcji, będą miały formę zdematerializowaną. Prawa Głosu... Każda Akcja uprawnia jej posiadacza do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Ograniczenie Zbywalności... Zgodnie z Umową Subemisyjną, Wprowadzający wyraził zgodę na pewne ograniczenia dotyczące Akcji (innych niż Akcje Sprzedawane, które zostaną sprzedane w ramach Oferty); w szczególności Wprowadzający zobowiązał się, że w okresie 365 dni od Dnia Rozpoczęcia Notowań bez uprzedniej pisemnej zgody Subemitentów, działających w imieniu Menedżerów Oferty, Wprowadzający nie będzie oferować, zastawiać, przydzielać, emitować, sprzedawać, zawierać umowy sprzedaży, sprzedawać jakiejkolwiek opcji lub zawierać umowy zakupu, nabywać jakiejkolwiek opcji sprzedaży, przyznawać żadnych opcji, praw do wykonania lub zamiany na Akcje lub zawierać jakiejkolwiek transakcji typu swap lub innego porozumienia, które przenoszą w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio ekonomiczne konsekwencje posiadania własności Akcji, niezależnie czy takie transakcje opisane powyżej, będą rozliczone przez wydanie Akcji lub innych papierów wartościowych, zapłatę w gotówce lub w inny sposób, oraz, że nie będzie ogłaszać zamiaru dokonania takiej transakcji. Zgodnie z Umową Subemisyjną, Spółka wyraziła zgodę na pewne ograniczenia dotyczące Akcji (innych niż Nowe Akcje, które zostaną wyemitowane w ramach Oferty); w szczególności Spółka zobowiązała się, że w okresie 180 dni od Dnia Rozpoczęcia Notowań, bez uprzedniej pisemnej zgody Subemitentów, działających w imieniu Menedżerów Oferty (i) nie przeprowadzi podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego wynikającego z jej statutu, (ii) nie przedstawi wniosku do zgromadzenia akcjonariuszy mającego na celu podjęcie uchwały dotyczącej podwyższenia jej kapitału, lub (iii) nie będzie oferować, zastawiać, przydzielać, emitować, 11

14 Kod ISIN... NL sprzedawać, zawierać umowy sprzedaży, sprzedawać jakiejkolwiek opcji lub zawierać umowy zakupu, nabywać jakiejkolwiek opcji sprzedaży, przyznawać żadnych opcji, praw do wykonania lub zamiany na Akcje lub zawierać jakiejkolwiek transakcji typu swap lub innego porozumienia, które przenoszą w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio ekonomiczne konsekwencje posiadania własności Akcji, niezależnie czy takie transakcje opisane powyżej, będą rozliczone przez wydanie Akcji lub innych papierów wartościowych, zapłatę w gotówce lub w inny sposób, oraz, że nie będzie ogłaszać zamiaru dokonania takiej transakcji. Globalni Koordynatorzy, Główni Menedżerowie Oferty i Prowadzący Księgę Popytu... Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie i ING Bank N.V., Oddział w Londynie Menedżerowie Oferty... Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie, ING Bank N.V., Oddział w Londynie i ING Securities S.A. Ograniczenia sprzedaży... Oferta Akcji Oferowanych podlega pewnym ograniczeniom sprzedaży. Zob. Ograniczenia sprzedaży. 12

15 PODSUMOWANIE DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH W poniższych tabelach przedstawiono podsumowanie skonsolidowanych danych finansowych i operacyjnych Spółki według stanu na 31 grudnia 2007 r., 2008 r. i 2009 r. i za lata zakończone w tych dniach ( Podsumowanie Rocznych Danych Finansowych ), a także podsumowanie skonsolidowanych danych finansowych i operacyjnych Spółki według stanu na 30 września 2009 r. i 2010 r. i za okresy dziewięciu miesięcy zakończone w tych dniach ( Podsumowanie Śródrocznych Danych Finansowych ). Informacje zawarte w Podsumowaniu Rocznych Danych Finansowych pochodzą ze Zbadanego Rocznego Sprawozdania Finansowego, nie zostały poddane żadnym istotnym korektom oraz powinny być analizowane w całości w kontekście nadrzędnych wobec nich danych zawartych w Zbadanym Rocznym Sprawozdaniu Finansowym i notach objaśniających do tego sprawozdania, które stanowią część Prospektu, oraz w części zatytułowanej Omówienie działalności operacyjnej i finansowej. Informacje zawarte w Podsumowaniu Śródrocznych Danych Finansowych pochodzą ze Śródrocznego Sprawozdania Finansowego MSSF, nie zostały poddane żadnym istotnym korektom oraz powinny być analizowane w całości w kontekście nadrzędnych wobec nich danych zawartych w zamieszczonym w Prospekcie Śródrocznym Sprawozdaniu Finansowym MSSF i notach objaśniających do tego sprawozdania oraz w części zatytułowanej Omówienie działalności operacyjnej i finansowej. Zbadane Roczne Sprawozdanie Finansowe oraz Śródroczne Sprawozdanie Finansowe MSSF zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską oraz obowiązującymi w odnośnych latach. Roczne Sprawozdanie Finansowe zostało zbadane przez KPMG Accountants N.V., Holandia. Zob. Niezależni biegli rewidenci. Dziewięć miesięcy zakończone 30 września Rok zakończony 31 grudnia (niebadane) (zbadane) (w tys. EUR) Przychody z najmu i przychody powiązane, netto Zysk/(strata) na sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (6 735) (16 205) (52 951) 202 Zysk/(strata) netto z tytułu wyceny nieruchomości inwestycyjnych (3 626) (22 564) Zysk/(strata) netto z tytułu wyceny nieruchomości inwestycyjnych w budowie... (3 476) Utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych w budowie... (10 432) Koszty ogólnego zarządu... (7 830) (5 882) (8 810) (9 683) (4 067) Koszty sprzedaży... (774) (1 201) (2 756) (2 773) (1 358) Pozostałe przychody/(koszty) netto... (1 530) 781 (1 977) (8 808) (291) Zysk/(strata) z działalności operacyjnej netto przed odliczeniem kosztów finansowych netto (34 186) Przychody finansowe Koszty z tytułu odsetek na rzecz Africa (5 222) (6 815) (8 854) (18 265) (4 784) Properties Pozostałe koszty finansowe (25 844) (14 522) (24 785) (14 243) (10 825) Koszty finansowe netto... (29 690) (18 797) (30 369) (28 914) (15 425) Podatek dochodowy... (2 173) (20 114) (16 660) (2 060) Udział w zysku/(stracie) jednostek stowarzyszonych... (166) (77) 567 (8 260) (160) Zysk/(strata) za okres przypadający/(a):... (3 413) (31 248) (67 517) udziałom niekontrolującym... (77) akcjonariuszom jednostki dominującej... (3 336) (215) (37 819) (75 329)

16 30 września 31 grudnia Dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej (w tys. EUR) (niebadane) (badane) Aktywa... Nieruchomości inwestycyjne Nieruchomości inwestycyjne w budowie Zapasy budynki Aktywa trwałe razem Zapasy nieruchomości inwestycyjnych przeznaczonych do sprzedaży Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej razem Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem Zobowiązania... Oprocentowane kredyty i pożyczki Oprocentowane kredyty i pożyczki od podmiotów powiązanych Zobowiązania długoterminowe razem Oprocentowane kredyty i pożyczki Oprocentowane kredyty i pożyczki od podmiotów powiązanych Zaliczki z tytułu sprzedaży zapasów Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Zobowiązania i kapitał własny razem Dziewięć miesięcy zakończone 30 września Rok zakończony 31 grudnia Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. EUR) (niebadane) (badane) Środki pieniężne z działalności operacyjnej (31 696) (10 626) (25 387) ( ) Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej... (5 303) ( ) ( ) ( ) ( ) Środki pieniężne z działalności finansowej... (27 724) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów... (1 860) (7 500) (7 105) (12 207) września 31 grudnia Dane operacyjne (1) Powierzchnia najmu brutto (w m 2 ) (nieruchomości generujące dochód, wyłączając Niemcy) Liczba lokali mieszkalnych w zapasie Dziewięć miesięcy zakończone 30 września Rok zakończony 31 grudnia Dane operacyjne (1) Liczba przekazanych lokali mieszkalnych Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych (1) Stanowi 100% projektów w których Spółka posiada udziały niezależnie od faktycznego udziału Spółki we własności danego projektu. Zob. Opis działalności obecnie realizowane inwestycje 14

17 CZYNNIKI RYZYKA Potencjalni inwestorzy powinni z uwagą przeanalizować i rozważyć poniższe czynniki ryzyka oraz inne informacje zawarte w Prospekcie przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji związanej z Akcjami Oferowanymi. Wystąpienie jednego lub większej liczby czynników ryzyka niezależnie lub w połączeniu z innymi okolicznościami może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki operacyjne lub perspektywy rozwoju Spółki, co w konsekwencji może doprowadzić do obniżenia wartości rynkowej Akcji lub zdolności Spółki do dokonywania wypłat dla akcjonariuszy. Inwestorzy na rynkach wschodzących niektórych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej powinni mieć świadomość, że rynki te charakteryzują się wyższym ryzykiem prawnym, gospodarczym i politycznym niż rynki rozwinięte oraz że sytuacja na takich rynkach może ulegać gwałtownym zmianom. Na ogół inwestowanie w papiery wartościowe emitentów, którzy prowadzą znaczną część swojej działalności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej wiąże się z wyższym ryzykiem niż w wypadku inwestowania w papiery wartościowe emitentów prowadzących znaczną część swojej działalności w Stanach Zjednoczonych, rozwiniętych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych jurysdykcjach o podobnej charakterystyce. Ponadto, na warunki ekonomiczne i polityczne w takich krajach niekorzystny wpływ mogą mieć również, bezpośrednio lub pośrednio, zmiany warunków ekonomicznych i politycznych na innych rynkach wschodzących. W związku z powyższym, potencjalni inwestorzy powinni ze szczególną uwagą dokonać oceny ryzyka dotyczącego inwestycji związanej z Akcjami, w tym czynników ryzyka opisanych poniżej. Mimo iż poniższy opis przedstawia wszystkie rodzaje ryzyka, jakie obecnie w opinii Spółki są istotne, w przyszłości może okazać się, że opis ten nie jest wyczerpujący i nie uwzględnia wszystkich czynników ryzyka, na jakie Spółka może być narażona. Kolejność przedstawianych poniżej czynników ryzyka nie odzwierciedla stopnia prawdopodobieństwa ich wystąpienia, ani też znaczenia poszczególnych rodzajów ryzyka. Inne czynniki ryzyka i niepewności, o których Spółka obecnie nie posiada informacji lub których obecnie nie uznaje za istotne, również mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, przepływy środków pieniężnych, sytuację finansową, wyniki operacyjne lub perspektywy rozwoju Spółki. W wypadku urzeczywistnienia się któregokolwiek z poniższych czynników ryzyka kurs Akcji może ulec obniżeniu, a inwestorzy mogą stracić całość lub część zainwestowanego kapitału. Czynniki ryzyka dotyczące działalności Spółki Ogólnoświatowy kryzys finansowy wywiera i może wywierać w przyszłości niekorzystny wpływ na działalność Spółki jeżeli w krajach, w których prowadzi ona działalność będą utrzymywać się niesprzyjające warunki rynkowe lub jeżeli warunki te ulegną dalszemu pogorszeniu Ogólnoświatowy kryzys finansowy doprowadził na całym świecie do upadku dużych spółek działających na rynkach kredytowych, w wyniku czego dostępność kredytów bankowych została znacznie ograniczona. Bezpośrednim następstwem kryzysu finansowego było ogólne spowolnienie gospodarcze w wielu krajach, w tym w krajach, w których Spółka prowadzi działalność. Zmiany wywołane kryzysem finansowym np. spadek siły nabywczej i poziomu wydatków konsumpcyjnych i związane z nim żądania sieci handlu detalicznego dotyczące obniżenia stawek czynszów miały wpływ na gospodarkę europejską, w tym na gospodarki krajów, w których Spółka prowadzi działalność. Zmiany te doprowadziły do wzrostu oprocentowania kredytów bankowych, wprowadzenia bardziej restrykcyjnych warunków finansowania i/lub odnawiania umów o finansowanie oraz obniżenia wartości rynkowej nieruchomości. Bezpośredni niekorzystny wpływ na działalność Spółki ma również ogólne obniżenie poziomu zaufania klientów oraz utrzymywanie się niekorzystnych warunków rynkowych, którym towarzyszą trudności klientów w pozyskaniu finansowania na korzystnych warunkach. Możliwość sprzedaży lub wynajęcia nieruchomości po korzystnych cenach uzależniona jest bezpośrednio od warunków panujących na rynkach nieruchomości w krajach, w których Spółka prowadzi działalność. Pogorszenie koniunktury gospodarczej w tych krajach, w wyniku którego nastąpił spadek popytu na nieruchomości, ograniczyło zdolność Spółki do 15

18 sprzedaży lub wynajęcia ukończonych nieruchomości po cenach gwarantujących oczekiwaną stopę zwrotu. Wspomina o tym sekcja Operating and Financial Review Key factors affecting the operations of the Company General economic conditions and the effect of the credit crisis niniejszego Prospektu. Sytuacja ta spowodowała zmniejszenie poziomu sprzedaży i tempa budowy nieruchomości mieszkaniowych przez Spółkę, osłabienie popytu na nieruchomości przeznaczone pod wynajem, a także obniżenie poziomu zasiedlenia i czynszów nieruchomości przeznaczonych pod wynajem. Jeżeli niesprzyjające warunki ekonomiczne oraz warunki na rynkach nieruchomości w krajach, w których Spółka prowadzi działalność, będą się utrzymywać lub ulegną pogorszeniu, może to jeszcze bardziej ograniczyć gotowość i możliwości klientów do pozyskania finansowania i w konsekwencji do zakupu lub wynajmowania nieruchomości. Jeżeli popyt nadal będzie spadał, Spółka może być zmuszona do sprzedaży lub wynajmowania nieruchomości ze stratą, może też w ogóle nie być w stanie ich sprzedać lub wynająć. Utrzymujący się kryzys może również spowodować obniżenie wartości rynkowej nieruchomości Spółki, może też niekorzystnie wpłynąć na jej działalność w sposób pośredni, na przykład jeżeli najemcy nieruchomości Spółki ogłoszą upadłość w związku z ograniczeniem wydatków konsumpcyjnych. Każdy z omówionych powyżej czynników może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne Spółki. Rynek nieruchomości charakteryzuje się cyklicznością Rynek nieruchomości charakteryzuje się cyklicznością, w związku z czym liczba inwestycji zrealizowanych przez Spółkę różniła się w poszczególnych latach i była uzależniona m.in. od ogólnych czynników makroekonomicznych, zmian demograficznych w określonych obszarach miejskich, dostępności źródeł finansowania, a także cen rynkowych istniejących i nowo budowanych nieruchomości. Na ogół wyższy popyt powoduje wzrost marż spółek deweloperskich oraz zwiększenie liczby realizowanych inwestycji. Ze względu na długi okres dzielący moment podjęcia decyzji o realizacji inwestycji od jej faktycznego ukończenia, wynikający częściowo z długotrwałych procedur uzyskiwania wymaganych pozwoleń od organów administracyjnych oraz z czasu budowy, istnieje ryzyko, że po zakończeniu inwestycji rynek będzie nasycony i spółka deweloperska nie będzie w stanie sprzedać ukończonych nieruchomości bez obniżenia marży zysku. Po okresie dobrej koniunktury na rynku nieruchomości zazwyczaj następuje jej pogorszenie, ponieważ kolejni inwestorzy nie są skłonni rozpoczynać nowych inwestycji ze względu na niższe marże zysku. Pogorszenie się koniunktury może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne Spółki. Wycena nieruchomości Spółki wiąże się z niepewnością, może być niedokładna i może ulegać zmianom Ze względu na indywidualny charakter każdej nieruchomości, wycena nieruchomości ma subiektywny charakter, w związku z czym wartość wycenionej nieruchomości jest niepewna. Wszystkie wyceny nieruchomości dokonywane są na podstawie założeń, które mogą nie być dokładne. Przykładowo, Raport DTZ z wyceny nieruchomości Spółki został sporządzony na podstawie prognoz i założeń dotyczących rynków nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej, w których Spółka prowadzi działalność. Nie ma gwarancji, że wycena istniejących i przyszłych nieruchomości Spółki znajdzie swoje odzwierciedlenie w rzeczywistych cenach sprzedaży (nawet jeżeli sprzedaż nastąpi w niedługim czasie po dniu wyceny) ani że Spółka osiągnie oczekiwany poziom zysku oraz rocznych przychodów z tytułu najmu nieruchomości. Prognozy mogą się okazać niedokładne ze względu na ograniczoną ilość i jakość publicznie dostępnych informacji oraz analiz rynków nieruchomości, na których Spółka prowadzi działalność, w porównaniu do rynków dojrzałych. Koszty budowy zostały oszacowane przez Spółkę i zostały włączone do Raportu DTZ z uwzględnieniem obecnego poziomu i prognozy przyszłych cen. Ich wysokość może ulec zmianie. Jeżeli prognozy i założenia, na podstawie których firma DTZ dokonała wyceny inwestycji Spółki, okażą się niedokładne, rzeczywista wartość inwestycji wchodzących w skład portfela nieruchomości Spółki może znacznie odbiegać od wyceny dokonanej przez DTZ. Niedokładność wycen nieruchomości Spółki oraz rozbieżność wartości inwestycji w ramach różnych wycen mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne Spółki. 16

19 Ponadto, spadek wartości nieruchomości Spółki może również niekorzystnie wpłynąć na poziom wskaźników wartości kredytów do wartości nieruchomości Spółki, a także na jej zdolność do pozyskania finansowania i obsługi związanego z nim zadłużenia. Istnieje szereg czynników, które mogą utrudnić Spółce sprzedaż nieruchomości w zaplanowanym terminie Mogą wystąpić okoliczności, w których możliwość szybkiej sprzedaży jednej lub większej liczby nieruchomości może być korzystna dla Spółki. Przykładowo, Spółka może podjąć dezcyję o sprzedaży nieruchomości w krótkim czasie jeżeli uzna, że warunki rynkowe są optymalne lub jeżeli pojawi się nabywca zainteresowany nabyciem określonej nieruchomości na atrakcyjnych warunkach. Spółka nie może sprzedawać nieruchomości w krótkim czasie ze względu na stosunkowo skomplikowane procedury administracyjne oraz ze względu na fakt, że nieruchomości Spółki mogą podlegać warunkom finansowania dodatkowo ograniczającymi i/lub opóźniającymi ich sprzedaż. Niektóre inwestycje Spółki (AFI Palace Flora, Airport City Belgrade, Broadway Palace, Evropska Business Center, D8 European Park, Club Aliga, Wilanów One oraz Plovdiv) są przedmiotem wspólnych przedsięwzięć z osobami trzecimi, w związku z czym ich sprzedaż może podlegać ograniczeniom prawnym i/lub umownym takim jak przykładowo: prawo pierwokupu, co-sale right czy wymóg akceptacji sprzedaży przez organy reprezentujące osoby trzecie zaangażowane w inwestycję. Takie ograniczenia mogą niekorzystnie wpłynąć na zdolność Spółki do generowania środków pieniężnych stosownie do jej potrzeb poprzez terminową sprzedaż nieruchomości po korzystnych cenach lub jej zdolność do szybkiej zmiany struktury portfela w odpowiedzi na bieżące zmiany warunków gospodarczych oraz innych czynników. Jeżeli Spółka nie będzie mogła sprzedać nieruchomości w odpowiednim czasie, może nie być w stanie wygenerować przepływów pieniężnych niezbędnych do obsługi bieżącej działalności lub inwestowania w nowe projekty, może też nie być w stanie wykorzystać sprzyjających warunków gospodarczych lub ograniczyć wpływu niekorzystnych warunków gospodarczych w chwili ich wystąpienia, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na jej działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne. Nieuzyskanie wymaganych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, oraz wszelkich innych zezwoleń w przewidzianym terminie lub nieuzyskanie ich w ogóle może opóźnić lub całkowicie uniemożliwić realizację niektórych inwestycji przez Spółkę Spółka musi uzyskać wymagane plany zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę, oraz wszelkie inne zezwolenia i decyzje dla każdego realizowanego projektu. Realizacja niektórych projektów lub pewne ich aspekty mogą budzić sprzeciw lokalnych społeczności i innych zainteresowanych stron. Nieuzyskanie wymaganych zezwoleń i decyzji wydawanych przez właściwe organy administracyjne może skutkować nałożeniem kar administracyjnych i wszczęciem postępowania sądowego, a także uniemożliwić realizację projektu. Ponadto procedury wydawania powtórnej decyzji o warunkach zabudowy są złożone i czasochłonne, a proces uzyskania zezwolenia zależy często od arbitralnej decyzji urzędnika. Sytuacja taka ma miejsce szczególnie w krajach o nadmiernie rozbudowanej i niewydolnej biurokracji. Nie ma gwarancji, że Spółka będzie w stanie uzyskać (w zakładanym terminie lub w ogóle) wszystkie wymagane zezwolenia, decyzje o warunkach zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje administracyjne, zgody lub pozwolenia wydawane przez poszczególne urzędy w związku z istniejącymi lub nowymi projektami deweloperskimi. Ponadto, niektóre projekty mogą wymagać modyfikacji w celu zagwarantowania ich większej rentowności, jednak Spółka może nie być w stanie wprowadzić takich zmian z powodu nieuzyskania wymaganych zezwoleń i decyzji. Jeżeli Spółka nie uzyska takich zezwoleń i decyzji w wymaganym terminie lub nie uzyska ich wcale, realizacja jej projektów ulegnie opóźnieniu lub zostanie przerwana, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową i wyniki operacyjne. Działalność Spółki zależy od jej zdolności aktywnego zarządzania majątkiem Kluczowym elementem działalności operacyjnej Spółki jest aktywne zarządzanie składnikami majątku, w tym zarządzanie wskaźnikiem powierzchni niewynajętej oraz poziomem czynszów, jak również stała poprawa jakości portfela najemców poprzez pozyskiwanie nowych najemców. Jest to szczególnie istotne w przypadku dużych nieruchomości komercyjnych takich jak: AFI Palace Cotroceni, Palace Flora, AFI Palace Pardubice oraz Airport City Belgrade. Poza ograniczeniami natury prawnej, możliwość zmniejszenia powierzchni niewynajętej oraz podwyższania czynszu zależy od szeregu czynników rynkowych, które mają 17

20 wpływ na popyt na nieruchomości Spółki. Niektóre z tych czynników, w tym ogólne warunki gospodarcze, zaufanie klientów, poziom inflacji i stopy procentowe pozostają poza kontrolą Spółki. Pozyskiwanie nowych i utrzymanie dotychczasowych najemców jest szczególnym wyzwaniem dla deweloperów w okresach recesji lub dekoniunktury, kiedy to deweloperzy są zmuszeni konkurować o każdego najemcę. Inne czynniki zależą jednak bezpośrednio od Spółki i dotyczą np. poprawy jakości obsługi najemców oraz zapewnienia lojalności klientów. Jeżeli Spółka nie będzie w stanie wygenerować lub wykorzystać popytu na swoje nieruchomości, na przykład poprzez poprawę jakości obsługi najemców lub bardziej skuteczne motywowanie agentów rynku nieruchomości, może nie być w stanie obniżyć wskaźnika powierzchni niewynajętych lub podwyższyć czynszów do pożądanego poziomu. Utrzymujący się wysoki wskaźnik powierzchni niewynajętych może w długim okresie spowodować obniżenie czynszów płaconych przez najemców oraz utrudnić podwyższenie średniej stawki czynszu do poziomu oczekiwanego przez Spółkę. Może on również wpłynąć na wzrost ogólnych kosztów operacyjnych Spółki, która będzie zmuszona pokryć wydatki związane z utrzymaniem niewynajętych nieruchomości lub lokali. Każdy taki spadek przychodów z najmu lub wzrost kosztów operacyjnych może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową i wyniki operacyjne. Utrata kluczowych najemców może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki Spółki Spółka jest w dużym stopniu uzależniona od stałej obecności kluczowych najemców w nieruchomościach komercyjnych. Odgrywają oni ważną rolę, zapewniając napływ klientów oraz przyciągając do centrum handlowego innych najemców. W okresach rosnących stawek czynszów lub ogólnego spadku aktywności konsumentów, lub w okresach zaostrzonej walki konkurencyjnej pomiędzy deweloperami o kluczowych najemców, zachęcenie takich najemców do zawarcia umów najmu może być znacznie trudniejsze. Ponadto wygaśnięcie lub wypowiedzenie umowy najmu przez kluczowego najemcę może zmniejszyć atrakcyjność danej nieruchomości. Nieprzestrzeganie postanowień umów najmu przez kluczowych najemców lub ogłoszenie upadłości czy też problemy finansowe kluczowych najemców mogą spowodować opóźnienie lub zmniejszenie (przejściowe lub długotrwałe) wpływów z czynszów, których skutków Spółka nie będzie w stanie skompensować ze względu na trudności w pozyskaniu innych, równie atrakcyjnych najemców. Jeżeli Spółka nie będzie w stanie przedłużyć umów z kluczowymi najemcami lub zawrzeć umów z nowymi najemcami w odpowiednim terminie, może być narażona na istotne dodatkowe koszty lub utratę przychodów. Może to mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową i wyniki operacyjne. Spółka może nie być w stanie zrealizować wszystkich inwestycji znajdujących się w jej portfelu (w tym wielu inwestycji, których budowa jeszcze się nie rozpoczęła) Portfel Spółki obejmuje obecnie 32 projekty, z czego 15 stanowi portfel nieruchomości gruntowych, na których budowa jeszcze się nie rozpoczęła. Rozpoczęcie i pomyślne sfinalizowanie tych projektów przez Spółkę zależeć będzie od szeregu czynników. Na niektóre z nich Spółka nie będzie miała wpływu; dotyczy to m.in. możliwości uzyskania wymaganych zezwoleń oraz finansowania, a także podpisania umów z wykonawcami gwarantującymi wysoką jakość usług. Jeżeli Spółka nie uzyska wymaganych zezwoleń oraz finansowania lub nie podpisze umów z odpowiednimi wykonawcami, terminowa realizacja tych projektów może być utrudniona lub niemożliwa, co z kolei może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową i wyniki operacyjne. Spółka może być narażona na wzrost kosztów inwestycji, opóźnienia lub rezygnację z realizacji inwestycji jeżeli nie będzie możliwe zlecenie ich budowy generalnym wykonawcom na możliwych do przyjęcia warunkach handlowych, jeżeli zaangażowanie generalnego wykonawcy nie będzie w ogóle możliwe, lub jeżeli zaangażowani przez Spółkę generalni wykonawcy nie będą w stanie wykonać przedmiotu umowy zgodnie z przyjętymi standardami, w uzgodnionym terminie, lub w ramach przewidzianego budżetu W ramach realizowanych projektów Spółka zleca roboty budowlane generalnym wykonawcom. Pomyślna realizacja inwestycji Spółki zależy od zlecenia robót budowlanych generalnym wykonawcom zapewniającym osiągnięcie określonych standardów jakości i bezpieczeństwa i jednocześnie oferujących możliwe do przyjęcia warunki handlowe, w ramach założonego harmonogramu i budżetu. Zlecenie realizacji projektów Spółki generalnym wykonawcom oferującym takie warunki, lub znalezienie jakiegokolwiek 18

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 - Miejsce i data publikacji: Warszawa 11 marca 2013 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Cinema City International N.V.

Cinema City International N.V. PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie stanowi wprowadzenie do Prospektu i zawiera informacje, które znajdują się w innych częściach Prospektu. Decyzja o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane powinna być

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Działkowej 115, 02-234 Warszawa wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000051757 UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności PODSUMOWANIE Niniejszy materiał stanowi podsumowanie najistotniejszych kwestii i czynników ryzyka dotyczących Emitenta, Spółek Operacyjnych, Grupy Westa oraz Akcji. Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA. AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie ul. Rokin 55, Królestwo Niderlandów. www.amrest.com.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA. AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie ul. Rokin 55, Królestwo Niderlandów. www.amrest.com. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie ul. Rokin 55, Królestwo Niderlandów www.amrest.com.pl Wprowadzającym akcje do publicznego obrotu jest International

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Niniejsze Memorandum Informacyjne ( Memorandum ) zostało sporządzone na potrzeby przeprowadzenia oferty publicznej do 750 000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Boruta Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo