TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r."

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana II zmiana III zmiana IV zmiana V zmiana VI zmiana VII zmiana VIII zmiana IX zmiana X zmiana XI zmiana

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Rozdział 3. Rachunki walutowe Rozdział 4. Pozostałe opłaty Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej Rozdział 6. Karty płatnicze Rozdział 7. Ubezpieczenia Rozdział 8. Kredyty i pożyczki DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych Rozdział 3. Rachunki walutowe Rozdział 4. Pozostałe opłaty Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej Rozdział 6. Karty płatnicze Rozdział 7. Ubezpieczenia Rozdział 8. Kredyty i pożyczki Dział IV. POZOSTAŁE OPŁATY Rozdział 1. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe Dział V. Produkty wycofane z oferty Banku

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy w Malborku pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat w Banku Spółdzielczym w Malborku". 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: 1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Kanał SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 2) Bank- Bank Spółdzielczy w Malborku 3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, 4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności lista haseł jednorazowych TAN, hasło SMS, PIN. 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na nastepujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 1) do 25 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 2) do 30 dnia każdego miesiąca - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 10. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny rachunek, z zastrzeżeniem, że konto Junior przeznaczone jest dla klientów indywidualnych do 25 roku życia 11. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 12. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat bankowych stosuje się kursy walutowe według "Tabeli Kursów" zwaną dalej Tabelą 14.Bank może pobierać od rezydentów prowizje i opłaty w walucie wymienialnej przyjmując za podstawę naliczenia prowizji i opłat stawki w złotych, jeżeli: 1) rezydent, na rzecz którego nastąpiła wpłata posiada w Banku tylko rachunek walutowy, 2) rezydent, na rzecz którego nastąpiła wpłata, nie posiada wystarczających środków na rzchunku złotowym, 3) rezydent złożył dyspozycję pobrania przez Bank prowizji i opłat z rachunku walutowego. 15. Dla ustalenia prowizji i opłat : 1) w walucie wymienialnej za czynności, dla których stawki okreslone są w złotych, stosuje się kurs kupna z Tabeli 2) w złotych za czynności, dla których stawki określone są w walucie wymienialnej, stosuje się kurs sprzedaży z Tabeli. 16. Wszystkie prowizje i opłaty bankowe automatycznie pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej. 17. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.

4 18. Prowizje i opłaty za usługi wymienione w taryfie oraz inne niezdefiniowane mogą podlegać odrębnym decyzjom Zarządu Banku. 19. Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 Prawa bankowego i innych przepisach prawa

5 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Konto Standard STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Konto Junior 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku bez opłat bez opłat 2) prowadzenie rachunku miesięcznie 6,00 zł 0,00 zł 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe : 1) wpłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe prowadzone w Banku bez opłat bez opłat 2) a) wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach do kwoty 1.000,00 zł 2,40 zł powyżej 1.000,00 zł 0,4% nie więcej niż 500,00 zł do kwoty 1.000,00 zł 2,40 zł powyżej 1.000,00 zł 0,4% nie więcej niż 500,00 zł b) wpłaty na działalność pożytku publicznego 1) bez opłat bez opłat 3) wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych prowadzonych w Banku bez opłat bez opłat 3. Realizacja przelewów: 1) złożonych w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,50 zł 2,50 zł 2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: a) na rachunki prowadzone w Banku za każdy przelew bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,30 zł 1,30 zł 3) realizowanych w systemie SORBNET 2) a) w kwocie do ,99 zł 30,00 zł 30,00 zł b) w kwocie równej i powyżej ,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 4. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone przez Bank bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 zł 2,00 zł za każdy przelew 2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: a) na rachunki prowadzone przez Bank bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,30 zł 1,30 zł 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: a) złożona w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat 4) odwołanie zlecenia stałego: a) złożone w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat 5. Polecenie zapłaty: 1) przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji w Banku 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 1,00 zł 3) 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 0,00 zł 0,00 zł 6. Wydanie blankietu czekowego za każdy blankiet 1,00 zł 1,00 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 20,00 zł 20,00 zł 8. Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów 4) 15,00 zł 15,00 zł 1) Wpłaty na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i inne organizacje wprowadzone odrębnymi uchwałami Zarządu 2) Przelew realizowany wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku 3) Opłaty za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank 4) Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany dokumentu tożsamości klienta

6 Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych klienci indywidualni 1. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego (płatnego na każde żądanie), terminowej lokaty oszczędnościowej: ) otwarcie rachunku bez opłat 2) prowadzenie rachunku bez opłat Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy (płatny na każde żądanie), terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego (płatnego na każde żądanie), terminowej lokaty oszczędnościowej za każdą wypłatę bez opłat 4. Realizacja przelewów: za każdy przelew 1) w kwocie do ,99 zł: a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,50 zł c) realizowanych w systemie SORBNET 1) 30,00 zł 2) w kwocie równej i powyżej ,00 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 5. Wystawienie nowej zamiast zniszczonej lub utraconej książeczki 20,00 zł 6. Wydanie kserokopii unieważnionej książeczki za każdy dokument 10,00 zł 7. Przepisanie potwierdzenia wniesienia lokaty, książeczki w związku z przelewem cesji (nie dotyczy przypadków zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank ) za każdą dyspozycję 20,00 zł 1) Przelew realizowany wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku

7 Rozdział 3. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych klienci indywidualni Wyszczególnienie czynności Stawka obowiązująca Podstawa Minimalna Maksymalna 1. Rachunki walutowe 1) Otwarcie rachunku: a) oszczędnościowo-rozliczeniowego, bez opłat - - b) terminowej lokaty oszczędnościowej, bez opłat - - 2) Prowadzenie rachunku: 1) oszczędnościowo - rozliczeniowego, bez opłat - - 2) terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat - - 3) Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty) a) z rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, bez prowizji - - b) terminowych lokat oszczędnościowych w walucie prowadzonego rachunku, bez prowizji - - 4) Przepisanie potwierdzenia wniesienia lokaty w związku z przelewem cesji (nie dotyczy przypadków zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank) 20,00 zł 5) Realizacja przelewu z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego oraz terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych na rachunki bankowe prowadzone przez Bank bez prowizji - - 6) Operacje z tytułu przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach, przelewy zagraniczne i transgraniczne oraz opłaty za nie wymienionej wcześniej czynności i usługi bankowe w obrocie walut wymienialnych - określone według stawek SGB Banku S.A., zgodnie z Taryfą Prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne 2. Opłaty i prowizje za inne czynności w obrocie walutowym Skup i sprzedaż walut obcych 1) 2) a) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych przez Bank w złotych i walutach wymienialnych 1,00% 3,50 zł - b) dla pozostałych klientów 1,50% 3,50 zł - Reklamowanie płatności wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych a) do 6 miesięcy 40,00 zł b) do 12 miesięcy 60,00 zł c) powyżej 12 miesięcy 130,00 zł

8 Rozdział 4. Pozostałe operacje klienci indywidualni WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Konto Standard STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Konto Junior 1. Telefoniczna usługa "na hasło" 1) Przyjęcie lub zmiana telefonicznej usługi na hasło 1) 10,00 zł 10,00 zł 2) Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 2. Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 2) za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 3. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: - sporządzenie zestawienia miesięcznych operacji wg stanu na ostatni dzień miesiąca wysłanych do klienta lub odebranych w placówce banku 1) 2) sporządzenie wyciągu bankowego za okres wskazany przez klienta, ale nie dłuższy niż 1 miesiąc 3) sporządzenie na życzenie klienta duplikatu wyciągu bankowego bez opłat 2,00 zł 10,00 zł 4. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta 3) : 1) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 2) za okres powyżej 12 miesięcy 5. Sporządzenie na wniosek klienta wydruku wyciągu z rachunku: 1) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 2) za okres powyżej 12 miesięcy za każde zestawienie za każde zestawienie 10,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 20,00 zł 6. Sporządzenie na życzenie klienta wydruku/ kserokopii jednego dokumentu za każdy dokument 7. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 5,00 zł 10,00 zł 8. Dysponowanie wkładem na wypadek śmierci 1) dokonanie dyspozycji jednorazowo 2) odwołanie lub zmiana dyspozycji za każdą dyspozycję 9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 11. Wydanie na wniosek Klienta: 1) opinii bankowej za każdą opinię/zestawienie 2) zaświadczenia o posiadaniu wkładu na rachunku i wysokości salda, obrotów oraz o wysokości dopisanych odsetek do rachunku 12. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty zaległych prowizji i opłat związanych z prowadzeniem rachunku za każde wezwanie 13. Inne czynności, usługi wykonywane na żądanie klienta nie wymienione w taryfie za każdą dyspozycję 20,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 5,00 zł 18,45 zł (15,00 zł +23% VAT) 12,30 zł (10,00 zł + 23% VAT) 6,10 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 10,00 zł 1) Opłatę pobiera się jednorazowo bez względu na liczbę rachunków klienta w banku 2) Opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnictwo jest ustanawiane w dniu podpisania umowy 3) Opłaty nie pobiera się jeśli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek

9 Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej klienci indywidualni Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Konto Standard Konto Junior 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: jednorazowo 1) bankowości internetowej bez opłat bez opłat 2) SMS Banking 2,00 zł 2,00 zł 2. Usługi bankowości internetowej: 1) aktywacja jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 2) abonament miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 3) opłata za wydanie listy haseł jednorazowych TAN za każde 50 szt 3,00 zł 3,00 zł 4) jednorazowe hasło przesyłane SMS za każdy SMS 0,30 zł 0,30 zł 3. SMS Banking: 1) abonament miesięcznie bez opłat bez opłat 2) opłata za każdy komunikat tekstowy dotyczący rachunku przesyłany do klienta (SMS) za każdy SMS 0,30 zł 0,30 zł

10 Rozdział 6. Karty płatnicze klienci indywidualni Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Electron Visa MasterCard Debit PayPass Visa Electron paywave Visa Electron paywave "młodzieżowa" 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 10,00 zł 5,00 zł za każdą kartę 2) współposiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 10,00 zł nie dotyczy 3) osoby wskazanej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15,00 zł nie dotyczy 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: 1) Konto Standard za każdą kartę nie dotyczy 5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 2) Konto Junior 5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty miesięcznie 1) Konto Standard nie dotyczy 1,00 zł 2,00 zł 3,50 zł nie dotyczy opłata jest pobierana w następnym 2) Konto Junior bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 3,50 zł 2,00 zł miesiącu od daty wydania karty 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, pobierana w dniu 1) w bankomatach zrzeszonych banków spółdzielczych i banków SGB oraz BPS S.A. rozliczenia operacji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) w kasach banków SGB 1) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1) 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) 1) naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł za każdą wypłatę, pobierana w dniu 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back rozliczenia operacji 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 7,00 zł 5,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 1) banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,00 zł 4,00 zł 2) innych, niż wskazane w pkt 1) 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie 1) banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2) innych, niż wskazane w pkt 1) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 14. Sporządzenie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 16. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% (dot. Visa Electron) bez prowizji 1% 1% Karty przedpłacone WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty - bez opłat 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) - bez opłat 6. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 1) banków SGB 4,50 zł 2) innych, niż wskazane w pkt 1) 7,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, pobierana w dniu 1) w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat 2) w kasach banków SGB 1) rozliczenia operacji 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1) 1,30 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) 1) naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie bez opłat 9. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji Karty kredytowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard/Visa 1. Wydanie karty: za każdą kartę 1) głównej bez opłat 2) dołączonej bez opłat 2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy rok ważności 1) głównej 42,00 zł karty (pierwszej i wznowionych) 2) dołączonej 30,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 25,00 zł

11 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 5. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat 6. Zastrzeżenie karty - bez opłat 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 6,00 zł 2) w kasach banków SGB 1) za każdą wypłatę, naliczana od 3% min. 6,00 zł wypłacanej kwoty, pobierana w dniu 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1) 3% min. 6,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) 1) rozliczenia operacji 3% min. 6,00 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 7,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN - bez opłat 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 11. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat 12. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% min. 50,00 zł 13. Sporządzenie i wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty w terminach i przypadkach określonych w umowie o kartę 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej za każde upomnienie/ wezwanie do zapłaty za każde zestawienie naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 6,10 zł koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 5,00 zł 1% (dot. kart Visa) 1)Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

12 Rozdział 7. Ubezpieczenia 1. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Ubezpieczenie nieruchomości i nieruchomości w budowie na 12-miesięczny okres ubezpieczenia - przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do r. a) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości b) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości w budowie Tryb pobierania opłaty rocznie STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 0,06% sumy ubezpieczenia 0,09% sumy ubezpieczenia c) ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na 12-miesięczny okres ubezpieczenia: - WARIANT I ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł 50,00 zł - WARIANT II ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł - WARIANT III ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę zł 2. Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku ROR przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do r. Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku ROR na wypadek zajścia rocznie, naliczana od GRKB 0,71% wypadku ubezpieczeniowego w postaci: sumy ubezpieczenia GRKB + GRKB-TCN 1,08% - śmierci Ubezpieczonego (aktualizacja sumy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 2,76% - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy ubezpieczenia na GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 1,58% - poważnego zachorowania Ubezpieczonego pierwszy dzień każdego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 3,26% - utraty pracy przez Ubezpieczonego rocznego okresu GRKB - śmierć Ubezpieczonego Uwaga: ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku ROR kredytowania) GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego 3. Pozostałe ubezpieczenia na życie - przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do r. WARIANT OCHRONY WSKAŻNIK 1) Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności zł na wypadek zajścia wypadku GRKB 0,059% ubezpieczeniowego w postaci: jednorazowo x liczba GRKB + GRKB-TCN 0,088% miesięcy ubezpieczenia, - śmierci Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 0,178% naliczana od sumy - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 0,128% ubezpieczenia - poważnego zachorowania Ubezpieczonego GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 0,218% - utraty pracy przez Ubezpieczonego GRKB 0,88% 3) Bezpieczna Spłata - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności zł na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: - śmierci Ubezpieczonego rocznie, naliczana od sumy ubezpieczenia (aktualizacja sumy ubezpieczenia na pierwszy dzień każdego rocznego okresu kredytowania) jednorazowo x liczba miesięcy ubezpieczenia, naliczana od sumy WSKAŻNIK GRKB + GRKB-TCN 1,35% GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR 3,45% GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ 1,97% GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR 4,07% GRKB - śmierć Ubezpieczonego GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego 2) Bezpieczny Kredyt Plus - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł i dolną granicą odpowiedzialności wynoszącą zł, na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: miesięcznie/rocznie, naliczana od sumy RODZAJ SKŁADKI WSKAŻNIK ubezpieczenia - śmierci Ubezpieczonego - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem (aktualizacja sumy ubezpieczenia na pierwszy dzień każdego miesięczna roczna 0,038% 0,456% rocznego okresu kredytowania) RODZAJ SKŁADKI 100,00 zł 250,00 zł WARIANT OCHRONY WSKAŻNIK

13 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem naliczana od sumy ubezpieczenia jednorazowa x liczba miesięcy ubezpieczenia 0,187%

14 Rozdział 8. Kredyty klienci indywidualni Tryb pobierania prowizji/opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PROWIZJE 1.1. Od kwoty przyznanego kredytu mieszkaniowego, w zależności od udziału środków własnych: 1.2. a) do 29,99% 1,50% min. 100,00 zł b) od 30% do 49,99% 1,00% min. 100,00 zł c) powyżej 50% 0,75% min. 100,00 zł Od kwoty przyznanego kredytu gotówkowego: a) udzielonego do 1 roku 2,00% min. 50,00 zł b) udzielonego powyżej 1 roku 3,00% min. 50,00 zł 1.3. Od kredytu mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych, w zależności od udziału środków własnych: a) do 19,99% 1,70% min. 100,00 zł b) od 20,00% 1,50% min. 100,00 zł 2. Od kwoty przyznanego limitu kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym 3. Za zmianę warunków spłaty należności Banku z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek pieniężnych (dotyczącą zmiany terminów, wysokości rat spłaty należności, z wyjątkiem pkt 4.) 4. Za odroczenie spłaty raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego (wakacje kredytowe) 5. Od udzielonych (lub przedłużanych) gwarancji, poręczeń - za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności zobowiązania, od kwoty gwarancji, poręczeń. Prowizja pobierana jest jednorazowo w dniu podpisania umowy kredytu lub w dniu podpisywania aneksu zwiększającego kwotę kredytu od kwoty należności objętej zmianą warunków spłaty za każdy złożony wniosek 2,00% min. 50,00 zł 0,50% min. 50,00 zł 50,00 zł 0,80% min. 200,00 zł 6. Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia, regwarancji za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji 1,00% OPŁATY 7. Przygotowawcza: a) za rozpatrzenie wniosku o kredyt, pożyczkę pieniężną, gwarancję bankową, poręczenie Opłata pobierana jest w dniu złożenia wniosku. W przypadku odmowy udzielenia kredytu, 0,50% min. 50,00 zł., max. 500,00 zł pożyczki pieniężnej, debetu dopuszczalnego, gwarancji, poręczenia lub rezygnacji klienta, b) za rozpatrzenie wniosku o debet dopuszczalny opłata podlega zwrotowi. 30,00 zł 8. Przygotowawcza: Opłata jest pobierana z ROR w dniu odnowienia kredytu Za automatyczne przedłużenie umowy kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym na kolejne 12 miesięcy 2,00% min. 50,00 zł od kwoty odnowionego limitu kredytu w ROR Za automatyczne odnowienie kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (dotyczy odnowień zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia r.) 2,00% min. 50,00 zł 9. Od kwoty debetu dopuszczalnego w ROR przyznanego na okres powyżej 1 roku Za każdy kolejny rok korzystania z debetu dopuszczalnego opłata pobierana jest jednorazowo w pierwszym dniu roboczym po upływie każdego okresu rocznego 15,00 zł 10. Za zmianę, na wniosek kredytobiorcy, innych warunków umowy kredytu lub o prawne zabezpieczenie kredytu (innych niż warunki dotyczące zmiany terminów, wysokości rat spłaty należności Banku) 50,00 zł 11. Za wydanie promesy: kredytowej, gwarancji, poręczenia. 200,00 zł 12. Z tytułu przejęcia długu (dotyczy ekspozycji kredytowych w sytuacji normalnej i pod obserwacją) opłata pobierana od kwoty przejmowanej 13. Za sporządzenie, na wniosek Klienta, umowy ugody opłata pobierana od kwoty kapitału objętego ugodą 14. Za wydanie, na wniosek klienta, uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu od kwoty wnioskowanego kredytu 1,00% kwoty przejmowanej 0,50% min. 50,00 zł UWAGA: nie dotyczy odmowy udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych Banku 15. Za wydanie na wniosek Klienta wyciągu z rachunku kredytowego za każde zestawienie 5,00 zł 16. Za wydanie, na wniosek Klienta a) opinii bankowej za każdą opinię/ zaświadczenie 61,50 zł (50,00 zł + 23% VAT) b) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik. 36,90 zł (30,00 zł + 23% VAT) 17. Za wydanie kserokopii umowy: kredytowej, pożyczki pieniężnej, o gwarancję, poręczenie, prawne Za każdą umowę zabezpieczenie. 50,00 zł 18. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty w terminach i przypadkach określonych w umowie kredytu 19. Za wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki lub zezwolenia na bezobciążeniowe odłączenie części nieruchomości z ksiegi wieczystej (kwit mazalny) 20. Inne czynności wykonane na żądanie klienta związane z obsługą kredytów, pożyczek pieniężnych, poręczeń, gwarancji, nie wymienione w taryfie opłatę pobiera się od Kredytobiorcy za każde upomnienie/wezwanie do zapłaty wysłane do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu za każdy wniosek za każdą dyspozycję 0,10% min. 50,00 zł 6,10 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 50,00 zł 50,00 zł

15 Dział III Usługi dla klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Rachunek bieżący dla rolników 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego : 1) a) otwarcie rachunku bieżącego, pomocniczego bez opłat bez opłat b) otwarcie rachunku pomocniczego dla wyodrębnienia środków na dowolny cel bez opłat bez opłat 2) a) prowadzenie rachunku bieżącego, pomocniczego 30,00 zł 20,00 zł b) prowadzenie rachunku pomocniczego dla wyodrębnienia środków na dowolny cel miesięcznie, za każdy rachunek 15,00 zł 15,00 zł c) Prowadzenie rachunku bieżącego z tytułu rozliczenia dotacji przy udziale środków UE bez opłat 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 1) do 1.000,00 zł 2,40zł do 1.000,00 zł 2,40zł a) wpłaty na rachunki rozliczeniowe prowadzone w Banku naliczana od wpłacanej kwoty 1) powyżej 1.000,00 zł 0,3% nie więcej niż 500,00 powyżej 1.000,00 zł 0,3% nie więcej niż 500,00 zł zł b) wpłaty na rachunki powiernicze bez opłat bez opłat do kwoty 1.000,00 zł 2,40 zł do kwoty 1.000,00 zł 2,40 zł powyżej 1.000,00 zł 0,4% nie więcej niż 500,00 zł powyżej 1.000,00 zł 0,4% nie więcej niż 500,00 zł b) wpłaty na działalność pożytku publicznego 2) bez opłat bez opłat 3. Realizacja przelewów w kwocie do ,99 zł: a) złożonych w formie papierowej: do 1.000,00 zł 2,40zł do 1.000,00 zł 2,40zł powyżej 1.000,00 zł 0,3% nie więcej niż 500,00 zł powyżej 1.000,00 zł 0,3% nie więcej niż 500,00 zł - na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat - na rachunki prowadzone w innych bankach 5,00 zł 5,00 zł b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (ebanknet, ecorponet): - na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat 1) - na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew 1,30 zł 1,30 zł 4. 2) a) na rachunki prowadzone w innych bankach 3) wypłaty z rachunków rozliczeniowych naliczana od wypłacanej kwoty c) złożonych w systemie Home Banking - na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat - na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 zł 2,00 zł - na rachunki prowadzone w innych bankach 3) 1,50 zł nie dotyczy d) realizowanych w systemie SORBNET 4) 30,00 zł 30,00 zł 2) w kwocie równej i powyżej ,00 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 10,00 zł Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (ebanknet, ecorponet): a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,30 zł 1,30 zł 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: a) złożona w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat 4) odwołanie zlecenia stałego: a) złożone w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat 5. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelew, wpłata) za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł

16 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Rachunek bieżący dla rolników 6. Polecenie zapłaty: 1) przyjęcie polecenia zapłaty do realizacji w Banku 2,00 zł 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 1,00 zł 1,00 zł odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia 3) 5) zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 0,00 zł 0,00 zł 7. Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet czekowy 1,00 zł 1,00 zł 8. Potwierdzenie czeku z rachunku rozliczeniowego za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 9. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 10. Za dokonanie zmiany karty wzorów podpisów 11. Zmiana warunków umowy na wniosek klienta 12. Przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku): 1) w przypadku podjęcia gotówki 2) w przypadku niepodjęcia gotówki naliczana od kwoty do wypłaty 15,00 zł 20,00 zł bez opłat 0,05% nie mniej niż 30,00 zł 1) 2) Prowizje od wpłat gotówkowych pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy. Wpłaty na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i inne organizacje wprowadzane odrębnymi uchwałami Zarządu 3) Przelew realizowany w systemie Home Banking przez instytucje samorządu terytorialnego 4) 5) Przelew realizowany wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Opłaty za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank Mieszkaniowe rachunki powiernicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego Uwaga: opłata podstawowa wzrasta o 0,01% za każdą dodatkową wypłatę z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia deweloperskiego Tryb pobierania opłaty jednorazowo w dniu podpisania umowy 2. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego jednorazowo w dniu podpisania umowy STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 9.500,00 zł 4.500,00 zł 3. Wydanie na wniosek dewelopera zaświadczenia stwierdzającego posiadanie mieszkaniowego rachunku powierniczego z określeniem wielkości obrotów za każde zaświadczenie 15,00 zł Usługa płatności masowych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 1. Opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo w dniu podpisania umowy 2. Opłata za każdy otwarty rachunek wirtualny miesięcznie STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 0,00 zł 0,15 zł

17

18

19 Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych klienci instytucjonalni WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków lokat terminowych 1) otwarcie rachunku bez opłat 2) prowadzenie rachunku bez opłat 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunek lokat terminowych bez opłat 3. Realizacja przelewów: 1) w kwocie do ,99 zł a) na rachunki prowadzone w Banku za każdy przelew bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach 5,00 zł c) realizowanych w systemie SORBNET 1) 30,00 zł 2) w kwocie równej i powyżej ,00 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 4. Przepisanie potwierdzenia wniesienia lokaty w związku z przelewem cesji (nie dotyczy przypadków zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank) za każdą dyspozycję 20,00 zł 1) Przelew realizowany wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku

20 Rozdział 3.Rachunki rozliczeniowe, rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych klienci instytucjonalni Stawka obowiązująca Wyszczególnienie czynności Podstawa Minimalna Maksymalna 1. Rachunki walutowe 1) Otwarcie rachunku: a) rozliczeniowego bez opłat - - b) lokaty terminowej bez opłat - - 2) Prowadzenie rachunku : a) rozliczeniowego 30,00 zł - - b) lokaty terminowej bez opłat - - 3) Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty) a) z rachunków rozliczeniowych w walucie prowadzonego rachunku 0,30% 10,00 zł b) z rachunku lokat terminowych bez prowizji - - 4) Przepisanie potwierdzenia wniesienia lokaty w związku z dokonaniem cesji (nie dotyczy przypadków zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank) 20,00 zł - - 5) Realizacja przelewu z rachunku rozliczeniowego oraz lokat terminowych w walutach wymienialnych na rachunki bankowe prowadzone przez Bank bez prowizji 6) Operacje z tytułu przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach, przelewy zagraniczne i transgraniczne oraz opłaty za nie wymienionej wcześniej czynności i usługi bankowe w obrocie walut wymienialnych - określone według stawek SGB Banku S.A., zgodnie z Taryfą Prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne 2. Prowizje i opłaty za inne czynności bankowe w obrocie walutowym Skup i sprzedaż walut obcych 1) 2) a) dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych przez Bank w złotych i walutach wymienialnych 1,00% 3,50 zł - b) dla pozostałych klientów 1,50% 3,50 zł - Reklamowanie płatności wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych a) do 6 miesięcy 40,00 zł b) do 12 miesięcy 60,00 zł c) powyżej 12 miesięcy 130,00 zł

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 14.01.2014 SPIS

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 17/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 99/2015 z dnia 17.08.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 18-04-2016 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 01-08-2016 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Koźminek, 01 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Tekst jednolity obowiązujący od dnia 02.11.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 7/2013 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 21.02.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej) Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. uwzględniający późniejsze zmiany, w tym zawarte w uchwale 18/II/2015 z 26.02.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo