Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A."

Transkrypt

1 Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartałł 2008 roku

2 Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa Sytuacja ekonomiczna w I kwartale 2008 r. ze wskazaniem czynników, które mogą mieć wpływ na działanie w kolejnych kwartałach 1 2. Realizacja celów strategicznych NajwaŜniejsze osiągnięcia biznesowe i pozycja rynkowa 4 4. Nagrody i wyróŝnienia... 5 II Rozwój biznesu 5 1. Bankowość Detaliczna.. 5 Środki powierzone przez klientów 5 Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji.. 6 Kredyty. 6 Karty bankowe Bankowość Korporacyjna. 7 Środki powierzone przez klientów 7 III Kredyty. Wyniki finansowe Rachunek zysków i strat.. 2. Jakość portfela kredytowego IV Podstawowe dane o emitencie Dane informacyjne o Banku i Grupie Kapitałowej Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Porównywalność danych finansowych Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego Cena akcji ING Banku Śląskiego S.A Ratingi.. 7. Inne informacje V Segmentacja osiągniętych przychodów i wyników finansowych Grupy 18 VI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany bilans Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Dane uzupełniające zgodnie z MSR Dane uzupełniające do rachunku zysków i strat i pozycji bilansowych Sezonowość lub cykliczność działalności Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, wynik finansowy netto lub przepływy środków pienięŝnych, które są niestandardowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wpływ Rodzaj oraz kwoty zmian szacunkowych wartości, które były podawane w poprzednich okresach śródrocznych bieŝącego roku obrotowego lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieŝący okres śródroczny Emisje, wykup i spłaty dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych Wypłacone dywidendy Istotne zdarzenia po zakończeniu okresu śródrocznego Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej / grupy kapitałowej Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły po Nabycie lub zbycie pozycji rzeczowych aktywów trwałych (sprzedaŝ nieruchomości) Rozliczenia z tytułu spraw spornych Transakcje z jednostkami powiązanymi.. 32 VII Jednostkowe sprawozdanie finansowe.. 35

3 VIII Dodatkowe informacje uzupełniające wynikające z Rozporządzenia MF z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych a nie ujęte w innych punktach raportu Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio > 5% głosów na WZA Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające Wskazanie postępowań toczących się przed sądem o wartości co najmniej 10% kapitału lub łącznie co najmniej 10% kapitału Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu, poŝyczki lub gwarancji stanowiących co najmniej 10% kapitału 39

4 I. Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa 1. Sytuacja ekonomiczna w I kwartale 2008 r. ze wskazaniem czynników, które mogą mieć wpływ na działanie w kolejnych kwartałach Wskaźniki makroekonomiczne wskazują, Ŝe w I kwartale 2008 r. w gospodarce polskiej utrzymały się pozytywne tendencje. Tempo wzrostu gospodarczego pozostało na dość wysokim poziomie, pomimo Ŝe w marcu br. w niektórych obszarach dynamika była nieco wolniejsza niŝ w poprzednich miesiącach. Głównym motorem rozwoju był silny popyt wewnętrzny napędzany rosnącymi wynagrodzeniami oraz dalszą poprawą na rynku pracy. Według wstępnych szacunków tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto w I kwartale 2008 r. wyniosło ok. 6,0%, wobec 7,3% w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie trzech pierwszych miesięcy br. widoczne było nasilenie dynamiki wzrostu cen. W warunkach nasilającej się presji inflacyjnej Rada Polityki PienięŜnej stopniowo podwyŝszała stopy procentowe. Pomimo osłabienia dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w marcu, jej poziom w I kwartale br. był o 8,5% wyŝszy niŝ przed rokiem (w IV kwartale 2007 r. dynamika wyniosła 9,6%). W okresie styczeń-marzec br. wzrost produkcji odnotowano w 22 spośród 29 działów przemysłu, przy czym największą dynamikę wykazywała produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (o 21,6%), produkcja maszyn i urządzeń (o 20,2%) oraz produkcja pojazdów samochodowych (o 18,3%). W trzech pierwszych miesiącach 2008 r. dobra koniunktura utrzymywała się równieŝ w budownictwie. Produkcja budowlano-montaŝowa zrealizowana na terenie kraju w I kwartale 2008 r. przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyŝej 9 osób była o 17,4% wyŝsza niŝ przed rokiem. W I kwartale br. odnotowano dalsze przyspieszenie dynamiki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Rosnące zapotrzebowanie polskich firm na nowych pracowników w połączeniu z emigracją zarobkową Polaków spowodowało spadek stopy bezrobocia do poziomu 11,1%. Jest to najniŝszy poziom tego wskaźnika od dziesięciu lat. Spadkowi liczby bezrobotnych towarzyszył wzrost przeciętnego wynagrodzenia nominalnego. W I kwartale br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3 049,9 zł i było o 11,4% wyŝsze niŝ przed rokiem. Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw była o 7,2% wyŝsza w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Korzystne tendencje na rynku pracy w połączeniu ze wzrostem wynagrodzeń wpłynęły na poziom sprzedaŝy detalicznej, która w I kwartale br. była o 16,0% wyŝsza niŝ w analogicznym okresie roku poprzedniego. Początek 2008 r. przyniósł nasilenie zjawisk inflacyjnych. W marcu br. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku wyniósł 4,1% wobec 2,5% przed rokiem. Wobec rosnącej presji inflacyjnej Rada Polityki PienięŜnej decydowała się na kolejne podwyŝki stóp, w efekcie czego stopa referencyjna wzrosła z 5,0% na koniec 2007 r. do 5,75% na koniec I kwartału 2008 r. Korzystne trendy w gospodarce sprzyjały rozwojowi polskiego sektora bankowego. Ekspozycja kredytowa banków w I kwartale br. wzrosła o 6,5% w stosunku do końca 2007 r. NaleŜności kredytowe od gospodarstw domowych wzrosły o 7,6%, wzrost o 5,3% odnotowano równieŝ w zakresie naleŝności kredytowych od podmiotów gospodarczych. Depozyty sektora bankowego wzrosły o 4,4% w porównaniu do grudnia 2007 r., przy czym depozyty gospodarstw domowych były wyŝsze o 8,4%, natomiast depozyty podmiotów gospodarczych spadły o 0,8% w stosunku do końca roku ubiegłego. 1

5 W I kwartale 2008 r. obserwowane było dalsze umacnianie naszej waluty wobec EUR i USD. Na koniec marca br. kurs złotego w stosunku do EUR wynosił 3,5258 w porównaniu do 3,5820 na dzień r. Do najwaŝniejszych czynników o charakterze makroekonomicznym mających wpływ na wyniki w kolejnych kwartałach naleŝy zaliczyć tempo rozwoju gospodarczego w Polsce, podwyŝki stóp procentowych oraz wahania kursów walutowych. Wśród głównych zagroŝeń dla gospodarki polskiej i działających w Polsce banków naleŝy wymienić długotrwałe utrzymywanie się zaburzeń na globalnym rynku finansowym. 2. Realizacja celów strategicznych W I kwartale 2008 r. ING Bank Śląski S.A. kontynuował działania na rzecz ugruntowania swojej pozycji w polskim sektorze bankowym. W szczególności dotyczyło to obszaru bankowości internetowej, gdzie unowocześnienie oferty produktowej stanowiło istotny krok w kierunku budowy Najbardziej internetowego Banku. Od początku roku Bank przygotowywał się równieŝ do wdroŝenia pierwszego kompleksowego programu o charakterze lojalnościowym, trwały teŝ prace zmierzające do zwiększenia dostępności produktów i usług oraz poprawy efektywności procesów. Bankowość detaliczna Do kluczowych obszarów w zakresie bankowości detalicznej w I kwartale 2008 r. naleŝy zaliczyć realizację kompleksowego programu zachęcającego Klientów do korzystania z bankowości internetowej oraz kontynuację rozpoczętych wcześniej projektów aktywnie wspierających sprzedaŝ produktów oraz zwiększających dostępność usług bankowych. W okresie I kwartału br. w sposób szczególny ING Bank Śląski koncentrował się na wprowadzaniu zmian w zakresie bankowości internetowej. Pierwszym etapem zmian było wzbogacenie oferty produktowej Banku o internetowe Konto Direct. Jest to rachunek w złotych, dostępny w dwóch opcjach: jako rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych oraz jako rachunek rozliczeniowy dla małych firm. Bank nie pobiera Ŝadnych opłat za prowadzenie rachunku oraz za transakcje dokonywane przez internet i telefon. Nowa oferta została skierowana do Klientów korzystających z internetu, bankomatów, wpłatomatów oraz płacących kartą. Następnym etapem zmian w obszarze bankowości internetowej było wdroŝenie nowej, bardziej przyjaznej wersji systemu ING BankOnLine, który został przebudowany zgodnie z aktualnie panującymi w Internecie i Grupie ING wymogami. Zachowując dotychczasowe standardy bezpieczeństwa rozszerzono funkcjonalność systemu, Klienci otrzymali teŝ dostęp do nowych usług. Kolejnym krokiem w kierunku uatrakcyjnienia oferty Banku w zakresie bankowości internetowej było wprowadzenie elokaty, nowego produktu skierowanego do Klientów zarządzających swoimi środkami głównie przez Internet. Zmiany w ofercie produktowej w zakresie bankowości internetowej były w I kwartale br. aktywnie wspierane przez liczne kampanie reklamowe. Dodatkowo w celu zachęcenia Klientów do aktywnego korzystania z bankowości internetowej ING Bank Śląski uruchomił kompleksowy program o charakterze lojalnościowym pod nazwą bankujesz-kupujesz. Jest to oferta umoŝliwiająca Klientom Banku kupowanie produktów partnerów programu po atrakcyjnych cenach, aby dokonać zakupu wystarczy posiadać odpowiednią ilość punktów programu oraz dostęp do ING BankOnLine. Pierwsze efekty unowocześnienia oferty w obszarze bankowości internetowej są bardzo obiecujące, według stanu na koniec I kwartału br. otwartych zostało ponad 46 tys. rachunków Konto Direct. 2

6 W ramach realizacji rozpoczętych wcześniej projektów ING Bank Śląski w I kwartale br. wdroŝył kolejną funkcjonalność nowej aplikacji Front-End (obsługa rachunków Klientów z segmentu małych firm), kontynuowano równieŝ tworzenie stref samoobsługowych (Self Banking) oraz rozbudowę sieci placówek partnerskich. W okresie I kwartału br. ING Bank Śląski prowadził takŝe działania w kierunku poszerzenia oferty produktowej. W styczniu i lutym br. Bank przeprowadził subskrypcje Inwestycyjnych Lokat Terminowych (BRIT, WIG20 i koszyk walut z Zatoki Perskiej), trwały równieŝ przygotowania do rozpoczęcia subskrypcji Inwestycyjnej Lokaty Ubezpieczeniowej GLOBAL PROFIT, produktu oferowanego we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na śycie. Od marca br. wszyscy Klienci ING BankOnLine posiadający telefon w sieci Play mogą zasilić kartę pre-paid w systemie online, przy czym transakcje realizowane w podanym terminie były nagradzane promocyjnym doładowaniem. W I kwartale br. Bank przygotował teŝ specjalną wiosenną promocję dla Klientów zainteresowanych produktami hipotecznymi. W ramach promocji kredytu hipotecznego i budowlano-hipotecznego Klienci Banku mogą skorzystać ze specjalnych warunków cenowych oraz wziąć udział w loterii, w której nagrodami są kredyty hipoteczne bez odsetek. WdraŜając propozycję dla małych firm rozpoczynających działalność gospodarczą (jesień 2007 r.) ING Bank Śląski rozpoczął proces kompleksowej przebudowy oferty dla tego segmentu rynku. W I kwartale br. Klientom z segmentu małych firm zaproponowano dwa produkty kredytowe, które nowe firmy mogą otrzymać juŝ przy pierwszym kontakcie z Bankiem (Debet w Koncie dla małych firm oraz Karta kredytowa VISA dla małych firm na oświadczenie). Zaletą obu produktów jest brak wymogu przedstawienia dokumentów finansowych i uproszczony formularz wniosku. Od kwietnia br. do kaŝdego otwartego Konta z Lwem dla małych firm dodawany jest kupon promocyjny o wartości 200 zł na reklamę w wyszukiwarce Google. Karty debetowe ING Bank Śląski systematycznie rozwija swoją ofertę w obszarze kart debetowych. Pod koniec ub. roku Bank jako jeden z pierwszych w Polsce rozpoczął wydawanie kart debetowych z mikroprocesorem. W I kwartale br. oferta Banku została wzbogacona o partnerską kartę kredytową MasterCard Oriflame. Od lutego 2008 r. dla wszystkich kart debetowych Maestro i MasterCard wydawanych dla Klientów indywidualnych oraz małych firm do rachunków w PLN i EUR dostępna jest usługa Cashback. Usługa umoŝliwia pobranie gotówki do wysokości 200 zł podczas dokonywania transakcji bezgotówkowych w kaŝdym punkcie handlowym lub usługowym oznaczonym logo Cashback. Usługa Cashback została teŝ wprowadzona dla kart debetowych Maestro Business, MasterCard Business w EUR oraz MasterCard Corporate dla klientów korporacyjnych i strategicznych. W ramach usługi Moja Karta ING Klienci Banku mogą przygotować własny wizerunek karty. Tworząc kartę Klient moŝe skorzystać z przygotowanej galerii gotowych wzorów lub wybierać dowolne zdjęcie z własnej kolekcji, ustalając jego kształt, format i połoŝenie. Aktualnie Klienci Banku mogą zmienić wizerunek swojej karty debetowej na grafikę Tomasza Bagińskiego. Galeria Mojej karty ING powiększyła się o nową kategorię zawierającą dziewięć wizerunków przedstawiających obrazy autorstwa tego artysty stworzone specjalnie dla naszego Banku. Bankowość korporacyjna W zakresie bankowości korporacyjnej ING Bank Śląski kontynuował działania zmierzające do poszerzenia oferty produktowej, trwały teŝ prace nad optymalizacją procesów w najistotniejszych obszarach obsługi Klientów tego segmentu. 3

7 Do kluczowych obszarów w zakresie bankowości korporacyjnej w I kwartale br. naleŝy zaliczyć dalszą realizację projektu ING BusinessOnLine. Nowy system bankowości internetowej dla Klientów segmentu korporacyjnego został wdroŝony pod koniec 2007 r. W okresie pierwszych trzech miesięcy br. trwały intensywne prace nad wdroŝeniem kolejnych funkcjonalności systemu. ING Bank Śląski w roku ubiegłym rozpoczął proces przystosowania produktów i procesów do funkcjonowania w ramach Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (SEPA). Począwszy od 28 stycznia br. polecenia przelewu przychodzące mogą być juŝ rozliczane za pośrednictwem systemu SEPA. W ramach procesu poszerzania oferty produktowej w obszarze korporacyjnym Bank w I kwartale br. wdroŝył nową usługę dla klientów korporacyjnych Wypłaty zamknięte. Wypłata gotówkowa w formie zamkniętej to wydawana klientowi przez Bank gotówka, przygotowana przez podmiot zewnętrzny współpracujący z Bankiem i dostarczona bezpośrednio do siedziby klienta (poprzez usługę inkasa samochodowego) lub do Oddziału detalicznego w bezpiecznej kopercie lub innym uzgodnionym opakowaniu. 3. NajwaŜniejsze osiągnięcia biznesowe i pozycja rynkowa Wolumeny Ogólna wartość środków powierzonych przez klientów 1 Grupy ING Banku Śląskiego na dzień r. wyniosła ,7 mln zł i była o 1,8% niŝsza niŝ w grudniu 2007 roku oraz o 11,0% wyŝsza w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Struktura środków powierzonych przez klientów Grupy ING Banku Śląskiego S.A. (mln zł) Segment detaliczny , , , , ,2 Segment korporacyjny , , , , ,3 Ogółem , , , , ,5 Na koniec marca br. ING Bank Śląski odnotował wzrost wolumenu kredytów, których łączna wartość wyniosła ,5 mln zł i była o 9,2% wyŝsza w stosunku do grudnia 2007 r. W porównaniu do końca marca 2007 roku wartość kredytów udzielonych klientom wzrosła o 28,2%. Struktura kredytów Grupy ING Banku Śląskiego S.A. (mln zł) Segment detaliczny 4 993, , , , ,6 Segment korporacyjny , , , , ,4 Ogółem , , , , ,0 Pozycja rynkowa Dynamika depozytów gospodarstw domowych w ING Banku Śląskim była wyŝsza niŝ w sektorze, w efekcie czego na koniec marca br. odnotowano wzrost udziału w rynku do 9,42% z 9,38% na koniec 2007 r. Udział w rynku depozytów podmiotów gospodarczych na koniec marca 2008 r. wyniósł 7,96% wobec 8,33% na koniec grudnia 2007 r. 1 W tym aktywa TFI. 4

8 Udział ING Banku Śląskiego w rynku depozytów i zobowiązań długookresowych (%) Gospodarstwa domowe 9,42 9,38 9,20 8,97 8,90 Podmioty gospodarcze 7,96 8,33 7,70 7,84 8,34 Udział w rynku kredytów dla przedsiębiorstw na koniec marca br. wyniósł 5,96% wobec 5,62% na koniec grudnia 2007 r. Na koniec marca 2008 r. kredyty udzielone przez ING Bank Śląski gospodarstwom domowym stanowiły 1,89% całości kredytów dla tej grupy klientów (1,87% na koniec 2007 r.). Udział ING Banku Śląskiego w rynku naleŝności kredytowych (%) Gospodarstwa domowe 1,89 1,87 1,85 1,83 1,81 Podmioty gospodarcze 5,96 5,62 5,76 5,79 5,91 4. Nagrody i wyróŝnienia W I kwartale br. ING Bank Śląski S.A. uzyskał następujące nagrody i wyróŝnienia: Marzec 2008, pierwsza nagroda w kategorii Systemy transakcyjne w konkursie na Najlepszy projekt informatyczny w instytucjach finansowych 2007 (Gazeta Bankowa), Marzec 2008, Lamparty 2007, nagroda bankowców za najbardziej podziwianą kreację wizerunku marki bankowej, Luty 2008, Laury Buildera, wyróŝnienie w kategorii Produkty i Usługi Finansowe dla Budownictwa pośród banków, Luty 2008, nagroda dla Banku jako Firmy Bliskiej Środowisku" w konkursie organizowanym przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, Luty 2008, trzecie miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku (Puls Biznesu), Styczeń 2008, status TOP RATED, wyróŝnienie w dziedzinie usług powierniczych przyznane przez amerykańskie wydawnictwo Global Custodian. II. Rozwój biznesu 1. Bankowość Detaliczna Środki powierzone przez klientów Środki pozyskane od klientów segmentu detalicznego stanowiły główny składnik środków powierzonych przez klientów Banku. Ich wartość na koniec marca 2008 r. wyniosła ,2 mln zł i pozostała na poziomie z grudnia 2007 r. W porównaniu do marca 2007 roku środki pozyskane od klientów segmentu detalicznego wzrosły o 13,9%. Struktura środków powierzonych przez klientów segmentu detalicznego (mln zł) Rachunki bieŝące 3 825, , , , ,4 Rachunki oszczędnościowe , , , , ,9 Rachunki i lokaty terminowe 5 143, , , , ,2 Aktywa TFI 5 485, , , , ,7 Segment detaliczny razem , , , , ,2 5

9 W I kwartale 2008 r. odnotowano dalszy wzrost sprzedaŝy Otwartego Konta Oszczędnościowego. Wartość portfela tego produktu wzrosła o 7,6% w porównaniu do końca 2007 r. oraz o 24,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Liczba Otwartych Kont Oszczędnościowych 2 na koniec marca 2008 r. wyniosła tys. wobec tys. na koniec 2007 r. oraz tys. w analogicznym okresie roku ubiegłego. Rachunki i lokaty terminowe wzrosły o 18,6% w stosunku do końca grudnia 2007 r. oraz o 21,2% w porównaniu do marca 2007 r. Spadek atrakcyjności funduszy inwestycyjnych na skutek pogarszającej się sytuacji na giełdzie spowodował zmianę preferencji Klientów w zakresie lokowania środków. W efekcie saldo pozyskanych jednostek funduszy inwestycyjnych ING TFI na koniec marca br. wyniosło 5 485,7 mln zł i spadło o 2 031,5 mln zł, tj. o 27,0% w porównaniu do końca 2007 r. Liczba prowadzonych przez Bank rachunków osobistych na koniec I kwartału 2008 roku wyniosła 1 189,8 tys. i wzrosła o 3,1% w porównaniu do grudnia 2007 r. oraz o 12,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego Liczba ROR-ów (w tys. szt.) 1 189, , , , ,5 Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji jest jednym z priorytetów Banku. Stałe unowocześnianie oferty w tym zakresie przynosi efekty w postaci wzrostu liczby Klientów zainteresowanych bankowością elektroniczną. W I kwartale 2008 r. w stosunku do 2007 r. odnotowano dalszy wzrost klientów INGBankOnLine, kluczowego produktu w obszarze bankowości elektronicznej. W okresie trzech pierwszych miesięcy 2008 roku istotnie wzrosła równieŝ liczba klientów korzystających z usługi SMS oraz liczba klientów HaloŚląski. Spadek liczby klientów korzystających z systemu MultiCash wynikał z rezygnacji z tego produktu na rzecz ING OnLine. Dane dotyczące klientów bankowości elektronicznej kształtują się następująco: ING BankOnLine, ING OnLine HaloŚląski SMS MultiCash Miesięczna ilość transakcji realizowanych za pomocą systemów bankowości elektronicznej w marcu 2008 r. osiągnęła poziom 6,0 milionów. W analogicznym okresie roku poprzedniego ilość transakcji realizowanych za pomocą systemów bankowości elektronicznej wyniosła 5,0 milionów. Kredyty Uproszczenie i skrócenie procesu kredytowego oraz stałe podnoszenie atrakcyjności produktów przyniosło efekty w postaci wzrostu wolumenu kredytów detalicznych. Ich wartość na koniec marca 2008 r. wyniosła 4 993,6 mln zł, co oznacza wzrost o 9,2% w porównaniu do końca 2007 r. oraz o 47,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 2 Rachunki w złotych polskich. 6

10 Struktura kredytów dla klientów sektora detalicznego (mln zł) Kredyty hipoteczne 2 880, , , , ,4 Pozostałe kredyty detaliczne 2 113, , , , ,2 Segment detaliczny razem 4 993, , , , ,6 Wartość portfela kredytów hipotecznych na koniec marca 2008 r. wyniosła 2 880,5 mln zł i wzrosła o 10,1% w porównaniu do grudnia 2007 r. oraz o 71,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W strukturze kredytów hipotecznych na dzień r. dominowały kredyty złotowe. Na koniec marca 2008 r. ich wartość wyniosła 2 696,1 mln zł, co oznacza wzrost o 11,4% w porównaniu do grudnia 2007 r. (na koniec 2007 r. wolumen złotowych kredytów hipotecznych kształtował się na poziomie 2 420,3 mln zł). Karty bankowe Oferta ING Banku Śląskiego S.A. w zakresie kart bankowych obejmuje karty debetowe, karty charge, karty kredytowe oraz karty przedpłacone. Na koniec marca br. liczba wydanych kart kredytowych 3 wzrosła z kart na koniec grudnia 2007 r. do kart na dzień 31 marca 2008 r Liczba aktywnych kart kredytowych Bankowość Korporacyjna Środki powierzone przez klientów Wartość środków ulokowanych przez klientów segmentu korporacyjnego na koniec marca 2008 r. wyniosła ,5 mln zł i była o 5,8% niŝsza w porównaniu do końca 2007 r. oraz o 5,1% wyŝsza w stosunku do marca 2007 roku. Depozyty klientów strategicznych w porównaniu do grudnia 2007 r. spadły o 807,0 mln zł, tj. o 9,0%, spadek wolumenu o 130,4 mln zł, tj. 3,7 % miał równieŝ miejsce w obszarze depozytów średnich firm. Niewielki wzrost wolumenu (o 31,1 mln zł, tj. o 0,9%) odnotowano w zakresie depozytów duŝych firm. Struktura środków powierzonych przez klientów segmentu korporacyjnego (mln zł) Klienci strategiczni * 8 170, , , , ,9 DuŜe firmy 3 686, , , , ,9 Średnie firmy * 3 407, , , , ,4 Aktywa TFI 123,5 158,8 227,3 232,5 189,1 Segment korporacyjny razem , , , , ,3 */ Począwszy od stycznia 2008 r. nastąpiło przesunięcie części wolumenów (środków powierzonych przez TFI) z segmentu Średnich firm do segmentu Klientów strategicznych. Na koniec I kwartału br. wartość ta wyniosła 247,6 mln zł, natomiast na koniec 2007 r. wyniosła 400,2 mln zł. Kredyty Kredyty segmentu korporacyjnego wzrosły o 1 177,4 mln zł, tj. o 9,2% w stosunku do grudnia 2007 r., na co wpłynęły przede wszystkim kredyty dla klientów strategicznych. Wartość kredytów dla tej grupy klientów w stosunku do grudnia 2007 r. wzrosła o 661,2 mln zł, tj. o 10,1%. ZaangaŜowanie kredytowe w segmencie duŝych firm w porównaniu do r. wzrosło o 260,5 mln zł, 3 Łącznie z kartami VE Credit oraz VE Credit NN-P 7

11 tj. o 7,4%. Wzrost zaangaŝowania o 160,8 mln zł, tj. o 6,8% w stosunku do grudnia 2007 r. odnotowano równieŝ w zakresie kredytów dla średnich firm. Struktura kredytów dla klientów segmentu korporacyjnego (mln zł) Klienci strategiczni 7 186, , , , ,2 DuŜe firmy 3 765, , , , ,2 Średnie firmy 2 527, , , , ,5 Pozostałe 484,0 389,1 312,9 319,6 317,5 Segment korporacyjny razem , , , , ,4 III. Wyniki finansowe 1. Rachunek zysków i strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY ING BANKU ŚLĄSKIEGO (układ rodzajowy) w milionach zł 3M M M 2008 /3M 2007 Odsetki * 194,5 291,4 96,9 149,8% Prowizje 222,3 207,2-15,1 93,2% Pozostałe dochody * 121,3 82,6-38,7 68,1% Dochody z działalności operacyjnej ** 538,2 581,2 43,1 108,0% Koszty osobowe 154,6 181,3 26,7 117,3% Amortyzacja 34,6 33,3-1,3 96,4% Koszty marketingu 15,1 17,7 2,6 117,5% Pozostałe koszty 130,8 134,2 3,4 102,6% Koszty 335,1 366,5 31,4 109,4% Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 6,3-0,4-6,7-7,0% Wynik brutto 209,4 214,3 4,9 102,3% CIT -38,6-40,6-2,0 105,1% Wynik netto 170,8 173,7 2,9 101,7% - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 167,4 173,7 6,3 103,7% - przypadający na udziały mniejszości 3,3 0,0-3,3 0,1% */ Dochody odsetkowe uwzględniają punkty swapowe, które w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w pozycji Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz rewaluacja **/ Kategoria Dochody z działalności operacyjnej obejmuje wynik na działalności podstawowej powiększony o udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych. Dochody z działalności operacyjnej uzyskane przez Grupę kapitałową ING Banku Śląskiego S.A. na koniec marca 2008 r. wyniosły 581,2 mln zł i były wyŝsze o 43,1 mln zł, tj. o 8,0% w porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody odsetkowe łącznie z punktami swapowymi na koniec marca 2008 r. wyniosły 291,4 mln zł i były wyŝsze o 96,9 mln zł, tj. o 49,8% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Dochody z tytułu prowizji i opłat na koniec marca 2008 r. wyniosły 207,2 mln zł, co oznacza spadek o 15,1 mln zł, tj. o 6,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Główną przyczyną spadku były niŝsze dochody prowizyjne związane z dystrybucją jednostek uczestnictwa TFI oraz dochody prowizyjne związane z działalnością maklerską. W strukturze dochodów prowizyjnych na koniec marca 2008 r. największy udział posiadały prowizje związane z prowadzeniem rachunków Klientów oraz z operacji dokonywanych przy uŝyciu kart płatniczych. 8

12 Pozostałe dochody na koniec marca 2008 r. wyniosły 82,6 mln zł i były niŝsze o 38,7 mln zł, tj. o 31,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. PoniŜsza tabela prezentuje udział poszczególnych linii biznesowych w tworzeniu dochodu z działalności operacyjnej. w milionach zł 3M M M 2008 /3M 2007 Bankowość detaliczna 293,5 277,0-16,6 94,4% Działalność depozytowo-kredytowa i rozliczeniowa 269,9 251,6-18,4 93,2% Dochody z tytułu udziałów w PTE 12,4 11,6-0,8 93,7% SprzedaŜ produktów Pionu Rynków Finansowych (RF) 11,2 13,8 2,6 122,8% Bankowość korporacyjna 183,3 208,3 25,1 113,7% Działalność depozytowo-kredytowa i rozliczeniowa 129,6 130,5 0,8 100,7% SprzedaŜ produktów RF 36,4 63,9 27,6 175,8% Rynki Kapitałowe 17,3 13,9-3,4 80,6% Operacje własne 61,4 96,0 34,6 156,4% Działalność handlowa na własny rachunek 30,4 48,3 17,8 158,7% ALCO 30,9 47,7 16,7 154,1% Dochody z działalności operacyjnej 538,2 581,2 43,1 108,0% Dochody wypracowane przez bankowość detaliczną na koniec I kwartału 2008 r. wyniosły 277,0 mln zł, co oznacza spadek o 16,6 mln zł, tj. o 5,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dochody z działalności depozytowo-kredytowej i rozliczeniowej były niŝsze o 18,4 mln zł w porównaniu do I kwartału 2007 r., nieco niŝsze były równieŝ dochody z tytułu udziałów w ING PTE S.A 4. Wzrost o 2,6 mln zł odnotowano natomiast w zakresie dochodów ze sprzedaŝy produktów Pionu Rynków Finansowych. Dochody bankowości detalicznej na koniec I kwartału br. stanowiły 47,7% wyniku z działalności operacyjnej wobec 54,5% na koniec marca 2007 r. Dochody w obszarze bankowości korporacyjnej na koniec I kwartału 2008 r. wyniosły 208,3 mln zł i były wyŝsze o 25,1 mln zł, tj. o 13,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost dochodów wynikał przede wszystkim z dobrych wyników w zakresie sprzedaŝy produktów Pionu Rynków Finansowych. Dochody z działalności depozytowo-kredytowej i rozliczeniowej były nieco wyŝsze w stosunku do I kwartału 2007 r., lekko spadły natomiast dochody uzyskane z transakcji na rynkach kapitałowych. Dochody bankowości korporacyjnej stanowiły 35,8% dochodów z działalności operacyjnej, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego ich udział wynosił 34,1%. Dochody z operacji własnych Grupy po 3 miesiącach 2008 r. wyniosły 96,0 mln zł wobec 61,4 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Dochody generowane w obszarze rynków finansowych uzyskane na koniec marca 2008 r. wyniosły 48,3 mln zł i były wyŝsze o 17,8 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dochody generowane w obszarze ALCO 5 na koniec marca 2008 r. wyniosły 47,7 mln zł i były wyŝsze o 16,7 mln zł w stosunku do I kwartału 2007 r. Dochody z operacji własnych Grupy stanowiły 16,5% dochodów z działalności operacyjnej, podczas gdy na koniec marca 2007 r. ich udział wynosił 11,4%. Koszty ogółem na koniec marca 2008 roku wyniosły 366,5 mln zł i były wyŝsze o 31,4 mln zł, tj. o 9,4 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty osobowe po 3 miesiącach 2008 r. wyniosły 181,3 mln zł i były wyŝsze o 26,7 mln zł, tj. o 17,3% od kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost kosztów osobowych spowodowany był urynkowieniem płac, w efekcie czego podniesione zostało minimalne wynagrodzenie w Banku. 4 Dochody z wyceny pomniejszone o koszty finansowania. 5 Dochód ALCO (Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami) łącznie z wynikiem na działalności inwestycyjnej. 9

13 Amortyzacja po 3 miesiącach 2008 r. wyniosła 33,3 mln zł i była niŝsza o 1,3 mln zł, tj. o 3,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Koszty marketingu na koniec marca 2008 roku wyniosły 17,7 mln zł i były wyŝsze o 2,6 mln zł, tj. o 17,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pozostałe koszty na koniec marca 2008 r. wyniosły 134,2 mln zł i były wyŝsze o 3,4 mln zł, tj. o 2,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost kosztów był głównie spowodowany prowadzeniem projektów strategicznych zmierzających do dalszego udoskonalenia procesów oraz optymalizacji struktur sprzedaŝy. Saldo odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i rezerw na zobowiązania pozabilansowe na koniec marca 2007 r. było ujemne (koszty) i wyniosło 0,4 mln zł. W porównywalnym okresie roku ubiegłego saldo odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i rezerw na zobowiązania pozabilansowe było dodatnie i wyniosło 6,3 mln zł. Wynik finansowy brutto uzyskany na koniec marca 2008 r. wyniósł 214,3 mln zł wobec 209,4 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Wynik finansowy netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 173,7 mln zł i był o 6,3 mln zł, tj. o 3,7% wyŝszy w stosunku do I kwartału 2007 r. 2. Jakość portfela kredytowego Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Bank szacuje odpis aktualizujący wartość aktywów, w stosunku do których stwierdzono utratę wartości, odpis na poniesione nieujawnione straty oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe. Kwota odpisu aktualizującego jest wyliczana jako róŝnica pomiędzy sumą zdyskontowanych efektywną stopą przewidywanych przyszłych przepływów pienięŝnych, a wartością bieŝącą naleŝności (lub ekwiwalentem zobowiązania). Kwota poniesionych lecz nie ujawnionych strat kredytowych (IBNR) jest wyliczana przy zastosowaniu modeli statystycznych w oparciu o kwotę zaangaŝowań, co do których nie stwierdzono utraty wartości w oparciu o prawdopodobieństwo niewypłacalności (probability of default), szacowany okres pomiędzy zaistnieniem okoliczności warunkujących powstanie straty (emergence period) rozumianej jako utrata zdolności do spłaty zobowiązań oraz powzięciem wiedzy o takiej sytuacji przez Bank oraz oczekiwanej straty (loss given default). Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Bank nie posiada rezerw o charakterze ogólnym. 10

14 Jakość portfela kredytowego ING Banku Śląskiego wg IAS/IFRS prezentuje poniŝsza tabela (mln zł) ZaangaŜowanie ogółem Rezerwy ogółem Współczynnik pokrycia portfela ogółem (%) 3,1% 3,4% 5,2% Działalność korporacyjna portfel niezagroŝony utratą wartości portfel zagroŝony utratą wartości Odpisy na utratę wartości IBNR Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Współczynnik pokrycia portfela zagroŝonego utratą wartości (%) 93,4% 96,7% 92,8% Działalność detaliczna portfel niezagroŝony utratą wartości portfel zagroŝony utratą wartości Odpisy na utratę wartości IBNR Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Współczynnik pokrycia portfela zagroŝonego utratą wartości (%) 69,1% 69,0% 76,4% Udział portfela zagroŝonego utratą wartości (%) 2,88% 2,97% 5,06% IV. Podstawowe dane o emitencie 1. Dane informacyjne o Banku i Grupie Kapitałowej ING Bank Śląski S.A. ( Spółka dominująca, Jednostka dominująca, Bank ) z siedzibą Centrali w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Podmiotem uprawnionym do badania jest Ernst & Young Audit Spółka z o.o. Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Kapitał akcyjny ING Banku Śląskiego S.A. wynosi zł i dzieli się na sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł kaŝda. Akcje Banku są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. ING Bank Śląski S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. 11

15 GRUPA KAPITAŁOWA ING BANK ŚLĄSKI S.A. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA JEDNOSTKI ZALEśNE ING SECURITIES S.A. 100% 20% ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.. JEDNOSTKA STOWARZYSZONA ING BANK HIPOTECZNY S.A. 100% ING BSK DEVELOPMENT SP. Z. O.O. 100% CENTRUM BANKU ŚLĄSKIEGO SP. Z O.O. w likwidacji 100% SOLVER SP. Z O.O. osiadanego kaitał1100% u 100% 82,3% 1 11zakładowego ING Bank Śląski S.A. jest spółką zaleŝną od ING Bank NV, który posiada 75% udziału w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego oraz 75% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 2. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w wersji zatwierdzonej przez Komisję Europejską obowiązującymi na dzień sprawozdawczy tj. 31 marca 2008 r., a w zakresie nieuregulowanym powyŝszymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744). Skonsolidowany bilans oraz rachunek zysków i strat na dzień r. wraz z porównywalnymi danymi finansowymi został sporządzony przy zastosowaniu takich samych zasad rachunkowości dla kaŝdego z okresów. Prezentowany raport za I kwartał 2008 r. spełnia wymogi Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w tym takŝe Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 34 odnoszącego się do śródrocznych raportów finansowych. Raport został przygotowany w wersji skróconej. 12

16 W niniejszym sprawozdaniu finansowym zastosowano takie same zasady rachunkowości, jakie zastosowano przy sporządzaniu rocznego pełnego sprawozdania finansowego za 2007 r. Szczegółowe zasady rachunkowości zostały przedstawione w raporcie rocznym za 2007 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzane w złotych polskich w zaokrągleniu do tysiąca złotych (chyba, Ŝe zaznaczono inaczej). 3. Porównywalność danych finansowych W sporządzonym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 marca 2008 roku sprawozdaniu finansowym Bank dokonał zmian w sposobie prezentacji niektórych pozycji rachunku zysków i strat w porównaniu ze sprawozdaniem za okres od stycznia 2007 roku do 31 marca 2007 roku. Z pozycji Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat przeniesiono do Wyniku z tytułu prowizji marŝe transakcyjne na pochodnych instrumentach walutowych zawieranych z klientami korporacyjnymi. Bank przeprowadził szczegółową analizę treści ekonomicznej poszczególnych pozycji prezentowanych w sprawozdaniu za I kwartał 2007 r. w Pozostałych przychodach/kosztach operacyjnych i dokonał jednoznacznego ich podziału ze względu na charakter na typowo przychodowe i kosztowe. Z pozycji Pozostałe przychody i koszty operacyjne koszty związane z bezpośrednim utrzymaniem nieruchomości innych niŝ inwestycyjne zostały przeniesione do kosztów działania. Niewielka zmiana została równieŝ przeprowadzona w odniesieniu do pozycji Odpisy na utratę wartości i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe, z której zostały wyłączone elementy dotyczące wycen nieruchomości własnych, i przeniesione do nowo utworzonej kategorii w pozycji Pozostałe koszty. W sporządzonym na dzień r. sprawozdaniu finansowym Bank dokonał zmiany w stosunku do sprawozdania na r. w sposobie prezentacji w bilansie gotówki powierzonej outsourcerowi (zewnętrzna firma zarządzająca na zlecenie obiegiem gotówki będącej w posiadaniu Banku). Zmiana polegała na przeniesieniu z pozycji Kredyty i poŝyczki udzielone klientom do pozycji Kasa, środki w Banku Centralnym. Za powyŝszą zmianą przemawia fakt, Ŝe pomimo, iŝ zgodnie z warunkami umowy ryzyko w całości przenoszone jest na outsourcera to faktycznie Bank zachowuje kontrolę nad składnikami aktywów. Wspomniana zmiana dotyczy takŝe prezentacji środków pienięŝnych w rachunku przepływów pienięŝnych. Na dzień r. wyodrębniono w aktywach i pasywach bilansu pozycję Pochodne instrumenty zabezpieczające, w której zaprezentowano wycenę bilansową instrumentów pochodnych zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej i dokonano przesunięcia odpowiednich kwot z pozycji Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Następstwem wspomnianej zmiany w bilansie była zmiana w rachunku przepływów pienięŝnych. Polegała ona na przesunięciu odpowiednich kwot z pozycji Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat do pozycji Zmiana stanu innych aktywów oraz z pozycji Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat do pozycji Zmiana stanu innych zobowiązań. Dodatkowo w sprawozdaniu na dzień r. w stosunku do sprawozdania na r. Bank dokonał zmiany prezentacji krótkiej pozycji księgowej na papierach dłuŝnych przeznaczonych do obrotu. Poprzednio, krótka pozycja księgowa na papierach dłuŝnych przeznaczonych do obrotu 13

17 była prezentowana netto, tzn. pomniejszała kwotę papierów dłuŝnych przeznaczonych do obrotu. Według zmienionej zasady prezentacji krótka pozycja na papierach wartościowych przeznaczonych do obrotu prezentowana jest brutto tj. w zobowiązaniach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Zmiana prezentacji krótkiej pozycji księgowej na papierach dłuŝnych przeznaczonych do obrotu nie wpływa na wynik finansowy Banku, natomiast powoduje zwiększenie sumy bilansowej Banku o kwotę krótkiej pozycji. W sporządzonym na dzień r. sprawozdaniu finansowym w porównaniu do sprawozdania na r. Bank dokonał zmiany w sposobie prezentacji w notach bilansowych inwestycyjnych lokat terminowych (ILT). Zmiana polegała na przeniesieniu odpowiednich kwot z pozycji Zobowiązania wobec innych niŝ banki podmiotów sektora finansowego depozyty terminowe do pozycji Zobowiązania wobec podmiotów sektora niefinansowego depozyty gospodarstw domowych depozyty terminowe. Bilans na dzień r. oraz rachunek przepływów pienięŝnych za I kwartał 2007 r. zostały przekształcone w celu zapewnienia porównywalności. 14

18 4. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego tys. zł tys. EUR Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji Wynik na działalności podstawowej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Przepływy pienięŝne netto Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/eur) 13,35 12,87 3,75 3,29 Wskaźnik rentowności (w %) 24,7 30,8 X X Wskaźnik zwrotu na aktywach (w %) 1,3 1,4 X X Wskaźnik zwrotu z kapitału (w %) 20,0 20,2 X X Wskaźnik udziału kosztów (w %) 63,1 62,3 X X Aktywa razem Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji X X Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/eur) 308,51 299,94 87,50 77,51 Współczynnik wypłacalności (w %) 11,02 13,74 X X Wskaźnik rentowności - stosunek zysku brutto do kosztów ogółem. Wskaźnik zwrotu na aktywach (ROA) - stosunek zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej do średniego stanu aktywów. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) - liczony jako relacja zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej do średniego stanu kapitałów i funduszy własnych. Wskaźnik udziału kosztów (C/I) relacja kosztów ogółem do dochodów z działalności operacyjnej w układzie rodzajowym. Współczynnik wypłacalności - wyraŝający relację między kapitałami i funduszami własnymi netto a aktywami i zobowiązaniami pozabilansowymi z uwzględnieniem wag ryzyka. Dla celów ustalenia podstawowych wielkości w EURO zastosowano następujące kursy: dla pozycji bilansowych 3,5258 zł, kurs NBP z dnia r., 3,8695 kurs NBP z dnia r., dla pozycji rachunku zysków i strat na ,5574 zł, kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca I kwartału 2008 r., 3,9063 kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca I kwartału 2007 r. 15

19 5. Cena akcji ING Banku Śląskiego S.A. w p u n k t a c h C e n a a k c j i I N G B a n k u Ś lą s k i e g o w I k w r o k u w z ł g r u s t y l u t m a r W IG - B a n k i IN G B a n k Ś lą s k i Ratingi W dniu 11 kwietnia 2007 roku agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd. poinformowała Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. o podwyŝszeniu ratingu indywidualnego z C/D do C oraz ratingu krótkoterminowego z F1 do F1+. Jednocześnie agencja potwierdziła pozostałe ratingi Banku: rating podmiotu (Issuer Default Rating IDR) AA- i rating wsparcia 1. Perspektywa ratingu IDR jest stabilna. PodwyŜszenie ratingu Banku wynika z poprawiającej się jakości aktywów, niskiego profilu ryzyka i silnej bazy kapitałowej Banku. Rating indywidualny stanowi międzynarodowe porównanie, oceniające w jaki sposób Bank byłby postrzegany gdyby traktować go jako podmiot niezaleŝny (pozbawiony zewnętrznego wsparcia). Rating indywidualny na poziomie C odzwierciedla dobrą sytuację Banku. Rating krótkoterminowy na poziomie F1+ oznacza wiarygodność kredytową najwyŝszej jakości. Jest wskazaniem najsilniejszej zdolności do terminowej obsługi zobowiązań finansowych; z dodanym znakiem + oznacza wyjątkowo silną zdolność kredytową. Ponadto Bank posiada ocenę wiarygodności finansowej wystawioną przez Moody s Investors Service Ltd.: Depozyty długoterminowe w walucie obcej A2 Depozyty długoterminowe w walucie krajowej A1 Depozyty krótkoterminowe P-1 Siła finansowa Banku D+ Perspektywa ratingów depozytów długoterminowych i krótkoterminowych Stabilna 16

20 7. Inne informacje Zatrudnienie Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wynosiło odpowiednio: osób, co stanowiło 8 008,8 etatów, osoby, co stanowiło 7 842,1 etatów, osoby, co stanowiło 7 354,7 etatów. Liczba oddziałów, bankomatów Według stanu na dzień r. Bank prowadził działalność operacyjną poprzez sieć 329 oddziałów, analogicznie jak na koniec grudnia 2007 r. Ponadto według stanu na koniec marca 2008 r. działalność prowadziło 86 placówek partnerskich, bazujących na modelu franczyzy (na koniec marca 2007 r. działało 20 placówek partnerskich). Według stanu na dzień r. Bank posiadał sieć 646 bankomatów wobec 630 bankomatów na koniec grudnia 2007 r. Na koniec marca 2008 r. Bank posiadał równieŝ sieć 166 wpłatomatów, dostępnych dla klientów, z czego 85 zainstalowanych było w placówkach partnerskich. 17

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za IV kwartałł r 2007 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU Warszawa, 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Warszawa, listopad 2011 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Warszawa, 19 sierpnia 2011 roku Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku WYBRANE DANE FINANSOWE 4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 5 BILANS 6 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skrócony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2012 do 31.12.2011 do 31.12.2012 do 31.12.2011 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo