Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A."

Transkrypt

1 Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Raiffeisen Bank Polska S.A. ( Bank ) usług związanych z prowadzeniem rachunków bankowych na rzecz jego Klientów zakwalifikowanych przez Bank do segmentu Małych Przedsiębiorstw oraz określa warunki obsługi Kart Debetowych na podstawie Umowy Karty. 2. Raiffeisen Bank Polska S.A. otwiera i prowadzi rachunki bieżące wyłącznie w walucie PLN oraz rachunki pomocnicze, lokacyjne oraz rachunki lokat terminowych w walucie polskiej oraz walutach wymienialnych na zasadach określonych w Umowie Rachunku i niniejszym Regulaminie. 3. Posiadaczami rachunków mogą być przedsiębiorcy posiadający status dewizowy Rezydenta, w szczególności osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, spółki prawa handlowego (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), spółki prawa cywilnego, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz posiadające zdolność prawną, organizacje społeczne, zawodowe, stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe. 4. O otwarcie rachunku/ów mogą wnioskować podmioty, których wysokość deklarowanych obrotów rocznych nie przekracza maksymalnej kwoty obrotów określonych przez Bank dla Klientów segmentu Małych Przedsiębiorstw, chyba że Bank zaakceptuje wniosek złożony przez podmiot nie deklarujący takich obrotów rocznych. Maksymalna kwota obrotów rocznych dla Klientów segmentu Małych Przedsiębiorstw ogłaszana jest przez Bank na stronie 2 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: 1) Agent rozliczeniowy - Bank lub inny podmiot, z którym Bank zawarł umowę w zakresie wykonywania czynności agenta rozliczeniowego; 2) Akceptant- przedsiębiorca, który zawarł z Agentem Rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu Kart; 3) Autoryzacja - zgoda Banku na dokonanie Transakcji przy użyciu Karty; 4) Bank Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna; 5) Bank korespondent - bank pośredniczący w realizacji rozliczenia bezgotówkowego do innego lub z innego banku zagranicznego lub krajowego; 6) Bankowy Dowód Wpłaty (BDW) druk bankowy, stanowiący dyspozycję dokonania Wpłaty Zamkniętej na Rachunek Wpłat, podpisany przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Klienta; 7) Beneficjent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana w dyspozycji płatniczej jako odbiorca środków pieniężnych; 8) BIC Międzynarodowy kod identyfikujący bank/instytucję w procesie realizacji transakcji finansowych nadawany przez organizację S.W.I.F.T. SCRL; 9) Centrum Obsługi Klienta - komórka organizacyjna Banku prowadząca obsługę Klientów przy wykorzystaniu łączy telefonicznych; 10) Dzień Roboczy - dzień inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym Oddziały prowadzą działalność operacyjną warunkującą wykonanie postanowień niniejszej Umowy; 11) Elektroniczne kanały dostępu kanały dostępu informatycznego umożliwiające wykonywanie dyspozycji lub uzyskanie informacji dotyczących rachunku/ów za pomocą urządzeń teleinformatycznych; 12) EOG Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Lichtenstein i Norwegię; 13) Firma transportowa - wyspecjalizowany podmiot ochrony mienia upoważniony przez Bank do konwojowania i ochrony pakietów z Wpłatami Zamkniętymi; 14) Godzina Graniczna - godzina w Dniu Roboczym ustalona dla poszczególnych dyspozycji płatniczych prezentowana w tabeli Zasady realizacji dyspozycji dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostępnej w Oddziałach Banku i na stronie internetowej Banku; 15) IBAN Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego składający się z dwuliterowego kodu kraju, dwóch cyfr tak zwanej sumy kontrolnej i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku. Suma kontrolna wraz z numerem rachunku stanowi Podstawowy Numer Rachunku Bankowego - NRB. Długość numeru rachunku jest zależna od poszczególnych krajów, które wdrożyły standard. W Polsce stosuje się 28-mio znakowy numer IBAN. Rachunek w standardzie IBAN służy do rozliczeń w obrocie krajowym i międzynarodowym; 16) Indywidualny limit wydatków gotówkowych dzienny limit ustalony przez Posiadacza określający ilość oraz kwotę w złotych polskich do wysokości której mogą być dokonywane Transakcje wypłaty gotówki przy użyciu Karty; 17) Indywidualny limit wydatków bezgotówkowych dzienny limit ustalony przez Posiadacza określający kwotę w złotych polskich do wysokości której mogą być dokonywane Transakcje bezgotówkowe przy użyciu każdej Karty; 18) Karta - karta debetowa wydawana Użytkownikowi na wniosek Posiadacza Karty 19) Karta Wzorów Podpisów (KWP) dokument wskazujący osoby uprawnione do dysponowania Rachunkiem/ami i służący do ewidencji wzorów ich podpisów w Banku; 20) Klient przedsiębiorca będący posiadaczem lub wnioskujący o otwarcie rachunku dla Małych Przedsiębiorstw, w tym o przechowywanie depozytów, o Kartę debetową, o świadczenie usług za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu i o realizację transakcji wymiany walut; 21) Kraj trzeci Państwo nie będące państwem członkowskim Unii Europejskiej; 22) Liczarnia - zewnętrzny podmiot wyspecjalizowany w przeliczaniu gotówki, wskazany i upoważniony przez Bank do obsługi Wpłat Zamkniętych; 23) MasterCard - MasterCard Worldwide. Międzynarodowa organizacja finansowa zrzeszająca Banki wydające karty płatnicze ze znakiem Mastercard i/lub Maestro; 24) Numer PIN - osobisty kod identyfikacyjny właściwy dla danej Karty, służący do elektronicznej identyfikacji Użytkownika podczas dokonywania wypłat gotówki w bankomatach i realizowania Transakcji w punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji Numeru PIN; 1

2 25) Oddział jednostka organizacyjna Banku, prowadząca bezpośrednią obsługę Klienta; 26) Okres rozliczeniowy okres jednego miesiąca kalendarzowego liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego; 27) Pakiet- zestaw produktów i usług bankowych oferowany w ramach jednej umowy, przyporządkowany do określonej oferty produktowej wskazanej w Tabeli, w skład Pakietu wchodzą: Rachunek bieżący, Karta Debetowa, Centrum Telefoniczne, system bankowości internetowej, system bankowości mobilnej Mobilny Bank; 28) Pełnomocnik osoba, która posiada pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem/ami; 29) Posiadacz Karty przedsiębiorca, który zawarł z Bankiem Umowę Karty; 30) Prawo bankowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe tekst jednolity Dz. U. nr 72, poz. 665 z 2002r. (z późniejszymi zmianami) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi; 31) Protokół Różnic dokument sporządzony przez Bank lub Liczarnię, mający na celu potwierdzenie niedoboru, nadwyżki lub falsyfikatu we Wpłacie Zamkniętej; 32) Rachunek Rachunek bieżący (otwierany w złotych polskich jako pierwszy Rachunek Klienta w ramach Pakietu), Rachunek pomocniczy, Rachunek lokacyjny, Rachunek lokaty terminowej w złotych i walutach wymienialnych (otwierane na wniosek Klienta na warunkach określonych we Wniosku/Umowie oraz niniejszym Regulaminie); 33) Regulamin niniejszy regulamin; 34) Rezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce oraz osoba prawna mająca siedzibę w Polsce, a także inny podmiot mający siedzibę w Polsce, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w Polsce oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów; 35) R-Online Jeden z systemów bankowości internetowej Banku dostępnych dla klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw; 36) SORBNET system prowadzony przez Narodowy Bank Polski, w którym dokonywane są rozrachunki międzybankowe w czasie rzeczywistym, w polskich złotych. Bank realizuje wszystkie dyspozycje płatnicze systemem SORBNET w przypadku gdy kwota dyspozycji płatniczej jest równa lub przekracza 1 mln polskich złotych oraz realizuje na życzenie Klienta dyspozycje płatnicze, jeżeli kwota przelewu jest poniżej 1 mln polskich złotych. Systemem SORBNET nie są realizowane dyspozycje płatnicze realizowane na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz organów podatkowych; 37) Tabela Tabela opłat, oprocentowania i prowizji w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw; 38) Tabela Kursów Tabela kursów walut obowiązująca w Banku; 39) Technologia zbliżeniowa technologia umożliwiająca dokonywanie Kartami Transakcji zbliżeniowych; 40) Transakcja - płatność za nabywane towary, usługi lub wypłata gotówki, dokonana przy użyciu Karty; 41) Trezor nocny (wrzutnia nocna)/szafa transferowa - urządzenie techniczne przeznaczone do przyjmowania Wpłat Zamkniętych 42) Umowa Karty umowa pomiędzy Klientem a Bankiem o wykonywanie rozliczeń operacji dokonanych przy użyciu Karty; 43) Umowa Rachunku - umowa zawarta pomiędzy Klientem a Bankiem o wykonywanie usług płatniczych; 44) Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych - ustawa z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych, z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 169, poz. 1385) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi; 45) Ustawa o Usługach Płatniczych ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o Usługach Płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, ze zm.) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy; 46) Użytkownik - osoba fizyczna, której imię i nazwisko są umieszczone na Karcie przyznanej przez Bank na wniosek Posiadacza Karty; 47) VISA - VISA Europe oraz VISA Inc. międzynarodowa organizacja finansowa zrzeszająca banki wydające karty płatnicze ze znakiem VISA; 48) Wartości pieniężne krajowe i/lub zagraniczne znaki pieniężne będące prawnym środkiem płatniczym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajach; 49) Wniosek/Umowa - multiproduktowy wniosek o otwarcie i prowadzenie Rachunku dla Małych Przedsiębiorstw (w tym przechowywania depozytów), Kartę debetową, świadczenie usług za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu i realizację transakcji wymiany walut; 50) Wpłata Zamknięta wpłata Klienta zawierająca wartości pieniężne zapakowane w bezpieczną kopertę (opakowanie/pakiet) oznaczoną indywidualnym numerem, której otwarcie nie jest możliwe bez naruszenia zewnętrznej powłoki opakowania; 51) Załącznik nr 1 załącznik do Wniosku/Umowy, Aneksu zawierający dane osobowe osób upoważnionych do dysponowania Rachunkiem oraz określający ich zakres uprawnień; 52) Zablokowanie Karty - czasowe uniemożliwienie Posiadaczowi korzystania z Karty; 53) Zastrzeżenie Karty stałe i nieodwołalne uniemożliwienie Posiadaczowi korzystanie z Karty; 54) Zlecenie płatnicze oświadczenie Klienta lub odbiorcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej; 55) Zlecenie stałe dyspozycja polecenia przelewu określonej kwoty środków pieniężnych wykonywane przez Bank w regularnych odstępach czasowych na podstawie pojedynczego zlecenia złożonego przez Klienta. Rozdział 1 Rachunki i Karty postanowienia ogólne 3 1. Rachunkiem podstawowym jest rachunek bieżący, prowadzony w złotych polskich i oferowany jest jako obowiązkowy element Pakietu. 2. Rachunek pomocniczy i lokacyjny otwierany jest na wniosek Klienta. Wymienione Rachunki nie są obowiązkowymi składnikami Pakietu. 3. Rachunek bieżący w złotych oraz Rachunki pomocnicze w złotych i walutach wymienialnych służą do przechowywania środków pieniężnych Klienta oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. 4. Rachunki lokacyjne w złotych i walutach wymienialnych służą do przechowywania środków pieniężnych Klienta. 5. Rachunki lokat terminowych w złotych i w walutach wymienialnych służą do przechowywania środków pieniężnych Klienta i przekazywania ich po upływie terminu lokaty na rachunek bieżący lub pomocniczy Klienta w Banku. 6. Rachunek wspólny służy do przechowywania środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń dla kilku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą albo kilku jednostek samorządu terytorialnego. 7. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, handlowa spółka osobowa z udziałem osób fizycznych albo wspólnicy spółki cywilnej prowadzący wspólnie działalność gospodarczą, Klient zobowiązuje się, że na wszystkich Rachunkach (w tym Rachunkach lokat terminowych) będą gromadzone wyłącznie środki pieniężne związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klienta. 2

3 4 Rodzaje oferowanych Rachunków i Kart, wysokość pobieranych opłat i prowizji oraz stosowane stawki oprocentowania określone są w Tabeli Karty służą do realizowania płatności bezgotówkowych za towary i usługi oraz wypłat gotówki w punktach oznaczonych symbolem VISA lub MasterCard na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami jak również do realizowania Transakcji na odległość poprzez Internet, telefon, pocztę. 2. Bank oferuje dwa rodzaje Kart: VISA Business Debit do Rachunku w PLN oraz MasterCard Business do Rachunku w EUR. 3. Karta jest własnością Banku. W przypadku rozwiązania Umowy Karty przez jedną ze stron lub po upływie terminu jej ważności Karta powinna zostać trwale zniszczona w sposób uniemożliwiający korzystanie z niej. Karta na każde żądanie Banku winna być zwrócona do Banku. 6 W trakcie wykonywania Umowy Rachunku i Umowy Karty Klient zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie informować Bank o wszelkich zmianach jego danych. Rozdział 2 Zawarcie Umowy Rachunku i Umowy Karty 7 1. Bank otwiera rachunek bankowy na podstawie zaakceptowanego przez Bank Wniosku/Umowy Klienta lub Aneksu do Wniosku/Umowy. 2. Tożsamość osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Klienta w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych Bank stwierdza na podstawie okazanych przez te osoby dokumentów tożsamości. 3. Za datę zawarcia Umowy Rachunku uznaje się datę złożenia podpisów na potwierdzeniu zawarcia Umowy Rachunku przez osoby upoważnione do reprezentowania Banku. 4. Umowa Rachunku zawierana jest na czas nieokreślony. 5. Bank może odmówić otwarcia Rachunku bez podania przyczyny. 6. Bank otwiera i prowadzi Rachunki dla spółek kapitałowych (z o.o., S.A.) w organizacji. Dla osobowych spółek prawa handlowego Bank zawiera Umowę Rachunku po dostarczeniu dokumentów rejestrowych tych spółek. 7. Bank do czasu rejestracji spółki osobowej prawa handlowego może zawrzeć Umowę Rachunku wspólnego ze wspólnikami tej spółki. Po dostarczeniu dokumentów rejestrowych Umowa Rachunku ze wspólnikami zostanie przekształcona w Umowę Rachunku z osobową spółką prawa handlowego z zachowaniem istniejącego numeru Rachunku. 8. Złożenie wniosku o Pakiet może nastąpić poprzez złożenie formularza w Oddziale Banku lub u przedstawiciela Banku bądź poprzez stronę internetową lub za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu o ile Bank udostępnia taką możliwość. 9. Bank dostarcza Klientowi Wniosek/Umowę i/lub potwierdzenie zawarcia Umowy Rachunku bankowego w Oddziale Banku, zwykłą przesyłką pocztową na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny lub drogą mailową na wskazany przez Klienta adres bądź za pośrednictwem kuriera. 10. Dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy Rachunku, jeżeli nie zostały przedstawione przez Klienta w oryginale, a są wymagane, powinny być potwierdzone przez notariusza a) za zgodność z oryginałem, b) w zakresie uprawnienia i własnoręczności podpisu osób upoważnionych do reprezentowania Klienta. 11. Dokumenty urzędowe wystawione za granicą, powinny być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną za zgodność z prawem miejsca wystawienia, chyba że zostały wystawione w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska ratyfikowała odpowiednią umowę międzynarodową zwalniającą Klienta z tego obowiązku. Jeżeli dokumenty zostały wystawione w państwie będącym stroną Konwencji haskiej, powinny być opatrzone klauzulą Apostille, która potwierdza, że dokument jest autentyczny i wystawiony przez uprawniony organ. Jeżeli dokumenty zostały sporządzone w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. 12. Dokumenty prywatne wystawione za granicą powinny być sporządzone lub poświadczone przez notariusza albo polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną Klient ubiegający się o wydanie Karty składa w Banku wypełniony Wniosek/Umowę, Załącznik nr 1 lub Aneks do Wniosku/Umowy. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Klienta. 2. Klient może występować o wydanie kilku Kart do jednego Rachunku, przy czym ponosi w stosunku do Banku pełną odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w wyniku dokonania Transakcji wydanymi na jego wniosek Kartami. 3. Klientowi posiadającemu Rachunki objęte usługą Saldo Netto bądź usługą Zarządzanie Saldami nie przysługuje uprawnienie do otrzymania Karty. 4. Użytkownikiem Karty może być jedynie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Zamówienia nowych Kart w miejsce Kart zastrzeżonych Klient dokonuje na podstawie pisemnego Aneksu lub za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta. 6. Użytkownik może otrzymać tylko jedną Kartę do określonego Rachunku Posiadacza Karty. 7. Karty VISA Business są wydawane wyłącznie do rachunków prowadzonych w złotych polskich (PLN). 8. Karty MasterCard Business wydawane są wyłącznie do rachunków prowadzonych w euro (EUR) Bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych umieszczonych na Wniosku/Umowie, jak również prawo do odmowy wydania Karty/zawarcia Umowy Karty bez podania przyczyny. 2. Bank zawiera z Klientem Umowę Karty po złożeniu przez niego kompletnego Wniosku/Umowy lub Aneksu do Wniosku/Umowy oraz po złożeniu na tych dokumentach podpisów za Bank. 3

4 3. Umowa Karty jest zawierana na czas określony i obowiązuje przez okres wskazany na Karcie. Za miejsce zawarcia Umowy Karty uznaje się siedzibę Banku. 4. Dowód zawarcia Umowy Karty stanowi otrzymany przez Posiadacza Karty, przeznaczony dla niego egzemplarz Wniosku/Umowy lub Aneksu dot. Karty podpisanego przez Bank. 5. Za datę zawarcia Umowy Karty przyjmuje się datę wskazaną na Wniosku/Umowie lub Aneksie dot. Karty podpisanym przez Bank Karta dostarczana jest na krajowy adres wskazany przez Posiadacza we wniosku. 2. Karta przesłana Użytkownikowi nie jest aktywna i nie można przy jej użyciu realizować Transakcji. 3. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty Użytkownik powinien dokonać jej aktywacji, nadania Numeru PIN oraz zobowiązany jest w sposób trwały podpisać Kartę w przewidzianym do tego miejscu, przy czym podpis musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym na Załączniku nr 1. Posiadacz Karty ponosi odpowiedzialność za skutki niezłożenia podpisu na Karcie przez Użytkownika. 4. Użytkownik może dokonać aktywacji karty oraz nadania Numeru PIN za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta lub R-Online. Nadanie PINu, możliwe jest wyłącznie przez osobę, której dane znajdują się na Karcie. 5. Użytkownik może zmienić Numer PIN za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta lub R-Online. 6. Bank dopuszcza możliwość wysyłki Numeru PIN listownie na adres określony w 10 ust. 1 na podstawie dyspozycji Użytkownika. Trzecia dyspozycja o listowną wysyłkę Numeru PIN powoduje Zastrzeżenie Karty Karta wznawiana jest na kolejny okres obowiązywania pod warunkiem ze Karta została aktywowana, nie jest Zablokowana ani Zastrzeżona oraz jeśli na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności Karty Posiadacz Karty nie zawiadomi Banku o rezygnacji ze wznowienia Karty lub z jej dalszego użytkowania. 2. Karta wznowiona dostarczana jest Użytkownikowi, na adres określony w 10 ust. 1 posiadany. Numer PIN do Karty wznowionej pozostaje bez zmian. 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany Numeru PIN do Karty wznawianej, o czym poinformuje Użytkownika. 4. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty wznowionej Użytkownik powinien dokonać jej aktywacji. Rozdział 3 Zasady dysponowania Rachunkiem/ami na podstawie Karty Wzorów Podpisów Klient i osoby przez niego umocowane zobowiązani są do złożenia wzoru podpisu na KWP w obecności pracownika Banku. 2. W przypadku niewskazania przez Klienta określonego Rachunku, KWP obowiązuje do wszystkich Rachunków prowadzonych przez Bank na rzecz tego Klienta. 3. Na KWP zamieszczane są informacje pozwalające na identyfikację Klienta oraz osób upoważnionych do dysponowania jego Rachunkiem/ami, zgodnie z oznaczoną grupą umocowania. 4. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia KWP szczególnie, gdy grupa umocowania osób uprawnionych nie będzie zgodna z udostępnianymi przez Bank. 5. Podpisy złożone na KWP przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta mogą służyć jako wzory do badania zgodności podpisów w zakresie składanych przez Klienta dyspozycji w odniesieniu do posiadanych przez niego produktów w Banku. 6. KWP obowiązuje do czasu pisemnego jej odwołania lub zmiany przez osoby uprawnione do reprezentowania Klienta, przy czym Bank zastrzega sobie prawo realizacji dyspozycji na podstawie istniejącej KWP najpóźniej do końca dnia bieżącego, w którym wpłynęła dyspozycja anulowania lub zmiany tej KWP i do tego czasu nie ponosi odpowiedzialności za wykonane transakcje na podstawie istniejącej KWP W przypadku utraty uprawnień do dysponowania Rachunkiem przez osobę/y wymienione w KWP Klient zobowiązany jest dokonać aktualizacji danych, osób uprawnionych do dysponowania Rachunkiem. 2. W przypadku niezawiadomienia Banku o zmianie reprezentacji Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą z tego tytułu Klient zobowiązany jest złożyć w Banku wzór podpisu na KWP w następujących przypadkach: a) Wnioskowania przez Klienta o pierwszy Rachunek w Banku, b) Wnioskowania przez Klienta o kolejny Rachunek w Banku, jeżeli poprzednia KWP obowiązywała tylko do określonego/ych Rachunku/ów, c) Ustanowienia przez Klienta pełnomocnika ogólnego do dysponowania Rachunkiem/ami, d) Ustanowienia przez Klienta kolejnej osoby, która ma być upoważniona do dysponowania Rachunkiem/ami. 2. Bank dokonuje wymiany KWP w przypadku zgłoszenia przez Klienta wniosku o: a) Anulowanie dotychczasowej KWP, b) Zmianę osób upoważnionych do dysponowania Rachunkiem/ami, c) Zmianę kategorii umocowania poszczególnych osób lub umocowania ich do innych Rachunków, d) Zmianę wzoru podpisu/ów osób upoważnionych do dysponowania Rachunkiem/ami, e) Zmianę osób umocowanych do reprezentowania Klienta, f) Zmianę danych zawartych w KWP, takich jak: nazwa firmy, imię i nazwisko osoby upoważnionej, g) Dodanie, usunięcie lub zmianę stempla firmowego Wszystkie dyspozycje Klienta składane w placówce Banku powinny być podpisane zgodnie ze złożonymi wzorami podpisów na KWP oraz opatrzone odbitką stempla firmowego zgodnego ze wzorem złożonym na KWP pod rygorem niewykonania dyspozycji przez Bank. O odmowie wykonania dyspozycji Bank niezwłocznie powiadamia Klienta. 4

5 2. Używanie faksymile na dokumencie zamiast własnoręcznego podpisu jest zabronione. Jeżeli jednak Bank wykona dyspozycję, na której osoba upoważniona postawiła faksymile zamiast własnoręcznego podpisu, Klient jest związany taką dyspozycją. Rozdział 4 Pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkiem/ami Klient może ustanowić dowolną ilość Pełnomocników uprawnionych do dysponowania Rachunkiem/ami. 2. Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Pełnomocnictwo może być stałe lub jednorazowe. 4. W przypadku pełnomocnictwa stałego wymagane jest złożenie przez pełnomocnika wzoru podpisu na KWP, w przeciwnym razie Bank może odmówić realizacji dyspozycji złożonych przez takiego Pełnomocnika. 5. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, chyba że Klient pisemnie upoważni Pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw Pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem może być udzielone przez Klienta bezpośrednio w jednostce Banku prowadzącej jego Rachunek: a) na formularzu obowiązującym w Banku lub na Załączniku nr 1 - dla skuteczności pełnomocnictwa niezbędne jest złożenie przez Klienta podpisów na wymienionych powyżej formularzach w obecności przedstawiciela Banku, b) przez złożenie stosownej dyspozycji, upoważniającej pełnomocnika do jednorazowego dokonania konkretnej/nych czynności na Rachunku, podpisanej przez Klienta i pełnomocnika w obecności przedstawiciela Banku. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem może być udzielone poza jednostką Banku prowadzącą jego Rachunek: a) u przedstawiciela Banku na formularzu obowiązującym w Banku dla skuteczności pełnomocnictwa niezbędne jest złożenie przez Klienta i pełnomocnika wzoru podpisu na wymieniowym powyżej formularzu w obecności przedstawiciela Banku, b) w formie aktu notarialnego, c) w formie pisemnej z podpisem Klienta potwierdzonym notarialnie. 3. Pełnomocnictwo udzielane innemu przedsiębiorcy na zabezpieczenie wierzytelności tego przedsiębiorcy ustanawiane jest w formie pisemnej. 4. Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane: a) Dane mocodawcy (dane podmiotu oraz określenie reprezentacji), b) Imię i nazwisko Pełnomocnika, c) Cechy dowodu tożsamości Pełnomocnika, d) Numer PESEL Pełnomonika, e) Zakres pełnomocnictwa (szczegółowe określenie do jakich konkretnie czynności umocowany jest Pełnomocnik), f) Datę i nazwę miejscowości, w którym zostało sporządzone, g) Podpisy za Klienta tj. podpisy reprezentacji zgodne z aktualnym wzorem podpisu złożonym na KWP w Banku. 5. O odmowie przyjęcia pełnomocnictwa Bank niezwłocznie informuje Klienta. 6. Pełnomocnictwo może być zmienione lub odwołane przez Klienta na podstawie jego pisemnej dyspozycji, przy czym Bank zastrzega sobie prawo do realizacji dyspozycji najpóźniej do końca dnia bieżącego, w którym wpłynęła dyspozycja zmiany lub odwołania pełnomocnictwa i do tego czasu nie ponosi odpowiedzialności za wykonane transakcje na podstawie istniejącego pełnomocnictwa. 7. W przypadku, gdy pełnomocnik posiadał dostępy do Elektronicznych kanałów dostępu, Karty debetowej lub innych usług, Klient zobowiązany jest dokonać blokady użytkownika poprzez złożenie stosownych dyspozycji pisemnie lub telefonicznie. 18 Pełnomocnictwo wygasa wskutek: a) rozwiązania Umowy Rachunku, b) upływu terminu na jaki zostało udzielone, c) wykonania czynności do której pełnomocnictwo zostało udzielone, d) odwołania, e) śmierci Pełnomocnika lub mocodawcy. Rozdział 5 Posługiwanie się Kartą Kartą może posługiwać się wyłącznie Użytkownik. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia Karty osobom trzecim. 3. Karta powinna być używana zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami polskiego prawa, w szczególności prawa dewizowego Użytkownik może dokonywać Transakcji: a) w oddziałach banków ze znakiem VISA lub MasterCard, w zależności od rodzaju Karty, b) w bankomatach ze znakiem VISA lub MasterCard, w zależności od rodzaju Karty, c) w punktach handlowo-usługowych ze znakiem VISA lub MasterCard, w zależności od rodzaju Karty, d) za pośrednictwem telefonu, Internetu, poczty, faksu. 2. Użytkownik nie może używać Karty niezgodnie z przepisami prawa, w szczególności nie może dokonywać zakupów towarów lub usług zakazanych przez prawo w miejscu dokonywania Transakcji. 5

6 21 1. Akceptacja Transakcji dokonanej przy użyciu Karty następuje poprzez: a) wprowadzenie Numeru PIN w przypadku realizacji wypłaty gotówki w bankomacie oraz w przypadku realizacji Transakcji w punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji Numeru PIN, lub b) okazanie Karty i złożenie przez Użytkownika podpisu na dowodzie dokonania Transakcji wystawionym przez punkt akceptujący Karty, lub c) podanie numeru Karty, imienia i nazwiska Użytkownika, kodu CVV2/CVC2 Karty oraz daty ważności Karty przy Transakcjach realizowanych za pośrednictwem telefonu, poczty lub Internetu, lub d) zbliżenie Karty MasterCard Business do czytnika zbliżeniowego w przypadku Transakcji do kwoty 50 PLN zrealizowanej u Akceptantów stosujących technologię zbliżeniową MasterCard PayPass. W przypadku Transakcji zbliżeniowej na kwotę wyższą niż 50 PLN należy wprowadzić Numer PIN, lub e) zbliżenie Karty VISA Business Debit wyposażonej w Technologię zbliżeniową do czytnika w przypadku dokonywania transakcji do kwoty 50 PLN zrealizowanej u Akceptantów stosujących technologię zbliżeniową VISA paywave. 2. Dokonanie akceptacji Transakcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej powoduje, że staje się ona nieodwołalna w rozumieniu art. 51 Ustawy o Usługach Płatniczych. 3. Przed dokonaniem pierwszej Transakcji, o której mowa w ust. 1 punkcie d) i e) wymagane jest dokonanie przynajmniej jednej transakcji w punkcie usługowo-handlowym potwierdzonej numerem PIN. 4. Brak podpisu na dowodzie dokonania Transakcji lub złożenie innego podpisu niż wzór podpisu, o którym mowa w 10 ust. 3 na Karcie, nie zwalnia Posiadacza Karty z odpowiedzialności za zrealizowaną Transakcję. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez punkt handlowo-usługowy oraz za odmowę autoryzacji Transakcji realizowanej w punkcie handlowo-usługowym, w bankomacie lub oddziałach banków, w Internecie z przyczyn niezależnych od Banku Transakcje dokonywane są przez Użytkowników w oparciu o dostępne środki na Rachunku, do którego została wydana Karta oraz przy zachowaniu Indywidualnie ustalanych limitów wydatków gotówkowych i bezgotówkowych. 2. W przypadku, gdy ze względów technicznych dokonano Transakcji bez Autoryzacji Banku, Posiadacz Karty odpowiada za zrealizowaną Transakcję, choćby nie znajdowała pokrycia w środkach dostępnych na Rachunku lub przekraczała Indywidualny limit wydatków gotówkowych lub bezgotówkowych Transakcja dokonana przy użyciu Karty przy wykorzystaniu numeru Karty lub numeru Karty i Numeru PIN ma charakter nieodwołalny i bezwarunkowy. 2. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego Numeru PIN może spowodować Zablokowanie Karty. Rozdział 6 Limity wydatków Karty Użytkownik może dokonywać Transakcji w oparciu o ustalone przez Posiadacza Karty wartości Indywidualnych limitów wydatków gotówkowych i bezgotówkowych. Maksymalne wartości Indywidualnych limitów wydatków gotówkowych i bezgotówkowych podane są we Wniosku. 2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości limitów określonych we wniosku. O zmianie wysokości limitów Bank poinformuje Posiadaczy Kart oraz Użytkowników poprzez umieszczenie informacji w Oddziałach Banku oraz za pośrednictwem systemu bankowości internetowej R- Online. 3. Bank w indywidualnych przypadkach może zaakceptować wyższe Indywidualne limity wydatków gotówkowych i bezgotówkowych. 4. Posiadacz Karty ma możliwość dokonywania zmian Indywidualnych limitów gotówkowych i bezgotówkowych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. 5. Zmiana Limitów indywidualnych, o której mowa w ust. 4. powyżej o ile jest dokonana w Dzień Roboczy do godziny 15:30 obowiązuje od kolejnego dnia kalendarzowego. Zmiana zlecona w dzień wolny od pracy lub w Dzień Roboczy po godzinie 15:30 traktowana jest jak złożona do godziny 15:30 następnego Dnia Roboczego. Rozdział 7 Opłaty i prowizje, zasady oprocentowania oraz warunki ich zmiany Bank pobiera opłaty i prowizje na podstawie Tabeli właściwej dla danego Pakietu. 2. Informacja o aktualnie obowiązujących stopach procentowych, prowizjach i opłatach podana jest w Tabeli dostępnej w Oddziałach, u przedstawicieli Banku oraz na stronach internetowych Banku. 3. Opłaty i prowizje za czynności i usługi bankowe pobierane są przez Bank niezależnie od wysokości pokrycia na Rachunku. W przypadku braku wystarczającej ilości środków na Rachunkach oraz w przypadku powstania zaległości i/lub zadłużenia z tytułu opłat i prowizji z tytułu prowadzenia Rachunku/ów Klienta, Bank po upływie wyznaczonego terminu płatności - upoważniony jest do pokrycia swoich prowizji i opłat z innych rachunków Klienta prowadzonych w Banku, bez odrębnej dyspozycji. Bank zastrzega sobie możliwość potrącenia swoich wierzytelności pieniężnych w stosunku do Klienta, ze środków znajdujących się na Rachunku w razie zaistnienia przesłanek określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W przypadku potrącenia z Rachunku prowadzonego w walucie obcej Bank dokonuje przewalutowania środków według kursów walut obowiązujących w Banku w chwili przewalutowania. 4. Niepobranie przez Bank prowizji lub opłaty w terminie ustalonym w umowie z Klientem lub Regulaminie nie wpływa na prawo Banku do ich pobrania w terminie późniejszym. 6

7 26 W okresie trwania Umowy Rachunku i Umowy Karty Bank zastrzega sobie prawo do zmiany prowizji i opłat określonych w Tabeli, bez konieczności wypowiadania warunków Umowy, w następujących przypadkach: a) zmian wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego co miesiąc przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku urzędowym GUS, b) zmian stopy interwencyjnej NBP dla PLN lub stopy kredytu lombardowego dla PLN, c) zwiększenia jakości oferowanych usług oraz wprowadzenia nowych usług, d) rozszerzenia oferty bądź jej dostosowania do ofert konkurencyjnych, e) wzrostu kosztów obsługi Rachunku i Karty w wyniku zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem Umowy Karty za pośrednictwem firm współpracujących z Bankiem, w tym VISA, MasterCard, First Data Polska S.A. oraz w wyniku wprowadzenia nowych przepisów prawnych wpływających na wzrost kosztów Banku, f) zmian kosztów ponoszonych przez Bank w związku z wykonywaniem czynności i usług bankowych za pośrednictwem podmiotów trzecich lub jakikolwiek przepis prawa powszechnie obowiązującego spowoduje, że zostanie nałożony na Bank obowiązek tworzenia i/lub odprowadzania i/lub utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, opłat wynikających z prowadzenia przez Bank czynności bankowych lub jeżeli będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami dla Banku Środki pieniężne gromadzone na Rachunkach są oprocentowane według stopy procentowej obowiązującej w dniu otwarcia Rachunku zgodnie z obowiązującą w Banku Tabelą. 2. Bank może dokonać zmiany stawek oprocentowania środków na Rachunkach w czasie trwania Umowy Rachunku, bez konieczności wypowiedzenia warunków Umowy Rachunku, jeżeli zmieni się przynajmniej jeden z następujących czynników: a) stopa interwencyjna NBP dla PLN lub stopa kredytu lombardowego dla PLN, b) stopa rezerwy obowiązkowej NBP dla środków w złotych i/lub w walutach wymienialnych, c) rentowność papierów dłużnych Skarbu Państwa, d) stawki LIBOR/EURIBOR lub fixingi stóp procentowych dla waluty, w której Bank prowadzi rachunki walutowe, e) zmiana poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny, f) wzrost kosztów obsługi Rachunku i Karty w wyniku zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem umowy Rachunku za pośrednictwem firm współpracujących z Bankiem oraz w wyniku wprowadzenia nowych przepisów prawnych. 3. Jeżeli jakikolwiek przepis prawa powszechnie obowiązującego w okresie trwania Umowy Rachunku spowoduje, że zostanie nałożony na Bank obowiązek tworzenia i/lub odprowadzania i/lub utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z prowadzenia przez Bank Rachunków, wówczas Bank ma prawo zmienić wysokość oprocentowania i/iub sposób ich naliczania odpowiednio proporcjonalnie do zmian wprowadzanych przez te przepisy prawa. Takie zmiany oprocentowania i/lub sposobu jego naliczania obowiązują od dnia wejścia w życie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, bez konieczności zawierania aneksu i wypowiedzenia Umowy Rachunku. 4. Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunkach, rozpoczyna się w dniu, w którym środki pieniężne są do dyspozycji Klienta na jego Rachunku, a kończy się z upływem dnia poprzedzającego wypłatę lub w dniu poprzedzającym upływ terminu na jaki została zawarta Umowa Rachunku lub umowa lokaty terminowej. 5. Odsetki od środków na Rachunku nalicza się i dopisuje do salda Rachunku, w walucie Rachunku, ostatniego Dnia Roboczego każdego miesiąca, a w przypadku lokat na rachunku lokat terminowych w dniu upływu terminu na jaki została ona zawarta. 6. Do naliczania odsetek a) od salda dodatniego na Rachunkach przyjmuje się, że rok liczy 365 dni i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu, b) od salda ujemnego na Rachunkach przyjmuje się, że rok liczy 360 dni i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. Rozdział 8 Dokonywanie rozliczeń za pomocą Rachunku - postanowienia ogólne Klient może swobodnie dysponować zgromadzonymi na jego Rachunku środkami pieniężnymi z wyjątkiem lokat terminowych, które są płatne na każde żądanie. Ograniczenie dysponowania środkami może wynikać z przepisów prawa lub postanowień Umowy Rachunku albo odrębnej umowy pomiędzy Klientem a Bankiem, w tym ustanowionej blokady. 2. Bank zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości dysponowania przez Klienta środkami zgromadzonymi na Rachunku Klienta w przypadkach przewidzianych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W wykonaniu obowiązków z tej ustawy Bank może zażądać od Klienta dodatkowych ustnych lub pisemnych wyjaśnień lub przedstawienia dokumentów dotyczących transakcji na Rachunku W odniesieniu do przeliczeń walutowych środków pieniężnych na Rachunkach (w tym przewidzianych w Umowie Rachunku, Regulaminie lub innych umowach łączących Bank z Klientem albo w dyspozycjach Klienta) znajduje zastosowanie Tabela Kursów, która jest aktualna na chwilę dokonania danego przeliczenia, chyba że strony ustaliły inny kurs albo przepisy prawa wyznaczają inny kurs. 2. Kurs kupna i sprzedaży waluty obcej zamieszczony w Tabeli Kursów jest ustalany przez Bank na podstawie kwotowań kupna i sprzedaży waluty obcej na rynku międzybankowym, prezentowanych w serwisie informacyjnym Reuters dostępnych na moment ustalania Tabeli Kursów ( Kurs średni międzybankowy ). 3. W przypadku, gdy walutą obcą jest USD, kurs kupna USD ustala się poprzez pomniejszenie Kursu średniego międzybankowego USD/PLN o wartość indeksu marżowego Banku, a kurs sprzedaży USD poprzez powiększenie Kursu średniego międzybankowego USD/PLN o wartość indeksu marżowego Banku. 4. W przypadku, gdy walutą obcą jest waluta inna niż USD, wylicza się Kurs średni międzybankowy dla danej waluty poprzez pomnożenie Kursu średniego międzybankowego USD/PLN przez Kurs średni międzybankowy danej waluty do USD lub podzielenie Kursu średniego międzybankowego USD/PLN przez Kurs średni międzybankowy USD do danej waluty, a następnie w odniesieniu do kursu 7

8 kupna danej waluty pomniejsza się Kurs średni międzybankowy dla tej waluty o wartość indeksu marżowego Banku, a w odniesieniu do kursu sprzedaży danej waluty powiększa się Kurs średni międzybankowy dla danej waluty o wartość indeksu marżowego Banku. 5. Wysokość indeksu marżowego Banku, o którym mowa w ustępach poprzedzających, jest ustalana przez Bank i zależy od podaży oraz popytu na daną walutę na rynku krajowym i zagranicznym, płynności rynku walutowego oraz kosztów Banku związanych z pozyskiwaniem danej waluty. Wartość indeksu marżowego nie może przekraczać 10% danego Kursu średniego międzybankowego. 6. Bank może zmienić powyższe zasady ustalania kursów w przypadku: a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego nakładających na Bank podatki lub inne ciężary publiczno-prawne, proporcjonalnie do zmiany kosztów ponoszonych przez Bank, b) niedostępności serwisu Reuters, c) zawieszenia notowań USD/PLN lub innej waluty w stosunku do USD w serwisie informacyjnym Reuters, d) nadzwyczajnej zmiany sytuacji na rynku walutowym. 7. W przypadku wystąpienia jednej z przesłanek, o których mowa w ustępie poprzednim, indeks marżowy Banku może być zwiększony do wysokości 30%, a Bank może ustalić kurs referencyjny danej waluty na podstawie innego obiektywnego źródła informacji na temat kursów walut na rynku międzybankowym. 8. Tabela Kursów jest publikowana każdym Dniu Roboczym najpóźniej do godziny 09:00 na stronie internetowej Banku. Bank ma prawo do aktualizacji Tabeli Kursów w ciągu Dnia Roboczego w przypadku, gdy zmiana bieżących kwotowań kursu kupna lub sprzedaży danej waluty przez uczestników rynku międzybankowego prezentowanych w serwisie informacyjnym Reuters przekroczy poziom 0,1% w stosunku do kwotowań, które ogłoszono na chwilę ustalenia wcześniejszej Tabeli Kursów. Bank niezwłocznie zamieszcza zaktualizowaną Tabelę Kursów na stronie internetowej Banku. 9. W przypadku transakcji bezgotówkowych stosowana jest obowiązująca w Banku Tabela Dewizowa oraz odpowiednio w przypadku transakcji gotówkowych Tabela Banknotowa. Powyższe Tabele są częścią Tabeli Kursów. 10. W przypadku awarii strony internetowej Banku informacja o aktualnej Tabeli Kursów jest dostępna w Oddziałach Banku. 30 W przypadku przeliczenia z waluty obcej na złote stosuje się kurs kupna tej waluty, a w przypadku przeliczenia ze złotych na walutę obcą kurs sprzedaży tej waluty. Jeżeli przeliczenie następuje z waluty obcej na inną walutę obcą, najpierw dokonuje się przeliczenia pierwszej waluty na złote według kursu kupna tej waluty, a następnie ze złotych na wskazaną walutę według kursu sprzedaży tej waluty. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany waluty, w której prowadzony jest Rachunek Strony wyłączają w całości stosowanie przepisów: działu II Ustawy o Usługach Płatniczych, art , art. 45, art. 46 ust. 2-5 oraz art Ustawy o Usługach Płatniczych, rozdziału 4 działu III Ustawy o Usługach Płatniczych (z wyjątkiem art. 59) do transakcji płatniczych, których nie wymieniono w art. 53 ust.1 Ustawy o Usługach Płatniczych. W przypadku transakcji płatniczych wykonywanych na terytorium jednego lub więcej państw członkowskich (w rozumieniu Ustawy o Usługach Płatniczych) termin, o którym mowa w art. 54 ust 1. Ustawy o Usługach Płatniczych, ustala się na maksymalnie 4 Dni Robocze od dnia otrzymania dyspozycji Klienta przez Bank. 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku o stwierdzonych niezautoryzowanych, niewykonywanych lub nienależycie wykonywanych Zleceniach Płatniczych (w tym Transakcjach),, do których stosuje się przepisy Ustawy o Usługach Płatniczych. Jeżeli Klient nie dokona takiego powiadomienia w terminie sześciu miesięcy od dnia obciążenia Rachunku lub od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, wygasają roszczenia Klienta wobec Banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Zleceniach Płatniczych. Rozdział 9 Dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą Rachunku i Karty Informacja z Godzinami Granicznymi dla Zleceń Płatniczych pod nazwą Zasady realizacji dyspozycji dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostępna jest w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 2. Zlecenie Płatnicze złożona do Banku po Godzinie Granicznej traktowane jest jako otrzymane w następnym Dniu Roboczym. 3. Jeżeli w Zleceniu Płatniczym podano numer rachunku bankowego zleceniodawcy lub beneficjenta zlecenia (odbiorcy środków pieniężnych) niezgodny ze standardami Numeru Rachunku Bankowego (NRB/IBAN), określonymi przez właściwe przepisy prawa lub regulaminy izby rozliczeniowej, albo nie określono wszystkich koniecznych elementów zlecenia, Bank może odmówić wykonania takiego zlecenia albo pobrać za jego wykonanie dodatkową opłatę określoną w Tabeli. W takim przypadku Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezrealizowania Zlecenia Płatniczego albo za opóźnienie w jej realizacji. 4. Szczegółowy opis dyspozycji Zleceń Płatniczych obciążeniowych i uznaniowych prezentowany jest na stronie internetowej Banku. 5. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień oraz innych postanowień Regulaminu, Bank odpowiada za wykonanie dyspozycji Klienta zgodnie z jej treścią. Klient ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z otrzymania przez Bank mylnej, nieprawidłowo złożonej lub wypełnionej dyspozycji, w szczególności konsekwencje wynikające z błędnego lub niepełnego wskazania numeru rachunku bankowego, tytułu dyspozycji, nazwy Klienta albo beneficjenta dyspozycji (odbiorcy środków pieniężnych). 6. W przypadku dyspozycji Zlecenia Płatniczego uznaniowego (w tym polecenia przelewu) oraz Zlecenia Płatniczego obciążeniowego (w tym polecenia zapłaty) podstawą identyfikacji zleceniodawcy oraz beneficjenta zlecenia (odbiorcy środków pieniężnych) jest wyłącznie podany w zleceniu numer rachunku bankowego (tj. unikatowy identyfikator w rozumieniu Ustawy o Usługach Płatniczych). Do należytego wykonania dyspozycji nie jest konieczne, aby Bank dokonywał weryfikacji nazwy zleceniodawcy oraz beneficjenta zlecenia (odbiorcy środków pieniężnych) z podanym w dyspozycji numerem rachunku bankowego. 7. Przy realizacji dyspozycji przelewów zagranicznych uwzględnia się dni wolne od pracy w Banku oraz dni wolne od pracy w kraju, którego waluta przelewu zagranicznego jest walutą narodową. 8. Bank może odmówić przyjęcia do realizacji dyspozycji Klienta dotyczącej rozliczenia bezgotówkowego, jeżeli dyspozycja ta została złożona w formie papierowej i obejmuje usługę rozliczeniową, którą Bank wykonuje jedynie na podstawie dyspozycji złożonych za pomocą określonych 8

9 Elektronicznych kanałów dostępu. Informacje o tym jakie usługi rozliczeniowe mogą być zlecone Bankowi w dyspozycji złożonej w formie papierowej, są dostępne na stronie internetowej Banku. 9. W przypadku gdy Klient złoży dyspozycję, w której zastrzega, że ponosi całość kosztów związanych z jego realizacją (opcja OUR ), lub w której zastrzega, że całość kosztów ponosi beneficjent (opcja BEN ), Bank może zmienić warunki dyspozycji, tak aby część kosztów miał ponosić beneficjent tego zlecenia (opcja SHA ), o ile beneficjent otrzyma pełną kwotę objętą dyspozycją, a Klient z powodu powyższej zmiany nie poniesie dodatkowych kosztów. 10. W przypadku wpłaty gotówkowej, wypłaty gotówkowej albo zlecenia płatniczego Bank dokonuje uznania albo obciążenia Rachunku, którego numer został wskazany w dyspozycji, niezależnie od tego, czy waluta podana w dyspozycji i waluta Rachunku są ze sobą zgodne. Jeżeli waluta podana w dyspozycji i waluta Rachunku są ze sobą niezgodne, przeliczenie waluty następuje według kursu obowiązującego w Banku w chwili dokonania księgowania Podstawą przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych są pisemne dyspozycje wystawione przez Klienta w formie przewidzianej dla dowodów księgowych w przepisach określających jednolite zasady rachunkowości bankowej z zastrzeżeniem dyspozycji w formie elektronicznej i telefonicznej, o których mowa w 35 ust 4 i W związku z obowiązkiem przekazywania przez Bank danych w zakresie niezbędnym do sporządzania przez NBP bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, Klient w poleceniu rozliczeniowym zobowiązany jest każdorazowo do podawania tytułu płatności dokonywanej w obrocie dewizowym oraz do udzielania Bankowi informacji o dokonywanym za pośrednictwem Banku obrocie dewizowym, w szczególności informacji dotyczących przeznaczenia środków pieniężnych będących przedmiotem takiego obrotu Wpłaty na Rachunek mogą być dokonywane w formie: a) gotówkowej w kasie Banku, do Trezora/szafy transferowej, w urzędach pocztowych lub poprzez złożenie czeku innego banku do inkasa, b) bezgotówkowej przelewem z innego rachunku w Banku lub z innego banku zarówno krajowego jak i zagranicznego. 2. Klient może dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku: a) w dniu uznania Rachunku Klienta w Banku w przypadku uznania Rachunku kwotą przelewu w PLN, b) w dniu uznania rachunku Klienta w Banku w przypadku uznania rachunku z tytułu wpłaty gotówkowej z wyłączeniem wpłat zamkniętych, c) w drugim dniu roboczym dla Banku po dniu uznania Rachunku Klienta w Banku w przypadku uznania Rachunku kwotami przelewów w walutach wymienialnych, ale nie wcześniej niż w dacie uznania konta Banku przez bank korespondent, d) w dniu uznania Rachunku Klienta w Banku w przypadku przewalutowań środków pomiędzy rachunkami prowadzanymi przez Bank. 3. Za datę uznania Rachunku, czyli dopisanie środków do Rachunku, przyjmuje się datę wpływu środków na Rachunek. 4. W odniesieniu do transakcji płatniczych, które podlegają przepisom Ustawy o Usługach Płatniczych, od dnia 24 października 2012 r. stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy Ustawy o Usługach Płatniczych w zakresie, w jakim modyfikują one postanowienia zamieszczone w ust. 1 i W przypadku Zleceń Płatniczych inicjowanych przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem Bank udostępnia na Rachunku Klientowi, który jest odbiorcą, kwotę danej transakcji płatniczej najpóźniej w drugim Dniu Roboczym po uznania rachunku Banku Bank realizuje dyspozycje Klienta do wysokości salda na rachunku. W przypadku udzielenia kredytu w rachunku bieżącym dyspozycje mogą być wykonywane do wysokości salda kredytu powiększonego o środki zgromadzone na rachunku bieżącym. W przypadku braku pokrycia na rachunku w chwili realizacji dyspozycji, Bank zastrzega sobie prawo do jej niezrealizowania. 2. Przewalutowania środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Bank, dla których kurs został wynegocjowany przez Klienta z Departamentem Rynków Finansowych realizowane są w uzgodnionej dacie waluty. 3. Bank może przyjmować do realizacji polecenia przelewu, których data wystawienia różni się od daty ich złożenia, na warunkach i zasadach określonych odrębnie przez Bank. 4. Dyspozycje Klienta mogą być składane drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Elektronicznych kanałów dostępu. Zasady i tryb składania dyspozycji za pomocą Elektronicznych kanałów dostępu regulują odrębne regulaminy. 5. Dyspozycje Klienta mogą być składane drogą telefoniczną, pod warunkiem że zostały poprzedzone uwierzytelnieniem się osoby upoważnionej do realizacji dyspozycji w imieniu Klienta za pomocą numeru T-PIN, oraz, że Klient złożył oświadczenie, iż ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z wykonywaniem przez Bank takich zleceń. Bank może odmówić przyznania osobom upoważnionym przez Klienta numeru T-PIN bez podawania przyczyny Dyspozycja przelewu może zostać złożona w Banku w formie jednorazowego polecenia przelewu, jednorazowego polecenia przelewu z przyszłą datą realizacji lub stałego zlecenia płatniczego. 2. Dyspozycję przelewu określającą datę jej wykonania w przyszłości Bank realizuje najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po dniu wskazanym w dyspozycji z zastrzeżeniem, że każda dyspozycja przelewu złożona w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy realizowana jest z datą przypadającą na najbliższy Dzień Roboczy. 3. Warunkiem wykonania dyspozycji stałego Zlecenia Płatniczego, jednorazowego polecenia przelewu z przyszłą datą realizacji jest posiadanie w Dniu Roboczym poprzedzającym datę określoną na tej dyspozycji, środków finansowych na Rachunku w kwocie wskazanej w tej dyspozycji oraz zapewnienie środków na pokrycie należnych opłat i prowizji związanych z daną dyspozycją. 4. W przypadku braku na Rachunku środków finansowych wystarczających do wykonania dyspozycji określonej w ust. 3 łącznie z należnymi opłatami i prowizjami, Bank nie wykonuje takiej dyspozycji. 9

10 37 1. Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji w każdej sytuacji, gdy w ocenie Banku zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do jej autentyczności lub zgodności z przepisami prawa. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie dyspozycji zrealizowanej na podstawie błędnych lub niepełnych informacji podanych przez Klienta w dyspozycji. 3. W przypadku wątpliwości za datę przyjęcia dyspozycji przyjmuje się datę wygenerowaną przez system obsługujący Rachunek. 4. Bank zastrzega sobie prawo czasowego ograniczenia lub zawieszenia obsługi zleceń Klienta, wybranych przez niego do realizacji przy użyciu systemu SORBNET o kwocie mniejszej niż 1 mln PLN w sytuacji awaryjnej skutkującej zmniejszeniem sprawności realizacji zleceń płatniczych w systemie SORBNET nie wynikających z winy Banku. 5. W przypadku transakcji realizowanych w walutach obcych, stosuje się kursy walutowe Banku obowiązujące w chwili realizacji transakcji Rozliczenia związane z wydawaniem i używaniem Kart VISA Business prowadzone są w złotych polskich (PLN). 2. Rozliczenia związane z wydawaniem i używaniem Kart MasterCard Business prowadzone są w euro (EUR). 3. Transakcje dokonywane za pomocą Kart VISA Business, zrealizowane w innej walucie niż złote polskie (PLN) oraz dolary amerykańskie (USD), przeliczane są na dolary amerykańskie (USD) według kursu VISA, obowiązującego na dwa Dni Robocze przed zaksięgowaniem Transakcji, a następnie przeliczane są przez Bank na złote polskie (PLN) po pierwszym ogłoszonym kursie sprzedaży USD, obowiązującym w Banku na dwa Dni Robocze przed zaksięgowaniem Transakcji. W przypadku takiej transakcji Bank dodatkowo pobiera prowizję za przewalutowanie w wysokości 4% wartości transakcji. 4. Transakcje dokonywane przy użyciu Kart VISA Business, zrealizowane w walucie dolar amerykański (USD) przeliczane są przez Bank na złote polskie po pierwszym ogłoszonym kursie sprzedaży USD, obowiązującym w Banku na dwa Dni Robocze przed zaksięgowaniem Transakcji. 5. Transakcje dokonywane przy użyciu Kart MasterCard Business, zrealizowane w innej walucie niż złote polskie (PLN) oraz euro (EUR), przeliczane są na EUR według kursu MasterCard, obowiązującego na dwa Dni Robocze przed zaksięgowaniem Transakcji. 6. Transakcje dokonywane przy użyciu Kart MasterCard Business, zrealizowane w walucie złote polskie (PLN) przeliczane są przez Bank na EUR po pierwszym ogłoszonym kursie kupna EUR, obowiązującym w Banku na dwa Dni Robocze przed zaksięgowaniem Transakcji Rozliczenie Transakcji dokonanych przy użyciu Karty oraz należnych Bankowi opłat i prowizji odbywa się poprzez obciążenie Rachunku, do którego Karta została wydana, z datą dokonania Transakcji. 2. Potwierdzeniem rozliczenia przez Bank Transakcji i obciążenia Rachunku z tytułu użytkowania Karty jest wyciąg z Rachunku, do którego została wydana Karta. Rozdział 10 Dokonywanie rozliczeń gotówkowych za pomocą Rachunku oraz Wpłaty Zamknięte Wpłaty i wypłaty gotówkowe z Rachunku, z wyjątkiem rachunków lokat terminowych, mogą być dokonywane w złotych, w walucie Rachunku lub innej walucie wymienialnej o ile Bank prowadzi dla nich obsługę gotówkową. 2. W przypadku wpłat i wypłat z Rachunku dokonywanych w innej walucie wymienialnej niż waluta Rachunku oraz przy zmianie waluty Rachunku stosuje się odpowiednio kursy kupna i sprzedaży walut obcych obowiązujące w Banku w dniu przeprowadzenia transakcji. 3. W przypadku wpłat gotówkowych dokonywanych w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy środki dopisywane są do Rachunku z datą przypadającą na najbliższy Dzień Roboczy. 4. Wypłaty i wpłaty gotówkowe z Rachunku są realizowane w dniu złożenia dyspozycji w godzinach pracy kas Banku ze środków dostępnych na Rachunku Klienta. Klient zobowiązuje się do awizowania wypłat gotówkowych z Rachunku. Wysokość kwot oraz terminy awizowania wypłat gotówkowych określa Tabela. 5. Kwoty wypłat gotówkowych, o których mowa w ust. 4, obejmują sumę wypłat w ciągu jednego dnia w ramach jednego Oddziału Banku. 6. Z wyjątkiem waluty EUR, w odniesieniu do walut obcych Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży bilonu, przyjmowania wpłat gotówkowych na Rachunki i dokonywania wypłat gotówkowych z Rachunków w bilonie, zamiany walut obcych w bilonie na banknoty i banknotów na bilon, a także wymiany jednego nominału bilonu bądź banknotów na inny. W przypadku złożenia dyspozycji wypłaty gotówkowej w walucie obcej w kwocie niższej niż aktualnie dostępne w Banku nominały monet i banknotów w tej walucie, Bank może zrealizować wypłatę w złotych, według obowiązującego w Banku kursu kupna danej waluty w chwili dokonania wypłaty. W przypadku złożenia dyspozycji wypłaty gotówkowej w walucie obcej w kwocie, której końcówka dyspozycji jest niższa niż aktualnie dostępne w Banku nominały monet i banknotów w tej walucie, Bank może zrealizować wypłatę takiej końcówki dyspozycji w złotych, według obowiązującego w Banku kursu kupna danej waluty w chwili dokonania wypłaty. 7. Określenie wpłaty jako "wpłaty osoby trzeciej" lub jako "wpłaty własnej Klienta" następuje na podstawie deklaracji ustnej osoby dokonującej wpłaty złożonej osobie przyjmującej wpłatę. Wysokość prowizji od tych wpłat określa Tabela Bank zobowiązuje się do przyjmowania i przeliczania Wpłat Zamkniętych oraz uznawania Rachunku wpłat kwotami Wpłat Zamkniętych pod nieobecność Klienta. 2. Bank ma prawo powierzyć przeliczanie i zaksięgowanie Wpłat Zamkniętych Liczarni. 3. Bank jest zobowiązany do każdorazowego zawiadomienia Klienta w sposób ogólnie dostępny o firmie i siedzibie Liczarni/Firmy transportowej, jak również o ich zmianie, a także obowiązany jest udostępnić nieodpłatnie te informacje w miejscu wykonywania czynności, na żądanie zainteresowanej osoby. 4. Bank może ujawnić Liczarni/Firmie transportowej informacje niezbędne do realizacji Umowy Rachunku, w szczególności: nazwę firmy, adres siedziby, numeru Rachunku wpłat oraz dane osób upoważnionych do dokonywania Wpłat Zamkniętych. 5. Do odbioru klucza/karty magnetycznej/kodu PIN do Trezora nocnego/szafy transferowej upoważnione są osoby wskazane przez Klienta. Klient zobowiązany jest jednocześnie do niezwłocznego zwrotu klucza/karty magnetycznej w przypadku rezygnacji z usługi korzystania z Trezora nocnego. Pobranie/zwrot klucza/karty magnetycznej odbywa się za pisemnym potwierdzeniem. 10

11 6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia znaków pieniężnych stanowiących Wpłaty Zamknięte spoczywa na Kliencie do chwili potwierdzenia ich odbioru przez pracownika Banku. Potwierdzenie wydrukowane z szafy transferowej spełnia jedynie funkcję informacyjną i nie stanowi dowodu dokonania Wpłaty Zamkniętej Wpłaty Zamknięte mogą być dokonywane o każdej porze, siedem dni w tygodniu za pomocą Trezorów nocnych/szaf transferowych o ile taki Trezor nocny/szafa transferowa została umieszczona w danym Oddziale Banku lub w kasie Banku w Dni Robocze do godziny 16: Bank będzie udostępniał Klientowi środki na Rachunku wpłat: a) Najpóźniej następnego Dnia Roboczego po dniu dostarczenia Wpłaty Zamkniętej przez Klienta. b) Najpóźniej w drugim Dniu Roboczym po dniu dostarczenia Wpłaty Zamkniętej przez Klienta w okresie do dnia 24 października 2012r. 3. Jeśli Klient wpisze na BDW numer rachunku inny niż Rachunek wpłat, Bank ma prawo zaksięgować kwotę Wpłaty Zamkniętej na Rachunku wpłat. 4. W przypadku gdy na BDW kwota wyrażona cyframi jest inna niż kwota napisana słownie, za wiążącą uznaje się kwotę wyrażoną słownie. 5. W przypadku różnic pomiędzy kwotą Wpłaty Zamkniętej zadeklarowaną na BDW a kwotą ustaloną w trakcie przeliczenia, dokumentem wiążącym dla Banku do zaksięgowania Wpłaty Zamkniętej będzie Protokół Różnic sporządzony przez Bank/Liczarnię. 6. Protokół Różnic sporządzony przez Bank/Liczarnię jest jedynym i wyłącznym dowodem stwierdzenia różnicy we Wpłacie Zamkniętej. Kopia Protokołu Różnic zostanie wysłana do Klienta na adres lub numer faxu wskazany w Umowie Rachunku. 7. Wyłączny dowód dokonania Wpłaty Zamkniętej oraz potwierdzenie uznania Rachunku Wpłat stanowi wyciąg z Rachunku Wpłat oraz Protokoły Różnic, o ile zostały one sporządzone Klient zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania Instrukcji przygotowywania Wpłat Zamkniętych dostępnej na stronie internetowej Banku, w Oddziałach Banku lub przekazywanej mailem przez pracownika Centrum Obsługi Klienta. 2. W przypadku banknotów i monet niespełniających wymagań opisanych w Instrukcji, o której mowa powyżej, Bank może odmówić ich przyjęcia. 3. Każda Wpłata Zamknięta musi zawierać BDW. W przypadku braku BDW Bank dopuszcza wydłużony termin księgowania. 4. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, w przypadku wpłat o równowartości powyżej 15 tysięcy EUR (przy ustalaniu równowartości w EUR stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty, obowiązujący w dniu dokonywania Wpłaty Zamkniętej), Klient jest zobowiązany do umieszczania na BDW poniższych danych osobowych osoby/osób, które w imieniu Klienta dokonują Wpłat Zamkniętych (przez osobę dokonującą wpłat rozumie się osobę, która sporządza wpłatę i składa swój podpis na BDW): a) Imię i nazwisko osoby dokonującej wpłaty w imieniu Klienta, b) Seria i nr dowodu osobistego/numer paszportu, c) Nr PESEL, d) Adres zameldowania/zamieszkania. 5. W przypadku braku danych osobowych wymienionych powyżej, Bank może odmówić przyjęcia i/lub zaksięgowania Wpłat Zamkniętych do czasu ich uzupełnienia przez Klienta. 6. Klient winien uzyskać zgodę osoby dokonującej w jego imieniu Wpłat Zamkniętych do przekazania jej danych osobowych, wymienionych w ust. 4 powyżej, do Banku/Liczarni/Firmy transportowej i przetwarzania ich zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Prowizją od Wpłat Zamkniętych będzie obciążony Rachunek Wpłat, na którym księgowana jest Wpłata Zamknięta, chyba że Klient wskazał inny rachunek. 2. Dodatkowymi opłatami z tytułu realizacji Wpłat Zamkniętych Bank będzie obciążał Rachunek bieżący Klienta. 3. W przypadku uznania Rachunku Wpłat kwotą nienależną Klientowi, Bank ma prawo obciążyć Rachunek Wpłaty kwotą niesłusznie zaksięgowanej Wpłaty Zamkniętej wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy Rachunku. 4. Klient obowiązany jest zgłosić Bankowi niezgodność zmian stanu rachunku lub salda w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wyciągu z rachunku. Po tym terminie roszczenia Klienta wobec Banku w związku z realizacją niniejszej Umowy nie będą rozpatrywane. 5. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji, Klient zobowiązany jest przedstawić Bankowi wszelkie dokumenty niezbędne do jej wyjaśnienia, w tym kopię BDW potwierdzoną przez pracownika Banku lub potwierdzenie dokonania wrzutu do szafy transferowej Klient ma prawo pisemnie zmienić osoby upoważnione do dokonywania Wpłaty Zamkniętej. Zmiana odbywa się poprzez doręczenie do Banku nowej treści dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną ze strony Klienta. Zmiana jest skuteczna po 2 Dniach Roboczych od dnia dostarczenia dokumentu do Banku. 2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia usługi za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Rozwiązanie Umowy nie zwalania Klienta od uregulowania powstałych zobowiązań, w szczególności w zakresie zwrotu Bankowi kluczy/kart magnetycznych do Trezorów nocnych. W przypadku rozwiązania Umowy, Bank automatycznie anuluje PINy przeznaczone do obsługi szaf transferowych. Rozdział 11 Blankiety czekowe Blankiety czeków gotówkowych i rozrachunkowych do rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego prowadzonego w PLN wydawane są przez Bank na wniosek Klienta złożony na wniosku o wydanie blankietów czeków obowiązującym w Banku. Wniosek Klienta może zostać złożony przez osoby, których podpisy zostały złożone na KWP zgodnie z zasadami dysponowania Rachunkiem. 11

12 2. Blankiety czekowe wydawane są osobom, których podpisy zostały złożone na KWP, niezależnie od zakresu pełnomocnictwa do Rachunku, lub innym upoważnionym pisemnie przez osoby z KWP zgodnie z zasadami dysponowania Rachunkiem. Blankiety czekowe wydawane są, za pokwitowaniem odbioru. 3. Odbiorca blankietów czekowych jest zobowiązany sprawdzić ich kompletność. Konsekwencje związane z niesprawdzeniem, w obecności pracownika Banku wydającego blankiety czeków, liczby i prawidłowego oznakowania blankietów ponosi Klient. 4. Blankiety czeków nieodebrane z Banku w terminie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku, mogą zostać zniszczone przez Bank. 5. W przypadku czeków bankierskich Klient nie może wykorzystać blankietu czekowego w celu wystawienia czeku bankierskiego. Bank wystawia czek bankierski zgodnie z odrębnym zleceniem Klienta zaakceptowanym przez Bank. 6. W przypadku wystawiania przez Klienta czeków bez pokrycia Bank może odmówić wydania nowych blankietów czeków Klient może posługiwać się jedynie blankietami czeków wydanymi przez Bank i jest obowiązany starannie przechowywać wydane blankiety czeków. 2. Blankiety czekowe należy wypełnić wyraźnie i kompletnie. 3. Sumę czeku należy wypisać cyframi i słownie ze wskazaniem waluty w ten sposób, aby nie było możliwe późniejsze dokonanie zmian. W razie różnicy pomiędzy sumą czeku oznaczoną cyframi oraz sumą czeku oznaczoną słownie, wiążąca jest suma czeku oznaczona słownie. Ponadto nazwę miesiąca każdorazowo należy wpisać słownie. 4. Blankiety czekowe niezdatne do użytku należy natychmiast zniszczyć, aby uniknąć ich niewłaściwego wykorzystania. Niewykorzystane blankiety czekowe Klient jest zobowiązany zwrócić Bankowi na każde żądanie. W razie rozwiązania Umowy Rachunku Klient jest zobowiązany do zwrócenia niewykorzystanych blankietów czekowych Bankowi niezwłocznie bez wezwania do ich zwrotu listem poleconym lub do ich zniszczenia. 5. Zaginięcie czeków, blankietów czekowych lub dokumentu stwierdzającego ich zamówienie należy zgłosić niezwłocznie w Banku. W zgłoszeniu Klient powinien podać: a) liczbę i numery utraconych blankietów czekowych, b) kwoty - jeśli Klient utracił czeki już wystawione, c) okoliczności zaginięcia. 6. Z zastrzeżeniem obecnie obowiązujących przepisów prawa Bank ponosi odpowiedzialność wyłącznie za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków po upływie 24 godzin po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust Zawiadomienie ustne, pocztą elektroniczną lub telefoniczne o utracie czeku należy niezwłocznie potwierdzić Bankowi na piśmie. Rozdział 12 Wyciągi z Rachunku Bank przekazuje Klientowi wyciągi z Rachunków w sposób określony we Wniosku/Umowie lub w odrębnej dyspozycji Klienta. 2. Bank przesyła Klientowi wyciągi z Rachunku za pomocą Elektronicznych kanałów dostępu, w przypadku, gdy Klient we Wniosku/Umowie wyraził na to zgodę. Na zlecenie Klienta wyciągi z Rachunku mogą być przesyłane pocztą listem zwykłym. Wyciągi z Rachunków mogą być dostarczone w inny sposób po udostępnieniu takiej możliwości przez Bank i na zasadach określonych w odrębnych dyspozycjach Klienta. 3. Bank przekazuje Klientowi wyciągi raz w miesiącu, chyba że Umowa Rachunku lub dyspozycja Klienta stanowi inaczej. 4. Bank zawiadamia Klienta o stanie jego Rachunków na koniec roku kalendarzowego, przesyłając wyciąg z każdego Rachunku w celu wzajemnego uzgodnienia sald. 5. W przypadku, gdy do Banku dwukrotnie powróci korespondencja z adnotacją wskazującą na zmianę adresu przez Klienta, o czym Klient nie poinformował Banku, lub z adnotacją, że adresat nie żyje Bank ma prawo wstrzymać wysyłkę wyciągów na znany mu adres. Niniejsze postanowienie nie pozbawia Klienta prawa do otrzymania wyciągu z rachunku W przypadku niezgodności salda Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt Bankowi w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyciągu z Rachunku lub zawiadomienia o stanie Rachunku na koniec roku, dołączając w razie potrzeby na żądanie Banku załączniki dotyczące wyciągu, na podstawie którego stwierdzono różnicę. 2. W przypadku nie zgłoszenia niezgodności salda w terminie, o którym mowa w ust. 1 uznaje się, że Klient nie zgłasza zastrzeżeń do wysokości salda Rachunku. 3. Klient zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni zwrócić omyłkowo otrzymane wyciągi lub załączniki do wyciąg nie dotyczące jego Rachunku. Rozdział 13 Zakres odpowiedzialności Banku przy wykonywaniu Umowy Rachunku Bank odpowiada za terminowe i zgodne z treścią wykonanie dyspozycji Klienta. 2. Za nieterminowe wykonanie dyspozycji Bank zapłaci odszkodowanie w wysokości równej obowiązującym odsetkom ustawowym liczonym od kwoty nieterminowo wykonanej dyspozycji. Odszkodowanie będzie wypłacone za każdy dzień zwłoki w realizacji dyspozycji po przedstawieniu pisemnego żądania przez Klienta. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Zlecenia Płatniczego, jeżeli osoba trzecia odmówi jego akceptacji. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za transakcje na Rachunku powstałe w wyniku udostępnienia przez Klienta kodów dostępu lub innych danych umożliwiających korzystanie z Elektronicznych kanałów dostępu osobom trzecim Bank odmawia wykonania dyspozycji na Rachunku, a w szczególności dyspozycji wypłaty lub przelewu w przypadku: a) zakazu dokonywania wypłat z Rachunku, wydanego przez prokuratora, sąd lub organ egzekucyjny, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub inny upoważniony organ, 12

13 b) braku dokumentu tożsamości Klienta Iub jego pełnomocnika, wymaganego przy dokonywaniu wypłaty, c) wydania dyspozycji naruszającej obowiązujące przepisy prawa, d) gdy wzór podpisu i/lub stempla nie jest zgodny z wzorem złożonym w Banku, e) jakiejkolwiek niezgodności w haśle, f) gdy dyspozycja nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub umowie zawartej pomiędzy Bankiem a Klientem. 2. O odmowie wykonania dyspozycji transakcji bezgotówkowej Bank niezwłocznie powiadamia Klienta: a) telefonicznie na wskazany przez Klienta numer lub b) pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres lub c) w bankowości elektronicznej w postaci informacji o odrzuceniu transakcji bezgotówkowej lub, d) w bankowości mobilnej w postaci informacji o odrzuceniu transakcji bezgotówkowej lub, e) pocztą tradycyjną w przypadku braku kontaktu z Klientem o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej Bank ponosi pełną odpowiedzialność za środki pieniężne przyjęte na przechowanie i jest obowiązany zapewnić ich należytą ochronę. 2. Odpowiedzialność Banku nie obejmuje szkód wynikających z działań realizowanych na podstawie nieprawdziwych lub niekompletnych danych dostarczonych przez Klienta, jak również szkód spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Banku, a w szczególności powstałych na skutek siły wyższej lub decyzji bądź zarządzeń organów administracji państwowej i samorządowej. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie dyspozycji Klienta na skutek działania siły wyższej, w szczególności z powodu wystąpienia wad i uszkodzeń publicznej sieci telefonicznej, jak również awarii systemu zasilania lub sprzętu komputerowego uniemożliwiających dostęp do zapisów księgowych i bieżącą obsługę Rachunku Klienta. 4. Bank ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła i tylko w granicach strat, które poniósł Klient, tj. z wyłączeniem utraconych korzyści. Wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Klienta, o którym mowa w Regulaminie stanowić będzie równowartość odsetek naliczonych za każdy dzień zwłoki według aktualnej stopy oprocentowania środków na rachunku bankowym dla danej waluty obliczonej w stosunku do kwoty objętej dyspozycją. Rozdział 14 Tryb i warunki rozwiązywania Umowy Rachunku i Umowy Karty Posiadacz Karty może odstąpić od Umowy Karty w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej Karty, o ile nie zostały dokonane żadne operacje przy jej użyciu. W takim przypadku Bank zwraca Posiadaczowi Karty poniesione opłaty za wydanie Karty o ile opłata taka została pobrana, pomniejszone o koszty wyprodukowania Karty. 2. Zamknięcie Rachunku następuje z chwilą rozwiązania Umowy Rachunku, jej wygaśnięcia lub na skutek śmierci Klienta w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej. 3. Wypowiedzenie Umowy Rachunku odnosi skutek także w odniesieniu do Umowy Karty oraz produktów kredytowych powiązanych z Rachunkiem. 4. W przypadku uzyskania przez Bank wiarygodnej i udokumentowanej wiadomości o śmierci Klienta osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą lub rozwiązaniu spółki cywilnej Umowa Rachunku ulega rozwiązaniu. 5. Środki zgromadzone na Rachunku Bank stawia do dyspozycji spadkobierców zmarłego Klienta - osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą zaś w przypadku rozwiązania spółki cywilnej stawia do dyspozycji wszystkich wspólników bądź ich spadkobierców. 6. W przypadku nie spłacenia zadłużenia (salda debetowego) w okresie wypowiedzenia, zadłużenie takie staje się zadłużeniem przeterminowanym, od którego Bank pobierze odsetki podwyższone w wysokości określonej w Tabeli Rozwiązanie Umowy Rachunku i Umowy Karty może nastąpić tylko w drodze pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron. 2. Okres wypowiedzenia Umowy Rachunku i Umowy Karty wynosi miesiąc chyba, że strony ustalą inaczej. 3. W przypadku spowodowania przez Klienta powstania salda debetowego i nie wyrównania go w wyznaczonym przez Bank terminie okres wypowiedzenia wynosi 7 dni. 4. Rezygnacja z posiadania Karty powoduje zmianę Umowy Rachunku w części dotyczącej tej Karty. 5. Wypowiedzenie Umowy Rachunku oraz Umowy Karty przez Bank wysyłane jest listem poleconym na ostatni podany przez Klienta adres korespondencyjny. 6. Bank zastrzega Karty po upływie terminu wypowiedzenia. 55 Bank może wypowiedzieć Umowę Rachunku jedynie z ważnych powodów, a w szczególności w przypadkach: a) podania przez Klienta nieprawdziwych informacji przy zawieraniu Umowy Rachunku, b) niewystąpienia na Rachunku Klienta obrotów przez ostatnie 6 miesięcy, c) wszczęcia przez uprawniony organ egzekucyjny egzekucji z majątku Klienta, w tym egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego, d) spowodowania przez Klienta powstania salda debetowego i nie wyrównania go w wyznaczonym przez Bank terminie, e) wystawienia czeku bez pokrycia, f) istnienia podejrzenia naruszenia przez Klienta obowiązujących przepisów, g) wypowiedzenia przez Bank umowy limitu przyznanego do Rachunku, h) gdy Klient nie dokona żadnej operacji na Rachunku w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania Umowy Rachunku, i) zaistnienia innych okoliczności określonych w Umowie Rachunku Bank ma prawo Zastrzec lub Zablokować Kartę w każdym czasie i zażądać jej zwrotu oraz rozwiązać Umowę Karty w trybie natychmiastowym w przypadku: a) naruszenia przez Posiadacza Karty lub Użytkownika postanowień Regulaminu, b) zajęcie wierzytelności z Rachunku w toku postępowania egzekucyjnego, 13

14 c) umieszczenia danych Posiadacza Karty w systemie Międzybankowej Informacji Gospodarczej, d) ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji. 2. O Zastrzeżeniu Karty Bank poinformuje Posiadacza w formie pisemnej. 57 W okresie wypowiedzenia Umowy Karty Rachunek może być obciążany z tytułu Transakcji oraz opłat, prowizji i odsetek związanych z wydawaniem i używaniem Kart. Zwrot Kart lub upłynięcie daty ważności Kart nie zwalnia Posiadacza Karty z uregulowania wobec Banku wszelkich należności z tytułu Transakcji dokonanych przy ich użyciu oraz opłat, prowizji i odsetek związanych z wydawaniem i używaniem Kart. Rozdział 15 Lokaty terminowe Otwarcie lokaty terminowej, w ramach Umowy Rachunku następuje na podstawie dyspozycji otwarcia lokaty terminowej przekazywanej Bankowi przez Klienta telefonicznie lub przy wykorzystaniu sieci i łączności internetowej na zasadach określonych w odrębnych regulaminach. 2. Dyspozycja otwarcia lokaty terminowej powinna określać: a) Numer Klienta, b) Nazwę Klienta oraz imię i nazwisko osoby telefonującej, c) Hasło telefoniczne, d) Kwotę i walutę lokaty, e) Okres trwania lokaty, f) Rachunek Klienta w Banku, który ma zostać obciążony kwotą lokaty i na który ma zostać przekazana kwota lokaty i odsetki po upływie jej terminu. 3. Dyspozycje otwarcia lokat terminowych oraz dysponowanie lokatą mogą być dokonywane wyłącznie w Dni Robocze Banku w godzinach zgodnych z Zasadami realizacji dyspozycji w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw Do otwarcia lokaty niezbędne jest podanie przez Klienta poufnego hasła do zakładania lokat, ustalonego wcześniej przez strony. Bank ma prawo rejestrować treść rozmów telefonicznych dotyczących tych transakcji przy wykorzystaniu sieci telefonicznej. Bank nie odpowiada za skutki dostępu osób trzecich do informacji w trakcie ich przekazywania za pośrednictwem łączy publicznych (sieć telefoniczna). 2. Nagrane rozmowy mogą służyć jako dowód w postępowaniu arbitrażowym bądź sądowym oraz jakimkolwiek postępowaniu przed organami administracji bez względu na formę wymaganą dla danych czynności przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3. W przypadku podania przez Klienta niewłaściwego hasła, dyspozycja nie zostanie przez Bank wykonana. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za realizację dyspozycji Klienta w przypadku użycia poufnego hasła przez osoby nieuprawnione. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie ustalonego hasła przed dostępem osób nieuprawnionych oraz za posłużenie się takim hasłem przez osoby nieuprawnione. 5. Jeżeli Bank zrealizował dyspozycję Klienta złożoną za pośrednictwem sieci telefonicznej zgodnie z jej treścią, Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki realizacji takiej dyspozycji, w tym za konsekwencje związane z realizacją kilku dyspozycji o tej samej treści, które zostały wydane przez więcej niż jedną osobę znającą poufne hasło. 6. Bank może odmówić przyjęcia dyspozycji telefonicznych w sytuacji awarii urządzeń technicznych lub sprzętu nagrywającego lub z innych przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta lub niezależnych od Banku. W takim przypadku Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą w majątku Klienta Oprocentowanie środków na lokacie terminowej jest ustalane przez Bank przy zastosowaniu stałych stawek procentowych w skali roku obowiązujących w Banku w dniu ustalenia warunków lokaty terminowej z Klientem i odpowiednio dla kwoty i okresu na jaki lokata terminowa jest zawierana. 2. Informacja o minimalnych kwotach lokaty terminowej jest dostępna w Oddziałach Banku. 3. Bank w uzasadnionych przypadkach może obniżyć limity kwot minimalnych dla lokat terminowych W dniu rozpoczęcia okresu lokaty terminowej, Bank obciąża wskazany Rachunek Klienta w Banku i uznaje wskazaną kwotą Rachunek lokaty terminowej. 2. W dniu upływu okresu lokaty terminowej Bank obciąża Rachunek lokaty terminowej i uznaje wskazany Rachunek Klienta w Banku kwotą lokaty oraz odsetkami. 3. Bank nalicza Klientowi należne odsetki za okres umowny lokaty terminowej: od dnia uznania rachunku lokaty terminowej do dnia poprzedzającego dzień upływu terminu lokaty. W dniu upływu terminu lokaty kwota lokaty wraz z należnymi odsetkami jest do dyspozycji Klienta Klient może podjąć całość kwoty lokaty terminowej w trakcie trwania okresu umownego poprzez wydanie Bankowi odpowiedniej dyspozycji. Bank naliczy oprocentowanie w wysokości określonej przez Bank, z tym że nie mniejszej niż oprocentowanie rachunku bieżącego w walucie, w której jest prowadzona lokata terminowa. 2. W przypadku przekazania Bankowi dyspozycji podjęcia całości kwoty lokaty kwota ta jest przekazywana na Rachunek Klienta w Banku, w dniu w którym była złożona dyspozycja Klienta. 3. W przypadku, gdy Klient nie zapewni na Rachunku środków w wysokości kwoty lokaty w dniu rozpoczęcia lokaty, Klient zobowiązuje się zapłacić Bankowi karę umowną w podwójnej wysokości aktualnej stopy kredytu lombardowego NBP, za okres od dnia uzgodnionego rozpoczęcia planowanej lokaty terminowej do dnia poprzedzającego uznanie rachunku lokaty włącznie, od kwoty zdeklarowanej lokaty terminowej. Klient upoważnia Bank do obciążania Rachunków Klienta w Banku kwotą kary umownej. 14

15 4. Zaplata kary umownej nie uniemożliwia Bankowi dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy rachunku pomocniczego nie ma wpływu na warunki zawartych i obowiązujących lokat terminowych, chyba że strony postanowią inaczej. 2. W dniu upływu okresu wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego, istniejąca lokata terminowa zostaje zamknięta a środki wraz z odsetkami zostaną przekazane na Rachunek wskazany w dyspozycji Klienta. Rozdział 16 Reklamacje Bank niezwłocznie bada zgłoszoną reklamację i udziela Klientowi właściwych informacji lub dokonuje korekty mylnego zapisu na Rachunku. 2. Klient upoważnia Bank do storna mylnie zaksięgowanej przez Bank kwoty na jego Rachunku wraz z przypadającymi od tej kwoty odsetkami Posiadacz Karty zobowiązany jest do sprawdzania zgodność dowodów dokonania Transakcji przy użyciu Kart z wyciągami z Rachunku. 2. Posiadacz Karty jest zobowiązany niezwłocznie nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wyciągu zgłaszać do Banku reklamacje dotyczące w szczególności kwestionowanych Transakcji ujętych na wyciągu z Rachunku, błędu lub innych nieprawidłowości w przeprowadzeniu rozliczenia Transakcji. Bank ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji zgłoszonej po tym terminie. 3. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać dołączone dowody dokonania Transakcji, w przypadku, gdy reklamacja dotyczy kwoty Transakcji. 4. Reklamacja powinna zawierać datę Transakcji, kwotę i walutę Transakcji, nazwę placówki, w której została dokonana Transakcja, dokładny opis przyczyny zgłoszenia reklamacji oraz podpis Użytkownika zgodny z podpisem na Karcie, przy użyciu której została dokonana reklamowana transakcja. 5. W przypadku zagubienia, kradzieży Karty lub kradzieży danych z Karty, Posiadacz Karty lub Użytkownik, oprócz zgłoszenia reklamacji, zobowiązany jest do dostarczenia następujących dodatkowych dokumentów: pisma wyjaśniającego okoliczności zagubienia, kradzieży Karty lub kradzieży danych z Karty, zaświadczenia o zgłoszeniu zagubienia Karty lub popełnienia przestępstwa kradzieży Karty lub kradzieży danych z Karty wydane przez Policję, Kartę w przypadku podejrzenia kradzieży danych z Karty. Dostarczenie dokumentów jest warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji. 6. Bank rozpatruje reklamacje dotyczące Transakcji niezwłocznie, z uwzględnieniem terminów przewidzianych dla takich czynności w procedurach VISA, MasterCard oraz FIRST DATA POLSKA S.A. 7. Bank udziela odpowiedzi na złożone reklamacje listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Rezygnacja z zakupionych przy użyciu Kart towarów lub usług nie zwalnia Posiadacza Karty oraz Użytkownika z odpowiedzialności za dokonaną Transakcję. 2. Użytkownik powinien przechowywać potwierdzenia dokonania oraz inne dokumenty związane z dokonanymi Transakcjami w celu udokumentowania ewentualnej reklamacji. 3. Jeżeli punkt handlowo-usługowy przyjmie zwrot towaru lub rezygnację z usługi, Użytkownik jest zobowiązany żądać od tego punktu dowodu dokonania Transakcji uznaniowej W przypadku zgłoszenia reklamacji Bank może podjąć decyzję o tymczasowym uznaniu Rachunku kwotą reklamacji niezwłocznie po jej przyjęciu. Jeżeli postępowanie reklamacyjne wykaże, że zgłoszona reklamacja jest niesłuszna, Bank ma prawo obciążyć ponownie Rachunek reklamowaną kwotą, skorygowaną o wysokość odsetek należnych Bankowi. 2. W pozostałych przypadkach, gdy reklamacja jest uznana za słuszną, Bank uznaje Rachunek po zakończeniu postępowania reklamacyjnego kwotą reklamowanej Transakcji. Rozdział 17 Ochrona Karty i zakres odpowiedzialności Bank zastrzega sobie możliwość telefonicznego komunikowania się z Posiadaczem Karty lub Użytkownikiem w sytuacjach wymagających potwierdzenia dokonania lub próby dokonania Transakcji. W przypadku braku możliwości kontaktuz Posiadaczem Karty lub Użytkownikiem Bank zastrzega sobie prawo do Zablokowania Karty. Bank zastrzega sobie również prawo do Zablokowania Karty ze względów bezpieczeństwa, w szczególności gdy istnieje podejrzenie, że danej Transakcji dokonuje osoba nieuprawniona lub istnieje podejrzenie, że doszło do kradzieży danych z Karty. 2. O dokonaniu Zablokowania Karty Bank powiadomi Użytkownika bądź Posiadacza Karty telefonicznie Użytkownik jest obowiązany do: a) korzystania z Karty zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, b) przechowywania Karty i ochrony Numeru PIN z zachowaniem należytej staranności, c) nieprzechowywania Karty razem z Numerem PIN, d) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty bądź zniszczenia Karty, e) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi nieuprawnionego użycia Karty, f) nieudostępniania Karty i/lub Numeru PIN osobom nieuprawnionym. 2. Numer Karty może być udostępniony tylko w celu dokonania Transakcji lub zgłoszenia utraty Karty. 15

16 70 1. Utratę Karty bądź niezamierzone ujawnienie Numeru PIN lub danych z Karty Posiadacz Karty lub Użytkownik, powinien niezwłocznie zgłosić do Banku w celu zastrzeżenia Karty: a) telefonicznie: w Centrum Obsługi Klienta, b) osobiście: w Banku lub w każdym innym banku akceptującym Karty ze znakiem VISA lub MasterCard, w zależności od rodzaju karty; 2. Karta może zostać Zastrzeżona przez Użytkownika za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność. 3. Po zastrzeżeniu karty Posiadacz Karty lub Użytkownik jest zobowiązany dostarczyć do Banku w terminie 7 dni następujące dokumenty: a) pismo wyjaśniające okoliczności zagubienia, kradzieży Karty lub kradzieży danych z Karty, b) zaświadczenie o zgłoszeniu popełnienia przestępstwa kradzieży Karty lub kradzieży danych z Karty wydane przez Policję, c) Kartę w przypadku podejrzenia kradzieży danych z Karty. 71 Karta zgłoszona jako utracona nie może być używana i w przypadku jej odnalezienia powinna zostać niezwłocznie zwrócona do Banku, bądź zniszczona w sposób trwale uniemożliwiający jej dalsze używanie. 72 Po zastrzeżeniu Karty Bank wydaje na wniosek Posiadacza Karty nową Kartę i pobiera odpowiednie opłaty zgodnie z Tabelą. 73 W przypadku utraty Karty za granicą, Bank umożliwi dokonanie wypłaty gotówki do wysokości dostępnych na Rachunku środków jednak nie więcej niż do równowartości 5000 USD w walucie lokalnej lub umożliwi awaryjną wysyłkę nowej karty za granicę. 74 Bank nie odpowiada za Transakcje: a) których doszło przed zgłoszeniem utraty Karty, z winy umyślnej Użytkownika bądź Posiadacza Karty, b) do których doszło w wyniku umyślnego lub wynikającego z niezachowania należytej staranności naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w art. 42 Ustawy o Usługach Płatniczych w szczególności, gdy Użytkownik lub Posiadacz Karty nie dopełnił obowiązków, o których mowa w 69 ust. 1., c) potwierdzonych prawidłowo wprowadzonym Numerem PIN jeśli Posiadacz Karty bądź Użytkownik nie dochował należytej staranności przy przechowywaniu numeru PIN, d) do których doszło po zgłoszeniu utraty Karty z winy umyślnej Użytkownika lub Posiadacza Karty. Rozdział 18 Postanowienia końcowe Klient wyraża zgodę na przekazywanie danych objętych tajemnicą bankową dotyczących wskazania go jako Ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia R-Biznes Assistance lub R-Biznes Assistance PLUS, w zakresie niezbędnym do celów realizacji ubezpieczenia R-Biznes Assistance lub R-Biznes Assistance PLUS (nazwa firmy, numer rachunku i numer NIP) do Europ Assistance Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, Warszawa. 2. W przypadku konieczności kontaktu Banku z Klientem Bank kontaktuje się z osobą uprawnioną do kontaktu w relacji Bank-Klient wskazaną przez Klienta w Załączniku nr 1 lub osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji Klienta. 3. Za pomocą bankowości elektronicznej Rachunkiem mogą dysponować także osoby wskazane przez Klienta na zasadach określonych w innych umowach/dyspozycjach pomiędzy Bankiem a Klientem Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, powiadomić Bank o zmianach, dotyczących danych zawartych w dokumentacji Rachunku, mających wpływ na jego prowadzenie. Klient zobowiązany jest do udzielania na pisemną prośbę Banku wyjaśnień w sprawach związanych z operacjami dokonywanymi na Rachunku. 2. Klient zobowiązany jest do przedłożenia we wskazanym terminie dokumentów niezbędnych do wykonywania Umowy Rachunku, w szczególności koncesji i zezwoleń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Tabeli oraz Zasad realizacji dyspozycji dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.. 2. Bank informuje Klienta o zmianach: a) Regulaminu, b) Tabeli, c) godzin i trybu realizacji dyspozycji, poprzez umieszczenie informacji w placówkach Banku, a ponadto umieszcza informację na wyciągach bankowych bądź zawiadamia za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu lub na adres poczty elektronicznej bądź w formie odrębnych pism wysłanych pocztą lub w inny sposób uzgodniony z Klientem. 3. Bank powiadamia Klienta o zmianie Regulaminu wraz z podaniem daty jej wprowadzenia w życie oraz informacją o możliwości złożenia oświadczenia o braku akceptacji zmian. 4. Posiadacz Karty ma obowiązek zapoznania Użytkowników ze zmianami do Regulaminu. 5. Złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o nieprzyjęciu zmienionych postanowień Regulaminu w terminie 14 dni od dnia doręczenia 16

17 informacji o zmianach, skutkuje rozwiązaniem Umowy Rachunku/Umowy Karty z upływem miesiąca od dnia doręczenia oświadczenia o nieprzyjęciu zmian (wypowiedzenia) lub w terminie wcześniejszym o ile strony wyrażą na to zgodę. 6. W przypadku braku oświadczenia o nieprzyjęciu zmienionych postanowień Regulaminu w terminie określonym w ust. 5 uważa się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony od dnia wejście w życie zmian. 7. O zmianie wysokości oprocentowania oraz wysokości kwot, od których naliczane jest oprocentowanie na rachunku, Bank powiadomi Klienta poprzez wyłożenie informacji w placówkach Banku, dołączając jednocześnie informacje do wyciągu z Rachunku Klienta najpóźniej do wyciągu za ostatni Dzień Roboczy miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. 8. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wynikające z rozszerzenia katalogu produktów i zakresu świadczonych przez Bank usług nie wymagają informowania Klienta Cesja wierzytelności z Umowy Rachunku lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na wierzytelności z Umowy Rachunku lub Udzielnie pełnomocnictwa do Rachunku na zabezpieczenie wierzytelności wymagają uprzedniej zgody Banku pod rygorem nieważności. 2. W przypadku otrzymania dyspozycji od pełnomocnika ustanowionego na zabezpieczeniu wierzytelności Bank realizuje zlecenie, a w przypadku braku środków na Rachunku Bank blokuje Rachunek do chwili całkowitej spłaty zobowiązań wobec pełnomocnika Regulamin sporządzono w języku polskim. Na wniosek Klienta Bank udostępnia Regulamin w języku angielskim. 2. W przypadku jakichkolwiek sporów wersją obowiązującą jest wersja sporządzona w języku polskim Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klientem i Pełnomocnikiem przy użyciu: numerów telefonicznych, adresów elektronicznych udostępnionych przez Klienta/Pełnomocnika, a ponadto za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu, z których Klient/Pełnomocnik korzysta. 2. Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych przeprowadzanych z Klientem, Pełnomocnikiem oraz Użytkownikiem i przechowywania ich na elektronicznych nośnikach informacji. 3. Nagrania rozmów mogą być wykorzystane przez Bank w celach dowodowych. 81 Wszelkie spory pomiędzy Bankiem a Klientem wynikłe na tle wykonywania Umowy Rachunku i Umowy Karty rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Banku. 82 Korzystanie z Elektronicznych kanałów dostępu oraz zasady ich działania reguluje Regulamin świadczenia usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu dla Małych Przedsiębiorstw, który dostępny jest w Oddziałach, u przedstawicieli Banku oraz na stronach internetowych Banku Bank może oferować do Kart usługi dodatkowe w formie pakietów ubezpieczeń lub innych usług przeznaczonych dla Użytkowników. Rodzaj oraz zakres usług dodatkowych określa Bank. 2. Informacje o usługach dodatkowych dostępne są w Centrum Telefonicznym, Oddziałach Banku, Tabeli, u przedstawicieli Banku, oraz na stronach internetowych Banku. 3. Wszelkie roszczenia Użytkownika lub Posiadacza Karty wobec firm świadczących usługi dodatkowe rozpatrywane są bezpośrednio przez te firmy. 84 Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 200r. Nr 84, poz. 711, z późniejszymi zmianami). Regulamin obowiązuje od dnia:

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na okres 5 lat. Aktywacji należy dokonać

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych na rzecz banków krajowych i zagranicznych

RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych na rzecz banków krajowych i zagranicznych RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych na rzecz banków krajowych i zagranicznych Warszawa, 2012 1 Spis Treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców

Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców Postanowienia ogólne 1) Tabela Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Przedsiębiorców, zwana dalej Tabelą Opłat i Prowizji ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona KREDYT NA MIARĘ Termin sporządzenia Umowy Zmiany w Umowie 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 10 ust. 2 traci moc. od 14/02/2007 do 06/08/2007 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych dla kont Inteligo (indywidualnych i wspólnych) ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 03.06.2013 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo