Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A."

Transkrypt

1 Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Raiffeisen Bank Polska S.A. ( Bank ) usług związanych z prowadzeniem rachunków bankowych na rzecz jego Klientów zakwalifikowanych przez Bank do segmentu Małych Przedsiębiorstw oraz określa warunki obsługi Kart Debetowych na podstawie Umowy Karty. 2. Raiffeisen Bank Polska S.A. otwiera i prowadzi rachunki bieżące wyłącznie w walucie PLN oraz rachunki pomocnicze, lokacyjne oraz rachunki lokat terminowych w walucie polskiej oraz walutach wymienialnych na zasadach określonych w Umowie Rachunku i niniejszym Regulaminie. 3. Posiadaczami rachunków mogą być przedsiębiorcy posiadający status dewizowy Rezydenta, w szczególności osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, spółki prawa handlowego (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), spółki prawa cywilnego, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz posiadające zdolność prawną, organizacje społeczne, zawodowe, stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe. 4. O otwarcie rachunku/ów mogą wnioskować podmioty, których wysokość deklarowanych obrotów rocznych nie przekracza maksymalnej kwoty obrotów określonych przez Bank dla Klientów segmentu Małych Przedsiębiorstw, chyba że Bank zaakceptuje wniosek złożony przez podmiot nie deklarujący takich obrotów rocznych. Maksymalna kwota obrotów rocznych dla Klientów segmentu Małych Przedsiębiorstw ogłaszana jest przez Bank na stronie 2 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: 1) Agent rozliczeniowy - Bank lub inny podmiot, z którym Bank zawarł umowę w zakresie wykonywania czynności agenta rozliczeniowego; 2) Akceptant- przedsiębiorca, który zawarł z Agentem Rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu Kart; 3) Autoryzacja - zgoda Banku na dokonanie Transakcji przy użyciu Karty; 4) Bank Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna; 5) Bank korespondent - bank pośredniczący w realizacji rozliczenia bezgotówkowego do innego lub z innego banku zagranicznego lub krajowego; 6) Bankowy Dowód Wpłaty (BDW) druk bankowy, stanowiący dyspozycję dokonania Wpłaty Zamkniętej na Rachunek Wpłat, podpisany przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Klienta; 7) Beneficjent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana w dyspozycji płatniczej jako odbiorca środków pieniężnych; 8) BIC Międzynarodowy kod identyfikujący bank/instytucję w procesie realizacji transakcji finansowych nadawany przez organizację S.W.I.F.T. SCRL; 9) Centrum Obsługi Klienta - komórka organizacyjna Banku prowadząca obsługę Klientów przy wykorzystaniu łączy telefonicznych; 10) Dzień Roboczy - dzień inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym Oddziały prowadzą działalność operacyjną warunkującą wykonanie postanowień niniejszej Umowy; 11) Elektroniczne kanały dostępu kanały dostępu informatycznego umożliwiające wykonywanie dyspozycji lub uzyskanie informacji dotyczących rachunku/ów za pomocą urządzeń teleinformatycznych; 12) EOG Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Lichtenstein i Norwegię; 13) Firma transportowa - wyspecjalizowany podmiot ochrony mienia upoważniony przez Bank do konwojowania i ochrony pakietów z Wpłatami Zamkniętymi; 14) Godzina Graniczna - godzina w Dniu Roboczym ustalona dla poszczególnych dyspozycji płatniczych prezentowana w tabeli Zasady realizacji dyspozycji dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostępnej w Oddziałach Banku i na stronie internetowej Banku; 15) IBAN Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego składający się z dwuliterowego kodu kraju, dwóch cyfr tak zwanej sumy kontrolnej i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku. Suma kontrolna wraz z numerem rachunku stanowi Podstawowy Numer Rachunku Bankowego - NRB. Długość numeru rachunku jest zależna od poszczególnych krajów, które wdrożyły standard. W Polsce stosuje się 28-mio znakowy numer IBAN. Rachunek w standardzie IBAN służy do rozliczeń w obrocie krajowym i międzynarodowym; 16) Indywidualny limit wydatków gotówkowych dzienny limit ustalony przez Posiadacza określający ilość oraz kwotę w złotych polskich do wysokości której mogą być dokonywane Transakcje wypłaty gotówki przy użyciu Karty; 17) Indywidualny limit wydatków bezgotówkowych dzienny limit ustalony przez Posiadacza określający kwotę w złotych polskich do wysokości której mogą być dokonywane Transakcje bezgotówkowe przy użyciu każdej Karty; 18) Karta - karta debetowa wydawana Użytkownikowi na wniosek Posiadacza Karty 19) Karta Wzorów Podpisów (KWP) dokument wskazujący osoby uprawnione do dysponowania Rachunkiem/ami i służący do ewidencji wzorów ich podpisów w Banku; 20) Klient przedsiębiorca będący posiadaczem lub wnioskujący o otwarcie rachunku dla Małych Przedsiębiorstw, w tym o przechowywanie depozytów, o Kartę debetową, o świadczenie usług za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu i o realizację transakcji wymiany walut; 21) Kraj trzeci Państwo nie będące państwem członkowskim Unii Europejskiej; 22) Liczarnia - zewnętrzny podmiot wyspecjalizowany w przeliczaniu gotówki, wskazany i upoważniony przez Bank do obsługi Wpłat Zamkniętych; 23) MasterCard - MasterCard Worldwide. Międzynarodowa organizacja finansowa zrzeszająca Banki wydające karty płatnicze ze znakiem Mastercard i/lub Maestro; 24) Numer PIN - osobisty kod identyfikacyjny właściwy dla danej Karty, służący do elektronicznej identyfikacji Użytkownika podczas dokonywania wypłat gotówki w bankomatach i realizowania Transakcji w punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji Numeru PIN; 1

2 25) Oddział jednostka organizacyjna Banku, prowadząca bezpośrednią obsługę Klienta; 26) Okres rozliczeniowy okres jednego miesiąca kalendarzowego liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego; 27) Pakiet- zestaw produktów i usług bankowych oferowany w ramach jednej umowy, przyporządkowany do określonej oferty produktowej wskazanej w Tabeli, w skład Pakietu wchodzą: Rachunek bieżący, Karta Debetowa, Centrum Telefoniczne, system bankowości internetowej, system bankowości mobilnej Mobilny Bank; 28) Pełnomocnik osoba, która posiada pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem/ami; 29) Posiadacz Karty przedsiębiorca, który zawarł z Bankiem Umowę Karty; 30) Prawo bankowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe tekst jednolity Dz. U. nr 72, poz. 665 z 2002r. (z późniejszymi zmianami) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi; 31) Protokół Różnic dokument sporządzony przez Bank lub Liczarnię, mający na celu potwierdzenie niedoboru, nadwyżki lub falsyfikatu we Wpłacie Zamkniętej; 32) Rachunek Rachunek bieżący (otwierany w złotych polskich jako pierwszy Rachunek Klienta w ramach Pakietu), Rachunek pomocniczy, Rachunek lokacyjny, Rachunek lokaty terminowej w złotych i walutach wymienialnych (otwierane na wniosek Klienta na warunkach określonych we Wniosku/Umowie oraz niniejszym Regulaminie); 33) Regulamin niniejszy regulamin; 34) Rezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce oraz osoba prawna mająca siedzibę w Polsce, a także inny podmiot mający siedzibę w Polsce, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w Polsce oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów; 35) R-Online Jeden z systemów bankowości internetowej Banku dostępnych dla klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw; 36) SORBNET system prowadzony przez Narodowy Bank Polski, w którym dokonywane są rozrachunki międzybankowe w czasie rzeczywistym, w polskich złotych. Bank realizuje wszystkie dyspozycje płatnicze systemem SORBNET w przypadku gdy kwota dyspozycji płatniczej jest równa lub przekracza 1 mln polskich złotych oraz realizuje na życzenie Klienta dyspozycje płatnicze, jeżeli kwota przelewu jest poniżej 1 mln polskich złotych. Systemem SORBNET nie są realizowane dyspozycje płatnicze realizowane na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz organów podatkowych; 37) Tabela Tabela opłat, oprocentowania i prowizji w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw; 38) Tabela Kursów Tabela kursów walut obowiązująca w Banku; 39) Technologia zbliżeniowa technologia umożliwiająca dokonywanie Kartami Transakcji zbliżeniowych; 40) Transakcja - płatność za nabywane towary, usługi lub wypłata gotówki, dokonana przy użyciu Karty; 41) Trezor nocny (wrzutnia nocna)/szafa transferowa - urządzenie techniczne przeznaczone do przyjmowania Wpłat Zamkniętych 42) Umowa Karty umowa pomiędzy Klientem a Bankiem o wykonywanie rozliczeń operacji dokonanych przy użyciu Karty; 43) Umowa Rachunku - umowa zawarta pomiędzy Klientem a Bankiem o wykonywanie usług płatniczych; 44) Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych - ustawa z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych, z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 169, poz. 1385) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi; 45) Ustawa o Usługach Płatniczych ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o Usługach Płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, ze zm.) lub każda inna ustawa, która ją zastąpi, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy; 46) Użytkownik - osoba fizyczna, której imię i nazwisko są umieszczone na Karcie przyznanej przez Bank na wniosek Posiadacza Karty; 47) VISA - VISA Europe oraz VISA Inc. międzynarodowa organizacja finansowa zrzeszająca banki wydające karty płatnicze ze znakiem VISA; 48) Wartości pieniężne krajowe i/lub zagraniczne znaki pieniężne będące prawnym środkiem płatniczym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajach; 49) Wniosek/Umowa - multiproduktowy wniosek o otwarcie i prowadzenie Rachunku dla Małych Przedsiębiorstw (w tym przechowywania depozytów), Kartę debetową, świadczenie usług za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu i realizację transakcji wymiany walut; 50) Wpłata Zamknięta wpłata Klienta zawierająca wartości pieniężne zapakowane w bezpieczną kopertę (opakowanie/pakiet) oznaczoną indywidualnym numerem, której otwarcie nie jest możliwe bez naruszenia zewnętrznej powłoki opakowania; 51) Załącznik nr 1 załącznik do Wniosku/Umowy, Aneksu zawierający dane osobowe osób upoważnionych do dysponowania Rachunkiem oraz określający ich zakres uprawnień; 52) Zablokowanie Karty - czasowe uniemożliwienie Posiadaczowi korzystania z Karty; 53) Zastrzeżenie Karty stałe i nieodwołalne uniemożliwienie Posiadaczowi korzystanie z Karty; 54) Zlecenie płatnicze oświadczenie Klienta lub odbiorcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej; 55) Zlecenie stałe dyspozycja polecenia przelewu określonej kwoty środków pieniężnych wykonywane przez Bank w regularnych odstępach czasowych na podstawie pojedynczego zlecenia złożonego przez Klienta. Rozdział 1 Rachunki i Karty postanowienia ogólne 3 1. Rachunkiem podstawowym jest rachunek bieżący, prowadzony w złotych polskich i oferowany jest jako obowiązkowy element Pakietu. 2. Rachunek pomocniczy i lokacyjny otwierany jest na wniosek Klienta. Wymienione Rachunki nie są obowiązkowymi składnikami Pakietu. 3. Rachunek bieżący w złotych oraz Rachunki pomocnicze w złotych i walutach wymienialnych służą do przechowywania środków pieniężnych Klienta oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. 4. Rachunki lokacyjne w złotych i walutach wymienialnych służą do przechowywania środków pieniężnych Klienta. 5. Rachunki lokat terminowych w złotych i w walutach wymienialnych służą do przechowywania środków pieniężnych Klienta i przekazywania ich po upływie terminu lokaty na rachunek bieżący lub pomocniczy Klienta w Banku. 6. Rachunek wspólny służy do przechowywania środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń dla kilku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą albo kilku jednostek samorządu terytorialnego. 7. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, handlowa spółka osobowa z udziałem osób fizycznych albo wspólnicy spółki cywilnej prowadzący wspólnie działalność gospodarczą, Klient zobowiązuje się, że na wszystkich Rachunkach (w tym Rachunkach lokat terminowych) będą gromadzone wyłącznie środki pieniężne związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klienta. 2

3 4 Rodzaje oferowanych Rachunków i Kart, wysokość pobieranych opłat i prowizji oraz stosowane stawki oprocentowania określone są w Tabeli Karty służą do realizowania płatności bezgotówkowych za towary i usługi oraz wypłat gotówki w punktach oznaczonych symbolem VISA lub MasterCard na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami jak również do realizowania Transakcji na odległość poprzez Internet, telefon, pocztę. 2. Bank oferuje dwa rodzaje Kart: VISA Business Debit do Rachunku w PLN oraz MasterCard Business do Rachunku w EUR. 3. Karta jest własnością Banku. W przypadku rozwiązania Umowy Karty przez jedną ze stron lub po upływie terminu jej ważności Karta powinna zostać trwale zniszczona w sposób uniemożliwiający korzystanie z niej. Karta na każde żądanie Banku winna być zwrócona do Banku. 6 W trakcie wykonywania Umowy Rachunku i Umowy Karty Klient zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie informować Bank o wszelkich zmianach jego danych. Rozdział 2 Zawarcie Umowy Rachunku i Umowy Karty 7 1. Bank otwiera rachunek bankowy na podstawie zaakceptowanego przez Bank Wniosku/Umowy Klienta lub Aneksu do Wniosku/Umowy. 2. Tożsamość osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Klienta w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych Bank stwierdza na podstawie okazanych przez te osoby dokumentów tożsamości. 3. Za datę zawarcia Umowy Rachunku uznaje się datę złożenia podpisów na potwierdzeniu zawarcia Umowy Rachunku przez osoby upoważnione do reprezentowania Banku. 4. Umowa Rachunku zawierana jest na czas nieokreślony. 5. Bank może odmówić otwarcia Rachunku bez podania przyczyny. 6. Bank otwiera i prowadzi Rachunki dla spółek kapitałowych (z o.o., S.A.) w organizacji. Dla osobowych spółek prawa handlowego Bank zawiera Umowę Rachunku po dostarczeniu dokumentów rejestrowych tych spółek. 7. Bank do czasu rejestracji spółki osobowej prawa handlowego może zawrzeć Umowę Rachunku wspólnego ze wspólnikami tej spółki. Po dostarczeniu dokumentów rejestrowych Umowa Rachunku ze wspólnikami zostanie przekształcona w Umowę Rachunku z osobową spółką prawa handlowego z zachowaniem istniejącego numeru Rachunku. 8. Złożenie wniosku o Pakiet może nastąpić poprzez złożenie formularza w Oddziale Banku lub u przedstawiciela Banku bądź poprzez stronę internetową lub za pośrednictwem Elektronicznych kanałów dostępu o ile Bank udostępnia taką możliwość. 9. Bank dostarcza Klientowi Wniosek/Umowę i/lub potwierdzenie zawarcia Umowy Rachunku bankowego w Oddziale Banku, zwykłą przesyłką pocztową na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny lub drogą mailową na wskazany przez Klienta adres bądź za pośrednictwem kuriera. 10. Dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy Rachunku, jeżeli nie zostały przedstawione przez Klienta w oryginale, a są wymagane, powinny być potwierdzone przez notariusza a) za zgodność z oryginałem, b) w zakresie uprawnienia i własnoręczności podpisu osób upoważnionych do reprezentowania Klienta. 11. Dokumenty urzędowe wystawione za granicą, powinny być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną za zgodność z prawem miejsca wystawienia, chyba że zostały wystawione w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska ratyfikowała odpowiednią umowę międzynarodową zwalniającą Klienta z tego obowiązku. Jeżeli dokumenty zostały wystawione w państwie będącym stroną Konwencji haskiej, powinny być opatrzone klauzulą Apostille, która potwierdza, że dokument jest autentyczny i wystawiony przez uprawniony organ. Jeżeli dokumenty zostały sporządzone w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego. 12. Dokumenty prywatne wystawione za granicą powinny być sporządzone lub poświadczone przez notariusza albo polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną Klient ubiegający się o wydanie Karty składa w Banku wypełniony Wniosek/Umowę, Załącznik nr 1 lub Aneks do Wniosku/Umowy. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Klienta. 2. Klient może występować o wydanie kilku Kart do jednego Rachunku, przy czym ponosi w stosunku do Banku pełną odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w wyniku dokonania Transakcji wydanymi na jego wniosek Kartami. 3. Klientowi posiadającemu Rachunki objęte usługą Saldo Netto bądź usługą Zarządzanie Saldami nie przysługuje uprawnienie do otrzymania Karty. 4. Użytkownikiem Karty może być jedynie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Zamówienia nowych Kart w miejsce Kart zastrzeżonych Klient dokonuje na podstawie pisemnego Aneksu lub za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta. 6. Użytkownik może otrzymać tylko jedną Kartę do określonego Rachunku Posiadacza Karty. 7. Karty VISA Business są wydawane wyłącznie do rachunków prowadzonych w złotych polskich (PLN). 8. Karty MasterCard Business wydawane są wyłącznie do rachunków prowadzonych w euro (EUR) Bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych umieszczonych na Wniosku/Umowie, jak również prawo do odmowy wydania Karty/zawarcia Umowy Karty bez podania przyczyny. 2. Bank zawiera z Klientem Umowę Karty po złożeniu przez niego kompletnego Wniosku/Umowy lub Aneksu do Wniosku/Umowy oraz po złożeniu na tych dokumentach podpisów za Bank. 3

4 3. Umowa Karty jest zawierana na czas określony i obowiązuje przez okres wskazany na Karcie. Za miejsce zawarcia Umowy Karty uznaje się siedzibę Banku. 4. Dowód zawarcia Umowy Karty stanowi otrzymany przez Posiadacza Karty, przeznaczony dla niego egzemplarz Wniosku/Umowy lub Aneksu dot. Karty podpisanego przez Bank. 5. Za datę zawarcia Umowy Karty przyjmuje się datę wskazaną na Wniosku/Umowie lub Aneksie dot. Karty podpisanym przez Bank Karta dostarczana jest na krajowy adres wskazany przez Posiadacza we wniosku. 2. Karta przesłana Użytkownikowi nie jest aktywna i nie można przy jej użyciu realizować Transakcji. 3. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty Użytkownik powinien dokonać jej aktywacji, nadania Numeru PIN oraz zobowiązany jest w sposób trwały podpisać Kartę w przewidzianym do tego miejscu, przy czym podpis musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym na Załączniku nr 1. Posiadacz Karty ponosi odpowiedzialność za skutki niezłożenia podpisu na Karcie przez Użytkownika. 4. Użytkownik może dokonać aktywacji karty oraz nadania Numeru PIN za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta lub R-Online. Nadanie PINu, możliwe jest wyłącznie przez osobę, której dane znajdują się na Karcie. 5. Użytkownik może zmienić Numer PIN za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta lub R-Online. 6. Bank dopuszcza możliwość wysyłki Numeru PIN listownie na adres określony w 10 ust. 1 na podstawie dyspozycji Użytkownika. Trzecia dyspozycja o listowną wysyłkę Numeru PIN powoduje Zastrzeżenie Karty Karta wznawiana jest na kolejny okres obowiązywania pod warunkiem ze Karta została aktywowana, nie jest Zablokowana ani Zastrzeżona oraz jeśli na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności Karty Posiadacz Karty nie zawiadomi Banku o rezygnacji ze wznowienia Karty lub z jej dalszego użytkowania. 2. Karta wznowiona dostarczana jest Użytkownikowi, na adres określony w 10 ust. 1 posiadany. Numer PIN do Karty wznowionej pozostaje bez zmian. 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany Numeru PIN do Karty wznawianej, o czym poinformuje Użytkownika. 4. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty wznowionej Użytkownik powinien dokonać jej aktywacji. Rozdział 3 Zasady dysponowania Rachunkiem/ami na podstawie Karty Wzorów Podpisów Klient i osoby przez niego umocowane zobowiązani są do złożenia wzoru podpisu na KWP w obecności pracownika Banku. 2. W przypadku niewskazania przez Klienta określonego Rachunku, KWP obowiązuje do wszystkich Rachunków prowadzonych przez Bank na rzecz tego Klienta. 3. Na KWP zamieszczane są informacje pozwalające na identyfikację Klienta oraz osób upoważnionych do dysponowania jego Rachunkiem/ami, zgodnie z oznaczoną grupą umocowania. 4. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia KWP szczególnie, gdy grupa umocowania osób uprawnionych nie będzie zgodna z udostępnianymi przez Bank. 5. Podpisy złożone na KWP przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta mogą służyć jako wzory do badania zgodności podpisów w zakresie składanych przez Klienta dyspozycji w odniesieniu do posiadanych przez niego produktów w Banku. 6. KWP obowiązuje do czasu pisemnego jej odwołania lub zmiany przez osoby uprawnione do reprezentowania Klienta, przy czym Bank zastrzega sobie prawo realizacji dyspozycji na podstawie istniejącej KWP najpóźniej do końca dnia bieżącego, w którym wpłynęła dyspozycja anulowania lub zmiany tej KWP i do tego czasu nie ponosi odpowiedzialności za wykonane transakcje na podstawie istniejącej KWP W przypadku utraty uprawnień do dysponowania Rachunkiem przez osobę/y wymienione w KWP Klient zobowiązany jest dokonać aktualizacji danych, osób uprawnionych do dysponowania Rachunkiem. 2. W przypadku niezawiadomienia Banku o zmianie reprezentacji Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą z tego tytułu Klient zobowiązany jest złożyć w Banku wzór podpisu na KWP w następujących przypadkach: a) Wnioskowania przez Klienta o pierwszy Rachunek w Banku, b) Wnioskowania przez Klienta o kolejny Rachunek w Banku, jeżeli poprzednia KWP obowiązywała tylko do określonego/ych Rachunku/ów, c) Ustanowienia przez Klienta pełnomocnika ogólnego do dysponowania Rachunkiem/ami, d) Ustanowienia przez Klienta kolejnej osoby, która ma być upoważniona do dysponowania Rachunkiem/ami. 2. Bank dokonuje wymiany KWP w przypadku zgłoszenia przez Klienta wniosku o: a) Anulowanie dotychczasowej KWP, b) Zmianę osób upoważnionych do dysponowania Rachunkiem/ami, c) Zmianę kategorii umocowania poszczególnych osób lub umocowania ich do innych Rachunków, d) Zmianę wzoru podpisu/ów osób upoważnionych do dysponowania Rachunkiem/ami, e) Zmianę osób umocowanych do reprezentowania Klienta, f) Zmianę danych zawartych w KWP, takich jak: nazwa firmy, imię i nazwisko osoby upoważnionej, g) Dodanie, usunięcie lub zmianę stempla firmowego Wszystkie dyspozycje Klienta składane w placówce Banku powinny być podpisane zgodnie ze złożonymi wzorami podpisów na KWP oraz opatrzone odbitką stempla firmowego zgodnego ze wzorem złożonym na KWP pod rygorem niewykonania dyspozycji przez Bank. O odmowie wykonania dyspozycji Bank niezwłocznie powiadamia Klienta. 4

5 2. Używanie faksymile na dokumencie zamiast własnoręcznego podpisu jest zabronione. Jeżeli jednak Bank wykona dyspozycję, na której osoba upoważniona postawiła faksymile zamiast własnoręcznego podpisu, Klient jest związany taką dyspozycją. Rozdział 4 Pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkiem/ami Klient może ustanowić dowolną ilość Pełnomocników uprawnionych do dysponowania Rachunkiem/ami. 2. Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Pełnomocnictwo może być stałe lub jednorazowe. 4. W przypadku pełnomocnictwa stałego wymagane jest złożenie przez pełnomocnika wzoru podpisu na KWP, w przeciwnym razie Bank może odmówić realizacji dyspozycji złożonych przez takiego Pełnomocnika. 5. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, chyba że Klient pisemnie upoważni Pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw Pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem może być udzielone przez Klienta bezpośrednio w jednostce Banku prowadzącej jego Rachunek: a) na formularzu obowiązującym w Banku lub na Załączniku nr 1 - dla skuteczności pełnomocnictwa niezbędne jest złożenie przez Klienta podpisów na wymienionych powyżej formularzach w obecności przedstawiciela Banku, b) przez złożenie stosownej dyspozycji, upoważniającej pełnomocnika do jednorazowego dokonania konkretnej/nych czynności na Rachunku, podpisanej przez Klienta i pełnomocnika w obecności przedstawiciela Banku. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem może być udzielone poza jednostką Banku prowadzącą jego Rachunek: a) u przedstawiciela Banku na formularzu obowiązującym w Banku dla skuteczności pełnomocnictwa niezbędne jest złożenie przez Klienta i pełnomocnika wzoru podpisu na wymieniowym powyżej formularzu w obecności przedstawiciela Banku, b) w formie aktu notarialnego, c) w formie pisemnej z podpisem Klienta potwierdzonym notarialnie. 3. Pełnomocnictwo udzielane innemu przedsiębiorcy na zabezpieczenie wierzytelności tego przedsiębiorcy ustanawiane jest w formie pisemnej. 4. Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane: a) Dane mocodawcy (dane podmiotu oraz określenie reprezentacji), b) Imię i nazwisko Pełnomocnika, c) Cechy dowodu tożsamości Pełnomocnika, d) Numer PESEL Pełnomonika, e) Zakres pełnomocnictwa (szczegółowe określenie do jakich konkretnie czynności umocowany jest Pełnomocnik), f) Datę i nazwę miejscowości, w którym zostało sporządzone, g) Podpisy za Klienta tj. podpisy reprezentacji zgodne z aktualnym wzorem podpisu złożonym na KWP w Banku. 5. O odmowie przyjęcia pełnomocnictwa Bank niezwłocznie informuje Klienta. 6. Pełnomocnictwo może być zmienione lub odwołane przez Klienta na podstawie jego pisemnej dyspozycji, przy czym Bank zastrzega sobie prawo do realizacji dyspozycji najpóźniej do końca dnia bieżącego, w którym wpłynęła dyspozycja zmiany lub odwołania pełnomocnictwa i do tego czasu nie ponosi odpowiedzialności za wykonane transakcje na podstawie istniejącego pełnomocnictwa. 7. W przypadku, gdy pełnomocnik posiadał dostępy do Elektronicznych kanałów dostępu, Karty debetowej lub innych usług, Klient zobowiązany jest dokonać blokady użytkownika poprzez złożenie stosownych dyspozycji pisemnie lub telefonicznie. 18 Pełnomocnictwo wygasa wskutek: a) rozwiązania Umowy Rachunku, b) upływu terminu na jaki zostało udzielone, c) wykonania czynności do której pełnomocnictwo zostało udzielone, d) odwołania, e) śmierci Pełnomocnika lub mocodawcy. Rozdział 5 Posługiwanie się Kartą Kartą może posługiwać się wyłącznie Użytkownik. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia Karty osobom trzecim. 3. Karta powinna być używana zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami polskiego prawa, w szczególności prawa dewizowego Użytkownik może dokonywać Transakcji: a) w oddziałach banków ze znakiem VISA lub MasterCard, w zależności od rodzaju Karty, b) w bankomatach ze znakiem VISA lub MasterCard, w zależności od rodzaju Karty, c) w punktach handlowo-usługowych ze znakiem VISA lub MasterCard, w zależności od rodzaju Karty, d) za pośrednictwem telefonu, Internetu, poczty, faksu. 2. Użytkownik nie może używać Karty niezgodnie z przepisami prawa, w szczególności nie może dokonywać zakupów towarów lub usług zakazanych przez prawo w miejscu dokonywania Transakcji. 5

6 21 1. Akceptacja Transakcji dokonanej przy użyciu Karty następuje poprzez: a) wprowadzenie Numeru PIN w przypadku realizacji wypłaty gotówki w bankomacie oraz w przypadku realizacji Transakcji w punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji Numeru PIN, lub b) okazanie Karty i złożenie przez Użytkownika podpisu na dowodzie dokonania Transakcji wystawionym przez punkt akceptujący Karty, lub c) podanie numeru Karty, imienia i nazwiska Użytkownika, kodu CVV2/CVC2 Karty oraz daty ważności Karty przy Transakcjach realizowanych za pośrednictwem telefonu, poczty lub Internetu, lub d) zbliżenie Karty MasterCard Business do czytnika zbliżeniowego w przypadku Transakcji do kwoty 50 PLN zrealizowanej u Akceptantów stosujących technologię zbliżeniową MasterCard PayPass. W przypadku Transakcji zbliżeniowej na kwotę wyższą niż 50 PLN należy wprowadzić Numer PIN, lub e) zbliżenie Karty VISA Business Debit wyposażonej w Technologię zbliżeniową do czytnika w przypadku dokonywania transakcji do kwoty 50 PLN zrealizowanej u Akceptantów stosujących technologię zbliżeniową VISA paywave. 2. Dokonanie akceptacji Transakcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej powoduje, że staje się ona nieodwołalna w rozumieniu art. 51 Ustawy o Usługach Płatniczych. 3. Przed dokonaniem pierwszej Transakcji, o której mowa w ust. 1 punkcie d) i e) wymagane jest dokonanie przynajmniej jednej transakcji w punkcie usługowo-handlowym potwierdzonej numerem PIN. 4. Brak podpisu na dowodzie dokonania Transakcji lub złożenie innego podpisu niż wzór podpisu, o którym mowa w 10 ust. 3 na Karcie, nie zwalnia Posiadacza Karty z odpowiedzialności za zrealizowaną Transakcję. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez punkt handlowo-usługowy oraz za odmowę autoryzacji Transakcji realizowanej w punkcie handlowo-usługowym, w bankomacie lub oddziałach banków, w Internecie z przyczyn niezależnych od Banku Transakcje dokonywane są przez Użytkowników w oparciu o dostępne środki na Rachunku, do którego została wydana Karta oraz przy zachowaniu Indywidualnie ustalanych limitów wydatków gotówkowych i bezgotówkowych. 2. W przypadku, gdy ze względów technicznych dokonano Transakcji bez Autoryzacji Banku, Posiadacz Karty odpowiada za zrealizowaną Transakcję, choćby nie znajdowała pokrycia w środkach dostępnych na Rachunku lub przekraczała Indywidualny limit wydatków gotówkowych lub bezgotówkowych Transakcja dokonana przy użyciu Karty przy wykorzystaniu numeru Karty lub numeru Karty i Numeru PIN ma charakter nieodwołalny i bezwarunkowy. 2. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego Numeru PIN może spowodować Zablokowanie Karty. Rozdział 6 Limity wydatków Karty Użytkownik może dokonywać Transakcji w oparciu o ustalone przez Posiadacza Karty wartości Indywidualnych limitów wydatków gotówkowych i bezgotówkowych. Maksymalne wartości Indywidualnych limitów wydatków gotówkowych i bezgotówkowych podane są we Wniosku. 2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości limitów określonych we wniosku. O zmianie wysokości limitów Bank poinformuje Posiadaczy Kart oraz Użytkowników poprzez umieszczenie informacji w Oddziałach Banku oraz za pośrednictwem systemu bankowości internetowej R- Online. 3. Bank w indywidualnych przypadkach może zaakceptować wyższe Indywidualne limity wydatków gotówkowych i bezgotówkowych. 4. Posiadacz Karty ma możliwość dokonywania zmian Indywidualnych limitów gotówkowych i bezgotówkowych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. 5. Zmiana Limitów indywidualnych, o której mowa w ust. 4. powyżej o ile jest dokonana w Dzień Roboczy do godziny 15:30 obowiązuje od kolejnego dnia kalendarzowego. Zmiana zlecona w dzień wolny od pracy lub w Dzień Roboczy po godzinie 15:30 traktowana jest jak złożona do godziny 15:30 następnego Dnia Roboczego. Rozdział 7 Opłaty i prowizje, zasady oprocentowania oraz warunki ich zmiany Bank pobiera opłaty i prowizje na podstawie Tabeli właściwej dla danego Pakietu. 2. Informacja o aktualnie obowiązujących stopach procentowych, prowizjach i opłatach podana jest w Tabeli dostępnej w Oddziałach, u przedstawicieli Banku oraz na stronach internetowych Banku. 3. Opłaty i prowizje za czynności i usługi bankowe pobierane są przez Bank niezależnie od wysokości pokrycia na Rachunku. W przypadku braku wystarczającej ilości środków na Rachunkach oraz w przypadku powstania zaległości i/lub zadłużenia z tytułu opłat i prowizji z tytułu prowadzenia Rachunku/ów Klienta, Bank po upływie wyznaczonego terminu płatności - upoważniony jest do pokrycia swoich prowizji i opłat z innych rachunków Klienta prowadzonych w Banku, bez odrębnej dyspozycji. Bank zastrzega sobie możliwość potrącenia swoich wierzytelności pieniężnych w stosunku do Klienta, ze środków znajdujących się na Rachunku w razie zaistnienia przesłanek określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W przypadku potrącenia z Rachunku prowadzonego w walucie obcej Bank dokonuje przewalutowania środków według kursów walut obowiązujących w Banku w chwili przewalutowania. 4. Niepobranie przez Bank prowizji lub opłaty w terminie ustalonym w umowie z Klientem lub Regulaminie nie wpływa na prawo Banku do ich pobrania w terminie późniejszym. 6

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się:

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. (zastępujący również Regulamin Konta dla Małych Firm ) Niniejszy Regulamin Rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści...1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...1 Rozdział 2. Zawarcie Umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Będzinie w dniu: 8.10.2012 uchwałą nr 23/2012, obowiązuje od 24.10.2012r REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 03/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 05 stycznia 2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 38/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 maja 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 90/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 15.07.2015 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział.1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH u BPS S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 02/07/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 15 stycznia 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/2/2013 Zarządu PBBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 23.12.2013 r. www.pbssokolow.pl REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MILICZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MILICZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 60/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu z dnia 22.05.2015r. 5stycznia 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo