Spis treści. Od Redakcji From the Editorial Board Myśleć wbrew czasom Artykuły. Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Od Redakcji... 13 From the Editorial Board... 15. Myśleć wbrew czasom... 17. Artykuły. Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe..."

Transkrypt

1 Spis treści Od Redakcji From the Editorial Board Ewa Domańska Myśleć wbrew czasom Artykuły Anna Ziębińska-Witek Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe Magdalena Górecka Historie alternatywne w konwencji steampunk i cyberpunk wariacje na temat powstania styczniowego w powieściach Konrada T. Lewandowskiego i Adama Przechrzty Zuzanna Gawrońska Landscapes of the Future: Space and (Post)Apocalypse in Philip K. Dick s novel The Penultimate Truth Barbara Minczewa Potrzeba nam luster. Wizje przyszłości jako potencjał krytyczny w realizacjach teatralnych prozy science fiction Martyna Wielewska-Baka Przyszłość religii: między krytyką a utopią. O jednym opowiadaniu Stanisława Lema Mariusz Polowy Fantazje przyszłości Stefana Grabińskiego... 83

2 Spis treści Anna Cieślak Golem czy postczłowiek? Transhumanizm z perspektywy nie-ludzkiej Olga Bartosiewicz Wyznaczać granice na nowo Benjamin Fundoianu w kręgu pisarzy środkowoeuropejskich. Zarys problematyki Marcin Dziwisz Językowe mechanizmy tworzenia autorskich neologizmów w utworach z gatunku fantasy (na przykładzie opowiadań Andrzeja Sapkowskiego) Małgorzata Kowalewska Nowe formy komunikacji w zglobalizowanym świecie na przykładzie portalu społecznościowego Facebook Kamila Węglarska Marketing jako przyszłość kultury Łukasz Babula Perspektywy badawcze cmentarza żydowskiego w Szczebrzeszynie Recenzje Ewelina Stanios Nowe drogi do Bizancjum Katarzyna Kraczoń Dziedzictwo kulturowe w rzeczywistości ponowoczesnej Ewa Bulisz Dziedzictwo leksykalne regionu lubelskiego Filip Gończyński-Jussis O początkach Rosji sowieckiej nieszablonowo Wydarzenia naukowe i kulturalne Katarzyna Kraczoń Profesor Ewa Domańska o przyszłości humanistyki Magdalena Górecka, Ewelina Stanios Bunt jako gest założycielski, ale przeciw czemu się buntować? Kolejna konferencja z cyklu Wspólne Drogi

3 Spis treści Magdalena Niekra Człowiek wobec sytuacji ekstremalnych. Sprawozdanie z interdyscyplinarnej konferencji naukowej Między literaturą a medycyną, cz. X Magdalena Górecka Wokół pamięci i afektów III Transdyscyplinarna Szkoła Letnia dla doktorantów. 205 Jarosław Szlązak Dobre i złe praktyki akademickie debata o etyce w nauce Noty personalne autorów

4

5 Table of Contents From the Editorial Board (In Polish) From the Editorial Board Prof. dr hab. Ewa Domańska Thinking Differently Articles Anna Ziębińska-Witek Death Tourism As a Cultural Phenomenon Magdalena Górecka Alternate Histories in Steampunk and Cyberpunk Convention Variations on the Theme of the January Uprising in the Novels by Konrad T. Lewandowski and Adam Przechrzta Zuzanna Gawrońska Landscapes of the Future: Space and (Post)Apocalypse in Philip K. Dick s novel The Penultimate Truth Barbara Minczewa We Need Mirrors. Visions of the Future as Critical Potential in Theatrical Productions of Science-Fiction Narratives Martyna Wielewska-Baka The Future of Religion: Between Critique and Utopia. On One Short Story by Stanislaw Lem Mariusz Polowy Stefana Grabiński s Fantasies of the Future... 83

6 Table of Contents Anna Cieślak Golem or Post-human? Trans-humanism from a Non-human Perspective Olga Bartosiewicz Establishing Borders Anew: Benjamin Fundoianu in the Circle of Central-European Writers. An Outline Marcin Dziwisz Linguistic Mechanisms of Creating Authorial Neologisms in Fantasy Poems (Based on Andrzej Sapkowski s Short Stories) Małgorzata Kowalewska New Forms of Communication in the Globalised World on the Example of Facebook Social Network Kamila Węglarska Marketing As the Future of Culture Łukasz Babula Jewish Cemetery in Szczebrzeszyn: Future Research Perspectives Reviews Ewelina Stanios New Ways to the Byzantine Empire Katarzyna Kraczoń Cultural Heritage in Postmodern Reality Ewa Bulisz Lexical Heritage of the Lublin Region Filip Gończyński-Jussis A Non-Cliché Look at the Origins of Soviet Russia Academic and Cultural Events Katarzyna Kraczoń Professor Ewa Domańska on the Future of the Humanities Magdalena Górecka, Ewelina Stanios Rebellion As a Founding Act, But What to Rebel Against? The Second Conference from the Series Common Ways

7 Table of Contents Magdalena Niekra Man in the Face of Extreme Situations. A Report on the Interdisciplinary Conference Between Literature and Medicine, part X Magdalena Górecka On Memory and Affects The Third Trans-disciplinary Summer School for PhD Students Jarosław Szlązak Good and Bad Practices: On Ethics in Science Notes on the Authors

8

9 Od Redakcji Ogłoszenie końców niemal wszystkich dziedzin humanistyki zaowocowało dwojakimi postawami. Z jednej strony zaczęto spoglądać w przeszłość i twórczo eksplorować dorobek poprzednich pokoleń, twierdząc, że mówienie o świecie będzie jedynie powtarzaniem i przekształcaniem już wypracowanych kategorii. Z drugiej jednak, przełamując dyktat wyczerpania, humanistyka skierowała wektor zainteresowań w przyszłość, poszukując nowych środków wyrazu i opisu rzeczywistości. Redakcja Acta Humana w czwartym numerze pisma postanowiła iść tym tropem, zbierając teksty analizujące w różnoraki sposób kategorie nowości i przyszłości. Obszerna i dość wieloznaczna formuła tematu przewodniego pozwoliła na ujęcie problemu z wielu różnych perspektyw. Interesowały nas postawy badawcze wychodzące naprzeciw metodologicznym nowinkom i ustawicznym zmianom paradygmatów, ukierunkowane na oryginalne ujęcia znanych tematów lub podejmujące próby zmierzenia się z materią zupełnie nową. W tomie znalazły się interpretacje nowych zjawisk kulturowych oraz analizy nowatorskich estetyk, a także rozpoznania literaturoznawcze, koncentrujące się na rozmaitych wizjach przyszłości. Pierwszą czytelniczką i zarazem życzliwą recenzentką nowego numeru Acta Humana została profesor Ewa Domańska, której wprowadzenie otwiera niniejszy tom. Dział artykułów rozpoczyna tekst Anny Ziębińskiej-Witek, będący charakterystyką stosunkowo nowego zjawiska nazywanego turystyką śmierci. Autorka szczegółowo omawia aspekt kulturowy i społeczny podróży do miejsc zbrodni i katastrof, podkreślając, że współcześnie są one formą oswajania się ze śmiercią. Artykuł Ziębińskiej-Witek zarysowuje jednocześnie przyszły kierunek rozwoju turystyki i prezentuje ewolucję kategorii podróży. Alternatywne losy powstania styczniowego, opisane w konwencji steampunk i cyberpunk, stały się przedmiotem artykułu Magdaleny Góreckiej. Tekst ten wpisuje się w szeroko rozumiane ponowoczesne konceptualizacje historii, podkreślając ich związek z kulturą popularną. Kolejne cztery artykuły korespondują, par excellence, z przewodnim tematem numeru, omawiając literackie konceptualizacje przyszłości. Zuzanna Gawrońska analizuje dystopijną wizję świata

10 Od Redakcji w powieści Philipa K. Dicka. Z kolei Barbara Minczewa przedstawia współczesne realizacje teatralne prozy science fiction Lema i Dicka jako możliwą, alternatywną formę ekspresji dla najnowszego teatru politycznego. Wizja przyszłości, a w zasadzie przyszłej religii, interesuje Martynę Wielewską-Bakę, która analizuje ten problem na podstawie prozy Stanisława Lema. Wspomniany blok tematyczny zamyka tekst Mariusza Polowego, przedstawiający niedopowiedziane i niedookreślone fantazje przyszłości, wyłaniające się z utworów polskiego Poego Stefana Grabińskiego. O granicy między ludzkim i nie-ludzkim, w kontekście rozwijającego się transhumanizmu, pisze w swoim szkicu Anna Cieślik. Autorka stara się przedstawić specyfikę tego nurtu posthumanistyki, konfrontując go z literackimi mitami: racjonalności, równości i człowieczeństwa. Z kolei Olga Bartosiewicz, na przykładzie biografii i twórczości mało znanego pisarza rumuńskiego pochodzenia Beniamina Fundoianu, przesuwa granice środkowoeuropejskiej tradycji literackiej. Językoznawczą analizę neologizmów stworzonych przez Andrzeja Sapkowskiego zawiera opracowanie Marcina Dziwisza. O fenomenie Facebooka, jako nowej formie komunikacji w wirtualnym świecie, pisze Małgorzata Kowalewska. Jeszcze inną problematykę podejmuje Kamila Węglarska, omawiając zależności między marketingiem a tożsamością kulturową. Ostatni artykuł jest propozycją zastosowania dość nowatorskiej, bo interdyscyplinarnej, metody badawczej do kompleksowego opisu cmentarza na przykładzie zabytkowego kirkutu w Szczebrzeszynie (Łukasz Babula). Zamieszczone w tym numerze recenzje dotyczą dokonań współczesnej bizantynologii (Ewelina Stanios), problemu postrzegania dziedzictwa kulturowego w czasach ponowoczesnych (Katarzyna Kraczoń), dokumentowania dziedzictwa leksykalnego (Ewa Bulisz) oraz nowego spojrzenia na historię bolszewizmu (Filip Gończyński-Jussis). W dziale Wydarzenia naukowe i kulturalne zamieszczono informację o spotkaniu z profesor Ewą Domańską na UMCS (Katarzyna Kraczoń), sprawozdania z kolejnej konferencji z cyklu Wspólne Drogi (Magdalena Górecka, Ewelina Stanios) oraz z interdyscyplinarnej sesji naukowej Między literaturą a medycyną (Magdalena Niekra), a także relację z III Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej dla doktorantów, która w tym roku odbyła się w Baranowie Sandomierskim (Magdalena Górecka). Ostatnie sprawozdanie to refleksja z debaty poświęconej etyce w nauce (Jarosław Szlązak). Ścieżki przyszłości, którymi podążają autorzy artykułów czwartego tomu Acta Humana, implikują nieskrępowaną refleksję, otwarcie na nowe perspektywy poznawcze oraz pewną dozę fantazji. Wyrażamy nadzieję, że zaprezentowane teksty trafią na podatny grunt i zainspirują środowisko humanistów do sięgania wzrokiem jak najdalej poza ustanowione horyzonty naukowych doświadczeń. 14 Katarzyna Kraczoń Magdalena Górecka Ewelina Stanios

11 From the Editorial Board Proclamation of the ends of almost all branches of the humanities resulted in two approaches. On the one hand, some researchers began to look into the past and creatively explore the heritage of the past generations, claiming that talking about the world will solely be repeating and transforming the already existing categories. On the other hand, though, breaking the diktat of exhaustion, the humanities directed its vector of interest towards the future, searching for new means of expression and description of reality. The Editorial Board of Acta Humana decided to follow this track in the fourth issue, preparing a collection of texts which in various ways analyse the categories of novelty and the future. A broad and polysemic formula of the central theme allowed to present the problem from many different perspectives. We were interested in research attitudes inclined towards the latest trends in methodology and constant changes of paradigms, those directed towards the original treatment of the known themes or attempting to deal with totally innovative subject matters. The volume includes interpretations of new cultural phenomena and analyses of novel aesthetics, as well as literary studies considerations focusing on diverse visions of the future. Professor Ewa Domańska, whose introduction opens the volume, is both our first reader and an obliging reviewer of the new issue of Acta Humana. The section Articles begins with Anna Ziębińska-Witek s text, which characterizes a relatively new phenomenon called death tourism. The author discusses in detail a cultural and social aspect of travelling to the scenes of crimes and catastrophes emphasizing that it is a contemporary form of coming to terms with death. Simultaneously, Ziębińska-Witek s article marks a future direction in the development of tourism and presents an evolution of the category of travel. Alternative lots of the January Uprising, portrayed in steampunk and cyberpunk conventions, became the object of Magdalena Górecka s article. This text addresses broadly understood postmodern conceptualizations of history, stressing their relationship with pop-culture. The following four articles correspond, par excellence, with the central theme of the issue, discuss-

12 From the Editorial Board ing literary conceptualizations of the future. Zuzanna Gawrońska analyses a dystopian vision of the world in Philip K. Dick s novel. Barbara Minczewa, in turn, presents contemporary theatrical realizations of Lem and Dick s science fiction narratives as a possible, alternative form of expression of the latest political theatre. A vision of the future, or rather of a future religion, is of interest to Martyna Wielewska-Baka, who analyses this problem basing on Stanisław Lem s prose material. The aforementioned thematic set closes with Mariusz Polowy s text, presenting unfinished and indeterminate fantasies of the future, looming into view in Polish Poe, Stefan Grabiński s works. Anna Cieślik writes in her outline about the borderline between the human and non-human in the context of thriving trans-humanism. The author endeavours to present the specificity of this trend in post-humanities, confronting it with literary myths of rationality, equality and humanity. Olga Bartosiewicz, in turn, shifts the borders of Central-European literary traditions on the example of the biography and writings of an unfamiliar writer of Romanian origin, Beniamin Fundoianu. Marcin Dziwisz s study contains a linguistic analysis of neologisms created by Andrzej Sapkowski. Małgorzata Kowalewska writes about a phenomenon of Facebook as a new form of communication in the virtual world. Problems of a yet another kind are raised by Kamila Węglarska, who elaborates on the relationships between marketing and cultural identity. The last article is a proposition of implementing a quite innovative, interdisciplinary research method on the example of the historic Jewish cemetery in Szczebrzeszynie (by Łukasz Babula). The reviews from this issue concern the achievements of the contemporary Byzantine studies (Ewelina Stanios), the problem of cultural heritage perception in postmodern times (Katarzyna Kraczoń), documenting lexical heritage (Ewa Bulisz) and a new look on the history of bolshevism (Filip Gończyński-Jussis). The section Academic and Cultural Events contains information about a meeting with professor Ewa Domańska held at Maria Curie-Skłodowska University (Katarzyna Kraczoń), reports on another conference from the Common Ways series (Magdalena Górecka, Ewelina Stanios) and an interdisciplinary scientific session Between Literature and Medicine (Magdalena Niekra), and a written account from The Third Trans-disciplinary Summer School for PhD Students which took place in Baranów Sandomierski (Magdalena Górecka). The last report is a reflection on a debate dedicated to ethics in science (Jarosław Szlązak). Paths of the future which the authors of the articles follow in the fourth volume of Acta Humana entail unrestrained thought, openness to new cognitive perspectives and a little bit of panache. We hope that the texts presented in the volume will fall on fertile ground and inspire the humanist society to look beyond the established horizons of scientific experiences. Katarzyna Kraczoń Magdalena Górecka Ewelina Stanios 16

13 Acta Humana 4 (1/2013) Prof. dr hab. Ewa Domańska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Myśleć wbrew czasom Czytelnicy mają przed sobą kolejny tom świetnie zapowiadającego się czasopisma naukowego Acta Humana. Powołane w 2010 roku z inicjatywy doktorantów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej pismo, już zostało dostrzeżone na arenie ogólnopolskiej i wyróżnione I nagrodą w konkursie StRuNa 2011 za najlepszą publikację roku. Nic dziwnego, redaktorzy z dużą intuicją wskazują w kolejnych numerach tematycznych zagadnienia, które ukazują kondycję współczesnej, interdyscyplinarnej refleksji humanistycznej i wyznaczają jej perspektywy na przyszłość. Cieszy, że w piśmie można znaleźć artykuły napisane nie tylko w języku polskim, lecz także angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Czyż nie żyjemy w świecie, który mimo biedy, przemocy, istniejących granic i podziałów, powoli i mozolnie uczy się, jak tworzyć wspólne inicjatywy, jak żyć razem (nawet w konfliktach) i jak wspólnie budować wiedzę, która wyznacza możliwe scenariusze przyszłości? Czwarty tom pisma, zatytułowany Ścieżki przyszłości, przenika futurystyczny ton. Czytelnicy znajdą w nim zróżnicowany zestaw artykułów dotyczących wizji przyszłości w literaturze i poezji, a także rozważania na temat nowych obszarów badawczych w humanistyce, niekonwencjonalnych sposobów przedstawiania przeszłości oraz nowych form komunikacji. Swoiste motto tego tomu oferuje pytanie zadane przez Annę Cieślak na wstępie artykułu Golem czy postczłowiek? : Co oferuje człowiekowi przyszłość? dodajmy tak, jak jest ona przedstawiana w zawartych w niniejszym tomie tekstach. Po przeczytaniu znajdujących się w nim publikacji można opowiedzieć: katastrofę, apokalipsę, koniec człowieka. Ton przewagi artykułów jest mroczny, a rozważania spina klamra rozpoczynająca się od ważnego tekstu Anny Ziębińskiej-Witek na temat turystyki śmierci i fascynacji podróżami do miejsc kaźni i katastrof, natomiast kończy tekst Łukasza Babuli, przedstawiający stan badań nad cmentarzem żydowskim w Szczebrzeszynie. Historie alternatywne, o których pisze Magdalena Górecka, wpasowują się w ten minorowy nastrój, zwracając uwagę na ich charakter kompensacyjny i katarktyczny. Tekst Zuzanny Gawrońskiej o postapokaliptycznych krajobrazach przeszłości w powie-

14 Ewa Domańska ściach Philipa K. Dicka oferuje interesującą strategię analizy przestrzeni przez retoryczną teorię narracji (i to jest budujące), ale wizja wyłaniająca się z analiz jest katastroficzna. Podobne wątki znaleźć można w tekście Mariusza Polowego o fantazjach Stefana Grabińskiego, które przenika obawa przed pogłębiającą się luką pomiędzy postępem technologicznym, a moralną kondycją człowieka. Dotyczy to też artykułu Olgi Bartosiewicz o poezji Benjamina Fundoinau, która roztacza wizję rozkładającej się natury i zdewastowanej peryferii Europy Wschodniej. Negatywność panuje nawet w interesującym artykule Marcina Dziwisza o neologizmach w opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego, w którym czytamy o złowieszczych babołakach, błąkających się błędakach, lękających się przerazach i pożerających swoje ofiary żyrytwach (można podziękować Dziwiszowi za zwrócenie uwagi na tak wzbogacające nasze słownictwo określenia). Pewna nadzieja pojawia się dopiero w bardzo ciekawym artykule Barbary Minczewy, która rozważa wizje przyszłości w realizacjach teatralnych prozy science fiction. Teatr polityczny, jak pisze autorka, powinien pokazać widzowi-współobywatelowi, że rzeczywistość, w której żyjemy, tylko pozornie pozbawiona jest alternatywy. Jak słusznie zauważa Minczewa, wizje utopijne zostały zdyskredytowane przez systemy totalitarne, które wykorzystały je, budując swoje ideologie, stąd przewaga dystopii pokazujących negatywne efekty antropogenicznych zmian (tj. zmian powodowanych przez działalność człowieka). Zasadnicze jest jednak stawiane przez autorkę pytanie, czy mamy na tyle wyobraźni, by pomyśleć o tym, co jest w tej chwili nie do pomyślenia. Z kolei Martyna Wielewska-Baka w swoim artykule o przyszłości religii rozważanej w kontekście opowiadania Stanisława Lema wpasowuje się w popularne we współczesnej humanistyce rozważania na temat postsekularyzmu i relacji między wiarą i nauką. Nowy świat nie jest światem bez religii, ale światem, gdzie panuje inny rodzaj religijności (duchowości?) wobec tego, który znamy. Kiedy analizujemy różne wizje przyszłości kreowane w literaturze, poezji czy filmie, pamiętajmy o podstawowej zasadzie myślenia historycznego: zawsze uhistoryczniajmy!. Warto zatem zwrócić uwagę, że jak podkreślają autorzy zamieszczonych w tym tomie Acta Humana artykułów badani pisarze i poeci przedstawiali dystopie odzwierciedlające stan społeczeństwa, w którym sami żyli. Czy jednak współczesne pokolenia podzielają ten katastroficzny obraz? Zachęcam nie tylko do analiz utopijnych wizji przyszłości, lecz także do tworzenia jej możliwych scenariuszy. Idąc śladami Rosi Braidotti, przede wszystkim zachęcam, by próbować myśleć niejako wbrew czasom 1. Jestem zwolenniczką humani- 1 R. Braidotti, Wbrew czasom. Zwrot postsekularny w feminizmie, przeł. M. Glasowitz, [w:] Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach, red. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba, Katowice

15 Myśleć wbrew czasom styki afirmatywnej i dystansuję się od reakcyjnej polityki strachu, która kreuje atmosferę stałego oczekiwania na katastroficzne wypadki (ataki terrorystyczne, epidemie, klęski żywiołowe itd.). Nie chodzi rzecz jasna o to, by nie badać zjawisk negatywnych, ale o to, by w takich badaniach znajdować możliwości wsparcia, wzmocnienie, stymulowanie rozwoju, budowanie przestrzeni dla tworzenia indywidualnej i zbiorowej tożsamości/podmiotowości; o tworzenie potencjalności dla działań, które przyczyniają się do projektowania lepszej przyszłości. Myślę po prostu, że wobec realnych zagrożeń nie stać nas na forowanie często obezwładniającej negatywności i poczucia bezradności wobec niekontrolowanych procesów zachodzących we współczesnym świecie. Przystępując do realizacji projektów badawczych, zadajemy sobie zwykle trzy pytania: co? (co chcę badać), jak? (przy pomocy jakich teorii i metod) i dlaczego? Owo pytanie dlaczego? staje się w tej chwili najważniejsze. Podejmując pracę nad nowym tematem, zadajmy sobie zatem pytanie dlaczego uważam go za ważny (ważny dla kogo)? Jaki horyzont oczekiwań stoi w jego tle? Jeżeli nasze badania odzwierciedlają obawy i frustracje współczesnego świata, to jaką wizję świata uważam za lepszą (co to znaczy lepszą? lepszą dla kogo?) i w jakim stopniu moje badania mogą współtworzyć taki lepszy świat? Nie chodzi tutaj jednak o budowanie kolejnej utopijnej metanarracji, ale o egzekwowanie swojej potencjalnej sprawczości w kontekście lokalnym i o to, że jednak mamy wpływ na to, co się w (moim lokalnym) świecie dzieje. Mówię tutaj o pewnej intelektualnej utopii, ale takiej, która nie tyle głosi zbawienie świata, co wskazuje na konkretne działania mające szansę realizacji w lokalnych przedsięwzięciach i manifestuje się w indywidualnych postawach. 19

16

17 Artykuły

18

19 Acta Humana 4 (1/2013) Dr hab. Anna Ziębińska-Witek UMCS Lublin Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe 1 Definicja zjawiska Turystyka oparta jest na idei odejścia, zmiany, ograniczonego zerwania z ustaloną rutyną i codziennymi obowiązkami oraz pozwolenia sobie na coś, co kontrastuje z codziennością i przyziemnością. Bycie turystą jest częścią bycia nowoczesnym 2. Turysta dociera w różne miejsca, czyli przemieszcza się w przestrzeni, odbywa podróż oraz przebywa przez jakiś czas w nowym miejscu lub miejscach. Celem podróży są lokalizacje inne niż miejsca zamieszkania i pracy. Taki pobyt z reguły trwa krótko i towarzyszy mu intencja powrotu do domu 3. Kryteria wyboru miejsc do oglądania jak pisze John Urry to zwykle spodziewane, intensywne przyjemne doznania angażujące inne zmysły niż wrażenia, jakich dostarcza codzienność 4. Najogólniej turystykę definiuje się zatem w kategoriach przyjemnego spędzania czasu wolnego, w opozycji do pracy i rutyny życia codziennego. Definicja taka niekoniecznie jednak przystaje do coraz bardziej popularnych wśród turystów odwiedzin miejsc makabrycznych i tragicznych, jak na przykład byłe nazistowskie obozy koncentracyjne, czy miejsca wypadków, dlatego wielu badaczy pod koniec wieku XX zauważyło potrzebę wyodrębnienia z szerokiego zakresu pojęcia turystyki zjawiska określonego mianem turystyki śmierci i podjęło próbę konceptualizacji tego fenomenu. Termin turystyka śmierci (dark tourism) najczęściej wiązany jest z nazwiskami Malcolma Foleya i Johna Lennona, którzy zdefiniowali go pod koniec lat dziewięćdziesiątych jako zjawisko obejmujące prezentację rzeczywistych oraz 1 Artykuł został po raz pierwszy opublikowany w Tekstach Drugich 2012, nr 3. Przedruk za zgodą redakcji. 2 K. Walsh, The Representation of the Past. Museums and heritage in the post-modern world, Routledge, London and New York 1992, s J. Urry, Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2007, s Ibidem.

20 Anna Ziębińska-Witek odpowiednio przygotowanych ( utowarowionych ) miejsc śmierci i katastrof oraz ich konsumpcję przez odwiedzających 5. W tym samym okresie Anthony V. Seaton wprowadził pojęcie tanatoturystyki (thanatotourism), czyli podróży motywowanej chęcią rzeczywistego lub symbolicznego kontaktu ze śmiercią, szczególnie (choć nie wyłącznie) gwałtowną śmiercią. Pragnienie to może być (w różnym stopniu) uwarunkowane cechami osobowościowymi 6. Badacz wyróżnił słaby tanatoturyzm (kiedy zainteresowanie śmiercią jest związane z konkretnymi osobami i funkcjonuje wraz z innymi motywacjami; osoby zmarłe są znane turyście lub wartościowane przez niego pozytywnie) i mocny tanatoturyzm (kiedy zainteresowanie śmiercią jest jedyną motywacją i odnosi się do śmierci w ogóle, a fascynacja ta pozostaje niezwiązana z konkretnymi osobami) 7. Seaton wyróżnił pięć podstawowych typów/kategorii podróży, które można określić wspólnym mianem tanatoturystyki: 1) podróż w celu obserwacji śmierci na żywo, np. publicznych egzekucji; 2) podróż do miejsc indywidualnej lub masowej śmierci (np. do byłych obozów koncentracyjnych); 3) podróż do miejsc pochówków oraz pomników; 4) podróż do miejsc odtwarzania scen związanych ze śmiercią; 5) podróż do tzw. miejsc syntetycznych, w których prezentowane są dowody dotyczące śmierci (np. do muzeów) 8. Definicja Seatona wydaje się zbyt wąska, gdyż nie obejmuje wielu innych motywacji towarzyszących zjawisku turystyki śmierci. Badania przeprowadzane w różnych ośrodkach wskazują, że chęć kontaktu ze śmiercią często w ogóle nie występuje jako bodziec do podjęcia podróży lub odwiedzin określonego miejsca. Do tego zagadnienia powrócę w dalszej części artykułu, w tym momencie jednak chcę zaznaczyć, iż definicja Foleya i Lennona zdaje się lepiej pasować do omawianego zjawiska, gdyż zamiast koncentrować się na konkretnych motywacjach turystów, obejmuje swym zasięgiem ogólne ramy fenomenu turystyki śmierci. Badacze zajmujący się tematyką tanatoturystyki wskazują z reguły na konieczność wyodrębnienia miejsc mniej i bardziej ciemnych, czyli tych związanych ze śmiercią i cierpieniem oraz tych, które śmierć i cierpienie uosabiają. Na tej zasadzie można odróżnić na przykład były nazistowski obóz Auschwitz-Birkenau od Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Miejsca najciemniejsze (darkest) ulegają silnym wpływom politycznym i ideologicznym, są zorientowane na edukację 5 M. Foley, J. Lennon, JFK and Dark Tourism a fascination with assassination, International Journal of Heritage Studies 1996, vol. 2, No 4, s A.V. Seaton, From Thanatopsis to Thanatourism: Guided by the Dark, International Journal of Heritage Studies 1996, vol. 2, nr 4, s Por. S. Tanaś, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tantoturystyki, Łódź Ibidem, s Idem, War and Thanatourism: Waterloo , Annales of Tourism Research 1999, 26, s

21 Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe oraz mocno akcentują (i dbają o) autentyczność. Miejsca najjaśniejsze (lightest) są nastawione na rozrywkę, posiadają wysoki stopień infrastruktury turystycznej i są celowe (czyli od początku przeznaczone dla turystów). Można też ogólnie stwierdzić, że im silniejsza fascynacja śmiercią u turystów i dążenie (ze strony danego miejsca) do zaspokojenia tej fascynacji, tym miejsce jest mniej ciemne 9. Za najciemniejsze uchodzą miejsca związane z Holokaustem, powstało nawet odrębne określenie turystyka Holokaustu. Głównie dzięki mediom stały się one uniwersalnymi symbolami zła i kiedy mówimy o turystyce śmierci, to najczęściej właśnie je mamy na myśli. Należy podkreślić, że sama fascynacja śmiercią nie jest fenomenem przynależącym jedynie do współczesności. Skłonność człowieka do oglądania śmierci czy fascynacja przemocą to zjawiska znane już w starożytności i średniowieczu, z biegiem czasu te zainteresowania zostały po prostu zracjonalizowane i dodano do nich elementy edukacyjne. Za innowację związaną z nowoczesnością można uznać ewentualnie pojawienie się symulacji i doświadczeń wirtualnych, ale nie zmienia to zasadniczo samego interesującego nas tu fenomenu. W przypadku współczesnej turystyki śmierci ważne wydaje mi się jednak pewne przesunięcie, które jest zauważalne w porównaniu z istniejącą od wieków tradycyjną fascynacją śmiercią. Otóż współcześnie śmierć oferowana jest jako produkt czy towar do konsumpcji. Mimo elementów edukacyjnych, obecnych w podobnych miejscach, poprzez turystyczne wizyty akceptujemy (implicite lub explicite) fakt, że stają się one (celowo lub nieświadomie) okazją i przyczyną do udoskonalania tego produktu 10. Motywy odwiedzin Wśród czynników mających wpływ na rozkwit turystyki śmierci najczęściej wymienia się, kojarzoną zwykle z postmodernizmem, transformację miejsc odwiedzanych kiedyś z szacunkiem w miejsca turystyczne (np. cmentarze), industrializację, marketing, rozwój komunikacji, czy pojawienie się tzw. post-turyzmu, który akcentuje spektakl i sensację 11. Nie sądzę jednak, aby to postmodernizm był odpowiedzialny za przemianę miejsc otaczanych kiedyś szacunkiem w miejsca turystyczne, a już na pewno 9 W.F.S. Miles, Auschwitz: Museum Interpretation and Darker Tourism, Annales of Tourism Research 2002, 29(4), podaję za: P.R. Stone, A dark tourism spectrum: Towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions, Tourism: An Interdisciplinary International Journal 2006, vol. 54, No 2, s J. Lennon, M. Foley, Dark Tourism. The Attraction of Death and Disaster, Continuum, London and New York 2000, s Zob. na przykład: C. Rojek, Ways of Seeing. Modern Transformation in Leisure and Travel, London Macmillian

22 Anna Ziębińska-Witek cmentarze, które spełniały wiele funkcji na przestrzeni dziejów (i nie zawsze były otaczane szacunkiem), nie są tu najlepszym przykładem 12. W sytuacji, kiedy każda aktywność stała się możliwym sposobem spędzania czasu wolnego, wzrosła liczba możliwych miejsc i wydarzeń potencjalnie turystycznych, co nie oznacza, że inne motywy nie wchodzą już w grę. Lennon i Foley kładą nacisk na rozwój mediów (głównie telewizji i mediów informacyjnych), które sprawiają, że wydarzenia globalne wydają się lokalne, a obrazy są wielokrotnie reprodukowane i rozpowszechniane przez kolejne media (np. filmy) 13. Badacze zwracają również uwagę na pojawienie się symulacji, kopii, doświadczeń wirtualnych oraz wszechobecnego utowarowienia, które zastępują rzeczywistość i powodują zachwianie relacji pomiędzy wydarzeniem a jego reprezentacją. W związku z tym, że jak twierdzą relacja ta jest ciągle w stanie negocjacji każde zjawisko (w tym wszystkie przykłady zbrodni i okrucieństw) może zostać przeniesione daleko poza miejsce, w którym się wydarzyło 14. Lennon i Foley uważają, że materialny obiekt, trwałość ruin, autentyczne (fizyczne) przestrzenie przyciągają publiczność, której już nie satysfakcjonuje ciągła symulacja i kultura medialna 15. Z tą tezą można się spierać, gdyż nie wyjaśnia ona wzrostu popularności miejsc, w których szeroko stosowane są nowe media, symulacje i wszelkiego rodzaju rekonstrukcje. To właśnie tego typu ekspozycje (czy lepiej: wydarzenia medialne) przyciągają tłumy publiczności i osiągają ekonomiczny sukces. Możliwe motywacje turystów można generalnie podzielić na tzw. push and pull factors, czyli czynniki/bodźce wewnętrzne i zewnętrzne. Czynniki wewnętrzne (push factors) odnoszą się do turysty jako podmiotu i związane są z wewnętrzną motywacją skłaniającą go do podróży. Czynniki zewnętrzne (pull factors) związane są z celem podróży, to tzw. motywatory, które tkwią w samym miejscu 16. Do czynników wewnętrznych zaliczyć można: chęć edukacji, pragnienie upamiętnienia ofiar, powody natury osobistej, czyli np. bycie ocalonym lub pozostawanie w bliskiej relacji z ocalonym, zainteresowanie śmiercią i umieraniem, upamiętnienie rodziny lub przyjaciół, kwestie poszukiwania lub potwierdzania tożsamości, poczucie winy, zainteresowanie dziedzictwem i/lub historią (np. w przypadku pól bitewnych), poszukiwanie nowości, ciekawość (szczególnie w przypadku muzeów 12 Por. P. Aries, Człowiek i śmierć, Warszawa 1992; S. Tanaś, op. cit.; J. Lennon, M. Foley, Interpretation of the Unimaginable: The U.S. Holocaust Memorial Museum, Washington, D.C., and Dark Tourism, Journal of Travel Research 1999, vol. 38, s Ibidem, s Idem, Dark Tourism, op. cit., s. 78 i Idem, Interpretation of the Unimaginable, op. cit., s G. Dann, Anomie. Ego-enhancement and Tourism, Annales of Tourism Research 1977, 4, podaję za: S.M. Yuill, Dark Tourism: Understanding Visitor Motivation at Sites of Death and Disaster, (Master of Science), Texas A&M University 2003, s

Rozdział 10. Kreowanie wizerunku miast-pomników szczególnie naznaczonych przez historię

Rozdział 10. Kreowanie wizerunku miast-pomników szczególnie naznaczonych przez historię Artykuł pochodzi z publikacji: Kreowanie wizerunku miast, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 10. Kreowanie wizerunku miast-pomników szczególnie naznaczonych

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO

DIGITALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH INSTYTUT ARCHEOLOGII DIGITALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Redakcja Rafał Zapłata

Bardziej szczegółowo

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów Aleksandra Mach Streszczenie: Zasady pracy pedagogicznej stanowią drogowskaz, podpowiedź i ukierunkowanie postępowania

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 3. GŁÓWNE WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Karol Wittels 10 4. SKLEP POTRZEB KULTURALNYCH. TEATR W WARSZAWIE NA MAPIE INNYCH PRAKTYK KONSUMENCKICH.

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna prof. dr hab. Aniela Korzon

Recenzenci prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna prof. dr hab. Aniela Korzon Akademia Ignatianum w Krakowie, 2015 ul. Kopernika 26 31-501 Kraków tel. 12 39 99 620 faks 12 39 99 501 wydawnictwo@ignatianum.edu.pl http://www.wydawnictwo.ignatianum.edu.pl Recenzenci prof. dr hab. Iwona

Bardziej szczegółowo

CZAS w życiu Polaków

CZAS w życiu Polaków Elżbieta Tarkowska CZAS w życiu Polaków WYNIKI BADAŃ, HIPOTEZY, IMPRESJE W arszawa 1992 Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Spis treści Słowo w stępu... 1 Część I. PYTANIA I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT.

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Anna Maria Kola PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. PRZYPADEK STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLSCE Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY ZESZYTY MONOGRAFICZNE KOŁA NAUKOWEGO BIBLIOTEKOZNAWCÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO UŻYTKOWNICY JAK

Bardziej szczegółowo

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SERIA SOCJOLOGIA NR 65 SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI Redakcja naukowa KRZYSZTOF PODEMSKI

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. ku zmianie

Praca socjalna. ku zmianie 03 pod redakcją Marii Mendel Bohdana Skrzypczaka Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Warszawa 2013 03 Słowo

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Podlaski Nr 22/2011

Bibliotekarz Podlaski Nr 22/2011 Nr 22 /2011 1 Bibliotekarz Podlaski Nr 22/2011 Od Redakcji o nowym dziale Z zagranicy... 3 Z ZAGRANICY C.S. de Beer, Niech się stanie nowa wiedza: atlas wiedzy... 5 Anna-Karin Tötterman i Gunilla Widén-Wulff,

Bardziej szczegółowo

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA NR 10 Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką Inspiracje Warszawa, 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 8 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób brytyjskie doświadczenia w dziedzinie edukacji design management

W jaki sposób brytyjskie doświadczenia w dziedzinie edukacji design management Weronika Rochacka Praca magisterska na kierunku przedsiębiorczości i zarządzania w sektorze kreatywnym London College of Communication University of the Arts London W jaki sposób brytyjskie doświadczenia

Bardziej szczegółowo

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Pod redakcją Agnieszki Skowrońskiej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NOWE UJĘCIA ZNANYCH

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 1 (18) styczeń 2014, Rok wyd. VI

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 1 (18) styczeń 2014, Rok wyd. VI Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Numer 1 (18) styczeń 2014, Rok wyd. VI ISSN: 2080-8461 Redaktor naczelny: Bolesław R. Kuc I zastępca redaktora naczelnego: Joanna Moczydłowska

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego bezpieczeństwo teoria i praktyka numer 1 2 (I) Kraków 2008 Bezpieczeństwo teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 Redakcja naukowa: Danuta Michałowska, Sławomir Krzyśka Zamieszczone w zbiorze teksty zostały wygłoszone podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Filozofi a a edukacja.

Bardziej szczegółowo

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym pod redakcją Martyny Plucińskiej Poznań 2014 Komitet

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 1 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

POLSKI W NIEMCZECH POLNISCH IN DEUTSCHLAND. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego

POLSKI W NIEMCZECH POLNISCH IN DEUTSCHLAND. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego POLSKI W NIEMCZECH Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego POLNISCH IN DEUTSCHLAND Zeitschrift der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte 2/2014 ISSN 2197-8565 POLSKI W NIEMCZECH Pismo

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Urynkowienie Economic Liberalization Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo