UCHWAŁA Nr LVIII/522/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr LVIII/522/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr LVIII/522/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm. 1 ) oraz art , art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XLVIII/443/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew 3 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/443/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/443/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr L/458/2018 z dn. 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/473/2018 z dn. 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/489/2018 z dn. 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LV/495/2018 z dn. 26 kwietnia 2018 r.

2 UZASADNIENIE Ad. 1 pkt 1 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1: a) dostosowano kwoty prognozy na 2018 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 54/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 27 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr LVII/507/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2018 roku, Zarządzeniem Nr 67/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2018 roku, oraz zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę ,00 zł), kwot dochodów majątkowych (zmniejszenie o kwotę ,57 zł), kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę ,75 zł), wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę ,68 zł), b) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat w roku 2018 o kwotę ,00 zł, c) dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2018 o kwotę ,00 zł, d) dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w roku 2018 o kwotę ,00 zł, e) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2018 o kwotę ,43 zł, f) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018 roku o kwotę ,96 zł, g) dokonano zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018 o kwotę ,00 zł, h) w roku 2019 dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę ,63 zł, i) w roku 2019 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum), j) w roku 2020 oraz 2021 dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.290,67 zł w każdym roku, k) w roku 2020 oraz 2021 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.290,67 zł w każdym roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum), l) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem w latach , o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, szczegółowo opisanych w Ad. 1 pkt 2, m) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie dochodów majątkowych w 2018 r. zmniejszenie o kwotę ,57 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę ,57 zł, n) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2018 r. zwiększenia wydatków 2

3 majątkowych o kwotę ,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę ,57 zł oraz wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę ,57 zł, o) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w 2019 r. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę ,63 zł, oraz zwiększenia wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę ,63 zł, p) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w latach r. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.290,67 zł w każdym roku, oraz zwiększenia wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 2.290,67 zł, q) skorygowano wartość środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację projektów unijnych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Ad. 1 pkt 2 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2: a) zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2018, na realizację projektu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF o kwotę ,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą ,50 zł, a limit zobowiązań wynosi ,83 zł, b) zwiększono wydatki majątkowe w roku 2018, w związku z realizacją projektu pn. Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness o kwotę 4.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł, a limit zobowiązań wynosi ,50 zł, c) zwiększono wydatki bieżące w roku 2018, na realizację zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę ,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą ,45 zł, a limit zobowiązań wynosi ,00 zł, d) zwiększono wydatki majątkowe w roku 2018, na realizację zadania pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew o kwotę ,07 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą ,70 zł, a limit zobowiązań wynosi ,07 zł, e) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) o okresie realizacji

4 2021. Limity na poszczególne lata kształtują się następująco: na 2018 rok ,00 zł, na 2019 rok ,63 zł, na 2020 rok 2.290,67 zł oraz na rok ,67 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą ,97 zł. Jednostką koordynującą zadanie jest Karczewie. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 4

5 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr LVIII/522/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 czerwca 2018 r. - ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr XLVIII/443/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 grudnia 2017 r. Lp. 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe wydatki bieżące Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: od do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a , , , , , , ,53 b , , , , ,67 0,00 0,00 c , , , , , , ,53 a , , , , , , ,61 b , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , , , , ,61 a , , , , , , ,92 b , , , , ,67 0,00 0,00 c , , , , , , ,92 a , , , , , ,82 0,00 b , , , , ,67 0,00 0,00 c , , , , , ,82 0,00 a , , , , , ,82 0,00 c , , , , , ,82 0, Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) a ,83 0, , , ,15 965,08 0,00 c ,83 0, , , ,15 965,08 0,00 Strona 1 z 36

6 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjnokomunikacyjnych Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a 7 603,32 303, ,80 855, , ,74 0,00 c 7 603,32 303, ,80 855, , ,74 0, Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM , poddziałanie: Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych a , , , , ,00 0,00 0,00 c , , , , ,00 0,00 0,00 Strona 2 z 36

7 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji Łączne nakłady Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 koordynująca od do finansowe a , , , , ,67 0,00 0, wydatki majątkowe b , , , , ,67 0,00 0,00 c , , ,01 0, ,00 0,00 0, Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. Kraczewie (jednostka a ,01 0, ,01 0, ,00 0,00 0,00 c ,01 0, ,01 0, ,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy Kraczewie (jednostka a , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowość Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness Kraczewie (jednostka a , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a , , , , ,67 0,00 0, Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej Kraczewie (jednostka b , , , , ,67 0,00 0,00 c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 36

8 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publicznoprywatnego Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach wydatki majątkowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a , , , , , , ,84 c , , , , , , ,84 a , , , , , , ,92 c , , , , , , ,92 a , , , , , , ,92 c , , , , , , ,92 a , , , , , , ,92 c , , , , , , , Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , , , , ,88 c , , , , , , , Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , , , , ,04 c , , , , , , , Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , , , , ,84 c , , , , , , , Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie a , , , , , , ,24 Strona 4 z 36

9 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji Łączne nakłady Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie koordynująca od do finansowe systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku c , , , , , , , Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , , , , ,92 c , , , , , , , Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , , , , ,76 c , , , , , , , Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , , , , ,96 c , , , , , , , Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , , , , ,12 c , , , , , , , Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , , , , ,16 c , , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: - wydatki bieżące a , , , , , , ,69 b , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , , , , ,69 a , , , , , , ,69 b , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , , , , ,69 Strona 5 z 36

10 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Dzierżawa gruntu leśnego turystycznej na terenie gminy Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a , , , , ,20 779,00 0,00 c , , , , ,20 779,00 0, Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie a 1 876,31 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 1 876,31 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie a , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty a , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu a , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 36

11 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej turystycznej na terenie gminy Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania a 760,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 c 760,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40, Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego a , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowoprodukcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół a , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 36

12 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a , , , , , , ,17 c , , , , , , , Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a , , , , , , ,13 c , , , , , , , Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a , , , , , , ,00 c , , , , , , , Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , ,55 0,00 0,00 0,00 0, Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia r. Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku a , , , , , , ,00 c , , , , , , ,00 Strona 8 z 36

13 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej częsci miasta Karczewa Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Grupa Remontowa w Karczewie a , , , , , , ,81 c , , , , , , , Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców) a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) drogowej w gminie a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 36

14 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Remont ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) drogowej a , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) drogowej w gminie a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a , , , , , , ,58 c , , , , , , , Dofinansowanie linii L-42 (Karczew - Otwock) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego a , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a , , , ,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe b , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,00 0,00 0,00 0, Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej a , , , ,00 0,00 0,00 0,00 b , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 36

15 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Kraczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 a , , , ,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,00 0,00 0,00 0,00 a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego drogowej w gminie a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjnosportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) drogowej w gminie a , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego gminy a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 36

16 Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Budowa chodnika w ul. Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) w gminie a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi gminnej w ulicy Bednarskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7) drogowej gminy Grupa Remontowa w Karczewie a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) drogowej gminy a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświatlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenach wiejskich gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej a , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 36

17 Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: wydatki bieżące Limit 2030 Limit 2031 a , , , , , , , ,17 0,00 c , , , , , , , ,17 a , , , , , , , ,17 0,00 c , , , , , , , ,17 a , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich , Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) ,00 Strona 13 z 36

18 Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjnokomunikacyjnych Limit 2030 Limit , Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM , poddziałanie: Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach , Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych ,00 Strona 14 z 36

19 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 koordynująca od do wydatki majątkowe 0, Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. Kraczewie (jednostka , Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy Kraczewie (jednostka , Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowość Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness Kraczewie (jednostka , Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej Kraczewie (jednostka ,00 Strona 15 z 36

20 Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: - wydatki bieżące Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publicznoprywatnego Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach - wydatki majątkowe Limit 2030 Limit 2031 a , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 a , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 a , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 a , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie a , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16 z 36

21 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie koordynująca od do systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku c , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,66 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku a , , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,17 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: - wydatki bieżące a , , , , , , , ,17 0,00 c , , , , , , , ,17 a , , , , , , , ,17 0,00 c , , , , , , , ,17 Strona 17 z 36

22 Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do Dzierżawa gruntu leśnego turystycznej na terenie gminy Limit 2030 Limit , Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie , Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie , Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty , Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu ,00 Strona 18 z 36

23 Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej turystycznej na terenie gminy Limit 2030 Limit , Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania a 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 c 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40, Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowoprodukcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół ,00 Strona 19 z 36

24 Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do Limit 2030 Limit Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a , , , , , , , ,17 0,00 c , , , , , , , , Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a , , , , , , , ,00 0,00 c , , , , , , , , Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy , Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia r. Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku a , , , , , , , ,00 0,00 c , , , , , , , ,00 Strona 20 z 36

25 Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie Limit 2030 Limit , Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej częsci miasta Karczewa Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Grupa Remontowa w Karczewie , Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców) , Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) drogowej w gminie 0,00 Strona 21 z 36

26 Jednostka Okres Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 koordynująca od do Limit 2030 Limit Remont ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) drogowej , Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) drogowej w gminie 0, Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy a , , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c , , , ,58 0,00 0,00 0,00 0, Dofinansowanie linii L-42 (Karczew - Otwock) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego , wydatki majątkowe 0, Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej ,00 Strona 22 z 36

UCHWAŁA Nr VI/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 kwietnia 2019r.

UCHWAŁA Nr VI/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 kwietnia 2019r. UCHWAŁA Nr VI/52/ RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 kwietnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..

UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/412/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/412/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2017 r. UCHWAŁA Nr XLVI/412/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/385/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 7 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/385/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 7 września 2017 r. UCHWAŁA Nr XLIII/385/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 101/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 101/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/316/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/316/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXIII/316/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLII/383/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr XLII/383/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA Nr XLII/383/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/343/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/343/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII/343/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 156/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 156/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 156/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/69/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr VIII/69/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA Nr VIII/69/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia28 listopada 2017r.

Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia28 listopada 2017r. Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia28 listopada 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017-2028 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 10 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLII/384/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr XLII/384/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA Nr XLII/384/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 12 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 10 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 11 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XXIV/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6, art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/23/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze z dnia 22.01.2015r. L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 października 2018 r.

Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 października 2018 r. Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018-2029 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 13 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE Projekt UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE.. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr II/18/ Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/247/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/247/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r. UCHWAŁA Nr XXVII/247/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/398/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 4 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr XLV/398/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 4 października 2017 r. UCHWAŁA Nr XLV/398/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXII/205/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXII/205/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. UCHWAŁA Nr XXII/205/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6, art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 sierpnia 2016 roku Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/190/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXI/190/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r. UCHWAŁA Nr XXI/190/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6, art.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Mi

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Mi Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2025 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII.333.2017 z dnia 30 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok Plan wydatków majątkowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Karczew Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku po zmianach Uchwałą Nr XLVII/451/2013 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/172/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

UCHWAŁA NR XXVIII/172/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz UCHWAŁA NR XXVIII/172/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Dobromierz Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXI/293/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Załącznik Nr 2 kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2015r.

z dnia 30 października 2015r. UCHWAŁA Nr 120.XVI.2015 PROJEKT RADY GMINY WIĄZOWNA 21.05.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,98 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,98 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich załącznik kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XII/139/15 z dnia 13 października 2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XII/139/15 z dnia 13 października 2015r. Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XII/139/15 z dnia 13 października 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 73 094 436,80

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata UCHWAŁA NR...2017 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 29 listopada 2017 r. PROJEKT w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Na podstawie art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W BOGORII. z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W BOGORII. z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY W BOGORII z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 12 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć za 2017 rok - część opisowa

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć za 2017 rok - część opisowa Załącznik nr 16. do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/35/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze z dnia 19.02.2015r. L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia 18 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia 18 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 49.381.2014 RADY MIASTA RYDUŁTOWY z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie j miasta Rydułtowy na lata 2014-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/396/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/396/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 września 2017 r. UCHWAŁA Nr XLIV/396/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Paweł Mach

za organ stanowiący Jan Paweł Mach Strona 1 z 6 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 1 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata UCHWAŁA NR..2017 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 27 lipca 2017 r. PROJEKT w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 11 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce Projekt z dnia 22 sierpnia 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce Na podstawie art. 226, art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/378/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 217 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 8 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata UCHWAŁA NR XXIX.354.2017 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/325/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 marca 2014 r. Nazwa i cel kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 22 lutego 2018 r. PROJEKT w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/188/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA NR XXVII/188/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 UCHWAŁA NR XXVII/188/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIX/525/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr LIX/525/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA Nr LIX/525/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/192/2013 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/192/2013 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIV/192/2013 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Paweł Siwak

za organ stanowiący Paweł Siwak Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

UCHWAŁA NR XXVI/162/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz UCHWAŁA NR XXVI/162/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Dobromierz Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia... Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 8 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/300/2017 RADY MIASTA BRZEZINY. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata

UCHWAŁA NR XLIII/300/2017 RADY MIASTA BRZEZINY. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata UCHWAŁA NR XLIII/300/2017 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2017 2021 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Karczew za 2017 rok

Wykonanie budżetu Gminy Karczew za 2017 rok Wykonanie budżetu Gminy Karczew za 2017 rok 1 Jak wykonaliśmy budżet za 2017 rok Dochody Wydatki 65.734.936 63.176.174 Przychody Rozchody 8.893.009 2.232.122 2 DOCHODY GMINY w latach 2010 rok 2011 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/143/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

UCHWAŁA NR XXIII/143/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz UCHWAŁA NR XXIII/143/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr L/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r. UCHWAŁA Nr L/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/../2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/../2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r. Projekt Uchwała Nr XXXI/../2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 2027 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/221/2018 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

UCHWAŁA NR XXXIII/221/2018 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. UCHWAŁA NR XXXIII/221/2018 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/278/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/278/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/278/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień r. Załącznik Nr 1f do Zarządzenia Nr 21/2017 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017 r. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016 r. Lp. Nazwa zadania Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018 2043 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/307/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 28 marca 2018 r.

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/307/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 28 marca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2018 r. Poz. 1943 UCHWAŁA NR XLIII/307/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIV/288/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH. z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA Nr LIV/288/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH. z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA Nr LIV/288/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.226;227;228 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/366/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 16 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/366/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 16 lipca 2018 r. UCHWAŁA NR XXXVII/366/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/151/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/151/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/151/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.../.../2017 Rady Miejskiej w ie z dnia... grudnia 2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Janusz Obrębski

za organ stanowiący Janusz Obrębski Strona 1 z 16 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/228/2016 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2016 r. kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia. UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia. Projekt zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/244/2017 Rady Miejskiej w ie z dnia 23 lutego 2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/234/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

UCHWAŁA NR XXI/234/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata UCHWAŁA NR XXI/234/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.229 art. 230 ust.6

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich załącznik kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,60 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,60 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykaz planowanych przedsięwzięć Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr 24 /III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/179/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

UCHWAŁA NR XXIX/179/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz UCHWAŁA NR XXIX/179/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Dobromierz Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/243/18. z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA Nr XLIX/243/18. z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA Nr XLIX/243/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226;227;228 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,60 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,60 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykaz planowanych przedsięwzięć Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa nr 71/VIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r.

Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r. Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/186/17. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA Nr XXXV/186/17. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA Nr XXXV/186/17 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226; 227;228; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , ,60 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , ,60 0,00 0,00 0,00 Wykaz planowanych przedsięwzięć Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa nr 116/Fn/2018 z dnia 14.12.2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji

Bardziej szczegółowo