Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu"

Transkrypt

1 1

2 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść do poprzedniej / następnej strony 2

3 PGE w liczbach 2010 najważniejsze osiągnięcia 20,48 mld zł Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej PGE 6,83 mld zł Skonsolidowany zysk EBITDA Grupy Kapitałowej PGE 3,63 mld zł Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PGE 3,01 mld zł Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 0,8% Wzrost EBITDA bez rekompensat KDT (rok do roku) Realizacja programu inwestycyjnego w roku 2010 ok. 5,32 mld zł 1,05 mld zł 3,82 mld zł Łączna wysokość nakładów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej PGE To wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Grupę Kapitałową PGE w segmencie dystrybucji Zostało zainwestowane przez Grupę Kapitałową PGE w segment energetyki konwencjonalnej Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w Grupie Kapitałowej PGE w 2010 roku Wyszczególnienie TWh % Produkcja energii ogółem, w tym: 52, Elektrownie węgiel brunatny 35,31 67,0 Elektrownie węgiel kamienny 12,94 24,6 Elektrociepłownie węgiel kamienny 1,38 2,6 Elektrociepłownie gaz 1,92 3,6 Elektrownie szczytowo-pompowe 0,53 1,0 Elektrownie wodne 0,59 1,1 Elektrownie wiatrowe 0,06 0,1 w tym produkcja z biomasy (elektrownie, elektrociepłownie) 0,68 1,3 3

4 Tytuł rozdziału 4 5

5 Spis treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A... 2 List Prezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A Misja/Wizja... 6 Kalendarium... 8 Podstawowe dane finansowe Władze Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE Otoczenie rynkowe Strategiczne projekty realizowane w Grupie Kapitałowej PGE Ład korporacyjny Odpowiedzialność społeczna Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGE Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 62

6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Szanowni Państwo, rok 2010 był dla Rady Nadzorczej, Zarządu i wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej PGE bardzo pracowitym okresem. Wdrożono wiele zmian organizacyjnych, przeprowadzono największą konsolidację grupy energetycznej w Polsce, konsekwentnie realizowane były działania związane ze zwiększaniem mocy wytwórczych Grupy. W wynikach finansowych był to przede wszystkim okres stabilizacji oraz budowania potencjału wzrostu na kolejny rok. Mam przyjemność przewodniczyć Radzie Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., która współpracowała z Zarządem przy wszystkich kluczowych decyzjach o rozwoju Grupy, obserwowała i analizowała sytuację w spółce oraz w całej Grupie. Rada Nadzorcza odbyła w ciągu 2010 roku 12 posiedzeń, podczas których m.in. zapoznała się z przebiegiem konsolidacji w GK PGE i poszczególnych liniach biznesowych oraz ze stanem procesu konwersji akcji w GK PGE. Rada Nadzorcza podejmowała również decyzje odnośnie realizacji planów inwestycyjnych Grupy, strategicznych projektów w obszarze energetyki konwencjonalnej, sponsoringu związanego z promocją marki PGE, a także sprzedaży aktywów pozaenergetycznych PGE. Rok 2010 w sektorze elektroenergetycznym był czasem rozwijania się konkurencyjności na rynku, a także zmian związanych z wdrażaniem rządowej Polityki energetycznej Polski do 2030 r. i dostosowywaniem polskiej energetyki do unijnego pakietu klimatycznego. Naszym największym sukcesem jest konsolidacja Grupy PGE, którą udało się przeprowadzić dzięki zaangażowaniu pracowników oraz dzięki uznaniu tego projektu przez Zarząd za priorytetowy. Finalizując formalny proces konsolidacji PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła funkcjonowanie w nowym modelu biznesowym i związanych z nim strukturach. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Podziękowania składam również Zarządowi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Członkom Rady Nadzorczej. W Unii Europejskiej obserwujemy obecnie działania zmierzające do stworzenia wspólnego, zliberalizowanego rynku energii. PGE, będąc największym inwestorem na polskim rynku energetycznym oraz zwiększając swoją wartość poprzez realizację długoterminowej strategii, będzie w stanie konkurować z większymi podmiotami na rynku europejskim, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo dostaw. Cieszę się, że dzięki konstruktywnej współpracy Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w 2010 roku udało się zrealizować wszystkie istotne zadania, przed którymi stanęliśmy. Dziękuję Państwu za zaangażowanie oraz wierzę, że dzięki naszej wspólnej pracy wartość Grupy Kapitałowej PGE będzie rosła zarówno w 2011 roku, jak i w kolejnych latach. Z wyrazami szacunku Marcin Zieliński Przewodniczący Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 2 3

7 List Prezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Szanowni Państwo, mam przyjemność w imieniu Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przedstawić Państwu drugi, wspólny Raport Roczny Grupy Kapitałowej PGE. Raport prezentuje dokonania i wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy za 2010 rok. Od naszego debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie minęło kilkanaście miesięcy, w czasie których intensywnie pracowaliśmy nad wzmocnieniem wartości Grupy. Wykonaliśmy kolejne przełomowe kroki na drodze do budowy wiodącej grupy energetycznej w naszej części Europy, obserwowaliśmy oraz aktywnie uczestniczyliśmy w zmianach zachodzących w sektorze elektroenergetycznym w naszym regionie. Bardzo ważnym wydarzeniem w 2010 roku było przeprowadzenie formalno-prawnej konsolidacji naszego biznesu. Prace mające na celu pełną integrację Grupy prowadzone były niemalże od momentu utworzenia PGE w 2007 roku. Wynikało to z konieczności wykluczenia wewnętrznej konkurencji oraz zapewnienia możliwości współpracy spółkom PGE w ramach wyspecjalizowanych obszarów. W mijającym roku połączyliśmy około czterdzieści spółek w cztery koncerny odpowiadające za poszczególne linie biznesowe. Nowy model biznesowy i związane z nim struktury pozwalają na skuteczne zarządzanie i właściwe korzystanie z przewag konkurencyjnych. Konsolidacja Grupy PGE to największe przedsięwzięcie tego typu w Polsce. Dzięki niej staliśmy się firmą rynkową, gotową na podejmowanie kolejnych wyzwań w warunkach ciągle zmieniającego się otoczenia. Zmieniamy się i umacniamy swoją pozycję, aby przygotować się do wspólnego europejskiego rynku energii, o którym wielokrotnie słyszeliśmy w mijającym roku. W Unii Europejskiej postępuje liberalizacja rynku gazowego i energii elektrycznej, z drugiej strony obserwujemy duże konsolidacje. W dynamicznie kształtującej się konkurencji na powstającym jednolitym rynku wygrać będą mogły tylko duże firmy, przygotowane do wypełnienia surowych i niezwykle kosztownych wymogów opisanych w pakiecie klimatycznym UE. Ważnym przedsięwzięciem, chociaż niezakończonym jeszcze pełnym sukcesem, było zawarcie umowy zakupu akcji spółki Energa. Korzystając z obowiązującego prawa odwołaliśmy się od decyzji UOKiK, zakazującej tej transakcji. Czekamy na werdykt Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wierzymy w siłę naszych argumentów. Wierzymy, że dzięki tej transakcji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wzmocni się i będzie w stanie konkurować z liderami rynku energetycznego Unii Europejskiej. W obszarze finansowym, rok 2010 to utrzymanie wysokiej rentowności notowanej w poprzednich okresach. Po wyłączeniu wpływu rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT), zanotowaliśmy wzrost przychodów o 0,3% rok do roku i wzrost zysku EBITDA o 0,8%. Dzięki temu marża EBITDA po raz kolejny przekroczyła 30%, czyniąc z nas jedno z najbardziej rentownych przedsiębiorstw energetycznych Europy. Zwracam przy tym Państwa uwagę na zmiany w naszym bilansie i poprawę proporcji pomiędzy zyskiem przypisanym akcjonariuszom jednostki dominującej, a udziałem mniejszości. W roku 2011, dzięki wykupowi mniejszości zrealizowanemu pod koniec grudnia 2010 roku, udział ten jeszcze wzrośnie, bezpośrednio przekładając się na znacząco wyższy zysk przypadający na jedną akcję. Jednak zarówno wyniki finansowe, jak i wszelkie osiągnięcia i sukcesy ubiegłego roku nie byłyby możliwe, gdyby nie ciężka praca kilkudziesięciu tysięcy pracowników Grupy PGE. Dlatego im przede wszystkim chcę serdecznie podziękować za zaangażowanie i włożony trud w konsekwentne realizowanie strategii Grupy. Jako nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się firma nie zamierzamy zwalniać tempa w kolejnym roku. Realizujemy inwestycje w budowę nowych oraz modernizację starszych mocy wytwórczych i sieci dystrybucyjnych. Zgodnie z harmonogramem, konsekwentnie, krok po kroku przechodzimy do kolejnych etapów najważniejszej inwestycji energetycznej w Polsce, tj. budowy pierwszych elektrowni jądrowych. Wszelkie działania realizujemy z myślą o naszych akcjonariuszach, jak i klientach. Zapewnienie bezpiecznych i stabilnych dostaw energii jest dla nas priorytetem. Życzę Państwu przyjemnej lektury raportu, który opisuje jak ten priorytet realizowaliśmy w 2010 roku. Z wyrazami szacunku Tomasz Zadroga Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 4 5

8 Misja/Wizja Misja PGE Misją PGE jest budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez wypełnianie potrzeb energetycznych klientów. PGE prowadzi działalność w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, zarówno w perspektywie krajowej, jak i międzynarodowej. Aby sprostać wymaganiom konkurencji oraz zapewnić wysoki poziom obsługi klienta priorytetem firmy jest orientacja firmy na klienta i jego satysfakcję. PGE jest spółką prawa handlowego, której akcje są przedmiotem obrotu giełdowego, stąd jednym z filarów strategii PGE jest budowa wartości dla akcjonariuszy. Wizja PGE Wizją PGE jest osiągnięcie pozycji wiodącego przedsiębiorstwa energetycznego w regionie Europy Środkowej. Przewagi konkurencyjne Lider wśród producentów energii elektrycznej w Polsce. Własne zasoby węgla brunatnego, pokrywające ⅔ zapotrzebowania na paliwo podstawowe, zapewniające relatywnie niską bazę kosztową. Relatywnie młode aktywa wytwórcze w porównaniu do konkurencji. Korzystne pozycjonowanie na rynku (podaż pozostaje na stałym poziomie, niezależnie od wzrostów popytu). Pionowa integracja Grupy Kapitałowej. Skonsolidowana Grupa Kapitałowa z nowym modelem biznesowym, który wpływa na sprawne zarządzanie. Grupa wytwarza więcej energii elektrycznej, niż dostarcza odbiorcom końcowym (tzw. long position ). Konsekwentne zwiększanie mocy zainstalowanych. 7

9 Kalendarium Styczeń stycznia Spółki Grupy Kapitałowej PGE zaakceptowały plany połączenia przygotowane w ramach Programu Konsolidacji GK PGE. Opracowanie i przyjęcie planów przez zarządy wszystkich spółek było początkiem formalno-prawnych działań zmierzających do integracji i utworzenia czterech spółek skonsolidowanych w najważniejszych segmentach działalności. 28 stycznia W Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana spółka PGE EJ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nowa spółka w programie jądrowym PGE zajmować się będzie bezpośrednim przygotowaniem procesu inwestycyjnego, przeprowadzeniem badań lokalizacyjnych oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, warunkujących budowę elektrowni jądrowej. Marzec 22 marca Akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. weszły w skład indeksu WIG20 oraz wiedeńskiego indeksu CECE. Obecność PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obu prestiżowych indeksach giełdowych wiąże się, m.in. z szansą na znacznie większe zainteresowanie ze strony zarządzających funduszami, analityków i inwestorów indywidualnych. 30 marca Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. i PGE Elektrownia Opole S.A. podpisały umowę o przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole. W umowie tej Operator Systemu Przesyłowego zobowiązał się do poczynienia niezbędnych inwestycji, mających zapewnić wyprowadzenie mocy z nowych źródeł wytwórczych. Kwiecień 8 kwietnia W PGE Elektrownia Opole S.A. przekazano do eksploatacji pierwszą w Polsce instalację odazotowania spalin zamontowaną na bloku opalanym węglem kamiennym. Maj 5 maja PGE Elektrownia Bełchatów S.A. podpisała umowę o dofinansowanie projektu Budowa instalacji do wychwytywania, transportu i geologicznego składowania CO 2. Dofinansowanie w kwocie 180 mln EUR zostanie przeznaczone na jeden z trzech kluczowych komponentów instalacji CCS (ang. Carbon Capture and Storage) komponent wychwytywania CO 2. Dotacja dla projektu pochodzi ze środków wspólnotowych, w ramach Europejskiego Planu Energetycznego na Rzecz Naprawy Gospodarczej EEPR (ang. European Economic Plan for Recovery). 25 maja Podpisana została umowa sponsoringu tytularnego pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a Biurem Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nabyła prawa do nazwy gdańskiego stadionu (PGE Arena Gdańsk) na okres pięciu lat. Jest to największy projekt typu Naming Rights w Polsce. Czerwiec 1 czerwca PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. złożyła wstępną, niewiążącą ofertę nabycia 84,19% akcji Energa S.A. w procesie sprzedaży tego pakietu przez Skarb Państwa. Decyzja ta jest elementem strategii, zakładającej wzrost wartości Grupy Kapitałowej PGE, m.in. poprzez akwizycje w kraju, jak i za granicą. 9 czerwca Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w kopalniach PGE KWB Bełchatów S.A. i PGE KWB Turów S.A., w ramach którego Strona Społeczna zaakceptowała przedstawiony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Program Konsolidacji GK PGE. 11 czerwca PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. znalazła się w gronie firm dopuszczonych do badania ksiąg spółki Energa S.A. w związku z jej planowaną sprzedażą przez Ministerstwo Skarbu Państwa. 16 czerwca PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. znalazła się wśród podmiotów powołujących konsorcjum naukowo-przemysłowe o nazwie Węglowe Ogniwa Paliwowe. Będzie ono działać na rzecz zwiększenia sprawności wytwarzania energii poprzez rozwijanie technologii węglowych ogniw paliwowych. 18 czerwca PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nabyła od Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. 100% udziałów w spółce PWE Gubin Sp. z o.o. Celem tej spółki jest przygotowanie koncepcji zagospodarowania złóż węgla brunatnego zlokalizowanych w rejonie Gubina, w województwie lubuskim. Złoża te, obok złóż legnickich, są uważane za strategiczne z punktu widzenia wykorzystania węgla brunatnego w polskiej energetyce czerwca PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podpisała porozumienia ze Stroną Społeczną spółek Sprzedaży Detalicznej oraz spółek z segmentu Dystrybucji. Tym samym Strona Społeczna zaakceptowała Program Konsolidacji GK PGE. 28 czerwca Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przyjął dokument: Model biznesowy Grupy Kapitałowej PGE. Dokument ten porządkuje procesy biznesowe i określa zakres odpowiedzialności poszczególnych segmentów działalności GK PGE. Nowy model biznesowy powstał w ramach działań związanych z Programem Konsolidacji. 30 czerwca PGE KWB Bełchatów S.A. otrzymała koncesję na przeprowadzenie prac rozpoznawczych i badawczych satelickiego złoża węgla brunatnego Złoczew. Złoże to jest jednym z perspektywicznych złóż węgla brunatnego w Polsce i zostało uwzględnione w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033 roku. Lipiec 16 lipca Przedstawiciele Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawarli porozumienia ze związkami zawodowymi działającymi w elektrowniach, elektrociepłowniach i przedsiębiorstwach energetyki cieplnej (PEC) segmentu Energetyka Konwencjonalna. Podpisane porozumienia wieńczą ważny etap dialogu prowadzonego ze Stroną Społeczną w związku z realizacją Programu Konsolidacji GK PGE. 8 9

10 Kalendarium 22 lipca Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu do obrotu giełdowego blisko 100% wytwarzanej energii, zgodnie z trybem określonym w art. 49a ustawy Prawo energetyczne (energia wytwarzana w elektrowniach). Sierpień 3 sierpnia Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE akcjonariusze spółki przyjęli uchwałę w sprawie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (spółka przejmująca) ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. (spółki przejmowane) w ramach Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE. Połączenie spółek ma na celu stworzenie centrum korporacyjnego, którego zadaniem będzie zarządzanie całą Grupą Kapitałową PGE. 16 sierpnia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. złożyła ofertę na zakup 84,19% akcji Energa S.A. w kolejnym etapie prywatyzacji tej spółki. 31 sierpnia Rejestracja połączeń formalno-prawnych w Programie Konsolidacji GK PGE. W nowym modelu biznesowym Grupy Kapitałowej PGE funkcjonować będzie pięć spółek zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., odpowiedzialnych za poszczególne segmenty działalności. 29 września PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawarła ze Skarbem Państwa umowę nabycia akcji spółki Energa S.A., stanowiących 84,19% jej kapitału zakładowego. Połączone PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i Energa S.A. będą posiadały większą zdolność realizacji programów inwestycyjnych gwarantujących w perspektywie długoterminowej bezpieczeństwo dostaw energii oraz dywersyfikację struktury paliwowej. Październik 12 października Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. otrzymał zawiadomienie od Ministra Skarbu Państwa informujące o zmianie liczby akcji posiadanych przez Skarb Państwa w spółce. W dniu 8 października 2010 roku Skarb Państwa zbył akcji zwykłych, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego spółki. 18 października Do obrotu na warszawskiej giełdzie wprowadzone zostało 139,7 mln akcji połączeniowych serii C i D. Akcje serii C i D zostały wyemitowane w związku z połączeniem PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. 20 października PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ogłosiła przetarg na budowę nowego bloku energetycznego w Oddziale Elektrownia Turów. Budowa dotyczy bloku energetycznego o mocy około 460 MW, spełniającego wymogi prawa unijnego. 20 października PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) o wyrażenie zgody na zakup od Ministra Skarbu Państwa 84,19% akcji spółki Energa S.A. 20 października Zarządy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i PGE Electra S.A. przyjęły plan połączenia obu spółek. W ramach Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE i przyjęcia nowego modelu biznesowego, PGE Electra S.A. została włączona do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako strategiczna jednostka biznesowa. Listopad 9 listopada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. podpisała dwa kontrakty na modernizację sześciu bloków znajdujących się w Oddziale Elektrownia Bełchatów. Prace modernizacyjne będą realizowane w latach Zrealizowane prace pozwolą na wydłużenie okresu użytkowania bloków o kolejne dwadzieścia pięć lat. 9 listopada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawarła dwie umowy, na mocy których został ustanowiony program emisji obligacji. Maksymalna kwota programu może wynieść 10 mld PLN. Grudzień 1 grudnia Stanęła pierwsza wiertnia na złożu Złoczew. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów rozpoczął prace związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem złoża węgla brunatnego Złoczew. 8 grudnia Akcjonariusze, obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE, przyjęli uchwałę w sprawie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółką PGE Electra S.A. 22 grudnia PGE Energia Jądrowa S.A. podpisała umowę na wykonanie pre-feasibility study (wstępne studium wykonalności) budowy dwóch pierwszych elektrowni jądrowych. 28 grudnia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nabyła od Skarbu Państwa akcje spółek: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. Transakcja dotyczyła pakietów mniejszościowych akcji w kluczowych spółkach Grupy Kapitałowej PGE, w ramach porządkowania struktury właścicielskiej. Wrzesień 28 września Do PGE Elektrownia Opole S.A. wpłynęły oferty wstępne na budowę bloków energetycznych nr 5 i

11 Podstawowe dane finansowe Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PGE Zysk netto Grupy Kapitałowej PGE w 2010 roku wyniósł 3,63 mld PLN. Natomiast skonsolidowane przychody wyniosły 20,48 mld PLN. Stan na dzień w tys. PLN Stan na dzień Stan na dzień w tys. EUR Stan na dzień Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa grupy zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem Kapitał własny Kapitał podstawowy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Średnioważona liczba akcji Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego* Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) ,83 18,02 5,01 4,39 19,83 18,02 5,01 4,39 * Akcje zwykłe na koniec okresu sprawozdawczego nie obejmują akcji własnych objętych przez jednostkę dominującą w celu umorzenia. 12 miesięcy zakończonych w tys. PLN 12 miesięcy zakończonych miesięcy zakończonych w tys. EUR 12 miesięcy zakończonych Przychody ze sprzedaży Zysk/strata z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) Zysk/strata netto Całkowite dochody Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,70 2,23 0,42 0,51 Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,70 2,23 0,42 0,51 Przedstawione dane finansowe za 2010 i 2009 rok zostały przeliczone na eur według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2010 r. 3,9603 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2009 roku 4,1082 PLN/EUR), poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku 4,0044 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku 4,3406 PLN/EUR). Skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Kapitałowej PGE po odjęciu rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) wyniósł w 2010 roku około 6,50 mld PLN w porównaniu z 6,45 mld PLN w roku poprzednim. Przychody ze sprzedaży bez rekompensat z tytułu KDT wyniosły około 20,14 mld PLN (20,09 mld przed rokiem). Zysk netto (razem z rekompensatami z tytułu KDT) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął w 2010 roku 3,014 mld PLN w porównaniu z 3,37 mld PLN w 2009 roku. W ciągu roku znacząco wzrósł wynik segmentu Dystrybucji, co spowodowane było wyższym wolumenem dystrybuowanej energii (o około 0,6 TWh), rosnącym zwrotem z kapitału uwzględnianym w taryfie oraz wpływem zmiany sposobu księgowania opłat przyłączeniowych. Wzrósł także wynik segmentu Energetyki Odnawialnej wskutek większego wolumenu energii wyprodukowanej z elektrowni wodnych i wyższych przychodów z tytułu sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów

12 Podstawowe dane finansowe W wynikach segmentu Energetyki Konwencjonalnej widać negatywny wpływ mniejszego sprzedanego wolumenu energii i nieco wyższych kosztów przy względnie stabilnych cenach na przestrzeni roku. Zostało to zrekompensowane w wynikach poprzez rozwiązanie rezerwy na podatek od nieruchomości. Wskutek tego wynik segmentu Energetyki Konwencjonalnej, po wyłączeniu rekompensat z tytułu KDT, był porównywalny z poprzednim rokiem. Marża EBITDA utrzymała się w roku 2010 na mocnym poziomie 33,4%, marża EBITDA bez rekompensat KDT osiągnęła 32,3% Z kolei segmenty: Obrotu Hurtowego i Sprzedaży Detalicznej zanotowały spadki wynikające z niższych zrealizowanych marż, mniejszego wolumenu sprzedaży energii na rynku hurtowym oraz wyższych kosztów związanych z obowiązkiem umorzenia świadectw pochodzenia. 33,4% 32,3% 36,9% 32,1% Struktura akcjonariatu Na dzień 31 grudnia 2010 roku kapitał zakładowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wynosił PLN i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 10 PLN każda, w tym: * nabyte w celu umorzenia ,29% Skarb Państwa % PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (akcje własne)* ,71% Pozostali akcjonariusze Seria/ emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału A zwykłe nie dotyczy ,00 aport/gotówka Marża EBITDA Marża EBITDA po wyłączeniu rekompensat z KDT Marża EBITDA Marża EBITDA po wyłączeniu rekompensat z KDT B zwykłe nie dotyczy ,00 gotówka C zwykłe nie dotyczy ,00 połączenie z PGE GiE S.A. D zwykłe nie dotyczy ,00 połączenie z PGE Energia S.A. Razem ,

13 Władze Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wchodzi od siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. we wszystkich segmentach działania. Stan na 31 marca 2011 roku Czesław Grzesiak Członek Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego Wydziału Prawa i Administracji, na kierunku prawo, ukończył kurs dla syndyków masy upadłościowej. Członek Zarządu Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Członek Zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Od 1995 roku członek zarządu, a następnie od 2004 roku wiceprezes zarządu TESCO Polska Sp. z o.o. obecne główne miejsce zatrudnienia. Ponadto pełni również funkcję prezesa zarządu w spółkach: SAVIA - Karpaty Sp. z o.o., Genesis Sp. z o.o., Promesa Sp. z o.o. oraz członka zarządu w spółce Jasper Sp. z o.o. na członków rad nadzorczych, w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Pełniła także funkcję przewodniczącej rady nadzorczej, m.in. w Zespole Elektrociepłowni Poznańskich S.A., w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig- -Katowice S.A., a także członka rady nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Od października 2005 roku członek, a następnie przewodnicząca rady nadzorczej Fabryki Elementów Złącznych S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Katarzyna Prus jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa poprzez fakt zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa. Marcin Zieliński Przewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Barylski Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Krystek Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Szmuniewski Członek Rady Nadzorczej Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej. W latach odbył aplikację legislacyjną. Od lutego 2008 roku dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III, obecnie dyrektor Departamentu Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od maja 2009 roku do lutego 2010 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PHZ Baltona S.A. Był również członkiem rad nadzorczych Stoczni Gdynia S.A. oraz Elektrowni Wodnej Żarnowiec S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Zieliński jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa poprzez fakt zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa. Maciej Bałtowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Profesor Zwyczajny na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współautor kilku projektów nowelizacji Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji. W poprzednim okresie pełnił funkcję przewodniczącego kilku rad nadzorczych, m.in.: Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A., Lubelskiej Fabryki Wag FAWAG S.A. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W latach był wspólnikiem Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych Sp. z o.o. Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie Finansów. Pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. Realizacji Rządowego Programu Wspierania Przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poprzednio zasiadał, m.in. w radzie nadzorczej Polskiego Monopolu Loteryjnego Sp. z o.o., PKP Cargo S.A. oraz Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Od 2003 roku jest członkiem rady nadzorczej PKP S.A. Małgorzata Dec Członek Rady Nadzorczej Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Od czerwca 2009 roku pracuje na stanowisku naczelnika wydziału Koordynacji Procesów Prywatyzacji w Departamencie Analiz Ministerstwa Skarbu Państwa. Członek rady nadzorczej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A., przewodnicząca rady nadzorczej Nafty Polskiej S.A. ( ), a także przewodnicząca rady nadzorczej RUCH S.A. Od października 2010 roku członek rady nadzorczej Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Małgorzata Dec jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa poprzez fakt zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją elektrownie. W 2005 roku ukończył studia podyplomowe MBA na Politechnice Warszawskiej, program prowadzony był przez uczelnie ekonomiczne London Business School, HEC School of Management z Paryża oraz Norwegian School of Economics and Business Administration w Bergen. Współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji, ekspert w Council of European Energy Regulators (CEER). Od 2004 wiceprezes Hasbrouck Sp. z o.o., w latach Commercial Director w Vertis Environmental Finance Poland Sp. z o.o. oraz w latach dyrektor ds. energetyki, dyrektor ds. strategii i rozwoju w spółce Elektrim S.A. Członek rad nadzorczych: ZE PAK S.A., Elektrim Megadex S.A., Elektrim-Volt S.A., EM Yachts Sp. z o.o. Obecnie główne miejsce zatrudnienia firma Partner. Katarzyna Prus Sekretarz Radca Prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Od 1996 roku zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa, obecnie na stanowisku naczelnika wydziału w Departamencie Prawnym i Procesowym. Od 2001 roku członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada Dyplom Międzynarodowej Szkoły Handlu oraz Dyplom Maklera Giełdowego Ukrainy. Przez trzynaście lat pełnił funkcję dyrektora w Urzędzie Wojewódzkim. Dwa lata był prezesem zarządu Banku BDK Ukraina Ltd. oraz głównym specjalistą w PKO S.A. W latach oraz był Radcą Handlowym Amabasady RP w Kijowie. Ponadto w latach był przewodniczącym rady nadzorczej UNIMOR S.A. Krzysztof Żuk Członek Rady Nadzorczej Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor i współautor ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych, w tym 8 monografii. Od grudnia 2010 roku pełni funkcję prezydenta miasta Lublin obecnie główne miejsce zatrudnienia. W latach był dyrektorem Delegatury Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Lublinie. Następnie w okresie zajmował stanowisko dyrektora Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Lublinie. W latach był zastępcą Prezydenta miasta Lublin, a w okresie był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zasiadał również w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Aktualnie jest członkiem rady nadzorczej spółki Polskie LNG S.A

14 Władze Zarząd Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. składa się z dwóch do siedmiu członków, w tym prezesa. Pozostali członkowie pełnią funkcję wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Stan na 31 marca 2011 roku Paweł Skowroński Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Powołany na stanowisko Wiceprezesa ds. Operacyjnych 17 marca 2011 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, specjalizacja: systemy energetyczne z uzyskanym tytułem Doktor Nauk Technicznych oraz Instytutu d Administration des Enterprises Aix-en-Provence Marsylia (MBA). W swojej karierze zawodowej pełnił funkcję dyrektora ds. strategii i rozwoju w Vattenfall Poland Sp. z o.o., był prezesem Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. i prezesem Zarządu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. Tomasz Zadroga Prezes Zarządu Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu 1 sierpnia 2008 roku. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Posiada duże doświadczenie zawodowe z zakresu restrukturyzacji firm, planowania strategii, zarządzania finansami. W swojej dotychczasowej karierze niejednokrotnie zasiadał w zarządach spółek handlowych z różnych branż, m.in.: Inter Cars, IC Development & Finance, czy Adidas Polska. Pełnił także funkcję dyrektora finansowego w Papyrus-Stora Enso Polska oraz w ABB Polska. Marek Szostek Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 3 sierpnia 2009 roku. Absolwent Ekonomiki i Organizacji Transportu na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W trakcie swojej kariery zawodowej był odpowiedzialny za zarządzanie kluczowymi obszarami funkcjonowania spółek handlowych i produkcyjnych, takich jak: ASICS Polska Sp. z o.o., Adidas Poland Sp. z o.o., Nike Poland Sp. z o.o., Makton Sp. z o.o., Eurosmak Sp. z o.o., Fedrus S.A. W wyżej wymienionych spółkach pełnił funkcje zarządcze na stanowiskach wiceprezesa, dyrektora generalnego, dyrektora sprzedaży i rozwoju rynku oraz dyrektora handlowego. Pracował także w Izbie Skarbowej w Warszawie. Piotr Szymanek Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Powołany na stanowisko Wicepre zesa Zarządu 21 lipca 2008 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Przedsiębiorstwem na Rynku Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej, Radca Prawny. Prowadził również własną Kancelarię Radcy Prawnego, obsługującą znaczące podmioty sektora ubezpieczeniowego i finansowego. Doświadczenie zawodowe związane z obsługą prawną spółek z branży energetycznej, doradztwa prawnego oraz legislacji, zdobywał w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. oraz w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. Pełnił również stanowiska kierownicze w różnych instytucjach finansowych: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Bank Współpracy Europejskiej S.A., Bank Pekao S.A., czy Polski Bank Inwestycyjny S.A. Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych 17 marca 2011 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunkach: Zarządzanie wartością firmy i Zarządzanie sektorem naftowym oraz Ekonomia produkcji. W dotychczasowej karierze zawodowej pełnił funkcję wiceprezesa zarządu oraz dyrektora ds. finansowych w Unipetrol S.A., z siedzibą w Pradze. Był członkiem zarządu firm: Share Service Center Sp. z o.o., Unipetrol RPA Sp. z o.o. i Czeska Rafinerska S.A. Pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2010 roku Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych odwołany ze stanowiska w dniu 5 stycznia 2011 roku Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 1 lipca 2008 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej oraz Ecole Superieure de Commerce w Rouen (studia MBA). Posiada duże doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania finansami. Pracował, m.in. jako zastępca dyrektora finansowego oraz kontroler finansowy w EADS PZL Warszawa-Okęcie S.A. oraz jako Senior w dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego w Arthur Andersen Sp. z o.o. Prowadził także własną działalność gospodarczą w zakresie corporate finance. Firmy, dla których pracował, to m.in.: MicroStrategy Poland Sp. z o.o. (jako dyrektor finansowy), GreenVenture S.A. oraz Polish Energy Partners S.A. Marek Trawiński Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych odwołany ze stanowiska w dniu 16 marca 2011 roku Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 28 lipca 2008 roku. Absolwent z wyróżnieniem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej oraz studiów MBA European University w Montreux, jak również szeregu studiów podyplomowych, w tym: tłumaczy naukowo-technicznych języka angielskiego na Uniwersytecie Wrocławskim, z zakresu finansów i rachunkowości zarządczej w Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu, komunikowania biznesowego i PR w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Był prezesem zarządu międzynarodowych i krajowych spółek: ABB Instal Sp. z o.o., Alstom T&D Protection & Control S.A., Energetyka Sp. z o.o., MPWiK Sp. z o.o. Wielokrotnie pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółek prawa handlowego, w tym kilkakrotnie przewodniczącego

15 Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE Grupa Kapitałowa PGE jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jednym z największych w Europie Środkowej i Wschodniej Jedną z istotnych, silnych stron Grupy Kapitałowej PGE jest jej pionowa integracja oraz obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się niezależny operator systemu przesyłowego spółka PSE Operator S.A.). Działalność Grupy Kapitałowej PGE koncentruje się na następujących segmentach: Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energetyka Odnawialna, Energetyka Jądrowa, Dystrybucja, Obrót Hurtowy, Sprzedaż Detaliczna. Celem Programu Konsolidacji jest takie uporządkowanie struktury i procesów w GK PGE, aby skutecznie wykorzystywać zasoby oraz sprzyjać współpracy poszczególnych segmentów biznesowych. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 28 czerwca 2010 roku przyjął nowy Model biznesowy Grupy Kapitałowej PGE, który określa role poszczególnych segmentów działalności, podział zadań i odpowiedzialności w całym łańcuchu wartości Grupy Kapitałowej PGE. Samodzielne dotychczas spółki połączone zostały w taki sposób, że utworzyły cztery spółki zależne od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają Spółki Skonsolidowane oraz PGE Energia Jądrowa S.A. Natomiast za integrację działalności w ramach całego łańcucha wartości oraz za segment Obrotu Hurtowego odpowiada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Centrum Korporacyjne + Obrót Hurtowy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Energia Odnawialna S.A. PGE Energia Jądrowa S.A. PGE Dystrybucja S.A. PGE Obrót S.A. Oddziały* Oddziały** Spółki Celowe Oddziały Oddziały * proces połączenia PGE Elektrownia Opole S.A. z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w toku. Obecnie 85% akcji PGE Elektrownia Opole S.A. posiada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ** Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk jest w trakcie procesu konsolidacji z PGE Energia Odnawialna S.A. 21

16 Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Centrum Korporacyjne Za zarządzanie Grupą Kapitałową PGE, w tym: za formułowanie i wskazywanie strategii oraz nadzór nad działalnością GK PGE odpowiada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Centrum Korporacyjne. Do głównych zadań Centrum Korporacyjnego należą: budowa wartości Grupy Kapitałowej PGE dla akcjonariuszy, opracowywanie i aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej PGE, Procesy Związane z Działalnością Podstawową: Obrót Hurtowy Sprzedaż Detaliczna Wydobycie Węgla Brunatnego Produkcja Energii Elektrycznej i Ciepła, Świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych Dystrybucja Energii Elektrycznej i Ciepła wyznaczanie celów dla Central Spółek Skonsolidowanych oraz koordynacja prac nad realizacją strategii GK PGE w poszczególnych segmentach, opracowanie oraz aktualizacja modelu biznesowego, integracja działalności spółek zależnych w ramach łańcucha wartości, nadzór nad działalnością poszczególnych segmentów biznesowych, ustalanie polityki cen transferowych, standaryzacja i harmonizacja rozwiązań obowiązujących w Grupie Kapitałowej PGE. Procesy Zarządcze: Zarządzanie Strategiczne Nadzór Biznesowy Planowanie i Kontroling Organizacja i Nadzór Właścicielski Zarządzanie Regulacyjne Relacje Inwestorskie Procesy Wsparcia: Zarządzanie Inwestycjami Badania i Rozwój Zarządzanie Finansami Rachunkowość i Podatki Zarządzanie IT Zakupy Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Audyt Wewnętrzny Zarządzanie Ryzykiem Marketing i PR Administracja Segment: Obrót Hurtowy Do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. włączona została spółka PGE Electra S.A., odpowiedzialna dotąd za obrót hurtowy. Akcjonariusze, obecni 8 grudnia 2010 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE, przyjęli uchwałę w sprawie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (spółka przejmująca) ze spółką PGE Electra S.A. (spółka przejmowana) w ramach Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE. W wyniku połączenia spółka przejmowana została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku PGE Electra S.A. na PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz bez wymiany akcji PGE Electra S.A. na akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Electra S.A. prowadziła obrót energią elektryczną oraz produktami powiązanymi (np. prawa majątkowe, uprawnienia do emisji) w ramach Grupy Kapitałowej PGE. Była też podmiotem realizującym transakcje z podmiotami spoza GK PGE, np. była odpowiedzialna za zakup węgla. Od momentu rejestracji połączenia, wszystkie kompetencje PGE Electra S.A. przejęła PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Na zagranicznych rynkach obrotu energią, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. reprezentowana jest przez spółkę Electra Deutschland GmbH. W 2010 roku przychody ze sprzedaży ogółem w segmencie Obrotu Hurtowego wyniosły ,8 mln PLN, co oznacza spadek o około 7% w porównaniu z 2009 rokiem. EBIT segmentu w 2010 roku wyniósł 173,1 mln PLN, a EBITDA 202,4 mln PLN. W roku poprzednim EBIT wyniósł 439,4 mln PLN, natomiast EBITDA 465,0 mln PLN. Niższy w 2010 roku w porównaniu z 2009 rokiem EBIT w segmencie Obrotu Hurtowego wynikał głównie z niższej marży zrealizowanej na sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym. Dodatkowo spółki obrotu hurtowego zrealizowały w 2010 roku w porównaniu do 2009 roku niższą sprzedaż energii elektrycznej o około 4,2 TWh

17 Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE Handel na giełdach energii W 2010 roku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i PGE Electra S.A. prowadziły obrót energią wytwarzaną w spółkach GK PGE, która to energia sprzedawana była na rynku krajowym lub zagranicznym oraz spółkom sprzedaży detalicznej z GK PGE. W trybie przewidzianym regulacjami ustawy Prawo energetyczne transakcje sprzedaży zawierane były bezpośrednio przede wszystkim na Towarowej Giełdzie Energii. Organizacja hurtowego obrotu energią elektryczną w Grupie Kapitałowej PGE uległa w 2010 roku niezbędnej modyfikacji w celu dostosowania do wymogów znowelizowanego Prawa energetycznego (Art. 49a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne), wprowadzającego tzw. obowiązek handlu giełdowego. Segment: Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Grupa Kapitałowa PGE jest liderem wśród krajowych producentów energii elektrycznej posiada ponad 40% udziałów w rynku. W ramach segmentu Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w Grupie Kapitałowej PGE działa spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK S.A.) koncentruje się na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Do zadań Spółki należy również zapewnienie dostępności jednostek wytwórczych, realizacja inwestycji związanych z modernizacją obecnych i powstawaniem nowych mocy wytwórczych oraz restrukturyzacją zbędnych zasobów. Oddziały Spółki zlokalizowane są na terenie ośmiu województw, a siedziba mieści się w Bełchatowie. Jest ona centrum administracyjnym i decyzyjno-strategicznym. Zadaniem PGE GiEK S.A. Od wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne, całość energii wyprodukowanej w GK PGE, podlegająca wymogom Art. 49a ust. 1 i 2, jest sprzedawana poprzez giełdy energii. Podejmując decyzję o sprzedaży energii głównie poprzez giełdy (poza energią wytworzoną z OZE i kogeneracji), Grupa Kapitałowa PGE przyczynia się do wykreowania przejrzystych indeksów cenowych na krajowym rynku energii elektrycznej. Intencją GK PGE jest budowanie przejrzystego i konkurencyjnego rynku energii w Polsce. jest koordynacja działań jedenastu oddziałów, w ramach których można wyróżnić: Kopalnie Węgla Brunatnego Grupy Kapitałowej PGE PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Elektrownie konwencjonalne Grupy Kapitałowej PGE PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, PGE Elektrownia Opole S.A. w trakcie konsolidacji z PGE GiEK S.A. Elektrociepłownie Grupy Kapitałowej PGE PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz. W 2010 roku przychody brutto łącznie z przepływami między segmentami, ze sprzedaży ogółem w segmencie Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wyniosły ,5 mln PLN, co oznacza spadek o około 8% w porównaniu z 2009 rokiem. Segment: Energetyka Odnawialna W ramach Grupy Kapitałowej PGE inwestycje w rozwój energetyki odnawialnej prowadzi PGE Energia Odnawialna S.A. PGE Energia Odnawialna S.A. świadczy usługi systemowe wspomagające bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego oraz wytwarza i dostarcza energię elektryczną o najwyższej jakości, produkowaną przy pomocy technologii przyjaznych środowisku, wykorzystujących odnawialne źródła energii pierwotnej. Wynik operacyjny (EBIT) segmentu w 2010 roku wyniósł 2 981,7 mln PLN, a wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) 4 476,5 mln PLN. W roku poprzednim EBIT wyniósł 4 026,3 mln PLN, natomiast EBITDA 5 550,2 mln PLN. Spadek EBIT w 2010 roku w porównaniu do 2009 roku był głównie spowodowany osiągnięciem niższych o 1 198,1 mln PLN przychodów z tytułu rekompensat kontraktów długoterminowych (KDT). Niższe przychody KDT zostały częściowo skompensowane wyższym wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej związanym głównie z rozwiązaniem rezerw bilansowych. PGE Energia Odnawialna S.A. koordynuje działania czterech oddziałów: PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział w Czymanowie, PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział w Dychowie, PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział w Solinie, PGE Energia Odnawialna S.A. Odział w Międzybrodziu Bialskim. Priorytetem dla spółki segmentu Energetyka Odnawialna jest realizacja polityki rozwoju OZE. Spółka aktywnie angażuje się w promowanie odnawialnych źródeł energii oraz edukację proekologiczną

18 Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE WODA PGE Energia Odnawialna S.A. odpowiada za rozwój 29 elektrowni wodnych (z 36 funkcjonujących w GK PGE), zlokalizowanych, m.in na rzekach: Odrze, Sanie, Bobrze, Sole, Nysie Łużyckiej. Są to: cztery elektrownie szczytowo-pompowe (w tym dwie z dopływem naturalnym), dwadzieścia pięć elektrowni przepływowych. WIATR Energetyka wiatrowa jest istotnym elementem strategii rozwoju PGE Energia Odnawialna S.A. W trakcie pełnej konsolidacji z PGE Energia Odnawialna S.A. jest Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp. z o.o., która stanie się piątym oddziałem spółki. Elektrownia usytuowana jest na Górze Kamieńsk w okolicach Bełchatowa. W jej skład wchodzi piętnaście turbin wytwórczych o łącznej mocy 30 MW. Jest to pierwsza tego typu inwestycja powstała w ramach Grupy Kapitałowej PGE. Zgodnie z polityką inwestycyjną PGE Energia Odnawialna S.A. prowadzi zaawansowane prace przygotowawcze do budowy oraz zakupu kolejnych farm wiatrowych na terenie Polski. Prowadzone są również działania związane z inwestycjami off-shore (budowa morskich farm wiatrowych). Jednak ich realizacja uzależniona jest od niezbędnych do wdrożenia regulacji prawnych. W 2010 roku przychody brutto łącznie z przepływami między segmentami ze sprzedaży ogółem w segmencie Energetyki Odnawialnej wyniosły 631,1 mln PLN w porównaniu z 547,2 mln PLN w 2009 roku. EBIT segmentu w 2010 roku wyniósł 154,0 mln PLN, a EBITDA 280,2 mln PLN. W roku poprzednim EBIT wyniósł 77,6 mln PLN, natomiast EBITDA 203,0 mln PLN. Wzrost EBIT w 2010 roku w porównaniu do 2009 roku był głównie spowodowany osiągnięciem wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia. Segment: Energetyka Jądrowa Energetyka jądrowa jest obecnie jednym z najbardziej perspektywicznych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Oprócz efektywności ekonomicznej i braku emisji CO 2, zapewnia również niezależność od typowych kierunków pozyskiwania surowców energetycznych. O powierzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. misji rozwoju energetyki jądrowej w Polsce zdecydowało doświadczenie w realizacji dużych programów inwestycyjnych, stabilna pozycja ekonomiczna i potencjał finansowy Grupy Kapitałowej PGE. Plany PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze rozwoju energetyki jądrowej zakładają budowę dwóch elektrowni jądrowych o mocy około 3 tys. MW każda. Zgodnie z harmonogramem działań pierwszy blok ma powstać do końca 2020 roku. Podział zadań w strukturze organizacyjnej segmentu Energetyka Jądrowa jest następujący: PGE Energia Jądrowa S.A. prowadzi działania operacyjne, w tym zarządza segmentem Energetyki Jądrowej w Grupie Kapitałowej PGE, realizuje strategiczne działania związane z przygotowaniem i wykonaniem budowy elektrowni jądrowych, wypracowuje podstawy do podejmowania decyzji strategicznych, przeprowadza wstępne analizy lokalizacyjne, współpracuje z potencjalnymi partnerami i kontrahentami biznesowymi oraz organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej. PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada także za przeprowadzenie postępowania na wybór technologii przyszłej elektrowni jądrowej. Ponadto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. odpowiada za działania i decyzje na poziomie strategicznym, w tym współpracuje z Rządem i zapewnia finansowanie inwestycji

19 Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE Segment: Dystrybucja Podstawowym zadaniem Grupy Kapitałowej PGE w segmencie Dystrybucji jest gwarantowanie wysokiej jakości dostaw energii elektrycznej milionom klientów, zapewnienie dostępu do sieci nowym odbiorcom oraz ograniczanie strat sieciowych. Za dystrybucję energii elektrycznej do odbiorcy końcowego w GK PGE odpowiada PGE Dystrybucja S.A., pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). W strukturze Spółki znajduje się osiem oddziałów: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. Spółka dostarcza energię elektryczną do ponad pięciu milionów odbiorców na obszarze 122,4 tys. km². Łączna długość linii dystrybucyjnych wynosi ,4 km. Segment: Sprzedaż Detaliczna W ramach Grupy Kapitałowej PGE sprzedażą energii elektrycznej na rynku detalicznym zajmuje się PGE Obrót S.A. Spółka obsługuje ponad pięć milionów klientów: gmin, instytucji i gospodarstw domowych. PGE Obrót S.A. to jednostka decyzyjna odpowiadająca za zarządzanie i integrację w ramach segmentu Sprzedaży Detalicznej. Realizuje swoje cele poprzez stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług. PGE Dystrybucja S.A. jest odpowiedzialna za: prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej, zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, współpracę z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności działania systemów elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju. W 2010 roku przychody brutto łącznie z przepływami między segmentami, ze sprzedaży ogółem w segmencie Dystrybucji wyniosły 5 064,9 mln PLN, w porównaniu z 4 668,7 mln PLN w 2009 roku. EBIT segmentu w 2010 roku wyniósł 566,7 mln PLN, a EBITDA 1 441,2 mln PLN. W roku poprzednim EBIT wyniósł 263,2 mln PLN, natomiast EBITDA 1 093,2 mln PLN. Wzrost EBIT o około 115% wynikał głównie z: wzrostu przychodów ze sprzedaży usługi dystrybucyjnej na skutek wyższego o 0,6 TWh wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej, wyższego zwrotu z kapitału zatwierdzonego w taryfie na 2010 rok, wzrostu przychodów z tytułu opłaty przyłączeniowej (zmiana zasad księgowania). Spółka dynamicznie dostosowuje oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku oraz dąży do rozszerzania ofert świadczonych usług w oparciu o określone produkty. W strukturze PGE Obrót S.A. funkcjonuje siedem oddziałów: PGE Obrót S.A. Oddział w Białymstoku, PGE Obrót S.A. Oddział w Lublinie, PGE Obrót S.A. Oddział I w Łodzi, PGE Obrót S.A. Oddział II w Łodzi, PGE Obrót S.A. Oddział w Skarżysku-Kamiennej, PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie, PGE Obrót S.A. Oddział w Zamościu. W 2010 roku Spółka obsługiwała ponad 5,1 miliona klientów, (co w porównaniu z rokiem poprzednim daje wzrost o ponad 25 tysięcy odbiorców). W 2010 roku przychody brutto łącznie z przepływami między segmentami ze sprzedaży ogółem w segmencie Sprzedaży Detalicznej wyniosły ,6 mln PLN, co oznacza wzrost o około 1% w porównaniu do 2009 roku ,5 66% Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 280,2 4% Energetyka Odnawialna 202,4 3% Obrót Hurtowy EBIT segmentu w 2010 roku wyniósł 204,5 mln PLN, a EBITDA 213,5 mln PLN. W roku poprzednim EBIT wyniósł 397,7 mln PLN, natomiast EBITDA 404,7 mln PLN. Spadek EBIT w segmencie Sprzedaży Detalicznej o około 49% w 2010 roku w porównaniu do 2009 roku wynikał głównie z wyższych kosztów wynikających z obowiązku umorzenia praw majątkowych (świadectw pochodzenia energii elektrycznej). Wpływ poszczególnych segmentów działalności na EBITDA (w mln PLN) 1 441,2 21% Dystrybucja 213,5 3% Sprzedaż Detaliczna 206,9 3% Pozostała działalność 28 29

20 Otoczenie rynkowe Grupa Kapitałowa PGE jest kluczowym podmiotem w branży energetycznej i ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju. GK PGE zajmuje niekwestionowaną pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym, pod względem zainstalowanej mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Połączenie własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i sieci dystrybucyjnych gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla ponad pięciu milionów odbiorców. Oprócz GK PGE na krajowym rynku elektroenergetycznym istotnymi podmiotami są: Tauron Polska Energia S.A., Enea S.A., oraz Energa S.A., także w odniesieniu do dystrybucji energii elektrycznej: RWE Polska S.A. i Vattenfall Distribution Poland S.A. Ponadto działalność prowadzi szereg elektrowni i elektrociepłowni, które działają obecnie w strukturach własnościowych takich europejskich koncernów energetycznych, jak: EdF, EnBW AG, E.ON, GDF Suez, Fortum, Vattenfall, czy Dalkia. Na rynku działają również mniejsze podmioty z obszaru wytwarzania i obrotu energią elektryczną oraz ciepłem, należące głównie do samorządów lokalnych i prywatnych właścicieli. 31

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance

Tomasz Zadroga. Praca zawodowa. 2006-2008 Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Inter Cars. 2006-2008 Prezes Zarządu w IC Development & Finance Tomasz Zadroga Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Lódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Łódź, 30 maja 2012r. Marek Wdowiak Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A. slajd 1 Podstawowe dane Grupa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017 Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok 2016 10 lutego 2017 Zastrzeżenie: dane szacunkowe Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej Spółka lub PGE ) zastrzega, że prezentowane wielkości mają

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. KRAKÓW, 31 MARCA 2017 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu.

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu. RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011ROKu. 1. PISMO ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, W imieniu spółki Auto-Spa S.A. przekazujemy jednostkowy raport roczny za 2011 rok. Działania

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MSSF W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGE. Zastępca Dyrektora Departamentu Rachunkowości

WDROŻENIE MSSF W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGE. Zastępca Dyrektora Departamentu Rachunkowości WDROŻENIE MSSF W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGE Michał Skiba Zastępca Dyrektora Departamentu Rachunkowości Agenda 1. Przedstawienie Grupy Kapitałowej PGE. 2. Powody wdrożenia MSSF. 3. Głównie kwestie i problemy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Projekt budowy elektrowni jądrowej

Projekt budowy elektrowni jądrowej Projekt budowy elektrowni jądrowej KONFERENCJA MĄDRALIN 2013 NAUKA I TECHNIKA WOBEC WYZWANIA BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ Warszawa, 13 luty 2013 Informacje ogólne o inwestorze PGE Polska Grupa Energetyczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego 2 PSG Polska Spółka Gazownictwa (PSG) to Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego i europejski lider w branży dystrybucji tego paliwa.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce Piotr Piela Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A.... 3

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A.

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za rok 2011 Bydgoszcz, 08.05.2012 r. DANE FINANSOWE ZA ROK 2011 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2011 /2010 67% 30

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej JWW Invest SA z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2013

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej JWW Invest SA z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2013 RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej JWW Invest SA z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2013 Katowice, dnia 11 kwietnia 2014 roku Szanowni Państwo, Zarząd Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r.

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. Racibórz, 15 maja 2014 r. GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. KOMENTARZ ZARZĄDU RAFAKO DO WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 ROKU 1. OMÓWIENIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

W 2008 roku Zarząd odbył łącznie 46 posiedzeń, na których podjął 154 uchwały.

W 2008 roku Zarząd odbył łącznie 46 posiedzeń, na których podjął 154 uchwały. Zarząd reprezentuje spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS. Nie dotyczy to spraw, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady, a także tych

Bardziej szczegółowo

Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja na stronach raportu Nawigacja na stronach raportu Kliknij w nagłówek Raport Roczny 2009 aby przejść do spisu treści Kliknij w nagłówek w części finansowej aby przejść do spisu treści części finansowej Kliknij aby przejść

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2015

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2015 Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit Skonsolidowany raport roczny za rok 2015 za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Spis Treści I. Pismo Zarządu dotyczące Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Katowice, Kwiecień 2014r.

Katowice, Kwiecień 2014r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA Departament Strategii Spis treści 1. Strategiczny kontekst transakcji 2. Uwarunkowania rynku gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

16 listopada 2016 r. 1

16 listopada 2016 r. 1 16 listopada 2016 r. 1 Przesłanki dla aktualizacji Strategii Grupy ENERGA Rynek energii ulega DYNAMICZNYM ZMIANOM Utrzymanie pozycji wymaga dostosowania modelu do zachodzących zmian 2 Przesłanki dla aktualizacji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Warszawa, 20 kwietnia 2011 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Raport bieżący nr 61/2011 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 18-09-2014 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tyś PLN w tyś EUR

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2014

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2014 Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit Skonsolidowany raport roczny za rok 2014 za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Warszawa, 29 maja 2015 r. Spis Treści I. Pismo Zarządu dotyczące Grupy

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, dnia 31 maja 2016 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Grupie Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 r.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 r. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 r. Zawierający: Wybrane dane finansowe Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na prezentowane wyniki finansowe Strategia w obszarze rozwoju działalności, działania w zakresie

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r.

FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r. FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r. Płock, listopad 2012 FON Ecology S.A. S P I S T R E Ś C I 1. INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ FON ECOLOGY S.A 3 1.1 Podstawowa

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2014 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT za I kwartał 2013 roku

RAPORT za I kwartał 2013 roku RAPORT za 2013 roku Wrocław, 14 maja 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane z bilansu Dane jednostkowe. Stan na 31.03.2013 Stan na 31.03.2012 Kapitał własny Kapitał zakładowy Należności długoterminowe Należności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE ZE SPÓŁKĄ

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE ZE SPÓŁKĄ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE ZE SPÓŁKĄ ELGÓR + ZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Katowice, 18.04.2016 roku 1.

Bardziej szczegółowo