Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu"

Transkrypt

1 1

2 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść do poprzedniej / następnej strony 2

3 PGE w liczbach 2010 najważniejsze osiągnięcia 20,48 mld zł Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej PGE 6,83 mld zł Skonsolidowany zysk EBITDA Grupy Kapitałowej PGE 3,63 mld zł Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PGE 3,01 mld zł Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 0,8% Wzrost EBITDA bez rekompensat KDT (rok do roku) Realizacja programu inwestycyjnego w roku 2010 ok. 5,32 mld zł 1,05 mld zł 3,82 mld zł Łączna wysokość nakładów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej PGE To wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Grupę Kapitałową PGE w segmencie dystrybucji Zostało zainwestowane przez Grupę Kapitałową PGE w segment energetyki konwencjonalnej Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w Grupie Kapitałowej PGE w 2010 roku Wyszczególnienie TWh % Produkcja energii ogółem, w tym: 52, Elektrownie węgiel brunatny 35,31 67,0 Elektrownie węgiel kamienny 12,94 24,6 Elektrociepłownie węgiel kamienny 1,38 2,6 Elektrociepłownie gaz 1,92 3,6 Elektrownie szczytowo-pompowe 0,53 1,0 Elektrownie wodne 0,59 1,1 Elektrownie wiatrowe 0,06 0,1 w tym produkcja z biomasy (elektrownie, elektrociepłownie) 0,68 1,3 3

4 Tytuł rozdziału 4 5

5 Spis treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A... 2 List Prezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A Misja/Wizja... 6 Kalendarium... 8 Podstawowe dane finansowe Władze Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE Otoczenie rynkowe Strategiczne projekty realizowane w Grupie Kapitałowej PGE Ład korporacyjny Odpowiedzialność społeczna Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGE Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 62

6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Szanowni Państwo, rok 2010 był dla Rady Nadzorczej, Zarządu i wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej PGE bardzo pracowitym okresem. Wdrożono wiele zmian organizacyjnych, przeprowadzono największą konsolidację grupy energetycznej w Polsce, konsekwentnie realizowane były działania związane ze zwiększaniem mocy wytwórczych Grupy. W wynikach finansowych był to przede wszystkim okres stabilizacji oraz budowania potencjału wzrostu na kolejny rok. Mam przyjemność przewodniczyć Radzie Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., która współpracowała z Zarządem przy wszystkich kluczowych decyzjach o rozwoju Grupy, obserwowała i analizowała sytuację w spółce oraz w całej Grupie. Rada Nadzorcza odbyła w ciągu 2010 roku 12 posiedzeń, podczas których m.in. zapoznała się z przebiegiem konsolidacji w GK PGE i poszczególnych liniach biznesowych oraz ze stanem procesu konwersji akcji w GK PGE. Rada Nadzorcza podejmowała również decyzje odnośnie realizacji planów inwestycyjnych Grupy, strategicznych projektów w obszarze energetyki konwencjonalnej, sponsoringu związanego z promocją marki PGE, a także sprzedaży aktywów pozaenergetycznych PGE. Rok 2010 w sektorze elektroenergetycznym był czasem rozwijania się konkurencyjności na rynku, a także zmian związanych z wdrażaniem rządowej Polityki energetycznej Polski do 2030 r. i dostosowywaniem polskiej energetyki do unijnego pakietu klimatycznego. Naszym największym sukcesem jest konsolidacja Grupy PGE, którą udało się przeprowadzić dzięki zaangażowaniu pracowników oraz dzięki uznaniu tego projektu przez Zarząd za priorytetowy. Finalizując formalny proces konsolidacji PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła funkcjonowanie w nowym modelu biznesowym i związanych z nim strukturach. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Podziękowania składam również Zarządowi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Członkom Rady Nadzorczej. W Unii Europejskiej obserwujemy obecnie działania zmierzające do stworzenia wspólnego, zliberalizowanego rynku energii. PGE, będąc największym inwestorem na polskim rynku energetycznym oraz zwiększając swoją wartość poprzez realizację długoterminowej strategii, będzie w stanie konkurować z większymi podmiotami na rynku europejskim, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo dostaw. Cieszę się, że dzięki konstruktywnej współpracy Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w 2010 roku udało się zrealizować wszystkie istotne zadania, przed którymi stanęliśmy. Dziękuję Państwu za zaangażowanie oraz wierzę, że dzięki naszej wspólnej pracy wartość Grupy Kapitałowej PGE będzie rosła zarówno w 2011 roku, jak i w kolejnych latach. Z wyrazami szacunku Marcin Zieliński Przewodniczący Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 2 3

7 List Prezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Szanowni Państwo, mam przyjemność w imieniu Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przedstawić Państwu drugi, wspólny Raport Roczny Grupy Kapitałowej PGE. Raport prezentuje dokonania i wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy za 2010 rok. Od naszego debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie minęło kilkanaście miesięcy, w czasie których intensywnie pracowaliśmy nad wzmocnieniem wartości Grupy. Wykonaliśmy kolejne przełomowe kroki na drodze do budowy wiodącej grupy energetycznej w naszej części Europy, obserwowaliśmy oraz aktywnie uczestniczyliśmy w zmianach zachodzących w sektorze elektroenergetycznym w naszym regionie. Bardzo ważnym wydarzeniem w 2010 roku było przeprowadzenie formalno-prawnej konsolidacji naszego biznesu. Prace mające na celu pełną integrację Grupy prowadzone były niemalże od momentu utworzenia PGE w 2007 roku. Wynikało to z konieczności wykluczenia wewnętrznej konkurencji oraz zapewnienia możliwości współpracy spółkom PGE w ramach wyspecjalizowanych obszarów. W mijającym roku połączyliśmy około czterdzieści spółek w cztery koncerny odpowiadające za poszczególne linie biznesowe. Nowy model biznesowy i związane z nim struktury pozwalają na skuteczne zarządzanie i właściwe korzystanie z przewag konkurencyjnych. Konsolidacja Grupy PGE to największe przedsięwzięcie tego typu w Polsce. Dzięki niej staliśmy się firmą rynkową, gotową na podejmowanie kolejnych wyzwań w warunkach ciągle zmieniającego się otoczenia. Zmieniamy się i umacniamy swoją pozycję, aby przygotować się do wspólnego europejskiego rynku energii, o którym wielokrotnie słyszeliśmy w mijającym roku. W Unii Europejskiej postępuje liberalizacja rynku gazowego i energii elektrycznej, z drugiej strony obserwujemy duże konsolidacje. W dynamicznie kształtującej się konkurencji na powstającym jednolitym rynku wygrać będą mogły tylko duże firmy, przygotowane do wypełnienia surowych i niezwykle kosztownych wymogów opisanych w pakiecie klimatycznym UE. Ważnym przedsięwzięciem, chociaż niezakończonym jeszcze pełnym sukcesem, było zawarcie umowy zakupu akcji spółki Energa. Korzystając z obowiązującego prawa odwołaliśmy się od decyzji UOKiK, zakazującej tej transakcji. Czekamy na werdykt Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wierzymy w siłę naszych argumentów. Wierzymy, że dzięki tej transakcji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wzmocni się i będzie w stanie konkurować z liderami rynku energetycznego Unii Europejskiej. W obszarze finansowym, rok 2010 to utrzymanie wysokiej rentowności notowanej w poprzednich okresach. Po wyłączeniu wpływu rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT), zanotowaliśmy wzrost przychodów o 0,3% rok do roku i wzrost zysku EBITDA o 0,8%. Dzięki temu marża EBITDA po raz kolejny przekroczyła 30%, czyniąc z nas jedno z najbardziej rentownych przedsiębiorstw energetycznych Europy. Zwracam przy tym Państwa uwagę na zmiany w naszym bilansie i poprawę proporcji pomiędzy zyskiem przypisanym akcjonariuszom jednostki dominującej, a udziałem mniejszości. W roku 2011, dzięki wykupowi mniejszości zrealizowanemu pod koniec grudnia 2010 roku, udział ten jeszcze wzrośnie, bezpośrednio przekładając się na znacząco wyższy zysk przypadający na jedną akcję. Jednak zarówno wyniki finansowe, jak i wszelkie osiągnięcia i sukcesy ubiegłego roku nie byłyby możliwe, gdyby nie ciężka praca kilkudziesięciu tysięcy pracowników Grupy PGE. Dlatego im przede wszystkim chcę serdecznie podziękować za zaangażowanie i włożony trud w konsekwentne realizowanie strategii Grupy. Jako nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się firma nie zamierzamy zwalniać tempa w kolejnym roku. Realizujemy inwestycje w budowę nowych oraz modernizację starszych mocy wytwórczych i sieci dystrybucyjnych. Zgodnie z harmonogramem, konsekwentnie, krok po kroku przechodzimy do kolejnych etapów najważniejszej inwestycji energetycznej w Polsce, tj. budowy pierwszych elektrowni jądrowych. Wszelkie działania realizujemy z myślą o naszych akcjonariuszach, jak i klientach. Zapewnienie bezpiecznych i stabilnych dostaw energii jest dla nas priorytetem. Życzę Państwu przyjemnej lektury raportu, który opisuje jak ten priorytet realizowaliśmy w 2010 roku. Z wyrazami szacunku Tomasz Zadroga Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 4 5

8 Misja/Wizja Misja PGE Misją PGE jest budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez wypełnianie potrzeb energetycznych klientów. PGE prowadzi działalność w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, zarówno w perspektywie krajowej, jak i międzynarodowej. Aby sprostać wymaganiom konkurencji oraz zapewnić wysoki poziom obsługi klienta priorytetem firmy jest orientacja firmy na klienta i jego satysfakcję. PGE jest spółką prawa handlowego, której akcje są przedmiotem obrotu giełdowego, stąd jednym z filarów strategii PGE jest budowa wartości dla akcjonariuszy. Wizja PGE Wizją PGE jest osiągnięcie pozycji wiodącego przedsiębiorstwa energetycznego w regionie Europy Środkowej. Przewagi konkurencyjne Lider wśród producentów energii elektrycznej w Polsce. Własne zasoby węgla brunatnego, pokrywające ⅔ zapotrzebowania na paliwo podstawowe, zapewniające relatywnie niską bazę kosztową. Relatywnie młode aktywa wytwórcze w porównaniu do konkurencji. Korzystne pozycjonowanie na rynku (podaż pozostaje na stałym poziomie, niezależnie od wzrostów popytu). Pionowa integracja Grupy Kapitałowej. Skonsolidowana Grupa Kapitałowa z nowym modelem biznesowym, który wpływa na sprawne zarządzanie. Grupa wytwarza więcej energii elektrycznej, niż dostarcza odbiorcom końcowym (tzw. long position ). Konsekwentne zwiększanie mocy zainstalowanych. 7

9 Kalendarium Styczeń stycznia Spółki Grupy Kapitałowej PGE zaakceptowały plany połączenia przygotowane w ramach Programu Konsolidacji GK PGE. Opracowanie i przyjęcie planów przez zarządy wszystkich spółek było początkiem formalno-prawnych działań zmierzających do integracji i utworzenia czterech spółek skonsolidowanych w najważniejszych segmentach działalności. 28 stycznia W Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana spółka PGE EJ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nowa spółka w programie jądrowym PGE zajmować się będzie bezpośrednim przygotowaniem procesu inwestycyjnego, przeprowadzeniem badań lokalizacyjnych oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, warunkujących budowę elektrowni jądrowej. Marzec 22 marca Akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. weszły w skład indeksu WIG20 oraz wiedeńskiego indeksu CECE. Obecność PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obu prestiżowych indeksach giełdowych wiąże się, m.in. z szansą na znacznie większe zainteresowanie ze strony zarządzających funduszami, analityków i inwestorów indywidualnych. 30 marca Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. i PGE Elektrownia Opole S.A. podpisały umowę o przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole. W umowie tej Operator Systemu Przesyłowego zobowiązał się do poczynienia niezbędnych inwestycji, mających zapewnić wyprowadzenie mocy z nowych źródeł wytwórczych. Kwiecień 8 kwietnia W PGE Elektrownia Opole S.A. przekazano do eksploatacji pierwszą w Polsce instalację odazotowania spalin zamontowaną na bloku opalanym węglem kamiennym. Maj 5 maja PGE Elektrownia Bełchatów S.A. podpisała umowę o dofinansowanie projektu Budowa instalacji do wychwytywania, transportu i geologicznego składowania CO 2. Dofinansowanie w kwocie 180 mln EUR zostanie przeznaczone na jeden z trzech kluczowych komponentów instalacji CCS (ang. Carbon Capture and Storage) komponent wychwytywania CO 2. Dotacja dla projektu pochodzi ze środków wspólnotowych, w ramach Europejskiego Planu Energetycznego na Rzecz Naprawy Gospodarczej EEPR (ang. European Economic Plan for Recovery). 25 maja Podpisana została umowa sponsoringu tytularnego pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a Biurem Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nabyła prawa do nazwy gdańskiego stadionu (PGE Arena Gdańsk) na okres pięciu lat. Jest to największy projekt typu Naming Rights w Polsce. Czerwiec 1 czerwca PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. złożyła wstępną, niewiążącą ofertę nabycia 84,19% akcji Energa S.A. w procesie sprzedaży tego pakietu przez Skarb Państwa. Decyzja ta jest elementem strategii, zakładającej wzrost wartości Grupy Kapitałowej PGE, m.in. poprzez akwizycje w kraju, jak i za granicą. 9 czerwca Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w kopalniach PGE KWB Bełchatów S.A. i PGE KWB Turów S.A., w ramach którego Strona Społeczna zaakceptowała przedstawiony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Program Konsolidacji GK PGE. 11 czerwca PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. znalazła się w gronie firm dopuszczonych do badania ksiąg spółki Energa S.A. w związku z jej planowaną sprzedażą przez Ministerstwo Skarbu Państwa. 16 czerwca PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. znalazła się wśród podmiotów powołujących konsorcjum naukowo-przemysłowe o nazwie Węglowe Ogniwa Paliwowe. Będzie ono działać na rzecz zwiększenia sprawności wytwarzania energii poprzez rozwijanie technologii węglowych ogniw paliwowych. 18 czerwca PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nabyła od Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. 100% udziałów w spółce PWE Gubin Sp. z o.o. Celem tej spółki jest przygotowanie koncepcji zagospodarowania złóż węgla brunatnego zlokalizowanych w rejonie Gubina, w województwie lubuskim. Złoża te, obok złóż legnickich, są uważane za strategiczne z punktu widzenia wykorzystania węgla brunatnego w polskiej energetyce czerwca PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podpisała porozumienia ze Stroną Społeczną spółek Sprzedaży Detalicznej oraz spółek z segmentu Dystrybucji. Tym samym Strona Społeczna zaakceptowała Program Konsolidacji GK PGE. 28 czerwca Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przyjął dokument: Model biznesowy Grupy Kapitałowej PGE. Dokument ten porządkuje procesy biznesowe i określa zakres odpowiedzialności poszczególnych segmentów działalności GK PGE. Nowy model biznesowy powstał w ramach działań związanych z Programem Konsolidacji. 30 czerwca PGE KWB Bełchatów S.A. otrzymała koncesję na przeprowadzenie prac rozpoznawczych i badawczych satelickiego złoża węgla brunatnego Złoczew. Złoże to jest jednym z perspektywicznych złóż węgla brunatnego w Polsce i zostało uwzględnione w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033 roku. Lipiec 16 lipca Przedstawiciele Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawarli porozumienia ze związkami zawodowymi działającymi w elektrowniach, elektrociepłowniach i przedsiębiorstwach energetyki cieplnej (PEC) segmentu Energetyka Konwencjonalna. Podpisane porozumienia wieńczą ważny etap dialogu prowadzonego ze Stroną Społeczną w związku z realizacją Programu Konsolidacji GK PGE. 8 9

10 Kalendarium 22 lipca Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu do obrotu giełdowego blisko 100% wytwarzanej energii, zgodnie z trybem określonym w art. 49a ustawy Prawo energetyczne (energia wytwarzana w elektrowniach). Sierpień 3 sierpnia Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE akcjonariusze spółki przyjęli uchwałę w sprawie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (spółka przejmująca) ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. (spółki przejmowane) w ramach Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE. Połączenie spółek ma na celu stworzenie centrum korporacyjnego, którego zadaniem będzie zarządzanie całą Grupą Kapitałową PGE. 16 sierpnia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. złożyła ofertę na zakup 84,19% akcji Energa S.A. w kolejnym etapie prywatyzacji tej spółki. 31 sierpnia Rejestracja połączeń formalno-prawnych w Programie Konsolidacji GK PGE. W nowym modelu biznesowym Grupy Kapitałowej PGE funkcjonować będzie pięć spółek zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., odpowiedzialnych za poszczególne segmenty działalności. 29 września PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawarła ze Skarbem Państwa umowę nabycia akcji spółki Energa S.A., stanowiących 84,19% jej kapitału zakładowego. Połączone PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i Energa S.A. będą posiadały większą zdolność realizacji programów inwestycyjnych gwarantujących w perspektywie długoterminowej bezpieczeństwo dostaw energii oraz dywersyfikację struktury paliwowej. Październik 12 października Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. otrzymał zawiadomienie od Ministra Skarbu Państwa informujące o zmianie liczby akcji posiadanych przez Skarb Państwa w spółce. W dniu 8 października 2010 roku Skarb Państwa zbył akcji zwykłych, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego spółki. 18 października Do obrotu na warszawskiej giełdzie wprowadzone zostało 139,7 mln akcji połączeniowych serii C i D. Akcje serii C i D zostały wyemitowane w związku z połączeniem PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. 20 października PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ogłosiła przetarg na budowę nowego bloku energetycznego w Oddziale Elektrownia Turów. Budowa dotyczy bloku energetycznego o mocy około 460 MW, spełniającego wymogi prawa unijnego. 20 października PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) o wyrażenie zgody na zakup od Ministra Skarbu Państwa 84,19% akcji spółki Energa S.A. 20 października Zarządy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i PGE Electra S.A. przyjęły plan połączenia obu spółek. W ramach Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE i przyjęcia nowego modelu biznesowego, PGE Electra S.A. została włączona do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako strategiczna jednostka biznesowa. Listopad 9 listopada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. podpisała dwa kontrakty na modernizację sześciu bloków znajdujących się w Oddziale Elektrownia Bełchatów. Prace modernizacyjne będą realizowane w latach Zrealizowane prace pozwolą na wydłużenie okresu użytkowania bloków o kolejne dwadzieścia pięć lat. 9 listopada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawarła dwie umowy, na mocy których został ustanowiony program emisji obligacji. Maksymalna kwota programu może wynieść 10 mld PLN. Grudzień 1 grudnia Stanęła pierwsza wiertnia na złożu Złoczew. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów rozpoczął prace związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem złoża węgla brunatnego Złoczew. 8 grudnia Akcjonariusze, obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE, przyjęli uchwałę w sprawie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółką PGE Electra S.A. 22 grudnia PGE Energia Jądrowa S.A. podpisała umowę na wykonanie pre-feasibility study (wstępne studium wykonalności) budowy dwóch pierwszych elektrowni jądrowych. 28 grudnia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nabyła od Skarbu Państwa akcje spółek: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. Transakcja dotyczyła pakietów mniejszościowych akcji w kluczowych spółkach Grupy Kapitałowej PGE, w ramach porządkowania struktury właścicielskiej. Wrzesień 28 września Do PGE Elektrownia Opole S.A. wpłynęły oferty wstępne na budowę bloków energetycznych nr 5 i

11 Podstawowe dane finansowe Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PGE Zysk netto Grupy Kapitałowej PGE w 2010 roku wyniósł 3,63 mld PLN. Natomiast skonsolidowane przychody wyniosły 20,48 mld PLN. Stan na dzień w tys. PLN Stan na dzień Stan na dzień w tys. EUR Stan na dzień Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa grupy zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem Kapitał własny Kapitał podstawowy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Średnioważona liczba akcji Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego* Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) ,83 18,02 5,01 4,39 19,83 18,02 5,01 4,39 * Akcje zwykłe na koniec okresu sprawozdawczego nie obejmują akcji własnych objętych przez jednostkę dominującą w celu umorzenia. 12 miesięcy zakończonych w tys. PLN 12 miesięcy zakończonych miesięcy zakończonych w tys. EUR 12 miesięcy zakończonych Przychody ze sprzedaży Zysk/strata z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) Zysk/strata netto Całkowite dochody Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,70 2,23 0,42 0,51 Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,70 2,23 0,42 0,51 Przedstawione dane finansowe za 2010 i 2009 rok zostały przeliczone na eur według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2010 r. 3,9603 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2009 roku 4,1082 PLN/EUR), poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku 4,0044 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku 4,3406 PLN/EUR). Skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Kapitałowej PGE po odjęciu rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) wyniósł w 2010 roku około 6,50 mld PLN w porównaniu z 6,45 mld PLN w roku poprzednim. Przychody ze sprzedaży bez rekompensat z tytułu KDT wyniosły około 20,14 mld PLN (20,09 mld przed rokiem). Zysk netto (razem z rekompensatami z tytułu KDT) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął w 2010 roku 3,014 mld PLN w porównaniu z 3,37 mld PLN w 2009 roku. W ciągu roku znacząco wzrósł wynik segmentu Dystrybucji, co spowodowane było wyższym wolumenem dystrybuowanej energii (o około 0,6 TWh), rosnącym zwrotem z kapitału uwzględnianym w taryfie oraz wpływem zmiany sposobu księgowania opłat przyłączeniowych. Wzrósł także wynik segmentu Energetyki Odnawialnej wskutek większego wolumenu energii wyprodukowanej z elektrowni wodnych i wyższych przychodów z tytułu sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów

12 Podstawowe dane finansowe W wynikach segmentu Energetyki Konwencjonalnej widać negatywny wpływ mniejszego sprzedanego wolumenu energii i nieco wyższych kosztów przy względnie stabilnych cenach na przestrzeni roku. Zostało to zrekompensowane w wynikach poprzez rozwiązanie rezerwy na podatek od nieruchomości. Wskutek tego wynik segmentu Energetyki Konwencjonalnej, po wyłączeniu rekompensat z tytułu KDT, był porównywalny z poprzednim rokiem. Marża EBITDA utrzymała się w roku 2010 na mocnym poziomie 33,4%, marża EBITDA bez rekompensat KDT osiągnęła 32,3% Z kolei segmenty: Obrotu Hurtowego i Sprzedaży Detalicznej zanotowały spadki wynikające z niższych zrealizowanych marż, mniejszego wolumenu sprzedaży energii na rynku hurtowym oraz wyższych kosztów związanych z obowiązkiem umorzenia świadectw pochodzenia. 33,4% 32,3% 36,9% 32,1% Struktura akcjonariatu Na dzień 31 grudnia 2010 roku kapitał zakładowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wynosił PLN i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 10 PLN każda, w tym: * nabyte w celu umorzenia ,29% Skarb Państwa % PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (akcje własne)* ,71% Pozostali akcjonariusze Seria/ emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału A zwykłe nie dotyczy ,00 aport/gotówka Marża EBITDA Marża EBITDA po wyłączeniu rekompensat z KDT Marża EBITDA Marża EBITDA po wyłączeniu rekompensat z KDT B zwykłe nie dotyczy ,00 gotówka C zwykłe nie dotyczy ,00 połączenie z PGE GiE S.A. D zwykłe nie dotyczy ,00 połączenie z PGE Energia S.A. Razem ,

13 Władze Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wchodzi od siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. we wszystkich segmentach działania. Stan na 31 marca 2011 roku Czesław Grzesiak Członek Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego Wydziału Prawa i Administracji, na kierunku prawo, ukończył kurs dla syndyków masy upadłościowej. Członek Zarządu Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Członek Zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Od 1995 roku członek zarządu, a następnie od 2004 roku wiceprezes zarządu TESCO Polska Sp. z o.o. obecne główne miejsce zatrudnienia. Ponadto pełni również funkcję prezesa zarządu w spółkach: SAVIA - Karpaty Sp. z o.o., Genesis Sp. z o.o., Promesa Sp. z o.o. oraz członka zarządu w spółce Jasper Sp. z o.o. na członków rad nadzorczych, w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Pełniła także funkcję przewodniczącej rady nadzorczej, m.in. w Zespole Elektrociepłowni Poznańskich S.A., w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig- -Katowice S.A., a także członka rady nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Od października 2005 roku członek, a następnie przewodnicząca rady nadzorczej Fabryki Elementów Złącznych S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Katarzyna Prus jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa poprzez fakt zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa. Marcin Zieliński Przewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Barylski Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Krystek Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Szmuniewski Członek Rady Nadzorczej Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Finansów w Szkole Głównej Handlowej. W latach odbył aplikację legislacyjną. Od lutego 2008 roku dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III, obecnie dyrektor Departamentu Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od maja 2009 roku do lutego 2010 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PHZ Baltona S.A. Był również członkiem rad nadzorczych Stoczni Gdynia S.A. oraz Elektrowni Wodnej Żarnowiec S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Zieliński jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa poprzez fakt zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa. Maciej Bałtowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Profesor Zwyczajny na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współautor kilku projektów nowelizacji Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji. W poprzednim okresie pełnił funkcję przewodniczącego kilku rad nadzorczych, m.in.: Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A., Lubelskiej Fabryki Wag FAWAG S.A. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W latach był wspólnikiem Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych Sp. z o.o. Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie Finansów. Pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. Realizacji Rządowego Programu Wspierania Przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poprzednio zasiadał, m.in. w radzie nadzorczej Polskiego Monopolu Loteryjnego Sp. z o.o., PKP Cargo S.A. oraz Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Od 2003 roku jest członkiem rady nadzorczej PKP S.A. Małgorzata Dec Członek Rady Nadzorczej Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Od czerwca 2009 roku pracuje na stanowisku naczelnika wydziału Koordynacji Procesów Prywatyzacji w Departamencie Analiz Ministerstwa Skarbu Państwa. Członek rady nadzorczej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A., przewodnicząca rady nadzorczej Nafty Polskiej S.A. ( ), a także przewodnicząca rady nadzorczej RUCH S.A. Od października 2010 roku członek rady nadzorczej Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Małgorzata Dec jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa poprzez fakt zatrudnienia w Ministerstwie Skarbu Państwa. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją elektrownie. W 2005 roku ukończył studia podyplomowe MBA na Politechnice Warszawskiej, program prowadzony był przez uczelnie ekonomiczne London Business School, HEC School of Management z Paryża oraz Norwegian School of Economics and Business Administration w Bergen. Współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji, ekspert w Council of European Energy Regulators (CEER). Od 2004 wiceprezes Hasbrouck Sp. z o.o., w latach Commercial Director w Vertis Environmental Finance Poland Sp. z o.o. oraz w latach dyrektor ds. energetyki, dyrektor ds. strategii i rozwoju w spółce Elektrim S.A. Członek rad nadzorczych: ZE PAK S.A., Elektrim Megadex S.A., Elektrim-Volt S.A., EM Yachts Sp. z o.o. Obecnie główne miejsce zatrudnienia firma Partner. Katarzyna Prus Sekretarz Radca Prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Od 1996 roku zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa, obecnie na stanowisku naczelnika wydziału w Departamencie Prawnym i Procesowym. Od 2001 roku członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada Dyplom Międzynarodowej Szkoły Handlu oraz Dyplom Maklera Giełdowego Ukrainy. Przez trzynaście lat pełnił funkcję dyrektora w Urzędzie Wojewódzkim. Dwa lata był prezesem zarządu Banku BDK Ukraina Ltd. oraz głównym specjalistą w PKO S.A. W latach oraz był Radcą Handlowym Amabasady RP w Kijowie. Ponadto w latach był przewodniczącym rady nadzorczej UNIMOR S.A. Krzysztof Żuk Członek Rady Nadzorczej Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor i współautor ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych, w tym 8 monografii. Od grudnia 2010 roku pełni funkcję prezydenta miasta Lublin obecnie główne miejsce zatrudnienia. W latach był dyrektorem Delegatury Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Lublinie. Następnie w okresie zajmował stanowisko dyrektora Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Lublinie. W latach był zastępcą Prezydenta miasta Lublin, a w okresie był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zasiadał również w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Aktualnie jest członkiem rady nadzorczej spółki Polskie LNG S.A

14 Władze Zarząd Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. składa się z dwóch do siedmiu członków, w tym prezesa. Pozostali członkowie pełnią funkcję wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Stan na 31 marca 2011 roku Paweł Skowroński Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Powołany na stanowisko Wiceprezesa ds. Operacyjnych 17 marca 2011 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, specjalizacja: systemy energetyczne z uzyskanym tytułem Doktor Nauk Technicznych oraz Instytutu d Administration des Enterprises Aix-en-Provence Marsylia (MBA). W swojej karierze zawodowej pełnił funkcję dyrektora ds. strategii i rozwoju w Vattenfall Poland Sp. z o.o., był prezesem Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. i prezesem Zarządu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. Tomasz Zadroga Prezes Zarządu Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu 1 sierpnia 2008 roku. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Posiada duże doświadczenie zawodowe z zakresu restrukturyzacji firm, planowania strategii, zarządzania finansami. W swojej dotychczasowej karierze niejednokrotnie zasiadał w zarządach spółek handlowych z różnych branż, m.in.: Inter Cars, IC Development & Finance, czy Adidas Polska. Pełnił także funkcję dyrektora finansowego w Papyrus-Stora Enso Polska oraz w ABB Polska. Marek Szostek Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 3 sierpnia 2009 roku. Absolwent Ekonomiki i Organizacji Transportu na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W trakcie swojej kariery zawodowej był odpowiedzialny za zarządzanie kluczowymi obszarami funkcjonowania spółek handlowych i produkcyjnych, takich jak: ASICS Polska Sp. z o.o., Adidas Poland Sp. z o.o., Nike Poland Sp. z o.o., Makton Sp. z o.o., Eurosmak Sp. z o.o., Fedrus S.A. W wyżej wymienionych spółkach pełnił funkcje zarządcze na stanowiskach wiceprezesa, dyrektora generalnego, dyrektora sprzedaży i rozwoju rynku oraz dyrektora handlowego. Pracował także w Izbie Skarbowej w Warszawie. Piotr Szymanek Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Powołany na stanowisko Wicepre zesa Zarządu 21 lipca 2008 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Przedsiębiorstwem na Rynku Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej, Radca Prawny. Prowadził również własną Kancelarię Radcy Prawnego, obsługującą znaczące podmioty sektora ubezpieczeniowego i finansowego. Doświadczenie zawodowe związane z obsługą prawną spółek z branży energetycznej, doradztwa prawnego oraz legislacji, zdobywał w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. oraz w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. Pełnił również stanowiska kierownicze w różnych instytucjach finansowych: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Bank Współpracy Europejskiej S.A., Bank Pekao S.A., czy Polski Bank Inwestycyjny S.A. Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych 17 marca 2011 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunkach: Zarządzanie wartością firmy i Zarządzanie sektorem naftowym oraz Ekonomia produkcji. W dotychczasowej karierze zawodowej pełnił funkcję wiceprezesa zarządu oraz dyrektora ds. finansowych w Unipetrol S.A., z siedzibą w Pradze. Był członkiem zarządu firm: Share Service Center Sp. z o.o., Unipetrol RPA Sp. z o.o. i Czeska Rafinerska S.A. Pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2010 roku Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych odwołany ze stanowiska w dniu 5 stycznia 2011 roku Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 1 lipca 2008 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej oraz Ecole Superieure de Commerce w Rouen (studia MBA). Posiada duże doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania finansami. Pracował, m.in. jako zastępca dyrektora finansowego oraz kontroler finansowy w EADS PZL Warszawa-Okęcie S.A. oraz jako Senior w dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego w Arthur Andersen Sp. z o.o. Prowadził także własną działalność gospodarczą w zakresie corporate finance. Firmy, dla których pracował, to m.in.: MicroStrategy Poland Sp. z o.o. (jako dyrektor finansowy), GreenVenture S.A. oraz Polish Energy Partners S.A. Marek Trawiński Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych odwołany ze stanowiska w dniu 16 marca 2011 roku Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 28 lipca 2008 roku. Absolwent z wyróżnieniem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej oraz studiów MBA European University w Montreux, jak również szeregu studiów podyplomowych, w tym: tłumaczy naukowo-technicznych języka angielskiego na Uniwersytecie Wrocławskim, z zakresu finansów i rachunkowości zarządczej w Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu, komunikowania biznesowego i PR w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Był prezesem zarządu międzynarodowych i krajowych spółek: ABB Instal Sp. z o.o., Alstom T&D Protection & Control S.A., Energetyka Sp. z o.o., MPWiK Sp. z o.o. Wielokrotnie pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółek prawa handlowego, w tym kilkakrotnie przewodniczącego

15 Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE Grupa Kapitałowa PGE jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jednym z największych w Europie Środkowej i Wschodniej Jedną z istotnych, silnych stron Grupy Kapitałowej PGE jest jej pionowa integracja oraz obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem przesyłu energii, którym zajmuje się niezależny operator systemu przesyłowego spółka PSE Operator S.A.). Działalność Grupy Kapitałowej PGE koncentruje się na następujących segmentach: Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energetyka Odnawialna, Energetyka Jądrowa, Dystrybucja, Obrót Hurtowy, Sprzedaż Detaliczna. Celem Programu Konsolidacji jest takie uporządkowanie struktury i procesów w GK PGE, aby skutecznie wykorzystywać zasoby oraz sprzyjać współpracy poszczególnych segmentów biznesowych. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 28 czerwca 2010 roku przyjął nowy Model biznesowy Grupy Kapitałowej PGE, który określa role poszczególnych segmentów działalności, podział zadań i odpowiedzialności w całym łańcuchu wartości Grupy Kapitałowej PGE. Samodzielne dotychczas spółki połączone zostały w taki sposób, że utworzyły cztery spółki zależne od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają Spółki Skonsolidowane oraz PGE Energia Jądrowa S.A. Natomiast za integrację działalności w ramach całego łańcucha wartości oraz za segment Obrotu Hurtowego odpowiada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Centrum Korporacyjne + Obrót Hurtowy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Energia Odnawialna S.A. PGE Energia Jądrowa S.A. PGE Dystrybucja S.A. PGE Obrót S.A. Oddziały* Oddziały** Spółki Celowe Oddziały Oddziały * proces połączenia PGE Elektrownia Opole S.A. z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w toku. Obecnie 85% akcji PGE Elektrownia Opole S.A. posiada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ** Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk jest w trakcie procesu konsolidacji z PGE Energia Odnawialna S.A. 21

16 Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Centrum Korporacyjne Za zarządzanie Grupą Kapitałową PGE, w tym: za formułowanie i wskazywanie strategii oraz nadzór nad działalnością GK PGE odpowiada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Centrum Korporacyjne. Do głównych zadań Centrum Korporacyjnego należą: budowa wartości Grupy Kapitałowej PGE dla akcjonariuszy, opracowywanie i aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej PGE, Procesy Związane z Działalnością Podstawową: Obrót Hurtowy Sprzedaż Detaliczna Wydobycie Węgla Brunatnego Produkcja Energii Elektrycznej i Ciepła, Świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych Dystrybucja Energii Elektrycznej i Ciepła wyznaczanie celów dla Central Spółek Skonsolidowanych oraz koordynacja prac nad realizacją strategii GK PGE w poszczególnych segmentach, opracowanie oraz aktualizacja modelu biznesowego, integracja działalności spółek zależnych w ramach łańcucha wartości, nadzór nad działalnością poszczególnych segmentów biznesowych, ustalanie polityki cen transferowych, standaryzacja i harmonizacja rozwiązań obowiązujących w Grupie Kapitałowej PGE. Procesy Zarządcze: Zarządzanie Strategiczne Nadzór Biznesowy Planowanie i Kontroling Organizacja i Nadzór Właścicielski Zarządzanie Regulacyjne Relacje Inwestorskie Procesy Wsparcia: Zarządzanie Inwestycjami Badania i Rozwój Zarządzanie Finansami Rachunkowość i Podatki Zarządzanie IT Zakupy Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Audyt Wewnętrzny Zarządzanie Ryzykiem Marketing i PR Administracja Segment: Obrót Hurtowy Do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. włączona została spółka PGE Electra S.A., odpowiedzialna dotąd za obrót hurtowy. Akcjonariusze, obecni 8 grudnia 2010 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE, przyjęli uchwałę w sprawie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (spółka przejmująca) ze spółką PGE Electra S.A. (spółka przejmowana) w ramach Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE. W wyniku połączenia spółka przejmowana została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku PGE Electra S.A. na PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz bez wymiany akcji PGE Electra S.A. na akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Electra S.A. prowadziła obrót energią elektryczną oraz produktami powiązanymi (np. prawa majątkowe, uprawnienia do emisji) w ramach Grupy Kapitałowej PGE. Była też podmiotem realizującym transakcje z podmiotami spoza GK PGE, np. była odpowiedzialna za zakup węgla. Od momentu rejestracji połączenia, wszystkie kompetencje PGE Electra S.A. przejęła PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Na zagranicznych rynkach obrotu energią, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. reprezentowana jest przez spółkę Electra Deutschland GmbH. W 2010 roku przychody ze sprzedaży ogółem w segmencie Obrotu Hurtowego wyniosły ,8 mln PLN, co oznacza spadek o około 7% w porównaniu z 2009 rokiem. EBIT segmentu w 2010 roku wyniósł 173,1 mln PLN, a EBITDA 202,4 mln PLN. W roku poprzednim EBIT wyniósł 439,4 mln PLN, natomiast EBITDA 465,0 mln PLN. Niższy w 2010 roku w porównaniu z 2009 rokiem EBIT w segmencie Obrotu Hurtowego wynikał głównie z niższej marży zrealizowanej na sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym. Dodatkowo spółki obrotu hurtowego zrealizowały w 2010 roku w porównaniu do 2009 roku niższą sprzedaż energii elektrycznej o około 4,2 TWh

17 Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE Handel na giełdach energii W 2010 roku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i PGE Electra S.A. prowadziły obrót energią wytwarzaną w spółkach GK PGE, która to energia sprzedawana była na rynku krajowym lub zagranicznym oraz spółkom sprzedaży detalicznej z GK PGE. W trybie przewidzianym regulacjami ustawy Prawo energetyczne transakcje sprzedaży zawierane były bezpośrednio przede wszystkim na Towarowej Giełdzie Energii. Organizacja hurtowego obrotu energią elektryczną w Grupie Kapitałowej PGE uległa w 2010 roku niezbędnej modyfikacji w celu dostosowania do wymogów znowelizowanego Prawa energetycznego (Art. 49a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne), wprowadzającego tzw. obowiązek handlu giełdowego. Segment: Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Grupa Kapitałowa PGE jest liderem wśród krajowych producentów energii elektrycznej posiada ponad 40% udziałów w rynku. W ramach segmentu Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w Grupie Kapitałowej PGE działa spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK S.A.) koncentruje się na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Do zadań Spółki należy również zapewnienie dostępności jednostek wytwórczych, realizacja inwestycji związanych z modernizacją obecnych i powstawaniem nowych mocy wytwórczych oraz restrukturyzacją zbędnych zasobów. Oddziały Spółki zlokalizowane są na terenie ośmiu województw, a siedziba mieści się w Bełchatowie. Jest ona centrum administracyjnym i decyzyjno-strategicznym. Zadaniem PGE GiEK S.A. Od wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne, całość energii wyprodukowanej w GK PGE, podlegająca wymogom Art. 49a ust. 1 i 2, jest sprzedawana poprzez giełdy energii. Podejmując decyzję o sprzedaży energii głównie poprzez giełdy (poza energią wytworzoną z OZE i kogeneracji), Grupa Kapitałowa PGE przyczynia się do wykreowania przejrzystych indeksów cenowych na krajowym rynku energii elektrycznej. Intencją GK PGE jest budowanie przejrzystego i konkurencyjnego rynku energii w Polsce. jest koordynacja działań jedenastu oddziałów, w ramach których można wyróżnić: Kopalnie Węgla Brunatnego Grupy Kapitałowej PGE PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Elektrownie konwencjonalne Grupy Kapitałowej PGE PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, PGE Elektrownia Opole S.A. w trakcie konsolidacji z PGE GiEK S.A. Elektrociepłownie Grupy Kapitałowej PGE PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz. W 2010 roku przychody brutto łącznie z przepływami między segmentami, ze sprzedaży ogółem w segmencie Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wyniosły ,5 mln PLN, co oznacza spadek o około 8% w porównaniu z 2009 rokiem. Segment: Energetyka Odnawialna W ramach Grupy Kapitałowej PGE inwestycje w rozwój energetyki odnawialnej prowadzi PGE Energia Odnawialna S.A. PGE Energia Odnawialna S.A. świadczy usługi systemowe wspomagające bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego oraz wytwarza i dostarcza energię elektryczną o najwyższej jakości, produkowaną przy pomocy technologii przyjaznych środowisku, wykorzystujących odnawialne źródła energii pierwotnej. Wynik operacyjny (EBIT) segmentu w 2010 roku wyniósł 2 981,7 mln PLN, a wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) 4 476,5 mln PLN. W roku poprzednim EBIT wyniósł 4 026,3 mln PLN, natomiast EBITDA 5 550,2 mln PLN. Spadek EBIT w 2010 roku w porównaniu do 2009 roku był głównie spowodowany osiągnięciem niższych o 1 198,1 mln PLN przychodów z tytułu rekompensat kontraktów długoterminowych (KDT). Niższe przychody KDT zostały częściowo skompensowane wyższym wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej związanym głównie z rozwiązaniem rezerw bilansowych. PGE Energia Odnawialna S.A. koordynuje działania czterech oddziałów: PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział w Czymanowie, PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział w Dychowie, PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział w Solinie, PGE Energia Odnawialna S.A. Odział w Międzybrodziu Bialskim. Priorytetem dla spółki segmentu Energetyka Odnawialna jest realizacja polityki rozwoju OZE. Spółka aktywnie angażuje się w promowanie odnawialnych źródeł energii oraz edukację proekologiczną

18 Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE WODA PGE Energia Odnawialna S.A. odpowiada za rozwój 29 elektrowni wodnych (z 36 funkcjonujących w GK PGE), zlokalizowanych, m.in na rzekach: Odrze, Sanie, Bobrze, Sole, Nysie Łużyckiej. Są to: cztery elektrownie szczytowo-pompowe (w tym dwie z dopływem naturalnym), dwadzieścia pięć elektrowni przepływowych. WIATR Energetyka wiatrowa jest istotnym elementem strategii rozwoju PGE Energia Odnawialna S.A. W trakcie pełnej konsolidacji z PGE Energia Odnawialna S.A. jest Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp. z o.o., która stanie się piątym oddziałem spółki. Elektrownia usytuowana jest na Górze Kamieńsk w okolicach Bełchatowa. W jej skład wchodzi piętnaście turbin wytwórczych o łącznej mocy 30 MW. Jest to pierwsza tego typu inwestycja powstała w ramach Grupy Kapitałowej PGE. Zgodnie z polityką inwestycyjną PGE Energia Odnawialna S.A. prowadzi zaawansowane prace przygotowawcze do budowy oraz zakupu kolejnych farm wiatrowych na terenie Polski. Prowadzone są również działania związane z inwestycjami off-shore (budowa morskich farm wiatrowych). Jednak ich realizacja uzależniona jest od niezbędnych do wdrożenia regulacji prawnych. W 2010 roku przychody brutto łącznie z przepływami między segmentami ze sprzedaży ogółem w segmencie Energetyki Odnawialnej wyniosły 631,1 mln PLN w porównaniu z 547,2 mln PLN w 2009 roku. EBIT segmentu w 2010 roku wyniósł 154,0 mln PLN, a EBITDA 280,2 mln PLN. W roku poprzednim EBIT wyniósł 77,6 mln PLN, natomiast EBITDA 203,0 mln PLN. Wzrost EBIT w 2010 roku w porównaniu do 2009 roku był głównie spowodowany osiągnięciem wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia. Segment: Energetyka Jądrowa Energetyka jądrowa jest obecnie jednym z najbardziej perspektywicznych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Oprócz efektywności ekonomicznej i braku emisji CO 2, zapewnia również niezależność od typowych kierunków pozyskiwania surowców energetycznych. O powierzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. misji rozwoju energetyki jądrowej w Polsce zdecydowało doświadczenie w realizacji dużych programów inwestycyjnych, stabilna pozycja ekonomiczna i potencjał finansowy Grupy Kapitałowej PGE. Plany PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze rozwoju energetyki jądrowej zakładają budowę dwóch elektrowni jądrowych o mocy około 3 tys. MW każda. Zgodnie z harmonogramem działań pierwszy blok ma powstać do końca 2020 roku. Podział zadań w strukturze organizacyjnej segmentu Energetyka Jądrowa jest następujący: PGE Energia Jądrowa S.A. prowadzi działania operacyjne, w tym zarządza segmentem Energetyki Jądrowej w Grupie Kapitałowej PGE, realizuje strategiczne działania związane z przygotowaniem i wykonaniem budowy elektrowni jądrowych, wypracowuje podstawy do podejmowania decyzji strategicznych, przeprowadza wstępne analizy lokalizacyjne, współpracuje z potencjalnymi partnerami i kontrahentami biznesowymi oraz organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej. PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada także za przeprowadzenie postępowania na wybór technologii przyszłej elektrowni jądrowej. Ponadto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. odpowiada za działania i decyzje na poziomie strategicznym, w tym współpracuje z Rządem i zapewnia finansowanie inwestycji

19 Segmenty działalności Grupy Kapitałowej PGE Segment: Dystrybucja Podstawowym zadaniem Grupy Kapitałowej PGE w segmencie Dystrybucji jest gwarantowanie wysokiej jakości dostaw energii elektrycznej milionom klientów, zapewnienie dostępu do sieci nowym odbiorcom oraz ograniczanie strat sieciowych. Za dystrybucję energii elektrycznej do odbiorcy końcowego w GK PGE odpowiada PGE Dystrybucja S.A., pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). W strukturze Spółki znajduje się osiem oddziałów: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. Spółka dostarcza energię elektryczną do ponad pięciu milionów odbiorców na obszarze 122,4 tys. km². Łączna długość linii dystrybucyjnych wynosi ,4 km. Segment: Sprzedaż Detaliczna W ramach Grupy Kapitałowej PGE sprzedażą energii elektrycznej na rynku detalicznym zajmuje się PGE Obrót S.A. Spółka obsługuje ponad pięć milionów klientów: gmin, instytucji i gospodarstw domowych. PGE Obrót S.A. to jednostka decyzyjna odpowiadająca za zarządzanie i integrację w ramach segmentu Sprzedaży Detalicznej. Realizuje swoje cele poprzez stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług. PGE Dystrybucja S.A. jest odpowiedzialna za: prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej, zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, współpracę z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności działania systemów elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju. W 2010 roku przychody brutto łącznie z przepływami między segmentami, ze sprzedaży ogółem w segmencie Dystrybucji wyniosły 5 064,9 mln PLN, w porównaniu z 4 668,7 mln PLN w 2009 roku. EBIT segmentu w 2010 roku wyniósł 566,7 mln PLN, a EBITDA 1 441,2 mln PLN. W roku poprzednim EBIT wyniósł 263,2 mln PLN, natomiast EBITDA 1 093,2 mln PLN. Wzrost EBIT o około 115% wynikał głównie z: wzrostu przychodów ze sprzedaży usługi dystrybucyjnej na skutek wyższego o 0,6 TWh wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej, wyższego zwrotu z kapitału zatwierdzonego w taryfie na 2010 rok, wzrostu przychodów z tytułu opłaty przyłączeniowej (zmiana zasad księgowania). Spółka dynamicznie dostosowuje oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku oraz dąży do rozszerzania ofert świadczonych usług w oparciu o określone produkty. W strukturze PGE Obrót S.A. funkcjonuje siedem oddziałów: PGE Obrót S.A. Oddział w Białymstoku, PGE Obrót S.A. Oddział w Lublinie, PGE Obrót S.A. Oddział I w Łodzi, PGE Obrót S.A. Oddział II w Łodzi, PGE Obrót S.A. Oddział w Skarżysku-Kamiennej, PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie, PGE Obrót S.A. Oddział w Zamościu. W 2010 roku Spółka obsługiwała ponad 5,1 miliona klientów, (co w porównaniu z rokiem poprzednim daje wzrost o ponad 25 tysięcy odbiorców). W 2010 roku przychody brutto łącznie z przepływami między segmentami ze sprzedaży ogółem w segmencie Sprzedaży Detalicznej wyniosły ,6 mln PLN, co oznacza wzrost o około 1% w porównaniu do 2009 roku ,5 66% Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 280,2 4% Energetyka Odnawialna 202,4 3% Obrót Hurtowy EBIT segmentu w 2010 roku wyniósł 204,5 mln PLN, a EBITDA 213,5 mln PLN. W roku poprzednim EBIT wyniósł 397,7 mln PLN, natomiast EBITDA 404,7 mln PLN. Spadek EBIT w segmencie Sprzedaży Detalicznej o około 49% w 2010 roku w porównaniu do 2009 roku wynikał głównie z wyższych kosztów wynikających z obowiązku umorzenia praw majątkowych (świadectw pochodzenia energii elektrycznej). Wpływ poszczególnych segmentów działalności na EBITDA (w mln PLN) 1 441,2 21% Dystrybucja 213,5 3% Sprzedaż Detaliczna 206,9 3% Pozostała działalność 28 29

20 Otoczenie rynkowe Grupa Kapitałowa PGE jest kluczowym podmiotem w branży energetycznej i ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju. GK PGE zajmuje niekwestionowaną pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym, pod względem zainstalowanej mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Połączenie własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i sieci dystrybucyjnych gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla ponad pięciu milionów odbiorców. Oprócz GK PGE na krajowym rynku elektroenergetycznym istotnymi podmiotami są: Tauron Polska Energia S.A., Enea S.A., oraz Energa S.A., także w odniesieniu do dystrybucji energii elektrycznej: RWE Polska S.A. i Vattenfall Distribution Poland S.A. Ponadto działalność prowadzi szereg elektrowni i elektrociepłowni, które działają obecnie w strukturach własnościowych takich europejskich koncernów energetycznych, jak: EdF, EnBW AG, E.ON, GDF Suez, Fortum, Vattenfall, czy Dalkia. Na rynku działają również mniejsze podmioty z obszaru wytwarzania i obrotu energią elektryczną oraz ciepłem, należące głównie do samorządów lokalnych i prywatnych właścicieli. 31

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 75/IX/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Wybrane dane 2007 2008 Zmiana % r/r Przychody w tys. zł 1,406,976 2,091,425 +49 EBITDA 1 w tys. zł 166,056 270,756 +63 EBIT w tys. zł 139,335 225,611 +62 (Zysk) utrata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK Warszawa, 19 lutego 2015 Spis rozdziałów: Spis rozdziałów:... 2 Rozdział I: Grupa Kapitałowa PGNiG... 5 1. Organizacja Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU Racibórz, 23 marca 2015 Spis treści nr strony I. Informacje ogólne... 4 II. Organizacja Grupy Kapitałowej Rafako S.A.... 7 1. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń 2011

Kalendarium wydarzeń 2011 Kalendarium wydarzeń 2011 Styczeń ENEA S.A. uruchamia nowy edukacyjny serwis internetowy, promujący ekologiczne postawy www.wkontakcieznatura.pl. Wiceprezes Zarządu ENEA Operator ds. infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY. przychody (tys. zł) EBIT I EBITDA. EBITDA (tys. zł) EBIT (tys. zł) KAPITAŁ WŁASNY I DŁUG NETTO

PRZYCHODY. przychody (tys. zł) EBIT I EBITDA. EBITDA (tys. zł) EBIT (tys. zł) KAPITAŁ WŁASNY I DŁUG NETTO RAPORT ROCZNY 2010 PRZEGLĄD ROKU 2010 Grupa PBG zanotowała w 2010 roku wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku netto oraz delikatny spadek zysku operacyjnego. Przychody Grupy wzrosły o 7% do 2740 mln zł,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PBG S.A.W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 1/93 2/93 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: WŁADZE SPÓŁKI... 5 I. SKŁAD OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO, CO ROBIMY, TWORZYMY I CZYM ŻYJEMY, ROBIMY Z ENERGIĄ.

WSZYSTKO, CO ROBIMY, TWORZYMY I CZYM ŻYJEMY, ROBIMY Z ENERGIĄ. GRUPA ČEZ RAPORT ROCZNY ZA 2011 R. WSZYSTKO, CO ROBIMY, TWORZYMY I CZYM ŻYJEMY, ROBIMY Z ENERGIĄ. 51,1 mld CZK koszty inwestycyjne 42,8 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 40,8 mld CZK

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2006

Grupa ČEZ Raport roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny 2006 Grupa ČEZ w 2006 roku 40,1 zysk operacyjny (mld CZK) 14,9 rentowność kapitału własnego (%) 10,2 ekonomiczna wartość dodana (EVA) (mld CZK) 28,8 zysk netto (mld CZK) 85,7 sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. DANE FINANSOWE 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo