Konferencja (Nie?)wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Toruń, 28 września 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja (Nie?)wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Toruń, 28 września 2013 r."

Transkrypt

1 SSympozja, konferencje Konferencja (Nie?)wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Toruń, 28 września 2013 r. Pod takim hasłem 28 września 2013 r. w Toruniu odbyła się debata dotycząca wykonywania przez Polskę wyroków strasburskich, z udziałem reprezentantów różnych instytucji prawniczych i rządowych. Celem wydarzenia była analiza stanu realizacji założeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Polska tytułem zadośćuczynienia za przegrane sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka wypłaca horrendalne kwoty: EUR w 2009 r., EUR w 2010 r., EUR w 2011 r., EUR w 2012 r. Na rok 2013 r. dostępne są dane częściowe kwota ta wyniosła EUR. Adwokat Andrzej Zwara, prezes NRA, w wystąpieniu otwierającym konferencję zaznaczył, że problem związany z realizacją przez Polskę orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka staje się coraz poważniejszy. Polska rokrocznie wypłaca z budżetu państwa lawinowo rosnące odszkodowania za przegrane przed Trybunałem sprawy, tymczasem poszczególne resorty narzekają na brak środków na realizację swoich celów: rozwój i unowocześnianie szkół, opiekę zdrowotną, remont dróg powiedział. Realizacja kolejnych wyroków nie zawsze musi jednak wiązać się ze zmianą prawa. Czasami wystarczyłaby zmiana mentalności władzy publicznej dodał. Z prezesem NRA zgodził się dr Michał Balcerzak z Katedry Praw Człowieka WPiA UMK. Widziałby on poprawę kondycji Polski na tle prawa europejskiego w rozwoju kultury prawnej obywateli poprzez stałe działania edukacyjne. W 2013 r. minęło 20 lat od podpisania przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jednego z najważniejszych dokumentów w tej materii prawnej. Chociażby ostatni wyrok w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka pokazuje, że Polsce 20 lat nie wystarczyło, aby dostosować system prawny do nowoczesnych europejskich standardów. Prezes NRA podkreślił, że statystyki prowadzone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka nie należą do zadowalających. W sprawach polskich Trybunał wydał: 74 wyroki w 2012 r., 72 wyroki w 2011 r., 108 wyroków w 2010 r. Adwokaci doszli do wniosku, że w 2012 r. prawie połowa wyroków wydanych przez Trybunał dotyczyła 6 państw 270

2 1 2/2014 Sympozja, konferencje spośród 47 państw stron Konwencji, tj. Rosji (134 wyroki), Turcji (123 wyroki), Rumunii (79 wyroków), Polski (74 wyroki), Ukrainy (71 wyroków) i Bułgarii (64 wyroki). Temat problemu z implementacją EKPCz, wynikający w znacznym stopniu z braku tego zagadnienia w programie studiów prawniczych, w tym aplikacji adwokackiej, pojawiał się podczas konferencji wielokrotnie. Poruszył go m.in. adw. Marek Antoni Nowicki, pierwszy przewodniczący KPCz NRA, były sędzia w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu. Zaznaczył, że to właśnie adwokatura jako pierwsza opublikowała w Polsce tekst Konwencji jako załącznik do Palestry. Przemówienie adw. Marka Nowickiego dotyczyło etapów kształtowania się implementacji EKPCz w Europie. Wyjaśnił, że dyskusje na temat wdrażania kolejnych paragrafów Konwencji pojawiły się wraz z powstaniem trudności natury systemowej. Były one wynikiem ratyfikacji Konwencji przez nowe państwa, które nie posiadały odpowiednich mechanizmów kontroli obowiązującego prawa z punktu widzenia standardów Konwencji. Podobne problemy rzadko miały miejsce wcześniej jedynie Włochy zmagały się z przewlekłością postępowań sądowych. W końcu w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. Komitet Ministrów Rady Europy wydał wiele rozmaitych rekomendacji dla państw przystępujących do Konwencji. Była to jednak reakcja na lawinę spraw, a nie wynik przemyślanej koncepcji. Prelegent zaznaczył, że w kłopotach z wypracowaniem mechanizmów wprowadzenia Konwencji do systemu krajowego Polska nie jest odosobniona. Na prośbę zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy w 2007 r. adw. Marek Nowicki miał możliwość przyjrzenia się rozmaitym aspektom implementacji Konwencji w ponad 30 państwach. Przykładowo tylko w kilku istniały mechanizmy pozwalające na wznowienie postępowań sądowych, czego brak mógłby prowadzić do wyroków ETPCz stwierdzających naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego. Wyniki nie były zadowalające również w zakresie spraw cywilnych. Lepiej kształtowała się sytuacja przeprowadzania procesów karnych i postępowań administracyjnych. Szymon Janczarek, sędzia delegowany do pełnienia funkcji prawnika w Radzie Europy, przedstawił temat wykonywania wyroków z perspektywy Strasburga. Wyjaśnił, że stały wgląd w stan wykonywania wyroków ETPCz możliwy jest dopiero od 2011 r., kiedy to została uruchomiona strona internetowa Komitetu Ministrów Rady Europy. Prelegent wymienił formy komunikowania się z Komitetem takim interlokutorem jest państwo, które przedstawia plany i wydaje tzw. raporty z przedsięwziętych działań. Skarżący natomiast lub jego pełnomocnik mogą przedstawić informacje na temat wykonania środków indywidualnych. Innymi podmiotami mogą być NGO, czyli organizacje pozarządowe, oraz instytucje, które zajmują się promowaniem i ochroną praw człowieka. Prelegent zaznaczył, że Polska należy do grupy krajów dłużnych obecnie jest 906 spraw w nadzorze, z czego 126 to ugody ograniczające się do płatności. Zauważył pewną tendencję na wszystkie sprawy jest tylko osiem wystąpień organizacji pozarządowych i jedno Rzecznika Praw Obywatelskich. Zadowalającym przejawem pozytywnej reakcji na problem państwa polskiego w tej materii jest raport NRA. Zdaniem sędziego dokument ten wychodzi naprzeciw współczesnym oczekiwaniom prawno-ludzkim. Dr Mirosław Wróblewski, dyrektor zespołu prawa konstytucyjnego i międzynarodowego RPO, dokonał analizy wykonywania wyroków ETPCz w świetle wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich. Pomimo że na rzeczniku nie spoczywa żadne 271

3 Sympozja, konferencje PALESTRA zadanie dotyczące wykonywania wyroków ETPCz (to zadanie spoczywa na państwie), to nie pozostaje on w tej materii bierny. Prelegent odniósł się do rocznych informacji RPO, w których znajduje się rozdział dotyczący wdrażania Konwencji ten obowiązek wynika z art. 208 Konstytucji RP, który mówi, że RPO stoi na straży wolności oraz praw człowieka i obywatela. Wypowiedź prof. dr. hab. Mirosława Wyrzykowskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego RP w stanie spoczynku, dotyczyła porównania skuteczności orzeczeń ETPCz z orzecznictwem TK. Na potrzeby swojego wystąpienia przyjął, że skuteczność wykonywania wyroków jest możliwa poprzez pełny i szybki wpływ na system prawa oraz praktykę prawniczą, a także poprzez orzeczenia TK, które uwzględniają europejskie standardy prawno-człowiecze oraz konstytucyjne wyznaczniki. Sędzia TK Wojciech Hermeliński omówił temat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako wzorca kontroli konstytucyjnej. Zauważył, że TK często odwołuje się w uzasadnieniach swoich wyroków do postanowień Konwencji. Jednak postanowienia Konwencji rzadko służą jako wzorce kontroli, m.in. ze względu na fakt, że niedopuszczalne jest powoływanie się w skargach konstytucyjnych na niezgodność przepisów krajowych z umowami międzynarodowymi. Dr Adam Bodnar, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zanim przystąpił do przedstawienia zaleceń Krajowej Rady Sądownictwa dotyczących wykonywania wyroków ETPCz, wyjaśnił, że z perspektywy sądownictwa temat wykonywania wyroków ETPCz jest podejmowany przez różne instytucje na różnym poziomie i z różnym stopniem zaangażowania. W tym miejscu wyliczył Ministerstwo Sprawiedliwości oraz TK, NSA i SN. Zaznaczył jednak, że organem, który długo nie zajmował się w zadowalającym stopniu wykonywaniem wyroków ETPCz, była Krajowa Rada Sądownictwa. Dopiero w 2010 r. dr Jakub Wołąsiewicz, poprzedni pełnomocnik rządu ds. reprezentowania Polski przed ETPCz, zwrócił się z listem do KRS. Pismo to uruchomiło proces dążący do zaangażowania KRS w wykonywanie orzeczeń ETPCz. Dr Michał Balcerzak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dokonał przeglądu działań angażujących parlament w realizację obowiązków państwa wynikających z wyroków ETPCz. W 2011 r. izby parlamentarne zaczęły organizować posiedzenia, w porządku których znajdował się punkt dotyczący przeglądu raportów z wykonywania wyroków ETPCz. Posiedzenia te polegały na przedstawieniu przez stronę rządową założeń, stanowiska i efektów pracy dotyczącej wykonywania wyroków Trybunału, natomiast organizacje pozarządowe miały okazję wyrażenia swojego punktu widzenia i zasugerowania słusznych rozwiązań. Analizując stenogramy z posiedzeń, prelegent wywnioskował, że obecnie rola parlamentu polskiego w dziedzinie realizacji funkcji kontrolnej sprowadza się jedynie do moderowania dyskusji. Brakuje zatem wartości dodanej w spotkaniu strony rządowej z pozarządową. Tymczasem metodologia parlamentarna dopiero się kształtuje przejawem tego postępującego procesu jest przykładowo postulat, aby stworzyć stałą podkomisję w ramach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Justyna Chrzanowska, pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. postępowań przed ETPCz, rozpoczęła swoją prelekcję od słów uznania pod adresem Naczelnej Rady Adwokackiej za to, że angażuje się w sprawy wykonywania wyroków ETPCz, i wyraziła swoją nadzieję, że będzie się to odbywało w formie wspierania działań pełnomocnika 272

4 1 2/2014 Sympozja, konferencje i jego inicjatyw. Zapewniła, że zadba o to, aby z raportem NRA zapoznała się cała administracja rządowa. W dalszej części swojej wypowiedzi wyjaśniła, że pełnomocnik jest osobą, która raportuje bezpośrednio do Komitetu Ministrów, a jej działania powinny być przekonywające waga tego stanowiska wynika z faktu, że pełnomocnik na posiedzeniu reprezentuje polską rację stanu w obecności pozostałych 46 państw członkowskich Rady Europy. Jednocześnie zwróciła uwagę na ostrożność w wypowiadaniu opinii o niewykonywaniu przez Polskę wyroków. Na poparcie swoich przekonań zaznaczyła, że Polska nigdy nie była pociągnięta do odpowiedzialności (tzw. infringement procedures zgodnie z art Konwencji), i wyliczyła działania, które prowadziły do skreślania kolejnych wyroków z agendy. Jeden z paneli należał do adwokatów, którzy współtworzyli raport NRA dla Komitetu Ministrów Rady Europy. Dokument ten stanowi spojrzenie na proces wykonywania orzeczeń Trybunału strasburskiego przez pryzmat kilkunastu zagadnień systemowych, które z punktu widzenia środowiska adwokackiego budzą niepokój dotyczący poziomu przestrzegania standardów prawno-człowieczych. 25 września ub.r. stanowisko zostało przedstawione mediom podczas konferencji prasowej. Kolejne punkty raportu dotyczą: przewlekłości i długotrwałości tymczasowego aresztu, prawa do rzetelnego procesu i prawa do obrony (w tym dostępu do obrońcy), prawa do bezpłatnej pomocy prawnej z urzędu w zestawieniu z prawem dostępu do sądu, przewlekłości postępowań sądowych, przeludnienia w jednostkach penitencjarnych, jakości opieki medycznej w jednostkach penitencjarnych, rzetelności postępowań lustracyjnych, ochrony praw reprodukcyjnych oraz ochrony praw rodziców. Adwokat Mikołaj Pietrzak, przewodniczący KPCz NRA, skoncentrował swoją wypowiedź na trudnościach związanych ze skuteczną realizacją prawa do obrony i stworzeniem rozwiązań systemowych umożliwiających dostęp do adwokata w pierwszych chwilach postępowania karnego. Wyjaśnił, że w Polsce nie istnieją rozwiązania zapewniające dostęp do adwokata z urzędu na etapie zatrzymania. Z kolei adw. Monika Gąsiorowska, członek KPCz NRA, poruszyła temat wykonywania orzeczeń ETPCz w sprawach dotyczących praw reprodukcyjnych. Nawiązała do głośnych spraw, które rozstrzygał w tym zakresie trybunał strasburski Tysiąc przeciwko Polsce, R.R. przeciwko Polsce oraz P. i S. przeciwko Polsce. Adwokat Justyna Metelska, członek KPCz NRA i pełnomocnik ojca Grzegorza Przemyka w sprawie Przemyk przeciwko Polsce, wyjaśniła znaczenie wyroku pilotażowego w kontekście wykonywania orzeczeń ETPCz. Zaznaczyła, że wyrok pilotażowy ma charakter prewencyjny, a jego głównym zadaniem jest pomoc państwom w wywiązaniu się z obowiązków dotyczących orzeczeń w sprawach, które charakteryzują się wzmożoną powtarzalnością. Moderatorami kolejnych paneli dyskusyjnych byli adwokaci z Komisji Praw Człowieka Katarzyna Szoda-Wolska, Bogdana Słupska-Uczkiewicz oraz Mateusz Boznański. Prelegenci i słuchacze spotkali się w Hotelu Bulwar w Toruniu. Przy wejściu goście mogli obejrzeć przygotowaną specjalnie na tę okazję wystawę z rysunkami ilustrującymi problematykę konferencji. Była to dziewiąta ostatnia w tej kadencji NRA konferencja zorganizowana przez zespół członków KPCz. Adwokatura stała się gospodarzem debaty na temat ważnych spraw związanych z prawami człowieka powiedział adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący KPCz NRA. Podczas tych spotkań goście mieli okazję uczestniczyć w debatach nad tak 273

5 Sympozja, konferencje PALESTRA istotnymi kwestiami, jak: retencja danych, wolność słowa, funkcjonowanie izb wytrzeźwień, prawa dziecka, dyskryminacja i mobbing w środowisku pracy, nierówne traktowanie kobiet, kondycja instytucji pomocy prawnej z urzędu oraz gwarantowanego przez Konstytucję prawa do sądu, a na koniec wykonywanie przez Polskę orzeczeń ETPCz. Prezes Andrzej Zwara wyraził nadzieję, że koniec kadencji NRA nie oznacza końca aktywnych działań i inicjatyw Komisji Praw Człowieka. Aleksandra Zalewska Czy rynek zmusi adwokatów do reklamy?, Łódź, 4 5 października 2013 r. Konferencję zorganizowała Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, we współpracy z Komisją Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Obrady rozpoczęło uroczyste powitanie zebranych gości. Głos zabrał prezes NRA adw. Andrzej Zwara oraz dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Szymański i przewodniczący Komisji Etyki przy NRA prof. adw. Jacek Giezek. Pierwszym prelegentem był adw. Andrzej Michałowski, który przedstawił różne sposoby ogłaszania się przez adwokatów. Kolejny prelegent dr Monika Dziurnowska-Stefańska wygłosiła referat na temat społecznego wizerunku adwokatury. Natomiast dr Katarzyna Liberska-Kinderman zaprezentowała rozważania w przedmiocie obecności medialnej adwokatów. Zagadnienia związane ze sposobem komunikowania się palestry ze społeczeństwem omówiła dr Beata Grochala-Woźniak. W następnej części konferencji zaprezentowano wyniki pracy rzecznika dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej oraz dorobek orzeczniczy Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w zakresie problemu łamania zakazu reklamy przez adwokatów. Z kolei adw. Magdalena Matusiak-Frącczak omówiła przegląd regulacji międzynarodowych (Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Niemcy i Szwajcaria) w zakresie reklamy adwokatów. Ostatnim punktem merytorycznym był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli adw. Jerzy Naumann (prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w latach ), adw. Andrzej Malicki (członek Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej), adw. Karol Orzechowski oraz adw. Jerzy Szczepaniak (reprezentujący Stowarzyszenie Prawników Iuris Link). Pierwszy dzień konferencji zakończył uroczysty bankiet w Sali Malinowej łódzkiego Grand Hotelu, w trakcie którego zabawiał gości słowem i piosenką znany łódzki poeta i satyryk Andrzej Poniedzielski. Po bankiecie do późnych godzin wieczornych trwały jeszcze kuluarowe dyskusje uczestników konferencji na temat reklamy adwokackiej. Drugi dzień konferencji przeznaczony został na dyskusję. Był to zdecydowanie najbardziej interesujący punkt programu konferencji. Podsumowanie panelu dyskusyjnego z poprzedniego dnia przedstawił wpierw prof. adw. Jacek Giezek. Moderatorem dyskusji był natomiast adw. Marek Markiewicz. Dyskusja była burzliwa. Pomimo licznych argumentów i wielu, mniej lub bardziej szczegółowych, propozycji rozwiązań w zakresie informowania adwokata o swoich usługach wyraźnie zarysowały się dwa stanowiska za reklamą i jej zdecydowanie przeciwne. Ujmując rzecz w skrócie zwolennicy rekla- 274

6 1 2/2014 Sympozja, konferencje my argumentowali swoje stanowisko bezzasadnością utrzymywania zakazu i jego powszechnym obchodzeniem (chociażby poprzez pozycjonowanie stron internetowych), niedziałaniem zakazu (o czym świadczy mniej niż znikoma liczba postępowań dyscyplinarnych dotyczących tej problematyki), faktem, że tak naprawdę każda informacja o działalności zawodowej adwokata jest w istocie reklamą, próbowanie zaś budowania regulacji poprzez zastąpienie słowa reklama terminem kształtowanie wizerunku jest nieistotne. Zwolennicy utrzymania status quo wskazywali, że dla adwokata jakość świadczonych usług powinna być jedyną reklamą, zniesienie zakazu reklamy doprowadzi zaś do nieuczciwej konkurencji, w której początkujący adwokaci stać będą na z góry straconej pozycji. Warto jednak odnotować, że pomimo sprzecznych stanowisk obie strony wskazywały zgodnie konieczność podjęcia kroków w celu budowania świadomości prawnej społeczeństwa oraz rozpoczęcia akcji wizerunkowej adwokatury. Konferencja zakończyła się wyrażeniem stanowiska, które zostało przekazane Krajowemu Zjazdowi Adwokatury. Decyzję podjęto poprzez wybór w drodze głosowania na podstawie czterech pytań: 1) czy jesteś za utrzymaniem zakazu reklamy? 2) czy jesteś za zniesieniem zakazu reklamy? 3) czy jesteś za utrzymaniem zakazu reklamy z wyjątkami? 4) czy jesteś za zniesieniem zakazu reklamy z ograniczeniami? Najwięcej głosów zebrała trzecia propozycja. Łódzka konferencja poruszyła bardzo ważne kwestie, wpisując się w gorący okres dyskusji nad obecnym kształtem Adwokatury Polskiej i jej perspektyw. Nie wypracowano zdecydowanego stanowiska, gdyż okazało się to niemożliwe. Wysłuchano jednak wielu argumentów, przedstawionych przez adwokatów reprezentujących wszystkie izby adwokackie, różne pokolenia i doświadczenie w zawodzie. O tym, że jest to zagadnienie ważne i kontrowersyjne, świadczy również bardzo duża liczba uczestników konferencji (ponad 180 adwokatów z całego kraju) oraz duże zainteresowanie mediów. Zakres dopuszczalnej reklamy usług adwokackich (bo nie ulega wątpliwości, że to z tym problemem będziemy się mierzyć) z pewnością będzie jeszcze wielokrotnie powracał. Nie można bowiem dalej ignorować, co zgodnie podkreślali uczestnicy spotkania, aktywności samorządu radców prawnych w zakresie promowania w społeczeństwie tej korporacji zawodowej czy reklamowania się firm doradztwa prawniczego. Bernard Piechota X Konferencja o historii adwokatury, Praga, 8 listopada 2013 r. Międzynarodowa konferencja poświęcona historii adwokatury miała w tym roku swój mały jubileusz. Odbyła się już po raz dziesiąty, tym razem w stolicy Republiki Czeskiej. Od dwóch lat współorganizatorami dorocznego wydarzenia są izby adwokackie Czech i Słowacji. Miejscem obrad stał się modernistyczny Pałac Dunaj położony nieopodal Pałacu Kańki głównej siedziby Czeskiej Izby Adwokackiej. Pomieszczenia Pałacu Dunaj z reguły służą seminariom organizowanym w ramach szkolenia aplikantów oraz doskonalenia 275

7 Sympozja, konferencje PALESTRA zawodowego i są doskonale dostosowane do pracy w kilkudziesięcioosobowych grupach. Uczestnikom omawianej tutaj konferencji oddano do dyspozycji aulę w kształcie elipsy, na której obydwu spłaszczonych końcach ustawione są trzyosobowe stoliki prezydialne, dłuższe zaś boki obudowują amfiteatralnie schodzące rzędy siedzeń z pulpitami. Na ścianach zamontowano cztery duże monitory umieszczone w taki sposób, aby każdy uczestnik zajęć mógł dokładnie przyjrzeć się wyświetlanym prezentacjom. Podczas konferencji miejsca przy jednym ze stolików prezydialnych zajmowali współprzewodniczący jej przedstawiciele władz czeskiej i słowackiej palestry: Wiceprezes Słowackiej Izby Adwokackiej adw. Viktoria Hellenbart, Prezes Czeskiej Izby Adwokackiej adw. Martin Vychopeń oraz Wiceprezes tejże Izby i zarazem Przewodniczący Komisji do Spraw Historii Adwokatury adw. Petr Polednik. Naprzeciw nich stale zasiadał moderujący dyskusję Stanislav Balik, obecnie czynny sędzia Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej, poprzednio zaś praktykujący adwokat i zarazem były Prezes Czeskiej Izby Adwokackiej. Obok niego miejsca kolejno zajmowali poszczególni referenci. Wystąpieniom przysłuchiwało się kilkadziesiąt osób, przy czym kilkakrotnie w ciągu dnia wywiązywała się zaimprowizowana, publiczna wymiana informacji pomiędzy uczestnikami. W gronie referentów znaleźli się zarówno adwokaci, jak i sędzia czeskiego Sądu Konstytucyjnego zarazem moderator dyskusji, a nadto trójka studentów Uniwersytetu Karola, przedstawiających swe dokonania badawcze w zakresie objętym tematem konferencji. Ogólny poziom referatów sami organizatorzy ocenili jako z roku na rok rosnący. Wystąpienia można podzielić na dwie zasadnicze grupy: jedna miała za przedmiot sylwetki poszczególnych adwokatów bądź charakterystykę rodów szczególnie zasłużonych w zawodzie, druga dzieje palestry określonych terenów, względnie regionalnie ujętą historię instytucji ściśle związanych z funkcjonowaniem adwokatury. W obydwu wypadkach mówcy koncentrowali się z reguły na okresie obejmującym wiek XIX i pierwszą połowę XX stulecia, nieraz zresztą przytaczając informacje znane im dzięki tradycji oraz dokumentacji przechowanej we własnych rodzinach. Można było zatem między innymi dowiedzieć się wiele o praktycznym, codziennym funkcjonowaniu kancelarii przed stu i więcej laty, o wysokości i sposobie uzyskiwania honorariów, o pierwszych kobietach w historii adwokatury (nawiasem mówiąc okres, gdy pojawiły się w szeregach czechosłowackiej palestry, to lata dwudzieste XX wieku podobnie jak w Polsce). Nie zabrakło też wiedzy o stopniowym kształtowaniu się prawnego modelu zastępowania klientów przed sądami. Niemało uwagi poświęcono także prezentowaniu działalności adwokatury na szerszym tle dziejów szczególnie trend taki uwidocznił się w wystąpieniach referentów ze Słowacji, a także w przedstawieniu postaci Bedricha Pacaka, adwokata i zarazem polityka z terenu Śląska. Polską adwokaturę reprezentowała na konferencji pisząca te słowa. Osnową referatu stało się omówienie postaci Henryka Krajewskiego zarówno w wymiarze jego działalności patriotycznej, jak i praktyki adwokackiej oraz pracy na rzecz samorządności. Wybór takiego właśnie tematu pozwolił również na przypomnienie słuchaczom najistotniejszych wiadomości o polskim zrywie powstańczym 1863 roku. Jak zawsze w przypadku różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez Kolegów z Czech czy też Słowacji, ogromnie miły był klimat, w jakim odbywała się konferencja. 276

8 1 2/2014 Sympozja, konferencje Swobodna, przyjazna spontaniczności atmosfera sprzyjała inicjowaniu niewymuszonej dyskusji, ramy czasowe zaś, pomimo niestosowania niemal żadnych formalnych ograniczeń, były dotrzymywane bez większego trudu. Ewa Stawicka Przywrócić pamięć. Historyczne pasje Stanisława Milewskiego, Warszawa, 26 listopada 2013 r. 26 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy odbyło się wspomnieniowe sympozjum poświęcone pamięci Stanisława Milewskiego. Jego organizatorami oprócz Gospodarzy spotkania było Wydawnictwo Iskry i Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadząca spotkanie Joanna Jaszek-Bielecka, kierująca w Bibliotece Działem Varsavianów, zaznaczyła w pierwszych słowach, że zmarły 1 października 2013 r. Stanisław Milewski był wieloletnim i wiernym czytelnikiem zbiorów Stołecznej Biblioteki i z czasem stał się serdecznym znajomym jej pracowników. Wstępem do właściwej części sympozjum było wręczenie przez adwokata Czesława Jaworskiego na ręce wzruszonej wdowy po pisarzu, Ireny Milewskiej, pośmiertnego odznaczenia Adwokatura Zasłużonym, przyznanego przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w uznaniu zasług bohatera wieczoru dla tego środowiska. Następnie głos zabrał prezes Wydawnictwa Iskry dr Wiesław Uchański. Były to wspomnienia wieloletniego wydawcy dzieł S. Milewskiego (w sumie 8 pozycji książkowych). Obok ciepłych wspomnień osobistych znalazła się w jego wystąpieniu także refleksja, że Stanisław Milewski był nie tylko varsavianistą, choć to właśnie ta pasja znalazła uznanie chociażby w postaci Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. W tym wystąpieniu pojawiła się nuta żalu wydawcy do rynku księgarskiego, że nie wszystkie publikacje S. Milewskiego osiągnęły duży sukces komercyjny. W szczególności Podróże bliższe i dalsze (wydane przez Iskry w 2006 roku), zdaniem dr Uchańskiego, w pełni zasługiwały na takie potraktowanie przez czytelników, jakie było udziałem bestsellerowych Intymnego życia niegdysiejszej Warszawy (2008), czy tejże Warszawy Szemranego towarzystwa (2009). Później przyszedł czas na przemówienie prof. Michała Porowskiego, kierownika Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Warszawskiego, którego drogi badawcze przecięły się z tymi Stanisława Milewskiego na polu historii więziennictwa. Padły tu słowa o tym, że redaktor Milewski (ten tytuł wszak również w pełni mu przysługuje) zbierał suche kwiaty i sczezłe liście, jakimi są przyczynki do dziejów więziennictwa i polityki karnej tak pozornie nieatrakcyjne, by nie powiedzieć brudne. Podkreślił doniosłość wydania w 1985 roku Sekretów starych więzień, które, kilkanaście razy recenzowane, stały się istotnym punktem odniesienia na polskiej mapie literatury penitencjarnej. Stanisław Milewski potrafił wpisać tę problematykę w szerszy, społeczny i obyczajowy kontekst, znacznie wykraczający poza formułę pitawalu. Dzięki temu jego 277

9 Sympozja, konferencje PALESTRA nazwisko stało się znane penitencjarystom, na długo zanim zyskał sławę jako pisarz. Zdzierał mianowicie, jak to ujął profesor Porowski, anegdotami opatrunki kłamstwa. Pisał chociażby o tym, że któregoś z uwięzionych pobito, innego pozbawiono jedzenia. Wytwór kulturowy, jakim jest instytucja więzienia, i dziś jest przedmiotem manipulacji, i tylko gdzieś w tle wybrzmiewają pytania abolicjonistów: czy musimy to tolerować? czy rozwinięte społeczeństwa naprawdę nie mogą obyć się bez więzienia? S. Milewski był też tym, który bohaterami literatury penitencjarnej uczynił nie wielkich więźniów politycznych, którzy cierpieli za Ojczyznę, lecz zwykłych ludzi, przysłowiowych Antków i Mańki. To właśnie losy tych postaci, nierzadko uliczników czy pospolitych złodziejaszków, uruchamiały emocje czytelnika, tworząc klimat zrozumienia, a nierzadko wręcz swoistej sympatii. A polityki penitencjarnej nie można uprawiać beznamiętnie. Zdaniem M. Porowskiego wielką zasługą zmarłego autora było także zilustrowanie zaangażowania wielkich postaci polskiej kultury w losy pozbawionych wolności. I tak dzięki niemu czytelnicy mogli poznać Marię Konopnicką odwiedzającą uwięzionych przestępców (i to tych kryminalnych!) czy Bolesława Prusa w roli działacza Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych. Rolą badacza historii jest budowanie przyszłości, nie tylko bezrefleksyjna dokumentacja. Taką też rolę odegrał dla penitencjarystyki Stanisław Milewski. Bliski współpracownik w ostatnich latach życia Stanisława Milewskiego i kontynuator jego niektórych przedsięwzięć dr hab. Adam Redzik przybliżył słuchaczom jego zainteresowania czasopiśmiennictwem prawniczym (panowie wspólnie wydali w 2011 roku poświęconą tej problematyce publikację Themis i Pheme). Podkreślił, że S. Milewski nie ograniczał się do analizy zawartości czasopism, lecz interesował się także ich autorami, tudzież składem osobowym poszczególnych redakcji i jego znaczeniem dla polityki danego periodyku. Był autorem, który odważył się wkroczyć na ten niezbadany ląd i stworzyć pionierską syntezę czasopiśmiennictwa prawniczego. To między innymi dzięki zainteresowaniom Stanisława Milewskiego dziejami palestry czytelnicy mogli poznać postać Heleny Wiewiórskiej pierwszej kobiety wykonującej zawód adwokata w Polsce. Na dowód podejmowania przez zmarłego pisarza nowatorskich i niebanalnych tematów przywołana została ponadto zgłębiana przezeń historia ruchu drogowego na ziemiach polskich. Jerzy S. Majewski, odwołując się w pierwszych słowach do okazji, która zgromadziła zebranych, zaprosił słuchaczy na wirtualną wycieczkę po dawnej Warszawie. Posłużył się w tym celu prezentacją wybranych na tę okazję zdjęć zgromadzonych w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Varsavianista z Gazety Stołecznej dał w ten sposób obecnym na spotkaniu odczuć trochę z niepowtarzalnej atmosfery dziewiętnasto- i wczesnodwudziestowiecznej Warszawy, która tak silnie pobudzała wyobraźnię Stanisława Milewskiego i której poświęcił znaczącą część swojej twórczości. Ostatnim akcentem oficjalnej części wieczoru było osobiste wspomnienie wieloletniego przyjaciela Zmarłego, dr. Józefa Gurgula. W ten sposób powrócił on niejako do formuły z początku spotkania, w której grono przyjaciół wspomina tego spośród nich, który niedawno odszedł. Maciej Tygielski 278

Łukasz Bojarski. Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej. Raport z monitoringu HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA

Łukasz Bojarski. Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej. Raport z monitoringu HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA Łukasz Bojarski Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej Raport z monitoringu HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA Warszawa 2003 Raport wydano w ramach projektu: Działania na rzecz poprawy dostępu do wymiaru

Bardziej szczegółowo

nr 12 (44) grudzień 2007

nr 12 (44) grudzień 2007 miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 12 (44) grudzień 2007 www.ingremio.org Legalis Lege artis Stoi za nami ponad 240 lat doświadczeń w gromadzeniu wiedzy o prawie

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego Wzmacnianie rządów

Bardziej szczegółowo

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy Marketing szeptany nie wystarczy nie wystarczy Wiara, że klient sam przyjdzie do kancelarii, to oczekiwanie na cud. A te zdarzają się rzadko. Dziś, by utrzymać się na rynku, trzeba być obecnym w sieci

Bardziej szczegółowo

Zasady etyki sędziowskiej teoria i praktyka szczegółowa relacja z debaty redakcyjnej kwartalnika KRS

Zasady etyki sędziowskiej teoria i praktyka szczegółowa relacja z debaty redakcyjnej kwartalnika KRS CENA 39 ZŁ (W TYM 5% VAT) NUMER 4 (13) GRUDZIEŃ 2011 Zasady etyki sędziowskiej teoria i praktyka szczegółowa relacja z debaty redakcyjnej kwartalnika KRS Prof. Ewa Łętowska po 9 latach w TK prawo mamy

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE Strona: 1. Z ŻYCIA NASZEJ IZBY 4

W NUMERZE Strona: 1. Z ŻYCIA NASZEJ IZBY 4 W NUMERZE Strona: 1. Z ŻYCIA NASZEJ IZBY 4 Nowy lokal ORA 4 Jerzy Zięba, adwokat Egzamin adwokacki 5 Szymon Gierek, adwokat Relacje z Balu 7 Jerzy Zięba, adwokat Sympozjum Szkoleniowe Aplikantów Adwokackich

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta 1/2014 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Dobre praktyki: Psychiatra w postępowaniu Aplikacja i kariera Zorientowani na klienta

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Przyszłość e-sądu

Temat numeru: Przyszłość e-sądu 3/2013 KwartalniK Informacyjny ministerstwa sprawiedliwości Temat numeru: Przyszłość e-sądu ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Debata NW: Prawo rodzinne - czas na zmiany Wywiad:

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA

PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA Nr 15-16, Marzec/Czerwiec 2011 ISSN 1898-5467 Kwartalnik PISMO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ W KIELCACH W numerze między innymi: Z ŻYCIA IZBY 4 ZOBACZYĆ LWÓW. 9 ROZWAŻANIA NA

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011 / 2012

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011 / 2012 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011 / 2012 WYDZIAŁ PRAWA 5 października 2011 r. Wstęp...3 Kalendarium...4 10 pytań do dr Ewy Kowalewskiej-Borys...5 Aktualności legislacyjne i orzecznicze...6-7 VIII Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sędzia statystyczny

Temat numeru: Sędzia statystyczny 4/2013 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości Dobre praktyki: Profilowanie sprawców Wywiad: Prok. Kazimierz Olejnik Dr Adam Niedzielski Aplikacja i kariera: E-marketing dla prawnika ISSN

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (17) MARZEC KWIECIEŃ 2012 r. ISSN 2082 193X Szanowne Koleżanki i Koledzy Minęły właśnie 3 lata od powołania mnie

Bardziej szczegółowo

DOBRY PRAWNIK W KORZYSTNEJ CENIE

DOBRY PRAWNIK W KORZYSTNEJ CENIE pisma, wnioski i umowy www.ingremio.org dwumiesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 5 (72) wrzesień/październik 2011 DOBRY PRAWNIK W KORZYSTNEJ CENIE porady prawne

Bardziej szczegółowo

Piątek niedziela 13 15 czerwca 2014

Piątek niedziela 13 15 czerwca 2014 ERIC WESTBROOK/GETTY IMAGES Piątek niedziela 13 15 czerwca 2014 Trudne jest prowadzenie dyskusji z osobą, która na skutek czytania każdego przepisu z osobna wypowiada tezy nieznajdujące żadnego potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Monitoring Sądów 2012 / 2013. Raport z realizacji projektu. pod redakcją Bartosza Pilitowskiego i Stanisława Burdzieja

Obywatelski Monitoring Sądów 2012 / 2013. Raport z realizacji projektu. pod redakcją Bartosza Pilitowskiego i Stanisława Burdzieja Obywatelski Monitoring Sądów 2012 / 2013 Raport z realizacji projektu pod redakcją Bartosza Pilitowskiego i Stanisława Burdzieja Obywatelski Monitoring Sądów 2012 / 2013 Projekt graficzny, skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych

PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI. O monitorowaniu jednostek penitencjarnych pod redakcją Witolda Klausa i Marii Niełacznej Warszawa 2008 Redakcja naukowa: Witold Klaus, Maria Niełaczna Redakcja

Bardziej szczegółowo

Czasy i ludzie. Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012

Czasy i ludzie. Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012 Czasy i ludzie Czasy i ludzie Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012 Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012 Materiały opracowały: mec. Helena Dobrosz,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1

BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1 BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1 Białostocka Akademia Samorządowa - konferencja podsumowująca 20.01.2012 r. Seminarium Poradnictwo prawne na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki 2 Czerwiec 2013 r. Nr (73) Egzamin radcowski 2013 Projekt zmian Kodeksu Etyki Przepisy i reguły intertemporalne Wybory samorządowe 2013 Umowa deweloperska Foto Borys Skrzyński Zawody prawnicze w Meksyku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Przygotował zespół w składzie: Grzegorz Makowski Natalia Mileszyk Robert Sobiech Anna Stokowska Grzegorz Wiaderek

Bardziej szczegółowo

Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.)

Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.) Dominika Sagan, Tomasz Miśko asystenci na WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.) 18 20.10.2007 r. odbyła się w malowniczo

Bardziej szczegółowo

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233-4731 roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza str. 4 nadzwyczajny zjazd lekarzy w warszawie str. 6 siewca gorczycy Felieton str. 14 1

Bardziej szczegółowo

W numerze. KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2. My się zimy nie boimy... 5 6-7 8-9 10 28-29

W numerze. KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2. My się zimy nie boimy... 5 6-7 8-9 10 28-29 Tu jest miejsce na tytuł Miesięcznik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, styczeń 2006 KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2 5 6-7 8-9 10 28-29 W numerze 32 Złota Księga 80-lecia Szwajcarski partner Pod

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo