Konferencja (Nie?)wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Toruń, 28 września 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja (Nie?)wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Toruń, 28 września 2013 r."

Transkrypt

1 SSympozja, konferencje Konferencja (Nie?)wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Toruń, 28 września 2013 r. Pod takim hasłem 28 września 2013 r. w Toruniu odbyła się debata dotycząca wykonywania przez Polskę wyroków strasburskich, z udziałem reprezentantów różnych instytucji prawniczych i rządowych. Celem wydarzenia była analiza stanu realizacji założeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Polska tytułem zadośćuczynienia za przegrane sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka wypłaca horrendalne kwoty: EUR w 2009 r., EUR w 2010 r., EUR w 2011 r., EUR w 2012 r. Na rok 2013 r. dostępne są dane częściowe kwota ta wyniosła EUR. Adwokat Andrzej Zwara, prezes NRA, w wystąpieniu otwierającym konferencję zaznaczył, że problem związany z realizacją przez Polskę orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka staje się coraz poważniejszy. Polska rokrocznie wypłaca z budżetu państwa lawinowo rosnące odszkodowania za przegrane przed Trybunałem sprawy, tymczasem poszczególne resorty narzekają na brak środków na realizację swoich celów: rozwój i unowocześnianie szkół, opiekę zdrowotną, remont dróg powiedział. Realizacja kolejnych wyroków nie zawsze musi jednak wiązać się ze zmianą prawa. Czasami wystarczyłaby zmiana mentalności władzy publicznej dodał. Z prezesem NRA zgodził się dr Michał Balcerzak z Katedry Praw Człowieka WPiA UMK. Widziałby on poprawę kondycji Polski na tle prawa europejskiego w rozwoju kultury prawnej obywateli poprzez stałe działania edukacyjne. W 2013 r. minęło 20 lat od podpisania przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jednego z najważniejszych dokumentów w tej materii prawnej. Chociażby ostatni wyrok w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka pokazuje, że Polsce 20 lat nie wystarczyło, aby dostosować system prawny do nowoczesnych europejskich standardów. Prezes NRA podkreślił, że statystyki prowadzone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka nie należą do zadowalających. W sprawach polskich Trybunał wydał: 74 wyroki w 2012 r., 72 wyroki w 2011 r., 108 wyroków w 2010 r. Adwokaci doszli do wniosku, że w 2012 r. prawie połowa wyroków wydanych przez Trybunał dotyczyła 6 państw 270

2 1 2/2014 Sympozja, konferencje spośród 47 państw stron Konwencji, tj. Rosji (134 wyroki), Turcji (123 wyroki), Rumunii (79 wyroków), Polski (74 wyroki), Ukrainy (71 wyroków) i Bułgarii (64 wyroki). Temat problemu z implementacją EKPCz, wynikający w znacznym stopniu z braku tego zagadnienia w programie studiów prawniczych, w tym aplikacji adwokackiej, pojawiał się podczas konferencji wielokrotnie. Poruszył go m.in. adw. Marek Antoni Nowicki, pierwszy przewodniczący KPCz NRA, były sędzia w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu. Zaznaczył, że to właśnie adwokatura jako pierwsza opublikowała w Polsce tekst Konwencji jako załącznik do Palestry. Przemówienie adw. Marka Nowickiego dotyczyło etapów kształtowania się implementacji EKPCz w Europie. Wyjaśnił, że dyskusje na temat wdrażania kolejnych paragrafów Konwencji pojawiły się wraz z powstaniem trudności natury systemowej. Były one wynikiem ratyfikacji Konwencji przez nowe państwa, które nie posiadały odpowiednich mechanizmów kontroli obowiązującego prawa z punktu widzenia standardów Konwencji. Podobne problemy rzadko miały miejsce wcześniej jedynie Włochy zmagały się z przewlekłością postępowań sądowych. W końcu w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. Komitet Ministrów Rady Europy wydał wiele rozmaitych rekomendacji dla państw przystępujących do Konwencji. Była to jednak reakcja na lawinę spraw, a nie wynik przemyślanej koncepcji. Prelegent zaznaczył, że w kłopotach z wypracowaniem mechanizmów wprowadzenia Konwencji do systemu krajowego Polska nie jest odosobniona. Na prośbę zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy w 2007 r. adw. Marek Nowicki miał możliwość przyjrzenia się rozmaitym aspektom implementacji Konwencji w ponad 30 państwach. Przykładowo tylko w kilku istniały mechanizmy pozwalające na wznowienie postępowań sądowych, czego brak mógłby prowadzić do wyroków ETPCz stwierdzających naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego. Wyniki nie były zadowalające również w zakresie spraw cywilnych. Lepiej kształtowała się sytuacja przeprowadzania procesów karnych i postępowań administracyjnych. Szymon Janczarek, sędzia delegowany do pełnienia funkcji prawnika w Radzie Europy, przedstawił temat wykonywania wyroków z perspektywy Strasburga. Wyjaśnił, że stały wgląd w stan wykonywania wyroków ETPCz możliwy jest dopiero od 2011 r., kiedy to została uruchomiona strona internetowa Komitetu Ministrów Rady Europy. Prelegent wymienił formy komunikowania się z Komitetem takim interlokutorem jest państwo, które przedstawia plany i wydaje tzw. raporty z przedsięwziętych działań. Skarżący natomiast lub jego pełnomocnik mogą przedstawić informacje na temat wykonania środków indywidualnych. Innymi podmiotami mogą być NGO, czyli organizacje pozarządowe, oraz instytucje, które zajmują się promowaniem i ochroną praw człowieka. Prelegent zaznaczył, że Polska należy do grupy krajów dłużnych obecnie jest 906 spraw w nadzorze, z czego 126 to ugody ograniczające się do płatności. Zauważył pewną tendencję na wszystkie sprawy jest tylko osiem wystąpień organizacji pozarządowych i jedno Rzecznika Praw Obywatelskich. Zadowalającym przejawem pozytywnej reakcji na problem państwa polskiego w tej materii jest raport NRA. Zdaniem sędziego dokument ten wychodzi naprzeciw współczesnym oczekiwaniom prawno-ludzkim. Dr Mirosław Wróblewski, dyrektor zespołu prawa konstytucyjnego i międzynarodowego RPO, dokonał analizy wykonywania wyroków ETPCz w świetle wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich. Pomimo że na rzeczniku nie spoczywa żadne 271

3 Sympozja, konferencje PALESTRA zadanie dotyczące wykonywania wyroków ETPCz (to zadanie spoczywa na państwie), to nie pozostaje on w tej materii bierny. Prelegent odniósł się do rocznych informacji RPO, w których znajduje się rozdział dotyczący wdrażania Konwencji ten obowiązek wynika z art. 208 Konstytucji RP, który mówi, że RPO stoi na straży wolności oraz praw człowieka i obywatela. Wypowiedź prof. dr. hab. Mirosława Wyrzykowskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego RP w stanie spoczynku, dotyczyła porównania skuteczności orzeczeń ETPCz z orzecznictwem TK. Na potrzeby swojego wystąpienia przyjął, że skuteczność wykonywania wyroków jest możliwa poprzez pełny i szybki wpływ na system prawa oraz praktykę prawniczą, a także poprzez orzeczenia TK, które uwzględniają europejskie standardy prawno-człowiecze oraz konstytucyjne wyznaczniki. Sędzia TK Wojciech Hermeliński omówił temat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako wzorca kontroli konstytucyjnej. Zauważył, że TK często odwołuje się w uzasadnieniach swoich wyroków do postanowień Konwencji. Jednak postanowienia Konwencji rzadko służą jako wzorce kontroli, m.in. ze względu na fakt, że niedopuszczalne jest powoływanie się w skargach konstytucyjnych na niezgodność przepisów krajowych z umowami międzynarodowymi. Dr Adam Bodnar, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zanim przystąpił do przedstawienia zaleceń Krajowej Rady Sądownictwa dotyczących wykonywania wyroków ETPCz, wyjaśnił, że z perspektywy sądownictwa temat wykonywania wyroków ETPCz jest podejmowany przez różne instytucje na różnym poziomie i z różnym stopniem zaangażowania. W tym miejscu wyliczył Ministerstwo Sprawiedliwości oraz TK, NSA i SN. Zaznaczył jednak, że organem, który długo nie zajmował się w zadowalającym stopniu wykonywaniem wyroków ETPCz, była Krajowa Rada Sądownictwa. Dopiero w 2010 r. dr Jakub Wołąsiewicz, poprzedni pełnomocnik rządu ds. reprezentowania Polski przed ETPCz, zwrócił się z listem do KRS. Pismo to uruchomiło proces dążący do zaangażowania KRS w wykonywanie orzeczeń ETPCz. Dr Michał Balcerzak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dokonał przeglądu działań angażujących parlament w realizację obowiązków państwa wynikających z wyroków ETPCz. W 2011 r. izby parlamentarne zaczęły organizować posiedzenia, w porządku których znajdował się punkt dotyczący przeglądu raportów z wykonywania wyroków ETPCz. Posiedzenia te polegały na przedstawieniu przez stronę rządową założeń, stanowiska i efektów pracy dotyczącej wykonywania wyroków Trybunału, natomiast organizacje pozarządowe miały okazję wyrażenia swojego punktu widzenia i zasugerowania słusznych rozwiązań. Analizując stenogramy z posiedzeń, prelegent wywnioskował, że obecnie rola parlamentu polskiego w dziedzinie realizacji funkcji kontrolnej sprowadza się jedynie do moderowania dyskusji. Brakuje zatem wartości dodanej w spotkaniu strony rządowej z pozarządową. Tymczasem metodologia parlamentarna dopiero się kształtuje przejawem tego postępującego procesu jest przykładowo postulat, aby stworzyć stałą podkomisję w ramach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Justyna Chrzanowska, pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. postępowań przed ETPCz, rozpoczęła swoją prelekcję od słów uznania pod adresem Naczelnej Rady Adwokackiej za to, że angażuje się w sprawy wykonywania wyroków ETPCz, i wyraziła swoją nadzieję, że będzie się to odbywało w formie wspierania działań pełnomocnika 272

4 1 2/2014 Sympozja, konferencje i jego inicjatyw. Zapewniła, że zadba o to, aby z raportem NRA zapoznała się cała administracja rządowa. W dalszej części swojej wypowiedzi wyjaśniła, że pełnomocnik jest osobą, która raportuje bezpośrednio do Komitetu Ministrów, a jej działania powinny być przekonywające waga tego stanowiska wynika z faktu, że pełnomocnik na posiedzeniu reprezentuje polską rację stanu w obecności pozostałych 46 państw członkowskich Rady Europy. Jednocześnie zwróciła uwagę na ostrożność w wypowiadaniu opinii o niewykonywaniu przez Polskę wyroków. Na poparcie swoich przekonań zaznaczyła, że Polska nigdy nie była pociągnięta do odpowiedzialności (tzw. infringement procedures zgodnie z art Konwencji), i wyliczyła działania, które prowadziły do skreślania kolejnych wyroków z agendy. Jeden z paneli należał do adwokatów, którzy współtworzyli raport NRA dla Komitetu Ministrów Rady Europy. Dokument ten stanowi spojrzenie na proces wykonywania orzeczeń Trybunału strasburskiego przez pryzmat kilkunastu zagadnień systemowych, które z punktu widzenia środowiska adwokackiego budzą niepokój dotyczący poziomu przestrzegania standardów prawno-człowieczych. 25 września ub.r. stanowisko zostało przedstawione mediom podczas konferencji prasowej. Kolejne punkty raportu dotyczą: przewlekłości i długotrwałości tymczasowego aresztu, prawa do rzetelnego procesu i prawa do obrony (w tym dostępu do obrońcy), prawa do bezpłatnej pomocy prawnej z urzędu w zestawieniu z prawem dostępu do sądu, przewlekłości postępowań sądowych, przeludnienia w jednostkach penitencjarnych, jakości opieki medycznej w jednostkach penitencjarnych, rzetelności postępowań lustracyjnych, ochrony praw reprodukcyjnych oraz ochrony praw rodziców. Adwokat Mikołaj Pietrzak, przewodniczący KPCz NRA, skoncentrował swoją wypowiedź na trudnościach związanych ze skuteczną realizacją prawa do obrony i stworzeniem rozwiązań systemowych umożliwiających dostęp do adwokata w pierwszych chwilach postępowania karnego. Wyjaśnił, że w Polsce nie istnieją rozwiązania zapewniające dostęp do adwokata z urzędu na etapie zatrzymania. Z kolei adw. Monika Gąsiorowska, członek KPCz NRA, poruszyła temat wykonywania orzeczeń ETPCz w sprawach dotyczących praw reprodukcyjnych. Nawiązała do głośnych spraw, które rozstrzygał w tym zakresie trybunał strasburski Tysiąc przeciwko Polsce, R.R. przeciwko Polsce oraz P. i S. przeciwko Polsce. Adwokat Justyna Metelska, członek KPCz NRA i pełnomocnik ojca Grzegorza Przemyka w sprawie Przemyk przeciwko Polsce, wyjaśniła znaczenie wyroku pilotażowego w kontekście wykonywania orzeczeń ETPCz. Zaznaczyła, że wyrok pilotażowy ma charakter prewencyjny, a jego głównym zadaniem jest pomoc państwom w wywiązaniu się z obowiązków dotyczących orzeczeń w sprawach, które charakteryzują się wzmożoną powtarzalnością. Moderatorami kolejnych paneli dyskusyjnych byli adwokaci z Komisji Praw Człowieka Katarzyna Szoda-Wolska, Bogdana Słupska-Uczkiewicz oraz Mateusz Boznański. Prelegenci i słuchacze spotkali się w Hotelu Bulwar w Toruniu. Przy wejściu goście mogli obejrzeć przygotowaną specjalnie na tę okazję wystawę z rysunkami ilustrującymi problematykę konferencji. Była to dziewiąta ostatnia w tej kadencji NRA konferencja zorganizowana przez zespół członków KPCz. Adwokatura stała się gospodarzem debaty na temat ważnych spraw związanych z prawami człowieka powiedział adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący KPCz NRA. Podczas tych spotkań goście mieli okazję uczestniczyć w debatach nad tak 273

5 Sympozja, konferencje PALESTRA istotnymi kwestiami, jak: retencja danych, wolność słowa, funkcjonowanie izb wytrzeźwień, prawa dziecka, dyskryminacja i mobbing w środowisku pracy, nierówne traktowanie kobiet, kondycja instytucji pomocy prawnej z urzędu oraz gwarantowanego przez Konstytucję prawa do sądu, a na koniec wykonywanie przez Polskę orzeczeń ETPCz. Prezes Andrzej Zwara wyraził nadzieję, że koniec kadencji NRA nie oznacza końca aktywnych działań i inicjatyw Komisji Praw Człowieka. Aleksandra Zalewska Czy rynek zmusi adwokatów do reklamy?, Łódź, 4 5 października 2013 r. Konferencję zorganizowała Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, we współpracy z Komisją Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Obrady rozpoczęło uroczyste powitanie zebranych gości. Głos zabrał prezes NRA adw. Andrzej Zwara oraz dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Szymański i przewodniczący Komisji Etyki przy NRA prof. adw. Jacek Giezek. Pierwszym prelegentem był adw. Andrzej Michałowski, który przedstawił różne sposoby ogłaszania się przez adwokatów. Kolejny prelegent dr Monika Dziurnowska-Stefańska wygłosiła referat na temat społecznego wizerunku adwokatury. Natomiast dr Katarzyna Liberska-Kinderman zaprezentowała rozważania w przedmiocie obecności medialnej adwokatów. Zagadnienia związane ze sposobem komunikowania się palestry ze społeczeństwem omówiła dr Beata Grochala-Woźniak. W następnej części konferencji zaprezentowano wyniki pracy rzecznika dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej oraz dorobek orzeczniczy Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w zakresie problemu łamania zakazu reklamy przez adwokatów. Z kolei adw. Magdalena Matusiak-Frącczak omówiła przegląd regulacji międzynarodowych (Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Niemcy i Szwajcaria) w zakresie reklamy adwokatów. Ostatnim punktem merytorycznym był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli adw. Jerzy Naumann (prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w latach ), adw. Andrzej Malicki (członek Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej), adw. Karol Orzechowski oraz adw. Jerzy Szczepaniak (reprezentujący Stowarzyszenie Prawników Iuris Link). Pierwszy dzień konferencji zakończył uroczysty bankiet w Sali Malinowej łódzkiego Grand Hotelu, w trakcie którego zabawiał gości słowem i piosenką znany łódzki poeta i satyryk Andrzej Poniedzielski. Po bankiecie do późnych godzin wieczornych trwały jeszcze kuluarowe dyskusje uczestników konferencji na temat reklamy adwokackiej. Drugi dzień konferencji przeznaczony został na dyskusję. Był to zdecydowanie najbardziej interesujący punkt programu konferencji. Podsumowanie panelu dyskusyjnego z poprzedniego dnia przedstawił wpierw prof. adw. Jacek Giezek. Moderatorem dyskusji był natomiast adw. Marek Markiewicz. Dyskusja była burzliwa. Pomimo licznych argumentów i wielu, mniej lub bardziej szczegółowych, propozycji rozwiązań w zakresie informowania adwokata o swoich usługach wyraźnie zarysowały się dwa stanowiska za reklamą i jej zdecydowanie przeciwne. Ujmując rzecz w skrócie zwolennicy rekla- 274

6 1 2/2014 Sympozja, konferencje my argumentowali swoje stanowisko bezzasadnością utrzymywania zakazu i jego powszechnym obchodzeniem (chociażby poprzez pozycjonowanie stron internetowych), niedziałaniem zakazu (o czym świadczy mniej niż znikoma liczba postępowań dyscyplinarnych dotyczących tej problematyki), faktem, że tak naprawdę każda informacja o działalności zawodowej adwokata jest w istocie reklamą, próbowanie zaś budowania regulacji poprzez zastąpienie słowa reklama terminem kształtowanie wizerunku jest nieistotne. Zwolennicy utrzymania status quo wskazywali, że dla adwokata jakość świadczonych usług powinna być jedyną reklamą, zniesienie zakazu reklamy doprowadzi zaś do nieuczciwej konkurencji, w której początkujący adwokaci stać będą na z góry straconej pozycji. Warto jednak odnotować, że pomimo sprzecznych stanowisk obie strony wskazywały zgodnie konieczność podjęcia kroków w celu budowania świadomości prawnej społeczeństwa oraz rozpoczęcia akcji wizerunkowej adwokatury. Konferencja zakończyła się wyrażeniem stanowiska, które zostało przekazane Krajowemu Zjazdowi Adwokatury. Decyzję podjęto poprzez wybór w drodze głosowania na podstawie czterech pytań: 1) czy jesteś za utrzymaniem zakazu reklamy? 2) czy jesteś za zniesieniem zakazu reklamy? 3) czy jesteś za utrzymaniem zakazu reklamy z wyjątkami? 4) czy jesteś za zniesieniem zakazu reklamy z ograniczeniami? Najwięcej głosów zebrała trzecia propozycja. Łódzka konferencja poruszyła bardzo ważne kwestie, wpisując się w gorący okres dyskusji nad obecnym kształtem Adwokatury Polskiej i jej perspektyw. Nie wypracowano zdecydowanego stanowiska, gdyż okazało się to niemożliwe. Wysłuchano jednak wielu argumentów, przedstawionych przez adwokatów reprezentujących wszystkie izby adwokackie, różne pokolenia i doświadczenie w zawodzie. O tym, że jest to zagadnienie ważne i kontrowersyjne, świadczy również bardzo duża liczba uczestników konferencji (ponad 180 adwokatów z całego kraju) oraz duże zainteresowanie mediów. Zakres dopuszczalnej reklamy usług adwokackich (bo nie ulega wątpliwości, że to z tym problemem będziemy się mierzyć) z pewnością będzie jeszcze wielokrotnie powracał. Nie można bowiem dalej ignorować, co zgodnie podkreślali uczestnicy spotkania, aktywności samorządu radców prawnych w zakresie promowania w społeczeństwie tej korporacji zawodowej czy reklamowania się firm doradztwa prawniczego. Bernard Piechota X Konferencja o historii adwokatury, Praga, 8 listopada 2013 r. Międzynarodowa konferencja poświęcona historii adwokatury miała w tym roku swój mały jubileusz. Odbyła się już po raz dziesiąty, tym razem w stolicy Republiki Czeskiej. Od dwóch lat współorganizatorami dorocznego wydarzenia są izby adwokackie Czech i Słowacji. Miejscem obrad stał się modernistyczny Pałac Dunaj położony nieopodal Pałacu Kańki głównej siedziby Czeskiej Izby Adwokackiej. Pomieszczenia Pałacu Dunaj z reguły służą seminariom organizowanym w ramach szkolenia aplikantów oraz doskonalenia 275

7 Sympozja, konferencje PALESTRA zawodowego i są doskonale dostosowane do pracy w kilkudziesięcioosobowych grupach. Uczestnikom omawianej tutaj konferencji oddano do dyspozycji aulę w kształcie elipsy, na której obydwu spłaszczonych końcach ustawione są trzyosobowe stoliki prezydialne, dłuższe zaś boki obudowują amfiteatralnie schodzące rzędy siedzeń z pulpitami. Na ścianach zamontowano cztery duże monitory umieszczone w taki sposób, aby każdy uczestnik zajęć mógł dokładnie przyjrzeć się wyświetlanym prezentacjom. Podczas konferencji miejsca przy jednym ze stolików prezydialnych zajmowali współprzewodniczący jej przedstawiciele władz czeskiej i słowackiej palestry: Wiceprezes Słowackiej Izby Adwokackiej adw. Viktoria Hellenbart, Prezes Czeskiej Izby Adwokackiej adw. Martin Vychopeń oraz Wiceprezes tejże Izby i zarazem Przewodniczący Komisji do Spraw Historii Adwokatury adw. Petr Polednik. Naprzeciw nich stale zasiadał moderujący dyskusję Stanislav Balik, obecnie czynny sędzia Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej, poprzednio zaś praktykujący adwokat i zarazem były Prezes Czeskiej Izby Adwokackiej. Obok niego miejsca kolejno zajmowali poszczególni referenci. Wystąpieniom przysłuchiwało się kilkadziesiąt osób, przy czym kilkakrotnie w ciągu dnia wywiązywała się zaimprowizowana, publiczna wymiana informacji pomiędzy uczestnikami. W gronie referentów znaleźli się zarówno adwokaci, jak i sędzia czeskiego Sądu Konstytucyjnego zarazem moderator dyskusji, a nadto trójka studentów Uniwersytetu Karola, przedstawiających swe dokonania badawcze w zakresie objętym tematem konferencji. Ogólny poziom referatów sami organizatorzy ocenili jako z roku na rok rosnący. Wystąpienia można podzielić na dwie zasadnicze grupy: jedna miała za przedmiot sylwetki poszczególnych adwokatów bądź charakterystykę rodów szczególnie zasłużonych w zawodzie, druga dzieje palestry określonych terenów, względnie regionalnie ujętą historię instytucji ściśle związanych z funkcjonowaniem adwokatury. W obydwu wypadkach mówcy koncentrowali się z reguły na okresie obejmującym wiek XIX i pierwszą połowę XX stulecia, nieraz zresztą przytaczając informacje znane im dzięki tradycji oraz dokumentacji przechowanej we własnych rodzinach. Można było zatem między innymi dowiedzieć się wiele o praktycznym, codziennym funkcjonowaniu kancelarii przed stu i więcej laty, o wysokości i sposobie uzyskiwania honorariów, o pierwszych kobietach w historii adwokatury (nawiasem mówiąc okres, gdy pojawiły się w szeregach czechosłowackiej palestry, to lata dwudzieste XX wieku podobnie jak w Polsce). Nie zabrakło też wiedzy o stopniowym kształtowaniu się prawnego modelu zastępowania klientów przed sądami. Niemało uwagi poświęcono także prezentowaniu działalności adwokatury na szerszym tle dziejów szczególnie trend taki uwidocznił się w wystąpieniach referentów ze Słowacji, a także w przedstawieniu postaci Bedricha Pacaka, adwokata i zarazem polityka z terenu Śląska. Polską adwokaturę reprezentowała na konferencji pisząca te słowa. Osnową referatu stało się omówienie postaci Henryka Krajewskiego zarówno w wymiarze jego działalności patriotycznej, jak i praktyki adwokackiej oraz pracy na rzecz samorządności. Wybór takiego właśnie tematu pozwolił również na przypomnienie słuchaczom najistotniejszych wiadomości o polskim zrywie powstańczym 1863 roku. Jak zawsze w przypadku różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez Kolegów z Czech czy też Słowacji, ogromnie miły był klimat, w jakim odbywała się konferencja. 276

8 1 2/2014 Sympozja, konferencje Swobodna, przyjazna spontaniczności atmosfera sprzyjała inicjowaniu niewymuszonej dyskusji, ramy czasowe zaś, pomimo niestosowania niemal żadnych formalnych ograniczeń, były dotrzymywane bez większego trudu. Ewa Stawicka Przywrócić pamięć. Historyczne pasje Stanisława Milewskiego, Warszawa, 26 listopada 2013 r. 26 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy odbyło się wspomnieniowe sympozjum poświęcone pamięci Stanisława Milewskiego. Jego organizatorami oprócz Gospodarzy spotkania było Wydawnictwo Iskry i Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadząca spotkanie Joanna Jaszek-Bielecka, kierująca w Bibliotece Działem Varsavianów, zaznaczyła w pierwszych słowach, że zmarły 1 października 2013 r. Stanisław Milewski był wieloletnim i wiernym czytelnikiem zbiorów Stołecznej Biblioteki i z czasem stał się serdecznym znajomym jej pracowników. Wstępem do właściwej części sympozjum było wręczenie przez adwokata Czesława Jaworskiego na ręce wzruszonej wdowy po pisarzu, Ireny Milewskiej, pośmiertnego odznaczenia Adwokatura Zasłużonym, przyznanego przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w uznaniu zasług bohatera wieczoru dla tego środowiska. Następnie głos zabrał prezes Wydawnictwa Iskry dr Wiesław Uchański. Były to wspomnienia wieloletniego wydawcy dzieł S. Milewskiego (w sumie 8 pozycji książkowych). Obok ciepłych wspomnień osobistych znalazła się w jego wystąpieniu także refleksja, że Stanisław Milewski był nie tylko varsavianistą, choć to właśnie ta pasja znalazła uznanie chociażby w postaci Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. W tym wystąpieniu pojawiła się nuta żalu wydawcy do rynku księgarskiego, że nie wszystkie publikacje S. Milewskiego osiągnęły duży sukces komercyjny. W szczególności Podróże bliższe i dalsze (wydane przez Iskry w 2006 roku), zdaniem dr Uchańskiego, w pełni zasługiwały na takie potraktowanie przez czytelników, jakie było udziałem bestsellerowych Intymnego życia niegdysiejszej Warszawy (2008), czy tejże Warszawy Szemranego towarzystwa (2009). Później przyszedł czas na przemówienie prof. Michała Porowskiego, kierownika Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Warszawskiego, którego drogi badawcze przecięły się z tymi Stanisława Milewskiego na polu historii więziennictwa. Padły tu słowa o tym, że redaktor Milewski (ten tytuł wszak również w pełni mu przysługuje) zbierał suche kwiaty i sczezłe liście, jakimi są przyczynki do dziejów więziennictwa i polityki karnej tak pozornie nieatrakcyjne, by nie powiedzieć brudne. Podkreślił doniosłość wydania w 1985 roku Sekretów starych więzień, które, kilkanaście razy recenzowane, stały się istotnym punktem odniesienia na polskiej mapie literatury penitencjarnej. Stanisław Milewski potrafił wpisać tę problematykę w szerszy, społeczny i obyczajowy kontekst, znacznie wykraczający poza formułę pitawalu. Dzięki temu jego 277

9 Sympozja, konferencje PALESTRA nazwisko stało się znane penitencjarystom, na długo zanim zyskał sławę jako pisarz. Zdzierał mianowicie, jak to ujął profesor Porowski, anegdotami opatrunki kłamstwa. Pisał chociażby o tym, że któregoś z uwięzionych pobito, innego pozbawiono jedzenia. Wytwór kulturowy, jakim jest instytucja więzienia, i dziś jest przedmiotem manipulacji, i tylko gdzieś w tle wybrzmiewają pytania abolicjonistów: czy musimy to tolerować? czy rozwinięte społeczeństwa naprawdę nie mogą obyć się bez więzienia? S. Milewski był też tym, który bohaterami literatury penitencjarnej uczynił nie wielkich więźniów politycznych, którzy cierpieli za Ojczyznę, lecz zwykłych ludzi, przysłowiowych Antków i Mańki. To właśnie losy tych postaci, nierzadko uliczników czy pospolitych złodziejaszków, uruchamiały emocje czytelnika, tworząc klimat zrozumienia, a nierzadko wręcz swoistej sympatii. A polityki penitencjarnej nie można uprawiać beznamiętnie. Zdaniem M. Porowskiego wielką zasługą zmarłego autora było także zilustrowanie zaangażowania wielkich postaci polskiej kultury w losy pozbawionych wolności. I tak dzięki niemu czytelnicy mogli poznać Marię Konopnicką odwiedzającą uwięzionych przestępców (i to tych kryminalnych!) czy Bolesława Prusa w roli działacza Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych. Rolą badacza historii jest budowanie przyszłości, nie tylko bezrefleksyjna dokumentacja. Taką też rolę odegrał dla penitencjarystyki Stanisław Milewski. Bliski współpracownik w ostatnich latach życia Stanisława Milewskiego i kontynuator jego niektórych przedsięwzięć dr hab. Adam Redzik przybliżył słuchaczom jego zainteresowania czasopiśmiennictwem prawniczym (panowie wspólnie wydali w 2011 roku poświęconą tej problematyce publikację Themis i Pheme). Podkreślił, że S. Milewski nie ograniczał się do analizy zawartości czasopism, lecz interesował się także ich autorami, tudzież składem osobowym poszczególnych redakcji i jego znaczeniem dla polityki danego periodyku. Był autorem, który odważył się wkroczyć na ten niezbadany ląd i stworzyć pionierską syntezę czasopiśmiennictwa prawniczego. To między innymi dzięki zainteresowaniom Stanisława Milewskiego dziejami palestry czytelnicy mogli poznać postać Heleny Wiewiórskiej pierwszej kobiety wykonującej zawód adwokata w Polsce. Na dowód podejmowania przez zmarłego pisarza nowatorskich i niebanalnych tematów przywołana została ponadto zgłębiana przezeń historia ruchu drogowego na ziemiach polskich. Jerzy S. Majewski, odwołując się w pierwszych słowach do okazji, która zgromadziła zebranych, zaprosił słuchaczy na wirtualną wycieczkę po dawnej Warszawie. Posłużył się w tym celu prezentacją wybranych na tę okazję zdjęć zgromadzonych w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Varsavianista z Gazety Stołecznej dał w ten sposób obecnym na spotkaniu odczuć trochę z niepowtarzalnej atmosfery dziewiętnasto- i wczesnodwudziestowiecznej Warszawy, która tak silnie pobudzała wyobraźnię Stanisława Milewskiego i której poświęcił znaczącą część swojej twórczości. Ostatnim akcentem oficjalnej części wieczoru było osobiste wspomnienie wieloletniego przyjaciela Zmarłego, dr. Józefa Gurgula. W ten sposób powrócił on niejako do formuły z początku spotkania, w której grono przyjaciół wspomina tego spośród nich, który niedawno odszedł. Maciej Tygielski 278

Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Staroszczyk i Siałkowska - kolejny sukces

Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Staroszczyk i Siałkowska - kolejny sukces Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Staroszczyk i Siałkowska - kolejny sukces Zob.: Wyrok w sprawie Staroszczyk przeciwko Polsce, Wyrok w sprawie Siałkowska przeciwko Polsce Dnia 22 marca 2007 r. Europejski

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 16 grudnia 2011 r.

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 16 grudnia 2011 r. STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 16 grudnia 2011 r. w przedmiocie wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Do Krajowej Rady Sądownictwa zwrócił się Pełnomocnik Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Joanna Agacka - Indecka W 1996 r. wpisana na listę adwokatów W 2001 r. wybrana na członka ORA w Łodzi i została

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji Jerzy Marcin Majewski ul. 27 Grudnia 9 61-737 Poznań tel.: 605 887048 email: adwokatmajewski@me.com Poznań, dnia 16 września 2013 r. Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW WZÓR

Bardziej szczegółowo

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski zaprasza na IX. doroczną konferencję Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM W dniu 2 czerwca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowa pt. Radca prawny jako

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid W dniu 9 czerwca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 581 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

5) w art. 40 skreśla się pkt 4.

5) w art. 40 skreśla się pkt 4. W art. 2 projektu ustawy dodaje się następujące punkty:, zmieniając jednocześnie dalszą numerację: 1) Użyte w ustawie, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy okręgowa izba adwokacka zastępuje się użytymi

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury. listopad Adwokat Halina Car. Adwokat Wojciech Dereziński

Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury. listopad Adwokat Halina Car. Adwokat Wojciech Dereziński Delegaci Izby Adwokackiej w Gdańsku na Krajowy Zjazd Adwokatury Adwokat Halina Car listopad 2007 W 1982 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Gdańsku. Od 2001 r. członek Sądu Dyscyplinarnego, a od 2002 r.

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Matyjek przeciwko Polsce - komunikat prasowy

Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Matyjek przeciwko Polsce - komunikat prasowy Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Matyjek przeciwko Polsce - komunikat prasowy Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił dzisiaj wyrok w sprawie Matyjek przeciwko Polsce (skarga nr 38184/03). Trybunał

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA CZĘŚĆ I: Warszawa, 27 maja 2015 r. ORGANIZATOR: WSPÓŁPRACA: SAMORZĄD DOKTORANTÓW INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH PATRONAT HONOROWY: PARTNERZY: Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej w Lublinie na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Andrzej Banaszkiewicz W 1964 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Lublinie. W latach 1986 1989 zastępca rzecznika

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. W służbie ludziom służby specjalne w Polsce demokratycznej a prawa człowieka i obywatela

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. W służbie ludziom służby specjalne w Polsce demokratycznej a prawa człowieka i obywatela RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ W służbie ludziom służby specjalne w Polsce demokratycznej a prawa człowieka i obywatela TERMIN 12.04.2011 MIEJSCE Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r.

Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. O doskonaleniu zawodowym adwokatów Na podstawie art. 3 pkt 4 i 58 pkt 12 lit. h Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze

Bardziej szczegółowo

Jaka recepta na kryzys stanowienia prawa?

Jaka recepta na kryzys stanowienia prawa? Jaka recepta na kryzys stanowienia prawa? Rzeczownik kryzys jest od wielu miesięcy odmieniany przez polityków i dziennikarzy przez wszystkie przypadki i używany w wielu kontekstach. W Europie mamy do czynienia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. O doskonaleniu zawodowym adwokatów

OBWIESZCZENIE. O doskonaleniu zawodowym adwokatów OBWIESZCZENIE Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu O doskonaleniu zawodowym adwokatów Na podstawie uchwały nr 109/2013 Naczelnej Rady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzyresortowa i koordynacja Pełnomocnika MSZ

Współpraca międzyresortowa i koordynacja Pełnomocnika MSZ Współpraca międzyresortowa i koordynacja Pełnomocnika MSZ Artykuł 46 Konwencji Moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków 1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania ostatecznego wyroku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

w dniach 17-20 lipca 2012 roku

w dniach 17-20 lipca 2012 roku 1. Informacje i komunikaty. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 17-20 lipca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) Projekt z dnia 9 lipca 2012 r. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej Magdalena Borowska Streszczenie rozprawy doktorskiej Wpływ standardów strasburskich na proces stanowienia i stosowania prawa w Polsce pisanej pod kierunkiem dra hab. Dariusza Dudka, prof. KUL Tematyka

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA. 24 kwietnia, Warszawa 2010 r.

Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA. 24 kwietnia, Warszawa 2010 r. Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA 24 kwietnia, Warszawa 2010 r. 1 Spis treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 PRELEGENCI str. 7 STRUKTURA MERYTORYCZNA

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej

Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej W dniu 19 listopada 2015 r przedstawiciele kadry i studentów Wydziału Administracji wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport z działań w sprawie dot. uprawnień radców prawnych jako obrońców w sprawach karnych.

Raport z działań w sprawie dot. uprawnień radców prawnych jako obrońców w sprawach karnych. Raport z działań w sprawie dot. uprawnień radców prawnych jako obrońców w sprawach karnych. Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. I. Informacja wstępna W dniu 24.07.2013 r. sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. Zmian

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Konstytucja wk 10 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Został ustanowiony nowelą konstytucyjną 26 marca 1982r Ustawa o TK została uchwalona 29 kwietnia 1985r TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY jest organem władzy sądowniczej, choć

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

ZAWIADOMIENIE o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2017 roku Stowarzyszenie KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ul. Śniadeckich 21/7, 00-654 Warszawa Prokuratura Okręgowa w Warszawie ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa ZAWIADOMIENIE o podejrzeniu

Bardziej szczegółowo

Konferencja odbędzie się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, przy ul. Wrocławskiej 193-195.

Konferencja odbędzie się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, przy ul. Wrocławskiej 193-195. Komunikat Prasowy 11-01-2011 19 stycznia 2011 roku pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, odbędzie się w Kaliszu Konferencja pt.: Polskie więziennictwo a międzynarodowe standardy wykonania kary pozbawienia

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ZARZĄDZENIE NR 6 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 45 POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski przewodniczący Wiesław Johann Ewa Łętowska Jadwiga Skórzewska-Łosiak Marian Zdyb sprawozdawca,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 stycznia 2015 roku NRA Trybunał Konstytucyjny w Warszawie. dot. Sygn. akt: SK 25/14

Warszawa, 12 stycznia 2015 roku NRA Trybunał Konstytucyjny w Warszawie. dot. Sygn. akt: SK 25/14 Warszawa, 12 stycznia 2015 roku NRA.52-2.2.2014 Trybunał Konstytucyjny w Warszawie dot. Sygn. akt: SK 25/14 W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie 29 ust. 2 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego,

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

34.5% 69% COUNT PERCENT

34.5% 69% COUNT PERCENT STRATEGIA ORA Poznan Survey Results 01 Proszę podać swój status zawodowy (Mandatory) 8,622 0 0% 0% 34.5% 69% COUNT PERCENT adwokat 5,875 68% aplikant adwokacki 2,747 32% 02 Proszę podać przynależność do

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA ADWOKATÓW. MARKETING USŁUG PRAWNICZYCH nowe czasy, nowe wyzwania. Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r.

OFERTA SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA ADWOKATÓW. MARKETING USŁUG PRAWNICZYCH nowe czasy, nowe wyzwania. Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. OFERTA SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA ADWOKATÓW MARKETING USŁUG PRAWNICZYCH nowe czasy, nowe wyzwania. Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Ryszard Sowiński Tomasz Sęk Naveo Sowiński

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne...

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne... Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zasady ustrojowe sądownictwa... 1 1. Rozumienie konstytucyjnych zasad prawnych... 1 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego...

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Zakład Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Prof. dr hab. Andrzej Wróbel Kierownik Zakładu Prawa Europejskiego INP PAN Dr Borys Budka

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Adwokat Marian Anczyk W 1953 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Krakowie. W tym samym roku powołany w skład tej Rady; rzecznik dyscyplinarny (1955), członek (1970-1992),

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Sprawozdanie z konferencji 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Organizatorzy: Katedra Ekonomii Politechniki Łódzkiej Kierownik: prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa

Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz Warszawa, 2-2 - J_ - 20 I.7202.6.2M4.AWO Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa i PUBsCt-it'

Bardziej szczegółowo

Prasa o dyskusji na temat obserwacji psychiatrycznych

Prasa o dyskusji na temat obserwacji psychiatrycznych Prasa o dyskusji na temat obserwacji psychiatrycznych 30 lipca odbyła się w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka debata na temat potrzeby zmiany przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Warszawa, 2-3 grudnia 2016 r. Sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza (Fundacja Batorego), ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa ORGANIZATOR: PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ:

Bardziej szczegółowo

Techniki informacji i komunikacji

Techniki informacji i komunikacji Techniki informacji i komunikacji Rok akademicki 2016/2017 - Zajęcia nr 5 bazy orzecznictwa, IBT MSZ POWTÓRKA mgr Maria Siemaszkiewicz maria.siemaszkiewicz@uwr.edu.pl CBKE, WPAiE UWr Bazy orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie

Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie [WARSZAWA] Delegaci Izby Adwokackiej w Warszawie Adwokat dr Zbigniew Banaszczyk W 1986 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie. Członek tej Rady (2001-2004, 2007-2010), zastępca członka (2004-2007),

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY

EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów Przemyśl Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2016 r.

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2016 r. UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

K A N C E L A R I A D W O K A

K A N C E L A R I A D W O K A K A N C E L A R I A D W O K A C K AG R Z E G O R Z K I E L I S Z C Z Y Oferta usług doradztwa prawnego świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Grzegorza Kieliszczyka Warszawa 2014 1 PREZENTACJA KANCELARII

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r.

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-64-04 Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z korporacjami prawniczymi

Współpraca organizacji pozarządowych z korporacjami prawniczymi Współpraca organizacji pozarządowych z korporacjami prawniczymi Projekt zrealizowała: Czas trwania projektu: 1.10.2005 30.06.2006 r. Cele projektu: lepsze wzajemne poznanie się organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO INFORMACJI, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO ORAZ POMOCY PRAWNEJ - PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

DOSTĘP DO INFORMACJI, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO ORAZ POMOCY PRAWNEJ - PROPONOWANE ROZWIĄZANIA FUNDACJA UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH (FUPP) HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA (HFPC) POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PRAWNEJ (PSEP) ZWIĄZEK BIUR PORAD OBYWATELSKICH (ZBPO) Warszawa, 6 października

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A T R Ó J P O D Z I A Ł U W Ł A D Z??? . ( )Z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wykonawcza

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Eugeniusz Ochendowski, 978-83-72856-89-0, TNOIK 2013 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 15 DZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Administracja publiczna i prawo administracyjne...

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Realizacja statusu uchodźcy politycznego i azylanta w Polsce

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Realizacja statusu uchodźcy politycznego i azylanta w Polsce RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ Realizacja statusu uchodźcy politycznego i azylanta w Polsce TERMIN 15 grudnia 2011r., godzina 18 45-21 00 MIEJSCE Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy)

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy) SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONFERENCJI PT. Poszukiwanie skutecznych i innowacyjnych metod aktywizacji bezrobotnych kobiet powyżej 50r. życia Trzebnica, 28-29.02.2012 r. Hotel Nowy Dwór, Nowy Dwór 2 Data

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku 1. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń KRS : a) Nr 3/2014

Bardziej szczegółowo

- I rok aplikacji radcowskiej

- I rok aplikacji radcowskiej Pytania z podstaw funkcjonowania samorządu radców prawnych na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę omówić istotne cechy samorządu zawodu zaufania publicznego. 2. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 4,

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 4, Tomasz Rembalski Sprawozdanie z III Seminarium Genealogicznego "Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich", Gdynia, 8 października 2011 r. Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

Bardziej szczegółowo

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa.

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa. SEMINARIUM UZGODNIENIOWE 13-14 kwietnia 2011 r. Warszawa Hotel Kyriad Prestige ul. Towarowa 2 PARTNER MERYTORYCZNY PATONAT MEDIIALNY Najlepsze praktyki wdrażania nowych wymogów regulacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY

Bardziej szczegółowo

"Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji

Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego - sprawozdanie z konferencji Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Beata Malentowicz "Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji W dzisiejszym świecie, w którym nowoczesne technologie umożliwiają

Bardziej szczegółowo

PRAWO HUMANITARNE WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

PRAWO HUMANITARNE WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU 2 czerwca 2017 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Audytorium C (wejście II i III piętro) 8:30 9:00 Rejestracja uczestników 9:00 9:30 Uroczyste Otwarcie Konferencji dr hab. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Fundację Promocji Prawa Europejskiego

Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Fundację Promocji Prawa Europejskiego Recenzent: prof. dr hab. Jan Barcz Redakcja: Leszek Kwiatek Korekta: Grażyna Polkowska-Nowak Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III KRS 16/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 maja 2016 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wartość zdrowia, czyli o konsekwencjach wprowadzenia ustawy refundacyjnej

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wartość zdrowia, czyli o konsekwencjach wprowadzenia ustawy refundacyjnej RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ Wartość zdrowia, czyli o konsekwencjach wprowadzenia ustawy refundacyjnej TERMIN 14.04.2011 MIEJSCE Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego sala 1.2, Collegium

Bardziej szczegółowo

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 24 stycznia 2013 r. minęło 40 lat od zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych

Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych pod redakcją Andrzeja Batora Mariusza Jabłońskiego Marka Maciejewskiego Krzysztofa Wójtowicza Wrocław 2013 WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE OCHRONY WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r.

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-46-11 Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.)

13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.) 13. Sąd Najwyższy Ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) Sąd Najwyższy: jest organem władzy sądowniczej powołanym do: 1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2008 R. IV KK 74/08

ZARZĄDZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2008 R. IV KK 74/08 ZARZĄDZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2008 R. IV KK 74/08 Międzynarodowy organ ochrony prawnej, jakim jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, jest elementem kompletnego systemu ochrony prawnej Rady Europy, który

Bardziej szczegółowo

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa)

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) 1) Kiedy odbyły się obrady Okrągłego Stołu? 2) Na czym polegały najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział III

Spis treści. Wstęp Rozdział III Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I Wiadomości ogólne o konstytucji jako najważniejszym w państwie akcie prawnym... 13 1. Pojęcie, geneza i funkcje konstytucji... 13 2. Konstytucja ustawą zasadniczą państwa...

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jerzego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA.

KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA. KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA. Call for Papers Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny (UE) w Katowicach oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS), przy współpracy Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II DOSKONALENIE ZAWODOWE

ROZDZIAŁ II DOSKONALENIE ZAWODOWE UCHWAŁA NR 39/2006 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 marca 2006 r. Na podstawie art. art. 3 pkt. 4 i 58 pkt 12 lit. h Ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o Adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2002

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Wnioskodawca:

Warszawa. Wnioskodawca: Warszawa, 12 sierpnia 2016 r. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Al. J. Ch. Szucha 12a 00-918 Warszawa Wnioskodawca: Grupa posłów na Sejm RP VIII kadencji według załączonej listy, Przedstawiciel grupy posłów: poseł

Bardziej szczegółowo