W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską."

Transkrypt

1 Prjekty ustay Zasady trenia rynku Odbył si ę &ptkaniie pr edsta icieli iąkó a dych (OPZZ NZZ li dairnść") predstaicielami ministerst : Pracy i Plitytki cjalnej F insó Edukacji Nairdel ra Głóneg Ur::ędu tat ystycneg Zakładu Ubep ieceń płecnych m inistr a ds spółprac y e i ą kami adymi spraie dpłat d płac i ś!adceń splecmy ch ią7jku e rstem cen żynś ci kairtale 99 r trakcie sptka ni a ustal : Płace i asillkl (d0dat ki) rdtinne staną i ękse k:tę pkr y aj ącą rst ks mó utrymania t ytuu rstu cen ży n ści blicn ą na pimie kapitałeg Ministers tie Finsó tr aj ą prace d prygtaniem d?:al żen pakietu usta dtycących móiąc góln ie asad trenia r y nku k a pitał> eg Plsce stępn e ałż en i a dóch prjektó usta dtycących prekst ałcenia predl>irst spół k i lub icej móiąc kmercjalia cji t ych pr edbirst ra ałżeń pr jektu ustay reguluasady udiału ałóg a rądani u predsi ębirstamj stały resła n e d knsultacji Jak pinfrmała Dan uta Pajeska : Departam entu Praneg Minitersi a Fin ansó d resrtu płyaj ą licne pinie które ll<>atan!ł stępnie ykrystane pry pracyaniu prjekt ó tych dóch aktó prany ch Prace d ich tekstem ptraj!ł k j ą cej preciętneg sp życi a miesiąca Kta ta stanie ustal statec:i;nie listpadi terminie indeksacji płac Od s ierpnia y pła cn a będie alicka yskści ynika jącej p r gny rstu cen żyn ści Zrlan iem iąkó a d0ych kta dtychcas ypłacanych ddatkó p in s tać cmie ię<ks pryjmniej 7 t ys ł n a sbę i ypłac mżliie jkrótsy m terminie Rąd b ędi e dknyać systematycnych krekt prgny będącej pdstaą blicania a lic n ł pra_cm q reyde ł pryjął E Preyclenł OJCECH JARUZELK pryjął 9 bm lcepremler6 RENEUZA EKUŁĘ KAZMERZA OLEAKA Pinfrmali ni preydenta pracach rądu prede systkim prebiegu draź;ania mechanimó rynkych d go pdarki tynściej Rąd pdj ął dia łani a m ają ce n a celu ięksen ie daży m ięsa ę dlin i innych a rty kułó żynśc i ych niektóry ch rej ch pry nsą już ne au aż aln e efe k ty dużym s tpniu ależy t d inic jatyy i aktyn ś ci sy_st kich gni skupu brtu pretrst a i h andlu żynścią l ud i t am prac ują cych Kmite t Eknm icny Rady Min istró p djął decyje iękseni u ddatkó d yn agrdeń i asił kó rdinnvch iąanych e rstem cen Emerytury i renty b 0 dą d reśnia pd 00 prc iękse R ad pracuje d pr adeniem życie urediqć apiedianych pre creesa Rady Ministró Ce laa Kisca k a OpraC\yany jest t rybi e pil"lvm urgram draźny Zclnie 7 rrngramem gspdarcym lata 99!ll92 prygt ya jest k ncepcja fundusu maiatku rdeg i cre kstał ei łasnściych " gspdarce rrają pra ce d priektem usta ;;v ministre skaru Preden t dceniaiac d lychcase sil ki pflkresl ił ;eancełrlie Jaruelski iż ir ud sy tuacja s plecn ugs pdarc:a ymaga pryspiesen ia rpcętych p rac >ra ich pytyne j d cualnś ci dla p lskich r din skaał r óni eż k nie cnść astren ia d piedial nś ci i rygró bec \Vsel kie;: rdaju bi urkra tycz!ly;)h i m nplistycnych ahama n i póżniei Uł a kniecne systematy cne per atyne i retelne infrmanie pinii p ublicne j sta n ie urynkieni a ra prgn ach jeg n:ju Zaiediał iż bądie śledił rój sytuacji yiągając niej stsjne l\niskl Łętską 9 bm p reydent jciech J aru elski pryj ął r:rec:mika pra byali!lskich prf EQ Łętską P redmitem s ptkania były spra prestregania p raa d\ ałtilnści klegi ó d spr a ykrceń reh abili tacji reagania administracji rusenia pra byateli ra pry padkó ątli ych pry p łyaniu rlnikó dj Juży jskej R ecni k pra bvatc lskich predstai ł te ccickiania akresie rscen pstały c h vniku jny i kresu bep:jśredni p niei stę p ujaccg Pdkreśln knlecuść precidiałania blurkraiyc:mej argancji i stsaniu praa spsób bedusny iele miejsca rmie pśicn:i ptrebie u;cniania praie i praktyce psta sryjających kstaltaniu łec!sta byatelsi{eg (PA Pl v locy liletnia Pala Mercuri Neaplu łchy 99 nie łs?j fi C repreenta6 knkur ir Mfss L nd y nie l ik i Jędie iata ipiękdbyły ię CAF AP y l)r v śiadcenia Kmunikat Preydium KK NZZ lidarnść"! bm Biur Prase l\zz lida r n ś ć" Gdańsku prekaał P \ p dkumenty psiedenia Prc yclium Krajej Kmisji ykcej jakie dbył s ię ppre dnie dnia głsnym kmun kacie cytam m in : dniu schp nla br dbył s:ę tarclające bec rju syluacj Gda\sk u psiedenie P reydium cenei statnich dnilch pstu Krajej Km ;sji ykcej lujac iękseni e ddatku d płac i asłkó rdinnych ra minimal:n ZZ lria rn 0ś ć" nei emerytury; pstulan kresą eryfi pier;ym punkcie bacl rp atrn sprandanie grupy ne kację rekmpensat dla pracnigcjacvjnei d< ddatkó d plac kó emerytó i rencistó stsi ś iadce ń spłeen;ch yp ł aca nie d recyiteg rstu cen n ych \\ aku e rstem cen pc?y i<jc <Jd kica sierpnia br: majac nn u ade budżetv r:!: vn:i4i PrCYclum K K presłaf d :\Jp; P infrmacię kló d:nne grup slabs:v<h eknmic rej: n ie ean!zad d pdjęc:a LnJ rpnjane kty i trvb:e pilnym slsnch decy jl prdukty cesf;:\\ d v a l ; vra c Yi a nievs ab\ pdstae ach urędo\c h bvt: stale dstępe rvnku Preyd ium KK cenił bec ną v tuację slecnplityc\ m r ślny ń 4 n cy lrku śrdę pmyś l nie \\"\startała śrdka ltó k smicnych Kuru Gjanie Franruskiej rakieta \ riane! ynsąc preslrei k micną ach d ni0n icmieckieg sa teli tę teleiji betpredniej TV:\ f i achchieur pejskieg satelitp bseracji as trnmi cnych H ip parcs By! t klejny udan v start francuskiei rakiety r diny Ariane i góle 29 udany d pcąt k u real iac ji prgr amu A r iane 979 r k u (n a 33 starty) (DALZY CĄG NA TR 3) Plskie Linie Ltnice LOT tu pa granicami kraju lecany pre f irm:: centrale handle instytucje ilp Cyli jak t ficjalnie kreśla pre pd mify gspdarce Decyja ta pd jęta stała mcy arądeni a nr 33 ministra finsó m a ja br J Tżsamść Psiedenie KfRM 9 bm bradał Kmitet k nmicny Rady Ministró Pryję t m in prjekt uupełniających diałali słnvcii iąku :te rstem cen także tych artykułó spżycych które bia yały ceny umne iel:"fi pred urynkieniem gspdłlrki żynś ciej Ddatki d plac i uiłkó rcrdinny ch rsną 7 t ys ł uupełn iając ypłac ne już alicki e reśniu stąpi pryspies alryacja emerytur i ren t P<Jd 00 prc mc ą biąu3ą cą d lipca alryacji tej m ieścić s ię będą cer;:e alicki ynsące 30 tys ł ra ypłaca ne becnie pdójne ddatki sł ne Nastąpi dpiedni rst jniżsych emerytur i rent d p lad 55 t ys ł 9 bm ebrał Kl ub Pselski P ZPR któreg brady aplan a ne są r ó n ież cartek Dkn serkie j ymiany pg lądó iele s pra iąanych pyc j ą klubu ra f unkcjniem psłó partyjnych l\ in pdnsn kestie realneg spó łucest nicenia klubu kstałtaniu d ecyji mających dstile ce nie dla pasta ymia p<jgladó tcyła tle statnich ydarei plitycnych interesó kra ju i spłeceństa adań jakie stają becnie arlamencie n rekstałcei samej part ii Ps Dbrch Kędiersk a p iediala spradacy parlamen tarnemu P AP : Na eb raniu pdk reśl n scególn e skm plikanie sytuacji p lity cnej c ł6 nle ynika b ud ąc eg niepk ój spłec t n y stan u gspdarki i rynku iąan iu d p nediałkeg śiadcenia Lecha ałęsy padł stierdeuie m ia!lie s tra tegii p ycji i ki becnym dążeni u d prejęcia ła d y sbk ieg a nie np drde stęnvc h ybró parlamentarnych Elem entem taktycnym jest p n;y tym p r óba r bicia kalicji Z ró n też u agę że śiadcenie t sti sp r ecnśc i asadami demkracji (DALZY KROL KOBET l?rzed t\dem Obama Essma Julit giai dr estrady >00 Kameruni e many hardiej id artystycn ym prydmkimn l\tang Faya tał n an) pre 5 sp ś ród s ych 45 n dm aitaja cyd s j:; samchdu lub rdu Pi <rnkar który lcę alni ślubil łi> żn i i e t ar en 5 dalsymi nieiasta mi ś ia dl y ł ądie ie nie amiera NEPRZYJEMNY POROT Austriak Brun Cusen psta uciec i ęienia islu ury t ym niey kł ą n ił g ując mdd ą Pd cas spaceru p i ę ie ny m pdóru uicpstreżem schał pd ciężarókę uchy cił "Pdia krótce samchód pliśeil akład karny Jada trała dług i Brun a c ął już trić sil CĄG NA TR!) prysłym radie Lecha ałęs ydaje lli $C ŻP tan5k; Chć k<>st:f? prv3lf::zo rądu klubu pinn być jasne: jestesmy maian infrnryrej cęśd g;iti jeśli będie taka ptreba brad pśicej sra m bied sfrniania rądu dpiedialnści n ardej ia asadie (DALZY CĄG NA TR 2 kalicji Z L i D i nie udielamy pparcia rądi gen Kiscaka sierdił 9 bm psieden :u O byatelskieg K l ubu Parlameutarneg jeg pre dni sr dk u >eu u l rójmrnsl u pr yb y ł c ynn ych pl aż: ką p a ć s ię mcący ps Brnisła Geremek ż Gda ńsk ujelitki e i ł\n e nie Dtychcas kr ystan tylk ejscie d rądu frmaneg p la ż y i;i a tgach Na dję c iu: pla ży Jelitkie p re P ZPR uasa d m a ł te sła byłby róncne akcepta cją penej asady płya n ia rądu i spsbu spraan ia ła dy i całby że pa partią nie ma żadnej lnnej siły plitycdiś mamy c:iar! ek 0 i< nei która jest stan ie pcdjąć si ę mia łńce t?sł t:d >lnienia gabinetu 5 ajdie :rai e 20 frmanie rąd u samdielnie pre strnę slidarnścipy cyjną nie chdi grę ddał mieniny bchdą B Ger emek b iem OKP st aprevdium NK ZL psiede prysp iesenia m ian atruk ture ni ejmie mntejsć i\tusiał n iu 9 bm apcł sytuacją premysł u rec rlnict a i gs by n uyskać ppatcie ykracaspłecngspdarcą kraju ra p da rki żynści!j jak ni e jące pa las:e seregi a t Br ys rarvniec Bgdan nrebiei:iem drażania prcesu uca rumanie kategriami Filme (DALZY CĄG N A TR 3) r:vnkien ia gspdarki żvnśc:i kali cji ei Nie mż stierdn clnia diel sl:iryć rvnku p Dyżurny syrptyk dieci l eciach funkcjnia systemu kardielceg Odpiedialne a u rynkienie dniu disiejsym preiduje instytucje i rg aiaeje t><>inny dla Łdi stę:t iąlą pgdc;: iedk pdejmać sybcie j t0$0ta cbmurenie małe i umiarkne decyje diałania vane Temp mak dieu k Preydium NK n r at kle jny l< t iah n& gół słab y a aakcentał pilni\ kniecnść Jhdni Już p<> ra 27 yrusyła arsap0 ra d ieiąty Biere nle i Ciś nienie gd 9 ynsił ska p iesa pie};:::ymka Jasn ą Gó udiał pd tys sób kraju 397 hpa (7 42ł m) a temp rę Ucestni t:y nie j pd 20 a także pątnicy rancji łch n 6 st tys pątn ikó głó n ie mldleż CR i ęgier P ra piersy D pielgrymki dłącają p śród pielgrymó ależli ierpll LOT stierdaj jedn drde klejne grupy pątnice ni Pdla Ukrainie a także Zgdni e tradycją rganiatrem egtycni gście Ugandy i Tg ceśnie że płaty alutach y94 Ur Małcużyński Także innych rejnó kraju mienialnych nie dtycą pre? pielgrymki jest arsaski Knpiauis ta (n 977 r) Ojcó Pa ulinó Nad pre pdażaia d Cęst chy licne u frachtu brębi e stępuj]\ ent 959 Zm Z Balicki dia biegiem imprey cua jc iec ielgr:rmki a by sptkać 5 cych państ: Al banii Bułgarii cepan Kś nik prer klas sierpnia błniach kół klast!ac PP Cechsłacji Kreausldej Repu tru caulió arsaie ru Jasnei Góre i iać udiał Pielgrymkę r pci:ę l a msa l radycyjnym kści!nym śięcie bliki Lud Demkratycnej Ku casie której kaanie ygłsił ry niebięcia ajśiętsej :\arii by Mnglii NRD R umunii mas Plski kardył Jóef Glemp Panny klóre tym rku p n N ie milc jeśli t nie jest p ęgier ietmu Ziąku Ra Pątnicy dtrą Jasn ą Gó r ę piersy d dlugieg casu jest trebne ale gdy milcys te dniem usta lnym d pr adieck ieg ( PAP) Cęstch ie 4 bm" jak jdłui j Z K r aka tmiast piesa p iel cv grymka Jasn ą Gór ę yrusył a ZL gqspdarce żynściej i frmaniu rądu Pie grymki spd pdia i erdykt spraie cek ian y jest pd kniec mies i ą c a l\lng Faya yany jest Kamerunie gdie dl jest pligamia królem kbiet" NA TR!) Obrady Klubu Pselskieg PZPR jięksej n a et CĄG (DALZY sną Gó rają ę s y ja śn i ł że pieni ą de mikrbu c klubu śiadceniu kńcu cięż:uóka atry mała si ę Zbieg ygramlił Pany e "tycne OKP b y ać samchdu l)oniea ż żn i tak nie mieściłby si ę 5 d limuyn y sci;da O k i kryguj ąc j ą pryipadku rtmijania pr gn cenych recyist ś c ią Klej ce stanie dk udiałem ią k u;adych dekadie sierpnia Fracht LOTu a dlary in[rmują że d reśnia br będą pbierać alutach ymienialnych płaty a preó frach preua diediń cu inneg ięimia tym samym mieście słupiał ra żenia : la ł TROKA" O BLZNEGO Kady j cyk iałżył firmę An esfield nieykłej treźeg pryja ie: Pmc ricla dstaie d dmu" Ri n d <lmó pdchmieln ych mieskańcó ich łasny mi samchdami Opłata nie jest ygóra: 2 dlar y 7a upenienie bepieceństa i 5 a dó Kmpletnie pijanyi:h sób esfield nie bsługuje Uaża ie tacy u inni sami atrscyć siebie qpr ) amku umj>erk półncny ch ccchach u rąd n mueum fajek Zgrmadn ich aż u aatuk Pkaa :idj ęclu pchdi połvt XX ieku Dla fajkanr traclif r aryta : chnjj su

2 OPZZ: ZOBER NKT Rekmpensaty J:lCEJ PRZED MECZEM Z ZRR Już esta 6 isk kadricó mta śiadcyć tym te pltkarska preentacja Plski ma nei trenera Na jbliżsy 23 sierpnia Lubinie tareyski mec e Ziąkiem Radieckim Andrej trejlau jeg spółpra cnicy Lesek Cmikieic i Jan Tmaseski dali aans kllku upełnie nylll a cnej cę ści takte nie d kńca presł<> adnikm apradnym ści 6j ybór A trejlau uasadnił stępując: jesteśmy lennialecnych udnikó kami se:hstrnnych ptrafiących a6j dymicny styl gry rucać ryalm Duil\ a p0śięcamy budaniu linii brny b atani pdsta każdej espłu p<>iedial A pil:karsklet" trejlau Ptierdeniem słó trenera mte być np fakt że etatych brńcó n<>redniej kadry tylk Darius dcyk lał unie 6sba kadra: Bramkare: Jarsb Bak (Zai Jóef andik lębl Lubin) (Górnik Zabre) Obrńcy: Rbert arycha (Górnik Z) Piłr cyński (Olimpia Pń) Krystf Budka Zbignie Kacmarek i Darius dcyk (syscy Legia arsaa) Pitr Cechski (tal Mielec) Rgryający i pastnicy: Jan Urban (Górnik Z) aldemar Pru aik ($lk rcła) Jacek Ziber (ŁK) Marek Gdleski (Zagłębie Lubin) Janus Narcki i Mir sła Kubistal (GK Katice) Rman Ksecki (Legia) Krystf arycha (Ruch) Na rupaniu gdnie ce Januseski mistrem Eurpy lebaden regran mistrsta Eurpy rlnlkó e sechstrnnym knkursie knia iercheg Obsada adó była bard sil fudlał mgli brał ł kni) Na starcie nie stanąć tylk limpijcycy tym dbrym tarystie adnik bard dbre spisał LKJ BgusłaŁce Zblie Janunekl Na kniu Kadryl" yalcył n miejsce l dbył lty medal Jeg klega kluby Bgdan ajął carek kniu Baalt" tych adach miejsce FNALC M KOLARTE Na tre Heleile regran atrefl\ elimiację klarkim yśi&u dystansym d fiłó XV padaikiady :Ml<iież:y ( tym miesicu Radmini) Duży tairlu dnieśli klare sukces (kiemleice) których a 9 aa;nsał ( 3) d fiłu t jlepsi który dsli d fiału: Jacek Kubiak (łókniar Kalks) 2 pkt 2 Mareik Dużni>k H 3 Paieł Dutkik 0 4 Gabriel Okraska 0 5 łamiir Góraj 0 6 Paeł Bielecki 7 7 ial demar lski 7 Paeł Mes?Jka 6 (syscy tart kiernieice) 5 9 Maciej tykiel 5 0 Pitr Otcki 5 Gregr Kidń (syscy płem Łódź) 4 2 łami r asileki 3 Jarsła Bele (baj (s) tart kiemieice) 3 MP TENE dień 63 tenisych miałirst Pliki seniró rgryanych ikch im Jadigi Ję Katicach nie drejeskiej pryniósł żadnych niespdieanych rstrygnięć yżej ntani te nisej hierarchii rstrygali gry sją kryść preknyając Ciekase yniki: runda rra pjedynca mężcyn: Kalki Jemcak (Piast GliJke) 6:0 : 6:0 Haraym (tal t la) RllC!haiet\Vlilltl (Błęlkitnl Kielce) 6:3 6:2 Głębi<J$ki (Zagłębie Lubl:n) Głąbiński (KK5 Bydg0&a) :2 :0 6:7 :4 J (LegLa) Mikieleic (Mera) 7:3 6:4 6:2 Majqr (Mera) Kierber (Olimpia Drugi Pń) 6:2 6:3 63 lullila gra pc>jedynca kbiet: Nak (MKT Łódź) Kanda 6: Kcyga (Górnik Byt m) 6:2 cypcrygt Kieke) (Blękiłnl (BUJdlani Katice) :6 6:4 6:4 Cpek (Budlani Ka:tiee) Tit (BaLdn) 6:2 6: Gayil (Górnik esła) Herda (Zagłę bie Lubin) 6:2 6: Mró (KT pt) Kareta (BudLa;ni KatQdce) 6: 6:0 jtkieic (Górnik Bytm) Leidka (Górnik Zabre) :3 6: śn!ejsymi apiediami prebyać będą każdra młdi utalentani adnicy Z małymi yp mecu ale amiarem traskania si kadrll Lubinie d7ia piersa kadra A trejlaua treć bę die pre 6 dni d:0 sanse Janusi Gałusce (Zagłębie sniec) i Macieji li:sklemu (tal Mielec) nfrmując nmicjach d kadry adnicej Amdrej trejlau J>Oinfrmal "Pdiale funkcji eklie rgani:acyjńej Kiernilciem technicnym będie łamir Dąbleski piekę lekarską spraać będą Henryk rck i i tld telski muażyatami będą Marek Łaski i J Rf:bac tmiast specami d yiadu" C%yll bierania inrmacji precinikach Rman Hurkski Darius ledieski Kmentując skład kadry A trejlau ai:><>iediał że ierse ;:rupoainie i mec ZRR służyć meją prede systkim celm draź nym Pniu aię adnikó i piekunó nie mają tmiat cech jakiejś kncepcji stałej Da jemy!uldnikm sansę i d nich jięksej miere ależeć bę die jak dług tej kadre będą jdać" O Z Kacmarku trener piediał że jest adnikiem spradnym dśiadcnym a prede systkim sechstrnnym P0ytynie cenił grę n ym senie R Kseckieg a slab se mmenty pastnika Legii tłu macył niepełnym jesce rumieniem ir klegami Na śrdej knferencji sef sklenia PZPN EdmUilld Zientara móił jbli7sych plach drużyny młdieżej under2" 22 bm ceka ją Legilicy mec róieśnikami i: ZRR P decyjach kmitetu ykceg (a łaściie dyskalifikacjach) prestał istnieć kier:iict skleniri;aniacyjne tej drużyny Dlateg m iu drażnie mee ZRR młdieżą piekać będą E Zientara i treuer Zagłębia Lubin tanisła ierk Kadra p<>ła r;stanie cartek 0 bm późniejsym terminie gdy ne bedie ficjalne stanisk UEFA i MKOl c d asad turnieju limpijskieg Barcelnie prpycja ptraktania ME 92 elimicjami d igrysk) stanle plan pracy tą drużyną Jagiellnii Białystk prybył już treci niłkar: Żalgirisu iln Tym raem jest t 23letni pastnik Gintaras Kilius Żalirise gra n d 94 r piersym ciągu trech lat rskładie sansami :i: e_grał 3 sr;>tkań dbyając pięć gli Jest mistrem si:><>rtu ZRR Zadnik stał iuż atierdny pre PZPN i krótce agra sej ekstraklasie bk ystępu jących już barach Jagiellnii sych klegó Mackieiciusa i Kaseraiciusa KROCE + Pięćdleslęciu sprtcó Butgarli Belgll i A ustralil stał spestatni pretestanych pre cjalne grupy ekspertó d dopinfederacji MiędyrOdej gu Lekkatletycnej (AAF) Grupy te kietniym stały płane rady AAF Gete psiedeniu brgu gdie pstanin :le mają ne pra pradić kntrle śiecie pubj!kanym całym AAF stierdn te śiadceniu bułgarskich dudiestu badan p stałln!ch mis lekkatletó fll trstach teg kraju liła 0idamść" ra; uut!ęd nh :ie ejm PHL 3 Ustalne r;lęksenie ypłat:a nych dtychc7as irekmpensat pryjmniej 7000 ł a sbę ll! tych 3 średniih cen:ah 7 aierpopzz nie jest nia br r:tlaniem yista:rcające Trakbujemy je jaik chile a:lagdenle &ktttkó ży Zapiediane cer\veg iiu sptkanie ainteresakjejne nych strn celu ::eryfikania pryjętyeh sacunkó rstu cen OKP mlstrtprebadan p tcó D stach Australll maratnie tesyntkl są ne nie tej pry tó + mecach piłkarskich rebrytyjskich granych yspach lerhampadły strygnlęc!a: ptn Dym Mska 3:2 Bearts Tblllsl f Mldlthian Dym Dunfermllne Real scledad O: Btafg O:l O:O Prtsmuth i fdllane rstal prejście dthema grającel( %veda tyehcuis Malme FF d Benfiki Them będie m6gł ylib stąpić jut piersym mecu rmistr&t Pr pcyjących tugaldl + Anita achter Austrll amiejsce alica pierse jęła nym d Pucharu!Ata supetglgan cle jaki dbył slę Las Les Argentynie yprediła Franrcukę Cathy Chedal ra są dackę Petrę Krnberger + piersej lmprele alpejskieg Pucharu tata 99/90 yclętyła jeźdie Las Les Gerg (RFN) 04 ypredtając l 323 Zeller (ajcaria) allnger (Austria) 347 K iatr pstał UA? Panfil Puchare Eurpy yżse (DOKOCZENE ZE TR ) 2 Emeryci i renciic! trymajyr<irnie kstó utl;"zymania tyfułu rstu cen iynści dralcyacji pryiesnej gą śiadceń dnietq_ lipca br 20 prc alryacja preprada e reśniu chłnie acercu ypłaćne lic!ki i sierpniu bieżąceg rku J»rypadiLu prekrenia kartale hr iprogneg UO stu cen ygtdeń!>reprad stanie ddatkaa pdyż ka rent i emerytur Pryrst eme (DOKOŃCZENE ZE TR ) fakcie i dtlał że krótce będe niektóry psłie i se sie Udiałem ed!llleąceg trie klubu nie kryli askce NZZ ilidlla"ność" splxllle \)()ienia jakim pra:yjęli śiadieenie denie P:reyd"ió OK!P i KK plecha ałęsy spred kiil:ku dn śięcne lpółpracy r;i;µu gtści sfrmania eg ga lubem blnetu Jak stierdił seitr Lech Kżącym pstępanie predndcące i;praia lidarnść" nieknsekencji Uł rażenie n a błąd L ałęsy publicne pparcie kandydatury C Kńsca ił g NZZ ka stanisk preydenta a stępnie taooże publicne dmóienie mu pparcia rl uręd premiera etr aipytyał cyim imieniu &klada L ałęsa takie śdadeenia: OKP Oiidarłas nści" cy jedynie sim nym Ps Rysard Bugaj stierdił że str slidairnścipycyj nie mże granicyć ejmie yłąc!j!e d pstay malkntenckiej; ddał że nie leży ukryać faktu iż sµraie utrenia il"ądu lid&rnśći" kub jest glębkó pdielny Jak pinfrmał B Geremek reydium OKP diediał śiadceniu L ałęsy także p T Kaifu premierem Japnii Parlament japliski miał stanisk premiera Ja prednicąceg pnii neg rądącej paxtii liberalndemkratycnej 5letniet Tshiki Kaifu Będie n 4 sefem rądu japńskieg śrdę iecrem stępca suke Un rpcnie fr manie neg rądu śrdę Dyskusja d prpycją L O bm :Preydium CK $0 ma Uględniając ałęsy pę sytuacjl g0sdarcej Preydium CK D piada a jak jsybsytn łaniem rądu cercu teg rku trnnict Demkratycne głsił rpoycję utrenia iał i;yticję apłec:llnplitycną i CO«tl>OdatCU\ kr«ju tierdn te sytuc:ja gspdafcz staje si dramatyc Z cra ięksą estrścill ujardaj iagrienia pre ceśniej $Y&l!ane trnnict Demkratycne Pdjęte statnim kresie decyje iąane urynkieniem uspdarki żynściej których efektó nie mż jesce pełni cenić sdaly cny rst l)ięcia spłecneg Pstępuje de stabiliacja rynku niephamanie prcesy inflacyjne r4lljają rądu krągłeg stłu" będące rądem aufania rdeg PrP<>ycję tę strnnict uaża dal a jłaścisą drgę rią ania becnych prblemó Debata d kstałtem neg rądu musi uględniać prumienie krąłeg stłu" <>ra plitycny i prany faik t Jakim jest ybranie re: parlament nremiera któremu piern misję utrenia rądu D predstaił nemu premieri łasne kncepcje refrmania struktur państa i gspdarki ra cały pakiet spra ymagających pilneg ałatienia rytur i irent yn iku ał:ry Pradne są tych spraach aji nie mte być niisy niż pry rmy a ich yniki decydują eta niu ddtku ateg stanisku D bec kalicji vią:ku :i tym aj)eci dp rądej Preydium CK pddał sechiedni rst }nii"ej emerytury i renty strnnej dyskusji prpycję prednicąceg NZZ Lecha ałęsy :l Na nisek ill!jkó a dtycącą płainia rądu dqyeh Min!ste:rsu Prac y i Pli arciu kiali{:ję lidarnści" tyki cj&lnej piredstai ter D i ZL tierdrn iż jej gólminie d0 5 sie;rpniia prpycje ne sfrmułanie utrudnia ajęcie riąrań ureailniająych yslkść statecnie sprecyaneg stan rłąkę iska trnnict Demlcratycne :a diet i ddatkó iiąlku re rstem cen żynści iiłasa gtść i gdnie ap4 Zjl\ki Zade niskują iedia Lecha ałęsy ceku pd aprestanie pbierania ka!tal iecia beśrednich rmó cenych alicek pcet pdatku lu yjaśnienia stans D gte t ąc udiał y róaci:eg a klestia prgu "ólneg d pdatkania 939 kadym rądie aufainul a_rd dajcym realne deie eg r;patr stać rku pin prełamanie dtychcaeg impnnie Ministersba asu i ppray sytuacjt gspdar5 Predstaiciele (PAJP) Finsó Z6cili uagę że ;reali cej acja prpn:anych yżej diałań spduje kniecnść eryfikacji d ejmu prjektiu imeslain miany ustay ł>uidżeoej 009 rdk craj Łdi rp0cął strajk niektórych służb pct<>ycf urędach pry ul Tuima 3 i Zgierskiej 2 trajkujący predsta ili stępujące pstulaty: uruchpcx Plenum KC PZPR Klub P mienie niecynnych urędóuupeł selski ył<>nił espół inicjatyny tych trybie pilnym dla rac d kierunkami pre nienie lnych etató slutbie stasunltó łasnści<> dręceń dla apenienia cdien kstal<:eń yc;h Vf tym d prjektem usta nei bsługi rejnó pdyżki upsażenia asadniceg kcie 70 y mleniu ikmunralnym tys rił a nie prpnej 40 tys!rdę móin r6niet nie ł które k(!$j;ie ri;anlacji terenej D gdin iecrnych nie uysdiałalnści sł kan rumienia ddatki rdinne prysłym rądie Niemałą stnsację yłały infrmacje diałacy Plskieg Zląku Klarskieg prekaane pd<::as yś c!gu dr:yneg Puchar PKO! Pitrkie Okauje stę te pą statni regranym UA ysetgu nie 2arócił dóch klary grupy Oclej Exbud" Kielcach Na staili nie ltnisku biórkę DUZY LOTEK nie(chć cekan k 3 gd) LOOANE : ygra dany!!der plskich klary r:r: 6 traf Andrej Mierejeski były adt:2933ł ł 40 r traf ygrane p kł ł 79ę nik tartu ( sych łamach dru r ł traf ygrane p k kłtlśmy niedan bserną rmntrat ę 2 nim) KrystOf iatr t300 ł 5776 r 3 ygrane p UO ł LOOANE : piąta ygra r 6 traf ł 32 r 5 traf Gateshead regran fił gruygrane p kł ł 645 py A" lekkatletycneg Pucharu r 4 traf ygrane p kł Eifrpy ryallacjl pall nie był 4000 ł r 3 traf Zgdnie preidynspdlanek ygrane p 350 ł aniami ygrała Niemiecka Republl LGA POLKA \Ea Demkratyc Repreentacja PO p ski ajęła 6 miejsce i utrymała 42 r 3 traf ygr 2 grupie A" Ma tym tet sój k ł 3 r traf )gr p k 6500 ł 397 kład lekkatletyka Lechll Tmak só anda PanfilGles tarr traf ygr p 900 ł 723 r 0 traf tała biegu 0 tys m aygr p 22 ł Jęla piąte miejsce Z reultatem 335 DZENNK ŁODZK nr 6 (3003) 2 K OPiZZ tądal!praderua trekm<perusat a: tytułu ustu cen ż:ylllśc pairtych asadie k&t ipelni dżierciedlających recyisty ust cen kreśl nym cajie y:rażamy ZadJele że id seg staniska ehrniąceg POZim riyicla prychy aniepkjne sytuacją kraju nieystarcające Biiur Prase OPiZZ iil\ rae 4eych st" rekmpeniu d raltńcnyeh runó sat J>rQPOnUjemy dlbyć 23 ierp temart n!a b!r rądłąilyeh al<jlryiacjl ddatikó pr>yinych rniąku a:e ustem cen ży 4 Pirrl:yjęty Y!tem irekmpensat nści prekazał PAP stępujące Pra dttie lat&:! skutti dra&tyc śiadarenie: neg rstu cen jedikże irusa refacje międy śi<&dc:eniaml 4 ekret&rjat K QJZ p aij;)oz Płacami ruu sii: Z yatfiltami rmó pra iadt dnych sierpnia br PZe!Pred "" " nnmując staicieli iiązlkó radych prpne rjąa:na dtrci:\(opzz Oilida;m;ć") ra irądu ce \:ałryac}! emerur renit ZU i GU sterdia: dniem lipca br pdka:ymujemy se stanisk kniecmśi p sti knsekentnie systemu taki praatdenia stainisku że rst ks:lltó utry kt&ry rapellia utriymanie kh mania pjnien być rekmpens reałnej i any cafści ięt diudlestkę mistrst Belgll a dieciu spr stępną EXPRE LOTEK UPER LOTEK są D 0 Pcty pat Obrady Klubu Pselskieg PZPR (DOKOCZENE ZE TR ) parlamentarnej jakimkliek kraju Premier biem stał desygny suerein decyją parlamentu i \Padł klubie stier denie dpóki ynik je; mi!ji frmania rądu nie jest ny nie cyni takich śiadceń ysunięt też pytanie c:ry nie ca n dejścia d ustaleń krągłeg stłu" Długa i grąca dyskusja la tżsamści psłó i diałamla klubu p<>dkreślan że jednść celó a Narada aktyu dtycr dlnsci kntekście idea jednść tym nie tyl$ dyscypli pin atanić artści iklubu i jednlitym ystępa niu spraach t)odstaych burliej dyskusji abrali te głs niektóry >0słó łsujących &praach ybró preydenta i premiera bre alecenim klubu yjaśniając mtyy seg pstpania Z klei cęść dyskutantó uażała a kiniecne by klub ustsunkał d faktu iłsania taki spsób Ddam że ałatienie tej kestil jest enętrną spraą klubu Naiąyan d uchały X Plenum KC PZPR skaującej i 0a rlel klubu pselskieg kstałtaniu OOlityki partii Uan jedk że apoby iknsultacji i;a całej partii nleadalające M bm anc;aie Odbyła :iąklu Młlf tym a<l&ni<i resoil"tu spółalemśc mietdzy sytuacją ystępującą kraju a pra;ebiegiem Tealiacji iref<nm plitycnych spłecnych i gspdarcych Pdkreślan pelne aaingażanie i ppie funkcjrinsy i żłniery ira pracnikó resrtu spra enętr nych dla prcesó refntskich iele u agi pśięcn prblemrn lllacy res:rtu lasca brakm kadrym niedstatkm ;ipatrenia śrdki transprtu i pry graniceniach łącnści c budżetych try kreślne ba(palp) riery diałaniu nuada kierniceg aktyu re ska?yan enętrnych której Ministerenętr;nyeh gen sta pra dy ładysła Płga rasekretar die ucestnicyli: Kmttetu Centralneg PZPR Mie Cepremier Rakski cysła F sla Kiscuk rai cłnek Biura Plityneg aemeta>r KC Lesek Miller Dkn ceny stanu bepieceństa entr:tneg ra ładu i pqrąrlku public2llleg Zracan uagę iniepkjący rst prestepcści ppolitej i rlące srtu T>re prednica:ył kiernik kół spray akładnikó Pstulan by klub ysedł frum ejmu sybkimi inicjiatyiraelski minister brny cchak sptkaniu Dień ceśniej ami pżytecnymi dla kraju m ONZ Marrackiem in iąanymi rseraniem Rabin śiadqlył śrdę że ra ysłannikiem (spraa grma el nie prystąpi d negcjacji Guldiingiem cchak Rabin p<>deprarądnści deń dalse!krki iąane nie sprade akladnikb jeśli nie u dia ł że piersym krkiem lsu kntaktach syfkim ugrupaaisłścią sę<iską) a także ysk<& infrmacji temat Libame niem Heblall które jak pretrymyanych riąuniem t>rblemu NZ prypusca pretrymuje ięk iąku realiacją uchały trech żłnier2y ii:raelskfh sść sób upradnych Libanie musi być ptier<ienlie że iraelscy akładnicy żyją Klejny d raela krk będie leżał który pinfrmuje temat l syitó ięinych + Cłnkie n mambłe kuje :tyn"łcl t nnych artykułó kł0 tym kraju Dpier ócas bę kieg ruchu pru rdek d piersej ptreby + Trech ludi ginęł a!os 3 die mż pradić negcjacje kli dlearfkt 0 km Od stlicy princji Gaa XalXal kra dalsych Jest ninny p pżare temat arunkó ymiany Je piediał cchak Rabin ej masakry upradnej Jud: który ybuchł e trek ci cyilnej tym dieci bre dnym hteli miasta Lynn ta miennych kbiet Pry utyciu le nle Massachusetts płudni śrdę Libanie kaał nienych lę Jak kler macet palek umrdan diałała nie ym yniku sambójceg a 5ł sby łr6d nich był 3 k prycyn htelu pbiet g cllecl 7 s6b stał ran nstalacja precptara \V taku iraelski knój jsk gaśnic i dla brakał nych tym 5 ciętk podała kjach a y rannych stał mają miasta ładte ttż leg 5 żłnier) śrdę mambicka agencja AThL Masakry dkn pnledj&łek miar pciągnąć d dpiedla!n iraelskich i żłnier priraelskie! iecrem krótk pred r cl karnej łałclclel! htelu Opr (kl) armii Libanu płud!lieg (LA) pcęciem ię Kenii pkjych predstaicielami rmó międy mamblc:kle0 duchie6sta 27 lipca br Prycyną pnneg pry6dcaml rebeliant6 pdjecia stra]ku był pryjęcie pre dłały + sbm które żyć p6dfj półncnch0dnim trek a sesji Rady Najyżs< głód Bangladesu acrata becnie Estnii ustay ybrach d re t chrby akałne Jak pinfrmterenych która pmeiduje uu ały miejsce łade jbar predbirst iele śridę leilnienie cyinneg i blenneg ptr" repdlą dtkniętym diej pistrajk nił Estnii a ybrceg d kresu ramia jnie Zaklganj ty&il\cm rdin bra tycmy który trał już d 24 d kiania republ>ice P sak:6csyła lv GENEE carta runda radieckamerykań skich rmó temat granicenia ł aprestania d0śladce:6 ją drych ZRR utrn Jtaryssenie małych rdó radieckiej p6ł ncy Głónym celem nej rganlacjl spłecnej jest udlelante pmcy rju kultury tych rdó chr pryrdy miej scach ch alnles:kan!a TAŁYM diale Ludie preentującym sbistcl całeg śla danym ta budące slęksne pinii ainteresanie mmencie publicnej radiecki tygdnik Ech Płaniety" predstaił syletkę Brnisłaa Geremka Ministró s BM prees Rady Jereg Cesła Kiscak pn:yjąl Kuberskieg sefa espłu d spra mię stałych kntaktó rbcych dy rądem PRL tllcą ApGltl ską DOBRYM Arabem mte być ty! k marty Arab" Ultki takim pisem i eaniem d rpraie nia u systkimi sbami itę rdści arabskiej pjaiły :nstatni lelu dmach jrskiej dielnicy Brklyn ZAJCAR ublełym r licbę ku antan rekrdą r rdó Rpadł 273 dln_ a ięc l prc ięcej prnlu lll 97 r PRAA amma!lska clnsl łr dych ydaniach pneclaanlu fał Jrdanu carnym rynku syych dlar6 knfiskan jut dlar6 tys O artc banknty NA CMENTARZU centralnym jut cecinie traj k!lce prace tane budą pmnika symblu Tym kt6n:y nie pr6cill mra" JEDEN sądó dy6sklch pry iei ł środę rekrde klej Brytanii din:kodanle yskści :? mln funtó in:terllng 2% (2 miliny dlaró) rc letnieg Marti lłarrpa sparalltlraneg skutek brate6 04nlealnych ypadk clreym Opr (kl) Kraa masakra Mambiku trajk Estnii Kmunikat MZ ul nisłaa R lat 5? Mtrenyata + Gd l5 Ul truga fia Butra iesła G kierując dł łamania ręki tem Z6 p nie ustąpił plerset\sta + Gd 920 Ul Traktra C prejadu derył fiatem acła s lat 70 Jadąc rerem gólnych Jechał gle jednię dereył 25 p iesła dł ptłuceń traty 60000ft ł lad mtrerem Rerysta dkle teg ypadku prhenl są ł urau kręasłupa tmiast " jadący mtrerem głsenie d RD U Krystf A tel lat as stłucenia gły Żermskieg ŁOdl ul Gd 2000 Ul Demkratyc 23 Marcin P lat 6 biegł Zgier ul l Maja gle jednię i padł pd fiata + Gd 0 preżąc kparkę Kierca tatry t?6 p Chłpca " ciężkimi braże niami ciała preiein d erał sieć trakcyjną prera spiruchu tramajym (linie 45 46) tala trała 0 minut + iadkie uderenia skdy żółteg fiata 26 p ul + Gch 45 PablaniceJ Ul ar klru 4; dniu crraj Maryrskiej saska Tman: R kleru c starem sym gd 2ł prseni są yn l!lltc!enejl!będiemy in nie Uł\plł pterfsze6ta prjadu głsenie lę d RD us fmia ptrl\clł Jadee0 mtrerem ta łdi M c strymaniem iiąikiu re łade bll!łgie ymiany talnó trych Nairdeg Banlml Plskieg djla byateli p:skich prejełdźających prei Buł Depa:rtament Knsularny gardę MZ lnfotttnuje że polo!ziumeniu i NBP pdjął energil:tine mterencje!bec ła<k buligarskich MpbasadO BułgairU Pnsce d MZ a plski stał e2lainy ambasadr fii pdejmie interencję rtamitejsym MZ Decyja ład: ibulgarskich stała ad bre bustrnne!llu pirqarumientu i be3 ed%e:n!a Redaktr łechnlsny MAREK CZEK

3 śiadcenia Kmunikat <DOKOŃCZNE ZE TJt l) kraju i yidał śiadcenie którym :t!raca d struktur a:eoadca;na O!talnyh i akładoy\lh iąku ażeriie spńy akdi prteszmiainy doikne sutllli taeyjnej D)ftułam:i JPOMują:c bsa:d:ie D&jy:laych irtmloi$k nie :piińie cłnkó t2iąku ka pjaają!żyić :ciei uch:iyali pilną ptnebę i()ła ienie sythuacji ipa:liil:ycnej i gsnla Jlme:?: OKP : kaicj! ZL Pdareej Jednceśnie jeiteśmy i D irądiu desgiceg aua śja:d\kaml niekmthrlainej pgni n!em apałeeń&ta :który byłby cen i >la<: ra ealamtllillia si4ł ryn etanie dkć ipełnych irefrm ku żyl!lśeieg ustrjcxych i cspdarcych P iąku iym Pręydium atlm0 iani: akitua<lnej tajtty KK\V NZZ lidarnść" riraca ld JX}itycnej NZZ lidamść" d ład reginó aby pm bard:lej cynną której dda rumieniu kmisjanlli akład łanitt Jipiku y;predałytiy bieg ymi rażyrły raę a<kcjl prytdeń PreycUum p pm;etlys te&taeyjnej ltutóaniu prblemu dstępu NZZ iidarnać" d :radia i :teleiji piltainilo pałać itymci:as pełn()llllc:milka ppe!zy!ifum ds pr tram radiych i teleiy]nych Preyldium Krajej Kmir>ji y sbie Jel"Zeg Z!drady k=acej NZZ lidairnść" rąca d psló i se;tró Preydiun KK rócił ię Obyatelskiei:::i Klubu Pairlamen!Ol!mie śiadcenia d OKP taneg by \V dyskusji d praędnienie ustaie budiet jektem ustay budietej ięt ej prblemu a:lnien\a faitó pd uagę prblern lnienia tl:n:sych <dla stery budżetej mitó fimsych dla sfery bupdt maian itępujące dżetej Pli t realiać kestie: dtyclas b>iąiującą ustaę 0 &yiu&eił brairuiach pdleg ygrdeniach stere budżet0lfcll Minlllt Kmuinilk&ii p ej a: dnia 3099 r stalll yiniku epradne limty ficll4jo<e in:ny nych strajtó d negcjacji; apeni achanie Utalneg : Pstaan!e spółek nmenkla bieżący :rk a:irmatyneg0 \kaźtych; niika ygrdeń fu!llkcjnie skuktur a;akła Zamacamy :!:e ustaa 0 kistał dych J)lUdsiebiOt"stach któ taniu ygrdeń stettte burych ddialy mieisą POZa d<tet;ej dtia 3&99 ir i tak iłdblł; P::sta:i4 }llagrdu!!lia praco t!hrrnę lluy ma nikó te _ t"" crjien adanl:u J ery e pa Yillll_ grdeniaml pracó sfery lyanfe lb eikankdch Zil&lterlamej N!anf a:ałlednl :yj ódpa te6 j UlltMvy ięlksym tłbt atpndu pcgtębi e dys_ ł"_ PrOPOlrCJe mlęłdy sferą budżetą ft)lln nu:>;n m:rc<l Blldamść" a maiteridną d:ui : ZL gspdarce żynściej 03 (DOKOięCZ&NJE ZE rlt }) dnea arunku Pteesu r<rmania ispdarki i p(ldenla prcesu ury;nl«>ienia Cy miś bedie adlny? < ił ERPNA 2355 gr Mus!aL skleg petó Gre Na kżycym dre" c 2200 łuchajmy raem 23 Heinrich Bll Kbiety tie krabrau reką" dc 4 i;i20 Ne granta PROGRA?tJ D radie 2400 Głsy instrumenty strój 050 Miniatura Uteracka 00 Zase p jedestej 0 Muycny nn stp c r 40 malanej skryni e Kapela PROGRAM li Piątkej 55 malanej skryni c Prtrety tórcó ludych 20 Muycny nn st<jr c 30 Muyka danym stylu u U 240 Muycne nterme 300 rls Trjki 205 V tcjf Trójlad 30 eris nfrmacyjny (L) k prgram pradi Krnelius 30 cieniu ielkiej Ldi" Pacuda 300 Barry Fantnl Perkuau Z Berut (Ł) 320 Jubileus sista" dc 22 3JO Ptórka rcbru Filharmnii Łódkiej _ rep ryki 400 Lat CilharmJnil 4 Muyka mldyc;h u Pa Kmpytry sim mum 500 miętniki spmnienia: M<urice eris Trójki 505 Rek nie tylk Bejart Chila tyciu nnych" p p!ku 5lO Psłuchać art 500 Album pery 530 Nści 600 Zaprasamy d Trójki 900 krajej fngrafii: Bealle treet systk płynie 930 łte lat Band c 60ł Ritąanie a bssanvy 950 Andr Brank s gadki mu Badlranka!Ł) 60 cha biała pra" dc OO tu 0 minut Krystyną Glżską (Ł) dl grań 245 Tryptyk antyll 65 Dla siebie i dla nnych aud terackl c M00 Fermata Alicji JUskieic (Ł} 635 peret mag publicystyk! muycnej 245 ki musicalu prygt A Klasa Tryptyk antyllteracki c 2205 (L) 75 Aktualnści dnia (Ł} 24 godiny 0 minut inf spr75 Dieła style epkl 5 Jhn te 223 Blues craj i d! Hu:ten Herriet treet 29" dc Tryptyk antyl!teraekl c 20 Reklama 30 akacyjny Klub 2300 Opera tygdnia Jules Massenet tere 930 iecór filharmnii Tais" 235 Miniata petycka iąd 205 iecrne refleksje: Jn lkers Rachatłukum" dc 20 <?d ragtlmeu d singu Międy dniem a mem ecr teraekmu:v=y u Lat radiem 5 Kmunikaty l 39 ygł casu f hejł U05 Magayn ltraju i ;e iata" 2 30 Radi Artel 23 Muyka tlkirem mala Ballady kadyjskie 245 Rlnicy kadrans 300 Kmu nikaty 305 Radi kiercó 330 Bel cant Ua systkich: Jse Garraras nych płytach () 4!ad 405 Magavn muycny RYTM 600 lad 605 Muyka i aktualnści 700 Giady sbie Keith Richards 730 bliska i ż daleka lt50 Kt tak pięknie gra: liaga 00 lad 05 Prblem dnia 20 nterstudi09 Kncert dnia pradi Danuta Lubecka l900 Magayn kraju! e iata" 92!5 Chila muykl 930 Radi dzlec!m: Pt)calscy pmsceni" 20 iad 2007 Na marginesie ydareń 20!Ó?dpiedi listy 205 K:Onet iycet\ 2040 kilku taktach kllku słach 20 Brnisła Trń ski T<:<fy presła śmierć" dc Kmunikaty :us Krnika spr ta 230 Turniej Ol"kiestr radiych U03 Na rótnyeb iństrumen tach 225 Krnika OPRlTV Jae granie Andneja Jarse xte! kmitet Półnc JD aiadamia te dnia ierpn!a 99 r Z talem saiadallłlamy te dniu 3 a 99 r n!lle "" ąllarl traiti " ł p długlfltru CJębkłm t yray P<>du eu Andresplu Ylikató Tedraeh i lllartine ypradenie lk kapucy ma Dłaeh nutąpł slertnh br C04"L 5 eym saadamajl\ pgyążenl smutku: NUK c*cbkłm łatem salaclam&my te dnlu a :tei:umta marł p tragknym yipadku n Jdrby KOLEŻANKA i KOJEDZY LlPEKTORAU GOPODARK ENERGETYCZNEJ dnlu &erpnia marła kupię 99 Z my RODZNA knd Dnia 7 lłielpvia 9&9 rku Zlllar Mąi Ojclec Dia s ukchimy; dek me a OrRA l ZAGmRltA BODZtNĄ r KAZMERZ KEMP:RKil ONA JACEK OFELK TANŁA NOETA TAJKOKARZ Pgreb dbędte dniu t slerpja br (cartelk) gj cmetar:u katucktm Zare P<>grąt 6JDUtku 430 NAJBLlltsZA RODZNA Z głębkim talem aiadamiam te d<lliu 7 Jlernia 99 r de qiła m()ja Ju!tnchaha :2;ną :s dm P MUAŁ Ur0<:ystCJ pagrbe dbęd dnl 0 slttpn!a l>r (cartek) ge>d U3 kapjicy cmen tara ri:ymkat t Antnieg Mania ul lec J! Pgrążent 6JUJtku: Dula 3 siernia 39 rku gle ieku lat sa PPŁK P Urcystści pqjrzebe dbędą 4nfa U siejlnia br cmentuu lładgsuzu ypradeitle łk miejscej kapli ey :b e lth: u DYPL sr marł / ll(}cz JANUZ długletni :RDZNA OŁENCZ ykładca gen dy JĘDRZEJCZAK KOLMAMK XOLEDZY a!zmtzą!du n:odqlklbgo PTTK ł()j)2: t TEFANA KANA lln ALDEMAR ADOKAT :tona DZEC \VNitlK J NA>lBLlrll>ZA!RODZNA P glębde!m żalem aviadamiaże dniu 4 słpu!a 99 r dl;edł d nu a se preźysy lat s Jdrtsy M OJe!ec D:iadk agier my i t urcytłcl łałblle dbędą kścide paraflatlnyu Une ich dnia lerpnta!9 r e ds ts R<>dinte akładamy Y ray <?rdecze0 sp6!cucla r $ YNOE YN"OA NUKT MGR UlOCl\Ystścl P>«nebe Gdbę H sierpnia br cd:r lł30 ementaru ;sym kat pry ul Ogrdej C%JM calai!amtają P"lren Clębklm bólu i łałble: µilnie 35 E t P Pglilleb Odbędie alę dnia lierpnta br (Plątelk) 0 gd H cme:ntaru katlicldm nir l&greb będile lę dnlu u ie br {Pilliedtałelc) 0 gd!:ine 4 kaplicy cmentara fteha pry Zllflkll!J iprtaj\ ipgrem imrutku ONA DZlECl TEC 320 E g!e PlMlmy nłesklad:tnie lflnej t TEFA!N GkLANKJECZ 3366 rdku Pgrseb dbędie i;łellpllia br fpltek) g u CmentUZu Kmułnym D<>ly 0 cym ptajc!amla illkdłaldanle lkndencj P 3l E :r:atrudnię głębkim żalem aiadamiaże dniu 7 sierpnia 99 marł TEREA ĘTOłA KA P Prsimy nieskładanie kndlend 376 E pryjmę składają: P mutjl t ZĘC głęljdl<ipg p6lc:ucia śmierei Ż<>NY TA!NŁA MTRO CZ b feletni dyrektr ZJedne:enta Prum Tere!M)eg 0 Matntaló Bud()Jyeh Łdd Zalktad6 Ceramłkt BudlanJ Złeleti t DZEARZA Miś" Flar<: 42 A ZACZK dianillla (Gór) KAROERĘ plnea KONRADO KAfN P ZONA COiltXA "GłOZENE use TOLD PURY craj głsenie diś rślin" (7) Niebepiecne rśliny" ser plyrdnicj prd CR tudi sprt ielki tenis Ekspres repe>rteró Panrama dnia tudi teatralne D6}ki Jery Brskieic Pradie prygdy Lemuela Guliera" Kmentar dnia tona cruu POZOfłTAŁA JU)l>ZliA llrsimy t ler<pnta 99 r lldftedł d u :u tr 930 iat Ure:y;stjcł łałolbne «lb lę d:nu lrpnfa br (piątek) dz 330 cmentaru Kurcaki ildz PistaJlł pgrątne rd KODZ:NA cialll (3) BOGDAN TRZFBZCZAK ipracnlk Zarctu e>je6dldeg0 PTTK PA ACZY gaych blachary aamchdy<:h ru:tirudnię K lińskieg 4579 E PAKOEC antał spredam E PRZEDAM kabin4 jelca d remntu Zi0 E ZYCE bluek pryjmę Napaamie Mó!Jkie termicy LNŻ ser anim prd ang 900 ::\fagayn 02" re an t ureystścl łalbne dbędl\ tę l i lelpnb br (piątek) 5 Jre>łlele Pardla:nym Brelll!LCh lk ŁdZi 755 Prgram dnia 00 iadmści (Ł) 30 trachy lachy" cłębklm talem uiadamiamy te dlilu T leflljd!a 9H r pneiyftl łl lał sm&!rl DU Ja:flny a ł Taitu JACEK CEELK yigłąda t że arganiajtry UjpOrają nie dpięty mi spraami rganiaeyjymi i nterty" każą ię impreą prepradną spranie i efektynie Hale targe tarte będą dla publicnści d gdz d dniach d 0 d 3 resnia br (Z Ch) PROGRAM loo lad 05 Dm t lat 55 Mu:rcne iyty Białymst ku 230 Radi Praha 300 ppłudnie Młdych łuchacy 620 cncertare cy kncertać 7lO Zapisane pamięci Chila i całe życie 747 Radi ArteL 750 idnkrąg 20 Z płytą pre śiat 30 Jęyk francuski lekcja Chila muyki 50 studi Ekspertó Rmaiajmy jęyku" tel cynny lb9 930 lad 935 Lektury córki" Ni Krachera Partyant mralnści" 945 Kameralls/ka jaa Jimmy Hammnd mith" 2000 Opinie 200 Z teki kmpytrkiej Rysarda Pkskieg 202 Trp" t04g KOMlET J:ROlNNlCTA DEMO RATYCZNEGO erań PROGltAM V marł la)ngi Targm tarysyć bę<lą imprey ar tystycne rryke i handde spmnijmy tylk ielkim festynie dla died który dbyać będie pasażu ZHP i pry ul Htelej turniejach sprtaych parku 3 Maja abaach parku rcella ystępy espłó diecięcych prjekcje filmó kncerty rganiane będą prede systkm estradach pry halach targych ie także kiermas handly sysjk dlla dieci" Jóefa kreka %050 De023 Diąg 453 E gertyp rdinny 20 Ąlbum pły POZUKUJE dstacó kfekcji ty 2200 iecór muyki i myśli k plastike diecięcej i abaek Kailis Te PRZEDAM 2320 plea KaU Jędrusik E E Jutr prgramie 23:0 iad 2335 Oażanla 2350 Muyka pred PRZEDAM masyuę dleiarską ZABA XARTO kbiety atrudnię ul Zim da 3 Dpleta E półncą 452&! E TODRUK paiy spdenki LOKAL (cicha prdukcja) eenbed:rcy Rtlciclta fil TELEZJA tualnie małą pierchnię sklar 3762 E nią prukuję 736B2 PROGRAM ZACZKĘ verlckiem (teksas) (2022) E ratrllldnię Oveirlck kupię E LNK artbutla óeilt in50 Dmatr a!ldki s!)tedam Kin Teleferii : acar PRZEDAM reklamóki <>Tec 4535 E any krąg" () film prd flie Zaiflrudnię pnika PRZYJMĘ stlara ucnia rad greuikę Kia E OOO DT iad 3767 E 00 Telefn 0" P2egl PRZEDAM videkamerę harp" PAAT d/kmbi (90) spredam Łódź KUJrcaiki 26a pieśń dla Lindy" ger ną lhg E E prd NRD LO 00 m handlprduk KUPĘ masynę skarpetkc 645 Prgram d<lia CYJny centrum spółpraca D2Ru rajtuą J4Dhl Plign dnne prpycje Oferty E 75 Teleexpress Biur Ogłseń Pitrkska ; Plskie dr<>gi" (2) ObyE CEGŁĘ kupię E atel GG" ser TP 2 ha rd da NOĄ ładę kurtkę mireuski 900 Dbranc Cypisek syn DZAŁKĘ spredam E spredam Tel rbójnika Rumcajsa" 455 E M3 44 m spredam E 90 Tera rrp escrt Pt"edam µiennik E KUPĘ mieskanie E ZLECĘ ykaan!e rdenia 2005 Ostatnia sansa" film eie:nenó pdmuróką Ma KOBETY atrudnię 7657 prd ang 3i94 E teriał nes tra Króki termin 233 Krniki PAT 422 iecrem predam 457 E TVC łautic" 250 Pega Beskidka 24 p llł 37 E M2 rkłade spredam sacki (teksas) 452 E ZA TRUDNĘ 2240 Rk 939 sta!jni miesjąc Dąbra g ZLĘ sycie verlck stebpkju" ka DT echa dnia 4s E ARZYNAK kupię l l =< Pll00RM cęści krajej mterty" traktane są arón pre prducentó jak i handel enętrny jak pser gieł da tara Obecnść tim agranicmych płynie be ąt pienia żyienie kntaktó będie kają d iąania umó imprteksprtych ra kperacyjnyc!l D Ł di jadą ti;ż Jmpcy tradycyjni partnery Cpeximu" i Ldnnpexu mięsa nterty" PlUZy niedżiadek symbl i masktka Międy rdych Targó Zabaek mterty" Łdi ma umla:rrai!le pdy d adlenia Z jednej str0?y źródłem uśmiechu mże być fakt ucestnkenia targach yf!/ła có tym 44 spółdielni pracy spółdielni ilidó 5 spółek 9 jednstek repreentudącyeh remisł a także 6 Hrm agrarnicnych Łcti becne będą 2 predbirsta łskie ra: 4 radieckie tym jedn apryjażni<>neg sym miastem a Na slliskacb i:lkalianych dóch halach sprtych pry ul lcella i tefanskieg ferane będą też abąlki Eurpy achdniej i UA udiału bida m nipl! skupie bża i likida<:ii nmenklatury i fikcyjnych spółek apenienia lnści ZJiąkOych akłatlach pdległych MON i M Decyja straiikm stregacym nie stała pryjęta jedetjie bm ubllicnie TV pre<:i\vik strajkaniu ypiediał sef stipiniiu utrudnić życie miem:kań lidarnści" tcmi Gdańskiiej C<llll regi;n u im Lenlńa Afilty Z&bleski uałająa że becinej sytuacji brajll sbrliegaemu ta stm! prygtujcej d rysą pastulaity dtycące min ejścia spółkę kapitałem uurealnienia dlldatkó d płac giranicnym strajk mógłby u!jrud illillyeh r:e Z!rstem ce:n r nić negcjacje Tymcasy Zara:ąd Regill!U NZZ lidamiść" Gdau pdjął decyję pr<klam3!lliu sierpnia gdiuineg strajku stregaceg bli&k 470 7akła dach których rganiacje iiąk e są arejestrane TZR trajk ma d:być płudnie taiki spsób by mżuie nieietklan CZARTEK ilścieg predstaicieli ZL nym rą die a także spełnieniem licnych pstulató merytrycnych tym łasca dtycących spra si rlnicta i gspdarki żynści ej Zstały ne pri:yjęte pre neg premiera ZL biere aktyny udiał frmaniu nego rądu pnieaż je;l sybkie płanie leży interesie Plski Ośiadcenie Lecha ałęsy którym apaliśmy alę kmunikató prasych nsi ne elementy stsunku d preentanych jeg pglądó rmie preydentem a także d treści ystąpienia ejmie imieniu OKP prf Brnisłaa Geremka Preydium NK ZL yraża sją gtść <l rmó systkie tematy prednicącym Lechem ałęsą i d takich rmó aprasa trajk stregacy Gdańsku? iękseniem!pn:ed kra_glym stłem" i trakcie jeg brad cytamy kmunikacie piadaliśmy a rądem serkiej kalicji pr0umienia!llardeg ychdąc ałżenia że tylk taki rąd mże być rądem skutec;nym Mże uyskać słecną akceptację l pdjąć ciężar ypradenia kraju głęb<>kieg kryysu ispdarceg umacniać elucyjnie łżny prces Pluralistycnej demkracji i usuać istniejące agrżenia Preentaliśmy takie stanisk rmach preydentem PRL Jedk casie rlicnych rmó prepradz0ych pre preydenta pred ysunięciem kandydata Premiera nie dsł d pparcia idei ielkiej kalicji Dlateg ZL rumiejąc łżnść spra państa głsił akces d liiiiiiiiii :: t<>renia r!łdu matej kalicji PZPR ZL D PAX UCb i PZK Pparcie jakieg udrlelil!ś m kandydature Cesłaa Kiscaka premiera iąallśiµy ie reśnia 4\f łm i:arejrleg Pegreb dbędie dnia sierpnia br (piątek) gcj 3 Cmentaru Oj5kO<lvym Dły

4 T en tytuł ekspycji penie dii byalcó galerii Guma" t a ystay która jest cyn KMPiK (ul Narutica /0) ee pdtytuł Zapmniane techniki ftgraficme" yjaśnia iele Rbią rażenie ierunki rąk jakby ydbyte e strępó stareg djęcia arysy tary spękany mur d którym unsi gię ptak a mże Nicym samchdy perspektyie ncnej ulicy lśni nąd butelek łaściie trudn kreślić cy mamy d cynienia ftgrafią cy też reneksyjną mcn abariną emcjlnie trafiką Autrem prac jest Marian tefanski ftgrafik d 9 r mieskający Berlinie Zachdnim Miał tam try ystay indyidualne brał też udiał birych Od trech lat cra lepsym skutkiem udaje mu acyć sia becnść śiecie Jeg prace nąlały ysaacb birych Austrii ielkiej Brytanii UA Hngkngu i ingapure Plsce d chili y jadu reentuje sje d j ę cia p ra iersy yjechałem krótk mói M tefanski : askcył mnie śtan jenny Zstałem ceśniej kraju pra całem jak ftreprter jeódtach truńskim i bydgskim Zaintereaania: ftgrafiki! rafika Zase fascyła mnie cerń biel tpni dsedłem d techniki radk diś utyanej nsącej ę guma" C t łdciie ca? T jest guma arabka która staje śiatłcułym duchrmianem l)(lta&u D teg pigmenty ndłżem chce Ten rdaj utukl ft<>ra ajmuję jest bard kstny Ocyiście sukałem fachych pismach adresó ysyłałem prace tak acęł Ch mże t abrmi balnie jest pradą: kiedy cłolek rb i ł cś amiłaniem t et tedy kiedy t dłży trchę jedk róci Na eątku góle nie ajmałem!trafią b nie miałem cym pracać Zrestą i diś mją ciemnią jest ła ienka Guma A ięc d pa prac sedł klr? T prada chć jisttniejsźe jest dla mnie sukanie płąceń międy graf i ką malarstem i ftgrafią Kiedyś artysta grafik arucił mi że metdą ftgraficną kracam jeg kmpetencje T mnie sprkał Chciałem uddnić że mż płącyć te try diediny stuki Tera ajmuję jesce druk;iem płaskim ą Już efekty Na łódkiej ystaie nredstaiam fragmenty różnych cykli tematycnych Chcę pkaać s6l arstat Tak bard ajmuje pa frma A Z ty m bya różnie ale np prtrety cy ręce marta tura t tematy które mnie frapują Na ystaie jest też Parę prac rbiących rażenie że pstały jakby pre lrnetkę ju:t T ciągle tylk próby T pradę alka Pdbnie restą jak Plsce tylk że tutaj ma ielu jmych cnie ięcej sans uyskanie pmcy niać ekspycję malarst i iec galerie diny stuki d łódkieg eksp Jak ynika nty bigraficnej d pler statnie lata były pmyślne dla pa jak artysty ceś niej rbiłem praie systk t c cłiek ptrafi by arbić t rard Amdi ra s córką Marianną pianistką Treba d rau auażyć że amiarem r ganlatró nie był piąa nie tych sptkań jakimś spól nym ałżeniem tematycnym preciieństie chćby d dbyajcych rónlegle mu ycnych iecró Łagie nikaclt preentujących rgany sl rmaitych rclacja(h innymi nstrumentami ra głsem Trchę iąku ly m presad ydaje d piadająca penie lkalnym ambicjm sklnican ficjalnie lansa a festial" cególnie że spraujący kiernirhv artystycne bard spójnych ściśle sbą ią aych impre łairini c k ich nr Mi rsła Pietkieic ał je skrmnie tvlk tyklem kncertó" A mże per algiam pójście d ki r a tydień teź staje już ucestnictem film m frsthvalu? ftgraficiną Rmaiała: Bita Mnte Cassin" Habent sua fata libelli i kgi m a ją sój ls Ta rymska maksy!lla kmici e pasuje tł lłiela l\ielehira ailkicta bitie pd Mnte Cassin \Yiclki reprtaż rdił sit: jnż trakcie trania bity i tuż p jej akfccniu Bita u \>lntc Cassin" yda trech tmach latach l9l59i e łsech jest dziś biblifilskim biał y m krukiem Plsce aż d teg ku nigdy nie ukaała sie pełny m ydaniu Pi erse krjne pre cenurę ydanie uka al rku 957 latach stępn y ch pjaiać acęły klejne rserane ydania Ostatnie lat usiemdiesiątycb już nieielkim tylk stpniu dbiegały d rygiłu ydaneg e łeeh Dpier jedk tera 45 lat d słynnej hity kładem yda nicta Minit e rs ta Obrny Nardei uka7al it: rc)int taki e j fr mie edytrskiej jakiej ulrł ydanie Pierse Jest t d i e ł impnujące Rację ruiel i c recenenci który maiając scególne tmy m iarę ich ukayania sie nie scę dili au tr i słó chnły i u:ania Np J Blelati c Or le Białym" siierd i że Mnte Cassin " iest be ątp ienia ;le nsym d i e ł em jennei literatury lskiei nni p isa li m ajsterstyk u rep r tażu u!iaali k s i ążkę ańkica a jażnieisc d ie ł li terackie i clkument;i!ie iakie uka ab sl ę casie jny "" Ja k p st a a ł Mnte Cass:n aik ic prystąpi ł d pracy ara pj a:ktlceni u b ity M i ał pry tvm d d yspvcji d kumenty ytrne re pusccgólne iednstki i ddiały birace udial b it\\ie dt sam adbał ebie jak n aiięksei lcbv relacji rlcedc" je rdące i si dni3 iąa dień legendy Jak jedk eba< rc laci< d svstkich ucestni k ó bit y której Ltdiał bra ł y m in 92 niutny iechty try ::iu łki k aalerii d a s\ya drny cłgó art vleria łącnść s a pery służbv transrte medycne Odd a jmy ls samemu l\tistrr Prystt:pją d pracania matetał spmi ańki c s pądił e m s bie tyli: arkusy pieru pśięcnych jed r już 6 sierpnia ybrałem d klnik kncert łski" amykający serię prankó Gerard Amdi akmpaniamentem preślicnie yglądaja cej Marianny ykć miał 3 kmpycje ydrukanym nieykle laknicnym prgramie auażyłem błędy ptó rne ara pre prelegentkę A Crelli tórca cncert grss nie pisał jesce kncertó slych ani dieł bjych Odtrny utór icst franskrypcją jednej shat skrypcych Kncert l:mjy cmll <ikmpł nie Bene dett l\larcell lec jak uddnił t niebicie Frank alker starsy brat Benedetla Alessandr Zase budi mje OJlOry jak niest:vla espła muyka barka udiałem frtepianu chć gdy instrument d l>ry a planista ybrny j a kś tę pigułę" raem prełykam kiepskie Był es C m i esi ąc am iescamy listę repertuarych nści film ych i cra cęściej są t t ylk małe piadan ia predsta i ające film który miał ej ć np lipcu ekra ny a ejd lie n ie iadm k iedy b:l n ie ma kpii alb jest ich tak ma t że tre ba ce k a ć an im be j dą in ne ję v ó d t a tedy j u ż et nie i em y cy repe rtu are p ja i ła nść c y t ia k iś stary t ytuł k tóry m że yś iet l an dień cy d a a t era ekshuman A e k rach licą si ę ty lk głśn e ty tuły hity które ma j ą by ć kasy mi lkmtyami" Tylk skąd ie brać? Jak mi p ied iała kiernic k diaht rpsechnian ia Okręg ej nstytucj i Rpv;rsechniania Za miesi ąc Gdyni klei edycja Festialu Plskich F ilmó Fabularnych Cy śród nści są pycje mgące li cy ć dużą frekencję? Z pe nści ą ainteresuje idó Deja vu" Jullusa Machulskieg jak że filmy teg reźy sera sa kupa ne ciemn pm n iany bra jest jedną d iesi ęcht pycji które będą Gdyni pkayane galych >riekcjach t y m estaie jest jesce: Jeniec Eurapy" Jereg K a alerica Laa" Tadeusa Knickieg tan psiadania" Krystfa Za nussieg Carny ąó" Janusa Majeskieg Krnblumenblau" Leska sieica Męskie spray" Ja KidayB?ńskieg Ncny gść RENATA A Lał" Obyatel Piscyk" Filmó Krysty Kaźmler cak d i ś bard trudn achanie dpiedniej ilśc i py c}i aby bdiel i ć sy stk ie kin a Treba ddać że k in a j yżsei k la sy (by ch ja k ść p t ie rda ła t kre ś le nie ) graj ą datry fil my m iesiec nie pre m ier e m in Plesie" Zachęta" p treb ują d unas tu p yc ji a k in a r i Jr k at egri i baujące filmach iut gr any ch yś ie tlają m ies:ącu 5 20 tvtu ló T vmcaem rcpertu:i r ała pedału) Vił Muycneg Lata" dpełniny stał prygtanym ad hc spólnie prebyają eymi klnikach akafjach smyckcami Kar!etem bjym Fdur "ar (a Te letnie kcerty art peu kntynuać Ptaranie ich Grtnikach będric rónież mile idiane tak Jak miał! rai miejsce lipcu B yle n ie nó gd 4 ll t t:>drn mał dpiednia J \lj Z JANY T C taranla pd gniem aparató ftgraf! cnycb autentycnych tarć autentycnych miejscach ire :l\ltentycnycn ucestnikó ydaa ł Różeica ZelaRysarda Beta i Pił karski pker" Janusa Zarsk ieg Tu ddam te fest ialu tym raem n ie będie gród regulaminych a ty lk publicnść diennikare i Plska Federacja DKF pryją sje laury n ręką" Mże tv tuly które ac ieka> ą sersie kr ęg i publicnści jdą teź restaie którv fest i a lu będ i e miałty t u ł : spółcesny film plityc ny pcątek drg i" Zlał tam Bal drcu Kluskach" F ilipa Baj Ostatni dnek" Magdaleny raarkieic Chce mi sie yć" J ack a k alsk ieg Ostatni prm" aldem ara Krvs tka la stralhu Ja nusa K i i s kit>gn Marc\\ e migdały" Ra(h l a a Pi arąkiel:( > 300 mil d nitha" i\!r cieia De ie ra a p óc nśc i t a<że Pies lu chanie" Rvsarrl a Bu l!ł i::; kieg i tan evnetrny" Krvstfa Tch ór<eskieg fhm y d jęte półe k Festiala P u b! icnść bacy rui sne cja l n:v m n k a?i e flm Agnies ki Hlla nd Zabić kda" be skrótó t ru d nścią tan i słaa si ę Tym Klej ną bę Z Cóż dymikę i niedkładnie strjne pianin ra bard p sklnemu" grająca instrumentalistka słabiły pryjemnsc słuchania muykalneg pryję bisty ( Kncercie Albininieg np pianistka nie dgryała" sybkich dźię kó a lnej cęści duży granicające nstkm d kmpanii łącnie ile kadran só był grętsych kresach bity ile półgdin kresach mniejseg tężenia i ile gdin \V rhilach acisa Arkus kaź dy miał rubr yki plutnó casem drużyn rubryki ró ż nklrych has eł i rubry ki dnś nikó d tematyki innych arkusaeh kartteki Takie same arkuse bvtv ałżne dla dórl t batalinó br ygad d y il:ji i s ta bu Krimsu dl a spitali i służb ptn< nicycb ( ) Uprasl:y tym adaniem pepisy\valem piersy skie pianeg tekstu s eściu dpisacb drugi ąb :_i małych kartkach marginesem serksc pól kartki Z teg Pit:ć dpisó sł kurendą \cdlug y cnika aintere;;anylh ddiałó i racał uagami marge sach U\vag i sireene h y ły y mieniane nrn:lł y dyskutującymi d ugdnienia" K iedy j uż ańkic up ra ł s i tekstem psta ała s pr aa nie m nie j aż str grafic n ry;it vaneg dieła Au tr u p arł s i ę aby ks ią"żkę druka! techniką kl ęsłd ru ką c pala n3 kmpnie ilu st racji tekst uykan ie innei:?; dcie nia d ruk u a in neg ilustrac ji A jest tych ilustra i i trech tm ach 96! k łada n a l 927 ftgrafii 539 dję ć l egitym acyjnych" ucestnikó hitv 326 r ysunkj 7 m ap ek terenvch 2 ftmn ta żv 2 d ięć l tnicych 2 panramy f tgra fi:n e 4 barne m ki sytuacy jne Dieki kmn iu ilustrac ji tekst sta łv sie ne iega integr a lną cęścią ięk srnść nie ptreb u je dpisu d vż udisern iet n irst akau it rv i ers pd l ub d djęciem TeRli ięc iań k ic tmie strie 200 pise artylerii t tej s3mej strnie mż ba cyć d iecia amas kanych stan iskach dia ł K ilkaści e trn dalej pisa nv jest głóny p unkt patrunkv a uu pełn ien iem nisu sa m ity 7 knvżem dachu T ta k ;est p rakt ycnie <ażde j strn ie ańkic7 prya ł że cęść d jęć il ustru jących f ragmenty bity aaranż a ł Cale fragmenty bity treba był reilustrać ydrbiałem ięc dórlt ddial:v r casie jny był trudn dl& d grafika lepiej spredają la te handle" dieale tera bard aprasam klubu l!(die Guma będi e d kńca miesiąca Muycne Pd tym hasłem rganian statni klnikach cykl 7 kncertó kamera lnych Odbyały ne niedielne predpłudnia terenie Ośrd ka ypcynkeg łużby Zdria ależnści d pg dy śieżym pietru lub enątr budynku cas eg nicjatrem pnedię cia adresaneg głónie d sklnickich letnikó był mieskajy becnie tej miejscści stałe Rysard Osmliński który ra małżn ką Jlantą try d lat Plskie Du krypce O rdinny ansambl miał cyiści! sój" kncert JlO nidt ystąpili: spranistka Graży l{rajcska bas Zdisła Kt"Zyicki flecistka Kataryn\ }rybylska klaesynist ka Ea Piasecka gitarysta Jacek Dulikski akrdenista &gdan nlas rkiestra smy ctka PLl\ Łdi ra l:a prseni Neaplu bista Ge kich Nie próbał pan stać Berlinie ftreprterem? Próbałem ale nregrałem młd symi dbre ypsażnymi spręt sybsymi Ja nie lubię n radić samchdu Cy diś ftgrafia jest już dla pa źródłem dchdu? Nie T ciągle hbby Ale jestem bard scęśliy że np p ystaie Berlinie Zachdnim dstałem list d jedneg rfesró który praktycn ie i uk ajmuje tą samą c ja technika bard nikliej cenie był iele słó mgących latysfakcjć fachścią i uagami temat artystycnej jakści prac jbliżsych plach? Marę by dpcąć A c d diałalnści ftraficnej t pd kniec rku będie Berlinie ystaa skład którei ejdie cęść prac pkizyanych KMPiK Na Zachdie trudn jest rga treść? Cy pa cenie udał nu aistnieć Zachdie? rblć flcmej kt6rll lubią tygrysy " et ten $tary c iąż s:ę k ur cy Dgasa lice nc ja n a B yć a lb n ie być" P r 6t J edi" Błęk i tny grm " upermen a T" a j uź n ie m a kas eg Klastru hali:i " Ucieck i Alcatra" D uch a" ET " pśr ó d tytu! ó które tvm rku tereni e di a ła nia ORF (j łódk ie sieradk:c skiern ieickie pitrksk ie i p cąt k że nie d pkn ia b y ł dby cie a r u nkach len nych d piedn ie;r panieru ilśc i ystarcające j d ruk Kilkutycn eg kład u Mnte Cassin" ie i ni espży te i energ ii i drbin ie scęści a a d ię cał ai kic pknie i tej preskdy Pre klegc: sklneg spmi ł a mieskałeg e łsech udał trpić pd Flrencją dbry pa)ier ystarcają<y ydrukanie śmin tys ięcy cg emplary piersl tmu Rymie y krył trecirędną rukarenkę która dh ptreb atykanu rprądała d iekó dartymi J>Olskimi matrycami lintyjl kl:tdali łsi litera p literl krekty były kilkustkrtnt Ptem stęjloa ł błamyanie ilnstracii tysiąc dustu strch h pry pryji:tvm systemie nie był niemal s trn be djęć" p łckie ) ciesy ły s:ę j ięk svm pdeniem są : Glinia r Beverly Hills " Ksmi cne jaja" m iercinś ślic ntka irujący seks" J nterksms" U ciek inier:v" Preminę ł iatrem" Z pl skich: P ił k arski p ker Oby atel P iscyk" C lu bią tygrysy" tu ka kchania" J ak idać d cłó ki nie esły np utytu ł ane filmv K Kieś lskieg (Krótki film m iłści" Krótki film a bijaniu") Cytelnikó :ainteresuje?a pene jakie fragmen ty :vdan ia łsk ieg były dtychcas pmi jane P red e systkjm isuiace lsy żłniery D rugieg Krpusu n adcas syłki Z i ku Radieckim tr agedię dieci i l u dn ści CV\\iJnej sel kie spmnie ia ł agrach te fragmenty di e pja iala >ie a Ka ty ń P ry k a ji u kaania pełneg v:ydania \Jnte Cassin" art spmnieć że ydanict P lnia cią g jbliżsych f rech lat vda dieła erni!;(r:icyjne "\ Telchira Bedie t m in Drga d UrPdMva " resi eń źagiacy Kun dl im" Dieje rdinv Krenieskich" Kl uh tre cie;! mie jsca" P lacy i Ameryka" De ryrfun dis" a także Mnte Cassin" Mż hy s ie jesce upmnieć :i:t afe te" seść etstrni ce d i eł bu die COP i f!opdarcych siągnięciach Dru giej R eci:v pcsn lite i drukane taka sama tech nika jak fnte Cassin " a ię m nóstem djęć kmpnych " tekst J a k p tcą s G ekra ne ls tych filmó? Cra c ę śc iej uy a s ię kreśle:ii a ny id" cy isttn ie jest nim tylk t en k tórv lubi krner cyjn e filmy r e al iane p d ublic kę a t be cie nia a r t vst:vcn ych a mb ieii? O bai am s:ę ż e rede systk im reper t u ar i ssób rnpse chn ia g l<sta!tu ie i da Ust a lenie!lsty tytu łó ar tśc i ych a trud ni e jsych dta nych pa ste j kasy t a m al Treba jesce le źć a p:yim nie j su k ać spsbó ednyan ia fm idó i cci lista będe ydluża la a ny id" pójd ie Cercma g)rnckę " i a ni c ne da prlekć że np Laa" t film i:!odny uagi :\T lejmy dieig że fr u m taryse nia F ilm có Pl skic h (aplan anym Gdyni reśnia ) r aż an i a d edka<;i idó jdą pry uamm e t vle sam m ie js ca c cen;i rn żj;;ci t órcych pl ;:ch?x ró (rs) Pilkarski pker" A 4 DZENNK ŁÓDZK nr 6 (3003) a

5 VUb" 7DfDDDMYOM FLA ŁODZ ulorkska 2/e tel iccmnmerce /cene numeratry/ g DOOADCZONEJ p<>ierę pradenie dmu iecrem 3557 g KLEPOE KAY AG ELEKTRONCZNE d byteg u s sprętu spredasr& Najtani ej kupis telelry magnetidy dtace gspdarst dme pśrednict Gambit" g budlam\ spredam mulsk g flt _tł AGENCJA Kntakt" Kupis spredas systk także alutę g POREDNCTO PRMA" handlu sprę tem audiiualj!lym gspdarsta dmeg meblami pi;d<ll!:pj meehamicnymd g POREDNOTO brcie nieruchmścia mi i mieskaniami 5 łasnściymi (gól 3 ii!; nplski ag fert) r r { l ł ra samchdami uży j;j anymi: ferty spisy anie uinó pretargi KUPNO spredaż sa także usługi prjekbe dstaee prytoe bllldynki Perepy Cieślar 474 sech Ageneja Handla Oddiał Łdi ul Pitr>kka 9 tel k l)j=i >/:t!ffl === OVERLOCK textima kupię g DZANNĘ dresą blu ką spredam Mceniea Pitrkska 45 (j pitrkskie) (6) g PRZEDAM elegllllleką Uknię ślubną 42Bll g YTKO kupis spredas pśredniet &5996 Mdrrejeski 3566 = #/f#lłl PRZĘT RTV gspdair POREDNCTO brst dme samehtu yjmu iamiruny dy łdie Kupi nieruchmści lkali spredaż Pśredni<:t Mgr iuda Kasta Kijeski (47) p 4400 g próc sbót n "" r n a OM a CENTRALNY OŚRODEK BADACZO ROZOJOY PRZEMYŁU EŁNANEGO * ZATRUDN ykstałcenie średnie g ZACZK atrudndę kurtki dresy Zgier Chehny Bałuty g kuśn:iemie L * 3237 g GABNET RTG pełny akres badań urgraf ia HG ęb y Nart 2a (96) g KONULTACYJNE badania UG dlee! i m ł dieży ykionują speejałiści : pediatrii i rtpedii Łódź N a lle>t 2a dr Bill!: ctr Respndek ygrdeń c jmniej 5etni staż pracy ilkary staiacy masyn ykńar>kę GABNET Lecenia Akupunkt\llą Cyba:rt Maratńska Rehkinia 9 m 9 bi trki piątki 3()20 kmórce plac PRZYJMĘ cę głóneg kgeg ykstałcenie yżse eknmicne c jmniej 5 lat pracy kgści starseg referenta ds prętu prteg PAZDY atrudni kb ieti: d =yania rę ka ic i męieynę Łódź ułkkieg 60 tel ZACZK meehanika atrudni pracnia gp ZACZK atrudlnię jska Plskieg 0 (pdórk) 4442 g PÓŁKA Prgramanie Masyn" atrudni tychmiast prgramistó BM Tel 4005 g ZACZK skóra attudnię p ZATRUDNĘ dieiarki Tel g rendselektrykó tc> AZART" atrud!!lie: >3 g YKOl<CZENE dmku leeę g COMPACT B" Łódź " TelefniC:Z 40/42 tel atnd n i atrakeyjnyeh arunkach bud;ich Łdi i a granicą : mutary brjary betniary spaa<:y rbitikó budlllj!lych E ;rh/ha łf J AA i; : 6f ŁODZ pełnym lub niepełnym ymiare casu pracy: Y prędalnicych 4356 J! prądki preijacki rbtnikó magayńtransprtych tkacy prelekacy prykręcacy farbiary yray igłacy łóknin *ladaj\: " dla dieci i drsłych rk ałżenia J 959 cdiennie E: nr ULTRAONOGRAF ysk specjalisty><:ne badamiia gineklgicne dąży płdu s u r n nm"ządói jamy brusnej Cdiennie dc uin Nart 2a 4355 g ULTRAONOGRAFCZNE badania rrącló traiemyeh jamy brusnej nerek gru<:lu krikeg sutkó tareyey ra ysk kalifikane badania gineklgiene <;ią ży płdu yknu j ą lekare specjaliści Łódź Nart 2a tel gd 96 d<: uln g UG serx:<t brueha dą ży Próby ysillke EKG rektskpia kardildy seksulg inn i specjaliśd DAMED JuUanska (29) g GNEKOLOGA żerm skieg 27 ijmed" g s UAGA! Kiercy p trech latach niegannej pracy mają mżliść bsługiania YQajmó handlych d sy stkich państ eurpejskich PRZETARG pjadó: amchód ciężaroy mki tar A29" nt fabr 256 rk prd 93 ce yłaca ł Z amchód aseniacyjny mki tar Z29" nr fabr 440 rk prd 92 ce yłaca ł Pretarg dbędie dniu 24 sierpnia br gd diale transprtu pry ul Prybyseskieg 76/7 Prystępujący d pretargu inni łżyć kasie predbirsta adium yskści 0 prc ceny yłacej Pjady mż glądać preddień pretargu diale transprtu 277k FABRYKA PERCEN TŁOKOYCH ŁODZ ul LCATA 7 ul MARKO" 26 Dąbrskieg półka feruje ygrdenie knkurencyjne firmami plnijnymi ra bgaty achlar śiadceń sqcjalnych cegółych infrmacji udiela diał spra prat:nicych Zakładó Premysłu Dieiarskieg Mark" Ł di ul ólcańska 2 tel k ANTENY Palpuehski g PRANE dyanó 4324 Antcak 44 g KRAECTO pe>le eamy yrby dianin y Lkatrska Rinke 40352/4437 g CYKLNOANE skanie 352 gcak 426 g YCZANE dri amki bljrndy Bdurski 4363 g ZALUZJE mntaż Filipcak g DEKODERY Pal iatid" g PRALK autmatycxne iartkit Plar praa Kałużny 4296 g NAGROBK gr0bee yknuję (któtkie terminy) Żermskieg G3/ 42 iecrem Flrasek g VDEOFLMOANE 74 Grefki<: 3703 g : ===i> _ EEKENDY autkare Berlin Zach som ;:ktoll ienkieica 0/09 tel (7) 4249 g HAMBURG try dni DM alltur" g EDM UA airtur" g HALZKA" żacy skrytka 2 kjary malień sta kraje agran ieme 55 PATER ONA tubiła leg studencką 6630/s AM g OLCZYK Gregr?;gubił legitymade studenckl\ 536/l AM 4394 g OFERUJE DO PRZEDAŻY g indyidualnych spółcucia pdu yray aereeneg sp6łcucla s podu seg byłeg pracnika X&legt BOGUMŁA KEMPY R0d:lnle DYREKCJA RADA PRACOJfCZA ORGANtlZACJE ZĄZKOE KOLEŻANK ł XOLEDZY ZAKŁADO MECHANCZ NYCH CHiEMlTEX" ŁODZ &łęboklec amóień użyane samchdy ( garancją) marek achdnich ra marki Łada" i Plne" (ersje eksprte) a aluty ymienialne Garantujemy knkurencyjne ceny ra sybki termin dstay rnfrmacji udiela i amóienia pryjmuje biur spredaży P Gama" Łódź ul Mniuski la ( p) gdich 02 tel telex 5534 sart pl dla Gamy" 2277k łl:llliin: _ ; f l! l l i l!! i r = XOLEDy s PRA>CO>N TT2 łmierct isp6łecla du MAT skladają u mistró farbiarni T farbiary apreteró s P<>du mtlercl OGŁAZA Oferty ra kstrysem stępnym leży łżyć sekretariacie :fabryki d dnia sierpnia 99 r ynik pretargu stanie głsny dniu 23 sierpnia br Fabryka astrega sbie mżliść dlneg ybru ferty ra dstą pienia d pretargu be pdania prycyny cegółych infrmacji udieli diał gł mechanika tel g sl ZATRUDN: YCZENA dri ElKG Oleksieic 75 Arbajter g g lekary ŻALUZJE aikl:adam POGOTOE speejalistó EKG l73 ryptk 5273 Ksieie 4250 g 4273 g VDEOMX VidefilGNEKOLOG ediennde man ie Fran9 Kśduski 97 kski 6565 Kttbasieic 423 R g YPOŻYCZALNA magnetidó MEDCU Zespół Leźniak kary pecjalistó ól39053 g cańska 55 tel KNEKOPY regened r ada liubart 3773 k ie g DEKODERY PAL instaluję 7076 tańcak 4332 g TELEPOGOTOE belektrontalatoreak TO Matusiak g g instaluję ANTENY ELEKTRONTALACJE gren śd py Piątkski 227 p (79) Pgrseski g g PARKETY układanie PRZEPROAD2K Mareillliak Radmnskl! 440M g 3994 g MONTAŻ baeri Jmar" g M:l:A OLEl;AlNlK t yray Cmlerc Łdi PELĘGNARTO PRZETARG NEOGRANCZONY ha yknie stępujących prac remntych: yknie tynkó budynku k0tlni 300 m k 2 yknie remntu budynku usytuaneg bk ktłnl 3 Demntaż iat żelbetych st 2 4 klenie kien sedy 300 m k GAMA" &erdec:meg kladają s diał TEREE PŁÓCENNilK HYDRAULK ŁOEJ ŁODZ ul PRZYBYZEKEGO 76/7 systkich infrmacji udiela spra sbych lenia i scjalnych tel 7373 Łdi ul mut 2 PÓŁKA PC BTONA Xletamice ZAKŁADY HH//H////////////////////H////////////H/HH//////// ODJYZlŁU NEUROTRAU MATOLOGn ZGmau bł Zakład apenia atrakcyjne ygrdenie g akładeg systemu ygradania ra bepłatny prejad autbusami PK dla cłnkó rdiny umunduranie ca;y kln ie " ykstałceniem średnim lub yżsym MAT: yray PRZEDĘBORTO ELOBRANŻOE ą6łcueła mlercl rcnym stażem pracy samchdach ladncl 35 tny celu skierania kurs kat D" praa Jady kst akładu pracy JAGODZŃKEMU RJ ac h ara spaaca rbtnika magayneg 9 tkara e palaca pmcnika palaca e specjalistę ds kgści PRAJCOiNCY mechanikó samcjtdych O elektrenergetyka ZBGN EO Praca jednmia arunki pracy i płacy bard dbre Bliżsych infrmacji udiela diał służb pracnicych ul ierba 4 tel 7300 e 2 22 Zakład nie atrudnia sób p pruceniu pracy 5237k e kierc k t D" praa Ja d a y kiercó kat C" praa jady Panu Prfes>rl greblary OGŁAZAJĄ spredaż Pryatne Pgtie Lekary pecjalistó MZEDĘBORTO materiały eksplatacyjn N AJ s y BCEJ DZAłKĘ ODDZAŁ ll ŁODm ZATRUDN tel ORZĄDZENAdOKLEJANA TAMAM Zapeniamy seris i KRAJOA PiK s "uhhhm"/h//hh/h/u/ śiat anych prducentó TAMY OPAKOANOE _f + ych jlepsym gatunku: DZANNĘ + B+ATiL + EłlN ++MEZANK + ELATL NC gume + ra inne nfrmacje tel URZĄDZENA METKUJĄCE TEXTLMPORT Pitrkska 93 OFERUJE surce łókiennice renm Oferuje DYREKCJA PP PZPR NZZ RADA PRACONCZA ra KOLEŻAN"K KO LEDZY : ()l])j>ztału CENTRAJNEJ KŁADNJ!CY HA!RCERKEJ ŁODZ NÓŻ picmy kup i ę 420l p BUTLE spaalnke kupi ę 6595 (iecr em ) p PRZĘDZĘ spredam Tynki lecę p OBRABARKĘ d dre g rejn!:kii <>leje spmedam p M4 łasnście ą m iendę M3 piętr l)lulter telef0iem P KUPĘ miaslkanie dmek ŁdlJ K0!5tllltynie p ZATRiUDNĘ rencis grearki Gałkó Mały ul Ogrd Oa 4474 p ZLECĘ aklyci e kraiieet Oferty Biur Ogłń P itr!kska 96 AUD0 eęści całść p spredam p ZATRUDNĘ u<:zti6 Meehandlka pe>jada NlAL ANE tapeta p nie 3322 Brnieski 3569 p ZATRUDNĘ piekara p TODRUK krótkie terdrążaczaeera miny Kirea 32 Chajdas 353 p frearkę numery<:"l:ną ZYCE kurtek chałup atrudn i ę p :D!ic lecę H7243 POTRZEBN prae:nicy 356 p d pracy pralnj Tel ZATRUDN aclllk! d P 440 p ZATRUDNĘ cke: MALOAiNE Miikarek hafciarm bnucandę 7Hl p BeTetek chałupniklep plu00uje prduc eentó metallyeh p 35 ll ddatkó ik:aletiniaych PRZEDAM TV N kraie<:mch 492ll Grundig p 354 p TELEZOR earnbiały TVC spredam 7&7354 spraedam 5563()6 ie3577 p 3654 p KRADZONO piecątkę crem LOKALU pracnię Taksóka sbóa M pyże j 50 m psrubl)cmy 203 Tadeus lkuję 57 5tl6 Madń Łódź Ja 5/ p 5599 p ZACZK 7092 riatrudinię DZBNNJJl łodzk li UG (UOO)

6 / Ciemn Pitrkskiej Eer et cy C b ją imy B)ą niejak sym imieniu b precież eentualne yl:ącżenia prądu mgą dtknąć s systkich Jeśli aś ima będie nrmal cyli mrź (statnie były nienrmalne) t yłąceń mż spdieać pinfrmaf s dyrektr Zakładu Energetycneg Ldi iesła Kmin Na piersy gień pójdą c prada akłady premysłe ale jei f liie pmże prąd będie yłącać rónież mieskaniach Prycyną jak tięrdi dy" Klpin : nie jest słabść systemu energetycneg jeódta ale eałeg kraju P prstu Palce ytara a mał energii elektrycnej Od ppred!liej imy n!e uruchmin żadneg neg jej źródła a ptreby sak rsną Premysł nie umie pry tym prestaić " energscędne technlgie Tak ięc im mże być m ciężk Jeśli chdi łódką sieć energetycną t generalnie Jest prygta d cnie ięk uych bciąźei niż becnie jed k ma rónież słabe punkty Jednym nich jest ul Pitrkska żeby np ppraić tu skan Tata też ptrafi tanisk K PZZ Ft: kich młdi 3ży klubó Najięksą ppulavnścią śród Materiały d scęcia p pań prygtacych ebran yniku antyspekulacyjnych d ialań pd kryptnimem Rynek" prepradnych lipcu pre łóka milicję ORMO i praco<nik kntrli adej Precik trem sbm skieran niski d klegium 53 ukaran mandatami artść arekiranych taró będących predmitem pekujacji tudież gtóki pchdą 5 POGOTO\VE MEZKANLO\VE: AŻNR TELEFONY Pżar słutby dtia tnfrnłacja kleja frieja PKO Jnftmacja telefnic lfrmac:ia PK Drec Centralny nfrmacja kultural Pgtie dciąge pgtoit> energetycne łmż łódt Półnc POłudDll! n4&3ti 7t2l3 CHRONKO dla ll K & Był już ral karany prestępst Tera a pdblmns Pabianic stanie pred sądem jak recydyista Dkł n rrbju d pradając są fiar ę d bebrnnści ptężnym cisem głę Był t pd kniec tegrcnej imy Napadnietemu abrał kżuch artści 50 tys ł pieniąde!60 tys ł) ra egarek Akt skarżenia stał skierany d sądu pre Prirnraturę RejJną Pabianicach tamtejsym sąd ie jduie ne TELEFON ZAUFANA dni psednie gd 57 dni lne d pracy cal d bę cej upraiania teg prcederu yni sła 3 mln 600 tys ł Na pcet prysłych gryien abepiecn leżące d pdejranych mien ie artści 300 tys ł Zatryman m in niejakieg Tadeusa G który krystając e lnienia lekarskieg speku lał butami firm:v fix" ciągu miesiąca spredał n e cnym yskiem c jmniej 0 par teg buia (ab) LOKENNCT A (Pitrk ska 22) gd 07 ZTUK (ti:ckskleg 36) gd l!l9 MATA ZGERZA (Dąbrskie g 2) gd l 05 YTAY ALON FOTOGRAFK (Pitrkska 02) gd 0 GAfERlA BAŁUCKA (tary Rynek 2l Ry Ragle <UA) gra!lka GALERA ZTUK BA (6l canska 3 Male frmy i:rafikl gd GALERA ZTUK (park ienkieica) grafika i rysunek REDAKCJA KARUZEL" (ienkieica 3/5) gd 04 Galeria preciau" P stałe ystay niecynne cynne d gd 9 d (kasa d gdr 7) OGROD BOTANCZNY gd 020 (kasa d 9) MUZEA PALl\llARNlA ARCHEOLOGCZNE ETNOGRA FlCZNE (pl lnści 4) gd pnledałk6 RADOGOZCZ ska 47) gd 96 (Zgier RUCHU MŁODZEZO tego (Gdańska 07) gd 5 PORTU TURYTYK (rcella 2 l(od 5 HTOR MATA ŁODZ (Ogrda 5) _gd 04 cyn próc gd 07 KNA 07 OllllZAŁ PRZEDONE iat ubcu" (ang) d lat 5 gd 530; Cer grącka UA d lat gd 20 BAŁTYK Cbra" UA d lat 5 : gd p 530; Film cytaną listą dialgą klai pułapka" <Die Hard) UA gd taryskiej rmie d d jednej pani że jej akład pracy d pół rku psukuje sprątacki umie pracę rubryce a ód" idnieje: knseratr urądeń pimych" Jak t pimyclt yrailiśmy diienie a ście ranie kuru pin stją cej safy? A a t jest już sbny ddatek dparta sa rmócyni M9że by ię tak preki fikać? U:nseratr urą dc pimych" t brmi dumnie iedieliśmy Okauie że riie systkie ceny ędlin c diś uć leży a eenement psły górę Na prykład kiełbasa truń ska staniała 3700 d 3200 ł a kg C nrada jed iaskółka isny nie cyni ale tym raem mże 7akricmy ym skrmniutkim ale a se precież ptymistycnym akcentem pjemniki cyjankiem ptasu lipca br Jabmatrin pi tala ZOZ Głnie stierdn brak dóch pjemnikó cyjjnkiem ptasu Prkuratr reir;ny \V Zgieru \\scą! śledt:> tej spraie Ustaln że cyjanek prechyany by! sklanych pjemnikach amkliętych metafej safje Da kmplety klucy psiadał kiernik labratrium Jeden tyd kmpletó prechyan n ie am y kan ej sufladie biurka Oględiny safy nie ykaały śladó laman ia nie aginął też żaden kmplet klucy Dchden ie miera dj ustalenia klicnści aginię cia truci!y l d jei dleienia (t) Kmunikat Okręga Kmisja Badania Zbr dni HiUerskich Łdd n stytutu Pamięci Nardej psu kuje byłych ięźniarek bu ANTENBERG będąceg0 fililł bu kncentracyjneg BUCHENALD a łasca tych które prebyajac tym bie 945 r były śiadkami nęcania sie d cterema schytanymi ięźniarkami Centrum J{uHury Młdych (ul bjegłymi bu pdcas ltu Lkatrska l:j) aprasa diś gd i spradnymi prtem d i7 amatrskie akacyjne ar bu staty literackie Mile idiane Psukiane sby prsne są będie abranie sbą łasnych pisemnv lub telefniny kntakt tekstó Okręgą Kmisją Łdi Nas :>tf Rónież disiaj DK Energetyk" (al Plitechniki 7) aprasa adres: fódź ul Pitrkska dieci spektakl lalky nr 49 telefn: cdiennie gd 5 ra młdież prjek (próc sbót) gdich d 9 cję filmu ide gd 7 d 3 (ab) (rb) * ANOO cu:ne dleclrn" plkan b ii:d J53u; Fatalne aurcenie" UA d lat gd POLEE C lubią tygrysy" p! Od lat gd 6 ŁOKNtARZ Ludie kty" UA Od lat gd 0: Fllm cytaną llstą dialga: i!l" UA gd 330 OLNOC irujący seks" (Dirty dancing) UA d lat 5 gd 6 ZACHĘTA Obcy decyduiące starcie" UA d lat 5 gd 5; imię pryjaźni" franc d lat gd TATitYLETNE Gabri ela" bra d lat gd 2 raie niepgdy seans dbc:!<:inie Tatry" nterksms 0 (UA) d lat 2 gd TYLOY tuka kchania" p! d lat gd 7 l 9 TATRY MAŁETUDYJNE Krótki tilm mllścl" pl d lat 5!!Od TATRY Paryt Texas" RFNfranc d lat gd 730 DK yn Hrabieg i\nte Christ" (UA) gd OKA Cbra" (UA) d lat 5 gd T Prót d plzylłści" (UA) d lat 2 gd 6; lnterksms" (UA) d lat 2 gd tlnraker" UA Od lat 2 cytaną listą dlao!!ą gd 205 $T DEO ;Carn tulipan" (franc) gd 6; Kbju d dieła" (UA) gd życie arsay" d lat preprada knkurs pt Dień be błędó" yróżnia ne są gaety stłecne a j mniejsą licbę błędó krektrskich ppełninych teg sa meg dnia Na ór teg knkursu p pnujemy Dief be błędó plityce" by trał cały rk sy"h sklepach mż Jesce ekstrakt rpuscalnej kay turalnej cykrią Naya i_edcnka" Mamy dieję że pracni cy ambasady kraju słynąceg e spaniałych ka nie kupują sklepach gdie płaci łtókami B gdyby bacy li ultimatum murane kupić Zginęły także akt skarżenia precik iesłai Z i Marii Z Zajmali ni (d kietnia 9 d marca 99) nielegalnym spekulacyjnym handlem alkhlem Kupili sklepach 60 butelek ódki różnych gatunkó i spredali alkhl p yżsych cech cyniąc teg stałe źródł dchdu (t) ŁDK ieriąt 57ł2 Raie Maieckiej starene ceny nstaią raie be mian) rst cen spd0any stał dniesieniem cen skupu Ot ce ny niektórych gatunkó mięsa i ędlin: bcek 250 ł (dtychcas 000 ł) gulnka 000 (770) karkóka 3200 (2600l ł atka 2350 (900 schab 4650 (4050) żeberka 50 (770) ł i be kści 3700 (250) łi kścią 250 (550) balern gtany 5350 {4750) bcek ędny żeberkami 450 (050) synka gta 6450 (550) schab ędny (3550) plędica spcka 00 (7000) mrtadela 250 (640) paróki 600 (500) serdelki 00 (l030) serlatka 2750 {200) śląska 330 (2750) ycaj 2000 (l &00) rabunek dle TEATRY ODDZAŁ ił?66 36:95 niecynne 397 Ob dźige sp6łdielce kmulne iedle ide 36 J pg9tle i:ate Pgtie pięścią Cis Lipci spekulanci TELEFON ORENTACJ PORADNCTA ZAODOEGO 336 cynny d pnledialku d piątku gd 5rn TELEFON ZAUFANA al t<blet ciaż:i prblemą cynny dl psednie gd 22 nr ANONMO ALKOHOLCY tel dla Judi " prblemem al khlym (pottie diałek piątek 20 l\fłodzjezoy TELEFON ZAU FANTA nr cynn d pniediałku d plątlrn gd 2u TELEFON DLA RODZlCO nr cynny d pniediałku d piątku gd 3 il!ltraż _ Łdi ( śródmiejskich sklepach apatryanych pre akłady (jm) Kmitet ykcy jeódkieg Prumienia Z ią kó Zadych stierda że statnim tygdniu gał tnie pgrsyły arunki materialne ludi pracy sym jeódtie ra pgłębiły trudnci apatren!e pdstae artykuły żynście Obec spirala nflacji stani uasadniną prycynę braku u ludi pcucia bepieceństa scjalneg yluje jednej strqny panikę rynku drugiej aś ptęguje eskalację żądali placych Kmitet ykcy jeódkieg Prumienia Ziąkó Zadych uaża ie sytuacja ta mająca diś niekntrlany charakter pradi prst d grźnych stępst sptecnych Nie mżemy prejść ńad tym d prądku dienneg Dmagamy iąku tym d ład jeódta łódkieg pdjęcia niebędnych diałań i móienia ich niełcnje Kmitetem :vkcym jeódkieg Prumienia Ziąkó Zadych reery kln istó ciesył strelanie iatróek d tarcy i rucanie gratem d celu kn:kiurencjach tych brali także udiał y;ypc yający sym jeódtie klniści e Ziąku Radieckieg i NRD Najlepsi dbyli dki spranści brnnej medale i d_yplmy lipcu pryin pd 00 ltych srebrnych i brą ych dk spranści brnnej Jak s pifrmał sekret&: Zdisła Z LOK Łdi asileski d kńca sierpnia preiduje ranianie adó brcrnnych jesce terenie 20 klnii j łódkim lipcu pracnic:v Z LOK ra aktyistami klubó ficeró reery rganiali te ady min klniach Grtnikach iśniej Góre Justynie i Mscenicy (jkr) e esłym rku " planych dsta 40 agnó tramajych typu 05 NA (jnsy tabr) i 5 autbusó łódkie MPK trymał tylk 30 ó tramajych i 30 ikarusó R:ne esłym rku kniecną kasa;ją bjęt() 20 autbusó i 5 ag:" tramajych Były ne callrncie uyte technicnie Tegrcny prydiał?ja l&dkieg MPK t 36 agtn tramaijch 05 NA i 75 pregbych ikarusó D tej pry Łódź trymała 30 ikarusó i ani :ne agnu tramajeg Ny tabr arón tramafy jak i autbusy js dla łódkiej kmunikacji me3skej niebędny gd:v treba będie skaaać ( iąku użyciem techni:nym) tyle sam ó ttamiajych i autbusó ile JOinniśmy trymać nych (jkr) ficeró górę! ię ypcyających 35 klnia<!h letnich j fódktm ięł ucliał adach brnnych r ganh:anych (pdcas dóch tur nmól pre pracnikó Z LOK Łdi i aktyistó łód lnfrlrmacja pną dalicny d da stan śietle Jesce nic dążyliśmy pryycac ię d cen biąujących d nia treba m in ybudać siem t stacji Tymcasem ti sierpnia a już musimy ucyć sii: nych Pnieaż jednkierunky ruch cen górę (yjątki są nielicne) charakteryt uje stat lat energetycy nie mgą dstać nie lkaliacji pdbn pry ni dużym pryspieseniem art iedieć jakie niespdianki mgą tak gęstej abudie ycajn\e s sptkać sklepach np diś brakuje miejsca Być mże jod craj płacimy dtżcj 230 (200) bułka maśla (0 da;:) die n p mderniacji ulicy tylk że ta mim apie średni 02 prc a piecy 0 (70) bagietka (O eta;:) 230 tłoehdącc pielcarni remieśl (200) bułka diea (7 dag) di d tąd nie acęła i ie nicycb Jest t pred! systkim 20 (90) chałka (50 dag) 400 iadm kiedy acnie stępst rbiąceg duże raże (350) chleb baltnski" ( kg) (ab) nie rstu cen mąki a także in 30 (20) chleb psenny (07 kg) nych surcó Pdljmy tylk dla _: 240 (220) chleb nsenny (5 kg) prykładu że mąka żytnia 720" 440 (400) bułka tarta 700 drżała 22 d 90 tys ł a mą (520) ka nsen 500" 43 d 63 Od diś drnżeją rónież jaja Za tys ł a tnę! art też mar jaja duże Łódkich Zakładó ginesie ddać że ne ceny mąki Drbiarskich płacimy 0 ł (d tej biąuia iuż d i sierpnia ry 9 ł) śre::lnie 05 (93) cym remieślnicy jak s a małe 9 (0) i stłucki" 72 peni Cechu Remisł p (63) Tyle sam kstują jaja e życych diedieli dpier spółdielni Drbiar" nfrmujepredcraj m:v tym gdyż d tej pry ceny A t niektóre ne ceny piecya jaj pchdących d bu dsta piekarni remieślnicych ( ia có były różne sie pdajemy ceny dtychcase): Klej bią mjących d diś bułka ycaj (0 dag) 50 ł pdyżek dtycy mic:sa i ędlin (45 ł) bułka kiele::ka (50 dag) dstarcanych pre aklady mięsne Medale i dyplmy a celne k i peną rękę Pgtie Raunke Pgtte MO ciągle Cenv Na klniach fajnie jest! Praie 4 tys diieci i diś drżał? ZLOTA JEER" Tajemnica spalneg dmu" (kad) b gd 2 GlJVNA Kin nn stp d gd 0 6; Plutn" <UA) d lat ra filmy krótkmetraże HALKA ntlrn" Predstaiciele liclarnści" e tcni Gdańskiej śiad cyli że ich ak:ład nie będie strajkać gdyż mglby t nie spdbać pani Piaseckiej Jhnsn ypada tylk żałać Ye sa rdacka ceanu nie ma udiałó PK PKP p ccie i f)qru innych "jesce istytucjach spżycy pry ul kpt karżyiiskieg arcie amknięty Na driach kartka: klep Jestem bk kiaciarni" yieska ystaie kiaciarni infrmuje: Kiaciarnia niecyn pdu chrby persnelu" Raem chrują cy c? DYŻURY ZPTAL Chirurgia uraa pital im Kpernika (Pabiantcxa 62) Neurchirurgia pital im Kpernika (Pabianicka 62) śllc Okulistyka pital im Barickieg (Kpciskieg 22) MlODA GARDA Kiaty jeg życia" austr d lat gd 9: Cmmand" UA d lat 5 gd 3 7 l\uza Ncne jastrębie " UA d lat 5 gd 6 5 MAJA Pan amchdik i praskie tajemnice" p! b gd 6; Preminęł iat rem" UA d lat 2 gd 730 POKOJ CardleJskl las" jugua b gd 6: Pił karski pker" pal d lat 5 l!d ROMA Kpalnie króla alm" UA d lat _2 gd TOKr ielka prygda psa Benjieg" UA b gd 6; Frantic" UA d lat 5 gd YPOŻYCZALNA KAET DEO (Pitrkska 76) gd 7 Chirurgia diecięca pital m Knpnickiej (pr 36/50) d m ietcinś Praie każdym kisku lekilka pism kryżókami Na pytanie cy ktś t systk kupuje i riąuje jed pań kiskarek!!:tierdiła że ppyt łamigłóki jest grmny Mamy tyle prblem6 gspdarcych d riąania i ja kś nikt im nie mże dać rady Mże prydałby sit: jedk ięcej treningu? ży UA d lat 6 APTEK Mickieica 20 kłada 26/2 Ga!!ari 6 Olimpijska 7a Lutmierska 46 Grkieg 2a Pabianice Armil Cernej 7 Aleksandró Kściuski 4 Knstantynó ado\va 0 Głn?leka 6 Zgier DąbrO!dee 0 Orkó Armtt CelOflej 5 La rynglgia dlecii:ca pital im Knpnickiej (pr 36J50) Chirurgia scęktara pital im Barlickieg (KDp cińkieg 22l Larynglgia pital im Barlickieg (Kpcińskieg 22) Tksyklgia rnstytut Medy cyny Pracy CTeresy \ enerlgta Prycndnla Dermatlgic (Zakąt 44) Tele!ntcny Pnkt lntrmacyjny dtycący chrby AO cynny d god 5 d 7 telefn 3236 Ambulatria draźne pmcy nter dla drsłych ul ienkieice 37 te\ gabinet chirurgii diecięcej ul Armu Cernej 5 c:vnny całą dbe tel 7444 abinet pediatrii (ul Armil cerne 5 cynnv d 5 d 7; dni lne d t acy cynny cala dnhę tel 74 H gabinet stmatlgicny ul Zaplskiej cynny d e; 9 d ; dni tne d pra cy pre2 całą dbę gabinet kuustycny ul Zaplskiej l cynny Od gc<l 7 d() 7; dn lne d pracy cynny cała dbę DZENNK ŁÓDZK" diennik Rbtnicej półdielni ydanicej Prasa;KsiążkaRuch" ydaca: Łódkie ydanict Prase Łódź ul ienkieica 3/5 Druk;Prase Zakłacly Graficne Łdi Redaguje klegium Redakcja: kel 903 Lóclź ul ienkieica 9 Adres pcty: DV Łódź skr pct 9 Telefny: centrala (Jący systkimi ctiałami) Reclaktór celny: J!enryk alenda: 36455; astępcy redaktra celneg: l ; sekretar dpiedialny i sekretar: pray miasta: 3340; ; spłecneknmcne: 32232; 3303; 32947; 4065; ftreprter: 33797; kultura i śiata: sprt: 32095; dział łącnści cytelbikami: 32:963; interencje Telefn Usługy: spray terene: ; (rękpió nie am6inych redakcja _ nie raca) Redakcja nc: i Ogłsenia i nekrlgi Biur Reklam i Ogleseń Łódź ul Pitrkska 96 tel ul ienldel ca 3/5 łel 3259 (a treść głseń redakcja nie dpo iada) arunki prenumeraty pdają ddialy PUPi R PrasaKsiążkaRuch" ra dpiednie urędy pcte DZENNK ŁÓDZK nr 6 (3003) D "

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego Spotkanie z Mikołajem... (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego Spotkanie z Mikołajem... (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) yknania adania publicneg Sptkanie Mikłajem... (tytuł adania publicneg) kresie d 4.12.213 r. d 31.12.213 r. kreślneg umie nr DS.-N/4559/13 dnia 1.12.213 r. Zaartą

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Badania heteroepitaksjalnych warstw GaAsi P x / G a A s za pomocą skaningowej i prześwietleniowej mikroskopii elektronowej.

Badania heteroepitaksjalnych warstw GaAsi P x / G a A s za pomocą skaningowej i prześwietleniowej mikroskopii elektronowej. Wjciech D R A B I K Marta P A W Ł O W S K A Jędrej T O R U Ń Instytut Technlgii Materiałó Elektrnicnych, Warsaa Badania heterepitaksjalnych arst GaAsi P x / G a A s a pmcą skaningej i preśietleniej mikrskpii

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

o c h r o NA Śr o d o W isk a N ajw y ższej Izb y K ontro li. Z a j go p. C zesław N ow ak, w iceszef azo to w ej S o lid arn o ści.

o c h r o NA Śr o d o W isk a N ajw y ższej Izb y K ontro li. Z a j go p. C zesław N ow ak, w iceszef azo to w ej S o lid arn o ści. Ochrn a śrdiska pd lupq kntrleró słr. 1, 2 G r a ielu plach sk. 3 Chry jak,.. Plak sk. 4 T był dbry cłiek sk. 5 Pryjemnść u... den tysty sk. 6 Kryżóka sir. 7 Sprt sk. 3 num ere Zacąć treba d teg. że pr

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Pdsty Knstrukcji Msyn Wykłd 9 Prekłdnie ębte cęść Krekcje Dr inŝ. Jcek Crnigski Obróbk kół ębtych Metd biedni Pdcięcie ębó Pdcięcie stpy ęb Wstępuje gdy jest duŝ kąt dległść ębó, cyli pry ncinniu młej

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, Sukcesywna dstawa leków i róŝnych prduktów leczniczych dla Zespłu Wjewódzkich Przychdni Specjalistycznych w Katwicach Numer głszenia: 35299-2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

numer 18, lipiec 2012

numer 18, lipiec 2012 numer 1, lipiec 2012 W numerze: Plak mądry przed szkdą - akacyjne ABC zmtryzaneg Dni Pla Grubnie i Dni Włcłaka- relacje 1 WYDARZENIA DNI WŁOCŁAWKA W dniach 16-17.06.2012r. dzięki uprzejmści Kiernika Reginu

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk WSTĘP HERBATY CZARNE KLASYKA NA PÓŁCE Hrt zr ę sgt śró hrt (70% lś srzż hrt) Mż rzgtć z r różrh sh ltg z lrh ó ś Pls K z hrt? Dż zl z ł zr? C r lzg? Pls r tór zz ę zló ż hr Wśró głóh ó sęg ę sę zą łśś

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 Łódź: Wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych na ptrzeby Departamentu Kultury i Edukacji Numer głszenia: 316510-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Dstawa sprzętu przeznaczneg na wypsażenie Wjewódzkieg Magazynu Przeciwpwdziweg i Kryzysweg Numer głszenia: 185878-2012; data zamieszczenia: 04.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych.

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych. Scenariusz lekcji matematyka kl. IV (praca w grupach) Iwna Kucharska Temat: Świętmarciński rgal rzwiązywanie zadań tekstwych. Cel główny uczeń ptrafi wykrzystać zdbytą wiedzę (mnżenie liczb naturalnych)

Bardziej szczegółowo

HERMES. Udanych i bezpiecznych wakacji życzymy nauczycielom oraz społeczności uczniowskiej. Redakcja gazetki "Hermes"

HERMES. Udanych i bezpiecznych wakacji życzymy nauczycielom oraz społeczności uczniowskiej. Redakcja gazetki Hermes Udanych i bepiecnych wakacji życymy naucycielm ra spłecnści ucniwskiej Redakcja gaetki "Hermes" W A K A C J E T U Ż T U Ż HERMES Cerwiec 2015 C.K.Nrwid patrn nasej skły R p c ę c i e R k u a t r s t r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Lublin: Przetarg niegraniczny na dstawy materiałów hemstatycznych i klejów tkankwych

Bardziej szczegółowo

DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warszawa,xpaździernika 2010 r.

DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warszawa,xpaździernika 2010 r. DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warsaa,xpaźdiernika 2010 r. Pan Rysard Proksa Preodnicący Sekcji Krajoej Ośiaty i Wychoania NSZZ Solidarność" ul. Wały Piastoskie 24 80-855 Gdańsk Sanony Panie Preodnicący, Odpoiadając

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa ktłów filharmnicznych dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 118301-2015;

Bardziej szczegółowo

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc.

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc. chór lu dęte C C C B B Cicha noc / W żłoie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» 4 3 4 3 4 3 B 4 3 Ó 4 3 4 3 o - kó czu - wa n nie - sie n n sa - ma n lu - dziom wszem, u - śmiech - MOZAIKA KOLĘDOWA

Bardziej szczegółowo

Cisco Graduate Recruitment - Central & E astern E urop e Program C i s c o S al e s A s s oc i at e Kogo poszukujemy i jak aplikować? Katarzyna N ał ę c z k nal e c z@ c i s c o. c o m R e g i o nal R

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pt.gv.pl Warszawa: Druk z plików PDF Press quality na ptrzeby CTP wraz z prawą i dstawą książki pt.

Bardziej szczegółowo

Upiór opery The Phantom Of The Opera

Upiór opery The Phantom Of The Opera Upiór opery The Phatom O The Opera Allegrovivace 4 4 5 10 10 CHRISTINE P Te głos a ie dzał mie przyy ał sach () 15 15 Wy iał i mię me aż a stał rzask 2007 y TM ROMA Upiór opery 2 19 19 23 23 I chy a da

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Drukarki przenośne serii RJ - Gdy liczy się szybkość

Drukarki przenośne serii RJ - Gdy liczy się szybkość Drukarki prenśne - Gdy licy się sybkść Ta jnsa prenśnych drukarek Brther, feruje yskiej jakści druk termicny paragnó etykiet serkści mm ( mniejsych). Dięki impnującej sybkści druku ytrymałści, urądenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/spswiebdzin/zamwienia_publiczne/12/status/0/rdzaj/0/wzp/ Świebdzin: Dstawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo