1-15 LISTOPADA 1985 JUBILIEUSZ PZF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1-15 LISTOPADA 1985 JUBILIEUSZ PZF"

Transkrypt

1 41 4 /4 41 A,.4 OLSK1EGO ZWEAZKU FIIATELISTOW NR 21 (707) ROK XXXII 1-15 LISTOPADA 1985 Cena 30 :I JUBILIEUSZ PZF Przy ul. Straganiarskiej w Gdansku stoi rzedem kilka zabytkowych kamieniczek odbudowanych z nicodci. Z ruin i zgliszcz powstala w calej krasie Gdanska Star6wka. Pod numerem 28/30 przy ul. Straganiarskiej stoi piekna kamieniczka odbudowana wysillcian wszystkich filatelistdw z calej Polski, ale glownie dzicki uporowi, woli i wysilkowi aktywu Okrcgu PZF Gdaii.skiego. W tym domu symbolu, na dwu pictrach, w ostatnich dniach wrz esnia ' czynna byla niecodzienna Krajowa Wystawa Filatelistyczna 35 lat PZF". Skladay sie na nic kroniki, literatura filatelistyczna oraz medale, plakietki i tetony nadestane przez Zarzcd Gl6wny PZF i 21 odcreg6w. Nie wszystkie jednak okrcgi nadeslaly eksponaty do tych dzialow, trzy okregi nie nadeslaly tadnych, ale i talc material byt imponujacy wzruszajacy. Kroniki kbl, okregow i ZG. Wydawnictwa, w tym najwiccej oczywiscie katalog6w z 'wystaw. Piekne i bogato wydane, ale takie skromne. A za katcla z tych pozycji kryl sic bezinteresowny trod wielu naszych dzialaczy. Nazwiska znane, kterymi slusznie pyszni sic nasz Zwiczek, ale i takte dzig jut zapomniane, chociat dorobek tych ludzi byi znaczny i zaslugujacy na pamiee. Ta jednak jest ulotna, wiec popieramy wniosek, aby jednym z efektdw achodow 3S lecia naszego Zongzito byla decyzja przystcpienia do opracowania monografii PZF. 1 AK SLUSZNY byl to wniosek dowodzi Zbigniew Fijalek 1961 r r. fakt, Or dopiero z Katalogu KWF 35 Stefan Askanas 1966 r r. It PZF", katalogu bardzo starannie opra- Zbigniew Zielidski 1969 r r r. cowanego dowiedzialem sie, Eta byl pierw- Henryk Bialek szym prezesem PZF. Die pamici przepisuje ki AJWYZSZYM wyrdinieniem PZF jest nazwiska wszystkich PrezesOw Zarz0du I tytul Czlonka Honorowego Polskiego Gliwnego PZF w 35-leciu: Zwiezku Filatelistiw nadawany przez Zjazd PZF. W historii PZF 6 razy Zjazd podejmo- Janusz Pomorski 1951 r r. wal take decyzje, a mianowicie: w latach: Stanislaw Chromik 1953 r r. 1963, 1966, 1969, 1973, 1977 i 1981 r., nadajac

2 492 ten chwalebny tytul 33 osobom. Z tego do dzit tyje zaledwie Honorowych Colonkow, na spotkanie gdariskie mogta sic stawie zalcdwie polowa. Wick i choroby stanely na przeszkodzie. Najbardziej zasluteni -wtreid zasluionych... Coy w codziennej dzialalnotcl,.a nie od Swieta i jubileuszy, umiemy wykorzystae ich dotwiadczenie, wiedzy, dorobek...? Oddajemy im naletng pamige i czete?... kiodzg po salach wystawowych, na C ktbrych rozstawiono 200 ekranew i 24, gabloty poziome. To syntetyczny zapis dokonan 35 lat dzialalnotcl PZF. Te medale i katalogi pokazujg czgstke z 6000 wystaw filatelistycznych rotnych szczebli od irodowiskowych i w zakladach pracy poczyna- Pic, a na dwu iwiatowych ( Polska 60" w Warszawie i Polska 75" w Poznaniu) konczge. Wydawnictwa... Opracz statych cwsopisrn filatelistycznych ukazuje sit coraz wiecej komunikatow i biuletyn6w. W minionych 35 latach dzigki pomocy PZF wyszlo drukiem okoto 200 prat monograficznych, badawczych, popularyzatorskich... OVom wiedzy, owoc mozolnej pracy jest zawarty na tych stronicach... Prace poszczegolnych kolekcjoner6w, ale take calych zespolew ludzkich: khmisji problemowych i klubdw. W &Ian poiniej, na spotkaniu z przedstawicielami zwiqzkow filatelistycznych kraj6w wspegnoty socjalistycznej, Sewerin Zrubec z CSRS powiedzial: Widziatem wide wystaw, ale taktej, pokazujacej historig Zwigzku Fttatelistdw jeszcze nie widziatem. Bedsitmy ate od Was uczye. Tak, jak tego, to potrajilikie same zbudowae tak piekny dorm Gdybym nie byt Waszym przyjacielem, to bym Want tego donut zazdrotait Gwoli prawdy trzeba dodad, te podobnq Wystawc, ale o mniejszym zasiggu terytorialnym zorganizowat przed dwoma laty Krakow. D o GDANSKA, na uroczystotci zwigzane jubileuszem PZF przyjechaly delegacje z kraj6w socjalistycznych. Wiele serdecznych slow (*nylon pod adresem PZF i naszych filatelist6w. Podkretlano, Se tylko w warunkach pokoju filatelistyka mote sit roewijaa, a rewnoczeinie, wlatciwymi dla sicbie formami, o ten pok6j walczy. gt LISKIE sa kontakty PZF ze zwigzkami filafelistow kraj6w socjalistycznych. MOwit o tym, min. Alfred Stollberg z NRD, podkretlajgc, ze kontakty to rozszerzyty sit o braterska wspolprace pomiedzy okregami, a nawet kolami. Przypomng, to Polska byta jut dwukrotnie organizatorem wystaw i imprez Socphilex" w Katowicach i we Wroclawiu. 0 wspolpracy micdzynarodowej, tak napisat Henryk Bialek w Katalogu KWF 35 lat PZF": WspOtpraca to ksztattuje sic na forum FIP, w formic kontaktow btlateralnych migdzy zwtazkami krajowymi oraz w pastors indywiduatnej wgmiany znaczkow (...) z filatetistami catego ritemat iwiata (...) Filatettstyka polska korzysta z doewiadczeri Platelistyki Iwiatowej a jednoczenie umosi sdlasne doiwindczenie i dorobek. Pochylam sie, nad gablotami, niby zbiorowym sztambuchem PZF. Wzruszajgcy to I. podniosly pamigtnik naszych dokonan. ' Rat jeszcze postute sic slowami Prezesa Bialka z Katalogu: Kaidy filatetista ma swdj udziat or?vows* Zwigzku. Jedni wnietti wielki wklad intetektuatny i organizacyjny, tnni mniejszy. Znang jest zasada, ie na sprawy i dokonaohs wielkie sktadak sie c.tastakroe maleakie ezynnosci. Mgdrote naszych dziataczy od Kota poczynajgc poprzez Oddziaty Okregi, a na wiadzach centratnych korlemc potega na tym, Se potrafin le skrupulatnie promodzid, trosktiwie chronie, budowae z rich wiclkote Potskiego Zwitizku Fi/ate/istow. Czas, choe z ialem, rozstae sit a Wystaw4. Trzeba tylko wypelnie jeszcze bezimienng ankiete, ktora kattly ze zwiedzajacych as dniu otwarcia otrzymal. Nietypowa wystawa i takat ankieta. Katdy z nas mote preymad trzy pierwsze miejsca wystawcom (a wife ZG PZF i Okregom) w 10 klasach: za kroniki okregow i klub6w zainteresowaa; kroniki k61; eksponaty filatelistyczne i indywidualne; medale filatelistyczne; bluletyny, informatory, czasopisma itp.; katalogi wystaw I-go stopnia (iwiatowe, miedzyna- rodowe, ogglnopolskie); katalogi wystaw 2-go stopnia (krajowe, 'bilateralne, miedzynarodowe); katalogi wystaw 3-go stopnia (okrcgowe, regionalne, miedzyoddzialowe, migdzy okregowe, lokalne, propagandowe); wydawnictwa filatelistyczne PZF (koperty, kartki pacztowe, karnety); kasownik pocztowy z wystawy lub imprezy filatelistycznej. Pytania zostaly tak chytrze pogrupowane, to z gory eliminowaly ZG PZF z ogolnej klasyfikacji. Dobrze mu tak.' Powotano specjaing komisje ktora pracowicie obliczyla wyniki ankiety i oglosila riastepujqcy werdykt: po podliczeniu tqcznie (5a wszystkie 10 temat6w) przyznanych I, II i III miejsc, 39 ankieterow najwigcej punkt6w oddato na ekspozycje Okrcgu Gdanskiego. Drugie miejsce zajal Poznan, trzecie Krakow. O D PIATKU do niedzieli, czyli od 27 do 29 wrzetnia przebywali w Gdansku za- proszeni czlonkowie wybieralnych, najwyiszych wtadz PZF (a wiec ZG PZF, Sqdu Koletetiskiego i Glownej Komisji Rewizyjnej) oraz Czlonkowie Honorowi PZF. Ministra Lqcznotci reprezentowat dyrektor E. Rychkteiry przybyt wraz z naczelnik I. Zie- (Halm. W obchodach uczestniezyty tet dalegacje zwiqzkenv filatelistycznych z europejskich panstw socjalistycznych. Ale nawet w tak uroczystej chwili odbyto sit posiedzenie prezydium ZG PZF i robocze posiedzenie plenum SG. Ale to bylo w drugiej attic( zebrania ZG. Bo pierwsza miala bardzo podniosly charakter. Na sale wprowadzono

3 AAR sztandar Zwiazku. Minuta Mazy uczciliamy panned tych, kforz'y odeszli od nas na zawsze. A lista Ich byla bolesnie dluga. Prayjaciol w pracy. Wybitnych znawcow filatelistyki i wystawc6w... 7 EBRANIE prowadzil gospodarz terenu Lucjan Wegrzyn. Bardzo interesujace przem6wiente wyglosil arms Henryk (tekst bedzie wydrukowany w Biuletynie Informacyjnym PZF"). A potem byly medale i odznaczenia. List-poslanie. Atinistra LacznoSci Wiadyslawa Majewskiego odczytatty przez dyrektora Eugeniusza Rychcika oraz telegramy i pozdrowienia od przyjael& z kraju i z zagranicy odczytane przez Lucjana Wegrzyna. I wystapienia naszych gold" zagranicznych. Zabierali te2 Wm: Z. Wiatrowski, St. Gawron, J. Zadurowicz, F. Bura, J. Ryblewski i Z. Kalamaga. Na zakoriczenie obrad przyjyto lichwatg, kthra m.ln. stwierdza, te: Av.) dotyehczasowa 35-letnla dzialalnoee Zwiazku zawsze sluzy1a dobremu imieniu Ludowej Ojczyzny; z historii i tradyeji naszej filatelistyki ezerpaliimy wszystko to co dobre, kaide pokolenie filatelistow wnosilo nowe treki, (army i metody dzialania. Przebyta droga oraz Sense dokonanla we wszystkich dziatach filatelistyki gwiadczo o prginoici naszcgo ruchu i pozwalajo na wytyczanie dalszych eeldw. DynamIczny rozwej Zwiazku stanowi solidno baze spoleczno do corm pelnletszej reallzacji osobowogei naszych ezionkow oraz poszczegolnych true zainteresowaii, Arodowiskowych, tematycznych, hadawezo-historyeznych itp. Piet tat temu Zarzad Gtowny dokona1 oceny historycznego dorobku 30-feria PZF. Podjeta wewczas Uchwala ( r.) enstala tie tylko zrealizowana, ale na wielu odcinkach wzbogaeona nowymi treklami, ktore przed Zwiozkietn postawilo tycie i potrzeby namych ezionkow. a znalaz10 to sumje odbicie w Uchwale X111 Wa1nego Zjazdu w jej rcalizacji. Zarzad Glowny PZF wyraia podziekowa- nie czlonkom i dzialaczom, ktorzy codzienno prang; spoleczna aktywnic wzborecall treed filatelistyki oraz umaeniali autorytet Zwiazku w kraju i za granlea. WY - raaamy podziekowanie w1adzom panstwowym, oolitycznym, instyluejom i organizaejom, ktore udzielaty nam poparcia oraz stwarzaly dobry klimat dla naszej patriotycznej i spoleczno-kulturabiej. Zarzad GIOwny z calla moea podkreila swal szacunek I pamied o wybitnych each polskiej filatelistyki. Pamietamy, te Orrainiejszoad jest wynikiem mgdrego Paima - wania wiezi przesz1ogel z przyszioacia. Zarzad G/Owny Polskiego Zwirtzku Pilatelistaw zwraca sie z apelem do wszystkich polskich filatelistow, by w swoich data/a- Mach na mesa rozwoju filatelistyki zawsze mieli na uwadze dobro naszej Ojczyzny Polski Ludowej. Zarzad GIOwny Polskiego Zwiazku PilatelistOw apeluje do wszystkich czlonkaw Zwiazku, by wzigli czynny udzial w svyborack do Sejmu. Gdansk, P Polski Zwiozek Filatelistow Zarzad Glawny ONAD trzy godziny trwala konferencja prasowa z przedstawicielami miejscowej prosy, ktdra jut przed obchodami sporo pisala o Jubileuszu PZF. Na pytanie dziennikarzy odpowiadali czlonkowie nrezydium ZG PZF, dyr. E. Rychcik i naczelnik I. gospodarze... Ornowiono wszechstronnie wsp(aczesne problemy polskiej filatelistyki, nawiazywano do tradycji. Rowniet tej dalszej, wia2acej sie z blisko 100-letnia storia zorganizowanegd ruchu filatelistycznego na Ziemiach Polskich. I wybiegano w praysilage: do zblitajacego sic Zjazdu PZF, XV OWF i trzeciej jut u nas Swiatowej Wystawy Filatelistycznej, kt6ra w 1993 r. ma a/mania wienczye obchody 100-lecia polskiej filatelistyki. No nasz Jubileusz Way/ refleksje tad przebyta droga z my6leniem o zadaniach na przysztold. Na pytanie: dlamego wlagnie Gdayisk wybrano na miejsce Jubileuszu PZF Henryk Bialek Bo nasze uroczystosci odbywajg sic w 40-lecie powrotu Ziem Zachodnich i Palacenych do Macierzy; bo Gdansk, to historyczny prod Polski a my chceray i w ten sposob zadokumeutoteat, ie Gdansk by?, jest i po.zostanie zawsze poiski; 411 bo tu, w wieseie, ktorego rozwoj zawsze wigzat sic z rutwojem Polski, main tadpowatrziejszy obiekt, Dom Filatolisty int. Obrottedta Poczty Polskiej, bo jest to wspanialy aktyw filateiistyczny, pwarantujacy wysoki poziom i sprawl -al organizacjg. To zaufanie centralnych wladz PZF do aktywu gdmiskiego znajdowalo potwierdze- tie kaidego dnia, ba,katclej godziny pobytu na Wybrzetu. Od pierwszej chwili przybycia, gdyt w hotelu przez cat dobe trzymano dyiur, aby wita6 goki i sic zajad. I w czasie programu imprez tdwarzyszacych: kiedy zwiedzaliimy przepieknie odbudowano Starbwke, i wtedy, kiedy skladaliamy kwiaty w holdzie bohaterskim obroncom Poczty Polskiej. Podczas zwiedzarlia Museum Poczty i w jetdzie wodolotem ^a Westerplatte oraz na jiel, gdzie rowniet yly kwiaty na cmentarzu Obroficbw i gdzio zwiedzaliimy Muzeum Rybackie, a na zakonmenie nadzwyczaj goscinnie byligmy podejmowani w miejscowym Klubie Garnizonowym. Bywa jednak i tak, ie organizacja Tapia bye sprawna, ale cztowiek czuje sit to organizacja skrepowany. W Gdansku, spotykaliimjs sie zawsze z milym, iyczliwym ugnnechem gospodamy. Dataki iris za to. Wier nisko sie klaniam tym wszystkim, ktbrzy zrobili tak

4 wide a nawet troche wiecej, aby obchody trzydziestopieciolecia Polskiego Zwiazku Filatelistew wypadly podniodle, godnie i serdetente. Dziekuje Ci komandorze Marynarki Wojennej, prezesie Okregn PZF w Gdmisku, Lucjanie We/4=YMa, ktdry nad wszystkim traymaleg piecze i wszystkim tym kierowalee. Te moje refleksje nad sztambuehem czyll pamietnikiem dokonan PZF nie bylyby jeunak,pelne, gdybym pominal program nie planowany, a watki i potrzebny. Name nocne rodakow rozmowy. Bo byl taki zwyczaj, ie po bogatym programie oficjalnym, silo sic od pokoju, do pokoju, od delegacji jednego okregu do drugiego. Nikt, nikogo nie zapraszal. Po prostu stukalo sig do drzwi, bylo sig serdecznie witanym wlaczato sic do rozmew: o drodze, fake przebyligmy, o zadaniach, jakie ezekaja. 0 wainych i malo wainych sprawach. Tak, jak to pomigdzy przyjacielmi bywa. AA OZEMY bye oczywiecie dumni z 1500 wystaw filatelistycznych zorganizowanych w kraju w ostatnim piocioleciu. Z blisko 70 medali z czystego zlota zdobytych przez naszych filatelistow na wystawach zagranicznych medali ze srebra. Maury prawo do satysfakcji z tego, ie pod stale opieke Zwiezku jest dzieci z sanatoriew I reinych placewek odwiatowych. Listi tych sitkeesaw mot= mnotyd. Zlotyl sig na nie wieloletni trud tysiccy afiarnych colonkbw Ale rawnie waive se przyjainie. Zawiazane dzigki filatelistyce, chat do niej sig nie ograniczajece. I to wszystko razem sklada sig dopiero na pelny obraz polskiej filatelistyki, Polskiego Zwiezku Filatelist6w. Jerzy B. Klima ---)ffrawolnego PC MIASTA KRAKOWA L STOSOUKA STEMPLE POCZTOWIlik Nit takrywarn satystalecji, 25 W wyniku docitkat, popartych szezegolowymi badaniami, do-manama bard. znaczacego «Ikrycla dla thatch.. tyki polskiej, w uzegolnoici sat die histodi poczty w Krakowte, w.pierwczej polowit XS. wieku via pelniejszego zrozumienia tej sprawy, mkt,/ przypormale, raz z upadkiem Napoleons zakoficzylo Wswej tywot Ksiostwo Warszawskie,, a awycieskie mocarstwa Nosja, Prusy i Austria na,kongresie Wiedenskim w 1815 roku powrecily do ponownego podzialu terytorium Polski. Z czeki ziem zajetych przez Austrie wyleczono obszar wynoszacy 1000 kmz wraz z miastem Krakowem, nadajac mu status Wolnego Miasta". W Wolnym, Niepodleglym, 8cige Neutralnym Miedcie Krakowie i jego okregu (tak brzmiata oficjalna nazwa), ktdre istnialo w latach , dziaidy poza Pocztg Wolnego Miasta Krakowa, Poczta Pruska i Poczta Austriacka. Kiedy w 1835 roku, takte Rosjd) zamierzala utworzye w Krakowie swej wlasny urzad pocztowy, Senat Rzedzacy (Rzad) Wolnego Miasta Krakowa wydzieriawil podlegla sable potzte Krolestwu Polskiernu. 1 VII 1838 roku rozpoczal swa dzidalnoge w Krakowie Gleowny Urzad Zagraniczny Poczty Kralestwa w Krakowie". Ten stan rzeczy p0011 awil po sobie glad, takte i w filatelistyce, w postaci stosowanych stempli pocztowych. W rezultacie dotychczasowych badan urzedom pocztowym Prus, Austrii I Krolestwa Polskiego, dzidajacym na terenie Wol-_ nego Miasta Krakowa, przypisano stosowanie poszczegelnych stempli pocztowych. Sorawe stosowania stempli przez pocztg podlegla Senatowi Wolnego Miasta Krakowa; w okresie poprzedzajecym wydziertawienie jej Kredestwu Polskiemu pominieto, nie wyjagniono, a w kodeu mimo stwierdzenia pewnych przedanek, mylnie je zinterpretowano. Ten stan rzeczy spowodowd, to do chwili obecriej utwierdzil sic pogled, ie Poczta podlegta Senatowi Wolnego Miasta Krakowa nigdy stempli pocztowych nie stosowda. Za takim pogladem przemawialo tet bardzo szczegdowe opracowanie Wladystawa Namyslowskiego Poczta Wolnego Miasta Krakowa (Krakow 1913 r.), w kterym mimo bardzo szczegtlowych danych, nit sic Me wspomina o stemplach pocztowych. Pattie pergniejsze badania i oparte na nick publikaeje W. Polatisklego,), W. Raehmanowa I S. Miksteina.), pomijaja fakt istnienia przedmiotowych stempli. D zisiaj motna i meaty dokonad zasadniczego uzupetnienia w dotychezasowym stanie wiedzy na ten temat. Wyniki myth baton pozwalaja stwierdzie, to z cats pewnacie Poczta WM Krakowa dosowala jeden stempel pocztowy, a prawdopodobnie takte i drugi, odmienny. Do tej konkluzji doszedlem po diugotrwatych dociekaniach, Zacze4o sic od tego, ie zdarzylo mi sig spotkad przesylkg pocztowy wyslang z Krakowa, ze stemplem kolistym iednoobreczkowym (fat. 1), ktory to stempel figuruje w wykazie stempli Kralestwa Potskiego. List ten pod gadnym yagleclem nle budzilby podejrzeni gdyby nie data, zawarta w treed plums (fat. ktdra wyprzedzda prawie o rok ustanowienie:w Krakowie Poczty Kr6lestwa Polskiego. Dalsze badania wykazdy, to falszerstwo stempla jest wykluczone, a za jego autentycznoteig przemawia

5 struktura tuszu, w jakim zostal odblty oraz ksztalt i polotenie liter i cyfr. W jakit czas potem do ekspertyzy przedstawiono mi inns przesylkg, z tym samym stemplem i tet z okresu poprzedzajgcego dziatalnoie Gtkwnego Urzgdu Zagranicznego Poczty Kr6lestwa Polskiego w Krakowie. Nowym elementem w sprawie byla miejsco. wok, do kt6rej przesylka to byla adresowane, a mianowicie leiace na zachodniej granlcy okrggu Krakowa Jaworzno. I w tym przypadku nie bylo watpliwatci, co do autentycznoici stempla jak i catej przesylki, podobnie, jak absolutnie bylo pewne, ze poczta Krolestwa Polskiego w tym okresie, szlaku takiego nie obslugiwala. W okresie, kiedy zajmowalem sie to spraw4, ujawniono alert falszerstw stempli pacetowych w Nowym Saczu. Faint ten skionil mnie do zachowania ostrotnoad, tym bardziej, ie znana mi jest gloms swego czasu afera zakupu w 1939 r. przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji falsyfikat6w osiemnastowiecznych stempli austriackich z terenu Galicji (opracowanie na ten temat przygotowuje). Punktem wyjdcia do dalszych badaa byla analiza danych, ktdre na temat stempli przedznaczkowych Krakowa, byly dotychczas publikowane TM2222C127 wan went*, IINSTAZiela inegn Notridleglrgy i irirk Arn6 Lrgn exam 1.,r.V.34,111,7U9 01.1Z4 Zasadnicze i najbogatsze 9r6d/o informacji stanowi w tym przypadku ksiaika Wlodzimierza Rachmanowa I Stanislawa Mik- steins Stemple pocztowe Ksiestwa Warszawskies i Kr6lestwa Polskiego , a w szczegolnotci zaa zawarty w niej Wykaz miejscowych stempli pocztowych r." Autorzy Itsiatki, korzystajac z dotychczasowych rezuitatow badad W. Polasiskiego i K. Roroaka.), wzbogacili je poprzez dalsze przeszukiwania archiw6w, a takte tym, czym dysponowalo Muzeum Poczty i Telekomunikacji, w dzledzinie okresu przedznaczkowego. Zwatywszy, ze autorzy oparli swe badania przede wszystkim na trodlowym materiale, jaki stanowily oryginalne przesylki ze stemplami pocztowymi, a tattle uwzgledniajac ich wiedzg I wszechstronne dotwiadczenie, note}, z petnym zautaniem odnosid sit do %twat/row ich pracy, co nie wyklucza jednak drobnych pomytek i luk. Zapoznajac sig ze wspomnianym Wykarem miejscowych stempli pocztowych " stwierdzilem, te jego autorzy oba stemple Poczty Kr6lestwa Polskiego w Krakowie" umiejscawiajd w czasie, kiedy to poczta jeszcze w Krakowie nie istniala, a wiec na dlugo przed 1 VII 1838 r. I tak podaja, ze stempel kolisty jednoobraczkowy, znany im byl na liacie z 1835 r., a stempel jednoobraczkowy z podwojna obw6dka na Itacie z 1831 r. Warto przypomnied, ze w obu przypadkach podano daty najstarszych znanych list6w, co oczywiacie nie wyklucza istnienia innych poiniejszych listow, ale wyprzedzajacych date 1 VII1836 r. Ta rozbleinoie dat, zachodzaca miedzy okresem stosowania stempli, a okresem istnieate Kr6lestwa Polskiego w Krakowie, nasungla watpliwoaci, ktdrym dali wyraz M. Czernik, T. Hampel, J. Z. Plekut, autorzy artykulu O stemplach pocztowych Kr6lestwa Polskiego" ( Historyczno-Badawray Biuletyn Filatelistyczny" nr 79:82). A wiec pomylka dat cry pomylka w okregleniu utytkowania stempli, w zaleinoici od okresu ich stosowania? Z daniem maim wszystko przemawia za tyro de: Poczta podlegia Senatowl Wolnego Miasta Krakowa stosowala stemple pocztowe przed tym, zanim zostala wydziertawiona Poczcie Krolestwa Polskiego. W konsekwencji tego stwierdzenia nalety dokonat sprostowania w nazwie tych stempli, w zaletnoaci od tego, kto je stosowat. Stemple na przesyikach ekspediowanych do 1 VII 1836 r. byly stemplarni poczty podleg/ej Senatowi Wolnego Miasta Krakowa. Te same stemple na przesylkach ekspediowanych po 1 VII 1836 r. byly natomiast stemplami Poczty Wolnego Miasta Krakowa, przejetyml do stosowania przez Poczty Kr6- lestwa Polskiego. Majac na uwadze fakt, ze stemple Poczty Wolnego Miasta Krakowa byty stosowane w krdtszym okresie czasu, motna wnioskowad, ze jest ich znacznle motel, nit 485

6 486 przesy/ek ekspediowanyeh jut po 1 VII 1838 r. przez Poczte Kr6lestwa Polskiego. Z tego tea faktu winny wynika6 konsekwencje w przedmiocie ich wartaici. Podobieristwo stempli Poczty Wolnego Miasta Krakowa, do powszechnie stosowanych w Kr6lestwie Polskim typ6w stempli pocztowych, Me jest przypadkowe, bowiem ze wzgled6w narodowodciowych i politycz- '1 Za zgode Cara, a bya mote z jego inlejarywy. sztadze Kr6lestwa Palskiego w r. podjely staranta o zawarme umowy Senarem Wolnego atlas. Krakowa, na away ktorej uzyskalyby prawo zalotenla wlasnej poczty w Krakowle. Wyrafla ones Banat zgoda byla w pewnym senste rezygnitclo z mead dochodow, JAW dotychezas poczta pzysparzala Mast Rekompensata w za- Man7a wydziertawl ona poezto, mogla przoszac doehodow z jej dotychezasowej &WhatnOSCI t getyt w inawm Taste bytby to delleylowy Iatares din Poerty ICrOlestwa Polsklego molm zawarty uklad nie 051 wolny od drsratnal Presji rerydenta carskiego. w Krako- nych w tre moglo wchodzie jedynie odwzorcowanie pocztowych stempli Kr6lestwa Palskiego. W twietle poczynionych przeze mnie ustalen naletatoby dokonat odpowiednich korekt w przysztych wydaniach Polskich ZnakOw Pocztowych oraz w Katalogu SpacjalizowanyM Znak6w Pocztowych Ziem Polskich. Janusz Adamczylr wle, kt6ry zreszte po portplsaniu umowy, gwarantot.' wypernlenle ici przez Krolestwo Polskle. 5) Wtodzimierz Polariskl w 1920 robe w wersji francustriej, a vr 1922 r. w.jezyku polskirn wydal Irsiatec Znakl 1 marki pocztowe as Polsce w XVIII I XIX wleku. Karalka ta, nastepnie uzupelnna mien pram WrodzInderza Rachmanowa, ukazala w 1936 r. Sr jezyku Memieckno. ') Stanislaw "'Mateo I Wlodzinderz Radzmanow w 1558 r. opublikowall wynalsi awycn Midair vr heletce Stemple pocztowe Ksiestwa Warszawskiego 1 Krolestwa Polakiego t) Karol Kontak autor e opracowanla Zbi6r przeffilatelistyczny vi Kuril Metropalitalnej Warszawskler wt Wiadomogel Parchtdiecezjalne Warsmwskte't, Warszawa 1936 r. 1".=:1 I 'I I 1 z warsztatu zbieraoza calostek Trteci kwartat 1985 roku przyniosi zbieraczom cakastek zaledwie jedna koperty (Ck 81) i cztery karty pocztowe (Cp ). Dal triad o sobie niedostatek papieru na potrzeby korespondencyjne utytkownikow poczty. HOPERTY W name= 18 (702) z sierpnia br. poinformowaliamy czytelnikow WARSZTATU" o wprowadzeniu do obiegu 10 czerwca nowego wydania koperty obiegowej, ze zn. opt. za 10 zt, z rys. Wroclawskiego Ratusza (fot. 1). fot. I Jest to koperta nr 80, zaprojektowana przez art. W. Andrzejewskiego, drukowana offsetem przez Pocztowe Zaklady Graficzne we Wroc/awiu; papier bialy w retnych odcleniach. Cena sprzedaina zt 11,50 uwidoczniona jest w prawym dolnym rogu koperty. Liniatura, napisy i znak oplaty w barwie granatowej. Format 152X114 mm. Adres nadawcy wraz z liniatbra i ramkami kodowymt znajduje sit na g6rnej klapie koperty. Sygnatura naktadowa na clothe) klapie. Dla nakladu I sygnatura ma tekst; PPTT (realizacja sit.), dla na- kladu II: PPTT (reallzacja sit.). Kol. Tadeuaz Wiucewiez z Wroctawia informuje, it widzial koperty z II nakiadu, pochodzaca z normalnego obrotu pocztowego, nieco zmodyfikowana sygnatura: PPTT 1985 VII , jest to mobliwe gdyt pity produkcji 2 min kopert w jednym nakladzie, drukarnia sporzadza ok. trzydziestu klisz do druku offsetowego z uwagi na ictt szybkie zutywanie sie ty czasie druku. ROwnoczetnie musimy pamictat, jak to jut pisallimy przy opisach poprzednio wydanych kopert, I maszyna drukarska zwana koperciarka" przeltazana przez PWPW w Warszawie do PZG we Wroclawiu drukuje rawnoczettnie dwie koperty z dw6ch, nieidentycznych w 100 proc. matryc sporzadzanych eresto przez Mtnych drukarzy. Kol. Julius. Wudel z Opola zwraca uwage, it w obu naktadach (N. I I N. II) wystepuje usterka drukarska niedodrukowana dolna czete liter P" i O" w slowla POCZT" w rubrykach adresowych nadawcy. W druku znajduja sit dwa dalsze naktady dwumilionowe, jeden z wrzetnia (IX.85) i drugi z listopada (XI.85) ukazala sie koperta (nr 81) z okazjt 40-lecia poznariskiego loots -tutu Zachodniego. Proj, art. graf. K. Kosrnowski, na zn. opt na niebieskim tie pierweze litery nazwy Instytutu I" oraz Z". Offset Poczt. ZakladOw Graficznych we Wroc/awiu. Liniatura i napisy w kolorze niebleskim. W lewej polowie koperty trzywierszowy napis inf. 40 LAT/INSTICTUTU/ZACHODNIEGO. Cena sprzedatna zt umieszczona w prawym dolnym rogu koperty. Na odwrocie koperty,

7 na gdrnej klapie rubryki na adres nadawcy wraz z ramkami kodowymi, na dolnej klapie sygnatura nakladowa: PP prof. K. KOSMOWSKI. Format 162X114 mm, naklad... (fot. 2). Sot. 2 Kol Milewski a Jeleniej Gnry sygnalizuje, it w swym bogatynn zbiorze cdostek ma nastgpujace ciekawe usterki na kopertach pocztowych: Ck '13 (Stefan Batory) calkowitym brakiem barwy =met in w efekcie dalo tylko tolta obwddkt wok61 zn. oplaty (fot. 3). Na kopertach tych wystopujcl tot. 3 tnzie liczne przesaniecia barw na znaku oplaty (fot. 4). Odnoame kopert lotniczych nr 72 (proporce wojsk Jana stwierdza, ochropy tabytkaw techniki. Proj. art: graf. Z. Stasik, na zn. op/. dziewietnastowieczny Zakiad Wielkopiecowy w Starachowicach. Offset PWPW, karton bialy, w prawym dolnym rogu karty sygnatura naldadowa: PPTiT V 1985 r. zakonczona nazwiskiem. projektanta. W tread sygnatury podawana jest od pewnego eta= liczba zarnowionych kart przez w PWPW w formie: paklad lub " nie nalety tego utotsamia6 z efektywnym wynikiem produkcji przyjmowanej z wytworni przez Contrail Zaopatrzenia Poczty w Warszawie. Na uwagu zastuguje, it w sygnaturze naldadowej poniechano, uprzednio stosowanego, oddzielania znakami przestankowymi pierwszych liter w nazwie przedsigbiorstwa zamawiajaraga karty POCZTA POLSKA TELEG-.RAF I TELEFON. Liniatura i napisy w kolorze szaroniebieskim, napis Kartka pocztowa", crugolci 35 mm w lewym gdrnym rogu karty. Ponitej znaki: ogolny ochrony zabyt- {caw oraz specjalny dla zabytkow techniki. Cala lewd polowg karty zajmuje plan rozmieszczenia zabytkew techniki na terenie Kielecczyzny, stanowlacy wycinek z Mapy przegladowej Krblestwa Polskiego z 1885 ['aka". Format 145X103 mm, naklad szt. kart (fot. 5) ukazda sig karta (kat, nr 907) wydana dla uczczenia 40 sesji RWPG. Proj. art. graf. H. Chylinski, na znaku opt. moskiewska siedziba RWPG. Offset PWPW, karton bialy, w prawym dolnym rogu karty sygn. mkt PPTiT V.1985 r. Liniatura napisy w kolorze brazowym, napis KARTKA POCZTOWA, dtugo4ci 40,5 mm, umieszczono pionowo w miejsce linii dzielacej karty. W gornej cagici lewej potowy karty napis XL SESJA RWPG, ponitej ilustracja i podpis POMNIK BOHATEROW WARSZAWY /proj. M. Konieczny. Format 145 X 103 mm, naldad snob kart (fit. 6). fo, 4 "1-'0 ES KA 6 be wystopuja wyratne odmiany barw na ilustracji praedstawiajacej pomnik Krbla Jana III w Warszawie na Agrykoli. Motna wyranic kolor c.granatowy i szarogranatowy. KARTY wprowadzono do obiegu pocztowego karto (kat. nr 906) dla propagowania tot, 5 POLSKA wydano karts (kat. nr 008) prezentujaca na zn. opt. postac wybitnego grafika i tworcy Iicznych znaczkdw pocdowych Waclawa Boratyllskiego. Proj. art. graf. R. Dudzicki, na en. opt. autoportret W. Boratydskiego. Offset PWPW, karton bialy, w prawym dolnyrn rogu karty sygn. maid. PPTiT VI 1985 r. Liniatura i napisy w kolorze czarnym, napis KARTKA POCZTO- WA, dhlgoici 45 mm w lewym ernym rogu karty. Ponitej trzywierszowy napis inf. Wac- 487

8 law Boratyilski anc wybitny grafik, tworca projekbowipolskich znaczkdw pocztowych. W lewej polowie karty ilustracja przedstawiajaca eatery znaczki z Serif historycznej wydanej w 1938 roku o wart:jeri 10 gr (Krill Kazimierz Wielki), 15 gr (Jadwiga i JagielIo wersja pierwsza z mieczami), 55 gr (Konstytucja 3 Maja) i 1 a/. (Powstanie Listopadowe 1830 r.). Format 145 X 103 mm, naklad mt. kart (fot. 7). obydwoch kompozytorow K. J. Lipiitskiego ( ) i H. Wieniawskiego ( ) przedzielone zapisem nutowym. Offset PWPW, karton kremowy, w prawym dolnym rogu sygn. nakl. PPTiT IX 1985 r. Liniatuna i napisy w kolorze brazowym, napis Kartka Pocztowa" (kursywaa augoici 37,5 mm w lewym gornym rogu karty. W dole lewej cmici karty czterowierszowy napis inf. kursywa TowarzystwoMuzycznenm. H. Wieniawskiegolw Lublinie. Format 145X103 mm, naklad sat. kart (fot. 9) Zt pow.' wprowadzono do obiegu karts (kat. nr 909) majaca propagowad idec powszechnego udzialu spoleczetistwa w budowie PomnIka-Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki. Proj. art. graf. W. Surowiecki, na zn. opt. model Pomnika Szpitala, Offset PWPW, karton bialy, w prawym dolnym rogu karty sygn, nakl. PPTIT VIII 1985 r. Liniatura i nap* w kolorze brazowym, napis KART- KA POCZTOWA o dlugosci 41 mm, umieszczono pionowo w miejsce linii dzielacej karts. W lewej polowie karty trzywierszowy napis informacyjny:pomnik-szpital/cent- RUM ZDROWIA/MATKI POLKI, poniiej u- mowna tr6jbarwna oznaka POMNIXA-SZP1- PALA, o rysunku odmiennym nit odznaka CZD (patrz zn. opt. na karcie nr 539 a 1972 r. tub rysunek na karcie nr 715). Format 145X103 mm, naklad sat. kart (fat 0). fot ukazala sic karta (kat. nr 911) beclaca drum w serif propagujacej slaw9ych filatelistow polskich (pierwsza byta karta nr 886). Proj. art. graf. M. Piekarski, na en. opt. plk. Wlodzimierz Poltuiski ( ). Autor epokowego opracowania Znaki i marki pocztowe w Polsce w XVIII i XIX wieku". Krakow Genewa Offset PWPW, karton kremowy, w dole karty w jej czagc) erodkowej sygn. nalmtdown: PPTIT IX 1985 r. Liniatura i napisy w barwie brazowej, napis Kartka pocztowa" dlugoki 28 mm, w lewym g6rnym rogu karty. W lewej polowie karty trzy trzywierszowe napisy inf. w barwie bramwej: Dzialacz polskiego/ /ruchu filatelistycznegoikolekcjoner. Autor wybitnych prac/z zakresu poezty i filatelistyki. Organizator i kustosnlyluzeum Poczt i Telegratdw oraz czwarty napis dwuwierszowy w barwie merwonej, 35 lat Polskiego' awiazku Filatelist6w. Format 145X103 mm, naklad sat. kart (fot. 10). tot. B ukazala sic karta (kat. nr 910) propagujaca Miedzynarodowy Konkurs Mlodych SkrzypkOw im. Karola Liphiskiego i Henryka Wieniawskiego. Konkurs ten u- przednio many Miedzynarodowym Konkursem Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego u- honorowano kartami pocztowymi: w 1967 z okazji V Konkursu (karta nr 333) oraz w 1972 r. z okazji VI Konkursu (karta nr 537). W latach siedemdziesiatych jest to jut YIKML Skrzypkdw im. K. lapinskiego i H. Wieniawskiego (karts nr 918 wydana z okaoil II Konkursu w 1982 r.). Proj, art. graf. K. Kosmowski, na znaku oplaty popiersia 101. Kol. Piotr Hoschel z Poznania komunikuje, ie ma w swym abiorm karts nr 871 (Ign. Lukasiewicz) z podwdjnym drukiem postaci uczonego na an. opmty. Kol. Janusz Milewski z Jeleniej G6ry w Ririe do Redakcji informuje o szeregu ciekawych usterek drukarsktch wystepujacych w jego zblorze kart pocztowych. Nlestety wickszat6 z nich znajduje sic jui w Katalogu Specjallzowanym na rok Z nie no-

9 towanych ma: kartt nr 888 (Huta Szopienice) z przesunietq w lewo barwq pomaranczowq, co powoduje podwojenie postaci hutnika. Zwrocil takde uwagt, it medal Virtuti Militari przedstawiony na karcie nr 873 wysttpuje w dwdch wyrannych odcieniach barwy jasnej i ciemnej. Karta to jest mu znana takie z usterk4 w postaci Zdtej pla- my na ogniwach wienca otaczajqcego one w trodkowej czesci medalu. MinrOcl swoich kart ma kartg nr 900 Panorama Raclawicka" wyratnq plamq bidoniebieska miedzy pierwszym i drugim stylizowanym lukiem na zn. oplaty. Stanislaw J. 261klewski nowogei QPOLSKIE KARTKI Ukazaly sig 18 XI ukazala sit kartka pocztowa ze znaczkiern wartoici 15 zt, popularyzujqca walkt z choroba Heinego-Medina (Cam. Min. Laczno9c1 z 22 X). Stemple okolieznogeiowe qcsrloSci wyranlo zgode na stosowanle.: 14 XII w trpt. Kielce a: II llorrnel Weteranow o Puclasz Kohn DnIa" w Badminto-.1 NI, Upt. GdaliSk 1 kietcrwnlka: Podniesienie bander), na RN o0oennin". Sior.nla slia kn. Lonlna. 22 II 1984 w Urst. Bialowleis datowiniks: drynarodows Korderencja AkordeonIstnw WIC- -UNESCO Zirnowy Kongres. 499

10 nowogci ll lil ZAGRANICZNE ALMERIA. 5.v/T rtamek pierwszy KfajONry Festlwol Mlodziely, 0.80 oh. 5.V11. - znamk1 1911VdrYnarodowy RokIdlodriety : 0.80; 1.40 dh. ANDORA. POCzta Franevske. - 1znaczek Malarstwo pierornadekle w Cern1 de Nagol"( 5 fr. ANDORA. Pserto 13.1( znaczek z cyklu Duchownl przywadcomi patistwa"( 20 pt (Ramon Iglesias, biskup Urgel, portrel). ANGOLA, 5.V meezkow AlieMynaroclowe Wystawe TOmatyczno ZnoczkOw Argentyna M" : 1; 4; 11; 95.50: 50 If ( 119 )a7y). ANGUILLA. VII. - 3 mieezki 1 blok Me Ham urodzin brytyiskiej krolowel-matki E1.2131ety": 10 e; 2; 3 dol. blok 5 dol. ANTIGUA i BARBUDA. 17.0!. - 1 znaczek 1 blok,560-lecie rodsln letterer, 1 fllomfa Malmo- Mdma": 2 dol.; blok 5 dol. (portreo, ANTYLE HOLENDERSKIE. 3.VI. - 2 maczkl 40-lecie ONZ": 55 c; 1 r. AUSTRIA. 28.V znamek Ewlatowy Kongres FIDE (Federation Internationale des Eehees - MledeynarOdowe Federate/a Szachowe), Graz OM": 4 sz blemat) /. - a zneczek Julalleusz van Horktrehen nad Trottnach - Tovialrchen nad Trattnoch - Welborn sz ((h erby z plerwszych gmin Oraz widok Weibern). 30.VIII. - 1 znaczek 1000-lecle Ktirtlgstettee (podatile o zalotenlu Ktinlgstetten, Obraz Augusta Stephan 2 ma 1.). mr7i, BELMA. 16.1X. - 2 noczki,folloor : 12 f ( Matt taart", Grammont); 14 f (100-1e01 caken1zacji bind:let - CzerwOni"). BENIN. 10.V znaczek Miqdzynarodowy Rok y": V n.zek cjc Pt:chart( Swiata w Pike NMtier: 200 f. BERMUDY. 23.V znac ki Herby'. (co. III): 10; 30; dol. BOLIWIA. 24.VI. - 1 blok 75- -lecle skautingu datewczot": blok 5 b. BRAZYLIA. 5.VM. - 1 mama 400-lecie stanu Paraiba": 330 cr (Emacil MUMUm Escola e Saco.") 11.vtu. - 2 znaczkl. Muma": 100 er X (mumum w Preto dziejow walk kolooklnych; Mineum histord 1 dypioinacji w Itamaraty), 19.V znaezek Program ANCX die lotnletwo wojskowego : 330 cr Isamolot). 22.V znactki Mtindury wokkowe": 300 Cr X 4 (mundury wokkowe z XVI i XVII w(eku). BULGARIA. I.VIii. - 1 znaczek podplzonia aktv kolleowego Konferencji vr lielslnkeeh": 13 st. 2.V x10001 Ettropel- MIstmostwa w PlywanLu - Sofia": 5; 13; 42; X at. CHILE. 9 VIII. - 4 znac Zkl Zwlerzata zagrolone wyainteciern:" 20 p X 4 (w jednym afkuszu drukowane obok zlebie w crwor0b101(11). - E Snaerkl 40-lecie ONZ 1 biledzynarodowy Rok Itelodelay", 15 p X 2. CYPR, Pmeta tura V moezki Molarstwo": 20 1 (Obraz All Atakono); 50 1 (olyraz isineto V. Caney... HOMINIKA. VII. - 1 anaexkt latok, n rytyjeklej loorowej-matkl. El- L 1011": 80 C; 1; 3 dol.; blok 5 dol. Vlt - 4 :anemia 1 blok 51.- dzynarodowy Rok Mlodziely": 45; 60 c; 1; 3 dol.; dol. EGO,. P3.VD. - 1 znaczek Srebrny jubileuzz telew1111 egipskier( 5 p (gmach racha tele- 2.3.v znoczek 10 rocznice pow:prnego leananz": 5 (stpts; na Hanalei. vtz - inaczek Tune] mc.rcankp AhnVla Hamd1": 5 1, tn.t tunclu, ned tunelem 1,-...1a,tu ort1e1i1=eyittaetceike ).w zokte1 'jemmy na Mkt k. Asa:: nu"( 25 (widolt vapory loth (Avas). FRANMA. - 0noczek..30e-terle pr 2 v0 fr hueenot6w : -. 7 maczek cyklu Tato.1; 'Ks": fr (501.11). GAmutA. VIL - 3 znoexti 1 blok 85 rocznica orodzin brytyj- 03le5 kralowej-matiti Eltblety": 5; 13; 100 c; blok 100 v. GRENADA. 3.VU. - 8 maerki 1 blok 85 rocznica urodzin brytyl krelowekmatki Elabletr: 1; 1.50; 1.30 dol.; Molt 5 dol. GRENADA dla wysepek Mena. 0,217.1tA,LI Z tk, 15;1'70;90 c; 4e dol.; blok5 dol. 17.v znaczkow sera obledowel Motyle', 1/1; 1; 2; 4; 5; 6; 10; II; 15; 10; X; 30; 40; C; , dol.; 5 dol. HISZPANIA. 2.W rria. peek Wielkle hterpefokle awicto ludowe. 17 pt. IRAN. 5.VI. - 1 znaczek 22 remotes powstania MX r.". le T. 20.V enaczek Owlet zokoftereldo ramadartu', VI. - 1 maezek Zelotorile Marneklei orgenizac11 PrOPegen - dy": 5 r (emblemat). JAPONIA. 1.VIII. - 1 znacrek MOIL. clla poczty elektronlcznel: 500 yen (emblemat poczty elektronicznek 8.VIII. - 4 znaczkl (az 2 par- IrTelle'zre dryeen ;"' CYrbezraba7,- M), 00 yen X 2 (wyroby Velar.). 15.V znamek e przedstowlente lance bra 141-dekl Yokes teoril mezone.". 50 yen (pork. Doktora 1 synilzoliczny rysunek). 400

11 24.V znamek Ilniwersjada, Kobe 1285": 60 yen (girnnastyka). JUGOSLAWIA. 10.VI1I. 1znaczek Mistrzostwa Swlate ModelL LatajaCyCh Mum") 70 din. (model Ny21) sis)- KANADA. 12.VII. I znaczek serif oblegowej) 34 c (portret krolowel). NIGER. 1.VII. 5 znaczkew plecach, rte glowle lub na.samio- Ocheona warzyw szkodlirki, nach); 10 q (iegluga przybrzet- 03; 110; 150; 210; na) ; serif otnego- SAN MARINO. 11.IX, 1 =a- we)) 05; 110 f. NORFOLK WYSPA. 9.V11. znaczkl Miedzyna rodowy Rob ce). Miodeiety". 23; 30 C. NORWEGIA. 5.1X. 2 enaceki eMe dostarczania energii e- 600 lektrycznej w Norwegii" kr (Irate pray zglaadaniu kahl:); 4 kr a Jrawa hob 1: wy.klch gtirach). melt Miatrzostwe Swiata W Wqdkarstwie") (ryba na wed- 1.V znaczki.,..tradycyjne wyroby mcmiegnime spudmt. historyczna") 39 c (lawka ); 50 c (510101); 08 0 MOW- - 1 =amok 45. Rongres 21.16dzynerOdowej Feder/10X FarmaceutyCznej") 34 c (portret Louts Heherta, ojca Farmaceutyki I Iedriego z plerwszych kow Nowei Francil"). KOMORY. 6.VII. 4 nooeokl 10-1ecle niepodleg101c1 ) 10; 15; 125; KONGO REP LED.15.V znamek 26-4e01e prayjecia do ONZ") 190 f. KOREANSKA REP. LUD.-DEM. 1.VIII. 1 znaczki Budowle") 2 ezon ( Pawilon Pokoju"); 40 Gaon (budynek tnieszikalny). KTJWIETT. I.VIII. 2 Smaezki 25-lecle OPEC" (Orgimizacja Pahstw 12k.s.porterew Ropy N8 1- towel)) 30; 80 f (emblemat). LUESEMBURG 23 IX enaczkl Budowle") 7 1 (manta- Echternach); 10 (dom Mohr de Waldt w Echternach). 26.IX. 4 eneczki Faunazagroeona wyginieciem". 4 f (sowy); 7 PYS); 10 f (motyl admiral.; 50 f (tuba drzewna). 16RD. I znaceek serli obiegoiv 1 lotnimel) 5 elk (stylizowany samolot, karma C. 2 anamki tym laden z doplataj drukowan w perm poziornej Wystawa Filatelistyczne krajenv socjalietycznych SGoliviLL.EX 66" f (ambulant pocztowy ilustracja Maez 0.20 znaczki), SZWAJCARIA znaczek sluabowy dla OMPI (Organisation Mondiele de la Proprlete Intelectuelle Swlatowa Om zacja Vflasnolci IntelektUalneD) 50 c. firevezja. 1.v1. 4 znaczki 1 TO 30-lecie awycleatwa iir 75; 10a; 200; 230 zn; blok 700 m (wszystkie 4 znaczki). CV!. 1 anaczek Deleh Tune- * na El 85 w TsUkt1b8"; m. TURCJA. B.VIII. 2 znacelti Wisdzynarodowy Roll 3,11odzi 00000: aneczki skolejnictwo (Ira (ego tradycje. ty") 1(6); MO I (emblems 1. 01; 10; 05 I gmesity. a Mae 10; kolejowyoh). 23.IX. 1 Znaczek Zabytkookladki z kliblrotekt Narodower: 10 1 (okladke kolekcji hr. Mansfelda z XVI W3. MAROKO. 1.VII, I 2 maczki,,0111a marokanme": 0.80; 2 dh. MARSHALA WIMPY. 15.VII. 9 znaceki drukowane obok w ezworobloku Ryby") 22 c X 4. MONAKO. 13.V anemc-ow Rylw") LBO; 2.20; 3. 10; 3.00 ; 7 f. NEVIS WYSPA. 17.VI. 4 czki 73-lecle ruchuskautowego dziewcaet.; 15; 00 c; a; 3 dol. PAPUA I NOW?. GWINEA. 21.VILI. 4 znaczki i blok 100- Annie urzedu pocztowego") 12; 30; 40; 00 t (mace pocztowe); blok (wszystkie 4 znamk1). PITCAIRN, 28, animal. Stalk! (CZ. 1)". 50 c X 4, UGANDA. VII. 4 zn mkt blak 200-tecie urodzin przyrodnbca ornitologe Johna A.udubona"; 165; 153; 115; 300 sz blok 1000 sz (ptaki). USA. 14.V macz Is SOubeepieczen spolelk yob"; 22 C (Postacie inwa1m0w). polinezja FRANCUSKA znamek Mterleynarodolly blob Mlodziety") 350 f. PORTUGAZIA. MADERA. 11.1X. 22.VIII. 1 znaczek lotn. znaczlci Ty-powy transport nipe a Serra, misjonarz ) 44 na maderm") 20 q (woa zeprzeto- (par reg. rty w woly); 40 q (kolefka go, 26.VIII. enamels Ameryska); 46 q pregera z towarem na kanscy weterani pierwszej wojny 991

12 Swietower; 22 c (atak teloterly amerykanskich nad Warne wg obram maim. Harvey% Dunne). VANUATU. 10.I.X. 4 martial Caledzynarodowy Rok MotDiet by". 20; 30; 50; 100 vatu. WEGRIZ. 10.V21. 0 znaczkdoi Miedzynarodowy Rok Muzyki". : (Porbrety kompozytor6w t Instrumenty muzyczne), 1 It (Georg Friedrich tlivendea; 2 ft (Johann Sebastian Bach); 4 ft (Bryderyk Chopin); 4 it (Luigi Cherub.); 0 ft (Gustav Mahlon: 0 It (Etkel Ferenc). 33.VII. 7 Wok XII. Stvlatowe Igrzyska eLy w Moskw."; 24 It (Plat czerwohy W Nockwie). 1.VIII. 1 blok RonferencjI Rezpieczettstwa Ww351- pracy w Rumple, w elelsinkach : 20 ft (Pal. FinlandII w Iletsin- Mal). WLOCHY. 1.71E. 1 znaczek MO-lecle Abacji": (wldok g szkieu). ww21.viii. 1 znaczek Kolarskte wistrz.twa Sedate"; (enwodracy w wyklgu). WYBRZEZE HOSCI WEJ Niaczkew.21- -Mae narodowych ail zbrolnych 7 : 100X2; 125; 200; ZSRR. 4.VD. 1 biota XII. Swlatowy Feetlwal latodzlety I Studentbw".,blok 20 kop. 10.VII. 5 znaczkow Elora ZSRR", 2; 3; 5; 20; 45 kop. (rel. tiny lecznicze SyberII). 17.VII. 1 znaczek Pierwsza kobleta w przettrzenl k.nalczno)"( 10 kop. (portrety zalogi Sohn T-123. zneczek 40-lecie ;corder.* w Poettiande. 10 kop. ( Cealllenhol7). 35.VII. 1 maczek..10-lecie Konferenal Bezpieezedstwa i WspOlpraCy w Europle w Relsinkach7: 20 kop. (P0200 Finlendli). REFLEK SJE UtYTKOWNIKA KATALOGU POLSKICH STEMPLI,OKOLICZNOSCIOWYCH Katalog Andrzeja 1V1ydlickiego jest pozni4 wartodeiowa. Nie zarnierzam jednak wyrhwalad tego pionierskiego dziela. Pragne natomiast przedstawid uwagi i refleksje ableracza, 1. TylUI Hatalogu budm watpliwo4cl L Wiwewedza or bled. Katalog zawlera bowie= wykaz -Remelt okollcznoklowych, wykez unmade& 1 &tempt; (pleozatek) tzw. dodatkowych. Warki &tempt( okolimnotcicsyych zostaly ujete stemple PrePagaBdswe placilmek pocatowych.mosowene prze0 dtutszy czar, czesto pro. Wt. Cub klikanascie rat (np. Miedzybrodzie Eitalalate kat ), stoutle o charakterze propagandowo-ulytkovrym stalych i sesonowych potredsiotw pocztowych (np. WINO KoficIelisko or W dziale stomp') dodetkowyek let w znaccnej eseset alem9un ktytkowe (nr ) tub propaganda. (au 54331), kterych nie anotna saliczyc do typowych stempli pocetowych". 2..P W1 katalogu, ylby on bardaej przejrzysty, gdyby walory, ktorych wykaz zawiera, byly ujete or &Rely: &temple okolicarioaciotale, Mama. ProPagandowe. steeple PoiradriletW towych, -.Tank], Stemple dodetkowe, pleczetki dodatkorive, frankatury mechanics.. Naleteloby przy tym rozwatya, Zak akaielogowa 6 w }able lase dzialy &temple FDC mac anetypowych plac6welc pocztowych, lair np. poems monoctiodowa, obehodowe, plazowa, peronowa, dylltansows. ltp. (takie ponly I wide lanyeh w rot. nych okresach uruchemieno). 3. Obenna Clydle katalogu zawiera dote IWO, nlenalebnie od vattpebnien publlkowanych w zeszy- Me U. Zapowladane tch uzupe(rrilenle. lamach Filatellarty" me spelnilo sedate). 4. Zbyt dowolnie skatalegowano &temple ProPagandowe vty0vaae w plactrivkach porztowych, a...cm sat w poarednletwach pocztowych. Z jedne/ 0100alY vleto np. w katalogu stemleel..poznati Tabgi" (nr ). A poachtt t. tattle na prayhied &temple. jak: Lanent Zamek", &temple pokedulaw pomtowycht Podegrolele Mlesteczko DziecleCe", ce Dcleelecy nrzzu Pocatowy", Zakopane 1 Skocznia Narclarska", sis. Pulaski Szczecin 2",,A/s bY Szczecin 1", Wegorzowo statek Segluse Mezumka"... S. Na pewnym etapie pracy nod katelogiern alumni& przyjeto, it tzw. steeple FDC 00 dom.- kiego rodzaju, tj. rect. i mechanic-zee (nr 72052). Nle jest arammiale dlaczego edateplono otl tattleh rozr6snien w zemytach 13 I W Itatalogu pombnieto imest17 taw. stamen drukonvanych" w zaktadach gratieznych. W ostatinch!mach w okolo dx0udzieow pnzypadka.ch ognlwa PIP 0 okaal irnprez Illatelistycznych wydaly okolleznolclowe kqperty, 106re byly kasowane w zekladach graficznych w trakcie wykonywanta nadrukow eta tych kopertech. Zriaeski kesowano rystinktern &temple okolicznoklowego stosowenego fuzee konkretny 002nd PocztowYamwalentem wintsterstwe neczotaci or i 44 16&). Nie wyobratem sobie, by wyrnientone walosy byly bezwartoaclowe, gdyi akceptowane byly prmz madmettne egadwa zwliwkowe i wydawane, m. Innyind w remach abonamentu tzw. wydawnicbw filetelistycznpch". 7. Nie i6 Sig z twierdzeniern zawartym w rprzedmowie do zes,ytu 13, 2o nar pope -bednich zeszytach: NM uvagearucew drobniejszych rotas w rysunkach stempli wprowedzanych rainiest egzernplarzy wycolywanych wakulek zu2y- 010" (okolicanote to dotyczy w przewaiajacej wiekszoaci propagandowo-utytkowych stempli Per Crednictve pocztowych). Wading rnego roses.)nle inform.ja to ole lest Jeanne a...ear...mis I wprowadza w bled u2ytkowni0ow katalogu. W trakcie Mvutlziestoletniego kompletowania &tempi; poarednictw p.atowych zorientowalem sig. to temple die poirednl&trw pocztowych w zesadzie wykonywano w dwu assented...tick. Heady z tych ogzemplarzy rani 114, C..ze,Sto w sposbb niadostme. Sabi, na plerwszy mat aka. W tym miejseu male- * wyrazia wysolde us.). nil PrOjektantow tych stempli, ktbrzy mustell &mime (Adele tat, Min to dostrzegli Matelitel (podobne MespodBankl mtaly by pmeszlokl miejsee car odniesienlu do snap:006w pocatowych projektowartmch pram P. Slanig). Wmcalec do stempli jestem odaaa, ib jeden egzempierz stempla byl WerowanY do Wac(mkl. Edfle min) bye V? utyclu, drugl eat deport..m0 w placewce nadrzedmej. Dowodem pruner/glow:ma wni.- 492

13 kowania Jest fakt, 10 w vanaach abonamentu stempli PAL aa 1976 Y. wpdano dad Marina 1105t stempli poirednictw pocadowych. W celu spomedzema chattel/ tych stempli ado motna ich by10, choeby na jakta cans, wycofad z czynnych posred- Mc/Ay 'pocztowych. Dlsteg0 w tym rein, postutorio sig drugiml egzemplaczaml tych stempll t okaaalo Ste, te vointo 119 on nawet maezule, oul utywanych w tych placeavkach pocztowych. WszyStkle to stemple netyckshast Oljzawdoilevn 2e w,pobrednietwoch, o jaklch mows, slosawana w Iym czasle popmednle atom/de, Woe aresata w przewaiajecej vatoks20101 anajduja ale tyeh placowkach pocztowych 1 ea utywane do Onto ditstejszogo. Na prayklad AV poiredmlawle pocstowym KoActellsko WDW Salamandra" przez caly okras dolalanla plaedovkl. pozosta10 w ufylka Merits/el przedstawlony na tot. 1. W ramach a00- namentu stempli PAL as 1997 r. Otnymalem rzatomlast stempel przedstawlony as fat wysteplijace w olau stemplach widoezne se na pierwszy rout aka. Z tych pdwoclow wssystkie steamle, 0 Mach mown, wirmy aostad akatalogowane oddzielnie (Oak nr ). Przedstawiona sytuacja przecoy prelanemat pop= auiora katalogu twlerdsoniu 0 arrilansch w rysunkach stempll kutek ich.reperowarda. Wypadkl takle mogly mied miejsce, ale tylko wyjetkowo, cho- Mai osoblicie wietokrotole ustalikon, Id stem/pie reperowarte albo otrzyznywaly idealny,paprzedul wygled (n/ 71214), exegete/ tab aupelnic inny leyglad crw I?snob 8) W katalogu ale ujeto piectstek ProPaSando - wych laywonych faktycarde w plac6wkach pocrtowych, ale mia/y one polidadkl w parta01 sozwolenta IdlnIsterstwa nocznotel. owassm sa koniecane rokstrzygnicale coy Avalorem fnatellstycznym mace byd tylko stempel dub pietzetka nirvana w kankretnym oraidale pocztowym aa zgooe /Athlete/shwa Lecono661., coy tel takto /recaywikie ulywana, Mamie/Me od formalnej agony. Osoblikle prozentuje stanowlsko, 2e overzystkle pleczetkl I Stemple ilimvane faktyesnle do stemplowania Muespandencji w place -woe pocatowei i prayz le) funkcjanarluszy se pelnowartoeclawymi walorami filatelistycmyrni. Gdyby w Ukiah wypadkach personal placowkl coca-trov ] Slam.' pro/apts.-3,, ponosl odpowledzialnoid sluabcrwa, ktfsra to okolicznote jest jednak obojetna dla tllatoltstyki. Nie ulega clla mule wale/two/el, Li pieczetkl prepagandowe urte w katalogtt (nr zu , 52201, 52203, 54'2!6, 54216, 55221, lip.) nte se typowymi stemplarnl lub ptsmetkanal pocztowyml, chod mogly bye zdywane w umadach pocztowych do stemplawanla kozespondencjl Nie rozumern czerma w zonycle 10 ponlinleta pleczetke odbijano Upt. Grunwald Pole Altvty, obok stempla (nr 171) o tresch Pasystaga Wojokowa Zohneziy I WDZ Lm. T. itokluszki Pala Grunwatatu llpiee Ira.r. 36 LWP". Podotalte pomlnigto w katalogu wszelkle Ploczetkl PooPagruzdowe wane w poeredaectwach pocztowychna statkach mom/itch ( Profersor Stedleckt", Jan Turlejski" Mae). Zamleszczono no/0may) w katalogu (no 66 a38) dodatkowq pieczetke uzytvaraq obok stempla (no ) va potrednictwie pocatawyon w schvomake nrrn na Ltpoersklej, Pray ilawnocsesnyrn porninlectu killzudzlesteclu podobnych piemate& utywanych w ten swan spos6b w Innych pokednichwach pocztowych. 9) W katalogu pomintoto /alike plematki odbijane na korespondencp wysylonej przez totnterzy potiskich petnigeych stutbe w jeanosusach calz at Blisktm Wochodaie, Wpravadale Placzetkl to byly wydane oozes Madae wojskowe, ale Ich status me jest luny nit pleczatek poczty w1stanej, coy taping' soczechiskiej ujetych w katalogu. Wladyslaw Cluntelarczyk HISTORIA POCZTY SERBOLUZYCZAN Aktymny law Zwignivu Filatelist6w w Zwignku Kultury NED w Cottbus odjel w 1983 r. inicjatywe utworzenia specialistycznego kola zainteresowan grupujecego zbieraczy zajmujecych sae historic poczty Serbolutyczan. Ministerstwo Kultury NED udzielilo aniraatorom tego rocky pelnego popareia., 20 czerwca 1983 r. w Cottbus odbylo sae zalotycielskie spotkanie filatelistow. Kierovmietwo kola poorierzono znanej dzialaczce spolecznej Verse Gunther z Cottbus i od razu podjeto prate nad knwentaryzacje dokumentow,pocztowych obratujacych aniejsce Serbolutyczan w tyeiu spoleczno-politycznym kraju: dwu- jecycznych stempli okolicznosciowych, aniejscownikow, Ironical:or i annych z miejscowogci zamieszkalych przez ten najmniejszy rod slowianski. Energiczne kierownietwo wydalo jut dwa zeszyty. Pierwszy zawiera obok materialit informacyjnego zestawienie dwujezycznych stempli stosowanych w urzedach pocztowych obu dyrekcji okregowych: Cottbus 4 Drezno, a takte crotki tarys historii poczty no Calau- -Kalawa. Drugi kontynuujec tematyke historyczne przedstawia procesy osiedleficze Serbolutyczan aniedzja Oda a Labia at do polowy VIII w. Mitt. znajdujemy tat wyciag z 493 -

14 Kope,vyclana z okazji ewieto kultury serbottltyzk.ej w Lubl.en-Lubin wraz z okoliczno ciowym kasownikiem dokumentujacyna transport lodziami po kanalach Szprewy ustawy Sejmu Krajowego Saksonii z r. gwarantujacej Serbolutyczanom prawo do o- pieki i pomocy pa rstwa w rozwoju kulturalnym ze szkolnietwem wlasnym witcznie oraz wycigg z konstylucji NRD tawierajgey pa6- stwowe gwarancje pielegnowania jezyka i kultury serboluiyekiej. Ciekawe jest oasts.- wienie stempli okolicznotclowych, maszynowych zawierajacych dwuje,zyczne napisy oraz restarwienie wydah znaczkow pocztowych za lata Zainteresowanie zbieraczy tat tesnatykg stale ramie nie tylko w NRD, takte poza gran -learnt, a szezeganie to Poises i Czechoskwacji. Wszysey pragemey nawiazae komtakt mogg zwracad sic bezpotrednio do Hansa-Georga Lehmann 7513 Cottbus Uhlandstrasse 16. NRD. M. Sassy dr Jan Heffner wyjainia B tddnia tu Atvietle ultrafioletowgrn Wiem, t any fliatelistapowirtien POsiad,C spec)al.ne lampy ultrafioletowe. totem set, to przy pomocy takiej lampy Dada sic znactki, czy sa f atszy we. W name) szkole takiej Occupy jednak Me ma, a od nanego oplekuna niccego ale alueemy sly dowledtte6. Mote redakeja nam pornoe: Jaeek SzarkOw 00 redakcji.) Takich pytan otraynudemy sporo. Poniewat sznalltmy cols 1985 Jain) win:aleniowy", die tych dheslatkow tysiecy nowych cztcmkbw 1 uchastalkow, Stormy w ostatnich latach ia,pisali sic do PZF, wise awractligmy alp do Ora Jana Heftnera z =gee o pomoc. Oto jego wyjanienia: 2eby wyjagnie na czym polega badanie w twietle ultrafioletowym, nobody na wstepie PrzYporrrniee kilka podstawowych wiadomotci. a) Swiatlo ma nature falowa. Swiattu o barwie czerwonej odpowiadaja fale dlubsze, gwiattu fioletowenua fale krasze. Parednim augotclom fal odpowiada twiatto 0 barwach pornaranczowej, toitej, zielonej i niebieskiej. Na fate autsze, nib te, kt6re odpowiadaja barwie czerwonej i IcrOtszi, nit te, ktore. odoowiadajg barwie fioletowej, oko ludzkie nie reaguje. b) Swiatlo jest pewna forma energii. Staalo o barwie fioletowej jest bardziej energetyczne, nit twiatlo czerwone (Scitlej: kwanty capowiadaja.ce gwiatiu czerwonemu sa mniej energetyczne od 'Irwantow twiatla fioletowego). Im krotsze fale, tym bardziej energetyczne jest Swiatlo. Niewidzialne dla oka fair twiatta ultrafibletowego niost z sobg odpowiednig Rote energii. 494 c) Swiatlo -ultrafioletowe, padajac na materie (w naszym przypadku na znaki pocztowel mote ale nie musi pobudzie materie do emisji gwiatia widzialnego. Ernisja Swiatlo twiecenie zachodzi w ealym przedziale gwiaaa widzialnego, Ma to miejsce przemiana gwiatla ultrafioletowego bardziej energetycznego na Axial widzialne mniej energetyczne. Tg vitasnote rnaterii charakterystyczmego twiecenia pod wptywem natwietlenia 9wiatlem ultrafioletowym, wykorzystuje sic w badaniach danego material'.. d) Do badan w twietle ultrafioletowym potrzebne jest br6dio twiatla ultrafioletowego. Stosuje sit do tego celu lampy, tzw. rteci6w4 ki, kttre oprocz twiatla widzialnego wysylaj4 tet gwiatto ultrafioletowe. Nalety zatrzymad gwiatto Widzialne w lampie Tub obudowie lampy, a na zewnatrz wyouteie tylko gwiatlo ultrafioletowe. W pierwszym praypadku Tampa wykonana jest ze specjalnego, zabarwionego na fioletowo szkla i ma ksztaft malej gwietl6wki. W drugim przypadku musimy zastosowad tzw. filtr, przez kicky przechodzi tylko gyviatlg, ultrafioletowe. Filtr umocowuje sic w otworze obudowy lampy. Poniewat twiecenie pobudzonej twiatlem ultrafioletowym materii jest z reguty stabe, a table dlatego, teby nie mieszao sic ze gwiatiem odbitym, obserwacji nalety dokonywad w zaciemnionym pomieszczeniu. Po tych wstepnych Informacjach, motemy zajad ate samymt badaniami. W twietle ultrafioletowym motemy bade& papier znak6w pocztewprh, farbe utortg do drukowania rysunku, ewentualnych nadruk6w i stempli, klej na znaczkach obce ciala, uiyte no. pray reperacji znaczkow,

15 speejalne znaki, niewidoczne w twietle widzialnym, a gwiecnce w gwietle ultrafioletowym, naniesione na przesylki pocalowe. Poplar moina wykonywag z rotnychskladnik6w, w zaleanoici od jego przyszlego przeznaczenia. Oprtcz osnowy organicznej (w1okna) dodaje sig rewniet sldadniki nieorganiczne (np. kreda). Skladnik.i te, tak organiczne jak i nieorganiczne, w roony spas% reaguja na Swiatto ultrafioletowe. Pozwala to w spokb jednoznaczny ustalid gatunek papieru utytego, np. do produkcji znaczkow pocztowych, kart czy kopert. ROOny sklad masy papierowej (dodatki tzw. wybielaczy optycznych) jest rttnie widoczny w gwietle ultrafioletowym. Szczegolnie wyrainie widad to przy wielonaldadowych znaczlcach obiegowych, choctat =lama sig r6wnied, niskonakladowy znaczek mote byd drukowany na kilku gatunkach papieru. W gwietle widzialnym r6inice w wygladzie sq niewidoczne, albo niewlelkle. Od kilkunastu let w niektorych krajach do papieru przeznaczonego do drukowania znaczkow dodaje gig speejalne substancje Iuminofory Awiecgce w Swietle ultrafioletowym intensywnie 26Ito-zielonkawym, a ostatnio biatym Swiattem. Luminofory te zostaly dobrane celowo, ieby ortr6ini6 Swiecenie znaczka, od niebieskiego Swiecenta papieru koperty lub kartki pocztowej. Przesytki pocztowe, ofrankowane takimi znaczkami, mom byd utyte w urzgdzeniach do automatycznego sternplowania. W okresach przejaciowych, niektore eerie znacalubst byly drukowane na papierze bez stosowania luminoforu oraz z luminoforern, co zaznaczone jest w katalogach. Farbg o takiej samej barwie w gwietle widzialnym, moans otrzymad na wiele r62- nych sposob6w, z roinych sidadnik6w. Wytworn1 znaczk6w, nie interesuje w zasadzie skied derby, byleby tylko barwa byte zgodna z zatwierdzonym wzorem. Natomiast w zly212 PZF Meg DOH OBEK XV kadencjg dzialagnotc1 rozpoczgly nowe vasdoe Rzeszowskiego Okregu PZF. ustepulery Zarzsd altrggu, Komisja kendzyjna 1 Sad Koletenski przedstawily (12 wrzesnia br.) delegatom obszers. sprewoulanie czteroletniej dzielelnoaci. Do trwatych osingnige Okregu wpisano nowe, wagne w Ayciu organizscyjnym zdobycze, jak wzrust szeregew z 6722 do liczby kdl ze 101 do 134 oraz hestne wystawy, a tattle aukcje filatelistyczne. Dzialalnoge to costala wysoko oceniona przez instencje partyjne 1 penstwowe. Dowodem jest nadanle Okregowl. Rzeszowsklernu PZF odnnald Zaslusony dle wojew6dztwa rreszowsktego" oyez oclznakl Zasturony dla ZBoW1D" 1 medals',100- Llecia Polskiego Rueter Robotniczego". twietle ultrafioletowym, kaida zmiana skladu farby powoduje widoczne mitt/ice w gwieeeniu. Zdarza sig to cze,sto pray wielonalaadowych seriach obiegowych. Po etarakterystyc.znyrn awieceniu moans okreglia kolejng emisje. Rewniet farba utyta do nadrukow Swied w spos6b charakteeystyczny, co wykorzystit, je sig niekiedy do odr6onienia nadruk6w oryginalnych, od p6iniejszych falszywych. Tuna do stempli zamiwno czarny, jak i w innych barwach, wykonywany jest z r62- ay& skiadnik6w, dobieranych w roinych proporcjach. Zmiana proporcji lub sk/adnikow jest widoczna w awietle ultrafioletowym. Rzadkie i drogie znaczki bywajg przez special/stow reperowane. Np. uzupelnia sig brakujace zabki, przegwitujace miejsca itp. Moina dobrad do uzupelnienia material z innego, mniej wartokiowego znaczka, wykonanego z tego samego gatunku papieru, ale miejsce sklejenia bedzie w gwietle ultrafioletowym widoczne. DIa cel6w automatycznej segregacji przesylek pocztowych do minter przeznaczenia, nanosi sig na nie, specjaing farbq z domteszkg luminoforu, kod kreskowy, niewidoczny w gwietle biatym. W gwietle ultrafioletowym ulaad kresek state sig widoczny i automat kieruje przes34kg do odpowiedniego zbiornika, eliminujgc z tej czynnokt omylnego cztowieka. Na tych kilku przykladach, wcale nie wyczerpujacych przedstawrem, jak moans badad i co mote byd przedmiotem badafi filetelistycznych w gwietle ultrafioletowym. doded, be znaczki polskie nie sq przebadane w Swietle ultrafioletowym, abbe barium je tylko fragmentarycznie, przy cry= nie zaznaczono znanych jut wynikdw badmi eel w katalogu popularnym, ani nawet w katalogu specjalizowanyml Ustopujscy Zarzgd Okregu uhonorowat bardziej aktywnych cztonk6w przyznanyrni po raz plerwszy honorowymt odsnelterni zeslusony dla Okregu Rzeszowsklego PZF", W tyrn prezesa ZG PZF, trenzyka Dialka, wiceprezese, Luejans Wesmyna,. sekretama, Andrzeja Kopczynskiego 1 skarbnika, Ryszards Szymesiskiego. W dyskusjt powracano do wield bolaczek, dajscych gig we znak1 Szczegednie wystawcom. Ponownte kierowan0 postulaty pod adresem sterstrwa Looznoad dotyczkee polkyki emisyjnej, zbyt pochopnego wydewenla zezwoleana przer624 ne nad.k1 na catostkach, ktdre stale sic crest przedmiote.m spekuloch. DoporniTieno sit 0 rozssdng.polityke cen, ate tylko w przypadku no - wok' pskech, lecz takte klaser6w. Od dwdch let eoczklem w glow's", nie tyiko ustepuideego Zarzsdu Okrggu, lecz calego aktywu jest sprawa budowy on RzeszOwle Domu Mateuzbieralt PM, 2 miliony zlotych. Z pontoon przychodzo wlache rotasta. Oddaly one w wieczyste utytkowanle dzialke budowlana centrum, gotowa jest dokumentacja techniczna, 495

16 femme an tym roku budowirsal Wejda na plan budowy. W clasu mterech let Dom FLtatellsty", powirden bit doprowatizony do straw 3...vv. W dyskusk zabrat rewanet glow ntzej pod.plzany, jako przedstavdclel Zarzadu GiOwnego Mr. Omawiajac,problematyke, ktenk majmuje ale w Metocej kadencji Prezydium 1 Zarzud Glowny PZF, wykr6.11 dlaczego w pewnych Sprawach podektnt - wane sa takie, a ale Inca decyzje. Rekomendu- 167 zarmem baczolejsze ezytarde, zarnwno oaszego dwutygoctnilsa,,frateltsty", jab 1 Eltuletynu Informacyjnego za PZF. W jawnym glosowardu, za czym opowiedzlell. SIC Whs.l z wyjatistem dwoch delegatow, WYbrano nowe wiadze. Zarzad Okregu an strladzie b, KomLsje liewlmlna 1 Old Koletenskl w 7-0sobowych skladach. Prezesem wybramy zostat ponownie Stanislaw cawron. Na XIV Zjeidne PZP w Pomarno Oknag Rzeszowski reprezentowany bedzle przez 7 dalegat6w/ Aleksaadra Bobeckiego, Stanislawa Cawtom, Antoltiego Kedziore I Mieczystawa Syt8 Rzeszowa, J6zefa Gosztyle z Tarnobrzega, MW nayslawa Wyczka z Przemykla I Karatz/ Wietrzne go z Krosna. Karol Ming MEADE WYDAVINICTWO JUBILEUSZOVE Muzeum Pmaty i Telekomunlkack we Wrociatolu w roku przyszlym o.bchoda16 bedzie podwojiw Jo- 65-lecia istalenta ores ki lecia dzialalnotei we Wzoc0awiu. 2 tych okazjl przygotowywany Pat zestaw wydawnletw pandatkowych PoPillary zujacych Muzeum. War6d Meta no szczegolne zaanonsowanie malugulat we Wroclawiu (kat. MO). Nairlad Warty 500 egzemplarzy, cena 10 ztotych. Mum= rcaprowadzaa heckle wylamnle me kasowane karly. Aby -wykonat z nick pelnowarto2-. clown Warty asalogiczne, nalety po zakupleniu orm zaopetrzento an odpowledni anaemic, madmlat, M w celu ostemplowanla datowrilkiern okolicznotclowim do ProkednWtwa Pocztowego Wroclaw 1 MN?. Planowane jest stosowanle naste,pujacych datownkinwr 25 stycznla Lai Muzeum Poezty I To. iskomunlisacil ( 77 ryatink7 J 777 t6 L.t.7w7" I. cheurasitea.) 11 grudnia lecie dalataluoicl Mum= P 1 T we Wroclawlu (w rystmkut Gonlee Slaskl XVI w."). KEUB 15ziat 01wlatowy Muzeum Paced, 1 Telelsomunmacji ZAINTERESOWAi P1F OLIMPLICZIK" (19N-1985) DzIalalno6C Klubu Olimpljczyk" PZF, byla W tych latach aktywna, wyratzto sie to g publikacjachs,prelekcjach 0 tematyee oraz w budowie zbioraw oginnosportowych I 011.1, pljskielt, a takte an wlelo zorganizowanych przez Klub wystawach, bad/ udzialem ezionlsow Klubu an wystawach mted.zynarodowych, krajowyall any lokatnych. jublleuszowy sksllbris, wykonany technika daze. worytu przez art. Mast. KfUhllier22 Moidzierza. z ytomla, przecistawiajacy Citric a Maskiego" XVI w., medal Za zasiug/ dla Muzeum Poorty I Talekorroinikaoji" zaprojektowany 1 wykortany przez znameg0 poznanskiego medaliera.16ze/a Stasinsiciego, plakat z wizerunktem XIX wiecznego dylliamsu. W jublleuszowym roku kontynuowane bedzle wydawanle kart analoglcznych, an rarnach ZaPoCnit kowanej w tym roku seril (opts CM ra 1 Wroctaw emote 1470 roku" patrz Filatelista" tir 12615). Jetina z kart (CM nr I) przedstawia6 bedzle reprodukcje rysonku Cana ClaelothIsklego Poczta Llstowa". Znaczek o tej tematyce ukazat sle w 1961 r. (nr kat 1122 a I. b) jako emisja 40 lat Museum Poczty 1 Telekomuntkacji I Znaczka 1901". Kaki.; Warty ememplarzy, cam 10 alotych. Kolejna karta (CM nr 3) bedzle reprodukcid drzeworytu Memanego autora Goatee glgskt z XVI wleku". Oryglatalny klocek przechowywany jest an ablorach wroclawskiego Muzeum Narodowego. Znaczek pocztowy o tym motywie wydany byt w roku 1856 z Marll otwarcia muzeum P 1 T oilmpljskt row Ism stal sic przelomowym w zbieractwle tego tematu u nas, gay wysata wtivr. czas plerwsza pukka aorta olimpilska (a znacz- Row), poprzedzona konkursem na projekty znaczkow. Sella (nr ) obe(mowala tylko sporty letnle, IttOre rozegrano an Melbourne an Austraiii. Pewlen pokalech w drukuznacallow przyczynll siq do powstania dwach blade/v. a rolanowiciet TILae.kti o nominate 6D gr (nie Zabkowany) orm znaczka o nominate 20 gr (odwrotkai oraz wielu usterek, ocicient kolorow i rnalculaturywszyntkith wartoicizch sera. Poczta Polska mobile pigkny prezent czytelnikom naszego FilatellstY" 13/55), 'byte to okladwa an pmtaci Mmowanla naklejonegona plerwszej strome anaczka o wartosci 1.55 z1 okolicznodclowym kasownilsierm Przelot poiskiej ekipy onmpijsklrj Melbourne 4 XI 1956 r. Warszawa 1. Reproclukcje kolorowe porostatych plectu Wars tote' wykonano ply' drukarsktch, tall Mew ealot6 stela sin walorens. Pmelot ekipy nastapit w dwbch ratach. Kasownik odbiorcay an Melbourne nost datic X r. stosowano 7 typow okolleznotclowych kasownikow odblorczych, ezyll dla specjalizacji. ilosd watorow poeztowych wzrosta. Idle koniec na tym, gdyi reworanstka dwiata an skoku w dal, Eltialeta Krzeshiska, powtbczyta 496

17 rekordow0 wyolk (8,E loll W finale Igrzyok, zdobywajec dla Polak! JedYnY zloty medal. W ii 0dpowiedzi" Pocraa Polska zdobyla" tat wydjec a okollcznotclowy znaczek olota Fag", w Mugu 12 Mai, licatc od poraystu do efektu (or 349). 20Ozta Polska z okazji. jubseutou 400 lat, w monogram wydanej w , sitgotla do moiywbw kolorowg wklejka seal. olimpijskiej z oryglnalnych. plyt drukarokich ( wiliirr" podano na odwrocle). to wydanle, z odpowiednirn objatnienlem, stalo sit cennyin walorem zbioru oltinpijskiego. Do slit Ciekawyth pozycji weiroponacie nale2e6 beds, arkurse drukarskie (po maczkl) oraz Poszczegaine wartmci limach z oryginalnego blegu. Z koneem Warszawle powstal komitet organizacyjny, kt6ry opracowal regulamin Klubu. W DI/ecru:rant SO zebranych nowolano Klub Ze1nteresowan Oliropijezyk". Rychlo 11000epL1 wzrost licabowy Klubu. Godnie tel reprezentowat on polska filatelistyke mledzynamdowym Elatellstycznym. Dziatalnolo Olubu nie tylko zauwalona. Obok wyrointen. PZF i PKOL, w postaci honorowych odznak ziotych L srebrnych, dyptom6w i medali, rowniet wielu dzialaczy Klubu otrzy- Mato ofarlaezenia Warszawski PZF umolliwd 4 colortkom Klubu wystanie zbror0w na MWF OLVJOPYILLEX 95" do Lozanny (Szwajearia), a jednemu na uczestnictwo w wystawie. Wspolpraca natarniast Klubu z POOL koncentrowala sit na przygotowanlu wystaw z okazji Dui Olimpijczyka". Klub organizowal tet wystawy wspldnle I innymi partneraltd, jak Espana 82" (PZPN), Sport" (P7.0, na 60-1ecie), V Polonijne Igrzyska Sportowe" (Towarzystwo Polonia"). Wystawy st miciekewsza forme dzlalaoia Klubu, a jego cztonkowie uzyskali wiele moduli oraz nagrod, takle na imprezach awiatowych. Duteki WInisterstwu Lacznoaci Organizowano lots specjalne z okazji Igrzysk XXII Olimplady w Xoskwie oraz Idistrzoshw Swlata w pike noanej, to colonkowle 190x5,. wyglaszali prelekcje, w Elblagu, Zielonej Garza, Kielcaeh, Chelmku i w Wamzawte. W wyniku wybor6w do nowego Zarzadu, no zebraniu Klubu w WarszawLe (31 marca br.) wybrano: F. Burg na prezma, Rabat& na sekretarm, W. RYszawego Sekeja Filatelistyki Olimpilskiej (W-wa), A. Karaburdg Sekcja Wystaw I Publotsoll (W-Wa) onto W. Szczepanaklego, a Mille J. browaka Sekcja Fthatelistykt towel (Kielce).. Klabowi Zamteresowan PZF OLIMPIJ- CZYK" oraz Zarzudowi nowo wybranemu na kolejnu kadencjc tyczymy dalszych sukcesaw or peony dla dobra,obu pieknych dotedzin wartych zainteresowanta. (2) Redakeja Ntezwykle ciekawym przykladem wprowadzeola tematyki filatelistymnej do puelleacji eponowyce mole by6 zamimaczenle hood: Filatellstyka sportows." my Fabian Burs" w WALE; ENEXKLO- PEDII SPORTU Wyeawnietwa Sport 1 musty. ka", Warszawa MU. Radzimy zajrzet do logo Opracowania. IZI TURFIL-85 ' Dla tipamittnienta 110 rocznicy zorganizowonego przewodnictwa turystycznego w Polsce, Kola PrzewodnikOw TurystycZbYell pony Oddziele FTTK Zaktarkow Chenticznych OkwitoLm" maz Polskiego awlezku Filatelistew nr J8, urzedzily w salach Zaktadowego Domu Kultury (i as wrzeania br.) Wystawq Filatelistymna TuRFTI.-E" (stopnia Ill). Ekspozycja to byla jedne z wystaw organizowanych z okazji 40-lecia powstania Zakladow Chemicznych Otwitelm". Na 170 ekranach' 91 wystayroow poirazalo 39 ekoponatbw. W klasie bonarowej wystawlono bardzo -canny Swint Tatr" E. Wytelota (Zakopane), Sad Konkursoury pod przewodnichwem I. Brody (Krakfiw) - przymal dyplomy w rancho medalu zip- Lego D. Kolible (Krakow) Korpaty" i J. swam. wimowi (Oa-wits:1n)..Krak6w Kok161 Marlacki" oraz Rau).!culture Sztuka"; dyplomy w randze medalu Pooh:maned(' J. Tatarskteniu (Bialystok) Faksynalle w Illateliatyce" (ukamitcy faitsyintle 115 slaurnych ivdzl, min. Jana Pawls, n. George Washingtona, mikolaja Kopemika, aolti Notkowskiej), R. Eurezykowi (Bytom) Tatty w filatelistme", Z. sartkowskionn (Gorrbw), Plokno FrancE", S. Przestrzelecklemu (Bialystok)..Malarstwo na przestrzeni wielsow" a pomdto 2 dyplomy w randze medalu srebrnego, a mow w randze medalu pokrebrzanego (w tyro m/odziefowe), 10 dyplomow w randze medalu brozowego (w tyro 0 ridodziefowych) oraz my,.mania. Z Mash wystawy starantem organizatorow oraz przy pomocy ikelsklego Zarzedu Okregu PZF. a takte Kierownietwa Siolskich Zakladow z- 'wen wydono okolicznoteiowo kopertt oraz doko. nano nadruku na karma pocztowej, aztosowano tat w Urzgdzie Pocztowym Otwlecim 4 okolicznogclowy kamwnik. Madan Liblonk3 OSObliWOg Ci znaczk6w pcilskich MAD DRUKU NA ZNACZKU 2551 W moich mans comolowo rozerwany arkusz znaczka emisji z WOO roku 1000-lecte Sandomierza", wartoddi nominainej 2,50 00 (nr kat. 255E, z cztaclowym braklem koham marnego. anamek ten drukowany byt w PWPW, w ar- Imazach 150-znaczkowych, w raisladzie 15 rztclow po w, wykonan0 go technika rotograwiury or dwoch kolorach: czarnym i brqzowym. W czarnym drukowano no no znaczkui oral Stontury wilzertanku rota- 497

18 490. at * * 8 4 * 9 a* a 0 * f Fot. 1. Znankl rzadu piaaowego; no zrtaczku.po prowl] calkowity brak koloru czornego lot EI. 10., 11. i 12 n1du piolna wego; rodkowym =lanky ez0felowy. a na manna po Iowa). callrokowity brak!cabana czarnego f t. 3. Seh an t ado.. sl Illumines() lanbaml ornamona 01 jne rzgdy plonowe an 00100w, a s'atica 100e00 papieru oboega, aaa alowa, a - krywal4e4 arkusz oculezas druku elernentaw tar k - lane ezarnyan sza, a na gornym marginesie nazw0 antsp. Fazonate elementy budowll drukowano w kolorze brnowym. W oplsyw,rtym arkuszu, w nlektorych ragclaels., wyst0pute calkowity lub 0000e1owy brak koloru ezarnego. Koloru leg* extol/dale nie posiadaja anaczki ad eawartego do dziest4teg0 ra0 10 nowego natant 10 znank61, fot. 1). Natomlast znaczkl w jedenastym raplzie pionowym (10 znank6w) pozhawlone 14 koloru ezarnego po ewaj lewej stroute (fat. 2); w reaultaele tego,

19 czytelnicy piszet W tej rubryce zamleszczamy pogiody ) opiate Czyteinik6w, a Worytet Me zowne agadza Redakcja. Co z tarn FDC?. Na FIPC serli znaczkew (wyd. w 1984 r.) WOna Murano 1099 r." poker.no fragment bitwy nod Bwro i podobiano gent dyw. Todeusza Kutrzeby, na drugim fragment obrony RepY OirsywskIej I podobizne pik. Stardslawa Dobka. Obydwie FCC ostemplowano identycznym stompokolkanoklowym o on wawaee wojny obronnej" z rysunklem medalu as wojne onronno w 1933 r. 1 napisem Kutno". FDC Pierwsza own stempel okollanoktowy korespondujo en Cuba,. Natomiast FDC ze znaczkiem Marano Reny CMsywskiej ostemplowana Identycanym atemplem z napteem 1.01no" Jest, molm zdantern, niescisloscio powinno Opt Oksynne. Chyba ze projektant che1a1 powieltszyt raleketstheci na polskieh znakach pocztawyeh?! fot ,1=7. TarettOpZ212.g:,, r37du pie- rot. autor nazwa emitenta zostala skr6cona do SICAII, ask podpis do MtERZA-RATUSZ" (11 znaczeit). lub IERZA"-RATUSZ" (146 znoczek). rain dosdle do powstanto tego blednodruku? Indyne chyba MOMIwaWia lest dostanie sip w trakcle elementow rarbq czarno, wsteg1 papieru szerokoki okolo 16,7 mm, tpomiedzy ark= drukarskk a forme drukowo (fat. S). Obecnoet kola oboego podczas procesu drukomkiego sugeruje Patenteearnazany auk, w1d 0Czny Caeregelnie dobrze na,prawej krowedzi araocalsow w trzecran rzeddie pionowym (tot. 4, 504 poprawny druk fol. 5). Rozmadonle to rename spowodowane jest,obecnoselo paplerowej wstpizi. Tade1118. Wincewlez Wroclaw KONKURS PLEBISCYT Tie najiadniejszy =acne], polski haaponozony przystapiligmy do Obliezania wynikow nagfiody eoekaj4 rozwiatonic w astatnim numerse tegorocznym Filatelisty" Zb Mine w Twardowskl Radom Od redakcjli Zgadzamy sip z nanym koresporadentem, to floe jest to filatelistycznie PoProwne. Inter...3e nas wypowiedi resortu Loczno0c1 no ten ternat, jakinn racjamt {dermson sie wybierajoe jedno plac6wke opt, mlast dwech? SzczegOloke w tej send wintoletnlej, beclo el czgaclej powlarza6 takie wgtpliwokcl, w tyro roku tap. Upt. MIawa byl wykorzystany dla Ormolu Wizny, a nle tylko (Ito przypomnienla bitwy pod bltawd. 0 lock,,j. Kusochisklego" inaczej (at) Z zainteresowaniem zopaanalern sit 2 wyndadem przeprowadzonym = P=nia I. ZWEraakO pruez No - daktora Noczolnego F1latellsty" (p, nr 36/85 s 307), Po przeczytaniht go splesze 0, wszystkich tych zbleraczy, do ktorych Vormacja o rae aotsna na mast prone Panstwa, mieliacle szczewie. aloczegor CAW wiekszoi6 przesylek nadonych do Nowego baku rake powninlla z powrotent do nadowebw. Z Rota zbiorowo wyslall0my an (mean pocztowego Warszawa 1 dwananc1c przesylek zaadresowanych I oplaconych zgodnte Informacjo w okienku filatelistycznym. Co data dalsiejnego (30 vrrzennia br.) powraelly trzy, a tylko na Jednej no odwrocke umieszaony byl datotemic nowojoramej poczty. Podolona sytuacja spontala innych moich kolegew, ktdrey material wysylali indywidualnie do Warswwy. Co Mt stato z zaginhanymi przerytkamt 0 WWI? na to pytanie me otrzymamy chyba OdPo- Winer!. Odpowiedi notomiast ebelatbym otrzymae na PYtathe dlaczego poczta 'na przelot do USA An

20 500 przyjmowala tylko 81tsty I karty pocztowe zwykle a Me motne bylo wysylaa przesyle1c PoleconYals, Uwatam, it jest to calkowicle bezprawna decyzja Ministerstwa Lacznoacl ograniczajqca prawo do korzystaclla no awladczonyeh przez poczte using. w rezultacie tego :a raginione przesylki zwykle nadawcy ale otrzymaja Zadnego, jak teleionicznie poinformowano mnie na poescie warszawskiej zadoaduczynlenia, W tym przypadku zapewnleille, to w Ministerstwie dbamy o tnteresy polskieh blatelistov, wydaje ale trazesern bez pokrycia. Jest to raced) dbanle o wtasne Interest', aby Me ptacic ewentualnych odszkodowah za zaginione Ilety polecone. Blestety, illatellaci zostali wpuszezeni w meliny" ci Medoinlormowant jek I Cl, do ktorych wiadomos6 o lode clotarla na eras. San Gulga Lublin Niestuszne zarzutg nas krzywdzal W nr 1.5 FILATELISTY. It 1 IS sterpnta teal r. zamteszczono artykul Tadrusza Wincewicra..cahcarki z nadrukami okolicznogclowymid omawiajcicymi cetomodd dokonyutanta nadrukder na wydownictwach MlnIsterstwa facznoaci. Ponlowet w artykute poslutono slot przykladent 'omega tualont wydanegopodwojnej Okaaji: XXV-facia Szczycletiskiego Klubu Sportomego.,Gozardia" t Okragowej Wystawy Pitatelistyerari Znaczkoto SPortoMtleb, ummacmat Fa Fe,MFF poin- for (natal istaw, za poarednictutem namego pima, o faktycznych przyczynach wykonanla naaruku no mititych wartanatch. Jako organiaatomy wystawy uzyskatitnly zezes0-!ante z lif Ent:derails= Lecruoiel as wykonanto na- (frisky. Po wydritkatcantu czeaci naklattu wykrom Mad drukarski mtwatony w dohs otwarcia costatoy, Aby n18 =aiad filatelistam, oczekuhmgeh no kasownik i teyarnantettua okolteznoactome, postenozalono usunqd blqd drukarskl poprzez zadrukomanta go ozdobniklem drukarsktm. Wykortana korekta ale data natal/moo ejektu, SaMOSOlcano mobec pow/assay zadrukostanie tekstu s Wedeln nirbirsim aptq t wydrukowanie no noel pramtdtomega tekstu no keeorzo areal-nun, Posostaiti csead naktacht wydrukowarto w kotorze ntableaklm, natomiast dla potmeb slutboutycht WOO i SICS Gwardia0 to kolorze brqsomym. 0 zalstntalej spinach Romittat Orr/animal/Bay poinformowai fltatetistcho specialliimi B i rozestangtn do clamant PRF satqczento kept. komunikatu), Z calq moms podkrealamp, to prey- /32;mq powstanfa hilku wars)! tego samego nadruku, byt bkid drukarskt, kt6rego nle usirmai yid rtiwniet outer potemicanego artykutb Podalac 618- due netame khans.,szczecinskin Samna! SZCZyclenski" (...) Zarmicante OrganteatorOm insplracji aseado-ftlatanateernyon 3.00 lu Nassyrri zdantem 'zsykonyznanie nadrukdro pat Cel0Me Jake PrOPagillgee warns. wydamenla 1 rocant.. Narrow/My uporzadkowad tree i zasady wykonytuania (yak nadruk6m. Nadrukt obllgotoryjnte mono mind zgode Minbiterstma Lacznacil. Zwracapicy sty a prodbq 0 Sertuotente na nadrak pawin's( pottad UO or katatogotcy calostkl, troll nadruhu, kotor I sposab ronclleszeaania nib amen oraz nakiad. Takakolunek tone forma snit- sit (bez spotty ML, z ftkeyjnym numeem tabs ML) nte mote mine nziejsca, joker to stanotai to noruszente przepts6to o ochronte dokurnentow. Uprzejmie prosinty (Colette Redaktora 0 ramiewczente wyjainienia na tarnach naszego mama oraz o zapoznanta Ko1. Tadeuma Wineetolcza z naszym. stanotstakfam. Z ftlatellstycanym pozdromtentem Ze Zarzad Role PZF pray WSO WSW 0 annotate yolk mgr St. Goleta za Mealy korektorskie np. w Gouda Szczyclenski przepraszamy Koto P0F nr sz no szczytnir autos artykulu T. Wincewleoa. Bad. Barbarzgrieg z Upt. Koszatin 2 W lipeu odbyl sit Koszalinte IV Swiatowy restlwal Choraw Polonljnych, s tej okazit Got. Koszalin 1 atoscrwal 36 Aiwa olcolicanoselowy cistownik. Prahao staranne ostemplowanle nfrn przesylek zostala spelnlona. Widocznie abyt lad- Me, skoro jakii barbarzynca s Ups. Kozzalim 2, Lana en Meabone ardszczye przesylki Ills tel.- tyozne rozmazujqe na znaczko obok, lub czeiciowo no datowniku okollcznoseiowym, datownik eksploatacyjny a symbolem Wydatek flialellst6w na tranksture, peace osoba stemmata stemplujacej korespondeneje da town:- Islam okolicznoiciowyra, a takie innych pracownikow poczty, krill-ay przekazywall przesylki z Koszalins do adresatow w kraju I za grantor, zostala zmarnowana przer czyjaa, bezmyllnose tub aloaltwok. Bo w tej postaci w (skit( przesylki dotarly (tp. do mole 1 match koresaondentow w pain krejach), nadapi sin tylko na makulaturr. Mom nadzieja. 2e clyrekcji Opt. Koszalln 2 uda sit =tali& tote 7 Upea be. 0 godz. 12,00 take data t ilguruje na datowniku elbsploatacallym, ktorym zniszczono przesylkl UtYwat tego datownika. Po czym, wymisignie z tego wniosid, pouczepte ntedollczonego urzednika, coym jest datowalk okolwanoaclowy. Bye moor pozwoli to uniknild PodobnYult PraPpadkow, kompromitu1qcych poczte i pozwalajacych minim postawie jai anima brake nadzoru. Cezary itudzifiskl Warszawa Co to jest tzw. karnet? Do napleania na ten temat sktonll mole incydent jekl zdarzyt ml stn in jednym I urzedow pocztowych. W skrzynce na Usty znalazlem zawladomlenle o nedejictu przesylki, po Istara main zgiosie sin na poczte. Okazalo sle, to jest to korespondencja od kolegi z Krakowa napisana na eatostee-karnecie (wg Kabalogu Specjallsowanego r. nr 826 II). Na karnerle znajdowaly sic naklelone I skasowane lamenuejscowy urzad potztowy znaczki doptaty no 10 zlotych, 1[000 to kwotq ralatem u Oczywiecie odmewilern, thimaczac, Se przeelet karnet z wydrukowanym

S T A N I S Ł A W F O Ł T A

S T A N I S Ł A W F O Ł T A S T A N I S Ł A W F O Ł T A Blok Fi. 138 A z odwróconym numerem (+ A. Kielbasa-Schoeni) Przegląd Filatelistyczny nr 4/2003 strony 23 24 oraz www.phila.pl Kilka słów o FDC (+ A. Kielbasa-Schoeni) http://www.kzp.pl/index.php?artykul=art-2003-02

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r.

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. A.1 Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku. Standaryzacja

Bardziej szczegółowo

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Bogusław Olechnowski Katalog Jan Paweł II na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Zielona Góra, lipiec 2001 1 Od Autora Wydanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VII / 11 2015 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŒCI ZNAK WSAiB W WERSJI PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJA GOD A NA SIATCE MODU OWEJ KONSTRUKCJA I POLE OCHRONNE ZNAKU W WERSJI PODSTAWOWEJ ZNAK WSAiB W WERSJACH UZUPE NIAJ

Bardziej szczegółowo

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872 PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Cel Ogólnie: przybliżenie tematu zarys historyczny Klasyfikacja kopert Rosji Carskiej

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VIII / 05 2016 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wszystko ok. Polecam

strona 1 Wszystko ok. Polecam strona 1 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Organizatorzy i Patronat...4 Komitet Organizacyjny...5 Komitet Honorowy...5 Program Krajowej Wystawy Filatelistycznej i Konferencji Naukowej...6 Dodatkowe imprezy

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Podręcznik tematyka (12) Ryszard Prange Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Wysokie oceny może uzyskać na wystawie taki eksponat tematyczny, który zaprezentuje dobry, ciekawy materiał filatelistyczny.

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA.

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 02.04.2004 KAZIMIERZ DOLNY trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2. 18.05.2004 JAROCIN POZNAŃSKI 1 w piusce

Bardziej szczegółowo

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ Wzór nr 1 do 6 Legitymacja poselska ma postać karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,82 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej elementy zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia sztandaru miasta Wyszków.

UCHWAŁA NR XXII/185/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia sztandaru miasta Wyszków. UCHWAŁA NR XXII/185/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie ustanowienia sztandaru miasta Wyszków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Liczba znaczków. 1 grudzień

Liczba znaczków. 1 grudzień Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2008 r. Tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. Urz. MT 2007 nr 3 poz. 11 Dz. Urz. MI 2007 nr 1 poz. 3 Dz. Urz. MI 2008 nr 6 poz. 35 Dz. Urz. MI 2008

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz. 1194 ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia

1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia 1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia Logo czyli graficzna forma przedstawienia symbolu i nazwy firmy. Terminu logo uŝywamy dla całego znaku, składającego się z sygnetu (symbolu graficznego) i logotypu (tekstowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DRUKÓW 2013. Materiał Nazwa druku /szt./ 2 3 4 5 6 1 A4 (1+1) Arkusz spisu z natury 100. Papier kserograficzny 80 g/m 2 2 150x105 3x(1+0)

WYKAZ DRUKÓW 2013. Materiał Nazwa druku /szt./ 2 3 4 5 6 1 A4 (1+1) Arkusz spisu z natury 100. Papier kserograficzny 80 g/m 2 2 150x105 3x(1+0) WYKAZ DRUKÓW 2013 Lp Format, Rodzaj Nakład Materiał Nazwa druku wymiar druku /szt./ 2 3 4 5 6 1 A4 (1+1) Arkusz spisu z natury 100 Papier kserograficzny 80 g/m 2 2 150x105 3x(1+0) Bloczki KP Numeracja

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów promocyjnych Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość 1. 2. 3. 4. Elegancki zestaw piśmienniczy składający

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 2 do Taryfy przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) (moc obowiązująca od dnia 15 kwietnia 2015r)

Zmiana nr 2 do Taryfy przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) (moc obowiązująca od dnia 15 kwietnia 2015r) Zmiana nr 2 do Taryfy przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) (moc obowiązująca od dnia 15 kwietnia 2015r) W Taryfie przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ)

Bardziej szczegółowo

Najstarsze litograficzne widokówki malborskie. Bernard Jesionowski. Malbork 2008

Najstarsze litograficzne widokówki malborskie. Bernard Jesionowski. Malbork 2008 Najstarsze litograficzne widokówki malborskie Bernard Jesionowski Malbork 2008 Bernard Jesionowski - Najstarsze litograficzne widokówki malborskie Strona 1 W 1869 roku poczta Austrowęgier wydała pierwsze

Bardziej szczegółowo

1979 rok. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. STEMPLE JEDNODNIOWE.

1979 rok. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. STEMPLE JEDNODNIOWE. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. 1979 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE. 1. 02.06.1979 WARSZAWA 1 /F.D.C./ rys. herb Jana Pawła II i tekst: WIZYTA

Bardziej szczegółowo

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ Wzór nr 1 do 6 Legitymacja poselska ma postać karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,82 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej elementy zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240 Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240 ZARZĄDZENIE NR 7/2014 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów nominalnej wartości 10

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 3 Maciej Nowak*, Grzegorz Nowak* Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji 1. Wprowadzenie 1.1. Kolory Zmys³ wzroku stanowi

Bardziej szczegółowo

Wiedza codzienna o wystawianiu recept

Wiedza codzienna o wystawianiu recept Wiedza codzienna o wystawianiu recept Ujednolicona numeracja recept lekarskich oraz jednolity druku recepty, format kuponów REKUS Leszek Cichoń PL Południe Opracowanie na podstawie Komunikatów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA JERZY SARNOCIŃSKI, ANDRZEJ ŁAZ, ZBIGNIEW LEWKOWICZ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTOWYCH WIDOKÓWEK I KOPERT O TEMATYCE

PRACA ZBIOROWA JERZY SARNOCIŃSKI, ANDRZEJ ŁAZ, ZBIGNIEW LEWKOWICZ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTOWYCH WIDOKÓWEK I KOPERT O TEMATYCE PRACA ZBIOROWA JERZY SARNOCIŃSKI, ANDRZEJ ŁAZ, ZBIGNIEW LEWKOWICZ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTOWYCH WIDOKÓWEK I KOPERT O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. CZĘŚĆ IV b. 2005 ROK. OPRACOWAŁ I WYKONAŁ

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2014

KATALOG PRODUKTÓW 2014 KATALOG PRODUKTÓW 2014 ZAWSZE NA CZASIE Automaty samotuszujące 2 POLAN Fi 30 i 40 WAGRAF PIAST e-3 Tuszownice wymienne 6 Datowniki automatyczne plastikowe szkieletowe 7 Automaty samotuszujące plastikowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy nr.. z dnia SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Typy Dokumentów a) TYP_1 strona w formacie A4 spersonalizowana danymi przekazanymi w plikach

Bardziej szczegółowo

Odpowiedni materiał filatelistyczny

Odpowiedni materiał filatelistyczny Podręcznik tematyka (2) Ryszard Prange Odpowiedni materiał filatelistyczny Omówiona została już zawartość pierwszej strony eksponatu wystawowego w klasie tematycznej (tytuł i plan). Pozostałe strony eksponatu

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K

S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K S P R O J E K T Y G R A F I C Z N E C E N N I K Ważny od 01.01.2015 43-300 Bielsko-Biała Plac Świętego Mikołaja 5 tel./fax: +48 33 816 54 48 promocja@contract.pl www.contract.pl LOGOTYPY I STANDARDY GRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja spożycia produktów żywnościowych w Europie przy użyciu programu GradeStat

Wizualizacja spożycia produktów żywnościowych w Europie przy użyciu programu GradeStat Wizualizacja spożycia produktów żywnościowych w Europie przy użyciu programu GradeStat 1. Wprowadzenie Poniżej przedstawiamy tablicę zaczerpniętą z danych FAO dla roku 2001, zawierającą spożycie grup produktów

Bardziej szczegółowo

kalendarz książkowy format A5

kalendarz książkowy format A5 2012 styczeń książkowe Niniejsza oferta prezentuje skrócony wybór najpopularniejszych kalendarzy książkowych, będących w naszej ofercie Prezentowane kalendarze wystepują w różnych konfiguracjach opraw

Bardziej szczegółowo

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 Załącznik Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wizytówek, papieru firmowego oraz innych druków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższe zestawienie:

Bardziej szczegółowo

l. Zamawiaj4cy f Katalogwersja angielska g. Plakat biala listwa c. Broszura d. Cennikx 2 a. Biuletyn e. Katalog" 15x15 wersja niemiecka b.

l. Zamawiaj4cy f Katalogwersja angielska g. Plakat biala listwa c. Broszura d. Cennikx 2 a. Biuletyn e. Katalog 15x15 wersja niemiecka b. ZAPYTANIE OFERTOWE Wy c ena wy druku m at er i al 6w r e kl amow ych Wroclaw, dnia 1 1.12.2012 Zaplrtanie o fertowe nr : 2 I drukamial 20 2 W ramach projektu,,promocja firmy WYSPY PIEKNA na rynkach migdzynarodowych"

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 29 kwietnia 2002r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 29 kwietnia 2002r. Dziennik Ustaw Nr 54 4004 Poz. 473 473 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie okreêlenia wzorów: znaku informujàcego podró nych o mo liwoêci zakupu w punktach sprzeda y towarów,

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Krapkowice

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Krapkowice Projekt z dnia 25 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Krapkowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką) Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych Płocka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Druki medyczne i biurowe

FORMULARZ CENOWY Druki medyczne i biurowe Pakiet nr 1 Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY Druki medyczne i biurowe L. netto 1 Offset: kod CPV A-3 1-stronne o gramaturze bieli papieru 6.000szt. A-3 2-stronne o gramaturze bieli papieru 180.000szt A-4

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja edycji Znaki Zodiaku. (I) Zestawy form drukowych (2).

Specjalizacja edycji Znaki Zodiaku. (I) Zestawy form drukowych (2). Adam KielbasaSchoeni, CH Rein Bakhuizen van den Brink, NL Specjalizacja edycji Znaki Zodiaku. (I) Zestawy form drukowych (2). Artykuł ten w wersji pierwotnej został ogłoszony na XIV Konferencji PAF w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Nr 1-2015. Opracował: IA Andrzej Filipowicz. Centralny Kurs Sędziowski Wisła, 27 31 maja 2015 roku KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Biuletyn Nr 1-2015. Opracował: IA Andrzej Filipowicz. Centralny Kurs Sędziowski Wisła, 27 31 maja 2015 roku KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 00-697 WARSZAWA, Al. Jerozolimskie 49 Tel/fax: (0-22) 841 41 92 oraz (0-22) 841 94 60 e-mail: biuro@pzszach.org.pl oraz a.filipowicz@szachista.com witryna:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr I Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa składu graficznego, druku, zabezpieczenia w procesie druku, zapakowania i dostawa kart do głosowania:

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 15007 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 13529 (22) Data zgłoszenia: 22.08.2008 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. 115 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 227. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 5 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 227. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 5 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 227 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej

Bardziej szczegółowo

Wolne miasto Gdańsk /Danzig

Wolne miasto Gdańsk /Danzig Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920 14VI-21XII wydanie przedrukowane Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920,10 VIII-20XI wydanie prowizoryczne Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓZ PSÓW, KOTÓW, FRETEK (jako zwierząt towarzyszących do 5 sztuk)

PRZYWÓZ PSÓW, KOTÓW, FRETEK (jako zwierząt towarzyszących do 5 sztuk) PRZYWÓZ PSÓW, KOTÓW, FRETEK (jako zwierząt towarzyszących do 5 sztuk) 1. z Andory, Chorwacji, Islandii, Liechtensteinu, Monaco, Norwegii, San Marino, Szwajcarii, Państwa Watykańskiego Czytelny tatuaŝ lub

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. (Pieczęć wykonawcy) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21. ... (miejscowość, data)

O F E R T A. (Pieczęć wykonawcy) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21. ... (miejscowość, data) (Pieczęć wykonawcy) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21 O F E R T A... (miejscowość, data)...... pełna nazwa wykonawcy...... dokładny adres wykonawcy REGON NIP Internet

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia M U Z E U M P O M O R Z A ŚRODKO W E G O W S Ł U P S K U ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, tel. 59 842-40-81/2, faks 59 842-65-18 www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl; www.muzeumkluki.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 1933 UCHWAŁA NR XXXVIII/170/14 RADY GMINY WOJCIECHÓW. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 1933 UCHWAŁA NR XXXVIII/170/14 RADY GMINY WOJCIECHÓW. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 1933 UCHWAŁA NR XXXVIII/170/14 RADY GMINY WOJCIECHÓW w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci urzędowych Gminy Wojciechów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY INFORMATOR o zabezpieczeniach banknotów euro

PODRĘCZNY INFORMATOR o zabezpieczeniach banknotów euro 1 EUR = 3,45280 LTL NASZ PIENIĄDZ PODRĘCZNY INFORMATOR o zabezpieczeniach banknotów euro Szczegółowych informacji udzielają: EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Sonnemannstrasse 20 D-60314 Frankfurt am Main Germany

Bardziej szczegółowo

Kalendarze. jednodzielne, trójdzielne, biurkowe, biuwary

Kalendarze. jednodzielne, trójdzielne, biurkowe, biuwary Kalendarze jednodzielne, trójdzielne, biurkowe, biuwary JA110 jednodzielne, trójdzielne, biurkowe, biuwary JA111 JA112 3,75 3,75 3,75 JA113 JA114 JA115 3,75 3,75 3,75 Kalendarze jednodzielne, płaskie -

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna K S M

Identyfikacja wizualna K S M Identyfikacja wizualna atolickie Stowarzyszenie M³odzie y Spis treœci 3 4 5 6-7 8 9 10 11 12 13 14-16 17-21 22-25 26 27-30 31 32-33 34 Prezentacja god³a onstrukcja god³a Pole podstawowe i pole ochronne

Bardziej szczegółowo

PREZENTUJ FLAGĘ!!! BARWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

PREZENTUJ FLAGĘ!!! BARWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie PREZENTUJ FLAGĘ!!! 1. FLAGA PAŃSTWOWA ma pierwszeństwo przed innymi flagami. 2. W przypadku prezentacji dwóch flag, FLAGĘ POLSKĄ zawsze umieszczamy po prawej stronie. 3. Eksponowane FLAGI powinny mieć

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część pierwsza - historyczna ROZWÓJ PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY W POLSCE

Wstęp. Część pierwsza - historyczna ROZWÓJ PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY W POLSCE Wstęp Część pierwsza - historyczna ROZWÓJ PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY W POLSCE ROZDZIAŁ 1. Zalążki prawnej ochrony przyrody w systemie regaliów panującego ROZDZIAŁ 2. Elementy prawnej ochrony przyrody

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

K O WAL. Kowal - 2010 rok.

K O WAL. Kowal - 2010 rok. K O WAL Kowal - 2010 rok. Poczta Królestwa Polskiego w Kowalu w latach 1815-1851. Poczta została otwarta ok. 1815r, a zamknięta 31 grudnia 1833 roku. Ponowne otwarcie poczty nastąpiło 1 kwietnia 1834 roku.

Bardziej szczegółowo

I. Filtrowanie, wyszukiwanie danych

I. Filtrowanie, wyszukiwanie danych Instrukcja dot. filtrowania i wyszukiwania danych, korespondencji papierowej i elektronicznej (BAZA TELE ADRESOWA OPZZ) I. Filtrowanie, wyszukiwanie danych 1. FILTROWANIE Możliwe jest filtrowanie danych

Bardziej szczegółowo

Informacje o księżeczce paszportowej

Informacje o księżeczce paszportowej Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/informacje-paszportowe/13432,informacje-o-ksiezeczce-paszportowej.htm l Wygenerowano: Wtorek, 2 lutego 2016, 11:37 Informacje o księżeczce paszportowej

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kozubova i Kamienite Przemysław Borys, 26.08.2015 10:10-15:40

Kozubova i Kamienite Przemysław Borys, 26.08.2015 10:10-15:40 Kozubova i Kamienite Przemysław Borys, 26.08.2015 10:10-15:40 Ilustracja 1: Podejście na Kozubovą rozpoczynaliśmy z Górnej Łomnej Ilustracja 2: Na samym początku powitała nas pięknie wykończona (Horni

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w 2009 roku. Styczeń. Luty.

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w 2009 roku. Styczeń. Luty. Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w roku L.p Nazwa imprezy Organizator Współorganizator Miejsce imprezy Data Styczeń 1. 2.

Bardziej szczegółowo

2001 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. herb miasta Jarosławia i tekst : I ROCZNICA HONOROWEGO OBYWATELSTWA PAPIEŻA JANA PAWŁA II.

2001 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. herb miasta Jarosławia i tekst : I ROCZNICA HONOROWEGO OBYWATELSTWA PAPIEŻA JANA PAWŁA II. 2001 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 03.04.2001 JAROSŁAW 1 rys. wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II, herb miasta Jarosławia i tekst : I ROCZNICA HONOROWEGO OBYWATELSTWA PAPIEŻA 2. 12.05.2001 CZULCZYCE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I FORMULARZ OFERTOWY 1. Przedmiot zamówienia: Wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 301 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ Wzór nr 1 do 6 Legitymacja poselska ma postać karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,82 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej elementy zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 30 wrzesnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

tet OSWIADCZENIE MAJATKOWE ,radnego powiatu krocaci

tet OSWIADCZENIE MAJATKOWE ,radnego powiatu krocaci ca-rokt htaacia0 atteifii.t 7intiv4r6 g is 18-500 KOLNO, tet OSWIADCZENIE MAJATKOWE 278 29,radnego powiatu krocaci.s ( miejscovvoa ) 1. Osoba skiadajqca oiwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq,

Bardziej szczegółowo

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących :

Na pierwszym spotkaniu w dniu 20 lipca 2012 r. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących : Powstanie komitetu organizacyjnego kampanii społecznej "29 Maja Dzień Weterana - Szacunek i wsparcie - weterani.pl" oraz Centralnych Uroczystości Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 1996 r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 541 - Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY CZY FAŁSZYWY?

PRAWDZIWY CZY FAŁSZYWY? 1 EUR = 3,45280 LTL NASZ PIENIĄDZ PRAWDZIWY CZY FAŁSZYWY? PRAWDZIWY CZY FAŁSZYWY? Informator dla osób mających zawodowo do czynienia z gotówką: opisuje zabezpieczenia banknotów euro i uczy, jak rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ.

1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ. 1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO PROJ. I GR. INŻ. 1.1. Formaty arkuszy Dobierając wielkość arkusza rysunkowego należy stosować się do normy PN EN ISO 5457, która zaleca aby oryginał rysunku wykonany był

Bardziej szczegółowo