w edukacji ponadpodstawowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w edukacji ponadpodstawowej"

Transkrypt

1 S. Dylak G. Barabasz D. Hejwosz-Gromkowska Metoda projektów w edukacji ponadpodstawowej (na przykładzie przedmiotów przyrodniczych) NA PRZYKŁADZIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

2 2

3 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY - podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 Redakcja: G. Barabasz Redakcja naukowa: S. Dylak G. Barabasz D. Hejwosz Skład i łamanie: Karolina Michalak, Projekt okładki: Mateusz Leszkowicz Wydanie pierwsze, HOW HOW DESIGN, Poznań 2014 Druk i oprawa: Drukarnia Sprint Wydawnictwo: HOW HOW DESIGN howhowdesign.pl Książka wydrukowana na papierze Ecco Book Printed in Poland ISBN

5 Szanowni Państwo, zapraszam do lektury publikacji pt. Metoda projektów w edukacji ponadpodstawowej na przykładzie przedmiotów przyrodniczych. Wydawnictwo jest zwieńczeniem projektu eszkoła Moja Wielkopolska, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu partnerów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej w Poznaniu. eszkoła Moja Wielkopolska to innowacyjna propozycja edukacyjna, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warto podkreślić, że wpisuje się ona w ramy Regionalnej Strategii Innowacji na lata , zakładającej m.in. tworzenie programów edukacyjnych, które promują wśród młodzieży przedsiębiorczość, samodzielność i kreatywność. Niniejsza publikacja podsumowuje projekt eszkoła Moja Wielkopolska, który realizowany był w 105 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Metoda projektowa zastosowana została podczas zajęć z zakresu nauk przyrodniczych i matematyki. Wydawnictwo jest efektem współpracy uczniów i nauczycieli z pracownikami naukowymi UAM, którzy wspierali uczestników projektu w realizacji zadań. Autorzy publikacji dzielą się swoimi doświadczeniami i pokazują na przykładach, jakimi cechami powinien się charakteryzować dobry uczniowski projekt. Poprzez realizację takich inicjatyw jak eszkoła Moja Wielkopolska Samorząd Województwa Wielkopolskiego zachęca do odejścia w procesie kształcenia od biernego przyswajania informacji na rzecz czynnego poszukiwania wiedzy, którego metoda projektowa jest dobrym przykładem. Jestem przekonany, że niniejsza publikacja pozwoli dotrzeć z ważnymi i przydatnymi informacjami na temat jej zastosowania w szkolnej praktyce do szerokiego grona pracowników oświaty w Wielkopolsce. Zapraszam do lektury! Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego 5

6 6

7 Szanowni Państwo, Technologia od zawsze reguluje relacje interpersonalne oraz działanie człowieka, wpływając na jego potrzeby, codzienne życie, sytuacja zawodowe ale też na edukację. To właśnie technologia przyczyniła się na upowszechnienia edukacji i czyni to nadal. Spójrzmy choćby na zainteresowanie uczelni wyższych nauczaniem online, uwalnianiem swych programów i kursów dających różnorakie kwalifikacje, ale też specyficznym i ostatnio coraz bardziej popularnym nauczaniem adaptacyjnym. Z drugiej strony technologia cyfrowa przyczyniała się do akumulowania problemów wewnątrz sytemu edukacji, jak np. cyfrowa aktywność uczniów prowadząca do marginalizowania szkoły, kreując nowy kontekst dla motywacji uczenia się i realizacji indywidualnych planów edukacyjnych w strukturach poza formalnych. Technologia cyfrowa przyczyniła przede wszystkim do spłaszczenia piramidy wiedzy, ułatwiając dostęp do źródeł informacji dla wszystkich, prowokując deprofesjonalizację poznawczego działania w niektórych zawodach a tym samym do wzrostu poznawczej pewności wiedzy u amatorów, innymi słowy prowadzić może i często prowadzi do szerzenia się amatorszczyzny wśród korzystających ze specjalistycznej wiedzy. Nauczyciel zawsze był mandatariuszem wiedzy dla uczniów. I to stało się obecnie bodaj największym obciążaniem tej profesji. Przekonanie o przekazywaniu wiedzy jako głównym zadaniu nauczyciela nie przystaje już do dzisiejszych realiów, w których problemem nie jest brak informacji, tylko jej nadmiar. W takiej sytuacji przekazywanie wiedzy przestało być najważniejszym zadaniem nauczyciela. Co więcej przekazywanie wiedzy jest sprzeczne z konstruktywistyczną interpretacją samej wiedzy. Ta bowiem w ujęciu konstruktywisty-cznym rozumiana jest jako system twierdzeń o rzeczywistości zbudowany w toku własnej aktywności poznawczej z uwzględnieniem już posiadanej wiedzy, sądów, przekonań, intuicji i emocji. Taka wiedza trudna jest do przekazania. Podobnie jak doświadczenia osobiste, których nie można przekazać komuś, zaś można tylko o nich opowiadać i organizować sytuacje inicjujące określone doświadczania. Zatem nie tyle ważne jest czego uczyć, ale może nawet ważniejsze jest, jak uczyć, co robią uczniowie zdobywając określone informacje. Dziś możemy być bliscy przekonania, że 7

8 poważnym udziałowcem decydowania o tym, jak uczyć i czego uczyć, powinni być uczniowie. Uczeń przychodzi do szkoły z potoczną wiedzą psychologiczną, społeczną i przyrodniczą oraz z nastawieniem na samodzielne poznawanie. Jest ciekawy odkrywania działania świata oraz lubi tworzyć, zarówno samodzielnie jak i wespół z innymi. Przychodzi do szkoły z nadzieją nie tylko na otrzymywanie odpowiedzi na określone pytania, często po prostu przez niego niepostawione, ale przede wszystkim oczekuje na swobodne stawianie pytań i samodzielne projektowanie działań prowadzących do odpowiedzi na nie. Co więcej, przychodzi on do szkoły z nadzieją, że będzie mógł pokazać innym, co już umie i co lubi robić a czego się nauczył samodzielnie. Istnieje wiele możliwości osiągania zamierzonych edukacyjnych efektów z uwzględnieniem partnerstwa młodzieży. Taka próba została opisana w tej pracy. Do edukacyjnych celów wiedzie wiele dróg, bardziej lub mniej efektywnych. Te bardziej efektywne to sposoby uczenia się, które inspirują wysiłek intelektualny ucznia, jego zdolności społeczne oraz zaangażowanie emocjonalne. Właśnie dzięki metodzie projektów w procesie uczenia się i nauczania mamy do czynienia z koniecznym odwoływaniem się do przestrzeni cyfrowej gdzie uczniowie już są oraz do ich wiedzy potocznej. Przedstawiona praca opisuje zastosowanie technologii informacyjnych do realizacji zajęć szkolnych opartych głównie na metodzie projektów. Ufamy, że prezentowane w książce tezy oraz ich uzasadnianie przyczyni się do pogłębienia współpracy dwóch najważniejszych podmiotów praktyki szkolnej uczniów i nauczyciela. Stanisław Dylak, Kierownik naukowy Projektu 8

9 9

10 Spis treści 1. Kognitywistyczne konteksty edukacji (M. Błaszak) Człowiek jako podmiot i przedmiot poznania Archaizm neuronalnego systemu operacyjnego człowieka Kojarzeniowa architektura kory mózgowej Neuroplastyczność Realizm i idealizm poznawczy Ilość i jakość informacji poznawczej Nieświadomy mózg i świadomy umysł Inteligencja ucznia: płynna i skrystalizowana Korzyści pracy w zespole Wyzwanie edukacyjne, czyli tytułem zakończenia Konstrukcjonizm w edukacji przyrodniczej (Stanisław Dylak) Plastyczność mózgu zasada będąca podstawą dydaktyki naukowej oraz intuicyjnej Uczeń niezależnie od wieku przychodzi do szkoły z wiedzą Sensy szkolnego poznawania Doświadczanie a eksperymentowanie Kształcenie wyprzedzające dla kształtowania samodzielności poznawczej Od wiedzy potocznej do naukowej w ponadpodstawowej edukacji szkolnej (Agnieszka Cieszyńska) Wszyscy jesteśmy badaczami z ulicy i podmiotami wiedzy osobistej Od wiedzy potocznej do wiedzy naukowej Architektura wiedzy ucznia i nauczyciela Język w funkcji uczenia się w nauczaniu przedmiotowym Młodzież szkolna w przestrzeni cyfrowej (G. Barabasz, M. Leszkowicz) Społeczeństwo sieci i jego cechy Poznawcze efekty aktywnej obecności w przestrzeni cyfrowej Metoda projektów w przestrzeni cyfrowej Konteksty europejskie metody projektów (Elżbieta Leszczyńska) Wprowadzenie Analiza wyników PISA i TIMSS Polityka oświatowa Unii Europejskiej i zalecane strategie promowania uczenia się i nauczania przedmiotów ścisłych Metoda projektów dydaktyczną syntezą współczesnej wiedzy i doświadczeń w edukacji (Krzysztof Wawrzyniak, Katarzyna Banaszak) Metoda projektów kontrowersje wokół genezy i ustaleń definicyjnych 101

11 2. Pedagogiczna charakterystyka potencjału metody projektów Co wynika z badań nad skutecznością metody projektów w edukacji szkolnej? Formalna struktura realizacji metody projektów w edukacji szkolnej O czym powinien pamiętać nauczyciel? Implikacje dla praktyki edukacyjnej Uczniowskie projektowanie w edukacji biologicznej (Eliza Rybska) Naczelne cele i istota szkolnej edukacji biologicznej Potoczne pojęcia biologiczne i ich wpływ na kontekst nauczania biologii Metoda projektów jako ogólna strategia edukacji biologicznej Metoda projektów w nauczaniu chemii (Małgorzata Bartoszewicz) Główne cele i istota szkolnej edukacji chemicznej Wiedza chemiczna zdobywana w ciągu życia i jej związek z formalnym nauczaniem chemii Wyzwania dla nauczyciela i uczniów wynikające z realizacji metody projektów w nauczaniu chemii Ilustracje Praca metodą projektu w nauczaniu fizyki (Mikołaj Baranowski, Mariusz Sidowski) Naczelne cele i istota szkolnego nauczania fizyki O realizacji projektów Zastosowania sprzętu elektronicznego codziennego użycia w metodzie projektu Geografia jako dziedzina kształcenia opartego na uczniowskich projektach zintegrowanych (Iwona Piotrowska) Geografia jako dziedzina nauki i przedmiot nauczania Naczelne cele i istota szkolnego nauczania geografii; przemiany w nauczaniu geografii w ciągu XX wieku Wiedza geograficzna zdobywana w ciągu życia i jej związek z formalnym nauczaniem geografii Wyzwania dla nauczyciela i uczniów wynikające z realizacji metody projektów w nauczaniu geografii Uczniowskie projekty integrujące dyscypliny kształcenia ogólnego (Daria Hejwosz-Gromkowska) Pedagogiczne i socjologiczne przesłanki integracji międzyprzedmiotowej Zaniedbane przedmioty nauczania Metoda projektów szansą na współczasowość przedmiotową Ilustracje Pedagogiczna efektywność metody projektów w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach średnich (Radosław Stec) Wprowadzenie Bezpośrednie efekty dydaktyczne Pośrednie efekty dydaktyczne

12 Maciej Błaszak Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1 KOGNITYWISTYCZNE KONTEKSTY EDUKACJI

13 Świadomość rozwinęła się w ogóle tylko pod naciskiem potrzeby powiadamiania się Fryderyk Nietzsche Wiedza radosna (przekład Leopolda Staffa) Jednym z największych naukowych wyzwań XXI wieku jest wyjaśnienie działania ludzkiego umysłu w kategoriach biologicznych. Dyscyplina próbująca rozwikłać zagadki biologii poznania - poznawcza neuronauka (cognitive neuroscience) pojawiła się w latach 90-siątych ubiegłego stulecia, wraz z wprowadzeniem nowych technik neuroobrazowania, postępem badań klinicznych i aplikacją myślenia ewolucyjnego w psychologii (Błaszak, Przybysz, 2009, s. 330). Redukcja złożonych fenomenów mentalnych - takich jak percepcja, pamięć, czy świadomość do względnie prostych neuronalnych funkcji, ma znaczenie nie tylko dla lepszego poznania biologii Homo sapiens, lecz prowadzi przede wszystkim do konstruktywnego dialogu między badaczami mózgu a przedstawicielami nauk, badających umysł innymi metodami i na bazie odmiennych teorii. Dzięki wspólnym, interdyscyplinarnym projektom wiedza o mózgu znalazła zastosowanie w obszarze refleksji nad nauką, sztuką, biznesem, edukacją i rozwojem osobistym. W tym sensie dialog wokół neurobiologii poznania, umożliwił nauce o człowieku stanie się częścią codziennej kultury, wywierającej wpływ na kształt szkoły, miejsc pracy i form spędzania czasu wolnego. 1. Człowiek jako podmiot i przedmiot poznania Zdroworozsądkowe rozumienie umysłu typowe dla pierwszoosobowej refleksji przejawia się we wszystkim co zwyczajowo robimy i co próbujemy racjonalnie wyjaśnić odwołując się do ludzkiej wiedzy, przekonań i pragnień. W perspektywie racjonalnej, postrzegamy samych siebie jako podmioty, a nie przedmioty działania, oceniające dostępne opcje decyzyjne i biorące odpowiedzialność za dokonane wybory. Proszeni o wyjaśnienie dlaczego zachowaliśmy się tak, a nie inaczej, przywołujemy racje, które mieliśmy i które kierowały naszym myśleniem. Za racjonalnym punktem widzenia kryje się jednak odmienna perspektywa, która daje o sobie znać wówczas, gdy popełniamy błędy decyzyjne i lapsusy językowe, oraz uruchamiamy automatyzmy działania: jedziemy samochodem do pracy, choć mieliśmy jechać do domu, mylimy imiona własnych dzieci i oceniamy inteligencję człowieka na podstawie jego lub jej atrakcyjnego wyglądu. W tych sytuacjach nie wyjaśniamy ludzkiego zachowania w kategoriach wolnego wyboru i nie przywołujemy intencji zrobienia czegoś. Zamiast tego przyznajemy, że rozumowanie ma swoje ograniczenia, a wola liczne słabości. 13

14 Ta ostatnia perspektywa racjonalności ograniczonej (bounded rationality) by posłużyć się znanym określeniem noblisty, Herberta Simona jest kluczowa dla poznawczej neuronauki, która podkreśla, iż ludzie są biologicznymi maszynami, powstałymi w procesie ewolucyjnego majsterklepkowania (bricolage). Na przestrzeni setek milionów lat, dobór naturalny kształtował przodków człowieka metodą prób i błędów, zapewniając sukces tym osobnikom, które miały choćby niewielką przewagę reprodukcyjną nad konkurentami. Rozwiązania przystosowawcze, odpowiedzialne za ewolucyjny sukces nie musiały być jednak optymalne, czego dobrym przykładem jest ludzkie oko z plamką ślepą siatkówki. Gdyby organ ten był rezultatem inżynieryjnego projektu, jego anatomia byłaby zupełnie odmienna. Analogią pozwalającą uchwycić różnicę między inżynieryjnym projektowaniem, a więc tworzeniem czegoś nowego od zera, a ewolucyjnym majsterkowaniem, polegającym na tworzeniu czegoś nowego z tego, co dobór ma pod ręką, jest hipotetyczny proces konstrukcji samolotu. Inżynier dokonuje obliczeń, buduje modele i przeprowadza symulacje wówczas, gdy samolot spoczywa bezpiecznie na ziemi. Tym samym możliwa staje się eliminacja wad konstrukcyjnych bez narażania kogokolwiek na utratę życia. Ewolucja nie znajduje się w równie komfortowym położeniu. Zmiany, które przeprowadza w konkretnej linii organizmów odpowiadają sytuacji, kiedy samolot znajduje się w powietrzu i nie może wylądować. Oznacza to, że sekwencyjne modyfikacje wprowadzone przez dobór muszą być wystarczająco funkcjonalne i konkurencyjne, aby organizm pozostawił po sobie jakikolwiek ślad w kolejnym pokoleniu. Innowacje ewolucyjne nie mogą mieć formy całościowych, logicznych projektów, lecz drobnych i doraźnych zmian, w literaturze anglojęzycznej określanych mianem kludges i dowcipnie sportretowanych w maszynach Rube Goldberga. Człowiek zatem myśli i rozumuje, żywi przekonania i snuje przypuszczenia, niemniej wszystkie te racje dla działania nie są tworzone w próżni. Ich materialnym substratem jest biologiczna maszyna ograniczana przez własną ewolucyjną przeszłość. Podejmowane przez człowieka decyzje i realizowane działania z natury nie są możliwie najlepsze, lecz wystarczająco dobre dla przeżycia i zapewnienia ciągłości swojej linii genetycznej. Żaden inny organ ludzkiego ciała nie ujawnia ewolucyjnej prowizorki (Marcus, 2009) w takim stopniu jak mózg, będący najprawdopodobniej najbardziej złożonym obiektem we wszechświecie. 2. Archaizm neuronalnego systemu operacyjnego człowieka 14 Dobrym przykładem ograniczeń przetwarzania informacji przez ludzki mózg są przypadki działania człowieka wbrew własnej woli. Prostą eksperymentalną demonstracją nieodpartego robienia czegoś, o co nie jesteśmy proszeni jest efekt Stroopa, opisany po raz pierwszy w 1935 roku. Osoba badana ma za zadanie możliwie szybkie wzrokowe przeskanowanie

15 kartki papieru i nazwanie barw wszystkiego, co na tej kartce zobaczy. W sytuacji kontrolnej, na kartce znajdują się litery X wydrukowane w różnych kolorach. W sytuacji badanej, na kartce znajdują się nazwy barw, wydrukowane w innych kolorach niż barwy, które są przez nie nazywane: zielony wydrukowany na czerwono lub żółty w kolorze niebieskim. Dla osób badanych ta drobna komplikacja nie powinna mieć znaczenia, gdyż ich zadaniem jest nazwanie widzianych barw, a nie czytanie zamieszczonych na kartce wyrazów. Jednak czas reakcji przy braku spójności między nazwą barwy a barwą jest dużo większy, niż w sytuacji, gdy na kartce wydrukowane są semantycznie neutralne litery X. Eksperyment nawiązując do problemu wolnej woli racjonalnego podmiotu pokazuje, iż ludzkie biologiczne maszyny są tak ograniczone, że nie potrafią nawet powstrzymać się od prostej czynności czytania. Poznawcza neuronauka proponuje zatem odmienną perspektywę rozumienia człowieka niż zdrowy rozsądek, oraz większość nauk humanistycznych i społecznych. Naukowe odkrycie, iż umysł jest funkcją mózgu, jest czymś, co nie wszystkie mózgi były i są w stanie zaakceptować. Jednak opór przed uznaniem fizycznej natury ludzkiego poznania nie powinien nas dziwić. Mózg człowieka nie wyewoluował po to, by dobrze rozumieć samego siebie. Niewykluczone, że mózg jak proponuje wybitny ewolucjonista Robert Trivers permanentnie oszukuje samego siebie po to, by lepiej oszukiwać mózgi innych osób (Trivers, 2014). Ostatecznie ludzka inteligencja ma społeczną genezę i makiaweliczną naturę (Byrne, Whiten, 1988). Wszystko to, co powiedzieliśmy dotychczas o ewolucyjnej genezie mózgu oznacza, że ten złożony organ obfituje w liczne osobliwości i ograniczenia: do realizacji pewnych zadań poznawczych jest doskonale przystosowany, do realizacji innych, beznadziejnie źle. Na nasze nieszczęście, jedną z jego podstawowych słabości jest brak umiejętności rozpoznania z których zadań jest dobry a z których słaby, co skutkuje tym, że notorycznie ulega rozmaitym poznawczym iluzjom (Kahneman, 2013). Ich istnienie jest rezultatem braku plastyczności wielu form ludzkiego behawioru, na trwałe zaimplementowanych w obwodach neuronalnych mózgu. Przykładowo, odczuwamy wrodzony strach przed obiektami i sytuacjami, które w ewolucyjnej przeszłości stanowiły dla nas poważne zagrożenie: wężami, zamkniętymi przestrzeniami, czy obcymi ludźmi. Ich znaczenie, w dobie wypadków samochodowych i zawałów serca, jest zaniedbywalnie małe, niemniej to one dowodzą, że neuronalny system operacyjny człowieka jest mocno przestarzały. Przywołując analogię między komputerem a mózgiem, należy pamiętać, iż w przypadku systemu nerwowego, granica między sprzętem (hardware) i oprogramowaniem (software) jest umowna. Tradycyjnie za mózgowy sprzęt uważano neurony, jako że stanowią materialną część systemu poznawczego. Jednak każdy neuron ma swój unikalny wzorzec połączeń synaptycznych, determinowany przede wszystkim jego własną aktywnością. Materialna struktura kory mózgowej zmienia się wraz z przyswajaniem nowych informacji 15

16 i zwrotnie wpływa na programy, które mózg realizuje. Innymi słowy, neurony i ich synapsy tworzą również oprogramowanie mózgu. Sensownie jest wobec tego poszukiwać odpowiednika sprzętu i systemu operacyjnego komputera w genetycznym programie zawierającym instrukcje budowy mózgu. Tak rozumiany neuronalny system operacyjny determinuje wszystko, od anatomii mózgu po reguły rządzące wpływem doświadczenia na kształt neuronów i wzorzec połączeń synaptycznych. Skoro Homo sapiens wyeliminował pozostałe homininy 3 z ewolucyjnej gry i od 25 tysięcy lat niepodzielnie panuje na naszej planecie, jego neuronalny system operacyjny można uznać za udany. Należy jednak pamiętać, iż świat w którym żyjemy byłby trudny do rozpoznania dla pierwszych przedstawicieli naszego gatunku, u których 150 tysięcy lat temu pojawił się zbiór genetycznych instrukcji tworzących podstawowy plan mózgu i definiujących reguły przetwarzania przez niego informacji. Rzeczywistość w której nie było nazw i liczb, uległa cyfryzacji. Troska o pozyskanie pożywienia, została zastąpiona światem, w którym nadmiar pożywienia jest główną przyczyną chorób cywilizacyjnych. Wierzenia w byty nadprzyrodzone zastąpiło - w znacznym stopniu - naukowe wyjaśnianie zjawisk. Choć zamieszkujemy świat do którego nie zostaliśmy zaprogramowani, nasz mózg pracuje na tym samym, starym systemie operacyjnym, dzięki któremu ostatni neandertalczycy musieli uznać wyższość naszych przodków. Niepełne dopasowanie umysłu do świata widać wyraźnie na przykładzie kompetencji arytmetycznych przeciętnego człowieka. Większość z nas szybciej rozpozna znajomą twarz w tłumie, niż przemnoży 8 przez 7. Posługujemy się biegle językiem, mając problemy ze szkolną matematyką, choć ta ostatnia jest obliczeniowo rzędy wielkości prostsza od reguł gramatyki. Przyczyna tych paradoksów została już naukowo poznana: mózg jest analogową maszyną obliczeniową, zdolną jedynie do uzyskania przybliżonych ilościowych wyników. Szkolne obliczenia natomiast są z natury cyfrowe: każda liczba całkowita odpowiada numerycznej wielkości, obojętnie czy jest nią 1 czy Ciąg dyskretnych liczb całkowitych pozostaje w ostrym kontraście wobec płynnego przejścia między barwą czerwoną a pomarańczową, choć kompetencje matematyczne mózgu przypominają bardziej percepcję barw, niż tabliczkę mnożenia. Mimo, iż wyposażeni jesteśmy w neuronalny zmysł liczby (Dehaene, 2011), pozwalający nam na intuicyjne uchwytywanie wielkości, jego natura nie jest cyfrowa. Potrafimy symbolicznie reprezentować liczby 57 i 58, choć nie posiadamy tak naprawdę mózgowego odróżnienia pięćdziesięciosiedmiowatości od pięćdziesięcioośmiowatości, tak, jak dysponujemy w formie naturalnych kategorii (Rosch, E. et al.) - bezbłędnym mózgowym odróżnieniem kotowatości od psowatości. Uwzględniając znaczenie liczb w cywilizowanym świecie, może zaskakiwać fakt, iż niektóre współczesne plemiona zbieracko-łowieckie na przykład Indianie Piraha Homininy obejmują człowieka współczesnego i wszystkie wymarłe gatunki, które poprzedzały Homo sapiens po oddzieleniu się od linii ewolucyjnej szympansów. Hominidy obejmują dodatkowo małpy człekokształtne.

17 zamieszkujący dżunglę amazońską (Everett, 2012) - nie posiadają słów dla liczb większych niż 2, nazywając ilości większe niż 2 słowem wiele. Z drugiej strony jednak, kiedy ewolucja tworzyła mózgowy system operacyjny 150 tysięcy lat temu, istniała silniejsza potrzeba rozpoznawania wzorców nić manipulowania liczbami. Przeżyli ci przodkowie, którzy potrafili rzutem oka rozpoznać węża w wysokiej trawie, niekoniecznie tracąc czas na liczenie sił wroga. W przypadku gatunku silnie jadowitego, jeden osobnik to zawsze o jeden za dużo. 3. Kojarzeniowa architektura kory mózgowej Komputery osobiste i mózgi mają zatem niewiele ze sobą wspólnego, poza faktem, że jedne i drugie są układami przetwarzającymi informację. Nawet jeśli pracują nad tym samym problemem, na przykład grą w szachy, obliczenia, które realizują są odmiennego rodzaju: Deep Blue analizował 200 milionów ruchów na sekundę, a Gary Kasparow, jak każdy ludzki ekspert, przede wszystkim rozpoznaje obrazy pionów na szachownicy. Serfując w sieci jesteśmy często proszeni o zaliczenie testu CAPTCHA, mającego odróżnić człowieka od programu naśladującego ludzkiego użytkownika (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Polega on na przepisaniu kilku cyfr lub ciągu nic nie znaczących liter, a więc na rozpoznaniu pewnego obrazu. Pomysłodawcą takiego testu był ojciec współczesnej informatyki, angielski geniusz matematyczny Alan Turing. Jego zdaniem maszyna skutecznie naśladująca procesy myślowe człowieka skutecznie, czyli nie do odróżnienia dla innej osoby rozmawiającej z nią na czacie zasługuje na miano myślącej. Ponieważ jakość rozpoznawania obrazów przez człowieka jest ciągle poza zasięgiem komputerów, CAPTCHA pozostaje gwarancją biologicznej natury użytkownika sieci. Jej odwróconą formą byłoby matematyczne zadanie przemnożenia dwóch liczb sześciocyfrowych w ciągu kilku milisekund: nie ma człowieka, który by tego dokonał, a dla maszyny obliczeniowej nie stanowi to żadnego problemu. Słowem, w historii naszego gatunku istniała ewolucyjna presja by rozpoznawać obrazy, czyli kojarzyć elementy w pewne całości. Kojarzeniowa natura myślenia i pamięci wynika z budowy mózgu, który jest gigantyczną siecią złożoną z 90 miliardów węzłów (neuronów) i 100 bilionów połączeń (synaps) (Herculano-Houzel, 2009). Dla porównania, światowy Internet z 2010 roku to mniej więcej 20 miliardów stron i bilion połączeń. Wiedza o świecie jest przechowywana w mózgowych systemach pamięci w sposób relacyjny: znaczenie jakiegoś pakietu informacji jest zrelatywizowane do pakietów z którymi jest powiązany. Wzór połączeń nie jest przypadkowy, i podobnie jak w przypadku sieci społecznościowych, określa wspólną historię, bądź aktywności neuronów (mózg), bądź ludzi (Facebook). Kiedy poprosimy człowieka by w pierwszym kroku nazwał kontynent na którym leży Kenia, w drugim określił dwa kolory pionów szachowych, a w trzecim podał nazwę dowolnego 17

18 zwierzęcia, 20 procent respondentów przywołuje zebrę (Buonomano, 2011). Powiązane pojęcia (zebra/afryka) wpływają na siebie w procesie ich przypominania, ponieważ są kodowane nie przez pojedyncze komórki, lecz ich populacje. Tak, jak każdy z nas przynależy do różnych grup, klubów i organizacji, tak każdy neuron koduje informację o różnych pojęciach, należąc do różnych węzłów pamięci w mózgu. Rozkład przynależności neuronów zależy od kultury i indywidualnego doświadczenia człowieka: w mózgu Argentyńczyka neurony krowy kojarzą się silnie z neuronami wołowiny, a w mózgu Hindusa, z neuronami świątyni. Ludzie zapytani co chcieliby poprawić w swoim myśleniu, przytaczają zadania z którymi ich umysł sobie kiepsko radzi. Jednym z nich jest zapamiętywanie nazwisk. Narzekanie jednak na złą pamięć do nazwisk czy liczb jest jak utyskiwanie na telefon komórkowy słabo działający pod wodą. Niepowiązane pakiety informacji, takie jak listy nazwisk i liczb, nie były priorytetem w ewolucyjnej historii człowieka i nie musiały być skrupulatnie rejestrowane przez ludzką pamięć. Wyobraźmy sobie, że odbywamy lot siedząc obok obcego człowieka, który przedstawił się i opowiedział czym się zajmuje. Czy łatwiej byłoby zapamiętać jego wykonywany zawód, czy jego nazwisko? Liczne badania pokazują, iż zdecydowanie lepiej zostałaby zapamiętana praca, a nie dane osobowe. Można by sądzić, iż przyczyną tego jest częstsze używanie nazw zawodów niż określonych nazwisk, z którymi zazwyczaj spotykamy się po raz pierwszy. Badania grupy kontrolnej pozwalają jednak odrzucić powyższe przypuszczenie: jeśli pasażer nazywa się Kowal i wykonuje zawód kowala, to i tak profesja zostanie lepiej zapamiętana niż nazwisko. Trudność słowa nie ma tu nic do rzeczy. 18 Podpowiedzią w wyjaśnieniu tej zagadki mogą być lapsusy językowe, które popełniamy na co dzień. Czasami nazywamy swojego aktualnego partnera imieniem byłej dziewczyny lub chłopaka, ewentualnie mylimy imiona swoich dzieci, nawet jeśli są odmiennej płci. Podczas kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku, wiele osób włącznie z republikańskim gubernatorem Willardem Mittem Romneyem użyło w rozmowie imienia własnego Barack Obama, komentując wydarzenia związane ze światowym terroryzmem i mając na myśli Osamę bin Ladena. Wzięcie Obamy za Osamę pokazuje, iż architektura naszego mózgu ma kojarzeniowy charakter, który pozwala rozwiązać paradoks odmiennej skuteczności zapamiętania nazwiska i nazwy zawodu, opisywanych tym samym słowem. Mimo ginącego charakteru zawodu kowala, w ciągu naszego życia kowal zbudował w naszym mózgu wiele połączeń z metalem, kutym ogrodzeniem, czy podkową, dzięki czemu pozostaje w sieci silnych relacji z innymi węzłami pamięci w mózgu. A Kowal raczej trzyma się na uboczu, chyba, że my sami nosimy takie nazwisko, lub ktoś z grona naszych bliskich. Kiedy jesteśmy w samolocie przedstawieni kowalowi, więcej neuronalnych linków zostaje uruchomionych niż wówczas, gdy dowiadujemy się, że towarzysz podróży nazywa się Kowal.

19 4. Neuroplastyczność Niektórzy z nas bywają aktywni w serwisach społecznościowych, ponieważ przyjęli zaproszenie do grona znajomych i utworzyli informacyjne łącza z innymi użytkownikami sieci. Jak jednak doszło do połączenia w naszym mózgu neuronów kodujących informację o kowalu z neuronami kodującymi informację o podkowie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przyjrzeć się fizycznej naturze pamięci w mózgu. Pamięć wymaga nośnika i kodu. W przypadku pamięci genetycznej, nośnikiem jest cząstka DNA, a kodem tryplety nukleotydów tłumaczone na sekwencje aminokwasów w białku. W przypadku pamięci neuronalnej, nośnikiem jest wzmacnianie lub osłabianie połączeń synaptycznych, a kodem elektryczne potencjały czynnościowe tłumaczone na wzorce zachowania organizmu. Poznanie natury nośnika informacji neuronalnej miało kapitalne znaczenie dla zrozumienia rozwoju poznawczego człowieka i projektowania skutecznego systemu edukacyjnego. Jeszcze w latach 60. XX wieku, część badaczy mózgu było przekonanych, iż pamięć długotrwała przechowywana jest w formie sekwencji nukleotydów DNA i RNA. Sądzono nawet, iż tak zapisane ślady pamięciowe można przekazywać z organizmu do organizmu metodą przypominającą szczepienia. Tak, jak mamy dawców organów, tak uważano - można mieć dawców pamięci, przekazywanej z wykorzystaniem stabilnego nośnika chemicznego (Rosenblatt, F. et al., s ). Późniejsze badania wykazały, że uczenie jest kodowane za pomocą innego mechanizmu niż instrukcje życia, mechanizmu dodajmy znacznie bardziej plastycznego, pozwalającego dokonać istotnych poznawczych zmian od poczęcia człowieka po jego śmierć. Badaczem, który jako pierwszy już pod koniec XIX wieku - powiązał pamięć ze wzmacnianiem połączeń między neuronami był współtwórca neurobiologii, Santiago Ramony Cajal. Pół wieku później w 1949 roku Kanadyjczyk Donald Hebb zaproponował regułę uściślającą kiedy do takiego wzmocnienia może dojść: wówczas, gdy kontaktujące się ze sobą neurony są aktywne w tym samym czasie (neurons that fire together, wire together). Dopiero w 1973 roku Tim Bliss i Terje Lomo potwierdzili empirycznie pojawienie się trwałych śladów pamięciowych w hipokampie, wówczas, gdy jego neurony pre- i postsynaptyczne uległy silnej synchronicznej aktywacji. Zjawisko to, nazwane długotrwałym wzmocnieniem synaptycznym jest mózgowym odpowiednikiem wypalania płyt DVD lub tradycyjnego zapisywania na kartce papieru. Skąd synapsa wie, że obydwa neurony są aktywne w tym samym czasie i że należy zwiększyć informacyjną przepustowość łącza? Neurobiologom udało się zidentyfikować cząstkę pełniącą funkcję białka kojarzeniowego, rozpoznającego jednoczesną aktywność komórek nerwowych. Jest nim receptor glutaminianu, neuroprzekaźnika pobudzającego kory mózgowej, noszący nazwę receptora NMDA (N-metylo-D-asparaginowego). Białko to działa jak logiczna bramka 19

20 koniunkcji, otwierająca się tylko wówczas, gdy obydwa czynniki pre- i postsynaptyczny są aktywne. Gdyby według tych samych reguł działał Facebook, znajomymi zostawałyby osoby logujące się w tym samym czasie: kryterium stanowiłyby zsynchronizowane rozkłady dnia. Mechanizm reguły Hebba oznacza, iż informacja zawarta w kojarzeniowej architekturze mózgu podlega ciągłemu redagowaniu. Nowe pakiety są dodawane, usuwane i scalane, w zależności od tego, jak wygląda zsynchronizowana aktywność sąsiadujących neuronów. Wrodzoną i ciągłą potrzebę mózgu do tworzenia nowych połączeń i eliminacji starych, już niepotrzebnych obrazuje iluzja, zwana efektem McGurka. W typowym wariancie, osoba badana obserwuje na ekranie człowieka, który coś mówi. Gdy badany koncentruje się na ustach osoby mówiącej, widzi, że jej wargi się poruszają, ale nie dotykają, oraz słyszy sylaby dada dada. Kiedy jednak badany zamyka oczy, słyszy sylaby baba baba. Treść postrzeżenia słuchowego zależy zatem od tego, czy osoba badana widzi mówiącego, czy nie. Iluzja McGurka powstaje z nałożenia na siebie sygnału słuchowego baba baba i sygnału wzrokowego gaga gaga. Dlaczego zatem osoba badana słyszy dada dada? Efekt słuchowy przy włączonym kanale wzrokowym powstaje z kojarzeniowej aktywności mózgu, poszukującego korelacji między słyszanym dźwiękiem a widzianym ruchem warg. Choć system słuchowy odbiera dźwięk baba baba, który osoba na ekranie naprawdę wypowiada, system wzrokowy badanego nie widzi dotykających się warg i jego mózg po prostu odmawia usłyszenia baba baba. Zamiast tego, świadome postrzeżenie jest kompromisem między słyszanym baba baba, a widzianym gaga gaga, czyli czymś na kształt dada dada. Konflikt między tym co badany słyszy, a tym co widzi jest rozwiązany na poziomie mózgu nieświadomego, przez połączenie dwóch różnych, ale synchronizowanych w czasie pakietów informacji sensorycznej. 5. Realizm i idealizm poznawczy Słuchowa iluzja McGurka pokazuje jak czasowo opóźnione i silnie zrekonstruowane jest każde świadome przeżycie. Człowiek nie słyszy fal docierających do jego uszu i nie widzi fotonów absorbowanych przez siatkówkę jego oczu. To, do czego uzyskujemy poznawczy dostęp nie jest zbiorem surowych wrażeń, ale wyrafinowaną rekonstrukcją świata na zewnątrz nas. Subiektywnie, nie odczuwamy, aby cokolwiek było rezultatem interpretacji: po prostu w iluzji McGurka słyszymy dada dada. Niemniej ów dźwięk, w równym stopniu pochodzi z informacji zasłyszanej, jak i zobaczonej. Można powiedzieć, iż osoba badana w powyższym eksperymencie nie tylko słyszy głos, lecz również go widzi. 20 Już w XIX wieku, dzięki badaniom Hermanna von Helmholtza, wiadomo było, że poznanie ma rekonstrukcyjny charakter. Helmholtz współtwórca psychofizjologii widzenia - odkrył, iż statyczny, dwuwymiarowy obraz siatkówkowy zawiera niepełną informację kiepskiej jakości. Aby zrekonstruować dynamiczny, trójwymiarowy świat z obrazu siatkówkowego,

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Metoda projektów Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Komunikacja jako rezonans między mózgami.

Komunikacja jako rezonans między mózgami. Komunikacja jako rezonans między mózgami. Włodzisław Duch, Katedra Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, http://www.is.umk.pl/~duch 1. Czym są pojęcia?

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Decison Support Systems w decydowaniu politycznym

Decison Support Systems w decydowaniu politycznym Decison Support Systems w decydowaniu politycznym Adam Rogala-Lewicki 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 Rozdział 1. Informacja w procesie decydowania politycznego... 8 1.1. Informacja uwarunkowania definicyjne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Emil Janusz Piasecki Przywództwo charyzmatyczne na przykładzie działalności i poglądów Roberta Monroe Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie,myślenie twórcze i osobowość twórczą?

Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie,myślenie twórcze i osobowość twórczą? Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dorota Gębuś Beata Pawlica Edyta Widawska Zbigniew Wieczorek Ewa Wysocka Jak rozwijać swoje zdolności:

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

"4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III"

4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III 1 "4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III" program edukacji wczesnoszkolnej Małgorzata Szukała Większość nauczycieli marnuje czas na zadawanie pytań, które zmierzają do pokazania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wyrównywanie szans edukacyjnych. Dlaczego należy tego oczekiwać od szkół?

Wyrównywanie szans edukacyjnych. Dlaczego należy tego oczekiwać od szkół? KATARZYNA PLUTA LESZEK TRZASKA Wyrównywanie szans edukacyjnych. Dlaczego należy tego oczekiwać od szkół? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie efektywności procesu nauczania metodą spaced repetition

Komputerowe wspomaganie efektywności procesu nauczania metodą spaced repetition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Komputerowe wspomaganie efektywności procesu nauczania metodą spaced repetition Adam Dziendziel Praca magisterska wykonana w Zakładzie Technologii Informatycznych pod

Bardziej szczegółowo

JAK WYKORZYSTAĆ W SZKOLE POTENCJAŁ MÓZGU?

JAK WYKORZYSTAĆ W SZKOLE POTENCJAŁ MÓZGU? Biblioteczka refleksyjnego praktyka Marzena Żylińska JAK WYKORZYSTAĆ W SZKOLE POTENCJAŁ MÓZGU? Biblioteczka refleksyjnego praktyka Wrocław, maj 2012 www.praktykinauczycielskie.dsw.edu.pl Szkoła dla mózgu

Bardziej szczegółowo

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna.

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. 1 Razem i osobno Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania z uwzględnieniem pracy w grupach mieszanych wiekowo Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

GRANICE WYJAŚNIENIA NAUKOWEGO cz. I

GRANICE WYJAŚNIENIA NAUKOWEGO cz. I Zagadnienia Filozoficzne w Nauce LI (2012), 41 75 Marcin Gorazda Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie GRANICE WYJAŚNIENIA NAUKOWEGO cz. I W niniejszym tekście, ze względu na obszerność podzielonym na

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl George Eckes jako trwały element kultury organizacji 1 JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI George Eckes JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Przek ad: Konrad Paw owski Tytuł oryginału: MAKING SIX

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA

Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA Dlaczego wizerunek w sporcie jest ważny? Ludzi na świecie dzieli wiele różnic, kulturowych, politycznych, biologicznych, ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Janina Kosmala NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI CZĘSTOCHOWA 2008 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne główne zagadnienia...

Bardziej szczegółowo