System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia"

Transkrypt

1 System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia A Visual Information System for the Millennium Housing Estate Projekt nowego systemu informacji wizualnej stanowi próbę rozwiązania problemu skomplikowanych oznakowań bloków i związanych z nimi trudności w orientacji w przestrzeni Osiedla Tysiąclecia. Istniejący chaos jest wynikiem sposobu zarządzania jednym z największych katowickich osiedli, gdzie działają trzy różne spółdzielnie mieszkaniowe. Na osiedlu funkcjonuje 10 nazw ulic z początków jego istnienia i 4 nadane współcześnie. Dawne nawiązują do nazw historycznych, współczesne wybierane są w sposób przypadkowy. Brak spójności między starymi nazwami ulic na blokach i nadanymi współcześnie, które funkcjonują na mapach, jak również zgodności kodu kolorystycznego ulic. Celem projektu jest stworzenie nowego systemu informacji. Oznaczenia budynków zostały uproszczone, dominującymi elementami są numery bloków i oznaczające nazwy ulic piktogramy przeprojektowane w nawiązaniu do oryginalnych wzorów. Ich forma inspirowana jest komiksowymi superbohaterami. The project of the new visual information system has been developed in response to the complex and confusing street naming and house numbering system in use at Katowice s Millennium Housing Estate and related navigation issues. The current chaos is caused by certain management issues affecting what is one of the largest and most populous residential areas in Katowice. Run by three different housing cooperatives, the estate has 10 street names which have survived from the early days of its existence and 4 streets named in recent times. While the original names consistently draw on historical references, the contemporary ones have been chosen in a somewhat random fashion. The problem is both a lack of consistency between the old and new street names on blocks of those featured on maps as well as an inconsistent colour-coding system of the streets. With this in mind, the project aims to develop a new information system. The original designation of buildings has been simplified and now feature just block numbers and street names enhanced by comic-book inspired pictograms redesigned in adherence to their original form. AUTOR Katarzyna Wolny

2 Kreatywni bezrobotni w Katowicach Katowice s Creative Unemployed Professionals Ideą projektu jest zwrócenie uwagi, że bezrobocie absolwentów szkół wyższych jest jedną z głównych przyczyn wyludniania się miasta i negatywnej prognozy demograficznej dla Katowic. Komunikat w postaci przygotowanej animacji jest skierowany do katowickich włodarzy i urzędników miejskich, którzy mają bezpośredni wpływ na stwarzanie warunków dla rozwoju biznesu, rynku pracy oraz innowacyjności. Celem projektu jest ukazanie idei klasy kreatywnej jako czynnika, który mógłby być katalizatorem pozytywnych zmian demograficznych. Do opracowania tematu wykorzystane zostały dane Głównego Urzędu Statystycznego (demografia), Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (bezrobocie) i Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Niezwykle ważnym elementem pracy była analiza teorii klasy kreatywnej autorstwa Richarda Floridy. The idea behind the project is to highlight the fact that the problem of unemployment among university graduates is one of the main causes of the city s depopulation and the current negative demographic forecast for Katowice. A message in animated form has been prepared and is aimed at Katowice s authorities and all those officials who have a direct impact on creating a supportive environment for business, employment and innovation to thrive in the city. The aim of the project is to acquaint the target recipient with the idea of the creative class as a factor that could be a catalyst for a positive demographic change. The project has been developed using relevant data from the Central Statistical Office (demography), the Voivodeship Labour Office in Katowice (unemployment) and the National Compensation Research report. A very important element of the study was to analyse the creative class theory by Richard Florida. AUTORZY Bartosz Chuderski Przemysław Kowalski Patryk Łowicki Laura Kozakiewicz

3 Powrót na podwórko Back 2 Backyard Podwórko jest nieodłącznym elementem wspomnień a równocześnie prawdziwym sercem miejskich kamienic. To tam dzieje się prawdziwe życie mieszkańców. Jednocześnie jest najbardziej zaniedbanym elementem naszych miast. Celem projektu jest wciągnięcie ludzi do wnętrza miasta sprowadzenie ich z głównych ulic i pokazanie tego, co kryje się w głębi. Pozwoli to pokazać, że zapuszczone nierzadko podwórka mogą stanowić impuls dla różnego rodzaju działań twórczych. Powrót na podwórko opiera się na wykorzystaniu rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality). Dzięki odpowiedniej aplikacji, zainstalowanej w mobilnym urządzeniu oglądającego, po wykryciu obiektu wyświetlany jest na ekranie komplementarny obraz, grafika bądź animacja. Na obecnym etapie prace obejmują jedno podwórko, lecz punktem docelowym jest stworzenie wykorzystującego rozszerzoną rzeczywistość szlaku spacerowego, ścieżki pokazującej miasto od podszewki. The backyard is an integral part of childhood memories and the very heart of town houses. This is where real life happens. At the same time, our backyards are the most neglected part of the city. The project s objective is to pull people into the city by taking them off the main streets and showing them what lies beneath the surface. This is aimed at demonstrating that the often rundown backyard can be a stimulus for all kinds of creative activities. Back 2 Backyard is based on the exciting creative possibilities offered by augmented reality. With a special application installed on their mobile device, the viewer can enjoy a complementary image, graphics or animation displayed on the screen after detecting a specific object. At this stage, the project includes just one backyard, but the ultimate goal is to create an AR-enhanced, walking trail to explore the city from the inside out. AUTOR Marcin Malicki Buk

4 Krój pisma Schayer Schayer Typeface Akcydensowy krój pisma Schayer powstał z inspiracji odręcznym liternictwem używanym przez katowickich architektów dwudziestolecia międzywojennego. Jednym z nich był Karol Schayer. Odręczne pismo architekta stało się bezpośrednim źródłem kształtu glifów dla nowego kroju. Liternictwo Schayera znajduje się m.in. na archiwalnych planach i rzutach Muzeum Śląskiego, budynku zaprojektowanego i wybudowanego w latach 30. XX wieku. Dokumenty te stanowiły podstawę do rozpoczęcia próby rekonstrukcji, czy też stworzenia na bazie odręcznego pisma zdigitalizowanego i funkcjonującego na współczesnych nośnikach kroju. Celem projektu jest popularyzacja katowickiej architektury modernistycznej poprzez wskrzeszenie towarzyszącej jej typografii. Przenosząc we współczesny kontekst używane w dwudziestoleciu międzywojennym i bardzo charakterystyczne dla tamtego okresu litery, zachowujemy więź z historią, jednocześnie tworząc nowe znaczenia. Schayer typeface was inspired by handwritten lettering used by interwar Katowice architects, including Karol Schayer. The architect s handwriting style became a direct source of glyph shapes for the new typeface. His lettering is featured on archival plans and projections of the Silesian Museum, a building designed and built in the 1930s. These documents were the basis for an attempt to reconstruct or, more appropriately perhaps, to create a digitised and usable typeface modelled after Schayer s handwriting. The purpose of the project is to promote Katowice modernist architecture by restoring its accompanying typography. Placing the region s indigenous lettering style into a contemporary context is an attempt to both celebrate our modernist heritage and create new meanings. AUTOR Zofia Oslislo /portfolio/schayer

5 Wizualizacja bezrobocia Visualisation of Unemployment Bezrobocie jest jednym z najpilniej śledzonych zjawisk życia społeczno-ekonomicznego. Stopa bezrobocia, dynamika wzrostu PKB oraz poziom inflacji to wielka trójka parametrów opisujących kondycję gospodarki. Wysoki poziom ogólności tych mierników umożliwia porównywanie ze sobą dowolnych państw, okresów, grup wiekowych, etc. Uogólnianie ma jednak swoje wady. Bez dodatkowych analiz nie sposób zajrzeć w głąb procesów składających się na ostateczny obraz badanego zjawiska. Trudno uzyskać odpowiedzi na pytania: Jaki odsetek osób zarejestrowało się jako bezrobotni po raz pierwszy? Ile osób dobrowolnie rezygnuje ze statusu bezrobotnego? W którym roku napłynęło do urzędu najwięcej osób? Wykorzystując dane dotyczące źródeł napływu i kierunków odpływu bezrobotnych, opracowano nowy typ wykresu, którego celem jest dostarczenie odpowiedzi na podobne pytania w czytelny sposób. Być może ułatwi on zrozumienie procesów związanych z bezrobociem. Unemployment is a most closely tracked aspect of socio-economic life. The unemployment rate, GDP growth and inflation are the three key parameters to evaluate the condition of any economy. The general nature of these metrics means that they lend themselves well to comparative studies taking into account different countries, periods, age groups, etc. Such generalisations, however, are not free from drawbacks. Without further analysis, it is impossible to get an insight into the processes underlying the surface image of the phenomenon at hand. It is difficult to get satisfactory answers to many questions: What percentage of the overall number of unemployed have registered for the first time? How many people voluntarily give up their unemployed status? What year has seen most people registering as unemployed? Using data on the inflow sources and outflow directions of unemployed people, a new type of graph was created, which aims to provide answers to such questions in a clear manner. Perhaps it will lead to a better understanding of the processes associated with unemployment. AUTORZY Agata Chmiel Bartosz Chuderski Łukasz Dziuba Anna Kopaczewska Paulina Urbańska Jakub Wolak

6 Katowicka mapa bezrobocia Katowice Map of Unemployment Ideą projektu jest stworzenie stale aktualizowanej, interaktywnej mapy bezrobocia w Katowicach, która daje użytkownikowi możliwość wizualizowania danych w postaci warstw (obecnie dotyczą one bezrobotnych ogółem, a także poniżej 25. oraz powyżej 50. roku życia, lecz można rozszerzyć je o kolejne dane). Głównymi odbiorcami publikacji są pracownicy urzędów zajmujący się bezrobociem, a także inne osoby poszukujące informacji na ten temat. Celem projektu, poza udostępnianiem aktualnych i historycznych danych o bezrobociu, jest promowanie Systemu Informacji Geograficznej (Geographic Information System GIS) jako czytelnej formy wizualizacji danych w postaci map, która pozwala na szybką analizę przestrzenną wybranego zjawiska. Dane wykorzystane w projekcie pochodzą z materiałów publikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. The project s objective is to create a regularly updated, interactive map of unemployment in Katowice, which allows the user to visualize the attached data layers (these currently include general unemployment figures and unemployment rates for under 25s and over 50s, but can be extended to comprise new data). The intended recipients of the publication are civil servants dealing with unemployment as well as all those members of general public who may be interested in this kind of data. In addition to sharing current and historical data on unemployment, the project also aims to promote the Geographic Information System (GIS) as a clear data visualisation system in the form of maps, allowing for a fast spatial analysis of selected phenomena. The data used comes from materials published by the County Employment Office in Katowice. AUTORZY Bartosz Chuderski

7 Katalog Daniel Daniel Directory W 2012 roku Medialab Katowice dołączył do ruchu otwartych danych open data. Początkowo, wzorem najbardziej innowacyjnych metropolii, dążyliśmy do stworzenia katalogu oraz bazy otwartych danych o mieście. Jednak po kilku miesiącach działań obejmujących warsztaty, udział w dyskusjach i konferencjach, a przede wszystkim prace zespołu roboczego powołanego do życia podczas katowickiej edycji Open Data Day, wypracowaliśmy własne rozwiązanie dostosowane do potrzeb osób i organizacji działających w Katowicach. W przekonaniu, że twórcy istniejących w różnych miastach repozytoriów przywiązują często zbyt dużą uwagę do rozwiązań technologicznych, nie dostrzegając rzeczywistych potrzeb użytkowników danych, proponujemy stworzenie serwisu Katalog Daniel. Dzięki niemu zbudujemy społeczność skupioną na rozwiązywaniu problemów z danymi za pomocą wspólnej wiedzy użytkowników. Jeśli chciałbyś zostać użytkownikiem serwisu lub pomóc w jego tworzeniu, skontaktuj się z nami. Upon its 2012 accession to the global open data movement, Medialab Katowice initially followed the example set by the most innovative cities in trying to create a directory and open database for the city. However, after several months of activities including workshops, discussions, conferences and above all the findings of the working group set up during Katowice s edition of Open Data Day, we have developed our own solution tailored to the needs of individuals and organisations working in Katowice. Being confident that the creators of existing repositories in different cities often attach too much attention to technology, not seeing the real needs of data users, we propose to create an online service that we have called the Daniel Directory. With it, we will build a community focused on solving data problems with the use of knowledge shared by users. If you wish to become a user of the service or you are willing to help in its development, please contact us. AUTORZY Anna Bil Karolina Chmiel Jan Piechota Sebastian Sikora Adam Skrobol Krzysztof Trzewiczek /portfolio/katalog-daniel/

8 E-wdech. System informujący o stanie powietrza w Katowicach E-breathe. Katowice Air Quality Information System. Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom Katowic dostępu do informacji na temat zanieczyszczenia powietrza. Dane pochodzą z pomiarów prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Obecnie są one dostępne w internecie, sądzimy jednak, że sposób ich prezentacji może być znacznie lepszy i łatwiejszy w odbiorze dla każdego mieszkańca lub gościa. Planujemy udostępniać je poprzez system smsowy, stronę internetową oraz aplikację na urządzenia mobilne. Grupą, na której skupiliśmy naszą uwagę, są rodzice dzieci mających problemy z chorobami układu oddechowego, m.in. astmą one bowiem są bardziej niż inni wrażliwe na zanieczyszczenia zawarte w powietrzu. Do wdrożenia projektu chcielibyśmy wykorzystać istniejący miejski system KISS (Katowicki Informacyjny Serwis SMS), aktualnie opracowujemy stronę internetową. W celu promocji projektu zwrócimy się do miejskich placówek medycznych, głównie do poradni chorób układy oddechowego. The aim of the project is to provide Katowice s residents with easy access to information on air pollution. The data used by the system are sourced from the records provided by the Regional Inspectorate for Environmental Protection in Katowice. Even though this information is already available on the Internet, we believe that there is room for improvement with regards to the way it is presented to the average resident. Our plan is to share the data via a SMS-based system, a dedicated website and an application for mobile devices. The resident group on which we have focused our attention is parents of children troubled by respiratory diseases, including asthma, because they are more sensitive to airborne contaminants. In implementing the project, we would like to use the existing urban system KISS (Katowice Information SMS Service). Work on the E-breathe official website currently underway. In order to promote the E-breathe we intend to turn to the city s medical centers, especially those involved in treating respiratory tract diseases. AUTORZY Hanna Grabowska Dawid Górny Dominik Jakubiak Agata Janko Aleksandra Twardokęs

9 eco21.pl mapowanie społecznościowe eco21.pl social mapping Celem projektu jest analiza wybranych obszarów życia mieszkańców miejscowości Górnego Śląska i Małopolski przy wykorzystaniu map społecznościowych. Na podstawie zebranych informacji opracowywane są rekomendacje dla władz lokalnych, których wdrożenie mogłoby podnieść jakość życia ludzi lub ograniczyć wpływ negatywnych czynników na środowisko. Projekt wykorzystuje technologię map społecznościowych opracowaną przez organizację Mapping for Change, której współzałożycielem jest University College London. Informacje nanoszone na mapy (Google Maps, Open Street Map) pochodzą z wywiadów z mieszkańcami lub wizji lokalnych przeprowadzanych przez uczestników Szkoły Trenerów Trwałego Rozwoju. Do tej pory odbyły się trzy edycje Szkoły, w ramach których uczestnicy poznali m.in. sposoby tworzenia map. Do września 2014 roku powstaną 24 mapy wybranych obszarów Górnego Śląska i Małopolski przedstawiające analizy określonych zagadnień, np. stanu infrastruktury rowerowej, jakości terenów zielonych oraz potencjału turystycznego. PROWADZĄCY LED Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM, Mapping for Change MERITUM Centre for Training and Personal Development, Mapping for Change The aim of the project is to analyse selected areas of life of the inhabitants of Upper Silesia and Lesser Poland using social maps. The information thus gathered is used to develop recommendations for local authorities with the purpose to improve the quality of human life or reduce the impact of negative factors on the environment. The project uses social mapping technology developed by Mapping for Change, an organisation co-founded by University College London. Information marked on the map (Google Maps, Open Street Map) come from interviews with residents and local inspections carried out by the participants of the School of Sustainable Development Coaches. With three editions of the School held so far, the participants have managed to learn how to create social maps. 24 maps of selected areas in Upper Silesia and Lesser Poland will have been completed by September 2014 to present the analysis of certain selected issues, including the state of cycling infrastructure, the quality of local greens and their tourist potential. eco21.pl

10 Mapa dźwiękowa zielonych terenów Katowic Sound Map of Katowice Greens Mapa stworzona podczas warsztatów Marcina Dymitera nawiązuje do idei Miasta Ogrodów. Interesowały nas tereny zielone obejmujące około 40% powierzchni miasta, a przede wszystkim środowisko dźwiękowe przestrzeni publicznych w centrum Katowic. Zazwyczaj narzekamy na hałas pobliskich dróg czy inne nieprzyjemne dźwięki miasta, ale niewielu z nas zdaję sobie sprawę, że środowisko dźwiękowe można zaprojektować, podobnie jak budynki i układy urbanistyczne. W niektórych przypadkach badania prowadziły do zaskakujących rezultatów, burząc utarte wyobrażenia o danej przestrzeni. Tak było choćby w przypadku Parku Kościuszki, otoczonego z trzech stron najbardziej ruchliwymi drogami w mieście. Nagrania okazały się też niezwykle ciekawym i nieszablonowym sposobem zwiedzania Katowic, prowadząc nas od skwerów w centrum, przez tereny przemysłowe, aż po piękne lasy i rezerwaty przyrody. Zachęcamy do wybrania się na nietypową wycieczkę i wsłuchania się w miasto. The map, created as part of Marcin Dymiter s workshop refers to the idea of the City of Gardens. We were interested in the city s greens, which cover about 40% of its total area, and above all in the sound environment of public spaces in the city centre. We usually complain about the noise caused by the surrounding roads and other unpleasant sounds of the city, but few of us realise that the sound environment can be designed, just as we design buildings and urban systems. In some cases, the study led to surprising results, standing in sharp contrast to the commonly accepted image of the space. This was the case in Kosciuszko Park, surrounded on three sides by some of the busiest streets in the city. The recordings were also an extremely interesting and unconventional way to explore Katowice, leading us from the squares in the centre, through the industrial areas, to the beautiful forests and nature reserves. We do encourage you to embark on this unique sound tour and to listen to the city. PROWADZENIE LED Marcin Dymiter mapadzwiekowa.

11 Odwrócenie ról: wizualizacja jako metoda zmiany Reversal of Roles: Visualization as a Method for Change Czy proces wizualizacji może być odwrócony w taki sposób, by dostarczał informacji nie o tym, jak świat i procesy w nim zachodzące wyglądają obecnie, lecz o tym co zrobić, by w przyszłości wyglądały tak, jak sobie wymarzymy? Warsztaty zrealizowane podczas Open Data Day były próbą połączenia projektowania informacji oraz designu spekulatywnego. Staraliśmy się odwrócić tradycyjne role wizualizacji tak, by móc ją wykorzystać w sposób zadaniowy, a nie opisowy jak to ma miejsce zazwyczaj. Wizualizacja stała się dzięki temu narzędziem poznawczym. Podobnie jak w przypadku tablicy Mendelejewa, w której od początku uwzględniono istnienie nieznanych jeszcze pierwiastków, tak i nasze wizualizacje spełniały rolę mapy z precyzyjnie oznaczonymi białymi plamami. W nich stworzyliśmy miejsce do spekulacji, teoretyczny poligon do testowania pomysłów i koncepcji, które wyznaczyły nam szlak wprowadzania wybranych zmian. PROWADZENIE Marek Kultys LED Lina Aue Pogatschnigg Is it possible to reverse the visualization process in such a way that, instead of providing information about the current state of the world and its processes, it could tell us what to do in the future to make our dreams a reality? The workshop delivered as part of the Open Data Day is an attempt to combine information design and speculative design. Our intention is to challenge the traditional role of visualisation so that it could be used in an explorative, rather than the usual descriptive manner. Visualization thus becomes a cognitive tool. As with the periodic table, which anticipated the existence of then unknown elements, our visualisations also act as maps with precisely plotted white spots. Within them, we have created space for speculation, a theoretical testing ground for ideas and concepts that have offered us a pathway to drive a positive change. /portfolio/wizualizacja-jako-metoda-zmiany/

12 Instant Art Career Dzięki instalacji powstałej w ramach Katowice Street Art Festival można było wejść w ekskluzywny świat sztuki, stając się na ten czas rozpoznawalnym artystą. Niklas Roy i Kati Hyyppä przekształcili jeden z opuszczonych katowickich lokali przy ulicy Pocztowej w niecodzienną galerię sztuki, w której chętni niezależnie od wieku i kompetencji otrzymali okazję namalowania, a następnie sprzedaży swoich obrazów podczas spejcalnie przygotowanej aukcji. W projekt zaangażowali się mieszkańcy oraz przedsiębiorcy sąsiadujący z galerią, a ulica na niemal tydzień zmieniła swój charakter, przyciągając nie tylko stałych bywalców katowickich wydarzeń kulturalnych, ale także osoby, które nie pasjonują się na co dzień malarstwem. Twórcy instalacji z dużym wdziękiem zażartowali sobie ze świata sztuki, przy okazji uświadamiając nam, że stworzenie interaktywnej instalacji niekoniecznie wymaga wyrafinowanej technologii, lecz odrobiny poczucia humoru i pomysłowości. Thanks to an installation created as part of the Katowice Street Art Festival, one could enter the exclusive world of art and become a recognised artist for a while. Niklas Roy and Kati Hyyppä transformed one of the abandoned premises in Katowice s Pocztowa Street into an unusual art gallery where those interested, regardless of their age and skills, were given the opportunity to paint and sell their paintings at a special auction. The project involved residents and businesses adjacent to the gallery, completely changing the character of the street for almost a week by attracting not only regulars of cultural events, but also those not normally inclined towards painting. The creators of the installation gracefully mocked the world of art and also made us realise that to create an interactive installation one needs a little sense of humour and some ingenuity, rather than sophisticated technology. PROWADZENIE LED Niklas Roy Kati Hyyppä /portfolio/public-painting-machine/

13 Absolwent na rynku pracy A Graduate on the Labour Market W walce z bezrobociem dużym problemem jest sytuacja absolwentów wkraczających w nowy etap życia. Często nie mają oni na siebie pomysłu, tymczasem dokonywane wybory wpływają w sposób szczególny na ich późniejszą karierę zawodową. Istnieje dużo materiałów mających pomóc bezrobotnemu w poszukiwaniu pracy. Niestety, są one rozproszone, dlatego uzyskanie trafnej porady staje się niemałym wyzwaniem. Analizy materiałów pozwoliły nam wyodrębnić informacje dla absolwentów. Naszym celem było stworzenie mapy, dzięki której osoba intuicyjnie uzyska ważne informacje. Oparliśmy ją na czterech poziomach wiedzy, którym odpowiadają foldery informacyjne i formularze motywujące do samodzielnego działania. Ważna była dla nas forma mapy, dlatego wykorzystaliśmy klatkę schodową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Pozwoliło to pokazać symbolikę wzrostu i osiągania poziomów wiedzy, a jednocześnie skierować propozycję do konkretnego odbiorcy szukającego wsparcia. AUTORZY Marcin Gołdyn Paulina Urbańska Sylwia Widzisz-Pronobis A major challenge to combating unemployment is the situation of university graduates entering a new phase of life. With no clear vision of what they want to achieve, they make rather random choices whit a potentially critical effect on their later careers. There are a lot of materials to help the unemployed find that much-needed job. Unfortunately, such information is scattered, so getting accurate advice becomes a considerable challenge. A thorough review of available information allowed us to extract information suitable for graduates. Our goal was to create a map with which one can intuitively obtain relevant information. We based it on the four levels of knowledge, which correspond to the information folders and forms to promote self-motivated action. It was important for us to present information in map form, so we used the stairwell of the Faculty of Philology at the University of Silesia. This made it possible to show climbing up the knowledge ladder in a symbolic way and at the same time extend the offer to individuals seeking specific support.

14 Krój pisma Pischinger Pischinger Typeface Współczesny wygląd katowickich ulic jest wynikiem skomplikowanej historii i ścierających się wzajemnie stylów i konwencji. Od krzykliwego języka nowoczesnej reklamy, przez ręcznie wykonane szyldy sklepików i zakładów, zachowane w niektórych miejscach neony, po jeszcze wcześniejsze wpływy Art Nouveau. Znacznie więcej inspiracji odnajdujemy w dotyczących regionu dokumentach, gdzie ujawniają się wyraźne wpływy niemieckie plakaty propagandowe związane z plebiscytami na Śląsku ukazują wyraźną opozycję dwóch państw, także w stosowanym języku graficznym, natomiast tradycja kaligraficzna jest bogata w zaskakujące połączenia efekt czerpania z wielu stylów i konwencji. Wielowarstwowy krój pisma, w którym każda kolejna warstwa wyraża charakter innego okresu historii Katowic, dobrze oddaje te korelacje. Czasem połączenia wzmacniają czytelność przekazu, w innym przypadku osłabiają go, ilustrując obecny kształt typografii miasta. Today s appearance of Katowice streets stems from the city s complicated history of mutually conflicting styles and conventions, ranging from the gaudy glamour of modern advertising language, through hand-made shop signs and neon lights, to even earlier Art Nouveau influences. More inspiration, however, is found in the region s documents, which reveal a clear German influence propaganda posters related to the Upper Silesian plebiscite represent the sharp opposition between the two countries, also in terms of the graphic language used. The calligraphic tradition, on the other hand, abounds in surprising connections, drawing from many styles and conventions. Pischinger multilayer typeface, in which each successive layer expresses the nature of another period in Katowice s history, well reflects these correlations. In some cases the font s design features used enhance the clarity of the message, while in others they weaken it, illustrating the present state of the city s typography. AUTORZY Maciej Kodzis Grzegorz Owczarek Marta Moskwa Ewa Sadowska Michał Pawłowski pischingerfont.com

15 Tricky Points Punktem wyjścia dla projektu stała się panoramiczna fotografia Katowic wykonana z dachu drapacza chmur przy ulicy Żwirki i Wigury 15. Niecodzienna perspektywa miasta skłoniła autorki do stworzenia równie alternatywnej mapy śródmieścia. Eksploracja centrum miasta pozwoliła na odnotowanie wielu miejsc, których atmosfera często groteskowa lub nonsensowna zwraca szczególną uwagę. Zastosowanie prostej interakcji z obrazem zachęca widza do odkrywania oznaczonych na mapie lokalizacji. Zostały one podzielone na sześć kategorii, którym przypisane są oznaczenia: Usługi, Miejsca Paranormalne, Dania i Napoje, Street Art, Miejscówka, Niespodzianka. Ruchy kursora na ekranie powodują zagęszczenie pikseli. Gdy obraz staje się czytelny jako panorama miasta, w wybranych punktach pojawiają się informacje o rekomendowanych miejscach. W ostatecznej formie projekt będzie funkcjonował jako strona internetowa. AUTORZY Anna Krzak Małgorzata Romanowska The starting point for the project was a panoramic photograph of Katowice, taken from the tower block at 15 Żwirki i Wigury Street. The unusual view of the city thus achieved led the project originators to create an alternative map of central Katowice. By carefully exploring the city centre, the duo managed to identify many places which stand out due to their bizarre or absurd nature. The use of simple interaction with the image is designed to inspire the viewer to explore locales marked on the map. These are divided into six categories labelled: Services, Paranormal, Food and Drink, Street Art, Cool Spot and Surprise. Cursor movement on the screen has the effect of compacting the image s pixels. As the image becomes clear as the view of the city, information about recommended places is displayed. Ultimately, the project will be available for use as a web page.

16 Krój pisma NIEPOKONANY GISZOWIEC GISZOWIEC RULEZ Typeface Inspiracją do stworzenia nowego kroju pisma było zdjęcie muralu znalezione w sieci, jak się później okazało, umieszczone również na oficjalnej stronie kibiców GKS Katowice. Na murach miasta widujemy zarówno paskudne gryzmoły, jak też inspirujące realizacje. Mural Niepokonany Giszowiec zwrócił na siebie uwagę przede wszystkim ze względu na charakterystyczny rysunek liter. Pracując nad własnym krojem na bazie wspomnianego rysunku, autorka wprowadziła swoje elementy. Uznała także, że krój można opracować na różne sposoby i w zależności od cech konstrukcyjnych detalu będzie miał albo przyjazny, albo drapieżny charakter, podkreślający walory Gieksy lub wyśmiewający przeciwnika. Powstały dwie odmiany: rounded, którą można podkreślać walory drużyny, a także spiky służąca do składu informacji ofensywnych. Autorka projektu nie jest kibicem i nie chciałaby urazić żadnego z lokalnych klubów. Projekt w niecodzienny sposób pokazuje emocje, które towarzyszą piłce nożnej. Realizacja jest na etapie roboczym i wymaga dodatkowych konsultacji z kibicami Gieksy. The inspiration to create a new typeface came from a photo of a mural found on the web and, as it later turned out, also on the official website of GKS Katowice football club fans. Although the City s walls are often strewn with ugly doodles, some inspiring projects can also be spotted. The mural Niepokonany Giszowiec (Giszowiec Rulez) attracted the artist s attention mainly due to its characteristic letter shapes. While working on the typeface based on the said image, Małecka has introduced her own modifications. She also had an idea that the typeface can be developed to include different versions and, depending on particular design needs, can be either friendly or predatory in nature to either highlight the advantages of Gieksa, as the club is popularly known or to mock an opponent. Two versions were created: rounded, for singing the team s praises, as well as spiky, used to effectively convey more combative content. Not a football fan herself, the author obviously did not intend to offend any of the local clubs. Her creation should rather be interpreted as a unique way to show emotions that accompany football. The project is still pending completion and requires additional consultation with Gieksa fans. AUTOR Agnieszka Małecka

17 TypoLombard Typo Pawnshop TypoLombard to projekt, w którym niezbyt atrakcyjny element katowickiego krajobrazu przekształcony został w wirtualną platformę służącą wymianie typograficznych dóbr. Przedmioty pod zastaw to typografia o wartości historycznej, dokumentalnej lub po prostu sentymentalnej. Fragmenty starych neonów, tablice z terenów poprzemysłowych, archiwalne dokumenty czy domorosła kaligrafia witryn sklepowych cały ten zbiór tworzy nietuzinkową, literniczą mapę Katowic. Formą zapłaty za pozostawione w lombardzie Typo- Skarby będą banknoty w walucie KATO, inspirowane najbardziej wartościowymi dla autorki projektu katowickimi fenomenami. Motywem przewodnim wszystkich nominałów oraz identyfikacji wizualnej samego lombardu jest śląskie złoto węgiel oraz postindustrialna architektura będąca tłem wszystkiego, co ze Śląskiem związane. Typo pawnshop is a project in which a repulsive part of the Katowice s landscape is transformed into a virtual platform for the exchange of typographic goods. Pawned items include typography of historical, documentary, or simply sentimental value. Fragments of old neon lights, signs from brownfield sites, archival documents, or home-grown calligraphy from shop windows all this creates a remarkable collection a lettering map of Katowice. The pawned TypoTreasures will paid for in KATOs, a unique currency inspired by the local phenomena held dearest by the artist. The themes for all KATO banknote denominations and the visual identification of the pawnshop include coal, traditionally referred to as the gold of Silesia, and post-industrial architecture the background of everything associated with Silesia. AUTOR Zofia Przybylska

18 Czysto Podczas pobytu w Katowicach moją uwagę zwróciła dominująca szarość znacznej części zabudowań, charakterystyczna dla postindustrialnych miast. Jest ona szczególnie widoczna w Katowicach, gdzie dominował przemysł oparty na górnictwie. Choć większość kopalni przeszła już do historii, na mieszkańców nadal oddziałują wizualne pozostałości tamtych czasów. Skalę problemu ilustrują akcje czyszczenia fasad niektórych budynków, odkrywające ich pierwotny charakter, co pokazuje przykład Pałacu Młodzieży. Moim zamierzeniem jest stworzenie muralu w przestrzeni publicznej, wskazującego na problem wszechobecnego brudu i pyłu w mieście. Na ścianie jednego z budynków chciałabym, po wymyciu warstwy brudu, stworzyć napis czysto. Forma muralu podąża za jego ideą, jest bowiem w pewnym sensie odwrotnością maskowania brudnych fasad pokrywanych kolorowymi graffiti, które często pozostają na kolejne lata, nie zawsze ciesząc oko mieszkańców. Projekt mółgłby zostać wdrożony podczas Katowice Street Art Festival. During my stay in Katowice, I could not help but notice the drab and grey building facades so typical of most post-industrial cities. This is particularly evident in the capital of the region where coal mining was the staple industry. Although most of the mines are now a thing of the past, the residents are still affected by the visual residue of the times gone by. The scale of the problem is illustrated by projects seeking to clean the facades of some buildings and reveal their original appearance, as exemplified by Katowice s Youth Palace. My idea is to create a mural in a public space, indicating the prevalent problem of dirt and dust in the city. On the wall of one of the buildings, I would like to create the word czysto [clean] by washing off a layer of dirt. Formally, this follows the idea behind the mural, as it is in some sense the reverse of masking dirty facades with colourful graffiti, which remains on the walls for long years and is rarely to the contentment of the residents. The project seems a relevant contribution to the Katowice Street Art Festival. AUTOR Ewa Sadowska

19 Typo-graph Typo-graph to eksperymentalny sposób wizualizacji danych z wykorzystaniem typografii jako budulca obrazu. Typografowie używają pojęcia szarość kolumny do określenia wyważonego, dobrze czytelnego składu tekstu. Pojęcie to wywodzi się z czasów, kiedy litery były drukowane zwyczajowo w kolorze czarnym, a kolumna zwartego tekstu oglądana z większej odległości dawała wrażenie mniej lub bardziej jednolitej płaszczyzny szarości. Współczesne cyfrowe kroje pisma, bogate w różnej grubości odmiany, oferują szeroki wachlarz odcieni szarości. Stąd pomysł na wykorzystanie tego potencjału w wizualizacji danych. Natężenie zjawisk w czasie pokazane jest poprzez zaprogramowane komputerowo zróżnicowanie grubości kroju pisma użytego do składu tekstu. W efekcie otrzymujemy obraz, który z większej odległości daje się czytać jako wizualizacja natężenia danego zjawiska, a z bliska bardziej konwencjonalnie jako tekst je opisujący. Typo-graph is an experimental way to visualise data using typography as the building blocks of the image. Typographers strive to achieve a uniform column contrast, i.e. a balanced legible text layout. This is sometimes referred to as column greyness, a term that dates back to the early days of printing, when letters were usually printed in black and dense column of text when viewed from a distance gave the impression of a more or less uniform plane of grey. Modern digital typefaces come in a variety of different weights, offering a wide range of shades of grey. Hence the idea to use this potential in data visualisation. The intensity of the flow of certain phenomena in time is shown by a computer programmed weight variation of the typeface used for typesetting. The resulting image can be read from a distance as the visualisation of the intensity of the phenomenon at hand, which, in close-up, doubles as its conventional textual description. AUTOR Michał Pawłowski Jakub Wolak typo-graph.com

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services

Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services Dariusz Cieśla, Intergraph Polska (presenting author) Marcin Grudzień, CODGiK (presenting author) Marek Szulc, GUGiK Agenda Geoportal.gov.pl in short

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Witold@Abramowicz.pl Status wynika z l Zada l Normy prawnych okre laj cych role l Wykształcenia pozwalaj cego spełnia mo liwie wiele ról l Przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth.

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth. Kartograficzne opisanie świata - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth Robert Olszewski Dobry kartograf musi być zarówno uczonym, jak i artystą. Musi posiadać

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój środowiska miejskiego- współczesne tendencje. Sustainable Development of Urban Environment Contemporary Tendencies

Zrównoważony rozwój środowiska miejskiego- współczesne tendencje. Sustainable Development of Urban Environment Contemporary Tendencies Nina SOŁKIEWICZ-KOS 24 Zrównoważony rozwój środowiska miejskiego- współczesne tendencje. Intensywny rozwój obszarów zurbanizowanych odzwierciedla ciągłe zmiany związane z charakterem epoki, w której żyjemy.

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Czas pracy 110 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo