System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia"

Transkrypt

1 System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia A Visual Information System for the Millennium Housing Estate Projekt nowego systemu informacji wizualnej stanowi próbę rozwiązania problemu skomplikowanych oznakowań bloków i związanych z nimi trudności w orientacji w przestrzeni Osiedla Tysiąclecia. Istniejący chaos jest wynikiem sposobu zarządzania jednym z największych katowickich osiedli, gdzie działają trzy różne spółdzielnie mieszkaniowe. Na osiedlu funkcjonuje 10 nazw ulic z początków jego istnienia i 4 nadane współcześnie. Dawne nawiązują do nazw historycznych, współczesne wybierane są w sposób przypadkowy. Brak spójności między starymi nazwami ulic na blokach i nadanymi współcześnie, które funkcjonują na mapach, jak również zgodności kodu kolorystycznego ulic. Celem projektu jest stworzenie nowego systemu informacji. Oznaczenia budynków zostały uproszczone, dominującymi elementami są numery bloków i oznaczające nazwy ulic piktogramy przeprojektowane w nawiązaniu do oryginalnych wzorów. Ich forma inspirowana jest komiksowymi superbohaterami. The project of the new visual information system has been developed in response to the complex and confusing street naming and house numbering system in use at Katowice s Millennium Housing Estate and related navigation issues. The current chaos is caused by certain management issues affecting what is one of the largest and most populous residential areas in Katowice. Run by three different housing cooperatives, the estate has 10 street names which have survived from the early days of its existence and 4 streets named in recent times. While the original names consistently draw on historical references, the contemporary ones have been chosen in a somewhat random fashion. The problem is both a lack of consistency between the old and new street names on blocks of those featured on maps as well as an inconsistent colour-coding system of the streets. With this in mind, the project aims to develop a new information system. The original designation of buildings has been simplified and now feature just block numbers and street names enhanced by comic-book inspired pictograms redesigned in adherence to their original form. AUTOR Katarzyna Wolny

2 Kreatywni bezrobotni w Katowicach Katowice s Creative Unemployed Professionals Ideą projektu jest zwrócenie uwagi, że bezrobocie absolwentów szkół wyższych jest jedną z głównych przyczyn wyludniania się miasta i negatywnej prognozy demograficznej dla Katowic. Komunikat w postaci przygotowanej animacji jest skierowany do katowickich włodarzy i urzędników miejskich, którzy mają bezpośredni wpływ na stwarzanie warunków dla rozwoju biznesu, rynku pracy oraz innowacyjności. Celem projektu jest ukazanie idei klasy kreatywnej jako czynnika, który mógłby być katalizatorem pozytywnych zmian demograficznych. Do opracowania tematu wykorzystane zostały dane Głównego Urzędu Statystycznego (demografia), Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (bezrobocie) i Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Niezwykle ważnym elementem pracy była analiza teorii klasy kreatywnej autorstwa Richarda Floridy. The idea behind the project is to highlight the fact that the problem of unemployment among university graduates is one of the main causes of the city s depopulation and the current negative demographic forecast for Katowice. A message in animated form has been prepared and is aimed at Katowice s authorities and all those officials who have a direct impact on creating a supportive environment for business, employment and innovation to thrive in the city. The aim of the project is to acquaint the target recipient with the idea of the creative class as a factor that could be a catalyst for a positive demographic change. The project has been developed using relevant data from the Central Statistical Office (demography), the Voivodeship Labour Office in Katowice (unemployment) and the National Compensation Research report. A very important element of the study was to analyse the creative class theory by Richard Florida. AUTORZY Bartosz Chuderski Przemysław Kowalski Patryk Łowicki Laura Kozakiewicz

3 Powrót na podwórko Back 2 Backyard Podwórko jest nieodłącznym elementem wspomnień a równocześnie prawdziwym sercem miejskich kamienic. To tam dzieje się prawdziwe życie mieszkańców. Jednocześnie jest najbardziej zaniedbanym elementem naszych miast. Celem projektu jest wciągnięcie ludzi do wnętrza miasta sprowadzenie ich z głównych ulic i pokazanie tego, co kryje się w głębi. Pozwoli to pokazać, że zapuszczone nierzadko podwórka mogą stanowić impuls dla różnego rodzaju działań twórczych. Powrót na podwórko opiera się na wykorzystaniu rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality). Dzięki odpowiedniej aplikacji, zainstalowanej w mobilnym urządzeniu oglądającego, po wykryciu obiektu wyświetlany jest na ekranie komplementarny obraz, grafika bądź animacja. Na obecnym etapie prace obejmują jedno podwórko, lecz punktem docelowym jest stworzenie wykorzystującego rozszerzoną rzeczywistość szlaku spacerowego, ścieżki pokazującej miasto od podszewki. The backyard is an integral part of childhood memories and the very heart of town houses. This is where real life happens. At the same time, our backyards are the most neglected part of the city. The project s objective is to pull people into the city by taking them off the main streets and showing them what lies beneath the surface. This is aimed at demonstrating that the often rundown backyard can be a stimulus for all kinds of creative activities. Back 2 Backyard is based on the exciting creative possibilities offered by augmented reality. With a special application installed on their mobile device, the viewer can enjoy a complementary image, graphics or animation displayed on the screen after detecting a specific object. At this stage, the project includes just one backyard, but the ultimate goal is to create an AR-enhanced, walking trail to explore the city from the inside out. AUTOR Marcin Malicki Buk

4 Krój pisma Schayer Schayer Typeface Akcydensowy krój pisma Schayer powstał z inspiracji odręcznym liternictwem używanym przez katowickich architektów dwudziestolecia międzywojennego. Jednym z nich był Karol Schayer. Odręczne pismo architekta stało się bezpośrednim źródłem kształtu glifów dla nowego kroju. Liternictwo Schayera znajduje się m.in. na archiwalnych planach i rzutach Muzeum Śląskiego, budynku zaprojektowanego i wybudowanego w latach 30. XX wieku. Dokumenty te stanowiły podstawę do rozpoczęcia próby rekonstrukcji, czy też stworzenia na bazie odręcznego pisma zdigitalizowanego i funkcjonującego na współczesnych nośnikach kroju. Celem projektu jest popularyzacja katowickiej architektury modernistycznej poprzez wskrzeszenie towarzyszącej jej typografii. Przenosząc we współczesny kontekst używane w dwudziestoleciu międzywojennym i bardzo charakterystyczne dla tamtego okresu litery, zachowujemy więź z historią, jednocześnie tworząc nowe znaczenia. Schayer typeface was inspired by handwritten lettering used by interwar Katowice architects, including Karol Schayer. The architect s handwriting style became a direct source of glyph shapes for the new typeface. His lettering is featured on archival plans and projections of the Silesian Museum, a building designed and built in the 1930s. These documents were the basis for an attempt to reconstruct or, more appropriately perhaps, to create a digitised and usable typeface modelled after Schayer s handwriting. The purpose of the project is to promote Katowice modernist architecture by restoring its accompanying typography. Placing the region s indigenous lettering style into a contemporary context is an attempt to both celebrate our modernist heritage and create new meanings. AUTOR Zofia Oslislo /portfolio/schayer

5 Wizualizacja bezrobocia Visualisation of Unemployment Bezrobocie jest jednym z najpilniej śledzonych zjawisk życia społeczno-ekonomicznego. Stopa bezrobocia, dynamika wzrostu PKB oraz poziom inflacji to wielka trójka parametrów opisujących kondycję gospodarki. Wysoki poziom ogólności tych mierników umożliwia porównywanie ze sobą dowolnych państw, okresów, grup wiekowych, etc. Uogólnianie ma jednak swoje wady. Bez dodatkowych analiz nie sposób zajrzeć w głąb procesów składających się na ostateczny obraz badanego zjawiska. Trudno uzyskać odpowiedzi na pytania: Jaki odsetek osób zarejestrowało się jako bezrobotni po raz pierwszy? Ile osób dobrowolnie rezygnuje ze statusu bezrobotnego? W którym roku napłynęło do urzędu najwięcej osób? Wykorzystując dane dotyczące źródeł napływu i kierunków odpływu bezrobotnych, opracowano nowy typ wykresu, którego celem jest dostarczenie odpowiedzi na podobne pytania w czytelny sposób. Być może ułatwi on zrozumienie procesów związanych z bezrobociem. Unemployment is a most closely tracked aspect of socio-economic life. The unemployment rate, GDP growth and inflation are the three key parameters to evaluate the condition of any economy. The general nature of these metrics means that they lend themselves well to comparative studies taking into account different countries, periods, age groups, etc. Such generalisations, however, are not free from drawbacks. Without further analysis, it is impossible to get an insight into the processes underlying the surface image of the phenomenon at hand. It is difficult to get satisfactory answers to many questions: What percentage of the overall number of unemployed have registered for the first time? How many people voluntarily give up their unemployed status? What year has seen most people registering as unemployed? Using data on the inflow sources and outflow directions of unemployed people, a new type of graph was created, which aims to provide answers to such questions in a clear manner. Perhaps it will lead to a better understanding of the processes associated with unemployment. AUTORZY Agata Chmiel Bartosz Chuderski Łukasz Dziuba Anna Kopaczewska Paulina Urbańska Jakub Wolak

6 Katowicka mapa bezrobocia Katowice Map of Unemployment Ideą projektu jest stworzenie stale aktualizowanej, interaktywnej mapy bezrobocia w Katowicach, która daje użytkownikowi możliwość wizualizowania danych w postaci warstw (obecnie dotyczą one bezrobotnych ogółem, a także poniżej 25. oraz powyżej 50. roku życia, lecz można rozszerzyć je o kolejne dane). Głównymi odbiorcami publikacji są pracownicy urzędów zajmujący się bezrobociem, a także inne osoby poszukujące informacji na ten temat. Celem projektu, poza udostępnianiem aktualnych i historycznych danych o bezrobociu, jest promowanie Systemu Informacji Geograficznej (Geographic Information System GIS) jako czytelnej formy wizualizacji danych w postaci map, która pozwala na szybką analizę przestrzenną wybranego zjawiska. Dane wykorzystane w projekcie pochodzą z materiałów publikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. The project s objective is to create a regularly updated, interactive map of unemployment in Katowice, which allows the user to visualize the attached data layers (these currently include general unemployment figures and unemployment rates for under 25s and over 50s, but can be extended to comprise new data). The intended recipients of the publication are civil servants dealing with unemployment as well as all those members of general public who may be interested in this kind of data. In addition to sharing current and historical data on unemployment, the project also aims to promote the Geographic Information System (GIS) as a clear data visualisation system in the form of maps, allowing for a fast spatial analysis of selected phenomena. The data used comes from materials published by the County Employment Office in Katowice. AUTORZY Bartosz Chuderski

7 Katalog Daniel Daniel Directory W 2012 roku Medialab Katowice dołączył do ruchu otwartych danych open data. Początkowo, wzorem najbardziej innowacyjnych metropolii, dążyliśmy do stworzenia katalogu oraz bazy otwartych danych o mieście. Jednak po kilku miesiącach działań obejmujących warsztaty, udział w dyskusjach i konferencjach, a przede wszystkim prace zespołu roboczego powołanego do życia podczas katowickiej edycji Open Data Day, wypracowaliśmy własne rozwiązanie dostosowane do potrzeb osób i organizacji działających w Katowicach. W przekonaniu, że twórcy istniejących w różnych miastach repozytoriów przywiązują często zbyt dużą uwagę do rozwiązań technologicznych, nie dostrzegając rzeczywistych potrzeb użytkowników danych, proponujemy stworzenie serwisu Katalog Daniel. Dzięki niemu zbudujemy społeczność skupioną na rozwiązywaniu problemów z danymi za pomocą wspólnej wiedzy użytkowników. Jeśli chciałbyś zostać użytkownikiem serwisu lub pomóc w jego tworzeniu, skontaktuj się z nami. Upon its 2012 accession to the global open data movement, Medialab Katowice initially followed the example set by the most innovative cities in trying to create a directory and open database for the city. However, after several months of activities including workshops, discussions, conferences and above all the findings of the working group set up during Katowice s edition of Open Data Day, we have developed our own solution tailored to the needs of individuals and organisations working in Katowice. Being confident that the creators of existing repositories in different cities often attach too much attention to technology, not seeing the real needs of data users, we propose to create an online service that we have called the Daniel Directory. With it, we will build a community focused on solving data problems with the use of knowledge shared by users. If you wish to become a user of the service or you are willing to help in its development, please contact us. AUTORZY Anna Bil Karolina Chmiel Jan Piechota Sebastian Sikora Adam Skrobol Krzysztof Trzewiczek /portfolio/katalog-daniel/

8 E-wdech. System informujący o stanie powietrza w Katowicach E-breathe. Katowice Air Quality Information System. Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom Katowic dostępu do informacji na temat zanieczyszczenia powietrza. Dane pochodzą z pomiarów prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Obecnie są one dostępne w internecie, sądzimy jednak, że sposób ich prezentacji może być znacznie lepszy i łatwiejszy w odbiorze dla każdego mieszkańca lub gościa. Planujemy udostępniać je poprzez system smsowy, stronę internetową oraz aplikację na urządzenia mobilne. Grupą, na której skupiliśmy naszą uwagę, są rodzice dzieci mających problemy z chorobami układu oddechowego, m.in. astmą one bowiem są bardziej niż inni wrażliwe na zanieczyszczenia zawarte w powietrzu. Do wdrożenia projektu chcielibyśmy wykorzystać istniejący miejski system KISS (Katowicki Informacyjny Serwis SMS), aktualnie opracowujemy stronę internetową. W celu promocji projektu zwrócimy się do miejskich placówek medycznych, głównie do poradni chorób układy oddechowego. The aim of the project is to provide Katowice s residents with easy access to information on air pollution. The data used by the system are sourced from the records provided by the Regional Inspectorate for Environmental Protection in Katowice. Even though this information is already available on the Internet, we believe that there is room for improvement with regards to the way it is presented to the average resident. Our plan is to share the data via a SMS-based system, a dedicated website and an application for mobile devices. The resident group on which we have focused our attention is parents of children troubled by respiratory diseases, including asthma, because they are more sensitive to airborne contaminants. In implementing the project, we would like to use the existing urban system KISS (Katowice Information SMS Service). Work on the E-breathe official website currently underway. In order to promote the E-breathe we intend to turn to the city s medical centers, especially those involved in treating respiratory tract diseases. AUTORZY Hanna Grabowska Dawid Górny Dominik Jakubiak Agata Janko Aleksandra Twardokęs

9 eco21.pl mapowanie społecznościowe eco21.pl social mapping Celem projektu jest analiza wybranych obszarów życia mieszkańców miejscowości Górnego Śląska i Małopolski przy wykorzystaniu map społecznościowych. Na podstawie zebranych informacji opracowywane są rekomendacje dla władz lokalnych, których wdrożenie mogłoby podnieść jakość życia ludzi lub ograniczyć wpływ negatywnych czynników na środowisko. Projekt wykorzystuje technologię map społecznościowych opracowaną przez organizację Mapping for Change, której współzałożycielem jest University College London. Informacje nanoszone na mapy (Google Maps, Open Street Map) pochodzą z wywiadów z mieszkańcami lub wizji lokalnych przeprowadzanych przez uczestników Szkoły Trenerów Trwałego Rozwoju. Do tej pory odbyły się trzy edycje Szkoły, w ramach których uczestnicy poznali m.in. sposoby tworzenia map. Do września 2014 roku powstaną 24 mapy wybranych obszarów Górnego Śląska i Małopolski przedstawiające analizy określonych zagadnień, np. stanu infrastruktury rowerowej, jakości terenów zielonych oraz potencjału turystycznego. PROWADZĄCY LED Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM, Mapping for Change MERITUM Centre for Training and Personal Development, Mapping for Change The aim of the project is to analyse selected areas of life of the inhabitants of Upper Silesia and Lesser Poland using social maps. The information thus gathered is used to develop recommendations for local authorities with the purpose to improve the quality of human life or reduce the impact of negative factors on the environment. The project uses social mapping technology developed by Mapping for Change, an organisation co-founded by University College London. Information marked on the map (Google Maps, Open Street Map) come from interviews with residents and local inspections carried out by the participants of the School of Sustainable Development Coaches. With three editions of the School held so far, the participants have managed to learn how to create social maps. 24 maps of selected areas in Upper Silesia and Lesser Poland will have been completed by September 2014 to present the analysis of certain selected issues, including the state of cycling infrastructure, the quality of local greens and their tourist potential. eco21.pl

10 Mapa dźwiękowa zielonych terenów Katowic Sound Map of Katowice Greens Mapa stworzona podczas warsztatów Marcina Dymitera nawiązuje do idei Miasta Ogrodów. Interesowały nas tereny zielone obejmujące około 40% powierzchni miasta, a przede wszystkim środowisko dźwiękowe przestrzeni publicznych w centrum Katowic. Zazwyczaj narzekamy na hałas pobliskich dróg czy inne nieprzyjemne dźwięki miasta, ale niewielu z nas zdaję sobie sprawę, że środowisko dźwiękowe można zaprojektować, podobnie jak budynki i układy urbanistyczne. W niektórych przypadkach badania prowadziły do zaskakujących rezultatów, burząc utarte wyobrażenia o danej przestrzeni. Tak było choćby w przypadku Parku Kościuszki, otoczonego z trzech stron najbardziej ruchliwymi drogami w mieście. Nagrania okazały się też niezwykle ciekawym i nieszablonowym sposobem zwiedzania Katowic, prowadząc nas od skwerów w centrum, przez tereny przemysłowe, aż po piękne lasy i rezerwaty przyrody. Zachęcamy do wybrania się na nietypową wycieczkę i wsłuchania się w miasto. The map, created as part of Marcin Dymiter s workshop refers to the idea of the City of Gardens. We were interested in the city s greens, which cover about 40% of its total area, and above all in the sound environment of public spaces in the city centre. We usually complain about the noise caused by the surrounding roads and other unpleasant sounds of the city, but few of us realise that the sound environment can be designed, just as we design buildings and urban systems. In some cases, the study led to surprising results, standing in sharp contrast to the commonly accepted image of the space. This was the case in Kosciuszko Park, surrounded on three sides by some of the busiest streets in the city. The recordings were also an extremely interesting and unconventional way to explore Katowice, leading us from the squares in the centre, through the industrial areas, to the beautiful forests and nature reserves. We do encourage you to embark on this unique sound tour and to listen to the city. PROWADZENIE LED Marcin Dymiter mapadzwiekowa.

11 Odwrócenie ról: wizualizacja jako metoda zmiany Reversal of Roles: Visualization as a Method for Change Czy proces wizualizacji może być odwrócony w taki sposób, by dostarczał informacji nie o tym, jak świat i procesy w nim zachodzące wyglądają obecnie, lecz o tym co zrobić, by w przyszłości wyglądały tak, jak sobie wymarzymy? Warsztaty zrealizowane podczas Open Data Day były próbą połączenia projektowania informacji oraz designu spekulatywnego. Staraliśmy się odwrócić tradycyjne role wizualizacji tak, by móc ją wykorzystać w sposób zadaniowy, a nie opisowy jak to ma miejsce zazwyczaj. Wizualizacja stała się dzięki temu narzędziem poznawczym. Podobnie jak w przypadku tablicy Mendelejewa, w której od początku uwzględniono istnienie nieznanych jeszcze pierwiastków, tak i nasze wizualizacje spełniały rolę mapy z precyzyjnie oznaczonymi białymi plamami. W nich stworzyliśmy miejsce do spekulacji, teoretyczny poligon do testowania pomysłów i koncepcji, które wyznaczyły nam szlak wprowadzania wybranych zmian. PROWADZENIE Marek Kultys LED Lina Aue Pogatschnigg Is it possible to reverse the visualization process in such a way that, instead of providing information about the current state of the world and its processes, it could tell us what to do in the future to make our dreams a reality? The workshop delivered as part of the Open Data Day is an attempt to combine information design and speculative design. Our intention is to challenge the traditional role of visualisation so that it could be used in an explorative, rather than the usual descriptive manner. Visualization thus becomes a cognitive tool. As with the periodic table, which anticipated the existence of then unknown elements, our visualisations also act as maps with precisely plotted white spots. Within them, we have created space for speculation, a theoretical testing ground for ideas and concepts that have offered us a pathway to drive a positive change. /portfolio/wizualizacja-jako-metoda-zmiany/

12 Instant Art Career Dzięki instalacji powstałej w ramach Katowice Street Art Festival można było wejść w ekskluzywny świat sztuki, stając się na ten czas rozpoznawalnym artystą. Niklas Roy i Kati Hyyppä przekształcili jeden z opuszczonych katowickich lokali przy ulicy Pocztowej w niecodzienną galerię sztuki, w której chętni niezależnie od wieku i kompetencji otrzymali okazję namalowania, a następnie sprzedaży swoich obrazów podczas spejcalnie przygotowanej aukcji. W projekt zaangażowali się mieszkańcy oraz przedsiębiorcy sąsiadujący z galerią, a ulica na niemal tydzień zmieniła swój charakter, przyciągając nie tylko stałych bywalców katowickich wydarzeń kulturalnych, ale także osoby, które nie pasjonują się na co dzień malarstwem. Twórcy instalacji z dużym wdziękiem zażartowali sobie ze świata sztuki, przy okazji uświadamiając nam, że stworzenie interaktywnej instalacji niekoniecznie wymaga wyrafinowanej technologii, lecz odrobiny poczucia humoru i pomysłowości. Thanks to an installation created as part of the Katowice Street Art Festival, one could enter the exclusive world of art and become a recognised artist for a while. Niklas Roy and Kati Hyyppä transformed one of the abandoned premises in Katowice s Pocztowa Street into an unusual art gallery where those interested, regardless of their age and skills, were given the opportunity to paint and sell their paintings at a special auction. The project involved residents and businesses adjacent to the gallery, completely changing the character of the street for almost a week by attracting not only regulars of cultural events, but also those not normally inclined towards painting. The creators of the installation gracefully mocked the world of art and also made us realise that to create an interactive installation one needs a little sense of humour and some ingenuity, rather than sophisticated technology. PROWADZENIE LED Niklas Roy Kati Hyyppä /portfolio/public-painting-machine/

13 Absolwent na rynku pracy A Graduate on the Labour Market W walce z bezrobociem dużym problemem jest sytuacja absolwentów wkraczających w nowy etap życia. Często nie mają oni na siebie pomysłu, tymczasem dokonywane wybory wpływają w sposób szczególny na ich późniejszą karierę zawodową. Istnieje dużo materiałów mających pomóc bezrobotnemu w poszukiwaniu pracy. Niestety, są one rozproszone, dlatego uzyskanie trafnej porady staje się niemałym wyzwaniem. Analizy materiałów pozwoliły nam wyodrębnić informacje dla absolwentów. Naszym celem było stworzenie mapy, dzięki której osoba intuicyjnie uzyska ważne informacje. Oparliśmy ją na czterech poziomach wiedzy, którym odpowiadają foldery informacyjne i formularze motywujące do samodzielnego działania. Ważna była dla nas forma mapy, dlatego wykorzystaliśmy klatkę schodową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Pozwoliło to pokazać symbolikę wzrostu i osiągania poziomów wiedzy, a jednocześnie skierować propozycję do konkretnego odbiorcy szukającego wsparcia. AUTORZY Marcin Gołdyn Paulina Urbańska Sylwia Widzisz-Pronobis A major challenge to combating unemployment is the situation of university graduates entering a new phase of life. With no clear vision of what they want to achieve, they make rather random choices whit a potentially critical effect on their later careers. There are a lot of materials to help the unemployed find that much-needed job. Unfortunately, such information is scattered, so getting accurate advice becomes a considerable challenge. A thorough review of available information allowed us to extract information suitable for graduates. Our goal was to create a map with which one can intuitively obtain relevant information. We based it on the four levels of knowledge, which correspond to the information folders and forms to promote self-motivated action. It was important for us to present information in map form, so we used the stairwell of the Faculty of Philology at the University of Silesia. This made it possible to show climbing up the knowledge ladder in a symbolic way and at the same time extend the offer to individuals seeking specific support.

14 Krój pisma Pischinger Pischinger Typeface Współczesny wygląd katowickich ulic jest wynikiem skomplikowanej historii i ścierających się wzajemnie stylów i konwencji. Od krzykliwego języka nowoczesnej reklamy, przez ręcznie wykonane szyldy sklepików i zakładów, zachowane w niektórych miejscach neony, po jeszcze wcześniejsze wpływy Art Nouveau. Znacznie więcej inspiracji odnajdujemy w dotyczących regionu dokumentach, gdzie ujawniają się wyraźne wpływy niemieckie plakaty propagandowe związane z plebiscytami na Śląsku ukazują wyraźną opozycję dwóch państw, także w stosowanym języku graficznym, natomiast tradycja kaligraficzna jest bogata w zaskakujące połączenia efekt czerpania z wielu stylów i konwencji. Wielowarstwowy krój pisma, w którym każda kolejna warstwa wyraża charakter innego okresu historii Katowic, dobrze oddaje te korelacje. Czasem połączenia wzmacniają czytelność przekazu, w innym przypadku osłabiają go, ilustrując obecny kształt typografii miasta. Today s appearance of Katowice streets stems from the city s complicated history of mutually conflicting styles and conventions, ranging from the gaudy glamour of modern advertising language, through hand-made shop signs and neon lights, to even earlier Art Nouveau influences. More inspiration, however, is found in the region s documents, which reveal a clear German influence propaganda posters related to the Upper Silesian plebiscite represent the sharp opposition between the two countries, also in terms of the graphic language used. The calligraphic tradition, on the other hand, abounds in surprising connections, drawing from many styles and conventions. Pischinger multilayer typeface, in which each successive layer expresses the nature of another period in Katowice s history, well reflects these correlations. In some cases the font s design features used enhance the clarity of the message, while in others they weaken it, illustrating the present state of the city s typography. AUTORZY Maciej Kodzis Grzegorz Owczarek Marta Moskwa Ewa Sadowska Michał Pawłowski pischingerfont.com

15 Tricky Points Punktem wyjścia dla projektu stała się panoramiczna fotografia Katowic wykonana z dachu drapacza chmur przy ulicy Żwirki i Wigury 15. Niecodzienna perspektywa miasta skłoniła autorki do stworzenia równie alternatywnej mapy śródmieścia. Eksploracja centrum miasta pozwoliła na odnotowanie wielu miejsc, których atmosfera często groteskowa lub nonsensowna zwraca szczególną uwagę. Zastosowanie prostej interakcji z obrazem zachęca widza do odkrywania oznaczonych na mapie lokalizacji. Zostały one podzielone na sześć kategorii, którym przypisane są oznaczenia: Usługi, Miejsca Paranormalne, Dania i Napoje, Street Art, Miejscówka, Niespodzianka. Ruchy kursora na ekranie powodują zagęszczenie pikseli. Gdy obraz staje się czytelny jako panorama miasta, w wybranych punktach pojawiają się informacje o rekomendowanych miejscach. W ostatecznej formie projekt będzie funkcjonował jako strona internetowa. AUTORZY Anna Krzak Małgorzata Romanowska The starting point for the project was a panoramic photograph of Katowice, taken from the tower block at 15 Żwirki i Wigury Street. The unusual view of the city thus achieved led the project originators to create an alternative map of central Katowice. By carefully exploring the city centre, the duo managed to identify many places which stand out due to their bizarre or absurd nature. The use of simple interaction with the image is designed to inspire the viewer to explore locales marked on the map. These are divided into six categories labelled: Services, Paranormal, Food and Drink, Street Art, Cool Spot and Surprise. Cursor movement on the screen has the effect of compacting the image s pixels. As the image becomes clear as the view of the city, information about recommended places is displayed. Ultimately, the project will be available for use as a web page.

16 Krój pisma NIEPOKONANY GISZOWIEC GISZOWIEC RULEZ Typeface Inspiracją do stworzenia nowego kroju pisma było zdjęcie muralu znalezione w sieci, jak się później okazało, umieszczone również na oficjalnej stronie kibiców GKS Katowice. Na murach miasta widujemy zarówno paskudne gryzmoły, jak też inspirujące realizacje. Mural Niepokonany Giszowiec zwrócił na siebie uwagę przede wszystkim ze względu na charakterystyczny rysunek liter. Pracując nad własnym krojem na bazie wspomnianego rysunku, autorka wprowadziła swoje elementy. Uznała także, że krój można opracować na różne sposoby i w zależności od cech konstrukcyjnych detalu będzie miał albo przyjazny, albo drapieżny charakter, podkreślający walory Gieksy lub wyśmiewający przeciwnika. Powstały dwie odmiany: rounded, którą można podkreślać walory drużyny, a także spiky służąca do składu informacji ofensywnych. Autorka projektu nie jest kibicem i nie chciałaby urazić żadnego z lokalnych klubów. Projekt w niecodzienny sposób pokazuje emocje, które towarzyszą piłce nożnej. Realizacja jest na etapie roboczym i wymaga dodatkowych konsultacji z kibicami Gieksy. The inspiration to create a new typeface came from a photo of a mural found on the web and, as it later turned out, also on the official website of GKS Katowice football club fans. Although the City s walls are often strewn with ugly doodles, some inspiring projects can also be spotted. The mural Niepokonany Giszowiec (Giszowiec Rulez) attracted the artist s attention mainly due to its characteristic letter shapes. While working on the typeface based on the said image, Małecka has introduced her own modifications. She also had an idea that the typeface can be developed to include different versions and, depending on particular design needs, can be either friendly or predatory in nature to either highlight the advantages of Gieksa, as the club is popularly known or to mock an opponent. Two versions were created: rounded, for singing the team s praises, as well as spiky, used to effectively convey more combative content. Not a football fan herself, the author obviously did not intend to offend any of the local clubs. Her creation should rather be interpreted as a unique way to show emotions that accompany football. The project is still pending completion and requires additional consultation with Gieksa fans. AUTOR Agnieszka Małecka

17 TypoLombard Typo Pawnshop TypoLombard to projekt, w którym niezbyt atrakcyjny element katowickiego krajobrazu przekształcony został w wirtualną platformę służącą wymianie typograficznych dóbr. Przedmioty pod zastaw to typografia o wartości historycznej, dokumentalnej lub po prostu sentymentalnej. Fragmenty starych neonów, tablice z terenów poprzemysłowych, archiwalne dokumenty czy domorosła kaligrafia witryn sklepowych cały ten zbiór tworzy nietuzinkową, literniczą mapę Katowic. Formą zapłaty za pozostawione w lombardzie Typo- Skarby będą banknoty w walucie KATO, inspirowane najbardziej wartościowymi dla autorki projektu katowickimi fenomenami. Motywem przewodnim wszystkich nominałów oraz identyfikacji wizualnej samego lombardu jest śląskie złoto węgiel oraz postindustrialna architektura będąca tłem wszystkiego, co ze Śląskiem związane. Typo pawnshop is a project in which a repulsive part of the Katowice s landscape is transformed into a virtual platform for the exchange of typographic goods. Pawned items include typography of historical, documentary, or simply sentimental value. Fragments of old neon lights, signs from brownfield sites, archival documents, or home-grown calligraphy from shop windows all this creates a remarkable collection a lettering map of Katowice. The pawned TypoTreasures will paid for in KATOs, a unique currency inspired by the local phenomena held dearest by the artist. The themes for all KATO banknote denominations and the visual identification of the pawnshop include coal, traditionally referred to as the gold of Silesia, and post-industrial architecture the background of everything associated with Silesia. AUTOR Zofia Przybylska

18 Czysto Podczas pobytu w Katowicach moją uwagę zwróciła dominująca szarość znacznej części zabudowań, charakterystyczna dla postindustrialnych miast. Jest ona szczególnie widoczna w Katowicach, gdzie dominował przemysł oparty na górnictwie. Choć większość kopalni przeszła już do historii, na mieszkańców nadal oddziałują wizualne pozostałości tamtych czasów. Skalę problemu ilustrują akcje czyszczenia fasad niektórych budynków, odkrywające ich pierwotny charakter, co pokazuje przykład Pałacu Młodzieży. Moim zamierzeniem jest stworzenie muralu w przestrzeni publicznej, wskazującego na problem wszechobecnego brudu i pyłu w mieście. Na ścianie jednego z budynków chciałabym, po wymyciu warstwy brudu, stworzyć napis czysto. Forma muralu podąża za jego ideą, jest bowiem w pewnym sensie odwrotnością maskowania brudnych fasad pokrywanych kolorowymi graffiti, które często pozostają na kolejne lata, nie zawsze ciesząc oko mieszkańców. Projekt mółgłby zostać wdrożony podczas Katowice Street Art Festival. During my stay in Katowice, I could not help but notice the drab and grey building facades so typical of most post-industrial cities. This is particularly evident in the capital of the region where coal mining was the staple industry. Although most of the mines are now a thing of the past, the residents are still affected by the visual residue of the times gone by. The scale of the problem is illustrated by projects seeking to clean the facades of some buildings and reveal their original appearance, as exemplified by Katowice s Youth Palace. My idea is to create a mural in a public space, indicating the prevalent problem of dirt and dust in the city. On the wall of one of the buildings, I would like to create the word czysto [clean] by washing off a layer of dirt. Formally, this follows the idea behind the mural, as it is in some sense the reverse of masking dirty facades with colourful graffiti, which remains on the walls for long years and is rarely to the contentment of the residents. The project seems a relevant contribution to the Katowice Street Art Festival. AUTOR Ewa Sadowska

19 Typo-graph Typo-graph to eksperymentalny sposób wizualizacji danych z wykorzystaniem typografii jako budulca obrazu. Typografowie używają pojęcia szarość kolumny do określenia wyważonego, dobrze czytelnego składu tekstu. Pojęcie to wywodzi się z czasów, kiedy litery były drukowane zwyczajowo w kolorze czarnym, a kolumna zwartego tekstu oglądana z większej odległości dawała wrażenie mniej lub bardziej jednolitej płaszczyzny szarości. Współczesne cyfrowe kroje pisma, bogate w różnej grubości odmiany, oferują szeroki wachlarz odcieni szarości. Stąd pomysł na wykorzystanie tego potencjału w wizualizacji danych. Natężenie zjawisk w czasie pokazane jest poprzez zaprogramowane komputerowo zróżnicowanie grubości kroju pisma użytego do składu tekstu. W efekcie otrzymujemy obraz, który z większej odległości daje się czytać jako wizualizacja natężenia danego zjawiska, a z bliska bardziej konwencjonalnie jako tekst je opisujący. Typo-graph is an experimental way to visualise data using typography as the building blocks of the image. Typographers strive to achieve a uniform column contrast, i.e. a balanced legible text layout. This is sometimes referred to as column greyness, a term that dates back to the early days of printing, when letters were usually printed in black and dense column of text when viewed from a distance gave the impression of a more or less uniform plane of grey. Modern digital typefaces come in a variety of different weights, offering a wide range of shades of grey. Hence the idea to use this potential in data visualisation. The intensity of the flow of certain phenomena in time is shown by a computer programmed weight variation of the typeface used for typesetting. The resulting image can be read from a distance as the visualisation of the intensity of the phenomenon at hand, which, in close-up, doubles as its conventional textual description. AUTOR Michał Pawłowski Jakub Wolak typo-graph.com

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku Polski Przegląd Kartograficzny Tom 46, 2014, nr 4, s. 397 411 OLGA JAWORSKA Łęczna olgajaworska@interia.pl Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

Jacek Konopacki mgr inż.

Jacek Konopacki mgr inż. PRZYDATNOŚĆ KONSUMENCKICH DRUKAREK 3D W TECHNOLOGII FDM DO TWORZENIA MODELI ARCHITEKTONICZNYCH 1 SUITABILITY OF CONSUMER 3D FDM PRINTERS AS A TOOL TO CREATE ARCHITECTURAL MODELS Jacek Konopacki mgr inż.

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 41 II Konferencja E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Otwarci na nowe wyzwania wybieramy MOOC? 30 kwietnia 2015, Politechnika

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne 2013, Tom VII, Nr 2 Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży... ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII),

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo