Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych M1. Jednostka modułowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa"

Transkrypt

1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej M1. J3 Poradnik dla ucznia

2 2

3 1. WPROWADZENIE 5 2. WYMAGANIA WSTĘPNE 7 3. CELE KSZTAŁCENIA 8 4. Szczegółowe cele kształcenia 9 5. Zasady sporządzania korespondencji formalnej w języku 11 angielskim. 5.1 Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Prowadzenie konwersacji w języku angielskim Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Słownik terminów i żargonu internetowego Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Słownictwo mechatroniczne Pytania sprawdzające Ćwiczenia SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ LITERATURA 69

4 4

5 1. WPROWADZENIE Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną dla jednostki modułowej Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej M1. J3 zawartej w modułowym programie nauczania dla zawodu technik mechatronik. Poradnik będzie Cię wspomagać w przyswajaniu nowej wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu posługiwania się językiem angielskim zawodowym. Zamieszczony materiał nauczania zawiera najważniejsze informacje dotyczące wymienionych zagadnień i wskazuje tematykę, z jaką powinieneś zapoznać się poprzez wyszukanie odpowiednich informacji we wskazanej literaturze. Poradnik nie jest pełnym zbiorem wiadomości ale, zawiera pigułkę wiedzy na temat najważniejszych elementów danej jednostki modułowej. Biorąc pod uwagę, że z niektórymi omawianymi treściami spotkałeś się już na zajęciach z języka angielskiego, zawarte treści w materiale nauczania traktować powinieneś jako powtórzenie. Należy jednak pamiętać, że mechatronika rozwija się w zawrotnym tempie, a zawarte w pakiecie informacje mogą ulec szybkiemu zdezaktualizowaniu. Istnieje więc potrzeba, abyś ukształtował w sobie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy i umiejętności w tym zakresie. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne określające umiejętności, jakie powinieneś posiadać, abyś mógł bez problemów rozpocząć pracę z poradnikiem, cele kształcenia czyli wykaz umiejętności, jakie opanujesz w wyniku kształcenia w ramach tej jednostki modułowej, materiał nauczania, czyli wiadomości teoretyczne konieczne do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań sprawdzających czy opanowałeś już podane treści, 5

6 sprawdzian osiągnięć opracowany w postaci testu, który umożliwi Ci sprawdzenie Twoich wiadomości i umiejętności opanowanych podczas realizacji programu danej jednostki modułowej, literaturę związaną z programem jednostki modułowej umożliwiającą pogłębienie Twej wiedzy z zakresu programu tej jednostki. W podrozdziałach materiał nauczania treści kształcenia zostały zaprezentowane w sposób ogólny. Podany zakres wiadomości powinien być wystarczający do osiągnięcia celów kształcenia niniejszej jednostki modułowej. Na końcu każdego tematu znajdują się pytania sprawdzające. Pozwolą Ci one zweryfikować Twoją wiedzę. Jeżeli okaże się, że czegoś jeszcze nie pamiętasz lub nie rozumiesz, to zawsze możesz wrócić do rozdziału materiału nauczania i tam znajdziesz odpowiedź na pytania, które sprawiły Ci kłopot. Przykładowy sprawdzian osiągnięć może okazać się świetnym treningiem przed zaplanowanym przez nauczyciela sprawdzianem a część praktyczna pokaże Ci, że zdobyte przez Ciebie umiejętności faktycznie wykorzystasz używaniu języka obcego zawodowego w mechatronice. W przyszłości zdobytą wiedzę będziesz systematycznie aktualizował i pogłębiał. W razie wątpliwości zwróć się o pomoc do nauczyciela. Dodatkowo zamieściłem przykładowe materiały do tłumaczenia Wiadomości należy poszerzyć o wskazaną literaturę. Poradnik został opracowany m.in. w oparciu o pakiety edukacyjne opracowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, opublikowane na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. 6

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 1. korzystać z różnych źródeł informacji, 2. korzystać z technologii informacyjnych, szczególnie korzystanie z internetu, 3. zidentyfikować stanowiska pracy biurowej, 4. obsłużyć komputer na poziomie podstawowym, 5. pracować w grupie i indywidualnie, 6. posługiwać się językiem angielskim na poziomie podstawowym, tzn. znać słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające rozumieć tekst słuchany i pisany, 7. stosować podstawowe terminy oraz posługiwać się podstawowymi pojęciami charakterystycznymi dla mechatroniki 8. uczestniczyć w dyskusji, 9. prezentować efekty swojej pracy, 10. wyciągać i uzasadniać wnioski z wykonanych ćwiczeń. 11. redagować notatki z tekstu słuchanego i czytanego w języku polskim oraz angielskim w zakresie ogólnym, 12. interpretować i redagować tekst o tematyce zawodowej w języku polskim, 13. posługiwać się podstawową wiedzą dotyczącą zagadnień informatycznych. 7

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji ćwiczeń podanych w poradniku uczeń powinien umieć: posłużyć się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; analizować i interpretować krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji. 8

9 4. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: posłużyć się językiem obcym w zakresie wykonywanych zadań, porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólnotechniczne, wydać instrukcje i polecenia w języku obcym, skorzystać z dwujęzycznych słowników: ogólnego, technicznego oraz z obcojęzycznych słowników specjalistycznych, przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczną korespondencję, literaturę i prasę z zakresu mechatroniki, przeczytać ze zrozumieniem i przetłumaczyć obcojęzyczną dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych oraz ich elementów i podzespołów, uzyskać, w drodze konwersacji telefonicznej, informacje dotyczące serwisu urządzeń i systemów mechatronicznych, zredagować notatkę z tekstu słuchanego i czytanego, zainstalować i wykorzystać obcojęzyczne oprogramowanie niezbędne do pracy urządzeń i systemów mechatronicznych, rozróżnić komendy i polecenia przy dozorowaniu pracy urządzeń i systemów mechatronicznych, posłużyć się liczebnikami głównymi i porządkowymi przy nastawianiu parametrów systemów mechatronicznych, skorzystać z terminologii międzynarodowej przy projektowaniu i programowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych, skorzystać z obcojęzycznej dokumentacji technicznej, norm, katalogów i poradników, wykorzystać obcojęzyczne zasoby Internetu związane z tematyką 9

10 zawodową (poprawnie wpisać do przeglądarki, wyszukać, odczytać i przetłumaczyć odpowiednie hasła dotyczące mechatroniki), przeczytać ze zrozumieniem i przetłumaczyć korespondencję otrzymywaną w poczcie elektronicznej, przeprowadzić w języku obcym korespondencję z firmami, instytucjami i osobami prywatnymi, w sprawach zawodowych, przy użyciu poczty tradycyjnej i elektronicznej, przetłumaczyć, z zachowaniem zasad gramatyki i ortografii języka obcego, teksty zawodowe napisane w języku polskim, posłużyć się słownictwem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, skorzystać z obcojęzycznych źródeł informacji w celu doskonalenia się i aktualizowania wiedzy zawodowej. 10

11 5. Zasady sporządzania korespondencji formalnej w języku angielskim. Słownictwo charakterystyczne dla listów biznesowych Standardowe formatowanie korespondencji formalnej w języku angielskim papier format A4 (europejski standard) lub 8½ x 11 cali (amerykański standard), marginesy 2,5 cm (górny, dolny, boczne), czcionka Times New Roman lub Arial, rozmiar 10 lub 12, pojedyncza spacja pomiędzy paragrafami, podwójna spacja pomiędzy zwrotem pożegnalnym a nazwiskiem, 3 do 5 spacji przed odręcznym podpisem, układ blokowy części listu, list składa się trzykrotnie poziomo przed włożeniem do koperty. Struktura listu Przyjęty jest układ blokowy z kolejnymi częściami umieszczanymi bez wcięć akapitowych z lewej strony. Sender s address adres nadawcy Date data Recipient s address adres odbiorcy Recipient s reference (if any) nr referencyjny odbiorcy (jeśli dotyczy) Sender s reference (if any) nr referencyjny nadawcy (jeśli dotyczy) Salutation zwrot powitalny Subject line temat przewodni /cel listu /dotyczy Body of Lester treść zasadnicza Greetings zwrot grzecznościowy Closing zwrot pożegnalny 11

12 Signature (hand-written) Name/tittle Copy to odręczny podpis nazwisko/imię/tytuł nadawcy informacja o osobach, które otrzymają kopie listu Wskazówki szczegółowe dotyczące poszczególnych części w układzie blokowym nie należy pisać adresu, jeśli jest on wydrukowany na papierze firmowym, elementy adresu nadawcy i odbiorcy umieszcza się zawsze według kolejności przyjętej w danym kraju, data nie należy Używać zapisu cyfrowego, umieszcza się ją w prawym górnym rogu listu. Wersja brytyjska zapisu: 23 January rd January 2012 January 23, 2012 January 23rd, 2012 Sender s address Ms / Miss / Mrs / Mr / Dr house number, street place area code country Przykład: Mr John Welsh 40 Baker Road London NW3LK Great Britain 12

13 Zwroty przydatne w formułowaniu poszczególnych części listu biznesowego. Salutation (zwrot powitalny) Jeśli adresat jest znany z nazwiska: Dear Ms / Miss / Mrs / Mr / Dr + surname Dear Mr Jenkins, Można także Użyć nazwiska adresata, pomijając zwroty Mr/Mrs/Ms np.: Dear Chris Jenkins, Jeśli nazwisko adresata jest nieznane: Dear Sir / Dear Sirs do mężczyzny Dear Madam do kobiety Dear Sir or Madam płeć odbiorcy jest nieznana To whom it may concern płeć odbiorcy jest nieznana Brytyjczycy stosują przecinek po zwrocie powitalnym "Dear", np. Dear Mr Jenkinsr or Dear Dr Jenkins, Dear Mrs Jenkins, Body of a letter (treść listu). Nie stosuje się odsunięć akapitowych. Kolejne paragrafy powinny odpowiadać następującemu schematowi: first paragraph introduction and reason for writing ex: Thank you for your kind letter of January 5th. I came across an ad for your company in The Star today. It was a pleasure meeting you at the conference this month. I appreciate your patience in waiting for a response. following paragraphs contain the main point of the letter in one or two sentences ex: I'm writing to enquire about... I'm interested in the job opening posted on your company website. We'd like to invite you to a members only luncheon on April 5th. Next paragraphs explain reasons for writing in more detail, provide background 13

14 information etc. ex: We regret to inform you... It is with great sadness that we... After careful consideration we have decided... last paragraph: summarises the reason for writing again and make clear what want the recipient is expected to do I look forward to... Please respond at your earliest convenience. I should also remind you that the next board meeting is on February 5th. For futher details... If you require more information... Thank you for taking this into consideration. I appreciate any feedback you may have. Enclosed you will find... Feel free to contact me by phone or . Greetings (zwroty pożegnalne) Forma zwrotu pożegnalnego zależy od zwrotu powitalnego Salutation Greeting Dear Jane Yours sincerely/sincerely yours Dear Jane Brown Dear Mr Brown Dear Sir Yours faithfully / Faithfully yours Dear Sirs Dear Madam Dear Sir or Madam 14

15 W ach lub mniej formalnych listach można użyć zwrotów: Regards Kind regards Best wishes Enclosure (Załącznik) Można wymienić nazwy załączników lub tylko wpisać słowo "Enclosure/s" Przydatne słownictwo używane w korespondencji biznesowej z podziałem na rodzaje listów. Business letters useful vocabulary. Request /enquiry (zapytanie, prośba o informacje) We got your address from Your advertisement has come to our attention. Could you please send us information about? Please send us your catalogue/catalog. Offer (oferta) We are pleased to hear that you are interested in our offer.. We hereby send you our offer. Enclosed please find our offer. / Enclosed you will find our offer. Please let us know your requirements as soon as possible. We look forward to receiving your order. Order (zamówienie) Enclosed please find our order. / Our order is enclosed. We would like to place the following order: We herewith order the following items: We require the goods urgently. Dispatch Note (potwierdzenie nadania) We are pleased to inform you that your goods were sent today. We hereby inform you that your goods will be delivered tomorrow. Acknowledgement of Receipt (potwierdzenie odbioru) 15

16 We have received your delivery. Your delivery arrived in perfect condition on Invoice (faktura) Please find enclosed invoice no. for According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice. May we remind you that your payment is overdue for three months. If you have already sent your payment, please disregard this letter. Wzory korespondencji formalnej W korespondencji urzędowej stosuje się: memo/memorandum (notatki)faksy, listy/maile Notatka (memo, memorandum) Memoranda, notatki to robocze pisemne informacje, które są w obiegu wewnętrznym firmy. W zależności od celu treść może być bardzo lakoniczna lub może mieć formę dłuższej instrukcji dla pracowników. Wzór krótkiego memo wersja robocza LOGO FIRMY MEMORANDUM From: od nazwisko lub inicjały To: do nazwisko lub inicjały Date data Subject temat główny Message treść, często zapisana w punktach Przykład nieformalnego memo wewnętrznego. Company s logo 16

17 MEMORANDUM From: JB To: all Date Mon, Subject: weekly briefing Message: this is to remind everybody about Friday, 16 sharp, my office Faks (fax)wzor / (template) Fax Cover Sheet To: do From: od Fax: Date: data Phone: Pages: strony Re: dotyczy CC: do wiadomości Urgent For Review Please Comment Please Reply Please Recycle Pilne do wglądu skomentuj odpowiedz usuń Comments: uwagi Listy/maile Przykłady głównych części korespondencji biznesowej w zależności od tematu/powodu sporządzenia listu. Reply to a customer s complaint (Odpowiedź na skargę klienta) 17

18 Dear Mr Johnson, Thank you for taking the time to fill out our questionnaire during our cooperation. We do appreciate hearing from our customers, as their comments are vital for us to continue improving our services. The problems that you mentioned have been brought to the attention of our sales department. While the lack of service you experienced is unusual and not the standard of our sales department, there is no excuse for a lackadaisical attitude on the part of any of our employees. We are sorry for the inconvenience and annoyance this incident caused. Thank you again for your comments. We hope that you will give us another chance to serve you. Resignation from the post (informacja o rezygnacji z zatrudnienia) Dear Mr Black, This is to inform you that an opportunity has presented itself that will enable me to work in the area of my stated preference, which is advertising sales. I am therefore tendering my resignation from your company and wish to advise you that June 31 will be my last day of employment. I would like to thank you for the experience of having worked for The Bliss, a truly outstanding organization. Advertising offer (oferta reklamowa) Dear Sirs, We have taken the liberty of sending the attached flyer artwork for the Thanksgiving Holiday for your consideration. The format and design can be used to promote this occasion as a direct mail piece or in-house handout. 18

19 The ads that we have illustrated were designed for a standard 8 column newspaper. If your newspaper uses a different format, then you must ask them to reduce to fit their column width. We hope that you find this offering as exciting as we do, and will take it into consideration for the upcoming holiday. You know that you can depend on our high quality of printing to assure your satisfaction with the finished product. When you decide to place your order, please contact me at If I can be of assistance to you in any additional way, please do not hesitate to call Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są zasady formatowania listów biznesowych w języku angielskim? 2. Jakie informacje umieszcza się w bloku "personal details"? 3. Jak zapisuje się datę w liście formalnym? 4. Jaki jest związek pomiędzy zastosowanym zwrotem powitalnym a pożegnalnym? 5. Jakie zwroty występują w części głównej zażalenia/skargi? 6. Jakie są główne części treści listu formalnego? 7. Jaki styl językowy używany jest w korespondencji? 8. Które czasy są gramatyczne najczęściej stosowane w korespondencji? 9. Czego dotyczą skróty "Re:, Encl."? 10. Jaki jest nagłówek listu formalnego, jeśli jest kierowany do instytucji? 19

20 5.2. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij zdania wykorzystując słowa w nawiasach w odpowiedniej formie. Wybierając czas gramatyczny zwracaj uwagę na kontekst wypowiedzi. 1. You look really great! (You, exercise) at the fitness center? 2. What (you, do) when the accident occurred? 3. I (have) the same car for more than ten years. I'm thinking about buying a new one. 4. If it (snow) this weekend, we (go) skiing near Lake Tahoe. 5. A: What do you call people who work in libraries? They (call) librarians. 6. I came to England six months ago. I started my economics course three months ago. When I return to Australia, I (study) for nine months and I (be) in England for exactly one year. 7. Sam (arrive) in San Diego a week ago. 8. Samantha (live) in Berlin for more than two years. In fact, she (live) there when the Berlin wall came down. 9. If Vera (keep) drinking, she (lose, eventually) her job. 10. The Maya established a very advanced civilization in the jungles of the Yucatan; however, their culture (disappear, virtually) by the time Europeans first (arrive) in the New World. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 3. zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 4. przeanalizować kontekst zadania i wpisać odpowiednią formę gramatyczną, 5. sprawdzić poprawność form czasowników nieregularnych, 20

21 6. sprawdzić poprawność wykonania zadania przez porównanie i przeanalizować efekt pracy w grupie. Wyposażenie stanowiska pracy: zestaw zadań gramatycznych, podręcznik do gramatyki, tabela czasowników nieregularnych, słowniki. Komputer z dostępem do internetu Ćwiczenie 2 W czasie pobytu zagranicą otrzymujesz imienne materiały reklamowe, których nie chcesz. Napisz list do nadawcy, w którym: poinformujesz, od kiedy otrzymujesz materiały, wyrazisz niezadowolenie z tego powodu, stwierdzisz, że nie chcesz otrzymywać kolejnych materiałów, poinformujesz o krokach, jakie podejmiesz, jeśli nadal będziesz otrzymywać takie materiały. Zachowaj oficjalną formę listu, zastosuj typowe słownictwo związane z tematem "written complaint" (skarga pisemna). Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) odszukać w materiałach dydaktycznych wzór listu skargi pisemnej (written complaint), 3) napisać list, 21

22 4) zaprezentować i przeanalizować efekt pracy w grupie. Wyposażenie stanowiska pracy: słowniki, poradnik dla ucznia, poradniki jak pisać listy biznesowe, materiały do pisania, Ćwiczenie 3 Przeczytaj poniższy tekst i wnioskując na podstawie zawartych w nim informacji napisz notatkę ( słów) o tym, czego powinno się unikać w korespondencji biznesowej. Five tips for writing good business letters. Think carefully about exactly what you need to say before you write. Give your letter a heading so that the person you are writing to can see at a glance what it is about. Use short sentences and short words that everyone can understand. Decide on order of importance and put each idea into a separate paragraph. Make sure it is concise: delete anything that is irrelevant or can be omitted. Check your letter after you have written it. Will your reader understand exactly what you mean and will it create the right impression? Get the person in your organisation with the best English to read it through for any spelling or grammar or layout errors. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) odszukać w materiałach dydaktycznych słownictwo charakterystyczne dla listów biznesowych, 3) przeczytać tekst ze zrozumieniem szczegółów, 4) napisać notatkę, 22

23 5) zaprezentować efekt pracy w grupie, 6) porównać swój tekst z pracami innych uczniów, 7) wykonać korektę swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: tekst do analizy, słowniki, podręcznik do gramatyki, materiały do pisania. Komputer z dostępem do Internetu wraz z drukarką 5.3. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: TAK NIE 1) sformatować list formalny w wersji brytyjskiej? 2) rozróżnić terminologię określającą poszczególne bloki w liście? 3) odróżnić język formalny od nieformalnego? 4) zastosować zwroty grzecznościowe rozpoczynające i kończące list? 5) zapisać datę według brytyjskiego standardu? 6) zastosować zwroty rozpoczynające poszczególne części listu? 7) wymienić rodzaje listów w zależności od ich celu? 8) wymienić struktury gramatyczne potrzebne do napisania listu biznesowego w języku angielskim? 9) sformułować zapytanie, prośbę i ofertę? 10) zastosować wzory memorandum i faksu? 23

24 6. Prowadzenie konwersacji w języku angielskim Rozmawiając z cudzoziemcami należy pamiętać o możliwych różnicach kulturowych, których ignorowanie może sprawić, wbrew intencjom mówiącego złe lub inne od zamierzonego wrażenie. Szczególnie może to mieć miejsce, gdy mówiący tłumaczy "utarte zwroty" ze swojego języka na język obcy. Dlatego opanowanie pamięciowe konwencjonalnych zwrotów typowych dla danych sytuacji oraz znajomość kontekstów, w których są używane, znacznie ułatwiają nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy. Poniższy wybór słownictwa zawiera zarówno zwroty formalne używane w sytuacjach oficjalnych, jak i zwroty kolokwialne (nieformalne), które są stosowane w rozmowach nieformalnych. Nawiązywanie znajomości, przedstawianie się, przedstawianie innych, powitanie. Powitanie Hello. / Hi. Good morning. Good morning / Good afternoon. Good evening My name is XY and what s yours? Haven't we met (before)? I don't think we've met (before). This is XY Meet XY Have you met XY? How do you do. 24

25 Należy pamiętać, że zwrot "How do you do" nie oznacza "Jak się masz /Jak się Pan/Pani ma". Odpowiada polskiemu "Miło mi cię/pana/panią/państwa poznać" i odpowiedzią jest ten sam zwrot: "How do you do". Intonacja głosu jest opadająca, a nie pytająca, jak wtedy, gdy zadaje się pytanie. Nice to see you. Nice to see you again. How are you? I am fine/quite well. thank you.. Wyrażanie opinii It seems to me that In my opinion, In my experience As far as I understand / can see, If I am not mistaken I believe one can (safely) say I am not convinced that I have read that I am of mixed opinions (about / on) I am of mixed opinions about / on this. I have no opinion in this matter. The fact is that The (main) point is that This proves that What it comes down to is that There is no doubt that 25

26 Wyrażanie zgody/niezgody There are many reasons for There is no doubt about it that I simply must agree with that. I am of the same opinion. I am of the same opinion as I completely/absolutely agree with It is only partly true that... I can agree with that only with reservations. That seems obvious, but That is not necessarily so. It is not as simple as it seems. Under certain circumstances There is more to it than that. The problem is that What I object to is Unlike I think Argumentowanie First of all, I think They are not, nor are they There are various/several/many reasons for this. First, / Firstly, Moreover, / Furthermore, / In addition, Finally, On the one hand, On the other hand, In contrast to this is That is why The reason is that 26

27 In that respect The result of this is that Another aspect/point is that Although it is true that it would be wrong to claim that That may sometimes be true, but One could argue that, but Podawanie przykładów Take for example (the case of) Look at For instance / For example Let me give you an example Konkludowanie Most probably It appears to be It is important to mention that... As I already indicated In other words, I should like to emphasise that I would (just) like to add So all in all I believe that... (In) summing up it can be said that Weighing the pros and cons, I come to the conclusion that Udzielanie rad i wyrażanie sugestii Należy unikać słowa "must" w wypowiedziach, w których udziela się rady lub informacji. Np. w: "musi pan skręcić w prawo by dojść do..", polski czasownik "musi", ma znaczenie "powinien". W języku angielskim "must" użyte w takim 27

28 kontekście brzmi autorytatywnie i jest uważane za nieuprzejme. W takim kontekście należy stosować czasownik "should". Należy pamiętać o niestosowaniu negacji w odniesieniu do rozmówcy, gdy udziela się mu rady. W języku polskim mówi się "uważam, Że nie powinieneś." Po angielsku należy raczej użyć zwrotu "I don t think you should". I reckon you should Why don't you How about doing..? If I were you, I'd... I suggest you (do) You'd (really) better... I would strongly advise you to... My advice would be to... It might be a good idea to... You might try (doing)... I don t think you should... Pytanie o aprobatę/prośba o radę Do you think it's all right to do it? What do you think about (me doing that)? Do you think / reckon I ought to (do it)? What would you say if I (did it)? Would you approve of (doing something)? What is your attitude to the idea of... Are you in favour of (me doing something)? You are in favour of... aren't you? 28

29 Pytanie o opinie What do you think of...? What do you think about...? How do you feel (about... )? What's your opinion of...? Are you aware of...? Szukanie informacji Could you tell me...? I'd like to know... Do you know... Have you got any idea...? Could anyone tell me...? I don't suppose you (would) know...? I wonder if you could tell me...? Opisywanie upodobań I'm a big fan of I'm (absolutely) crazy about it. I'm really into it (in a big way). I'm particularly fond of... There's nothing I like more than... I am really keen on.. I like... most I can't work up any enthusiasm for it. I'm not particularly fond of... I can't see what all the fuss is about. I'm afraid it doesn't appeal to me. 29

30 Wyrażanie zgody z rozmówcą I'm with you on that one. I couldn't agree more. Yes, absolutely. I'd go along with that. You've got a point there. I think so as well. I couldn't have put it better myself. Great minds think alike. You took the words right out of my mouth. Wyrażanie negatywnych uczuć I don't think much of that. How apalling / dreadful! I'm utterly apalled / disgusted. I'm dead against people doing... It shouldn't be allowed! You're pulling my leg. That's a bit of an exaggeration. That's an outright lie. That's stretching the truth a bit Krytykowanie I'm afarid that's not quite right. Actually, I think you'll find that... I'm afraid you're mistaken. I don't think you're right about... If you check your facts, you'll find... That was a bit uncalled for 30

31 Odmowa In a word, no. I'd rather not (if you don't mind). I am afraid I can t I d love to but.. No way! I am very sorry but Sorry to disapoint you but.. I am afraid I will not be able to do it Zapomnienie I'm afraid) I can't remember. I've completely forgotten. My mind's gone blank (Sorry) I have no memory of... I have no recollection of... Sorry, I forgot. It completely slipped my mind. Zmartwienie I'm (really) worried about... I've been worried sick about... It's been keeping me awake at night. I'm scared stiff / to death that... Zdenerwowanie None too pleased. In a foul mood. / In a temper (Absolutely) furious / fuming 31

32 Go through the roof Be on the war path Storm out See red Negocjowanie I agree with you on that point. That's a fair suggestion. So what you're saying is that you... In other words, you feel that... You have a strong point there. I think we can both agree that... I don't see any problem with/harm in that. Niezgoda na ofertę I understand where you're coming from; however,... I'm prepared to compromise, but... If you look at it from my point of view... I'm afraid I had something different in mind. From my perspective... I'd have to disagree with you there. Is that your best offer? Zwroty przydatne w prowadzeniu służbowych rozmów telefonicznych Can/May I speak to.. czy mogę rozmawiać z.. This is XY speaking mowi XY I am calling about.. dzwonię w sprawie.. Can you put me through to czy mogę prosić o połączenie z.. Is XY available czy XY może rozmawiać? Extension 45, please proszę wewnetrzny 45 32

33 You have got the wrong number wybrał pan niewłaściwy numer Can I call back? czy mogę zadzwonić później? I was cut off przerwano połączenie Sorry to keep you waiting przepraszam, Że musiał pan czekać How can I help you? czym mogę służyć?/w czym mogę pomoc? I'm afraid you have dialled the wrong number obawiam się, że to pomyłka. Who would you like to speak to? z kim chce pan mówić? What does it concern, please? o co chodzi? Would you mind telling me what you're calling about? w jakiej sprawie pan dzwoni? Hold the line, I'll put you through proszę poczekać, łączę rozmowę I'll pass you over to (department). łączę z (dział) is speaking on another line.. rozmawia z innego aparatu isn't in (yet).. (jeszcze)nie ma. is away on business.. wyjechał służbowo is on holiday.. jest na urlopie is out for lunch.. wyszedł na obiad I'm afraid, is not available at the moment obawiam się, że jest teraz zajęty will be back any minute.. wróci za chwilę I'm sorry, but the line is engaged przepraszam, numer zajęty There's no reply nikt nie odbiera If you hold the line, I'll try again. proszę poczekać, łączę ponownie Would you like to hold? zechce pan poczekać? Could you try again later może pan zadzwonić później Can I take a message? czy mogę przyjąć wiadomość? Would you like to leave a message? czy chce pan zostawić wiadomość? If you give me your phone number, jeśli poda mi pan numer..... will call you back... oddzwoni 33

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KLIENTÓW, KONTRAHENTÓW ORAZ PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

OBSŁUGA KLIENTÓW, KONTRAHENTÓW ORAZ PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM OBSŁUGA KLIENTÓW, KONTRAHENTÓW ORAZ PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM Your most unhappy customers are your greatest source of learning. Bill Gates Najbardziej niezadowolony klient jest źródłem

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

OBS UGA KLIENTA. 2) połączyć z a) put on to c) put through with

OBS UGA KLIENTA. 2) połączyć z a) put on to c) put through with 7 OBS UGA KLIENTA 1 WARM UP SPEAKING Odpowiedz na pytania. 1) How do you answer the phone? 2) How do you leave/take a message? 3) How do you end a telephone conversation? 2 VOCABULARY Jak w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Żory 2009. Wydanie I ISBN: 978-83-929643-7-7. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Skład: EPROFESS, Żory

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Żory 2009. Wydanie I ISBN: 978-83-929643-7-7. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Skład: EPROFESS, Żory Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Żory 2009 Wydanie I ISBN: 978-83-929643-7-7 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Skład: EPROFESS, Żory Żory www.eprofess.pl email: wydawnictwo@eprofess.pl Autor oraz wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROFESJONALNEJ KORESPONDENCJI SŁUŻBOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM

ZASADY PROFESJONALNEJ KORESPONDENCJI SŁUŻBOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM ZASADY PROFESJONALNEJ KORESPONDENCJI SŁUŻBOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM Analiza potrzeb Needs analysis Co? Do czego używasz angielskiego w pracy? Co? Co jest najtrudniejsze w korespondencji w j. angielskim?

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Spis treści Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Część 1 7 Lekcja 1 Fonetyka języka angielskiego 8 Lekcja 2 Wymowa samogłosek i spółgłosek w języku angielskim 10 Lekcja 3 Ćwiczenia fonetyczne 15 Część 2 17 Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Żory 2009. Wydanie I ISBN: 978-83-929643-8-4. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Skład: EPROFESS, Żory

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Żory 2009. Wydanie I ISBN: 978-83-929643-8-4. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Skład: EPROFESS, Żory Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Żory 2009 Wydanie I ISBN: 978-83-929643-8-4 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Skład: EPROFESS, Żory Żory www.eprofess.pl email: wydawnictwo@eprofess.pl Autor oraz wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1. Cele kursu:

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1. Cele kursu: RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM B1 Cele kursu: Dalsze rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; Systematyzowanie wiedzy i motywowanie do samodzielnej pracy; Doskonalenie i dalszy rozwój wszystkich

Bardziej szczegółowo

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS CZAS TERAŹNIEJSZY 1 KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWO- ŚCI BUDOWANIE ZDAŃ PRESENT CONTINUOUS Krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do/don t oraz does/doesn t. Do you like

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej , Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej Podstawa programowa z komentarzami Języki obce Podstawa programowa zawiera standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A3)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A3) EGZMIN MTURLNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NGIELSKI POZIOM PODSTWOWY ROZWIĄZNI ZDŃ I SCHEMTY PUNKTOWNI (3) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4). 1.1. 1.2. 3.2. Zdający określa główną myśl F 1.3. poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2012 ISBN: 978-83-62435-30-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

A. WAN1/WAN2 Interface and LAN NAT/Routing host. B. VPN Host and LAN NAT Host. C. An example using Part A and B

A. WAN1/WAN2 Interface and LAN NAT/Routing host. B. VPN Host and LAN NAT Host. C. An example using Part A and B This document introduces the Load-Balance/RoutePolicy. In real world, we need various kinds of routing rules to fulfill many different usages, and the Load-Balance/RoutePolicy is aiming to provide an integrated

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 2 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Level Examination

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo