Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych M1. Jednostka modułowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa"

Transkrypt

1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej M1. J3 Poradnik dla ucznia

2 2

3 1. WPROWADZENIE 5 2. WYMAGANIA WSTĘPNE 7 3. CELE KSZTAŁCENIA 8 4. Szczegółowe cele kształcenia 9 5. Zasady sporządzania korespondencji formalnej w języku 11 angielskim. 5.1 Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Prowadzenie konwersacji w języku angielskim Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Słownik terminów i żargonu internetowego Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Słownictwo mechatroniczne Pytania sprawdzające Ćwiczenia SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ LITERATURA 69

4 4

5 1. WPROWADZENIE Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną dla jednostki modułowej Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej M1. J3 zawartej w modułowym programie nauczania dla zawodu technik mechatronik. Poradnik będzie Cię wspomagać w przyswajaniu nowej wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu posługiwania się językiem angielskim zawodowym. Zamieszczony materiał nauczania zawiera najważniejsze informacje dotyczące wymienionych zagadnień i wskazuje tematykę, z jaką powinieneś zapoznać się poprzez wyszukanie odpowiednich informacji we wskazanej literaturze. Poradnik nie jest pełnym zbiorem wiadomości ale, zawiera pigułkę wiedzy na temat najważniejszych elementów danej jednostki modułowej. Biorąc pod uwagę, że z niektórymi omawianymi treściami spotkałeś się już na zajęciach z języka angielskiego, zawarte treści w materiale nauczania traktować powinieneś jako powtórzenie. Należy jednak pamiętać, że mechatronika rozwija się w zawrotnym tempie, a zawarte w pakiecie informacje mogą ulec szybkiemu zdezaktualizowaniu. Istnieje więc potrzeba, abyś ukształtował w sobie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy i umiejętności w tym zakresie. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne określające umiejętności, jakie powinieneś posiadać, abyś mógł bez problemów rozpocząć pracę z poradnikiem, cele kształcenia czyli wykaz umiejętności, jakie opanujesz w wyniku kształcenia w ramach tej jednostki modułowej, materiał nauczania, czyli wiadomości teoretyczne konieczne do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań sprawdzających czy opanowałeś już podane treści, 5

6 sprawdzian osiągnięć opracowany w postaci testu, który umożliwi Ci sprawdzenie Twoich wiadomości i umiejętności opanowanych podczas realizacji programu danej jednostki modułowej, literaturę związaną z programem jednostki modułowej umożliwiającą pogłębienie Twej wiedzy z zakresu programu tej jednostki. W podrozdziałach materiał nauczania treści kształcenia zostały zaprezentowane w sposób ogólny. Podany zakres wiadomości powinien być wystarczający do osiągnięcia celów kształcenia niniejszej jednostki modułowej. Na końcu każdego tematu znajdują się pytania sprawdzające. Pozwolą Ci one zweryfikować Twoją wiedzę. Jeżeli okaże się, że czegoś jeszcze nie pamiętasz lub nie rozumiesz, to zawsze możesz wrócić do rozdziału materiału nauczania i tam znajdziesz odpowiedź na pytania, które sprawiły Ci kłopot. Przykładowy sprawdzian osiągnięć może okazać się świetnym treningiem przed zaplanowanym przez nauczyciela sprawdzianem a część praktyczna pokaże Ci, że zdobyte przez Ciebie umiejętności faktycznie wykorzystasz używaniu języka obcego zawodowego w mechatronice. W przyszłości zdobytą wiedzę będziesz systematycznie aktualizował i pogłębiał. W razie wątpliwości zwróć się o pomoc do nauczyciela. Dodatkowo zamieściłem przykładowe materiały do tłumaczenia Wiadomości należy poszerzyć o wskazaną literaturę. Poradnik został opracowany m.in. w oparciu o pakiety edukacyjne opracowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, opublikowane na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. 6

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 1. korzystać z różnych źródeł informacji, 2. korzystać z technologii informacyjnych, szczególnie korzystanie z internetu, 3. zidentyfikować stanowiska pracy biurowej, 4. obsłużyć komputer na poziomie podstawowym, 5. pracować w grupie i indywidualnie, 6. posługiwać się językiem angielskim na poziomie podstawowym, tzn. znać słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające rozumieć tekst słuchany i pisany, 7. stosować podstawowe terminy oraz posługiwać się podstawowymi pojęciami charakterystycznymi dla mechatroniki 8. uczestniczyć w dyskusji, 9. prezentować efekty swojej pracy, 10. wyciągać i uzasadniać wnioski z wykonanych ćwiczeń. 11. redagować notatki z tekstu słuchanego i czytanego w języku polskim oraz angielskim w zakresie ogólnym, 12. interpretować i redagować tekst o tematyce zawodowej w języku polskim, 13. posługiwać się podstawową wiedzą dotyczącą zagadnień informatycznych. 7

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji ćwiczeń podanych w poradniku uczeń powinien umieć: posłużyć się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; analizować i interpretować krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji. 8

9 4. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: posłużyć się językiem obcym w zakresie wykonywanych zadań, porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólnotechniczne, wydać instrukcje i polecenia w języku obcym, skorzystać z dwujęzycznych słowników: ogólnego, technicznego oraz z obcojęzycznych słowników specjalistycznych, przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczną korespondencję, literaturę i prasę z zakresu mechatroniki, przeczytać ze zrozumieniem i przetłumaczyć obcojęzyczną dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych oraz ich elementów i podzespołów, uzyskać, w drodze konwersacji telefonicznej, informacje dotyczące serwisu urządzeń i systemów mechatronicznych, zredagować notatkę z tekstu słuchanego i czytanego, zainstalować i wykorzystać obcojęzyczne oprogramowanie niezbędne do pracy urządzeń i systemów mechatronicznych, rozróżnić komendy i polecenia przy dozorowaniu pracy urządzeń i systemów mechatronicznych, posłużyć się liczebnikami głównymi i porządkowymi przy nastawianiu parametrów systemów mechatronicznych, skorzystać z terminologii międzynarodowej przy projektowaniu i programowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych, skorzystać z obcojęzycznej dokumentacji technicznej, norm, katalogów i poradników, wykorzystać obcojęzyczne zasoby Internetu związane z tematyką 9

10 zawodową (poprawnie wpisać do przeglądarki, wyszukać, odczytać i przetłumaczyć odpowiednie hasła dotyczące mechatroniki), przeczytać ze zrozumieniem i przetłumaczyć korespondencję otrzymywaną w poczcie elektronicznej, przeprowadzić w języku obcym korespondencję z firmami, instytucjami i osobami prywatnymi, w sprawach zawodowych, przy użyciu poczty tradycyjnej i elektronicznej, przetłumaczyć, z zachowaniem zasad gramatyki i ortografii języka obcego, teksty zawodowe napisane w języku polskim, posłużyć się słownictwem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, skorzystać z obcojęzycznych źródeł informacji w celu doskonalenia się i aktualizowania wiedzy zawodowej. 10

11 5. Zasady sporządzania korespondencji formalnej w języku angielskim. Słownictwo charakterystyczne dla listów biznesowych Standardowe formatowanie korespondencji formalnej w języku angielskim papier format A4 (europejski standard) lub 8½ x 11 cali (amerykański standard), marginesy 2,5 cm (górny, dolny, boczne), czcionka Times New Roman lub Arial, rozmiar 10 lub 12, pojedyncza spacja pomiędzy paragrafami, podwójna spacja pomiędzy zwrotem pożegnalnym a nazwiskiem, 3 do 5 spacji przed odręcznym podpisem, układ blokowy części listu, list składa się trzykrotnie poziomo przed włożeniem do koperty. Struktura listu Przyjęty jest układ blokowy z kolejnymi częściami umieszczanymi bez wcięć akapitowych z lewej strony. Sender s address adres nadawcy Date data Recipient s address adres odbiorcy Recipient s reference (if any) nr referencyjny odbiorcy (jeśli dotyczy) Sender s reference (if any) nr referencyjny nadawcy (jeśli dotyczy) Salutation zwrot powitalny Subject line temat przewodni /cel listu /dotyczy Body of Lester treść zasadnicza Greetings zwrot grzecznościowy Closing zwrot pożegnalny 11

12 Signature (hand-written) Name/tittle Copy to odręczny podpis nazwisko/imię/tytuł nadawcy informacja o osobach, które otrzymają kopie listu Wskazówki szczegółowe dotyczące poszczególnych części w układzie blokowym nie należy pisać adresu, jeśli jest on wydrukowany na papierze firmowym, elementy adresu nadawcy i odbiorcy umieszcza się zawsze według kolejności przyjętej w danym kraju, data nie należy Używać zapisu cyfrowego, umieszcza się ją w prawym górnym rogu listu. Wersja brytyjska zapisu: 23 January rd January 2012 January 23, 2012 January 23rd, 2012 Sender s address Ms / Miss / Mrs / Mr / Dr house number, street place area code country Przykład: Mr John Welsh 40 Baker Road London NW3LK Great Britain 12

13 Zwroty przydatne w formułowaniu poszczególnych części listu biznesowego. Salutation (zwrot powitalny) Jeśli adresat jest znany z nazwiska: Dear Ms / Miss / Mrs / Mr / Dr + surname Dear Mr Jenkins, Można także Użyć nazwiska adresata, pomijając zwroty Mr/Mrs/Ms np.: Dear Chris Jenkins, Jeśli nazwisko adresata jest nieznane: Dear Sir / Dear Sirs do mężczyzny Dear Madam do kobiety Dear Sir or Madam płeć odbiorcy jest nieznana To whom it may concern płeć odbiorcy jest nieznana Brytyjczycy stosują przecinek po zwrocie powitalnym "Dear", np. Dear Mr Jenkinsr or Dear Dr Jenkins, Dear Mrs Jenkins, Body of a letter (treść listu). Nie stosuje się odsunięć akapitowych. Kolejne paragrafy powinny odpowiadać następującemu schematowi: first paragraph introduction and reason for writing ex: Thank you for your kind letter of January 5th. I came across an ad for your company in The Star today. It was a pleasure meeting you at the conference this month. I appreciate your patience in waiting for a response. following paragraphs contain the main point of the letter in one or two sentences ex: I'm writing to enquire about... I'm interested in the job opening posted on your company website. We'd like to invite you to a members only luncheon on April 5th. Next paragraphs explain reasons for writing in more detail, provide background 13

14 information etc. ex: We regret to inform you... It is with great sadness that we... After careful consideration we have decided... last paragraph: summarises the reason for writing again and make clear what want the recipient is expected to do I look forward to... Please respond at your earliest convenience. I should also remind you that the next board meeting is on February 5th. For futher details... If you require more information... Thank you for taking this into consideration. I appreciate any feedback you may have. Enclosed you will find... Feel free to contact me by phone or . Greetings (zwroty pożegnalne) Forma zwrotu pożegnalnego zależy od zwrotu powitalnego Salutation Greeting Dear Jane Yours sincerely/sincerely yours Dear Jane Brown Dear Mr Brown Dear Sir Yours faithfully / Faithfully yours Dear Sirs Dear Madam Dear Sir or Madam 14

15 W ach lub mniej formalnych listach można użyć zwrotów: Regards Kind regards Best wishes Enclosure (Załącznik) Można wymienić nazwy załączników lub tylko wpisać słowo "Enclosure/s" Przydatne słownictwo używane w korespondencji biznesowej z podziałem na rodzaje listów. Business letters useful vocabulary. Request /enquiry (zapytanie, prośba o informacje) We got your address from Your advertisement has come to our attention. Could you please send us information about? Please send us your catalogue/catalog. Offer (oferta) We are pleased to hear that you are interested in our offer.. We hereby send you our offer. Enclosed please find our offer. / Enclosed you will find our offer. Please let us know your requirements as soon as possible. We look forward to receiving your order. Order (zamówienie) Enclosed please find our order. / Our order is enclosed. We would like to place the following order: We herewith order the following items: We require the goods urgently. Dispatch Note (potwierdzenie nadania) We are pleased to inform you that your goods were sent today. We hereby inform you that your goods will be delivered tomorrow. Acknowledgement of Receipt (potwierdzenie odbioru) 15

16 We have received your delivery. Your delivery arrived in perfect condition on Invoice (faktura) Please find enclosed invoice no. for According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice. May we remind you that your payment is overdue for three months. If you have already sent your payment, please disregard this letter. Wzory korespondencji formalnej W korespondencji urzędowej stosuje się: memo/memorandum (notatki)faksy, listy/maile Notatka (memo, memorandum) Memoranda, notatki to robocze pisemne informacje, które są w obiegu wewnętrznym firmy. W zależności od celu treść może być bardzo lakoniczna lub może mieć formę dłuższej instrukcji dla pracowników. Wzór krótkiego memo wersja robocza LOGO FIRMY MEMORANDUM From: od nazwisko lub inicjały To: do nazwisko lub inicjały Date data Subject temat główny Message treść, często zapisana w punktach Przykład nieformalnego memo wewnętrznego. Company s logo 16

17 MEMORANDUM From: JB To: all Date Mon, Subject: weekly briefing Message: this is to remind everybody about Friday, 16 sharp, my office Faks (fax)wzor / (template) Fax Cover Sheet To: do From: od Fax: Date: data Phone: Pages: strony Re: dotyczy CC: do wiadomości Urgent For Review Please Comment Please Reply Please Recycle Pilne do wglądu skomentuj odpowiedz usuń Comments: uwagi Listy/maile Przykłady głównych części korespondencji biznesowej w zależności od tematu/powodu sporządzenia listu. Reply to a customer s complaint (Odpowiedź na skargę klienta) 17

18 Dear Mr Johnson, Thank you for taking the time to fill out our questionnaire during our cooperation. We do appreciate hearing from our customers, as their comments are vital for us to continue improving our services. The problems that you mentioned have been brought to the attention of our sales department. While the lack of service you experienced is unusual and not the standard of our sales department, there is no excuse for a lackadaisical attitude on the part of any of our employees. We are sorry for the inconvenience and annoyance this incident caused. Thank you again for your comments. We hope that you will give us another chance to serve you. Resignation from the post (informacja o rezygnacji z zatrudnienia) Dear Mr Black, This is to inform you that an opportunity has presented itself that will enable me to work in the area of my stated preference, which is advertising sales. I am therefore tendering my resignation from your company and wish to advise you that June 31 will be my last day of employment. I would like to thank you for the experience of having worked for The Bliss, a truly outstanding organization. Advertising offer (oferta reklamowa) Dear Sirs, We have taken the liberty of sending the attached flyer artwork for the Thanksgiving Holiday for your consideration. The format and design can be used to promote this occasion as a direct mail piece or in-house handout. 18

19 The ads that we have illustrated were designed for a standard 8 column newspaper. If your newspaper uses a different format, then you must ask them to reduce to fit their column width. We hope that you find this offering as exciting as we do, and will take it into consideration for the upcoming holiday. You know that you can depend on our high quality of printing to assure your satisfaction with the finished product. When you decide to place your order, please contact me at If I can be of assistance to you in any additional way, please do not hesitate to call Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są zasady formatowania listów biznesowych w języku angielskim? 2. Jakie informacje umieszcza się w bloku "personal details"? 3. Jak zapisuje się datę w liście formalnym? 4. Jaki jest związek pomiędzy zastosowanym zwrotem powitalnym a pożegnalnym? 5. Jakie zwroty występują w części głównej zażalenia/skargi? 6. Jakie są główne części treści listu formalnego? 7. Jaki styl językowy używany jest w korespondencji? 8. Które czasy są gramatyczne najczęściej stosowane w korespondencji? 9. Czego dotyczą skróty "Re:, Encl."? 10. Jaki jest nagłówek listu formalnego, jeśli jest kierowany do instytucji? 19

20 5.2. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij zdania wykorzystując słowa w nawiasach w odpowiedniej formie. Wybierając czas gramatyczny zwracaj uwagę na kontekst wypowiedzi. 1. You look really great! (You, exercise) at the fitness center? 2. What (you, do) when the accident occurred? 3. I (have) the same car for more than ten years. I'm thinking about buying a new one. 4. If it (snow) this weekend, we (go) skiing near Lake Tahoe. 5. A: What do you call people who work in libraries? They (call) librarians. 6. I came to England six months ago. I started my economics course three months ago. When I return to Australia, I (study) for nine months and I (be) in England for exactly one year. 7. Sam (arrive) in San Diego a week ago. 8. Samantha (live) in Berlin for more than two years. In fact, she (live) there when the Berlin wall came down. 9. If Vera (keep) drinking, she (lose, eventually) her job. 10. The Maya established a very advanced civilization in the jungles of the Yucatan; however, their culture (disappear, virtually) by the time Europeans first (arrive) in the New World. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 3. zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 4. przeanalizować kontekst zadania i wpisać odpowiednią formę gramatyczną, 5. sprawdzić poprawność form czasowników nieregularnych, 20

21 6. sprawdzić poprawność wykonania zadania przez porównanie i przeanalizować efekt pracy w grupie. Wyposażenie stanowiska pracy: zestaw zadań gramatycznych, podręcznik do gramatyki, tabela czasowników nieregularnych, słowniki. Komputer z dostępem do internetu Ćwiczenie 2 W czasie pobytu zagranicą otrzymujesz imienne materiały reklamowe, których nie chcesz. Napisz list do nadawcy, w którym: poinformujesz, od kiedy otrzymujesz materiały, wyrazisz niezadowolenie z tego powodu, stwierdzisz, że nie chcesz otrzymywać kolejnych materiałów, poinformujesz o krokach, jakie podejmiesz, jeśli nadal będziesz otrzymywać takie materiały. Zachowaj oficjalną formę listu, zastosuj typowe słownictwo związane z tematem "written complaint" (skarga pisemna). Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) odszukać w materiałach dydaktycznych wzór listu skargi pisemnej (written complaint), 3) napisać list, 21

22 4) zaprezentować i przeanalizować efekt pracy w grupie. Wyposażenie stanowiska pracy: słowniki, poradnik dla ucznia, poradniki jak pisać listy biznesowe, materiały do pisania, Ćwiczenie 3 Przeczytaj poniższy tekst i wnioskując na podstawie zawartych w nim informacji napisz notatkę ( słów) o tym, czego powinno się unikać w korespondencji biznesowej. Five tips for writing good business letters. Think carefully about exactly what you need to say before you write. Give your letter a heading so that the person you are writing to can see at a glance what it is about. Use short sentences and short words that everyone can understand. Decide on order of importance and put each idea into a separate paragraph. Make sure it is concise: delete anything that is irrelevant or can be omitted. Check your letter after you have written it. Will your reader understand exactly what you mean and will it create the right impression? Get the person in your organisation with the best English to read it through for any spelling or grammar or layout errors. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 2) odszukać w materiałach dydaktycznych słownictwo charakterystyczne dla listów biznesowych, 3) przeczytać tekst ze zrozumieniem szczegółów, 4) napisać notatkę, 22

23 5) zaprezentować efekt pracy w grupie, 6) porównać swój tekst z pracami innych uczniów, 7) wykonać korektę swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: tekst do analizy, słowniki, podręcznik do gramatyki, materiały do pisania. Komputer z dostępem do Internetu wraz z drukarką 5.3. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: TAK NIE 1) sformatować list formalny w wersji brytyjskiej? 2) rozróżnić terminologię określającą poszczególne bloki w liście? 3) odróżnić język formalny od nieformalnego? 4) zastosować zwroty grzecznościowe rozpoczynające i kończące list? 5) zapisać datę według brytyjskiego standardu? 6) zastosować zwroty rozpoczynające poszczególne części listu? 7) wymienić rodzaje listów w zależności od ich celu? 8) wymienić struktury gramatyczne potrzebne do napisania listu biznesowego w języku angielskim? 9) sformułować zapytanie, prośbę i ofertę? 10) zastosować wzory memorandum i faksu? 23

24 6. Prowadzenie konwersacji w języku angielskim Rozmawiając z cudzoziemcami należy pamiętać o możliwych różnicach kulturowych, których ignorowanie może sprawić, wbrew intencjom mówiącego złe lub inne od zamierzonego wrażenie. Szczególnie może to mieć miejsce, gdy mówiący tłumaczy "utarte zwroty" ze swojego języka na język obcy. Dlatego opanowanie pamięciowe konwencjonalnych zwrotów typowych dla danych sytuacji oraz znajomość kontekstów, w których są używane, znacznie ułatwiają nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy. Poniższy wybór słownictwa zawiera zarówno zwroty formalne używane w sytuacjach oficjalnych, jak i zwroty kolokwialne (nieformalne), które są stosowane w rozmowach nieformalnych. Nawiązywanie znajomości, przedstawianie się, przedstawianie innych, powitanie. Powitanie Hello. / Hi. Good morning. Good morning / Good afternoon. Good evening My name is XY and what s yours? Haven't we met (before)? I don't think we've met (before). This is XY Meet XY Have you met XY? How do you do. 24

25 Należy pamiętać, że zwrot "How do you do" nie oznacza "Jak się masz /Jak się Pan/Pani ma". Odpowiada polskiemu "Miło mi cię/pana/panią/państwa poznać" i odpowiedzią jest ten sam zwrot: "How do you do". Intonacja głosu jest opadająca, a nie pytająca, jak wtedy, gdy zadaje się pytanie. Nice to see you. Nice to see you again. How are you? I am fine/quite well. thank you.. Wyrażanie opinii It seems to me that In my opinion, In my experience As far as I understand / can see, If I am not mistaken I believe one can (safely) say I am not convinced that I have read that I am of mixed opinions (about / on) I am of mixed opinions about / on this. I have no opinion in this matter. The fact is that The (main) point is that This proves that What it comes down to is that There is no doubt that 25

26 Wyrażanie zgody/niezgody There are many reasons for There is no doubt about it that I simply must agree with that. I am of the same opinion. I am of the same opinion as I completely/absolutely agree with It is only partly true that... I can agree with that only with reservations. That seems obvious, but That is not necessarily so. It is not as simple as it seems. Under certain circumstances There is more to it than that. The problem is that What I object to is Unlike I think Argumentowanie First of all, I think They are not, nor are they There are various/several/many reasons for this. First, / Firstly, Moreover, / Furthermore, / In addition, Finally, On the one hand, On the other hand, In contrast to this is That is why The reason is that 26

27 In that respect The result of this is that Another aspect/point is that Although it is true that it would be wrong to claim that That may sometimes be true, but One could argue that, but Podawanie przykładów Take for example (the case of) Look at For instance / For example Let me give you an example Konkludowanie Most probably It appears to be It is important to mention that... As I already indicated In other words, I should like to emphasise that I would (just) like to add So all in all I believe that... (In) summing up it can be said that Weighing the pros and cons, I come to the conclusion that Udzielanie rad i wyrażanie sugestii Należy unikać słowa "must" w wypowiedziach, w których udziela się rady lub informacji. Np. w: "musi pan skręcić w prawo by dojść do..", polski czasownik "musi", ma znaczenie "powinien". W języku angielskim "must" użyte w takim 27

28 kontekście brzmi autorytatywnie i jest uważane za nieuprzejme. W takim kontekście należy stosować czasownik "should". Należy pamiętać o niestosowaniu negacji w odniesieniu do rozmówcy, gdy udziela się mu rady. W języku polskim mówi się "uważam, Że nie powinieneś." Po angielsku należy raczej użyć zwrotu "I don t think you should". I reckon you should Why don't you How about doing..? If I were you, I'd... I suggest you (do) You'd (really) better... I would strongly advise you to... My advice would be to... It might be a good idea to... You might try (doing)... I don t think you should... Pytanie o aprobatę/prośba o radę Do you think it's all right to do it? What do you think about (me doing that)? Do you think / reckon I ought to (do it)? What would you say if I (did it)? Would you approve of (doing something)? What is your attitude to the idea of... Are you in favour of (me doing something)? You are in favour of... aren't you? 28

29 Pytanie o opinie What do you think of...? What do you think about...? How do you feel (about... )? What's your opinion of...? Are you aware of...? Szukanie informacji Could you tell me...? I'd like to know... Do you know... Have you got any idea...? Could anyone tell me...? I don't suppose you (would) know...? I wonder if you could tell me...? Opisywanie upodobań I'm a big fan of I'm (absolutely) crazy about it. I'm really into it (in a big way). I'm particularly fond of... There's nothing I like more than... I am really keen on.. I like... most I can't work up any enthusiasm for it. I'm not particularly fond of... I can't see what all the fuss is about. I'm afraid it doesn't appeal to me. 29

30 Wyrażanie zgody z rozmówcą I'm with you on that one. I couldn't agree more. Yes, absolutely. I'd go along with that. You've got a point there. I think so as well. I couldn't have put it better myself. Great minds think alike. You took the words right out of my mouth. Wyrażanie negatywnych uczuć I don't think much of that. How apalling / dreadful! I'm utterly apalled / disgusted. I'm dead against people doing... It shouldn't be allowed! You're pulling my leg. That's a bit of an exaggeration. That's an outright lie. That's stretching the truth a bit Krytykowanie I'm afarid that's not quite right. Actually, I think you'll find that... I'm afraid you're mistaken. I don't think you're right about... If you check your facts, you'll find... That was a bit uncalled for 30

31 Odmowa In a word, no. I'd rather not (if you don't mind). I am afraid I can t I d love to but.. No way! I am very sorry but Sorry to disapoint you but.. I am afraid I will not be able to do it Zapomnienie I'm afraid) I can't remember. I've completely forgotten. My mind's gone blank (Sorry) I have no memory of... I have no recollection of... Sorry, I forgot. It completely slipped my mind. Zmartwienie I'm (really) worried about... I've been worried sick about... It's been keeping me awake at night. I'm scared stiff / to death that... Zdenerwowanie None too pleased. In a foul mood. / In a temper (Absolutely) furious / fuming 31

32 Go through the roof Be on the war path Storm out See red Negocjowanie I agree with you on that point. That's a fair suggestion. So what you're saying is that you... In other words, you feel that... You have a strong point there. I think we can both agree that... I don't see any problem with/harm in that. Niezgoda na ofertę I understand where you're coming from; however,... I'm prepared to compromise, but... If you look at it from my point of view... I'm afraid I had something different in mind. From my perspective... I'd have to disagree with you there. Is that your best offer? Zwroty przydatne w prowadzeniu służbowych rozmów telefonicznych Can/May I speak to.. czy mogę rozmawiać z.. This is XY speaking mowi XY I am calling about.. dzwonię w sprawie.. Can you put me through to czy mogę prosić o połączenie z.. Is XY available czy XY może rozmawiać? Extension 45, please proszę wewnetrzny 45 32

33 You have got the wrong number wybrał pan niewłaściwy numer Can I call back? czy mogę zadzwonić później? I was cut off przerwano połączenie Sorry to keep you waiting przepraszam, Że musiał pan czekać How can I help you? czym mogę służyć?/w czym mogę pomoc? I'm afraid you have dialled the wrong number obawiam się, że to pomyłka. Who would you like to speak to? z kim chce pan mówić? What does it concern, please? o co chodzi? Would you mind telling me what you're calling about? w jakiej sprawie pan dzwoni? Hold the line, I'll put you through proszę poczekać, łączę rozmowę I'll pass you over to (department). łączę z (dział) is speaking on another line.. rozmawia z innego aparatu isn't in (yet).. (jeszcze)nie ma. is away on business.. wyjechał służbowo is on holiday.. jest na urlopie is out for lunch.. wyszedł na obiad I'm afraid, is not available at the moment obawiam się, że jest teraz zajęty will be back any minute.. wróci za chwilę I'm sorry, but the line is engaged przepraszam, numer zajęty There's no reply nikt nie odbiera If you hold the line, I'll try again. proszę poczekać, łączę ponownie Would you like to hold? zechce pan poczekać? Could you try again later może pan zadzwonić później Can I take a message? czy mogę przyjąć wiadomość? Would you like to leave a message? czy chce pan zostawić wiadomość? If you give me your phone number, jeśli poda mi pan numer..... will call you back... oddzwoni 33

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się językiem obcym zawodowym 311[10].Z5.02

Posługiwanie się językiem obcym zawodowym 311[10].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Halina Kobusińska Posługiwanie się językiem obcym zawodowym 311[10].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Systemów Live. Projekt Systemów Live

Podręcznik Systemów Live. Projekt Systemów Live<debian-live@lists.debian.org> Projekt Systemów Live Copyright 2006-2015 Projekt Systemów Live Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować zgodnie z warunkami

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Techniki Komputerowe

Techniki Komputerowe ISSN 0239-8044 1 2004 Techniki Komputerowe BIULETYN INFORMACYJNY INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH WARSZAWA 2004 Techniki Komputerowe BIULETYN INFORMACYJNY Rok XXXIX, Nr 1, 2004 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 62 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.4. Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 3)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo

Pingwinaria 2005. Polska Grupa Użytkowników Linuxa

Pingwinaria 2005. Polska Grupa Użytkowników Linuxa Pingwinaria 2005 Polska Grupa Użytkowników Linuxa Komitet Organizacyjny: Andrzej Boczek Agnieszka Bohosiewicz Krzysztof Leszczyński Ewa Marczyńska-Goldstein Konrad Wawruch Program i redakcja: Paweł Kot

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku Polski Przegląd Kartograficzny Tom 46, 2014, nr 4, s. 397 411 OLGA JAWORSKA Łęczna olgajaworska@interia.pl Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1 Magdalena Kębłowska Plan wynikowy - opracowany zgodnie z nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013) Upstream Advanced C1 wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania Talk About Business Lesson 1 Strategy The CEO spent his first months in the job talking to managers in the company and formulating his strategy document. The day came for him to make his presentation to

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi www.polsky.tv Dune HD TV-102 Quick Start Guide Table of Contents 3 Table of Contents 4 16 Polski English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ AUTOR: EDYTA MIERZWA, MAGDALENA KRZAKIEWICZ -ROSPOND-

Bardziej szczegółowo

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project Fedora 10 Installation Guide Fedora Documentation Project Installation Guide Fedora 10 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Fedora Documentation Project docs@lists.fedoraproject.org Copyright 2008,2009

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Mobile phone ML0529.1

Mobile phone ML0529.1 Mobile phone ML0529.1 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo