IX Kongres Ekonomistów Polskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX Kongres Ekonomistów Polskich"

Transkrypt

1 Lidia Jabłonowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego IX Kongres Ekonomistów Polskich EDUKACJA BIZNESOWA W OBLICZU NOWYCH WYMAGAŃ RYNKU UJĘCIE MODELOWE Streszczenie Edukacja biznesowa to zjawisko wielowymiarowe. Zmiany zachodzące w jej otoczeniu wymuszają zmiany w kulturze edukacji biznesowej. Współczesna gospodarka znajduje się pod wpływem procesów związanych ze swobodą wymiany i otwartością ze wszystkimi tego konsekwencjami. Szybkość, taniość i rosnąca niezawodność technologii informacyjnych, tworzą relatywnie wciąż nowe możliwości komunikacji, w tym komunikacji edukacyjnej. Rynek pracy stawia na kompetencje, które do tej pory nie były eksponowane. Wymienione zjawiska i procesy wymagają przewartościowania dotychczasowych układów i zmiany utrwalonego modelu pracy edukacyjnej oraz poszukiwania takich rozwiązań, które odpowiadałyby nowym warunkom. W praktyce edukacyjnej można wyróżnić jakościowo odmienne modele pracy dydaktycznej, które w sposób syntetyczny opisują możliwości i ograniczenia każdego z nich, m.in. w odniesieniu do celów, kluczowych wartości kształcenia, jego efektywności, roli podmiotów, stosowanych strategii metodycznych. Artykuł stanowi analizę podstawowych stylów pracy dydaktycznej w edukacji biznesowej i wskazuje ich przydatność w kształceniu menedżerów w kontekście nowych wymagań rynku. BUSINESS EDUCATION AND NEW MARKET CHALLENGES - THE MODEL APPROACH Summary Business education is a multi-faceted phenomenon. Ongoing changes in its environment put a pressure for changes in the culture of business education. Modern economy is affected by processes related to free exchange and openness, with all its possible consequences. Speed, cheapness and ever-increasing reliability of Information Technologies constantly create relatively possibilities of communication, also in education. The job market requires competencies which were not highlighted before. The said phenomena and processes force the re-evaluation of current systems and the change of the accepted model of educational work and search for solutions which meet new conditions. In the educational practice, we can distinguish qualitatively different models of didactic work, which describe in a comprehensive way the potential and limitations of each of them, with regard to their goals, key educational values, educational effectiveness, role of the subjects and used methodical strategies. This article is an analysis of basic styles of didactic work in business education and describe their usefulness in education for managers in the context of new market challenges. Słowa kluczowe: edukacja biznesowa, modele pracy edukacji biznesowej: technologiczny, humanistyczny, krytycznokreatywny. Wstęp Edukacja definiowana jest jako ogół działań zmierzających do przystosowania człowieka do życia w społeczeństwie, jako kształtowanie osobowości pod względem intelektualnym, moralnym, a też psychicznym. 1 W tym kontekście pojawia się kategoria edukacji biznesowej, która poszerza wymiary edukacji o aspekt szczegółowego rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce rynkowej i świadomej aktywności w tym obszarze. W ocenie Mc Kinsey Institute współczesny system edukacyjny w zbyt małym stopniu uwzględnia zmieniające się potrzeby i wyzwania rynku. 2 Edukacja biznesowa w sposób szczególny warunkowana jest zmianami zachodzącymi w jej otoczeniu. W porównaniu z innymi jest ona najbardziej wyczulona i narażona na (nie)ład społeczno-gospodarczy, a też polityczny. Najszybciej odbiera sygnały z rynku i najszybciej na nie reaguje, tworząc w danym okresie historycznym swoistą kulturę edukacji biznesowej. Celem artykułu jest analiza podstawowych modeli pracy dydaktycznej w edukacji biznesowej i wskazanie ich przydatności w kształceniu menedżerów w oparciu o modele kultury edukacji dorosłych w kontekście nowych wymagań. To także okazja do refleksji nad praktykowanymi stylami pracy dydaktycznej. Kontekst zmian - inspiracje na rzecz edukacji biznesowej Obecnie uczestnicy życia społeczno-gospodarczego odczuwają postępującą siłę globalizacji, która oznacza swobodę wymiany i otwartość niemal w każdym obszarze. Nawet najbardziej odległe od siebie części świata są coraz mocniej i wyraźniej ze sobą powiązane, a rosnąca współzależność uświadamia konieczność koordynacji globalnej coraz szerszego zakresu działań. Taka koordynacja jest niezbędna, by chronić się przed narastaniem sprzeczności i niespójności, poprawiać efektywność i jakość przedsięwzięć oraz wzajemnie się wspierać w ujawnianiu nowych 1 I. Kamińska-Szmaj, Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2001, s CEOs on strategy and social issues, McKinsey Quartely, October 2001, s. 4 i nast. 1

2 trendów. Jednym z nich jest edukacja globalna, rozumiana m.in. jako koncepcja umiędzynarodowienia edukacji, której celem jest wyposażenie człowieka uczącego się w globalną świadomość. 3 Współczesne pokolenia są świadkami przejścia gospodarki od ery przemysłowej do ery finansowej, opartej na strukturze projektowej. Organizacje ukierunkowane są na często nieosiągalne, superambitne cele i sukces komercyjny w krótkim okresie, koncentrują się na pogoni za dużym i szybkim zyskiem ( rent seeking ), maksymalizują wartość firmy, nierzadko utożsamiając ją z najwyższą wartością dla akcjonariuszy. 4 Stanem normalnym są takie cechy gospodarki, jak niestabilność, chaos i burzliwość. Dotychczasowe pewność i ład ulegają stopniowej anihilacji, a nastawienie na ciągłość, powtarzalność, przewidywalność i zdolność do całkowitej kontroli staje się anachroniczne. Nowa rzeczywistość wymaga zmiany postaw w kierunku zwiększenia elastyczności, wprowadzania innowacji oraz rozwoju działań kreatywnych, które z kolei są charakterystyczne dla ryzyka i niepewności. Przedsięwzięcia stabilizacyjne stanowią kolejne czynniki zmian, pogłębiając stare i kreując nowe źródła braku pewności i zwiększając chwiejność. 5 Dynamika, tempo i poczucie opresywnych warunków życia oraz towarzyszące im wcześniej opisane zjawiska przybierają na sile, stając się standardem w aktywności zawodowej i życiu codziennym, co pobudza potrzebę podmiotowego funkcjonowania. Z tą rzeczywistością zderza się pokolenie Millenium, które nadając priorytet relacjom międzyludzkim coraz śmielej chroni indywidualny styl życia i odżegnuje się od autorytetów. 6 Opisane zjawiska i procesy nie byłyby możliwe, gdyby nie szybki dostęp do informacji elektronicznej, jej taniość, rosnące niezawodność i bezpieczeństwo. Społeczeństwo informacyjne, które tworzy, przetwarza i dysponuje informacją elektroniczną, stało się faktem. 7 Na co dzień powszechnie stosowane są portale społecznościowe. Nowoczesne technologie informacyjne umożliwiły globalny i totalny zakres procesów i systemów informacyjnych i tworzą relatywnie wciąż nowe możliwości komunikacji, w tym komunikacji edukacyjnej. Nieobce są już terminy, takie jak: edukacja na odległość (distance learning), kształcenie przy użyciu technologii (e-training technology based learning), kształcenie przez internet (WEB - based training), kształcenie przy użyciu komputera (computer based training) związane z edukacją zdalną. 8 Jednocześnie stosowanie nowych technologii w życiu codziennym i zawodowym przyczynia się do przeobrażenia struktury potrzeb ich użytkowników oraz jakościowo nowego ich poziomu, które z kolei objawiają się w wymaganiach procesów edukacyjnych. Stają się coraz bardziej złożone, zmienne i zróżnicowane. Rynek pracy stawia na kompetencje, które do tej pory nie były mocno eksponowane. Badania z zakresu bilansu kapitału ludzkiego dowodzą, że do najważniejszych kompetencji, pożądanych przez pracodawców, nie należą już wiedza i umiejętności zawodowe. 9 Rankingi kompetencji przydatnych na rynku w ocenie pracodawców i studentów wskazują, że najwyżej cenione są cztery grupy umiejętności: umiejętność uczenia się (gotowość do uczenia się, szybkie uczenie się, niepowtarzanie błędów), umiejętność pracy własnej (trafny dobór metod i środków, umiejętność pracy samodzielnej, zdolność do korzystania z doświadczeń innych, rozpoznawanie zadań ważnych, terminowe kończenie pracy), umiejętność zdobywania i stosowania wiedzy (zdobywanie informacji, ich porządkowanie, strukturyzacja i redukcja, jasna prezentacja informacji, wnioskowanie) oraz umiejętność przestrzegania wysokich standardów zachowania. 10 Składają się one na zbiór kompetencji kluczowych, łącząc umiejętności oparte na wiedzy i postawę dążenia do samorealizacji oraz rozwoju osobistego, integracji społecznej, a też bycia aktywnym. 11 Szczególnie wysoko oceniane i uznawane dotychczas w uczelniach o profilu ekonomicznym umiejętności techniczne i językowe oraz pracy w zespole, badane grupy oceniają zdecydowanie niżej. 12 Ranking, dotyczący przydatności wymienionych kompetencji w opinii nauczycieli akademickich, różni się od hierarchii ocen pracodawców i studentów, a to przecież nauczyciele tworzą podstawy kultury kształcenia biznesowego, decydując ostatecznie o sposobach realizacji całej sieci procesów edukacyjnych. Brak zgodności w perspektywie triady: pracodawcy, studenci, nauczyciele akademiccy rzutuje na jakość kształcenia biznesowego. 3 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa C. Sołek, Szkolnictwo ekonomiczne w obliczu zmian gospodarczych na rynku, [w:] R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, OW SGH, Warszawa 2010, s R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, OW SGH, Warszawa 2012, s. 58, 11-12, K.T. Smith, Work-life balance perspectives of marketing professionals in generation Y. Services Marketing Quarterly, 2010, no, 31, s. 434; M. Czajkowska, Autorytet nauczyciela akademickiego w realiach współczesności. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2013, nr 283, s Zob. szerzej: Megatrends. The New Directions Transforming Our Lives. New York, z dnia 8 października Zob.: Raporty PARP z lat oraz wyniki badań realizowanych w roku 2012/2013 przez Zespół Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH pod kierunkiem prof. dr hab. Marty Juchnowicz na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, pt. Bilans kwalifikacji i kompetencji w wybranych sektorach. 10 D. Buttler, Studenci, pracodawcy, wykładowcy różne wizje kompetentnego pracownika, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 2012, nr 3(25), s Definicja przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE); Por.: Przeprowadzenie badań jakościowych realizowanych w ramach badania: Bilans kwalifikacji i kompetencji w wybranych sektorach, L. Jabłonowska, B. Mazurek-Kucharska, I. Rostkowska, KRKL-SGH, Warszawa 2012, s Ibidem oraz zob. szerzej: P. Michoń, M. Ławrynowicz, Trzy światy badania rynku pracy w Wielkopolsce, Edustacja.pl, Poznań

3 Modelowanie kultury edukacji biznesowej W praktyce edukacyjnej można wyróżnić trzy jakościowo odmienne modele pracy dydaktycznej: technologiczny, humanistyczny i krytyczno-twórczy. 13 Każdy z nich opisuje w sposób syntetyczny możliwości i ograniczenia w różnych obszarach edukacji, w odniesieniu do celów, ideałów i kluczowych wartości kształcenia, jego efektywności, roli, zadań, pozycji i odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w zachodzących procesach, stosowanych strategii metodycznych oraz problemów społeczno-gospodarczych, które obejmuje. Bazują one na odmiennych doktrynach filozoficznych, innych orientacjach psychologicznych i teoriach pedagogicznych. Model technologiczny pracy edukacji biznesowej Model technologiczny operuje wizją, że społeczeństwo, w tym pojedynczy człowiek i jego otoczenie stanowią gigantyczny układ, w którym zachodzi przetwarzanie informacji. Poszczególne elementy tej machiny można niemal dowolnie wymieniać i modernizować, ponieważ jest sterowana zewnętrznie. Aktywność poznawcza i behawioralna opiera się na kilku podstawowych założeniach: 14 - dla wszelkich zjawisk społeczno-gospodarczych można ustalić związki przyczynowo-skutkowe, - wszystko da się wyliczyć i zmierzyć, co pozwala na wykluczenie niepewności i błędów, - aktywny i poszukujący podmiot to czynnik zakłócający wymagane spokój i harmonię, - najważniejszy jest rozwój społeczny, a jego podstawą wąska specjalizacja i poszukiwanie coraz bardziej wyrafinowanych środków. W tych warunkach wiedza ma charakter obiektywny i wyraża się w formie niepodważalnych prawd, twierdzeń i teorii naukowych, traktowanych w edukacji jako obowiązujące i niekwestionowane treści kształcenia (np. prace J.M. Keynes a, M. Friedmana). Nauczyciel akademicki pełni rolę eksperta, który przekonuje, odwołując się do swojej wiedzy i doświadczenia, ale też działa według ukrytego programu: wiem lepiej, jestem dobry, a Ty nie. Jego zadaniem jest przekaz gotowych, logicznie uporządkowanych treści, bez konieczności odwoływania się do doświadczeń własnych uczących się, ich opinii, sądów i ocen zgodnie z zasadami encyklopedyzmu dydaktycznego. Nacisk położony jest na nauczanie (LMS Learning Management System), a sterujący procesem nauczyciel narzuca temat, ocenia, daje wskazówki, instrukcje, formułuje polecenia. Ostatecznie bierze na siebie odpowiedzialność za końcowe efekty kształcenia, których miarą jest zdolność do reprodukcji wiedzy poznanej na zajęciach, zawartej w obowiązującej literaturze, ale też przygotowanej i transmitowanej za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych (zgodnie ze strategią top down). Uczący się (student) w ujęciu technologicznym jest istotą, której głównym celem jest poznanie, prowadzące do bezpiecznego i spokojnego życia w dostatku, w duchu eskapistyczno-ochronnym. W modelu technologicznym zasadnicze kroki postępowania to: dawka wiedzy teoretycznej, model, rozwiązanie (R), przykład (P), powrót do teorii (R). Procesy edukacji biznesowej przebiegają zatem zgodnie z cyklem: R=>P=>R, a wiedza gromadzona jest na zapas (system push learning). Zarówno w edukacji formalnej (np. nauka w szkołach, uczelniach), jak i pozaformalnej (np. nauka na kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych, organizowanych przez pracodawców, szkoły wyższe i in.) 15 dominują zasady naukowej organizacji pracy, przełożonej na proces nauczania-uczenia się przez Franklina Bobbit z Uniwersytetu Chicago. Cały wysiłek jest skierowany na osiągnięcie krótkookresowych celów operacyjnych, szczegółowo zaprojektowanych na rzecz pojedynczych procesów dydaktycznych i zakończonych kontrolą ich realizacji. 16 Nauczającego nie interesuje zdobywanie wiedzy o uczącym się, o jego osobowości, choć nie zapomina o jego motywowaniu. Polega ono głównie na mieszance wzmocnień pozytywnych (np. akceptacja) i negatywnych, z założeniem, że procesy psychiczne nie odgrywają żadnej roli w sterowaniu (teorie E.L. Thorndike a, B.F.Skinner a). W długim okresie takie zachowanie może wyzwalać działania nieetyczne, typu: manipulacja, sterowanie przez konflikt, sterowanie przez mobbing. Technologiczny model pracy edukacji biznesowej jest charakterystyczny dla ery przemysłowej. Model humanistyczny pracy edukacji biznesowej W modelu humanistycznym podstawą jest założenie, że uczestnik procesów edukacji biznesowej jest aktywny, samodzielny i ma potencjał kapitał, który może pomnażać. Jego natura jest pragmatyczna, co przejawia się nie tylko pragnieniem poznawania, ale też wolą działania wykazuje postawę badacza. Znaczenia nabiera zatem nie tylko końcowy produkt efekt uczenia się, ale niezbędne do wzrostu produktywności są sam proces i koncentracja na jego przebiegu, zgodnie z zasadą: proces i cel są rzeczą jedną i tą samą (J. Dewey). Zorientowanie na proces czyni stawiane cele osiągalnymi i rozstrzyga o jakości uzyskanych efektów końcowych, poprzez nieustanne jego monitorowanie i ulepszanie Por.: M. Malewski, Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, [w:] Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, red. E. Przybylska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Toruń 2001, s Por. H. Siebert, Theorien fuer die Praxis. Studientexte fuer Erwachsenenbildung, Bertelsman, Bielefeld 2004, s. 26, za: A. Matlakiewicz, H. Solarczyk-Szwec, Dorośli uczą się inaczej, Wyd. CKU w Toruniu, Toruń 2005, s A glossary of key concepts related to the national qualifications system, wersja elektroniczna, s J.J. Bonstingl, Szkoły jakości. Wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2002, s L. Jabłonowska, Metoda przypadku w zapewnieniu jakości kształcenia menedżerów, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 2011, nr 1(19), s

4 Osoby uczące się (studenci) są w centrum procesu, a ich rozwój zależy od zebranych przez nich, indywidualnych doświadczeń i zakodowanych myśli, zestawionych z informacjami napływającymi z otoczenia. Dążenie do samorealizacji i osiągania stawianych celów powoduje artykulację oczekiwań wobec procesów edukacyjnych, które z kolei oddziałują na formułowanie celów, konstruowanie programów i dobór treści kształcenia. Tym samym w ujęciu humanistycznym wiedza biznesowa traci swój sakralny charakter, przestaje być nienaruszalną strukturą, a staje się zestawem treści wyselekcjonowanych według kryterium użyteczności, tj. ważności dla użytkownika 18, zgodnie z rozumowaniem, że ekonomia ma swoje korzenie w rzemiośle opartym na praktyce. W tym podejściu nacisk położony jest na kooperatywne zarządzanie treściami kształcenia (LCMS - Learning Content Management System). Relacja między nauczającym a uczącym się w modelu humanistycznym jest partnerska. Nauczyciel akademicki staje się trenerem, który nie tyle pełni funkcję przekaźnika wiedzy, co organizatora procesu edukacyjnego, specjalisty od metod, moderatora zespołowych analiz oraz konsultanta rozwiązań złożonych problemów. Trener, bazując na strategii poszukującej, stwarza warunki do uczenia się w drodze wykorzystania wcześniejszych i/lub bieżących doświadczeń studentów oraz ich samodzielnego dochodzenia do teorii lub jej potwierdzania. Zasadnicze kroki postępowania w tym modelu zawsze rozpoczynają się od doświadczeń i refleksji związanych z problemem merytorycznym, które stwarzają wrażenie chaosu, aby w dalszej kolejności przejść do określenia związków i zależności analizowanych zjawisk biznesowych i efektywnego zarządzania oraz porządkujących uogólnień (teorii), podlegających eksperymentom w praktyce (wdrożenie). W odróżnieniu od modelu technologicznego proces edukacyjny rozpoczyna się opisem przypadku/sytuacji z praktyki biznesu (P), a następnie jego analizą i rozwiązaniem (R), tj. przebiega w sposób: P=>R. 19 W procesie metodycznym podstawowy staje się cykl D. Kolba, który uwzględnia całościowe uczenie się, integrujące sferę emocjonalną (doświadczenie-refleksja, inspiracja), intelektualną (refleksja-teoria, idea) i sprawnościową (praktyczne zastosowanie, wdrożenie). 20 W ramach podziału odpowiedzialności dipolu: trener-uczący się w zakresie doboru treści, form, metod i czasu pracy edukacyjnej, to nauczyciel akademicki dba o spójność programów w całej sieci procesów w odniesieniu do konstruowania konkretnych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. W tym sensie w edukacyjnych procesach biznesowych w ujęciu humanistycznym rośnie ranga kompetencji społecznych (postaw), takich jak np.: rozumienie siebie i innych w kontekście biznesu, umiejętność porozumiewania się, współpracy w zespole, lojalność wobec wzajemnych związków, identyfikacja z organizacją. Integracja na poziomie kompetencji pociąga za sobą integrację na poziomie instytucjonalnym, co w pracy edukacyjnej oznacza nie tylko konieczność szerokiego stosowania przykładów z praktyki biznesu, preparowanych na potrzeby dydaktyczne studiów przypadków i symulacji biznesowych, ale też wizyt praktyków na zajęciach w uczelni oraz wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, jako wyraz kooperacji triady: biznes, uczelnia, studenci. Wymienione formy i metody pracy edukacji biznesowej stosowane w bezpośrednim kontakcie (classroom learning, praxis) w ujęciu humanistycznym są wspomagane za pomocą platform e-learningowych, dostępnych często dla wybranej, konkretnej grupy uczących się, co może się wiązać z zagrożeniem odseparowania wiedzy od życia i jej potencjalnych odbiorców (społeczeństwa). W kulturze humanistycznej edukacji biznesowej aktywność na portalach społecznościowych ma charakter uzupełniający. 21 Model krytyczno-twórczy pracy edukacji biznesowej Swoistym znakiem rozpoznawczym podejścia krytyczno-twórczego edukacji biznesowej jest szerokie pojmowanie wiedzy wspierane swobodą korzystania z mobile learning. Wiedza w ujęciu krytyczno-twórczym nie jest jedynie dostępna dla osób uprzywilejowanych, tj. dla wąskiej grupy specjalistów, deklarujących potrzebę edukacji w dziedzinie biznesu. Ta wiedza jest oznajmiana światu najszybciej jak to możliwe, lokowana w różnych miejscach codziennego życia, a więc dostępna dla wszystkich, którzy ją potrzebują oraz chcą z niej skorzystać. Pojawia się na żądanie w porcji, która jest na bieżąco wymagana i przydatna w praktyce, w dowolnym miejscu i czasie, zgodnie z zamówieniem potrzebującego uczącego się studenta (system pull learning), niezależnie od jego specjalności. Kultura krytyczno-twórcza sprzyja interdyscyplinarności, co pociąga za sobą konieczność włączania do jednego cyklu zajęć (course) nauczycieli akademickich i konsultantów (consulting profesor) z różnych dziedzin naukowych, obszarów społecznych i branż biznesowych. Podstawą procesu edukacji biznesowej w kulturze krytyczno-twórczej nie jest kontakt bezpośredni (classroom learning) oraz sposób pracy online, w którym materiał edukacyjny przygotowywany jest przez nauczającego i adresowany do konkretnej grupy formalnej (szkolnej). Podstawą jest gotowość do szybkiej i swobodnej komunikacji w każdych warunkach czasowo-przestrzennych, z wykorzystaniem urządzeń bezprzewodowych, takich jak smartfony, palmtopy i in. (mobile learning) oraz narzędzi, jak np.: podcasty, repozytoria wideo, blogi. 22 Uczący się krytycznie 18 M. Malewski, Modele pracy edukacyjnej z dorosłymi, s. 275, za: A. Matlakiewicz, H. Solarczyk-Szwec, Dorośli uczą się, s L. Jabłonowska, Metoda przypadku, op. cit., s Zob.: D.A. Kolb, R.E. Boyatzis, Ch. Mainemelis, Experientaial learning theory: Previous Research and new directions, [w:] Perspectives on thinking, learning and cognitive styles, eds. R.J. Sternberg, L.Zhang, London A. Stecyk, ABC elearningu: System LAMS (learning activity management system), CDiI Difin, Warszawa 2008, s , zob. też: Z. Zieliński, E-learning w edukacji: jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną, Wyd. Helion, Katowice D. Morrison, E-learning strategies, Jon Wilzy&Sons LTD, 2003, s. 44 i nast. 4

5 egzekwują swoje potrzeby, a siła ich kreatywności wyzwala kolejne zagadnienia i tematy, łącznie z tworzeniem nowych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, czy specjalności metodą od dołu (bottom-up). Opisana samodzielność studenta przekłada się na umiejętność uczenia się, zdobywania i stosowania wiedzy, doboru metod i środków w pracy własnej. Znaczącą rolę w tym ujęciu pełni środowisko wirtualne (VLE Virtual Learning Environment), a nacisk położony jest na komunikację, w tym sensie też kooperatywne uczenie się i wyzwalanie ciekawości i zaangażowania poprzez nawet drobne sukcesy. Blended learning w postulacie krytyczno-twórczym nabiera nowego wymiaru. Bezpośrednie spotkania w grupie formalnej z nauczycielem akademickim (classroom learning) pełnią rolę konsultacji (rozmowy) i służą głównie krytycznej prezentacji zebranych informacji, formułowaniu wniosków i przemyśleń uzyskanych jako wynik pracy samodzielnej z wykorzystaniem wyselekcjonowanych przez uczącego się źródeł zewnętrznych. Proces edukacyjny w znaczącym stopniu odbywa się poza uczelnią. Tym samym gros treści generowanych jest przez uczących się studentów w grupach nieformalnych, np. na forach internetowych. Stąd trudność planowania sieci możliwych procesów. Ujęcie krytyczno-twórcze sprawdza się zatem nie tylko w edukacji formalnej i pozaformalnej, ale też, a nawet przede wszystkim w samokształceniu, tj. edukacji nieformalnej. Spoiwem, łączącym wymienione formy jest refleksyjne uczenie się. Wywołuje ono świadomą aktywność podmiotu w odniesieniu do siebie samego (autorefleksja), w kontekście studiowanych zagadnień biznesowych i szerokiej perspektywie społecznej, kształtuje relację między jednostką a rzeczywistością, widzianą przez pryzmat burzliwego otoczenia, gdzie decydującą rolę odgrywają przypadek i intuicja. 23 Znaczenia nabierają takie kompetencje, jak: zdolność kalkulowania zmian generowanych przez rynek, uwrażliwienie na kwestie etyczne, społeczne oraz ich rozpoznawanie, odwoływanie się do tożsamości profesyjnej (nie organizacyjnej), radzenie sobie z trudnościami i lękiem (np. prezentowanie), niepewnością (np. dawanie uwag i przyjmowanie uwag) oraz momentami krytycznymi w życiu (np. w odniesieniu do płynnych kryzysów E.H. Eriksona). To również kształtowanie odpowiedzialności, która jest przejawem dojrzałości oraz samodzielności (autonomii) działania przy jednoczesnej zdolności do współpracy z innymi. 24 Poznawcza i emocjonalna identyfikacja uczącego się w przewadze z samodzielnie studiowanymi zagadnieniami powoduje, że treści edukacyjne stają się częścią jego tożsamości. W tak rozumianym modelu nauczyciel akademicki pełni rolę coacha. Punktem wyjścia w jego pracy edukacyjnej jest poznanie osoby uczącej się, jej mocnych stron, luk, ograniczeń oraz motywów (czym się kieruje) i indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Spersonalizowane podejście zgodnie z zindywidualizowanymi potrzebami edukacyjnymi uczących się pozwala coachowi na pomoc w znalezieniu indywidualnych dróg rozwoju studenta, przyspieszeniu jego harmonijnego rozwoju i dokonaniu w nim zmian. Coach oświetla pole problemowe, inspiruje, prowokuje, zachęca do aktywności, ale niekoniecznie zamyka dialog i krytyczną refleksję konkretnym rozwiązaniem. Postulat krytyczno-twórczy większą odpowiedzialność za proces edukacyjny nakłada na uczącego się. Podsumowanie Rozważania na temat różnych kultur edukacji biznesowych przeprowadzone zostały na wysokim poziomie ogólności. Z całą pewnością jednak współczesne uwarunkowania rynku oraz obserwowane tendencje powodują, że na znaczeniu traci ujęcie technologiczne, jako system logistyczny, ze wszystkimi swoimi atrybutami. Nie oznacza to jednak, że z niektórych jego elementów można całkowicie zrezygnować, szczególnie w odniesieniu do obszaru edukacji formalnej, np. w przekazie kulturowym, wyrażonym znajomością historii myśli ekonomicznej. Niektóre są konieczne, ale nie ostateczne. Tabela 1. Modele kultury edukacji biznesowej podstawowe różnice Rodzaje cech Model technologiczny Model humanistyczny Model krytyczno-twórczy Kontekst edukacji ład i porządek społecznogospodarczy, przewidywalność indywidualna osobowość, wysokie technologie Rozumienie człowieka poznający, producent aktywny, działający, konsument Kluczowa wartość Charakter wiedzy spokojne życie w dostatku, wartości i cele zewnętrznego autorytetu obiektywna, dążenie do indywidualnych celów, satysfakcja z samorealizacji praktyczna, użyteczna ryzyko, niepewność, ja wśród innych, dążenie do emancypacji, technologie mobilne wolny, zdystansowany do produkcji i konsumpcji poczucie wolności i wyjątkowości, samodzielność, zdrowy styl życia szeroka, dostępna 23 J. Gill, Send sociologists in to Tame the masters of the universe, Times Higher Education, 30 X 2008, s. 35 i nast. oraz B.M. Lichtenstein, M. Mendenhall, Non-linearity and response-ability: Emergent order in 21 st century careers, Human Relations 2002, vol. 39, no L. Jabłonowska, Kariera jako mnożenie doświadczeń z wykorzystaniem szans na sukces, [w:] Absolwentki kierunków technicznych dla rozwoju regionów, red. A. Krzętowska, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011, s

6 niekwestionowana, zawsze prawdziwa na żądanie, interdyscyplinarność Charakter edukacji Proces edukacyjny/dydaktyczny Rola nauczyciela akademickiego Relacje między podmiotami Metody nauczania Rola doświadczenia w uczeniu się Zadania nauczyciela nauczanie, sterowanie w oparciu o zasady naukowej organizacji pracy (LMS) szczegółowo planowany, konsekwentnie realizowany, kontrola na końcu procesu uczenie się, zasady TQM w edukacji, (LCMS) planowany, na bieżąco monitorowany, elastyczny ekspert trener coach dominacja nauczyciela partnerstwo między podmiotami krytyczna refleksja, uczenie się w środowisku wirtualnym (VLE) trudności w planowaniu, wariantowość doradztwo liberalne strategia podająca strategia poszukująca dialog, ustrukturyzowana rozmowa z samym sobą nieistotne przewodzenie, transmisja wiedzy, też z wykorzystaniem technologii informatycznych punkt wyjścia w uczeniu się organizowanie procesu, motywowanie, konstruowanie kompetencji Odpowiedzialność nauczający rozłożona między nauczającym i uczącym się Kryteria efektywności Zdolność do odtwarzania (reprodukcja wiedzy i umiejętności) umiejętność analizy i rozwiązywania problemów w sposób etyczny podstawowe źródła samowiedzy poznanie osobowości uczącego się, budzenie (globalnej) świadomości, inspirowanie, angażowanie przewaga uczącego się zdolność do ciągłych zmian, innowacyjności, odpowiedzialności Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Malewski, Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, poz. cyt., s Codzienność dowodzi, że w całym systemie sieci procesów dydaktycznych nieodwracalne jest podejście humanistyczne oraz krytyczno-twórcze. Ich podstawą jest założenie o wysokim potencjale uczącego się i motywacji. Jednocześnie praca w stylu humanistycznym i krytyczno-twórczym wymaga złożonych kompetencji nauczyciela akademickiego nie tylko w odniesieni do meritum, ale także rozbudowanych o umiejętności metodyczne, w tym podtrzymania motywacji, posługiwania się najnowszymi technologiami, rozumienia i rozwoju grupy oraz zdolności do prowadzenia indywidualnego doradztwa, ( ) żadna szkoła nie jest lepsza niż jej nauczyciele. 25 Literatura Bonstingl J.J., Szkoły jakości. Wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2002 Buttler D., Studenci, pracodawcy, wykładowcy różne wizje kompetentnego pracownika, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 2012, nr 3(25) CEOs on strategy and social issues, McKinsey Quartely, October 2001 Czajkowska M., Autorytet nauczyciela akademickiego w realiach współczesności. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2013, nr 283. Gill J., Send sociologists in to Tame the masters of the universe, Times Higher Education, 30 X z dnia 8 października Jabłonowska L., Kariera jako mnożenie doświadczeń z wykorzystaniem szans na sukces, [w:] Absolwentki kierunków technicznych dla rozwoju regionów, red. A. Krzętowska, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011 Jabłonowska L., Metoda przypadku w zapewnieniu jakości kształcenia menedżerów, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 2011, nr 1(19) Kolb D.A., Boyatzis R.E., Mainemelis Ch., Experientaial learning theory: Previous Research and new directions, [w:] Perspectives on thinking, learning and cognitive styles, eds. R.J. Sternberg, L.Zhang, London 2001 Lichtenstein B.M., Mendenhall M., Non-linearity and response-ability: Emergent order in 21 st century careers, Human Relations 2002, vol. 39, no. 1 Malewski M., Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, [w:] Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, red. E. Przybylska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Toruń K. Robins, How to escape education s death valley, wykład TED, kwiecień

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA

ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA STUDIA EDUKACYJNE NR 27/2013 MO N I K A BA R T K O W I A K Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska P Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora,

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Na rozpoczęcie nowego roku akademickiego oddaję Państwu do lektury kolejny numer naszego dwumiesięcznika. Bieżące wydanie rozpoczyna prezentacja dobrych praktyk

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej 1. Wstęp Funkcja personalna,

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna.

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. 1 Razem i osobno Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania z uwzględnieniem pracy w grupach mieszanych wiekowo Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Zeszyt naukowy nr 10 Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej składa się z dwóch części. Wszystkie opublikowane opracowania uzyskały pozytywne recenzje, w których

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Od Szanowni re dak Czytelnicy cji e-mentora, Dear e-mentor Readers, luty 2015 3

Aktualności. Od Szanowni re dak Czytelnicy cji e-mentora, Dear e-mentor Readers, luty 2015 3 Od Szanowni re dak Czytelnicy cji e-mentora, Wśród szans istotnych dla środowiska akademickiego w 2015 roku koniecznie należy odnotować zbliżające się konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W KOMERCJALIZACJI PROJEKTU NAUKOWEGO NA PODSTAWIE PORTALU NEIBERIA.COM

PIERWSZE KROKI W KOMERCJALIZACJI PROJEKTU NAUKOWEGO NA PODSTAWIE PORTALU NEIBERIA.COM Część II PIERWSZE KROKI W KOMERCJALIZACJI PROJEKTU NAUKOWEGO NA PODSTAWIE PORTALU NEIBERIA.COM marketing instytucji naukowych i badawczych PIERWSZE KROKI W KOMERCJALIZACJI PROJEKTU NAUKOWEGO NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44 Urszula Drumlak PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA NIEKONWENCJONALNYCH METOD NAUCZANIA RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Marcin Skinder. Wprowadzenie

Marcin Skinder. Wprowadzenie t. 4 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2013 Marcin Skinder Przegląd wybranych pojęć, procesów, modeli i uwarunkowań politycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi Wprowadzenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej

Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej Sebastian Karwala [s.karwala@post.pl] Niniejszą pracę dedykuję tym, którzy pomogli odnaleźd mi właściwą drogę: moim kochanym rodzicom i cudownej siostrze,

Bardziej szczegółowo