Terminologia polska i angielska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Terminologia polska i angielska"

Transkrypt

1 1 Terminologia polska i angielska Omówiono tu następujące terminy, alfabetycznie: akumulacja danych str. 2; grube błędy, wartości typowe i nietypowe str. 3; krzywa ROC str. 4; moda, wartość modalna, modalność str. 4; nakładanie obrazów str. 2; odporność str. 3; piksel, piksle str. 1. Wymienione terminy omawiano w kolejności według subiektywnej oceny ważności. Piksel i piksle Element obrazu ang. pixel jak picture element został nazwany po polsku piksel. Po terminie obraz jest to drugi podstawowy termin dziedziny analizy obrazów. Wkrótce powstało rozdwojenie opinii co do odmiany tego ważnego terminu: piksel piksle czy piksele. Odmiana piksel piksele miała być typowa dla terminu nowo asymilowanego w języku. Mianownik takiego terminu jest nie zmieniającym się rdzeniem, do którego dodaje się odpowiednie końcówki. Natomiast odmiana piksel piksle była uważana przez jej zwolenników za lepiej odpowiadającą duchowi języka polskiego, ponieważ wykazywała podobieństwo do odmiany innych wyrazów, również obcych lecz już zasymilowanych, mających końcówkę -sel ze spółgłoską przed nią, jak kapsel kapsle, aksel, weksel, sztaksel. Tak też odmieniają się inne podobne wyrazy: szczebel, pudel, kundel, mendel, kabel, figiel, wróbel i tak dalej 1. Piksel jest znacznie bardziej podobny do tych wyrazów, niż do takich, jak hotel hotele, fortel, portfel czy kartel. Słowem, zwolennicy formy piksle od razu przyjęli dla terminu używanego przez siebie na co dzień zasady takie, jak dla wyrazu przyswojonego, od dawna obecnego w języku 2. Odmiana piksel piksele przypomina odmianę rzeczowników rodzaju żeńskiego, takich, jak cela cele, kandela, kapela, ale przecież piksel jest rodzaju męskiego. Dawniejsze słowniki ortograficzne i słowniki poprawnej polszczyzny nie wymieniały formy piksle. Najnowsze publikacje tego typu dopuszczają obydwie formy, żadnej nie wyróżniając jako zalecanej [Kac05, Pol02, Zgó00]. Kierunek zmian wydaje się więc zachodzić w kierunku od pikseli do piksli, choć przyszłą praktykę wyznaczy powszechny zwyczaj. Zdecydowanie wybierając formę bliższą, moim zdaniem, duchowi języka polskiego, tak w tej książce, jak i w codziennym języku zawodowym 3, używam formy piksel piksle, zupełnie nie zważając na dyktat modułów sprawdzających pisownię w niektórych popularnych edytorach tekstu. W polskojęzycznej literaturze piksle były obecne od dawna (por. np. [Jan90, Kul91]). Należy odnotować, że niektórzy autorzy jako odpowiednik angielskiego pixel stosują także całkowicie przyswojony w naszym języku termin punkt lub punkt obrazu (np. [Dom00]), który, choć posiada inne, oczywiste znaczenia, pozwala ominąć niezgodności pomiędzy pikslami a pikselami. 1 Na przykład: bąbel, bubel, dyszel, kabel, knedel, kafel, kartofel, kufel, kundel, mebel, rondel, rubel, szczebel, zydel, żużel i wiele innych. Lista jest sukcesywnie tworzona przez prof. Mariusza Nieniewskiego. 2 Pogląd wynika z telefonicznych rozmów autora z prof. Andrzejem Markowskim na temat piksli, przy okazji kilku audycji radiowych na temat poprawnej polszczyzny. Niestety, w [Mar05] nie ma hasła piksel. 3 Zgodnie ze zwyczajem części środowiska polskich specjalistów z dziedziny przetwarzania obrazów, w tym zespołu w którym pracuję w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, oraz zespołu w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

2 2 Terminologia polska i angielska Akumulacja danych Termin ten, obecny w tytule niniejszej książki, jest moją propozycją wyrażenia angielskiego terminu evidence accumulation, pokrewnego terminowi evidence gathering. Terminy te zostały wprowadzone przez różnych autorów: evidence accumulation: [Sto87, LLYL94, PY01], evidence gathering: [ANM98, NCN98]. W języku polskim evidence oznacza dowód, zeznanie, oznakę, znak, świadectwo czegoś [BJBB01, Fli00, JS95, JKW98, Sta64]. Termin utworzony za pomocą któregokolwiek z tych rzeczowników nie brzmiałby dobrze. Dlatego proponuję tłumaczenie akumulacja danych, ponieważ to dane zawierają oznakę jakiegoś faktu. Jest to zgodne z technicznym tłumaczeniem terminu evidence: jako dowód, ale również jako dane eksperymentalne [BJBB01]. Użycia bezpośredniego odpowiednika angielskiego terminu akumulacja danych, czyli data accumulation, traktowanego jako całość, nie udało mi się znaleźć w internetowych bazach bibliograficznych z dziedziny przetwarzania obrazów, zebranych w [CVH]. Nie zachodzi więc niebezpieczeństwo, że na polu przetwarzania obrazów termin ten mógłby być używany w znaczeniu innym, niż to, jakie przyjęto w tej książce. Nie przeszkadza w tym fakt, że w dziedzinie inżynierii wiedzy data accumulation oznacza po prostu gromadzenie danych, bowiem temu właśnie znaczeniu bliskie jest proponowane tłumaczenie. Nakładanie obrazów Terminowi temu odpowiada kilka terminów angielskojęzycznych: image registration, image alignment, image matching i inne (por. [Bro92, KC03, LA99, MV98, MF93, vdepv93]). Są one często używane zamiennie, co nie jest ściśle poprawne. W pracy [MV98] terminologię ustalono następująco: dane zawarte w dwóch obrazach, mające komplementarny charakter, można zintegrować, a w tym celu należy doprowadzić do ich zgodnego ułożenia przestrzennego spatial alignment. Procedurę doprowadzania do takiej zgodności nazywamy nakładaniem obrazów image registration. Potem należy dokonać połączenia lub fuzji danych data fusion, czyli ich wspólnej prezentacji, w taki sposób, aby umożliwić ich dalszą analizę jako jednolitej całości. Kwestię tłumaczenia komplikuje dodatkowo to, że wiele spośród angielskich terminów odnoszących się do omawianej dziedziny ma związek z polskimi odpowiednikami, które w tym przypadku są mylące. Próbę przedstawienia tych powiązań zilustrowano diagramem na rysunku 1. Termin registration oznacza wciągnięcie do rejestru, ale także rejestrację, czyli recording. Innym możliwym tłumaczeniem tego terminu, poza nakładaniem, jest dopasowywanie, lecz kojarzy się ono z pasowaniem, które z kolei odpowiada terminom matching, fitting, które mają inne znaczenie w dziedzinie analizy obrazów. Z kolei nakładanie można rozumieć jako overlaying, co kojarzy się z techniką programowania zwaną nakładkowaniem, jednak sądzę, że skojarzenie z tą przestarzałą techniką nie jest silne, gdy mówimy o nakładaniu obrazów. Określenie image alignment nastręcza podobnych kłopotów, gdyż bezpośrednio kojarzy się z wyrównywaniem, na przykład wyrównywaniem poziomu, czyli inaczej levelling. Podsumowując, termin nakładanie obrazów przyjęty jako odpowiednik angielskiego image registration i stosowany już wcześniej [KC03] wydaje się właściwy.

3 3 Terminy angielskie Terminy polskie biały odstęp recording rejestracja registration, co-registration nakładanie overlaying dopasowywanie, pasowanie matching, fitting biały odstęp alignment wyrównanie equalization, równoważenie, levelling poziomowanie Rys. 1. Powiązania tłumaczeń terminów odnoszących się do nakładania obrazów. Czcionką grubą oznaczona terminy preferowane, zwykłą inne terminy, a szarą kursywą terminy mylące. Grube błędy, wartości typowe i nietypowe Na gruncie statystyk odpornych wprowadza się pojęcia wartości typowych ang. inliers oraz nietypowych ang. outliers. Termin outlier w statystyce tłumaczy się jako wartość nietypowa, wartość odstająca, wynik odbiegający [CS02]. Terminu inlier nie udało się znaleźć w licznych słownikach, tak ogólnych, jak i technicznych czy naukowych. Jest on przeciwieństwem w stosunku do outlier, więc naturalnym jest użycie dla niego tłumaczenia wartość typowa. Nie używa się tu więc terminu wartość odstająca (jak np. w [KM04]), ponieważ trudno znaleźć odpowiedni termin przeciwny do niego. Wartość nietypowa może być błędem grubym, jeśli jej przyczyną jest błąd powodujący powstanie wartości zupełnie nie związanej z badanym zjawiskiem lub obiektem, na przykład wskutek błędu przepisywania. Jeśli wartość jest poprawna, ale wskazuje na zaistnienie zjawiska nieprzewidzianego przez stosowany model, to jest to wartość nietypowa (dokładnie, nietypowa dla przyjętego modelu), lecz nie błąd gruby. Błędowi grubemu odpowiada angielskie określenie gross error. Tu będzie często stosowane określenie wartość błędna, które będzie uważane za równoważne wartości nietypowej, oraz wartość poprawna jako wartość typowa. Relacje między rodzajami błędów omówiono bliżej w rozdziale 1.3.2, str. 17. Odporność Jest to polskie tłumaczenie angielskiego terminu robustness. Słownik Naukowo-Techniczny WNT [BJBB01] w części informatycznej podaje dla tego terminu następujące tłumaczenia: odporność, stabilność, zaś w części głównej słownika znajdziemy dla dziedziny informatyki jedno tłumaczenie: odporność z wyjaśnieniem, że chodzi o odporność oprogramowania. Odporność w znaczeniu używanym w tej książce dobrze odpowiada temu, co przez ten termin rozumie się w informatyce. Chodzi tu bowiem o odporność metody lub algorytmu na zawartość w danych takich czynników niekorzystnie wpływających na wynik, jak szum, braki i grube błędy. Termin jest bliski terminowi stabilność, lecz jego zakres jest szerszy, gdyż stabilność oznacza, mówiąc obrazowo, odporność metody na małe zakłócenia w danych, nie zaś na braki w danych lub wartości nietypowe.

4 4 Terminologia polska i angielska Moda, wartość modalna a modalność Polskie terminy moda i wartość modalna odpowiadają terminom mode, modal value, czyli wartość najczęstsza (globalne lub lokalne maksimum częstości) wyznaczana z histogramu. Należy je odróżnić od terminu modalność oznaczającego metodę obrazowania i obraz pochodzący z niej (por. rozdział 5.1, str. 97), oraz od innych znaczeń słowa mode: tryb, np. pracy, oraz mod, np. drgań własnych. Krzywa ROC Angielskiemu terminowi (ang. receiver operating characteristic) odpowiada polski termin krzywa charakterystyczno-operacyjna odbiornika ([KĆ05], rozdział 2.3.2). Przy braku bezpośredniego odniesienia do pojęcia odbiornika nazwa taka może być nieco myląca, podczas gdy w literaturze używa się często po prostu określeń ROC curve, ROC analysis po angielsku i krzywa ROC, analiza ROC po polsku również w cytowanej właśnie książce [KĆ05].

5 Literatura [AHN90] J. Astola, P. Haavisto, and Y. Neuvo. Vector median filters. Proc. IEEE, 78: , [AK01] H.S. Alhichri and H. Kamel. Image registration using the Hausdorff fraction and virtual circles. In Proc. IEEE Conf. on Image Processing, volume 2, pages , 7-10 Oct, [ANM98] [Bal81] [Ban00] [BB82] [BCA94] [BCG] [BJBB01] [BR96] A.S. Aguado, M.S. Nixon, and E.M. Montiel. Parameterizing arbitrary shapes via Fourier descriptors for evidence-gathering extraction. Comput. Vision and Image Underst., 69(2): , Feb D.H. Ballard. Generalizing the Hough transform to detect arbitrary shapes. Pattern Recognition, 13: , I.N. Bankman, editor. Handbook of Medical Imaging Processing and Analysis. Academic Press, London, D. Ballard and C.M. Brown. Computer Vision. Prentice Hall, Englewood Cliffs, J. Bangham, T. Campbell, and R. Aldridge. Multiscale median and morphological filters for 2D pattern recognition. Signal Processing, 38: , Bibliographies on Computer Graphics and Vision. M.M. Berger, T. Jaworska, A. Baranowska, M. Barańska, redaktorzy. Słownik Angielsko-Polski Naukowo-Techniczny. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1962, Wyd. elektroniczne Leksykonia System TL+, LexLand S.C., Knurów M.J. Black and A. Rangarajan. On the unification of line processes, outlier rejection, and robust statistics with applications in early vision. Int. J. Comput. Vision, 19(1):57 91, [Bro92] L. Gottesfeld Brown. A survey of image registration techniques. ACM Computing Surveys, 24(4): , 1992.

6 228 LITERATURA [BS86] [BSCea98] [BvHBL93] I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew. Matematyka Poradnik encyklopedyczny. PWN, Warszawa, wydanie 7, R. Bansal, L.H. Staib, Z. Chen, and A. Rangarajan et al. A novel approach for the registration of 2D portal and 3D CT images for treatment setup verification in radiotherapy. In Proc. 1st Int. Conf. Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention MICCAI 98, volume 1496 of LNCS, pages , Cambridge, Massachusetts, Oct 11-13, Springer Verlag. A. Bel, M. van Herk, H. Bartelink, and J.V. Lebesque. A verification procedure to improve patient setup accuracy using portal images. Radiotherapy and Oncology, 29(2): , doi: / (93) [BZ87] A. Blake and A. Zisserman. Visual Reconstruction. MIT Press, Cambridge, MA, London, [Can86] J. Canny. A computational approach to edge detection. IEEE Trans. PAMI, 8(6): , [CCSL98] [CGKD01] [CGKD02] [Chm95] [Chm96] J. Cai, J.C.H. Chu, A. Saxena, and L.H. Lanzl. A simple algorithm for planar image registration in radiation therapy. Med. Phys., 25(6): , L. Chmielewski, P. Gut, P. Kukołowicz, and A. Dąbrowski. Robust matching of images by an algorithm based on voting for treatment accuracy assessment in radiotherapy. In M. Kurzyński, E. Puchała, and M. Woźniak, editors, Proc. 2nd Polish Conf. on Computer Pattern Recognition Systems KOSYR 2001, pages , Miłków, Poland, May 28-31, Wrocław University of Technology. L. Chmielewski, P. Gut, P.F. Kukołowicz, and A. Dąbrowski. Robust feature-based image registration using modified Hausdorff distance measure with the evolving quantile rank. In F. Leberl and A. Ferko, editors, Proc. East-West Vision EWV 02. Int. Workshop and Project Festival on Computer Vision, Computer Graphics and New Media, pages 23 28, Graz, Austria, Sept 12-13, Austrian Computer Society. L. Chmielewski. A note on merging line segments with the search space reduced by a condition based on an ordering. Machine Graphics & Vision, 4(1-2):29 38, L. Chmielewski. The concept of a competitive step and roof edge detector. Machine Graphics & Vision, 5(1-2): , [Chm02] L. Chmielewski. The AH line edge detector and the hierarchical Hough transform as detectors of the irradiation field in simulation images. In K. Wojciechowski, editor, Proc. Int. Conf. Computer

7 LITERATURA 229 Vision and Graphics ICCVG 2002, volume 1, pages , Zakopane, Poland, Sept 25-29, [Chm03] [Chm04a] [Chm04b] [Chm05a] L. Chmielewski. Nakładanie obrazów metodą transformaty Hougha. A. Nowakowski, redaktor, Prace XIII Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna KBIB 2001, strony , Gdańsk, września Politechnika Gdańska. L. Chmielewski. Choice of the Hough transform for image registration. In A. Nowakowski and B.B. Kosmowski, editors, Proc. SPIE, volume 5505: Optical Methods, Sensors, Image Processing, and Visualization in Medicine, pages , doi: / L. Chmielewski. Detection of non-parametric lines by evidence accumulation: Finding blood vessels in mammograms. In Computer Vision and Graphics: Proc. Int. Conf. Computer Vision and Graphics ICCVG 2004, volume 32 of Computational Imaging and Vision, pages , Warsaw, Poland, Sep 22-24, Springer Verlag, L. Chmielewski. Specification of the evidence accumulation-based line detection algorithm. In CORES 2005 [COR05], pages [Chm05b] L. Chmielewski. Scale and direction invariance of the evidence accumulation-based line detection algorithm. In CORES 2005 [COR05], pages [Chm06] [CK90] [CK99] [CKGD02] L.J. Chmielewski. Fuzzy histograms, weak fuzzification and accumulation of periodic quantities. Application in two accumulationbased image processing methods. Pattern Analysis & Applications, Published Online First. Paper version in print. doi: /s L. Chmielewski and W. Kosiński, editors. Lecture Notes on Computer Vision and Artificial Intelligence. Ossolineum, Wrocław, Lectures held at the School on Computer Vision and Artificial Intelligence, Mądralin n. Warsaw, April 24-29, D. Chetverikov and Y. Khenokh. Matching for shape defect detection. In Proc. Conf. Computer Analysis of Images and Patterns CAIP 99, volume 1689 of LNCS, pages , Ljubljana, Slovenia, Sept Springer Verlag. L. Chmielewski, P.F. Kukołowicz, P. Gut, and A. Dąbrowski. Assessment of the quality of radiotherapy with the use of portal and simulation images the method and the software. Journal of Medical Informatics & Technologies, 3:MI 171 MI 179, Nov 2002.

8 230 LITERATURA [CKN03] [CN90] [COR05] [CP86] [CS02] [CSea03] [CT77] L. Chmielewski, J.L. Kulikowski, A. Nowakowski, redaktorzy. Obrazowanie Biomedyczne, tom 8 serii Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, pod redakcją Macieja Nałęcza. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, A. Cideciyan and J. Nagel. Multimodality image registration using the Hough transform. In Proc. Ann. Int. Conf. IEEE EMBS, volume 12, pages , Los Alamitos, CA, IEEE Comp. Soc. Press. Computer Recognition Systems: Proc. Int. Conf. on Computer Recognition Systems CORES 2005, Advances in Soft Computing, Rydzyna, Poland, May 22-25, Springer Verlag, M.F. Costabile and G.G. Pieroni. Detecting shape correspondences by using the generalized hough transform. In Proc. 8th Int. Conf. on Pattern Recognition ICPR 86, IEEE Publ. 86CH2342-4, pages , Paris, France, October 27-31, U Calabria U Houston. S. Czerni, M. Skrzyńska, redaktorzy. Słownik Naukowo-Techniczny Angielsko-Polski. WNT, Warszawa, T. Craig, M. Sharpe, and T. Haycocks et al. Comparison of correction protocols for image-guided radiation therapy. In Proc. 5th Int. Conf. Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention MICCAI 03, volume 2879 of LNCS, pages , Montréal, Canada, Nov 15-18, Springer Verlag. M. Cohen and G. Toussaint. On the detection of structures in noisy pictures. Pattern Recognition, 9:95 98, [Cud03] W. Cudny. Matematyczne podstawy obrazowania medycznego. Patrz Chmielewski i in. [CKN03], rozdział 1, strony [CVH] [Def90] [DH72] [DKK + 03] The Computer Vision Homepage. I. Defée. Edge detection in digital pictures. In Chmielewski and Kosiński [CK90], pages R.D. Duda and P.E. Hart. Use of the Hough transform to detect lines and curves in pictures. Comm. Assoc. of Computing Machinery, 15:11 15, A. Dąbrowski, P.F. Kukołowicz, P. Kędzierawski, A. Wieczorek, P. Gut, L. Chmielewski. Podsumowanie rocznych wyników kontroli odtwarzalności napromieniania w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 8(4): , 2003.

9 LITERATURA 231 [Dom00] M. Domański. Zaawansowane techniki kompresji obrazów i sekwencji wizyjnych. Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej, Poznań, [DPvH01] [DSV90] [DT79] [DY80] [Dzi98] [Epa69] [EST94] N. Dekker, L.S. Ploeger, and M. van Herk. Evaluation of cost functions for gray value matching of 2D images in radiotherapy. In Proc. 4rd Int. Conf. Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention MICCAI 01, volume 2208 of LNCS, pages , Utrecht, The Netherlands, Oct 14-17, Springer Verlag. C. Dambra, S.B. Serpico, and G. Vernazza. A new technique for peak detection in the Hough-transform parameter space. In Proc. 5th European Signal Processing Conf., pages , Barcelona, Sept 18-22, R.N. Dixon and C.J. Taylor. Automated asbestos fibre counting. In Proc. Inst. Phys. Conf. Series, volume 44, pages , Philadelphia, PA, L. S. Davis and S. Yam. A generalized Hough-like transformation for shape recognition. Technical Report CS-TR , University of Texas at Austin, Department of Computer Sciences, Feb 1, J. Dziukowa, redaktor. Mammografia w diagnostyce raka sutka. Bel Corp, Warszawa, V. A. Epanechnikov. Nonparametric estimation of a multidimensional probability density. Theory Probab. Appl., 13: , K. Eilersten, A. Skretting, and T.L. Tenvaassas. Methods for fully automated verification of patient set-up in external beam radiotherapy with polygon shaped fields. Phys. Med. Biol., 39: , [Fli00] J. Flisiak, redaktor. Słownik Angielsko-Polski i Polsko-Angielski Collins a. HarperCollins Publishers Ltd. and Wydawnictwo GrafPunkt, 1997, Wyd. elektroniczne, Young Digital Poland SA. [GCKD01] P. Gut, L. Chmielewski, P. Kukołowicz, and A. Dąbrowski. Edgebased robust image registration for incomplete and partly erroneous data. In W. Skarbek, editor, Proc. 9th Int. Conf. CAIP 2001, volume 2124 of LNCS, pages , Warsaw, Poland, Sept 5-8, Springer Verlag. [GEGvHV93] K.G.A. Gilhuijs, A.A.H. El-Gayed, M. van Herk, and R.E. Vijlbrief. An algorithm for automatic analysis of portal images: clinical evaluation for prostate treatments. Radiotherapy and Oncology, 29: , 1993.

10 232 LITERATURA [GM87] [GNL02] [GPMZ98] [GvH93] [HAK00] [Har83] [HAR04] [HAR05] [HK01a] [HK01b] S. Geman and D.E. McClure. Statistical methods for tomographic image reconstruction. Bulletin of the International Statistical Institute, LII-4:5 21, M.G. Grant, M.S. Nixon, and P.H. Lewis. Extracting moving shapes by evidence gathering. Pattern Recognition, 35: , L.M. Giraud, J. Pouliot, X. Maldague, and A. Zaccarin. Automatic setup deviation measurements with electronic portal images for pelvic fields. Med. Phys., 25(7): , K.G.A. Gilhuijs and M. van Herk. Automatic on-line inspection of patient setup in radiation therapy using digital portal images. Med. Phys., 20(3): , A. Habib, A. Asmamaw, and D. Kelley. New approach to solving the matching problem in photogrammetry. In Proc. XIXth ISPRS Congress, Amsterdam, The Netherlands, Jul 16-23, R.M. Haralick. Ridges and edges in digital images. Comp. Vision, Graph., and Image Proc., 22:28 38, A. Habib and R. Al-Ruzouq. Line-based Modified Iterated Hough Transform for automatic registration of multi-source imagery. J. of Photogrammetric Record, 19(105):5 21, Mar A. Habib and R. Al-Ruzouq. Line-based Modified Iterated Hough Transform for automatic registration of multi-source imagery. J. of Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 71(3): , Mar A. Habib and D. Kelley. Automatic relative orientation of large scale imagery over urban areas using Modified Iterated Hough Transform. ISPRS J. of Photogrammetry & Remote Sensing, 56:29 41, A. Habib and D. Kelley. Single photo resection using the Modified Hough Transform. J. of Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 67(8): , Aug [HKP94] J.H. Han, L.T. Kóczy, and T. Poston. Fuzzy Hough transform. Pattern Recognition Letters, 15(7): , [HKR93] D.P. Huttenlocher, G.A. Klanderman, and W.J. Rucklidge. Comparing images using the hausdorff distance. IEEE Trans. PAMI, 15(9): , [HLM03a] A. Habib, H. Lin, and M. Morgan. Autonomous space resection using point- and line-based representation of free-form linear features. J. of Photogrammetric Record, 18(102): , Sep 2003.

11 LITERATURA 233 [HLM03b] [Hou59] [Hou62] [HR93] [HRRS86] [HS99] A. Habib, H. Lin, and M. Morgan. Line-based Modified Iterated Hough Transform for autonomous single photo resection. J. of Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 69(12): , Dec P.V.C. Hough. Machine analysis of bubble chamber pictures. In Proc. Int. Conf. on High Energy Accelerators and Instrumentation. CERN, P.V.C. Hough. A method and means for recognizing complex patterns. U. S. Patent , Dec 18, D.P. Huttenlocher and W.J. Rucklidge. A multi-resolution technique for comparing images using the Hausdorff distance. In Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, pages , New York, Jun F.R. Hampel, E.M. Ronchetii, P.J. Rousseeuw, and W.A. Stahel. Robust Statistics: The Approach Based on Influence functions. John Wiley, New York, A. Habib and T. Schenk. New approach for matching surfaces from laser scanners and optical sensors. In Proc. Joint Workshop of ISPRS III/5 and III/2 on Mapping Surface Structure and Topography by Air-borne and Space-borne Lasers, La Jolla, San Diego, CA, Nov 9-11, [HSM02] A. Habib, S. Shin, and M. Morgan. Automatic pose estimation of imagery using free-form control linear features. In Proc. ISPRS Commission III Symposium on Photogrammetric Computer Vision, pages A , Graz, Austria, Sep 9-13, [Hub81] P.J. Huber. Robust Statistics. John Wiley, New York, [Hub03] P.J. Huber. Robust Statistics. John Wiley, New York, [IK88] J. Illingworth and J. Kittler. A survey of the Hough transform. Comp. Vision, Graph., and Image Proc., 44(1):87 116, [Jan90] [JKW98] [JR89] M. Jankowski. Elementy grafiki komputerowej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, H. Jezierska, M. Kasperka, D. Woźnicka, redaktorzy. Słownik Angielsko-Polski Informatyczny. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1990, Wyd. elektroniczne Leksykonia System TL+, LexLand S.C., Knurów J. Jolion and A. Rozenfeld. A O(log n) pyramid Hough transform. Pattern Recognition Letters, 9: , 1989.

12 234 LITERATURA [JS95] [Kac05] T. Jaworska, M. Skrzyńska, redaktorzy. Słownik Angielsko-Polski WNT. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1992, Wyd. elektroniczne Leksykonia System TL+, LexLand S.C., Knurów B. Kaczorowski, redaktor. Nowa Encyklopedia Powszechna. PWN, Warszawa, [KBS75] C. Kimme, D. Ballard, and J. Sklansky. Finding circles by an array of accumulators. Comm. Assoc. of Computing Machinery, 18(2): , [KC03] [KĆ05] [KDG + 05] [KHE95] [KM04] [KPB + 94] D. Kozińska, L. Chmielewski. Nakładanie obrazów i integracja danych multimodalnych. Patrz Chmielewski i in. [CKN03], rozdział 4, strony J. Koronacki and J. Ćwik. Statystyczne systemy uczące się. WNT, Warszawa, P.F. Kukołowicz, A. Dąbrowski, P. Gut, L. Chmielewski, A. Wieczorek, and P. Kędzierawski. Evaluation of set-up deviations during the irradiation of patients suffering from breast cancer treated with two different techniques. Radiotherapy and Oncology, 75(1):22 27, doi: /j.radonc H. Kälviäinen, P. Hirvonen, and O. Erkki. Probabilistic and nonprobabilistic Hough transforms: overview and comparisons. Image and Vision Computing, 13(4): , May J. Koronacki, J. Mielniczuk. Statystyka dla Studentów Kierunków Technicznych i Przyrodniczych. WNT, Warszawa, wydanie drugie, W.P. Kegelmeyer, J.M. Pruneda, P.D. Bourland, A. Hillis, M.W. Riggs, and M.L. Nipper. Computer-aided mammographic screening for spiculated lesions. Radiology, 191: , [Krü01] W. Krüger. Robust and efficient map-to-image registration with line segments. Machine Vision and Applications, 13:38 50, [Kul05] [Kul91] [LA99] P. Kulczycki. Estymatory jądrowe w analizie systemowej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, J.L. Kulikowski. Komputerowa analiza obrazów w biologii i medycynie. Informatyka, 1:1 4, H. Lester and S.R. Arrige. A survey of hierarchical non-linear medical image registration. Pattern Recognition, 32: , 1999.

13 LITERATURA 235 [LBD01] [Lea92] [Lea93] [Lin98] [LLYL94] [LPVS05] S. Liu, C.F. Babbs, and E.J. Delp. Multiresolution detection of spiculated lesions in digital mammograms. IEEE Trans. Image Processing, 10(6): , V.F. Leavers. Shape Detection in Computer Vision Using the Hough Transform. Springer Verlag, London, V.F. Leavers. Which Hough transform? CVGIP: Image Understanding, 58: , T. Lindeberg. Edge detection and ridge detection with automatic scale selection. Int. J. Comput. Vision, 30(2): , W.C.Y. Lam, M.T.S. Lam, K.S.Y. Yuen, and D.N.K. Leung. A general evidence accumulation technique for Hough transformation. In Proc. IEEE Int. Conf. Systems, Man and Cybernetics, volume 3, pages , Texas, USA, Oct R. Lukac, K.N. Plataniotis, A.N. Venetsanopoulos, and B. Smolka. A statistically-switched adaptive vector median filter. J. Intelligent and Robotic Systems, 42(4): , doi: /s [LT96] R.-C. Lo and W.H. Tsai. Colour image detection and matching using modified generalised Hough transform. IEE Proc. Vision, Image & Signal Processing, 143(4): , Aug [Lus71] L.B. Lusted. Signal detectability and medical decision-making. Science, 171: , [LXL04] C. Liu, T. Xia, and H. Li. A hierarchical Hough transform for fingerprint matching. In D. Zhang and A.K. Jain, editors, Proc. 1st Int. Conf. Biometrical Authentication ICBA 2004, volume 3072 of LNCS, pages , Hong Kong, China, Jul 15-17, Springer Verlag. doi: /b [LY96] [Maî85] [Mar72] W.C.Y. Lam and S.Y. Yuen. Efficient technique for circle detection using hypothesis filtering and Hough transform. IEE Proc. - Vis. Image Signal Process., 143(5): , Oct H. Maître. Un panorama de la transformation de Hough. Traitement du Signal, 2(4): , K.V. Mardia. Statistics of directional data. Academic Press, London, [Mar05] A. Markowski, redaktor. Wielki Słownik Poprawnej Polszczyzny. PWN, Warszawa, 2005.

14 236 LITERATURA [Mee04] [MF75] [MF93] P. Meer. Robust techniques for computer vision. In G. Medioni and S.B. Kang, editors, Emerging Topics in Computer Vision, pages Prentice Hall, P.M. Merlin and D.J. Farber. A parallel mechanism for detecting curves in pictures. IEEE Trans. Comp., 24:96 98, C.R. Mauer and J.M. Fitzpatrick. A review of medical image registration. In R.J. Maciunas, editor, Interactive Image Guided Neurosurgery, pages American Association of Neurological Surgeons, [MV98] J.B.A. Maintz and M.A. Viergever. A survey of medical image registration. Medical Image Analysis, 2(1):1 36, [MvdEV96] J.B.A. Maintz, P.A. van den Elsen, and M.A. Viergever. Evaluation of ridge seeking operators for multimodality medical image matching. IEEE Trans. PAMI, 18(4): , [NA02] M. Nixon and A. Aguado. Feature Extraction & Image Processing. Newnes, Oxford, Auckland, Boston, [NCN98] J.M. Nash, J.N. Carter, and M.S. Nixon. Extraction of moving articulated-objects by evidence gathering. In Proc. 9th British Machine Vision Conf. BMVC 98, volume 2, pages , Southampton, UK, Sept 13-16, [NHA98] C. Nikou, F. Heitz, and J.-C. Armspach. Robust registration of dissimilar single and multimodal images. In D. Zhang and A.K. Jain, editors, Proc. 5th Eur. Conf. Computer Vision ECCV 98, volume 1407 of LNCS, pages 51 66, Freiburg, Germany, Jun, Springer Verlag. [Obu03] N.A. Obuchowski. Receiver operating characteristic curves and their use in radiology. Radiology, 229(1):3 8, doi: /radiol [OHH03] M. Orkisz, M. Hernández-Hoyos. Podstawy technik segmentacji stosowanych w przetwarzaniu obrazów 3D naczyń krwionośnych. Patrz Chmielewski i in. [CKN03], rozdział 10, strony [OS84] J. O Rourke and K. Sloan. Dynamic quantization: Two adaptive data structures for multidimensional space. IEEE Trans. PAMI, 3: , [Par62] E. Parzen. On estimation of a probability density function and mode. Ann. Math. Statist., 33: , [Pav87] T. Pavlidis. Grafika i Przetwarzanie Obrazów. Biblioteka Inżynierii Oprogramowania. WNT, (Algorithms for Graphics and Image Processing, Computer Science Press Inc., Rockville, 1982).

15 LITERATURA 237 [PB97] C.A. Perez and L.W. Brady, editors. Principles and Practice of Radiation Oncology. Lippincott-Raven, Philadelphia, [PIK92] [Pol02] [Pra01] [PY01] [RKCJ96] J. Princen, J. Illingworth, and J. Kittler. A formal definition of the Hough transform: Properties and relationships. Journal of Mathematical Imaging and Vision, 1(2): , doi: /bf E. Polański, redaktor. Nowy Słownik Ortograficzny. PWN, Warszawa, W.K. Pratt. Digital Image Processing. John Wiley, New York, third edition, H.J. Park and H.S. Yang. Invariant object detection based on evidence accumulation and Gabor features. Pattern Recognition Letters, 22: , N.K. Ratha, K. Karu, Shaoyun Chen, and A.K. Jain. A real-time matching system for large fingerprint databases. IEEE Trans. PA- MI, 18(8): , Aug doi: / [RL87] P.J. Rousseeuw and A.M. Leroy. Robust Regression and Outlier Detection. John Wiley, [Ros69] [Ruc96] A. Rosenfeld. Picture Processing by Computer. Academic Press, New York, W.J. Rucklidge. Efficient Visual Recognition Using Hausdorff Distance, volume 1173 of LNCS. Springer Verlag, doi: /bfb [Ruc97] W.J. Rucklidge. Efficiently locating objects using the Hausdorff distance. Int. J. Comput. Vision, 24(3): , [Sco92] [Sil86] [Ska93] [SM02] D.W. Scott. Multivariate density estimation: Theory, Practice, and Visualization. John Wiley, B.W. Silverman. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. Chapman & Hall, W. Skarbek. Metody Reprezentacj Obrazów Cyfrowych. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, Seria: Problemy Współczesnej Nauki Teoria i Zastosowania: Informatyka. Red.: L. Bolc. G. Seedahmed and L. Martucci. Automatic image registration using Geometrically Invariant Parameter Space Clustering (GIPSC). In Proc. ISPRS Commission III Symp. on Photogrammetric Computer Vision, pages A , Graz, Austria, Sept 9-13, 2002.

16 238 LITERATURA [SPD + 94] [Sta64] [Sto87] J. Suckling, J. Parker, D. Dance, S. Astley, I. Hutt, C. Boggis, I. Ricketts, E. Stamatakis, N. Cerneaz, S. Kok, P. Taylor, D. Betal, and J. Savage. The Mammographic Images Analysis Society digital mammogram database. In A.G. Gale, S.M. Astley, D.R. Dance, and A.Y. Cairns, editors, Digital Mammography, volume 1069 of Exerpta Medica International Congress Series, pages , J. Stanisławski. Wielki Słownik Angielsko-Polski. Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa, Wyd. elektroniczne Leksykonia System TL+, LexLand S.C., Knurów G. Stockman. Object recognition and localization via pose clustering. Comp. Vision, Graph., and Image Proc., 40: , [Str99] O. Strauss. Use the Fuzzy Hough Transform towards reduction of the precision-uncertainty duality. Pattern Recognition, 32: , [TD83] P. Thrift and S. Dunn. Approximating point-set images by line segments using a variance of the Hough transform. Comp. Vision, Graph., and Image Proc., 21: , [TGS00] [vdepv93] L.V. Tsap, D.B. Goldgof, and S. Sarkar. Multiscale combination of physically-based registration and deformation modeling. In Proc. IEEE Conf. on Image Processing, volume 2, pages , Jun, P.A. van den Elsen, E.J.D. Pol, and M.A. Viergever. Medical image matching a review with classification. IEEE Engineering in Medicine and Biology, 3:26 39, [VG81] T. Van Veen and F. Grœn. Discretization errors in the Hough transform. Pattern Recognition, 14: , [vt82] [WJ95] [Woj90] [XOK90] [YD81] D. van Tassel. Praktyka Programowania. WNT, Warszawa, wydanie 2, M.P. Wand and M.C. Jones. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. Chapman & Hall, K. Wojciechowski. Image data processing for smoothing and filtration. In Chmielewski and Kosiński [CK90], pages L. Xu, E. Oja, and P. Kultanen. A new curve detection method: Randomized Hough transform (RHT). Pattern Recognition Letters, 11(5): , S. Yam and L.S Davis. Image registration using generalized Hough transforms. In Proc. IEEE Conf. Pattern Recognition and Image Processing, pages , Dallas, U.S., Aug 3-5, 1981.

17 LITERATURA 239 [ZABT04] [ZB01] [Zgó00] [ZK99] [ZMB00] [ZPS + 99] [ZPT96] [ZT98] [Żor00] R. Zwiggelaar, S.M. Astley, C.R.M. Boggis, and C.J. Taylor. Linear structures in mammographic images: detection and classification. IEEE Trans. Medical Imaging, 23(9): , Sep R. Zwiggelaar and C.R.M. Boggis. Classification of linear structures in mammographic images. In Proc. Conf. Medical Image Understanding and Analysis MIUA 2001, Birmingham, UK, Jul 16-17, H. Zgółkowa, redaktor. Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny, T. 28, Paser-placebo. Kurpisz, Poznań, F. Zana and J.C. Klein. A multimodal registration algorithm of eye fundus images using vessels detection and Hough transform. IEEE Trans. Medical Imaging, 18(5): , May doi: / R. Zwiggelaar, R. Marti, and C.R.M. Boggis. Detection of linear structures in mammographic images. In Proc. Conf. Medical Imaging Understanding and Analysis MIUA 2000, London, UK, Jul 10-11, R. Zwiggelaar, T.C. Parr, J.E. Schumm, I.W. Hutt, C.J. Taylor, S.M. Astley, and C.R.M. Boggis. Model-based detection of spiculated lesions in mammograms. Medical Image Analysis, 3(1):39 62, R. Zwiggelaar, T.C. Parr, and C.J. Taylor. Finding orientated line patterns in digital mammographic images. In Proc. 7th British Machine Vision Conference BMVC 96, pages , Edinburgh, UK, D. Ziou and S. Tabbone. Edge detection techniques An overview. Pattern Recognition and Image Analysis, 8(4): , W. Żorski. Metody Segmentacji Obrazów Oparte na Transformacie Hougha. Instytut Automatyki i Robotyki WAT, Warszawa, 2000.

Przedmowa Wyniki własne

Przedmowa Wyniki własne Przedmowa Przetwarzanie obrazów cyfrowych jest dziedziną, która mogła się rozwinąć dopiero po wynalezieniu komputera, co nastąpiło około pięćdziesięciu lat temu. Odnośnik do najdawniej powstałego źródła,

Bardziej szczegółowo

B.R2. NAKŁADANIE OBRAZÓW PRECYZYJNA OCENA JAKOŚCI RADIOTERAPII BEZ OKREŚLANIA ODPOWIEDNIOŚCI PUNKTÓW NA OBRAZIE SYMULACYJNYM I PORTALOWYM *

B.R2. NAKŁADANIE OBRAZÓW PRECYZYJNA OCENA JAKOŚCI RADIOTERAPII BEZ OKREŚLANIA ODPOWIEDNIOŚCI PUNKTÓW NA OBRAZIE SYMULACYJNYM I PORTALOWYM * B.R2. NAKŁADANIE OBRAZÓW PRECYZYJNA OCENA JAKOŚCI RADIOTERAPII BEZ OKREŚLANIA ODPOWIEDNIOŚCI PUNKTÓW NA OBRAZIE SYMULACYJNYM I PORTALOWYM * Piotr Gut 1, Leszek Chmielewski 1, Paweł F. Kukołowicz 2, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

dr hab.inz. Marcin Iwanowski

dr hab.inz. Marcin Iwanowski dr hab.inz. Marcin Iwanowski Życiorys wrzesień 2014 nazwisko imiona urodzony narodowość stan cywilny Dane osobowe IWANOWSKI Marcin Wojciech 4 października 1971, Warszawa polska żonaty, 2 dzieci Aktualne

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki i

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Książki, w których prof. Tadeusiewicz pełnił funkcje redaktora 2015 2014 2013 1. Romanowski A., Sankowski D., Tadeusiewicz R. (eds.): Modelling and Identification

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TECHNIKI OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO Medical Imaging Techniques Forma

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com Curriculum Vitae Agnieszka Zbrzezny DANE PERSONALNE imię i nazwisko Agnieszka Zbrzezny data urodzenia 22 czerwiec 1985 stan cywilny panna email aga.zbrzezny@gmail.com strona domowa www.ajd.czest.pl/ imi/agnieszka.zbrzezny

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Nazwa w języku angielskim: DIAGNOSTIC IMAGING Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: OBRAZOWANIE MEDYCZNE Nazwa w języku angielskim: MEDICAL IMAGING Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Uwaga wstępna: Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie

Uwaga wstępna: Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie Ryszard Tadeusiewicz & Lidia Ogiela AGH Ilustracje użyte do prezentacji podczas wygłaszania referatu na konferencji KOMUNIKACJA I JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU w dniu

Bardziej szczegółowo

Algorytmy ustawiania ostroœci kamer w systemie stereowizyjnym robota mobilnego

Algorytmy ustawiania ostroœci kamer w systemie stereowizyjnym robota mobilnego AUTOMATYKA 010 Tom 14 Zeszyt 3/1 Dominik Sankowski*, S³awomir Je ewski*, Piotr Duch*, Zbigniew Stolarski*, Sylwester B³aszczyk* Algorytmy ustawiania ostroœci kamer w systemie stereowizyjnym robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sebastian Meszyński

mgr inż. Sebastian Meszyński Wykształcenie: 2011 obecnie studia doktoranckie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki Stosowanej. 2009-2011 - studia magisterskie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

(technicznej, inżynierskiej)

(technicznej, inżynierskiej) Edycja pracy dyplomowej (technicznej, inżynierskiej) Przygotowała: prof. B. Kostek Formatka strony tytułowej w j. polskim (http://www.eti.pg.gda.pl/studenci/druki/) dane dyplomanta, skan zdjęcia, tytuł

Bardziej szczegółowo

Badania w sieciach złożonych

Badania w sieciach złożonych Badania w sieciach złożonych Grant WCSS nr 177, sprawozdanie za rok 2012 Kierownik grantu dr. hab. inż. Przemysław Kazienko mgr inż. Radosław Michalski Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Obszar

Bardziej szczegółowo

Zamawiający INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Zamawiający INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Nr sprawy: F1-208-05/10 Warszawa 14 maja 2010 r. Instytut Badań Systemowych PAN informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 137.000 Euro na: dostawę czasopism

Bardziej szczegółowo

Michał Kozielski Łukasz Warchał. Instytut Informatyki, Politechnika Śląska

Michał Kozielski Łukasz Warchał. Instytut Informatyki, Politechnika Śląska Michał Kozielski Łukasz Warchał Instytut Informatyki, Politechnika Śląska Algorytm DBSCAN Algorytm OPTICS Analiza gęstego sąsiedztwa w grafie Wstępne eksperymenty Podsumowanie Algorytm DBSCAN Analiza gęstości

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE OBRAZÓW WIT, Studia Dzienne, sem.5, 2006/2007, prowadzący: Marek Doros WYKŁAD 1 Schemat procesu przetwarzania obrazu

PRZETWARZANIE OBRAZÓW WIT, Studia Dzienne, sem.5, 2006/2007, prowadzący: Marek Doros WYKŁAD 1 Schemat procesu przetwarzania obrazu PRZETWARZANIE OBRAZÓW WIT, Studia Dzienne, sem.5, 2006/2007, prowadzący: Marek Doros WYKŁAD 1 Schemat procesu przetwarzania obrazu Przetwarzanie obrazów jest to proces składający się z następujących operacji:

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

GMWØJCIK Publications

GMWØJCIK Publications GMWØJCIK Publications A. Gajos and G. M. Wojcik, Electroencephalographic detection of synesthesia, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio AI: Informatica, vol. 14, no. 3, pp. 43 52, 2014.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie kołowej transformaty Hougha w zadaniu zliczania monet

Zastosowanie kołowej transformaty Hougha w zadaniu zliczania monet Zbigniew GOMÓŁKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Ewa ŻESŁAWSKA Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Polska Zastosowanie kołowej transformaty Hougha w zadaniu zliczania monet Transformata

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów informacyjnych

Wstęp do systemów informacyjnych Wstęp do systemów informacyjnych Organizacja kursu UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Opis kursu Nazwa kursu: Wstęp do systemów informacyjnych Kierunek: Informatyka Stosowana Wykłady: 30 godzin - Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Lotnicze i terenowe skanowanie laserowe środowiska leśnego - aktualne problemy badawcze

Lotnicze i terenowe skanowanie laserowe środowiska leśnego - aktualne problemy badawcze Lotnicze i terenowe skanowanie laserowe środowiska leśnego - aktualne problemy badawcze Krzysztof Stereńczak Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Instytut Badawczy Leśnictwa 1 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning

An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning Dawid Bodusz, Wojciech Leszczyński, Wioletta Miśta, Leszek Miszczyk Application of fiducial gold markers:

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

dr inż. SZYMON ŁUKASIK

dr inż. SZYMON ŁUKASIK dr inż. SZYMON ŁUKASIK Data i miejsce urodzenia: E-mail: 22 kwietnia 1981, Szczawnica slukasik@agh.edu.pl, slukasik@ibspan.waw.pl WYKSZTAŁCENIE 04.2013-07.2013 szkolenie z zakresu zarządzania w nauce,

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH RACE NAUKOWE OLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. Transport 6 olitechnika Warszawska, RACJONALIZACJA ROCESU EKSLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA RZEJAZDACH KOLEJOWYCH dostarczono: Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa Centrala: Dyrekcja: Fax: E-mail: Web: NIP: 22 38 10 100 22 38 10 275 22 38 10 105 ibs@ibspan.waw.pl www.ibspan.waw.pl 525

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH Nazwa w języku angielskim STATISTICAL DATA ANALYSIS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki informatyczne Program: 1. Sztuczna inteligencja. a) definicja; b) podział: Systemy ekspertowe Algorytmy ewolucyjne Logika rozmyta Sztuczne sieci neuronowe c) historia; 2. Systemy eksperckie

Bardziej szczegółowo

Akwizycja obrazów HDR

Akwizycja obrazów HDR Akwizycja obrazów HDR Radosław Mantiuk radoslaw.mantiuk@gmail.com 1 Składanie HDRa z sekwencji zdjęć LDR (1) Seria zdjęć sceny wykonanych z różnymi ustawieniami ekspozycji 2 Składanie HDRa z sekwencji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Zaawansowane Systemy Informatyki i Sterowania Advanced Informatics and Control www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Elektroniki

Bardziej szczegółowo

(technicznej, magisterskiej)

(technicznej, magisterskiej) Edycja pracy dyplomowej (technicznej, magisterskiej) Przygotowała: prof. B. Kostek Formatka strony tytułowej tt ł (do pobrania) dane dyplomanta, zdjęcie, tytuł pracy, nazwisko promotora i konsultanta (należy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE ODELOWANIE I SYULACJA Kościelisko, 9-3 czerwca 006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE SYSTE DO KOPUTEROWEGO ODELOWANIA I SYULACJI UKŁADÓW DYNAICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH MIAR JAKOŚCI OCENY OBRAZÓW CYFROWYCH W DAKTYLOSKOPII

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH MIAR JAKOŚCI OCENY OBRAZÓW CYFROWYCH W DAKTYLOSKOPII POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Jakub PĘKSIŃSKI* Grzegorz MIKOŁAJCZAK* ZASTOSOWANIE WYBRANYCH MIAR JAKOŚCI OCENY OBRAZÓW CYFROWYCH W DAKTYLOSKOPII

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

Środowisko badawcze metod segmentacji bazujących na modelach odkształcalnych w obrazowaniu biomedycznym

Środowisko badawcze metod segmentacji bazujących na modelach odkształcalnych w obrazowaniu biomedycznym Środowisko badawcze metod segmentacji bazujących na modelach odkształcalnych w obrazowaniu biomedycznym Daniel Reska Krzysztof Jurczuk Cezary Bołdak Marek Krętowski Wydział Informatyki,Politechnika Białostocka

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE OBRAZU DO OBRAZOWEJ BAZY DANYCH

PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE OBRAZU DO OBRAZOWEJ BAZY DANYCH Słowa kluczowe: przetwarzanie obrazu, obrazowe bazy danych, segmentacja obrazu, selekcja obiektów, segmentacja elementów roślinnych Tatiana JAWORSKA * PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE OBRAZU DO OBRAZOWEJ BAZY DANYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA I SYSTEMY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Computer Science Systems in Health Protection and Social Insurance Systems Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

RMSD - Ocena jakości wybranych molekularnych struktur przestrzennych

RMSD - Ocena jakości wybranych molekularnych struktur przestrzennych RMSD - Ocena jakości wybranych molekularnych struktur przestrzennych Joanna Wiśniewska Promotor: dr inż. P. Łukasiak Spis treści 1. Zakres pracy magisterskiej 2. Struktura białka 3. Struktura kwasów nukleionowych

Bardziej szczegółowo

Artykuły w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej Część I

Artykuły w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej Część I Ważniejsze publikacje Ewarysta Rafajłowicza (jednolicie numerowane, podzielone na grupy w/g rangi, a wewnątrz grup sortowane od najnowszych) Artykuły w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej Część I

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska.

Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska. Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska. Mgr inż. Maja Berezowska Promotorzy : dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr dr inż. Monika Danielewska Plan prezentacji (1) Problem

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka Obrazowa. Prawidłowe wyświetlanie obrazów diagnostycznych oraz kontrola jakości wyświetlanego obrazu

Diagnostyka Obrazowa. Prawidłowe wyświetlanie obrazów diagnostycznych oraz kontrola jakości wyświetlanego obrazu Diagnostyka Obrazowa Prawidłowe wyświetlanie obrazów diagnostycznych oraz kontrola jakości wyświetlanego obrazu Rozwiązania dla medycyny Sale operacyjne PACS demo room 1. Obraz -Prawidłowe postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Lingwistyczne podsumowania baz danych.inteligentne generowanie s

Lingwistyczne podsumowania baz danych.inteligentne generowanie s Lingwistyczne podsumowania baz danych. Inteligentne generowanie streszczeń Instytut Informatyki, Politechnika Łódzka Katowice, 29 stycznia 2010 r. Problematyka Bazy i hurtownie danych olbrzymia ilość liczb......

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy

Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Politechnika Poznańska Wydział Informatyki Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Detection of DTMF signals

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Word ćwiczenie 2

Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Standardy pracy inżynierskiej obowiązujące na Wydziale Inżynierii Środowiska: Egzemplarz redakcyjny pracy dyplomowej: strony pracy powinny mieć format A4, wydruk jednostronny,

Bardziej szczegółowo

[3] Hałgas S., An algorithm for fault location and parameter identification of analog circuits

[3] Hałgas S., An algorithm for fault location and parameter identification of analog circuits Bibliografia [1] Hałgas S., Algorytm lokalizacji uszkodzeń w nieliniowych układach elektronicznych, Materiały XVI Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, SPETO 93, 247-253, 1993. [2] Hałgas

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

Tytuł referatu. Imię NAZWISKO, Imię NAZWISKO TYTUŁ ROZDZIAŁU

Tytuł referatu. Imię NAZWISKO, Imię NAZWISKO TYTUŁ ROZDZIAŁU Tytuł referatu Imię NAZWISKO, Imię NAZWISKO Streszczenie: Streszczenie w języku polskim. Maksymalna długość tekstu nie powinna przekraczać 2500 znaków łącznie ze spacjami. TYTUŁ ROZDZIAŁU Tekst prosimy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

METODA REDUKCJI PLAMKOWANIA NA OBRAZACH RADAROWYCH ZA POMOCĄ DWUSTOPNIOWEGO FILTRU WARUNKOWEGO

METODA REDUKCJI PLAMKOWANIA NA OBRAZACH RADAROWYCH ZA POMOCĄ DWUSTOPNIOWEGO FILTRU WARUNKOWEGO Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, 2009, s. 469 476 ISBN 978-83-61-576-10-5 METODA REDUKCJI PLAMKOWANIA NA OBRAZACH RADAROWYCH ZA POMOCĄ DWUSTOPNIOWEGO FILTRU WARUNKOWEGO A METHOD

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-PSzZPS

Bardziej szczegółowo

Anna Węsierska (z domu Jezierska) 9 marzec 2015

Anna Węsierska (z domu Jezierska) 9 marzec 2015 Anna Węsierska (z domu Jezierska) 9 marzec 2015 Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Obywatelstwo polskie Anna.Jezierska@ibspan.waw.pl www.ibspan.waw.pl/ jeziersk Przebieg pracy naukowej Instytut

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia B.0. Mikołaj Czajkowski

Mikroekonomia B.0. Mikołaj Czajkowski Mikroekonomia B.0 Mikołaj Czajkowski Materiały i informacje hasło Mikroekonomia Wykłady: środa 15:00-16:35 aula A, dr hab. Mikołaj Czajkowski, prof. UW poniedziałek 09:45-11:20 aula A, dr hab. Ewa Aksman

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza sygnałów Nazwa w języku angielskim Signal analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Echolokacja inaczej rozpoznawanie gestów

Echolokacja inaczej rozpoznawanie gestów Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.edu.pl Katedra Cybernetyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2014 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu dotyczacego programowania

Bardziej szczegółowo

Review Article. i technika w walce o nasze zdrowie health. Zdr Publ 2010;120(4):421-425. Abstract. Streszczenie

Review Article. i technika w walce o nasze zdrowie health. Zdr Publ 2010;120(4):421-425. Abstract. Streszczenie Zdr Publ 2010;120(4):421-425 Review Article i technika w walce o nasze zdrowie health Streszczenie rozwojowych w zakresie telemedycyny. W artykule omówio- Abstract Telemedicine is a developing area in

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 2001-2014

Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 2001-2014 Klasyfikacja publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 2001-2014 Monografie i skrypty 1. Rojek-Mikołajczak I., Bazy danych kurs podstawowy dla inżynierów informatyków, skrypt, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Wstęp do geografii fizycznej Introduction to physical geography 15 zal. 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

1.TYTUŁ ROZDZIAŁU NIE PRZEKRACZAJĄCY TRZECH LINII PISANY DUŻYMI LITERAMI

1.TYTUŁ ROZDZIAŁU NIE PRZEKRACZAJĄCY TRZECH LINII PISANY DUŻYMI LITERAMI ZAAWANSOWANE SYSTEMY AUTOMATYKI I DIAGNOSTYKI Pod redakcją Z. Kowalczuka, 2015 PWNT Gdańsk 1.TYTUŁ ROZDZIAŁU NIE PRZEKRACZAJĄCY TRZECH LINII PISANY DUŻYMI LITERAMI Imię NAZWISKO, Imię NAZWISKO 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

3 rd International Conference of the Medical University of Lublin

3 rd International Conference of the Medical University of Lublin 3 rd International Conference of the Medical University of Lublin 10 th anniversary of the first Intraoperative Radiotherapy in Lublin Scientific Committee Chairman W. Polkowski Members A. Barański (the

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ITE-1-615-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ITE-1-615-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Radio programowalne w praktyce Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ITE-1-615-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Śledź (Clupea harengus) jest ważnym gatunkiem z punktu widzenia funkcjonowania ekosystemu (Varpe et al., 2005, Pikitch et al., 2014), a także odgrywa

Śledź (Clupea harengus) jest ważnym gatunkiem z punktu widzenia funkcjonowania ekosystemu (Varpe et al., 2005, Pikitch et al., 2014), a także odgrywa Śledź (Clupea harengus) jest ważnym gatunkiem z punktu widzenia funkcjonowania ekosystemu (Varpe et al., 2005, Pikitch et al., 2014), a także odgrywa istotną rolę ekonomiczną, stanowiąc znaczną część połowów

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS wersja 9.2 i 9.3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Spis treści Wprowadzenie... 6 1. Podstawowe informacje o systemie SAS... 9 1.1. Informacje ogólne... 9 1.2. Analityka...

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: EIT s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: EIT s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Systemy rekonfigurowalne Rok akademicki: 2016/2017 Kod: EIT-1-708-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Michał Matuszak. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Adama Mickiewicza Tel:+48 696459522

Michał Matuszak. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Adama Mickiewicza Tel:+48 696459522 Michał Matuszak Informacje Kontaktowe Informacje Osobiste Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Adama Mickiewicza Tel:+48 696459522 ul. Umultowska 87 E-mail: gruby@mat.umk.pl 61 614 Poznań, Polska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

w przypadku gdy nie jesteśmy w stanie rozróżnić imion i nazwisk podajemy je w pełnym brzmieniu, np.: Chuan He, Sheng Guo, Li Huang, Aiwen Lei,

w przypadku gdy nie jesteśmy w stanie rozróżnić imion i nazwisk podajemy je w pełnym brzmieniu, np.: Chuan He, Sheng Guo, Li Huang, Aiwen Lei, S P O S Ó B C Y T O W A N I A L I T E R A T U R Y Ź R Ó D Ł O W E J W P R A C A C H I N Ż Y N I E R S K I C H I M A G I S T E R S K I C H Istnieje kilka sposobów cytowania źródeł informacji chemicznej.

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Małe, średnie i... nano. Modelowanie molekularne w Opolu (i nie tylko) Teobald Kupka, Małgorzata A. Broda

Małe, średnie i... nano. Modelowanie molekularne w Opolu (i nie tylko) Teobald Kupka, Małgorzata A. Broda Małe, średnie i... nano. Modelowanie molekularne w Opolu (i nie tylko) Badania podstawowe wspomagane obliczeniami w WCSS Teobald Kupka, Małgorzata A. Broda Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Opole e-mail:

Bardziej szczegółowo

Assistant Professor. Institute of Mathematics. Marie Curie-Sklodowska University Lublin, Poland 1 Oct 1998 30 Sep 2006 Teaching Assistant

Assistant Professor. Institute of Mathematics. Marie Curie-Sklodowska University Lublin, Poland 1 Oct 1998 30 Sep 2006 Teaching Assistant Beata Bylina Personal Office address: Phone: 48 81 537 61 99 E-mail: WWW: The date of birth: Institute of Mathematics Marie Curie-Sklodowska University Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin, Poland

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Jacek Koronacki

CURRICULUM VITAE. Jacek Koronacki CURRICULUM VITAE Jacek Koronacki Grudzień 2008 (część dot. publikacji jest uaktualniana na bieżąco) Dane osobiste: Ur. 1 sierpnia 1945 w Sopocie. Żonaty, dwoje dzieci. Obywatelstwo polskie. Pierwsze miejsce

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : ANALIZA I PRZETWARZANIE OBRAZÓW MEDYCZNYCH 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Dane personalne : Dziedzina badań naukowych : Stopnie i tytuły :

CURRICULUM VITAE. Dane personalne : Dziedzina badań naukowych : Stopnie i tytuły : prof. dr hab. inż. Piotr KULCZYCKI 1 stycznia 2016 CURRICULUM VITAE (ze strony www Akademii Górniczo-Hutniczej) Dane personalne : Imię i nazwisko: Piotr Kulczycki. Urodzony: 15 kwietnia 1958 w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROCZNYCH WYNIKÓW KONTROLI ODTWARZALNOŚCI NAPROMIENIANIA W ŚWIĘTOKRZY- SKIM CENTRUM ONKOLOGII

PODSUMOWANIE ROCZNYCH WYNIKÓW KONTROLI ODTWARZALNOŚCI NAPROMIENIANIA W ŚWIĘTOKRZY- SKIM CENTRUM ONKOLOGII PODSUMOWANIE ROCZNYCH WYNIKÓW KONTROLI ODTWARZALNOŚCI NAPROMIENIANIA W ŚWIĘTOKRZY- SKIM CENTRUM ONKOLOGII THE EVALUATION OF RESULTS ONE-YEAR STUDY OF ACCURACY OF IRRADIATION IN THE HOLLYCROSS CANCER CENTRE

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Neutronowe przekroje czynne dla reaktorów IV generacji badania przy urządzeniu n_tof w CERN

Neutronowe przekroje czynne dla reaktorów IV generacji badania przy urządzeniu n_tof w CERN Neutronowe przekroje czynne dla reaktorów IV generacji badania przy urządzeniu n_tof w CERN Józef Andrzejewski Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego Uniwersytet Łódzki Mądralin 2013 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Tytuł referatu (Times New Roman 22,wycentrowany, pogrubiony)

Tytuł referatu (Times New Roman 22,wycentrowany, pogrubiony) Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi Wydział... (Times New Roman 16, wycentrowany) Tytuł referatu (Times New Roman 22,wycentrowany, pogrubiony) Adam Abacki, Bartosz Babacki,... (Times New Roman 12, wycentrowany)

Bardziej szczegółowo