TRANSATLANTYCKIE PARTNERSTWO NIEMIECKICH I AMERYKAŃSKICH BIBLIOTEK W DOBIE CYFROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRANSATLANTYCKIE PARTNERSTWO NIEMIECKICH I AMERYKAŃSKICH BIBLIOTEK W DOBIE CYFROWEJ"

Transkrypt

1 Krystyna Hudzik * Biblioteka Główna UMCS w Lublinie TRANSATLANTYCKIE PARTNERSTWO NIEMIECKICH I AMERYKAŃSKICH BIBLIOTEK W DOBIE CYFROWEJ [TRANSATLANTIC PARTNERSHIP OF GERMAN AND AMERICAN LIBRARIES IN THE DIGITAL ERA] Abstrakt: Realizacja projektu German North American Resources Partnership, którego zadaniem jest wspieranie dostępu do wartościowych zasobów informacji po obydwu stronach Atlantyku. Internacjonalizacja standardów w krajach niemieckojęzycznych. Proces redukcji odmienności niemieckiego formatu opisu danych MAB2 i norm katalogowania RAK oraz sukcesywne przechodzenie na format MARC21 i anglo-amerykańskie zasady katalogowania AACR2. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya w tłumaczeniu na język niemiecki w wersji drukowanej i online. Doświadczenia bibliotek polskich w korzystaniu ze wzorców amerykańskich, takich jak: format MARC 21, system Klasyfikacji Biblioteki Kongresu i język haseł przedmiotowych LCSH. Bibliotekarstwo amerykańskie jako znaczący potencjał, oferujący sprawdzone standardy oraz dostęp do światowych zasobów Biblioteki Kongresu, OCLC i WorldCat. PARTNERSTWO BIBLIOTEK PROJEKTY NIEMIECKO-AMERYKAŃSKIE STANDARDY MIĘDZYNARODOWE WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK WYMIANA DANYCH Abstract: Project German North American Resources Partnership aimed at supporting the access to valuable information resources on both sides of the Atlantic Ocean. The internationalization of standards in German speaking countries. The reduction of the dissimilarity of the German format of bibliographic description MAB2 and cataloging norms RAK and successive accepting MARC21 and Anglo-American Cataloging Rules (AACR2). Dewey s Decimal Classification in German translation (printed and online versions). The experiences of Polish libraries in using American standards and solutions. DATA EXCHANGE GERMAN-AMERICAN PROJECTS INTERNATIONAL STANDARDS LIBRARY COOPERATION PARTNERSHIP FOR LIBRARIES * * * * Starszy kustosz dyplomowany mgr KRYSTYNA HUDZIK, pracownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, absolwentka historii oraz podyplomowych studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Najważniejsze publikacje: (2003) Zmiany w strukturze organizacyjnej bibliotek uniwersyteckich w Niemczech czy warto je naśladować?; (2001) Bibliotekarz dziedzinowy doświadczenia niemieckie a polskie możliwości ich adaptacji. Adres elektr.: 127

2 Uwagi wstępne Celem niniejszych rozważań jest prezentacja współpracy amerykańsko-niemieckiej w zakresie współczesnego bibliotekarstwa. Rzecz dotyczy zatem dwóch mocarstw (także w wymiarze kulturowym), którym zależy na tym, aby ich potencjał informacji naukowej mógł być sprawnie i szybko udostępniony swoim użytkownikom po obydwu stronach Atlantyku. Niemieccy i amerykańscy bibliotekarze dlatego z uwagą śledzą wzajemnie swoje poczynania i co więcej podejmują także wspólne projekty. Są dla siebie partnerami niezwykle ważnymi, ponieważ reprezentują bogate tradycje i wysokie standardy w dziedzinie bibliotekarstwa, no i oczywiście posiadają niezbędne dla jego rozwoju środki finansowe. Skoncentruję się tylko na czterech zagadnieniach: rys historyczny; projekt pt. German North American Resources Partnership, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie dostępu do wartościowych zasobów w obydwu krajach; procesy internacjonalizacji standardów, którym patronuje Niemiecka Biblioteka Narodowa we Frankfurcie nad Menem (Deutsche Nationalbibliothek od 29 czerwca 2006 r., wcześniej Biblioteka Niemiecka Die Deutsche Bibliothek), w celu sukcesywnej redukcji odmienności niemieckiego formatu opisu danych MAB2 i norm katalogowania RAK na rzecz amerykańskiego formatu MARC21 i anglo-amerykańskich zasad katalogowania AACR2; wskazuję na doświadczenia bibliotek polskich, które korzystają także ze standardów amerykańskich, stosując format MARC21, system Klasyfikacji Biblioteki Kongresu i język haseł przedmiotowych LCSH. Bibliotekarstwo amerykańskie stanowi pod tym względem ogromny potencjał eksportowy, który oferuje sprawdzone standardy oraz dostęp do światowych zasobów Biblioteki Kongresu, OCLC i WorldCat. Rys historyczny Współpraca niemiecko-amerykańska w dziedzinie bibliotekarstwa ma swoją bogatą tradycję. Wywodzi się ją często od symbolicznego daru praojca duchowości w kulturze niemieckiej, Johanna Wolfganga Goethego, który podarował 39 własnych dzieł Bibliotece Uniwersytetu w Harwardzie w roku Wyraźne zainteresowanie nauką i książką niemiecką przypada na drugą połowę XIX w. Wędrowały wówczas za ocean nie tylko pojedyncze książki, ale całe biblioteki, m.in. prywatna biblioteka historyka Leopolda von Ranke licząca ok. 27 tys. tomów, którą nabyła w 1888 r. Biblioteka Uniwersytetu w Syrakuzach. W przypadku zaś planowego gromadzenia, sukcesywnie realizowanego przez wiele lat, dużą rolę odegrał księgarz i wydawca Otto Harrassowitz ( ), którego oficyna wysłała do USA kilkadziesiąt dostaw książek (approval plans). Obecność zbiorów germanistycznych w naukowych bibliotekach amerykańskich jest dzisiaj dość znaczna. Dla orientacji warto podać, że wśród 15 mln woluminów znajdujących się w sieci Bibliotek Uniwersytetu w Harwardzie stanowią one ponad 10%, a więc księgozbiór w języku niemieckim liczy 1,5 mln [Garrett 2002, s ]. Przepływ książek przebiegał jednak nie tylko w jednym kierunku. Już od końca XVIII w. przenikała bowiem także literatura amerykańska do Niemiec. Nowości wydawnictw z Filadelfii i Bostonu docierały regularnie do Biblioteki Uniwersyteckiej w Getyndze, stąd też posiada ona ważne zbiory północnoamerykańskie, stanowią- 128

3 ce aktualnie bogaty materiał do digitalizacji (Projekt Virtual Library of Anglo-American Culture Nowy wymiar współpracy bibliotekarskiej przyniosły media elektroniczne i Internet, dzięki którym czas i przestrzeń nie ograniczają możliwości wzajemnej wymiany danych. German North American Resources Partnership (GNARP) Partnerstwo Niemiecko-Północnoamerykańskie w Dostępie do Zasobów [adres strony internetowej: jest częścią szerszego programu światowych zasobów w sieci pod nazwą Global Resources Network, który swym zasięgiem obejmuje także inne kraje i kontynenty, m.in. Amerykę Łacińską, Japonię, Południową Azję, Afrykę. GNARP rozwijany od 1998 r. jest wspólną inicjatywą 40 amerykańskich bibliotek uniwersyteckich stowarzyszonych w Association of Research Libraries oraz 6 bibliotek niemieckich, wśród których znaczącą rolę odegrała Biblioteka Uniwersytecka i Państwowa Dolnej Saksonii w Getyndze [Kilton 2001, s. 1481]. Podstawowym jego celem jest współpraca w zakresie gromadzenia, opracowania, digitalizacji i dostarczania dokumentów. Pracami kieruje gremium złożone z przedstawicieli obydwu krajów. W skład GNARP wchodzą cztery grupy robocze spotykające się regularnie i odpowiedzialne za następujące problemy: Kontrola Bibliograficzna (Bibliographic Control); Gromadzenie Zasobu (Collection Development); Biblioteki Cyfrowe (Digital Libraries); Dostarczanie dokumentów (Document Delivery). W efekcie dotychczasowych działań zostały udostępnione naukowym bibliotekom amerykańskim elektroniczne serwisy online takie jak [Projekt Resources, 2007, dok. elektr.]: Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft ceniona przez germanistów bibliografia języka niemieckiego i nauki o literaturze opracowywana od 1957 r., a dostępna online od 2004 r. dzięki wydawnictwu V. Klostermann we Frankfurcie nad Menem. Digitale Bibliothek deutscher Klassiker udostępniona z udziałem firmy Chadwyck-Healey. DigiZeitschriften tworzone od 1999 r. cyfrowe archiwum digitalizowanych systematycznie roczników ponad 110 tytułów naukowych czasopism niemieckich z różnych dziedzin wiedzy. xipolis.net monachijski serwis udostępniający online wiele baz zawierających m.in. 24 tomową encyklopedię Brockhausa, 10 tomów słownika Dudena, wiele kompendiów i informatorów z dziedziny literatury, językoznawstwa, muzyki, filmu. Bildarchiv der Deutschen Kolonialgesellschaft baza licząca ponad 50 tys. fotografii z drugiej połowy XIX i początku XX wieku z niemieckich kolonii w Afryce. Anglo-amerikanische Katalogisierungsregeln tłumaczenie na język niemiecki anglo-amerykańskich zasad katalogowania AACR2, wydane w 2002 r. przez K.G. Saur Verlag. MARC/AACR2 Cataloging for the Bibliothek der deutschen Literatur efekt dokonanej w 2002 r. konwersji do formatu MARC ponad 15 tys. rekordów opisów sporządzonych według niemieckich zasad RAK. Opisy te dotyczą znanej edycji mikrofilmowej pierwszych wydań ważnych dzieł literatury nie- 129

4 mieckiej pod tytułem Bibliothek der deutschen Literatur, K.G. Saur Verlag. W ramach projektu utworzone zostało ponad 1,2 tys. nowych haseł osobowych w kartotece wzorcowej OCLC, a rekordy te wykazywane są w WorldCat. Nie bez znaczenia dla realizacji projektu jest wsparcie instytucjonalne Biblioteki Kongresu oraz utworzonej w 1999 r. Sekcji Studiów Zachodnioeuropejskich (Western European Studien Section) przy Amerykańskim Stowarzyszeniu Bibliotek (ALA), a także finansowy udział Fundacji Andrew W. Mellona i Niemieckiego Towarzystwa Badań Naukowych (DFG). Jak zawsze za działaniami stoją konkretni ludzie, czyli amerykańscy specjaliści dziedzinowi i niemieccy fachreferenci. Do nawiązywania osobistych kontaktów, organizowania wyjazdów i spotkań przywiązują oni dużą wagę. Już do tradycji należą niemiecko-amerykańskie konferencje w trakcie trwania międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad Menem. W dniach 5 7 października 2006 r. odbyło się kolejne 6. sympozjum naukowe nt. GNARP, którego program zamieszczony jest pod adresem: Budowanie tej partnerskiej infrastruktury polega również na dwustronnej specjalizacji w zakresie określonych dziedzin. I tak na przykład dział Religioznawstwo ogólne i porównawcze pozostaje w gestii Biblioteki Uniwersyteckiej w Tybindze i Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Duke, a dział Bliski Wschód i północna Afryka do Biblioteki Uniwersyteckiej w Halle i Biblioteki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Stwarza to zupełnie nowe drogi komunikacji i kontaktów między na ogół mało znanymi zbiorami po obydwu stronach, wspiera kooperację w nabywaniu elektronicznych baz danych i ich wymianę oraz wypracowuje wspólne projekty digitalizacji. Standardy amerykańskie w bibliotekarstwie niemieckim Stany Zjednoczone są kolebką wielu standardów bibliotecznych oraz wzorów efektywnej kooperacji bibliotek, które następnie przejmowane przez wiele krajów, stawały się uznanymi standardami międzynarodowymi. Biblioteka Kongresu jest pomysłodawcą i twórcą w 1964 r. pierwszego formatu wymiany danych katalogowych MARC (Machine Readable Cataloquing), uwzględniającego całość zasad katalogowania występujących w normalizacji AACR2 (Anglo-American Cataloquing Rules) i ISBD (International Standard Book Description). Do formatu opisu bibliograficznego dołączyła kolejna norma z 1981 r., czyli format wymienny kartotek wzorcowych formalizujący strukturę danych osobowych i korporatywnych oraz haseł przedmiotowych [Jacquesson 1999, s ]. Aktualnie używany jest format w wersji MARC21 utworzony w 1999 r. w wyniku przeprowadzonej harmonizacji formatów amerykańskiego USMARC i kanadyjskiego CAN-MARC. Warto przypomnieć, że bibliotekarstwu amerykańskiemu zawdzięcza się poza tym także dwie uniwersalne klasyfikacje biblioteczno-bibliograficzne, które narodziły się w drugiej połowie XIX wieku. Są to ogólne systemy klasyfikacji piśmiennictwa: Klasyfikacja Dziesiętna Deweya i Klasyfikacja Biblioteki Kongresu, stale rozwijane i obecnie szeroko stosowane w organizacji zbiorów w wolnym dostępie, w katalogach online oraz bibliografiach. Te dobrze znane polskim bibliotekom standardy amerykańskie stały się w Niemczech przedmiotem zainteresowania dopiero w ostatnich latach. Próbuje się je tam implementować, zwłaszcza format MARC21 oraz Klasyfikację Dziesiętną Deweya. Fachowa praca nad internacjonalizacją standardów bibliotecznych dla obszaru niemieckojęzycznego jest w gestii Niemieckiej Biblioteki Narodowej, która w kooperacji z największymi regio- 130

5 nalnymi systemami bibliotecznymi Niemiec oraz przedstawicielami bibliotek z Austrii i Szwajcarii, przygotowuje dziś nowe propozycje [Standardisierungsarbeit, 2007, dok. elektr.]. Trzeba podkreślić, że Niemcy posiadają własny znaczący dorobek w zakresie stosowania standardów w automatyzacji bibliotek. Stworzyli w 1973 r. własny format opisu danych MAB (Maschinelles Austaschformat für Bibliotheken), będący obok wielkiej rodziny MARC pewną osobliwością, ale o strukturze i parametrach wcale nie gorszych od niej. Stale rozwijany i ulepszany występuje od 1995 r. pod nazwą MAB2. Składa się z pięciu formatów służących do wprowadzania następujących danych: bibliograficznych, nazw osobowych, nazw ciał zbiorowych, haseł przedmiotowych i danych lokalnych. Uwzględnia obowiązujące normy katalogowania alfabetycznego RAK (Regeln für die alphabetische Katalogisierung) i przedmiotowego RSWK (Regeln für den Schlagwortkatalog). Powiązany jest z tworzonymi od kilku dziesięcioleci i rozbudowanymi kartotekami wzorcowymi dla obszaru niemieckojęzycznego: nazw osobowych (Personennamendatei PND), nazw korporatywnych (Gemeinsame Körperschaftsdatei GKD) i haseł przedmiotowych (Schlagwortnormdatei SWD). Format MAB2 nie jest kompatybilny z MARC21, co utrudnia korzystanie z zasobów amerykańskich. W celu przezwyciężenia takiej izolacji podjęto w 2004 r. decyzję o sukcesywnym przechodzeniu na MARC21 i AACR2. Realizowany projekt składa się z dwóch części [Umstieg auf MARC 21, 2007, dok. elektr.]: Internacjonalizacja niemieckich standardów przejście na MARC21; zakłada wprowadzenie MARC21 jako jednolitego formatu do wymiany danych i usprawnienia kooperacji w dziedzinie norm. Umożliwienie przejścia bibliotek niemieckich z formatu wymiany danych MAB na MARC21; obejmuje warsztaty niemieckich i austriackich specjalistów w kooperacji z amerykańskimi ekspertami. Rozpoczęte prace polegają na analizie poszczególnych części formatów pod względem różnic. Dotyczą one m.in. określenia authority control, traktowania pola tytułu głównego i równoległego oraz zasad opisu dzieł wielotomowych. Konkordancja MAB2 z MARC 21 polega na dokumentowaniu w postaci publikacji osiągniętych uzgodnień w zakresie kompatybilności elementów obydwu formatów [Newsletter 2007, dok. elektr.]. Uzgodnienia te nie są od razu obowiązujące lecz pozostają otwarte na dalsze porównania i uzupełnienia. Innym projektem realizowanym w Niemczech w latach [http://www.ddc-deutsch.de/] było przygotowanie niemieckiego tłumaczenia w wersji drukowanej i online najnowszego 22 wydania Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (KDD), dostępnej także w formie systemu WebDewey. Licencję na rozwijanie tej najbardziej rozpowszechnionej na świecie i tłumaczonej na 30 języków uniwersalnej klasyfikacji posiada OCLC, a jej symbole są umieszczane w rekordach WorldCat oraz OCLC Online Union Katalog. W celu realizacji projektu zawiązało się konsorcjum wielu instytucji niemieckich współpracujących z grupą ekspertów oraz z OCLC i Biblioteką Kongresu. Zamierzony efekt był gotowy pod koniec 2005 r., kiedy to KDD ukazała się drukiem w monachijskim Wydawnictwie K.G. Saur i równocześnie była dostępna online w serwisie Melvil [http://services.ddcdeutsch.de/]. Jednym z obszarów zastosowania KDD jest Niemiecka Bibliografia Narodowa (Deutsche Nationalbibliographie). We wszystkich jej seriach obowiązuje układ rzeczowy KDD już od 2004 r. W kolejnych latach będzie wprowadzona notacja KDD w opracowaniu serii B (publikacje poza handlem księgarskim) i H (wydawnictwa szkół wyższych), a od 2007 r. nastąpi uzupełnianie symbolami tej klasyfikacji opracowania przedmiotowego w serii A (publikacje w obiegu księgarskim) [DDC Deutsch 2007, dok. elektr.]. Innym projektem, na który warto jeszcze zwrócić uwagę, jest wykorzystanie KDD w opracowaniu rzeczowym i wyszukiwaniu dokumentów elektronicznych, co pozwoli zawęzić pole przeszukiwań do konkretnej dzie- 131

6 dziny bez ograniczeń językowych. Ta opcja jest aktualnie rozpracowywana pod kątem zastosowania KDD w największym niemieckim portalu w dziedzinie informacji naukowej VASCODA, będącym swoistym dachem, czyli wspólną platformą do przeszukiwania różnych serwisów i bibliotek cyfrowych [DDC VASCO- DA 2007, dok. elektr.]. Doświadczenia bibliotekarstwa polskiego Bibliotekarstwo amerykańskie jest także źródłem wiedzy i wzorcem dla bibliotek polskich. Po okresie prób tworzenia własnego formatu, Biblioteka Narodowa przyjęła ostatecznie w 1993 r. format USMARC jako polski standard narodowy. Nie bez znaczenia dla tej decyzji był fakt rozpoczęcia procesu wdrażania VTLS i zdecydowany wybór USMARC (dziś MARC21) jako formatu wspólnego dla grupy komputeryzujących się bibliotek akademickich. Również w zakresie tworzenia centralnego zasobu kartotek haseł wzorcowych, budowania języka haseł przedmiotowych KABA oraz samej koncepcji NUKAT, korzystano z doświadczeń Biblioteki Kongresu i jej języka haseł przedmiotowych (LCSH) oraz idei ścisłej kooperacji bibliotek stanowiącej fundamentalną zasadę bibliotekarstwa za Oceanem. Z kolei Klasyfikacja Biblioteki Kongresu stanowi przyjętą systematykę do prezentacji zbiorów w wolnym dostępie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie [Zakrzewski 1999, dok. elektr.] oraz Łodzi. Podsumowanie Internacjonalizacja standardów jest warunkiem budowania jednolitości w podzielonych ze względu na normy i język źródłach informacji. Gwarantuje ona użytkownikom homogeniczny i uproszczony sposób korzystania z dostępnych online katalogów i dokumentów. Przewaga bibliotekarstwa amerykańskiego nad europejskim ma swoje źródło w dążeniu do standaryzacji wykorzystywanych metod i narzędzi. Umożliwia ona szeroką współpracę, eliminuje dublowanie pracy, gwarantuje spójność danych, a w konsekwencji stanowi podstawę do pełnej wymiany danych. Ujednolicanie standardów przynosi niewątpliwie wiele korzyści, ale niestety łączy się także z dużym wysiłkiem i pokonywaniem wielu trudności związanych z przestawianiem się na inne normy. We współpracy niemiecko-amerykańskiej na podkreślenie zasługuje gotowość do wzajemnego dopasowywania się obydwu stron oraz otwartość na prowadzenie trudnego dialogu w dochodzeniu do ustaleń, które pozwolą ostatecznie na swobodny transfer informacji. Wykorzystane źródła i opracowania DDC Deutsch (Dewey Dezimalklassifikation Deutsch), dok. elektr. (2007). Deutsche Nationalbibliothek. projekte/ddc_info.htm [odczyt ]. DDC-VASCODA, dok. elektr. (2007). Deutsche Nationalbibliothek. Garrett, J. (2002). Das Spektrum deutsch-amerikanischer Zusammenarbeit auf bibliothekarischem Gebiet. Bibliotheksdienst 36. H. 11, s Jacquesson, A. (1999). Automatyzacja bibliotek: zarys historyczny, strategia, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo UW, s

7 Kilton, T. (2001). Das German Resources Project: ein Brückenschlag zwischen Amerika und Deutschland. Bibliotheksdienst 35. H. 11, s Newsletter Standardisierung und Erschliessung, dok. elektr. (2007). Deutsche Nationalbibliothek. [odczyt ]. Project Resources, dok. elektr. (2007). German-North American Resources Partnership. [odczyt ]. Umstieg auf MARC21, dok. elektr. (2007). Deutsche Nationalbibliothek. [odczyt: ]. Standardisierungsarbeit für Bibliotheken. Konzept Der Deutschen Bibliothek, dok. elektr. Die Deutsche Bibliothek. [odczyt: ]. Zakrzewski, Z. (1999). Jak to się robi w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. EBIB, 1999:06 [październik]. Adres w archiwum: [odczyt: ]. 133

BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAJNOWSZYM OSIĄGNIĘCIEM W PROCESIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAJNOWSZYM OSIĄGNIĘCIEM W PROCESIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 1-2 (22-23) / 2006, s. 25-36 ISSN 1426-3777 AGATA MUC 1 BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAJNOWSZYM OSIĄGNIĘCIEM W PROCESIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Etapy automatyzacji

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ pod redakcją Marii Czyżewskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2012 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Instytut Archeologii Instytut Dziennikarstwa Instytut Etnologii i Antropologii Instytut Filozofii Instytut Historyczny

Bardziej szczegółowo

Książki internetowe w bibliotekach dostęp komercyjny

Książki internetowe w bibliotekach dostęp komercyjny Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Grzegorz Czapnik Książki internetowe w bibliotekach dostęp komercyjny Praca doktorska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ mgr Kamila Kaczyńska Instytut Lotnictwa w Warszawie Biblioteka Naukowa Wprowadzenie Od zarania dziejów biblioteka kojarzy się z książkami systematycznie

Bardziej szczegółowo

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników OPOLE 2002 Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1 Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytet Opolski Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1 Absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH I KRYTERIA ICH EWALUACJI RAPORT 2006/2007

SYSTEMY DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH I KRYTERIA ICH EWALUACJI RAPORT 2006/2007 1 Władysław Marek Kolasa Marcin Król SYSTEMY DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH I KRYTERIA ICH EWALUACJI RAPORT 2006/2007 Wstęp Raport niniejszy w pewnej mierze nawiązuje do trzech wcześniej opublikowanych tekstów

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Rada Biblioteczna 25 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, którego gościem był Prorektor ds. Nauki prof. dr

Bardziej szczegółowo

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Edycja II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Opole 16-17 listopada 2011 Unowocześnianie organizacji i metod

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Wprowadzenie Samuel

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE POLITYKI TERMINOLOGICZNEJ. Kształtowanie i realizowanie polityki terminologicznej społeczności językowych

WYTYCZNE POLITYKI TERMINOLOGICZNEJ. Kształtowanie i realizowanie polityki terminologicznej społeczności językowych Tłumaczenie z oryginału w języku angielskim: Elżbieta Gołębiowska, Mariusz Górnicz, Agnieszka Hein, Danuta Kierzkowska, Elżbieta Łyszkowska, Joanna Miler-Cassino, Zofia Rybińska, Anna Setkowicz-Ryszka,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURYZACJA JĘZYKA OPISU MUZEALIÓW

STRUKTURYZACJA JĘZYKA OPISU MUZEALIÓW Magdalena Mielnik, Katarzyna Zielonka STRUKTURYZACJA JĘZYKA OPISU MUZEALIÓW rojekty realizowane w ostatnim czasie w polskich muzeach pokazują, że dostrzeżono znaczącą rolę digitalizacji w promocji, udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ISSN 0137-2734 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 Biblioteka Narodowa Warszawa 2012 spis treści Nowa strategia opracowania i udostępniania zbiorów

Bardziej szczegółowo

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW OTWARTA NAUKA [Open science]... 1 OTWARTY DOSTĘP (Open Access)... 9 OTWARTE DANE... 17 OTWARTY MANDAT [Open

Bardziej szczegółowo

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 26 (229): 15 lipca 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ANETA DRABEK BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH PRACA DOKTORSKA NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. IRENY MARSZAKOWEJ-SZAJKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 4 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 5 Dostęp do treści w internecie perspektywa regulacji Włodzimierz Szpringer 11 Wikipedia zbiorowa mądrość czy kolektywna głupota? Magdalena

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Komunikaty i materiały

Komunikaty i materiały Komunikaty i materiały REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH RCIN marketing instytucji naukowych i badawczych REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH RCIN mgr Kamila Kaczyńska Instytut Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. Maria Kocój, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Recenzja: dr hab. Maria Kocój, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi Recenzja: dr hab. Maria Kocój, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska Redakcja

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo