TRANSATLANTYCKIE PARTNERSTWO NIEMIECKICH I AMERYKAŃSKICH BIBLIOTEK W DOBIE CYFROWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRANSATLANTYCKIE PARTNERSTWO NIEMIECKICH I AMERYKAŃSKICH BIBLIOTEK W DOBIE CYFROWEJ"

Transkrypt

1 Krystyna Hudzik * Biblioteka Główna UMCS w Lublinie TRANSATLANTYCKIE PARTNERSTWO NIEMIECKICH I AMERYKAŃSKICH BIBLIOTEK W DOBIE CYFROWEJ [TRANSATLANTIC PARTNERSHIP OF GERMAN AND AMERICAN LIBRARIES IN THE DIGITAL ERA] Abstrakt: Realizacja projektu German North American Resources Partnership, którego zadaniem jest wspieranie dostępu do wartościowych zasobów informacji po obydwu stronach Atlantyku. Internacjonalizacja standardów w krajach niemieckojęzycznych. Proces redukcji odmienności niemieckiego formatu opisu danych MAB2 i norm katalogowania RAK oraz sukcesywne przechodzenie na format MARC21 i anglo-amerykańskie zasady katalogowania AACR2. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya w tłumaczeniu na język niemiecki w wersji drukowanej i online. Doświadczenia bibliotek polskich w korzystaniu ze wzorców amerykańskich, takich jak: format MARC 21, system Klasyfikacji Biblioteki Kongresu i język haseł przedmiotowych LCSH. Bibliotekarstwo amerykańskie jako znaczący potencjał, oferujący sprawdzone standardy oraz dostęp do światowych zasobów Biblioteki Kongresu, OCLC i WorldCat. PARTNERSTWO BIBLIOTEK PROJEKTY NIEMIECKO-AMERYKAŃSKIE STANDARDY MIĘDZYNARODOWE WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK WYMIANA DANYCH Abstract: Project German North American Resources Partnership aimed at supporting the access to valuable information resources on both sides of the Atlantic Ocean. The internationalization of standards in German speaking countries. The reduction of the dissimilarity of the German format of bibliographic description MAB2 and cataloging norms RAK and successive accepting MARC21 and Anglo-American Cataloging Rules (AACR2). Dewey s Decimal Classification in German translation (printed and online versions). The experiences of Polish libraries in using American standards and solutions. DATA EXCHANGE GERMAN-AMERICAN PROJECTS INTERNATIONAL STANDARDS LIBRARY COOPERATION PARTNERSHIP FOR LIBRARIES * * * * Starszy kustosz dyplomowany mgr KRYSTYNA HUDZIK, pracownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, absolwentka historii oraz podyplomowych studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Najważniejsze publikacje: (2003) Zmiany w strukturze organizacyjnej bibliotek uniwersyteckich w Niemczech czy warto je naśladować?; (2001) Bibliotekarz dziedzinowy doświadczenia niemieckie a polskie możliwości ich adaptacji. Adres elektr.: 127

2 Uwagi wstępne Celem niniejszych rozważań jest prezentacja współpracy amerykańsko-niemieckiej w zakresie współczesnego bibliotekarstwa. Rzecz dotyczy zatem dwóch mocarstw (także w wymiarze kulturowym), którym zależy na tym, aby ich potencjał informacji naukowej mógł być sprawnie i szybko udostępniony swoim użytkownikom po obydwu stronach Atlantyku. Niemieccy i amerykańscy bibliotekarze dlatego z uwagą śledzą wzajemnie swoje poczynania i co więcej podejmują także wspólne projekty. Są dla siebie partnerami niezwykle ważnymi, ponieważ reprezentują bogate tradycje i wysokie standardy w dziedzinie bibliotekarstwa, no i oczywiście posiadają niezbędne dla jego rozwoju środki finansowe. Skoncentruję się tylko na czterech zagadnieniach: rys historyczny; projekt pt. German North American Resources Partnership, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie dostępu do wartościowych zasobów w obydwu krajach; procesy internacjonalizacji standardów, którym patronuje Niemiecka Biblioteka Narodowa we Frankfurcie nad Menem (Deutsche Nationalbibliothek od 29 czerwca 2006 r., wcześniej Biblioteka Niemiecka Die Deutsche Bibliothek), w celu sukcesywnej redukcji odmienności niemieckiego formatu opisu danych MAB2 i norm katalogowania RAK na rzecz amerykańskiego formatu MARC21 i anglo-amerykańskich zasad katalogowania AACR2; wskazuję na doświadczenia bibliotek polskich, które korzystają także ze standardów amerykańskich, stosując format MARC21, system Klasyfikacji Biblioteki Kongresu i język haseł przedmiotowych LCSH. Bibliotekarstwo amerykańskie stanowi pod tym względem ogromny potencjał eksportowy, który oferuje sprawdzone standardy oraz dostęp do światowych zasobów Biblioteki Kongresu, OCLC i WorldCat. Rys historyczny Współpraca niemiecko-amerykańska w dziedzinie bibliotekarstwa ma swoją bogatą tradycję. Wywodzi się ją często od symbolicznego daru praojca duchowości w kulturze niemieckiej, Johanna Wolfganga Goethego, który podarował 39 własnych dzieł Bibliotece Uniwersytetu w Harwardzie w roku Wyraźne zainteresowanie nauką i książką niemiecką przypada na drugą połowę XIX w. Wędrowały wówczas za ocean nie tylko pojedyncze książki, ale całe biblioteki, m.in. prywatna biblioteka historyka Leopolda von Ranke licząca ok. 27 tys. tomów, którą nabyła w 1888 r. Biblioteka Uniwersytetu w Syrakuzach. W przypadku zaś planowego gromadzenia, sukcesywnie realizowanego przez wiele lat, dużą rolę odegrał księgarz i wydawca Otto Harrassowitz ( ), którego oficyna wysłała do USA kilkadziesiąt dostaw książek (approval plans). Obecność zbiorów germanistycznych w naukowych bibliotekach amerykańskich jest dzisiaj dość znaczna. Dla orientacji warto podać, że wśród 15 mln woluminów znajdujących się w sieci Bibliotek Uniwersytetu w Harwardzie stanowią one ponad 10%, a więc księgozbiór w języku niemieckim liczy 1,5 mln [Garrett 2002, s ]. Przepływ książek przebiegał jednak nie tylko w jednym kierunku. Już od końca XVIII w. przenikała bowiem także literatura amerykańska do Niemiec. Nowości wydawnictw z Filadelfii i Bostonu docierały regularnie do Biblioteki Uniwersyteckiej w Getyndze, stąd też posiada ona ważne zbiory północnoamerykańskie, stanowią- 128

3 ce aktualnie bogaty materiał do digitalizacji (Projekt Virtual Library of Anglo-American Culture Nowy wymiar współpracy bibliotekarskiej przyniosły media elektroniczne i Internet, dzięki którym czas i przestrzeń nie ograniczają możliwości wzajemnej wymiany danych. German North American Resources Partnership (GNARP) Partnerstwo Niemiecko-Północnoamerykańskie w Dostępie do Zasobów [adres strony internetowej: jest częścią szerszego programu światowych zasobów w sieci pod nazwą Global Resources Network, który swym zasięgiem obejmuje także inne kraje i kontynenty, m.in. Amerykę Łacińską, Japonię, Południową Azję, Afrykę. GNARP rozwijany od 1998 r. jest wspólną inicjatywą 40 amerykańskich bibliotek uniwersyteckich stowarzyszonych w Association of Research Libraries oraz 6 bibliotek niemieckich, wśród których znaczącą rolę odegrała Biblioteka Uniwersytecka i Państwowa Dolnej Saksonii w Getyndze [Kilton 2001, s. 1481]. Podstawowym jego celem jest współpraca w zakresie gromadzenia, opracowania, digitalizacji i dostarczania dokumentów. Pracami kieruje gremium złożone z przedstawicieli obydwu krajów. W skład GNARP wchodzą cztery grupy robocze spotykające się regularnie i odpowiedzialne za następujące problemy: Kontrola Bibliograficzna (Bibliographic Control); Gromadzenie Zasobu (Collection Development); Biblioteki Cyfrowe (Digital Libraries); Dostarczanie dokumentów (Document Delivery). W efekcie dotychczasowych działań zostały udostępnione naukowym bibliotekom amerykańskim elektroniczne serwisy online takie jak [Projekt Resources, 2007, dok. elektr.]: Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft ceniona przez germanistów bibliografia języka niemieckiego i nauki o literaturze opracowywana od 1957 r., a dostępna online od 2004 r. dzięki wydawnictwu V. Klostermann we Frankfurcie nad Menem. Digitale Bibliothek deutscher Klassiker udostępniona z udziałem firmy Chadwyck-Healey. DigiZeitschriften tworzone od 1999 r. cyfrowe archiwum digitalizowanych systematycznie roczników ponad 110 tytułów naukowych czasopism niemieckich z różnych dziedzin wiedzy. xipolis.net monachijski serwis udostępniający online wiele baz zawierających m.in. 24 tomową encyklopedię Brockhausa, 10 tomów słownika Dudena, wiele kompendiów i informatorów z dziedziny literatury, językoznawstwa, muzyki, filmu. Bildarchiv der Deutschen Kolonialgesellschaft baza licząca ponad 50 tys. fotografii z drugiej połowy XIX i początku XX wieku z niemieckich kolonii w Afryce. Anglo-amerikanische Katalogisierungsregeln tłumaczenie na język niemiecki anglo-amerykańskich zasad katalogowania AACR2, wydane w 2002 r. przez K.G. Saur Verlag. MARC/AACR2 Cataloging for the Bibliothek der deutschen Literatur efekt dokonanej w 2002 r. konwersji do formatu MARC ponad 15 tys. rekordów opisów sporządzonych według niemieckich zasad RAK. Opisy te dotyczą znanej edycji mikrofilmowej pierwszych wydań ważnych dzieł literatury nie- 129

4 mieckiej pod tytułem Bibliothek der deutschen Literatur, K.G. Saur Verlag. W ramach projektu utworzone zostało ponad 1,2 tys. nowych haseł osobowych w kartotece wzorcowej OCLC, a rekordy te wykazywane są w WorldCat. Nie bez znaczenia dla realizacji projektu jest wsparcie instytucjonalne Biblioteki Kongresu oraz utworzonej w 1999 r. Sekcji Studiów Zachodnioeuropejskich (Western European Studien Section) przy Amerykańskim Stowarzyszeniu Bibliotek (ALA), a także finansowy udział Fundacji Andrew W. Mellona i Niemieckiego Towarzystwa Badań Naukowych (DFG). Jak zawsze za działaniami stoją konkretni ludzie, czyli amerykańscy specjaliści dziedzinowi i niemieccy fachreferenci. Do nawiązywania osobistych kontaktów, organizowania wyjazdów i spotkań przywiązują oni dużą wagę. Już do tradycji należą niemiecko-amerykańskie konferencje w trakcie trwania międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad Menem. W dniach 5 7 października 2006 r. odbyło się kolejne 6. sympozjum naukowe nt. GNARP, którego program zamieszczony jest pod adresem: Budowanie tej partnerskiej infrastruktury polega również na dwustronnej specjalizacji w zakresie określonych dziedzin. I tak na przykład dział Religioznawstwo ogólne i porównawcze pozostaje w gestii Biblioteki Uniwersyteckiej w Tybindze i Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Duke, a dział Bliski Wschód i północna Afryka do Biblioteki Uniwersyteckiej w Halle i Biblioteki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Stwarza to zupełnie nowe drogi komunikacji i kontaktów między na ogół mało znanymi zbiorami po obydwu stronach, wspiera kooperację w nabywaniu elektronicznych baz danych i ich wymianę oraz wypracowuje wspólne projekty digitalizacji. Standardy amerykańskie w bibliotekarstwie niemieckim Stany Zjednoczone są kolebką wielu standardów bibliotecznych oraz wzorów efektywnej kooperacji bibliotek, które następnie przejmowane przez wiele krajów, stawały się uznanymi standardami międzynarodowymi. Biblioteka Kongresu jest pomysłodawcą i twórcą w 1964 r. pierwszego formatu wymiany danych katalogowych MARC (Machine Readable Cataloquing), uwzględniającego całość zasad katalogowania występujących w normalizacji AACR2 (Anglo-American Cataloquing Rules) i ISBD (International Standard Book Description). Do formatu opisu bibliograficznego dołączyła kolejna norma z 1981 r., czyli format wymienny kartotek wzorcowych formalizujący strukturę danych osobowych i korporatywnych oraz haseł przedmiotowych [Jacquesson 1999, s ]. Aktualnie używany jest format w wersji MARC21 utworzony w 1999 r. w wyniku przeprowadzonej harmonizacji formatów amerykańskiego USMARC i kanadyjskiego CAN-MARC. Warto przypomnieć, że bibliotekarstwu amerykańskiemu zawdzięcza się poza tym także dwie uniwersalne klasyfikacje biblioteczno-bibliograficzne, które narodziły się w drugiej połowie XIX wieku. Są to ogólne systemy klasyfikacji piśmiennictwa: Klasyfikacja Dziesiętna Deweya i Klasyfikacja Biblioteki Kongresu, stale rozwijane i obecnie szeroko stosowane w organizacji zbiorów w wolnym dostępie, w katalogach online oraz bibliografiach. Te dobrze znane polskim bibliotekom standardy amerykańskie stały się w Niemczech przedmiotem zainteresowania dopiero w ostatnich latach. Próbuje się je tam implementować, zwłaszcza format MARC21 oraz Klasyfikację Dziesiętną Deweya. Fachowa praca nad internacjonalizacją standardów bibliotecznych dla obszaru niemieckojęzycznego jest w gestii Niemieckiej Biblioteki Narodowej, która w kooperacji z największymi regio- 130

5 nalnymi systemami bibliotecznymi Niemiec oraz przedstawicielami bibliotek z Austrii i Szwajcarii, przygotowuje dziś nowe propozycje [Standardisierungsarbeit, 2007, dok. elektr.]. Trzeba podkreślić, że Niemcy posiadają własny znaczący dorobek w zakresie stosowania standardów w automatyzacji bibliotek. Stworzyli w 1973 r. własny format opisu danych MAB (Maschinelles Austaschformat für Bibliotheken), będący obok wielkiej rodziny MARC pewną osobliwością, ale o strukturze i parametrach wcale nie gorszych od niej. Stale rozwijany i ulepszany występuje od 1995 r. pod nazwą MAB2. Składa się z pięciu formatów służących do wprowadzania następujących danych: bibliograficznych, nazw osobowych, nazw ciał zbiorowych, haseł przedmiotowych i danych lokalnych. Uwzględnia obowiązujące normy katalogowania alfabetycznego RAK (Regeln für die alphabetische Katalogisierung) i przedmiotowego RSWK (Regeln für den Schlagwortkatalog). Powiązany jest z tworzonymi od kilku dziesięcioleci i rozbudowanymi kartotekami wzorcowymi dla obszaru niemieckojęzycznego: nazw osobowych (Personennamendatei PND), nazw korporatywnych (Gemeinsame Körperschaftsdatei GKD) i haseł przedmiotowych (Schlagwortnormdatei SWD). Format MAB2 nie jest kompatybilny z MARC21, co utrudnia korzystanie z zasobów amerykańskich. W celu przezwyciężenia takiej izolacji podjęto w 2004 r. decyzję o sukcesywnym przechodzeniu na MARC21 i AACR2. Realizowany projekt składa się z dwóch części [Umstieg auf MARC 21, 2007, dok. elektr.]: Internacjonalizacja niemieckich standardów przejście na MARC21; zakłada wprowadzenie MARC21 jako jednolitego formatu do wymiany danych i usprawnienia kooperacji w dziedzinie norm. Umożliwienie przejścia bibliotek niemieckich z formatu wymiany danych MAB na MARC21; obejmuje warsztaty niemieckich i austriackich specjalistów w kooperacji z amerykańskimi ekspertami. Rozpoczęte prace polegają na analizie poszczególnych części formatów pod względem różnic. Dotyczą one m.in. określenia authority control, traktowania pola tytułu głównego i równoległego oraz zasad opisu dzieł wielotomowych. Konkordancja MAB2 z MARC 21 polega na dokumentowaniu w postaci publikacji osiągniętych uzgodnień w zakresie kompatybilności elementów obydwu formatów [Newsletter 2007, dok. elektr.]. Uzgodnienia te nie są od razu obowiązujące lecz pozostają otwarte na dalsze porównania i uzupełnienia. Innym projektem realizowanym w Niemczech w latach [http://www.ddc-deutsch.de/] było przygotowanie niemieckiego tłumaczenia w wersji drukowanej i online najnowszego 22 wydania Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (KDD), dostępnej także w formie systemu WebDewey. Licencję na rozwijanie tej najbardziej rozpowszechnionej na świecie i tłumaczonej na 30 języków uniwersalnej klasyfikacji posiada OCLC, a jej symbole są umieszczane w rekordach WorldCat oraz OCLC Online Union Katalog. W celu realizacji projektu zawiązało się konsorcjum wielu instytucji niemieckich współpracujących z grupą ekspertów oraz z OCLC i Biblioteką Kongresu. Zamierzony efekt był gotowy pod koniec 2005 r., kiedy to KDD ukazała się drukiem w monachijskim Wydawnictwie K.G. Saur i równocześnie była dostępna online w serwisie Melvil [http://services.ddcdeutsch.de/]. Jednym z obszarów zastosowania KDD jest Niemiecka Bibliografia Narodowa (Deutsche Nationalbibliographie). We wszystkich jej seriach obowiązuje układ rzeczowy KDD już od 2004 r. W kolejnych latach będzie wprowadzona notacja KDD w opracowaniu serii B (publikacje poza handlem księgarskim) i H (wydawnictwa szkół wyższych), a od 2007 r. nastąpi uzupełnianie symbolami tej klasyfikacji opracowania przedmiotowego w serii A (publikacje w obiegu księgarskim) [DDC Deutsch 2007, dok. elektr.]. Innym projektem, na który warto jeszcze zwrócić uwagę, jest wykorzystanie KDD w opracowaniu rzeczowym i wyszukiwaniu dokumentów elektronicznych, co pozwoli zawęzić pole przeszukiwań do konkretnej dzie- 131

6 dziny bez ograniczeń językowych. Ta opcja jest aktualnie rozpracowywana pod kątem zastosowania KDD w największym niemieckim portalu w dziedzinie informacji naukowej VASCODA, będącym swoistym dachem, czyli wspólną platformą do przeszukiwania różnych serwisów i bibliotek cyfrowych [DDC VASCO- DA 2007, dok. elektr.]. Doświadczenia bibliotekarstwa polskiego Bibliotekarstwo amerykańskie jest także źródłem wiedzy i wzorcem dla bibliotek polskich. Po okresie prób tworzenia własnego formatu, Biblioteka Narodowa przyjęła ostatecznie w 1993 r. format USMARC jako polski standard narodowy. Nie bez znaczenia dla tej decyzji był fakt rozpoczęcia procesu wdrażania VTLS i zdecydowany wybór USMARC (dziś MARC21) jako formatu wspólnego dla grupy komputeryzujących się bibliotek akademickich. Również w zakresie tworzenia centralnego zasobu kartotek haseł wzorcowych, budowania języka haseł przedmiotowych KABA oraz samej koncepcji NUKAT, korzystano z doświadczeń Biblioteki Kongresu i jej języka haseł przedmiotowych (LCSH) oraz idei ścisłej kooperacji bibliotek stanowiącej fundamentalną zasadę bibliotekarstwa za Oceanem. Z kolei Klasyfikacja Biblioteki Kongresu stanowi przyjętą systematykę do prezentacji zbiorów w wolnym dostępie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie [Zakrzewski 1999, dok. elektr.] oraz Łodzi. Podsumowanie Internacjonalizacja standardów jest warunkiem budowania jednolitości w podzielonych ze względu na normy i język źródłach informacji. Gwarantuje ona użytkownikom homogeniczny i uproszczony sposób korzystania z dostępnych online katalogów i dokumentów. Przewaga bibliotekarstwa amerykańskiego nad europejskim ma swoje źródło w dążeniu do standaryzacji wykorzystywanych metod i narzędzi. Umożliwia ona szeroką współpracę, eliminuje dublowanie pracy, gwarantuje spójność danych, a w konsekwencji stanowi podstawę do pełnej wymiany danych. Ujednolicanie standardów przynosi niewątpliwie wiele korzyści, ale niestety łączy się także z dużym wysiłkiem i pokonywaniem wielu trudności związanych z przestawianiem się na inne normy. We współpracy niemiecko-amerykańskiej na podkreślenie zasługuje gotowość do wzajemnego dopasowywania się obydwu stron oraz otwartość na prowadzenie trudnego dialogu w dochodzeniu do ustaleń, które pozwolą ostatecznie na swobodny transfer informacji. Wykorzystane źródła i opracowania DDC Deutsch (Dewey Dezimalklassifikation Deutsch), dok. elektr. (2007). Deutsche Nationalbibliothek. projekte/ddc_info.htm [odczyt ]. DDC-VASCODA, dok. elektr. (2007). Deutsche Nationalbibliothek. Garrett, J. (2002). Das Spektrum deutsch-amerikanischer Zusammenarbeit auf bibliothekarischem Gebiet. Bibliotheksdienst 36. H. 11, s Jacquesson, A. (1999). Automatyzacja bibliotek: zarys historyczny, strategia, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo UW, s

7 Kilton, T. (2001). Das German Resources Project: ein Brückenschlag zwischen Amerika und Deutschland. Bibliotheksdienst 35. H. 11, s Newsletter Standardisierung und Erschliessung, dok. elektr. (2007). Deutsche Nationalbibliothek. [odczyt ]. Project Resources, dok. elektr. (2007). German-North American Resources Partnership. [odczyt ]. Umstieg auf MARC21, dok. elektr. (2007). Deutsche Nationalbibliothek. [odczyt: ]. Standardisierungsarbeit für Bibliotheken. Konzept Der Deutschen Bibliothek, dok. elektr. Die Deutsche Bibliothek. [odczyt: ]. Zakrzewski, Z. (1999). Jak to się robi w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. EBIB, 1999:06 [październik]. Adres w archiwum: [odczyt: ]. 133

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Monika Jóźwiak Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław, 3 września 2013 r. Cele utworzenia katalogu centralnego NUKAT: centralna informacja o zasobach

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011 Katalog NUKAT bieżące informacje Dane statystyczne rekordy bibliograficzne Wydawnictwa ciągłe 68895 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Deutsches Musikarchiv, Gärtnerstr. 25-32 / D-12207 Berlin

Deutsches Musikarchiv, Gärtnerstr. 25-32 / D-12207 Berlin Deutsche Nationalbibliothek Niemiecka Biblioteka Narodowa http://www.d-nb.de/eng/index.htm 1. Zawartość: Niemiecka Biblioteka Narodowa jest centralną biblioteką narodową. Stanowi centrum dla Federalnej

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego

Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos XV Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT Magdalena Rowioska Beata Kowaleczko Centrum NUKAT BUW Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT problematyka opracowania dokumentów okiem administratora Konferencja Opracowanie czasopism ukazujących

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA Z 099653-OOZ BABIK WIESŁAW Słowa kluczowe / Wiesław Babik Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 241 s. ; 24 cm ISBN 83-233-2866-7

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

Trudności i wątpliwości bibliotekarzy uczestniczących. Z doświadczeń nowej biblioteki

Trudności i wątpliwości bibliotekarzy uczestniczących. Z doświadczeń nowej biblioteki Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, 23-24.05.12, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Trudności i wątpliwości bibliotekarzy uczestniczących w Tytuł programie prezentacji współkatalogowania.

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z katalogu on-line

Korzystanie z katalogu on-line Korzystanie z katalogu on-line Biblioteka PWSZ w Elblągu dysponuje katalogiem komputerowym działającym w zintegrowanym systemie obsługi biblioteki SOWA2/MARC21. Katalog ten jest dostępny on-line pod adresem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Wydział

Bardziej szczegółowo

Opis bibliograficzny katalogowanie właściwości formatu MARC21(NUKAT) dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Opis bibliograficzny katalogowanie właściwości formatu MARC21(NUKAT) dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie formatu MARC21 (NUKAT) Opis bibliograficzny katalogowanie właściwości formatu MARC21(NUKAT) dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego Wykonawca wykona opisy bibliograficzne obiektów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD

III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD Biblioteka Narodowa publikuje cyklicznie skrócone wydania tablic UKD 1 dla potrzeb narodowej bibliografii bieżącej oraz bibliotek

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty informatyków współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Warsztaty informatyków współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień Warsztaty informatyków współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień Warszawa, 14-15 kwietnia 2008 r. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego Kolejne etapy współpracy

Bardziej szczegółowo

PROLIB jest zintegrowanym oprogramowaniem, który pozwala na pełną automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem,

PROLIB jest zintegrowanym oprogramowaniem, który pozwala na pełną automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem, PROBLIB PROLIB jest zintegrowanym oprogramowaniem, który pozwala na pełną automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem, wyszukiwaniem i udostępnianiem dokumentów, zapewniającym

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie BN w zakładce dla Bibliotekarzy UKD do linku: Odpowiedzi na pytania użytkowników UKD. Propozycje i problemy dołączono Ankietę.

1. Na stronie BN w zakładce dla Bibliotekarzy UKD do linku: Odpowiedzi na pytania użytkowników UKD. Propozycje i problemy dołączono Ankietę. AKTUALNOŚCI 1. Na stronie BN w zakładce dla Bibliotekarzy UKD do linku: Odpowiedzi na pytania użytkowników UKD. Propozycje i problemy dołączono Ankietę. Podświetlony link Ankieta kieruje do przygotowanej

Bardziej szczegółowo

CZ. 1:,,BIBLIOTEKA W SZKOLE

CZ. 1:,,BIBLIOTEKA W SZKOLE . Przegląd wybranych artykułów z czasopism bibliotekarskich: z Biblioteki w Szkole i Poradnika Bibliotekarza z roku 2005. Opracowała: Małgorzata Zienkiewicz CZ. 1:,,BIBLIOTEKA W SZKOLE 1. O odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia 19... Wirtualna biblioteka e-pogranicze Jelenia Góra, 14.12.2012, Joanna Broniarczyk Związane tradycyjnie z bibliotekami media i procesy powstają już tylko

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt

TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt TECHNIKA ONLINE informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych: ELEKTROTECHNIKA: projekt Halina Ganińska Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej Plan prezentacji I. Koncepcja informatora

Bardziej szczegółowo

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych PAULINA STUDZIŃSKA-JAKSIM Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie INTERPERSONALNA PERSWAZYJNA WERBALNA JĘZYKOWA

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu mgr Edyta Kuźniak mgr Iwona Rams ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy on-line. Beata Symbor konsultant ds. informacji naukowej

Bibliograficzne bazy on-line. Beata Symbor konsultant ds. informacji naukowej Bibliograficzne bazy on-line Beata Symbor konsultant ds. informacji naukowej Elementy składowe informacji bibliograficznej zapotrzebowanie na informację warsztat informacyjny i jego narzędzia zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!?

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? PREZENTACJA NA C Zajęcia edukacyjne w bibliotece Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? Anna Urbaniak absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/

The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/ 1 The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/ 1. Zawartość Biblioteka elektroniczna Uniwersytetu w Michigan, która oferuje elektroniczne dane i usługi.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów

Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów Wystąpienia konferencyjne jako przejaw aktualnych kierunków rozwoju tematycznego biblio- i informatologii analiza tytułów Małgorzata Kowalska Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK Założenia badawcze

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu:

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

PAIR Portal to Asian Internet Resources

PAIR Portal to Asian Internet Resources PAIR Portal to Asian Internet Resources Portal Azjatyckich Zasobów Internetowych http://digicoll.library.wisc.edu/pair/ 1. Zawartość serwisu PAIR to amerykańska rozproszona biblioteka cyfrowa prezentująca

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

BAZY W BIBLIOTECE PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE 2

BAZY W BIBLIOTECE PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE 2 FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 1-2 (22-23) / 2006, s. 115-134 ISSN 1426-3777 DOROTA GÓRSKA 1 BAZY W BIBLIOTECE PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE 2 Biblioteka PAT jest jedną z głównych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej ISSN 2080-7759 Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej R. 3 Nr 14 Marzec - kwiecień 2010 r. 33 Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x 120 Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta Nowy Dwór Gdański i powiatu

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC)

Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) Martyna Darowska Biblioteka Główna Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Tworzenie informacji o zasobach czasopisma...4 3. Rekord karty wpływu...5 4. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0?

Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0? Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0? Marcin Mystkowski warszawski oddział firmy MOL 1 Nauczanie (e-learning) o katalogach czyli wyważanie otwartych drzwi. OPAC Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Plan wystąpienia Główny Instytut Górnictwa i Biblioteka Naukowa historia i teraźniejszość Historyczny

Bardziej szczegółowo

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW E-repozytorium instytucji definicja Gromadzi systematycznie, zachowuje długoterminowo

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne dla zintegrowanego systemu bibliotecznego.

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne dla zintegrowanego systemu bibliotecznego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu bibliotecznego dystrybuowanego na zasadach licencji GNU General Public License (licencja GNU GPL) wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access. Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu.

Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access. Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu. Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access Marek Niezgódka, Alek Tarkowski ICM UW marekn@icm.edu.pl altar@icm.edu.pl Konferencja EBIB, Toruń, 7 grudnia 2007 Rozwój napędzany przez

Bardziej szczegółowo

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Cele operacyjne: Bibliografia i jej rodzaje scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Na poziomie wiadomości uczeń jest przygotowany do korzystania z różnego rodzaju bibliografii

Bardziej szczegółowo

Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany

Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany Justyna Walkowska, Marcin Werla Zespół Bibliotek Cyfrowych, Dział

Bardziej szczegółowo

Korekta OCR problemy i rozwiązania

Korekta OCR problemy i rozwiązania Korekta OCR problemy i rozwiązania Edyta Kotyńska eteka.com.pl Kraków, 24-25.01.2013 r. Tekst, który nie jest cyfrowy - nie istnieje w sieci OCR umożliwia korzystanie z materiałów historycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie zarządzania z wykorzystaniem nowych technologii

Wspieranie zarządzania z wykorzystaniem nowych technologii Wspieranie zarządzania z wykorzystaniem nowych technologii Elżbieta Knapik dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu Kraków, 11 stycznia 2013 r. Komputeryzacja biblioteki Aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących

Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Zestawienie bibliograficzne na podstawie bazy Katalog PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci pierwszych lat różnych kierunków Cele ogólne: - zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku

Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku dr Stanisław Skórka Biblioteka Główna Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE. Zagadnienia do egzaminu. 1. Język informacyjno-wyszukiwawczy - charakterystyka ogólna. Definicja języka.

JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE. Zagadnienia do egzaminu. 1. Język informacyjno-wyszukiwawczy - charakterystyka ogólna. Definicja języka. Dr hab. Diana Pietruch-Reizes JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE Zagadnienia do egzaminu 1. Język informacyjno-wyszukiwawczy - charakterystyka ogólna. Definicja języka. Pojecie "znak". Własności znaków.

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x120 Spotkanie Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych powiatu starogardzkiego. Tematyka ustalana

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Jak Nas widzą, tak Nas piszą Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce 2. Koncepcja systemu

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE

KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE Wszystkie opisy bibliograficzne zbiorów bibliotecznych zostały wprowadzone do zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA. Katalog komputerowy SOWA umożliwia wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8 adiunkt Dane kontaktowe e-mail: gczapnik@uni.lodz.pl pok. 2.12 tel. +48 509-074-019 1 / 8 Wykształcenie zawodowe - 1995-2001 studia wyższe magisterskie na kierunku: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja bibliotek

Automatyzacja bibliotek W. M. Kolasa Automatyzacja bibliotek 2 Standardy (wykład) 4 Wybrane systemy biblioteczne (konspekt) 2. Standardy 1. MARC 2. ISO 2709 3. Z3950 4. DublinCore 5. XML 6. Opis dokumentów elektronicznych MARC

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZG SBP na 2008 r. II. DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA BIBLIOTEKARSKIEGO

PLAN PRACY ZG SBP na 2008 r. II. DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA BIBLIOTEKARSKIEGO I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE PLAN PRACY ZG SBP na 2008 r. 1. Integracja środowiska bibliotekarskiego i współpraca ze wszystkimi rodzajami bibliotek oraz organizacjami w obszarze książki i czytelnictwa. 2. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna jest akademicką biblioteką naukową, a prawo do korzystania z niej

Bardziej szczegółowo

Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego

Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego Cezary Mazurek, Aleksandra Nowak, Maciej Stroiński, Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Przeszłość Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej (1925-1939)

Bardziej szczegółowo

Z jakimi stwierdzeniami mogą zgodzić się studenci?

Z jakimi stwierdzeniami mogą zgodzić się studenci? Opracowanie i ocena ankiety Ankieta wśród polskich studentów studiujących na BTU w Cottbus odbyła się w kwietniu 2006r. Jej celem było przede wszystkim zbadanie zadowolenia z usług bibliotecznych jak również

Bardziej szczegółowo

Plik wzorcowy Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej tłumaczenie czy adaptacja

Plik wzorcowy Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej tłumaczenie czy adaptacja Plik wzorcowy Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej tłumaczenie czy adaptacja dr Jolanta Hys Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce Katowice, 27-28 listopada 2014 r. Uniwersalna

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek-Wtorek-Środa 8.30-15.45 Czwartek 8.30-17.45 Piątek 8.30-15.45

Poniedziałek-Wtorek-Środa 8.30-15.45 Czwartek 8.30-17.45 Piątek 8.30-15.45 Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Czytelnia Ogólna i Czytelnia Naukowa Poniedziałek-Wtorek-Środa 8.30-15.45 Czwartek 8.30-17.45 Piątek 8.30-15.45 Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH

FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH Poznań 2011 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Zredagowany wydruk bibliografii...4

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać potencjał dzieł out of commerce system niemiecki, francuski i propozycja modelu polskiego

Jak wykorzystać potencjał dzieł out of commerce system niemiecki, francuski i propozycja modelu polskiego Jak wykorzystać potencjał dzieł out of commerce system niemiecki, francuski i propozycja modelu polskiego Jędrzej Maciejewski Specjalista ds. finansowych i prawnych Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska

Bardziej szczegółowo

Oferta zajęć z edukacji czytelniczej i regionalnej Książnicy Karkonoskiej na rok 2013/2014 1

Oferta zajęć z edukacji czytelniczej i regionalnej Książnicy Karkonoskiej na rok 2013/2014 1 Jelenia Góra, 1 września 2013 r. Oferta zajęć z edukacji czytelniczej i regionalnej Książnicy Karkonoskiej na rok 2013/2014 1 Lp. Tematyka Treści Osoba prowadząca Miejsce i kontakt Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Biblioteka w erze cyfrowej informacji projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Lilia Marcinkiewicz Książ ążnica Pomorska Misja: współuczestnictwo w budowie społecze eczeństwa

Bardziej szczegółowo

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nasze wczoraj, dziś i jutro konferencja bibliotek poznańskich 10 września 2014 roku Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Dorota Wojewoda Biblioteka Główna UEP, Sekcja

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z Studia licencjackie (I stopnia) od 2010/11 I ROK STUDIÓW I semestr Lp. Nazwa przedmiotu O/F * 1 Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Bardziej szczegółowo

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Śląska Biblioteka Cyfrowa Śląska Biblioteka Cyfrowa Internetowa kolekcja kulturowego, naukowego i edukacyjnego dorobku regionu śląskiego jak to się zaczęło? Porozumienie o utworzeniu ŚBC 20 lipca 2006 r. Biblioteka Śląska naukowa,

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

Publikacje Agencji (EU-OSHA) oraz inne źródła informacji na stronie internetowej CIOP-PIB

Publikacje Agencji (EU-OSHA) oraz inne źródła informacji na stronie internetowej CIOP-PIB Publikacje Agencji (EU-OSHA) oraz inne źródła informacji na stronie internetowej CIOP-PIB Agnieszka Młodzka-Stybel Spotkanie uczestników Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA 22

Bardziej szczegółowo

Instrukcje, adaptacje formatu

Instrukcje, adaptacje formatu BIBLIOGRAFIA Instrukcje, adaptacje formatów Rekord bibliograficzny Rekord wzorcowy Rekord zasobu Artykuły o formatach MARC (wybór) Wybór literatury obcojęzycznej Instrukcje, adaptacje formatu Rekord bibliograficzny

Bardziej szczegółowo

NIERÓWNOŚCI W DOSTĘPIE DO INFORMACJI O ZDROWIU [DIGITAL DIVIDE IN THE ACCESS TO HEALTH INFORMATION]

NIERÓWNOŚCI W DOSTĘPIE DO INFORMACJI O ZDROWIU [DIGITAL DIVIDE IN THE ACCESS TO HEALTH INFORMATION] Barbara Mauer-Górska * Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński NIERÓWNOŚCI W DOSTĘPIE DO INFORMACJI O ZDROWIU [DIGITAL DIVIDE IN THE ACCESS TO HEALTH INFORMATION] Abstrakt:

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Najważniejsze z nich to: Bazy firmy EBSCO SPORTDiscus with Full Text zakres: wychowanie fizyczne, sport, fizjologia wysiłku, psychologia, biomechanika, medycyna sportowa, rehabilitacja,

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci

Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy II seminarium z cyklu INFOBROKER: Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ w ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowanie: nauczyciel bibliotekarz Elzbieta Sobieszek KLASA I a, I b, TEMAT LEKCJI 1.Poznajemy bibliotekę szkolną - zajęcia biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Marzena Przybysz Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Biblioteki Narodowej Polska Bibliografia Bibliologiczna - bibliograficzna bazy danych

Marzena Przybysz Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Biblioteki Narodowej Polska Bibliografia Bibliologiczna - bibliograficzna bazy danych Marzena Przybysz Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Biblioteki Narodowej Polska Bibliografia Bibliologiczna - bibliograficzna bazy danych "Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy",

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ Aleksandra Brzozowska KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ "Helena Więckowska - kobieta polska w nauce Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 10.IV.2014 Poszerzało to nasze horyzonty Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE Instytut Badań Literackich PAN Pracownia Bibliografii Bieżącej w Poznaniu dr Zyta Szymańska, Beata Domosławska, Maciej Matysiak (Advis) POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA UJĘCIE REALISTYCZNE PLAN WYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Czas trwania zajęć : 90 minut. Cele ogólne:

Czas trwania zajęć : 90 minut. Cele ogólne: Biblioteka, jej zbiory i zasady korzystania: konspekt lekcji dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Barbara Dejko: Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu. Temat: Biblioteka,

Bardziej szczegółowo

Budowanie repozytorium

Budowanie repozytorium Budowanie repozytorium Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego, 26 czerwca 2012 r., Warszawa Emilia Karwasińska Małgorzata Rychlik Biblioteka Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo