Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony Na podstawie art. 66a 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy, o której mowa w art. 66a 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, jest wyłączony Wykaz ustaw stanowiących podstawę rozstrzygnięcia spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 2. Wykaz aktów stanowionych przez organy Unii Europejskiej stanowiących podstawę rozstrzygnięcia spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 3. Wykaz rozporządzeń stanowiących podstawę rozstrzygnięcia spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 3. Wyłączenie obowiązku prowadzenia metryki sprawy odnosi się także do akt postępowań odwoławczych, zażaleniowych oraz postępowań, o których mowa w art. 145, 154, 155, 156, 161, 162 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, które dotyczą spraw rozpatrywanych przez organ pierwszej instancji na podstawie przepisów zawartych w wykazach, o których mowa w Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Administracji i Cyfryzacji: wz. W. Karpiński 1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej administracja publiczna, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz i Nr 254, poz oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz

2 Dziennik Ustaw 2 niki Poz. 269 Załączniki z do dnia rozporządzenia Ministra r. poz. Administracji ) i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. (poz. 269) Załącznik nr 1 WYKAZ USTAW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROZSTRZYGNIĘCIA SPRAW, W KTÓRYCH OBOWIĄZEK PROWADZENIA METRYKI SPRAWY JEST WYŁĄCZONY YK U T W STANOW CYC POD T WĘ OZSTR YG IĘC A SP Lp. Tytuł aktu normatywnego Podstawa prawna załatwienia sprawy 1 ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. art. 1 ust. 1 art. 3e ust. 1-2 z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. 2 ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z późn. art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 3 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. 4 ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. 5 ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. 6 ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, z późn. 7 ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. 8 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. 9 ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. 10 ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. 11 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. 12 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. art art art pkt 9 art. 64c 12 art. 67c 1 art. 68b 1 art art i 1a art. 133 a ust. 1 3 art. 199a ust. 1 art. 199b art. 199c ust. 2 art. 44h ust. 1 art. 50a ust. 1 i 2 art. 54 ust. 1 w zw. z art. 56 ust. 2 art. 4 ust. 1 pkt 2, ust. 1b, 1ba, 1bb, 1c art. 9b ust. 4 pkt 2-4 art. 69a ust. 1 art. 75j ust. 3 art. 78h ust. 1 art ust. 1 art ust. 3 art ust. 1 art. 18 ust. 1 art. 18 ust. 12 art ust. 1 i 4 art ust. 1 art. 28 pkt 5

3 Dziennik Ustaw 3 Poz. 269 z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. 13 ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. 14 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. 15 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) 16 ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. 17 ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. 18 ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarskoweterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767, z późn. 19 ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. 20 ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. art. 19 ust. 2, 5 i 6 art. 13 ust. 5 i 6 art. 13c ust. 12 art. 13g ust. 1 art. 13k ust. 1-2 art. 29 ust. 1 i 5 art. 38 ust. 2 art. 39 ust. 1 w zw. z ust. 3 art. 40 ust. 1, 11, 12 i 14a art. 40c ust. 1 art. 43 ust. 1 w zw. z ust. 2 art. 4 ust. 2a art. 45 ust. 1 i 2 art. 6b-6e art. 28 art. 32 art. 36 art art. 41 art. 42 art. 99 ust. 1-2 art. 101 ust. 1 art. 104 ust. 2-4 art. 110 art. 114 art. 126 art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i 2 art. 92 ust. 1 i 1a, art. 95 ust. 1 art. 96 ust. 1 art. 97 ust. 1 art. 98 ust. 1 art. 99a art. 99b art. 101 ust. 5 art. 108 ust. 1 art. 130 art. 2 ust. 1 i 2 art. 2a ust. 1 art. 2g ust. 1-4 art. 6 ust. 1-2 art. 6a w zw. z art. 7 ust. 1 art. 18 art. 24 ust. 1 art. 71k 3 art. 74h 1

4 Dziennik Ustaw 4 Poz ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. Nr 61, poz. 258, z późn. 22 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. 23 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 24 ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. 25 ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. 26 ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. art. 10 art. 3 ust. 2 art. 12 ust. 3a art. 13 ust. 1 art. 28a ust. 2 art. 32 ust. 1 art. 37b ust. 1 art. 37c ust. 1 art. 38 ust. 3 art. 43 ust. 1 art. 83 ust. 5 art. 90n ust. 1 art. 13 ust. 4 art. 8 ust. 1 art. 10 art. 12 art. 19 art. 20 ust. 1 art. 23 ust. 1 art. 25 ust. 1 art. 26 art. 31 ust. 1 art. 32 ust. 1 art. 32a art. 32b ust. 1 art. 38 art. 39 art. 39a art. 39b art. 40 ust. 1 i 2 art. 42 art. 44 ust. 1 art. 45 ust. 1 art. 46 ust. 1 art. 48 art. 48a art. 49 art. 8 ust. 1 art. 10 art.12 art. 19 art. 20 ust. 1 art. 23 ust. 1 art. 25 ust. 1 art. 26 art. 32 ust. 1 art. 33b ust. 1

5 Dziennik Ustaw 5 Poz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. 28 ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. 29 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. 30 ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z późn. 31 ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. 32 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. 33 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. 34 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. 35 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. art. 39 art. 40 art. 41 ust. 1 i 2 art. 43 art. 45 ust. 1 art. 46 ust. 1 art. 47 ust. 1 art. 49 art. 51 art. 12 ust. 7 art. 15 ust. 4 art. 40 ust. 1 art. 40 ust. 2 art. 3 ust. 1 pkt 1 art. 76b ust. 1 art. 5 ust. 1 art. 6o art. 6p art. 9c art. 9i art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 w zw. z art. 15 art. 53 ust. 1 pkt 12 i ust. 1a art. 64 art. 67 ust. 1 art. 68 ust. 7 i 13 art. 70 art. 73 ust. 1-3, 4 i 5 art. 74 ust. 1 art. 78 a ust. 1 art. 79 ust. 1 art. 79a ust. 2 i 7 art. 83 ust. 3 pkt 5 w zw. z ust. 4 art. 130a art. 24a pkt 2 lit. b art. 15 ust. 2 art. 45 art. 46 art. 47 ust. 2

6 Dziennik Ustaw 6 Poz ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. 37 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 38 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. 39 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. 40 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. 41 ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. art. 48 art. 49 ust. 2 art. 192 art. 5 ust. 3 art. 16 art. 4 ust. 1-3 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 6b ust. 1 art. 4a ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 6b ust. 1 art. 5a ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 6b ust. 1 art. 39 ust. 1 art. 40 ust. 1 art. 42 ust. 1 art. 48d ust. 1 art. 8 ust. 2-7c art. 29i ust. 2 art. 31h ust. 2 art. 83 ust. 1 pkt 1 3a w zw. z art. 32 i art. 68 ust. 1 lit. c art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art a art. 83 ust. 1 w zw. z art. 68 ust. 1 lit. c art. 83 ust. 1 w zw. z art. 40e art. 83 ust. 1 w zw. z art ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 104 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 9 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. art. 83 ust. 1 pkt 3a w zw. z art. 35 i 36 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.

7 Dziennik Ustaw 7 Poz. 269 o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. art. 83 ust. 1 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. art. 83 ust. 1 w zw. z art. 34 i 36 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. 42 ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. 43 ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. 44 ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. 45 ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. 46 ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. 47 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321, z późn. 48 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. 49 ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. art. 82 art. 61 ust. 1 art. 63 ust. 1 i 2 art. 5 ust. 2 art. 18 ust. 2 i 4 art. 28 ust. 1 art. 50b ust. 1 pkt 2 art. 9 ust. 2 art. 10 ust. 2 art. 11 ust. 1-2 art. 14 ust. 1 art. 16 ust. 1-4 art. 18 ust. 1 i 3 art. 22 ust. 4 art. 44 ust. 1 pkt 2 i 3 art. 50 ust. 1 pkt 2 i 4 art. 13 ust. 3 art. 21b ust. 3 art. 21c ust. 6 art. 21d ust. 5 art. 21e ust. 7

8 Dziennik Ustaw 8 Poz ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. 51 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. 52 ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. 53 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) 54 ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320, z późn. w zw. z 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczoobronnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1314) 55 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. ) 56 ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. ) 57 ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. 58 ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. 59 ustawa z dnia z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. art. 80 ust.1 art. 84 ust. 1 art. 86 ust. 2 i 3 art. 87 ust. 4 art. 33 ust. 6 i 7 art. 59 ust. 3 i 4 art. 7 ust. 1 art. 88l ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1-3, ust. 7 oraz ust. 9 art. 7 ust. 1 art. 7 art. 8 ust. 1 art. 18 ust. 1, 1a i 2 art. 32b ust. 1 art. 93 ust. 1 art. 4 ust. 3a i 9 art. 7 ust. 2 i art. 33a ust. 2 w zw. z art. 35 art. 74 ust. 3 art. 81 ust. 4 art. 45 i 46 art. 48 i 49 art. 50 ust. 1 art. 50a art art. 60 i 61 art. 85 art. 112 art. 114 ust. 1 art. 118 ust. 1 i 2 art. 119 art. 24 ust. 2 art. 37 ust. 1 i 2 art. 34 ust. 1b art. 47 ust. 1 art. 49 ust. 7

9 Dziennik Ustaw 9 Poz ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385, z późn. 61 ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. 62 ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. 63 ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760, z późn. 64 ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. 65 ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm. ) 66 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472, z późn. 67 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z późn. art. 95 ust. 4 art. 96 ust. 3 art. 162 ust. 2 art. 186b ust. 20 art. 188b ust. 6 art. 188d ust. 5 art. 193 ust. 1 i ust. 1a art. 193a art. 205b ust. 1 art. 39 w zw. z art. 67 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm. ) art. 41 o w zw. z art. 48d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. art. 26 ust. 1 art. 9 ust. 4 pkt 2 art. 10 art. 12 art. 16 art. 17 art. 28 ust. 1 art. 34 ust. 1 pkt 2 art. 161 ust. 2 art. 162 pkt 1 art. 55 ust. 1, 2 i 4 art. 72 art. 75 art. 89b art. 89c art. 89n ust. 1 art. 23 ust. 1 art. 35 ust. 2 art. 48b ust. 1 art. 72 ust. 1 art. 73 ust. 1 art. 74 ust. 1 i 2 art. 75 ust. 1-2 art. 77 art. 98 ust. 1 art. 137 w zw. z art. 139 ust. 1

10 Dziennik Ustaw 10 Poz ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. 69 ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. 70 ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. 71 ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. 72 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. art. 7a ust. 1 art. 14 ust. 1-2 art. 45a ust. 1 art. 48b ust. 3 art. 54 ust. 1 i 7c art. 54a ust. 6 art. 57 ust. 5 art. 57a ust. 5 art. 57b ust. 1 art. 57c ust. 1 art. 12 ust ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym art. 13 ust. 1 art. 11 ust. 1 art. 12 ust. 1 art. 20 ust. 1 i 1a art. 21 ust. 1 art. 24 ust. 3 art. 31 ust. 1 art. 35 ust. 1 art. 45 ust. 1 i 2 art. 47 ust. 1 art. 53 art. 68 art. 80 ust. 4 art. 84 ust. 1 pkt 2, ust. 1a, 1aa, 1ab art. 85 ust. 1 art. 86 ust. 1 pkt 2-3 i ust. 2 art. 91 ust. 2 art. 94 ust. 1 i 2, 4 6 art. 95 art. 98 ust. 1 art. 99 ust. 1 art. 99a art. 100 art. 102 ust. 3 pkt 1 art. 120 art. 124 ust. 4 i 5 art. 124a ust. 3 art. 134 ust. 4 art. 35 ust. 2 art w zw. z art. 35 ust. 4 art. 5 ust. 2 w zw. z 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 73, poz. 657, z późn.

11 Dziennik Ustaw 11 Poz. 269 systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86) 74 ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95, z późn. zm. ) 75 ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. 76 ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) 77 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. 78 ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. 79 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. 80 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. 81 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. art. 21 ust. 1 w zw. z art. 22 art. 16 ust. 1 art. 17 ust. 1 art. 17a ust. 1 art. 18 ust. 1 art. 34 ust. 1 i 3 art. 33ff art. 35 ust. 1 pkt 1 art. 39a ust. 1 art. 16 ust. 2 art. 25a ust. 3 i 4 art. 12 ust. 1 art. 16 ust. 1 art. 13 ust. 1 art. 13b art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b art. 38 ust. 2 art. 38e ust. 1 art. 40 d ust. 1 art. 5 ust. 7 i 9 art. 13 ust. 5 art. 44 ust. 1 pkt 1 art.106 ust. 1 w zw. z: art. 37 ust. 1 art. 38 ust. 1 art. 39 ust. 1 art. 39a ust. 1 art. 40 ust. 1 i 2 art. 41 art. 42 ust. 1 art. 43 ust. 1 art. 47 ust.4 art. 48 ust. 1 art. 50 ust. 1 i 2 art. 51 ust. 1 art. 51a art. 51b ust. 1, 3, 5 i 6 art. 52 ust. 1

12 Dziennik Ustaw 12 Poz ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z późn. 83 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963, z późn. zm. ) 84 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. 85 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. 86 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. 87 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65, z późn. zm. ) art. 53 ust. 1 art. 54 ust. 1 art. 59 ust. 1 i 2 art. 61 ust. 1 art. 63 art. 64 art. 88 ust. 1 art. 89 ust. 2, 7-11 art. 91 ust. 1 art. 91a ust. 1 art. 95 ust. 1, 3 i 4 art. 96 ust. 1-3 art. 97 ust. 1-3 art. 98 art.104 ust. 3 i 4 art.106 ust. 5 art.106a art. 9 ust. 5 art. 31 ust. 10 art. 25 ust. 1 art. 26 ust. 2 art. 29 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 art. 40 ust. 4 w związku z art. 37 ust. 2 art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c art. 9 ust. 1 pkt 14 art. 18e, art. 18j, art. 18l, art. 18m art. 20 art. 33 ust. 1 i 2 art. 33 ust. 4a art. 88j ust. 1 i 2 art. 88k art. 4 ust. 2 art. 5 i 6 art. 15 ust. 1 art. 16a ust. 7 art. 22 ust. 1 art. 22a ust. 1 art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 art. 24 ust. 6 i 6e art. 27 ust. 2 i 4 art. 28 ust. 3 i 6

13 Dziennik Ustaw 13 Poz ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. 89 ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. 90 ustawa z dnia 11 października 2004 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 229, poz. 2315, z późn. 91 ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. 92 ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. 93 ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. 94 ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. art. 29 ust. 2 art. 30 ust. 4 art. 31 ust. 1 art. 32 ust.1 art. 36 ust. 2 art. 37 ust. 1 art. 41a ust. 3 art. 46 ust. 1 pkt 2 i ust. 12 art. 54o art. 55 art. 34 ust. 2 art. 35 ust. 2 art. 56 art.58 art. 65 art. 68 art. 71 art. 73 art. 91 ust. 1 art. 96 art. 98 art. 99 ust. 1 art. 101 ust. 1 art. 102 art. 126 ust. 1 art. 143 ust. 1-3 art. 150 ust. 1 art. 12 i 17 w zw. z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. art. 7 ust. 6 art. 27 ust. 5 w związku z art. 26 ust. 1 i art. 25 oraz art. 36 ust. 3 art. 37a ust. 1-5 i 7 art. 10b ust. 1 art. 11c ust. 4 i 6 art. 23 ust. 2 art. 169 ust. 10, 11, 13, 15 w zw. z art. 207 ust. 1 art. 175 ust. 1 i 2 art. 176 ust. 1 art. 178 ust. 1 art. 199 ust. 4 art. 199c ust. 1

14 Dziennik Ustaw 14 Poz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. 96 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. 97 ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. 98 ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. 99 ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. 100 ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. 101 ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm. ) 102 ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. 103 ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008r. Nr 170, poz. 1051, z późn. 104 ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. 105 ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z późn. art. 51 ust. 3 art. 129 ust. 1 art. 7 ust. 1 art. 18 ust. 2 art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a art. 21 ust. 4 art. 5 ust. 1 art. 7 ust. 2 art. 72 art. 11 ust. 4 art. 37 ust. 4 art. 8 art. 20 art. 32 art art. 36 ust. 3 art. 62 art. 19 ust. 1 art. 24 ust. 3 art. 24a ust. 5 art. 26 art. 27 ust. 6 art. 38 art. 39 art. 40 ust. 1 art. 20 ust. 1 art ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji art. 17 ust. 2 i 5

15 Dziennik Ustaw 15 Poz. 269 hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn. 107 ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. 108 ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) 109 ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. 110 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z późn. 111 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. 112 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168) 113 ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z późn. 114 ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. 115 ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799, z późn. 116 ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116 poz. 975) 117 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. art. 18 ust. 2 i 6 art. 19 ust. 2 art. 21 ust. 2 i 5 art. 22 ust. 2 i 5 art. 22a ust. 2 art. 32 ust. 2 art. 34 ust. 5 i 10 art. 35 ust. 2 i 5 art. 9 art. 4 w zw. z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. - w zakresie dotyczącym działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego art. 24 art. 25 art. 29 ust. 1 i 3 art. 15 art. 33 ust. 1, 2 i 4 art. 14 art. 70 ust. 2 art. 29 ust. 1 i 5 art. 31 ust. 4 art. 32 art. 34 ust. 1 art. 34a ust. 1 art. 5 ust. 2 w zw. z art. 12 ust. 1 art. 11 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 art. 53 ust. 2 i 5 w zw. z art. 55 ust. 1 art. 54 ust. 1 w zw. z art. 55 ust. 1 art. 4 ust. 1 pkt 5 art. 12. ust.1 pkt 2 art. 61 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 60 pkt 7, art. 57 i art jeżeli przedmiotem postępowania jest udzielenie ulgi w spłacie należności nieprzekraczającej

16 Dziennik Ustaw 16 Poz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. 119 ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. 120 ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 915, z późn. zm. ) 121 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm. ) 122 ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) 123 ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. 124 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) 125 ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) 126 ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. 127 ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) kwoty zł. art. 29 art. 82 ust. 1 i 5 w zw. z art. 78 ust. 1 art. 86 ust. 1-3, 5 art. 87 ust. 1 art. 88 ust. 1 art. 89 art. 95 ust. 1 art. 96 ust. 4 art. 97 art. 101 ust. 2 art. 103 ust. 1 art. 104 ust. 1 art. 222 ust. 6 art. 223 art. 172 art. 175 ust. 1 i 2 art. 178 ust. 2 art. 181 ust. 1 art. 184 ust. 1 art. 186 ust. 1 art. 188 ust. 1 art. 190 art. 218 ust. 1 art. 18 ust. 1 art. 20 ust. 1 art. 22 ust. 1 art. 23 ust. 1 art. 25 ust. 1 art. 26 ust. 1art. 27 ust. 1 art. 28 ust. 2 art. 47 ust. 1-3 art. 41 ust. 11 i 12 art. 64 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 4 art. 109 ust. 1 i 5 art. 100 ust. 5 art. 71 ust. 1 i 5 art. 75 ust. 6 art. 107 ust. 3 art. 67 art. 92 ust. 4 art. 5 ust. 1 art. 11 art. 26 art. 31 ust. 1 art. 36

17 Dziennik Ustaw 17 Poz ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. art. 44 ust. 1, 2 i 4 art. 60 ust. 4

18 Dziennik Ustaw 18 Poz. 269 Załącznik nr 2 WYKAZ AKTÓW STANOWIONYCH PRZEZ ORGANY UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROZSTRZYGNIĘCIA SPRAW, W KTÓRYCH OBOWIĄZEK PROWADZENIA METRYKI SPRAWY JEST WYŁĄCZONY Lp. Tytuł aktu normatywnego Podstawa prawna załatwienia sprawy 1 rozporządzenie Komisji (WE) z dnia 24 września 2003 r. nr załącznik: 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji pkt 21A. 710 statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i pkt 21A.151 wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących 21A B.230 (Dz. Urz. UE L 243 z , s. 6, z późn. zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 7, Tom 7, s. 456) 2 rozporządzenie Komisji (WE) 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie utrzymania ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanemu w takie zadania (Dz. Urz. UE L 315 z , s. 1, z późn. zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 7, Tom 7, s. 541) załącznik 1: pkt M.A.901 Ocena zdatności do lotu statku powietrznego pkt M.A.302 b) pkt M.B. 301 b) pkt M.A. 305 (b) pkt M.A. 306 (b) pkt M.A. 604 b) pkt. M.A.704 b) pkt M.A. 708 c) pkt M.B. 602 a) pkt M.B. 702 a) załącznik 2: pkt 145B pkt 145.A.70 b) 4 rozporządzenie Rady (WE) Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L 22 z , s. 1) 5 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z , str. 1). art. 6 ust. 1 art. 54

19 Dziennik Ustaw 19 Poz. 269 Załącznik nr 3 WYKAZ ROZPORZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROZSTRZYGNIĘCIA SPRAW, W KTÓRYCH OBOWIĄZEK PROWADZENIA METRYKI SPRAWY JEST WYŁĄCZONY Lp. Tytuł aktu normatywnego Podstawa prawna załatwienia sprawy 1 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnień i obowiązków (Dz. U. Nr 38, poz. 223, z późn rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (Dz. U. Nr 151, poz. 1261) 3 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego (Dz. U. Nr 205 poz. 1739, z późn. 4 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 215, poz. 1821, z późn. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 9 i 13 5 ust. 1 2, 3, 5 w zw. z 6 5 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. z 2003 r. Nr 27, poz. 235) 6 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, z późn. 7 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 210, poz. 2039, z późn. 8 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 114, poz. 1191, z późn. 9 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 187, poz. 1929, z późn. 10 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów (Dz. U. Nr 229, poz. 2311) 11 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 238, poz. 2391, z późn ust ust ust. 1 7 ust ust.1 i 2 13 ust. 6 13a ust ust. 1 5 ust. 4 pkt 1 8 ust. 2

20 Dziennik Ustaw 20 Poz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 286, poz. 2870, z późn. 13 rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 175, poz. 1295) 14 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 193, poz. 1425, z późn. 15 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Grupy producentów rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 81, poz. 550, z późn. 16 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Renty strukturalne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 109, poz. 750, z późn. 17 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejski na lata (Dz. U. Nr 200, poz. 1443, z późn. 18 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810, z późn. 19 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 20, poz. 119, z późn. 20 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzania programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. Nr 64, poz. 397, z późn. 21 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 78, poz. 470, z późn. 22 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów 6 ust. 1 11a ust ust pkt 1-9, 11 i pkt 7 4 ust. 1 pkt ust ust. 2 9 ust ust. 1 pkt 3.2. akapit 3 w załączniku do rozporządzenia 8 ust ust ust. 1

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości 1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik Aby otrzymać potrzebne zaświadczenie należy wypełnić stosowny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Ustawa. z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r. Nr 200, poz. 1679, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 157,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Niektóre przepisy prawa polskiego powinny zostać dostosowane do postanowień Umowy między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC

CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

1) Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc ...

1) Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc ... Dziennik Ustaw Nr 61 3666 Poz. 413 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (poz. 413) WZÓR FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11-245- Poz. 52 i 53 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 52 nr 199 z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców/firmy ubiegające się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego/ych pracownika/ów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo