Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony Na podstawie art. 66a 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy, o której mowa w art. 66a 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, jest wyłączony Wykaz ustaw stanowiących podstawę rozstrzygnięcia spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 2. Wykaz aktów stanowionych przez organy Unii Europejskiej stanowiących podstawę rozstrzygnięcia spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 3. Wykaz rozporządzeń stanowiących podstawę rozstrzygnięcia spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 3. Wyłączenie obowiązku prowadzenia metryki sprawy odnosi się także do akt postępowań odwoławczych, zażaleniowych oraz postępowań, o których mowa w art. 145, 154, 155, 156, 161, 162 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, które dotyczą spraw rozpatrywanych przez organ pierwszej instancji na podstawie przepisów zawartych w wykazach, o których mowa w Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Administracji i Cyfryzacji: wz. W. Karpiński 1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej administracja publiczna, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz i Nr 254, poz oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz

2 Dziennik Ustaw 2 niki Poz. 269 Załączniki z do dnia rozporządzenia Ministra r. poz. Administracji ) i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. (poz. 269) Załącznik nr 1 WYKAZ USTAW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROZSTRZYGNIĘCIA SPRAW, W KTÓRYCH OBOWIĄZEK PROWADZENIA METRYKI SPRAWY JEST WYŁĄCZONY YK U T W STANOW CYC POD T WĘ OZSTR YG IĘC A SP Lp. Tytuł aktu normatywnego Podstawa prawna załatwienia sprawy 1 ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. art. 1 ust. 1 art. 3e ust. 1-2 z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. 2 ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z późn. art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 3 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. 4 ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. 5 ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. 6 ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, z późn. 7 ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. 8 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. 9 ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. 10 ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. 11 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. 12 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. art art art pkt 9 art. 64c 12 art. 67c 1 art. 68b 1 art art i 1a art. 133 a ust. 1 3 art. 199a ust. 1 art. 199b art. 199c ust. 2 art. 44h ust. 1 art. 50a ust. 1 i 2 art. 54 ust. 1 w zw. z art. 56 ust. 2 art. 4 ust. 1 pkt 2, ust. 1b, 1ba, 1bb, 1c art. 9b ust. 4 pkt 2-4 art. 69a ust. 1 art. 75j ust. 3 art. 78h ust. 1 art ust. 1 art ust. 3 art ust. 1 art. 18 ust. 1 art. 18 ust. 12 art ust. 1 i 4 art ust. 1 art. 28 pkt 5

3 Dziennik Ustaw 3 Poz. 269 z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. 13 ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. 14 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. 15 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) 16 ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. 17 ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. 18 ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarskoweterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767, z późn. 19 ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. 20 ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. art. 19 ust. 2, 5 i 6 art. 13 ust. 5 i 6 art. 13c ust. 12 art. 13g ust. 1 art. 13k ust. 1-2 art. 29 ust. 1 i 5 art. 38 ust. 2 art. 39 ust. 1 w zw. z ust. 3 art. 40 ust. 1, 11, 12 i 14a art. 40c ust. 1 art. 43 ust. 1 w zw. z ust. 2 art. 4 ust. 2a art. 45 ust. 1 i 2 art. 6b-6e art. 28 art. 32 art. 36 art art. 41 art. 42 art. 99 ust. 1-2 art. 101 ust. 1 art. 104 ust. 2-4 art. 110 art. 114 art. 126 art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i 2 art. 92 ust. 1 i 1a, art. 95 ust. 1 art. 96 ust. 1 art. 97 ust. 1 art. 98 ust. 1 art. 99a art. 99b art. 101 ust. 5 art. 108 ust. 1 art. 130 art. 2 ust. 1 i 2 art. 2a ust. 1 art. 2g ust. 1-4 art. 6 ust. 1-2 art. 6a w zw. z art. 7 ust. 1 art. 18 art. 24 ust. 1 art. 71k 3 art. 74h 1

4 Dziennik Ustaw 4 Poz ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. Nr 61, poz. 258, z późn. 22 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. 23 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 24 ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. 25 ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. 26 ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. art. 10 art. 3 ust. 2 art. 12 ust. 3a art. 13 ust. 1 art. 28a ust. 2 art. 32 ust. 1 art. 37b ust. 1 art. 37c ust. 1 art. 38 ust. 3 art. 43 ust. 1 art. 83 ust. 5 art. 90n ust. 1 art. 13 ust. 4 art. 8 ust. 1 art. 10 art. 12 art. 19 art. 20 ust. 1 art. 23 ust. 1 art. 25 ust. 1 art. 26 art. 31 ust. 1 art. 32 ust. 1 art. 32a art. 32b ust. 1 art. 38 art. 39 art. 39a art. 39b art. 40 ust. 1 i 2 art. 42 art. 44 ust. 1 art. 45 ust. 1 art. 46 ust. 1 art. 48 art. 48a art. 49 art. 8 ust. 1 art. 10 art.12 art. 19 art. 20 ust. 1 art. 23 ust. 1 art. 25 ust. 1 art. 26 art. 32 ust. 1 art. 33b ust. 1

5 Dziennik Ustaw 5 Poz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. 28 ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. 29 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. 30 ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z późn. 31 ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. 32 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. 33 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. 34 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. 35 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. art. 39 art. 40 art. 41 ust. 1 i 2 art. 43 art. 45 ust. 1 art. 46 ust. 1 art. 47 ust. 1 art. 49 art. 51 art. 12 ust. 7 art. 15 ust. 4 art. 40 ust. 1 art. 40 ust. 2 art. 3 ust. 1 pkt 1 art. 76b ust. 1 art. 5 ust. 1 art. 6o art. 6p art. 9c art. 9i art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 w zw. z art. 15 art. 53 ust. 1 pkt 12 i ust. 1a art. 64 art. 67 ust. 1 art. 68 ust. 7 i 13 art. 70 art. 73 ust. 1-3, 4 i 5 art. 74 ust. 1 art. 78 a ust. 1 art. 79 ust. 1 art. 79a ust. 2 i 7 art. 83 ust. 3 pkt 5 w zw. z ust. 4 art. 130a art. 24a pkt 2 lit. b art. 15 ust. 2 art. 45 art. 46 art. 47 ust. 2

6 Dziennik Ustaw 6 Poz ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. 37 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 38 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. 39 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. 40 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. 41 ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. art. 48 art. 49 ust. 2 art. 192 art. 5 ust. 3 art. 16 art. 4 ust. 1-3 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 6b ust. 1 art. 4a ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 6b ust. 1 art. 5a ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 6b ust. 1 art. 39 ust. 1 art. 40 ust. 1 art. 42 ust. 1 art. 48d ust. 1 art. 8 ust. 2-7c art. 29i ust. 2 art. 31h ust. 2 art. 83 ust. 1 pkt 1 3a w zw. z art. 32 i art. 68 ust. 1 lit. c art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art a art. 83 ust. 1 w zw. z art. 68 ust. 1 lit. c art. 83 ust. 1 w zw. z art. 40e art. 83 ust. 1 w zw. z art ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 104 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 9 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. art. 83 ust. 1 pkt 3a w zw. z art. 35 i 36 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.

7 Dziennik Ustaw 7 Poz. 269 o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. art. 83 ust. 1 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. art. 83 ust. 1 w zw. z art. 34 i 36 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. 42 ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. 43 ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. 44 ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. 45 ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. 46 ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. 47 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321, z późn. 48 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. 49 ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. art. 82 art. 61 ust. 1 art. 63 ust. 1 i 2 art. 5 ust. 2 art. 18 ust. 2 i 4 art. 28 ust. 1 art. 50b ust. 1 pkt 2 art. 9 ust. 2 art. 10 ust. 2 art. 11 ust. 1-2 art. 14 ust. 1 art. 16 ust. 1-4 art. 18 ust. 1 i 3 art. 22 ust. 4 art. 44 ust. 1 pkt 2 i 3 art. 50 ust. 1 pkt 2 i 4 art. 13 ust. 3 art. 21b ust. 3 art. 21c ust. 6 art. 21d ust. 5 art. 21e ust. 7

8 Dziennik Ustaw 8 Poz ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. 51 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. 52 ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. 53 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) 54 ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320, z późn. w zw. z 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczoobronnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1314) 55 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. ) 56 ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. ) 57 ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. 58 ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. 59 ustawa z dnia z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. art. 80 ust.1 art. 84 ust. 1 art. 86 ust. 2 i 3 art. 87 ust. 4 art. 33 ust. 6 i 7 art. 59 ust. 3 i 4 art. 7 ust. 1 art. 88l ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1-3, ust. 7 oraz ust. 9 art. 7 ust. 1 art. 7 art. 8 ust. 1 art. 18 ust. 1, 1a i 2 art. 32b ust. 1 art. 93 ust. 1 art. 4 ust. 3a i 9 art. 7 ust. 2 i art. 33a ust. 2 w zw. z art. 35 art. 74 ust. 3 art. 81 ust. 4 art. 45 i 46 art. 48 i 49 art. 50 ust. 1 art. 50a art art. 60 i 61 art. 85 art. 112 art. 114 ust. 1 art. 118 ust. 1 i 2 art. 119 art. 24 ust. 2 art. 37 ust. 1 i 2 art. 34 ust. 1b art. 47 ust. 1 art. 49 ust. 7

9 Dziennik Ustaw 9 Poz ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385, z późn. 61 ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. 62 ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. 63 ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760, z późn. 64 ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. 65 ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm. ) 66 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472, z późn. 67 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z późn. art. 95 ust. 4 art. 96 ust. 3 art. 162 ust. 2 art. 186b ust. 20 art. 188b ust. 6 art. 188d ust. 5 art. 193 ust. 1 i ust. 1a art. 193a art. 205b ust. 1 art. 39 w zw. z art. 67 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm. ) art. 41 o w zw. z art. 48d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. art. 26 ust. 1 art. 9 ust. 4 pkt 2 art. 10 art. 12 art. 16 art. 17 art. 28 ust. 1 art. 34 ust. 1 pkt 2 art. 161 ust. 2 art. 162 pkt 1 art. 55 ust. 1, 2 i 4 art. 72 art. 75 art. 89b art. 89c art. 89n ust. 1 art. 23 ust. 1 art. 35 ust. 2 art. 48b ust. 1 art. 72 ust. 1 art. 73 ust. 1 art. 74 ust. 1 i 2 art. 75 ust. 1-2 art. 77 art. 98 ust. 1 art. 137 w zw. z art. 139 ust. 1

10 Dziennik Ustaw 10 Poz ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. 69 ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. 70 ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. 71 ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. 72 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. art. 7a ust. 1 art. 14 ust. 1-2 art. 45a ust. 1 art. 48b ust. 3 art. 54 ust. 1 i 7c art. 54a ust. 6 art. 57 ust. 5 art. 57a ust. 5 art. 57b ust. 1 art. 57c ust. 1 art. 12 ust ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym art. 13 ust. 1 art. 11 ust. 1 art. 12 ust. 1 art. 20 ust. 1 i 1a art. 21 ust. 1 art. 24 ust. 3 art. 31 ust. 1 art. 35 ust. 1 art. 45 ust. 1 i 2 art. 47 ust. 1 art. 53 art. 68 art. 80 ust. 4 art. 84 ust. 1 pkt 2, ust. 1a, 1aa, 1ab art. 85 ust. 1 art. 86 ust. 1 pkt 2-3 i ust. 2 art. 91 ust. 2 art. 94 ust. 1 i 2, 4 6 art. 95 art. 98 ust. 1 art. 99 ust. 1 art. 99a art. 100 art. 102 ust. 3 pkt 1 art. 120 art. 124 ust. 4 i 5 art. 124a ust. 3 art. 134 ust. 4 art. 35 ust. 2 art w zw. z art. 35 ust. 4 art. 5 ust. 2 w zw. z 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 73, poz. 657, z późn.

11 Dziennik Ustaw 11 Poz. 269 systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86) 74 ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95, z późn. zm. ) 75 ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. 76 ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) 77 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. 78 ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. 79 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. 80 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. 81 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. art. 21 ust. 1 w zw. z art. 22 art. 16 ust. 1 art. 17 ust. 1 art. 17a ust. 1 art. 18 ust. 1 art. 34 ust. 1 i 3 art. 33ff art. 35 ust. 1 pkt 1 art. 39a ust. 1 art. 16 ust. 2 art. 25a ust. 3 i 4 art. 12 ust. 1 art. 16 ust. 1 art. 13 ust. 1 art. 13b art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b art. 38 ust. 2 art. 38e ust. 1 art. 40 d ust. 1 art. 5 ust. 7 i 9 art. 13 ust. 5 art. 44 ust. 1 pkt 1 art.106 ust. 1 w zw. z: art. 37 ust. 1 art. 38 ust. 1 art. 39 ust. 1 art. 39a ust. 1 art. 40 ust. 1 i 2 art. 41 art. 42 ust. 1 art. 43 ust. 1 art. 47 ust.4 art. 48 ust. 1 art. 50 ust. 1 i 2 art. 51 ust. 1 art. 51a art. 51b ust. 1, 3, 5 i 6 art. 52 ust. 1

12 Dziennik Ustaw 12 Poz ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281, z późn. 83 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963, z późn. zm. ) 84 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. 85 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. 86 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. 87 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65, z późn. zm. ) art. 53 ust. 1 art. 54 ust. 1 art. 59 ust. 1 i 2 art. 61 ust. 1 art. 63 art. 64 art. 88 ust. 1 art. 89 ust. 2, 7-11 art. 91 ust. 1 art. 91a ust. 1 art. 95 ust. 1, 3 i 4 art. 96 ust. 1-3 art. 97 ust. 1-3 art. 98 art.104 ust. 3 i 4 art.106 ust. 5 art.106a art. 9 ust. 5 art. 31 ust. 10 art. 25 ust. 1 art. 26 ust. 2 art. 29 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 art. 40 ust. 4 w związku z art. 37 ust. 2 art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c art. 9 ust. 1 pkt 14 art. 18e, art. 18j, art. 18l, art. 18m art. 20 art. 33 ust. 1 i 2 art. 33 ust. 4a art. 88j ust. 1 i 2 art. 88k art. 4 ust. 2 art. 5 i 6 art. 15 ust. 1 art. 16a ust. 7 art. 22 ust. 1 art. 22a ust. 1 art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 art. 24 ust. 6 i 6e art. 27 ust. 2 i 4 art. 28 ust. 3 i 6

13 Dziennik Ustaw 13 Poz ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. 89 ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. 90 ustawa z dnia 11 października 2004 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 229, poz. 2315, z późn. 91 ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. 92 ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. 93 ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. 94 ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. art. 29 ust. 2 art. 30 ust. 4 art. 31 ust. 1 art. 32 ust.1 art. 36 ust. 2 art. 37 ust. 1 art. 41a ust. 3 art. 46 ust. 1 pkt 2 i ust. 12 art. 54o art. 55 art. 34 ust. 2 art. 35 ust. 2 art. 56 art.58 art. 65 art. 68 art. 71 art. 73 art. 91 ust. 1 art. 96 art. 98 art. 99 ust. 1 art. 101 ust. 1 art. 102 art. 126 ust. 1 art. 143 ust. 1-3 art. 150 ust. 1 art. 12 i 17 w zw. z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. art. 7 ust. 6 art. 27 ust. 5 w związku z art. 26 ust. 1 i art. 25 oraz art. 36 ust. 3 art. 37a ust. 1-5 i 7 art. 10b ust. 1 art. 11c ust. 4 i 6 art. 23 ust. 2 art. 169 ust. 10, 11, 13, 15 w zw. z art. 207 ust. 1 art. 175 ust. 1 i 2 art. 176 ust. 1 art. 178 ust. 1 art. 199 ust. 4 art. 199c ust. 1

14 Dziennik Ustaw 14 Poz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. 96 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. 97 ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. 98 ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. 99 ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. 100 ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. 101 ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm. ) 102 ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. 103 ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008r. Nr 170, poz. 1051, z późn. 104 ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. 105 ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z późn. art. 51 ust. 3 art. 129 ust. 1 art. 7 ust. 1 art. 18 ust. 2 art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a art. 21 ust. 4 art. 5 ust. 1 art. 7 ust. 2 art. 72 art. 11 ust. 4 art. 37 ust. 4 art. 8 art. 20 art. 32 art art. 36 ust. 3 art. 62 art. 19 ust. 1 art. 24 ust. 3 art. 24a ust. 5 art. 26 art. 27 ust. 6 art. 38 art. 39 art. 40 ust. 1 art. 20 ust. 1 art ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji art. 17 ust. 2 i 5

15 Dziennik Ustaw 15 Poz. 269 hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn. 107 ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. 108 ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) 109 ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. 110 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z późn. 111 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. 112 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168) 113 ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z późn. 114 ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. 115 ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799, z późn. 116 ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116 poz. 975) 117 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. art. 18 ust. 2 i 6 art. 19 ust. 2 art. 21 ust. 2 i 5 art. 22 ust. 2 i 5 art. 22a ust. 2 art. 32 ust. 2 art. 34 ust. 5 i 10 art. 35 ust. 2 i 5 art. 9 art. 4 w zw. z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. - w zakresie dotyczącym działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego art. 24 art. 25 art. 29 ust. 1 i 3 art. 15 art. 33 ust. 1, 2 i 4 art. 14 art. 70 ust. 2 art. 29 ust. 1 i 5 art. 31 ust. 4 art. 32 art. 34 ust. 1 art. 34a ust. 1 art. 5 ust. 2 w zw. z art. 12 ust. 1 art. 11 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 art. 53 ust. 2 i 5 w zw. z art. 55 ust. 1 art. 54 ust. 1 w zw. z art. 55 ust. 1 art. 4 ust. 1 pkt 5 art. 12. ust.1 pkt 2 art. 61 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 60 pkt 7, art. 57 i art jeżeli przedmiotem postępowania jest udzielenie ulgi w spłacie należności nieprzekraczającej

16 Dziennik Ustaw 16 Poz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. 119 ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. 120 ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 915, z późn. zm. ) 121 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm. ) 122 ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) 123 ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. 124 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) 125 ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) 126 ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. 127 ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) kwoty zł. art. 29 art. 82 ust. 1 i 5 w zw. z art. 78 ust. 1 art. 86 ust. 1-3, 5 art. 87 ust. 1 art. 88 ust. 1 art. 89 art. 95 ust. 1 art. 96 ust. 4 art. 97 art. 101 ust. 2 art. 103 ust. 1 art. 104 ust. 1 art. 222 ust. 6 art. 223 art. 172 art. 175 ust. 1 i 2 art. 178 ust. 2 art. 181 ust. 1 art. 184 ust. 1 art. 186 ust. 1 art. 188 ust. 1 art. 190 art. 218 ust. 1 art. 18 ust. 1 art. 20 ust. 1 art. 22 ust. 1 art. 23 ust. 1 art. 25 ust. 1 art. 26 ust. 1art. 27 ust. 1 art. 28 ust. 2 art. 47 ust. 1-3 art. 41 ust. 11 i 12 art. 64 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 4 art. 109 ust. 1 i 5 art. 100 ust. 5 art. 71 ust. 1 i 5 art. 75 ust. 6 art. 107 ust. 3 art. 67 art. 92 ust. 4 art. 5 ust. 1 art. 11 art. 26 art. 31 ust. 1 art. 36

17 Dziennik Ustaw 17 Poz ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. art. 44 ust. 1, 2 i 4 art. 60 ust. 4

18 Dziennik Ustaw 18 Poz. 269 Załącznik nr 2 WYKAZ AKTÓW STANOWIONYCH PRZEZ ORGANY UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROZSTRZYGNIĘCIA SPRAW, W KTÓRYCH OBOWIĄZEK PROWADZENIA METRYKI SPRAWY JEST WYŁĄCZONY Lp. Tytuł aktu normatywnego Podstawa prawna załatwienia sprawy 1 rozporządzenie Komisji (WE) z dnia 24 września 2003 r. nr załącznik: 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji pkt 21A. 710 statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i pkt 21A.151 wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących 21A B.230 (Dz. Urz. UE L 243 z , s. 6, z późn. zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 7, Tom 7, s. 456) 2 rozporządzenie Komisji (WE) 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie utrzymania ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanemu w takie zadania (Dz. Urz. UE L 315 z , s. 1, z późn. zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 7, Tom 7, s. 541) załącznik 1: pkt M.A.901 Ocena zdatności do lotu statku powietrznego pkt M.A.302 b) pkt M.B. 301 b) pkt M.A. 305 (b) pkt M.A. 306 (b) pkt M.A. 604 b) pkt. M.A.704 b) pkt M.A. 708 c) pkt M.B. 602 a) pkt M.B. 702 a) załącznik 2: pkt 145B pkt 145.A.70 b) 4 rozporządzenie Rady (WE) Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L 22 z , s. 1) 5 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z , str. 1). art. 6 ust. 1 art. 54

19 Dziennik Ustaw 19 Poz. 269 Załącznik nr 3 WYKAZ ROZPORZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROZSTRZYGNIĘCIA SPRAW, W KTÓRYCH OBOWIĄZEK PROWADZENIA METRYKI SPRAWY JEST WYŁĄCZONY Lp. Tytuł aktu normatywnego Podstawa prawna załatwienia sprawy 1 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnień i obowiązków (Dz. U. Nr 38, poz. 223, z późn rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (Dz. U. Nr 151, poz. 1261) 3 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego (Dz. U. Nr 205 poz. 1739, z późn. 4 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 215, poz. 1821, z późn. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 9 i 13 5 ust. 1 2, 3, 5 w zw. z 6 5 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. z 2003 r. Nr 27, poz. 235) 6 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, z późn. 7 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 210, poz. 2039, z późn. 8 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 114, poz. 1191, z późn. 9 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 187, poz. 1929, z późn. 10 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów (Dz. U. Nr 229, poz. 2311) 11 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 238, poz. 2391, z późn ust ust ust. 1 7 ust ust.1 i 2 13 ust. 6 13a ust ust. 1 5 ust. 4 pkt 1 8 ust. 2

20 Dziennik Ustaw 20 Poz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 286, poz. 2870, z późn. 13 rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 175, poz. 1295) 14 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 193, poz. 1425, z późn. 15 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Grupy producentów rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 81, poz. 550, z późn. 16 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Renty strukturalne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 109, poz. 750, z późn. 17 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejski na lata (Dz. U. Nr 200, poz. 1443, z późn. 18 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810, z późn. 19 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 20, poz. 119, z późn. 20 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzania programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. Nr 64, poz. 397, z późn. 21 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 78, poz. 470, z późn. 22 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów 6 ust. 1 11a ust ust pkt 1-9, 11 i pkt 7 4 ust. 1 pkt ust ust. 2 9 ust ust. 1 pkt 3.2. akapit 3 w załączniku do rozporządzenia 8 ust ust ust. 1

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA projekt z dnia 24 października 2016 r. z dnia o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 1682 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

U S T A W A. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 28 sierpnia 2014 r. U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) Załącznik nr 4 WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Poz. 1373 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 3 WZÓR... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU uzyskałam/uzyskałem dochód w wysokości zł gr z tytułu:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. WZÓR... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/em dochód w wysokości... zł... gr

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/em dochód w wysokości... zł... gr ... (imię i nazwisko) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym...

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr.

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. . OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata.

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata Zgodnie z uchwałą nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. ze zm. w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie)

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) (sr-z5)... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r.

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 188, 366. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód ... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH

Bardziej szczegółowo

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU Załącznik nr 2... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1001

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1001 Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1001 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne Opracowanie: Halina Porębska sekretarz KS NRL członek Zespołu Legislacyjnego NRL mec. Elżbieta Czarnecka radca prawny OIL w Gdańsku AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE. z dnia 13 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE. z dnia 13 października 2015 r. UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lublinie Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 ust

Bardziej szczegółowo

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ZMIANY W ZBIORZE W OKRESIE 01.01 25.02.2013 r. (ostatnio opublikowane: Dz. U. poz. 264 z dnia 25 lutego 2013 r. i M.P. poz. 100 z dnia 25 lutego 2013 r.) ARCHIWUM NOWE AKTY PRAWNE ZMIANY W PRZEPISACH UTRATA

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 18 października 2017 r. U S T A W A o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

projekt z dnia 18 października 2017 r. U S T A W A o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw U S T A W A projekt z dnia 18 października 2017 r. z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat)

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat) z2... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Bardziej szczegółowo

stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium Rektora dla najlepszych studentów

stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium Rektora dla najlepszych studentów Załącznik nr 1... (imię i nazwisko studenta) Studia stacjonarne/niestacjonarne* pierwszego stopnia/jednolite magisterskie/drugiego stopnia*... (nr albumu studenta) Pobierane świadczenia pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1623

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1623 Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1623 USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego

Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego 1. Utrata dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1440 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1440 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1440 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE. z dnia 13 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE. z dnia 13 października 2015 r. UCHWAŁA NR 196/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lublinie Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 ust

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2013 r. o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych 1)

U S T AWA. z dnia 2013 r. o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych 1) U S T AWA Projekt z dnia 12 lipca 2013 r. z dnia 2013 r. o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2012, dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza kryterium

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły......

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły...... Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły... (nazwa i adres szkoły) Oświadczam, że...... (podpis

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych dr inż. Maciej KIEDROWICZ Agenda 1) Społeczeństwo czy państwo informacyjne 2) Publiczne zasoby danych w krajach UE 3) Przykład

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

SPRAWOZDANIE. uchwalić raczy załączony projekt ustawy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1384 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz z dnia 2 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz z dnia 2 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 1984 USTAWA z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Art.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU Oświadczam, że w roku kalendarzowym... Uzyskałam/em dochód

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych I. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2013, dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza kryterium

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 października 2013 r.

Dz.U poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 października 2013 r. Dz.U. 2013 poz. 1440 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia od opłat abonamentowych

Zwolnienia od opłat abonamentowych Zwolnienia od opłat abonamentowych Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej tj. przedstawienie dokumentów potwierdzających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Dziennik Ustaw Nr 94 7858 Poz. 607 607 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 8. Zasady obrotu i gospodarki gruntami Status mienia publicznego... 31

Wstęp... 8. Zasady obrotu i gospodarki gruntami Status mienia publicznego... 31 Spis treści Wstęp.... 8 Rozdział I Podstawy prawa działalności gospodarczej oraz prawa przedsię biorstw pań Stwowych.... 9 1. Prawo działalności gospodarczej.... 9 2. Przedsiębiorstwa państwowe.... 18

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 68/VII/2009 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 5 CZERWCA 2009r. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2009 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

Bardziej szczegółowo

z dnia o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

z dnia o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Projekt z dnia 7 września 2016 r. do uzgodnień zewnętrznych USTAWA z dnia o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Art. 1. W roku 2017 do ustalania odpisu na zakładowy

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 50 USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Projekt 30 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.... 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Patrz na art. 13 - on jest odpowiednikiem bubla prawnego, jakim jest art. 32 na 2015 r. Projekt U S T A W A. z dnia

Patrz na art. 13 - on jest odpowiednikiem bubla prawnego, jakim jest art. 32 na 2015 r. Projekt U S T A W A. z dnia Patrz na art. 13 - on jest odpowiednikiem bubla prawnego, jakim jest art. 32 na 2015 r. U S T A W A Projekt z dnia o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 822 USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 822 USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 822 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki I. Imię i nazwisko studenta/studentki...pesel... 1. Miejsce zamieszkania (dokładny adres)...... 2. Imiona rodziców... II. Rodzina

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 966 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

dochody opodatkowane

dochody opodatkowane zaświadczenie Urząd skarbowy (wzór nr 1) dochody opodatkowane oświadczenia - wzory: 3, 4 przy dochodach nieopodatkowanych WZÓR NR 1 ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób

z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób Projekt z dnia 16 października 2015 r. U S T A W A z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemery talne, zasiłki przedemerytalne,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 8 września 2016r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 8 września 2016r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 727 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 27 kwiecień 2017r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 27 kwiecień 2017r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły......

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły...... OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły... (nazwa i adres szkoły)...... (podpis osoby ubiegającej się składającej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 675. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy I. Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy... PESEL.. 1. Miejsce zamieszkania/ dokładny adres... 2. Imiona rodziców II. Rodzina moja składa się

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 7 stycznia 2015 r. U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/492/2010 RADY GMINY WYRY. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

UCHWAŁA NR L/492/2010 RADY GMINY WYRY. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe UCHWAŁA NR L/492/2010 RADY GMINY WYRY z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Na podstawie art.31 ust.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium)

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium) OŚWIADCZENIE Załącznik nr 2 do Wniosku Ponadgimnazjalnych w ramach projektu Stypendia dla najzdolniejszych członka rodziny (ucznia ubiegającego się o stypendium) rozliczającego się na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1)

U S T A W A. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1) Projekt z dnia U S T A W A o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1) Art. 1. Ustawa określa właściwość organów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny stan prawny: 8 kwietnia 2015 roku Alert prawny Zmiany w wyznaczaniu charakterystyki energetycznej budynku (Dz.U. poz. 376) Z dniem 18 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 16 lutego 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 16 lutego 2010 r. Dz.U. Nr 29, poz. 152 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lipca 2017 r. Poz. 1383

Warszawa, dnia 17 lipca 2017 r. Poz. 1383 Warszawa, dnia 17 lipca 2017 r. Poz. 1383 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości 1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik Aby otrzymać potrzebne zaświadczenie należy wypełnić stosowny

Bardziej szczegółowo

rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia.

rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia. WZÓR Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bielski OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY, UZYSKANYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/198/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2008 r. O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 110 poz. 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, 2199, z 2016 r. poz. 178. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 173 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 173 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 173 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: Alert prawny. Odpowiedzialność starosty za rzeczy znalezione

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: Alert prawny. Odpowiedzialność starosty za rzeczy znalezione stan prawny: 18 marca 2015 roku Alert prawny Odpowiedzialność starosty za rzeczy znalezione Zgodnie z nową ustawą organem odpowiedzialnym za przyjmowanie znalezionych rzeczy stanie się starosta. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 września 2006 r.

USTAWA z dnia 22 września 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 września 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 187, poz. 1381. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007.

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Gorzów Wlkp. 18 maja 2007 r. INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Budżet Wojewody Lubuskiego jako integralna część budżetu państwa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 grudnia 2014 r. Poz. 1731 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2014 r. Poz. 1731 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2014 r. Poz. 1731 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo