UCHWAŁA NR 75/XII/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2018 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 75/XII/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2018 rok"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 75/XII/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 222 ), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, pkt 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2,, art. 25, art. 26, art. 27 ust. 1, ust. 2 pkt 1,, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2,, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości ,50 zł, a) dochody ,92 zł b) dochody majątkowe ,58 zł zgodnie z załącznikiem nr budżetu Gminy w wysokości ,50 zł, a) ,45 zł b) majątkowe ,05 zł zgodnie z załącznikiem nr przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr. 4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr na i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,00 zł, a) ,85 zł, b) majątkowe ,15 zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie zł. 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 4. 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe zł. Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 1

2 5. 1. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a. 2. Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie ,12 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie ,- zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.) oraz w kwocie ,- zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w kwocie ,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody ,- zł; ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu: 1. sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie ,-zł; 2. sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie ,- zł;. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie ,- zł. 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. 1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018r. do kwoty 0.000,- zł, w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 0.000,- zł. Upoważnia się Burmistrza do: 14. 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 2

3 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, ) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w planach dochodów własnych tych jednostek. 15. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,8 zł, przeznaczone na zadania własne. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Styczeń Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona

4 Dochody budżetu 2018r. załacznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo 1 22, Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność 1 22,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Wpływy z usług Dostarczanie wody Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 12 76,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 26, ,00 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 1

5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność 2 99, ,42 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2057 których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 2 99,42 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Informatyka 2 99, , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 2

6 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 010 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona

7 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostała działalność , ,50 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 4

8 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 95 15, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 569, Pomoc społeczna 64 67, , , , , Zasiłki stałe , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 07,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 07,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 5

9 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Rodzina , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Świadczenie wychowawcze , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia ,00 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej 1 00 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 6

10 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność , ,58 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,58 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie Instytucje kultury fizycznej Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 50 razem: , ,92 majątkowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Szkoły podstawowe Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Informatyka , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 7

11 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 majątkowe razem: , ,58 Ogółem: ,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,50 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 8

12 budżetu 2018r załącznik nr 2 Z tego na Dział Rozdział Nazwa Plan na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt, ,00 814,00 814, Rolnictwo i łowiectwo 814,00 Izby rolnicze 814, ,00 814,00 814,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 814, ,00 814,00 814,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Leśnictwo 245,00 245,00 245, ,00 Pozostała 245, ,00 245,00 245,00 działalność Różne opłaty i składki 245, ,00 245,00 245,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 1 z 19 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 1

13 Z tego na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan na akcji i udziałów świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy wynagrodzenia i związane z dotacje na zadania finansowane z oraz wniesienie majątkowe jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu inwestycyjne składki od nich realizacją ich udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji których mowa w art. prawa naliczane statutowych zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt, handlowego Dostarczanie wody osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 490 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Transport i łączność , , , ,48 Drogi publiczne powiatowe 0 078, ,00 78,00 78, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 78,00 78,00 78,00 78,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 600 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne 66 04,48 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Strona 2 z 19 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 2

14 Z tego na Dział Rozdział Nazwa Plan na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 25 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych 711, , , ,48 96 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 72, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT). Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Strona z 19 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona

15 Z tego na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan na akcji i udziałów świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy wynagrodzenia i związane z dotacje na zadania finansowane z oraz wniesienie majątkowe jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu inwestycyjne składki od nich realizacją ich udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji których mowa w art. prawa naliczane statutowych zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt, handlowego przestrzennego Plany zagospodarowania Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia 2 822, , , , Informatyka ,15 Pozostała działalność , , , , ,15 Zakup materiałów i wyposażenia 2 99, , ,42 Zakup materiałów i wyposażenia 42, ,4 42,4 inwestycyjne jednostek 421,58 421, , ,58 budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie ,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 26, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 98,00 98,00 98,00 98, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 182, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 04, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 07 42, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 715,18 715,18 715,18 Strona 4 z 19 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 4

16 Z tego na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan na akcji i udziałów świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy wynagrodzenia i związane z dotacje na zadania finansowane z oraz wniesienie majątkowe jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu inwestycyjne składki od nich realizacją ich udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji których mowa w art. prawa naliczane statutowych zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt, handlowego społeczne ,51 059,51 Składki na ubezpieczenia 2 059,51 Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 102, ,47 102,47 Składki na Fundusz Pracy 295, ,07 295,07 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 490 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe 2 50 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT). 50 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 29 5 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Strona 5 z 19 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 5

17 Z tego na Dział Rozdział Nazwa Plan na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt, Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 215, , , ,96 6,04 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i , , ,96 6, ,00 ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 80 Składki na ubezpieczenia społeczne 07, ,80 07,80 07,80 Składki na Fundusz Pracy 44, ,16 44,16 44,16 Zakup materiałów i wyposażenia 6, ,04 6,04 6, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne Różne na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Obrona cywilna Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Pozostała działalność , , ,90 Strona 6 z 19 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 6

18 Z tego na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan na akcji i udziałów świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy wynagrodzenia i związane z dotacje na zadania finansowane z oraz wniesienie majątkowe jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu inwestycyjne składki od nich realizacją ich udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji których mowa w art. prawa naliczane statutowych zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt, handlowego wyposażenia Zakup materiałów i 17 inwestycyjne jednostek 750, , ,90 budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 988, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 88 68, , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 68, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 7 z 19 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 7

19 Z tego na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan na akcji i udziałów świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt, handlowego inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 264, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 471, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 28, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Strona 8 z 19 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 8

20 Z tego na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan na akcji i udziałów świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy wynagrodzenia i związane z dotacje na zadania finansowane z oraz wniesienie majątkowe jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu inwestycyjne składki od nich realizacją ich udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji których mowa w art. prawa naliczane statutowych zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt, handlowego wyposażenia Zakup materiałów i Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 50 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gimnazja ,00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Strona 9 z 19 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 9

21 Z tego na Dział Rozdział Nazwa Plan na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne , , , , i przedszkolne ,00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 62 74, , , ,00 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 Pozostała działalność ,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , , ,99 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , , ,51 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,78 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76, ,22 76,22 Składki na ubezpieczenia społeczne 186, , ,94 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 11, ,06 11,06 Składki na Fundusz Pracy 590, ,07 590,07 Strona 10 z 19 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 10

22 Z tego na Dział Rozdział Nazwa Plan na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt, ,9 15,9 Składki na Fundusz Pracy 15,9 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe 709, , ,78 10 Wynagrodzenia bezosobowe 290, ,22 290,22 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 5 297, , ,94 Zakup materiałów i wyposażenia 14, ,06 14,06 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , Ochrona zdrowia ,12 Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia społeczne 1 20 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4 82, , , ,12 Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego 95, ,00 95,00 95,00 i prokuratorskiego Pozostała działalność Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych , , , , , Pomoc społeczna ,00 Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia 50 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 11 z 19 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 11

23 Z tego na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan na akcji i udziałów świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy wynagrodzenia i związane z dotacje na zadania finansowane z oraz wniesienie majątkowe jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu inwestycyjne składki od nich realizacją ich udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji których mowa w art. prawa naliczane statutowych zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt, handlowego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na , , ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne , , ,00 Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 110 Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 12 z 19 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 12

24 Z tego na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan na akcji i udziałów świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy wynagrodzenia i związane z dotacje na zadania finansowane z oraz wniesienie majątkowe jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu inwestycyjne składki od nich realizacją ich udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji których mowa w art. prawa naliczane statutowych zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt, handlowego Podatek od nieruchomości 40 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze , , , , i specjalistyczne usługi opiekuńcze , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 80 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 056, ,00 056,00 056,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 07, , , ,00 2 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 258, , , , , ,00 Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Świadczenia społeczne , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Świetlice szkolne , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 202, ,00 202,00 202,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 8 75, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Strona 1 z 19 Id: 1B5A1F44-E547-4EFA-999C-6E099A5B85C. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR 62/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2016 rok

UCHWAŁA NR 62/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2016 rok UCHWAŁA NR 62/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2017 rok

UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2017 rok UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XL/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2018 rok. UCHWAŁA NR XL/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

a) dochody bieżące ,00 zł b) dochody majątkowe ,57 zł a) wydatki bieżące ,82 zł b) wydatki majątkowe

a) dochody bieżące ,00 zł b) dochody majątkowe ,57 zł a) wydatki bieżące ,82 zł b) wydatki majątkowe UCHWAŁA NR 55/XI/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2014 rok Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2018 r. Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 1 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXVII/2017 RADY GMINY MNIÓW. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2018 rok

UCHWAŁA NR 248/XXVII/2017 RADY GMINY MNIÓW. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2018 rok UCHWAŁA NR 248/XXVII/2017 RADY GMINY MNIÓW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/240/2018 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ. z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVI/240/2018 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ. z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok UCHWAŁA NR XLVI/240/2018 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/137/2016 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVI/137/2016 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2017 rok UCHWAŁA NR XXVI/137/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/I/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2013 rok

UCHWAŁA NR 2/I/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2013 rok UCHWAŁA NR 2/I/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, iustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/296/2017 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 14 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/296/2017 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 14 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XL/296/2017 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BLIŻYN. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BLIŻYN. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2017 rok Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BLIŻYN z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE. z dnia 27 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE. z dnia 27 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV.172.2016 Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. Projekt z dnia 3 grudnia 2018 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/2018 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 27 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR IV/34/2018 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 27 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR IV/34/2018 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR III/30/2018

U C H W A Ł A NR III/30/2018 U C H W A Ł A NR III/30/2018 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r.

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r. UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY BRAŃSZCZYK. z dnia 28 grudnia 2018 r. W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BRAŃSZCZYK NA ROK 2019.

UCHWAŁA NR III RADY GMINY BRAŃSZCZYK. z dnia 28 grudnia 2018 r. W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BRAŃSZCZYK NA ROK 2019. UCHWAŁA NR III.21.2018 RADY GMINY BRAŃSZCZYK z dnia 28 grudnia 2018 r. W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BRAŃSZCZYK NA ROK 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 278 UCHWAŁA NR XXX/198/2016 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 278 UCHWAŁA NR XXX/198/2016 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 278 UCHWAŁA NR XXX/198/2016 RADY GMINY W MIRCU z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/82/2015 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2016 rok

UCHWAŁA NR X/82/2015 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2016 rok UCHWAŁA NR X/82/2015 RADY GMINY BLIŻYN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/11/2015 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/11/2015 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2015 rok UCHWAŁA NR III/11/2015 RADY GMINY BLIŻYN z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12

Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12 Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 20 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 43 UCHWAŁA NR XXIX/194/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 grudnia 2012r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 43 UCHWAŁA NR XXIX/194/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 grudnia 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 43 UCHWAŁA NR XXIX/194/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/260/2018 RADY GMINY OBROWO. z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXV/260/2018 RADY GMINY OBROWO. z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXV/26/218 RADY GMINY OBROWO z dnia 23 stycznia 218 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 218 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 1534 UCHWAŁA NR XVII/101/2016 RADY GMINY W SULMIERZYCACH z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r.

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE z dnia 26 stycznia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Zaklików na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy. UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2018 r.

Uchwała Nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2018 r. Uchwała Nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/143/2012 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVII/143/2012 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2013 rok UCHWAŁA NR XXVII/143/2012 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, iustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/10/2014 RADY GMINY PRZESMYKI. z dnia 12 grudnia 2014 r. na rok 2015

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/10/2014 RADY GMINY PRZESMYKI. z dnia 12 grudnia 2014 r. na rok 2015 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/10/2014 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 12 grudnia 2014 r. na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY WĄSEWO. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019

UCHWAŁA NR III RADY GMINY WĄSEWO. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019 UCHWAŁA NR III.27.2018 RADY GMINY WĄSEWO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13

Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13 Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 12 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ) oraz art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/259/2017 RADY GMINY WIŚLICA. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.

UCHWAŁA NR XXXV/259/2017 RADY GMINY WIŚLICA. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r. UCHWAŁA NR XXXV/259/2017 RADY GMINY WIŚLICA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR XIX/145/15 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, iustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR IV/11/2018 RADY GMINY PARYSÓW. z dnia 27 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR IV/11/2018 RADY GMINY PARYSÓW. z dnia 27 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz. 1307 UCHWAŁA NR IV/11/2018 RADY GMINY PARYSÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/193/2018 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXV/193/2018 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXV/193/2018 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok

UCHWAŁA NR III RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok UCHWAŁA NR III.14.18 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 19 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 19 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz. 13067 UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/250/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXIX/250/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2018 rok UCHWAŁA NR XXIX/250/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/164/16. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Wrocław, dnia 21 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/164/16. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 marca 2017 r. Poz. 1378 UCHWAŁA NR XXI/164/16 RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR /0 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia stycznia 0 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 0 rok Na podstawie art. 0 ust. pkt i ustawy z dnia marca 0 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ na rok 2018

PROJEKT BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ na rok 2018 PROJEKT BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ na rok 2018 Dobromierz, listopad 2017 rok UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DOBROMIERZ NA ROK 2018 NR RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia.. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 12 lutego 2018 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XXXIV/241/17 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Olsztyn, dnia 12 lutego 2018 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XXXIV/241/17 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 28 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 lutego 2018 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XXXIV/241/17 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/240/2017 RADY GMINY NAGŁOWICE. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XLII/240/2017 RADY GMINY NAGŁOWICE. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2018 rok. UCHWAŁA NR XLII/240/2017 RADY GMINY NAGŁOWICE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/209/2017 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXVII/209/2017 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2018 rok UCHWAŁA NR XXVII/209/2017 RADY GMINY BLIŻYN z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY RAKÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo