Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 023-037539. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/44 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II ul. Medyków 16 Osoba do kontaktów: Beata Wydra Katowice POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa produktów leczniczych. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno 1/44

2 2/44 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II. Kod NUTS PL22A Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy produktów leczniczych. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 72 Pakiety: Pakiet nr 1 Amphotericinum B Pakiet nr 2 Amphotericinum B w postaci liposomowej Pakiet nr 3 Kaspofungin Pakiet nr 4 Paracetamolum Pakiet nr 5 Kalii chloridum Pakiet nr 6 Antithrombinum humanum Pakiet nr 7 Roztwory do dializy otrzewnowej Pakiet nr 8 Mercaptopurinum Pakiet nr 9 Triptorelinum Pakiet nr 10 Sevofluranum Pakiet nr 11 Preparaty do żywienia pozajelitowego (1) Pakiet nr 12 Preparaty do żywienia pozajelitowego (2) Pakiet nr 13 Vancomycinum Pakiet nr 14 Meropenemum (1) Pakiet nr 15 Meropenemum (2) Pakiet nr 16 Piperacillinum + Tazobactamum (1) Pakiet nr 17 Piperacillinum + Tazobactamum (2) Pakiet nr 18 Hemostatyczna gąbka Pakiet nr 19 Środki do diagnostyki obrazowej Pakiet nr 20 Cefazolinum Pakiet nr 21 Propofolum Pakiet nr 22 Ranitidinum (1) 2/44

3 3/44 Pakiet nr 23 Cefoperazon sodowy+ Sulbaktam sodowy Pakiet nr 24 Ondansetron Pakiet nr 25 Vincristini sulfas Pakiet nr 26 Ganciclovirum Pakiet nr 27 Ceftazidimum Pakiet nr 28 Vinorelbinum Pakiet nr 29 Immunoglobulinum Pakiet nr 30 Teicoplaninum Pakiet nr 31 Filgrastimum (1) Pakiet nr 32 Witamina K Pakiet nr 33 Omeprazolum Pakiet nr 34 Środki psychtropowe Pakiet nr 35 Antybiotyki Pakiet nr 36 Amoxicillinum + acidum clavulanicum Pakiet nr 37 Wapno sodowe Pakiet nr 38 Białko C Pakiet nr 39 Globulina antytymocytarna Pakiet nr 40 Docetaxel Pakiet nr 41 Aciclovirum Pakiet nr 42 Leki różne (1) Pakiet nr 43 Leki różne (2) Pakiet nr 44 Leki różne (3) Pakiet nr 45 Klej tkankowy Pakiet nr 46 Natrium chloratum Pakiet nr 47 Topotecanum Pakiet nr 48 Aminokwasy do infuzji Pakiet nr 49 Dieta eliminacyjna mlekoastępcza - środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Pakiet nr 50 Idarubicinum Pakiet nr 51 Płyny infuzyjne (1) Pakiet nr 52 Roztwór białek surowicy ludzkiej Pakiet nr 53 Produkty lecznicze różne (1) Pakiet nr 54 Produkty lecznicze różne (2) Pakiet nr 55 Płyny infuzyjne (2) Pakiet nr 56 Płyny infuzyjne (3) Pakiet nr 57 Koncentrat zespołu protrombiny Pakiet nr 58 Albuminum humanum Pakiet nr 59 Cefuroxime Pakiet nr 60 Irinotecan hydrochloride Pakiet nr 61 Methotrexatum Pakiet nr 62 Folinic acid Pakiet nr 63 Surowce farmaceutyczne do receptury zgodnie z normami Farmakopei Pakiet nr 64 Imatinibum Pakiet nr 65 Ranitidinum (2) Pakiet nr 66 Epoetinum alfa 3/44

4 4/44 II.2.2) II.2.3) II.3) Pakiet nr 67 Sildenafil Pakiet nr 68 Mesnum Pakiet nr 69 Beractantum (Wyciąg z płuc wołowych) Pakiet nr 70 Filgrastimum (2) Pakiet nr 71 Vinblastine Pakiet nr 72 Epoprostenolum. Szacunkowa wartość bez VAT: ,33 PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Amphotericinum B Amphotericinum B. Amphotericinum B Koncentrat do sporzadzenia zawiesiny do infuzji 5mg/ml fiolki po 20ml x 10 ilość op 8. Część nr: 2 Nazwa: Amphotericinum B w postaci liposomowej Amphotericinum B w postaci liposomowej. Amphotericinum B w postaci liposomowej proszek do sporządzania roztworu do infuzji 50mg x 1 fiol. ilość 50. Część nr: 3 Nazwa: Kaspofungin Kaspofungin. 4/44

5 5/44 1. Kaspofungin proszek do przygotowania koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji, 50 mg x 1 fiolka ilość Kaspofungin proszek do przygotowania koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji, 70 mg x 1 fiolka ilość 2. Część nr: 4 Nazwa: Paracetamolum Paracetamolum. 1. Paracetamolum roztwór do infuzji, 10mg/ml, fiol. 100ml x 10 fiolek ilość op Paracetamolum roztwór do infuzji, 10mg/ml, fiol. 50ml x 10 fiolek ilość op 940. Część nr: 5 Nazwa: Kalii chloridum Kalii chloridum. Kalii chloridum koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji 150mg/ml(15 %), fiolki 20ml x 10 ilość op Część nr: 6 Nazwa: Antithrombinum humanum Antithrombinum humanum. Antithrombinum humanum liofilizat + rozuszczalnik do przygot. roztworu do wlewu dożylnego 500 j.m. 1 fiol. 10ml ilość op Część nr: 7 Nazwa: Roztwory do dializy otrzewnowej 5/44

6 6/44 Roztwory do dializy otrzewnowej. 1 Dianeal PD4 (glukoza 1,36 %) zestaw do dializy otrzewnowej; pojemność 2500ml Roztwór do dializy otrzewnowej, pojemność 2500ml ilość op 40 2 Dianeal PD4 (glukoza 2,27 %) zestaw do dializy otrzewnowej; pojemność 2500ml Roztwór do dializy otrzewnowej, pojemność 2500ml ilość op 40 3 Physioneal 40 z glukozą 2,27 roztwór do dializy otrzewnowej; pojemność 2000ml Roztwór do dializy otrzewnowej, pojemność 2000ml ilość op 20 4 Physioneal 40 z glukozą 1,36 roztwór do dializy otrzewnowej; pojemność 2000ml Roztwór do dializy otrzewnowej, pojemność 2000ml ilość op 20 poz 1-4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. produkty lecznicze o tym samym składzie chemicznym, dawce, drodze podania, parametrach farmakokinetycznych i wskazaniach leczniczych jak dla preparatu referencyjnego. W sytuacjach wątpliwych Zamawiający zastrzega sobie prawo okazania karty charakterystyki zaoferowanego produktu leczniczego. Część nr: 8 Nazwa: Mercaptopurinum Mercaptopurinum. Mercaptopurinum tabl.50 mg x 30 ilość op 40 *odpowiedniki: tylko ujęte w obowiązującym obwieszczeniu MZ z kodem EAN lub dopuszczone do obrotu przez MZ czasowo z zapewnieniem refundacji przez NFZ W przypadku odpowiedników cena nie może przekroczyć urzędowej ceny zbytu dla danego kodu EAN i wysokości limitu finansowania dla tego kodu EAN. Część nr: 9 Nazwa: Triptorelinum Triptorelinum. 1. Triptorelinum proszek i rozpuszczalnik do przygotowania zawiesiny do wstrzykiwań; 0,1 mg 1 zestaw = 7 fiolek subst. sucha + 7 amp. rozp. ilość op Triptorelinum liofilizat i rozpuszczalnik do przygotowania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzyknięć domięśniowych; 3,75 mg 1 fiol. liof. + amp. rozp. + strzyka. + igły ilość op 280 6/44

7 7/44 poz 2 *odpowiedniki: tylko ujęte w obowiązującym obwieszczeniu MZ z kodem EAN lub dopuszczone do obrotu przez MZ czasowo z zapewnieniem refundacji przez NFZ W przypadku odpowiedników cena nie może przekroczyć urzędowej ceny zbytu dla danego kodu EAN i wysokości limitu finansowania dla tego kodu EAN. Część nr: 10 Nazwa: Sevofluranum Sevofluranum. Sevofluranum (Bez substancji pomocniczych lub stabilizatorów. Zabezpieczony przed skutkami działania kwasów Lewisa. Dostawa Sevofluranu jest powiązana z opcją dopasowania parowników do aparatów do znieczuleń, które posiada GCZD, (aparaty do znieczuleń wymienione są pod tabelą) Butelki z płynnym anestetykiem powinny być fabrycznie wyposażone w szczelne urządzenie (adapter) do napełniania parowników, tak aby zbędnym było otwieranie butelek, nakręcanie adapterów do napełniania parownika, powtórne odkręcanie adapterów, zakręcanie butelek po napełnieniu. System użytkowania ze zminimalizowanym ryzykiem skażenia środowiska i narażenia personelu. płyn wziewny, 1 butelka 250ml ilość op Primus Drager 2 Aestiva 3000 Datex-Ohmeda 3 Aestiva/5 Datex-Ohmeda 4 Kvon Siemens 5 S/5 Aespire Datex-Ohmeda 6 Cato-Drager 7 Sulla Drager 8 Aestiva 7900 Datex-Ohmeda 9 Seanix. Część nr: 11 Nazwa: Preparaty do żywienia pozajelitowego (1) Preparaty do żywienia pozajelitowego (1). 1. Koncentrat emulsji do infuzji, preparat witaminowy do żywienia pozajelitowego niemowląt i dzieci do 11 r.ż. Koncentrat emulsji do infuzji ampułki 10ml x 10 Ilość opakowań (op.) 200 Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Vitalipid N Infant 2. Koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, preparat do zywienia pozajelitowego zawierajacy fosforany, potas i sód. 1ml preparatu zawiera 2 mmol fosforanów, 1,5mmol sodu, 1,5mmol potasu. Osmolarność /44

8 8/44 mosm/ kg H2O; ph=6,2-6,5. Koncentrat do sporządzenia roztworu fiolki 20ml x 10 Ilość opakowań (op.) 70 Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Addihpos 3. Koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, preparat do zywienia pozajelitowego zawierajacy fosforany i sód. 1ml preparatu zawiera1 mol fosforu 2 mol sodu. Osmolarność 2760sm/ kg H2O; ph=7,4 Koncentrat do sporządzenia roztworu fiolki 20ml x 10 Ilość opakowań (op.) 60 Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Glycophos 4. Koncentrat pierwiastków śladowych ze zwiększoną zawartością cynku przeznaczony do uzupełnienia żywienia pozajelitowego u dzieci koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji 10 fiolek po 10ml Ilość opakowań (op.) 140 Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Peditrace 5. Roztwór witamin rozpuszczalnych w wodzie do żywienia pozajelitowego dzieci proszek do sporzadzenia roztworu do inzuzji 10fiolek po 10ml Ilość opakowań (op.) 200 Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równowazny do preparatu Soluvit 6. Emulsja lipidowa do żywienia pozajelitowego zawierająca olej rybi fosfolipidy jaj, oraz glicerol. Wysokooczyszczony olej rybi dostarcza niezbędnych kwasów tłuszczowych; wartość energetyczna 100ml kcal, osmolarność mosm/kg H2O emulsja do infuzji butelka 100ml Ilość opakowań (op.) 160 Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Omegaven 7. Koncentrat do sporzadzenia roztworu do infuzji, zawiera pierwiastki śladowe uzupełniające żywienie pozajelitowe; taki jak Addamel N. ampułki 10ml x 20 Ilość opakowań (op.) 8 Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Addamel. Część nr: 12 Nazwa: Preparaty do żywienia pozajelitowego (2) Preparaty do żywienia pozajelitowego (2). 1. Roztwór aminokwasów do wlewów dożylnych dla noworodków przedwcześnie urodzonych i dzieci, zawierajacy 20 aminokwasów. roztwór 10 % do infuzji, butelka 250ml x 1 Ilość opakowań 1800 Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Primene 2. Roztwór aminokwasów do wlewów dożylnych dla noworodków przedwcześnie urodzonych i dzieci, zawierajacy 20 aminokwasów. roztwór 10 % do infuzji, butelka 100ml x 1 Ilość opakowań 250 Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Primene 3. Emulsja tłuszczowa do zywienia pozajelitowego zawiera 15 % nasyconych kwasów tłuszczowych, 65 % jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, 20 % niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. 100ml emulsji zawiera 20g mieszaniny oczyszczonych olejów: z oliwek ok. 80 %, i sojowego ok. 20 %. Wartość energetyczna 2000kcal/l, osmolarność 270 mosm/l. emulsja tłuszczowa do infuzji butelka 250ml x 1 Ilość opakowań 500 Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Clinoleic 4. Emulsja tłuszczowa do zywienia pozajelitowego zawiera 15 % nasyconych kwasów tłuszczowych, 65 % jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, 20 % niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. 100ml emulsji zawiera 20g mieszaniny oczyszczonych olejów: z oliwek ok. 80 %, i sojowego ok. 20 %. Wartość energetyczna 2000kcal/l, osmolarność 270 mosm/l. emulsja tłuszczowa do infuzji butelka 100ml x 1 Ilość opakowań 200 Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Clinoleic. 8/44

9 9/44 Część nr: 13 Nazwa: Vancomycinum Vancomycinum. 1. Vancomycinum proszek do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego, 500mg x 1 fiolka ilość op Vancomycinum proszek do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego, 1g x 1 fiolka ilość op Część nr: 14 Nazwa: Meropenemum (1) Meropenemum (1). 1. Meropenemum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500mg 500mg x 10 fiol.*(fiolka szklana z korkiem z gumy i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off ilość op Meropenemum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g 1 g x 10 fiol. (fiolka szklana z korkiem z gumy i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off ilość op 150. Część nr: 15 Nazwa: Meropenemum (2) Meropenemum (2). 1. Meropenemum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500mg 500mg x 10 fiol.*(fiolka szklana z korkiem z gumy i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off ilość op 150 z możliwością przechowywania po rozpuszczeniu 2. Meropenemum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g 1 g x 10 fiol. (fiolka szklana z korkiem z gumy i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off ilość op 200 z możliwością przechowywania po rozpuszczeniu poz 1-2 Wymagana trwałość chemiczna i fizyczna roztworu do infuzji sporządzonego z użyciem 0,9 % roztworu chlorku sodu podczas przechowywania przez 6 godzin w kontrolowanej temperaturze pokojowej (15-25 C) lub 24 godziny w temperaturze 2-8 C. 9/44

10 10/44 Część nr: 16 Nazwa: Piperacillinum + Tazobactamum (1) Piperacillinum + Tazobactamum (1). 1. Piperacillinum + Tazobactamum proszek do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań 4,5g (4g + 0,5g) x 10 fiolek ilość op Piperacillinum + Tazobactamum proszek do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań 2,25g (2g + 0,25g) x 10 fiolek ilość op 300. Część nr: 17 Nazwa: Piperacillinum + Tazobactamum (2) Piperacillinum + Tazobactamum (2). 1. Piperacillinum + Tazobactamum proszek do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań 4,5g (4g + 0,5g) x 12 fiolek* ilość op Piperacillinum + Tazobactamum proszek do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań 2,25g (2g + 0,25g) x 12 fiolek* ilość op 150 poz 1-2 *Wymagana trwałość chemiczna i fizyczna przygotowanego roztworu we fiolce do 24 godzin w kontrolowanej temperaturze pokojowej (15-25 C) lub 48 godzin w temperaturze 2-8 C w lodówce. Część nr: 18 Nazwa: Hemostatyczna gąbka Hemostatyczna gąbka. 1. Hemostatyczna gąbka lecznicza, sterylna, każda gabka pakowana osobno, rozmiar 3,0 x 2,5 cm. 1 sztuka (gąbka) ilość gąbek Hemostatyczna gąbka lecznicza, sterylna, każda gabka pakowana osobno, rozmiar 9,5 x 4,8 cm. 1 sztuka (gąbka) ilość gąbek Hemostatyczna gąbka lecznicza, sterylna, każda gabka pakowana osobno, rozmiar 4,8 x 4,8 cm. 2 sztuka (gąbki) ilość gąbek /44

11 11/44 Część nr: 19 Nazwa: Środki do diagnostyki obrazowej Środki do diagnostyki obrazowej. 1. Barium sulfuricum zawiesina doustna i doodbytnicza 1g/ml x 200ml Ilość Iopromidum roztwór do wstyrzykiwań fiol.370mgl/ml - 50ml x 10 Ilość Iopromidum roztwór do wstrzykiwań fiol.370mgl/ml - 100ml x 10 Ilość Iopromidum roztwór do wstrzykiwań fiol. 300mgl/ml - 20ml x 10 Ilość Iohexolum amp. 300mg/ml x 6 fiolek po 20ml Ilość Iohexolum amp. 350mg/ml x 10 fiolek po 50ml Ilość 45. Część nr: 20 Nazwa: Cefazolinum Cefazolinum. 1. Cefazolinum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1g x 1 fiolka ilość op Część nr: 21 Nazwa: Propofolum Propofolum. 1 Propofolum roztwór do infuzji 10mg/ml 20ml x 5 amp. ilość op Część nr: 22 Nazwa: Ranitidinum (1) Ranitidinum (1). 11/44

12 12/44 Ranitidinum roztwór do wstrzykiwń i infuzji 50mg/5ml x 5 ampułek ilość op 500. Część nr: 23 Nazwa: Cefoperazon sodowy+ Sulbaktam sodowy Cefoperazon sodowy+ Sulbaktam sodowy. 1. Cefoperazon sodowy+ Sulbaktam sodowy proszek do sporządzania roztworu do wstrzyk. i.m., i.v.i infuzji, 1g (500mg +500mg) x 1 fiolka ilość op Cefoperazon sodowy+ Sulbaktam sodowy proszek do sporządzania roztworu do wstrzyk. i.m., i.v.i infuzji, 2g (1000mg +1000mg) x 1 fiolka ilość op 400. Część nr: 24 Nazwa: Ondansetron Ondansetron. 1. Ondansetron amp. 4mg/2ml x 5 ilość op Ondansetron amp. 8mg/4ml x 5 ilość op 800 poz 1-2 *odpowiedniki tylko ujęte w obwieszczeniach MZ z kodem EAN; wykaz C. Leki stosowane w ramach chemiotrapii w całym zakresie wskazań i przeznaczeń Cena nie może przekroczyć urzędowej ceny zbytu dla danego kodu EAN i wysokości limitu finansowania. Część nr: 25 Nazwa: Vincristini sulfas Vincristini sulfas. Vincristini sulfas proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wsrztykiwań 1 mg x 10 fiolek ilość op /44

13 13/44 *odpowiedniki: tylko ujęte w obowiązującym obwieszczeniu MZ z kodem EAN lub dopuszczone do obrotu przez MZ czasowo z zapewnieniem refundacji przez NFZ W przypadku odpowiedników cena nie może przekroczyć urzędowej ceny zbytu dla danego kodu EAN i wysokości limitu finansowania dla tego kodu EAN. Część nr: 26 Nazwa: Ganciclovirum Ganciclovirum. Ganciclovirum proszek do sporzadzenia roztworu do infuzji, 500mg x 1 fiolka ilość op 150. Część nr: 27 Nazwa: Ceftazidimum Ceftazidimum. Ceftazidimum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1g x 1 fiol. ilość op Część nr: 28 Nazwa: Vinorelbinum Vinorelbinum. Vinorelbinum koncentrat do sporzadzenia roztworu do infuzji 10mg/ml ampułki 5ml x 1 ilość op 10 *odpowiedniki: tylko ujęte w obowiązującym obwieszczeniu MZ z kodem EAN lub dopuszczone do obrotu przez MZ czasowo z zapewnieniem refundacji przez NFZ. W przypadku odpowiedników cena nie może przekroczyć urzędowej ceny zbytu dla danego kodu EAN i wysokości limitu finansowania dla tego kodu EAN Zamawiający wymaga aby preparat Vinorelbine zarejestrowany był zarówno do leczenia adjuwantowego jak i wszystkich pozostałych stopni niedrobnokomórkowego raka płuca. Część nr: 29 13/44

14 14/44 Nazwa: Immunoglobulinum Immunoglobulinum. 1. Immunoglobulinum Humanum. 1 ml roztworu zawiera białko osocza ludzkiego w ilości 50mg w tym immunoglobuliny G > lub = 95 % o rozkładzie podklas: ok. 62%IgG1, ok. 34 % IgG2, ok.0,5 % IgG3, ok.3,5 % IgG4, maxymalnie 2,5 mg IgA. roztwór do wlewu dożylnego, 1g/20ml 1 but. Ilość opakowań (op.) Immunoglobulinum Humanum. 1 ml roztworu zawiera białko osocza ludzkiego w ilości 50mg w tym immunoglobuliny G > lub = 95 % o rozkładzie podklas: ok. 62%IgG1, ok. 34 % IgG2, ok.0,5 % IgG3, ok.3,5 % IgG4, maxymalnie 2,5 mg IgA. roztwór do wlewu dożylnego, 2,5g/50ml 1 but. Ilość opakowań (op.) Immunoglobulinum Humanum. 1 ml roztworu zawiera białko osocza ludzkiego w ilości 50mg w tym immunoglobuliny G > lub = 95 % o rozkładzie podklas: ok. 62%IgG1, ok. 34 % IgG2, ok.0,5 % IgG3, ok.3,5 % IgG4, maxymalnie 2,5 mg IgA. roztwór do wlewu dożylnego, 5g/100ml 1 but. Ilość opakowań (op.) Immunoglobulinum Humanum. W składzie: IgM-12 %, IgA-12 %, IgG-76 %. Dystrybucja podklas IgG:IgGI-62,6 %,IgG2-25,8 %,IgG3-4,0 %,IgG4-7,6 %. Preparat bez konserwantów. roztwór do wlewu dożylnego, 2,5g/50ml 1 but. Ilość opakowań (op.) Immunoglobulinum Humanum. W składzie: IgM-12 %, IgA-12 %, IgG-76 %. Dystrybucja podklas IgG:IgGI-62,6 %,IgG2-25,8 %,IgG3-4,0 %,IgG4-7,6 %. Preparat bez konserwantów. roztwór do wlewu dożylnego, 5g/100ml 1 but. Ilość opakowań (op.) 20. Część nr: 30 Nazwa: Teicoplaninum Teicoplaninum. Teicoplaninum proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzyknięć i infuzji, fiolka 200mg x 1 ilość op 550. Część nr: 31 Nazwa: Filgrastimum (1) Filgrastimum (1). Filgrastimum roztwór do wstrzykiwań (300mcg/ml) 30mln.j.m./1ml x 5 fiol. ilość /44

15 15/44 *odpowiedniki: tylko ujęte w obowiązującym obwieszczeniu MZ z kodem EAN lub dopuszczone do obrotu przez MZ czasowo z zapewnieniem refundacji przez NFZ W przypadku odpowiedników cena nie może przekroczyć urzędowej ceny zbytu dla danego kodu EAN i wysokości limitu finansowania dla tego kodu EAN. Część nr: 32 Nazwa: Witamina K Witamina K. Witamina K, Produkt taki jak Konakion roztwór do wstrzyknięć 0,002/0,2ml x 5amp. ilość op. 30. Część nr: 33 Nazwa: Omeprazolum Omeprazolum. Omeprazolum proszek do sporządzenia roztworu do infuzji, 40mg x 1 fiolka ilość op Część nr: 34 Nazwa: Środki psychtropowe Środki psychtropowe. 1. Diazepam amp. 0,010/2ml x 50 Ilość opakowań (op.) Midazolamum amp. 2mg/2ml x 10 Ilość opakowań (op.) Midazolamum amp. 5mg/2ml x 10 Ilość opakowań (op.) Midazolamum amp. 15mg/2ml x 5 Ilość opakowań (op.) Phenobarbitalum czopki 15mg x 10 Ilość opakowań (op.) Methadoni hydrochloridum syrop 1mg/ml x 100 ml Ilość opakowań (op.) Pethidinum hydrochloridum roztwór do wstrzykiwan 50mg/ml ampułki 1ml x 10 Ilość opakowań (op.) /44

16 16/44 Część nr: 35 Nazwa: Antybiotyki Antybiotyki. 1 Amikacin krople do oczu 0,3 %, butelka 5ml Ilość opakowań (op.) Amikacin roztwór do wstzrykiwań i infuzji 500mg/2ml x 1 fiolka Ilość opakowań (op.) Amoksicillin + kwas klawulanowy tabletki powl. 625mg x 14 Ilość opakowań (op.) 30 4 Amoxicillin tabletki, 125mg x 20 tabl. Ilość opakowań (op.) 40 5 Amoxicillin tabletki, 250mg x 20 tabl. Ilość opakowań (op.) 40 6 Amoxicillin tabletki, 375mg x 20 tabl. Ilość opakowań (op.) 40 7 Amoxicillin tabletki, 500mg x 20 tabl. Ilość opakowań (op.) 40 8 Amoxicillin tabletki, 750mg x 20 tabl. Ilość opakowań (op.) 20 9 Amoxicillin tabletki, 1g x 20 tabl. Ilość opakowań (op.) Amoxicillinum + acidum clavulanicum tabletki 1g x 14 Ilość opakowań (op.) Amoxicillinum + acidum clavulanicum proszek do przyg. zawiesiny doustnej 312mg/5ml butelka 100ml Ilość opakowań (op.) Ampicillinum proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć 500mg x 1 fiolka Ilość opakowań (op.) Ampicillinum + Sulbactamum proszek do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 2g +1g x 1 fiolka Ilość opakowań (op.) Cefaclor granulat do przygotowania zawiesiny doustnej, 125mg/5ml butelka 100ml Ilość opakowań (op.) Cefaclor granulat do przygotowania zawiesiny doustnej, 250mg/5ml butelka 100ml Ilość opakowań (op.) Ciprofloxacinum koncentrat do przygot. rozworu do wlewu 200mg/20ml x 10 fiolek Ilość opakowań (op.) Ciprofloxacinum tabletki powlekane 250mg x 10 Ilość opakowań (op.) Clarithromycin tabletki 250mg x 14 Ilość opakowań (op.) Clarithromycin tabletki 500mg x 14 Ilość opakowań (op.) Clatitromycin granulat do przygotowania zawiesiny 250mg/5ml butelka 100ml Ilość opakowań (op.) Clatitromycin granulat do przygotowania zawiesiny 125mg/5ml butelka 60ml Ilość opakowań (op.) Clindamycinum roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 300mg/2ml x 5 amp. Ilość opakowań (op.) Detreomycinum (Chloramphenicol) substancja do receptury 10g Ilość opakowań (op.) Klindamycin tabletki powlekane 300mg x 16 Ilość opakowań (op.) Lincomycin roztwór do wstrzyknięć i infuzji, 600mg/2ml x 10 ampułek Ilość opakowań (op.) Neomycinum maść do oczu 5mg/g, tuba 3 g Ilość opakowań (op.) Penicillinum crystalisatum proszek do przygotowania roztworu do wstrz. i.m., i.v., j.m. x 1 fiolka Ilość opakowań (op.) Roxithromycin tabletki 150mg x 10 Ilość opakowań (op.) Spiramycinum tabletki powl j.m. x 16 tabl. Ilość opakowań (op.) Spiramycinum tabletki powl j.m. x 10 tabl. Ilość opakowań (op.) Sulfametoksazol + Trimetoprim tabletki 120mg x 20 Ilość opakowań (op.) 30 16/44

17 17/44 32 Tobramycinum krople do oczu 3mg/ml butelka 5ml Ilość opakowań (op.) Tobramycinum, Dexamethasonum krople do oczu butelka 5ml Ilość opakowań (op.) Ciprofloxacinum krople do uszu 2mg/ml x 15 ampułek (saszetki) Ilość opakowań (op.) 50. Część nr: 36 Nazwa: Amoxicillinum + acidum clavulanicum Amoxicillinum + acidum clavulanicum. 1. Amoxicillinum + acidum clavulanicum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych, (1000mg + 200mg) 1200mg x 1 fiolka ilość op Amoxicillinum + acidum clavulanicum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych, 600mg x 1 fiolka ilość op Część nr: 37 Nazwa: Wapno sodowane Wapno sodowane. Wapno sodowane opakowanie 4,5kg ilość op 50. Część nr: 38 Nazwa: Białko C Białko C. Białko C z osocza ludzkiego, oczyszczone za pomocą mysich przeciwciał monoklonalnych proszek i rozpuszczalnik do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań 500 j.m. x 1 fiolka ilość op 4. Część nr: 39 Nazwa: Globulina antytymocytarna 17/44

18 18/44 Globulina antytymocytarna. Anti-thymocyte Globulin Rabbit proszek liofilizowany do przygotowania infuzji dożylnej, fiolka 25mg ilość op 40. Część nr: 40 Nazwa: Docetaxel Docetaxel. Docetaxel koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do infuzji, 20mg/0,5ml x 1 fiolka kocentratu 0,5ml + 1 fiolka rozpuszczalnika 1,5ml ilość op 50 *odpowiedniki: tylko ujęte w obowiązującym obwieszczeniu MZ z kodem EAN lub dopuszczone do obrotu przez MZ czasowo z zapewnieniem refundacji przez NFZ W przypadku odpowiedników cena nie może przekroczyć urzędowej ceny zbytu dla danego kodu EAN i wysokości limitu finansowania dla tego kodu EAN. Część nr: 41 Nazwa: Aciclovirum Aciclovirum. Aciclovirum liofilizat lub proszek do przygotowania roztworu do infuzji 250mg x 1 fiolka ilość op Część nr: 42 Nazwa: Leki różne (1) Leki różne (1). 1 Acidum tranexamicum roztwór doustny 1g/10ml x 5 amp.,ilość op 40 2 Acetylocysteina inj. 300mg/3ml x 5,Ilość op /44

19 19/44 3 Acetylocysteinum tabletki musujące, 100mg x 20,Ilość op 2 4 Aciclovirum tabl.powl. 200mg x 30,Ilość op Aciclovirum tabl.powl. 400mg x 30,Ilość op 30 6 Acidum ascorbicum krople 30ml,Ilość op Acidum ascorbicum, Rutosidum tabl. 100mg x 125,Ilość op Acidum boricum płyn 100g,Ilość op 50 9 Acidum boricum płyn 500g,Ilość op Acidum boricum płyn 1000g,Ilość op Acidum folicum 15mg x 30,Ilość op Acidum folicum tabletki 0,4mg x 30,Ilość op Acidum ursodeoxycholicum kaps. 250mg x 50,Ilość op Aethylum Chloratum aerozol 70g,Ilość op Alfacalcidolum kaps. 0,25mcg x 100,Ilość op Alfacalcidolum kaps. 1mcg x 100,Ilość op Allopurinolum tabl. 100mg x 50,Ilość op Ambroxol hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań s.c.,i.m.,i.v. inj. 15mg/2ml x 5 amp.,ilość op Ambroxolum płyn do inhalacji z nebulizatora 7,5mg/ml 100ml,Ilość op Baclofenum tabl. 25mg x 50,Ilość op Biotinum tabletki 2,5mg x 30,Ilość op Biotinum tabletki 5mg x 30,Ilość op Bisacodyl czopki 10mg x 5,Ilość op Bisoprololum tabl. powl. 5mg x 30,Ilość op Bisoprololum tabl. powl. 10mg x 30,Ilość op Budesonidum zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,125mg/ml x 20 pojemników 2ml,Ilość op Calcium glubionas amp. 10ml x 10,Ilość op Calcium pantothenicum 100mg x 50,Ilość op Captoprilum tabl. 12,5mg x 30,Ilość op Captoprilum tabl. 25mg x 30,Ilość op Carbamazepinum tabletki o zmod. uwaln. 400mg x 30,Ilość op Carbamazepinum 2 %( 2mg/ml) syrop 250ml,Ilość op Carbamazepinum tabl.o zmod. uwaln. 200mg x 50,Ilość op Carbomer żel do oczu, 2mg/g, tuba 10g,Ilość op Chlorquinaldolum+Hydrocortisoni acetas maść 5g,Ilość op Clemastinum syrop 1mg/10ml butelka 100ml,Ilość op Cocarboxylasum proszek i rozpuszczalnik do prz. roztworu do wstrzykiwań 50mg/2ml x 5 amp.,ilość op Colecalciferolum płyn doustny, j.m./ml butelka 10ml,Ilość op Collagenasum maść 1,2j./g, tuba 20g,Ilość op Crotamiton płyn na skórę butelka100g,ilość op Desmopressinum 4mcg/ml x 10 amp.,ilość op Desmopressinum liofilizat doustny 60mcg x 30,Ilość op Desmopressinum liofilizat doustny 120mcg x 30,Ilość op Desmopressinum liofilizat doustny 240mcg x 30,Ilość op Desloratadinum roztwór doustny 0,5mg/ml; 60ml,Ilość op Diosminum tabl. X 30,Ilość op /44

20 20/44 47 "Dobuject Dobutaminum" koncentrat do przygotowania roztworu do infuzji 250mg/5ml x 5 ampułek,ilość op Dobutaminum proszek do sporządzenia roztworu do infuzji, 250mg x 1 fiolka,ilość op Dopaminum hydrochloricum 50mg/5ml x 10 amp.,ilość op Dopaminum hydrochloricum 200mg/5ml x 10 amp.,ilość op Deoxyrybonucleosum, Fibrinolysin maść, tuba 25g,Ilość op Drotaverini hydrochloridum 40mg/2ml x 5amp.,Ilość op "Benzoilis peroxydium, Clindamycinum" żel na skórę 30g,Ilość op Etamsylatum 250mg/2ml x 50 amp.,ilość op Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum płyn do inhalacji z nebulizatora, (0,5mg + 0,25mg/ml, butelka 20ml,Ilość op Fenspiridum syrop 2mg/ml 150ml,Ilość op Fexofenadini hydrochloridum tabletki powlekane 120mg x 20,Ilość op Fexofenadini hydrochloridum tabletki powlekane 180mg x 20,Ilość op Fluticasonum aerozol 50mcg/d 120 dawek,ilość op Fortrans - preparat złożony proszek do sporządzenia roztworu doustnego, 50 saszetek po 74g,Ilość op Furaginum tabl. 50mg x 30,Ilość op Furosemidum 20mg/2ml x 50 amp.,ilość op Furosemidum 20mg/2ml x 5 amp.,ilość op Hydrocortisonum butyras płyn na skórę 0,1 % ; 30g,Ilość op Hydrocortisonum tabl. 20mg x 20,Ilość op Hydrocortisonum, Oxytetracyclinum maść 3 % 10g,Ilość op Imunoglukan syrop 120ml,Ilość op Ins. Gensulin R 100j.m./ml 100j.m./ml 10ml x 1 fiol.,ilość op Ipratropium bromide aerozol wziewny10ml 200dawek 20ug/d,Ilość op Kalim hypermanganicum proszek 5g x 1 saszetka,ilość op Kalium effervescens saszetki 3g x 20,Ilość op 5 72 Ketoprofenum Ketonal roztwór do wstrzykiwań dożylnych!!!, 100mg/2ml x 10 amp.,ilość op Ketotifenum syrop 1mg/5ml x butelka 100ml,Ilość op Lactobacillus acidophilus, Lactobacilus rhamnosus kaps. x 200,Ilość op Lamotriginum tabl. 5mg x 30,Ilość op Levetiracetamum tabletki powl. 250mg x 50,Ilość op Levetiracetamum roztwór doustny 100mg/ml, butelka 300ml,Ilość op Levetiracetamum koncentrat do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań 500mg/5ml x 10,Ilość op Levocetirizinum roztwór doustny 0,5mg/ml 200ml,Ilość op Lidocaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 20mg/ml,10 ampułek po 2ml,Ilość op Lidocaini hydrochloridum A żel 20mg/g tuba 30g,Ilość op Lidocaini hydrochloridum U żel 20mg/g tuba 30g,Ilość op Lidocainum, Prilocainum krem 5g,Ilość op Loperamidum tabl. 2mg x 30,Ilość op Loratadinum tabletki, 10mg x 60,Ilość op Loratadinum zawiesina doustna, (1mg/ml) 5mg/5ml butelka 120ml,Ilość op Loteprednoli etabonas krople do oczu 0,5 % 5ml,Ilość op 10 20/44

21 21/44 88 Magnesium hydroaspartas, Pirydoxinum tabl. X 50,Ilość op Magnesium sulfuricum 2g/10ml x 10 amp.,ilość op Maść ichtiolowa 20g x 1 szt.,ilość op Mefenamic acid tabletki 250mg x 30,Ilość op Metformini hydrochloridum tabl. 500mg x 30,Ilość op Metoclopramidum 10mg/2ml x 5 amp.,ilość op Metoprololum tabletki 50mg x 30,Ilość op Metronidazolum krem 15g,Ilość op Metronidazolum żel 15g,Ilość op Mometazoni furoas aerozol do nosa 50 ug/dawkę, opakowanie 18g,Ilość op Nalbufinum roztwór do injekcji 10mg/ml; ampułki 2 ml x 10,Ilość op Naloxonum 0,4mg/ml x 10 amp.,ilość op Naproxenum tabl. 250mg x 50,Ilość op Naproxenum żel 12mg/g,Ilość op Naproxenum żel 100mg/g,Ilość op Norepinephrinum 4mg/4ml x 5 amp.,ilość op Ornithine tabletki 150mg x 40,Ilość op Oxybutyninum tabl. 5mg x 30,Ilość op Oxymetazoline hydrochloride krople do nosa 0,5mg/ml, butelka 10ml,Ilość op Oxymetazolini hydrochloridum krople do nosa 0,025 % 10ml,Ilość op Paracetamol syrop 120mg /5ml butelka 150g,Ilość op Phenylephrinum krople do oczu 10 % 10ml,Ilość op Phenytoinum roztwór do wstrzykiwań 250mg/5ml x 5 amp.,ilość op Phenytoinum tabl. 100mg x 60,Ilość op Piracetamum 3g/15ml x 4 amp.,ilość op Policresulenum płyn do użytu zewn. 360mg/g 50g,Ilość op Prednisonum tabl. 1mg x 20,Ilość op Pyridostygmine bromide tabletki powl. 60mg x 150,Ilość op Salbutamol aerozol 0,1 mg/d, 200 dawek,ilość op Salbutamolum 0,5mg/ml x 10 amp.,ilość op Salbutamolum 2,5mg/2,5ml x 20,Ilość op Salbutamolum 5mg/2,5ml x 20,Ilość op Solcoseryl żel 10 % 20g,Ilość op Solcoseryl maść 2,07mg/mg, tuba 20g,Ilość op Solcoseryl żel do oczu, tuba 5g,Ilość op Spironolactonum tabl. 100mg x 20,Ilość op Sulfatiazolum natricum krem 40g,Ilość op Sulfatiazolum natricum krem 400g,Ilość op Tiagabine tabletki powl., 10mg x 50,Ilość op Trimebutinum zawiesina doustna 7,87mg/g butelka 250ml,Ilość op Urapidilum 25mg/5ml x 5 amp.,ilość op Warfarinum natricum tabletki 3mg x 100,Ilość op Warfarinum natricum tabletki 5 mg x 100,Ilość op Vibovit proszek 2g x 30,Ilość op 50 21/44

22 22/ Hiperkaloryczna dieta dla chorych na mukowiscydozę taka jak Milupa Cystilac Dieta stosowana w mukowiscydozie, proszk 900g,Ilość op Dieta dla chorych na fenyloketonurię taka jak Milupa PKU 1 Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii skondensowana - przeznaczona dla niemowląt, granulat 500g,Ilość op Dieta dla chorych na fenyloketonurię taka jak Milupa PKU 1 MIX Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii nieskondensowana, z długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi - przeznaczona dla niemowląt, granulat 1kg,Ilość op Dieta dla chorych na fenyloketonurię taka jak XP Analog LCP Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii nieskondensowana, z długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi i prebiotykami, dla niemowląt i jako uzupełnienie do 3 r.ż.; proszek do sporzadzenia roztworu doustnego 400g,Ilość op 10. Część nr: 43 Nazwa: Leki różne (2) Leki różne (2). 1 Acidum valproicum syrop 50mg/ml x 1 butelka 100ml,Ilość op 80 2 Benserazidum + Levodopum kapsułki 50mg + 200mg, x 100 kapsułek,ilość op 10 3 Benserazidum + Levodopum kapsułki 12,5mg + 50mg, x 100 kapsułek,ilość op 10 4 Benserazidum + Levodopum tabletki do sporządzenia zawiesiny doustnej 12,5mg + 50mg x 100 tabl.,ilość op 6 5 Benserazidum + Levodopum kapsułki 25mg + 100mg x 100kapsułek,Ilość op 10 6 Benserazidum + Levodopum tabletki do sporządzenia zawiesiny doustnej 25mg + 100mg x 100 tabl.,ilość op 6 7 Benserazidum + Levodopum tabletki 50mg + 200mg x 100 tabletek,ilość op 8 8 Benserazidum + Levodopum kapsułki 100mg +25mg x 100 kapsułek,ilość op 8 9 Benzocainum substancja 100g,Ilość op 3 10 Clonidinum hydrochloridum tabletki 0,075 x 50,Ilość op Ethosuximidum kapsułki 250mg x 100,Ilość op 4 12 Ferri hydroxidum polymaltosum syrop 50mg/5ml butelka 100ml,Ilość op Ferri hydroxidum polymaltosum tabletki do żucia 100mg x 30,Ilość op Glicerolum 86 % płyn 1000g,Ilość op Haloperidolum krople 2mg/10ml x 1 butelka,ilość op Hydrochlorotiazydum tabletki 12,5mg x 30,Ilość op Hydrocortisonum proszek i rozpuszczalnik do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji 100mg x 5 amp.,ilość op Hydrocortisonum proszek i rozpuszczalnik do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji 25mg x 5 amp.,ilość op Ibuprofenum czopki 60mg x 10,Ilość op Ibuprofenum czopki 125mg x 10,Ilość op Laktoza substancja do receptury 1000g,Ilość op 50 22/44

23 23/44 22 Linomag maść 30g,Ilość op Melatoninum tabletki 1mg x 90,Ilość op Melatoninum tabletki 3mg x 60,Ilość op Melatoninum tabletki 5mg x 30,Ilość op Metformini hydrochloridum tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 500mg x 30,Ilość op Metformini hydrochloridum tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 753,8mg x 30,Ilość op Natrium benzoicum substancja 50g,Ilość op 5 29 Neurovit tabletki x 100,Ilość op Nystatyna substancja 10g,Ilość op Ofloxacinum maść do oczu 3mg/g; opakowanie 3g,Ilość op Olanzapinum tabletki 20mg x 28,Ilość op 6 33 Oseltamivir kapsułki twarde 30mg x 10,Ilość op Oseltamivir kapsułki twarde 45mg x 10,Ilość op Oseltamivir kapsułki twarde 75mg x 10,Ilość op Oseltamivir proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 12mg/ml x 1 butelka 30g,Ilość op Oxytocin 5j.m. /1amp. X 10 ampułek,ilość op 8 38 Paraffinum liquidum płyn 800g,Ilość op Pentoxifyllinum roztwór do wstrzykiwań 20mg /ml ampułki 5ml x 5,Ilość op Prednisonum tabl. 10mg x 20,Ilość op Prednisonum tabl. 20mg x 20,Ilość op Prednisonum tabl. 5mg x 100,Ilość op Protaminum sulfuricum roztwór do wstrzykiwań dożylnych 50mg/5ml x 1amp.,Ilość op Ung. Cholesteroli podłoże do recepury 1000g,Ilość op Unikalk osteo Forte Tabletki 1250mg x 120,Ilość op Aluminii acetotartras tabletki, 1g x 6,Ilość op Aluminii acetotartras żel 10mg/g, tuba 75g,Ilość op 500. Część nr: 44 Nazwa: Leki różne (3) Leki różne (3). 1 Acenocumarolum tabl. 1 mg x 60,Ilość op 15 2 Acidum acetylsalicylicum tabl. 30mg x 60,Ilość op 80 3 Acidum acetylsalicylicum tabl. 50mg x 60,Ilość op 30 4 Acidum tranexamicum tabletki powlekane 500mg x 20,Ilość op 20 5 Acidum tranexamicum roztwór do wstrzykiwań 100mg/ml x 5 amp a 5 ml,ilość op Acidum valproicum syrop 288,2mg/5ml, flakon 150ml,Ilość op 80 7 Adenosinum roztwór do wstrzykiwań 6mg/2ml x 6 fiolek,ilość op 50 23/44

24 24/44 8 Alkoholowy, gotowy do użycia roztwór zawierający PVP-Jod Spektrum działania: B,Tbc,F,V,S. Preparat o natychmiastowym i przedłużonym działaniu. Posiadający właściwości odtłuszczające i oczyszczające. Ułatwiający przyleganie folii przy zabiegach Czas działania 15 sek. 1000ml butelka 1000ml,Ilość op 40 9 Alkoholowy, gotowy do użycia roztwór zawierający PVP-Jod Spektrum działania: B,Tbc,F,V,S. Preparat o natychmiastowym i przedłużonym działaniu. Posiadający właściwości odtłuszczające i oczyszczające. Ułatwiający przyleganie folii przy zabiegach Czas działania 15 sek. 150ml butelka 250ml,Ilość op Allantoinum maść 20mg/g,Ilość op Amantadinum roztwór do infuzji 200mg/500ml x 10 butelek,ilość op Amitriptylini hydrochloridum tabl. 10mg x 60,Ilość op Azathioprinum tabl. powl. 25mg x 100,Ilość op Azathioprinum tabl. 50mg x 50,Ilość op Baclofenum amp. 10mg/5ml x 1amp.5ml,Ilość op Baclofenum roztwór do wstrzykiwań, 10mg/20ml opakowanie - 1amp. 20ml,Ilość op 2 17 Beta Karoten tabl. 6mg x 100,Ilość op Betamethasonum 7mg/ml x 5 amp.,ilość op Betamethasonum roztwór do wstrzykiwań 4mg/ml x 1 ampułka,ilość op Bromocriptini mesilas tabl. 2,5mg x 30,Ilość op Budesonidum 0,250mg/ml 20 pojem. 2ml,Ilość op Budesonidum proszek do inhalacji 100mcg/dawkę x 1 pojemnik 200dawek z inhalatorem,ilość op Budesonidum proszek do inhalacji 200mcg/dawkę x 1 pojemnik 200dawek z inhalatorem,ilość op Bupivacainum roztwór do podań podpajęczynówkowych ampułki 4ml x 5,Ilość op Bupivacainum hydrochloricum roztwór do wstrzykiwań 5mg/ml, fiol. 20ml x 5,Ilość op Calcium Carbonicum substancja do receptury 100g,Ilość op Calcium chloratum 10 % amp. 10ml x 10,Ilość op Calcium polystyrene proszek 300g,Ilość op 8 29 Carbamazepinum tabl. 0,2 x 50,Ilość op Carbocysteinum syrop 5 % 120ml,Ilość op Carvedilol tabletki 6,25mg x 30,Ilość op Cetirizinum tabletki 10mg x 20,Ilość op Chlorpromazinum 25mg/5ml x 5 amp.,ilość op Chlorpromazinum 50mg/2ml x 10 amp.,ilość op Clemastinum amp. 2mg/2ml x 5,Ilość op Collodium 4 % płyn 250ml,Ilość op Cyanocobalaminum roztwór do wstrzykiwań 500mcg/ml; 2ml x 5 amp,ilość op Deferoxaminum proszek do sporządzenia roztworu do wstzrykiań, 500mg x 10 fiolek,ilość op 8 39 Desmopressinum tabletki 240mcg x 30,Ilość op Desmopressinum tabletki 120mcg x 30,Ilość op Dexpanthenol żel do oczu 10g,Ilość op Dexpanthenolum aerozol do stosowania zewnętrznego,ilość op Dextromethorphan hydrobromidum, Dexpanthenolum syrop 150mg - 100ml,Ilość op Dextromethorphan hydrobromidum, Dexpanthenolum syrop 300mg - 100ml,Ilość op Diclofenacum czopki 25mg x 10,Ilość op Digoxinum 0,5mg/2ml x 5 amp.,ilość op Digoxinum tabl. 0,1mg x 30,Ilość op Digoxinum tabl. 0,25mg x 31,Ilość op 30 24/44

25 25/44 49 Dimeticone krople doustne 5g,Ilość op Dimeticone kasułki 50mg x 100,Ilość op Estradiol valerate tabletki powlekane 2mg x 21,Ilość op Estradiolum tabletki powlekane 2mg x 28,Ilość op Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum aerozol wziewny, 1 pojemnik 200dawek, (0,05mg+0,021mg/ dawkę),ilość op Ferri hydroxidum polymaltosum syrop 50mg/5ml butelka 100ml,Ilość op Ferri hydroxidum polymaltosum tabletki do żucia 100mg x 30,Ilość op Fluconazole syrop 5mg/ml butelka 150ml,Ilość op Fluconazole kapsułki 50mg x 14,Ilość op Fluconazole kapsułki 100mg x 7,Ilość op Fludrocortisonum tabletki 100mcg x 20,Ilość op Formoteroli fumaras dihydricus proszek do inhalacji 4,5 mcg/dawkę, 1 pojemnik 60 dawek,ilość op Formoteroli fumaras dihydricus proszek do inhalacji 9 mcg/dawkę, 1 pojemnik 60 dawek,ilość op Furosemidum tabletki 40mg x 30,Ilość op Gliclazidum tabletki ozmodyfikowanym uwalnianiu, 30mg x 60,Ilość op Glimepiridum tabletki 2mg x 30,Ilość op Glucosum 20 %, 200mg/ml roztwór do wstrzykiwań; ampułki 10ml x 50 amp.,ilość op Glucosum 40 %, 400mg/ml roztwór do wstrzykiwań; ampułki 10ml x 50 amp.,ilość op Glukagonum fiolka 1 mg substancja liofilizowana + 1 ml rozpuszczalnik,ilość op Haloperidolum tabletki 1 mg x 40,Ilość op 5 69 Hydrocortisone butyrate maść tuba 15g,Ilość op Hydrocortisonum krem 1 % 15g,Ilość op Hydrocortisonum, Natamycinum, Neomycinum krem 1 % 15g,Ilość op Hydrocortisonum, Oxytetracycline, Polymixin B suspensio, tuba 5ml,Ilość op Hydroxyzinum tabl.powl. 25mg x 30,Ilość op Hyoscini butylbromidum roztwór do wstrzykiwań 20mg/ml x 10 ampułek,ilość op Ibuprofenum zawiesina 100mg/5ml butelka 100ml,Ilość op Inhalator do podawania leków taki jak BabyInhaler szt.,ilość op Ins. Humalog - nie zamieniać 100j./ml; 5 wkładów 3 ml,ilość op Ins. Humullin N 300j.m./3ml x 5 wkł. Ins. Humullin N 300j.m./3ml x 5 wkł.,ilość op Ins. Humullin R 300j.m./3ml x 5 wkł. Ins. Humullin R 300j.m./3ml x 5 wkł.,ilość op Ins. Insulatard Penfill 300j.m./3ml x 5 wkł. Ins. Insulatard Penfill 300j.m./3ml x 5 wkł.,ilość op Isotretinoidum kapsułki elastyczne 10mg x 30,Ilość op Kalii chloridum butelka 150ml,Ilość op Kalii chloridum kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 315mgK+,Ilość op Koenzym Q 30mg x 30 kapsułki 30mg x 30,Ilość op L Karnityna 250mg x 60 kapsułki 250mg x 60,Ilość op Lactulosum syrop, butelka 150ml,Ilość op Levetiracetam tabletki powlekane 500mg x 50,Ilość op Levothyroxinum natricum tabletki 25mcg x 50,Ilość op Lynestrenolum tabletki 5 mg x 30,Ilość op Magnesi lactas + Pirydoxini hydrochloridum (470mg + 5mg) tabletki powlekane x 50,Ilość op Maść zawierająca PVP-Jod. Spektrum działania: B,Tbc,F,V,P. Łatwo rozprowadzający się po powierzchni rany. Ma właściwości higroskopijne, wspomaga osuszanie rany. opakowanie 250g,Ilość op 40 25/44

26 26/44 92 Medargin x 30 saszetek 30 saszetek,ilość op Mesalazinum tabletki dojelitowe 250mg x 100,Ilość op Methylprednisolonum tabl. 4mg x 30,Ilość op Metoprololi tartras amp. 5mg/5ml x 5,Ilość op Metronidazolum tabletki 250mg x 20,Ilość op Metronidazolum roztwór do wstrzykiwań 5mg/ml; 10 ampułek po 20ml,Ilość op Mianserini hydrochloridum tabletki powlekane 10mg x 30,Ilość op Midodrine tabletki 2mg x 20,Ilość op Mupirocinum maść 20mg/g x 1,Ilość op Natrii dihydrophosphas, Natrii hydrophosphas płyn 150ml,Ilość op Natrii valproas + Acidum valproicum tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 300mg x 30, (200mg +87mg),Ilość op Natrii valproas + Acidum valproicum tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 500mg x 30, (333mg + 145mg),Ilość op Octreotidum roztwór do wstrzykiwań, 100mcg/ml x 5 amp.,ilość op Omeprazolum kaps. 10mg x 14,Ilość op Omeprazolum kaps. 20mg x 14,Ilość op Ornithini aspartas roztwór do infuzji (100mg/ml) 500mg/5ml x 10 ampułek,ilość op Pancuronii bromidum 4mg/2ml x 10 amp.,ilość op Perhydrolum 3 % płyn 200g,Ilość op Perindoprilum tabletki powlekane 5mg x 30,Ilość op Phenylbutazonum czopki 250mg x 5,Ilość op Piracetamum roztwór do infuzji 12g/60ml x1,ilość op Piracetamum roztwór do wstrzykiwań 1000mg/5ml x 12 amp.,ilość op Płyn Lugola roztwór, butelka 20g,Ilość op Povidonum iodinatum maść 100mg/g, (1op. 20g),Ilość op Produkt taki jak Rinopanteina maść do nosa,ilość op Produkt taki jak Emofix maść na błony śluzowe,ilość op Progesteronum tabletki podjęzykowe 50mg x 30,Ilość op Promazini hydrochloridum tabletki drażowane 25mg x 60,Ilość op Propafenonum tabl. powl.300mg x 20,Ilość op Quinalpril tabl. powl. 5mg x 30,Ilość op Quinalpril tabl. powl. 1mg x 30,Ilość op Salofalk tabletki dojelitowe 500mg x 50,Ilość op Sertralinum tabletki 50mg x 28,Ilość op Streptokinasum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i.m.;i.v. x 1 fiolka j.m.,ilość op Streptokinasum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i.m.;i.v. x 1 fiolka j.m.,Ilość op Sucralfate zawiesina doustna 1g/5ml - butelka 250ml,Ilość op Sulfacetamide sodium krpole do oczu, minimsy x 12,Ilość op Suplement diety dla niemowląt i dzieci, Lactobacillus rhamnosus GG - liofilizowane żywe kultury bakterii - 3 miliardy/saszetkę, produkt taki jak Dicoflor 30 saszetki x 12 saszetek a 2g,Ilość op Suplement diety powyżej 12 roku życia, Lactobacillus rhamnosus GG - liofilizowane żywe kultury bakterii - 6 miliardów/kapsułkę, produkt taki jak Dicoflor 60 kapsułki x 20,Ilość op 50 26/44

27 27/ Szcsepionka bakteryjna Polyvaccinum mite zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 1 mln. j.m., ampułki 1ml x 5,Ilość op Theophyllinum tabletki powlekane o przedłużonym działaniu, 150mg x 50,Ilość op Thiamazolum tabletki 5mg x 50,Ilość op Tolperisoni hydrochloridum tabletki powlekane 50mg x 30,Ilość op Tramadoli hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml x 5 ampułek,ilość op Tramadoli hydrochloridum kapsułki 50mg x 20,Ilość op Tramadoli hydrochloridum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100mg x 30,Ilość op Trimebutinum tabl. 100mg x 30,Ilość op Vigabatrinum proszek do sporządzenia roztworu doustnego saszetki 500mg x 50,Ilość op Vigabatrinum tabl.powlekane 500mg x 100,Ilość op Wodny 7,5 % roztwór PVP- Jod o ph 5,0-6,0. Spektrum działania: B,Tbc,F,V,S,P. Preparat o szerokim spektrum zastosowania. Skuteczny w działaniu w stanie nierozcieńczonym lub jako roztwór rozcieńczony, 1000ml butelka 1000ml,Ilość op Wodorobursztynian Methyloprednisolonu proszek i rozpuszczalnik do przygotowania roztworu do wstrzyknięć fiol. 1g + rozp. 16ml,Ilość op Wodorobursztynian Methyloprednisolonu proszek i rozpuszczalnik do przygotowania roztworu do wstrzyknięć fiol. 250mg + rozp. 4ml,Ilość op Wodorobursztynian Methyloprednisolonu proszek i rozpuszczalnik do przygotowania roztworu do wstrzyknięć fiol. 125mg + rozp. 2ml,Ilość op XP Analog LCP proszek 400g,Ilość op Xylometazolinum hydrochloridum krople do nosa 1mg/ml butelka 10ml (0,1 %),Ilość op Xylometazolinum hydrochloridum krople do nosa 0,5mg/ml butelka 10ml (0,05 %),Ilość op Ins. Actrapid 100j.m./ml, 5 wkładów po 3ml,Ilość op Nadroparin calcium 2850j.m./0,3ml x 10,Ilość op Nadroparin calcium 3800j.m./0,4ml x 10,Ilość op Nadroparin calcium 5700j.m./0,6ml x 10,Ilość op Dimetindeni maleas krople doustne roztwór 1mg/ml 20ml,Ilość op Eptacog alfa (activated) proszek 1 mg (50 Kj.m.) + rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do podań dożylnych + zestaw do wlewu (infusion kit),ilość op Ferrosi sulfas drażetki x 30,Ilość op Galantaminum roztwór do wstrzykiwań 2,5mg/ml x 10 amp.,ilość op Galantaminum roztwór do wstrzykiwań 5mg/ml x 10 amp.,ilość op Indapamidum tabl. powl. o przedł. uwaln. 1,5mg x 30,Ilość op Ins. Gensulin R 100j.m./ml (300j.m./3ml) 100j.m./ml opakowanie 5 wkładów po 3ml,Ilość op Ketoprofenum tabletki, 100mg x 30,Ilość op Propranololum tabl. 10mg x 50,Ilość op Propranololum tabl. 40mg x 50,Ilość op Terlipressin roztwór do wstrzykiań 100ug/ml 5 ampułek po 2ml,Ilość op Tramadolum 100mg/2ml x 5 amp.,ilość op Vitaminum B1 draż. 3mg x 50,Ilość op Alantan maść 30g,Ilość op Atropinum sulf. krople 1 % 5ml,Ilość op juvit multi krople doustne 10ml,Ilość op Ciproflfoxacinum krople do oczu 0,3 %; 5ml,Ilość op /44

PL-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2013/S 027-041787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2013/S 027-041787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/34 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41787-2013:text:pl:html PL-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2013/S 027-041787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Butelka 500 ml 28. 2 Clinimix N9G15E worek dwukomorowy 1500 ml 70. Flakon 100ml 168. 4 Plasmalyte worek 500 ml 1450

Butelka 500 ml 28. 2 Clinimix N9G15E worek dwukomorowy 1500 ml 70. Flakon 100ml 168. 4 Plasmalyte worek 500 ml 1450 Pakiet preparatu Jednostka wielkość opakowania ilość Roztwór 0% aminokwasów z elektrolit. Aminomel E 0% Butelka 00 8 Clinimix N9GE worek dwukomorowy 00 0 0% emulsja tłuszczowa Clinoleic 0% Flakon 00 8

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun. 1 z 6 2013-11-25 10:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.pl Wieluń: Zakup z dostawą produktów farmaceutycznych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 18 1327 Poz. 94 94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, 03.06.2016 r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Adresaci według rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej Część nr 1 B05CX - Roztwory irygacyjne preparatu, postać, ilość w w ) Glicyna 1,5% a 3000ml - jałowy, apirogenny, bez elektrolitów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 18 ENOTICES_spsknr6 10/08/2010- ID:2010-105558 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia. Pakiet 1. lp. Nazwa/lub równowaŝne/ Ilość j.m. 30 op. 1 kręgowego.

Zał. nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia. Pakiet 1. lp. Nazwa/lub równowaŝne/ Ilość j.m. 30 op. 1 kręgowego. Zał. nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia Pakiet 1 Methylprednisolon 1g fiol. + rozp. Zarejestrowane wskazanieostre urazy rdzenia 30 op. 1 kręgowego. Pakiet 2 1 Prednisonum 5mg x 100 tabl. 15 op. Pakiet 3 1

Bardziej szczegółowo

pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Produkty farmaceutyczne ( CPV: ) Nazwa Handlowa Producent Wartość netto

pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Produkty farmaceutyczne ( CPV: ) Nazwa Handlowa Producent Wartość netto pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. Pakiet nr 1 1 Paski Optium XIDO test pask. - 50 pasków 10 op. 2 Acetazolamidum tabl. 0,25 g 30 tabl.(3x10) 5 op. 3 Acidum tranexamicum rozt.do wstrz.doż. 0,5 g/5ml

Bardziej szczegółowo

Polska-Dąbrowa Górnicza: Różne produkty lecznicze 2015/S 202-365970. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Dąbrowa Górnicza: Różne produkty lecznicze 2015/S 202-365970. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/67 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365970-2015:text:pl:html Polska-Dąbrowa Górnicza: Różne produkty lecznicze 2015/S 202-365970 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

ZP-21/2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych

ZP-21/2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych Szpital Bielański w Warszawie Źródło: http://www.bielanski.bip-e.pl/sbw/zamowienia-publiczne/6114,zp-212016-ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-na-dosta we-produktow-leczniczyc.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Page 1 of 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Poddębice: Dostawy produktów farmaceutycznych dla Poddębickiego Centrum

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3 Nr zadania Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Vat Producent Zadanie I 1 Acebutololum 200 mg x 30tbl.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej Część nr 1 B05CX - Roztwory irygacyjne preparatu, postać, ilość w opakowaniu w ) Glicyna 1,5% a 3000ml - jałowy, apirogenny, bez

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu Dziennika Urzęwego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Nazwa handlowa, postać, dawka, ilość w opakowaniu, Producent, Kod EAN. 15 Berodual płyn do inhalacji znebulizatora a 20ml Op. 5

Nazwa handlowa, postać, dawka, ilość w opakowaniu, Producent, Kod EAN. 15 Berodual płyn do inhalacji znebulizatora a 20ml Op. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia / formularz specyfikacji cenowej Część nr 1 Produkty lecznicze różne Lp. Nazwa preparatu, postać, dawka j.m. Ilość Nazwa handlowa, postać, dawka, ilość

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Lp. Nazwa, postać farmaceutyczna, dawka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ ( nazwa i adres Wykonawcy ) Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej

Załącznik nr 1 do SIWZ ( nazwa i adres Wykonawcy ) Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej Załącznik nr 1 do SIWZ Część nr 1 Produkty lecznicze różne Nazwa w opakowaniu ( 7 x 8 ) ( 6 x 7 ) ( 10 x..% ) 1. Acetylocysteina 20mg/ml roztwór doustny op. 100ml op. 250 2. Acidolac Baby krople doustne

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2010/S 15-019250 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2010/S 15-019250 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/19 PL-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2010/S 15-019250 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital

Bardziej szczegółowo

Krotoszyn: DOSTAWA LEKÓW DLA SPZOZ KROTOSZYN III. Numer ogłoszenia: 298536-2011; data zamieszczenia: 21.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krotoszyn: DOSTAWA LEKÓW DLA SPZOZ KROTOSZYN III. Numer ogłoszenia: 298536-2011; data zamieszczenia: 21.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Krotoszyn: DOSTAWA LEKÓW DLA SPZOZ KROTOSZYN III. Numer ogłoszenia: 298536-2011; data zamieszczenia: 21.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV )

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV ) ... Załącznik nr 1. 1 Pakiet nr 1 Leki - Varia (CPV 33690000-3) 1 Lidocainum amp 1% 20 ml 5 amp 2 2 Amitryptylinum draŝ 10 mg 60 draŝ 1 3 Chlorpromazinum amp 50 mg/2 ml 10 amp 6 4 Chlorpromazinum krople

Bardziej szczegółowo

Pismo dot. : nr spr. 32/2012/1 Otwock, dnia r. Dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pismo dot. : nr spr. 32/2012/1 Otwock, dnia r. Dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel.(0-22)778-26-00 ; dyr. naczelny (0-22)778-26-10 fax. (0-22) 779-36-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, 05.04.2016 r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Adresaci według rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

Ilość opakowa ń VAT Cena j. netto Wartość netto Cena j. brutto Wartość brutto Uwagi

Ilość opakowa ń VAT Cena j. netto Wartość netto Cena j. brutto Wartość brutto Uwagi Załącznik 2 A Zadanie 1 Leki różne OION FORMULARZ CENOWY Lp. Nazwa międzynarodowa Postać Dawka Opakowanie Nazwa handlowa Producent Jm Ilość opakowa ń VAT Cena j. netto Wartość netto Cena j. brutto Wartość

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 16/ZP/2013

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 16/ZP/2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Proszowice, dnia 11.04.2013 r. ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów

Bardziej szczegółowo

3. Aluminii acetotartras 1g x 6 tabl. opakowanie 35

3. Aluminii acetotartras 1g x 6 tabl. opakowanie 35 w Pakiet nr 2 - leki Paracetamolum 500mg, roztwór do infuzji 10 mg/ml, fiolki lub butelki lub worki 50ml fiolka / worek / butelka 110 2. Paracetamolum 1000mg, roztwór do infuzji 10 mg/ml, fiolki lub butelki

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (zap.of 94/2016) ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jednostkowa brutto (zł.) Wartość brutto (zł.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (zap.of 94/2016) ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jednostkowa brutto (zł.) Wartość brutto (zł. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (zap.of 94/2016) ZAŁĄCZNIK NR 1 L.p. Opis J.m. Ilość 1 2 3 Ketoprofenum 50 mg, tabletki, 1 op. 30 tabl. Diclofenacum natricum + Lidocaini hydrochloridum,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dz.U.11.18.94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz

Bardziej szczegółowo

Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV neuroleptyki ) Kwota Wartość Stawka VAT. Nazwa handlowa Producent

Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV neuroleptyki ) Kwota Wartość Stawka VAT. Nazwa handlowa Producent Pakiet nr 1 Załącznik Nr 1.1. do SIWZ Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV 33661500-6 neuroleptyki ) 1 Cetirizini dihydrochloridum tabl.powl. 0,01 g 20 tabl. op. 30 2 Loratadinum tabl. 0,01

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV )

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV ) ... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy Pakiet nr 1 FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Leki - Varia (CPV 33690000-3) Wielkość Cena Cena Wartość Podatek Wartość Producent Nazwa Postać Dawka

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-38/14 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-38/14 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-38/14 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Cena zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość poszczególnych pozycji winna być

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: 15.02.2013 LICZBA STRON: 5

WIADOMOŚĆ DATA: 15.02.2013 LICZBA STRON: 5 DO: Wykonawców WIADOMOŚĆ OD: Zamawiającego DATA: 15.02.2013 LICZBA STRON: 5 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę leków, sygnatura sprawy 31/D/2013. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154860-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 086-154860 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./08/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)...

SPZOZ/P.N./08/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2015r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacji. ( Pieczęć Wykonawcy) Formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 do Specyfikacji. ( Pieczęć Wykonawcy) Formularz asortymentowo - cenowy ( Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy 1 2 3 4 5 6 cena Lp. Artykuł, opis J.m. ilość jedn.netto % VAT podatku netto j.m. VAT brutto nazwa handlowa/ producent*

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę leków (ZP-68/2011)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę leków (ZP-68/2011) Szpital Bielański w Warszawie Źródło: http://www.bielanski.bip-e.pl/sbw/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ar/2623,ogloszenie-o-przetargu-nieograniczo nym-na-dostawe-lekow-zp-682011.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 2 SIWZ nr SPZOZ/PN/38/2014 UWAGA :

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 2 SIWZ nr SPZOZ/PN/38/2014 UWAGA : FORMULARZ CENOWY załącznik nr 2 SIWZ nr SPZOZ/PN/38/2014 UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny,,nazwa, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie nazwa towaru Zadanie 1 Żywienie

Bardziej szczegółowo

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59 miligramów) 1 Acidum ascorbicum 100 mg /ml ampułka 5 ml 3000 2 Acidum salicylicum+flumetasonum (30+0,2mg)/g maść op. 15 g 40

Bardziej szczegółowo

Polska-Pruszków: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Pruszków: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:174004-2017:text:pl:html Polska-Pruszków: Produkty farmaceutyczne 2017/S 089-174004 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Lp. Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Netto VAT brutto netto brutto producent, nazwa handlowa. op. 35. op. 10. op.

Arkusz1. Lp. Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Netto VAT brutto netto brutto producent, nazwa handlowa. op. 35. op. 10. op. Grupa IC Arkusz1 33600000-6/33661000-1/ 336613100-4/33612000-3 / 33622000-6Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze dla układu nerwowego, Środki przeciwepileptyczne, Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń

Bardziej szczegółowo

Liczba opakowań zł. Razem pakiet nr 16

Liczba opakowań zł. Razem pakiet nr 16 Pakiet nr 16 Leki psychotropowe 4. Clonazepamum 1mg/ml roztwór do wstrzykiwań a' 1 ml x 10 amp. Diazepamum 2mg/ml a' 2,5ml mikrowlewy doodbytn. x 5 wlewek Diazepamum 5mg/ml a' 2ml roztwór do wstrzykiwań,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Pakiety Strona 1

Pakiety Strona 1 pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. do SIWZ Pakiet nr 1 FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Leki - narkotyki (CPV 33661200-3) Lp Ilość Cena Cena Nazwa międzynarodowa Postać Dawka Opakowanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1. Glukoza. ZP/7/2016 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 do SIWZ. Dawka/ wielkość opakowania. Cena jedn. netto za op.

Pakiet 1. Glukoza. ZP/7/2016 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 do SIWZ. Dawka/ wielkość opakowania. Cena jedn. netto za op. Pakiet. Glukoza Lp. Opis przedmiotu Dawka/ 2 m-cy Glukoza 40 500 ml 5 Pakiet 2. Żywienie pozajelitowe Lp. Opis przedmiotu Dawka/ Przewidywana ilość okres 2 m-cy za op. - komorowy worek do stosowania drogą

Bardziej szczegółowo

NOWE PRODUKTY. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

NOWE PRODUKTY. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Lp. Nazwa leku/środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego/wyrobu medycznego Nazwa (-y) międzynarodowa (-e) substancji czynnej Postać Dawka Jednostka dawki Wielkość opakowania zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1

Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1 Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Nazwa, postać farmaceutyczna, dawka

Bardziej szczegółowo

... Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika Tarnów ul.szpitalna 13 -

... Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika Tarnów ul.szpitalna 13 - ...... Znak: AE/ZP-27-05/17 Tarnów, 2017-02-28 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów mleko-zastępczych płynnych, preparatów

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Rok 2004

Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Rok 2004 Główny Inspektorat Farmaceutyczny Źródło: http://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/archiwum/wycofanie-z-obrotu/48,rok-2004.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 07:21 Rok 2004 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 33/2008 Numer ogłoszenia: 87587-2008; data zamieszczenia: 28.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 33/2008 Numer ogłoszenia: 87587-2008; data zamieszczenia: 28.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 33/2008 Numer ogłoszenia: 87587-2008; data zamieszczenia: 28.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 623 Poz. 42. Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 623 Poz. 42. Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 623 Poz. 42 A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET NR I LEKI GOTOWE. Strona 1

FORMULARZ CENOWY PAKIET NR I LEKI GOTOWE. Strona 1 L.p. Asortyment - opis Nazwa handlowa Jedn. miary Ilość sztuk w opakowaniu Ilość opakowań Cena jednostkowa netto za opakowanie Wartość netto Stawka VAT Kwota VAT Wartość brutto Kol.1 Kol.2 Kol.3 Kol.4

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Najświętszej Maryi Panny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Bialska 104118, 42-200 Częstochowa Dział Zamówień Publicznych tel., fax +48 34 367 36

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Cena jedn.netto. fl 100. fl 100. Razem. Cena jedn.netto. szt 200. szt 200

Cena jedn.netto. fl 100. fl 100. Razem. Cena jedn.netto. szt 200. szt 200 ... (pieczęć Wykonawcy PAKIET I - PŁYNY DO śywienia POZAJELITOWEGO Preparat do częściowego Ŝywienia pozajelitowego, zawierający 0% roztwór aminokwasów oraz elektrolity a) butelki 500 ml fl 00 Preparat

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Produkty do żywienia pozajelitowego 2013/S 004-004266. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wrocław: Produkty do żywienia pozajelitowego 2013/S 004-004266. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4266-2013:text:pl:html PL-Wrocław: Produkty do żywienia pozajelitowego 2013/S 004-004266 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Kłodzko, 25.01.2016 r. Wykonawcy według rozdzielnika

Kłodzko, 25.01.2016 r. Wykonawcy według rozdzielnika DZP/ 17 / 16 Kłodzko, 25.01.2016 r. Wykonawcy według rozdzielnika Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę leków, preparatów dezynfekcyjnych i żywnościowych oraz opatrunków dla potrzeb Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ma zawierać: koszt przedmiotu oferty, tzn. wartość zakupionych leków, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY załącznik nr 3 do SIWZ Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość 1 Abroxolum 15mg/5ml syrop x 1but. op 80 2 Abroxolum 30mg/5ml syrop x 1but. op 40 3 Abroxolum 30mg x 20tbl.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID:2011-077327 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 101/MW/

Nr sprawy 101/MW/ Nr sprawy 101/MW/2013 12 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET NR 1 produkty lecznicze (częściowa realizacja pakietu) 1. ADENOSINE inj. 0,006 G/2 ML [x6 fiol.] op. 70 2. AETHYLUM CHLORATUM

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 427 Poz. 86. Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 427 Poz. 86. Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym lp. Substancja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 406 Poz. 80. Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 406 Poz. 80. Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 406 Poz. 80 A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Nazwa Postać Jednostka Potrzebna Cena Proc. Cena Wartość Uwagi

L.p. Nazwa Nazwa Postać Jednostka Potrzebna Cena Proc. Cena Wartość Uwagi ... ( pieczątka firmowa Wykonawcy ) Załącznik Nr a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP/ 07 / 203..., dnia...203 r. ( miejscowość ) międzynarodowa handlowa i dawka miary ilość opak.netto VAT

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ

SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ Tarnowskie Góry: SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ Numer ogłoszenia: 277348-2015; data zamieszczenia: 19.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - ZP21

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - ZP21 Pakiet nr 1- Antybiotyki i chemioterapeutyki 19 FARMACOL S.A. UL. Rzepakowa 2 40-541 Katowice 112 222,51 zł 100,00 1 112 905,68 zł 99,39 2 113 359,06 zł 99,00 3 Pakiet nr 2 poz. 1 - Ampicillinum inj.1

Bardziej szczegółowo

Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. decyzji

Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. decyzji A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym lp. Substancja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 405 Poz. 71. Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 405 Poz. 71. Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 405 Poz. 71 A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Sygnatura przetargu: ZP 3311/35/2017. Przedmiot: Nazwa Oferenta:

FORMULARZ OFERTY. Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Sygnatura przetargu: ZP 3311/35/2017. Przedmiot: Nazwa Oferenta: FORMULARZ OFERTY Sygnatura przetargu: ZP 3311/35/2017 Przedmiot: Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych Nazwa Oferenta: ulica: nr domu: nr lokalu: kod: miejscowość: Powiat: Województwo:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr Produkty do żywienia pozajelitowego. CPV 369.200-9 Załącznik nr 1 do SIWZ średniołańcuchowe MCT, olej rybny (2,8 g) z kwasami omega-3, azot (4 g), nie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie nazwa nazwa towaru

W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie nazwa nazwa towaru Zał. nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/22/2015 FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ (4)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ (4) SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-66 /fax. (089) 532 29 79 e-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl www.pulmonologia.olsztyn.pl Znak sprawy: SZP-333-28/2010 Data:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2014/S 186-327546. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2014/S 186-327546. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327546-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2014/S 186-327546

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 września 2015 r. Poz. 47 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego

Bardziej szczegółowo

Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy decyzji WERSJA ROBOCZA

Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy decyzji WERSJA ROBOCZA A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym lp. Substancja

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:451463-2015:text:pl:html Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./10/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)...

SPZOZ/P.N./10/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2013r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

PL-Krotoszyn: Produkty farmaceutyczne 2008/S 230-305847 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Krotoszyn: Produkty farmaceutyczne 2008/S 230-305847 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/19 PL-Krotoszyn: Produkty farmaceutyczne 2008/S 230-305847 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Lipno: Dostawa plynów infuzyjnych Numer ogłoszenia: 102133-2009; data zamieszczenia: 30.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Lipno: Dostawa plynów infuzyjnych Numer ogłoszenia: 102133-2009; data zamieszczenia: 30.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie Lipno: Dostawa plynów infuzyjnych Numer ogłoszenia: 102133-2009; data zamieszczenia: 30.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 L.p. Opis J.m. Ilość 1. 2. 3. Suplement diety: siarczan glukozaminy 500 mg, kapsułki, 1 op. 60 kaps. Povidonum iodinatum 100 mg/g,

Bardziej szczegółowo

Dostawa leków dla SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 61 / 2013

Dostawa leków dla SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 61 / 2013 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

(poz. 47) Nazwa międzynarodowa Postać Moc Wielkość opakowania

(poz. 47) Nazwa międzynarodowa Postać Moc Wielkość opakowania Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2015 r. (poz. 47) Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 08.04.2015r. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę leków oraz płynów infuzyjnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

PYT. 1. Prosimy o wydłużenie czasu dostawy w nagłych wypadkach w 2 ust. 3 z 4 do 8 godzin. ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

PYT. 1. Prosimy o wydłużenie czasu dostawy w nagłych wypadkach w 2 ust. 3 z 4 do 8 godzin. ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ. Lublin, dnia 27 września 2007 roku SzNSPZOZ. N-ZP-372-36/07 Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na dostawę produktów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla SCR-U

Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla SCR-U Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla SCR-U Lp Nazwa międzynarodowa Nazwa wyrobu lub nazwa wyrobu równowaŝnego jm Ilość Cena jednostko wa netto Stawak VAT Wartość netto Wartość VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2016r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych, surowców i produktów farmaceutycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Numer ogłoszenia: 70342-2010; data zamieszczenia: 12.03.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania przetargowe

Odpowiedzi na zapytania przetargowe Ldz.. W.Sz.II.4/209/12 Tarnobrzeg, dnia 06.06.2012 r. Odpowiedzi na zapytania przetargowe Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 421 Poz. 66. Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 421 Poz. 66. Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 421 Poz. 66 A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu

Bardziej szczegółowo