I. Kodeks konsultacji, czyli 7 zasad prawidłowego prowadzenia konsultacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Kodeks konsultacji, czyli 7 zasad prawidłowego prowadzenia konsultacji"

Transkrypt

1 I. Kodeks konsultacji, czyli 7 zasad prawidłowego prowadzenia konsultacji (źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Siedem Zasad Konsultacji ) Celem konsultacji społecznych jest poprawa jakości decyzji i legislacji. Wysłuchanie racji różnych stron pozwala odpowiednio wcześnie wychwycić błędy i stworzyć bardziej wyważone rozwiązania. Warto podkreślić, że konsultacje służą wyrażeniu i wymianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów. Udział mieszkańców w procesie nadawania kształtu politykom publicznym i rozstrzygnięciom prawnym przyczynia się do realizowania dobra wspólnego, widzianego w kategoriach jakości życia całej społeczności. Aby konsultacje mogły spełniać te funkcje, trzeba postępować według 7 wytycznych, które podpowiadają, jak prawidłowo postępować. Wspomniane wytyczne to: 1. dobra wiara 2. powszechność 3. przejrzystość 4. responsywność 5. koordynacja 6. przewidywalność 7. poszanowanie dobra ogólnego i interesu publicznego DOBRA WIARA w myśl tej zasady konsultacje powinny przebiegać w duchu dialogu obywatelskiego. Każda ze stron ma obowiązek wysłuchać drugiej, ponadto strony wyrażają wolę zrozumienia odmiennych poglądów. Bardzo ciężko jest sprawdzić, czy konsultacje prowadzone są z dobrą wiarą, dlatego też przestrzeganie pewnych kryteriów powinno o tym świadczyć. Przede wszystkim żadne z propozycji nie mogą być sztywne : zarówno uczestnicy, jak i organizator konsultacji muszą wykazywać gotowość do wniesienia zmian do swoich pomysłów. Ponadto organizator powinien w przejrzysty sposób przedstawić przedmiot konsultacji, czas trwania i termin prezentacji odpowiedzi. Uczestnicy powinni mieć zapewniony dostateczny czas na zgromadzenie argumentów i udzielenie odpowiedzi, a materiały do konsultacji muszą być czytelne i zrozumiałe. POWSZECHNOŚĆ mówi o tym, że każdy zainteresowany tematem powinien mieć możliwość dowiedzenia się o konsultacjach i wyrażenia swojej opinii. Organizator konsultacji musi umieścić o nich informację w ogólnodostępnym miejscu (strona internetowa Ministerstwa lub BIP), wskazane jest również, aby umieszczać propozycje tematów to konsultowania na przeznaczonej do tego platformie internetowej. Organizator musi określić, kogo dana sprawa dotyczy (np. poprzez sporządzenie publicznej listy interesariuszy, do których konsultowany dokument został przesłany). Dodatkowo, przedmiot konsultacji powinien być zaprezentowany w przystępny sposób, który umożliwia zrozumienie go nie tylko grupom ekspertów, ale przede wszystkim zainteresowanym nim obywateli. PRZEJRZYSTOŚĆ informacje o zasadach, założeniach, przebiegu i rezultacie konsultacji powinny być powszechnie dostępne. Poza tym musi być jasno określone, kto reprezentuje jaki pogląd. Organizator ma obowiązek poinformować o harmonogramie konsultacji i w miarę szybko publikować kolejne wersje dokumentu oraz zgłaszane do niego uwagi. Wszelkie uwagi uczestników, jak i odpowiedzi organizatora, powinny być jawne.

2 Należy zauważyć, że gdy mamy do czynienia z zamkniętymi spotkaniami eksperckimi, nie możemy już mówić o konsultacjach społecznych. RESOPONSYWNOŚĆ każdy, kto zgłosi opinię, powinien otrzymać merytoryczną odpowiedź w odpowiednim czasie. Oprócz tego podsumowanie konsultacji powinno mieć miejsce w terminie, który został podany na początku całego procesu. Podsumowanie to powinno być udostępnione publicznie w postaci dokumentu ze zbiorem zgłoszonych opinii i fachowym odwołaniem się do nich. Odpowiedzi muszą stanowić uzasadnienie podjętych decyzji, w języku przystępnym dla mieszkańców (wykluczone jest używanie języka specjalistycznego). Organizator konsultacji musi dopilnować, aby o wynikach dowiedziały się wszystkie osoby, które zgłosiły swoje propozycje. KOORDYNACJA wskazuje, że konsultacje powinny mieć gospodarza za nie odpowiedzialnego. Ważne jest, aby wskazać go już przy samym rozpoczynaniu konsultacji wskazane, aby był to ktoś, pełniący ważne decyzyjne funkcje (np. dyrektor departamentu, naczelnik itp.). Osoba ta ma obowiązek włączać w proces konsultacji administrację jej podległą. Gospodarz ma możliwość wyznaczenia koordynatora ww. procesu musi jednak powiadomić o tym uczestników. PRZEWIDYWALNOŚĆ mówi o tym, że proces konsultacyjny musi być prowadzony w sposób wcześniej zaplanowany, oparty o zrozumiałe dla uczestników zasady. Zbieranie opinii powinno mieć miejsce w czasie nie krótszym niż 7 dni. Trzeba pamiętać o tym, że nie należy rozpoczynać konsultacji w momencie konfliktu dobrze prowadzone konsultacje mają bowiem szansę zapobiec jego ewentualnemu powstaniu. Proces konsultacyjny jest właściwy, gdy zostaje rozpoczęty na możliwie wstępnym etapie formowania polityk publicznych im szybciej się zaczyna, tym więcej daje korzyści. Jest również właściwy, gdy czas przydzielony na sformułowanie opinii na każdym etapie prac jest nie krótszy niż 21 dni oraz gdy harmonogram konsultacji zakłada czas na rozpatrywanie opinii oraz opracowanie odpowiedzi. POSZANOWANIE DOBRA OGÓLNEGO I INTERESU PUBLICZNEGO założeniem przyświecającym konsultacjom jest obustronne wysłuchanie racji. organizator konsultacji powinien kierować się interesem publicznym, a nie interesem poszczególnych grup. Jeśli zgłoszony pogląd nie został wzięty pod uwagę w ostatecznych ustaleniach organizatora, to jego autor ma prawo dowiedzieć się, dlaczego tak się stało.

3 II. Metody i techniki prowadzenia konsultacji społecznych (źródło: Małgorzata Pyka Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych ) Aby konsultacje mogły być prawidłowo prowadzone, potrzebne są odpowiednie metody i techniki. Obecnie istnieje ich bardzo wiele, a do tych najpopularniejszych, powszechnie stosowanych, należą: spotkania publiczne; wysłuchania publiczne; pisemne opiniowanie; wykorzystanie grup przedstawicielskich; e-konsultacje; grupy fokusowe; wywiady kwestionariuszowe; panele obywatelskie; dni otwarte, pokazy uliczne, prezentacje; Samorządowy Informator SMS. Dodatkowo, aktualnie testowane są w Polsce metody techniki zaawansowane, do których należą: sondaż deliberatywny; planowanie partycypacyjne; Future City Game; Miejskie Spotkanie XXI Wieku (Century Town Meeting); Otwarta Przestrzeń (Open Space); komórki planujące; Sąd Obywatelski; Planning For Real; budżet partycypacyjny; City Sourced ; Word Cafe. W celu przybliżenia wymienionych metod konsultacji społecznych, należy pokrótce wyjaśnić, na czym polegają. Rozpocząć należy od tych najpopularniejszych. 1. Spotkania publiczne to najpopularniejsza metoda konsultacji. Są to spotkania otwarte, w których mogą brać udział wszyscy, których dotyczy dana sprawa. Uczestnicy zadają pytania, komentują i mają prawo żądać wyjaśnień. Ta metoda jest bardzo przydatna, gdy chce się poznać opinie mieszkańców, sprawdzić ich preferencje czy też zidentyfikować niezauważone dotychczas aspekty konsultowanego problemu. Istotne przy tym jest, aby spotkania odbywały się w czasie i godzinach dostępnych dla zainteresowanych.

4 2. Wysłuchania publiczne mają formę oficjalnych debat. Biorą w nich udział zarówno przedstawiciele organizatora (administracji), jak i odbiorców konsultacji. Muszą być prowadzone przez niezależnego moderatora, który pełni w tym przypadku kluczową rolę. Tego typu metoda wykorzystywana jest często w sytuacjach konfliktowych, ponieważ umożliwia prezentację stanowisk każdej ze stron. 3. Pisemne opiniowanie jest przydatne w sytuacji, w której odbiorcy konsultacji są nieliczni, zinstytucjonalizowani i dobrze znają dyskutowany problem. Widocznym minusem tej metody jest fakt, że wymaga ona czasu, który musi być pozostawiony uczestnikom na wyrażenie opinii w postaci pisma. 4. Wykorzystanie grup przedstawicielskich, czyli zaproszenie do konsultacji organizacji pozarządowych i wyspecjalizowanych grup branżowych. Stanowią je środowiska o charakterze eksperckim, toteż zebrane od nich opinie i uwagi są bardzo wartościowe. Przy stosowaniu takiej metody trzeba brać pod uwagę fakt, że w wielu przypadkach grupy te oczekują akceptacji i zastosowania proponowanych przez nich rozwiązań. Przy tym udział ekspertów jest metodą niezwykle kosztowną. 5. E-konsultacje. W porównaniu do poprzedniej metody, ta jest tania i dość szybka. Wykorzystuje bowiem internet i pocztę elektroniczną. Polega na tym, że organizator konsultacji zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii za pomocą stron internetowych lub rozsyła ww. prośbę mailem (w postaci kwestionariusza do wypełnienia). Dobrze sprawdza się jako element dodatkowy, uzupełniający w przypadku podjęcia wcześniej innych działań (np. spotkania). Trzeba jednak bardzo uważać, gdyż metoda ta jest bardzo ryzykowna, ze względu na małą liczbę zwrotów wypełnionych ankiet oraz ewentualność nieprawidłowego zrozumienia bądź niezrozumienia problemu przez odbiorców. 6. Grupy fokusowe to inaczej dyskusja pomiędzy uczestnikami, prowadzona przez dobrze przygotowanego moderatora. Stanowi ona rodzaj badania jakościowego. zazwyczaj grupy fokusowe tworzy 5-8 osób dobranych wg określonych kryteriów. 7. Wywiady kwestionariuszowe to rodzaj badania ilościowego wykorzystywany wtedy, gdy istnieje potrzeba zebrania opinii od dużej liczby osób. Konsultacje przeprowadzane za pomocą specjalnie przygotowanego kwestionariusza pytań. Istotne jest, aby konstruując kwestionariusz pamiętać o prawidłowym sformułowaniu problemu badawczego i dobraniu odpowiednich pytań. Wadą tej metody jest brak możliwości uzyskania odpowiedzi na problemy, które nie zostały w kwestionariuszu sformułowane. 8. Panele obywatelskie to metoda, która polega na wytypowaniu grupy osób, będących uczestnikami badań opinii. Musi to być grupa reprezentatywna dla całej społeczności. Badania

5 odbywają się cyklicznie przez kontakt osobisty lub telefoniczny. Panele obywatelskie mają to do siebie, że grupa uczestników może być bardzo liczna, a jej członkowie mogą brać udział w badaniach nawet kilka lat. 9. Dni otwarte, pokazy uliczne, prezentacje mają ona bardzo luźny, happeningowy charakter. Tego typu akcje nie do końca służą uzyskaniu opinii, stanowią jednak dość skuteczną podbudowę w kierunku wzbudzenia zainteresowania konsultowanym problemem i przekazaniu informacji wszystkim zainteresowanym. Przy okazji tych imprez mogą odbywać się specjalistyczne panele, dyskusje czy prezentacje. Tego typu metoda pozwala dotrzeć z informacją do szerokiego grona mieszkańców i wzbudzić w nich chęć zaangażowania się w dyskusję, służy też budowaniu pozytywnego klimatu wokół konsultowanego problemu. Niekwestionowaną wadą jest jednak kosztowność i czasochłonność tej metody. 10. Samorządowy Informator SMS to wykorzystywana, ale chyba jedna z najmniej znanych metod. Samorządy mają możliwość korzystania z systemu informowania mieszkańców za pomocą wiadomości sms. Jedynym wymogiem jest fakt, że mieszkaniec musi samodzielnie zarejestrować swój numer telefonu w bazie gminy. Dzięki temu systemowi możliwe jest informowanie w krótkim czasie o zagrożeniach (np. powódź), jak i wydarzeniach kulturalnych czy obywatelskich. Obecnie trwają również prace nad rozwojem tego systemu i przystosowaniu go do komunikacji dwukierunkowej umożliwienie wykorzystywania sms do zbierania informacji od mieszkańców (np. w krótkiej ankiecie). Na uwagę zasługują również aktualnie testowane w Polsce zaawansowane metody prowadzenia konsultacji społecznych. Niektóre z nich są w fazie mocno eksperymentalnej, jednak część z nich zaczyna już przynosić oczekiwane rezultaty. 1. Sondaż deliberatywny to coraz popularniejsza u nas metoda, która jednak nie jest tak prosta, bowiem składa się z kilku etapów. Podstawowym założeniem jest łączenie spotkania grupowego oraz sondażu. Najpierw konieczne jest, przy współpracy władz lokalnych i grup zainteresowanych (np. NGO), przygotowanie materiałów prezentujących możliwie bezstronne dostępne rozwiązania dla wybranego zagadnienia. Pierwszy sondaż dotyczy opracowanych scenariuszy rozwiązań i przeprowadzany jest on na próbie reprezentatywnej. Spośród osób uczestniczących w sondażu losuje się grupę, która później zapraszana jest do publicznej debaty. Uczestnicy spotykają się na 1, 2 dni. Najpierw biorą udział we wspólnej sesji, na której omawiają metody pracy. Następnie dzieleni są na mniejsze grupy, kierowane przez profesjonalnych moderatorów. Kolejnym etapem jest ponowne spotkanie na sesji plenarnej, na której uczestnicy mogą dowiedzieć się o pracy innych grup. Ostatnim krokiem jest wyrażanie zdania zebranych w tajnym głosowaniu. Co ważne należy pamiętać, że podstawą tej metody nie jest wypracowanie rozwiązania konsensusowego, ale tylko pokazanie rozkładu opinii. Dlatego też wynik ostateczny nie jest dla władz wiążący.

6 2. Planowanie partycypacyjne służy do decydowania o kształcie fizycznym i programie jakiejś przestrzeni (np. plan miejscowy, rewitalizacja danego obszaru, budowa instytucji publicznej typu muzeum, jednostka edukacyjna itp.). zazwyczaj składa się z trzech części. Na początku przeprowadza się badania społeczne (np. w celu określenia potrzeb i oczekiwań różnych grup) oraz wykonuje się urbanistyczne prace przygotowawcze (zebranie dokumentów, wizja lokalna itp.). Następnie ma miejsce projektowanie rozwiązań w ścisłej współpracy z uczestnikami procesu (warsztaty z architektem wypracowywanie pierwszych rozwiązań przestrzennych przy wykorzystaniu wiedzy z 1 etapu; na podstawie tych spotkań przygotowywanie różnych wariantów koncepcji do ostatecznych konsultacji). Finalnym etapem jest dyskusja nad koncepcjami i podjęcie ostatecznej decyzji, zatwierdzonej przez wszystkie strony. 3. Future City Game polega na dwudniowym spotkaniu z udziałem przedstawicieli różnych grup społecznych. Głównym celem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych dla danego miejsca. Całe warsztaty prowadzone są przez tzw. mistrza gry, który moderuje proces. Podczas całej procedury ma miejsce: analiza problemów globalnych i lokalnych oraz analiza perspektyw miasta, generowanie pomysłów na przyszłość, testowanie pomysłów w terenie z pomocą specjalistów, mieszkańców, urzędników, obserwatorów itp. oraz prezentacja na forum ostatecznych koncepcji wypracowanych w grupach. Końcowe rozwiązania oceniane są przez graczy i obserwatorów, po czym wybierany jest najlepszy projekt. Należy zwrócić uwagę na to, iż Future City Game nie wymaga wysokich nakładów finansowych, lecz jest bardzo czasochłonna. 4. Miejskie Spotkanie XXI Wieku. W wydarzeniu bierze udział duża liczba mieszkańców (od 500 aż do 5000), którzy debatują nad sprawami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Wykorzystywana przy tym jest najnowsza technologia (m.in. tablety i laptopy). Tego typu spotkanie łączy zalety rozmów face-to-face w małej skali z zaletami decyzji podejmowanych przez duże grupy. Uczestnicy biorą udział w dyskusji w osobowych grupach, pracując z niezależnym facylitatorem, który, używając komputera, na bieżąco zbiera pomysły uczestników każdy z nich może głosować na bieżąco, rezultaty głosowań są również prezentowane w czasie rzeczywistym. Metoda ta pozwala dyskutować o sprawach w małym gronie, pozostając jednocześnie w kontakcie z większą grupą. Jednak, ze względu na użycie nowych technologii, jest dość kosztowna. 5. Otwarta Przestrzeń. Nazwa metody odnosi się do organizacji spotkań i konferencji. Może dotyczyć grup od kilkunastu do nawet 2 tys. osób. Spotkania organizowane są wokół jakiegoś wiodącego tematu, a ustalenie reszty tematów zależy od uczestników. Program i podział na grupy ustalane są przez samych uczestników w trakcie spotkania. Niezwykle istotne jest, aby fizyczna przestrzeń umożliwiała pracę w mniejszych grupach. Praca w grupach nad danym tematem nie powinna trwać dłużej niż 1,5 godziny, a całość spotkań Open Space owch może trwać od kilku godzin do nawet kilku dni. Konferencja kończy się planowaniem działań na przyszłość, za które uczestnicy biorą odpowiedzialność. Sprawdza się świetnie, kiedy debata dotyczy m.in. spraw o wysokim stopniu złożoności.

7 6. Komórki planujące to metoda bardzo zbliżona do sądów obywatelskich. Polega na tym, że grupa ok. 25 przypadkowo dobranych osób w wyznaczonym okresie (np. 1 tygodnia) pełni funkcję konsultantów w obszarze wybranego zagadnienia. Wskazane jest, aby takich komórek było więcej i aby pracowały równolegle. Każdej grupie towarzyszy 2 moderatorów. W wyniku prac każdej komórki planującej powstaje obywatelski raport, który następnie przekazywany jest władzom i samym uczestnikom. Metoda sprawdza się najlepiej w przypadku palącego problemu, który musi być rozwiązany w krótkim czasie. 7. Sąd Obywatelski. To metoda wymagająca pracy niewielkiej grupy obywateli nie będącej ani ekspertami ani osobami bezpośrednio zaangażowanymi w sprawę, którą rozpatrują. Osoby te pracują niczym ławnicy sądowi rozpatrują sprawę i wydają werdykt. Sędziowie otrzymują zatem materiały opisujące różne sposoby rozwiązania danego zagadnienia. Skład nie musi dążyć do formalnego konsensusu może naturalnie dochodzić do ścierania się poglądów. Długość całego procesu to na ogół 2-4 dni. Metoda ta nie polega na przekazaniu władzy w ręce obywateli, ale raczej na wspieraniu decyzji dokonywanej przez władze. 8. Planning For Real służy planowaniu rozwoju społeczności lokalnych. Pozwala na przedstawienie przez mieszkańców danej społeczności swoich potrzeb w niekonfrontacyjny sposób. Co ciekawe, w czasie spotkań uczestnicy z przygotowanych wcześniej materiałów budują duże, trójwymiarowe modele przestrzenne danej okolicy. Na gotowym modelu umieszczają oni karty, przedstawiające różne lokalne kwestie (np. dostępna infrastruktura). Część kart pozostaje pusta i wypełniana jest przez uczestników rozwiązaniami, których nie uwzględnili organizatorzy. Metoda ta została opatrzona znakiem ochronnym przez The Neighbourhood Initiatives Foundation (NIF), jej użycie wymaga zgody NIF, jednak bez ponoszenia jakichkolwiek opłat 9. Budżet partycypacyjny służy zachęceniu ludzi do współtworzenia budżetu związanego z obszarem, który dotyczy ich bezpośrednio. Skala może być bardzo różna, poczynając od całego miasta, na konkretnych grupach kończąc. Proces ten składa się z kilku etapów. Najpierw ma miejsce zapoznanie się uczestników ze wszystkimi dziedzinami, które obejmuje budżet (w tym czasie mogą zadawać ekspertom pytania). Następnie, poprzez głosowanie uczestnicy wybierają, którym kategoriom nadać najwyższy priorytet. Skutkiem takich działań partycypacyjnych jest adekwatne do rzeczywistych potrzeb rozdzielenie ograniczonych środków finansowych. Stosowanie tej techniki przynosi też długofalowe skutki, m.in. budowanie zaufania do władz lokalnych czy też uzasadnianie dalszych działań związanych z wydatkami. 10. City Sourced. To metoda, która umożliwia mieszkańcom bezpośrednie zgłaszanie różnych nietypowych zdarzeń, awarii czy aktów wandalizmu. Opiera się na wykorzystywaniu najnowszych technologii, m.in. telefonów typu smartphone. Każdy mieszkaniec, który zauważy coś niepokojącego, może wykonać telefonem zdjęcie i przesłać je do urzędników wraz z informacją o zdarzeniu.

8 Niewątpliwym utrudnieniem jest fakt, że aby korzystać z tej metody nie wystarczy posiadać odpowiedniego telefon, potrzeba również pobrać odpowiednią aplikację. 11. World Cafe. Ten rodzaj konsultacji powinien odbywać się w kawiarni lub w miejscu, które pozwala na stworzenie kawiarnianej atmosfery (chodzi głównie o luźną atmosferę dyskusji). Uczestnicy podzieleni są na kilkuosobowe grupki, które przy stolikach dyskutują na dany temat. Po krótkim czasie (ok. 20 minut) wszyscy, poza gospodarzem stolika, zamieniają się stolikami i rozpoczynają dyskusję nad innym tematem. Gospodarz stołu streszcza to, co powiedziały poprzednie grupy i nakłania do dalszej dyskusji. Na zakończenie wszystkie dyskusje podsumowywane są w części plenarnej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że World Cafe jest metodą służącą do prowadzenia dialogu, dzielenia się pomysłami, a nie do wypracowywania konkretnych rozwiązań. III. JAK PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ KONSULTACJI Warunkiem dobrych konsultacji jest dotarcie z informacją do mieszkańców (lub odpowiednich grup osób) o tym, że konsultacje się odbywają oraz o przedmiocie konsultacji (tj. przystępnym opisie czego dotyczą te konsultacje). W jaki sposób można to robić? Proponowane sposoby docierania do mieszkańców Elbląga z informacją: zamieszczanie informacji na stronach internetowych (m.in. na stronie internetowej UM); rozsyłka zaproszeń bezpośrednio do skrzynek pocztowych; zamieszczanie informacji na popularnych portalach internetowych (np. Portel); zamieszczanie ogłoszeń w prasie; zamieszczanie ogłoszeń w lokalnej rozgłośni radiowej; ulotki informacyjne; plakaty informacyjne, zorganizowanie tzw. dni otwartych, prezentacji, przedstawiających problem i zachęcających do konsultowania; spotkania informacyjne, otwarte dla wszystkich mieszkańców; jakie jeszcze?

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY KOORDYNATORKI PROJEKTU: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny ZESPÓŁ: W GÓRZE KALWARII PRACOWALI: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Przygotował zespół w składzie: Grzegorz Makowski Natalia Mileszyk Robert Sobiech Anna Stokowska Grzegorz Wiaderek

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan 1 Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan Lp. Numer rozdziału / podrozdziału / sekcji / podsekcji 1 Słownik pojęć - 2 2 1-3 - 3 2 2 d Punkt

Bardziej szczegółowo