I. Kodeks konsultacji, czyli 7 zasad prawidłowego prowadzenia konsultacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Kodeks konsultacji, czyli 7 zasad prawidłowego prowadzenia konsultacji"

Transkrypt

1 I. Kodeks konsultacji, czyli 7 zasad prawidłowego prowadzenia konsultacji (źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Siedem Zasad Konsultacji ) Celem konsultacji społecznych jest poprawa jakości decyzji i legislacji. Wysłuchanie racji różnych stron pozwala odpowiednio wcześnie wychwycić błędy i stworzyć bardziej wyważone rozwiązania. Warto podkreślić, że konsultacje służą wyrażeniu i wymianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów. Udział mieszkańców w procesie nadawania kształtu politykom publicznym i rozstrzygnięciom prawnym przyczynia się do realizowania dobra wspólnego, widzianego w kategoriach jakości życia całej społeczności. Aby konsultacje mogły spełniać te funkcje, trzeba postępować według 7 wytycznych, które podpowiadają, jak prawidłowo postępować. Wspomniane wytyczne to: 1. dobra wiara 2. powszechność 3. przejrzystość 4. responsywność 5. koordynacja 6. przewidywalność 7. poszanowanie dobra ogólnego i interesu publicznego DOBRA WIARA w myśl tej zasady konsultacje powinny przebiegać w duchu dialogu obywatelskiego. Każda ze stron ma obowiązek wysłuchać drugiej, ponadto strony wyrażają wolę zrozumienia odmiennych poglądów. Bardzo ciężko jest sprawdzić, czy konsultacje prowadzone są z dobrą wiarą, dlatego też przestrzeganie pewnych kryteriów powinno o tym świadczyć. Przede wszystkim żadne z propozycji nie mogą być sztywne : zarówno uczestnicy, jak i organizator konsultacji muszą wykazywać gotowość do wniesienia zmian do swoich pomysłów. Ponadto organizator powinien w przejrzysty sposób przedstawić przedmiot konsultacji, czas trwania i termin prezentacji odpowiedzi. Uczestnicy powinni mieć zapewniony dostateczny czas na zgromadzenie argumentów i udzielenie odpowiedzi, a materiały do konsultacji muszą być czytelne i zrozumiałe. POWSZECHNOŚĆ mówi o tym, że każdy zainteresowany tematem powinien mieć możliwość dowiedzenia się o konsultacjach i wyrażenia swojej opinii. Organizator konsultacji musi umieścić o nich informację w ogólnodostępnym miejscu (strona internetowa Ministerstwa lub BIP), wskazane jest również, aby umieszczać propozycje tematów to konsultowania na przeznaczonej do tego platformie internetowej. Organizator musi określić, kogo dana sprawa dotyczy (np. poprzez sporządzenie publicznej listy interesariuszy, do których konsultowany dokument został przesłany). Dodatkowo, przedmiot konsultacji powinien być zaprezentowany w przystępny sposób, który umożliwia zrozumienie go nie tylko grupom ekspertów, ale przede wszystkim zainteresowanym nim obywateli. PRZEJRZYSTOŚĆ informacje o zasadach, założeniach, przebiegu i rezultacie konsultacji powinny być powszechnie dostępne. Poza tym musi być jasno określone, kto reprezentuje jaki pogląd. Organizator ma obowiązek poinformować o harmonogramie konsultacji i w miarę szybko publikować kolejne wersje dokumentu oraz zgłaszane do niego uwagi. Wszelkie uwagi uczestników, jak i odpowiedzi organizatora, powinny być jawne.

2 Należy zauważyć, że gdy mamy do czynienia z zamkniętymi spotkaniami eksperckimi, nie możemy już mówić o konsultacjach społecznych. RESOPONSYWNOŚĆ każdy, kto zgłosi opinię, powinien otrzymać merytoryczną odpowiedź w odpowiednim czasie. Oprócz tego podsumowanie konsultacji powinno mieć miejsce w terminie, który został podany na początku całego procesu. Podsumowanie to powinno być udostępnione publicznie w postaci dokumentu ze zbiorem zgłoszonych opinii i fachowym odwołaniem się do nich. Odpowiedzi muszą stanowić uzasadnienie podjętych decyzji, w języku przystępnym dla mieszkańców (wykluczone jest używanie języka specjalistycznego). Organizator konsultacji musi dopilnować, aby o wynikach dowiedziały się wszystkie osoby, które zgłosiły swoje propozycje. KOORDYNACJA wskazuje, że konsultacje powinny mieć gospodarza za nie odpowiedzialnego. Ważne jest, aby wskazać go już przy samym rozpoczynaniu konsultacji wskazane, aby był to ktoś, pełniący ważne decyzyjne funkcje (np. dyrektor departamentu, naczelnik itp.). Osoba ta ma obowiązek włączać w proces konsultacji administrację jej podległą. Gospodarz ma możliwość wyznaczenia koordynatora ww. procesu musi jednak powiadomić o tym uczestników. PRZEWIDYWALNOŚĆ mówi o tym, że proces konsultacyjny musi być prowadzony w sposób wcześniej zaplanowany, oparty o zrozumiałe dla uczestników zasady. Zbieranie opinii powinno mieć miejsce w czasie nie krótszym niż 7 dni. Trzeba pamiętać o tym, że nie należy rozpoczynać konsultacji w momencie konfliktu dobrze prowadzone konsultacje mają bowiem szansę zapobiec jego ewentualnemu powstaniu. Proces konsultacyjny jest właściwy, gdy zostaje rozpoczęty na możliwie wstępnym etapie formowania polityk publicznych im szybciej się zaczyna, tym więcej daje korzyści. Jest również właściwy, gdy czas przydzielony na sformułowanie opinii na każdym etapie prac jest nie krótszy niż 21 dni oraz gdy harmonogram konsultacji zakłada czas na rozpatrywanie opinii oraz opracowanie odpowiedzi. POSZANOWANIE DOBRA OGÓLNEGO I INTERESU PUBLICZNEGO założeniem przyświecającym konsultacjom jest obustronne wysłuchanie racji. organizator konsultacji powinien kierować się interesem publicznym, a nie interesem poszczególnych grup. Jeśli zgłoszony pogląd nie został wzięty pod uwagę w ostatecznych ustaleniach organizatora, to jego autor ma prawo dowiedzieć się, dlaczego tak się stało.

3 II. Metody i techniki prowadzenia konsultacji społecznych (źródło: Małgorzata Pyka Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych ) Aby konsultacje mogły być prawidłowo prowadzone, potrzebne są odpowiednie metody i techniki. Obecnie istnieje ich bardzo wiele, a do tych najpopularniejszych, powszechnie stosowanych, należą: spotkania publiczne; wysłuchania publiczne; pisemne opiniowanie; wykorzystanie grup przedstawicielskich; e-konsultacje; grupy fokusowe; wywiady kwestionariuszowe; panele obywatelskie; dni otwarte, pokazy uliczne, prezentacje; Samorządowy Informator SMS. Dodatkowo, aktualnie testowane są w Polsce metody techniki zaawansowane, do których należą: sondaż deliberatywny; planowanie partycypacyjne; Future City Game; Miejskie Spotkanie XXI Wieku (Century Town Meeting); Otwarta Przestrzeń (Open Space); komórki planujące; Sąd Obywatelski; Planning For Real; budżet partycypacyjny; City Sourced ; Word Cafe. W celu przybliżenia wymienionych metod konsultacji społecznych, należy pokrótce wyjaśnić, na czym polegają. Rozpocząć należy od tych najpopularniejszych. 1. Spotkania publiczne to najpopularniejsza metoda konsultacji. Są to spotkania otwarte, w których mogą brać udział wszyscy, których dotyczy dana sprawa. Uczestnicy zadają pytania, komentują i mają prawo żądać wyjaśnień. Ta metoda jest bardzo przydatna, gdy chce się poznać opinie mieszkańców, sprawdzić ich preferencje czy też zidentyfikować niezauważone dotychczas aspekty konsultowanego problemu. Istotne przy tym jest, aby spotkania odbywały się w czasie i godzinach dostępnych dla zainteresowanych.

4 2. Wysłuchania publiczne mają formę oficjalnych debat. Biorą w nich udział zarówno przedstawiciele organizatora (administracji), jak i odbiorców konsultacji. Muszą być prowadzone przez niezależnego moderatora, który pełni w tym przypadku kluczową rolę. Tego typu metoda wykorzystywana jest często w sytuacjach konfliktowych, ponieważ umożliwia prezentację stanowisk każdej ze stron. 3. Pisemne opiniowanie jest przydatne w sytuacji, w której odbiorcy konsultacji są nieliczni, zinstytucjonalizowani i dobrze znają dyskutowany problem. Widocznym minusem tej metody jest fakt, że wymaga ona czasu, który musi być pozostawiony uczestnikom na wyrażenie opinii w postaci pisma. 4. Wykorzystanie grup przedstawicielskich, czyli zaproszenie do konsultacji organizacji pozarządowych i wyspecjalizowanych grup branżowych. Stanowią je środowiska o charakterze eksperckim, toteż zebrane od nich opinie i uwagi są bardzo wartościowe. Przy stosowaniu takiej metody trzeba brać pod uwagę fakt, że w wielu przypadkach grupy te oczekują akceptacji i zastosowania proponowanych przez nich rozwiązań. Przy tym udział ekspertów jest metodą niezwykle kosztowną. 5. E-konsultacje. W porównaniu do poprzedniej metody, ta jest tania i dość szybka. Wykorzystuje bowiem internet i pocztę elektroniczną. Polega na tym, że organizator konsultacji zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii za pomocą stron internetowych lub rozsyła ww. prośbę mailem (w postaci kwestionariusza do wypełnienia). Dobrze sprawdza się jako element dodatkowy, uzupełniający w przypadku podjęcia wcześniej innych działań (np. spotkania). Trzeba jednak bardzo uważać, gdyż metoda ta jest bardzo ryzykowna, ze względu na małą liczbę zwrotów wypełnionych ankiet oraz ewentualność nieprawidłowego zrozumienia bądź niezrozumienia problemu przez odbiorców. 6. Grupy fokusowe to inaczej dyskusja pomiędzy uczestnikami, prowadzona przez dobrze przygotowanego moderatora. Stanowi ona rodzaj badania jakościowego. zazwyczaj grupy fokusowe tworzy 5-8 osób dobranych wg określonych kryteriów. 7. Wywiady kwestionariuszowe to rodzaj badania ilościowego wykorzystywany wtedy, gdy istnieje potrzeba zebrania opinii od dużej liczby osób. Konsultacje przeprowadzane za pomocą specjalnie przygotowanego kwestionariusza pytań. Istotne jest, aby konstruując kwestionariusz pamiętać o prawidłowym sformułowaniu problemu badawczego i dobraniu odpowiednich pytań. Wadą tej metody jest brak możliwości uzyskania odpowiedzi na problemy, które nie zostały w kwestionariuszu sformułowane. 8. Panele obywatelskie to metoda, która polega na wytypowaniu grupy osób, będących uczestnikami badań opinii. Musi to być grupa reprezentatywna dla całej społeczności. Badania

5 odbywają się cyklicznie przez kontakt osobisty lub telefoniczny. Panele obywatelskie mają to do siebie, że grupa uczestników może być bardzo liczna, a jej członkowie mogą brać udział w badaniach nawet kilka lat. 9. Dni otwarte, pokazy uliczne, prezentacje mają ona bardzo luźny, happeningowy charakter. Tego typu akcje nie do końca służą uzyskaniu opinii, stanowią jednak dość skuteczną podbudowę w kierunku wzbudzenia zainteresowania konsultowanym problemem i przekazaniu informacji wszystkim zainteresowanym. Przy okazji tych imprez mogą odbywać się specjalistyczne panele, dyskusje czy prezentacje. Tego typu metoda pozwala dotrzeć z informacją do szerokiego grona mieszkańców i wzbudzić w nich chęć zaangażowania się w dyskusję, służy też budowaniu pozytywnego klimatu wokół konsultowanego problemu. Niekwestionowaną wadą jest jednak kosztowność i czasochłonność tej metody. 10. Samorządowy Informator SMS to wykorzystywana, ale chyba jedna z najmniej znanych metod. Samorządy mają możliwość korzystania z systemu informowania mieszkańców za pomocą wiadomości sms. Jedynym wymogiem jest fakt, że mieszkaniec musi samodzielnie zarejestrować swój numer telefonu w bazie gminy. Dzięki temu systemowi możliwe jest informowanie w krótkim czasie o zagrożeniach (np. powódź), jak i wydarzeniach kulturalnych czy obywatelskich. Obecnie trwają również prace nad rozwojem tego systemu i przystosowaniu go do komunikacji dwukierunkowej umożliwienie wykorzystywania sms do zbierania informacji od mieszkańców (np. w krótkiej ankiecie). Na uwagę zasługują również aktualnie testowane w Polsce zaawansowane metody prowadzenia konsultacji społecznych. Niektóre z nich są w fazie mocno eksperymentalnej, jednak część z nich zaczyna już przynosić oczekiwane rezultaty. 1. Sondaż deliberatywny to coraz popularniejsza u nas metoda, która jednak nie jest tak prosta, bowiem składa się z kilku etapów. Podstawowym założeniem jest łączenie spotkania grupowego oraz sondażu. Najpierw konieczne jest, przy współpracy władz lokalnych i grup zainteresowanych (np. NGO), przygotowanie materiałów prezentujących możliwie bezstronne dostępne rozwiązania dla wybranego zagadnienia. Pierwszy sondaż dotyczy opracowanych scenariuszy rozwiązań i przeprowadzany jest on na próbie reprezentatywnej. Spośród osób uczestniczących w sondażu losuje się grupę, która później zapraszana jest do publicznej debaty. Uczestnicy spotykają się na 1, 2 dni. Najpierw biorą udział we wspólnej sesji, na której omawiają metody pracy. Następnie dzieleni są na mniejsze grupy, kierowane przez profesjonalnych moderatorów. Kolejnym etapem jest ponowne spotkanie na sesji plenarnej, na której uczestnicy mogą dowiedzieć się o pracy innych grup. Ostatnim krokiem jest wyrażanie zdania zebranych w tajnym głosowaniu. Co ważne należy pamiętać, że podstawą tej metody nie jest wypracowanie rozwiązania konsensusowego, ale tylko pokazanie rozkładu opinii. Dlatego też wynik ostateczny nie jest dla władz wiążący.

6 2. Planowanie partycypacyjne służy do decydowania o kształcie fizycznym i programie jakiejś przestrzeni (np. plan miejscowy, rewitalizacja danego obszaru, budowa instytucji publicznej typu muzeum, jednostka edukacyjna itp.). zazwyczaj składa się z trzech części. Na początku przeprowadza się badania społeczne (np. w celu określenia potrzeb i oczekiwań różnych grup) oraz wykonuje się urbanistyczne prace przygotowawcze (zebranie dokumentów, wizja lokalna itp.). Następnie ma miejsce projektowanie rozwiązań w ścisłej współpracy z uczestnikami procesu (warsztaty z architektem wypracowywanie pierwszych rozwiązań przestrzennych przy wykorzystaniu wiedzy z 1 etapu; na podstawie tych spotkań przygotowywanie różnych wariantów koncepcji do ostatecznych konsultacji). Finalnym etapem jest dyskusja nad koncepcjami i podjęcie ostatecznej decyzji, zatwierdzonej przez wszystkie strony. 3. Future City Game polega na dwudniowym spotkaniu z udziałem przedstawicieli różnych grup społecznych. Głównym celem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych dla danego miejsca. Całe warsztaty prowadzone są przez tzw. mistrza gry, który moderuje proces. Podczas całej procedury ma miejsce: analiza problemów globalnych i lokalnych oraz analiza perspektyw miasta, generowanie pomysłów na przyszłość, testowanie pomysłów w terenie z pomocą specjalistów, mieszkańców, urzędników, obserwatorów itp. oraz prezentacja na forum ostatecznych koncepcji wypracowanych w grupach. Końcowe rozwiązania oceniane są przez graczy i obserwatorów, po czym wybierany jest najlepszy projekt. Należy zwrócić uwagę na to, iż Future City Game nie wymaga wysokich nakładów finansowych, lecz jest bardzo czasochłonna. 4. Miejskie Spotkanie XXI Wieku. W wydarzeniu bierze udział duża liczba mieszkańców (od 500 aż do 5000), którzy debatują nad sprawami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Wykorzystywana przy tym jest najnowsza technologia (m.in. tablety i laptopy). Tego typu spotkanie łączy zalety rozmów face-to-face w małej skali z zaletami decyzji podejmowanych przez duże grupy. Uczestnicy biorą udział w dyskusji w osobowych grupach, pracując z niezależnym facylitatorem, który, używając komputera, na bieżąco zbiera pomysły uczestników każdy z nich może głosować na bieżąco, rezultaty głosowań są również prezentowane w czasie rzeczywistym. Metoda ta pozwala dyskutować o sprawach w małym gronie, pozostając jednocześnie w kontakcie z większą grupą. Jednak, ze względu na użycie nowych technologii, jest dość kosztowna. 5. Otwarta Przestrzeń. Nazwa metody odnosi się do organizacji spotkań i konferencji. Może dotyczyć grup od kilkunastu do nawet 2 tys. osób. Spotkania organizowane są wokół jakiegoś wiodącego tematu, a ustalenie reszty tematów zależy od uczestników. Program i podział na grupy ustalane są przez samych uczestników w trakcie spotkania. Niezwykle istotne jest, aby fizyczna przestrzeń umożliwiała pracę w mniejszych grupach. Praca w grupach nad danym tematem nie powinna trwać dłużej niż 1,5 godziny, a całość spotkań Open Space owch może trwać od kilku godzin do nawet kilku dni. Konferencja kończy się planowaniem działań na przyszłość, za które uczestnicy biorą odpowiedzialność. Sprawdza się świetnie, kiedy debata dotyczy m.in. spraw o wysokim stopniu złożoności.

7 6. Komórki planujące to metoda bardzo zbliżona do sądów obywatelskich. Polega na tym, że grupa ok. 25 przypadkowo dobranych osób w wyznaczonym okresie (np. 1 tygodnia) pełni funkcję konsultantów w obszarze wybranego zagadnienia. Wskazane jest, aby takich komórek było więcej i aby pracowały równolegle. Każdej grupie towarzyszy 2 moderatorów. W wyniku prac każdej komórki planującej powstaje obywatelski raport, który następnie przekazywany jest władzom i samym uczestnikom. Metoda sprawdza się najlepiej w przypadku palącego problemu, który musi być rozwiązany w krótkim czasie. 7. Sąd Obywatelski. To metoda wymagająca pracy niewielkiej grupy obywateli nie będącej ani ekspertami ani osobami bezpośrednio zaangażowanymi w sprawę, którą rozpatrują. Osoby te pracują niczym ławnicy sądowi rozpatrują sprawę i wydają werdykt. Sędziowie otrzymują zatem materiały opisujące różne sposoby rozwiązania danego zagadnienia. Skład nie musi dążyć do formalnego konsensusu może naturalnie dochodzić do ścierania się poglądów. Długość całego procesu to na ogół 2-4 dni. Metoda ta nie polega na przekazaniu władzy w ręce obywateli, ale raczej na wspieraniu decyzji dokonywanej przez władze. 8. Planning For Real służy planowaniu rozwoju społeczności lokalnych. Pozwala na przedstawienie przez mieszkańców danej społeczności swoich potrzeb w niekonfrontacyjny sposób. Co ciekawe, w czasie spotkań uczestnicy z przygotowanych wcześniej materiałów budują duże, trójwymiarowe modele przestrzenne danej okolicy. Na gotowym modelu umieszczają oni karty, przedstawiające różne lokalne kwestie (np. dostępna infrastruktura). Część kart pozostaje pusta i wypełniana jest przez uczestników rozwiązaniami, których nie uwzględnili organizatorzy. Metoda ta została opatrzona znakiem ochronnym przez The Neighbourhood Initiatives Foundation (NIF), jej użycie wymaga zgody NIF, jednak bez ponoszenia jakichkolwiek opłat 9. Budżet partycypacyjny służy zachęceniu ludzi do współtworzenia budżetu związanego z obszarem, który dotyczy ich bezpośrednio. Skala może być bardzo różna, poczynając od całego miasta, na konkretnych grupach kończąc. Proces ten składa się z kilku etapów. Najpierw ma miejsce zapoznanie się uczestników ze wszystkimi dziedzinami, które obejmuje budżet (w tym czasie mogą zadawać ekspertom pytania). Następnie, poprzez głosowanie uczestnicy wybierają, którym kategoriom nadać najwyższy priorytet. Skutkiem takich działań partycypacyjnych jest adekwatne do rzeczywistych potrzeb rozdzielenie ograniczonych środków finansowych. Stosowanie tej techniki przynosi też długofalowe skutki, m.in. budowanie zaufania do władz lokalnych czy też uzasadnianie dalszych działań związanych z wydatkami. 10. City Sourced. To metoda, która umożliwia mieszkańcom bezpośrednie zgłaszanie różnych nietypowych zdarzeń, awarii czy aktów wandalizmu. Opiera się na wykorzystywaniu najnowszych technologii, m.in. telefonów typu smartphone. Każdy mieszkaniec, który zauważy coś niepokojącego, może wykonać telefonem zdjęcie i przesłać je do urzędników wraz z informacją o zdarzeniu.

8 Niewątpliwym utrudnieniem jest fakt, że aby korzystać z tej metody nie wystarczy posiadać odpowiedniego telefon, potrzeba również pobrać odpowiednią aplikację. 11. World Cafe. Ten rodzaj konsultacji powinien odbywać się w kawiarni lub w miejscu, które pozwala na stworzenie kawiarnianej atmosfery (chodzi głównie o luźną atmosferę dyskusji). Uczestnicy podzieleni są na kilkuosobowe grupki, które przy stolikach dyskutują na dany temat. Po krótkim czasie (ok. 20 minut) wszyscy, poza gospodarzem stolika, zamieniają się stolikami i rozpoczynają dyskusję nad innym tematem. Gospodarz stołu streszcza to, co powiedziały poprzednie grupy i nakłania do dalszej dyskusji. Na zakończenie wszystkie dyskusje podsumowywane są w części plenarnej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że World Cafe jest metodą służącą do prowadzenia dialogu, dzielenia się pomysłami, a nie do wypracowywania konkretnych rozwiązań. III. JAK PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ KONSULTACJI Warunkiem dobrych konsultacji jest dotarcie z informacją do mieszkańców (lub odpowiednich grup osób) o tym, że konsultacje się odbywają oraz o przedmiocie konsultacji (tj. przystępnym opisie czego dotyczą te konsultacje). W jaki sposób można to robić? Proponowane sposoby docierania do mieszkańców Elbląga z informacją: zamieszczanie informacji na stronach internetowych (m.in. na stronie internetowej UM); rozsyłka zaproszeń bezpośrednio do skrzynek pocztowych; zamieszczanie informacji na popularnych portalach internetowych (np. Portel); zamieszczanie ogłoszeń w prasie; zamieszczanie ogłoszeń w lokalnej rozgłośni radiowej; ulotki informacyjne; plakaty informacyjne, zorganizowanie tzw. dni otwartych, prezentacji, przedstawiających problem i zachęcających do konsultowania; spotkania informacyjne, otwarte dla wszystkich mieszkańców; jakie jeszcze?

KONGRES WOLNOŚCI W INTERNECIE SIEDEM ZASAD KONSULTACJI. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

KONGRES WOLNOŚCI W INTERNECIE SIEDEM ZASAD KONSULTACJI. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji KONGRES WOLNOŚCI W INTERNECIE SIEDEM ZASAD KONSULTACJI Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Siedem Zasad Konsultacji to część Kodeksu Konsultacji opracowanego przez ekspertów społecznych i przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. Rozdział 1. Zasady ogólne REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Rozdział 1. Zasady ogólne 1 1. Regulamin konsultacji społecznych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy TYSKI REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - PROJEKT Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz

Bardziej szczegółowo

Rola organizacji rzeczniczych w procesach tworzenia polityk publicznych.

Rola organizacji rzeczniczych w procesach tworzenia polityk publicznych. Rola organizacji rzeczniczych w procesach tworzenia polityk publicznych Organizacje a kształtowanie polityk publicznych Udział w debacie na zaproszenie władz, np. wkład ekspercki, udział w konsultacjach

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny w perspektywie Poznania. dr Maciej Milewicz Kierownik Oddziału Dialogu Społecznego

Dialog Społeczny w perspektywie Poznania. dr Maciej Milewicz Kierownik Oddziału Dialogu Społecznego Dialog Społeczny w perspektywie Poznania dr Maciej Milewicz Kierownik Oddziału Dialogu Społecznego Czym jest Dialog Społeczny? Definicja klasyczna: - To całokształt wzajemnych relacji pomiędzy związkami

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości konsultacji społecznych w Słupsku - podsumowanie. Badania realizowane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór Zadanie: Lokalne konsultacje

Ocena jakości konsultacji społecznych w Słupsku - podsumowanie. Badania realizowane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór Zadanie: Lokalne konsultacje Ocena jakości konsultacji społecznych w Słupsku - podsumowanie Badania realizowane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór Zadanie: Lokalne konsultacje Słupsk 2014 Jakie narzędzia wykorzystano? - Ankiety

Bardziej szczegółowo

FORMY PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W DZAŁANIACH ADMINISTRACYJNYCH

FORMY PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W DZAŁANIACH ADMINISTRACYJNYCH FORMY PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W DZAŁANIACH ADMINISTRACYJNYCH Nowe standardy projektowania oraz wdrażania programów i polityk publicznych Partycypacja wertykalna aktywne włączanie obywateli w kształtowanie

Bardziej szczegółowo

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI LOKALNY INDEKS KONSULTACJI Zasadniczym elementem Lokalnego Indeksu Konsultacji jest moderowana dyskusja, podczas której uczestnicy odpowiadają na pytania zawarte w Indeksie. Przygotowując dyskusję trzeba

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA ZASADY i PRAKTYKA

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA ZASADY i PRAKTYKA PARTYCYPACJA OBYWATELSKA ZASADY i PRAKTYKA Ewa Stokłuska Kraków, 12.05.2014r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Standard Prowadzenia konsultacji założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć Preambuła Samorząd lokalny w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

ECZNE w planowaniu przestrzennym

ECZNE w planowaniu przestrzennym KONSULTACJE SPOŁECZN ECZNE w planowaniu przestrzennym URZĄD MIASTA POZNANIA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO konsultacje społeczne pierwsze konsultacje społeczne odbyły się 5 lat temu w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2015 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE W SPRAWIE PROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEZ UM WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W NASTĘPUJACYCH OBSZARACH:

REKOMENDACJE W SPRAWIE PROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEZ UM WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W NASTĘPUJACYCH OBSZARACH: MATERIAŁY WYPRACOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW KONSULTACYJNYCH GRUDZIEŃ 2013 MARZEC 2014 (wersja skrócona) REKOMENDACJE W SPRAWIE PROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEZ UM WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI

Bardziej szczegółowo

Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020

Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Warszawa 25 lutego 2014r. HISTORIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W OPOLU Prace nad Strategią rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów realizacja projektu: 01.09.2013 31.03.2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Działania Zastosowane metody edukacji pozaformalnej

Harmonogram Działania Zastosowane metody edukacji pozaformalnej Harmonogram Działania Zastosowane metody edukacji pozaformalnej DZIAŁAM Dzień 1 Inauguracja etapu Działam, przywitanie gości, omówienie zasad projektu. Pierwszym zadaniem będzie wspólne stworzenie mapy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014r. Regulamin konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole. Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020

Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole. Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Zmiany społeczne i gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 1 Konsultacje społeczne- cel Celem konsultacji społecznych jest nawiązanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 3 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zasad i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Podejście partycypacyjne. samorządu z organizacjami pozarządowymi

Podejście partycypacyjne. samorządu z organizacjami pozarządowymi Podejście partycypacyjne w tworzeniu programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi PRZESŁANKI WYPRACOWANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Bardziej szczegółowo

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych REGULAMIN Prowadzenia konsultacji społecznych przez Gminę Miasto Elbląg Konsultacje społeczne powinny tworzyć płaszczyznę do partycypacji publicznej mieszkańców miasta Elbląga oraz elbląskich organizacji

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości konsultacji społecznych w Słupsku - podsumowanie

Ocena jakości konsultacji społecznych w Słupsku - podsumowanie Ocena jakości konsultacji społecznych w Słupsku - podsumowanie Celem konsultacji jest poprawa jakości decyzji i legislacji. Wysłuchanie racji różnych stron pozwala wcześnie wychwycić błędy i stworzyć bardziej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 8/2016 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 29 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE NR 8/2016 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 29 lutego 2016 r. OBWIESZCZENIE NR 8/2016 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VIII/88/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH MIASTA LESZNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH MIASTA LESZNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH MIASTA LESZNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock 1 Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2015 ROK

PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2015 ROK PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2015 ROK Przedstawiamy Państwu dokument, opisujący założenia budżetu obywatelskiego w Białymstoku na rok 2015. Został on opracowany przez grupę

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7. Katalog technik prowadzenia konsultacji społecznych

Załącznik 7. Katalog technik prowadzenia konsultacji społecznych Załącznik 7 Katalog technik prowadzenia konsultacji społecznych Poniższy katalog zawiera wybrane metody i narzędzia służące prowadzeniu działań partycypacyjnych, które mogą mieć zastosowanie również przy

Bardziej szczegółowo

Partycypacja społeczna

Partycypacja społeczna Społecznie zaradni Zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta www.futurama.org.pl www.facebook.com/fundacjafuturama Partycypacja społeczna Projekt Społecznie zaradni - zwiększenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI

RAPORT Z KONSULTACJI Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych RAPORT Z KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja budżetów partycypacyjnych

Ewaluacja budżetów partycypacyjnych Ewaluacja budżetów partycypacyjnych Rafał Rudnicki Warszawa, 19 lutego 2015 r. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego w ramach EOG Plan pracy 1. Wstęp 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ PLAN USPOŁECZNIENIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTCYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Zgodnie z zapisami Zasad realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce w proces opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 12 marca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia... 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na: Przeprowadzenia ewaluacji projektu PREMD Wzmocnienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla działaczy społecznych. Jak angażować mieszkańców we wspólną sprawę, czyli jak skutecznie rozmawiać

Poradnik dla działaczy społecznych. Jak angażować mieszkańców we wspólną sprawę, czyli jak skutecznie rozmawiać Poradnik dla działaczy społecznych Jak angażować mieszkańców we wspólną sprawę, czyli jak skutecznie rozmawiać Rozmowa z mieszkańcami w formie wspólnej dyskusji i pracy nad rozpoznanym przez Was problemem

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe rady gmin jak zagwarantować ciągłość działania

Młodzieżowe rady gmin jak zagwarantować ciągłość działania Młodzieżowe rady gmin jak zagwarantować ciągłość działania Warsztat podczas konferencji: "Partycypacja - milowy krok do rozwoju lokalnego" (Kraków, 12.01.2016) Co to jest MRG, czyli Młodzieżowa Rada Gminy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w praktyce. Projekt Razem dla Zdrowia. Magdalena Kołodziej Fundacja MY Pacjenci

Konsultacje społeczne w praktyce. Projekt Razem dla Zdrowia. Magdalena Kołodziej Fundacja MY Pacjenci Konsultacje społeczne w praktyce. Projekt Razem dla Zdrowia Magdalena Kołodziej Fundacja MY Pacjenci Czym są konsultacje publiczne? Konsultacje publiczne Konsultacje publiczne stanowią formę dialogu pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA SOPOTU. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA SOPOTU. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA SOPOTU z dnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

PŁOCKA POLITYKA PARKINGOWA I STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA. Konsultacje społeczne

PŁOCKA POLITYKA PARKINGOWA I STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA. Konsultacje społeczne PŁOCKA POLITYKA PARKINGOWA I STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA Konsultacje społeczne Płock,7 września 2015 Cel konsultacji społecznych przekazać informacje na temat: głównych założeń Polityki parkingowej dla

Bardziej szczegółowo

Dr Robert Szwed Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytut Socjologii KUL

Dr Robert Szwed Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytut Socjologii KUL Dr Robert Szwed Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytut Socjologii KUL Komunikacja społeczna i dialog ze społecznościami a wizerunek Modele komunikacji społecznej Jak się komunikować?

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać wspólne uczenie się w pracy sieci wsparcia? Warszawa września 2015

Jak wykorzystać wspólne uczenie się w pracy sieci wsparcia? Warszawa września 2015 Jak wykorzystać wspólne uczenie się w pracy sieci wsparcia? Warszawa 24-26 września 2015 Cele sesji uporządkowanie wiedzy na temat procesu uczenia się zapoznanie z metodami grupowego wsparcia (nauczycielskimi

Bardziej szczegółowo

Wysłuchanie opinii publicznej przez Ministra Zdrowia

Wysłuchanie opinii publicznej przez Ministra Zdrowia Wysłuchanie opinii publicznej przez Ministra Zdrowia W świetle doświadczeń społeczno-politycznych, które w ostatnim czasie poruszały opinię publiczną w Polsce, dostrzec można, że dla kształtowania pożądanych

Bardziej szczegółowo

Oddolne projekty uczniów

Oddolne projekty uczniów Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej Oddolne projekty uczniów Olga Napiontek, Joanna Pietrasik projekt Szkolenie jest częścią projektu Samorząd uczniowski jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny w Warszawie ZASADY 2017

Budżet partycypacyjny w Warszawie ZASADY 2017 Budżet partycypacyjny w Warszawie ZASADY 2017 Budżet partycypacyjny CO TO JEST? to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. w ramach budżetu partycypacyjnego

Bardziej szczegółowo

Obywatele jako potencjalni sprzymierzeńcy lokalnych zmian w edukacji - jak wciągnąć ich w dialog i współdziałanie

Obywatele jako potencjalni sprzymierzeńcy lokalnych zmian w edukacji - jak wciągnąć ich w dialog i współdziałanie Obywatele jako potencjalni sprzymierzeńcy lokalnych zmian w edukacji - jak wciągnąć ich w dialog i współdziałanie Dr Tomasz Tokarz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Innowacji

Bardziej szczegółowo

Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin

Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin Metody włączania interesariuszy w procesy rewitalizacyjne Karolina Musielak Instytut Rozwoju Miast Partycypacja w ustawie o rewitalizacji: art. 5, 6 i

Bardziej szczegółowo

Gdańsk w nowej perspektywie. zagospodarowania przestrzennego. Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015)

Gdańsk w nowej perspektywie. zagospodarowania przestrzennego. Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015) Gdańsk w nowej perspektywie Porozmawiajmy o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015) Zagadnienia wprowadzające Partycypacja społeczna w planowaniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz. Podsumowanie konsultacji społecznych

Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz. Podsumowanie konsultacji społecznych Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz w związku z projektami zgłoszonymi do budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy wraz z analizą ruchu Podsumowanie konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych konsultacjom społecznym w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim

Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych konsultacjom społecznym w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim Katarzyna Misiak Analiza, którą dokonałam, obejmuje cztery województwa: lubuskie,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w Warszawie

Konsultacje społeczne w Warszawie www.konsultacje.um.warszawa.pl Historia powstania CKS Ośrodek Konsultacji i Dialogu Społecznego 1998 r. Centrum Komunikacji Społecznej - 2008 r. Idea powstania CKS możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Bychawie z dnia r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Bychawa oraz nadania jej Statutu

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Bychawie z dnia r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Bychawa oraz nadania jej Statutu Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Bychawie z dnia... 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Bychawa oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

II wzorcowy proces konsultacyjny. Konsultacje społeczne w procesie opracowywania projektów dokumentów:

II wzorcowy proces konsultacyjny. Konsultacje społeczne w procesie opracowywania projektów dokumentów: II wzorcowy proces konsultacyjny Konsultacje społeczne w procesie opracowywania projektów dokumentów: Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

Partycypacja obywatelska

Partycypacja obywatelska Masz Głos, Masz Wybór Zróbmy to Razem! szkolenie wprowadzające, 10-12 maja 2013 r. Partycypacja obywatelska Niniejsza prezentacja jest materiałem wspomagającym warsztaty szkoleniowe i nie powinna stanowić

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Nowy Rynek Nowe Pomysły. Warsztaty Charrette września 2013r.

Nowy Rynek Nowe Pomysły. Warsztaty Charrette września 2013r. Nowy Rynek Nowe Pomysły Warsztaty Charrette 4-5-6 września 2013r. 1 Organizacja warsztatów Organizator: Urząd Miasta Płocka Miejsce: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki Prowadzenie spotkań i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDMIOT BADANIA PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDMIOT BADANIA PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDMIOT BADANIA PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ KD- 6/2016 dzień drugi, część 1. Łomża, 3 listopada 2016 r. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / komunikacja w konsultacjach społecznych

Opis przedmiotu zamówienia / komunikacja w konsultacjach społecznych Opis przedmiotu zamówienia / komunikacja w konsultacjach społecznych Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Cel: Stworzenie strategii komunikacji dla konsultacji społecznych organizowanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA. Kraków 29.06.2015 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA. Kraków 29.06.2015 r. WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA Kraków 29.06.2015 r. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W KRAKOWIE Zarządzanie Miastem wymaga podejmowania decyzji w oparciu o regularne działania z dziedziny dialogu społecznego Udział obywateli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI dla potrzeb procesu rekrutacji karpackich samorządów do udziału w projekcie Karpacki Uniwersytet Partycypacji

REGULAMIN REKRUTACJI dla potrzeb procesu rekrutacji karpackich samorządów do udziału w projekcie Karpacki Uniwersytet Partycypacji REGULAMIN REKRUTACJI dla potrzeb procesu rekrutacji karpackich samorządów do udziału w projekcie Karpacki Uniwersytet Partycypacji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w szkoleniach jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia.

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w szkoleniach jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia. Informujemy Członków Forum Związków Zawodowych, że w ramach Projektu Centrum Szkoleń i Konsultacji - FZZ uruchomiło nabór na kolejne cykle szkoleniowe, celem kształcenia umiejętności naszych członków w

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach.

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach. Komunikacja i media Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje przynajmniej jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to,

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady. sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym

Młodzieżowe Rady. sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym Młodzieżowe Rady sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym VI seminarium Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej: partycypacja młodzieży 11-12 października 2011 roku Zaczęło się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA SOPOTU. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA SOPOTU. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA SOPOTU z dnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w Mieście Będzin

Konsultacje społeczne w Mieście Będzin Konsultacje społeczne w Mieście Będzin SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU PARTYCYPACYJNY BĘDZIN WDROŻENIE PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ONLINE W BĘDZINIE Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 2014 rok PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Materiał wypracowany w czasie Warsztatów Wprowadzających do tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz wybór działanie Dostępni Samorządowcy

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram w/w szkoleń zakłada ich przeprowadzenie w następujących terminach: NAZWA SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA DECYZJA O NABORZE

Planowany harmonogram w/w szkoleń zakłada ich przeprowadzenie w następujących terminach: NAZWA SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA DECYZJA O NABORZE L.DZ. FZZ/CSiK/80/3/26/04/10 Bydgoszcz, 26 kwietnia 2010 r. ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WG ROZDZIELNIKI Informujemy, że z dniem 23 kwietnia 2010 r. w ramach Centrum Szkoleń i Konsultacji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA LOKALNA. Masz Głos, Masz Wybór Nasza gmina, nasza sprawa szkolenie wprowadzające, r.

DIAGNOZA LOKALNA. Masz Głos, Masz Wybór Nasza gmina, nasza sprawa szkolenie wprowadzające, r. Masz Głos, Masz Wybór Nasza gmina, nasza sprawa szkolenie wprowadzające, 25-27.04 2014 r. DIAGNOZA LOKALNA Niniejsza prezentacja jest materiałem wspomagającym warsztaty szkoleniowe i nie powinna stanowić

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Projektu Gminnego. Program Rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Zielona

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Projektu Gminnego. Program Rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Zielona Raport z konsultacji społecznych dotyczących Projektu Gminnego Program Rewitalizacji m Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Zielona SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Osoby/podmioty uprawnione do udziału

Bardziej szczegółowo

Procedura Standardy realizacji zadań publicznych oraz kryteria oceny ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Procedura Standardy realizacji zadań publicznych oraz kryteria oceny ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Strona1 Procedura Standardy realizacji zadań publicznych oraz kryteria oceny ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp. Projekt z dnia 25 września 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp. Na

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF

Plan komunikacji w ramach projektu CAF Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik CAF 5 Plan komunikacji w ramach projektu CAF WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest określenie

Bardziej szczegółowo

2. Zebranie problemów i potrzeb mieszkańców (50 min) Wprowadzenie do ćwiczenia generowanie pomysłów, wskazywanie braków na osiedlu.

2. Zebranie problemów i potrzeb mieszkańców (50 min) Wprowadzenie do ćwiczenia generowanie pomysłów, wskazywanie braków na osiedlu. Zarówno ilość spotkań oraz ich przebieg mieszkańcy powinny dostosować do swoich możliwości i potrzeb. Czasem cały proces decyzyjny odbywa się podczas jednego spotkania i wówczas należy go maksymalnie uprościć.

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Raport z konsultacji społecznych Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Sztum Opracował zespół S t r o n a 3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY RELACJA Z BADAŃ

DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY RELACJA Z BADAŃ DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY RELACJA Z BADAŃ Bielsko-Biała, 24.10.2013 r. Organizatorzy Dawid Zieliński Badane zagadnienia Formy komunikacji na linii władze mieszkańcy Bariery w komunikacji Możliwości usprawnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCI ANALITYCZNO-DIAGNOSTYCZNEJ DLA STRATEGII TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 NA LATA Z PERSPEKTYWĄ DO

PROJEKT CZĘŚCI ANALITYCZNO-DIAGNOSTYCZNEJ DLA STRATEGII TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 NA LATA Z PERSPEKTYWĄ DO PROJEKT CZĘŚCI ANALITYCZNO-DIAGNOSTYCZNEJ DLA STRATEGII TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 NA LATA 2016-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z DNIA 16.12.2015

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu szkoleniowym: Konsultacje społeczne jako mechanizm dobrego rządzenia i podejmowania lepszych decyzji.

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu szkoleniowym: Konsultacje społeczne jako mechanizm dobrego rządzenia i podejmowania lepszych decyzji. Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu szkoleniowym: Konsultacje społeczne jako mechanizm dobrego rządzenia i podejmowania lepszych decyzji. Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu? Konsultacje społeczne,

Bardziej szczegółowo

luty-czerwiec 2010 r.

luty-czerwiec 2010 r. Konsultacje społeczne: wspólne z mieszkańcami przygotowanie aktu prawa miejscowego - uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie. luty-czerwiec 2010 r. Cel projektu

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

Partycypacja na etapie opracowywania programu rewitalizacji. Dorota Bazuń

Partycypacja na etapie opracowywania programu rewitalizacji. Dorota Bazuń Partycypacja na etapie opracowywania programu rewitalizacji Dorota Bazuń Plan wystąpienia 1.Co na temat konsultacji mówi ustawa o rewitalizacji? 2.Ramy czasowe procesu konsultacyjnego 3.Informowanie o

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż I. Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem konkursu Projekt: Zielony Staż, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych. Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Wysoka na lata

Raport z konsultacji społecznych. Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Wysoka na lata Raport z konsultacji społecznych m Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020 Zamawiający: Miasto i Gmina Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 89-320 Wysoka Wykonawca: Grupa BST

Bardziej szczegółowo

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r. BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r. Budżet partycypacyjny co to takiego Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu

Bardziej szczegółowo

Kraków, 16 listopada 2009

Kraków, 16 listopada 2009 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-20302030 Kraków, 16 listopada 2009 PLAN PREZENTACJI Część I: Dialog społeczny w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Transportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Wybrane przykłady partycypacji w Europie Tytuł slajdu Jak opisać i zmierzyć partycypację społeczną? seminarium Warszawa, 10 grudnia 2010

Wybrane przykłady partycypacji w Europie Tytuł slajdu Jak opisać i zmierzyć partycypację społeczną? seminarium Warszawa, 10 grudnia 2010 Wybrane przykłady partycypacji w Europie Jak opisać i zmierzyć partycypację społeczną? seminarium Warszawa, 10 grudnia 2010 1 Na podstawie publikacji zawierającej 17 przykładów dobrych praktyk : 1. Strategie

Bardziej szczegółowo