8. PRZYRODA 8.1. PARKI NARODOWE 8.2. PARKI KRAJOBRAZOWE *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8. PRZYRODA 8.1. PARKI NARODOWE 8.2. PARKI KRAJOBRAZOWE *"

Transkrypt

1 Raport o stanie œrodowiska woj. dolnoœl¹skiego w 00 r. 8. PRZYRODA Obszar województwa dolnośląskiego cechuje się znacznym zróżnicowaniem fizjograficznym wynikającym z urozmaiconej budowy geologicznej, warunków glebowych i klimatycznych. Wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe Dolnego Śląska zostały potwierdzone poprzez utworzenie obszarów chronionych. Ponad 0% powierzchni województwa objęte jest różnego rodzaju formami ochrony prawnej. 8.. PARKI NARODOWE Na terenie województwa dolnośląskiego znajdują się parki narodowe: Karkonoski i Gór Stołowych. Karkonoski Park Narodowy został utworzony w 959 r. na powierzchni 556 ha. Ochroną ścisłą objęto 3% jego powierzchni. Park wchodzi w skład bilateralnego Rezerwatu Biosfery Karkonosze. Park jest położony w Sudetach Zachodnich. Chroni on najwyższe partie Karkonoszy i Sudetów oraz dwie enklawy w piętrze pogórza: rezerwaty Góra Chojnik i Wodospad Szklarki. Karkonosze, zbudowane z granitów i łupków krystalicznych, poddane zostały długotrwałym procesom geologiczno-klimatycznym, które doprowadziły do złagodzenia rzeźby i wykształcenia specyficznych form powierzchniowych. Mają one postać ostańców skalnych (Słonecznik, Pielgrzym), gołoborzy, kotłów polodowcowych z malowniczymi jeziorkami górskimi (Śnieżne Kotły, Mały i Wielki Staw), wodospadów (Kamieńczyk, Szklarki) oraz wierzchowinowych i zboczowych torfowisk wysokich (Równia pod Śnieżką). Wiele z tych tworów uznano za pomniki przyrody nieożywionej. Roślinność występuje w układzie piętrowym, obniżonym w stosunku do Tatr o m. Dominujące gatunki lasotwórcze to świerk (98% powierzchni leśnej) oraz buk (%). W piętrze subalpejskim (powyżej 50 m n.p.m.) występuje szereg specyficznych zbiorowisk zaroślowych, takich jak: sudeckie zbiorowiska kosówki, wysokogórskie borówczyska bażynowe, zarośla reliktowej wierzby lapońskiej i inne. Osobną, ważną grupę stanowią zespoły torfowisk wysokich i kwaśne młaki niskoturzycowe. Powyżej 500 m n.p.m. w piętrze alpejskim występują kwaśne murawy wysokogórskie. Park Narodowy Gór Stołowych utworzono w 993 r. na powierzchni 680 ha. Góry Stołowe to jedyne w kraju piaskowcowe stoliwa o budowie płytowej, które rozpadając się na bloki i ulegając selektywnemu procesowi wietrzenia tworzą tu, na niewielkim obszarze, unikalny w skali europejskiej krajobraz labiryntów i niezliczonej ilości izolowanych skałek o fantastycznych kształtach. Największe ich skupienia występują na bastionach najwyższego stopnia Gór Stołowych, głównie na Szczelińcu Wielkim oraz w Błędnych Skałach. Niezwykle oryginalne są Skalne Grzyby duże skupisko ostańców, ciągnące się wzdłuż dolnego stopnia tego masywu. Roślinność parku należy do piętra regla dolnego, przeważają zbiorowiska leśne, w większości bory świerkowe sztucznego pochodzenia. Ponadto zachowały się naturalne, dolnoreglowe zbiorowiska lasów bukowych oraz małe powierzchnie świerczyn i reliktowe enklawy boru sosnowego. Występują tu również specyficzne łąki, tzw. Sawanna Łężycka, obszar mioceńskiego zrównania z pojedynczo rozrzuconymi, piaskowcowymi skałami ostańcowymi (Łężyckie Skałki) oraz parasolowatymi sosnami. Osobliwością przyrodniczą Parku jest również Wielkie Torfowisko Batorowskie, utworzony w 958 r. rezerwat florystyczny, w którym ochroną ścisłą objęto niezwykle cenne torfowisko wysokie, ostoję ptaków glacjalnych. 8.. PARKI KRAJOBRAZOWE * Na obszarze Dolnego Śląska funkcjonuje parków krajobrazowych. Nadzór nad nimi prowadzi Dolnośląski Zespół Parków ch. Jednostka została utworzona Rozporządzeniem Nr 5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 maja 999 r. w sprawie utworzenia Dolnośląskiego Zespołu Parków ch. Szczegółową charakterystykę parków zamieszczono w tabeli. Tabela I.8.. Obszary i obiekty chronione w województwie dolnoœl¹skim (wg WUS) Rodzaj obiektu Liczba obiektów Powierzchnia [ha] Park narodowy 50, Rezerwat 64 08,9 Park krajobrazowy 98,5 Obszar chronionego krajobrazu ,5 U ytek ekologiczny 6 644, Zespó³ przyrodniczokrajobrazowy 3,9 * materiały przygotował Piotr Śnigucki, DZPK we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu

2 7 G OGÓW GÓRA POLKOWICE 6 XII 3 MILICZ I 4 LUBIN II 9 45 BOLES AWIEC TRZEBNICA WO ÓW 59 ZGORZELEC LUBAÑ LWÓWEK ŒL. 37 X A 43 JAWOR XI KARKONOSKI PARK NARODOWY III 8 3 O AWA 4 39 JELENIA GÓRA 9 7 WROC AW ŒRODA ŒL. 0 Kompleks OLEŒNICA Z OTORYJA VIII IX 6 KAMIENNA GÓRA VIII 5 ŒWIDNICA 30 WA BRZYCH 7 9 IV 4 VI VII IV 7 6 IV STRZELIN DZIER ONIÓW B Z BKOWICE ŒL. 7 8 PARK NARODOWY GÓR STO OWYCH K ODZKO 5 3 Rysunek I.8.. Obszary chronione na terenie województwa dolnoœl¹skiego (stan na 3 grudnia 00 r. wg danych Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody) V C Leœny LEGNICA 5 54 Lasy Rychtalskie

3

4 Tabela I.8.. Parki krajobrazowe na terenie województwa dolnoœl¹skiego Lp. Nazwa parku Akty prawne reguluj¹ce funkcjonowanie parku Cel ochrony Gmina Powiat Œlê añski Park 800 ha 7400 ha 988 Park Dolina Jezierzycy 7953 ha Park Dolina Baryczy Woj. dolnoœl ha Woj. wielkop 7000 ha Park Dolina Bystrzycy 8570 ha 998 Uchwa³a nr XXIV/55/88 WRN we Wroc³awiu z 8 czerwca 988 r. w sprawie utworzenia ŒPK (Dz.Urz. Woj. Wroc³. nr 3 z8 sierpnia 988 r.) Porozumienie nr 6 pomiêdzy Wojewod¹ Wroc³awskim a Wojewod¹ Wa³brzyskim z 30 grudnia 993 r. w sprawie powiêkszenia obszaru ŒPK i sporz¹dzenia planu jego ochrony Rozporz¹dzenie nr 3/94 Woj. Wa³brz. z 4 maja 994 r. w sprawie utworzenia ŒPK w rejonie Wzgórz Kie³czyñskich Rozporz¹dzenie nr 9 Woj. Wroc³. z 3 czerwca 994 r. w sprawie powiêkszenia terenów ŒPK i jego otuliny Zarz¹dzenie nr 45 Woj. Dolnoœl. z 6 marca 999 r. w sprawie ustalenia wykazów aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów jeleniogórskiego, legnickiego, wa³brzyskiego i wroc³awskiego nadal obowi¹zuj¹cych na obszarze woj. dolnoœl¹skiego Rozporz¹dzenie Nr Wojewody Wroc³awskiego z sierpnia 994 r. w sprawie utworzenia i ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy w województwie wroc³awskim Rozporz¹dzenie Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wroc³awskiego z 3 czerwca 996 r. w sprawie utworzenia i ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy (Dz.Urz. Woj. Wroc³. Nr 6 z 7 czerwca 996 r., poz. 65) Rozporz¹dzenie Nr Wojewody Dolnoœl¹skiego i Wojewody Wielkopolskiego z paÿdziernika 000 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wroc³awskiego z 3 czerwca 996 r. w sprawie utworzenia i ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy (Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 38 z paÿdziernika 000 r., poz. 656) Rozporz¹dzenie Nr 7 Woj. Wroc³. z 7 paÿdziernika 998 r. (Dz.Urz. Woj. Wroc³awskiego Nr 9 z 6 listopada 998 r. poz. 0) Zachowanie œrodowiska przyrodniczo- krajobrazowego masywu Œlê y, jego wartoœci kulturowych i historycznych. Liczne zabytki kultury materialnej: stanowiska archeologiczne, rzeÿby kultowe, kamienne krêgi, budowle sakralne i zabytkowe budownictwo wiejskie. Du e kompleksy lasów ³êgowo-olszowych o charakterze zbli onym do naturalnych, bogate gatunkowo wilgotne ³¹ki i œrodowiska wodne. Liczne cenne gatunki roœlin oraz zwierz¹t, w tym chronione oraz rzadkie (bogata ornitofauna). Zró nicowana konfiguracja terenu oraz du a zmiennoœæ siedliskowa (wielohektarowe kompleksy lasów, ³¹ki o ró nym stopniu wilgotnoœci oraz tereny bagienne) znajduje odzwierciedlenie w bogactwie flory, fauny i rozmaitoœci zbiorowisk roœlinnych. Zachowanie walorów jednego z najcenniejszych obszarów wodno-b³otnych w Europie - rezerwatu ornitologicznego Stawy Milickie. Wysokie walory historyczno-kulturowe (liczne parki podworskie, zabytkowe uk³ady urbanistyczne, obiekty sakralne oraz skupienia zieleni wysokiej). Czêœæ rzeki Bystrzycy oraz zbiornik Mietków jako obszary odznaczaj¹ce siê bardzo wysokim wskaÿnikiem ró norodnoœci gatunkowej i liczebnoœci organizmów ywych. Cenne biocenozy leœne (zw³aszcza ³êgi i gr¹dy), zajmuj¹ce ponad 40% ogólnej powierzchni oraz cenne przyrodniczo fragmenty wilgotnych ³¹k. Jordanów Œl¹ski agiewniki Sobótka Marcinowice Wo³ów Wiñsko Woj. doln.: Cieszków Kroœnice Milicz migród Prusice Twardogóra Trzebnica Woj. wielkop.: Odolanów Soœnie Przygodzice K¹ty Wroc³awskie Mietków Miêkinia Wroc³aw Sobótka Wroc³aw Wo³ów Woj. doln.: Milicz, Trzebnica Woj. wielkop.: Ostrów Wielkopolski Wroc³aw

5 Lp. Nazwa parku Akty prawne reguluj¹ce funkcjonowanie parku Cel ochrony Gmina Powiat 5 Park Che³my 5990,76 ha 470,83 ha 99 6 Przemkowski Park 338 ha 5466 ha Park Dolina Bobru 370 ha 0490 ha Rudawski Park 5705 ha 5933 ha 989 Rozporz¹dzenie Wojewody Legnickiego z 9 czerwca 99 r. w sprawie utworzenia PK Che³my w województwie legnickim (Dz.Urz. Woj. Legn. Nr 4 z 30 czerwca 99 r.) Zarz¹dzenie Nr 4 Wojewody Legnickiego z 3 grudnia 993 r. w sprawie utworzenia Zarz¹du PK Che³my w Myœliborzu Rozporz¹dzenie Woj. Legn. z grudnia 997 r. zmieniaj¹ce Rozporz¹dzenie w sprawie utworzenia PK Che³my w województwie legnickim (Dz.Urz. Woj. Legn. Nr 36 z 8 grudnia 997 r.) Rozporz¹dzenie Wojewody Legnickiego z 7 czerwca 997 r. w sprawie utworzenia Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Legn. Nr 5, poz. 37) Zarz¹dzenie Wojewody Legnickiego z grudnia 997 r. nr 45 Uchwa³a nr VIII/47/89 WRN w Jeleniej Górze z dnia 6 listopada 989 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazw¹ Park Doliny Bobru (Dz.Urz. Woj. Jeleniog. Nr 6 z listopada 989 r.) Rozporz¹dzenie Nr 56/9 Woj. Jeleniog. z 3 grudnia 99 r. w sprawie ogólnych zasad zagospodarowania i wykorzystania PK Dolina Bobru wraz z otulin¹ oraz wprowadzenie stosownych ograniczeñ, zakazów i nakazów na tym terenie (Dz.Urz. Woj. Jeleniog. Nrz4stycznia 993 r.) Uchwa³a nr VIII/49/89 WRN w Jeleniej Górze z dnia 6 listopada 989 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazw¹ Rudawski Park (Dz.Urz. Woj. Jeleniog. Nr 6 z dnia listopada 989 r.) Atrakcyjny krajobraz, unikalne wartoœci przyrodnicze, interesuj¹ce zabytki i obiekty kultury materialnej, punkty i osie widokowe, pomniki i rezerwaty przyrody oraz zespo³y krajobrazowoprzyrodnicze. Zró nicowanie krajobrazowe i przestrzenne, obszary wodno-b³otne Bagna Przemkowskiego oraz rezerwat ornitologiczny Stawy Przemkowskie, walory przyrodnicze i kulturowe. System rzeczny zlewni rzeki Szprotawy z licznymi dop³ywami oraz ca³ym systemem rowów melioracyjnych. Obszary podmok³e, bagienne, torfowiskowe oraz fragment Borów Dolnoœl¹skich z unikatowymi w skali europejskiej wrzosowiskami, licznymi wydmami œródl¹dowymi, stanowiska chronionych ptaków. Urozmaicony przebieg doliny Bobru z najwiêkszym na Dolnym Œl¹sku zbiornikiem Pilchowice. Ekosystemy leœne, z silnie zró nicowanymi i wzajemnie przenikaj¹cymi siê siedliskami leœnymi nizinnymi, wy ynnymi i górskimi, z dobrze zachowanymi drzewostanami, czêsto o naturalnym charakterze. Du a liczba zabytków kultury materialnej o wysokiej klasie. Ró norodnoœæ budowy geologicznej, bogactwo form powierzchni terenu, pozosta³oœci dawnego górnictwa, cenne twory naturalne (profile i ods³oniêcia geologiczne, groty, ska³ki, naturalne zbiorniki wodne). Bogactwo szaty roœlinnej, jej zró nicowanie pionowe oraz siedliskowe wynikaj¹ce z urozmaiconego charakteru rzeÿby terenu. Mêcinka Paszowice Z³otoryja Jawor Krotoszyce Chocianów Gaworzyce Gromadka Przemków Radwanice Je ów Sudecki Lubomierz Lwówek Œl¹ski Stara Kamienica Wleñ Œwierzawa Bolków Janowice Wlk. Kamienna Góra Marciszów Mys³akowice Kowary Jawor Z³otoryja Legnica Polkowice Boles³awiec Lwówek Œl. Z³otoryja Kamienna Góra

6 Lp. Nazwa parku Akty prawne reguluj¹ce funkcjonowanie parku Cel ochrony Gmina Powiat 9 Ksi¹ añski Park 355,4 ha 6490 ha 98 0 Park Gór Sowich 840,7 ha 99 Œnie nicki Park 8800 ha 4900 ha 98 Park Sudetów Wa³brzyskich 6493 ha 894,6 ha 998 Uchwa³a Nr 35/8 WRN w u z 8 paÿdziernika 98 r. (Dz.Urz. WRN w u, Nr 5, poz. 46 z 98 r.) Rozporz¹dzenie Nr 8/9 Woj. Wa³b. z 8 listopada 99 r. w sprawie ogólnych zasad gospodarowania i ochrony parków krajobrazowych i obszarów krajobrazu chronionego w woj. wa³brzyskim (Dz.Urz. nr 5 poz. 60 z 8 listopada 99 r.) Rozporz¹dzenie nr 9/98 Woj. Wa³brz. z 7 grudnia 998 r. w sprawie parków krajobrazowych na terenie województwa wa³brzyskiego (Dz.Urz. Nr 34. poz. 60 z 3 grudnia 998 r.) Rozporz¹dzenie nr 9 Woj. Dolnoœl¹skiego z 6 lipca 000 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie nr 9/98 Wojewody Wa³brzyskiego z 7 grudnia 998 r. w sprawie parków krajobrazowych na terenie woj. wa³brzyskiego Rozporz¹dzenie Nr 7/9 Woj. Wa³brz. z 8 listopada 99 r. (Dz.Urz. Woj. Wa³b. Nr 5 poz. 59 z 99 r.) Rozporz¹dzenie Nr 6/96 Woj. Wa³brz. z 8 lipca 996 r. (Dz.Urz. Woj. Wa³b. Nr 4 poz. 578 z 996 r.) Rozporz¹dzenie nr 9/98 Woj. Wa³brz. z 7 grudnia 99 8 r. w sprawie parków krajobrazowych na terenie województwa wa³brzyskiego (Dz.Urz. nr 34 poz. 60 z 3 grudnia 998 r.) Uchwa³a. Nr 35/8 WRN w u z 8 paÿdziernika 98 r. (Dz.Urz. WRN w u³, Nr 5, poz. 46 z 98 r.) Rozporz¹dzenie Nr 8/9 Woj. Wa³brz. z 8 listopada 99 r. w sprawie ogólnych zasad gospodarowania i ochrony parków krajobrazowych i obszarów krajobrazu chronionego w woj. wa³brzyskim (Dz.Urz. nr 5 poz. 60 z 8 listopada 99 r.) Rozporz¹dzenie nr 9/98 Woj. Wa³brz. z 7 grudnia 998 r. w sprawie parków krajobrazowych na terenie woj. wa³brzyskiego (Dz.Urz. nr 34. poz. 60 z 3 grudnia 998 r.) Rozporz¹dzenie nr 3/93 Woj. Wa³brz. z 30 kwietnia 993 r. w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego Œnie nickiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. nr 8, poz. 5. z 993 r.) Rozporz¹dzenie Nr 0/98 Wojewody Wa³brzyskiego (Dz.Urz. Woj. Wa³b. Nr 34 poz.6 z 998 r.) Rozporz¹dzenie nr 5 Woj. Dolnoœl. z dn r. (Dz.Urz. nr 5. poz. 64. z 8 maja 000 r.) Obszar po³o ony na pograniczu dwóch odmiennych makroregionów: Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Œrodkowych. Jeziorko Zielone zalany i nieczynny od ponad 00 lat kamienio³om wapienia z liczn¹ kopaln¹ faun¹ górnego dewonu. Teren wraz z otaczaj¹cym starodrzewiem ko³o Mokrzeszowa Górnego rezerwat przyrody nieo ywionej Jeziorko Daisy. Powierzchnie leœne silnie zdegradowane, lecz z zachowanymi niewielkimi p³atami o charakterze zbli onym do naturalnego, stanowi¹ce pozosta³oœæ po dawnej puszczy bukowo-jaworowej. Du e zró nicowanie gatunków roœlin i zwierz¹t. Najwy sza czêœæ Sudetów Œrodkowych, z g³ówn¹ kulminacj¹ Wielk¹ Sow¹, obszary le ¹ce g³ównie w zasiêgu regla dolnego. Lasy z przewag¹ monokultur œwierkowych, w których zachowane s¹ fitocenozy leœne o charakterze zbli onym do naturalnego (rezerwat Bukowa Kalenica ). Grupa Œnie nika oraz Góry Bialskie i Z³ote, obszary o du ej ró norodnoœci typów krajobrazu (doliny i kotliny œródgórskie, subalpejski krajobraz szczytowych partii Œnie nika). Pojedyncze ska³ki i ich zgrupowania o fantazyjnych kszta³tach oraz rumowiska skalne, wychodnie wapieni krystalicznych, formy krasowe, g³êbokie doliny erozyjne oraz jaskinie. Jaskinia NiedŸwiedzia w Kletnie (rezerwat) jako obiekt najcenniejszy przyrodniczo oraz Jaskinia Radochowska (pomnik przyrody), le ¹ca u podnó a Bzowca w Górach Z³otych. Lasy œwierkowe allochtoniczne, ma³o odporne na warunki atmosferyczne. Fragmenty kopu³ i kominów wulkanicznych, pozosta³oœci pokryw lawowych i tufowych oraz ró ne efekty procesów denudacji (osuwiska skalne, ska³ki stokowe, go³oborza, g³êbokie suche doliny). Lasy bêd¹ce w wiêkszoœci monokulturami (dominacja œwierkowych, niewielka czêœæ bukowych, minimalna iloœæ drzewostanu mieszanego). Bogata jest ornitofauna. Œwiebodzice St. Bogaczowice Dobromierz Szczawno Zdrój Bielawa Pieszyce Walim Nowa Ruda G³uszyca Stoszowice Stronie Œl¹skie L¹dek Zdrój Z³oty Stok Miêdzylesie Bystrzyca K³. K³odzko Bardo Œl¹skie Boguszów Gorce Jedlina Zdrój Mieroszów G³uszyca Czarny Bór K³odzko Z¹bkowice K³odzko Z¹bkowice

Formy ochrony przyrody i zasady jej prawnej ochrony w aglomeracji wałbrzyskiej

Formy ochrony przyrody i zasady jej prawnej ochrony w aglomeracji wałbrzyskiej Formy ochrony przyrody i zasady jej prawnej ochrony w aglomeracji wałbrzyskiej Opracował dr Janusz Skrężyna Główny specjalista Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Formy ochrony przyrody

Bardziej szczegółowo

Ochrona georóżnorodności i geoturystyka na terenie wybranych parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego

Ochrona georóżnorodności i geoturystyka na terenie wybranych parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra Ochrona georóżnorodności i geoturystyka na terenie wybranych parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego dr Agnieszka Łętkowska III Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Rezerwaty przyrody czas na comeback!

Rezerwaty przyrody czas na comeback! Rezerwaty przyrody czas na comeback! OCHRONA REZERWATOWA W WOJ. MAŁOPOLSKIM STAN na Dorota Horabik Magdalena Bregin WIĘCEJ: www.kp.org.pl Na terenie województwa małopolskiego powołano 85 rezerwatów przyrody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R.

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. Samorządowa jednostka organizacyjna LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068

Bardziej szczegółowo

FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY Ryszard Kapuściński FORMY OCHRONY PRZYRODY Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) wymienia 10 form ochrony przyrody,

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni w gminach Dolnego Śląska

Bezrobotni w gminach Dolnego Śląska Bezrobotni w gminach Dolnego Śląska I. Podregion jeleniogórski do 25 1 gmina miejska Bolesławiec 0201011 651 343 527 147 68 221 239 2 gmina wiejska Bolesławiec 0201022 238 131 208 84 43 81 97 3 gmina wiejska

Bardziej szczegółowo

Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce

Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce zebrał i opracował: arch. Mirosław Konwerski 1/7 Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce zostały opracowane w celu możliwości poznania tych zagadnień przez społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska -cidolnośląski WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Marzec 0 Bezrobotni według gmin I. Podregion jeleniogórski gmina miejska

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Lipiec 0 str. Bezrobotni w gminach Dolnego Śląska I. Podregion jeleniogórski Powiat bolesławiecki gmina miejska Bolesławiec 9 8 8 89 9 gmina

Bardziej szczegółowo

Aktywność samorządów gminnych w kreowaniu form ochrony przyrody na przykładzie województwa łódzkiego

Aktywność samorządów gminnych w kreowaniu form ochrony przyrody na przykładzie województwa łódzkiego Aktywność samorządów gminnych w kreowaniu form ochrony przyrody na przykładzie województwa łódzkiego Ochrona przyrody w rękach samorządów wojewódzkich Supraśl, 09.2017 Hieronim Andrzejewski Zespół Parków

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek.

Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek. Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek. Lasy te były bogate w zwierzynę. Żyły w nich tury, żubry, niedźwiedzie,

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa dolnośląskiego

Ranking gmin województwa dolnośląskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa dolnośląskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R.

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. \\ Samorządowa jednostka organizacyjna LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska przyrodniczego Polski

Ochrona środowiska przyrodniczego Polski Ochrona środowiska przyrodniczego Polski Formy ochrony środowiska w Polsce Parki narodowe obszary chronione o powierzchni większej niż 1000 ha wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi.

Bardziej szczegółowo

I. W o j e w ó d z t w o d o l n o ś l ą s k i e

I. W o j e w ó d z t w o d o l n o ś l ą s k i e C z ę ś ć I. W o j e w ó d z t w o d o l n o ś l ą s k i e Poz. 1. Powiat bolesławiecki z siedzibą władz w Bolesławcu 1) miasto: Bolesławiec 2) Bolesławiec Gromadka Nowogrodziec Osiecznica Warta Bolesławiecka

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

KARKONOSZE PLB020007

KARKONOSZE PLB020007 KARKONOSZE PLB020007 Torfowiska na równi pod Śnieżką Fot. Grzegorz Rąkowski Obszar, położony przy granicy państwowej z Republiką Czeską, obejmuje najwyższe w Sudetach pasmo Karkonoszy z kulminacją granicznej

Bardziej szczegółowo

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Powiat m. Wrocław M. Wrocław 026401 1 Delegatury: Wrocław-Fabryczna 026402 9 Wrocław-Krzyki 026403 9 Wrocław-Psie Pole 026404 9 Wrocław-Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na realizację bieżących zadao własnych powiatu ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010

Podział dotacji na realizację bieżących zadao własnych powiatu ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010 załącznik 4 Podział dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ujęte w ustawie budżetowej na rok 2010 Dział 010 700 710 710

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych Powierzchnia Nadleśnictwa Mińsk wynosi 9500 ha, rozrzuconych w 410 kompleksach. Lasy nadzorowane stanowią pow. 17340 ha.

Bardziej szczegółowo

Park Narodowy Gór Stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych Park Narodowy Gór Stołowych Od marca 2016r. Park Narodowy Gór Stołowych posługuje się nowym logotypem. Przedstawia on stylizowaną piaskowcową formę skalną oraz zarys Szczelińca Wielkiego - najwyższego

Bardziej szczegółowo

OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY

OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY www.katowice. rdos.gov.pl OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY NA PRZEŁOMIE WIEKÓW Jolanta Prażuch Regionalny Konserwator Przyrody, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Literą A oznaczony jest park krajobrazowy: a) Jeleniowski b) Suchedniowsko-Oblęgorski c) Sieradowicki

Literą A oznaczony jest park krajobrazowy: a) Jeleniowski b) Suchedniowsko-Oblęgorski c) Sieradowicki Na prośbę nauczycieli zamieszczamy przykładowe pytania z ubiegłych lat. Jednocześnie informujemy, że w b.r. test sprawdzający zostanie przeprowadzony w nowej formule. Składać się będzie z 25 pytań: 15

Bardziej szczegółowo

Średnia wartość procentowa wskażnika G. Wskaźnik G na 2016 r. Kod gminy GMINA

Średnia wartość procentowa wskażnika G. Wskaźnik G na 2016 r. Kod gminy GMINA miny woj. dolnośląskiego zostały podzielone na V grup, w zależności od wartości procentowych wskaźnika. wskaźnika dla gmin województwa dolnośląskiego wynosi 1 491,64 zł. Ocena kryterium będzie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 78 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja Pomników Przyrody i Użytków Ekologicznych - element Bazy Danych CRFOP

Inwentaryzacja Pomników Przyrody i Użytków Ekologicznych - element Bazy Danych CRFOP Inwentaryzacja Pomników Przyrody i Użytków Ekologicznych - element Bazy Danych CRFOP 1 CEL PROJEKTU Jednolita w skali całego kraju baza danych dotycząca: Lech PomnikiPrzyrody Art. 40, ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Rezerwaty przyrody czas na comeback!

Rezerwaty przyrody czas na comeback! Rezerwaty przyrody czas na comeback! OCHRONA REZERWATOWA W WOJ. LUBUSKIM ANDRZEJ JERMACZEK, MAREK MACIANTOWICZ Stan na 20.01.2017 Według stanu na koniec roku 2016 w województwie lubuskim były 64 rezerwaty

Bardziej szczegółowo

Konkurs przyrodniczy klas 5 Polska chroniona

Konkurs przyrodniczy klas 5 Polska chroniona Konkurs przyrodniczy klas 5 Polska chroniona Piękno naszej ojczystej przyrody, wymaga szczególnej ochrony ze względu na zachowane bogactwo szaty roślinnej i zwierzęcej, mającej znaczące miejsce w przyrodzie

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego 4. Istniejące formy ochrony przyrody Rozdział ten obejmuje opisy wszystkich obszarów i obiektów objętych ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody, występujących na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski Tel. 075 782 33 80; Faks 075 782 47 86 www.wroclaw.lasy.gov.pl e-mail: biuro.lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl Osoba do kontaktów: Marek

Bardziej szczegółowo

Demograficzne i gospodarcze aspekty rozwoju miast Dolnego Śląska

Demograficzne i gospodarcze aspekty rozwoju miast Dolnego Śląska Demograficzne i gospodarcze aspekty rozwoju miast Dolnego Śląska dr Stanisława Górecka dr Robert Szmytkie Uniwersytet Wrocławski Miejska sieć osadnicza województwa dolnośląskiego Okres nadania praw miejskich

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony przyrody w Polsce. Rymanów, 27 kwietnia 2016 r.

Formy ochrony przyrody w Polsce. Rymanów, 27 kwietnia 2016 r. Formy ochrony przyrody w Polsce Rymanów, 27 kwietnia 2016 r. Czym jest ochrona przyrody? Są to takie działania, które człowiek wykonuje po to, aby zachować dla przyszłych pokoleń otaczającą przyrodę w

Bardziej szczegółowo

Rezerwaty przyrody czas na comeback!

Rezerwaty przyrody czas na comeback! Rezerwaty przyrody czas na comeback! OCHRONA REZERWATOWA W WOJ. POMORSKIM R. Stańko, K. Gos, K. Banaś, S. Nowakowski, K. Bociąg WIĘCEJ: www.kp.org.pl Elementy wyróżniające województwo pod względem walorów

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne 1. Szkolna ścieżka przyrodniczo-ekologiczna

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Powiat jeleniogórski położony jest w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego granicząc od zachodu i północnego-zachodu z powiatem lwóweckim, od północy z powiatem złotoryjskim,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo

JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo 57-256 2. Bielawa Urząd Miejski Pl. Wolności 1, Bielawa 58-260 Piastowska 1 3. Bierutów Urząd Miejski ul. S. Moniuszki

Bardziej szczegółowo

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt pt. Dla Kwisy dla Natury przygotowanie małej

Bardziej szczegółowo

Obszary ochrony ścisłej

Obszary ochrony ścisłej Ochrona ścisła oznacza całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną.

Bardziej szczegółowo

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi Park Krajobrazowy Dolina Słupi O Nas Park Krajobrazowy Dolina Słupi - został utworzony w 1981 roku na obszarze 7 gmin (Słupsk, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Kołczygłowy, Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka)

Bardziej szczegółowo

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich.

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich. Powstanie Parku Park Narodowy "Bory Tucholskie" jest jednym z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 3632 UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Czy można budować dom nad klifem?

Czy można budować dom nad klifem? Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej [PUGP] Ćwiczenie 1 zagadnienia wprowadzające do informacji o środowisku przyrodniczym Zagadnienia wprowadzające czyli przypomnienie - po trochę o wszystkim

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na obszarach Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" oraz "Ostoja Augustowska" Opracowanie: Lech

Bardziej szczegółowo

Rezerwaty przyrody czas na comeback!

Rezerwaty przyrody czas na comeback! Rezerwaty przyrody czas na comeback! OCHRONA REZERWATOWA W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Opracowanie: JOANNA PRZYBYLSKA TOWARZYSTWO BADAŃ I OCHRONY PRZYRODY STAN NA DZIEŃ 19.01.2017 Osoby zgłaszające obiekty: Iwona

Bardziej szczegółowo

Rezerwaty przyrody czas na comeback!

Rezerwaty przyrody czas na comeback! Rezerwaty przyrody czas na comeback! OCHRONA REZERWATOWA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Anna Cwener Wiaczesław Michalczuk Zgodnie z podziałem Kondrackiego (1998) obejmuje on fragmenty trzech megaregionów fizycznogeograficznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78. z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin

ZARZĄDZENIE NR 78. z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin ZARZĄDZENIE NR 78 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim. Na

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Powiat Bolesławiecki Bolesławiec - miasto Bolesławiec - gmina Gromadka Nowogrodziec Osiecznica Warta Bolesławiecka Powiat Dzierżoniowski Bielawa Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki na obszarach chronionych w Sudetach na przykładzie Gór Izerskich i Karkonoszy

Rozwój turystyki na obszarach chronionych w Sudetach na przykładzie Gór Izerskich i Karkonoszy NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU http://natura2000.org.pl Rozwój turystyki na obszarach chronionych w Sudetach na przykładzie Gór Izerskich i Karkonoszy Krzysztof Okrasiński Pracownia na rzecz

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych

Bardziej szczegółowo

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody:

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody: Podstawą działań Nadleśnictwa na rzecz ochrony przyrody jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 04.92.880), Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących

Bardziej szczegółowo

Do opracowania i wygłoszenia w trakcie ćwiczeń regionalnych Sudety prowadzący: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr Krzysztof Wiedermann

Do opracowania i wygłoszenia w trakcie ćwiczeń regionalnych Sudety prowadzący: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr Krzysztof Wiedermann Do opracowania i wygłoszenia w trakcie ćwiczeń regionalnych Sudety prowadzący: dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP; dr Krzysztof Wiedermann Czas prezentacji do 10-15 minut. Plansze, mapy, tabele i inne graficzne

Bardziej szczegółowo

S TAR ACH OWICE, WR Z E S I E Ń 20 05

S TAR ACH OWICE, WR Z E S I E Ń 20 05 S TAR ACH OWICE, WR Z E S I E Ń 20 05 WSTĘP Miasto Starachowice usytuowane jest na styku trzech jednostek geograficznych: Wzgórza Koneckie, Przedgórze Iłżeckie oraz Wyżyna Opatowska. Rzeka Kamienna stanowi

Bardziej szczegółowo

8.1.1 System obszarów chronionych w regionie sudeckim

8.1.1 System obszarów chronionych w regionie sudeckim 8.1.1 System obszarów chronionych w regionie sudeckim Sudety, wraz z ich Pogórzem i Przedgórzem, odznaczają się wieloma specyficznymi cechami przyrody ożywionej, silnie odróżniającymi je od przyległych

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody w Polsce. Wpisany przez Karol Wójcik środa, 06 sierpnia 2008 00:00 - Poprawiony wtorek, 15 maja 2012 19:59

Ochrona przyrody w Polsce. Wpisany przez Karol Wójcik środa, 06 sierpnia 2008 00:00 - Poprawiony wtorek, 15 maja 2012 19:59 Prawo o ochronie przyrody stanowi Sejm i Senat. Minister Środowiska wykonuje ustawy oraz wydaje rozporządzenia dotyczące ochrony przyrody i ochrony środowiska. Niektóre rozporządzenia, np. o powołaniu

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec Gmina miejsko-wiejska ul. Sikorskiego 3, Węgliniec

ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec Gmina miejsko-wiejska ul. Sikorskiego 3, Węgliniec ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku Urząd Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec Urząd Gminy Siekierczyn Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn Urząd Miasta Piława

Bardziej szczegółowo

Metoda pracy: Praca z mapą, praca z tekstem (analiza opisu wybranych parków narodowych), rozmowa dydaktyczna.

Metoda pracy: Praca z mapą, praca z tekstem (analiza opisu wybranych parków narodowych), rozmowa dydaktyczna. Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: a) wymienia nazwy polskich parków narodowych; definiuje pojęcia: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat; b) zna symbole poszczególnych parków narodowych;

Bardziej szczegółowo

S T U D I U M U W A R U N K O W A Ń I K I E R U N K Ó W ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁOCHÓW

S T U D I U M U W A R U N K O W A Ń I K I E R U N K Ó W ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁOCHÓW PRO ARTE pracownia 15 PRO ARTE Spółdzielnia Architektów, 02-541 Warszawa, ul. Narbutta 42 m 10, tel/fax 0 22 848 00 21 pracownia 15 00-401 Warszawa, ul.3 Maja 7a m 63, tel 0 22 622 02 16 S T U D I U M

Bardziej szczegółowo

KOSACIEC SYBERYJSKI OBUWIK ARNIKA GÓRSKA

KOSACIEC SYBERYJSKI OBUWIK ARNIKA GÓRSKA Białowieski Park Narodowy położony jest w województwie podlaskim, a jego wschodnia granica jest naszą granicą państwową z Białorusią. Park obejmuje 10,5 tys.ha Puszczy Białowieskiej z tego 9,6 tys.ha zajmują

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony przyrody. Rola LKP.

Formy ochrony przyrody. Rola LKP. Formy ochrony przyrody. Rola LKP. Ostrów Wielkopolski, 28 października 2012 Marlena Kowalkowska Wydział Ochrony Lasu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu Lasy Państwowe Powierzchnia lasów w

Bardziej szczegółowo

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny 1 FORMY OCHRONY PRZYRODY w Polsce (Podstawa prawna -

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RADY MIASTA KRAKOWA, 23 września 2013 PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Ewa

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii dla pacjentów dorosłych Województwo: dolnośląskie Załącznik nr 1 Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Adres

Bardziej szczegółowo

Znajdź skarby przyrody (etap edukacyjny: klasy 4-6 szkoły podstawowej)

Znajdź skarby przyrody (etap edukacyjny: klasy 4-6 szkoły podstawowej) 1 Hanna Będkowska Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie bedkowska.lzd@interia.pl Temat lekcji Znajdź skarby przyrody (etap edukacyjny: klasy 4-6 szkoły podstawowej) Cele: Cele kształcenia Wiadomości.

Bardziej szczegółowo

Prawne formy ochrony przyrody MGR IGA JAWORSKA ZAKŁAD POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO

Prawne formy ochrony przyrody MGR IGA JAWORSKA ZAKŁAD POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Prawne formy ochrony przyrody MGR IGA JAWORSKA ZAKŁAD POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 rok stanowiła 10 form ochrony przyrody:

Bardziej szczegółowo

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania Załącznik nr 1 ZAKRES DOKUMENTACJI 1. Wykaz publikowanych i niepublikowanych opracowań przydatnych do sporządzenia projektu planu (w tym dokumentacja dotycząca rezerwatu zgromadzona przez Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23 1/7 Na terenie Pogórza Przemysko-Dynowskiego znajdują się piękne tereny przyrodniczo-historyczne Są tam usytuowane rezerwaty, ścieżki krajoznawcze Ścieżka przyrodnicza "Winne - Podbukowina" - rezerwat

Bardziej szczegółowo

(071) 345 78 94 (071) 345 81 57

(071) 345 78 94 (071) 345 81 57 Zał. Nr 2 MIASTO WROCŁAW Adres jednostki Policji Wrocław Śródmieście ul. Grunwaldzka 6 50-355 Wrocław Wrocław Stare Miasto ul. Trzemeska 12 53-679 Wrocław Wrocław Ołbin ul. Rydygiera 46/48 50-249 Wrocław

Bardziej szczegółowo

3. Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona naturalnego zbiornika wodnego w obszarze wododziałowym, otoczonego drzewostanem. 7) wydobywania d

3. Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona naturalnego zbiornika wodnego w obszarze wododziałowym, otoczonego drzewostanem. 7) wydobywania d UCHWAŁA NR X/287/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczokrajobrazowych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warszawa, dnia 31.01.2014 r. 2 Nadleśnictwo Kłodawa Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Jednym z ważniejszych elementów tych działań jest system Natura 2000.

Jednym z ważniejszych elementów tych działań jest system Natura 2000. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, jak też

Bardziej szczegółowo

MAPA DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

MAPA DZIAŁAŃ OCHRONNYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/328/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 pazdziernika 2011 r. MAPA DZIAŁAŃ OCHRONNYCH skorowidz arkuszy Krzelów 1 2 Konary Małowice 3 Orzeszków 4 5 Moczydlnica

Bardziej szczegółowo

DATA UCHWALENIA/AKTUALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI PRZEZ SAMORZĄD GMINNY 2

DATA UCHWALENIA/AKTUALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI PRZEZ SAMORZĄD GMINNY 2 WYKAZ POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 1 weryfikacja programów zgodna z Wytycznymi MR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja a wycena funkcji lasu

Waloryzacja a wycena funkcji lasu Waloryzacja a wycena funkcji lasu Gołojuch Piotr, Adamowicz Krzysztof, Glura Jakub, Jaszczak Roman Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU

EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU TOM I WSTĘP I DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO opracowanie wykonane na zlecenie Prezydenta Miasta Białegostoku autorzy: Włodzimierz Kwiatkowski Krzysztof Gajko Białystok

Bardziej szczegółowo

Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego - integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego - integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Temat projektu: Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego - integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

REZERWATY PRZYRODY STAN W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM I POTRZEBY UZUPEŁNIENIA SIECI. Dan WOŁKOWYCKI i Paweł PAWLIKOWSKI

REZERWATY PRZYRODY STAN W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM I POTRZEBY UZUPEŁNIENIA SIECI. Dan WOŁKOWYCKI i Paweł PAWLIKOWSKI REZERWATY PRZYRODY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM STAN I POTRZEBY UZUPEŁNIENIA SIECI Dan WOŁKOWYCKI i Paweł PAWLIKOWSKI d.wolkowycki@pb.edu.pl p.pawlikowski@uw.edu.pl PODLASKIE STAN OBECNY Formy konserwatorskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/708/94. z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczokrajobrazowe.

Uchwała Nr L/708/94. z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczokrajobrazowe. Uchwała Nr L/708/94 z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczokrajobrazowe. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18.03.1990r. o

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Park Narodowy. Lech Buchholz Pracownia Naukowo-Badawcza ŚPN

Świętokrzyski Park Narodowy. Lech Buchholz Pracownia Naukowo-Badawcza ŚPN Świętokrzyski Park Narodowy Lech Buchholz Pracownia Naukowo-Badawcza ŚPN Art. 8. 1. Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii dla pacjentów dorosłych Województwo: dolnośląskie Załącznik nr 1 Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Adres

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA REGIONALNE-KOMPLEKSOWE - SUDETY Kierunek studiów: Geografia Specjalność: -

ĆWICZENIA REGIONALNE-KOMPLEKSOWE - SUDETY Kierunek studiów: Geografia Specjalność: - Przedmiot: ĆWICZENIA REGIONALNE-KOMPLEKSOWE - SUDETY Kierunek studiów: Geografia Specjalność: - Rok studiów: II, studia I- stopnia Semestr: IV Liczba godzin: 48 (studia stacjonarne) Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Walory przyrodnicze województwa

Walory przyrodnicze województwa VI. PRZYRODA Walory przyrodnicze województwa Województwo podkarpackie charakteryzuje siê dobrym stanem zachowania œrodowiska przyrodniczego. Œwiadczy o tym wystêpowanie na jego terenie szeregu gatunków

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A ..................................... Imię i nazwisko Wersja A Test podsumowujący rozdział III Ochrona przyrody.............................. Data Klasa oniższy test składa się z 15 zadań. rzy każdym poleceniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 15 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 8 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 15 lipca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 8 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Przełomy pod Książem k. Wałbrzycha" Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Leśny Bank Genów Kostrzyca, 26.06.2014 r. Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny Katedra

Bardziej szczegółowo

Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska

Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska Raport opracowuje: Towarzystwo WIR s.c. Biuro Studiów Ekologicznych ul.poznańska 14/44; 00-680 Warszawa KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. ŚRODOWISKA Wstępnie

Bardziej szczegółowo

Termin posiedzenia Grupy Roboczej ds. oceny projektów Projekty podstawowe. Poziom dofinansowania (EFRR) % Przewidywana kwota dofinansowania (EFRR)

Termin posiedzenia Grupy Roboczej ds. oceny projektów Projekty podstawowe. Poziom dofinansowania (EFRR) % Przewidywana kwota dofinansowania (EFRR) Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie Konkurs nr 1/2010 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów

Bardziej szczegółowo

Szczególnej ochronie podlegają rezerwaty przyrody; "PONIKWA

Szczególnej ochronie podlegają rezerwaty przyrody; PONIKWA Zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska w planie gminy rozpatrywane są w dwóch płaszczyznach Pierwsza dotyczy poprawy stanu środowiska poprzez przyjęcie ustalonych zasad. Ważnym elementem jest budowa

Bardziej szczegółowo

Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53

Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53 Miejsce Gmina Głosuj wysyłając sms a na numer 7135 o treści: 1. Izbicko GMINA.53 2. Jelcz-Laskowice GMINA.58 3. Nysa GMINA.131 4. Oleśnica - gmina GMINA.134 5. Rudniki GMINA.173 6. Czernica GMINA.26 7.

Bardziej szczegółowo

KARKONOSKI PARK NARODOWY

KARKONOSKI PARK NARODOWY KARKONOSKI PARK NARODOWY Co to jest PARK NARODOWY? Najwyższa prawna forma ochrony przyrody. Obszar min. 1000 ha, wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi

Bardziej szczegółowo