dr hab. Gertruda Uścińska Professor Gertruda Uścińska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr hab. Gertruda Uścińska Professor Gertruda Uścińska"

Transkrypt

1

2 POWITANIE I OTWARCIE SEMINARIUM OPENING OF THE SEMINAR AND WELCOME BY: dr hab. Gertruda Uścińska Ekspert projektu ze strony polskiej Professor Gertruda Uścińska National Expert SOCIAL INSURANCE INSTITUTION, WARSAW, 31 MARCH 2008 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, WARSZAWA, 31 MARCA 2008 R.

3 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - działania na rzecz skuteczności dr hab. Gertruda Uścińska Ekspert krajowy Instytut Polityki Społecznej UW Instytut Pracy i Spraw Socjalnych an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

4 organizacja szkoleń i tworzenie sieci z zakresu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w 27 krajach członkowskich 3 letni projekt ( ) finansowany przez Komisję Europejską; przewiduje się przedłużenie okresu realizacji realizowany przez Uniwersytet w Gandawie przy współudziale niezależnych ekspertów z 27 krajów członkowskich i wsparcie władzy właściwej i instytucji właściwych państw członkowskich an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

5 CELE podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu rozporządzeń koordynacyjnych budowa silnej krajowej sieci, w skład której wchodzi administracja publiczna, pracownicy instytucji zabezpieczenia społecznego, partnerzy społeczni, NGO s, sędziowie, prawnicy i niezależni eksperci stykający się z problemami implementacji informowanie Komisji Europejskiej o problemach wynikających ze stosowania Rozporządzeń wspólnotowych oraz o wyzwaniach na poziomie decyzyjnym występujących we wszystkich krajach członkowskich raportowanie o sytuacji, trendach i perspektywach związanych z zabezpieczeniem społecznym pracowników migrujących (na poziomie krajowym i wspólnotowym) an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

6 ZASADNICZA AKTYWNOŚĆ Szkolenia i Tworzenie Krajowych Sieci Dzielenie się informacjami Raportowanie an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

7 SZKOLENIA I TWORZENIE SIECI Grupy zadaniowe: administracja publiczna i pracownicy instytucji zabezpieczenia społecznego partnerzy społeczni NGO s sędziowie i prawnicy, niezależni eksperci stykający się z problemami wynikającymi z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Aktywność: Jednodniowe seminaria organizowane w każdym z 27 krajów członkowskich Baza danych z kontaktami (np. osoby uczestniczące w seminariach) Baza danych do Rozporządzenia 1408/71 (orzeczenia ETS-u, decyzje Komisji Administracyjnej i inne) Kwartalne e-wiadomości (projekty aktów prawnych, opinie, stanowiska) Materiały do nauki przez internet (e-learning) (komentarze, publikacje itp..) an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

8 tress - seminaria Organizowane przez ekspertów krajowych na terytorium danego państwa członkowskiego, przy wsparciu Uniwersytetu w Gandawie, władzy właściwej, instytucji właściwych Prowadzone przez ekspertów krajowych i goszczących ekspertów międzynarodowych +/- 25 uczestników; w Polsce przeciętnie ok. 50 osób Seminaria prowadzone w języku narodowym, tłumaczone na język angielski, francuski lub niemiecki Seminarium raportowane przez specjalnie wyznaczone w tym celu osoby; sprawozdanie z seminarium na stronie projektu (podać adres) an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

9 tress - seminaria W Polsce odbyły się dotychczas następujące seminaria: 2005 ROK 12 lipca Problemy ogólne, organizacyjne, ustawodawstwo właściwe. Ograniczenia swobody przepływu obywateli polskich. Świadczenia w razie bezrobocia. Nowe rozporządzenie nr 883/ września Problemy na tle realizacji rozporządzeń wspólnotowych dotyczących świadczeń emerytalnych i rentowych. Nowe rozporządzenie nr 883/2004 an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

10 tress - seminaria 2006 ROK 31 marca Ustawodawstwo właściwe. Koordynacja świadczeń rodzinnych. Problemy związane z koordynacją świadczeń w razie bezrobocia 15 września Koordynacja świadczeń zdrowotnych. Nowe rozporządzenie 883/2004 an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

11 tress - seminaria 2007 ROK 30 marca Ustawodawstwo właściwe. Koordynacja świadczeń rodzinnych, świadczeń w razie bezrobocia oraz świadczeń zdrowotnych an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

12 Zakres problematyki analizowanej na dotychczasowych seminariach obejmował: I. 1. Instytucje odpowiedzialne za wykonanie rozporządzeń 1408/71 i 574/72 (władza właściwa, instytucje łącznikowe, instytucje właściwe) 2. Zasady ustalania ustawodawstwa właściwego w przypadku osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się (w jakim kraju podlega się ubezpieczeniu społecznemu, w jakim powinna być opłacana składka) an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

13 II. Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do następujących świadczeń: 1. Świadczenia zdrowotne a) warunki korzystania (komu i na jakich warunkach przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych uznanych za medycznie niezbędne, a także w innym zakresie) b) zakres korzystania ze świadczeń zdrowotnych (formularz E 111 i inne, EKUZ) przez obywateli polskich 2. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa zasady koordynacji świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

14 3. Emerytury i renty problemy związane z implementacją rozporządzeń koordynacyjnych w zakresie emerytur i rent zwłaszcza dotyczące: a) Przeliczenia świadczeń b) ustalanie prawa do świadczeń 4. Świadczenia rodzinne a) zasady koordynacji w odniesieniu do polskiego systemu świadczeń rodzinnych b) analiza danych statystycznych dotyczących liczby świadczeń rodzinnych transferowanych do Polski c) problemy we współpracy z instytucjami właściwymi innych państw członkowskich an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

15 5. Świadczenia w razie bezrobocia a) ograniczenia swobody przemieszczania się pracowników a zasady koordynacji świadczeń z tytułu bezrobocia b) ograniczenia prawa ustalonego w art. 69 rozporządzenia 1408/71? 6. Inne zagadnienia pozostające w bezpośrednim związku z implementacją wspólnych zasad koordynacji, np. porozumienie zawarte na podstawie art. 17 rozporządzenia 1408/71 an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

16 III. Raporty krajowe 1. Raport krajowy 2005 (National Report 2005) 2. Raport krajowy 2006 (National Report 2006) 3. Raport krajowy 2007r. (National Report 2007) dotyczą implementacji zasad koordynacji ustalonych w rozporządzeniach 1408/71 i 574/72 w polskim systemie zabezpieczenia społecznego (dostępne na stronie tress: an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

17 IV. Raport europejski 2005 Raport europejski 2006 Raport europejski 2007 Główne problemy, jakie powstają w stosowaniu zasad koordynacji w 27 państw członkowskich. Sposoby ich rozwiązywania. Zasady współpracy państw członkowskich (dostępne na stronie tress: an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

18 Zakres korzystania z uprawnień koordynacyjnych (wybrane dane statystyczne na podstawie informacji przedstawionych na seminariach w ramach projektu tress an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

19 Formularze z serii E400 1 stycznia grudnia 2005 ogółem wniosków Niemcy Austria 1381 Norwegia 684 Irlandia 494 Anglia Holandia 174 Czechy 166 Szwecja 133 Włochy pozostałe (Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Węgry) an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

20 Formularze z serii E400 1 stycznia grudnia 2006 ogółem wniosków Niemcy Anglia Irlandia 4208 Austria Norwegia Holandia Czechy Szwecja 342 Belgia 315 Pozostałe 1885 wniosków: Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Gracja, Islandia, Litwa, Luksemburg, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Węgry i Polska an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

21 Liczba zasiłków dla bezrobotnych transferowanych z Polski do innego państwa członkowskiego porównanie roku 2005 z Liczba osób powracających do Polski po zatrudnieniu w innym państwie członkowskim w celu ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce na podst. Art. 67 i 71 ust. 1 lit b(ii) Rozporządzenia 1408/71 porównanie roku 2005 z an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

22 Liczba wydanych w 2006 r. Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Certyfikatów Tymczasowo Zastępujących EKUZ wg grup uprawnień PRACOWNIK - WYJAZD TURYSTYCZNY EMERYT/RENCISTA - WYJAZD TURYSTYCZNY CZŁONEK RODZINY - WYJAZD TURYSTYCZNY PRACOWNIK ODDELEGOWANY (NA PODSTAWIE E 101) OSOBA SAMODZIELNIE ZAROBKUJĄCA - TURYSTYKA UCZEŃ STUDENT - WYJAZD TURYSTYCZNY BEZROBOTNY - WYJAZD TURYSTYCZNY PRACOWNIK TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO STUDENT WYJEŻDŻAJĄCY W CELU ODBYCIA INNA OSOBA UBEZPIECZONA PRACE SEZONOWE (BEZ E 101) PRACOWNIK ODDELEGOWANY (NA PODSTAWIE E 102) POZOSTAŁE GRUPY an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

23 Formularze z serii E 101 Liczba formularzy E-101 V XII 2004 r I XII 2005 r I XII 2006 r Źródło: dane ZUS an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

24 DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI (1) Obszar ogólnodostępny informacja na temat projektu i jego aktywności (kalendarz seminariów) iinformacja o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Europiee (Raport Europejski) Rozbudowana baza danych dotycząca Rozporządzenia 1408/71 jak też orzeczeń ETS oraz Decyzji Komisji Administracyjnej E-wiadomości Obszar o ograniczonym dostępie 1 Baza danych z kontaktami Obszar o ograniczonym dostępie 2 Wszystkie sprawy dotyczące projetu an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

25 DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI (2) BAZA DANYCH Z KONTAKTAMI jako narzędzie w sieci Kontakt z uczestnikami seminariów i innymi osobami zainteresowanymi koordynacją Dane pozowlenie, poszanowanie prywatności Ograniczona strefa dostępu Różne poziomy ujawnienia (krajowy bądź międzynarodowy) W przyszłości: ograniczona zawartość (bibliografie, orzeczenia sądów..) będzie zapewniona w językach narodowych poprzez dostęp do bazy danych z kontatkami an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

26 DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI (3) BAZA DANYCH DO ROZPORZĄDZENIA 1408/71 segmenty i plan pracy (dostępna w języku angielskim i częściowo w języku polskim) FAZA I (2005) W pełni skonsolidowany tekst (+ dostępne tłumaczenia) Rozporzadzeń: 1408, 574 i 883. Połączenie pomiędzy poszczególnymi przepisami Rozporządzenia 1408 a orzeczeniami ETS (do ściągnięcia) Połączenie pomiędzy poszczególnymi przepisami Rozporządzenia 1408 a Decyzjami Komisji Administracyjnej Połączenie pomiędzy poszczególnymi przepisami Rozporządzenia 1408 a przepisami Rozporzadzenia 574 FAZA II (2006) Aktualizacja Połączenie pomiędzy poszczególnymi przepisami Rozporządzenia 574 a Decyzjami Komisji Administracyjnej Połączenie pomiędzy poszczególnymi przepisami Rozporządzenia 1408 a orzeczeniami krajowymi Wyszukiwanie słów kluczowych FAZA III (2007) Regularne aktualizowanie wszystkich segmentów an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

27 DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI (3.1) Baza Danych do Rozp tekst wybranego artykułu an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

28 DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI (3.2) Baza Danych do Rozp skutki wyszukiwania orzeczeń ETS an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

29 DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI (3.3) Baza Danych do Rozp orzecznictwo an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

30 DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI (4) KWARTALNE E-WIADOMOŚCI ZAWARTOŚĆ Informacje na temat projektu i jego działalności (seminaria) Wywiady z najlepszymi ekspertami ds. koordynacji Przegląd orzecznictwa an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

31 DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI (5) NAUKA PRZEZ INTERNET (E-LEARNING) Narzędzie, które zostało rozwinięte w 2006 r. i w 2007 r. Glossary słowo kluczowe i lista pojęć Połączenie z bazą danych dotyczącą Rozporządzenia nr 1408/71 i powiązanego z nim orzecznictwa Moduły do nauki i testów an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

32 RAPORTOWANIE Transfer wiedzy z poziomu operacyjnego (decyzyjnego) do Komisji Europejskiej w formie rocznych raportów o: problemach i innych kwestiach dotyczących stosowania rozporządzeń Komisji Europejskiej w 27 krajach członkowskich sytuacji, trendach i perspektywach - na poziomie krajowym i wspólnotowym - odnoszących się do zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

33 RAPORTOWANIE roczne raporty opracowują eksperci krajowi raport europejski powstaje m.in. na podstawie raportów krajowych oraz sprawozdań z seminariów w raportach poruszane są aktualne problemy na tle koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego raporty krajowe i raport europejski top jedyna aktualna forma prezentacji tych problemów an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

34 Zespół tress PROJECT DIRECTORATE Yves Jorens - Project Director/ Network co-ordinator Maija Sakslin (FI) - Didactic Materials Co-ordinator Mel Cousins (IE) - Co-ordinator Reporting József Hajdú (HU) - TL New Member States Francis Kessler (FR) - Content Manager Website ADVISORY BOARD Bernhard Spiegel (AU) expert co-ordination Jean-Claude Fillon (FR) expert co-ordination Carlos Garcia de Cortazar (ES) expert co-ordination Ger Essers didactic materials Georges De Corte didactic materials PROJECT MANAGEMENT AND COMMUNICATION Harald Hauben Project Manager Inge Vandenbulcke Communication advisor Ann Wardenier Network Co-ordinator Assistant Steven Vandenbulcke website developer NATIONAL EXPERTS AU Walter Pfeil EL Konstantinos Kremalis BE Herman van Hoogenbemt IT Stefano Giubboni CY Iliana Christodoulou-Varotsi LV Daiga Ermsone CZ Igor Tomeš DE Bernd Schulte LT Teodoras Medaiskis LU Nicole Kerschen DK Dorte Martinsen MT Joe Camilleri EE Lauri Leppik NL Frans Pennings IE Mel Cousins PL Gertruda Uscinska ES Christina Sanchez PT Artur Soares FR Jean Philippe Lhernould UK Simon Roberts FI Maija Sakslin SK Iveta Radicova FI Essi Rentola SE Ann Numhauser-Henning HU József Hajdú SL Anjuta Bubnov-Skoberne SEMINAR REPORTERS Marcus Göbel (DE) Filip Van Overmeiren (BE) Michael Coucheir (BE) an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

35 tress - kontakt Network Coordinator - Prof. Yves Jorens Assistant Coordinator Mrs Ann Wardenier Department of Social Law Ghent University Universiteitstraat Gent BELGIUM Tel Fax Further information and contact details of national experts in 27 member states: an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

36 Wyzwania na przyszłość: Kontynuacja projektu tress. an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

37 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów. Mobilność, instrument na rzecz większej liczby lepszych miejsc pracy. Europejski plan działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu ( ) an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

38 Plan działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu ( ) 1. Poprawa istniejącego prawa i praktyk administracyjnych w zakresie mobilności pracowników. 2. Zapewnienie wsparcia politycznego dla mobilności ze strony władz na wszystkich szczeblach. 3. Rozbudowa systemu EURES jak zintegrowanego instrumentu wspierającego mobilność pracowników i ich rodzin. 4. Pogłębianie świadomości szerszej opinii publicznej na temat możliwości i zalet mobilności. an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

39 Poprawa istniejącego prawa i praktyk administracyjnych w zakresie mobilności pracowników. Proponowane działania przez Komisję Europejską: Poprawa wiedzy określonych grup osób (służba cywilna, prawnicy, sędziowie, związki zawodowe) na temat przepisów wspólnotowych. Publikacja regularnych sprawozdań, monitoring ze stosowania przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich. Zapewnienie doradztwa ekspertów w zakresie zmiany istniejących przepisów w celu ich dostosowania do potrzeb migrujących pracowników w unii europejskiej. an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

40 Działania te mają być zrealizowane poprzez formy organizacyjne oraz sieć krajowych ekspertów projektu tress. Komisja proponuje włączenie specjalnego przepisu do rozporządzenia nr 883/2004 na podstawie którego nastąpiłoby umocowanie prawne do tych działań. an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

41 Projekt tress nowa edycja, nowe działania Robert Seibold przedstawiciel Komisji Europejskiej Project tress new edition, new challenges Robert Seibold Representative of European Commission SOCIAL INSURANCE INSTITUTION, WARSAW, 31 MARCH 2008 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, WARSZAWA, 31 MARCA 2008 R.

42 COORDINATION OF SOCIAL SECURITY SCHEMES Reg. 1408/71 Reg. 574/72 Reg. 883/2004 (in force but not yet applicable)

43 Commission proposals Implementing Regulation Annex XI to Regulation No 883/2004 Other Annexes to Regulation No 883/2004 Third-country nationals Decisions relating to Association Agreements

44 Implementing Regulation / Annex XI Joint examination of the proposals for the Implementing Regulation - COM (2006) 16 of and Annex XI of COM (2006)7 Austrian Presidency: Titles I II : General provisions + legislation applicable (see Council doc 9584/06) Finnish Presidency: Pensions (see Council doc 15600/06) German Presidency: Sickness benefits, financial provisions and accidents at work (see Council docs 9747/07, 9752/07, 9759/07) Portuguese Presidency: Family benefits + unemployment benefits (see Council doc 15512/07) Slovenian Presidency: Refunds (Recovery of benefits paid in excess, recovery of provisional payments, compensation, assistance with recovery) Future French Presidency: General revision, open issues?

45 Other annexes to Regulation 883/2004 Proposal determining the content of the Annexes of Regulation 883/2004 of (COM (2007) 376) Determination of the content of currently empty Annexes II (bilateral conventions between Member States) and X (special non contributory benefits) of Regulation 883/2004 Amendment of existing Annexes I, III, IV, VI, VII, VIII, IX and XI

46 Protection of 3 rd country nationals Proposal for a Regulation to make Reg. 883/2004 applicable to 3 rd country nationals (COM(2007) 439 of 23 July 2007) Criteria: legally resident + cross border situation

47 Association Agreements Nationals of Morocco, Tunisia, Algeria, Israel, Croatia, FYROM can rely on Association agreements for protection of their social security rights, mainly export of certain benefits. Proposal for Implementing provisions of (COM (2007) , 792,793)

48 Electronic exchange of Data Intensive preparations ongoing A Task Force has been established Ad Hoc groups for the different risks established to clarify the needs and the data to be exchanged Call for tender to be launched to establish the Architecture for the future system Master Directory with addresses to be established

49 Useful links Europa website: urity_schemes/index_en.htm EUlisses: tress: Council documents: vanced&typ=&lang=pl&fc=regaispl&srm=25&md=1 00&cmsid=639)

50 Questions?

51 Projekt tress nowa edycja, nowe działania Simon Roberts przedstawiciel projektu tress Project tress new edition, new challenges Simon Roberts tress expert SOCIAL INSURANCE INSTITUTION, WARSAW, 31 MARCH 2008 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, WARSZAWA, 31 MARCA 2008 R.

52 organising training and setting up networks on the European Co-ordination of Social Security Schemes in the 27 Member States tress II 3 year project ( ) financed by the EC DG EMPL implemented by Ghent University in collaboration with independent experts in the 27 Member States an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

53 OBJECTIVES increase the knowledge base on the coordination regulations build strong networks rooted at national level encompassing social security administrations and institutions, social partners, NGOs, judges, lawyers, and experts confronted with implementation problems identify and inform the EC on application problems and challenges at operational level in the member states report on the situation, trends and perspectives regarding social security for migrant workers NEW: analyse where the coordination rules need to be adapted in order to meet the goal of facilitating the free movement of persons and develop possible ways to achieve that objective an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

54 MAIN ACTIVITIES Training and networking Information sharing Reporting New: Focus on analysis an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

55 TRAINING AND NETWORKING Target groups: public administrations and social security administrations social partners NGOs judges and lawyers independent experts confronted with problems of implementation Activities: One-day training seminars in each of the 27 Member States Seminar information (calendar, PPT presentations) on the website E-learning module Contact database Regular E-newsletters an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

56 TRAINING: tress seminars Organised by the national experts in their Member State, with support from Ghent University Presentations (by national and European experts) and discussions 20 to 60 participants Seminars in the national language with translation into English, French or German Seminar reports by especially assigned seminar reporters NEW: Encourage bi- or multilateral and topical seminars an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

57 Seminar calendar 2008 MARCH Finland 14/3 Romania 17/3 Portugal 28 /3 Poland 31/3 APRIL Slovenia 7/4 Bilateral Sweden/Denmark 23/4 Lithuania 25/4 Belgium 30/4 MAY Estonia 15/5 Ireland 22/5 Greece 28/5 Bulgaria 29/5 JUNE Bilateral Czech Rep/Slovakia 2/6 Malta 4/6 Spain 6/6 Italy 13/6 Luxembourg 20/6 Hungary 24/6 The Netherlands 26/6 United Kingdom 27/6 Bilateral Austria/Germany 30/6 1/7 JULY France 1/7 Cyprus 7/7 Latvia 11/7 an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

58 NETWORKING: contact database CONTACT DATABASE - status Member State contacts Member State contacts Austria 50 Latvia 13 Belgium 56 Lithuania 10 Bulgaria 7 Luxembourg 7 Cyprus 15 Malta 14 Czech Republic 23 Poland 49 How to join? At the tress seminars: national expert gathers subscriptions and submits list to tress Denmark 18 Portugal 17 Estonia 29 Romania 36 Finland 83 Slovak Republic 10 France 115 Slovenia 11 Germany 35 Spain 15 Greece 20 Sweden 35 Hungary 27 The Netherlands 54 Ireland 20 United Kingdom 85 Italy 18 Total 872 an EU-funded project co-ordinated by Ghent University Upon electronic invitation (which can be solicited through motivated request on the website)

59 NETWORKING: e-newsletter REGULAR E-NEWSLETTER SUBSCRIPTION STATUS: tress E-newsletter 2008/1 sent to 1821 subscribers all over Europe CONTENTS Information on the project and its activities (seminars) Interviews with top experts in the field of social security coordination Trends, challenges and developments in the field of coordination Case law reviews NEW: user feedback an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

60 INFORMATION SHARING: website Public access area information on the project and its activities (seminars - calendar) resource base Restricted access area 1 contact database Restricted access area 2 Internal project matters an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

61 INFORMATION SHARING: resource base DATABASE ON REGULATION 1408/71 in English Linkage between articles of 1408 and ECJ case law Linkage between articles of 1408 and Adm. Com. Decisions Linkage between 1408 articles and 574 articles LEGISLATION Full consolidated texts in all available languages Regulation 1408/71 Regulation 574/72 Regulation 883/2004 Regulation on third-country nationals (859/2003) Proposal for the implementing regulation E-LEARNING MODULE in English NATIONAL CASE LAW National case law and relevant 1408 articles in the national languages NATIONAL BIBLIOGRAPHIES in national languages NEWS SECTION & E-NEWSLETTER in English EUROPEAN REPORT in English an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

62 INFORMATION SHARING: 1408/71 database 1408/71 database Includes 460 ECJ Cases Includes 48 CASSTM Decisions STEP 1: Select article of Reg. 1408/71 >> Full text of article appears STEP 2 : Select corresponding ECJ case law Select corresponding CASSTM Dec. >> full cases to download >> full decisions to download Select corresponding article of Reg. 574/72 >> access to full text of articles an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

63 TRAINING & INFORMATION SHARING: E-learning E-LEARNING MODULE Basic introduction to social security coordination A glossary of 63 relevant keywords Linkage with relevant articles of 1408/71 (+ link to 1408/71 database) Short definition Over 150 questions and answers on 45 keywords online since end 2007 Extra feature: video presentation on ECJ case in Nikula an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

64 INFORMATION SHARING: national case law NATIONAL CASE LAW - status end 2007 member state Cases* member state Cases* Austria 98 Latvia 2 Belgium 28 Lithuania None Bulgaria none Luxembourg 26 Cyprus None Malta None Czech Republic None Poland 1 Denmark 21 Portugal None Estonia None Romania None Finland 33 Slovak Republic None France 83 Slovenia None Germany 35 Spain 60 Greece 12 Sweden 12 Hungary None The Netherlands 9 Ireland 5 United Kingdom 11 Cases Italy 10 Total 446 * * References, links or downloadable cases an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

65 NETWORKING AND INFORMATION SHARING: FUTURE DEVELOPMENTS expansion of the resource base correlation table Reg. 1408/71 Reg. 883/2004 (autumn 2008) 574/72 database (autumn 2008) Compendium (2009) extend the website to the EFTA countries ( What is tress section, 1408/71 and contact database) modernisation of the visual presentation and improved userfriendliness of the website increase tress visibility and strengthen synergies with other players an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

66 REPORTING: European Report Transfer of knowledge from the operational level to the Commission through yearly European Reports on: problems and issues related to the application of the regulations in the 27 Member States situation, trends and perspectives regarding social security coordination at national and Community level Input by the national experts through yearly national reports & by the seminar reporters through seminar reports an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

67 NEW: FOCUS ON ANALYSIS European Report Will be complemented with a more analytical section Closer examination of horizontal problems Closer examination of notable issues arisen in or between Member States Description of emerging problems, trends and developments Thematic Report produced by Think Tank an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

68 Think Tank an EU-funded project co-ordinated by Ghent University NEW: FOCUS ON ANALYSIS Aim: to analyse whether the coordination rules need to be adapted in order to fulfil the overall aim of enhancing the free movement of persons Composition 2008: 10 members Topics for 2008 Title II of Regulation 883/2004 and new patterns of mobility Articulation between the coordination Regulations and Directive 2004/38 (the residence Directive ) Output: Thematic Report

69 tress II Project structure INFORMATION-SHARING AND NETWORKING Scientific Team Authors European Report Think Tank ANALYSIS & REPORTING TRAINING & REPORTING Project Director Project Management Team Project Manager Project Management Assistant Website and Comm. Manager E-newsletter editor Language editor PROJECT MANAGEMENT AND ADMINISTRATION Training and reporting team Visiting Experts National Experts Seminar Reporters an EU-funded project co-ordinated by Ghent University

70 PROJECT MANAGEMENT AND COMMUNICATION Yves Jorens Project Director Ann Wardenier Project Management Assistant Michael Coucheir Project Manager Steven & Mieke Vandenbulcke Website developers Malgosia Rusewicz Coordinator E-newslettters Inge Vandebulcke & Harald Hauben Communication Management Yves Jorens Maija Sakslin Bernhard Spiegel Jean-Claude Fillon Dorte Martinsen THINK TANK 2008 Michael Coucheir Jean-Philippe Lhernould Stefano Giubboni Simon Roberts Herwig Verschueren tress team Yves Jorens Berhard Spiegel Maija Sakslin Herwig Verschueren Jozsef Hajdu VISITING EXPERTS Carlos Garcia de Cortazar Jean-Claude Fillon Jean-Philippe Lhernould Simon Roberts Bernd Schulte NATIONAL EXPERTS AT Walter Pfeil IT Gianluca Contaldi BE Herman van Hoogenbemt LT Teodoras Medaiskis BE Michael Coucheir LT Saulius Jakimcius BG Krassimira Sredkova LV Daiga Ermsone CY Iliana Christodoulou-Varotsi LU Nicole Kerschen CZ Kristina Koldinska MT Joe Camilleri DE Bernd Schulte NL Saskia Klosse DK Dorte Martinsen PL Gertruda Uscinska EE Lauri Leppik PT Artur Soares EL Konstantinos Kremalis RO Ioana Derscanu ES Cristina Sanchez SE Ann Numhauser-Henning FR Jean-Philippe Lhernould SK Iveta Radicova FI Essi Rentola SL Grega Strban IE UK Simon Roberts HU Jozsef Hajdu SEMINAR REPORTERS Marcus Göbel (DE) Filip Van Overmeiren (BE) Michael Coucheir (BE)

Powitanie i otwarcie konferencji. prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Powitanie i otwarcie konferencji. prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Powitanie i otwarcie konferencji prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Informacja o projekcie FreSsco prof. Gertruda Uścińska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PRAWA SOCJALNE SENIORÓW PODRÓŻUJĄCYCH ZA GRANICĘ PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

PRAWA SOCJALNE SENIORÓW PODRÓŻUJĄCYCH ZA GRANICĘ PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH PRAWA SOCJALNE SENIORÓW PODRÓŻUJĄCYCH ZA GRANICĘ PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2014 BIULETYN RPO Materiały nr 83 Prawa socjalne seniorów podróżujących za granicę. Poradnik dla osób starszych Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. dla. Świadczeniodawców

Podręcznik. dla. Świadczeniodawców Podręcznik dla Świadczeniodawców 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...5 1.1 PODSTAWOWE ZASADY... 5 1.2 UNIA EUROPEJSKA... 5 1.2.1 TRAKTAT RZYMSKI...5 1.2.2 POWSTANIE UNII EUROPEJSKIEJ (UE)...5 1.2.3 PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu społecznym, kiedy zmieniamy miejsce pobytu, pracy lub zamieszkania w obrębie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1

W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 2 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 4 5 S P I S T R E Ś C I Publikacja sfinansowana z Funduszu PHARE, projekt 2002/000-580-02-04

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Raport krajowy - POLSKA

Raport krajowy - POLSKA SSE-MOVE Social Security on the Move: promoting coordination on the transferability of welfare benefits within a cluster of EU social security institutes (pl: Mobilne zabezpieczenie społeczne / Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SEPA Polska Związek Banków Polskich

SEPA Polska Związek Banków Polskich SEPA Polska Związek Banków Polskich Wersja 3.0 KRAJOWY PLAN IMPLEMENTACJI I MIGRACJI SEPA Zawartość 1. WPROWADZENIE... 3 2. HISTORIA DOKUMENTU... 4 3. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE WE WDRAŻANIE SEPA NA SZCZEBLU

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r Dialog na regionalnym rynku pracy. Przegląd i analiza możliwych rozwiązań w kontekście znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ewa Flaszyńska (red.) Lech Antkowiak Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Opracowanie publikacji: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Urząd Statystyczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Raport końcowy Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Autorzy: Łukasz Kutyło Adriana Niedoszewska Piotr Stronkowski Małgorzata Zub Styczeń 2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 14.10.2005 COM(2005) 484 końcowy ZIELONA KSIĘGA Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD MANAGEMENT OF THE RISK FROM

Bardziej szczegółowo