Raport Roczny Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r."

Transkrypt

1 Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

2 Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego

3 Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji. Bank centralny w ostatnim roku koncentrowa si na realizacji dwóch podstawowych celów, którymi sà: stabilnoêç monetarna i stabilnoêç systemu finansowego, a jednoczeênie systematycznie dostosowywa swojà dzia alnoêç do norm obowiàzujàcych w Europejskim Systemie Banków Centralnych. Wynika o to z zadaƒ przyj tych w Planie dzia alnoêci na 2001 rok, uchwalonym przez Zarzàd NBP, oraz w Za o eniach polityki pieni nej na rok 2001, przyj tych przez Rad Polityki Pieni nej. We wrzeêniu 1998 r. Rada Polityki Pieni nej przyj a za g ówny cel swej dzia alnoêci sprowadzenie inflacji poni ej 4% w roku Od tego czasu inflacj uda o si obni yç z 11% do 3,6% na koniec roku Poprzednie lata pracy na rzecz utrwalania mechanizmów s u àcych stabilizacji cen pozwoli y w lutym 2001 r. rozpoczàç proces stopniowych obni ek stóp procentowych. àcznie w 2001 r. stopy procentowe zosta y obni one o 7,5 pkt. proc. W efekcie tych dzia aƒ stopy procentowe NBP ukszta towa y si na poziomie najni szym od poczàtku transformacji gospodarczej w Polsce. Skala tych obni ek mog aby byç wi ksza, jednak znaczàcy deficyt sektora finansów publicznych i niepewna sytuacja gospodarcza sk ania y Rad Polityki Pieni nej do zachowania ostro noêci w podejmowaniu decyzji. W 2001 r. kontynuowano dzia ania, których celem by o ograniczenie nadp ynnoêci w sektorze bankowym, zmniejszajàcej efektywnoêç polityki pieni nej. W celu u atwienia zarzàdzania p ynnoêcià przez banki oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa systemu p atniczego NBP wprowadzi nowe regulacje prawne i nowe instrumenty techniczne. W dzia aniach tych wspó pracowa ze Zwiàzkiem Banków Polskich. Zwi kszeniu bezpieczeƒstwa depozytów lokowanych w bankach, a jednoczeênie dostosowaniu do standardów Unii Europejskiej s u y y prace nad nowymi regulacjami ostro noêciowymi ograniczajàcymi ryzyko bankowe oraz nad wprowadzeniem nadzoru skonsolidowanego, uwzgl dniajàcego wspó prac i wymian informacji z krajowymi oraz zagranicznymi organami nadzoru. Udzia w przedterminowym wykupie d ugu Rzeczypospolitej Polskiej wobec Federacyjnej Republiki Brazylii, kampania edukacyjno-informacyjna na temat cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej i wprowadzenia eurogotówki w krajach UGW, a tak e dzia ania podejmowane w celu podniesienia jakoêci obs ugi klientów stanowi y istotne elementy dzia alnoêci NBP. Dostosowywanie zasad funkcjonowania NBP do standardów ESBC odbywa o si we wspó pracy z bankiem centralnym Francji i bankiem centralnym W och w ramach Programu PHARE Wprowadzane zmiany wymaga y zwi kszenia potencja u kadrowego i nak adów finansowych. Raport Roczny 2001 zawiera syntetyczny opis dzia aƒ banku centralnego. Otwiera go informacja na temat pracy organów NBP. Nast pnie zaprezentowano dzia ania NBP w zakresie kszta towania polityki pieni nej. W kolejnych rozdzia ach przedstawiono wykonanie podstawowych zadaƒ NBP (nadzór bankowy, dzia alnoêç emisyjnà, dzia ania na rzecz systemu p atniczego, dzia alnoêç dewizowà, obs ug bud etu paƒstwa), dzia alnoêç wspierajàcà wykonywanie podstawowych zadaƒ (legislacyjnà, analityczno-statystycznà, edukacyjnà, informacyjnà), a tak e zadania zwiàzane z funkcjonowaniem NBP jako instytucji (wspó prac mi dzynarodowà, dzia alnoêç w asnà, bilans i rachunek wyników NBP). Raport koƒczy si bilansem p atniczym Rzeczypospolitej Polskiej za 2001 rok. W roku 2001 Narodowy Bank Polski zdo a zahamowaç spadek wartoêci pieniàdza. Wzros o zaufanie do z otówki, zwi kszy si udzia oszcz dnoêci z otowych ludnoêci w porównaniu z oszcz dnoêciami w walutach obcych. Narodowy Bank Polski b dzie kontynuowa dzia ania na rzecz stabilizacji cen i dba o wartoêç polskiego pieniàdza. Prezes Narodowego Banku Polskiego Leszek Balcerowicz

4 SPIS TREÂCI RADA POLITYKI PIENI NEJ ZARZÑD NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO SCHEMAT ORGANIZACYJNY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO FUNKCJONOWANIE ORGANÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Prezes Narodowego Banku Polskiego Rada Polityki Pieni nej Zarzàd Narodowego Banku Polskiego POLITYKA PIENI NA Cel polityki pieni nej w 2001 r. i jego realizacja Uwarunkowania realizacji polityki pieni nej Instrumenty realizacji celu polityki pieni nej Stopy procentowe Operacje otwartego rynku Rezerwa obowiàzkowa Operacje kredytowo-depozytowe i refinansowanie banków NADZÓR BANKOWY Zadania licencyjne Tworzenie banków Otwieranie przedstawicielstw banków zagranicznych Zmiany w strukturze akcjonariuszy banków oraz fuzje banków Zmiany sk adu zarzàdów banków Zmiany statutów banków Zadania regulacyjne Ustawa Prawo bankowe Akty wykonawcze do ustawy Prawo bankowe, ustawy o NBP i ustawy o rachunkowoêci Opracowanie stanowiska w sprawie Nowej Umowy Kapita owej Opracowanie projektów rekomendacji KNB Porozumienia z zagranicznymi organami nadzoru bankowego Zadania analityczne BezpoÊredni nadzór analityczny Nadzór nad bankami komercyjnymi znajdujàcymi si w trudnej sytuacji finansowej Zadania inspekcyjne CzynnoÊci kontrolne w bankach komercyjnych, spó dzielczych, w oddzia ach banków oraz w przedstawicielstwach banków zagranicznych N a r o d o w y B a n k P o l s k i

5 Spis treêci Zakres przeprowadzonych inspekcji Metodologia i narz dzia nadzorcze Zadania zwiàzane z sektorem bankowoêci spó dzielczej Udzia Narodowego Banku Polskiego w sanacji banków DZIA ALNOÂå EMISYJNA NBP Pieniàdz gotówkowy w obiegu Struktura pieniàdza gotówkowego Zaopatrywanie banków w znaki pieni ne Wycofywanie z obiegu uszkodzonych lub zu ytych znaków pieni nych Inne zagadnienia zwiàzane z pieniàdzem gotówkowym Produkcja znaków pieni nych Emisja monet okolicznoêciowych Wymiana znaków pieni nych, które przesta y byç prawnym Êrodkiem p atniczym Fa szerstwa krajowych znaków pieni nych Dzia ania przygotowawcze do wprowadzenia euro do obiegu DZIA ANIA NA RZECZ SYSTEMU P ATNICZEGO Dostosowanie regulacji w dziedzinie systemu p atniczego do standardów obowiàzujàcych w Unii Europejskiej Funkcjonowanie systemu SORBNET zmiany systemowe Obs uga rachunków bie àcych banków w Centrali NBP Standaryzacja i normalizacja Dzia alnoêç Rady ds. Systemu P atniczego Wspó praca NBP z sektorem bankowym w zakresie pozosta ych przedsi wzi ç mi dzybankowych DZIA ALNOÂå DEWIZOWA Zarzàdzanie rezerwami dewizowymi Zasady zarzàdzania rezerwami dewizowymi Uwarunkowania inwestycyjne Poziom oficjalnych aktywów rezerwowych Struktura walutowa rezerw Struktura inwestycyjna i horyzont czasowy rezerw walutowych Dochód z dzia alnoêci inwestycyjnej Dostosowanie metodologii rejestracji operacji walutowych oraz analiz finansowych do standardów banków centralnych Unii Europejskiej Dzia ania w zakresie zadaƒ dewizowych Dzia ania w zakresie zmian organizacji obrotu dewizowego Wykonywanie kontroli dewizowej przez NBP Dzia ania pokontrolne Raport Roczny

6 Spis treêci 6.3. Obs uga kredytów zagranicznych zacàgni tych przez NBP Kredyty ze Êrodków Banku Âwiatowego Pozosta e kredyty OBS UGA BUD ETU PA STWA Obs uga rachunków bud etu paƒstwa Postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków bankowych w z otych dla podmiotów nie b dàcych bankami Rodzaje rachunków bud etu paƒstwa prowadzonych przez NBP Zasady obs ugi rachunków bud etu paƒstwa Tryb obs ugi rachunków bud etu paƒstwa Administrowanie kredytami zagranicznymi zaciàgni tymi przez Rzàd RP Obs uga zobowiàzaƒ i nale noêci zagranicznych bud etu paƒstwa Przedterminowy wykup d ugu Rzeczypospolitej Polskiej wobec Brazylii Obs uga obrotu skarbowymi papierami wartoêciowymi Przetargi na bony skarbowe Prace nad systemem Dealerów Skarbowych Papierów WartoÊciowych Dzia ania na rzecz usprawnienia zarzàdzania d ugiem publicznym Zamiana obligacji zerokuponowych skonwertowanych z portfela NBP na obligacje asymilowane do obligacji o sta ym oprocentowaniu Operacje zamiany obligacji DZIA ALNOÂå WSPIERAJÑCA REALIZACJ PODSTAWOWYCH ZADA Dzia alnoêç legislacyjna Dzia alnoêç prawotwórcza organów NBP oraz Komisji Nadzoru Bankowego Projekty ustaw opracowanych w Narodowyrn Banku Polskim Udzia Narodowego Banku Polskiego w pracach nad projektami aktów normatywnych organów paƒstwa Projekty ustaw dotyczàcych funkcjonowania systemu bankowego Dzia alnoêç statystyczno-analityczna Analizy ekonomiczne i badania Zadania statystyczne Dzia alnoêç edukacyjna i informacyjna Wspó praca w zakresie szkolenia kadr dla sektora bankowego Dzia alnoêç wydawnicza i strona internetowa NBP Obs uga medialna organów NBP Kampania informacyjno-promocyjna EURO Konferencje i seminaria naukowe organizowane przez NBP Centralna Biblioteka NBP N a r o d o w y B a n k P o l s k i

7 Spis treêci 9. WSPÓ PRACA MI DZYNARODOWA Dzia ania zmierzajàce do dostosowania polskiego systemu bankowego i NBP do wymogów Unii Europejskiej Negocjacje o cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej Dzia ania zmierzajàce do przygotowania NBP do funkcjonowania w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych Inne dzia ania w NBP T umaczenia w procesie dostosowania NBP i systemu bankowego do wymogów Unii Europejskiej Wspó praca z mi dzynarodowymi instytucjami gospodarczymi i finansowymi Wspó praca z Organizacjà Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju Wspó praca z Mi dzynarodowyrn Funduszem Walutowym Wspó praca z Bankiem Âwiatowym Wspó praca z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju Dzia alnoêç Banku Rozrachunków Mi dzynarodowych w Bazylei Wspó praca z Europejskim Bankiem Centralnym Mi dzynarodowy Bank Inwestycyjny Mi dzynarodowy Bank Wspó pracy Gospodarczej Pomoc szkoleniowa udzielona bankom centralnym i zagranicznym instytucjom nadzorczym DZIA A NOÂå W ASNA Zarzàdzanie zasobami ludzkimi Zatrudnienie w NBP Podnoszenie kwalifikacji pracowników NBP Pozosta e zagadnienia z zakresu polityki kadrowej Zarzàdzanie zasobami majàtkowymi Obs uga informatyczna systemu bankowego oraz NBP Ochrona i zabezpieczenia Ochrona informacji niejawnych Ochrona danych osobowych Ochrona osób i mienia Pozosta e prace Wewn trzna dzia alnoêç rewizyjna Zmiany organizacyjne Reorganizacja sieci terenowej NBP BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW NBP Bilans NBP stan na dzieƒ 31 grudnia 2001 r Rachunek wyników stan na dzieƒ 31 grudnia 2001 r Informacja dodatkowa Raport Roczny

8 Spis treêci Zmiany w aktywach i pasywach Struktura aktywów i pasywów Zmiany w rachunku zysków i strat Dane szczegó owe dotyczàce wyniku finansowego BILANS P ATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA 2001 ROK Synteza Rachunek bie àcy Poprawa salda obrotów bie àcych Wzrost eksportu towarów Import towarów Struktura walutowa p atnoêci towarowych Ni szy deficyt p atnoêci w us ugach Ujemne saldo dochodów Transfery bie àce Wzrost salda niesklasyfikowanych obrotów bie àcych Rachunek finansowy Inwestycje nierezydentów w Polsce Inwestycje rezydentów za granicà Pochodne instrumenty finansowe Wynik bilansu p atniczego a poziom rezerw walutowych Wskaêniki zwiàzane z bilansem p atniczym ZA ÑCZNIKI ZA ÑCZNIK 1 Ceny towarów i us ug konsumpcyjnych w 2001 r ZA ÑCZNIK 2 PKB i popyt krajowy ZA ÑCZNIK 3 Nierównowaga zewn trzna ZA ÑCZNIK 4 Poda pieniàdza ZA ÑCZNIK 5 Wykaz wykonawczych aktów prawnych wydanych w 2001 r. przez organy Narodowego Banku Polskiego i Komisj Nadzoru Bankowego (og oszonych) ZA ÑCZNIK 6 Publikacje i strona internetowa Narodowego Banku Polskiego w 2001 r ZA ÑCZNIK 7 Wyniki g osowania cz onków Rady Polityki Pieni nej nad uchwa ami podj tymi w 2001 r N a r o d o w y B a n k P o l s k i

9 Spis treêci ANEKS STATYSTYCZNY TABELA I Podstawowe dane statystyczne TABELA II Rynek finansowy podstawowe informacje TABELA III Kursy USD i EUR w 2001 r TABELA IV Ârednie wa one oprocentowanie depozytów z otowych w bankach komercyjnych TABELA V Ârednie wa one oprocentowanie kredytów z otowych w bankach komercyjnych TABELA VI Banki komercyjne aktywa i pasywa TABELA VII Narodowy Bank Polski aktywa i pasywa TABELA VIII System bankowy: banki komercyjne i NBP aktywa i pasywa TABELA IX Miary pieniàdza TABELA X Bilans skonsolidowany systemu bankowego TABELA XI Pieniàdz rezerwowy i czynniki jego kreacji TABELA XII Bilans p atniczy RP na bazie p atnoêci TABELA XIII Stan oficjalnych aktywów rezerwowych TABELA XIV Zad u enie zagraniczne Polski UWAGI METODYCZNE SKRÓTY Raport Roczny

10 Rada Polityki Pieni nej Przewodniczàcy Leszek Balcerowicz Cz onkowie: Marek Dàbrowski Bogus aw Grabowski Cezary Józefiak Janusz Krzy ewski Wojciech àczkowski Jerzy Pruski Dariusz Rosati Grzegorz Wójtowicz Wies awa Zió kowska 10 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

11 Zarzàd Narodowego Banku Polskiego Przewodniczàcy Leszek Balcerowicz Cz onkowie: Jerzy Stopyra I Zast pca Prezesa NBP Andrzej S. Bratkowski Wiceprezes NBP Joanna Wielgórska-Leszczyƒska Andrzej Jakubiak Tomasz Pasikowski Józef Sobota Raport Roczny

12 SCHEMAT ORGANIZACYJNY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Stan na dzieƒ 31 XII 2001 r. Rada Polityki Pieni nej Przewodniczàcy Prezes NBP Prezes NBP Zarzàd NBP Przewodniczàcy Prezes NBP Komisja Nadzoru Bankowego Przewodniczàcy Prezes NBP Wiceprezes NBP Pierwszy Zast pca Prezesa NBP Wiceprezes NBP Departament Polityki Pieni no- -Kredytowej Departament Operacyjno- -Rachunkowy Departament Systemu P atniczego Departament Emisyjno- -Skarbcowy Gabinet Prezesa Departament Komunikacji Spo ecznej Departament Rewizji Departament Prawny Departament Kadr Departament Analiz i Badaƒ Departament Statystyki Departament Zagraniczny Departament Operacji Zagranicznych Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Biuro Licencji Bankowych Biuro Polityki Nadzorczej Biuro Analiz Systemu Bankowego Departament Administracji Biuro Inspekcji Departament Informatyki i Telekomunikacji Biuro BankowoÊci Spó dzielczej Departament Ochrony Centrala NBP G ówny Oddzia Walutowo- -Dewizowy w Warszawie Zak ad Us ug Gospodarczych w Warszawie 13 Oddzia ów Okr gowych NBP 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

13 1 FUNKCJONOWANIE ORGANÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Raport Roczny 2001

14 Funkcjonowanie organów Narodowego Banku Polskiego Zgodnie z ustawà o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r., obowiàzujàcà od 1 stycznia 1998 r., organami NBP sà: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieni nej, Zarzàd Narodowego Banku Polskiego Prezes Narodowego Banku Polskiego Sejm RP, na wniosek Prezydenta RP, 22 grudnia 2000 r. powo a Leszka Balcerowicza na stanowisko Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Leszek Balcerowicz z o y przed Sejmem przysi g i objà urzàd Prezesa NBP w dniu 10 stycznia 2001 r. Prezes NBP w ramach swoich obowiàzków przewodniczy Radzie Polityki Pieni nej, Zarzàdowi NBP oraz Komisji Nadzoru Bankowego. Prezes NBP wyda 13 zarzàdzeƒ dotyczàcych: sposobu przeprowadzania rozrachunków mi dzybankowych, okreêlenia wzorów, próby, masy i wielkoêci emisji monet, sposobów i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowaƒ banknotów i monet oraz wykonywania czynnoêci zwiàzanych z zaopatrywaniem banków w te znaki, upowa nienia do podejmowania decyzji dotyczàcych zezwoleƒ dewizowych. Reprezentujàc bank centralny w kontaktach z instytucjami zagranicznymi, Prezes NBP wzià udzia m.in. w nast pujàcych spotkaniach: posiedzeniu Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, podczas którego wyg osi przemówienie dotyczàce m.in. roli, jakà odgrywa EBOiR w swojej dziesi cioletniej dzia alnoêci w krajach transformujàcych swoje gospodarki; forum Organizacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju w Pary u (OECD Forum 2001), na którym omawiano najwa niejsze zagadnienia wspó czesnej ekonomii; Dorocznym Posiedzeniu Rady Gubernatorów Banku Rozrachunków Mi dzynarodowych (BIS) w Bazylei; Europejskim Szczycie Gospodarczym, zorganizowanym w Salzburgu z inicjatywy Âwiatowego Forum Gospodarczego. Prezes NBP w zakresie ustawowych obowiàzków, jako prze o ony pracowników NBP, bra udzia w kszta towaniu polityki kadrowej, nadzorowa jej realizowanie oraz przestrzeganie standardów pracy w Narodowym Banku Polskim Rada Polityki Pieni nej W 2001 r. Rada Polityki Pieni nej odby a 14 posiedzeƒ, w tym 11 dwudniowych. W trakcie tych posiedzeƒ podj a 20 uchwa publikowanych i wyda a 9 zaleceƒ dla Zarzàdu NBP. Cz onkowie RPP odbyli równie wiele spotkaƒ roboczych. RPP szeêciokrotnie obni a a wysokoêç podstawowych stóp procentowych, àcznie o 7,5 pkt. proc.: w lutym o 1 pkt proc., w marcu o 1 pkt proc., w czerwcu o 1,5 pkt. proc., w sierpniu o 1 pkt proc., w paêdzierniku o 1,5 pkt. proc., w listopadzie o 1,5 pkt. proc. W 2001 r. RPP podj a nast pujàce uchwa y: 5 uchwa w sprawie stopy redyskontowej weksli i oprocentowania kredytów refinansowych, uchwa w sprawie stopy redyskontowej weksli, oprocentowania kredytów refinansowych oraz oprocentowania lokaty terminowej w NBP, 6 uchwa w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku. 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

15 Funkcjonowanie organów Narodowego Banku Polskiego RPP podj a równie uchwa y w nast pujàcych sprawach: przyj cia sprawozdania finansowego NBP na dzieƒ 31 grudnia 2000 r., przyj cia sprawozdania z wykonania za o eƒ polityki pieni nej w 2000 r. oraz oceny dzia alnoêci Zarzàdu NBP w zakresie realizacji tych za o eƒ, zatwierdzenia sprawozdania z dzia alnoêci NBP w 2000 r., okreêlenia górnej granicy zobowiàzaƒ wynikajàcych z zaciàgania przez NBP po yczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych, ustalenia za o eƒ polityki pieni nej na rok 2002, zatwierdzenia planu finansowego NBP na rok 2002, rezerwy obowiàzkowej banków. RPP wyda a 9 zaleceƒ dla Zarzàdu NBP m.in. w sprawie: zasad prowadzenia operacji otwartego rynku (6 zaleceƒ), prowadzenia sprzeda y skarbowych papierów wartoêciowych uzyskanych w wyniku konwersji niezbywalnych zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa, obni enia stopy rezerwy obowiàzkowej. Wyda a równie opinie do przed o onych Radzie projektów ustawy bud etowej na 2002 r. (w paêdzierniku i listopadzie 2001 r.). RPP wyda a Raport o inflacji za 2000 rok oraz trzy kwartalne Raporty o inflacji (za I, II i III kwarta 2001 r.), w których zawarto informacje nt. kszta towania si zjawisk inflacyjnych w kontekêcie polityki pieni nej. W 2001 r. odby y si równie spotkania cz onków RPP z przedstawicielami rzàdu. Rada Polityki Pieni nej zorganizowa a w listopadzie 2001 r. spotkanie z prezesami banków komercyjnych, którego tematem by y przede wszystkim za o enia polityki pieni nej na 2002 r Zarzàd Narodowego Banku Polskiego Zarzàd NBP kieruje bie àcà dzia alnoêcià Narodowego Banku Polskiego. Podejmuje uchwa y w sprawach nie zastrze onych w ustawie do wy àcznej kompetencji innych organów NBP oraz realizuje uchwa y Rady Polityki Pieni nej. Prezydent RP na wniosek Prezesa NBP powo a na cz onków Zarzàdu NBP: Tomasza Pasikowskiego (12 stycznia 2001 r.), Andrzeja S. Bratkowskiego, który zastàpi na stanowisku Wiceprezesa NBP Ryszarda Kokoszczyƒskiego (10 paêdziernika 2001 r.), Joann Wielgórskà-Leszczyƒskà (10 paêdziernika 2001 r.), Józefa Sobot (10 paêdziernika 2001 r.). JednoczeÊnie odwo a z Zarzàdu NBP Ew Popowskà, Krzysztofa Majczuka oraz Waldemara Szostaka. W wyniku zmian liczba cz onków Zarzàdu NBP zosta a zmniejszona z 8 do 7 osób, co stanowi ustawowe minimum. W 2001 r. odby o si 59 posiedzeƒ Zarzàdu NBP, na których podj to 78 1 uchwa normatywnych, 62 uchwa y nienormatywne oraz 528 postanowieƒ. Do najwa niejszych decyzji Zarzàdu NBP nale a o podj cie uchwa dotyczàcych: przyj cia planu dzia alnoêci Narodowego Banku Polskiego na lata , przyj cia planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na 2002 r., przyj cia planu inwestycji Narodowego Banku Polskiego na 2002 r, 1 Wykaz uchwa Zarzàdu NBP opublikowanych w Monitorze Polskim i Dzienniku Urz dowym Narodowego Banku Polskiego znajduje si w Za àczniku 5 do Raportu Rocznego. Raport Roczny

16 Funkcjonowanie organów Narodowego Banku Polskiego zmiany uchwa y w sprawie realizacji poleceƒ wyp aty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzeda y walut obcych w Narodowym Banku Polskim, zmiany uchwa y w sprawie post powania przy podejmowaniu decyzji dewizowych, zmiany uchwa y w sprawie emitowania bonów pieni nych Narodowego Banku Polskiego oraz obrotu tymi bonami, trybu informowania osób fizycznych o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Narodowy Bank Polski, konkursów na niektóre stanowiska pracy w Narodowym Banku Polskim, wprowadzenia Regulaminu refinansowania banków w ciàgu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski, zmiany uchwa y w sprawie warunków otwierania rachunków banków przez NBP. Zarzàd NBP rozpatrywa, po czym rekomendowa Radzie Polityki Pieni nej projekty uchwa oraz materia y kierowane na jej posiedzenia. Szczególnà wag Zarzàd NBP przywiàzywa do zagadnieƒ zwiàzanych z dostosowaniem NBP do standardów obowiàzujàcych w Unii Europejskiej. Istotne dzia ania temu s u àce to: podpisanie przez Prezesa NBP i Gubernatora Banku Francji w dniu 12 lipca 2001 r. w Warszawie umowy bliêniaczej z Bankiem Francji, jako bankiem wiodàcym, i Bankiem W och (warunkuje ona rozpocz cie Programu PHARE 2000), przygotowanie NBP do wprowadzenia euro w formie gotówkowej, udzia NBP w Przedcz onkowskim Programie Gospodarczym. Istotnym zagadnieniem by udzia NBP w operacji przedterminowego wykupu przez RP d ugu brazylijskiego 2. 2 Wykup d ugu zosta szerzej opisany w rozdziale N a r o d o w y B a n k P o l s k i

17 2 POLITYKA PIENI NA Raport Roczny 2001

18 Polityka pieni na Zgodnie z zapisem art. 227 par. 1 Konstytucji RP, Narodowy Bank Polski odpowiada za wartoêç polskiego pieniàdza. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim w art. 3 okreêla, e podstawowym celem dzia alnoêci NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rzàdu, o ile nie ogranicza to realizacji podstawowego celu NBP. We wrzeêniu 1998 r. Rada Polityki Pieni nej przyj a Âredniookresowà strategi polityki pieni nej na lata , w której okreêli a, e strategicznym celem polityki pieni nej jest obni enie inflacji poni ej 4% do koƒca 2003 r. Krótkookresowym, pomocniczym celem polityki pieni nej zgodnie z przyj tymi we wrzeêniu 2000 r. Za o eniami polityki pieni nej na rok 2001 by o obni enie tempa wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych do poziomu 6-8% w grudniu 2001 r. Roczna stopa inflacji na koniec 2001 r. wynios a 3,6% i ukszta towa a si o 2,4 pkt. proc. poni ej dolnej granicy przedzia u krótkoterminowego celu inflacyjnego. Z o y o si na to zarówno oddzia ywanie czynników natury poda owej wyjàtkowo korzystne dla obni ania inflacji kszta towanie si sytuacji na rynku ywnoêci i paliw, jak równie popytowej silniejsze, ni przewidywano, spowolnienie tempa wzrostu popytu zewn trznego i spadek krajowej absorpcji. Spadek popytu inwestycyjnego wynika z àcznego oddzia ywania szeregu czynników, których wagi nie da si precyzyjnie oszacowaç. Do czynników tych nale a y: pogorszenie koniunktury zewn trznej w 2001 r., wczeêniejsza ekspansja inwestycyjna oraz restrykcyjna polityka pieni na w 2000 r., niezb dna dla powstrzymania rosnàcej wtedy inflacji oraz ograniczenia oczekiwaƒ inflacyjnych. Obni eniu tempa wzrostu cen w 2001 r. sprzyja równie wzrost wartoêci z otego. Rada Polityki Pieni nej rozpocz a proces obni ania stóp procentowych banku centralnego w lutym 2001 r., intensyfikujàc go w drugiej po owie roku, kiedy spadek dynamiki wzrostu gospodarczego i inflacji okaza si g bszy i bardziej trwa y, ni powszechnie przypuszczano. W sumie Rada Polityki Pieni nej w 2001 r. dokona a szeêciu obni ek podstawowych stóp procentowych NBP àcznie o 750 pkt. bazowych. Od pierwszej obni ki stóp procentowych dokonanej w lutym stopa referencyjna obni y a si w uj ciu realnym o 3,5 pkt. proc. Skala i tempo obni ek stóp procentowych by y warunkowane potrzebà ustabilizowania inflacji na niskim poziomie zgodnie z celem Êredniookresowym. Z tego powodu mimo e poziom inflacji spad poni ej celu rocznego nie zdecydowano si na g bsze obni ki stóp procentowych. W ocenie wi kszoêci cz onków Rady grozi oby to bowiem ponownym wzrostem inflacji i koniecznoêcià ponoszenia dodatkowych kosztów jej obni ania w nast pnych latach. Ostro noêç w zmniejszaniu stopnia restrykcyjnoêci polityki pieni nej wynika a tak e z sytuacji finansów publicznych. Szybki wzrost wydatków bud etowych w warunkach s abnàcego tempa wzrostu gospodarczego doprowadzi do gwa townego zwi kszenia deficytu bud etowego. W sytuacji malejàcych przychodów z prywatyzacji wysoki deficyt bud etowy by finansowany przede wszystkim poprzez wzrost zad u enia bud etu w systemie bankowym. By to g ówny czynnik kreacji pieniàdza w 2001 r. powodujàcy, e tempo wzrostu poda y pieniàdza znacznie przekracza o dynamik nominalnego produktu krajowego brutto. Zbyt luêna polityka bud etowa pogorszy a niekorzystny uk ad polityki pieni nej i fiskalnej. Znalaz o to wyraz w malejàcym znaczeniu kredytu dla sektora prywatnego w kreacji pieniàdza, przy rosnàcej roli zad u enia sektora bud etowego. W 2000 r. udzia przyrostu nale noêci od osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w kreacji poda y pieniàdza wyniós 98,3%, a w 2001 r. spad do 38,7%. Wzrost zad u enia sektora bud etowego w 2001 r. by równy 42% przyrostu poda y pieniàdza, podczas gdy w 2000 r. sektor ten odd u y si w systemie bankowym. Zmniejszaniu stopnia restrykcyjnoêci polityki pieni nej sprzyja a zdecydowana poprawa sytuacji na rachunku obrotów bie àcych bilansu p atniczego. Uda o si obni yç deficyt na rachunku obrotów bie àcych w relacji do PKB z ponad 8% na poczàtku 2000 r. do 6,3% pod koniec 2000 r. i do 4,1% w 2001 r. By o to mo liwe z jednej strony dzi ki ostro nej polityce pieni nej, ograniczajàcej absorpcj i import, z drugiej zaê w rezultacie utrzymujàcego si do I kwarta u 2001 r. stosunkowo wysokiego wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Pogorszenie koniunktury zewn trznej w II kwartale oraz znacznie silniejsze w IV kwartale 2001 r. os abi o jednak dynamik eksportu, co przyczyni o si do spadku inwestycji i niskiej dynamiki dochodów p acowych. 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

19 Polityka pieni na W 2001 r. Narodowy Bank Polski podejmowa tak e dzia ania na rzecz zwi kszenia efektywnoêci rynków finansowych, modyfikujàc instrumenty realizacji polityki pieni nej w celu dostosowania systemu operacyjnego do standardów EBC Cel polityki pieni nej w 2001 r. i jego realizacja Krótkookresowym celem polityki pieni nej, zgodnie z Za o eniami polityki pieni nej na rok 2001, by o obni enie tempa wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych do poziomu 6-8% w grudniu 2001 r. By to cel pomocniczy w stosunku do zasadniczego, jakim jest obni enie inflacji poni ej 4% do koƒca 2003 r. W koƒcu 2001 r. dwunastomiesi czny wskaênik wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych wyniós 3,6% (patrz wykres 1). By on o 4,9 pkt. proc. ni szy ni w grudniu 2000 r. i zarazem najni szy od po owy lat 70-tych. W ciàgu 2001 r. inflacja osiàgn a najwy szy poziom w styczniu (7,4%), a w kolejnych miesiàcach poza kwietniem i majem systematycznie si obni a a. Inflacja mierzona Êredniorocznie obni y a si z 10,1% w 2000 r. do 5,5% w 2001 r. Wykres 1 Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych (CPI) (analogiczny miesiàc poprzedniego roku = 100) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII CPI èród o: dane GUS. O tym, e inflacja w koƒcu 2001 r. ukszta towa a si o 2,4 pkt. proc. poni ej dolnej granicy przedzia u krótkoterminowego celu inflacyjnego przesàdzi o kilka czynników. Mo na szacowaç, e w znacznej cz Êci (oko o 1,5 pkt. proc.) spadek inflacji poni ej dolnej granicy celu by przede wszystkim bezpoêrednim skutkiem niskiego wzrostu cen ywnoêci i spadku cen paliw, na co mia y wp yw niezale ne od polityki pieni nej i trudne do przewidzenia tendencje na tych rynkach (patrz za àcznik 1). Poza tym w 2001 r. zarówno dynamika popytu krajowego (patrz za àcznik 2), jak i zagranicznego obni y a si, wyraênie niwelujàc presj inflacyjnà. Obni aniu inflacji sprzyja a tak e aprecjacja z otego, towarzyszàca zdecydowanemu zmniejszeniu deficytu obrotów bie àcych (patrz za àcznik 3) i w efekcie redukcji ryzyka inwestowania w Polsce. Wobec istotnej niepewnoêci co do trwa oêci spadkowych tendencji inflacji obserwowanych od III kwarta u 2000 r. RPP w lutym uzna a za bezpieczne rozpocz cie procesu stopniowych obni ek stóp procentowych. Do koƒca marca obni ono je o 2 pkt. proc. Czynnikami przemawiajàcymi w tym okresie przeciwko dokonywaniu g bszych obni ek stóp procentowych by y: powszechne oczekiwania na kontynuacj stosunkowo wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, przy istotnym wzroêcie dochodów do dyspozycji ludnoêci i prognozach prze amania notowanej od czwartego kwarta u 1999 r. spadkowej dynamiki inwestycji, Raport Roczny

20 Polityka pieni na utrzymywanie si w pierwszych miesiàcach 2001 r. ryzyka dalszego szybkiego wzrostu cen ywnoêci, groêba szybkiego wzrostu deficytu bud etowego, wskazujàca na ryzyko potwierdzone dalszym rozwojem sytuacji przekroczenia planowanego poziomu deficytu, negatywne doêwiadczenia z poprzedniego cyklu zmniejszania stopnia restrykcyjnoêci polityki pieni nej z prze omu lat , kiedy to g bokie obni ki stóp procentowych przyczyni y si obok wstrzàsów poda owych na rynkach ywnoêci i paliw do wzrostu inflacji i niebezpiecznego powi kszenia si deficytu obrotów bie àcych. Rada Polityki Pieni nej postanowi a w tych warunkach zachowaç szczególnà ostro noêç, by utrwaliç utrzymujàcà si od lipca 2000 r. tendencj zmniejszania inflacji z bardzo wysokiego poziomu 11,6% i tym samym umo liwiç osiàgni cie Êredniookresowego celu polityki pieni nej, którym jest obni enie inflacji poni ej 4% do koƒca 2003 r. Zapoczàtkowany w II kwartale 2001 r. nieoczekiwany, szybki spadek dynamiki wzrostu gospodarczego i inflacji, le àcy u podstaw powszechnych korekt prognoz makroekonomicznych 3, sk oni RPP do dalszych obni ek stóp procentowych. Na decyzje o obni aniu stóp w drugiej po owie roku wp yn o tak e odsuni cie groêby dalszego, przyspieszonego wzrostu deficytu bud etowego w 2002 r. W sumie Rada Polityki Pieni nej dokona a w 2001 r. szeêciu obni ek podstawowych stóp procentowych NBP àcznie o 750 punktów bazowych. W efekcie nominalne stopy procentowe NBP znalaz y si na najni szym poziomie od poczàtku transformacji. Spad y równie stopy realne; od pierwszej obni ki stóp procentowych, dokonanej pod koniec lutego, do koƒca 2001 r. stopa referencyjna NBP obni y a si w uj ciu realnym o 3,5 pkt. proc. Na zmniejszenie restrykcyjnoêci polityki pieni nej wskazujà równie inne wskaêniki. Obliczany w NBP indeks restrykcyjnoêci polityki pieni nej (MCI), który uwzgl dnia zarówno zmiany krótkookresowej realnej stopy procentowej, jak i zmiany realnego efektywnego kursu z otego, od po owy 2001 r. zdecydowanie si obni a i w grudniu spad poni ej poziomu z grudnia 2000 r. Wynikajàce z przyczyn pozamonetarnych przyspieszenie tempa spadku inflacji (oddzia ywanie cen ywnoêci i paliw, zw aszcza w II po owie roku) spowodowa o, e realne stopy procentowe NBP obni a y si znacznie wolniej ni stopy nominalne. Jeszcze wolniejsze by o tempo spadku oprocentowania kredytów w niektórych bankach komercyjnych. Z jednej strony banki musia y bowiem w swojej polityce stóp procentowych uwzgl dniç rosnàce ryzyko kredytowe, z drugiej strony, rosnàce potrzeby po yczkowe bud etu zapewnia y im bezpieczny sposób alokacji aktywów. Ta sytuacja nie sprzyja a udzielaniu kredytów przedsi biorstwom i gospodarstwom domowym. Decyzje podj te przez RPP od czerwca 2001 r. nie mog y ju jednak mieç wi kszego wp ywu na rozwój sytuacji makroekonomicznej w tym roku, gdy zmiany stóp procentowych w istotny sposób wp ywajà na inflacj z opóênieniem 7-9 kwarta ów, a na wzrost gospodarczy z opóênieniem 4-6 kwarta ów. Ponadto Rada Polityki Pieni nej w Za o eniach polityki pieni nej na rok 2001 zapowiedzia a, e je eli oddzia ywanie czynników poda owych b dzie przebiegaç w 2001 r. w sposób odmienny od przewidywaƒ Rady, prowadzàc do osiàgni cia inflacji poni ej dolnej granicy celu inflacyjnego, RPP b dzie kszta towaç stopieƒ restrykcyjnoêci polityki pieni nej majàc na uwadze realizacj celu Êredniookresowego, tzn. dopuêci ni szà, ni za o ono inflacj, w 2001 r. Poniewa d ugofalowy wzrost gospodarczy mo liwy jest wy àcznie pod warunkiem utrzymania równowagi makroekonomicznej, polityka RPP musia a i nadal musi byç bardzo ostro na. DoÊwiadczenia ostatnich lat uczà, e w przypadku Polski si a oddzia ywania instrumentów polityki monetarnej na sfer realnà jest bardzo umiarkowana w porównaniu z czynnikami pozamonetarnymi. Radykalne zmniejszenie stopnia restrykcyjnoêci tej polityki mia oby wi c niewielki wp yw na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w krótkim okresie, naruszy oby natomiast fundamenty wzrostu d ugofalowego. Dokonane w 2001 r. obni ki stóp procentowych w warunkach niskiej inflacji i wyraênej poprawy równowagi zewn trznej b dà sprzyjaç stopniowemu o ywieniu gospodarczemu w nast pnych latach. 3 Spowolnienie wzrostu gospodarczego by o powszechne w gospodarce Êwiatowej, a korekty prognoz nie dotyczy y jedynie Polski. M.in. MFW skorygowa w maju 2001 r. swoje prognozy wzrostu PKB z paêdziernika 2000 r.: dla Niemiec z 3,3% na 1,9%, dla strefy euro z 3,4% na 2,4%, dla USA z 3,2% na 1,5%, dla Japonii z 1,8% na 0,6% (êród o: World Economic Outlook, October 2000 i May 2001, IMF). Rzeczywisty wzrost PKB by jeszcze ni szy i wyniós : w Niemczech 0,6%, w strefie euro 1,4 %, w USA 1,1%, a w Japonii 0,4%. 20 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Kamień 1: stłumienie hiperinflacji Warunki początkowe: hiperinflacja ponad 250% średniorocznie w 1989 r. niedobory na rynku załamanie produkcji niskie zaufanie do

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010

Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010 Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie Ireneusz Kra Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997 2010 Cz stochowa 2013 SPIS TRE CI WST P... 9 ROZDZIA I HISTORIA BANKOWO

Bardziej szczegółowo

Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002

Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002 MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT D UGU PUBLICZNEGO 00-916 Warszawa, ul. wi tokrzyska 12 tel. (48 22) 694-57-97 Warszawa, 5 lipca 2002 r. Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002 I. ZAD U ENIE SKARBU PA STWA

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro-

Bardziej szczegółowo

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï 736 M. Belka Narodowy Bank Polski Warszawa, r. Z nia na rok 2013 przed do projektu u Z nia. W ch realizowanej przez Narodowy Bank Polski 3 r. Ponadto i W na rok 2013 10 2012 r. p 2. W 2013 r. olskim w

Bardziej szczegółowo

Zagregowany popyt i wielkość produktu

Zagregowany popyt i wielkość produktu Zagregowany popyt i wielkość produktu Realny PKB Burda & Wyplosz MACROECONOMICS 4/e Fluktuacje cykliczne Rys.4.01 (+) odchylenie Trend długookresowy Faktyczny PKB (-) odchylenie 0 Czas Oxford University

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów:

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów: STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Zasady wyboru promotorów,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski - Rynki Finansowe

Gospodarka Polski - Rynki Finansowe Gospodarka Polski - Rynki Finansowe Czerwiec 2 nr 12 G ówne tendencje w gospodarce WyjÊcie UW z koalicji oraz powstanie rzàdu mniejszoêciowego AWS spowodowa o obawy co do kszta tu polityki fiskalnej w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski - Rynki Finansowe

Gospodarka Polski - Rynki Finansowe Gospodarka Polski - Rynki Finansowe 26 listopada 1999 r. nr 6 G ówne tendencje w gospodarce Inflacja w paêdzierniku wynios a 8,7 proc. r/r i 1,1 proc. m/m. W okresie styczeƒ-paêdziernik ceny konsumenta

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23

Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23 Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23 2 Najważniejsze informacje o węgierskiej gospodarce w skrócie (za okres pażdziernika 2010) Budapeszt, 9 listopada 2010 r. 1. Rada Monetarna zdecydowała

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. UCHWA Y:

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. UCHWA Y: Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 3 z³ 30 gr DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. Nr 24 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y: 54- nr 11/98 w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4100-12-01/2012 P/12/033 Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Pan Jan Vincent-Rostowski Minister Finansów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii

Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2011 Katarzyna Śledziewska WNE UW k.sledziewska@uw.edu.pl Plan wystąpienia Cel badania Determinanty CA

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Łukasz Goczek Makroekonomia I Ćwiczenia 2

Łukasz Goczek Makroekonomia I Ćwiczenia 2 RUCH OKRĘŻNY I SYSTEM RACHUNKOWOŚCI NARODOWEJ (ver. 27-02-2007) Ruch okrężny w gospodarce: Założenia: 1) brak państwa i zagranicy 2) gospodarstwa domowe dysponują czynnikami produkcji (w tym nakłady pracy)

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji.

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Na rynku odmienia się słowo kryzys przez wszystkie przypadki. Zapewne z tego względu banki, przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Tekst jednolity z dnia 05 stycznia 2016r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Na podstawie materia ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki

Na podstawie materia ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki BIULETYN INFORMACYJNY 12/2001 Na podstawie materia ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Projekt graficzny ok adki: DECORUM Sk ad i druk: Drukarnia NBP Korekta: Maria Betlejewska NBP INFORMUJE Poczàwszy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003. Warszawa, wrzesieƒ 2004 r.

Raport Roczny 2003. Warszawa, wrzesieƒ 2004 r. Raport Roczny 2003 Warszawa, wrzesieƒ 2004 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski, wype niajàc zadanie powierzone mu przez Konstytucj, stara si zapewniç niskà inflacj,

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo