Raport Roczny Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r."

Transkrypt

1 Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

2 Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego

3 Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji. Bank centralny w ostatnim roku koncentrowa si na realizacji dwóch podstawowych celów, którymi sà: stabilnoêç monetarna i stabilnoêç systemu finansowego, a jednoczeênie systematycznie dostosowywa swojà dzia alnoêç do norm obowiàzujàcych w Europejskim Systemie Banków Centralnych. Wynika o to z zadaƒ przyj tych w Planie dzia alnoêci na 2001 rok, uchwalonym przez Zarzàd NBP, oraz w Za o eniach polityki pieni nej na rok 2001, przyj tych przez Rad Polityki Pieni nej. We wrzeêniu 1998 r. Rada Polityki Pieni nej przyj a za g ówny cel swej dzia alnoêci sprowadzenie inflacji poni ej 4% w roku Od tego czasu inflacj uda o si obni yç z 11% do 3,6% na koniec roku Poprzednie lata pracy na rzecz utrwalania mechanizmów s u àcych stabilizacji cen pozwoli y w lutym 2001 r. rozpoczàç proces stopniowych obni ek stóp procentowych. àcznie w 2001 r. stopy procentowe zosta y obni one o 7,5 pkt. proc. W efekcie tych dzia aƒ stopy procentowe NBP ukszta towa y si na poziomie najni szym od poczàtku transformacji gospodarczej w Polsce. Skala tych obni ek mog aby byç wi ksza, jednak znaczàcy deficyt sektora finansów publicznych i niepewna sytuacja gospodarcza sk ania y Rad Polityki Pieni nej do zachowania ostro noêci w podejmowaniu decyzji. W 2001 r. kontynuowano dzia ania, których celem by o ograniczenie nadp ynnoêci w sektorze bankowym, zmniejszajàcej efektywnoêç polityki pieni nej. W celu u atwienia zarzàdzania p ynnoêcià przez banki oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa systemu p atniczego NBP wprowadzi nowe regulacje prawne i nowe instrumenty techniczne. W dzia aniach tych wspó pracowa ze Zwiàzkiem Banków Polskich. Zwi kszeniu bezpieczeƒstwa depozytów lokowanych w bankach, a jednoczeênie dostosowaniu do standardów Unii Europejskiej s u y y prace nad nowymi regulacjami ostro noêciowymi ograniczajàcymi ryzyko bankowe oraz nad wprowadzeniem nadzoru skonsolidowanego, uwzgl dniajàcego wspó prac i wymian informacji z krajowymi oraz zagranicznymi organami nadzoru. Udzia w przedterminowym wykupie d ugu Rzeczypospolitej Polskiej wobec Federacyjnej Republiki Brazylii, kampania edukacyjno-informacyjna na temat cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej i wprowadzenia eurogotówki w krajach UGW, a tak e dzia ania podejmowane w celu podniesienia jakoêci obs ugi klientów stanowi y istotne elementy dzia alnoêci NBP. Dostosowywanie zasad funkcjonowania NBP do standardów ESBC odbywa o si we wspó pracy z bankiem centralnym Francji i bankiem centralnym W och w ramach Programu PHARE Wprowadzane zmiany wymaga y zwi kszenia potencja u kadrowego i nak adów finansowych. Raport Roczny 2001 zawiera syntetyczny opis dzia aƒ banku centralnego. Otwiera go informacja na temat pracy organów NBP. Nast pnie zaprezentowano dzia ania NBP w zakresie kszta towania polityki pieni nej. W kolejnych rozdzia ach przedstawiono wykonanie podstawowych zadaƒ NBP (nadzór bankowy, dzia alnoêç emisyjnà, dzia ania na rzecz systemu p atniczego, dzia alnoêç dewizowà, obs ug bud etu paƒstwa), dzia alnoêç wspierajàcà wykonywanie podstawowych zadaƒ (legislacyjnà, analityczno-statystycznà, edukacyjnà, informacyjnà), a tak e zadania zwiàzane z funkcjonowaniem NBP jako instytucji (wspó prac mi dzynarodowà, dzia alnoêç w asnà, bilans i rachunek wyników NBP). Raport koƒczy si bilansem p atniczym Rzeczypospolitej Polskiej za 2001 rok. W roku 2001 Narodowy Bank Polski zdo a zahamowaç spadek wartoêci pieniàdza. Wzros o zaufanie do z otówki, zwi kszy si udzia oszcz dnoêci z otowych ludnoêci w porównaniu z oszcz dnoêciami w walutach obcych. Narodowy Bank Polski b dzie kontynuowa dzia ania na rzecz stabilizacji cen i dba o wartoêç polskiego pieniàdza. Prezes Narodowego Banku Polskiego Leszek Balcerowicz

4 SPIS TREÂCI RADA POLITYKI PIENI NEJ ZARZÑD NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO SCHEMAT ORGANIZACYJNY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO FUNKCJONOWANIE ORGANÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Prezes Narodowego Banku Polskiego Rada Polityki Pieni nej Zarzàd Narodowego Banku Polskiego POLITYKA PIENI NA Cel polityki pieni nej w 2001 r. i jego realizacja Uwarunkowania realizacji polityki pieni nej Instrumenty realizacji celu polityki pieni nej Stopy procentowe Operacje otwartego rynku Rezerwa obowiàzkowa Operacje kredytowo-depozytowe i refinansowanie banków NADZÓR BANKOWY Zadania licencyjne Tworzenie banków Otwieranie przedstawicielstw banków zagranicznych Zmiany w strukturze akcjonariuszy banków oraz fuzje banków Zmiany sk adu zarzàdów banków Zmiany statutów banków Zadania regulacyjne Ustawa Prawo bankowe Akty wykonawcze do ustawy Prawo bankowe, ustawy o NBP i ustawy o rachunkowoêci Opracowanie stanowiska w sprawie Nowej Umowy Kapita owej Opracowanie projektów rekomendacji KNB Porozumienia z zagranicznymi organami nadzoru bankowego Zadania analityczne BezpoÊredni nadzór analityczny Nadzór nad bankami komercyjnymi znajdujàcymi si w trudnej sytuacji finansowej Zadania inspekcyjne CzynnoÊci kontrolne w bankach komercyjnych, spó dzielczych, w oddzia ach banków oraz w przedstawicielstwach banków zagranicznych N a r o d o w y B a n k P o l s k i

5 Spis treêci Zakres przeprowadzonych inspekcji Metodologia i narz dzia nadzorcze Zadania zwiàzane z sektorem bankowoêci spó dzielczej Udzia Narodowego Banku Polskiego w sanacji banków DZIA ALNOÂå EMISYJNA NBP Pieniàdz gotówkowy w obiegu Struktura pieniàdza gotówkowego Zaopatrywanie banków w znaki pieni ne Wycofywanie z obiegu uszkodzonych lub zu ytych znaków pieni nych Inne zagadnienia zwiàzane z pieniàdzem gotówkowym Produkcja znaków pieni nych Emisja monet okolicznoêciowych Wymiana znaków pieni nych, które przesta y byç prawnym Êrodkiem p atniczym Fa szerstwa krajowych znaków pieni nych Dzia ania przygotowawcze do wprowadzenia euro do obiegu DZIA ANIA NA RZECZ SYSTEMU P ATNICZEGO Dostosowanie regulacji w dziedzinie systemu p atniczego do standardów obowiàzujàcych w Unii Europejskiej Funkcjonowanie systemu SORBNET zmiany systemowe Obs uga rachunków bie àcych banków w Centrali NBP Standaryzacja i normalizacja Dzia alnoêç Rady ds. Systemu P atniczego Wspó praca NBP z sektorem bankowym w zakresie pozosta ych przedsi wzi ç mi dzybankowych DZIA ALNOÂå DEWIZOWA Zarzàdzanie rezerwami dewizowymi Zasady zarzàdzania rezerwami dewizowymi Uwarunkowania inwestycyjne Poziom oficjalnych aktywów rezerwowych Struktura walutowa rezerw Struktura inwestycyjna i horyzont czasowy rezerw walutowych Dochód z dzia alnoêci inwestycyjnej Dostosowanie metodologii rejestracji operacji walutowych oraz analiz finansowych do standardów banków centralnych Unii Europejskiej Dzia ania w zakresie zadaƒ dewizowych Dzia ania w zakresie zmian organizacji obrotu dewizowego Wykonywanie kontroli dewizowej przez NBP Dzia ania pokontrolne Raport Roczny

6 Spis treêci 6.3. Obs uga kredytów zagranicznych zacàgni tych przez NBP Kredyty ze Êrodków Banku Âwiatowego Pozosta e kredyty OBS UGA BUD ETU PA STWA Obs uga rachunków bud etu paƒstwa Postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków bankowych w z otych dla podmiotów nie b dàcych bankami Rodzaje rachunków bud etu paƒstwa prowadzonych przez NBP Zasady obs ugi rachunków bud etu paƒstwa Tryb obs ugi rachunków bud etu paƒstwa Administrowanie kredytami zagranicznymi zaciàgni tymi przez Rzàd RP Obs uga zobowiàzaƒ i nale noêci zagranicznych bud etu paƒstwa Przedterminowy wykup d ugu Rzeczypospolitej Polskiej wobec Brazylii Obs uga obrotu skarbowymi papierami wartoêciowymi Przetargi na bony skarbowe Prace nad systemem Dealerów Skarbowych Papierów WartoÊciowych Dzia ania na rzecz usprawnienia zarzàdzania d ugiem publicznym Zamiana obligacji zerokuponowych skonwertowanych z portfela NBP na obligacje asymilowane do obligacji o sta ym oprocentowaniu Operacje zamiany obligacji DZIA ALNOÂå WSPIERAJÑCA REALIZACJ PODSTAWOWYCH ZADA Dzia alnoêç legislacyjna Dzia alnoêç prawotwórcza organów NBP oraz Komisji Nadzoru Bankowego Projekty ustaw opracowanych w Narodowyrn Banku Polskim Udzia Narodowego Banku Polskiego w pracach nad projektami aktów normatywnych organów paƒstwa Projekty ustaw dotyczàcych funkcjonowania systemu bankowego Dzia alnoêç statystyczno-analityczna Analizy ekonomiczne i badania Zadania statystyczne Dzia alnoêç edukacyjna i informacyjna Wspó praca w zakresie szkolenia kadr dla sektora bankowego Dzia alnoêç wydawnicza i strona internetowa NBP Obs uga medialna organów NBP Kampania informacyjno-promocyjna EURO Konferencje i seminaria naukowe organizowane przez NBP Centralna Biblioteka NBP N a r o d o w y B a n k P o l s k i

7 Spis treêci 9. WSPÓ PRACA MI DZYNARODOWA Dzia ania zmierzajàce do dostosowania polskiego systemu bankowego i NBP do wymogów Unii Europejskiej Negocjacje o cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej Dzia ania zmierzajàce do przygotowania NBP do funkcjonowania w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych Inne dzia ania w NBP T umaczenia w procesie dostosowania NBP i systemu bankowego do wymogów Unii Europejskiej Wspó praca z mi dzynarodowymi instytucjami gospodarczymi i finansowymi Wspó praca z Organizacjà Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju Wspó praca z Mi dzynarodowyrn Funduszem Walutowym Wspó praca z Bankiem Âwiatowym Wspó praca z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju Dzia alnoêç Banku Rozrachunków Mi dzynarodowych w Bazylei Wspó praca z Europejskim Bankiem Centralnym Mi dzynarodowy Bank Inwestycyjny Mi dzynarodowy Bank Wspó pracy Gospodarczej Pomoc szkoleniowa udzielona bankom centralnym i zagranicznym instytucjom nadzorczym DZIA A NOÂå W ASNA Zarzàdzanie zasobami ludzkimi Zatrudnienie w NBP Podnoszenie kwalifikacji pracowników NBP Pozosta e zagadnienia z zakresu polityki kadrowej Zarzàdzanie zasobami majàtkowymi Obs uga informatyczna systemu bankowego oraz NBP Ochrona i zabezpieczenia Ochrona informacji niejawnych Ochrona danych osobowych Ochrona osób i mienia Pozosta e prace Wewn trzna dzia alnoêç rewizyjna Zmiany organizacyjne Reorganizacja sieci terenowej NBP BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW NBP Bilans NBP stan na dzieƒ 31 grudnia 2001 r Rachunek wyników stan na dzieƒ 31 grudnia 2001 r Informacja dodatkowa Raport Roczny

8 Spis treêci Zmiany w aktywach i pasywach Struktura aktywów i pasywów Zmiany w rachunku zysków i strat Dane szczegó owe dotyczàce wyniku finansowego BILANS P ATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA 2001 ROK Synteza Rachunek bie àcy Poprawa salda obrotów bie àcych Wzrost eksportu towarów Import towarów Struktura walutowa p atnoêci towarowych Ni szy deficyt p atnoêci w us ugach Ujemne saldo dochodów Transfery bie àce Wzrost salda niesklasyfikowanych obrotów bie àcych Rachunek finansowy Inwestycje nierezydentów w Polsce Inwestycje rezydentów za granicà Pochodne instrumenty finansowe Wynik bilansu p atniczego a poziom rezerw walutowych Wskaêniki zwiàzane z bilansem p atniczym ZA ÑCZNIKI ZA ÑCZNIK 1 Ceny towarów i us ug konsumpcyjnych w 2001 r ZA ÑCZNIK 2 PKB i popyt krajowy ZA ÑCZNIK 3 Nierównowaga zewn trzna ZA ÑCZNIK 4 Poda pieniàdza ZA ÑCZNIK 5 Wykaz wykonawczych aktów prawnych wydanych w 2001 r. przez organy Narodowego Banku Polskiego i Komisj Nadzoru Bankowego (og oszonych) ZA ÑCZNIK 6 Publikacje i strona internetowa Narodowego Banku Polskiego w 2001 r ZA ÑCZNIK 7 Wyniki g osowania cz onków Rady Polityki Pieni nej nad uchwa ami podj tymi w 2001 r N a r o d o w y B a n k P o l s k i

9 Spis treêci ANEKS STATYSTYCZNY TABELA I Podstawowe dane statystyczne TABELA II Rynek finansowy podstawowe informacje TABELA III Kursy USD i EUR w 2001 r TABELA IV Ârednie wa one oprocentowanie depozytów z otowych w bankach komercyjnych TABELA V Ârednie wa one oprocentowanie kredytów z otowych w bankach komercyjnych TABELA VI Banki komercyjne aktywa i pasywa TABELA VII Narodowy Bank Polski aktywa i pasywa TABELA VIII System bankowy: banki komercyjne i NBP aktywa i pasywa TABELA IX Miary pieniàdza TABELA X Bilans skonsolidowany systemu bankowego TABELA XI Pieniàdz rezerwowy i czynniki jego kreacji TABELA XII Bilans p atniczy RP na bazie p atnoêci TABELA XIII Stan oficjalnych aktywów rezerwowych TABELA XIV Zad u enie zagraniczne Polski UWAGI METODYCZNE SKRÓTY Raport Roczny

10 Rada Polityki Pieni nej Przewodniczàcy Leszek Balcerowicz Cz onkowie: Marek Dàbrowski Bogus aw Grabowski Cezary Józefiak Janusz Krzy ewski Wojciech àczkowski Jerzy Pruski Dariusz Rosati Grzegorz Wójtowicz Wies awa Zió kowska 10 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

11 Zarzàd Narodowego Banku Polskiego Przewodniczàcy Leszek Balcerowicz Cz onkowie: Jerzy Stopyra I Zast pca Prezesa NBP Andrzej S. Bratkowski Wiceprezes NBP Joanna Wielgórska-Leszczyƒska Andrzej Jakubiak Tomasz Pasikowski Józef Sobota Raport Roczny

12 SCHEMAT ORGANIZACYJNY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Stan na dzieƒ 31 XII 2001 r. Rada Polityki Pieni nej Przewodniczàcy Prezes NBP Prezes NBP Zarzàd NBP Przewodniczàcy Prezes NBP Komisja Nadzoru Bankowego Przewodniczàcy Prezes NBP Wiceprezes NBP Pierwszy Zast pca Prezesa NBP Wiceprezes NBP Departament Polityki Pieni no- -Kredytowej Departament Operacyjno- -Rachunkowy Departament Systemu P atniczego Departament Emisyjno- -Skarbcowy Gabinet Prezesa Departament Komunikacji Spo ecznej Departament Rewizji Departament Prawny Departament Kadr Departament Analiz i Badaƒ Departament Statystyki Departament Zagraniczny Departament Operacji Zagranicznych Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Biuro Licencji Bankowych Biuro Polityki Nadzorczej Biuro Analiz Systemu Bankowego Departament Administracji Biuro Inspekcji Departament Informatyki i Telekomunikacji Biuro BankowoÊci Spó dzielczej Departament Ochrony Centrala NBP G ówny Oddzia Walutowo- -Dewizowy w Warszawie Zak ad Us ug Gospodarczych w Warszawie 13 Oddzia ów Okr gowych NBP 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

13 1 FUNKCJONOWANIE ORGANÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Raport Roczny 2001

14 Funkcjonowanie organów Narodowego Banku Polskiego Zgodnie z ustawà o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r., obowiàzujàcà od 1 stycznia 1998 r., organami NBP sà: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieni nej, Zarzàd Narodowego Banku Polskiego Prezes Narodowego Banku Polskiego Sejm RP, na wniosek Prezydenta RP, 22 grudnia 2000 r. powo a Leszka Balcerowicza na stanowisko Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Leszek Balcerowicz z o y przed Sejmem przysi g i objà urzàd Prezesa NBP w dniu 10 stycznia 2001 r. Prezes NBP w ramach swoich obowiàzków przewodniczy Radzie Polityki Pieni nej, Zarzàdowi NBP oraz Komisji Nadzoru Bankowego. Prezes NBP wyda 13 zarzàdzeƒ dotyczàcych: sposobu przeprowadzania rozrachunków mi dzybankowych, okreêlenia wzorów, próby, masy i wielkoêci emisji monet, sposobów i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowaƒ banknotów i monet oraz wykonywania czynnoêci zwiàzanych z zaopatrywaniem banków w te znaki, upowa nienia do podejmowania decyzji dotyczàcych zezwoleƒ dewizowych. Reprezentujàc bank centralny w kontaktach z instytucjami zagranicznymi, Prezes NBP wzià udzia m.in. w nast pujàcych spotkaniach: posiedzeniu Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, podczas którego wyg osi przemówienie dotyczàce m.in. roli, jakà odgrywa EBOiR w swojej dziesi cioletniej dzia alnoêci w krajach transformujàcych swoje gospodarki; forum Organizacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju w Pary u (OECD Forum 2001), na którym omawiano najwa niejsze zagadnienia wspó czesnej ekonomii; Dorocznym Posiedzeniu Rady Gubernatorów Banku Rozrachunków Mi dzynarodowych (BIS) w Bazylei; Europejskim Szczycie Gospodarczym, zorganizowanym w Salzburgu z inicjatywy Âwiatowego Forum Gospodarczego. Prezes NBP w zakresie ustawowych obowiàzków, jako prze o ony pracowników NBP, bra udzia w kszta towaniu polityki kadrowej, nadzorowa jej realizowanie oraz przestrzeganie standardów pracy w Narodowym Banku Polskim Rada Polityki Pieni nej W 2001 r. Rada Polityki Pieni nej odby a 14 posiedzeƒ, w tym 11 dwudniowych. W trakcie tych posiedzeƒ podj a 20 uchwa publikowanych i wyda a 9 zaleceƒ dla Zarzàdu NBP. Cz onkowie RPP odbyli równie wiele spotkaƒ roboczych. RPP szeêciokrotnie obni a a wysokoêç podstawowych stóp procentowych, àcznie o 7,5 pkt. proc.: w lutym o 1 pkt proc., w marcu o 1 pkt proc., w czerwcu o 1,5 pkt. proc., w sierpniu o 1 pkt proc., w paêdzierniku o 1,5 pkt. proc., w listopadzie o 1,5 pkt. proc. W 2001 r. RPP podj a nast pujàce uchwa y: 5 uchwa w sprawie stopy redyskontowej weksli i oprocentowania kredytów refinansowych, uchwa w sprawie stopy redyskontowej weksli, oprocentowania kredytów refinansowych oraz oprocentowania lokaty terminowej w NBP, 6 uchwa w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku. 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

15 Funkcjonowanie organów Narodowego Banku Polskiego RPP podj a równie uchwa y w nast pujàcych sprawach: przyj cia sprawozdania finansowego NBP na dzieƒ 31 grudnia 2000 r., przyj cia sprawozdania z wykonania za o eƒ polityki pieni nej w 2000 r. oraz oceny dzia alnoêci Zarzàdu NBP w zakresie realizacji tych za o eƒ, zatwierdzenia sprawozdania z dzia alnoêci NBP w 2000 r., okreêlenia górnej granicy zobowiàzaƒ wynikajàcych z zaciàgania przez NBP po yczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych, ustalenia za o eƒ polityki pieni nej na rok 2002, zatwierdzenia planu finansowego NBP na rok 2002, rezerwy obowiàzkowej banków. RPP wyda a 9 zaleceƒ dla Zarzàdu NBP m.in. w sprawie: zasad prowadzenia operacji otwartego rynku (6 zaleceƒ), prowadzenia sprzeda y skarbowych papierów wartoêciowych uzyskanych w wyniku konwersji niezbywalnych zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa, obni enia stopy rezerwy obowiàzkowej. Wyda a równie opinie do przed o onych Radzie projektów ustawy bud etowej na 2002 r. (w paêdzierniku i listopadzie 2001 r.). RPP wyda a Raport o inflacji za 2000 rok oraz trzy kwartalne Raporty o inflacji (za I, II i III kwarta 2001 r.), w których zawarto informacje nt. kszta towania si zjawisk inflacyjnych w kontekêcie polityki pieni nej. W 2001 r. odby y si równie spotkania cz onków RPP z przedstawicielami rzàdu. Rada Polityki Pieni nej zorganizowa a w listopadzie 2001 r. spotkanie z prezesami banków komercyjnych, którego tematem by y przede wszystkim za o enia polityki pieni nej na 2002 r Zarzàd Narodowego Banku Polskiego Zarzàd NBP kieruje bie àcà dzia alnoêcià Narodowego Banku Polskiego. Podejmuje uchwa y w sprawach nie zastrze onych w ustawie do wy àcznej kompetencji innych organów NBP oraz realizuje uchwa y Rady Polityki Pieni nej. Prezydent RP na wniosek Prezesa NBP powo a na cz onków Zarzàdu NBP: Tomasza Pasikowskiego (12 stycznia 2001 r.), Andrzeja S. Bratkowskiego, który zastàpi na stanowisku Wiceprezesa NBP Ryszarda Kokoszczyƒskiego (10 paêdziernika 2001 r.), Joann Wielgórskà-Leszczyƒskà (10 paêdziernika 2001 r.), Józefa Sobot (10 paêdziernika 2001 r.). JednoczeÊnie odwo a z Zarzàdu NBP Ew Popowskà, Krzysztofa Majczuka oraz Waldemara Szostaka. W wyniku zmian liczba cz onków Zarzàdu NBP zosta a zmniejszona z 8 do 7 osób, co stanowi ustawowe minimum. W 2001 r. odby o si 59 posiedzeƒ Zarzàdu NBP, na których podj to 78 1 uchwa normatywnych, 62 uchwa y nienormatywne oraz 528 postanowieƒ. Do najwa niejszych decyzji Zarzàdu NBP nale a o podj cie uchwa dotyczàcych: przyj cia planu dzia alnoêci Narodowego Banku Polskiego na lata , przyj cia planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na 2002 r., przyj cia planu inwestycji Narodowego Banku Polskiego na 2002 r, 1 Wykaz uchwa Zarzàdu NBP opublikowanych w Monitorze Polskim i Dzienniku Urz dowym Narodowego Banku Polskiego znajduje si w Za àczniku 5 do Raportu Rocznego. Raport Roczny

16 Funkcjonowanie organów Narodowego Banku Polskiego zmiany uchwa y w sprawie realizacji poleceƒ wyp aty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzeda y walut obcych w Narodowym Banku Polskim, zmiany uchwa y w sprawie post powania przy podejmowaniu decyzji dewizowych, zmiany uchwa y w sprawie emitowania bonów pieni nych Narodowego Banku Polskiego oraz obrotu tymi bonami, trybu informowania osób fizycznych o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Narodowy Bank Polski, konkursów na niektóre stanowiska pracy w Narodowym Banku Polskim, wprowadzenia Regulaminu refinansowania banków w ciàgu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski, zmiany uchwa y w sprawie warunków otwierania rachunków banków przez NBP. Zarzàd NBP rozpatrywa, po czym rekomendowa Radzie Polityki Pieni nej projekty uchwa oraz materia y kierowane na jej posiedzenia. Szczególnà wag Zarzàd NBP przywiàzywa do zagadnieƒ zwiàzanych z dostosowaniem NBP do standardów obowiàzujàcych w Unii Europejskiej. Istotne dzia ania temu s u àce to: podpisanie przez Prezesa NBP i Gubernatora Banku Francji w dniu 12 lipca 2001 r. w Warszawie umowy bliêniaczej z Bankiem Francji, jako bankiem wiodàcym, i Bankiem W och (warunkuje ona rozpocz cie Programu PHARE 2000), przygotowanie NBP do wprowadzenia euro w formie gotówkowej, udzia NBP w Przedcz onkowskim Programie Gospodarczym. Istotnym zagadnieniem by udzia NBP w operacji przedterminowego wykupu przez RP d ugu brazylijskiego 2. 2 Wykup d ugu zosta szerzej opisany w rozdziale N a r o d o w y B a n k P o l s k i

17 2 POLITYKA PIENI NA Raport Roczny 2001

18 Polityka pieni na Zgodnie z zapisem art. 227 par. 1 Konstytucji RP, Narodowy Bank Polski odpowiada za wartoêç polskiego pieniàdza. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim w art. 3 okreêla, e podstawowym celem dzia alnoêci NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rzàdu, o ile nie ogranicza to realizacji podstawowego celu NBP. We wrzeêniu 1998 r. Rada Polityki Pieni nej przyj a Âredniookresowà strategi polityki pieni nej na lata , w której okreêli a, e strategicznym celem polityki pieni nej jest obni enie inflacji poni ej 4% do koƒca 2003 r. Krótkookresowym, pomocniczym celem polityki pieni nej zgodnie z przyj tymi we wrzeêniu 2000 r. Za o eniami polityki pieni nej na rok 2001 by o obni enie tempa wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych do poziomu 6-8% w grudniu 2001 r. Roczna stopa inflacji na koniec 2001 r. wynios a 3,6% i ukszta towa a si o 2,4 pkt. proc. poni ej dolnej granicy przedzia u krótkoterminowego celu inflacyjnego. Z o y o si na to zarówno oddzia ywanie czynników natury poda owej wyjàtkowo korzystne dla obni ania inflacji kszta towanie si sytuacji na rynku ywnoêci i paliw, jak równie popytowej silniejsze, ni przewidywano, spowolnienie tempa wzrostu popytu zewn trznego i spadek krajowej absorpcji. Spadek popytu inwestycyjnego wynika z àcznego oddzia ywania szeregu czynników, których wagi nie da si precyzyjnie oszacowaç. Do czynników tych nale a y: pogorszenie koniunktury zewn trznej w 2001 r., wczeêniejsza ekspansja inwestycyjna oraz restrykcyjna polityka pieni na w 2000 r., niezb dna dla powstrzymania rosnàcej wtedy inflacji oraz ograniczenia oczekiwaƒ inflacyjnych. Obni eniu tempa wzrostu cen w 2001 r. sprzyja równie wzrost wartoêci z otego. Rada Polityki Pieni nej rozpocz a proces obni ania stóp procentowych banku centralnego w lutym 2001 r., intensyfikujàc go w drugiej po owie roku, kiedy spadek dynamiki wzrostu gospodarczego i inflacji okaza si g bszy i bardziej trwa y, ni powszechnie przypuszczano. W sumie Rada Polityki Pieni nej w 2001 r. dokona a szeêciu obni ek podstawowych stóp procentowych NBP àcznie o 750 pkt. bazowych. Od pierwszej obni ki stóp procentowych dokonanej w lutym stopa referencyjna obni y a si w uj ciu realnym o 3,5 pkt. proc. Skala i tempo obni ek stóp procentowych by y warunkowane potrzebà ustabilizowania inflacji na niskim poziomie zgodnie z celem Êredniookresowym. Z tego powodu mimo e poziom inflacji spad poni ej celu rocznego nie zdecydowano si na g bsze obni ki stóp procentowych. W ocenie wi kszoêci cz onków Rady grozi oby to bowiem ponownym wzrostem inflacji i koniecznoêcià ponoszenia dodatkowych kosztów jej obni ania w nast pnych latach. Ostro noêç w zmniejszaniu stopnia restrykcyjnoêci polityki pieni nej wynika a tak e z sytuacji finansów publicznych. Szybki wzrost wydatków bud etowych w warunkach s abnàcego tempa wzrostu gospodarczego doprowadzi do gwa townego zwi kszenia deficytu bud etowego. W sytuacji malejàcych przychodów z prywatyzacji wysoki deficyt bud etowy by finansowany przede wszystkim poprzez wzrost zad u enia bud etu w systemie bankowym. By to g ówny czynnik kreacji pieniàdza w 2001 r. powodujàcy, e tempo wzrostu poda y pieniàdza znacznie przekracza o dynamik nominalnego produktu krajowego brutto. Zbyt luêna polityka bud etowa pogorszy a niekorzystny uk ad polityki pieni nej i fiskalnej. Znalaz o to wyraz w malejàcym znaczeniu kredytu dla sektora prywatnego w kreacji pieniàdza, przy rosnàcej roli zad u enia sektora bud etowego. W 2000 r. udzia przyrostu nale noêci od osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w kreacji poda y pieniàdza wyniós 98,3%, a w 2001 r. spad do 38,7%. Wzrost zad u enia sektora bud etowego w 2001 r. by równy 42% przyrostu poda y pieniàdza, podczas gdy w 2000 r. sektor ten odd u y si w systemie bankowym. Zmniejszaniu stopnia restrykcyjnoêci polityki pieni nej sprzyja a zdecydowana poprawa sytuacji na rachunku obrotów bie àcych bilansu p atniczego. Uda o si obni yç deficyt na rachunku obrotów bie àcych w relacji do PKB z ponad 8% na poczàtku 2000 r. do 6,3% pod koniec 2000 r. i do 4,1% w 2001 r. By o to mo liwe z jednej strony dzi ki ostro nej polityce pieni nej, ograniczajàcej absorpcj i import, z drugiej zaê w rezultacie utrzymujàcego si do I kwarta u 2001 r. stosunkowo wysokiego wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Pogorszenie koniunktury zewn trznej w II kwartale oraz znacznie silniejsze w IV kwartale 2001 r. os abi o jednak dynamik eksportu, co przyczyni o si do spadku inwestycji i niskiej dynamiki dochodów p acowych. 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

19 Polityka pieni na W 2001 r. Narodowy Bank Polski podejmowa tak e dzia ania na rzecz zwi kszenia efektywnoêci rynków finansowych, modyfikujàc instrumenty realizacji polityki pieni nej w celu dostosowania systemu operacyjnego do standardów EBC Cel polityki pieni nej w 2001 r. i jego realizacja Krótkookresowym celem polityki pieni nej, zgodnie z Za o eniami polityki pieni nej na rok 2001, by o obni enie tempa wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych do poziomu 6-8% w grudniu 2001 r. By to cel pomocniczy w stosunku do zasadniczego, jakim jest obni enie inflacji poni ej 4% do koƒca 2003 r. W koƒcu 2001 r. dwunastomiesi czny wskaênik wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych wyniós 3,6% (patrz wykres 1). By on o 4,9 pkt. proc. ni szy ni w grudniu 2000 r. i zarazem najni szy od po owy lat 70-tych. W ciàgu 2001 r. inflacja osiàgn a najwy szy poziom w styczniu (7,4%), a w kolejnych miesiàcach poza kwietniem i majem systematycznie si obni a a. Inflacja mierzona Êredniorocznie obni y a si z 10,1% w 2000 r. do 5,5% w 2001 r. Wykres 1 Wskaênik cen towarów i us ug konsumpcyjnych (CPI) (analogiczny miesiàc poprzedniego roku = 100) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII CPI èród o: dane GUS. O tym, e inflacja w koƒcu 2001 r. ukszta towa a si o 2,4 pkt. proc. poni ej dolnej granicy przedzia u krótkoterminowego celu inflacyjnego przesàdzi o kilka czynników. Mo na szacowaç, e w znacznej cz Êci (oko o 1,5 pkt. proc.) spadek inflacji poni ej dolnej granicy celu by przede wszystkim bezpoêrednim skutkiem niskiego wzrostu cen ywnoêci i spadku cen paliw, na co mia y wp yw niezale ne od polityki pieni nej i trudne do przewidzenia tendencje na tych rynkach (patrz za àcznik 1). Poza tym w 2001 r. zarówno dynamika popytu krajowego (patrz za àcznik 2), jak i zagranicznego obni y a si, wyraênie niwelujàc presj inflacyjnà. Obni aniu inflacji sprzyja a tak e aprecjacja z otego, towarzyszàca zdecydowanemu zmniejszeniu deficytu obrotów bie àcych (patrz za àcznik 3) i w efekcie redukcji ryzyka inwestowania w Polsce. Wobec istotnej niepewnoêci co do trwa oêci spadkowych tendencji inflacji obserwowanych od III kwarta u 2000 r. RPP w lutym uzna a za bezpieczne rozpocz cie procesu stopniowych obni ek stóp procentowych. Do koƒca marca obni ono je o 2 pkt. proc. Czynnikami przemawiajàcymi w tym okresie przeciwko dokonywaniu g bszych obni ek stóp procentowych by y: powszechne oczekiwania na kontynuacj stosunkowo wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, przy istotnym wzroêcie dochodów do dyspozycji ludnoêci i prognozach prze amania notowanej od czwartego kwarta u 1999 r. spadkowej dynamiki inwestycji, Raport Roczny

20 Polityka pieni na utrzymywanie si w pierwszych miesiàcach 2001 r. ryzyka dalszego szybkiego wzrostu cen ywnoêci, groêba szybkiego wzrostu deficytu bud etowego, wskazujàca na ryzyko potwierdzone dalszym rozwojem sytuacji przekroczenia planowanego poziomu deficytu, negatywne doêwiadczenia z poprzedniego cyklu zmniejszania stopnia restrykcyjnoêci polityki pieni nej z prze omu lat , kiedy to g bokie obni ki stóp procentowych przyczyni y si obok wstrzàsów poda owych na rynkach ywnoêci i paliw do wzrostu inflacji i niebezpiecznego powi kszenia si deficytu obrotów bie àcych. Rada Polityki Pieni nej postanowi a w tych warunkach zachowaç szczególnà ostro noêç, by utrwaliç utrzymujàcà si od lipca 2000 r. tendencj zmniejszania inflacji z bardzo wysokiego poziomu 11,6% i tym samym umo liwiç osiàgni cie Êredniookresowego celu polityki pieni nej, którym jest obni enie inflacji poni ej 4% do koƒca 2003 r. Zapoczàtkowany w II kwartale 2001 r. nieoczekiwany, szybki spadek dynamiki wzrostu gospodarczego i inflacji, le àcy u podstaw powszechnych korekt prognoz makroekonomicznych 3, sk oni RPP do dalszych obni ek stóp procentowych. Na decyzje o obni aniu stóp w drugiej po owie roku wp yn o tak e odsuni cie groêby dalszego, przyspieszonego wzrostu deficytu bud etowego w 2002 r. W sumie Rada Polityki Pieni nej dokona a w 2001 r. szeêciu obni ek podstawowych stóp procentowych NBP àcznie o 750 punktów bazowych. W efekcie nominalne stopy procentowe NBP znalaz y si na najni szym poziomie od poczàtku transformacji. Spad y równie stopy realne; od pierwszej obni ki stóp procentowych, dokonanej pod koniec lutego, do koƒca 2001 r. stopa referencyjna NBP obni y a si w uj ciu realnym o 3,5 pkt. proc. Na zmniejszenie restrykcyjnoêci polityki pieni nej wskazujà równie inne wskaêniki. Obliczany w NBP indeks restrykcyjnoêci polityki pieni nej (MCI), który uwzgl dnia zarówno zmiany krótkookresowej realnej stopy procentowej, jak i zmiany realnego efektywnego kursu z otego, od po owy 2001 r. zdecydowanie si obni a i w grudniu spad poni ej poziomu z grudnia 2000 r. Wynikajàce z przyczyn pozamonetarnych przyspieszenie tempa spadku inflacji (oddzia ywanie cen ywnoêci i paliw, zw aszcza w II po owie roku) spowodowa o, e realne stopy procentowe NBP obni a y si znacznie wolniej ni stopy nominalne. Jeszcze wolniejsze by o tempo spadku oprocentowania kredytów w niektórych bankach komercyjnych. Z jednej strony banki musia y bowiem w swojej polityce stóp procentowych uwzgl dniç rosnàce ryzyko kredytowe, z drugiej strony, rosnàce potrzeby po yczkowe bud etu zapewnia y im bezpieczny sposób alokacji aktywów. Ta sytuacja nie sprzyja a udzielaniu kredytów przedsi biorstwom i gospodarstwom domowym. Decyzje podj te przez RPP od czerwca 2001 r. nie mog y ju jednak mieç wi kszego wp ywu na rozwój sytuacji makroekonomicznej w tym roku, gdy zmiany stóp procentowych w istotny sposób wp ywajà na inflacj z opóênieniem 7-9 kwarta ów, a na wzrost gospodarczy z opóênieniem 4-6 kwarta ów. Ponadto Rada Polityki Pieni nej w Za o eniach polityki pieni nej na rok 2001 zapowiedzia a, e je eli oddzia ywanie czynników poda owych b dzie przebiegaç w 2001 r. w sposób odmienny od przewidywaƒ Rady, prowadzàc do osiàgni cia inflacji poni ej dolnej granicy celu inflacyjnego, RPP b dzie kszta towaç stopieƒ restrykcyjnoêci polityki pieni nej majàc na uwadze realizacj celu Êredniookresowego, tzn. dopuêci ni szà, ni za o ono inflacj, w 2001 r. Poniewa d ugofalowy wzrost gospodarczy mo liwy jest wy àcznie pod warunkiem utrzymania równowagi makroekonomicznej, polityka RPP musia a i nadal musi byç bardzo ostro na. DoÊwiadczenia ostatnich lat uczà, e w przypadku Polski si a oddzia ywania instrumentów polityki monetarnej na sfer realnà jest bardzo umiarkowana w porównaniu z czynnikami pozamonetarnymi. Radykalne zmniejszenie stopnia restrykcyjnoêci tej polityki mia oby wi c niewielki wp yw na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w krótkim okresie, naruszy oby natomiast fundamenty wzrostu d ugofalowego. Dokonane w 2001 r. obni ki stóp procentowych w warunkach niskiej inflacji i wyraênej poprawy równowagi zewn trznej b dà sprzyjaç stopniowemu o ywieniu gospodarczemu w nast pnych latach. 3 Spowolnienie wzrostu gospodarczego by o powszechne w gospodarce Êwiatowej, a korekty prognoz nie dotyczy y jedynie Polski. M.in. MFW skorygowa w maju 2001 r. swoje prognozy wzrostu PKB z paêdziernika 2000 r.: dla Niemiec z 3,3% na 1,9%, dla strefy euro z 3,4% na 2,4%, dla USA z 3,2% na 1,5%, dla Japonii z 1,8% na 0,6% (êród o: World Economic Outlook, October 2000 i May 2001, IMF). Rzeczywisty wzrost PKB by jeszcze ni szy i wyniós : w Niemczech 0,6%, w strefie euro 1,4 %, w USA 1,1%, a w Japonii 0,4%. 20 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking Autorzy PricewaterhouseCoopers: Jacek Socha prof. Witold Orłowski Janusz S kowski Grupa restrukturyzacyjna

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CES Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story Tad ykistan: czas próby Tajikistan:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 22 sierpnia 2002 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. dla zarzàdzanego przez nasze Towarzystwo PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 24.08.2004 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 1 stycznia - 30 czerwca 2004 r. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - funduszu

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 21.02.2005 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. dla PKO/CREDIT SUISSE Akcji - funduszu

Bardziej szczegółowo