E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania"

Transkrypt

1 Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr Gdańsk, grudzień 2005

2 E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr Słowa kluczowe: SIP; GIS; e-goverment; bazy danych; centralne rejestry państwowe Kierownik pracy: mgr inż. Ryszard Nikiel Wykonawcy pracy: mgr inż. Ryszard Nikiel Kierownik Zakładu: dr inż. Janusz Granat Copyright by Instytut Łączności, Warszawa

3 Spis treści 1 Wprowadzenie Rejestry Państwowe stan prawny Ustawa z dnia 17 lutego o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, grudzień Program dla uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen Wnioski Rejestry Państwowe - stan aktualny Systemy informacji przestrzennych Wprowadzenie Definicje Wykorzystanie GIS Wykorzystanie systemu GIS na poziomie miasta (Gdańsk) Wykorzystanie GIS na poziomie regionu (Pomorskie) Wnioski Bibliografia Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik

4 1 Wprowadzenie Celem projektu jest zbadanie możliwości wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych w integracji: 1/ danych systemów informacji przestrzennych z bazami danych tekstowymi na przykładzie dużego Urzędu Miejskiego 2/ państwowych centralnych baz danych z terenowymi systemami informatycznymi (regiony, miasta, gminy). Obecnie nie ma wymienności nawet pomiędzy podsystemami SIP. Brak kompatybilności formatów plików i ich rozproszenie powoduje, że nie ma możliwości prostego korzystania z jednej aplikacji. Pełne korzystanie z danych jest skomplikowane i wymaga dużego nakładu pracy w ramach róznych podsystemów. Brak standardu interfejsu pomiędzy centralnymi bazami danych a regionalnym i powoduje olbrzymie koszty przy powstawaniu każdej nowej takiej bazy (nowe oprogramowanie i sprzęt w terenowych urzędach). W przypadku dużych miast należy umożliwić stosowanie rozwiązań sieciowych (punkty obsługi klienta są w różnych częściach miasta). Dołączanie do nowego rejestru państwowego nie powinno oznaczać kupowania zupełnie nowego oprogramowania. 4

5 2 Rejestry Państwowe stan prawny 2.1 Ustawa z dnia 17 lutego o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Art.1 Ustawa określa zasady: 4) dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji z podmiotami publicznymi; Art Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy: 1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów; Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 5) rejestr publiczny - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych; 9) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych - zespół wymagań organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów; 10) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej - zespół cech informacyjnych, w tym identyfikatorów oraz odpowiadających im charakterystyk elementów strukturalnych przekazu informacji, takich jak zawartości pola danych, służących do zapewnienia spójności prowadzenia rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi; 11) oprogramowanie interfejsowe - oprogramowanie umożliwiające łączenie i wymianę danych w komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi; 12) testy akceptacyjne - udokumentowane wartości danych wejściowych wprowadzanych do systemu teleinformatycznego i powiązanych z nimi wartości oczekiwanych danych wyjściowych, opisujące zestawy poprawnych odpowiedzi systemu teleinformatycznego na podawane dane wejściowe, pozwalające na sprawdzenie poprawności wdrożenia oprogramowania interfejsowego. Rozdział 3 Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi Art

6 1. Podmiot publiczny używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych. 2. Podmiot publiczny realizujący zadania publiczne przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej do przekazywania danych pomiędzy tym podmiotem a podmiotem nie będącym organem administracji rządowej: 1) zapewnia, aby system teleinformatyczny służący do wymiany danych pomiędzy tym podmiotem a podmiotami nie będącymi organami administracji rządowej, poza minimalnymi wymaganiami, o których mowa w ust. 1, spełniał wymóg równego traktowania rozwiązań informatycznych; 2) publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej lub udostępnia w inny sposób: a) zestawienie stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu teleinformatycznego używanego przez ten podmiot do realizacji zadań publicznych struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, b) testy akceptacyjne, z zastrzeżeniem ust Rozwiązania, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie mogą wykraczać poza zakres minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 4. Podmiot publiczny może nie udostępniać testów akceptacyjnych, jeżeli w oprogramowaniu interfejsowym mają być stosowane wyłącznie formaty danych oraz protokoły komunikacyjne i szyfrujące określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1. Art. 14. Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny jest obowiązany: 1) prowadzić ten rejestr w sposób zapewniający spełnianie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych; 2) prowadzić ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej; 3) umożliwić dostarczanie informacji do tego rejestru oraz udostępnianie informacji z tego rejestru drogą elektroniczną, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych. Art Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. 2. Dane, o których mowa w ust. 1, powinny być udostępniane drogą elektroniczną i mogą być wykorzystane wyłącznie przez podmiot, któremu udostępniono dane do realizacji zadań publicznych. 3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres i tryb udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzebę usprawnienia realizacji zadań publicznych, zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu do danych oraz zabezpieczenia wykorzystania danych do celów realizacji zadań publicznych. Art Podmiot publiczny prowadząc wymianę informacji jest obowiązany zapewnić możliwość wymiany informacji również w formie elektronicznej przez wymianę 6

7 dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych lub środków komunikacji elektronicznej. 2. Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany prowadzić wymianę informacji w formie elektronicznej: 1) z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych; 2) zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej. 3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjnotechniczne doręczania dokumentów elektronicznych, w tym formę urzędowego poświadczania odbioru tych dokumentów przez adresatów, uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej, potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych oraz usprawnienia i ujednolicenia obiegu dokumentów między podmiotami publicznymi. Art. 18. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia: 1) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, mając na uwadze konieczność zapewnienia: a) spójności działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych poprzez określenie co najmniej specyfikacji formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym przy zachowaniu możliwości nieodpłatnego wykorzystania tych specyfikacji, b) sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi oraz między podmiotami publicznymi a organami innych państw lub organizacji międzynarodowych - z uwzględnieniem Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną, zachowując zasadę równego traktowania różnych rozwiązań informatycznych; 2) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej, uwzględniając konieczność zachowania spójności prowadzenia rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi. Art Podmiot publiczny, który prowadzi rejestr publiczny, jest obowiązany zgłosić do krajowej ewidencji dane obejmujące: 1) datę rozpoczęcia realizacji zadań publicznych przy pomocy rejestru publicznego; 2) podstawę prawną i cel utworzenia rejestru publicznego; 3) jednostkę organizacyjną prowadzącą rejestr publiczny; 4) zakres informacji gromadzonych w rejestrze publicznym; 5) określenie, czy rejestr publiczny jest prowadzony za pomocą systemu teleinformatycznego; 6) wskazanie, które z podanych w zgłoszeniu danych podlegają ochronie jako informacje niejawne lub inne informacje ustawowo chronione, w jakim zakresie i na jakiej podstawie prawnej - w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zadań publicznych przy pomocy rejestru publicznego lub zmiany wyżej określonych danych. 7

8 2. Podmiot publiczny, który używa systemu teleinformatycznego do realizacji zadań publicznych, jest obowiązany zgłosić do krajowej ewidencji dane obejmujące: 1) datę rozpoczęcia realizacji zadań publicznych przy pomocy systemu teleinformatycznego; 2) zadania publiczne, do których realizacji jest używany system teleinformatyczny, ze wskazaniem podstawy prawnej ich realizacji; 3) jednostkę organizacyjną używającą systemu teleinformatycznego; 4) opis techniczny systemu teleinformatycznego; 5) wskazanie, które z podanych w zgłoszeniu danych podlegają ochronie jako informacje niejawne lub inne tajemnice ustawowo chronione, w jakim zakresie i na jakiej podstawie prawnej - w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zadań publicznych przy pomocy systemu teleinformatycznego lub zmiany wyżej określonych danych. 3. W przypadku, gdy rejestr publiczny jest prowadzony przy pomocy systemu teleinformatycznego, podmiot publiczny składa jedno zgłoszenie zawierające dane określone w ust.1 pkt 1 i Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zgłosić do krajowej ewidencji zaprzestanie prowadzenia rejestru publicznego, podając datę zaprzestania prowadzenia rejestru publicznego oraz podstawę prawną zaprzestania jego prowadzenia. 5. Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany zgłosić do krajowej ewidencji datę zakończenia realizacji zadań publicznych przy pomocy danego systemu teleinformatycznego. 6. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób prowadzenia krajowej ewidencji oraz tryb dostarczania i udostępniania danych z krajowej ewidencji; 2) wzór zgłoszenia rejestru publicznego i systemu teleinformatycznego do krajowej ewidencji - uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego przekazywania danych do krajowej ewidencji oraz umożliwienia powszechnej dostępności danych zgromadzonych w krajowej ewidencji, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Rozdział 4 Badanie zgodności oprogramowania interfejsowego z rozwiązaniami określonymi przez podmioty publiczne oraz kontrola przestrzegania przepisów ustawy Art W celu zapewnienia spójnego działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych przeprowadza się, z zastrzeżeniem art. 24, badanie poprawności wdrożenia rozwiązań, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a, w oprogramowaniu interfejsowym przy wykorzystaniu testów akceptacyjnych udostępnionych przez podmiot publiczny zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. b, zwane dalej "badaniem". 2. Badanie przeprowadza, na własny koszt, twórca oprogramowania interfejsowego albo inny podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe do oprogramowania interfejsowego, które ma być wykorzystywane do realizacji zadania publicznego, zwany dalej "podmiotem uprawnionym": 1) przed udostępnieniem po raz pierwszy oprogramowania interfejsowego do realizacji tego zadania; 2) po modyfikacji oprogramowania interfejsowego w zakresie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a, dokonanej od czasu poprzedniego badania. 8

9 3. Podmiot uprawniony: 1) informuje podmiot publiczny o rodzaju, wersji, dacie wytworzenia i charakterystyce techniczno-funkcjonalnej oprogramowania interfejsowego poddawanego badaniu; 2) składa podmiotowi publicznemu oświadczenie o wyniku badania. 4. W celu potwierdzenia wyniku badania podmiot publiczny może przeprowadzić weryfikację tego badania wykorzystując testy akceptacyjne udostępnione podmiotowi uprawnionemu. Podmiot publiczny informuje podmiot uprawniony o wyniku weryfikacji. 5. W razie niezgodności wyniku weryfikacji z wynikiem badania dokonanego przez podmiot uprawniony rozstrzyga wynik weryfikacji. W tym przypadku koszty weryfikacji ponosi podmiot uprawniony. 6. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, 1) metodykę, warunki i tryb sporządzania testów akceptacyjnych; 2) sposób postępowania w zakresie badania oraz weryfikacji badania, w tym sposób dokumentowania wyników badania oraz weryfikacji badania; 3) rodzaje oprogramowania interfejsowego podlegającego badaniu; 4) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz sposób i tryb przekazywania tych informacji; 5) wzór oświadczenia o wyniku badania oraz wyniku weryfikacji badania - uwzględniając konieczność wprowadzenia jednolitych warunków przygotowania rzetelnego zestawu testów akceptacyjnych oraz dokonania obiektywnej oceny oprogramowania interfejsowego. Art Oprogramowanie interfejsowe może być używane do realizacji zadań publicznych, jeżeli uzyskało pozytywny wynik badania. 2. Podmiot publiczny może nieodpłatnie udostępnić oprogramowanie interfejsowe, które uzyskało pozytywny wynik badania, albo jego kody źródłowe, w zakresie określonym w umowie licencyjnej z podmiotem uprawnionym. 3.W razie stwierdzenia używania do realizacji zadania publicznego oprogramowania interfejsowego, które: 1) nie zostało poddane badaniu; 2) nie uzyskało pozytywnego wyniku badania w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 2 - podmiot publiczny może odmówić przyjęcia danych przekazywanych za pomocą tego oprogramowania; w takim przypadku odmowa przyjęcia danych jest równoznaczna z nieprzekazaniem tych danych. Art Przepisy art. 21 i 22 stosuje się odpowiednio, jeżeli: 1) podmiot publiczny jest podmiotem uprawnionym; 2) podmiot uprawniony przekazał podmiotowi publicznemu autorskie prawa majątkowe do oprogramowania interfejsowego. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 albo 2, oprogramowanie interfejsowe nie może być używane do realizacji zadań publicznych do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania. Art. 24. Przepisów art nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art.13 ust.4, chyba że: 1) podmiot publiczny udostępnił testy akceptacyjne; 9

10 2) podmiot uprawniony wystąpił o udostępnienie testów akceptacyjnych w celu przeprowadzenia badania. 2.2 Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, grudzień 2003 priorytet: B3 Centralne bazy danych administracji i rejestry Racjonalizacji musi zostać poddane gromadzenie danych w bazach danych. Należy koordynować tworzenie i działanie kluczowych baz danych administracji publicznej związanych z ewidencją ludności, pojazdów, skazanych, rejestrami sądowymi, rejestrami związanymi z informacjami o nieruchomościach, baz danych dotyczących podatków oraz innych, pod kątem: stosowania spójnych modeli danych i standardowych metadanych; unikania powielania informacji; eliminowania dublujących się identyfikatorów np. PESEL i NIP39; tworzenia interfejsów; integralności baz rozproszonych; zapewnienia nowoczesnych metod dostępu do rejestrów publicznych; zapewnienia przestrzennego odniesienia informacji zawartych w różnych bazach danych. Inicjatywy dotyczące tworzenia baz danych Centralna Baza Danych Ministerstwa Infrastruktury kompleksowa baza danych o transporcie zawierać będzie ewidencję podmiotów, które otrzymały licencje na międzynarodowy transport drogowy. Obejmować ona będzie także listę osób posiadających Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w zakresie międzynarodowego i krajowego transportu drogowego osób i rzeczy. Ministerstwo Infrastruktury prowadzi z IBDiM i GDDKiA rozmowy na temat uaktualnienia i unowocześnienia tej bazy, która jest jednolitą i kompleksową bazą danych o transporcie, spełniającą potrzeby informacyjne resortu działającą niezależnie od bazy dotyczącej zagadnień wchodzących w zakres działania GDDKiA. W obecnej postaci CBD zawiera: bazę danych Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, bazę danych Generalnego Pomiaru Ruchu 2000, bazę danych wypadków drogowych za lata , bazę danych meteorologicznych z ogólnopolskiego systemu drogowych stacji pogodowych. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadzono zamówienie publiczne na ww. system. Według Ogólnej koncepcji systemu CEPiK funkcjonalność ma obejmować ponad 20 usług ewidencji pojazdów, 13 usług ewidencji kierowców oraz współpracę z Funduszem Ubezpieczeń Gwarancyjnych. Użytkownikami bazy będą MSWiA, Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, MON, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji. 10

11 Modernizacja systemu PESEL (stworzenie PESEL-2) MSWiA prowadzi modyfikację systemu. Rozpoczęło też prace nad przekształceniem go w system referencyjny (tzn. państwo gwarantuje prawdziwość danych i przyjmuje odpowiedzialność za błędy) PESEL-2. Nowy system miałby być scentralizowany. Aktualnie trwają prace studialne. Krajowa Ewidencja Podatników (KEP) jest to na bieżąco aktualizowana danymi przesyłanymi z urzędów skarbowych za pośrednictwem resortowej sieci WAN baza danych rejestracyjnych podmiotów systemu podatkowego. Dane zgromadzone w bazie KEP są obecnie intensywnie wykorzystywane przez departamenty Ministerstwa Finansów do wykrywania nieprawidłowości w postępowaniu podmiotów systemu podatkowego (płatników i podatników). Wykonywana jest również centralna weryfikacja danych zgromadzonych w bazie KEP. Celem tej weryfikacji jest wykrycie i korekta błędów w danych rejestracyjnych podmiotów systemu podatkowego, a następnie utworzenie centralnego rejestru podmiotów (CPR) i wdrożenie systemu rejestracji centralnej. Sieć teleinformatyczna i Zintegrowany System Ewidencji Straży Granicznej Straż Graniczna oddaje funkcjonalność działającego od 1998 r. Zintegrowanego Systemu Ewidencji, służącego do realizacji czynności zleconych przez właściwe organy państwowe wobec osób, a także ewidencji osób przekraczających granicę państwową. Rozbudowa systemu obejmować będzie włączenie nowych modułów umożliwiających kontrolę i ewidencję pojazdów przekraczających granicę, a także ujawnianie utraconych dokumentów. Aktualnie trwają prace nad realizacją dostępu do baz danych, z wykorzystaniem przenośnych terminali radiowych. W przyszłości system ten będzie umożliwiał dokonywanie sprawdzeń w zewnętrznych bazach danych, w tym CEPIK, KSI, SIS II. Krajowy System Informacyjny Policji Komenda Główna Policji uzupełniła system o kilka nowych modułów: interfejs do systemu PESEL, moduł BROŃ I LICENCJA, REGON oparty o dane z GUS-u. Wyjaśnienia wymaga stopień integracji z innymi systemami oraz uzyskane korzyści dla Policji i obywatela. Zintegrowany Pakiet Dokumentów Osobistych MSWiA rozpoczęło prace nad stworzeniem systemu identyfikacji opartego na jednym dokumencie identyfikacyjnym. System przewiduje, że dowód osobisty spełniałby jednocześnie rolę karty ubezpieczenia zdrowotnego i podpisu elektronicznego. Projekt nie został rozpatrzony przez Radę Ministrów. Aktualnie trwają prace studialne. Nowa Księga Wieczysta i Krajowy Rejestr Sądowy Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace nad informatyzacją ksiąg wieczystych. Zakończono natomiast informatyzację Krajowego Rejestru Sądowego. W chwili obecnej jest on rozwijany oraz dostosowywany do zmieniających się przepisów prawnych. Wspomaganie nowej polityki wizowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi prace, w ramach współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen, nad opracowaniem nowego programu do wspomagania obsługi wizowej. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża system pozwalający na stosowanie dopłat do produkcji rolnej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. System informacji oświatowej Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przygotowuje nowy system informacyjny administracji publicznej, który 11

12 zintegruje i zinformatyzuje badania administracyjne w obszarze oświaty i wychowania dotyczący około 50 tys. szkół i placówek oświatowych, 7 mln uczniów, ponad 700 tys. nauczycieli oraz pozostałej kadry oświaty. Bazy danych oświatowych prowadzić będą szkoły i placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, kuratorzy oświaty, właściwi ministrowie oraz minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi: państwowy rejestr cywilnych statków powietrznych; rejestr cywilnego personelu lotniczego; rejestr lotnisk. 2.3 Program dla uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen (MasterPlan SIS II PL) wersja 2.4 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, październik Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Odpowiada za: budowę Centralnego Węzła Polskiego Komponentu SIS II, współdziałanie z Komendą Główną Policji w zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznej dla polskiego Biura SIRENE, budowę wysokowydajnej sieci integrującej systemy teleinformatyczne zainteresowanych instytucji, przygotowanie projektów podstaw prawnych i dostosowanie systemu CEPiK do wymogów Konwencji Wykonawczej Schengen, przygotowanie projektów podstaw prawnych i dostosowanie systemu OEWiUDO do wymogów Konwencji Wykonawczej Schengen, przygotowanie projektów podstaw prawnych i budowę ewidencji paszportowej spełniającej wymogi Konwencji Wykonawczej Schengen. Do realizacji w.w. niezbędne jest zapewnienie przez MSWiA właściwych zasobów ludzkich, organizacji i szkoleń. Termin realizacji do r. II RAPORTY Monitoring realizacji działań Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata MNiI, lipiec 2004 B3 Centralne bazy danych administracji i rejestry 3.1. Przygotowanie planu działań związanego z tworzeniem, integracją i racjonalizacją wykorzystania baz danych związanych z ewidencją ludności, pojazdów i innych 3.2. Przygotowanie (aktualizacja) planu działania związanego z Rejestrem Usług Medycznych 3.3. Integracja rejestrów państwowych (np. KRS, NIP, REGON, PESEL) 3.4. Opracowanie ogólnopolskiego modelu danych 3.5. Modernizacja baz danych, dostosowywanie do modelu danych i standardów komunikacji 12

13 3.6. Przygotowanie państwowego archiwum dokumentów elektronicznych wyposażonego w prawne, techniczne i ekonomiczne instrumenty umożliwiające przejmowanie dokumentacji elektronicznej wytworzonej przez administrację, nieprzydatnej w dalszej pracy bieżącej urzędów i jednocześnie przeznaczonej do wieczystego przechowania 3.7. Informatyzacja katastru nieruchomości B3 - Centralne bazy danych administracji i rejestry B 3 Działanie Podmiot odpowiedzialny Termin 3.1 Przygotowanie planu działa_ związanego z tworzeniem, integracją i racjonalizacją wykorzystania baz danych związanych z ewidencją ludności, pojazdów i innych MSWiA, we współpracy z MF (POLTAX) I kwartał 2004 Aktualnie Ministerstwo Finansów przeprowadza cykliczną, centralną weryfikacją danych gromadzonych w Krajowej Ewidencji Podatników (KEP) z danymi rejestru PESEL. Baza danych KEP jest porównywana z kopią bazy danych PESEL otrzymaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozwala to na sprawdzenie danych osobowych podatników zapisanych w KEP w oparciu o dane z rejestru PESEL i usunięcie ewentualnych rozbieżności. W tworzonym Systemie Rejestracji Centralnej (SeRCe) możliwa będzie weryfikacja danych podatnika będącego osobą fizyczną już podczas rejestracji. Odbywać się ona będzie w oparciu o dane osobowe z rejestru PESEL dostarczane i aktualizowane przez MSWiA. Powyższa aktualizacja przeprowadzana będzie on-line bądź w określonych cyklach czasowych. Ponadto, ministerstwo rozpoczęło działania na rzecz wykorzystania danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). W związku z rosnącą liczbą transakcji majątkowych i informacji, które działy podatków majątkowych w urzędach skarbowych muszą przetwarzać (w tym dodatkowo, od 2003 r. do urzędów sś przekazywane dane o zarejestrowanych pojazdach), potrzeba informatyzacji prac wydziałów stała się nieodzowna. W 2004 r. planowane jest wdrożenie systemu Czynności Majątkowe w urzędach skarbowych, a także dostarczenie organom podatkowym m.in. narzędzia do ewidencjonowania i analizowania informacji o zarejestrowanych pojazdach, w tym również narzędzia do automatycznego wczytywania tych danych pozyskiwanych z Ewidencji Pojazdów. Podjęto kroki dla uzyskania zgody na udostępnienie danych o zarejestrowanych pojazdach gromadzonych w systemie CEPIK w drodze teletransmisji. Wobec faktu, że jednolity system informatyczny centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców zostanie uruchomiony w 2004 r. zapewniona zostanie możliwość podłączenia terenowych jednostek organizacyjnych do wojewódzkich kopii bezpieczeństwa centralnej ewidencji pojazdów. W bieżącym roku zostanie również umożliwiony dostęp do centralnie przetwarzanego zbioru danych. Dane z CEPIK będą wykorzystywane przez organy egzekucyjne i podatkowe (m.in. system Czynności Majątkowe) oraz organy kontroli skarbowej, organy celne i wywiad skarbowy. 13

14 2.4 Wnioski Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne istnieje potrzeba: określenia, co najmniej specyfikacji formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym; opracowania minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych oraz usprawnienia i ujednolicenia obiegu dokumentów między podmiotami publicznymi. Ze strategii Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że przewiduję się istnienie następujących centralnych baz danych i rejestrów państwowych: Centralna Baza Danych Ministerstwa Infrastruktury: baza danych Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, baza danych Generalnego Pomiaru Ruchu, baza danych wypadków drogowych, baza danych meteorologicznych z ogólnopolskiego systemu drogowych stacji pogodowych. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK); system PESEL-2; Krajowa Ewidencja Podatników (KEP); Zintegrowany System Ewidencji Straży Granicznej; Krajowy System Informacyjny Policji; Zintegrowany Pakiet Dokumentów Osobistych (OEWiUDO); Nowa Księga Wieczysta i Krajowy Rejestr Sądowy; Nowa Polityka Wizowa MSZ (do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen); Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; System informacji oświatowej (SIO) Ministerstwo Edukacji Narodowej; bazy danych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego: państwowy rejestr cywilnych statków powietrznych; rejestr cywilnego personelu lotniczego; rejestr lotnisk. Rejestr Usług Medycznych; REGON. Liczba i różnorodność baz danych jest imponująca. Wskazuje to na duże trudności standaryzacyjne. 14

15 3 Rejestry Państwowe - stan aktualny Aktualnie wszystkie bazy danych, prowadzone przez rozmaite podmioty państwowe, są w pełni autonomiczne. Nie ma projektu docelowych standardów wymiany informacjami pomiędzy bazami danych oraz bazami danych a klientami. W MSWiA proponuje się rozwiązanie oparte na filozofii CORBA, czyli wykorzystanie brokerów. Zadaniem brokera integracyjnego na poziomie centralnym jest: sterowanie komunikacją pomiędzy komponentami systemu, koordynacja transakcji, umożliwienie bezpośredniego wpięcia zewnętrznych systemów (w przyszłości). Broker integracyjny stanowi centrum komunikacji wewnątrz systemu. Wszystkie komunikaty oraz wywołania usług pomiędzy pozostałymi komponentami systemu odbywają się za pośrednictwem brokera. Oznacza to, że żaden z komponentów nie komunikuje się bezpośrednio z żadnym innym, wszystkie komunikaty i wywołania usług kieruje do brokera. Po otrzymaniu takiego komunikatu lub wywołania usługi broker decyduje gdzie go skierować oraz dokonuje ew. transformacji komunikatu lub wywołania na postać odpowiednią dla komponentu, do którego komunikat lub wywołanie powinno trafić. Zadaniem brokera integracyjnego jest również koordynacja transakcji rozproszonych pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu. Broker na szczeblu centralnym umożliwić powinien logiczne zebranie informacji ze wszystkich rejestrów centralnych i wyekstrahowanie z nich informacji, udostępnianej w portalu. Rolą brokera na poziomie lokalnym jest integracja systemów informatycznych gminy oraz umożliwienie wymiany informacji pomiędzy systemami SOO, LBD i USC. Efektem ma być usprawnienie pracy pracownika urzędu oraz uproszczenie i skrócenie czasu obsługi interesanta. Ponadto, broker lokalny ma zapewnić możliwość aktualizacji danych we wszystkich systemach gminy z poziomu jednego okna użytkownika. Powstaje pytanie czy w przypadku państwowych rejestrów i baz danych można przyjąć założenie, że po ta autonomiczność i niezależność ma być trwałym zjawiskiem. Docelowym rozwiązaniem powinno być, że obywatel nie wypełnia swoich danych bez końca w różnych formularzach. Wymaga to oczywiście współpracy różnych baz danych zamkniętych w swoich resortach. Problemy wymiany danych: Konieczność konwersji struktur: zamiana nazw elementów i atrybutów, zamiana atrybutów na elementy i odwrotnie, zamiana podległości, łączenie elementów (atrybutów), dzielenie elementów (atrybutów) (bardzo trudne zagadnienie), 15

16 przekształcenie treści (obliczenia, konwersje tekstów). Bezpieczeństwo: ochrona transmisji (SSL, VPN), ochrona dokumentów (S/MIME, PGP). Identyfikacja danych to podstawowy problem. Standaryzacja powinna polegać na przyjęciu obowiązujących norm informacyjnych: metainformacje (informacja o informacji) oraz normy generatywnych dla komunikatów, raportów itp. Znane ostatnie propozycje idą w kierunku dopuszczenia do budowania nowych baz danych bez narzucenia standardów wymiany danych. Propozycje brokerów - nawiązująca do koncepcji CORBA (Common Object Request Broker Architecture) ma sens w przypadku istniejących już rejestrów. W przypadku nowych baz danych rezygnacja ze standardów jest niekorzystna i generująca koszty. 16

17 4 Systemy informacji przestrzennych 4.1 Wprowadzenie GIS czyli Geographic Information System, po polsku System Informacji Przestrzennej. Jest to system pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania i udostępniania danych odniesionych przestrzennie do powierzchni Ziemi. W języku polskim funkcjonują trzy pojęcia oddające krajową specyfikę technologii GIS. Pierwsze z nich; System Informacji Przestrzennej (SIP), odpowiada angielskiemu pojęciu Spatial Information System. Dodatkowo w ramach SIP wyodrębniono: System Informacji Geograficznej (SIG) - pod tą nazwą kryją się projekty obejmujące zasięgiem większe obszary np.: województwo, region, kraj; oraz System Informacji o Terenie (SIT) - projekty obejmujące mniejszy obszar np.: gmina, miasto; w których gromadzone są dane o dużej szczegółowości. Zastosowanie GIS znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie niezbędnym składnikiem podejmowanych decyzji i działań jest informacja o lokalizacji w przestrzeni, np.: Gdzie ulokować nową inwestycje? Gdzie są najlepsze warunki do rozwijania upraw pszenicy? Jaką trasę powinien wybrać kierowca karetki wezwanej do wypadku? Jak zaplanować strategię rozwoju przestrzennego wybranego regionu? Takiej informacji potrzebują specjaliści z wielu dziedzin m.in. administracji państwowej, handlu, marketingu, transportu, logistyki, zarządzania przestrzenią, rynku nieruchomości, finansów, przemysłu, telekomunikacji, energetyki, statystyki 17

18 4.2 Definicje K.J. Duecker Specjalny zestaw systemów informacji, w którym baza danych składa się z obserwacji o cechach, działalnościach i zdarzeniach rozlokowanych przestrzennie, które są określone w przestrzeni jako punkty, linie i obszary. System Informacji Geograficznej przetwarza dane o tych punktach, liniach i obszarach dla uzyskania informacji na pytania i analizy V.M. Ozemoy, D.R. Smith & A. Sicherman Zautomatyzowany zbiór funkcji, który zapewnia fachowcom z zawansowanymi możliwościami przechowywanie, odzyskiwanie, obróbkę i prezentację danych zlokalizowanych geograficznie P.A. Burrough Potężny zbiór narzędzi do zbierania, przechowywania, dowolnego odzyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych świata rzeczywistego H.A. Devine & R.C. Field Forma systemu zarządzania informacją, która pozwala przedstawiać mapy ogólnej informacji Department of Environment, HMSO, London System do pozyskiwania, przechowywania, sprawdzania, obrabiania, analizowania i przedstawiania danych, które są zorientowane przestrzennie na Ziemi T.R. Smith, S. Menon, J.L. Starr & J.E. Estes System bazy danych, w którym większość danych jest przestrzennie zindeksowana i w którym działa zestaw procedur żeby odpowiadać na pytania o obiektach przestrzennych w bazie danych H.D. Parker Technologia informacji, która przechowuje, analizuje i prezentuje zarówno dane przestrzenne, jak i nieprzestrzenne D.J. Cowen System dostarczania decyzji, dotyczący integrowania danych odniesionych przestrzennie w środowisku rozwiązywania problemów S. Aronoff Każdy zestaw ręcznych lub komputerowych procedur używany do przechowywania i obróbki danych odniesionych geograficznie J.R. Carter Instytucjonalna jednostka, odzwierciedlająca strukturę organizacyjną, która scala technologię z bazą danych, ekspertyzami i poparciem ciągłości finansowej w ciągu czasu. 18

19 A.V. Koshkariov, V.S. Tikunov & A.M. Trofimov System z zawansowanymi możliwościami geo-modelowania D.J. Maguire System Informacji Geograficznej to zintegrowany zestaw sprzętu komputerowego, oprogramowania, danych i specjalistów, które to elementy działają w kontekście instytucjonalnym Zb. Zwoliński System Informacji Geograficznej to zinstytucjonalizowana technologia informacji, która składa się z narzędzi, umożliwiających zbieranie i przechowywanie oraz dowolne odzyskiwanie, przetwarzanie i prezentowanie danych przestrzennych i nieprzestrzennych o świecie rzeczywistym umiejscowionych geograficznie oraz z procedur, dających odpowiedzi na stawiane pytania o interesujących użytkownika obiektach w systemie baz danych D.J. Maguire System Informacji Geograficznej to zintegrowany zestaw sprzętu komputerowego, oprogramowania, danych, metod badawczych i specjalistów, które to elementy działają w kontekście instytucjonalnym 4.3 Wykorzystanie GIS GIS wykorzystując możliwości komputerów i oprogramowania pozwala w pełni uwypuklić naczelną zasadę w geografii lokalizacja czyli miejsce w którym się znajdujemy, ma znaczący wpływ na nasze życie. GIS pomaga zlokalizować najlepsze miejsce na otworzenie nowego centrum handlowego jak i śledzić degradację środowiska. Wspiera planowanie dostawy towarów do sieci sklepów i ułatwia utrzymanie nawierzchni dróg oraz zarządzanie robotami drogowymi. Może skorzystać z niego analityk marketingowy i rolnik pierwszy szukając nowej grupy odbiorców, drugi chcąc efektywniej wykorzystać posiadane grunty i podnieść wartość produkcji rolnej. GIS łączy dane opisowe i pomiarowe umożliwiając ich przejrzystą i czytelną prezentację na mapach, przedstawiających zarówno analizy skupisk potencjalnych klientów supermarketu i optymalną trasę przejazdu samochodów. Wizualizacja danych na mapie niejednokrotnie prowadzi do formułowania dodatkowych kompleksowych pytań typu gdzie? jak? i dlaczego? Przechowywanie danych w jednej spójnej bazie danych przestrzennych pozwala na szybkie uzyskanie odpowiedzi na pytanie i przeprowadzenie analiz, c o w efekcie ułatwia podejmowanie lepszych, przemyślanych decyzji. W obecnym świecie dostępnych jest bardzo wiele źródeł informacji. Aby je poprawnie zrozumieć potrzebne jest narzędzie takie jak właśnie GIS. Zidentyfikowanie wzajemnych relacji, zachodzących w przestrzenie geograficznej nie byłoby możliwe bez mapy, a zatem bez powiązania informacji z miejscem jej występowania. GIS umożliwia tworzenie map tematycznych, które ilustrują wspomniane relacje. Aby przeanalizować wypadki drogowe na danym odcinku autostrady, można stworzyć mapę pokazująca gdzie doszło do poszczególnych zdarzeń. Następnie można przypisać im wartości określające czas zdarzenia. A następnie grupuje się je na te, które wydarzyły się w nocy i te, które zaszły za dnia. 19

20 Mapa przestępstw pomaga określić rejony, w których niezbędne jest wzmocnienie patroli policyjnych. Mapa ilustrująca miejsca zamieszkania i pracy klientów pomaga bankom w rozmieszczeniu bankomatów. Mapa miejsc zamieszkania dzieci pomaga ustalić miejsca gdzie potrzebne są przedszkola i szkoły. Mapa parków miejskich może pomóc władzom miasta w rozpoznaniu zapotrzebowania na tereny zielone. Mapa sezonowych tras przelotu ptaków może pomóc w ochronie zagrożonych gatunków. GIS pomaga w rozpoznaniu i zrozumieniu reguł i relacji rządzących otaczającym nas światem, zarówno w zakresie naturalnym, jak i w obszarach objętych działalnością człowieka. Czasem pojawia się potrzeba stworzenia nowych lub modernizowania lub obowiązujących reguł działania. Takie zadanie to codzienna praca planistów i strategów rozwoju urbanistów, ludzi zajmujących się planowaniem środowiskowym i strategia rozwoju regionalnego. Podejmują oni decyzje jak zaspokoić potrzeby ludzkie bez naruszania równowagi środowiskowej. W przypadku nagłego i bezpośredniego zagrożenia powodzią, zespoły zarządzania kryzysowego ratują życie i dobra ludzi. Narzędzia GIS pomagają w symulowaniu rozwoju zagrożenia, w lokalizacji schronów, rozprowadzeniu jedzenia i leków, a w razie potrzeby w organizacji ewakuacji ludności. W telekomunikacji zakłócenia realizacji usług może być wynikiem zerwania linii telekomunikacyjnych. GIS dostarcza narzędzi wspomagających zidentyfikowanie miejsca wystąpienia i charakteru awarii. 4.4 Wykorzystanie systemu GIS na poziomie miasta (Gdańsk) System Informacji Przestrzennej (w skrócie SIP lub GIS) jest dynamicznie rozwijającą się, nowoczesną technologią wizualizacyjno-analityczną, która zyskuje coraz większą popularność na całym świecie. Oprócz prezentacji rozkładu geograficznego dowolnego zagadnienia umożliwia dokonywanie złożonych analiz tematycznych, pomocnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących elementów złożonej struktury przestrzennej miasta. Pozwala to na daleko idące redukcje nakładów finansowych, oszczędność czasu i zmniejszenie do minimum ryzyka popełnienia błędów w procesie decyzyjnym. Jest to możliwe dzięki wielowarstwowej strukturze cyfrowych map zintegrowanych z tekstową bazą danych. System Informacji Przestrzennej jest z powodzeniem wykorzystywany wszędzie tam, gdzie istotna jest prezentacja zagadnienia w odniesieniu geograficznym i w jego korelacji z innymi składnikami środowiska geograficznego. Z możliwości technologii GIS korzystają m.in. takie gałęzie działalności jak: ochrona przyrody, planowanie przestrzenne, monitoring zanieczyszczeń, ochrona zdrowia, czy edukacja. Od kilku lat jest on z powodzeniem wdrażany przez Referat Informatyki w poszczególnych wydziałach Urzędu Miejskiego w Gdańsku. System Informacji Przestrzennej Miasta Gdańska System Informacji Przestrzennej jest od 1996 roku z powodzeniem wdrażany przez Referat Informatyki w poszczególnych wydziałach Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dzięki konsekwentnym działaniom Rady Miasta i zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego, Gdańsk przoduje miastom Polski w wykorzystaniu technologii analiz przestrzennych skorelowanych z położeniem geograficznym. Dowodem na to są liczne, prestiżowe nagrody i wyróżnienia przyznane miastu za osiągnięcia w dziedzinie GIS. 20

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Październik 2007 Historia zmian Wersja data strona

Bardziej szczegółowo

Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko 19-21.11.2008

Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko 19-21.11.2008 W tym roku mija 20 lat od momentu powstania firmy SYSTHERM. Zarejestrowana przez trzech pracowników Politechniki Poznańskiej jako spółka z ograniczoną działalnością miała w założeniu być jednostką projektową

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o.

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA OTWOCKA na lata 2006-2013 c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań tel. (061) 834 54 80, fax (061) 834 54 81 e-mail:biuro@unitel.com.pl

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Paweł Kamecki Umbrella Consulting Sp. z o.o. Projsystem. Zawartość. Kraków 11 październik 2007 1 opracował: Paweł Kamecki

Paweł Kamecki Umbrella Consulting Sp. z o.o. Projsystem. Zawartość. Kraków 11 październik 2007 1 opracował: Paweł Kamecki System bezpieczeostwa informacji i ochrony danych osobowych oraz zarządzanie usługami IT w urzędzie warunkiem prawidłowej realizacji projektów teleinformatycznych finansowanych ze środków UE. Paweł Kamecki

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany 1 1/1 Księga Jakości OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Emilia Szczeblewska Imię i nazwisko Krzysztof tras Podpis Podpis Data 27.10.2011 r. Data 27.10.2011 r. Egzemplarz 1/2011 ZMINY Numer zmiany Numer

Bardziej szczegółowo