E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania"

Transkrypt

1 Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr Gdańsk, grudzień 2005

2 E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr Słowa kluczowe: SIP; GIS; e-goverment; bazy danych; centralne rejestry państwowe Kierownik pracy: mgr inż. Ryszard Nikiel Wykonawcy pracy: mgr inż. Ryszard Nikiel Kierownik Zakładu: dr inż. Janusz Granat Copyright by Instytut Łączności, Warszawa

3 Spis treści 1 Wprowadzenie Rejestry Państwowe stan prawny Ustawa z dnia 17 lutego o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, grudzień Program dla uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen Wnioski Rejestry Państwowe - stan aktualny Systemy informacji przestrzennych Wprowadzenie Definicje Wykorzystanie GIS Wykorzystanie systemu GIS na poziomie miasta (Gdańsk) Wykorzystanie GIS na poziomie regionu (Pomorskie) Wnioski Bibliografia Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik

4 1 Wprowadzenie Celem projektu jest zbadanie możliwości wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych w integracji: 1/ danych systemów informacji przestrzennych z bazami danych tekstowymi na przykładzie dużego Urzędu Miejskiego 2/ państwowych centralnych baz danych z terenowymi systemami informatycznymi (regiony, miasta, gminy). Obecnie nie ma wymienności nawet pomiędzy podsystemami SIP. Brak kompatybilności formatów plików i ich rozproszenie powoduje, że nie ma możliwości prostego korzystania z jednej aplikacji. Pełne korzystanie z danych jest skomplikowane i wymaga dużego nakładu pracy w ramach róznych podsystemów. Brak standardu interfejsu pomiędzy centralnymi bazami danych a regionalnym i powoduje olbrzymie koszty przy powstawaniu każdej nowej takiej bazy (nowe oprogramowanie i sprzęt w terenowych urzędach). W przypadku dużych miast należy umożliwić stosowanie rozwiązań sieciowych (punkty obsługi klienta są w różnych częściach miasta). Dołączanie do nowego rejestru państwowego nie powinno oznaczać kupowania zupełnie nowego oprogramowania. 4

5 2 Rejestry Państwowe stan prawny 2.1 Ustawa z dnia 17 lutego o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Art.1 Ustawa określa zasady: 4) dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji z podmiotami publicznymi; Art Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy: 1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów; Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 5) rejestr publiczny - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych; 9) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych - zespół wymagań organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów; 10) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej - zespół cech informacyjnych, w tym identyfikatorów oraz odpowiadających im charakterystyk elementów strukturalnych przekazu informacji, takich jak zawartości pola danych, służących do zapewnienia spójności prowadzenia rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi; 11) oprogramowanie interfejsowe - oprogramowanie umożliwiające łączenie i wymianę danych w komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi; 12) testy akceptacyjne - udokumentowane wartości danych wejściowych wprowadzanych do systemu teleinformatycznego i powiązanych z nimi wartości oczekiwanych danych wyjściowych, opisujące zestawy poprawnych odpowiedzi systemu teleinformatycznego na podawane dane wejściowe, pozwalające na sprawdzenie poprawności wdrożenia oprogramowania interfejsowego. Rozdział 3 Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi Art

6 1. Podmiot publiczny używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych. 2. Podmiot publiczny realizujący zadania publiczne przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej do przekazywania danych pomiędzy tym podmiotem a podmiotem nie będącym organem administracji rządowej: 1) zapewnia, aby system teleinformatyczny służący do wymiany danych pomiędzy tym podmiotem a podmiotami nie będącymi organami administracji rządowej, poza minimalnymi wymaganiami, o których mowa w ust. 1, spełniał wymóg równego traktowania rozwiązań informatycznych; 2) publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej lub udostępnia w inny sposób: a) zestawienie stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu teleinformatycznego używanego przez ten podmiot do realizacji zadań publicznych struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, b) testy akceptacyjne, z zastrzeżeniem ust Rozwiązania, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie mogą wykraczać poza zakres minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 4. Podmiot publiczny może nie udostępniać testów akceptacyjnych, jeżeli w oprogramowaniu interfejsowym mają być stosowane wyłącznie formaty danych oraz protokoły komunikacyjne i szyfrujące określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1. Art. 14. Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny jest obowiązany: 1) prowadzić ten rejestr w sposób zapewniający spełnianie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych; 2) prowadzić ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej; 3) umożliwić dostarczanie informacji do tego rejestru oraz udostępnianie informacji z tego rejestru drogą elektroniczną, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów teleinformatycznych. Art Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. 2. Dane, o których mowa w ust. 1, powinny być udostępniane drogą elektroniczną i mogą być wykorzystane wyłącznie przez podmiot, któremu udostępniono dane do realizacji zadań publicznych. 3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres i tryb udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzebę usprawnienia realizacji zadań publicznych, zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu do danych oraz zabezpieczenia wykorzystania danych do celów realizacji zadań publicznych. Art Podmiot publiczny prowadząc wymianę informacji jest obowiązany zapewnić możliwość wymiany informacji również w formie elektronicznej przez wymianę 6

7 dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych lub środków komunikacji elektronicznej. 2. Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany prowadzić wymianę informacji w formie elektronicznej: 1) z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych; 2) zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej. 3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjnotechniczne doręczania dokumentów elektronicznych, w tym formę urzędowego poświadczania odbioru tych dokumentów przez adresatów, uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej, potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych oraz usprawnienia i ujednolicenia obiegu dokumentów między podmiotami publicznymi. Art. 18. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia: 1) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, mając na uwadze konieczność zapewnienia: a) spójności działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych poprzez określenie co najmniej specyfikacji formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym przy zachowaniu możliwości nieodpłatnego wykorzystania tych specyfikacji, b) sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi oraz między podmiotami publicznymi a organami innych państw lub organizacji międzynarodowych - z uwzględnieniem Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną, zachowując zasadę równego traktowania różnych rozwiązań informatycznych; 2) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej, uwzględniając konieczność zachowania spójności prowadzenia rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi. Art Podmiot publiczny, który prowadzi rejestr publiczny, jest obowiązany zgłosić do krajowej ewidencji dane obejmujące: 1) datę rozpoczęcia realizacji zadań publicznych przy pomocy rejestru publicznego; 2) podstawę prawną i cel utworzenia rejestru publicznego; 3) jednostkę organizacyjną prowadzącą rejestr publiczny; 4) zakres informacji gromadzonych w rejestrze publicznym; 5) określenie, czy rejestr publiczny jest prowadzony za pomocą systemu teleinformatycznego; 6) wskazanie, które z podanych w zgłoszeniu danych podlegają ochronie jako informacje niejawne lub inne informacje ustawowo chronione, w jakim zakresie i na jakiej podstawie prawnej - w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zadań publicznych przy pomocy rejestru publicznego lub zmiany wyżej określonych danych. 7

8 2. Podmiot publiczny, który używa systemu teleinformatycznego do realizacji zadań publicznych, jest obowiązany zgłosić do krajowej ewidencji dane obejmujące: 1) datę rozpoczęcia realizacji zadań publicznych przy pomocy systemu teleinformatycznego; 2) zadania publiczne, do których realizacji jest używany system teleinformatyczny, ze wskazaniem podstawy prawnej ich realizacji; 3) jednostkę organizacyjną używającą systemu teleinformatycznego; 4) opis techniczny systemu teleinformatycznego; 5) wskazanie, które z podanych w zgłoszeniu danych podlegają ochronie jako informacje niejawne lub inne tajemnice ustawowo chronione, w jakim zakresie i na jakiej podstawie prawnej - w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zadań publicznych przy pomocy systemu teleinformatycznego lub zmiany wyżej określonych danych. 3. W przypadku, gdy rejestr publiczny jest prowadzony przy pomocy systemu teleinformatycznego, podmiot publiczny składa jedno zgłoszenie zawierające dane określone w ust.1 pkt 1 i Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zgłosić do krajowej ewidencji zaprzestanie prowadzenia rejestru publicznego, podając datę zaprzestania prowadzenia rejestru publicznego oraz podstawę prawną zaprzestania jego prowadzenia. 5. Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany zgłosić do krajowej ewidencji datę zakończenia realizacji zadań publicznych przy pomocy danego systemu teleinformatycznego. 6. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób prowadzenia krajowej ewidencji oraz tryb dostarczania i udostępniania danych z krajowej ewidencji; 2) wzór zgłoszenia rejestru publicznego i systemu teleinformatycznego do krajowej ewidencji - uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego przekazywania danych do krajowej ewidencji oraz umożliwienia powszechnej dostępności danych zgromadzonych w krajowej ewidencji, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Rozdział 4 Badanie zgodności oprogramowania interfejsowego z rozwiązaniami określonymi przez podmioty publiczne oraz kontrola przestrzegania przepisów ustawy Art W celu zapewnienia spójnego działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych przeprowadza się, z zastrzeżeniem art. 24, badanie poprawności wdrożenia rozwiązań, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a, w oprogramowaniu interfejsowym przy wykorzystaniu testów akceptacyjnych udostępnionych przez podmiot publiczny zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. b, zwane dalej "badaniem". 2. Badanie przeprowadza, na własny koszt, twórca oprogramowania interfejsowego albo inny podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe do oprogramowania interfejsowego, które ma być wykorzystywane do realizacji zadania publicznego, zwany dalej "podmiotem uprawnionym": 1) przed udostępnieniem po raz pierwszy oprogramowania interfejsowego do realizacji tego zadania; 2) po modyfikacji oprogramowania interfejsowego w zakresie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a, dokonanej od czasu poprzedniego badania. 8

9 3. Podmiot uprawniony: 1) informuje podmiot publiczny o rodzaju, wersji, dacie wytworzenia i charakterystyce techniczno-funkcjonalnej oprogramowania interfejsowego poddawanego badaniu; 2) składa podmiotowi publicznemu oświadczenie o wyniku badania. 4. W celu potwierdzenia wyniku badania podmiot publiczny może przeprowadzić weryfikację tego badania wykorzystując testy akceptacyjne udostępnione podmiotowi uprawnionemu. Podmiot publiczny informuje podmiot uprawniony o wyniku weryfikacji. 5. W razie niezgodności wyniku weryfikacji z wynikiem badania dokonanego przez podmiot uprawniony rozstrzyga wynik weryfikacji. W tym przypadku koszty weryfikacji ponosi podmiot uprawniony. 6. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, 1) metodykę, warunki i tryb sporządzania testów akceptacyjnych; 2) sposób postępowania w zakresie badania oraz weryfikacji badania, w tym sposób dokumentowania wyników badania oraz weryfikacji badania; 3) rodzaje oprogramowania interfejsowego podlegającego badaniu; 4) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz sposób i tryb przekazywania tych informacji; 5) wzór oświadczenia o wyniku badania oraz wyniku weryfikacji badania - uwzględniając konieczność wprowadzenia jednolitych warunków przygotowania rzetelnego zestawu testów akceptacyjnych oraz dokonania obiektywnej oceny oprogramowania interfejsowego. Art Oprogramowanie interfejsowe może być używane do realizacji zadań publicznych, jeżeli uzyskało pozytywny wynik badania. 2. Podmiot publiczny może nieodpłatnie udostępnić oprogramowanie interfejsowe, które uzyskało pozytywny wynik badania, albo jego kody źródłowe, w zakresie określonym w umowie licencyjnej z podmiotem uprawnionym. 3.W razie stwierdzenia używania do realizacji zadania publicznego oprogramowania interfejsowego, które: 1) nie zostało poddane badaniu; 2) nie uzyskało pozytywnego wyniku badania w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 2 - podmiot publiczny może odmówić przyjęcia danych przekazywanych za pomocą tego oprogramowania; w takim przypadku odmowa przyjęcia danych jest równoznaczna z nieprzekazaniem tych danych. Art Przepisy art. 21 i 22 stosuje się odpowiednio, jeżeli: 1) podmiot publiczny jest podmiotem uprawnionym; 2) podmiot uprawniony przekazał podmiotowi publicznemu autorskie prawa majątkowe do oprogramowania interfejsowego. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 albo 2, oprogramowanie interfejsowe nie może być używane do realizacji zadań publicznych do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania. Art. 24. Przepisów art nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art.13 ust.4, chyba że: 1) podmiot publiczny udostępnił testy akceptacyjne; 9

10 2) podmiot uprawniony wystąpił o udostępnienie testów akceptacyjnych w celu przeprowadzenia badania. 2.2 Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, grudzień 2003 priorytet: B3 Centralne bazy danych administracji i rejestry Racjonalizacji musi zostać poddane gromadzenie danych w bazach danych. Należy koordynować tworzenie i działanie kluczowych baz danych administracji publicznej związanych z ewidencją ludności, pojazdów, skazanych, rejestrami sądowymi, rejestrami związanymi z informacjami o nieruchomościach, baz danych dotyczących podatków oraz innych, pod kątem: stosowania spójnych modeli danych i standardowych metadanych; unikania powielania informacji; eliminowania dublujących się identyfikatorów np. PESEL i NIP39; tworzenia interfejsów; integralności baz rozproszonych; zapewnienia nowoczesnych metod dostępu do rejestrów publicznych; zapewnienia przestrzennego odniesienia informacji zawartych w różnych bazach danych. Inicjatywy dotyczące tworzenia baz danych Centralna Baza Danych Ministerstwa Infrastruktury kompleksowa baza danych o transporcie zawierać będzie ewidencję podmiotów, które otrzymały licencje na międzynarodowy transport drogowy. Obejmować ona będzie także listę osób posiadających Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w zakresie międzynarodowego i krajowego transportu drogowego osób i rzeczy. Ministerstwo Infrastruktury prowadzi z IBDiM i GDDKiA rozmowy na temat uaktualnienia i unowocześnienia tej bazy, która jest jednolitą i kompleksową bazą danych o transporcie, spełniającą potrzeby informacyjne resortu działającą niezależnie od bazy dotyczącej zagadnień wchodzących w zakres działania GDDKiA. W obecnej postaci CBD zawiera: bazę danych Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, bazę danych Generalnego Pomiaru Ruchu 2000, bazę danych wypadków drogowych za lata , bazę danych meteorologicznych z ogólnopolskiego systemu drogowych stacji pogodowych. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadzono zamówienie publiczne na ww. system. Według Ogólnej koncepcji systemu CEPiK funkcjonalność ma obejmować ponad 20 usług ewidencji pojazdów, 13 usług ewidencji kierowców oraz współpracę z Funduszem Ubezpieczeń Gwarancyjnych. Użytkownikami bazy będą MSWiA, Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, MON, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji. 10

11 Modernizacja systemu PESEL (stworzenie PESEL-2) MSWiA prowadzi modyfikację systemu. Rozpoczęło też prace nad przekształceniem go w system referencyjny (tzn. państwo gwarantuje prawdziwość danych i przyjmuje odpowiedzialność za błędy) PESEL-2. Nowy system miałby być scentralizowany. Aktualnie trwają prace studialne. Krajowa Ewidencja Podatników (KEP) jest to na bieżąco aktualizowana danymi przesyłanymi z urzędów skarbowych za pośrednictwem resortowej sieci WAN baza danych rejestracyjnych podmiotów systemu podatkowego. Dane zgromadzone w bazie KEP są obecnie intensywnie wykorzystywane przez departamenty Ministerstwa Finansów do wykrywania nieprawidłowości w postępowaniu podmiotów systemu podatkowego (płatników i podatników). Wykonywana jest również centralna weryfikacja danych zgromadzonych w bazie KEP. Celem tej weryfikacji jest wykrycie i korekta błędów w danych rejestracyjnych podmiotów systemu podatkowego, a następnie utworzenie centralnego rejestru podmiotów (CPR) i wdrożenie systemu rejestracji centralnej. Sieć teleinformatyczna i Zintegrowany System Ewidencji Straży Granicznej Straż Graniczna oddaje funkcjonalność działającego od 1998 r. Zintegrowanego Systemu Ewidencji, służącego do realizacji czynności zleconych przez właściwe organy państwowe wobec osób, a także ewidencji osób przekraczających granicę państwową. Rozbudowa systemu obejmować będzie włączenie nowych modułów umożliwiających kontrolę i ewidencję pojazdów przekraczających granicę, a także ujawnianie utraconych dokumentów. Aktualnie trwają prace nad realizacją dostępu do baz danych, z wykorzystaniem przenośnych terminali radiowych. W przyszłości system ten będzie umożliwiał dokonywanie sprawdzeń w zewnętrznych bazach danych, w tym CEPIK, KSI, SIS II. Krajowy System Informacyjny Policji Komenda Główna Policji uzupełniła system o kilka nowych modułów: interfejs do systemu PESEL, moduł BROŃ I LICENCJA, REGON oparty o dane z GUS-u. Wyjaśnienia wymaga stopień integracji z innymi systemami oraz uzyskane korzyści dla Policji i obywatela. Zintegrowany Pakiet Dokumentów Osobistych MSWiA rozpoczęło prace nad stworzeniem systemu identyfikacji opartego na jednym dokumencie identyfikacyjnym. System przewiduje, że dowód osobisty spełniałby jednocześnie rolę karty ubezpieczenia zdrowotnego i podpisu elektronicznego. Projekt nie został rozpatrzony przez Radę Ministrów. Aktualnie trwają prace studialne. Nowa Księga Wieczysta i Krajowy Rejestr Sądowy Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace nad informatyzacją ksiąg wieczystych. Zakończono natomiast informatyzację Krajowego Rejestru Sądowego. W chwili obecnej jest on rozwijany oraz dostosowywany do zmieniających się przepisów prawnych. Wspomaganie nowej polityki wizowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi prace, w ramach współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen, nad opracowaniem nowego programu do wspomagania obsługi wizowej. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża system pozwalający na stosowanie dopłat do produkcji rolnej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. System informacji oświatowej Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przygotowuje nowy system informacyjny administracji publicznej, który 11

12 zintegruje i zinformatyzuje badania administracyjne w obszarze oświaty i wychowania dotyczący około 50 tys. szkół i placówek oświatowych, 7 mln uczniów, ponad 700 tys. nauczycieli oraz pozostałej kadry oświaty. Bazy danych oświatowych prowadzić będą szkoły i placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, kuratorzy oświaty, właściwi ministrowie oraz minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi: państwowy rejestr cywilnych statków powietrznych; rejestr cywilnego personelu lotniczego; rejestr lotnisk. 2.3 Program dla uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen (MasterPlan SIS II PL) wersja 2.4 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, październik Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Odpowiada za: budowę Centralnego Węzła Polskiego Komponentu SIS II, współdziałanie z Komendą Główną Policji w zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznej dla polskiego Biura SIRENE, budowę wysokowydajnej sieci integrującej systemy teleinformatyczne zainteresowanych instytucji, przygotowanie projektów podstaw prawnych i dostosowanie systemu CEPiK do wymogów Konwencji Wykonawczej Schengen, przygotowanie projektów podstaw prawnych i dostosowanie systemu OEWiUDO do wymogów Konwencji Wykonawczej Schengen, przygotowanie projektów podstaw prawnych i budowę ewidencji paszportowej spełniającej wymogi Konwencji Wykonawczej Schengen. Do realizacji w.w. niezbędne jest zapewnienie przez MSWiA właściwych zasobów ludzkich, organizacji i szkoleń. Termin realizacji do r. II RAPORTY Monitoring realizacji działań Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata MNiI, lipiec 2004 B3 Centralne bazy danych administracji i rejestry 3.1. Przygotowanie planu działań związanego z tworzeniem, integracją i racjonalizacją wykorzystania baz danych związanych z ewidencją ludności, pojazdów i innych 3.2. Przygotowanie (aktualizacja) planu działania związanego z Rejestrem Usług Medycznych 3.3. Integracja rejestrów państwowych (np. KRS, NIP, REGON, PESEL) 3.4. Opracowanie ogólnopolskiego modelu danych 3.5. Modernizacja baz danych, dostosowywanie do modelu danych i standardów komunikacji 12

13 3.6. Przygotowanie państwowego archiwum dokumentów elektronicznych wyposażonego w prawne, techniczne i ekonomiczne instrumenty umożliwiające przejmowanie dokumentacji elektronicznej wytworzonej przez administrację, nieprzydatnej w dalszej pracy bieżącej urzędów i jednocześnie przeznaczonej do wieczystego przechowania 3.7. Informatyzacja katastru nieruchomości B3 - Centralne bazy danych administracji i rejestry B 3 Działanie Podmiot odpowiedzialny Termin 3.1 Przygotowanie planu działa_ związanego z tworzeniem, integracją i racjonalizacją wykorzystania baz danych związanych z ewidencją ludności, pojazdów i innych MSWiA, we współpracy z MF (POLTAX) I kwartał 2004 Aktualnie Ministerstwo Finansów przeprowadza cykliczną, centralną weryfikacją danych gromadzonych w Krajowej Ewidencji Podatników (KEP) z danymi rejestru PESEL. Baza danych KEP jest porównywana z kopią bazy danych PESEL otrzymaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozwala to na sprawdzenie danych osobowych podatników zapisanych w KEP w oparciu o dane z rejestru PESEL i usunięcie ewentualnych rozbieżności. W tworzonym Systemie Rejestracji Centralnej (SeRCe) możliwa będzie weryfikacja danych podatnika będącego osobą fizyczną już podczas rejestracji. Odbywać się ona będzie w oparciu o dane osobowe z rejestru PESEL dostarczane i aktualizowane przez MSWiA. Powyższa aktualizacja przeprowadzana będzie on-line bądź w określonych cyklach czasowych. Ponadto, ministerstwo rozpoczęło działania na rzecz wykorzystania danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). W związku z rosnącą liczbą transakcji majątkowych i informacji, które działy podatków majątkowych w urzędach skarbowych muszą przetwarzać (w tym dodatkowo, od 2003 r. do urzędów sś przekazywane dane o zarejestrowanych pojazdach), potrzeba informatyzacji prac wydziałów stała się nieodzowna. W 2004 r. planowane jest wdrożenie systemu Czynności Majątkowe w urzędach skarbowych, a także dostarczenie organom podatkowym m.in. narzędzia do ewidencjonowania i analizowania informacji o zarejestrowanych pojazdach, w tym również narzędzia do automatycznego wczytywania tych danych pozyskiwanych z Ewidencji Pojazdów. Podjęto kroki dla uzyskania zgody na udostępnienie danych o zarejestrowanych pojazdach gromadzonych w systemie CEPIK w drodze teletransmisji. Wobec faktu, że jednolity system informatyczny centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców zostanie uruchomiony w 2004 r. zapewniona zostanie możliwość podłączenia terenowych jednostek organizacyjnych do wojewódzkich kopii bezpieczeństwa centralnej ewidencji pojazdów. W bieżącym roku zostanie również umożliwiony dostęp do centralnie przetwarzanego zbioru danych. Dane z CEPIK będą wykorzystywane przez organy egzekucyjne i podatkowe (m.in. system Czynności Majątkowe) oraz organy kontroli skarbowej, organy celne i wywiad skarbowy. 13

14 2.4 Wnioski Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne istnieje potrzeba: określenia, co najmniej specyfikacji formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym; opracowania minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych oraz usprawnienia i ujednolicenia obiegu dokumentów między podmiotami publicznymi. Ze strategii Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że przewiduję się istnienie następujących centralnych baz danych i rejestrów państwowych: Centralna Baza Danych Ministerstwa Infrastruktury: baza danych Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, baza danych Generalnego Pomiaru Ruchu, baza danych wypadków drogowych, baza danych meteorologicznych z ogólnopolskiego systemu drogowych stacji pogodowych. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK); system PESEL-2; Krajowa Ewidencja Podatników (KEP); Zintegrowany System Ewidencji Straży Granicznej; Krajowy System Informacyjny Policji; Zintegrowany Pakiet Dokumentów Osobistych (OEWiUDO); Nowa Księga Wieczysta i Krajowy Rejestr Sądowy; Nowa Polityka Wizowa MSZ (do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen); Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; System informacji oświatowej (SIO) Ministerstwo Edukacji Narodowej; bazy danych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego: państwowy rejestr cywilnych statków powietrznych; rejestr cywilnego personelu lotniczego; rejestr lotnisk. Rejestr Usług Medycznych; REGON. Liczba i różnorodność baz danych jest imponująca. Wskazuje to na duże trudności standaryzacyjne. 14

15 3 Rejestry Państwowe - stan aktualny Aktualnie wszystkie bazy danych, prowadzone przez rozmaite podmioty państwowe, są w pełni autonomiczne. Nie ma projektu docelowych standardów wymiany informacjami pomiędzy bazami danych oraz bazami danych a klientami. W MSWiA proponuje się rozwiązanie oparte na filozofii CORBA, czyli wykorzystanie brokerów. Zadaniem brokera integracyjnego na poziomie centralnym jest: sterowanie komunikacją pomiędzy komponentami systemu, koordynacja transakcji, umożliwienie bezpośredniego wpięcia zewnętrznych systemów (w przyszłości). Broker integracyjny stanowi centrum komunikacji wewnątrz systemu. Wszystkie komunikaty oraz wywołania usług pomiędzy pozostałymi komponentami systemu odbywają się za pośrednictwem brokera. Oznacza to, że żaden z komponentów nie komunikuje się bezpośrednio z żadnym innym, wszystkie komunikaty i wywołania usług kieruje do brokera. Po otrzymaniu takiego komunikatu lub wywołania usługi broker decyduje gdzie go skierować oraz dokonuje ew. transformacji komunikatu lub wywołania na postać odpowiednią dla komponentu, do którego komunikat lub wywołanie powinno trafić. Zadaniem brokera integracyjnego jest również koordynacja transakcji rozproszonych pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu. Broker na szczeblu centralnym umożliwić powinien logiczne zebranie informacji ze wszystkich rejestrów centralnych i wyekstrahowanie z nich informacji, udostępnianej w portalu. Rolą brokera na poziomie lokalnym jest integracja systemów informatycznych gminy oraz umożliwienie wymiany informacji pomiędzy systemami SOO, LBD i USC. Efektem ma być usprawnienie pracy pracownika urzędu oraz uproszczenie i skrócenie czasu obsługi interesanta. Ponadto, broker lokalny ma zapewnić możliwość aktualizacji danych we wszystkich systemach gminy z poziomu jednego okna użytkownika. Powstaje pytanie czy w przypadku państwowych rejestrów i baz danych można przyjąć założenie, że po ta autonomiczność i niezależność ma być trwałym zjawiskiem. Docelowym rozwiązaniem powinno być, że obywatel nie wypełnia swoich danych bez końca w różnych formularzach. Wymaga to oczywiście współpracy różnych baz danych zamkniętych w swoich resortach. Problemy wymiany danych: Konieczność konwersji struktur: zamiana nazw elementów i atrybutów, zamiana atrybutów na elementy i odwrotnie, zamiana podległości, łączenie elementów (atrybutów), dzielenie elementów (atrybutów) (bardzo trudne zagadnienie), 15

16 przekształcenie treści (obliczenia, konwersje tekstów). Bezpieczeństwo: ochrona transmisji (SSL, VPN), ochrona dokumentów (S/MIME, PGP). Identyfikacja danych to podstawowy problem. Standaryzacja powinna polegać na przyjęciu obowiązujących norm informacyjnych: metainformacje (informacja o informacji) oraz normy generatywnych dla komunikatów, raportów itp. Znane ostatnie propozycje idą w kierunku dopuszczenia do budowania nowych baz danych bez narzucenia standardów wymiany danych. Propozycje brokerów - nawiązująca do koncepcji CORBA (Common Object Request Broker Architecture) ma sens w przypadku istniejących już rejestrów. W przypadku nowych baz danych rezygnacja ze standardów jest niekorzystna i generująca koszty. 16

17 4 Systemy informacji przestrzennych 4.1 Wprowadzenie GIS czyli Geographic Information System, po polsku System Informacji Przestrzennej. Jest to system pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania i udostępniania danych odniesionych przestrzennie do powierzchni Ziemi. W języku polskim funkcjonują trzy pojęcia oddające krajową specyfikę technologii GIS. Pierwsze z nich; System Informacji Przestrzennej (SIP), odpowiada angielskiemu pojęciu Spatial Information System. Dodatkowo w ramach SIP wyodrębniono: System Informacji Geograficznej (SIG) - pod tą nazwą kryją się projekty obejmujące zasięgiem większe obszary np.: województwo, region, kraj; oraz System Informacji o Terenie (SIT) - projekty obejmujące mniejszy obszar np.: gmina, miasto; w których gromadzone są dane o dużej szczegółowości. Zastosowanie GIS znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie niezbędnym składnikiem podejmowanych decyzji i działań jest informacja o lokalizacji w przestrzeni, np.: Gdzie ulokować nową inwestycje? Gdzie są najlepsze warunki do rozwijania upraw pszenicy? Jaką trasę powinien wybrać kierowca karetki wezwanej do wypadku? Jak zaplanować strategię rozwoju przestrzennego wybranego regionu? Takiej informacji potrzebują specjaliści z wielu dziedzin m.in. administracji państwowej, handlu, marketingu, transportu, logistyki, zarządzania przestrzenią, rynku nieruchomości, finansów, przemysłu, telekomunikacji, energetyki, statystyki 17

18 4.2 Definicje K.J. Duecker Specjalny zestaw systemów informacji, w którym baza danych składa się z obserwacji o cechach, działalnościach i zdarzeniach rozlokowanych przestrzennie, które są określone w przestrzeni jako punkty, linie i obszary. System Informacji Geograficznej przetwarza dane o tych punktach, liniach i obszarach dla uzyskania informacji na pytania i analizy V.M. Ozemoy, D.R. Smith & A. Sicherman Zautomatyzowany zbiór funkcji, który zapewnia fachowcom z zawansowanymi możliwościami przechowywanie, odzyskiwanie, obróbkę i prezentację danych zlokalizowanych geograficznie P.A. Burrough Potężny zbiór narzędzi do zbierania, przechowywania, dowolnego odzyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych świata rzeczywistego H.A. Devine & R.C. Field Forma systemu zarządzania informacją, która pozwala przedstawiać mapy ogólnej informacji Department of Environment, HMSO, London System do pozyskiwania, przechowywania, sprawdzania, obrabiania, analizowania i przedstawiania danych, które są zorientowane przestrzennie na Ziemi T.R. Smith, S. Menon, J.L. Starr & J.E. Estes System bazy danych, w którym większość danych jest przestrzennie zindeksowana i w którym działa zestaw procedur żeby odpowiadać na pytania o obiektach przestrzennych w bazie danych H.D. Parker Technologia informacji, która przechowuje, analizuje i prezentuje zarówno dane przestrzenne, jak i nieprzestrzenne D.J. Cowen System dostarczania decyzji, dotyczący integrowania danych odniesionych przestrzennie w środowisku rozwiązywania problemów S. Aronoff Każdy zestaw ręcznych lub komputerowych procedur używany do przechowywania i obróbki danych odniesionych geograficznie J.R. Carter Instytucjonalna jednostka, odzwierciedlająca strukturę organizacyjną, która scala technologię z bazą danych, ekspertyzami i poparciem ciągłości finansowej w ciągu czasu. 18

19 A.V. Koshkariov, V.S. Tikunov & A.M. Trofimov System z zawansowanymi możliwościami geo-modelowania D.J. Maguire System Informacji Geograficznej to zintegrowany zestaw sprzętu komputerowego, oprogramowania, danych i specjalistów, które to elementy działają w kontekście instytucjonalnym Zb. Zwoliński System Informacji Geograficznej to zinstytucjonalizowana technologia informacji, która składa się z narzędzi, umożliwiających zbieranie i przechowywanie oraz dowolne odzyskiwanie, przetwarzanie i prezentowanie danych przestrzennych i nieprzestrzennych o świecie rzeczywistym umiejscowionych geograficznie oraz z procedur, dających odpowiedzi na stawiane pytania o interesujących użytkownika obiektach w systemie baz danych D.J. Maguire System Informacji Geograficznej to zintegrowany zestaw sprzętu komputerowego, oprogramowania, danych, metod badawczych i specjalistów, które to elementy działają w kontekście instytucjonalnym 4.3 Wykorzystanie GIS GIS wykorzystując możliwości komputerów i oprogramowania pozwala w pełni uwypuklić naczelną zasadę w geografii lokalizacja czyli miejsce w którym się znajdujemy, ma znaczący wpływ na nasze życie. GIS pomaga zlokalizować najlepsze miejsce na otworzenie nowego centrum handlowego jak i śledzić degradację środowiska. Wspiera planowanie dostawy towarów do sieci sklepów i ułatwia utrzymanie nawierzchni dróg oraz zarządzanie robotami drogowymi. Może skorzystać z niego analityk marketingowy i rolnik pierwszy szukając nowej grupy odbiorców, drugi chcąc efektywniej wykorzystać posiadane grunty i podnieść wartość produkcji rolnej. GIS łączy dane opisowe i pomiarowe umożliwiając ich przejrzystą i czytelną prezentację na mapach, przedstawiających zarówno analizy skupisk potencjalnych klientów supermarketu i optymalną trasę przejazdu samochodów. Wizualizacja danych na mapie niejednokrotnie prowadzi do formułowania dodatkowych kompleksowych pytań typu gdzie? jak? i dlaczego? Przechowywanie danych w jednej spójnej bazie danych przestrzennych pozwala na szybkie uzyskanie odpowiedzi na pytanie i przeprowadzenie analiz, c o w efekcie ułatwia podejmowanie lepszych, przemyślanych decyzji. W obecnym świecie dostępnych jest bardzo wiele źródeł informacji. Aby je poprawnie zrozumieć potrzebne jest narzędzie takie jak właśnie GIS. Zidentyfikowanie wzajemnych relacji, zachodzących w przestrzenie geograficznej nie byłoby możliwe bez mapy, a zatem bez powiązania informacji z miejscem jej występowania. GIS umożliwia tworzenie map tematycznych, które ilustrują wspomniane relacje. Aby przeanalizować wypadki drogowe na danym odcinku autostrady, można stworzyć mapę pokazująca gdzie doszło do poszczególnych zdarzeń. Następnie można przypisać im wartości określające czas zdarzenia. A następnie grupuje się je na te, które wydarzyły się w nocy i te, które zaszły za dnia. 19

20 Mapa przestępstw pomaga określić rejony, w których niezbędne jest wzmocnienie patroli policyjnych. Mapa ilustrująca miejsca zamieszkania i pracy klientów pomaga bankom w rozmieszczeniu bankomatów. Mapa miejsc zamieszkania dzieci pomaga ustalić miejsca gdzie potrzebne są przedszkola i szkoły. Mapa parków miejskich może pomóc władzom miasta w rozpoznaniu zapotrzebowania na tereny zielone. Mapa sezonowych tras przelotu ptaków może pomóc w ochronie zagrożonych gatunków. GIS pomaga w rozpoznaniu i zrozumieniu reguł i relacji rządzących otaczającym nas światem, zarówno w zakresie naturalnym, jak i w obszarach objętych działalnością człowieka. Czasem pojawia się potrzeba stworzenia nowych lub modernizowania lub obowiązujących reguł działania. Takie zadanie to codzienna praca planistów i strategów rozwoju urbanistów, ludzi zajmujących się planowaniem środowiskowym i strategia rozwoju regionalnego. Podejmują oni decyzje jak zaspokoić potrzeby ludzkie bez naruszania równowagi środowiskowej. W przypadku nagłego i bezpośredniego zagrożenia powodzią, zespoły zarządzania kryzysowego ratują życie i dobra ludzi. Narzędzia GIS pomagają w symulowaniu rozwoju zagrożenia, w lokalizacji schronów, rozprowadzeniu jedzenia i leków, a w razie potrzeby w organizacji ewakuacji ludności. W telekomunikacji zakłócenia realizacji usług może być wynikiem zerwania linii telekomunikacyjnych. GIS dostarcza narzędzi wspomagających zidentyfikowanie miejsca wystąpienia i charakteru awarii. 4.4 Wykorzystanie systemu GIS na poziomie miasta (Gdańsk) System Informacji Przestrzennej (w skrócie SIP lub GIS) jest dynamicznie rozwijającą się, nowoczesną technologią wizualizacyjno-analityczną, która zyskuje coraz większą popularność na całym świecie. Oprócz prezentacji rozkładu geograficznego dowolnego zagadnienia umożliwia dokonywanie złożonych analiz tematycznych, pomocnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących elementów złożonej struktury przestrzennej miasta. Pozwala to na daleko idące redukcje nakładów finansowych, oszczędność czasu i zmniejszenie do minimum ryzyka popełnienia błędów w procesie decyzyjnym. Jest to możliwe dzięki wielowarstwowej strukturze cyfrowych map zintegrowanych z tekstową bazą danych. System Informacji Przestrzennej jest z powodzeniem wykorzystywany wszędzie tam, gdzie istotna jest prezentacja zagadnienia w odniesieniu geograficznym i w jego korelacji z innymi składnikami środowiska geograficznego. Z możliwości technologii GIS korzystają m.in. takie gałęzie działalności jak: ochrona przyrody, planowanie przestrzenne, monitoring zanieczyszczeń, ochrona zdrowia, czy edukacja. Od kilku lat jest on z powodzeniem wdrażany przez Referat Informatyki w poszczególnych wydziałach Urzędu Miejskiego w Gdańsku. System Informacji Przestrzennej Miasta Gdańska System Informacji Przestrzennej jest od 1996 roku z powodzeniem wdrażany przez Referat Informatyki w poszczególnych wydziałach Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dzięki konsekwentnym działaniom Rady Miasta i zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego, Gdańsk przoduje miastom Polski w wykorzystaniu technologii analiz przestrzennych skorelowanych z położeniem geograficznym. Dowodem na to są liczne, prestiżowe nagrody i wyróżnienia przyznane miastu za osiągnięcia w dziedzinie GIS. 20

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW. Projekt Mazowiecki system Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

GIS w zwiększaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdańska. Krystyna Żochowska Biuro Informatyki

GIS w zwiększaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdańska. Krystyna Żochowska Biuro Informatyki GIS w zwiększaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdańska Krystyna Żochowska Biuro Informatyki 1. o systemie informacji przestrzennej, 2. zasoby miejskiego SIP w UMG, 3. organizacja wymiany zasobów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu danych, sposobu zakładania i prowadzenia oraz sposobu i trybu wymiany danych krajowego systemu informacji geograficznej

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Marek SłowikowskiS Dyrektor Warszawa, 15 kwietnia 2011 1 Departament Ewidencji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN - Faza I Jaki jest cel projektu ZSIN Faza I? Administracja publiczna zmienia swoje oblicze z roku na rok.

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r.

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Budowa Systemu ZSIN Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Agenda spotkania 1. Rejestry włączone do ZSIN 2. Architektura ZSIN

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie Małgorzata Gajos Rozwój j usług ug geoinformacyjnychnych na przykładzie geoportalu Zakopane 25-28.09.2007 Geoinformacja Informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (dotyczących

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r.

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r. Jarosław Zembrzuski Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kierownik Projektu ZSIN Warszawa, 27 września 2013 r. Ramy organizacyjno - prawne Ustawa z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

E R G O N O M I A W G O S P O D A R C E P R Z E S T R Z E N N E J

E R G O N O M I A W G O S P O D A R C E P R Z E S T R Z E N N E J ERGO dostarcza specjalistyczne systemy dziedzinowe do prowadzenia zintegrowanej gospodarki przestrzennej Demografia Gospodarka Komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka Nieruchomościami Infrastruktura wod.-kan.

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Informacje o udostępnianiu danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz z Centralnej Ewidencji Kierowców w 2005 r.

Informacje o udostępnianiu danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz z Centralnej Ewidencji Kierowców w 2005 r. Źródło: http://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/1642,informacje-o-udostepnianiu-danych-z-centralnej-ewidencji-pojazdow-orazz-central.html Wygenerowano: Niedziela, 3 stycznia 2016, 21:22 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. LWA/4101-04-04/2011 P/11/107 Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja w zakresie sieci dróg, kolei i budowli mostowych, granic administracyjnych, obiektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ WYKONANIE OPERATU PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LESZNOWOLA Katarzyna Teresa Wysocka Opiekun pracy: Janusz

Bardziej szczegółowo

Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp

Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Piotr Wojnowski Szczyrk, 10 grudzień 2013 O projekcie Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Źródło dofinansowania: RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzia zarządzania miastem (systemy GIS i e-administracja)

Konferencja Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzia zarządzania miastem (systemy GIS i e-administracja) Konferencja Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzia zarządzania miastem (systemy GIS i e-administracja) 27-28 września 2007 r. historia Historia systemu: - Modernizacja elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Struktura Bazy Powiatu

Struktura Bazy Powiatu Administracja 1. Granica powiatu 2. Granica gminy 3. Granica miejscowości 4. Obręby ewidencyjne Struktura Bazy Powiatu Załącznik nr 1 do Warunków Technicznych POWIAT ID_TERYT T(7) Symbol terytorialny GUS

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Miastem

System Zarządzania Miastem System Zarządzania Miastem Wdrożenie w mieście Elblągu Witold Wróblewski Wiceprezydent Miasta Elbląga 1 ESIP Jednym z narzędzi na drodze do nowoczesności jest Elbląski System Informacji Przestrzennej jako

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych

Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych Mapping and Geospatial Solutions Robert Widz Infrastruktura Danych Przestrzennych w

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Departament Informacji o Nieruchomościach Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE W związku wejściem w życie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, skutkującym z końcem 2010 roku likwidacją gospodarstw

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW i KIEROWCÓW

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW i KIEROWCÓW Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW i KIEROWCÓW Postęp realizacji projektu Gustaw Pietrzyk Plan prezentacji 1. Cele i architektura systemu 2. Finansowanie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie WIOŚ LUBLIN Joanna Śluz Łukasz Prażmo Państwowy Monitoring Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Gruntów i Budynków

Ewidencja Gruntów i Budynków Ewidencja Gruntów i Budynków Ewidencja Gruntów i Budynków KIEROWNIK EWIDENCJI GRUNTÓW inż. Danuta Kossak Telefon: (0-52) 39 66 566 00 00 00 00 Godziny przyjęć interesantów: codziennie od 8 do 15, wtorki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 8 października 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem (wykład z przedmiotu: Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich wyceny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.2012.86 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie porządkiem publicznym miasta we współpracy z lokalną społecznością

Zarządzanie porządkiem publicznym miasta we współpracy z lokalną społecznością Zarządzanie porządkiem publicznym miasta we współpracy z lokalną społecznością Kraków dnia 11.10.2010 ESRI Polska Sp. z o.o. założona w 1995 r. wyłączny dystrybutor w Polsce produktów światowego lidera

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH Załącznik nr 2 ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac kartograficznych q q zgłoszenie pierwotne zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZK

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH

REJESTR ZBIORÓW DANYCH REJESTR ZBIORÓW DANYCH Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane

Bardziej szczegółowo

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania organów wiodących w zakresie wynikającym z regulacji ustawowych 15 Maj 2010 21 1 21 2 Wdrożenie postanowień

Bardziej szczegółowo

Opolskie w Internecie

Opolskie w Internecie Opolskie w Internecie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów

CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów Departament Ewidencji Państwowych CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów Data publikacji 20.11.2015 wersja 1.0 msw.gov.pl 1/10 Spis treści Zmiany od nowego roku... 3 Założenia nowelizacji...

Bardziej szczegółowo

Informacje przestrzenne w zarządzaniu lokalnym i regionalnym

Informacje przestrzenne w zarządzaniu lokalnym i regionalnym Informacje przestrzenne w zarządzaniu lokalnym i regionalnym Czy JST mogą racjonalnie funkcjonować bez korzystania z zasobów informacji przestrzennych? dr Jan Maciej Czajkowski Informacja przestrzenna

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.11.2014 r.

Warszawa, 06.11.2014 r. Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

CEPiK co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów

CEPiK co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów Data publikacji 17.06.2016 wersja 1.1 1 Spis treści Zmiany od nowego roku... 2 Założenia ustawy z dnia 24 lipca 2015 dotyczące SKP... 3 Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów "Zawód kartografa" d kartografa" - III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Jerzy Zieliński Anna Mączka Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji. Godziny przyjęć interesantów. Poniedziałek: 7:30 16:00 Wtorek Piątek: 7:30 14:30

Wydział Geodezji. Godziny przyjęć interesantów. Poniedziałek: 7:30 16:00 Wtorek Piątek: 7:30 14:30 Wydział Geodezji Dyrektor Wydziału i Geodeta Powiatowy Anna Kowalewska tel. (89) 521 05 35 pokój 112 Główny Specjalista Wioleta Truszczyńska tel. (89) 521 05 34 pokój 113 Stanowiska pracy do spraw obsługi

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawa prawna: 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w gminie

Ochrona środowiska w gminie Ochrona środowiska w gminie Wiedza o środowisku naturalnym jest warunkiem zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie.

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Agnieszka Majewska Dawid Styszyński 1. Wstęp Zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w jednostce samorządu terytorialnego Ciechocinek, 3 września 2009 r. Referuje: Krzysztof Głuszek Kierownik Biura Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych

Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych W Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności

Bardziej szczegółowo

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Metadane Metadane sumaryczny opis lub charakterystyka zbioru danych. Odpowiedź na pytania:

Bardziej szczegółowo

PZK. Wojciech Jeszka UM Bytom

PZK. Wojciech Jeszka UM Bytom Wojciech Jeszka UM Bytom "Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze. Współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miasta przy wykorzystaniu Portalu Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie danych adresowych

Zastosowanie danych adresowych Zastosowanie danych adresowych Dane adresowe Dane osobowe chronione ustawą o ochronie danych osobowych Dane przestrzenne Narzędzia GIS Analizy przestrzenne INFORMACJA Wyszukiwanie danych wyszukaj wskazany

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS

Wprowadzenie do systemów GIS Wprowadzenie do systemów GIS TLUG 09.06.2007 1 GIS - co to w ogóle za skrót Geographical Information System System Ingormacji Geograficznej System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI 1 ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI Ewa Janczar Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 Konferencja Projektu BW Warszawa, 12 października 2012 r. Ustawa prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 1153/2014 z dnia 02.04.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE Powiatowy

Bardziej szczegółowo

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji E-administracja warunkiem rozwoju Polski Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 epuap, a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA POWIATOWYCH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W DOBIE ROZWOJU USŁUG SIECIOWYCH. Waldemar Izdebski

AUTOMATYZACJA POWIATOWYCH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W DOBIE ROZWOJU USŁUG SIECIOWYCH. Waldemar Izdebski AUTOMATYZACJA POWIATOWYCH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W DOBIE ROZWOJU USŁUG SIECIOWYCH Waldemar Izdebski 2011-09-06 Automatyzacja PODGiK w dobie rozwoju usług sieciowych 1 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo