OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU:"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności doradztwa informatycznego przy użyciu platformy SaaS dzięki wdrożeniu systemu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Nr ref umowy: UDA-POIG /13 Przedmiot zamówienia: Dostarczenie dedykowanego rozwiązania systemu B2B złożonego z 4 modułów wraz z wdrożeniem na potrzeby projektu pt. Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności doradztwa informatycznego przy użyciu platformy SaaS dzięki wdrożeniu systemu B2B I. ZAMAWIAJĄCY Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 15:00 II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest nabycie wartości niematerialnych i prawnych (ref. WND-POIG /13 H. R-F: pkt 18 b) ppkt 3: Lp. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) w postaci systemu B2B złożonego z 4 modułów wraz z wdrożeniem całości rozwiązania. Na przedmiot zamówienia składają się odpowiednio: 1. Wdrożenie pierwszego modułu systemu B2B 2. Wdrożenie drugiego modułu systemu B2B 3. Wdrożenie trzeciego modułu systemu B2B 4. Wdrożenie czwartego modułu systemu B2B Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia, będąca załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania dostępna jest również na stronie projektu: lub u osoby kontaktowej. - Strona 1 z 17 -

2 III. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: od do Realizacja zamówienia podzielona została na 4 etapy: Etap Termin etapu Zakres merytoryczny Dostarczenie i wdrożenie pierwszego modułu B2B Dostarczenie i wdrożenie drugiego modułu B2B Dostarczenie i wdrożenie trzeciego modułu B2B IV. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY Dostarczenie i wdrożenie czwartego modułu B2B wraz z uruchomieniem produkcyjnym całości systemu B2B Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Lp. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Kryterium Cena [ilość punktów wyliczana według następującego wzoru: ilość pkt. = (najniższa oferowana cena brutto za całość oprogramowania / cena badanej oferty brutto za całość oprogramowania) x 50 p. ] Udokumentowana realizacja w ostatnich 2 latach co najmniej 2 projektów, których przedmiotem było wdrożenie dedykowanego rozwiązania informatycznego. [Kryterium spełnione 30 punktów, kryterium nie spełnione 0 punktów] Okres gwarancji na poprawność działania dostarczonego rozwiązania systemu B2B [Punktacja: Gwarancja minimum 3 letnia: 20 punktów, gwarancja minimum 2 letnia: 10 pkt, gwarancja minimum roczna: 5 pkt, krótsza niż rok / brak gwarancji: 0 pkt] RAZEM: Maksymalna ilość punktów 50 pkt. 30 pkt. 20 pkt. 100 pkt. - Strona 2 z 17 -

3 Ilość otrzymanych punktów obliczana będzie wg następującego wzoru: Ilość punktów = ilość pkt. w kryterium ( 1 ) + ilość pkt. w kryterium ( 2 ) + ilość pkt. W kryterium ( 3 ) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. V. OSOBA KONTAKTOWA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania: Robert Witeska tel , VI. OFERTA 1. Ofertę należy pod rygorem nieważności składać w formie pisemnej. 2. Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią ZO wraz załącznikami do ZO na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do ZO. 4. Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym. 5. Złożenie oferty zawierające rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty. 6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 7. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy VII. ZALECENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT 1. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 2. Koperta powinna być zaadresowana na adres: oraz powinna być opisana następująco: NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostarczenie dedykowanego rozwiązania systemu B2B złożonego z 4 modułów wraz z wdrożeniem na potrzeby projektu pt. Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności doradztwa informatycznego przy użyciu platformy SaaS dzięki wdrożeniu systemu B2B Nie otwierać przed dniem Strona 3 z 17 -

4 3. Termin składania ofert upływa dnia o godzinie 10:00 4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania. VIII. OTWARCIE OFERT Otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Zamawiającego. IX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w umowie: a). kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnie ze specyfikacją i innych, b). zapisów umożliwiających doprecyzowanie specyfikacji przedmiotu zamówienia, c). ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie np. weksla In blanco lub innej. 3. W przypadku nie zaakceptowania przez oferenta umowy w wersji proponowanej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty oraz złożenia propozycji zawarcia umowy oferentowi, który złożył ofertę kolejną, co do ilości punktów. X. INFROMACJE DODATKOWE 1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2. Niniejsze zapytanie ofertowe jest zgodne z zasada jawności, konkurencyjności i efektywności a także innymi zasadami obowiązującymi przy przeprowadzaniu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. 3. Z powodu ważnych przyczyn Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia procedury wszczętej niniejszym zapytaniem ofertowym poprzez odpowiednie ogłoszenie na stronie internetowej ZAŁĄCZNIKI: Nr 1 do zapytania ofertowego - Druk oferta Nr 2 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Niniejsze zapytanie ofertowe przesłano do potencjalnych Wykonawców oraz zamieszczono: na stronie www firmy adresem: oraz w siedzibie ul. Dębowa 42 lok. 15, Nowy Dwór Mazowiecki.... podpis Zamawiającego - Strona 4 z 17 -

5 ... miejscowość, data ZAŁĄCZNIK nr 1... dane oferenta OFERTA Na: Dla: Dostarczenie dedykowanego rozwiązania systemu B2B złożonego z 4 modułów wraz z wdrożeniem na potrzeby projektu pt. Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności doradztwa informatycznego przy użyciu platformy SaaS dzięki wdrożeniu systemu B2B Przedmiot zamówienia Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia w postępowaniu na wykonania powyższego przedmiotu zamówienia, JA NIŻEJ PODPISANY:..., działając w imieniu i na rzecz:. {nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy} 1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym. 2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z ww. zapytaniem ofertowym, wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego i regulaminem realizacji zapytania ofertowego i je akceptuję. 3. OŚWIADCZAM, że jestem zdolny/a do należytego wykonania niniejszego zamówienia, tj. posiadam odpowiedni potencjał oraz wiedzę i doświadczenie by należycie i na warunkach określonych w ofercie wykonać zamówienie. 4. OFERUJĘ realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę netto.. PLN (słownie złotych ), powiększoną o podatek VAT...%, co w wyniku daje cenę brutto PLN (słownie złotych...), na którą składają się kolejno: lp. Zakres merytoryczny Cena netto Cena brutto 1 Wdrożenie pierwszego modułu systemu B2B 2 Wdrożenie drugiego modułu systemu B2B 3 Wdrożenie trzeciego modułu systemu B2B 4 Wdrożenie czwartego modułu systemu B2B RAZEM: 5. OFERUJĘ gwarancję na całość przedmiotu zamówienia przez okres... lat od momentu wdrożenia całości rozwiązania. 6. OŚWIADCZAM że spełniam/nie spełniam kryterium nr ( 2 ) wyboru, na dowód czego załączam referencje dotyczące realizacja w ostatnich 2 latach co najmniej 2 projektów, których przedmiotem było wdrożenie dedykowanego rozwiązania informatycznego. 6. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie zgodnym z zapytaniem ofertowym. 7. UWAŻAM SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.... podpis oferenta - Strona 5 z 17 -

6 Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie systemu B2B na który składają się 4 moduły systemowe: Moduł 1: Moduł audytu informatycznego do procesu przeprowadzania elektronicznego audytu bezpieczeństwa przez Partnera (OutSec) Moduł ten będzie składał się z: relacyjnej bazy danych (PostgreSQL lub innej o podobnej funkcjonalności); aplikacji dokonującej skanowania sieci Outpost24 (http://www.outpost24.com/) lub zgodnej silnika aplikacyjnego (middleware) odpowiadającego za integrację bazy danych, interfejsów oraz protokołów. Silnik będzie odpowiadał za wywołanie programu dokonujące procesu skanowania panelu użytkownika platformy SaaS, w którym klient będzie zarządzał swoimi sieciami oraz zlecał dokonanie audytu informatycznego oraz mógł przeglądać raporty audytu. Wykorzystane zostaną technologie dynamicznego generowania stron (Djago, Ruby on Rails lub analogiczna) oraz technologia CSS, Javascript. panel administracyjny podgląd, generowanie raportów technologia Python GTK lub równoważna; Moduł będzie oferował na platformie SaaS dla klientów Zamawiającego funkcjonalności audytu bezpieczeństwa. Opis działania modułu: Klient aby skorzystać z e-usługi zakłada konto poprzez formularz rejestracyjny. W formularzu musi obligatoryjnie oświadczyć, że skanowane adresy IP są jego własnymi adresami IP i że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe (z przytoczeniem przepisów o karalności za składanie nieprawdziwych danych). Otrzymuje on z linkiem aktywacyjnym. Loguje się do systemu. Wybiera e-usługę, opłaca ją poprzez przelew elektroniczny lub z portfela (wcześniej zasilonego pieniędzmi). Klient w zakładce Outsec wpisuje swój adres IP i system sam zaczyna automatyczne skanowanie sieci związanej z wpisanym adresem IP (sieć wewnętrzną lub zewnętrzną). W zależności od wielkości sieci po kilkunastu minutach lub po kilku godzinach pracy systemu, generuje obiektywny raport. Raport jest wysyłany na adres oraz zapisuje się w panelu klienta na stronie serwisu OUTSEC. Raport umożliwi dwie opcje naprawy wskazanych błędów. Pierwszą z nich będzie naprawa automatyczna - w raporcie zostaną wskazane błędy, luki - klient zaznacza myszką wskazany błąd, następnie klika przycisk napraw i system sam automatycznie na podstawie opracowanego supportu wykonuje naprawę wybranego błędu. Po - Strona 6 z 17 -

7 zakończeniu naprawy automatycznej wskazanego błędu wyskakuje komunikat o pomyślnym ukończeniu operacji i naprawieniu błędu. Drugą opcją będzie naprawa ręczna klient (lub jego administrator sieciowy) postępuje według wskazanych w raporcie wskazówek / instrukcji (support) i sam wykonuje poszczególne kroki naprawcze. Po zakończeniu naprawy ręcznej wskazanego błędu wyskakuje komunikat o pomyślnym ukończeniu operacji i naprawieniu błędu. Po zakończeniu napraw wszystkich błędów klient po jakimś czasie znów może wykonać skanowanie sieci. Po pewnym okresie klient otrzyma powiadomienia o wskazanym terminie ponownego skanowania. Usługa powinna spełniać certyfikaty bezpieczeństwa (rozwiązanie będzie certyfikowane (ISO / IEC 27001, UE dyrektywa o ochronie danych, SOX, Basel II, HIPAA), system ma być zgodny ze standardami GIODO. Kolejną funkcjonalnością dostarczaną przez ten moduł będzie Skanowanie unsafe. Jest to skanowanie, które nie tylko wskaże dziury (podatności) w sieci i zaraportuje ale również wykorzysta te dziury do przeprowadzenia symulowanego ataku hakerów, by sprawdzić co może się stać. Zawsze przed takim rodzajem skanowania klientowi wyskoczy komunikat, czy jest pewny, że chce użyć takiego rodzaju badania. Jest to tylko dla osób, którzy są pewni swojej sieci. Moduł będzie umożliwiał skanowanie wszystkich adresów IP lub pojedynczych adresów. Moduł audytu informatycznego zostanie zrealizowany jako usługa Software-as-a-Service. Moduł będzie implementował zaawansowane mechanizmy: Design and Implementation of a Self-growth Security Baseline Database for Automatic Security Auditing Advances in Intelligent Systems and Applications - Volume 225 # Gassata, a genetic algorithm as an alternative tool for security audit trails analysis Volume 21, 2013, pp hl=pl&lr=&vid=uspatapp &id=nqmdaaaaebaj&oi=fnd&dq=security+audit&printsec= abstract#v=onepage&q=security%20audit&f=false Method and system for calculating risk in association with a security audit of a computer network; TD Dodd, N Heinrich - US Patent App. 10/066,461, 2002 W ramach modułu zostanie także użyty cienki klient lub zdalny dostęp przez klienta aplikacyjnego. Moduł będzie posiadał także interfejs programistyczny umożliwiający użytkownikom z odpowiednimi prawami programistyczne wywołanie audytu bądź odebranie raportu. Proces ten opierać się będzie na Elektronicznej Wymianie Danych w standardzie EDI, REST over HTTPS lub XML-RPC. Moduł audytu informatycznego będzie eliminował papierowy obieg dokumentów. Raport z audytu będzie do pobrania w formacie elektronicznym lub będzie do pobrania w sposób automatyczny przez system klienta. Aktualnie raport jest przekazywany Klientowi w formie papierowej przez pracownika, który wykonuje audytu w siedzibie klienta. - Strona 7 z 17 -

8 Zamawiający szacuje, że opracowanie od podstaw i wdrożenie tego modułu zajmie ok roboczogodzin i będzie wymagało zaangażowania zespołu złożonego z kierownika projektu, 10 programistów, 4 analityków, oraz 3 testerów. Przygotowanie i wdrożenie modułu zawiera zakupienie i zastosowanie przez oferenta licencji na program Outpost24 na 1 serwer HIAB (produkcyjny) oraz 3szt Preinstalowany mni PC z Oprogramowaniem Oputpost24h (testowy i deweloperski). Moduł 2: Moduł SaaS kategoryzacji usług do procesu kategoryzacji usług (OutSafe) Moduł ten będzie składał się z: relacyjnej bazy danych (PostgreSQL lub innej o podobnej funkcjonalności) aplikacji dokonującej kategoryzacji danych SurfSave (http://www.sursafe.com), lub zgodnej silnika aplikacyjnego (middleware) odpowiadającego za integrację bazy danych, interfejsów oraz protokołów. Silnik będzie odpowiadał za wywołanie programu dokonujące procesu kategoryzacji. panelu użytkownika platformy SaaS, w którym klient będzie zarządzał swoimi sieciami oraz zlecał dokonanie audytu informatycznego oraz mógł przeglądać raporty audytu. Wykorzystane zostaną technologie dynamicznego generowania stron (Djago, Ruby on Rails lub analogiczna) oraz technologia CSS, Javascript. panel administracyjny podgląd, generowanie raportów (por pkt 8 Biznesplanu ) technologia Python GTK lub równoważna Moduł będzie oferował na platformie SaaS dla klientów Zamawiającego funkcjonalności audytu bezpieczeństwa. Opis działania modułu: Klient, po rejestracji, w zakładce Outsafe będzie mógł: ustalić najskuteczniejszą ochronę komputerów. Autorski mechanizm będzie samodzielnie dynamicznie analizował strony www. W przeciwieństwie do stosowanych obecnie mechanizmów statycznych, odwołujących się stałej bazy adresów, Outsafe będzie ważył i liczył słowa na stronach internetowych, w związku z czym będzie wychwytywał także te zagrożenia, których nie zidentyfikowały dostępne w danym momencie aktualizacje pozostałych dostawców ochrony. Ponadto klient będzie tu miał możliwość ustalania ram czasowych stosowania ochrony, w ramach, których użytkownik (np. pracownik) będzie miał ograniczony dostęp do wybranych kategorii tematycznych (również kategorii tematycznej GRY On Line) lub do całego Internetu. Będzie to umożliwiało np. blokowanie dostępu do popularnych portali społecznościowych w godzinach, kiedy pracownicy nie maja przerwy (np. sjesty). Tę funkcję można także wykorzystać w odwrotny sposób aby pozwolić - Strona 8 z 17 -

9 pracownikowi korzystać np. tylko ze stron partnerów. Klient w ramach usługi Outsafe będzie mógł również otrzymywać raporty aktywności użytkownika w Internecie. Będzie to dotyczyło również zatrzymania wirusów i prób odwiedzania stron zdefiniowanych, jako zabronione. Dodatkowo będzie tu możliwość blokowania czatów oraz zapewnienie ochrony antywirusowej Dr. Web. Będzie tu również funkcjonalność umożliwiająca blokowanie reklam wyświetlających się na różnych stronach. W ramach modułu będą dostępne różne pakiety, które cenowo będą zależne od ilości stanowisk, na których będą dokonywane kategoryzacji usług i ilości blokowanych stron. Moduł kategoryzacji usług zostanie zrealizowany jako usługa Software-as-a-Service. W ramach modułu zostanie także użyty cienki klient lub zdalny dostęp przez klienta aplikacyjnego. Proces ten opierać się będzie na Elektronicznej Wymianie Danych w standardzie EDI, REST over HTTPS lub XML-RPCS. Pozwoli to na zautomatyzowanie kontaktu z klientem, co jest zgodne z w/w definicją innowacyjności. Użycie platformy SaaS u,możliwi także zarządzanie w jednym miesięcy wieloma komputerami, co jest bardzo ważne, np. w przypadku klientów biznesowych, którzy chcą w jednym miejscu zarządzać bezpieczeństwem komputerów wszystkich pracowników, a nie robić to na każdym komputerze z osobna, jak to jest w tradycyjnych usługach. Zamawiający szacuje, że opracowanie od podstaw i wdrożenie tego modułu zajmie ok roboczogodzin i będzie wymagało zaangażowania zespołu złożonego z kierownika projektu, 10 programistów, 4 analityków, oraz 3 testerów. Przygotowanie i wdrożenie modułu zawiera zakupienie i zastosowanie przez oferenta oprogramowania w postaci licencji na program SurfSafe szt. Moduł 3: Moduł księgowości do procesu fakturowania Wnioskodawcy z procesem odbioru faktur w systemie Partnera Moduł będzie składał się z: podmodułu do obliczania należności za usługi. Podmoduł będzie uwzględniał: rodzaj abonamentu, wykonane usługi i ich rodzaj, dokonane platności podmodułu do przekazywania faktur do systemu partnerów dla partnerów, którzy będą chcieli korzystac z modulu EDI. Spowoduje to zlikwidowanie papierowego obiegu dokumentów. Moduł będzie automatyzował następujące elementy procesu: a) wystawianie faktur b) przesyłanie faktur do partnerów - Strona 9 z 17 -

10 Proces ten będzie odbywał się z użyciem podpisu elektronicznego za pomocą protokołu EDI. W tym module zostanie wyeliminowany obieg dokumentacji papierowej. Zamawiający szacuje, że opracowanie od podstaw i wdrożenie tego modułu zajmie ok roboczogodzin i będzie wymagało zaangażowania zespołu złożonego z kierownika projektu, 10 programistów, 4 analityków, oraz 3 testerów. Moduł 4: Moduł integracji Aby uzyskać pełną funkcjonalność systemu B2B, należy zintegrować ze sobą wszystkie wdrożone wcześniej moduły (por. P. Lech Zintegrowane Systemy Zarządzania). Moduł integracji będzie zapewniał prawidłową komunikację i przepływ danych pomiędzy poprzednimi modułami, niezbędną do uzyskania kompleksowego systemu. Moduł integracji będzie zawierał: Narzędzia zarządzania procesami oraz przepływu danych typu Workflow uwzględniające automatyczną zmianę statusów elementów procesów oraz śledzenie elementów procesów. Narzędzie Workflow będzie zawierać interfejs graficzny pozwalający na modelowanie procesów na diagramie. Narzędzia zarządzania niestandardowymi przypadkami w procesie (w tym przechwytywanie wyjątków). Narzędzie Router umożliwiające konfigurowalne (ustawiane za pomocą GUI) sterowanie automatycznymi akcjami wykonywanymi przez system, w tym: a. wysłanie informacji za pomocą maila elektronicznego z użyciem mechanizmu szablonów typu Mako- Template lub analogicznym; b. wywołanie dowolnej akcji w systemie; c. zmiana stanu lub wartości w obiekcie. Narzędzie planista do okresowego wywoływania czynności w systemie. Narzędzie do konfigurowalnego tłumaczenia etykiet i interfejsów użytkownika. Możliwość definiowania w systemie wartości domyślnych oraz własnych filtrów i szablonów Testy jednostkowe systemu B2B uwzględniające: a. technologię opartą na serializacji danych (YAML lub podobną); b. technologię skryptową (Python lub podobną). Testowanie będzie obejmować metody: unit testing; black-box testing; white-box testing; - Strona 10 z 17 -

11 incremental testing; top-down lub bottom-up testing. Moduł ten będzie także odpowiedzialny za automatyczne testy (które są również kodem systemu informatycznego) nowo powstałego systemu B2B w zakresie integracji poszczególnych modułów systemu u Zamawiającego jak i w szeroko pojętych testach integracji systemów pomiędzy Zamawiającym a partnerami. Testy będą uwzględniać integracje systemów informatycznych partnerów i Zamawiającego. W związku z tym, że moduły stanowią integralną część tego samego systemu B2B, technologia informatyczna niezbędna do wytworzenia oprogramowania jest taka sama we wszystkich modułach. W związku z tym moduł ten będzie składał się z: relacyjnej bazy danych (Postgre SQL lub innej o podobnej funkcjonalności); silnika aplikacyjnego (middleware) odpowiadającego za integrację bazy danych, interfejsów oraz protokołów; technologia Python lub analogiczna interfejsów i protokołów wymiany danych, pomiędzy partnerami; panel administracyjny podgląd, generowanie raportów (por pkt 8 Biznesplanu ) technologia Python GTK lub równoważna. strony internetowej (technologia PHP/Python/Javascript) lub zdalnego dostępu przez klienta aplikacyjnego (technologia Python GTK lub równoważna). Ponadto, moduł ten będzie użytkowany przez cały okres korzystania z systemu B2B przez Wnioskodawcę (również testy periodyczne). Ponadto moduł będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie dodatkowych testów związanych z zastosowaniem systemu wymiany danych w standardzie EDI lub XML-RPC. Zostanie także użyty cienki klient lub zdalny dostęp przez klienta aplikacyjnego oraz podpisu elektronicznego (raport próby przesłania niekompletnych danych, nieudanych potwierdzeń za pomocą podpisu elektronicznego) oraz przy ewentualnych aktualizacjach, modyfikacjach już po realizacji projektu (n+3, n+4, n+...). Przygotowanie modułu zawiera zakupienie i zastosowanie przez oferenta oprogramowania w postaci licencji na oprogramowanie VMWare w licencji na 6 procesorów. Zamawiający szacuje, że opracowanie od podstaw i wdrożenie tego modułu wraz z uruchomieniem całego systemu B2B zajmie ok roboczogodzin i będzie wymagało zaangażowania zespołu złożonego z 2 managerów projektu, 10 programistów, 10 analityków, oraz 10 testerów. Integracja z zewnętrznymi systemami i elektroniczna wymiana danych W ramach wdrożenia systemu B2B i automatyzacji procesów B2B na platformie Software-as-a-Service zostaną oferent zaimplementuje następujące automatyczne wystandaryzowne technologie wymiany danych w oparciu o - Strona 11 z 17 -

12 Programistyczny interfejs użytkownika API, których celem jest wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji oraz wyeliminowanie tam gdzie to możliwe dokumentacji papierowej. Poniżej opisano procesy jakie obejmie elektroniczna wymiana danych w ramach systemu B2B: 1. Dokonywanie zleceń audytu na platformie SaaS. Technologia ta zostanie wykorzystana w procesie przeprowadzania elektronicznego audytu bezpieczeństwa przez Partnera (OutSec). Użytkownicy, którzy poproszą o programistyczne konto użytkownika i go uzyskają oraz dokonają zasilenia swojego konta użytkownika będą mogli za pomocą API programistycznego dokonać : zlecenia jednorazowego przeskanowania sieci bądź dokonać zmiany parametrów ciągłego skanowania sieci dokonać zmiany parametrów skanowanych sieci (np. zmiana adresu IP, zmiana zakresu portów, dodanie adresu IP lub domeny) Wyniki skanowania do pobrania w postaci wystandaryzowanego raportu do pogrania za pomocą API, wysyłanego na adres lub przesyłanego za pomocą EDI bezpośrednio do systemu partnera. Wszystkich tych operacji będzie można także dokonać na stronie internetowej wnioskodawcy Wszystkie formaty plikó wpowinny być wystandaryzowane i określone na stronie internetowej Zamawiającego, a szczegóły interfejsu programistycznego, w tym wybór konkretnej technologii (np. REST, JSON, XML-RPC) oraz konkretnych formatów będzie określony w ramach analizy przygotowawczej. 2. Dokonywanie zleceń kategoryzacji usług na platformie SaaS. Technologia ta zostanie wykorzystana w procesie kategoryzacji usług (OutSafe). Użytkownicy, którzy poproszą o programistyczne konto użytkownika i go uzyskają oraz dokonają zasilenia swojego konta użytkownika będą mogli za pomocą API programistycznego dokonać : zlecenia dokonania kategoryzacji usług w tym określenia: komputerów objętych kategoryzacją poziomu kategoryzacji dla róznych uzytkowników poziomu kategoryzacji w różnych godzinach Sposobu reakcji przy odkryciu działania usługi w danej kategorii blokowanie usługi natychmiastowe powiadomienia osoby kontaktowe umieszczenie na raporcie ustalenie osoby kontaktowej oraz sposobu kontaktu dokonać zmiany parametrów kategoryzacji usług - Strona 12 z 17 -

13 Wyniki skanowania do pobrania w postaci wystandaryzowanego raportu do pogrania za pomocą API, wysyłanego na adres lub przesyłanego za pomocą EDI bezpośrednio do systemu partnera. Wszystkich tych operacji będzie można także dokonać na stronie internetowej wnioskodawcy lub za pomocą instalowanego na komputerze cienkiego klienta. Monitorowanie będzie odbywać się technicznie za pomocą cienkiego klienta, który będzie instalowany na monitorowanym komputerze. Na początku wnioskodawca zamierza wspierać następujące systemy operacyjne: Windows (od XP i nowsze, ios). Komunikacja pomiędzy komputerem klienta, a bazą systemu B2B w trakcie trwania kategoryzacji usług będzie odbywać się za pomocą interfejsu API analogicznego, jak przy składaniu zamówienia. Wszystkie formaty plików będą wystandaryzowane i określone na stronie internetowej Wnioskodawcy, a szczegóły interfejsu programistycznego, w tym wybór konkretnej technologii (np. REST, JSON, XML-RPC) oraz konkretnych formatów będzie określony w ramach analizy przygotowawczej (por. pkt 8 biznes planu). 3. Proces fakturowania za pomocą EDI System EDI dla procesu fakturowania zostanie wdrożony w standardzie UN/EDIFACT, ANSI ASC X12, XML-RPC lub równoważnym. Szczegółowy wybór zostanie dokonany na etapie analizy przygotowawczej wykonanej na początku realizacji projektu. Zamawiający planuje bazować przede wszystkim na standardach polskiej grupy EDI (http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/), a dla Partnerów zagranicznych standardy międzynarodowe (http://www.unece.org/trade/untdid/welcome.html) Jednakże, ze względu na to, że różne firmy stosują nieco oddmienne standardy/formaty danych Zamawiający rozważa możliwość wprowadzenia bardziej elastycznych protokołów i formatów danych, np. XML-RPC, lub ECOD (http://www.comarchedi.pl/bazawiedzy/materialy-do-pobrania ). Ze względu na integrację z systemami wielu partnerów, którzy potencjalnie mają różne formaty/standardy danych Zamawiający chce zastosować elastyczną dwuetapową serializację danych, podobną do opisanej na poglądowym obrazku poniżej: Do drobnych zmian w komunikatach w zależności od partnera będzie służyło narzędzie tłumaczące komunikaty - Strona 13 z 17 -

14 EDI (przykładem jest BOTS - ze schematem tłumaczenia podobnym jak na obrazku poglądowym poniżej: Szczegóły techniczne Implementacji Podpisu cyfrowego. Wszystkie procesy B2B będą implementowały obsługę podpisu cyfrowego. Zamawiając yplanuje zaimplementowania 2048 bitowych kluczy z wykorzystaniem powszechnie stosowanych algorytmów RSA. Tam, gdzie jest to możliwe, zostaną wykorzystane publiczne i prywatne klucze posiadane przez partnerów, a tam, gdzie nie jest to możliwe, Klucze publiczne i prywatne zostaną zakupione, bądź wygenerowane i przekazane partnerom. Wnioskodawca planuje szyfrowania danych na dwóch poziomach. Poziom 1: Szyfrowanie całej komunikacji pomiędzy partnerami z użyciem standardowych szyfrowanych połączeń typu HTTPS z użyciem potwierdzenia tożsamości elektronicznej. Poziom 2: Szyfrowanie samych komunikatów EDI. Likwidacja papierowego obiegu dokumentów obejmie: Raporty z audytów Faktury sprzedaży dla klientów System B2B a usługa SaaS Cały stworzony system B2B będzie wdrożony w jednej platformie Software-as-a-Service platforma ta łaczyć będzie 3 procesy: Proces przeprowadzania elektronicznego audytu bezpieczeństwa przez Partnera (OutSec) - Strona 14 z 17 -

15 Proces kategoryzacji usług (OutSafe) integracja procesu fakturowania Wnioskodawcy z procesem odbioru faktur w systemie Partnera. Należy zauważyć, że przedmiot e-usługi wykracza poza wymianę danych, dostęp do bazy danych, obsługę relacji handlowych lub dostęp do narzędzi koordynujących współpracę między przedsiębiorcami; Kluczowym elementem platformy są procesy przeprowadzania elektronicznego audytu bezpieczeństwa przez Partnera (OutSec) oraz kategoryzacji usług (OutSafe). Usługi te znacznie wykraczają wymianę danych dostęp do bazy danych, obsługę relacji handlowych lub dostęp do narzędzi koordynujących współpracę między przedsiębiorcami. Na przykład, w najprostszym przykładzie użycia modułu audytu informatycznego klient przekazuje do systemu informatycznego swój adres IP, a otrzymuje raport z audytu. Usługa będzie implementować wyniki badań naukowych w zakresie zdalnego audytu informatycznego : Design and Implementation of a Self-growth Security Baseline Database for Automatic Security Auditing Advances in Intelligent Systems and Applications - Volume 225, q=security+audit&btng=&hl=pl&as_sdt=0%2c5# Gassata, agenetic algorithm as an alternative tool for security audit trails analysis Volume 21, 2013, pp Platforma sprzętowa Dostarczony system B2B będzie pracował na platformie sprzętowej zapewnionej przez Zamawiającego, na którą złożą się odpowiednio: 1 x FIREWALL - Wysokość (jednostek w stojaku) 1U Pamięć RAM 8 GB Form Factor: Montowany w stojak Ilość portów 6 Technologia podłączenia: Przewodowa Wydajność: Przepustowość Firewall: 1,2 Gbps Przepustowość VPN (3DES/AES): 250 Mbps o Połączenia: połączeń na sekundę Firewall + przepustowość zapobiegania włamaniom: 400 Mbps Pojemność: IPSec VPN Tracker: 250 SSL VPN: 2 Jednoczesne sesje: Interfejsy wirtualne (VLAN): 100 Sloty 1 ogółem / 1 wolny slot Interfejsy 6 portów RJ-45 Ethernet 1000Base-T 1 port zarządzający RJ-45 Ethernet 1000Base-T 1 port konsolowy RJ-45 2 x Hi-Speed USB - 4-pin USB typ A 2 x Firewall IPSec - Wysokość (jednostek w stojaku) 1U Pamięć RAM 12 GB Form Factor: Montowany w stojak Ilość portów 8 Technologia podłączenia: Przewodowa Wydajność: Przepustowość Firewall: 2 Gbps Przepustowość VPN (3DES/AES): 300 Mbps Połączenia: Połączenia na sekundę Firewall + przepustowość zapobiegania włamaniom: 600 Mbps Pojemność: IPSec VPN Tracker: 250 SSL VPN: 2 Jednoczesne sesje: Interfejsy wirtualne (VLAN): 100 Sloty 1 ogółem / 1 wolny slot Interfejsy 8 portów RJ-45 Ethernet 1000Base-T 1 port zarządzający RJ-45 Ethernet 1000Base-T 1 port konsolowy RJ-45 2 x Hi-Speed USB - 4-pin USB typ A Protokół warstwy transportowej IPSec 3 x switch LAN - Wysokość (jednostek w stojaku) 1U Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 48 Maksymalna - Strona 15 z 17 -

16 szybkość przesyłania danych: 1 gigabajt na sekundę Technologia łączności: Wired Protokół zdalnego zarządzania: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP RAM: 128 MB Pamięć Flash: 16 MB pamięci Flash Interfejsy: 1 x konsola - RJ-45 - Zarządzanie urządzenie stos sieciowy: 1 xx 2 12 x SFP (mini- GBIC) 1 x UPS o parametrach nie gorszych niż 3 fazy/ 1 faza 15 kva Autonomia 10 minut 1 x Szafa klimatyzacji precyzyjnej 4 x serwer High-Performance Rack Server - Server 2U - - SATA/SAS - Hot-swap sockety. processor E5 Intel Xeon-4600 maksymalna pojemność RAM 1.5 TB. Interfejsy: our 1- GbE LAN interfejsy. 1 x Macierz dyskowa o parametrach nie gorszych niż 1 szt 3U DAE, 2ND OPTIONAL SPS, Unisphere Block razem z 24 dyskami 24x3TB,. Przykładowy model macierzy VNX x Centralny backup danych o parametrach nie gorszych niż Wielkość pamięci flash 256 MB,Interfejs hosta 8 Gb Fibre Channel (2) Ports per controller and; 10 Gb/sec iscsi (2) Ports per controller, Maksymalna pojemność 3.6 TB 2 x Serwer o paramentach nie gorszych niż 1CPU Intel Xeon (max 2 proccesory) / 1.60GHz pamięć 32GB (max 96GB), 1U. 4 x Router - Wysokość (jednostek w stojaku) 1U Porty: 12 x Gigabit SFP Wydajność: Wydajność: 32 Gbps 17,8 Mpps Rozmiar tablicy adresów MAC: 12K wpisów Routing Protocol: IGRP, BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, HSRP, PIM-SM, routingu statycznego IP, PIM-DM, EIGRP dla protokołu IPv6, OSPF dla IPv6, oparte na regułach routingu (PBR), RIPng Protokół zdalnego zarządzania: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, CLI RAM: 128 MB Pamięć Flash: 16 MB pamięci Flash Pozostałe wymagania dotyczące zamawianego systemu B2B Interfejs wszystkich modułów ma być dostępny w wersji Polskiej oraz Angielskiej. Wszystkie elementy składowe systemu B2B (trzy moduły podstawowe + moduł integracji będą składać się się z identycznych baz danych, silnika aplikacyjnego itp. Oferent powinien pamiętać o testach systemu, które są nieodłącznym elementem poprawnego wdrożenia systemu B2B. Warto pamiętać, (por np: Skalowalność systemu powinna być osiągnięta z uwzględnieniem: modularności budowy systemu, co pozwoli w sposób właściwie nieograniczony rozbudowywać system o koleje procesy - Strona 16 z 17 -

17 skorzystania z wielowarstwowej struktury tworzenia systemu zarówno pod względem aplikacji, jak i protokołów wymiany danych. Umożliwić to ma dokonywanie zmian w jednej z warstw bez konieczności przerabiania wszystkich pozostałych optymalnego wykorzystania infrastruktury sprzętowej jaką planuje zakupić Zamawiający - Strona 17 z 17 -

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności doradztwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Informacje o Zamawiającym:

Informacje o Zamawiającym: Znak sprawy: 03/06/BB/EM Zapytanie ofertowe Zabrze, 10 wrzesień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania B2B niezbędnego do realizacji procesów biznesowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.10.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.10.2015 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.10.2015 W związku z realizacją umowy z Polską Agencji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Warszawa, 06-10-2015 Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy wdrożenia systemu B2B, będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu 2007 2013: VIII osi priorytetowej Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o.

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o. Bydgoszcz, dnia 18-10-2013 MultiSaveMoney sp. z o.o. ul. Lelewela 47/13 85-638 Bydgoszcz Tel. 52 346 03 37 Zapytanie ofertowe Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i sprzedaż sytemu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.05.2014 r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów etap

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 VDI Polska Sp. z o.o. Wrocław, 13.10.2014 ul. Trzmielowicka 16 20 54 008 Wrocław Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 06.01.2014r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe Kraków, dnia 28.06.2012 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa b. system operacyjny do obsługi

Bardziej szczegółowo

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-82/3-00 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania Ofertowego na: Zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B oraz dostawy sprzętu Wzór Formularza Ofertowego Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Łukasz Koszczoł WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ: MULTIMARE; 2net ul. Bliźniąt 11/4 61-244 Poznań, Poznań, dnia 03.12.2012 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Stworzenie innowacyjnej e - usługi

Bardziej szczegółowo

Informacje o Zamawiającym:

Informacje o Zamawiającym: Znak sprawy: 04/06/BB/EM Zapytanie ofertowe Zabrze, 18 maj 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń i oprogramowania niezbędnych do realizacji procesów biznesowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. ZAPYTANIE OFERTOWE 02.01.2012, Ciechanów ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Achtel Sp. z o. o. projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Poznań, dnia 7 marca 2014 r. Zamawiający: Poznańska Grupa Biznesu Paweł Korzyński ul. Składowa 5 61-888 Poznań Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych polegających na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Informacje o Zamawiającym:

Informacje o Zamawiającym: Znak sprawy: 02/06/BB/EM Zapytanie ofertowe Zabrze, 10 wrzesień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń i oprogramowania niezbędnych do realizacji procesów biznesowych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 15.04.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu oraz modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z partnerami

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 11.12.2013r. Zamówienie na wdrożenie e-usługi do projektu pt. Platforma internetowa do kompleksowego zarządzania procesami produkcyjnymi i handlowymi dla drukarni Zamawiający: CREATIVEPARTNER

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe wypożyczenie sprzętu komputerowego

Zapytanie ofertowe wypożyczenie sprzętu komputerowego 19 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe wypożyczenie sprzętu komputerowego Przedmiot zamówienia: Usługa wypożyczenia sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Aspekt sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Load Balancer

Zapytanie ofertowe: Load Balancer Kraków, 2013-02-11 r. NetArt Spółka Akcyjna S.K.A ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków REGON: 120505512 NIP: 675-140-29-20 KRS: 0000317766 Zapytanie ofertowe: Load Balancer Tytuł projektu: Wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02 Warszawa, dnia 19.05.2014 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWY

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWY DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWY Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Torowa 6, Konin 62510 Artur Eger 20131202 Strona 1 z 6 Konin 20131202

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. Przedmiot zamówienia stanowi:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. Przedmiot zamówienia stanowi: Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych (analizy przedwdrożeniowe),

Bardziej szczegółowo