Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółwy pis przedmitu zamówienia

2 Spis treści 1. Dstswanie zakresu danych grmadznych w Systemie Kntrln-Infrmacyjnym dla Prtów Plskich (Plish Harburs Infrmatin & Cntrl System) d wyników pracy grupy eksperckiej ems Opracwanie prjektu i implementacja frmularzy elektrnicznych dla ptrzeb elektrnicznej wymiany danych pmiędzy kapitanami / agentami mrskimi a Systemem Kntrln-Infrmacyjnym dla Prtów Plskich PHICS (Plish Harburs Infrmatin & Cntrl System) Frmularze dla pakietów biurwych Pliki wymiany danych XML FAL FAL FAL FAL FAL FAL Health Waste Zgłszenie wstępne Aktualizacja i wersjnwanie wzrcwych frmularzy elektrnicznych raz mechanizmy ich udstępniania na ptrzeby kapitanów, agentów mrskich raz administracji mrskiej Kartteka frmularzy wzrcwych (zawartść infrmacyjna, filtrwanie, przeglądanie) Ddanie ręczne nweg frmularza wzrcweg Generwanie nwych wersji w wyniku zmian zawartści słwników Obsługa zmiany statusu na Obwiązujący...20 Strna nr: 1

3 3.5. Metdy udstępniania Zaprjektwanie i wprwadzenie zmian w Systemie PHICS w zakresie bsługi frmularzy elektrnicznych służących d elektrnicznej wymiany danych pmiędzy kapitanami / agentami mrskimi a Administracją Mrską Imprt frmularzy elektrnicznych Eksprt danych z Systemu PHICS d frmularzy elektrnicznych Obsługa w Systemie PHICS dkumentu PDS (Przewzwej Deklaracji Skrócnej) Słwnik Obiekty prtwe Mdernizacja interfejsu wymiany danych PHICS - SWIBŻ Zmiany d sytemu PHICS Aktualizacja frmularza rejestrująceg zgłszenie w kmpnentach Pre-arrival raz IMO FAL Wydruki frmularzy Zablkwanie mżliwść dłączania frmularzy Uprawnienia Dkumentacja Testy P zgłszeniu pisemny przez Wyknawcę gtwści d dbiru każdeg z etapów należy rzpcząć testy funkcjnalne w śrdwisku testwym systemu PHICS Zespól wyłniny przez Zamawiająceg przeprwadzi testy dla każdeg z etapów w celu ustalenia, czy zaprjektwane i wdrżne zmiany spełniają wymagania SIWZ Wyknawca zbwiązany jest pprawić wszystkie zidentyfikwane błędy przed pdpisaniem dbiru kńcweg daneg etapu...29 Spis tabel...30 Strna nr: 2

4 1. Dstswanie zakresu danych grmadznych w Systemie Kntrln- Infrmacyjnym dla Prtów Plskich (Plish Harburs Infrmatin & Cntrl System) d wyników pracy grupy eksperckiej ems Zakres zamówienia bejmuje zaprjektwanie i wdrżenie zmian w Systemie Kntrln-Infrmacyjnym dla Prtów Plskich PHICS (Plish Harburs Infrmatin & Cntrl System) związanych z dstswaniem zakresu raz wymagalnści przetwarzanych w nim danych d wyników pracy grupy eksperckiej ems w zakresie harmnizacji danych, które należy dstarczyć d Natinal Single Windw (NSW) przy wypełnianiu frmalnści sprawzdawczych bjętych Dyrektywą Parlamentu Eurpejskieg i Rady Eurpy nr 2010/65/EU z dnia 20 października 2010 r. Pdstawą definicji zakresu prac jest dkument ww. grupy eksperckiej pn. Data Mapping Reprt wersja 1.6 z dnia 27 listpada 2014 r., który stanwi Załącznik nr I d niniejszeg dkumentu. Szczegółwy zakres prac bejmuje: 1. Przeprwadzenie analizy prównawczej danych grmadznych w Systemie PHICS, w tym ich frmatów raz wymagalnści w stsunku d wytycznych grupy eksperckiej zamieszcznych w raprcie pn. Data Mapping Reprt wersja 1.6 z dnia 27 listpada 2014 r. 2. W dniesieniu d wyników przeprwadznej analizy prównawczej, której mwa w punkcie pwyżej wyknanie: a. Prjektu i implementacji zmian mdelu (zakresu) danych grmadznych w systemie PHICS, b. Prjektu i implementacji zmian interfejsu użytkwnika (kartteki, frmularze), c. Prjektu i implementacji zmian w zakresie treści istniejących raprtów Realizacja zadania na etapie prjektwania i implementacji wymaga knsultacji i akceptacji prpnwanych rzwiązań przez Zamawiająceg. Uwaga 1: Z uwagi na trwające uzgdnienia i zatwierdzenia wyników prac grupy eksperckiej publikwanych w dkumencie pn. Data Mapping Reprt Wyknawca zbwiązany jest d uwzględnienia sytuacji w której stateczna wersja dkumentu mże różnić się w stsunku d becnej mającej status Draft. Zmiana zakresu danych nie będzie przekraczała 10% danych. Wyknawca zbwiązany jest d uwzględnienia pwyżej kreślnych zmian w sytuacji, gdy Zamawiający dstarczy stateczną wersję raprtu grupy eksperckiej ems nie później niż w terminie 4 tygdni przed terminem zakńczenia realizacji przedmitu zamówienia. Uwaga 2: Wyknawca pdczas realizacji dstswania zakresu danych grmadznych w Systemie PHICS d wyników pracy grupy eksperckiej ems jest zbligwany d zachwania istniejąceg przepływu danych pmiędzy systemem PHICS a systemem VTS (DMIS) zrealizwaneg w ramach prjektu KSBM-I. Strna nr: 3

5 Uwaga 3: W przypadku, gdy zstaną ddane nwe dane w systemie PHICS należy uaktualnić interfejs PHICS-SWIBŻ te zmiany. Strna nr: 4

6 2. Opracwanie prjektu i implementacja frmularzy elektrnicznych dla ptrzeb elektrnicznej wymiany danych pmiędzy kapitanami / agentami mrskimi a Systemem Kntrln-Infrmacyjnym dla Prtów Plskich PHICS (Plish Harburs Infrmatin & Cntrl System) Celem pracwania i wdrżenia d użytkwania frmularzy elektrnicznych jest skrócenie czasu niezbędneg na przygtwanie i wprwadzenie d systemu PHICS frmularzy sprawzdawczych dtyczących zawinięcia / wypłynięcia statku d / z prtów pdlegających jurysdykcji plskiej Administracji Mrskiej. Frmularze mają umżliwiać półautmatyczne wprwadzanie d systemu PHICS danych maswych pprzez zaczytywanie ich treści d systemu PHICS. W celu uzyskania większej peracyjnści, efektywnści raz ułatwienia pracy kapitanów / agentów mrskich frmularze elektrniczne mają umżliwiać: przygtwywanie / wypełnianie danych w frmularzach bez dstępu d sieci Internet i / lub systemu PHICS, wielkrtne wykrzystywania tych samych danych d zgłaszania wielu zawinięć, prste wprwadzanie mdyfikacji i uzupełniania danych w celu dwzrwania stanu faktyczneg raz wykrzystanie d zgłszenia zmian, wypłynięcia lub klejneg zawinięcia. Przedmitem zamówienia jest zaprjektwanie i implementacja: dziewięciu frmularzy elektrnicznych zgdnie z pniższą specyfikacją rzeczw-rdzajwą, frmularza zbirczeg zawierająceg pniżej wyspecyfikwane frmularze elektrniczne. Lp. Dkument Zakres przekazywanych danych Uwagi IMO FAL 1 FAL 2 Ładunek Zgdnie z punktem FAL 3 Zasby statku Zgdnie z punktem FAL 4 Mienie człnków załgi Zgdnie z punktem FAL 5 Lista załgi Zgdnie z punktem FAL 6 Lista pasażerów Zgdnie z punktem FAL 7 Dane nagłówkwe zgłszenia Zgdnie z punktem 2.9 Ładunek niebezpieczny 7 HEALTH Dane nagłówkwe zgłszenia Zgdnie z punktem 2.10 Lista załgi, listę pasażerów lub innych sób, które weszły na statek/jednstkę Nwe dane pzycji załącznika d mrskiej deklaracji zdrwia 8 WASTE Dane nagłówkwe zgłszenia Zgdnie z punktem 2.11 Lista dpadów 9 Zgłszenie Wstępne Dane nagłówkwe zgłszenia Ochrna statku dla 10 statnich zawinięć Lista aktywnści statek statek Zgdnie z punktem 2.12 Tabela 1 - Wykaz frmularzy elektrnicznych Strna nr: 5

7 2.1 Frmularze dla pakietów biurwych W celu zapewnienia niezależnści Agentów mrskich d wykrzystywanych przez nich śrdwisk infrmatycznych, a w szczególnści pakietów biurwych wymaga się pracwanie frmularzy dla pakietu biurweg: Micrsft Office Excel (dla wersji d 2003), Apache OpenOffice Calc (dla wersji 4.1). Z uwagi na fakt iż kapitanwie / agenci mrscy psługują się różnymi językami wymaga się pracwania wzrcwych frmularzy elektrnicznych w języku plsk/angielskim. Wymaga się, aby frmularze elektrniczne umżliwiały pprawne wprwadzanie i dczyt znaków specjalnych międzynardwych (innych krajów). W celu ułatwienia wypełniania danych w frmularzach raz wprwadzenia mechanizmów kntrli ich pprawnści wymaga się wdrżenie słwników zgdnie z pniższym wykazem. W frmularzach należy umieścić infrmację kntrlną jakieg statku dtyczą frmularze. Dpuszcza się, aby frmularze elektrniczne nie przechwywały danych piswych wartści słwnikwych, a jedynie identyfikatr wartści wybranej przez kapitana / agenta mrskieg ze słwnika. Lp. Nazwa słwnika Charakter słwnika 1 LCde Prty dynamiczny 2 Materiały niebezpiecznie (IMDG) dynamiczny 3 Odpady dynamiczny (hierarchiczny) 4 Kraje / Nardwści statyczny 5 Jednstki statyczny 6 Płeć statyczny 7 Kategria wieku statyczny 8 Klasa INF statyczny 9 Ptwierdzenie spisu/ deklaracji ładunkwej / planu załadunku statyczny 10 Zanieczyszczenie wód statyczny 11 Aktualny pzim chrny statku statyczny 12 Pzim bezpieczeństwa statyczny 13 Typu statków statyczny 14 Kd bandery statyczny 15 Cel pdróży/aktywnść 1 statyczny 16 Nazwy słwników ładunków niebezpiecznych 2 statyczny 17 Infrmacja czy statek zamierza zdać dpady 3 statyczny 18 Typ dkumentu ISSC 4 statyczny 1 Zgdny z EDIFACT cde Wartści: IMDG, IGC, IBC, MARPOL_Annex1, IMSBC 3 Wartści: all, sme, nne 4 Wartści: Full, Interim Strna nr: 6

8 19 Kd rganu wydająceg ISSC 5 statyczny 20 Typ dkumentu załga/pasażer 6 statyczny 21 Grupa ładunkwa 7 statyczny Tabela 2 - Wykaz słwników Słwniki statyczne są niezmienne lub mdyfikacja ich zawartści następuje bardz rzadk. Dpuszcza się, aby zmiana ich zawartści wymagała ręcznej ingerencji w strukturę / zawartść wzrcweg frmularza elektrniczneg. Z uwagi iż zawartść słwników charakterze dynamiczny zmienia się bardz częst wymaga się pracwania i implementacji mechanizmu ich autmatycznej aktualizacji we wzrcwych frmularzach elektrnicznych w wyniku wprwadzenia zmian ich zawartści w systemie PHICS zgdnie z wymaganiami kreślnymi w punkcie 3. W celu zachwania jednlitści wersji wzrcwych frmularzy elektrnicznych udstępnianych kapitanm i agentm mrskim zakłada się stwrzenie ich repzytrium zgdnie z wymaganiami kreślnymi w punkcie 3. W terminie 3 dni d zawarcia Umwy Zamawiający przekaże Wyknawcy wzry publikwanych frmularzy sprawzdawczych (wydruki) w ramach bwiązujących aktów prawnych. 2.2 Pliki wymiany danych XML W celu umżliwienia wypełniania frmularzy elektrnicznych pprzez eksprt danych z systemów infrmatycznych wymaga się przygtwania wzrcwych plików wymiany danych w frmacie XML. W zakresie kreślenia znaczników danych dpuszcza się pracwanie wzrców tylk dla języka angielskieg. 5 Wartści: GVT, RSO 6 Wartści: MusterBk, Paszprt, Residential Permit, PictureId, Other 7 Wartści: I, II, III, nne Strna nr: 7

9 2.3. FAL 2 Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Prt where reprt is made Prt w którym sprządzn manifest Lcde nie Number f bill f lading/ Numer dkumentu przewzweg/ Transprt dkument ID Transprt dkument ID tekst 35 nie Number f packages Ilść pakwań/ Liczba liczba nie Type f packages Typ pakwania/rdzaj tekst 50 nie Carg descriptin Opis twaru tekst 256 tak HS cde Kd HS tekst 18 nie Grss weight Waga brutt liczba zmiennprzecinkwa 3 (1-18) tak Nett weigth Waga nett liczba zmiennprzecinkwa 3 (1-18) nie Dimensins Wymiary tekst 100 nie PDS number Numer PDS tekst 50 nie Stwage psitin Miejsce zasztauwania tekst 25 nie Signs and numbers Znaki i numery tekst 50 nie Prt f lading Prt załadunku Słwik LCde Prty 5 nie Prt f Unlading Prt wyładunku Słwik LCde Prty 5 nie Transprt unit ID Jednstka transprtwa tekst 17 nie Tabela 3 Zawartść frmularza FAL FAL 3 Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Carg item name (name f article) Nazwa twaru tekst 35 tak Quantity Ilść liczba tak Units Jednstki Słwnik Jednstki 1 tak Fr fficial use D użytku służbweg tekst 255 tak Strage place Miejsce składwania tekst 40 tak Tabela 4 Zawartść frmularza FAL 3 Strna nr: 8

10 2.5. FAL 4 Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Family name Nazwisk tekst 70 tak Given names Imina tekst 70 tak Rank/pst Stpień/stanwisk tekst 255 tak Crew s effects Rzeczy załgi tekst 512 tak Tabela 5 Zawartść frmularza FAL FAL 5 Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Family name Nazwisk tekst 70 tak Given names Imina tekst 70 tak Natinality Nardwść/Obywatelstw Słwnik Kraje / Nardwści 2 tak Cuntry f birth Kraj urdzenia Słwnik Kraje / Nardwści 2 nie Birth date Data urdzenia data tak Birth place Miejsce urdzenia tekst 35 tak Rank/pst Stpień/stanwisk tekst 255 tak słwnik typ dkumentu ID dcument type Rdzaj dkumentu tżsamści załga/pasażer 35 tak ID dcument number Numer dkumentu tżsamści tekst 35 tak Visa number Numer wizy tekst 35 nie Tabela 6 Zawartść frmularza FAL FAL 6 Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Family name Nazwisk tekst 70 tak Given names Imina tekst 70 tak Natinality Nardwść/Obywatelstw Słwnik Kraje / Nardwści 2 tak Cuntry f birth Kraj urdzenia Słwnik Kraje / Nardwści 2 nie Strna nr: 9

11 Date f birth Data urdzenia data tak Birthplace Miejsce urdzenia tekst 35 tak słwnik typ dkumentu Identify Dcument Type Typ dkumentu tżsamści załga/pasażer 35 tak Identify Dcument Serial Number Numer seryjny dkumentu tekst 35 tak Cde f embarkatin prt Kd prtu zakrętwania Słwik LCde Prty 5 tak Name f prt f embarkatin Nazwa prtu zakrętwania nie Cde f disembarkatin prt Kd prtu zejścia na ląd Słwik LCde Prty 5 tak Name f prt f disembarkatin Nazwa prtu zejścia na ląd nie Transit Passenger Pasażer tranzytwy char(1) 1 tak Visia number Numer wizy tekst 35 nie Gender Płeć Słwnik Płeć 1 nie Age Wiek liczba nie Age categry Kategria wieku Słwnik Kategria wieku 1 nie Medical care Opieka medyczna tekst 255 nie Tabela 7 Zawartść frmularza FAL FAL 7 Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Date f issue f dcument Data wydania dkumentu data tak Place f issue f dcument Miejsce wydania dkumentu tekst 20 tak Prt f lading Prt załadunku Słwik LCde Prty 5 tak Prt name f lading Nazwa prtu załadunku nie Prt f Discharge Prt wyładunku Słwik LCde Prty 5 tak Prt name f Discharge Nazwa prtu wyładunku nie Vyage numer Numer pdróży tekst 20 nie Ship psitin at the mment f reprting Lkalizacja statku w mmencie zgłszenia tekst 50 nie Financial security certificate Certyfikat zabezpieczenia finansweg Char(1) 1 nie Certificate date Data certyfikatu 8 data nie INF class Klasa INF Słwnik Klasa INF 1 nie Additinal infrmatin Ddatkwe infrmacje tekst 100 nie cnfirmatin list/manifest/lading Ptwierdzenie spisu/ deklaracji ładunkwej / planu załadunku Słwnik Ptwierdzenie spisu/ deklaracji ładunkwej / planu załadunku 1 tak Cnfirmatin lad adres Adres, pd jakim mżna uzyskać szczegółwe infrmacje ładunku tekst 400 nie Cnfirmatin lad first name Imię tekst 50 nie Cnfirmatin lad last name Nazwisk tekst 50 nie Lcatin Lkalizacja Słwnik-LCde 5 nie 8 Aby był mżliwe d wypełnienia musi być zaznaczne ple Certyfikat zabezpieczenia finansweg Strna nr: 10

12 Cnfirmatin lad phne namber Telefn tekst 20 tak Cnfirmatin lad fax namber Fax tekst 20 nie Cnfirmatin lad Emial tekst 50 nie Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Bking number Nr bukingu tekst 20 nie Marks and numbers Znaki i numery tekst 100 nie Number f package Ilść pakwań liczba nie type f package rdzaj pakwań tekst 20 nie Transprt dcument id Transprt dkumentu ID tekst 35 nie Transprtu unit id Jednstka transrtwa tekst 17 nie DG Classificatin Typ słwnika (nazwa słwnika) Słwnik Nazwy słwników ładunków niebezpiecznych UN number Numer UN Słwnik Materiały niebezpiecznie (zgdny z IMDG) 4 tak Prper shipping name Pprawna nazwa przewzwa tekst 350 tak Class Klasa tekst 10 tak Packing Grup Grupa ładunkwa Słwnik grupa ładunkwa tak Subsidiary risks Ddatkwe zagrżenia tekst 17 tak Flashpint Temperatura zapłnu liczba 20 tak Słwnik Zanieczyszczenie Marine pllutant Zanieczyszczenie wód wód 1 tak Weight (grss/) Waga (brutt) tekst 20 tak Weight (net) Waga (nett) tekst 20 tak EmS EmS tekst 50 tak Psitin n bard Pzycja zamcwania tekst 25 tak Unit f measurement jednstka słwnik jednstki tak Tabela 8 Zawartść frmularza FAL Health Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Submited at prt Złżn w prcie Słwik LCde Prty nie Submited date Data data nie Valid Sanitatin Cntrl Exemptin/Cntrl Certificate carried n bard? Czy na pkładzie statku znajduje się ważne Świadectw kntrli statku i zwlnienia z zabiegów sanitarnych/świadectw kntrli statku i zastswanych zabiegów sanitarnych? char(1) 1 tak Issued at Wydan w tekst 100 nie Strna nr: 11

13 Date Dnia data nie Re-inspectin required? Czy wymagana jest pnwna inspekcja? char(1) 1 nie Has ship/vessel visited an affected area identified by the Wrld Health Organizatin? Czy statek/jednstka przebywała na bszarze kreślnym przez Światwą Organizację Zdrwia za dtknięty? char(1) 1 nie Prt f call in infected area Prt zawinięcia w bszarze kreślny za dtknięty Słwik LCde Prty 5 nie Date f call in infected area Data zawinięcia w bszarze kreślnym za dtknięty data nie List prts f call frm cmmencement f vyage with dates f departure, r within past thirty days, whichever is shrter Has any persn died n bard during the vyage therwise than as a result f accident? Is there n bard r has there been during the internatinal vyage any case f disease which yu suspect t be f an infectius nature? Has the ttal number f ill passengers during the vyage been greater than nrmal/expected? Wykaz prtów pstjów raz daty wyjść d chwili rzpczęcia pdróży lub w ciągu statnich 30 dni w zależnści d teg który jest krótszy tekst 400 nie Czy na pkładzie pdczas przewzu umarła jakaklwiek sba z przyczyn innych niż wypadek? char(1) 1 nie Ttal n. f deaths Łączna liczba przypadków zgnów liczba nie Czy na pkładzie pdczas przejazdu ma miejsce lub miał miejsce jakiklwiek przypadek chrby, c d której istnieje pdejrzenie, że jest chrbą zakaźną? char(1) 1 nie Are yu aware f any cnditin n bard which may lead t infectin r spread f disease? Has any sanitary measure (e.g. quarantine, islatin, disinfectin r decntaminatin) been applied n bard? Specify type, place and date f sanitary measure Have any stwaways been fund n bard? Where did stwaways jin the ship (if knwn)? Is there a sick animal r pet n bard? Czy łączna liczba chrych pasażerów pdczas pdróży była większa niż nrmalna/czekiwana? char(1) 1 nie Hw many ill persns? Ile sób jest chrych? liczba nie Is there any ill persn n bard nw? Czy becnie na statku znajduje się jakaklwiek chra sba? char(1) 1 nie Was a medical practitiner cnsulted? Czy knsultwan się z lekarzem? char(1) 1 nie Czy wiedzą Państw wszelkich warunkach na statku, które mgą dprwadzić d zakażenia lub rzpwszechnienia chrby? char(1) 1 nie Czy jakieklwiek śrdki sanitarne (np. kwarantanna, dizlwanie, dezynfekcja lub dkażanie) zstały zastswane na pkładzie? char(1) 1 nie Rdzaj, miejsce i data śrdków sanitarnych tekst 400 nie Czy na statku stwierdzn becnść jakichklwiek pasażerów na gapę? char(1) 1 nie Gdzie dstali się na statek pasażerwie na gapę? tekst 100 nie Czy na pkładzie znajduje się chre zwierzę? char(1) 1 nie Nagłówek EN: Crew list, passanger list r ther persns wh have jined ship/vessel Nagłówek PL: Lista załgi, listę pasażerów lub innych sób, które weszły na statek/jednstkę Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Name Imię i nazwisk tekst 50 nie Jined frm Dłączył data nie (2) (2) tekst 50 nie (3) (3) tekst 50 nie Nagłówek EN: New data items f annex t the Maritime Declaratin f health Nagłówek PL: Nwe dane pzycji załącznika d mrskiej deklaracji zdrwia Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Strna nr: 12

14 Name Imię i nazwisk tekst 50 nie Class r rating Klasa lub wskaźnik tekst 255 nie Age Wiek liczba nie Sex Płeć Słwnik Płeć 1 nie Natinality Obywatelstw Słwnik Kraje / Nardwści 1 nie Prt, date jined ship/vessel Prt, data wejścia na statek/jednstkę tekst 100 nie Nature f illness Charakter chrby tekst 100 nie Date f nset f symptms Data pczątku bjawów data nie Czy zgłszn przypadek lekarzwi Reprted t a prt medical fficer? prtwemu? char(1) 1 nie Dispsal f case Rzwiązanie przypadku tekst 100 nie Drugs, medicines r ther treatment Pdane śrdki farmaklgiczne lub given t patient zastswane inne leczenie pacjenta tekst 100 nie Cmments Uwagi tekst 100 nie Tabela 9 Zawartść frmularza Health Waste Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Waste delivery type Czy statek zamierza zdać dpady Słwnik Infrmacja czy statek zamierza zdać dpady Next prt f call Następny prt Słwnik LCde 5 tak Last prt delivered Ostatni prt w którym były zdane dpady Słwnik LCde tak Last prt delivere date Data statnieg zdania dpadów data tak Type f waste Rdzaj dpadów Słwnik dpady tak Waste type cde Typ dpadów kd Słwnik dpady tak Waste t be delivered (m3) Ilść dpadów d zdania (w m3) liczba zmiennprzecinkwa 10,4 tak Maximum dedicated strage capacity (m3) Maksymalna pjemnść zbirnika na dpady (w m3) liczba zmiennprzecinkwa 10,4 nie Amunt f waste retained n bard (m3) Ilść dpadów które pzstaną na statku (w m3) liczba zmiennprzecinkwa 10,4 nie Prt at which remaining waste will be delivered Prt w kt órym zstaną zdane dpady pzstające na statku Słwik LCde Prty 5 nie Estimated amunt f waste t be generated between this ntificatin and arrival at next prt f call (m3) Accurate and crrect details Sufficient nbard capacity Szacunkwa ilść dpadów, które pwstaną d mmentu przekazania tej infrmacji d czasu zawinięcia d następneg prtu (w m3) Ptwierdzam, iż pwyższe dane są dkładne i prawdziwe Ptwierdzam, że statek psiada dpwiednią pjemnść zbirników tak liczba zmiennprzecinkwa 10,4 nie char(1) 1 tak char(1) 1 tak Strna nr: 13

15 Tabela 10 Zawartść frmularza Waste Strna nr: 14

16 2.11. Zgłszenie wstępne Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Is the ISSC certificate valid? Ważny certyfikat ISSC char(1) 1 tak Why nt? Przyczyna braku certyfikatu 9 tekst 256 nie ISSC Type Typ Słwnik typ dkumentu ISSC tak ISSC issuer Type Typ granu wydający Słwnik Kd rganu wydająceg ISSC nie Ship security certificate validity date Data ważnści certyfikatu chrny statku data tak Name f authrity issuing ISSC certificate Nazwa rganu wydająceg ISSC tekst 256 tak Current ship security level Aktualny pzim chrny statku Słwnik Aktualny pzim chrny statku 1 tak CSO first name Nazwa CSO imię tekst 50 nie CSO last name Nazwa CSO nazwisk tekst 50 tak COS cntact phne Kntakt CSO Telefn tekst 20 tak COS cntact fax Kntakt CSO Fax tekst 20 nie COS cntact Kntakt CSO tekst 50 nie Primary purpse f call Pdstawwy cel zawinięcia słwnik Cel pdrózy/akywnść 50 Lcatin f ship at the time this reprt is made Pzycja w mmencie wypełnienia raprtu tekst 30 Czy statek krzystał ze specjalnych lub ddatkwych śrdków char(1) 1 nie bezpieczeństwa pza wymieninymi w SSP 10 tekst 255 nie Did the ship take any special r additinal security measures, beynd thse in the apprved SSP? Have the ship security prcedures specified in the apprved SSP been maintained during each f these ship-t-ship activities? Is there any security-related matter yu wish t reprt? Des the ship have an apprved SSP n bard? Czy były przestrzegane prcedury wyspecyfikwane w char(1) 1 nie zaakceptwanym SSP pdczas każdej z aktywnści statek-statek 11 tekst 255 nie Czy jest jakaś sprawa związana z bezpieczeństwem, którą chciałbyś char(1) 1 nie zgłsić 12 tekst 255 nie Czy statek psiada zaakceptwany SSP na pkładzie char(1) 1 nie Nagłówek EN: Ship security fr the last 10 calls-at Nagłówek PL: Ochrna statku dla 10 statnich zawinięć Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Date frm Data d data tak Date t Data d data tak Prt facility Obiekt prtwy tekst 30 nie Prt Prt Słwik LCde Prty 5 tak Prt name Nazwa prtu 9 Wypełniane jeżeli nie zaznaczn pla Ważny certyfikat ISSC 10 Pla tekstwe wypełnianie w przypadku pzytywnej dpwiedzi 11 Pla tekstwe wypełnianie w przypadku pzytywnej dpwiedzi 12 Pla tekstwe wypełnianie w przypadku pzytywnej dpwiedzi Strna nr: 15

17 Security level Pzim bezpieczeństwa Słwnik Pzim bezpieczeństwa 1 tak Special r additinal security measures Specjalne śrdki chrny tekst 610 nie Nagłówek EN: List f the ship-t-ship activities Nagłówek PL: Lista aktywnści statek statek Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Date frm Data d data nie Date t Data d data nie Lcatin Pzycja LCde nie Latitude 13 szerkść tekst 35 nie Lngitued Długść tekst 35 nie Lcatin name nazwa tekst 256 nie Słwnik cel Activity Aktywnść pdróży/aktywnść 30 nie Security measures applied in lieu Śrdki zastswane w zamian tekst 30 nie Tabela 11 Zawartść frmularza Zgłszenie wstępne 13 System pzwli zapisać długść i szerkść gegraficzną w stpnia/minutach/sekundach. Następnie dkna autmatycznej knwersji d pstaci zgdnej z wytycznymi DataMappingReprt tj. d wartści zmienn-przecinkwej. Strna nr: 16

18 3. Aktualizacja i wersjnwanie wzrcwych frmularzy elektrnicznych raz mechanizmy ich udstępniania na ptrzeby kapitanów, agentów mrskich raz administracji mrskiej 3.1. Kartteka frmularzy wzrcwych (zawartść infrmacyjna, filtrwanie, przeglądanie) Wymaga się zaprjektwania i implementacji kartteki frmularzy wzrcwych. Kartteka frmularzy wzrcwych ma stanwić repzytrium przechwujące wszystkie aktualne raz histryczne frmularze wzrcwe jak również infrmacje na ich temat. Jej zadaniem ma być udstępnianie uprawninym użytkwnikm infrmacji dtyczących frmularzy wzrcwych raz ich zawartści (wzrca). Kartteka musi umżliwiać: przechwywanie c najmniej następujących infrmacji: Typ dkumentu 14, Status, Data utwrzenia, Wzrzec frmularza, Numer wersji, Frmat frmularza, Wersja językwa, Tryb utwrzenia (ręczny, autmatyczny), Autr, Uwagi (ple typu lg uzupełniane autmatycznie przez system w wyniku wyknywanych peracji zawierające infrmacje dtyczące pdstawy / przyczyny utwrzenia, zmiany statusów raz ich terminy). filtrwanie frmularzy wg następujących kryteriów: Typ dkumentu, Status (W przygtwaniu / Obwiązujący / Archiwalny), Data utwrzenia, Numer wersji, 14 Zakres zgdny z zawartścią Tabeli nr 1 raz uwzględniający zbirczy frmularz wzrcwy. Strna nr: 17

19 Frmat frmularza, Wersja językwa, Autr Ddanie ręczne nweg frmularza wzrcweg Z uwagi na fakt, iż zmiany frmularzy wzrcwych mgą być pchdną wprwadzania zmian w przepisach prawa wymaga się uwzględnienia funkcji ddawania d kartteki frmularzy wzrcwych przez peratrów. Wymaga się, zaprjektwania i implementacji w karttece funkcji ręczneg ddawania frmularzy wzrcwych. Pdczas ręczneg ddawania frmularza d kartteki użytkwnik systemu zbligwany będzie d kreślenia na pdstawie list wybru następujących danych: Typ dkumentu, Frmat frmularza, Wersja językwa, Wzrzec frmularza (uplad pliku). System ma autmatycznie: sprawdzić pprawnść frmatu frmularza, uzupełnić następujące dane: Status ( W przygtwaniu ), Data utwrzenia, Tryb utwrzenia (ręczny), Autr, Uwagi. Zaimplementwane rzwiązanie musi: umżliwiać usuwanie raz edycję danych dla frmularzy wzrcwych będących w statusie W przygtwaniu, kntrlwać ilść frmularzy daneg frmatu dla daneg Typu -> dpuszcza się, że w jednym czasie w karttece mże znajdwać się jeden frmularz wzrcwy dla daneg frmatu raz Typu, uniemżliwiać jakąklwiek edycję lub usuwanie danych dtyczących frmularzy wzrcwych będących w statusie: Obwiązujący i Archiwalny. Strna nr: 18

20 Funkcja ręczneg ddawania nweg frmularza wzrcweg ma być dstępna wyłącznie dla Administratra systemu PHICS Generwanie nwych wersji w wyniku zmian zawartści słwników Główną i najczęściej występującą przyczyną zmian frmularzy wzrcwych będzie przeprwadzanie w Systemie PHICS aktualizacji zawartści słwników dynamicznych: LCde Prty, Materiały niebezpiecznie, Odpady. Z uwagi, iż zmiany zawartści słwników są rbine kresw w spsób maswy (duża liczba aktualizwanych lub ddawanych nwych pzycji) nie jest mżliwym implementacja mechanizmu autmatyczneg generwania nweg frmularza wzrcweg. W takim przypadku każda peracja zapisania wprwadznych zmian lub ddania nweg rekrdu pwdwałaby wygenerwanie nwej wersji frmularza wzrcweg. Należy zaprjektwać i wprwadzić d systemu PHICS: 1. Mechanizm przypminania peratrwi Systemu PHICS ptrzebie wygenerwania nweg wzrcweg frmularza. W przypadku dknywania jakichklwiek peracji aktualizacji zawartści słwników (LCde Prty, Materiały niebezpiecznie, Odpady) w zakresie pprawiania danych lub ddawania nwych rekrdów w górnej części ekranu pwinien wyświetlać się kmunikat przypminający kniecznści wyknania peracji wygenerwania nwych wersji frmularzy elektrnicznych (wszystkie frmaty) daneg Typu dkumentu, w których wykrzystywany jest dany słwnik. Miejsce wyświetlania kmunikatu raz jeg frmat należy uzgdnić z Zamawiającym. 2. Funkcje generwania kmpletu frmatów frmularzy wzrcwych dla jeg daneg Typu. System musi pzwalać uprawninym użytkwnikm na wyknanie peracji wygenerwania nwych frmularzy wzrcwych. System musi umżliwiać: Wygenerwanie nwych frmularzy wzrcwych (wszystkich frmatów) dla wszystkich Typów dkumentów wykrzystujących ww. słwniki. Wygenerwanie nwych frmularzy wzrcwych (wszystkich frmatów) dla wszystkich Typów dkumentów wykrzystujących wybrany słwnik dynamiczny. Wygenerwanie nweg zbirczeg frmularza wzrcweg. Strna nr: 19

21 System ma: ddać wygenerwane frmularze wzrcwe d Kartteki frmularzy wzrcwych, ustawić im status W przygtwaniu, uzupełnić wartść pla Uwagi w zakresie: Data peracji, Pdstawy / przyczyny utwrzenia, Nazwa użytkwnika generująceg frmularz wzrcwy, Tryb utwrzenia: autmatyczny. W przypadku zmiany w Systemie PHICS zawartści słwników charakterze statycznym zmiany frmularzy wzrcwych będą dknywane ręcznie i ddawanie d repzytrium pprzez funkcję ddania nweg frmularza wzrcweg dla daneg typu dkumentu raz jeg frmatu Obsługa zmiany statusu na Obwiązujący Wymaga się, zaprjektwania i implementacji w karttece funkcji umżliwiającej przekształcenie przygtwanych frmularzy wzrcwych ze statusu W przygtwaniu d statusu Obwiązujący. System ma zapewnić: jednczesne przekształcenie wszystkich frmatów plików dla daneg Typu frmularza, jednczesne przekształcenie wszystkich frmularzy będących w statusie W przygtwaniu, kntrlwanie kmpletnści wymaganych frmatów plików dla Typu frmularza. Wymaga się, aby peracja zmiany statusów kntrlwała następujące warunki: Zawsze bwiązuje jeden wzrcwy frmularz dla daneg Typu dkumentu raz jeg frmatu. System autmatycznie wprwadza zmiany statusów: W przygtwaniu -> Obwiązujący Obwiązujący -> Archiwalny System autmatycznie nadaje numer wersji dla frmularza. Dpuszcza się stswanie tej samej numeracji wersji dla różnych frmatów frmularzy teg sameg typu dkumentów. Strna nr: 20

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU na pracwanie prjektu kubka z biplimerów ( Regulamin ) 1. Infrmacje gólne 1. Organizatrem knkursu na pracwanie prjektu kubka z biplimerów (dalej zwaneg Knkursem) jest GLOKOR Sp. z.. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o.

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Instrukcja prceswa DcuSafe Dkument Wnisek przekwalifikwanie ŚT na wypsażenie Data dkumentu 04-11-2014 Przygtwany dla Akademia Mrska w Szczecinie Autr COM-PAN System Sp. z.. 1.0 Wersja dkumentu COM-PAN

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Prjekt współfinanswany Przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. Warszawa: Usługa drukwania materiałów infrmacyjnych i prmcyjnych (duży frmat) na ptrzeby Teatru Wielkieg - Opery Nardwej w Warszawie Numer głszenia: 234750-2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrcław: Wyknywanie usług prządkwych w budynku Centrum Nauk Żywnści i Żywieniu we Wrcławiu przy ul. Chełmńskieg 37/41 na kres 36 miesięcy, sprawa RAP/2/2011. Numer głszenia: 21793-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Usługa drukwania biletów i druków wielkfrmatwych dla ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze: Świadczenie usług dstępu d biektów i zajęć sprtwrekreacyjnych dla pracwników Śląskieg Centrum Chrób Serca w Zabrzu ich dzieci raz sób twarzyszących Numer głszenia: 144366-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie BZP - postępowanie nr A120-211-63/13/PJ

Ogłoszenie BZP - postępowanie nr A120-211-63/13/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Druk i dstawa druków ścisłeg zarachwania dla Uniwersytetu Gdańskieg Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usługi zootechnicznej Numer ogłoszenia: 172731-2014; data zamieszczenia: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Olsztyn: świadczenie usługi zootechnicznej Numer ogłoszenia: 172731-2014; data zamieszczenia: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip Olsztyn: świadczenie usługi ztechnicznej Numer głszenia: 172731-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Znak sprawy: ZP/220/86/15 Szczecin: Dstawa i mntaż 6 sztuk łóżek d intensywnej pieki medycznej, aparatury i

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.12.2015 Przetarg niegraniczny na dstawę materiałów biurwych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo