Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółwy pis przedmitu zamówienia

2 Spis treści 1. Dstswanie zakresu danych grmadznych w Systemie Kntrln-Infrmacyjnym dla Prtów Plskich (Plish Harburs Infrmatin & Cntrl System) d wyników pracy grupy eksperckiej ems Opracwanie prjektu i implementacja frmularzy elektrnicznych dla ptrzeb elektrnicznej wymiany danych pmiędzy kapitanami / agentami mrskimi a Systemem Kntrln-Infrmacyjnym dla Prtów Plskich PHICS (Plish Harburs Infrmatin & Cntrl System) Frmularze dla pakietów biurwych Pliki wymiany danych XML FAL FAL FAL FAL FAL FAL Health Waste Zgłszenie wstępne Aktualizacja i wersjnwanie wzrcwych frmularzy elektrnicznych raz mechanizmy ich udstępniania na ptrzeby kapitanów, agentów mrskich raz administracji mrskiej Kartteka frmularzy wzrcwych (zawartść infrmacyjna, filtrwanie, przeglądanie) Ddanie ręczne nweg frmularza wzrcweg Generwanie nwych wersji w wyniku zmian zawartści słwników Obsługa zmiany statusu na Obwiązujący...20 Strna nr: 1

3 3.5. Metdy udstępniania Zaprjektwanie i wprwadzenie zmian w Systemie PHICS w zakresie bsługi frmularzy elektrnicznych służących d elektrnicznej wymiany danych pmiędzy kapitanami / agentami mrskimi a Administracją Mrską Imprt frmularzy elektrnicznych Eksprt danych z Systemu PHICS d frmularzy elektrnicznych Obsługa w Systemie PHICS dkumentu PDS (Przewzwej Deklaracji Skrócnej) Słwnik Obiekty prtwe Mdernizacja interfejsu wymiany danych PHICS - SWIBŻ Zmiany d sytemu PHICS Aktualizacja frmularza rejestrująceg zgłszenie w kmpnentach Pre-arrival raz IMO FAL Wydruki frmularzy Zablkwanie mżliwść dłączania frmularzy Uprawnienia Dkumentacja Testy P zgłszeniu pisemny przez Wyknawcę gtwści d dbiru każdeg z etapów należy rzpcząć testy funkcjnalne w śrdwisku testwym systemu PHICS Zespól wyłniny przez Zamawiająceg przeprwadzi testy dla każdeg z etapów w celu ustalenia, czy zaprjektwane i wdrżne zmiany spełniają wymagania SIWZ Wyknawca zbwiązany jest pprawić wszystkie zidentyfikwane błędy przed pdpisaniem dbiru kńcweg daneg etapu...29 Spis tabel...30 Strna nr: 2

4 1. Dstswanie zakresu danych grmadznych w Systemie Kntrln- Infrmacyjnym dla Prtów Plskich (Plish Harburs Infrmatin & Cntrl System) d wyników pracy grupy eksperckiej ems Zakres zamówienia bejmuje zaprjektwanie i wdrżenie zmian w Systemie Kntrln-Infrmacyjnym dla Prtów Plskich PHICS (Plish Harburs Infrmatin & Cntrl System) związanych z dstswaniem zakresu raz wymagalnści przetwarzanych w nim danych d wyników pracy grupy eksperckiej ems w zakresie harmnizacji danych, które należy dstarczyć d Natinal Single Windw (NSW) przy wypełnianiu frmalnści sprawzdawczych bjętych Dyrektywą Parlamentu Eurpejskieg i Rady Eurpy nr 2010/65/EU z dnia 20 października 2010 r. Pdstawą definicji zakresu prac jest dkument ww. grupy eksperckiej pn. Data Mapping Reprt wersja 1.6 z dnia 27 listpada 2014 r., który stanwi Załącznik nr I d niniejszeg dkumentu. Szczegółwy zakres prac bejmuje: 1. Przeprwadzenie analizy prównawczej danych grmadznych w Systemie PHICS, w tym ich frmatów raz wymagalnści w stsunku d wytycznych grupy eksperckiej zamieszcznych w raprcie pn. Data Mapping Reprt wersja 1.6 z dnia 27 listpada 2014 r. 2. W dniesieniu d wyników przeprwadznej analizy prównawczej, której mwa w punkcie pwyżej wyknanie: a. Prjektu i implementacji zmian mdelu (zakresu) danych grmadznych w systemie PHICS, b. Prjektu i implementacji zmian interfejsu użytkwnika (kartteki, frmularze), c. Prjektu i implementacji zmian w zakresie treści istniejących raprtów Realizacja zadania na etapie prjektwania i implementacji wymaga knsultacji i akceptacji prpnwanych rzwiązań przez Zamawiająceg. Uwaga 1: Z uwagi na trwające uzgdnienia i zatwierdzenia wyników prac grupy eksperckiej publikwanych w dkumencie pn. Data Mapping Reprt Wyknawca zbwiązany jest d uwzględnienia sytuacji w której stateczna wersja dkumentu mże różnić się w stsunku d becnej mającej status Draft. Zmiana zakresu danych nie będzie przekraczała 10% danych. Wyknawca zbwiązany jest d uwzględnienia pwyżej kreślnych zmian w sytuacji, gdy Zamawiający dstarczy stateczną wersję raprtu grupy eksperckiej ems nie później niż w terminie 4 tygdni przed terminem zakńczenia realizacji przedmitu zamówienia. Uwaga 2: Wyknawca pdczas realizacji dstswania zakresu danych grmadznych w Systemie PHICS d wyników pracy grupy eksperckiej ems jest zbligwany d zachwania istniejąceg przepływu danych pmiędzy systemem PHICS a systemem VTS (DMIS) zrealizwaneg w ramach prjektu KSBM-I. Strna nr: 3

5 Uwaga 3: W przypadku, gdy zstaną ddane nwe dane w systemie PHICS należy uaktualnić interfejs PHICS-SWIBŻ te zmiany. Strna nr: 4

6 2. Opracwanie prjektu i implementacja frmularzy elektrnicznych dla ptrzeb elektrnicznej wymiany danych pmiędzy kapitanami / agentami mrskimi a Systemem Kntrln-Infrmacyjnym dla Prtów Plskich PHICS (Plish Harburs Infrmatin & Cntrl System) Celem pracwania i wdrżenia d użytkwania frmularzy elektrnicznych jest skrócenie czasu niezbędneg na przygtwanie i wprwadzenie d systemu PHICS frmularzy sprawzdawczych dtyczących zawinięcia / wypłynięcia statku d / z prtów pdlegających jurysdykcji plskiej Administracji Mrskiej. Frmularze mają umżliwiać półautmatyczne wprwadzanie d systemu PHICS danych maswych pprzez zaczytywanie ich treści d systemu PHICS. W celu uzyskania większej peracyjnści, efektywnści raz ułatwienia pracy kapitanów / agentów mrskich frmularze elektrniczne mają umżliwiać: przygtwywanie / wypełnianie danych w frmularzach bez dstępu d sieci Internet i / lub systemu PHICS, wielkrtne wykrzystywania tych samych danych d zgłaszania wielu zawinięć, prste wprwadzanie mdyfikacji i uzupełniania danych w celu dwzrwania stanu faktyczneg raz wykrzystanie d zgłszenia zmian, wypłynięcia lub klejneg zawinięcia. Przedmitem zamówienia jest zaprjektwanie i implementacja: dziewięciu frmularzy elektrnicznych zgdnie z pniższą specyfikacją rzeczw-rdzajwą, frmularza zbirczeg zawierająceg pniżej wyspecyfikwane frmularze elektrniczne. Lp. Dkument Zakres przekazywanych danych Uwagi IMO FAL 1 FAL 2 Ładunek Zgdnie z punktem FAL 3 Zasby statku Zgdnie z punktem FAL 4 Mienie człnków załgi Zgdnie z punktem FAL 5 Lista załgi Zgdnie z punktem FAL 6 Lista pasażerów Zgdnie z punktem FAL 7 Dane nagłówkwe zgłszenia Zgdnie z punktem 2.9 Ładunek niebezpieczny 7 HEALTH Dane nagłówkwe zgłszenia Zgdnie z punktem 2.10 Lista załgi, listę pasażerów lub innych sób, które weszły na statek/jednstkę Nwe dane pzycji załącznika d mrskiej deklaracji zdrwia 8 WASTE Dane nagłówkwe zgłszenia Zgdnie z punktem 2.11 Lista dpadów 9 Zgłszenie Wstępne Dane nagłówkwe zgłszenia Ochrna statku dla 10 statnich zawinięć Lista aktywnści statek statek Zgdnie z punktem 2.12 Tabela 1 - Wykaz frmularzy elektrnicznych Strna nr: 5

7 2.1 Frmularze dla pakietów biurwych W celu zapewnienia niezależnści Agentów mrskich d wykrzystywanych przez nich śrdwisk infrmatycznych, a w szczególnści pakietów biurwych wymaga się pracwanie frmularzy dla pakietu biurweg: Micrsft Office Excel (dla wersji d 2003), Apache OpenOffice Calc (dla wersji 4.1). Z uwagi na fakt iż kapitanwie / agenci mrscy psługują się różnymi językami wymaga się pracwania wzrcwych frmularzy elektrnicznych w języku plsk/angielskim. Wymaga się, aby frmularze elektrniczne umżliwiały pprawne wprwadzanie i dczyt znaków specjalnych międzynardwych (innych krajów). W celu ułatwienia wypełniania danych w frmularzach raz wprwadzenia mechanizmów kntrli ich pprawnści wymaga się wdrżenie słwników zgdnie z pniższym wykazem. W frmularzach należy umieścić infrmację kntrlną jakieg statku dtyczą frmularze. Dpuszcza się, aby frmularze elektrniczne nie przechwywały danych piswych wartści słwnikwych, a jedynie identyfikatr wartści wybranej przez kapitana / agenta mrskieg ze słwnika. Lp. Nazwa słwnika Charakter słwnika 1 LCde Prty dynamiczny 2 Materiały niebezpiecznie (IMDG) dynamiczny 3 Odpady dynamiczny (hierarchiczny) 4 Kraje / Nardwści statyczny 5 Jednstki statyczny 6 Płeć statyczny 7 Kategria wieku statyczny 8 Klasa INF statyczny 9 Ptwierdzenie spisu/ deklaracji ładunkwej / planu załadunku statyczny 10 Zanieczyszczenie wód statyczny 11 Aktualny pzim chrny statku statyczny 12 Pzim bezpieczeństwa statyczny 13 Typu statków statyczny 14 Kd bandery statyczny 15 Cel pdróży/aktywnść 1 statyczny 16 Nazwy słwników ładunków niebezpiecznych 2 statyczny 17 Infrmacja czy statek zamierza zdać dpady 3 statyczny 18 Typ dkumentu ISSC 4 statyczny 1 Zgdny z EDIFACT cde Wartści: IMDG, IGC, IBC, MARPOL_Annex1, IMSBC 3 Wartści: all, sme, nne 4 Wartści: Full, Interim Strna nr: 6

8 19 Kd rganu wydająceg ISSC 5 statyczny 20 Typ dkumentu załga/pasażer 6 statyczny 21 Grupa ładunkwa 7 statyczny Tabela 2 - Wykaz słwników Słwniki statyczne są niezmienne lub mdyfikacja ich zawartści następuje bardz rzadk. Dpuszcza się, aby zmiana ich zawartści wymagała ręcznej ingerencji w strukturę / zawartść wzrcweg frmularza elektrniczneg. Z uwagi iż zawartść słwników charakterze dynamiczny zmienia się bardz częst wymaga się pracwania i implementacji mechanizmu ich autmatycznej aktualizacji we wzrcwych frmularzach elektrnicznych w wyniku wprwadzenia zmian ich zawartści w systemie PHICS zgdnie z wymaganiami kreślnymi w punkcie 3. W celu zachwania jednlitści wersji wzrcwych frmularzy elektrnicznych udstępnianych kapitanm i agentm mrskim zakłada się stwrzenie ich repzytrium zgdnie z wymaganiami kreślnymi w punkcie 3. W terminie 3 dni d zawarcia Umwy Zamawiający przekaże Wyknawcy wzry publikwanych frmularzy sprawzdawczych (wydruki) w ramach bwiązujących aktów prawnych. 2.2 Pliki wymiany danych XML W celu umżliwienia wypełniania frmularzy elektrnicznych pprzez eksprt danych z systemów infrmatycznych wymaga się przygtwania wzrcwych plików wymiany danych w frmacie XML. W zakresie kreślenia znaczników danych dpuszcza się pracwanie wzrców tylk dla języka angielskieg. 5 Wartści: GVT, RSO 6 Wartści: MusterBk, Paszprt, Residential Permit, PictureId, Other 7 Wartści: I, II, III, nne Strna nr: 7

9 2.3. FAL 2 Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Prt where reprt is made Prt w którym sprządzn manifest Lcde nie Number f bill f lading/ Numer dkumentu przewzweg/ Transprt dkument ID Transprt dkument ID tekst 35 nie Number f packages Ilść pakwań/ Liczba liczba nie Type f packages Typ pakwania/rdzaj tekst 50 nie Carg descriptin Opis twaru tekst 256 tak HS cde Kd HS tekst 18 nie Grss weight Waga brutt liczba zmiennprzecinkwa 3 (1-18) tak Nett weigth Waga nett liczba zmiennprzecinkwa 3 (1-18) nie Dimensins Wymiary tekst 100 nie PDS number Numer PDS tekst 50 nie Stwage psitin Miejsce zasztauwania tekst 25 nie Signs and numbers Znaki i numery tekst 50 nie Prt f lading Prt załadunku Słwik LCde Prty 5 nie Prt f Unlading Prt wyładunku Słwik LCde Prty 5 nie Transprt unit ID Jednstka transprtwa tekst 17 nie Tabela 3 Zawartść frmularza FAL FAL 3 Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Carg item name (name f article) Nazwa twaru tekst 35 tak Quantity Ilść liczba tak Units Jednstki Słwnik Jednstki 1 tak Fr fficial use D użytku służbweg tekst 255 tak Strage place Miejsce składwania tekst 40 tak Tabela 4 Zawartść frmularza FAL 3 Strna nr: 8

10 2.5. FAL 4 Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Family name Nazwisk tekst 70 tak Given names Imina tekst 70 tak Rank/pst Stpień/stanwisk tekst 255 tak Crew s effects Rzeczy załgi tekst 512 tak Tabela 5 Zawartść frmularza FAL FAL 5 Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Family name Nazwisk tekst 70 tak Given names Imina tekst 70 tak Natinality Nardwść/Obywatelstw Słwnik Kraje / Nardwści 2 tak Cuntry f birth Kraj urdzenia Słwnik Kraje / Nardwści 2 nie Birth date Data urdzenia data tak Birth place Miejsce urdzenia tekst 35 tak Rank/pst Stpień/stanwisk tekst 255 tak słwnik typ dkumentu ID dcument type Rdzaj dkumentu tżsamści załga/pasażer 35 tak ID dcument number Numer dkumentu tżsamści tekst 35 tak Visa number Numer wizy tekst 35 nie Tabela 6 Zawartść frmularza FAL FAL 6 Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Family name Nazwisk tekst 70 tak Given names Imina tekst 70 tak Natinality Nardwść/Obywatelstw Słwnik Kraje / Nardwści 2 tak Cuntry f birth Kraj urdzenia Słwnik Kraje / Nardwści 2 nie Strna nr: 9

11 Date f birth Data urdzenia data tak Birthplace Miejsce urdzenia tekst 35 tak słwnik typ dkumentu Identify Dcument Type Typ dkumentu tżsamści załga/pasażer 35 tak Identify Dcument Serial Number Numer seryjny dkumentu tekst 35 tak Cde f embarkatin prt Kd prtu zakrętwania Słwik LCde Prty 5 tak Name f prt f embarkatin Nazwa prtu zakrętwania nie Cde f disembarkatin prt Kd prtu zejścia na ląd Słwik LCde Prty 5 tak Name f prt f disembarkatin Nazwa prtu zejścia na ląd nie Transit Passenger Pasażer tranzytwy char(1) 1 tak Visia number Numer wizy tekst 35 nie Gender Płeć Słwnik Płeć 1 nie Age Wiek liczba nie Age categry Kategria wieku Słwnik Kategria wieku 1 nie Medical care Opieka medyczna tekst 255 nie Tabela 7 Zawartść frmularza FAL FAL 7 Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Date f issue f dcument Data wydania dkumentu data tak Place f issue f dcument Miejsce wydania dkumentu tekst 20 tak Prt f lading Prt załadunku Słwik LCde Prty 5 tak Prt name f lading Nazwa prtu załadunku nie Prt f Discharge Prt wyładunku Słwik LCde Prty 5 tak Prt name f Discharge Nazwa prtu wyładunku nie Vyage numer Numer pdróży tekst 20 nie Ship psitin at the mment f reprting Lkalizacja statku w mmencie zgłszenia tekst 50 nie Financial security certificate Certyfikat zabezpieczenia finansweg Char(1) 1 nie Certificate date Data certyfikatu 8 data nie INF class Klasa INF Słwnik Klasa INF 1 nie Additinal infrmatin Ddatkwe infrmacje tekst 100 nie cnfirmatin list/manifest/lading Ptwierdzenie spisu/ deklaracji ładunkwej / planu załadunku Słwnik Ptwierdzenie spisu/ deklaracji ładunkwej / planu załadunku 1 tak Cnfirmatin lad adres Adres, pd jakim mżna uzyskać szczegółwe infrmacje ładunku tekst 400 nie Cnfirmatin lad first name Imię tekst 50 nie Cnfirmatin lad last name Nazwisk tekst 50 nie Lcatin Lkalizacja Słwnik-LCde 5 nie 8 Aby był mżliwe d wypełnienia musi być zaznaczne ple Certyfikat zabezpieczenia finansweg Strna nr: 10

12 Cnfirmatin lad phne namber Telefn tekst 20 tak Cnfirmatin lad fax namber Fax tekst 20 nie Cnfirmatin lad Emial tekst 50 nie Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Bking number Nr bukingu tekst 20 nie Marks and numbers Znaki i numery tekst 100 nie Number f package Ilść pakwań liczba nie type f package rdzaj pakwań tekst 20 nie Transprt dcument id Transprt dkumentu ID tekst 35 nie Transprtu unit id Jednstka transrtwa tekst 17 nie DG Classificatin Typ słwnika (nazwa słwnika) Słwnik Nazwy słwników ładunków niebezpiecznych UN number Numer UN Słwnik Materiały niebezpiecznie (zgdny z IMDG) 4 tak Prper shipping name Pprawna nazwa przewzwa tekst 350 tak Class Klasa tekst 10 tak Packing Grup Grupa ładunkwa Słwnik grupa ładunkwa tak Subsidiary risks Ddatkwe zagrżenia tekst 17 tak Flashpint Temperatura zapłnu liczba 20 tak Słwnik Zanieczyszczenie Marine pllutant Zanieczyszczenie wód wód 1 tak Weight (grss/) Waga (brutt) tekst 20 tak Weight (net) Waga (nett) tekst 20 tak EmS EmS tekst 50 tak Psitin n bard Pzycja zamcwania tekst 25 tak Unit f measurement jednstka słwnik jednstki tak Tabela 8 Zawartść frmularza FAL Health Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Submited at prt Złżn w prcie Słwik LCde Prty nie Submited date Data data nie Valid Sanitatin Cntrl Exemptin/Cntrl Certificate carried n bard? Czy na pkładzie statku znajduje się ważne Świadectw kntrli statku i zwlnienia z zabiegów sanitarnych/świadectw kntrli statku i zastswanych zabiegów sanitarnych? char(1) 1 tak Issued at Wydan w tekst 100 nie Strna nr: 11

13 Date Dnia data nie Re-inspectin required? Czy wymagana jest pnwna inspekcja? char(1) 1 nie Has ship/vessel visited an affected area identified by the Wrld Health Organizatin? Czy statek/jednstka przebywała na bszarze kreślnym przez Światwą Organizację Zdrwia za dtknięty? char(1) 1 nie Prt f call in infected area Prt zawinięcia w bszarze kreślny za dtknięty Słwik LCde Prty 5 nie Date f call in infected area Data zawinięcia w bszarze kreślnym za dtknięty data nie List prts f call frm cmmencement f vyage with dates f departure, r within past thirty days, whichever is shrter Has any persn died n bard during the vyage therwise than as a result f accident? Is there n bard r has there been during the internatinal vyage any case f disease which yu suspect t be f an infectius nature? Has the ttal number f ill passengers during the vyage been greater than nrmal/expected? Wykaz prtów pstjów raz daty wyjść d chwili rzpczęcia pdróży lub w ciągu statnich 30 dni w zależnści d teg który jest krótszy tekst 400 nie Czy na pkładzie pdczas przewzu umarła jakaklwiek sba z przyczyn innych niż wypadek? char(1) 1 nie Ttal n. f deaths Łączna liczba przypadków zgnów liczba nie Czy na pkładzie pdczas przejazdu ma miejsce lub miał miejsce jakiklwiek przypadek chrby, c d której istnieje pdejrzenie, że jest chrbą zakaźną? char(1) 1 nie Are yu aware f any cnditin n bard which may lead t infectin r spread f disease? Has any sanitary measure (e.g. quarantine, islatin, disinfectin r decntaminatin) been applied n bard? Specify type, place and date f sanitary measure Have any stwaways been fund n bard? Where did stwaways jin the ship (if knwn)? Is there a sick animal r pet n bard? Czy łączna liczba chrych pasażerów pdczas pdróży była większa niż nrmalna/czekiwana? char(1) 1 nie Hw many ill persns? Ile sób jest chrych? liczba nie Is there any ill persn n bard nw? Czy becnie na statku znajduje się jakaklwiek chra sba? char(1) 1 nie Was a medical practitiner cnsulted? Czy knsultwan się z lekarzem? char(1) 1 nie Czy wiedzą Państw wszelkich warunkach na statku, które mgą dprwadzić d zakażenia lub rzpwszechnienia chrby? char(1) 1 nie Czy jakieklwiek śrdki sanitarne (np. kwarantanna, dizlwanie, dezynfekcja lub dkażanie) zstały zastswane na pkładzie? char(1) 1 nie Rdzaj, miejsce i data śrdków sanitarnych tekst 400 nie Czy na statku stwierdzn becnść jakichklwiek pasażerów na gapę? char(1) 1 nie Gdzie dstali się na statek pasażerwie na gapę? tekst 100 nie Czy na pkładzie znajduje się chre zwierzę? char(1) 1 nie Nagłówek EN: Crew list, passanger list r ther persns wh have jined ship/vessel Nagłówek PL: Lista załgi, listę pasażerów lub innych sób, które weszły na statek/jednstkę Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Name Imię i nazwisk tekst 50 nie Jined frm Dłączył data nie (2) (2) tekst 50 nie (3) (3) tekst 50 nie Nagłówek EN: New data items f annex t the Maritime Declaratin f health Nagłówek PL: Nwe dane pzycji załącznika d mrskiej deklaracji zdrwia Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Strna nr: 12

14 Name Imię i nazwisk tekst 50 nie Class r rating Klasa lub wskaźnik tekst 255 nie Age Wiek liczba nie Sex Płeć Słwnik Płeć 1 nie Natinality Obywatelstw Słwnik Kraje / Nardwści 1 nie Prt, date jined ship/vessel Prt, data wejścia na statek/jednstkę tekst 100 nie Nature f illness Charakter chrby tekst 100 nie Date f nset f symptms Data pczątku bjawów data nie Czy zgłszn przypadek lekarzwi Reprted t a prt medical fficer? prtwemu? char(1) 1 nie Dispsal f case Rzwiązanie przypadku tekst 100 nie Drugs, medicines r ther treatment Pdane śrdki farmaklgiczne lub given t patient zastswane inne leczenie pacjenta tekst 100 nie Cmments Uwagi tekst 100 nie Tabela 9 Zawartść frmularza Health Waste Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Waste delivery type Czy statek zamierza zdać dpady Słwnik Infrmacja czy statek zamierza zdać dpady Next prt f call Następny prt Słwnik LCde 5 tak Last prt delivered Ostatni prt w którym były zdane dpady Słwnik LCde tak Last prt delivere date Data statnieg zdania dpadów data tak Type f waste Rdzaj dpadów Słwnik dpady tak Waste type cde Typ dpadów kd Słwnik dpady tak Waste t be delivered (m3) Ilść dpadów d zdania (w m3) liczba zmiennprzecinkwa 10,4 tak Maximum dedicated strage capacity (m3) Maksymalna pjemnść zbirnika na dpady (w m3) liczba zmiennprzecinkwa 10,4 nie Amunt f waste retained n bard (m3) Ilść dpadów które pzstaną na statku (w m3) liczba zmiennprzecinkwa 10,4 nie Prt at which remaining waste will be delivered Prt w kt órym zstaną zdane dpady pzstające na statku Słwik LCde Prty 5 nie Estimated amunt f waste t be generated between this ntificatin and arrival at next prt f call (m3) Accurate and crrect details Sufficient nbard capacity Szacunkwa ilść dpadów, które pwstaną d mmentu przekazania tej infrmacji d czasu zawinięcia d następneg prtu (w m3) Ptwierdzam, iż pwyższe dane są dkładne i prawdziwe Ptwierdzam, że statek psiada dpwiednią pjemnść zbirników tak liczba zmiennprzecinkwa 10,4 nie char(1) 1 tak char(1) 1 tak Strna nr: 13

15 Tabela 10 Zawartść frmularza Waste Strna nr: 14

16 2.11. Zgłszenie wstępne Nagłówek EN Nagłówek PL Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Is the ISSC certificate valid? Ważny certyfikat ISSC char(1) 1 tak Why nt? Przyczyna braku certyfikatu 9 tekst 256 nie ISSC Type Typ Słwnik typ dkumentu ISSC tak ISSC issuer Type Typ granu wydający Słwnik Kd rganu wydająceg ISSC nie Ship security certificate validity date Data ważnści certyfikatu chrny statku data tak Name f authrity issuing ISSC certificate Nazwa rganu wydająceg ISSC tekst 256 tak Current ship security level Aktualny pzim chrny statku Słwnik Aktualny pzim chrny statku 1 tak CSO first name Nazwa CSO imię tekst 50 nie CSO last name Nazwa CSO nazwisk tekst 50 tak COS cntact phne Kntakt CSO Telefn tekst 20 tak COS cntact fax Kntakt CSO Fax tekst 20 nie COS cntact Kntakt CSO tekst 50 nie Primary purpse f call Pdstawwy cel zawinięcia słwnik Cel pdrózy/akywnść 50 Lcatin f ship at the time this reprt is made Pzycja w mmencie wypełnienia raprtu tekst 30 Czy statek krzystał ze specjalnych lub ddatkwych śrdków char(1) 1 nie bezpieczeństwa pza wymieninymi w SSP 10 tekst 255 nie Did the ship take any special r additinal security measures, beynd thse in the apprved SSP? Have the ship security prcedures specified in the apprved SSP been maintained during each f these ship-t-ship activities? Is there any security-related matter yu wish t reprt? Des the ship have an apprved SSP n bard? Czy były przestrzegane prcedury wyspecyfikwane w char(1) 1 nie zaakceptwanym SSP pdczas każdej z aktywnści statek-statek 11 tekst 255 nie Czy jest jakaś sprawa związana z bezpieczeństwem, którą chciałbyś char(1) 1 nie zgłsić 12 tekst 255 nie Czy statek psiada zaakceptwany SSP na pkładzie char(1) 1 nie Nagłówek EN: Ship security fr the last 10 calls-at Nagłówek PL: Ochrna statku dla 10 statnich zawinięć Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Date frm Data d data tak Date t Data d data tak Prt facility Obiekt prtwy tekst 30 nie Prt Prt Słwik LCde Prty 5 tak Prt name Nazwa prtu 9 Wypełniane jeżeli nie zaznaczn pla Ważny certyfikat ISSC 10 Pla tekstwe wypełnianie w przypadku pzytywnej dpwiedzi 11 Pla tekstwe wypełnianie w przypadku pzytywnej dpwiedzi 12 Pla tekstwe wypełnianie w przypadku pzytywnej dpwiedzi Strna nr: 15

17 Security level Pzim bezpieczeństwa Słwnik Pzim bezpieczeństwa 1 tak Special r additinal security measures Specjalne śrdki chrny tekst 610 nie Nagłówek EN: List f the ship-t-ship activities Nagłówek PL: Lista aktywnści statek statek Typ pla lub Nazwa słwnika / listy Maksymalna długść Czy wypełnienie wymagane Date frm Data d data nie Date t Data d data nie Lcatin Pzycja LCde nie Latitude 13 szerkść tekst 35 nie Lngitued Długść tekst 35 nie Lcatin name nazwa tekst 256 nie Słwnik cel Activity Aktywnść pdróży/aktywnść 30 nie Security measures applied in lieu Śrdki zastswane w zamian tekst 30 nie Tabela 11 Zawartść frmularza Zgłszenie wstępne 13 System pzwli zapisać długść i szerkść gegraficzną w stpnia/minutach/sekundach. Następnie dkna autmatycznej knwersji d pstaci zgdnej z wytycznymi DataMappingReprt tj. d wartści zmienn-przecinkwej. Strna nr: 16

18 3. Aktualizacja i wersjnwanie wzrcwych frmularzy elektrnicznych raz mechanizmy ich udstępniania na ptrzeby kapitanów, agentów mrskich raz administracji mrskiej 3.1. Kartteka frmularzy wzrcwych (zawartść infrmacyjna, filtrwanie, przeglądanie) Wymaga się zaprjektwania i implementacji kartteki frmularzy wzrcwych. Kartteka frmularzy wzrcwych ma stanwić repzytrium przechwujące wszystkie aktualne raz histryczne frmularze wzrcwe jak również infrmacje na ich temat. Jej zadaniem ma być udstępnianie uprawninym użytkwnikm infrmacji dtyczących frmularzy wzrcwych raz ich zawartści (wzrca). Kartteka musi umżliwiać: przechwywanie c najmniej następujących infrmacji: Typ dkumentu 14, Status, Data utwrzenia, Wzrzec frmularza, Numer wersji, Frmat frmularza, Wersja językwa, Tryb utwrzenia (ręczny, autmatyczny), Autr, Uwagi (ple typu lg uzupełniane autmatycznie przez system w wyniku wyknywanych peracji zawierające infrmacje dtyczące pdstawy / przyczyny utwrzenia, zmiany statusów raz ich terminy). filtrwanie frmularzy wg następujących kryteriów: Typ dkumentu, Status (W przygtwaniu / Obwiązujący / Archiwalny), Data utwrzenia, Numer wersji, 14 Zakres zgdny z zawartścią Tabeli nr 1 raz uwzględniający zbirczy frmularz wzrcwy. Strna nr: 17

19 Frmat frmularza, Wersja językwa, Autr Ddanie ręczne nweg frmularza wzrcweg Z uwagi na fakt, iż zmiany frmularzy wzrcwych mgą być pchdną wprwadzania zmian w przepisach prawa wymaga się uwzględnienia funkcji ddawania d kartteki frmularzy wzrcwych przez peratrów. Wymaga się, zaprjektwania i implementacji w karttece funkcji ręczneg ddawania frmularzy wzrcwych. Pdczas ręczneg ddawania frmularza d kartteki użytkwnik systemu zbligwany będzie d kreślenia na pdstawie list wybru następujących danych: Typ dkumentu, Frmat frmularza, Wersja językwa, Wzrzec frmularza (uplad pliku). System ma autmatycznie: sprawdzić pprawnść frmatu frmularza, uzupełnić następujące dane: Status ( W przygtwaniu ), Data utwrzenia, Tryb utwrzenia (ręczny), Autr, Uwagi. Zaimplementwane rzwiązanie musi: umżliwiać usuwanie raz edycję danych dla frmularzy wzrcwych będących w statusie W przygtwaniu, kntrlwać ilść frmularzy daneg frmatu dla daneg Typu -> dpuszcza się, że w jednym czasie w karttece mże znajdwać się jeden frmularz wzrcwy dla daneg frmatu raz Typu, uniemżliwiać jakąklwiek edycję lub usuwanie danych dtyczących frmularzy wzrcwych będących w statusie: Obwiązujący i Archiwalny. Strna nr: 18

20 Funkcja ręczneg ddawania nweg frmularza wzrcweg ma być dstępna wyłącznie dla Administratra systemu PHICS Generwanie nwych wersji w wyniku zmian zawartści słwników Główną i najczęściej występującą przyczyną zmian frmularzy wzrcwych będzie przeprwadzanie w Systemie PHICS aktualizacji zawartści słwników dynamicznych: LCde Prty, Materiały niebezpiecznie, Odpady. Z uwagi, iż zmiany zawartści słwników są rbine kresw w spsób maswy (duża liczba aktualizwanych lub ddawanych nwych pzycji) nie jest mżliwym implementacja mechanizmu autmatyczneg generwania nweg frmularza wzrcweg. W takim przypadku każda peracja zapisania wprwadznych zmian lub ddania nweg rekrdu pwdwałaby wygenerwanie nwej wersji frmularza wzrcweg. Należy zaprjektwać i wprwadzić d systemu PHICS: 1. Mechanizm przypminania peratrwi Systemu PHICS ptrzebie wygenerwania nweg wzrcweg frmularza. W przypadku dknywania jakichklwiek peracji aktualizacji zawartści słwników (LCde Prty, Materiały niebezpiecznie, Odpady) w zakresie pprawiania danych lub ddawania nwych rekrdów w górnej części ekranu pwinien wyświetlać się kmunikat przypminający kniecznści wyknania peracji wygenerwania nwych wersji frmularzy elektrnicznych (wszystkie frmaty) daneg Typu dkumentu, w których wykrzystywany jest dany słwnik. Miejsce wyświetlania kmunikatu raz jeg frmat należy uzgdnić z Zamawiającym. 2. Funkcje generwania kmpletu frmatów frmularzy wzrcwych dla jeg daneg Typu. System musi pzwalać uprawninym użytkwnikm na wyknanie peracji wygenerwania nwych frmularzy wzrcwych. System musi umżliwiać: Wygenerwanie nwych frmularzy wzrcwych (wszystkich frmatów) dla wszystkich Typów dkumentów wykrzystujących ww. słwniki. Wygenerwanie nwych frmularzy wzrcwych (wszystkich frmatów) dla wszystkich Typów dkumentów wykrzystujących wybrany słwnik dynamiczny. Wygenerwanie nweg zbirczeg frmularza wzrcweg. Strna nr: 19

21 System ma: ddać wygenerwane frmularze wzrcwe d Kartteki frmularzy wzrcwych, ustawić im status W przygtwaniu, uzupełnić wartść pla Uwagi w zakresie: Data peracji, Pdstawy / przyczyny utwrzenia, Nazwa użytkwnika generująceg frmularz wzrcwy, Tryb utwrzenia: autmatyczny. W przypadku zmiany w Systemie PHICS zawartści słwników charakterze statycznym zmiany frmularzy wzrcwych będą dknywane ręcznie i ddawanie d repzytrium pprzez funkcję ddania nweg frmularza wzrcweg dla daneg typu dkumentu raz jeg frmatu Obsługa zmiany statusu na Obwiązujący Wymaga się, zaprjektwania i implementacji w karttece funkcji umżliwiającej przekształcenie przygtwanych frmularzy wzrcwych ze statusu W przygtwaniu d statusu Obwiązujący. System ma zapewnić: jednczesne przekształcenie wszystkich frmatów plików dla daneg Typu frmularza, jednczesne przekształcenie wszystkich frmularzy będących w statusie W przygtwaniu, kntrlwanie kmpletnści wymaganych frmatów plików dla Typu frmularza. Wymaga się, aby peracja zmiany statusów kntrlwała następujące warunki: Zawsze bwiązuje jeden wzrcwy frmularz dla daneg Typu dkumentu raz jeg frmatu. System autmatycznie wprwadza zmiany statusów: W przygtwaniu -> Obwiązujący Obwiązujący -> Archiwalny System autmatycznie nadaje numer wersji dla frmularza. Dpuszcza się stswanie tej samej numeracji wersji dla różnych frmatów frmularzy teg sameg typu dkumentów. Strna nr: 20

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne General Terms

Warunki ogólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem pierwszeństw ma zawsze

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo