Wytyczne dostarczania danych produktowych zgodnie z BMEcat w wersji 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne dostarczania danych produktowych zgodnie z BMEcat w wersji 2005"

Transkrypt

1 Wytyczne dostarczania danych produktowych zgodnie z BMEcat w wersji 2005 Wersja 2.2 ETIM Polska sp. z o.o. Opracowano Obowiązuje od Niniejsze wytyczne zostały opracowane na podstawie wytycznych ETIM Niemcy w wersji 2.2 dla ETIM w wersji 5.0. Podstawą wytycznych pozostaje BMEcat w wersji Ze względów praktycznych zachowano zgodność numeracji z wersją niemiecką.

2 Spis treści 1. Dostarczanie danych produktowych Strona 2 2. Obsługiwane transakcje Strona 3 3. Wymagania dla katalogów dostawców Strona 4 a. Nazwa pliku b. Ogólne wytyczne dotyczące zawartości katalogu 4. Specyfikacja najważniejszych elementów standardu BMEcat Strona 6 a. Elementy nagłówka (HEADER) b. Elementy opisu produktu 5. Wyjaśnienia Strona 39 a. Opis produktu b. Słowa kluczowe c. Klasyfikacja i cechy d. Zamówienia e. Ceny f. Zdjęcia i inne dokumenty dodatkowe g. Głębokie linkowanie (deep linking) h. Karta Bezpieczeństwa Produktu i kody ECCN i. Przykłady wariantów opakowań j. Przykłady dla grupy produktowej kabli i przewodów 6. Pomocne strony internetowe (źródła internetowe) Strona ISO - International Organization for Standardization Strona Dopuszczalne jednostki zamówienia, ilości i opakowania Strona Spis rysunków Strona 66 Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

3 1. Dostarczanie danych produktowych Ze względu na coraz większą ilość danych produktowych i stale skracający się cykl życia produktu, stosowanie norm staje się absolutną koniecznością, aby dostarczać i przetwarzać informację produktową wysokiej jakości. Dzięki postępującej globalizacji nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na informację wysokiej jakości, ze strony wszystkich uczestników łańcucha handlowego. Potrzeba stosowania standardów dotyczy zwłaszcza dostawcy, ponieważ wszystkie informacje o produktach będą zawsze dostarczane w standardowy i tak samo zorganizowany sposób. Informacje te będą wykorzystywane przez wszystkich uczestników na wszystkich szczeblach obrotu towarem, tak aby wymiana informacji w obu kierunkach była zawsze oparta na tych samych danych pierwotnych i aby dane produktowe wysokiej jakości mogły być dostarczone klientom za pomocą różnych mediów w postaci drukowanych katalogów lub broszur, na płytach CD-ROM, w aplikacjach zamówień elektronicznych i sklepach internetowych. Aby zapewnić dostarczanie ujednoliconych danych ETIM w dłuższej perspektywie, hurtownie będące udziałowcami ETIM-Polska opracowały niniejsze wytyczne w celu zapewnienia możliwości przygotowania poprawnych danych produktów elektrotechnicznych. Dla umożliwienia integracji katalogów produktów elektrotechnicznych z ogólnymi danymi o produktach, jako format wymiany danych wykorzystano standard BMEcat w wersji 2005, oparty na języku XML (Extensible Markup Language). Niniejsze wytyczne w wersji 2.2 przeznaczone są jako pomoc przy stosowaniu standardów BMEcat 2005 oraz ETIM 5.0, jednak w żaden sposób nie zastąpią najnowszych wersji odpowiednich dokumentacji obu wymienionych standardów. Zastosowane standardy: - BMEcat Wersja lub Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (Federalny Związek Gospodarki Materiałowej, Zaopatrzenia i Logistyki, BME) Bolongarostraße 82 D Frankfurt - ETIM Wersja 5.0 lub ETIM Deutschland e.v. (Electro Technical Information Model, ETIM Niemcy) Mr. Jung Lyoner Str. 9 D Frankfurt/Main Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

4 2. Obsługiwane Transakcje Przez transakcję rozumie się sposób przetwarzania danych katalogowych. Mimo, że standard BMEcat dopuszcza trzy rodzaje transakcji: przesłanie nowego katalogu (T_NEW_CATALOG), aktualizacja produktów (T_UPDATE_PRODUCTS) i aktualizacja cen (T_UPDATE_PRICES). W niniejszych wytycznych dopuszczono możliwość stosowania wyłącznie pierwszej z wymienionych transakcji: systemy informatyczne hurtowni dopuszczają wyłącznie metodę transakcyjną T_NEW_CATALOG, pozwalającą na przesłanie nowego katalogu produktów. Każdy Dostawca (Producent) powinien z reguły informować Odbiorcę (Hurtownię) o przyczynach dostarczenia nowej wersji katalogu ETIM BMEcat (nowe ceny, nowe produkty, nowe zdjęcia, itp.). Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

5 3. Wymagania dotyczące katalogów dostawców a. Nazwa Pliku Nazwa pliku BMEcat-XML musi być zbudowana w następujący sposób: krótka nazwa dostawcy z datą utworzenia i rozszerzeniem xml. Spacje powinny być zastąpione znakiem podkreślenia. Format zapisu daty: YYYY-MM-DD. Długość nazwy pliku nie powinna przekraczać 40 znaków. Przykład: Smith_Switches_ xml b. Ogólne wytyczne dotyczące zawartości katalogu Aby zagwarantować tworzenie spójnych katalogów wysokiej jakości, dostawca musi mieć zapewnioną możliwość dostarczenia do nich danych wejściowych o odpowiednio wysokiej jakości (chodzi o jakość treści). Zmiany w klasyfikacji dostarczonej przez Dostawcę, wprowadzane przez Hurtownię, powinny zostać skonsultowane i uzgodnione przez obie strony. Wymagane kryteria wymienione są poniżej: - Standard danych katalogowych: BMEcat, wersja 2005; - Standard klasyfikacji: ETIM, wersja 5.0; - Język zawartości katalogu: polski (lub inny uzgodniony); - Waluta: wszystkie ceny powinny być podane w złotówkach (wartość podawana: PLN). Dopuszcza się podawanie cen w euro (EUR) oraz dolarach amerykańskich (USD). Uwaga: Deklaracja niektórych pól różni się od standardu BMEcat; zostały one dodatkowo zadeklarowane jako Obowiązkowe lub Zalecane. Pola te oznaczone są jako +Obowiązkowe lub +Zalecane. 1 Pole oznaczone jako Zalecane jest polem, które należy wypełnić, jeśli w momencie tworzenia katalogu możliwe jest podanie jednoznacznej wartości. (np. numer taryfy celnej, kraj pochodzenia, kod EAN/GTIN). Brak wypełnienia tych pól (jak np. kod EAN/GTIN) może spowodować trudności w późniejszym przetwarzaniu pliku (np. EDIFACT). 2 1 Standard BMEcat przewiduje tylko dwa typy dla deklaracji pól, jako Obowiązkowe (Mandatory) lub Opcjonalne (Optional). W niniejszych wytycznych zaostrzono wymagalność dla niektórych pól standardu BMEcat zamieniając je z opcjonalnych (Optional) na obowiązkowe lub zalecane. Dla podkreślenia odmiennej deklaracji tych pól względem standardu BMEcat oznaczono je dodatkowym znakiem plus +. Różnica pomiędzy polem obowiązkowym i zalecanym dotyczy interpretacji poprawności pliku: plik mający niewypełnione przynajmniej jedno pole obowiązkowe uznawany jest za niepoprawny. Niewypełnienie pól zalecanych nie stanowi powodu odrzucenia pliku jako niepoprawnego, ale może skutkować niepoprawnym jego przetwarzaniem w innych systemach. 2 EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) jest międzynarodową normą dotyczącą elektronicznej wymiany danych. Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

6 Pola zdefiniowane samodzielnie przez dostawcę nie są obsługiwane w systemach hurtowni. Do prawidłowego przedstawienia w bazie danych informacji katalogowych, a w szczególności danych produktowych, będzie wymagane podanie wymienionych poniżej elementów (pól) odpowiadających wersji BMEcat Długości pól określa BMEcat i powinny być one rozumiane jako wartość maksymalna. Separatorem wszystkich pól numerycznych jest "." (kropka), na przykład: a nie 124,90. Separatory tysięczne nie są dozwolone, np. zamiast lub należy podać: Pola tekstowe (krótki opis, długi opis, słowa kluczowe,...) nie mogą zawierać formatowania (pogrubienia, łamanie linii, znaki wypunktowania,...). Dozwolone są wszystkie znaki z zestawu znaków polskich w kodowaniu UTF-8, z wyjątkiem średnika, cudzysłowu, myślnika i apostrofu (dopuszczalne są różnice dla innych języków, jeżeli zostały uzgodnione między partnerami). Aktualne zasady pisowni polskiej powinny być przestrzegane. Zaleca się unikanie w nazwach wielkich liter (np. PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA), unikanie sekwencji pustych znaków czy informacji na temat daty dostawy. Należy również unikać podawania numeru produktu lub nazwy firmy w polu "krótki opis", "długi opis" lub "słowa kluczowe". Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

7 4. Specyfikacja elementów BMEcat, wykorzystywanych do przesyłania danych produktowych wg ETIM Dla przesłania danych produktowych wg ETIM plik BMEcat powinien zawierać dwa podstawowe elementy: HEADER oraz T_NEW_CATALOG. Rys. 1 Diagram ogólny pliku BMEcat Znaczenie symboli graficznych wykorzystanych w schematach wyjaśnia następująca tabela: Lp Oznaczenie graficzne Opis 1 Oznaczenie elementu z podaniem jego typu Oznaczenie elementu, z odesłaniem do jego definicji 2 Oznaczenie atrybutu elementu [0..1] [0..*] [1..2] [1..*] Sequence Choice Liczność/wymagalność elementów: - element opcjonalny, może wystąpić najwyżej raz; - element opcjonalny, może wystąpić dowolną ilość razy; - element obowiązkowy, może wystąpić najwyżej 2 razy; - element obowiązkowy, może wystąpić dowolną ilość razy. Oznaczenie typu elementu Typ elementu jest rozszerzeniem innego typu (tu: dtlang) Typ elementu jest zawężeniem innego typu (tu: dtstring) Sekwencja (oznaczenie występowania kilku kolejnych elementów o określonej liczności/wymagalności) Wybór (oznaczenie elementów występujących alternatywnie) Tab. 1 Wyjaśnienie symboli graficznych diagramów XSD a. Elementy nagłówka (HEADER) Nagłówek znajduje się na początku pliku katalogowego i zawiera ogólne dane, które dotyczą wszelkiego rodzaju wymiany danych katalogowych, np. informacje na temat dostawcy. Niektóre elementy muszą być wypełnione predefiniowaną treścią. Należy zwracać uwagę na korzystanie z małych i dużych liter. Diagram nagłówka (HEADER) i jego elementy podrzędne podane są poniżej. Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

8 Rys. 2 Diagram nagłówka (HEADER) Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

9 Element BMEcat Zawartość Certyfikacja katalogu. Pole to wypełniane jest w przypadku potwierdzenia 100% zgodności Katalogu BMEcat ETIM z polskimi wytycznymi dla dostawców przez oprogramowanie certyfikujące, GENERATOR_INFO które zapisuje odpowiednią informację w pole GENERATOR_INFO. Narzędzie certyfikujące nie jest przeznaczone dla innych wersji językowych na BMEcat ETIM, oprócz polskiego. Dla innych wersji językowych można jedynie uzyskać informacje na temat zgodności z niniejszymi wytycznymi. Element podrzędny CATALOG LANGUAGE CATALOG_VERSION pol (wg ISO 639-2:1998) Wersja katalogu produktów. Format: Wersja w postaci liczbowej "Major.Minor", maksymalnie jednak (xxx.yyy) tj. po 3 znaki na numer główny (major) i dodatkowy (minor). (Przykład: 7.1 lub ). Zmiana zawartości katalogu powinna skutkować zmianą wersji. Typ pola Opcjonalne Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe CATALOG_NAME Prosimy uzgodnić nazwę katalogu dostawcy z hurtownią. + Obowiązkowe DATETIME type= generation_date Data utworzenia katalogu w formacie rrrr-mm-dd. Przykład: Obowiązkowe TERRITORY Obszar, na którym obowiązuje cena: PL (wg ISO :2007) + Obowiązkowe CURRENCY MIME_ROOT Element podrzędny BUYER BUYER_ID BUYER_NAME ADDRESS PLN, EUR lub USD (wg ISO 4217:2001). Domyślna waluta w jakiej podano ceny produktów w katalogu. Podanie wartości w tym polu pozwala na pominięcie waluty przy poszczególnych produktach w polu PRICE_CURRENCY, domyślnie przyjmowana jest waluta podana tutaj w nagłówku. Katalog (lub URL), do którego odnoszą się względne ścieżki w polu MIME_SOURCE. Prosimy uzgodnić z hurtownią. Jeżeli identyfikator odbiorcy nie jest uzgodniony należy wpisać wartość: (pięć zer). Prosimy uzgodnić z hurtownią. Jeżeli nazwa odbiorcy nie jest uzgodniona należy wpisać wartość: Hurtownie Elektrotechniczne. Adres nabywcy. Przy użyciu tego elementu wymagane jest podanie typu type= buyer (więcej informacji patrz definicja typu typeaddress poniżej) Opcjonalne Obowiązkowe +Obowiązkowe +Obowiązkowe Obowiązkowe Opcjonalne Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

10 Element podrzędny SUPPLIER SUPPLIER_ID Europejski Numer NIP w zapisie bez kresek (np. PL ). type= supplier_specific SUPPLIER_ID type= duns Numer D-U-N-S number 3 (Data Universal Numbering System - jest 9-cyfrowym kodem, który został opracowany i wprowadzony w 1962 roku przez Dun & Bradstreet w celu identyfikacji firm na całym świecie. Numer musi być przekazywany bez formatowania. Obowiązkowe +Zalecane +Zalecane ADDRESS Adres dostawcy. Przy użyciu tego elementu wymagane jest podanie typu type= supplier (więcej informacji patrz definicja typu typeaddress_buyer, oraz element ADDRESS_REMARKS poniżej). Jedyny obowiązkowy element podrzędny elementu ADDRESS, ADDRESS_REMARKS (wszystkie inne są opcjonalne). Pole wykorzystywane jest do przekazania informacji o twórcy katalogu. Nie należy podawać tu nazwy oprogramowania. Należy podać czy katalog został utworzony samodzielnie czy przy pomocy firmy zewnętrznej. Dodatkowy plik multimedialny z logo dostawcy; element MIME_INFO powinien przyjąć wartość "logo" w polu podrzędnym "MIME_PURPOSE". MIME_INFO Hurtownie oczekują zawsze w nagłówku aktualnego logo dostawcy, w wersji czarno-białej i kolorowej. Dodatkowe odniesienia do części katalogu z opisem produktów nie jest konieczne. Element podrzędny USER_DEFINED_EXTENSIONS UDX.EDXF.VERSION Wersja zastosowanego formatu wymiany danych BMEcat-ETIM. Zawartość pola: 2.2 (typ danych STRING, Długość 20). Opcjonalne Obowiązkowe SUPPLIER_ID type= iln Numer ILN Dostawcy. ILN to Międzynarodowy Numer Lokalizacji (ang. International-Location-Number). Jego nowym odpowiednikiem jest +Zalecane oznaczenie GLN (Global-Location-Number) SUPPLIER_NAME Nazwa dostawcy Obowiązkowe +Obowiązkowe +Obowiązkowe +Obowiązkowe Wszystkie elementy obowiązkowe muszą być wypełnione! Przykład nagłówka (Header) <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <!DOCTYPE BMECAT SYSTEM "bmecat_new_catalog_2_2_etim.dtd"> <BMECAT version="2005"> <HEADER> <GENERATOR_INFO>ETIM Polska sp. z o.o zgodne z ETIM 5.0 oraz bmecat_2005_new_catalog_2_2_etim_pl.xsd</generator_info> <CATALOG> <LANGUAGE>pol</LANGUAGE> <CATALOG_ID>sample </CATALOG_ID> 3 D-U-N-S jest dziewięciocyfrowym numerem identyfikacyjnym, nadawanym firmom działającym na całym świecie, przez D&B. Jest jedynym w swoim rodzaju wskaźnikiem stanowiącym potwierdzenie rejestracji i prowadzenia działalności przez podmiot gospodarczy. Jest również wykorzystywany do określania powiązań kapitałowych między podmiotami i tworzenia drzew korporacyjnych. Numer D-U-N-S stał się światowym standardem, rozpoznawanym, wykorzystywanym i wymaganym przez ponad 50 globalnych organizacji handlowych i przemysłowych łącznie z Rządem USA i Australii. Nadanie numeru D-U- N-S jest bezpłatne. W Polsce można go zamówić na stronie Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

11 <CATALOG_VERSION> </CATALOG_VERSION> <CATALOG_NAME>sample company </catalog_name> <DATETIME type="generation_date"> <DATE> </DATE> </DATETIME> <TERRITORY>PL</TERRITORY> <CURRENCY>PLN</CURRENCY> </CATALOG> <BUYER> <BUYER_ID>sample buyer</buyer_id> <BUYER_NAME>Sample buyer name</buyer_name> </BUYER> <SUPPLIER> <SUPPLIER_ID type="supplier_specific">pl </supplier_id> <SUPPLIER_ID type="duns"> </supplier_id> <SUPPLIER_ID type= iln > </SUPPLIER_ID> <SUPPLIER_NAME>Sample company ltd.</supplier_name> <ADDRESS type="supplier"> <NAME>Sample company ltd.</name> <STREET>Sample road</street> <CITY>Sample city</city> <COUNTRY>PL</COUNTRY> <PHONE> </PHONE> <FAX> </FAX> <URL>http://www.sample-company.pl</URL> <ADDRESS_REMARKS>Sample service provider from nowhere</address_remarks> </ADDRESS> <MIME_INFO> <MIME> <MIME_TYPE>image/jpeg</MIME_TYPE> <MIME_SOURCE>sample_company_logo.jpg</MIME_SOURCE> <MIME_DESCR>logo 4c</MIME_DESCR> <MIME_PURPOSE>logo</MIME_PURPOSE> </MIME> </MIME_INFO> </SUPPLIER> <USER_DEFINED_EXTENSIONS> <UDX.EDXF.VERSION>2.2</UDX.EDXF.VERSION> </USER_DEFINED_EXTENSIONS> </HEADER> Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

12 Rys. 3 Diagram elementu ADDRESS Uwaga: obowiązkowe jest użycie elementu ADDRESS dla dostawcy (w elemencie SUPPLIER) i podanie przynajmniej elementu ADDRESS_REMARKS, z informacją o twórcy katalogu. Na powyższym diagramie element ADDRESS_REMARKS oznaczony jest z licznością [0..*], gdyż w przypadku ogólnym (np. w adresie odbiorcy) jest on opcjonalny. Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

13 Element ADDRESS Oznaczenie Opis Element BMEcat Długość Element ADDRESS jest używany do przesyłania informacji na temat adresu partnera biznesowego. Opcjonal ny Nazwa 1 Pierwsza linia adresu, w większości NAME 50 Opcjonalne przypadków nazwa organizacji Nazwa 2 Dodatkowe miejsce na dane NAME2 50 Opcjonalne adresowe Nazwa 3 Dodatkowe miejsce na dane NAME3 50 Opcjonalne adresowe Dział Dział firmy/organizacji DEPARTMENT 50 Opcjonalne Typ pola Osoba do kontaktu Imię i nazwisko osoby do kontaktu CONTACT 50 Opcjonalne Ulica Nazwa ulicy i numer domu STREET 50 Opcjonalne Kod pocztowy Kod pocztowy ZIP 20 Opcjonalne Skrzynka pocztowa Numer skrzynki pocztowej BOXNO 20 Opcjonalne Kod pocztowy skrzynki Kod pocztowy skrzynki pocztowej ZIPBOX 20 Opcjonalne Miejscowość Miasto/Miejscowość CITY 50 Opcjonalne Stan Stan STATE 50 Opcjonalne Kraj Kraj COUNTRY 50 Opcjonalne Kod kraju Kod kraju, wg ISO Nr VAT Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta Telefon Numer telefonu z podaniem jego typu COUNTRY_CODED dtcountri Opcjonalne es VAT_ID 50 Opcjonalne PHONE 50 Opcjonalne Faks Numer faksu FAX 50 Opcjonalne Adres firmy/organizacji 255 Opcjonalne Klucz publiczny Klucz publiczny np. PGP PUBLIC_KEY Opcjonalne WWW Uwagi Adres URL strony internetowej np. Uwagi dot. firmy/organizacji. W przypadku elementu SUPPLIER, pole to jest obowiązkowe i jest wykorzystane do przekazania informacji o tym czy katalog został utworzony samodzielnie czy przy pomocy firmy zewnętrznej. URL 255 Opcjonalne ADDRESS_REMARKS 250 Opcjonalne / +Obowiązk owe w elemencie SUPPLIER Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

14 b. ELEMENTY opisu produktu Element T_NEW_CATALOG Element T_NEW_CATALOG odpowiada jedynemu aktualnie obsługiwanemu typowi transakcji: tworzenie nowego katalogu. Składa się on z sekwencji jednego podstawowego elementu: PRODUCT. Poniższy diagram przedstawia element T_NEW_CATALOG z rozwinięciem elementów podrzędnych. Rys. 4 Szczegółowy diagram elementu T_NEW_CATALOG Oznaczenie Opis Element BMEcat Długość Typ pola Element PRODUKT zawiera unikalny numer produktu dostawcy i elementy podrzędne takie jak opis, cena, informacja o opakowaniu oraz dodatkowe informacje multimedialne. Tryb wczytywania produktu. Aktualnie Tryb przetwarzania obsługiwany jest tylko jeden typ transakcji: T_NEW_CATALOG. Identyfikator produktu wg dostawcy Szczegóły produktu Unikalny numer produktu u dostawcy. Zakodowany ciąg znaków, przypisany przez dostawcę. Jest on identyfikatorem produktu (lub usługi) w katalogu oraz systemie zamówień, dlatego stanowi znaczący element transakcji biznesowych. Element PRODUCT_DETAILS zawiera elementy podrzędne, które identyfikują i słownie opisują produkt PRODUCT mode= new Jeżeli tryb nie jest podany, domyślnie przyjmuje się wartość new. SUPPLIER_PID PRODUCT_DETAILS Obowiąz kowe 6 Opcjonalne 32 Obowiązkowe Patrz Obowiązkowe def. niżej Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

15 Cechy produktu Element PRODUCT_FEATURES zawiera podrzędne elementy do klasyfikacji produktów. Informacje zamówieniowe Element PRODUCT_ORDER_DETAILS zawiera elementy, niosące informacje na temat warunków zamawiania i rodzajów opakowania produktu Informacje cenowe Element PRODUCT_PRICE_DETAILS i jego elementy podrzędne określają dane dotyczące cen Informacje multimedialne Element MIME_INFO pozwala podać odniesienia do dodatkowych dokumentów multimedialnych dotyczących Specjalne wymagania rynku elektrotechnicznego Odniesienia do innych produktów Szczegóły logistyczne produktu Element USER_DEFINED_EXTENSIONS określa specjalne wymagania hurtowni rynku elektrotechnicznego PRODUCT_FEATURES PRODUCT_ORDER_DETAI LS PRODUCT_PRICE_DETAIL S IME_INFO USER_DEFINED_EXTENSI ONS Patrz +Obowiązk def. niżej owe Patrz Obowiązko def. niżej we Patrz Obowiązko def. niżej we Patrz +Zalecane def. niżej Patrz +Obowiązk def. niżej owe Odniesienia do innych produktów PRODUCT_REFERENCE Patrz Opcjonalne def. niżej Element PRODUCT_LOGISTIC_DE Patrz +Zalecane PRODUCT_LOGISTIC_DETAILS TAILS def. niżej zawiera szczegóły logistyczne dotyczące produtku (między innymi dane identyfikacyjne do celów celnych i statystycznych). Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

16 Element PRODUCT_DETAILS Rys. 5 Diagram elementu PRODUCT_DETAILS Oznaczenie Opis Element BMEcat Długość Typ pola Element PRODUCT_DETAILS zawiera elementy podrzędne, które identyfikują i słownie opisują produkt. Opis krótki Krótki, zwięzły opis produktu (nazwa produktu), szczegóły - patrz wyjaśnienia w pkt 5a, str. 39. Opis długi Kod EAN/GTIN Alternatywny numer produktu Obszerny i szczegółowy opis produktu - patrz wyjaśnienia w pkt 5a, str. 39. Numer EAN (European Article Number) lub GTIN w odniesieniu do najmniejszej jednostki zamówienia. Bez wskazania kodu EAN mogą pojawić się problemy w dalszym przetwarzaniu (np. EDIFACT). Dodatkowy wewnętrzny identyfikator produktu dostawcy, jeżeli różni się od SUPPLIER_PID. Obowiąz kowe DESCRIPTION_SHORT 150 Obowiązkowe DESCRIPTION_LONG Obowiązkowe EAN 14 +Zalecane SUPPLIER_ALT_PID 50 Opcjonalne Identyfikator produktu Identyfikator produktu używany przez BUYER_PID nabywcy firmę kupującą 50 Opcjonalne Identyfikator produktu Identyfikator produktu używany przez MANUFACTURER_PID 50 +Obowiązkowe producenta producenta Nazwa producenta Nazwa producenta MANUFACTURER_NAME 50 +Obowiązkowe Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

17 PKWiU/typ produktu wg producenta Klasa specjalnego traktowania Na pierwszym miejscu, jako obowiązkowy opis typu wg producenta należy podać kod PKWiU 2008 w formacie: PKWIU.numer, np.: PKWIU Oprócz PKWiU możliwe jest podanie innych typów produktu wg producenta. Dodatkowa klasyfikacja produktu dotycząca towarów niebezpiecznych, niebezpiecznych materiałów, półproduktów narkotyków, radioaktywnych przyrządów pomiarowych, itp., jak również określenie czy karta bezpieczeństwa produktu 4 (MSDS) dla produktu jest wymagana czy też nie. Tu powinien być również podany kod ECCN, atrybut "typ" określa regulacje dotyczące specjalnego obchodzenia się z produktem; wartości w klasie są podane w odpowiedniej kolejności. Przykład: (Rozporządzenie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, olej opałowy) <SPECIAL_TREATMENT_CLASS type="adr"> </SPECIAL_TREATMENT_CLASS> (patrz wyjaśnienia w pkt 5h str. 51) MANUFACTURER_ TYPE_DESCR SPECIAL_TREATMENT_ CLASS type = Obowiązkowe +Obowiązkowe Słowo kluczowe Uwagi Status produktu Dla produktów, których nie dotyczy klasa specjalnego traktowania należy podać: SPECIAL_TREATMENT_CLASS type="not_relevant >none</spe CIAL_TREATMENT_CLASS Określenie, pozwalające łatwiej znaleźć produkt (patrz wyjaśnienia w pkt 5b str. 40) KEYWORD 50 Opcjonalne Dodatkowe uwagi dostawcy (np. możliwość kaskadowego łączenia REMARKS Opcjonalne pionowo do 8 jednostek) Element podrzędny PRODUCT_STATUS pozwala na podanie dodatkowych specjalnych PRODUCT_STATUS type 50 Opcjonalne cech produktu. Rodzaj szczegółowej = własności określony jest przez atrybut "type". Wartość elementu odzwierciedla tekstowy opis cechy szczególnej. Dopuszczalne wartości: bargain (promocja), core_product 4 Karta bezpieczeństwa produktu (MSDS, ang. Material Safety Data Sheet ) dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określony produkt. 5 Użyte w przykładzie oznaczenie ADR odnosi się do Międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, a wartość 1201 do oleju opałowego. Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

18 (asortyment podstawowy), new (nie używany), new_product (wprowadzony do produkcji), old_product (wycofany z produkcji), refurbished (naprawiony), used (wcześniej używany), others Jeśli produkt nie może być opisany przez żadną z wcześniej zdefiniowanych wartości (patrz specyfikacja BMEcat), należy zastosować wartość others. Pole to występuje w połączeniu z polem daty ważności produktu (UDX.EDXF.EXPIRATION_DATE). Jeśli produkt jest wycofywany z produkcji z określoną datą, wartość "others" zostanie ustawiona dla elementu PRODUCT_STATUS. Dodatkowo, musi być wskazana data ważności elementu UDX.EDXF.EXPIRATION_DATE. Przykładowa dopuszczalna kombinacja dla ETIM jest następująca: <PRODUCT_STATUS type="others">nieciągłość produkcji</prod UCT_STATUS> <PRODUCT_STATUS type=" core_product">asortyment podstawowy</ PRODUCT_STATUS> (e.g. sprzęt AGD) Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

19 Element PRODUCT_ FEATURES Rys. 6 Diagram elementu PRODUCT_ FEATURES Oznaczenie Opis Element BMEcat Długość Element PRODUCT_FEATURES zawiera podrzędne elementy do klasyfikacji produktów. Na potrzeby klasyfikacji ETIM zostały wprowadzone dodatkowe wymagania odnośnie formatu wymiany danych, nadmiarowe w porównaniu do reguł określonych w specyfikacji BMEcat. Zaostrzenia te obowiązują tylko dla ETIM. (patrz wyjaśnienie w pkt 5c str. 41). System klasyfikacji Identyfikator klasy Podanie wartości jest tu obowiązkowe w przypadku ETIM. Należy podać numer wersji, odpowiednio do opisu w pkt 1. Identyfikator klasy produktów w ramach systemu ETIM, np. "EC001234" dla ETIM REFERENCE_FEATURE _SYSTEM_NAME REFERENCE_FEATURE _GROUP_ID Element FEATURE zawiera elementy podrzędne określające własności produktu. Podane cechy ETIM powinny odpowiadać identyfikatorom cech określonej klasy dla danej wersji ETIM (patrz wyjaśnienie w pkt 5c str. 41). Identyfikator cechy Typ pola +Obowiąz kowe 50 +Obowiązkowe 60 +Obowiązkowe +Obowiąz kowe Unikalny numer ETIM cechy jako FNAME 60 Obowiązkowe identyfikator danego parametru. Wartość cechy Jednostka cechy Uszczegółowienie wartości cech Określone wartości, dla wartości alfanumerycznych podajemy numer ETIM, dla numerycznych i zakresowych wartości liczbowe, a dla logicznych słowa kluczowe: true oraz false Zdefiniowane charakterystyczne wartości jednostek, odpowiednio do FVALUE 60 Obowiązkowe FUNIT 20 Opcjonalne wersji ETIM. Dodatkowe wyjaśnienie dotyczące wartości cech. Może tu być podany np. kolor specyficzny dla danego FVALUE_DETAILS 250 Opcjonalne producenta (biały polarny, magenta, szary-popielaty,, patrz wyjaśnienia w pkt 5c str. 41). Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

20 Element PRODUCT_ORDER_DETAILS Rys. 7 Diagram elementu PRODUCT_ORDER_DETAILS Element PRODUCT_ORDER_DETAILS zawiera elementy, niosące informacje na temat warunków zamawiania i rodzajów opakowania produktu. Patrz sekcja "Zamówienia" - wyjaśnienia w pkt 5.d str. 42. Obowiązk owe Jednostka zamówienia Jednostka zawartości Liczba jednostek zawartości w jednostce zamówienia Ilość cenowa Minimalna ilość zamówienia Jednostka miary, stosowana przy zamówieniach i do której odnosi się cena (przykłady poniżej) Jednostka miary zawartości w jednostce zamówienia (przykłady poniżej) Liczba jednostek zawartości na jednostkę zamówienia wyrobu. Gdy jednostka zamówienia i jednostka zawartości są identyczne wówczas wartość jest równa 1" (przykłady poniżej). Liczba jednostek zamówienia do jakiej odnosi się cena. Stanowi ona wielokrotność jednostki zamówienia, która określa ilość do której odnoszą się wszystkie podane kwoty. Dla katalogów ETIM wartość ta powinna być zawsze liczbą całkowitą (np. 1, 100, 1000). Minimalna liczba jednostek zamówienia (wielokrotność jednostki zamówienia). Dla zapewnienia kompatybilności między systemami, dopuszczalne są tu wyłącznie wartości całkowite. Podana tu minimalna ilość zamówienia (QUANTITY_MIN) nie jest tożsama z minimalną ilością w poddrzewie opakowania (pole: UDX.EDXF.QUANTITY_MIN), nawet jeśli wartość liczbowa jest taka sama! ORDER_UNIT 3 Obowiązkowe CONTENT_UNIT 3 +Obowiązkowe NO_CU_PER_OU Number +Obowiązkowe PRICE_QUANTITY Number +Obowiązkowe QUANTITY_MIN dtfloat +Obowiązkowe Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

21 Interwał ilości Interwał jednostek zamówienia QUANTITY_INTERVAL dtfloat +Obowiązkowe zamówienia zgodnie, z którym dostarczany jest produkt. Wartość, o którą można zwiększać ilość zamawianą, powyżej minimalnej, np. 5. Ze względu na kompatybilność systemów, wartość ta powinna być liczbą całkowitą. Liczba ta nie musi odpowiadać jednostce opakowania w poddrzewie opakowań, nawet jeśli wartość liczbowa może być taka sama! Maksymalna ilość Maksymalna wielkość zamówienia w QUANTITY_MAX dtfloat Opcjonalne zamówienia odniesieniu do jednostek zamówienia (ORDER_UNIT); jeśli wartość ta nie jest określona, wielkość zamówienia jest nieograniczona. Dopuszczalne tutaj przez BMEcat poddrzewo PACKING_UNITS nie jest używane w tej standardowej lokalizacji dla celów ETIM, ponieważ BMEcat 2005, nie pozwala na wielokrotne wystąpienia zmiennych takich jak objętość, ciężar, długość, itp. Z tego względu, całe poddrzewo przedstawione jest jako element UDX. 6 Element PRODUCT_PRICE_DETAILS Rys. 8 Diagram elementu PRODUCT_PRICE_DETAILS 6 UDX - User-Defined Extension element formatu BMEcat definiowany przez użytkownika Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

22 Oznaczenie Opis Element BMEcat Długość Element PRODUCT_PRICE_DETAILS i jego elementy podrzędne określają dane dotyczące cen (patrz wyjaśnienia w pkt 5e str. 46). The element PRODUCT_PRICE_DETAILS Data początku okresu and ważności its sub elements w DATETIME specify the price data (see explana- Data ważności ceny OD Date Time tion 5e). formacie rrrr-mm-dd. Przykład: type= valid_start_date Data ważności ceny DO Cena dnia Data końca okresu ważności w formacie rrrr-mm-dd. Przykład: Pole wykorzystywane w BMEcat ETIM do poinformowania, że produkt nie ma stałej ceny (cena na zapytanie), wówczas zawartość pola przekazywana jest jako "true". Natomiast dla wszystkich produktów z cenami stałymi, pole to nie musi być podawane. DATETIME type= valid_end_date DAILY_PRICE Patrz również pkt 5e Ceny str. 46 Date Time Typ pola +Obowiąz kowe Zalecane dtboolean Opcjonalne Każdy element podrzędny PRODUCT_PRICE (cena produktu) może określać inną cenę za produkt (patrz wyjaśnienia w pkt 5e). Wyrażenie ceny w postaci formuły arytmetycznej (FORMULA) nie są tutaj dozwolone. Atrybut określa rodzaj ceny, na przykład: "net_list" - cena cennikowa netto podlegająca rabatom, "net_customer" - cena zakupu netto bez VAT lub "nrp" (net retail price) - sugerowana cena detaliczna z VAT. Cena Waluta Wartość ceny (0.00 nie jest poprawną wartością, z wyjątkiem produktów bez określonej ceny, patrz wyjaśnienia w pkt 5e str. 46). PLN (wg ISO 4217:2001). Jeśli to pole nie jest podane, zastosowanie ma waluta (pole CURRENCY) określona w nagłówku (HEADER). +Obowiązkowe Obowiązkowe PRICE_CURRENCY 3 Opcjonalne Podatek VAT Współczynnik cenowy Dolna granica Terytorium Wartość podatku podana jako współczynnik 0.23 oznacza 23%. Rabat. Współczynnik, przez który należy pomnożyć cenę produktu, aby otrzymać cenę końcową. Dolna granica liczby produktów dla cen zależnych od ilości zamawianych produktów. Jednostką dolnej granicy jest jednostka zamówienia (ORDER_UNIT). Wartość domyślna = 1. Terytorium, na którym cena produktu jest obowiązująca. Jeśli terytorium nie zostanie określone, domyślnie przyjmuje się wartość terytorium z elementów nagłówka. TAX Number PRICE_AMOUNT Number Obowiązkowe +Obowiązkowe PRICE_FACTOR Number Opcjonalne LOWER_BOUND Number +Obowiązkowe TERRITORY Countries Opcjonalne Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

23 Przykład ilustrujący podanie kilku cen <PRODUCT_PRICE_DETAILS> <DATETIME type="valid_start_date"> <DATE> </DATE> </DATETIME> <PRODUCT_PRICE price_type="net_list"> <PRICE_AMOUNT>61.1</PRICE_AMOUNT> <PRICE_CURRENCY>PLN</PRICE_CURRENCY> <TAX>0.23</TAX> <LOWER_BOUND>1</LOWER_BOUND> </PRODUCT_PRICE> <PRODUCT_PRICE price_type="net_list"> <PRICE_AMOUNT>53.8</PRICE_AMOUNT> <PRICE_CURRENCY> PLN </PRICE_CURRENCY> <TAX>0.23</TAX> <LOWER_BOUND>10</LOWER_BOUND> </PRODUCT_PRICE> </PRODUCT_PRICE_DETAILS> W powyższym przykładzie obowiązująca cena cennikowa netto (net_list) wynosi 61,10 PLN, a w przypadku zakupu od 10 sztuk cena cennikowa netto wynosi 53,80 PLN. Przykłady powiązań pomiędzy ceną a wybranymi jednostkami zamówienia, zawartości, opakowania Poniżej podano kilka praktycznych przykładów w celu zilustrowania powiązań pomiędzy ceną a niektórymi jednostkami zamówienia, zawartości i opakowania. Przykład 1: Żarówka, cena 6,52 za 1 sztukę, minimalna ilość zamówienia 1 sztuka, może być zamawiana co 1 sztukę. Jednostka zamówienia: C62 (sztuka) Ilość cenowa: 1 (komunikowana cena dotyczy 1 sztuki) Cena: 6.52 PLN (jest to cena jednej sztuki żarówki) Jednostka zawartości: C62 (sztuka) Liczba jednostek zawartości na jednostkę zamówienia: 1 Minimalna ilość zamówienia: 1 (minimalne zamówienie to 1 żarówka) Interwał jednostki zamówienia: 1 (można zamawiać 1,2, 3 żarówek) Skrót najmniejszej jednostki opakowania UNECE: C62 (sztuka) Liczba jednostek zamówienia w jednostce opakowania: 1 Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

24 Przykład 2: Końcówki kablowe w blistrze (paczce) pakowane po 50 sztuk, cena podana jest za paczkę, końcówki zamawiane są w kartonach po 20 paczek w kartonie Jednostka zamówienia: PA (blister opakowanie) Ilość cenowa: 1 (komunikowana cena dotyczy 1 blistra) Cena: PLN (jest to cena jednego blistra) Jednostka zawartości: C62 (sztuka) Liczba jednostek zawartości na jednostkę zamówienia: 50 (w blistrze jest 50 sztuk końcówek) Minimalna ilość zamówienia: 20 (minimalne zamówienie to 20 blistrów) Interwał jednostki zamówienia: 20 (można zamawiać 20, 40, 60, blistrów) Skrót najmniejszej jednostki opakowania UNECE: CT (karton) Liczba jednostek zamówienia w jednostce opakowania: 20 Przykład 3: Kabel o długości 0,6 km na bębnie, którego cena podana jest za 1 km, minimum zamówienia to 0,5 km, i od tej wartości co 0,02 km można to zamówienie rozszerzać, np. 0,5 km, 0,52 km, 0,54 km, itd. Jednostka zamówienia: KMT (kilometr) Ilość cenowa: 1 (komunikowana cena dotyczy 1 kilometra kabla) Cena: PLN (jest to cena jednego kilometra kabla) Jednostka zawartości: MTR (metr) Liczba jednostek zawartości na jednostkę zamówienia: 1000 (w 1 kilometrze jest 1000 metrów) Minimalna ilość zamówienia: 0,5 (minimalne zamówienie to 0,5 km = 500 m kabla) Interwał jednostki zamówienia: 0,02 (można zamawiać co 20 m począwszy od 500 m, czyli: 500 m, 520 m, 540 m, itd.). Skrót najmniejszej jednostki opakowania UNECE: DR (bęben) Liczba jednostek zamówienia w jednostce opakowania: 0,6 (na bębnie jest 0,6 km, czyli 600 m kabla) Przykład 4: Kabel o długości 0,123 km w krążku, którego cena podana jest za 1 km, minimum zamówienia to 0,123 km i od tej wartości co 0,123 km można to zamówienie rozszerzać, np. 0,123 km, 0,246 km, 0,369 km, itd. Jednostka zamówienia: KMT (kilometr) Ilość cenowa: 1 (komunikowana cena dotyczy 1 kilometra kabla) Cena: 543 PLN (jest to cena jednego kilometra kabla) Jednostka zawartości: MTR (metr) Liczba jednostek zawartości na jednostkę zamówienia: 1000 (w 1 kilometrze jest 1000 metrów) Minimalna ilość zamówienia: 0,123 (minimalne zamówienie to 0,123 km = 123 m kabla) Interwał jednostki zamówienia: 0,123 (można zamawiać co 123 m począwszy od 123 m, czyli: 123 m, 246 m, 369 m, itd.). Skrót najmniejszej jednostki opakowania UNECE: RG (krążek) Liczba jednostek zamówienia w jednostce opakowania: 0,123 (na bębnie jest 0,123 km, czyli 123 m kabla) Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

25 Przykład 5: 3 wyłączniki różnicowe w 1 pudełku, cena za 1 sztukę, zamawiane w pudełkach po 3 sztuki Jednostka zamówienia: C62 (sztuka) Ilość cenowa: 1 (komunikowana cena dotyczy 1 sztuki) Cena: 221,00 PLN (jest to cena jednej sztuki wyłącznika) Jednostka zawartości: C62 (sztuka) Liczba jednostek zawartości na jednostkę zamówienia: 1 Minimalna ilość zamówienia: 3 (minimalne zamówienie to 3 wyłączniki) Interwał jednostki zamówienia: 3 (można zamawiać 3, 6, 9 wyłączników) Skrót najmniejszej jednostki opakowania UNECE: PA (paczka) Liczba jednostek zamówienia w jednostce opakowania: 3 Przykład 6: Blister z 4 bateriami, cena za blister. Jednostka zamówienia: PA (blister) Ilość cenowa: 1 (komunikowana cena dotyczy 1 blistra) Cena: PLN (jest to cena jednego blistra) Jednostka zawartości: C62 (sztuka) Liczba jednostek zawartości na jednostkę zamówienia: 4 Minimalna ilość zamówienia: 1 (minimalne zamówienie to 1 blister) Interwał jednostki zamówienia: 1 (można zamawiać 1,2, 3 blistrów) Skrót najmniejszej jednostki opakowania UNECE: PA (blister) Liczba jednostek zamówienia w jednostce opakowania: 1 Przykład 7: Etykiety termotransferowe, cena za 1000 sztuk, opakowanie niepodzielne Jednostka zamówienia: C62 (sztuka) Ilość cenowa: 1 (komunikowana cena dotyczy 1000 sztuk) Cena: 432,00 PLN (jest to cena 1000 sztuk etykiet) Jednostka zawartości: C62 (sztuka) Liczba jednostek zawartości na jednostkę zamówienia: 1000 Minimalna ilość zamówienia: 2500 (minimalne zamówienie to 2500 sztuk etykiet) Interwał jednostki zamówienia: 2500 (można zamawiać 2500, 5000, 7500, etykiet) Skrót najmniejszej jednostki opakowania UNECE: PA (opakowanie) Liczba jednostek zamówienia w jednostce opakowania: 2500 Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

26 Element MIME_INFO Rys. 9 Diagram elementu MIME_INFO Oznaczenie Opis Element BMEcat Długość Typ pola Za pomocą elementu MIME_INFO można wskazać dodatkowe dokumenty multimedialne, dotyczące produktu. Ilość elementów podrzędnych MIME nie jest ograniczona. Element MIME odnosi się do pliku, który jest przekazywany oddzielnie (patrz wyjaśnienie 5f str. 47). Rodzaj elementu MIME Źródło Opis dokumentu MIME Tekst alternatywny Cel Rodzaj dodatkowego dokumentu. Element ten podawany jest w oparciu o rodzaje MIME powszechnie używane w internecie (patrz wyjaśnienia 5f str. 47). Względna ścieżka z nazwą pliku lub adres URL. Ciąg znaków MIME_SOURCE będzie łączony ze ścieżką (MIME_ROOT) z nagłówka (HEADER) (patrz wyjaśnienia 5f str. 47). Opisuje rodzaj i sposób wykorzystania dokumentu MIME (patrz wyjaśnienia 5f str. 47). Alternatywny teks używany gdy dane nie mogą zostać poprawnie zaprezentowane w systemie docelowym (np. w przeglądarce). +Zalecane MIME_TYPE 30 +Obowiązkowe MIME_SOURCE 250 Obowiązkowe MIME_DESCR 250 +Obowiązkowe MIME_ALT 50 Opcjonalne Oczekiwany cel wykorzystania dokumentu MIME w systemie docelowym. Zalecenie hurtowni: MIME_PURPOSE 20 +Obowiązkowe należy przekazać przynajmniej jedno zdjęcie jako MIME_PURPOSE = normal (patrz wyjaśnienia 5f - str. 47). Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

27 Element USER_DEFINED_EXTENSIONS Rys. 10 Diagram elementu USER_DEFINED_EXTENSIONS Oznaczenie Opis Element BMEcat Długość Typ pola Element USER_DEFINED_EXTENSIONS określa specjalne wymagania hurtowni rynku elektrotechnicznego Krótkie określenie producenta UDX.EDXF.MANUFACTU Nazwa krótka RER_ACRONYM Data ważności dla produktu Grupa rabatowa producenta Podawana jest gdy w polu PRODUCT_STATUS umieszczone jest określenie okresu ważności. Przykład: , co oznacza ostatni dzień, w którym produkt może być normalnie zamówiony. Grupa rabatowa producenta. Przynajmniej jedna grupa producenta lub dostawcy musi zostać podana; poprawne jest podanie obu grup rabatowych. (lista wszystkich grup rabatowych ze współczynnikami rabatowymi i opisem musi zostać uzgodniona oddzielnie). UDX.EDXF.EXPIRATION _DATE UDX.EDXF. DISCOUNT_ GROUP_MANUFACTURE R +Obowiąz kowe 10 Zalecane 10 Opcjonalne 10 Obowiązkowe (OR) Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

28 Grupa rabatowa dostawcy Grupa bonusowa dostawcy Seria produktu Jednostki opakowania Szczegóły logistyczne REACH Opłaty dodatkowe Grupa rabatowa dostawcy. Przynajmniej jedna grupa producenta lub dostawcy musi zostać podana; poprawne jest podanie obu grup rabatowych. (lista wszystkich grup rabatowych ze współczynnikami rabatowymi i opisem musi zostać uzgodniona oddzielnie). Jeżeli grupa rabatowa dostawcy nie jest używana należy podać wartość: - (minus, znak ASCII 45). Grupa bonusowa dostawcy. Jeżeli grupa bonusowa nie jest używana należy podać wartość: -(minus, znak ASCII 45). Wskazanie do jakiej serii (np. osprzęt elektroinstalacyjny) należy dany produkt. Ze względu na to, że produktu może należeć do kilku serii, to pole jest zdefiniowane w specyfikacji BMEcat 2005 jako Wielokrotne (ang. Multiple). Dalsze szczegóły na końcu niniejszej tabeli. Zawiera informację o różnych jednostkach opakowania. Zawiera informacje dot. szczegółów logistycznych. Zawiera informację o ograniczeniach związanych z chemikaliami stosowanymi w produktach Zawiera informację o różnych opłatach dodatkowych. UDX.EDXF.DISCOUNT_ GROUP_SUPPLIER UDX.EDXF.BONUS_GRO UP_SUPPLIER UDX.EDXF.PRODUCT_S ERIES Obowiązkowe (OR) Obowiązko we 50 Zalecane UDX.EDXF.PACKING_UNI Patrz def. +Obowiąz TS poniżej kowe UDX.EDXF.PRODUCT_LO Patrz def. Opcjonalne GISTIC_DETAILS poniżej UDX.EDXF.REACH Patrz def. +Obowiąz poniżej kowe UDX.EDXF.SURCHARGE_ LIST Patrz def. poniżej +Obowiąz kowe Element PACKING_UNITS Rys. 11 Diagram elementu PACKING_UNITS Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

29 Ze względu na fakt, że BMEcat 2005 nie pozwala na wielokrotne podawanie wartości takich jak objętość, ciężar, długość, poddrzewo zilustrowane jest całkowicie jako elementy UDX. Poddrzewo PACKING_UNITS zawiera informację o różnych jednostkach opakowania. Element podrzędny PACKING_UNIT może występować wielokrotnie. Dla każdego produktu powinno być wskazane przynajmniej najmniejsze zwykłe opakowanie PACKING_UNIT. Wskazanie wszystkich spośród dodatkowych jednostek opakowania jest z pewnością ważne, aby umożliwić hurtowniom wydanie odpowiednich dyspozycji (również w interesie producenta). Prosimy o zapewnienie zgodności z informacjami podanymi w punkcie Przykładowe warianty opakowań oraz odpowiednio w pkt 5i str Obowiąz kowe Oznaczenie Opis Element BMEcat Długość Typ pola Minimalna ilość Maksymalna ilość Kod jednostki opakowania Objętość Masa (ciężar) brutto Minimalna ilość w przeliczeniu na jednostkę zamówienia (ORDER_UNIT), dla którego użyta będzie ta jednostka opakowania. Maksymalna ilość w przeliczeniu na jednostkę zamówienia (ORDER_UNIT), dla którego użyta będzie ta jednostka opakowania. Kod odpowiadający jednostce opakowania; Musi być wybrany z listy o predefiniowanych wartościach (patrz punkt 8 str. 65). Objętość jednostki opakowania w metrach sześciennych (m³) Masa (ciężar) brutto jednostki opakowania (opakowanie z produktem/produktami) w kilogramach (kg) UDX.EDXF.QUANTITY_M IN UDX.EDXF.QUANTITY_M AX UDX.EDXF.PACKING_UN IT_CODE UDX.EDXF.VOLUME UDX.EDXF.WEIGHT dtfloat PUNIT dtfloat Obowiązkowe Obowiązkowe Obowiązkowe Number Opcjonalne Number Zalecane Długość Długość jednostki opakowania w metrach (m) UDX.EDXF.LENGTH Number Zalecane Szerokość Szerokość jednostki opakowania w metrach (m) UDX.EDXF.WIDTH Number Zalecane Wysokość Wysokość jednostki opakowania w metrach (m) UDX.EDXF.DEPTH Number Zalecane Kod EAN/GTIN Kod EAN/GTIN jednostki opakowania UDX.EDXF.EAN 14 Zalecane Należy ściśle przestrzegać używania predefiniowanych jednostki (metry sześcienne, kilogramy, metry). Wskazanie innej jednostki (litr, gram, milimetr) nie jest dozwolone. Wyjaśnienie do pola "seria produktu" <UDX.EDXF.PRODUCT_SERIES> Jeśli produkt należy do konkretnego typoszeregu lub serii, to informacje o tym oczywiście powinny być przekazywane także w ETIM BMEcat. Jest to ważne zwłaszcza w dziedzinie przełączników, jednak obecnie jest to również istotne dla małego AGD czy opraw oświetleniowych. Ponadto, nazwa serii może być podana dodatkowo w długim opisie produktu (element LONG_DESCRIPTION). Ze względu na to, że opis serii produktów może być związany z konkretnym krajem lub może być specyficzny dla danego języka, do pola przyporządkowano typ danych dtmlstring (zgodnie ze specyfikacją BMEcat 2005). Atrybut "lang" nie musi być wskazany, jeśli język domyślny dla elementu CATALOG został ustawiony na polski ( pol ). Przykład jednojęzycznego wskazania serii produktu (najczęściej stosowany): <UDX.EDXF.PRODUCT_SERIES> Pentacolor <UDX.EDXF.PRODUCT_SERIES> Przykład dla wielojęzycznego wskazania serii produktów: <UDX.EDXF.PRODUCT_SERIES Lang="pol"> Seria powierzchniowa<udx.edxf.product_series> <UDX.EDXF.PRODUCT_SERIES Lang="eng"> Surface Program <UDX.EDXF.PRODUCT_SERIES> Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

30 Element UDX.EDXF.PRODUCT_LOGISTIC_DETAILS Rys. 12 Diagram elementu UDX.EDXF.PRODUCT_LOGISTIC_DETAILS Oznaczenie Opis Element BMEcat Długość Typ pola Element: UDX.EDXF.PRODUCT_LOGISTIC_DETAILS Każde pole powinno być podane jeden raz dla produktu (zatem np. nie dopuszczalne jest podanie dwóch regionów pochodzenia dla tego samego produktu). Masa (ciężar) netto produktu Masa (ciężar) netto w kilogramach, odniesiona do ilości cenowej (PRICE_QUANTITY) UDX.EDXF.NETWEIGHT i jednostki zamówieniowej (ORDER_UNIT), np. dla kabla, którego jednostką zamówieniową jest metr i cena podawana jest za 1000 m należy podać ciężar netto Klucz preferencji Region pochodzenia w kg dla 1000 m kabla. Klucz w odniesieniu do polskiego kodeksu celnego lub odpowiednio do specjalnego porozumienia dla kontrahentów spoza Polski. Nazwa regionu odpowiednio do normy ISO (Kody nazw krajów i ich jednostek administracyjnych). Kody regionalne muszą być pisane wielkimi literami. UDX.EDXF.PREFERENC E_KEY UDX.EDXF.REGION_OF_ ORIGIN Opcjonalne Number Opcjonalne 10 Opcjonalne 10 Opcjonalne Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

31 Element UDX.EDXF.REACH Rys. 13 Diagram elementu UDX.EDXF.REACH Oznaczenie Opis Element BMEcat Długość Typ pola Element: UDX.EDXF.REACH Jest to pole obowiązkowe dla każdego produktu. Jeżeli nie jest to możliwe dla pewnych produktów, (w momencie tworzenia katalogu BMEcat), wyjątkowo, podać można informację no data. Data Informacja REACH Data sprawdzenia produktu przez producenta pod kątem informacji REACH 7 (jeśli w kolejnym polu UDX.EDXF.REACH.INFO podana jest wartość no data powinna tu być podana data produkcji katalogu) Określa, czy produkt zawiera substancje niebezpieczne lub stwarzające zagrożenie SVHC = substance of very high concern w stężeniu wagowym powyżej 0,1% (w odniesieniu do półfabrykatów lub substancji, które przed podaną datą zostały określone i opublikowane przez ECHA 8 ). Możliwe wartości: - true (zawiera substancje> 0,1% masy) - false (nie zawiera substancji> 0,1% masy) - no data (brak danych) W przypadku podania wartości "true" musi być podany głęboki link 9 MIME- Infos (patrz opis 5.g str. 50). Podane informacje odnoszą się jedynie do wyników sprawdzenia wykonanego na określony dzień i nic nie mówi nic na temat produktów już dostarczonych do hurtowni lub temat produktów, które mają być dostarczone w przyszłości (w takim przypadku ważna jest zawsze informacja podana w dokumentach dostawy). UDX.EDXF.REACH.LIST DATE Obowiązk owe 10 Obowiązkowe UDX.EDXF.REACH.INFO 10 Obowiązkowe 7 REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. 8 ECHA - European Chemicals Agency 9 Głębokie linkowanie (ang. deep linking) - metoda linkowania opublikowanych w internecie zasobów innego serwisu internetowego poprzez hiperłącze do konkretnej podstrony lub elementu. Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

32 Element UDX.EDXF. SURCHARGE_LIST Rys. 14 Diagram elementu UDX.EDXF. SURCHARGE_LIST Oznaczenie Opis Element BMEcat Długość Typ pola Element UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST zawiera sekwencję elementów podrzędnych UDX.EDXF.SURCHARGE. Z kolei ten element określa zasady przekazywania danych o dopłatach dla produktu (np. dotyczących surowców takich jak miedź czy mosiądz, opłaty WEEE, itp.). Informacje o dopłatach mogą być podawane wielokrotnie, jeśli na przykład produkt zawiera kilka rodzajów metali. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi przykładami i zamieszczonymi poniżej wyjaśnieniami. Ta sekcja jest obowiązkowa, jeśli dla danego produktu dopłaty powinny być naliczane. Rodzaj dopłaty Sposób naliczania dopłaty Przy podawaniu wartości należy zwrócić uwagę na pisownię małymi literami. Przykład dla surowców: copper, aluminium, lead, silver, brass, gold, platinum. Przykład innych opłat dodatkowych: packaging, insurance, dearness, recycling, recycling WEEE Sposób naliczania dopłaty: podstawowy/skumulowany. Możliwe wartości: base albo cumulated. Sposób podstawowy oznacza wyliczenie wartości z pola PRODUCT_PRICE. Sposób skumulowany jest odpowiedni jeśli podaje się dopłaty lub zniżki w polu: UDX.EDXF.SURC HARGE_LIST UDX.EDXF.SURCHARGE _TYPE UDX.EDXF.SURCHARGE _MANNER Opcjonalne / Obowiązko we 20 Obowiązkowe 10 Obowiązkowe Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

33 Oznaczenie Opis Element BMEcat Długość Współczynnik dopłaty Kwota dopłaty Wartość odniesienia dla surowca Ciężar surowca Naliczanie skokowe Przykład: 0.05 (odpowiada to 5%) Tej wartości nie należy zamieszczać jeśli podany jest ciężar materiału. Jeżeli podano wartość kroku, należy podać również albo współczynnik opłaty dodatkowej albo kwotę opłaty dodatkowej. Przykład: 0.02 (odpowiada to np. 2 groszom lub eurocentom).tej wartości nie należy zamieszczać jeśli podany jest ciężar materiału. Jeżeli podano wartość kroku, należy podać również albo współczynnik opłaty dodatkowej albo kwotę opłaty dodatkowej. Wartość odniesienia musi być podana dla wyliczenia dopłaty dodatkowej dla surowców. Ten element jest obowiązkowy - jeżeli istnieje wartość odniesienia dla surowca, musi być ona podana. Kwota podawana jest w PLN/100 kg. Ta cena surowca jest wkalkulowana w cenę produktu. Przykład: przewód giętki miedziany CU 150PLN/100kg, Kabel zasilający średniego napięcia CU 100PLN/100kg Ciężar materiału dla wyliczenia dopłaty, podawany w gramach dla danej ilości zamówienia (PRICE_QUANTITY). Ta wielkość nie może być podana jeśli wyspecyfikowana jest wartość dla naliczania skokowego. Wielkość skoku rozumianego jako moment rozpoczęcia naliczania dopłaty ze współczynnika lub kwoty. Wartość ta nie może być podana jeśli zamieszczono ciężar surowca. Jeżeli wartość ta jest podana, podać należy również wartość UDX.EDXF.SURCHARGE_- PERCENTAGE lub UDX.EDXF.- SURCHARGE_PRICE_AMOUNT UDX.EDXF.SURCHARGE _PERCENTAGE UDX.EDXF.SURCHARGE _PRICE_AMOUNT UDX.EDXF.MATERIAL_ BASIS UDX.EDXF.MATERIAL_ BASIS_WEIGHT UDX.EDXF.MATERIAL_ BASIS_SURCHARGE_ THRESHOLD Number Number Number Number Number Typ pola Obowiązkowe (or) Obowiązkowe (or) (Obowiązkowe) Obowiązkowe (or) Obowiązkowe (or) Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

34 Uruchomienie naliczania skokowego Dopłata/kredyt Rodzaj wyliczenia Określenie w jakim momencie należy uruchomić naliczanie skokowe: 1 = za rozpoczęty skok 2 = za pełny skok Jeżeli nie podano żadnej wartości, domyślnie przyjęte będzie naliczanie za pełny skok (2). Określa czy ma miejsce tylko dopłata czy dopłata/kredyt: 1 = tylko dopłata 2 = dopłata/kredyt Jeżeli nie podano żadnej wartości, domyślnie przyjęta będzie wartość tylko dopłata (1). Określa czy dopłata, która jest podana w polu UDX.EDXF.SUR CHARGE_PERC ENTAGE, musi być wyliczana w oparciu o listę cen bez rabatu (net_list), czy listę cen uwzględniających rabat (net_customer): 1 = net_list 2 = net_customer Jeżeli nie podano żadnej wartości, domyślnie przyjęta będzie wartość ceny netto bez rabatu (1). Ta wartość musi być podana tylko wtedy gdy podana jest również wartość UDX.EDXF.SURCHARG E_PERC ENTAGE. UDX.EDXF.MATERIAL_ BASIS_SURCHARGE_ SHUTTER UDX.EDXF.MATERIAL_ BASIS_SURCHARGE_ CREDIT Number Number Zalecane Zalecane UDX.EDXF.SURCHARGE _CALCULATION Number Zalecane Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

35 Przykłady dopłat różnego rodzaju Dopłata w procentach z określonym skokiem (np. 5 %) Dopłata ma miejsce jeśli cena srebra wzrośnie o więcej niż 50PLN w porównaniu z podaną ceną we wskaźniku odniesienia dla surowca (naliczanie za każdy zakończony skok). Przy bazie odniesienia 150 i dopłacie 5% za pełny skok 50,00 PLN daje to: począwszy od 200 = 5% dopłaty począwszy od 250 = 10% dopłaty począwszy 300 = 15% dopłaty począwszy 350 = 20% dopłaty itd. <UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> <UDX.EDXF.SURCHARGE> <UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE>silver</UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE> <UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER>base</UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER> <UDX.EDXF.SURCHARGE_PERCENTAGE>0.05</UDX.EDXF.SURCHARGE_PERCENTAGE> <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS>150</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS> <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_THRESHOLD>50</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_- SURCHARGE_THRESHOLD> <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_SHUTTER>2</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHA RGE_SHUTTER> <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_CREDIT>1</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHAR GE_CREDIT> <UDX.EDXF.SURCHARGE_CALCULATION>1</UDX.EDXF. SURCHARGE_CALCULATION> </UDX.EDXF.SURCHARGE> </UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> Dopłata ważona, z bazą odniesienia Zgodnie z BMEcat 2005, liczby dotyczące metali powinny być wyrażane w gramach na ilość zamówienia (PRICE_QUANTITY) w odniesieniu do jednostki zamówienia (ORDER_UNIT). Poniżej podano przykład nietypowej wielkości z branży kablowej, pochodzący z Eldanorm 10. Przykład dla PRICE_QUANTITY = 1000 (ORDER_UNIT = metr) <UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> <UDX.EDXF.SURCHARGE> <UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE>copper</UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE> <UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER>base</UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER> <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS>150</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS> <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_WEIGHT>43000</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_WEIGHT> </UDX.EDXF.SURCHARGE> </UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> Przykład dla PRICE_QUANTITY = 100 (ORDER_UNIT = metr) <UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> <UDX.EDXF.SURCHARGE> <UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE>copper</UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE> <UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER>base</UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER> <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS>150</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS> <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_WEIGHT>4300</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_WEIGHT> </UDX.EDXF.SURCHARGE> </UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> 10 ELDANORM jest jednym ze standardów wymiany danych w branży elektrotechnicznej. Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

36 Procentowa dopłata do listy cen bez rabatów (net_list) za opakowanie (np. 1%) <UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> <UDX.EDXF.SURCHARGE> <UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE>packaging</UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE> <UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER>base</UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER> <UDX.EDXF.SURCHARGE_PERCENTAGE>0.01</UDX.EDXF.SURCHARGE_PERCENTAGE> </UDX.EDXF.SURCHARGE> </UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> Dopłata w procentach z określonym skokiem, wagą oraz podstawą Dopłata ma miejsce jeśli cena srebra wzrośnie o 1.00 PLN (skok początkowy) w porównaniu z podaną ceną we wskaźniku odniesienia dla surowca. Jeżeli cena spadnie o 1.00 PLN, udzielony będzie kredyt. Przy bazie odniesienia 150 i dopłacie 5% za pełny skok 50,00 PLN daje to: począwszy od 151 = 5% s dopłaty począwszy od 201 = 10% dopłaty począwszy od 251 = 15% dopłaty począwszy od 301 = 20% dopłaty itd. (analogicznie dla kredytu) <UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> <UDX.EDXF.SURCHARGE> <UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE>silver</UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE> <UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER>base</UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER> <UDX.EDXF.SURCHARGE_PERCENTAGE>0.05</UDX.EDXF.SURCHARGE_PERCENTAGE> <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS>150</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS> <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_THRESHOLD>50</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_- SURCHARGE_THRESHOLD> <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_SHUTTER>1</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHA RGE_SHUTTER> <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_CREDIT>2</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHAR GE_CREDIT> <UDX.EDXF.SURCHARGE_CALCULATION>1</UDX.EDXF. SURCHARGE_CALCULATION> </UDX.EDXF.SURCHARGE> <UDX.EDXF.SURCHARGE> <UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE>copper</UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE> <UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER>base</UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER> <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS>150</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS> <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_WEIGHT>110</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_WEIGHT> </UDX.EDXF.SURCHARGE> </UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> Przesłanie informacji dot. WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 11 <UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> <UDX.EDXF.SURCHARGE> <UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE>recycling WEEE</UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE> <UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER>base</UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER> <UDX.EDXF.SURCHARGE_PRICE_AMOUNT>0.28</UDX.EDXF.SURCHARGE_PRICE_AMOUNT> </UDX.EDXF.SURCHARGE> </UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> Niniejsze wytyczne dotyczą wymiany danych pomiędzy producentem a hurtowniami w Polsce. Należy zwrócić uwagę w jakim kraju obowiązuje opłata WEEE. 11 WEEE / ZSEE (ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment / pol. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych) dyrektywa Unii Europejskiej. Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

37 Ilustracja graficzna dopłat związanych z metalami oraz odpowiadających im pól obowiązkowych Przykładowe wartości dla cechy rodzaj surowca : copper, aluminum, lead, silver, brass, gold, platinum Obowiązkowe Wartość odniesienie dla surowca UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS Obowiązkowe (lub) Obowiązkowe (lub) Wartość progowa dopłaty UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_THRESHOLD Obowiązkowe (lub) Obowiązkowe (lub) Kwota dopłaty UDX.EDXF.SURCHARGE_AMOUNT Wielkość dopłaty w procentach UDX.EDXF.SURCHARGE_PERCENTAGE Ciężar surowca UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_WEIGHT Schemat przedstawia zależność pomiędzy polami, jednak nie odpowiada to kolejności tagów w BMEcat! Element PRODUCT_REFERENCE Rys. 15 Diagram elementu PRODUCT_REFERENCE Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

38 Oznaczenie Opis Element BMEcat Długość Typ pola Opcjonalnie: Odniesienia do innych produktów (PRODUCT_REFERENCE) Pola obowiązkowe tylko w dla Rodzaj odniesienia i Produkt referencyjny Opisuje relacje między dwoma produktami PRODUCT_REFERENCE type =... Opcjonalne Rodzaj odniesienia value="accessories" value="base_product" value="consists_of" value="diff_orderunit" value="followup" value="mandatory" value="similar" value="select" value="sparepart" value="others" 20 Obowiązkowe Liczba Produkt referencyjny Katalog produktu Wersja Dodatkowe informacje multimedialne Wskazuje na liczbę produktów stanowiących odniesienie Jednoznaczny kod produktu, stanowiącego odniesienie Jednoznaczny kod identyfikujący katalog, jeśli produkt referencyjny nie znajduje się w tym samym katalogu Numer wersji katalogu z produktem referencyjnym PRODUCT_REFERENCE quantity = Integer Opcjonalne PROD_ID_TO CATALOG_ID 32 Obowiązkowe 20 Opcjonalne CATALOG_VERSION 7 Opcjonalne Opis odniesienia Pole opisu odniesienia REFERENCE_DESCR 250 Opcjonalne Element stosowany do MIME_INFO opisu odniesienia (np. korzystanie z akcesoriów). - Opcjonalne (Patrz opis elementu MIME_INFO wcześniej w opisie elementu PRODUCT.) Przykład odniesienia do nowszej wersji produktu <PRODUCT_REFERENCE type="followup" <PROD_ID_TO>4711</PROD_ID_TO> </PRODUCT_REFERENCE> Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

39 Element PRODUCT_LOGISTIC_DETAILS Rys. 16 Diagram elementu PRODUCT_LOGISTIC_DETAILS Oznaczenie Opis Element BMEcat Długość Typ pola Element PRODUCT_LOGISTIC_DETAILS zawiera szczegóły logistyczne dotyczące produtku (między innymi dane identyfikacyjne do celów celnych i statystycznych). Każde pole informacyjne powinno być podane tylko raz dla każdego produktu (niedopuszczalne jest np. podanie dwóch kodów taryfy celnej dla jednego i tego samego produktu). Kod celny (element ten zawarty jest w kodzie taryfy celnej) Współczynnik statystyczny Kraj pochodzenia Kod produktu w katalogu produktów do celów statystycznych w handlu zagranicznym. Jest zgodny z pierwszymi 8 cyframi kodu taryfy celnej odpowiedniego towaru. Współczynnik konwersji jednostki produktu zamawianego na odpowiednią jednostkę używaną do celów statystycznych w handlu zagranicznym. Przykład: rury o długości 3 metrów mogą być zamawiane w sztukach (jednostka zamówienia = sztuka). Wymaganą jednostką do celów statystycznych w handlu zagranicznym jest w tym przypadku metr, współczynnik konwersji wynosi więc 3. Na bazie tego współczynnika oraz jednostki zamówienia można obliczać współczynniki konwersji dla innych przypadków. Kod kraju wg ISO , np. PL (dla Polski) US (dla USA) Kody kraju można wyrażać jedynie wielkimi literami. Kod CE (jako Unii Europejskiej) nie jest dozwolony. CUSTOMS_NUMBER Element ten zawarty jest w CUSTOMS_TARIFF _NUMBER STATISTICS_FACTOR COUNTRY_OF_ORIGIN +Zalecane 60 +Zalecane Number Opcjonalne 2 +Zalecane Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 2.2 Status:

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1 www.gs1pl.org The global language of business WSTĘP Powodzenie standardów systemu GS1 służących do identyfikacji produktów, usług i lokalizacji, stworzyło wśród użytkowników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Volvo BUS Corporation VOLVO POLSKA AUTOBUSY

Volvo BUS Corporation VOLVO POLSKA AUTOBUSY Volvo BUS Corporation VOLVO POLSKA AUTOBUSY Szanowni Państwo, Ogólne Wymagania Logistyczne stanowią załącznik do ogólnych umów handlowych zawieranych pomiędzy dostawcą i Volvo. Nie zmieniają one, ani nie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business Polska EANCOM w handlu i transporcie www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie... 3 Historia EANCOM... 3 Handel a transport z punktu widzenia EDI... 5 Ogólny model przepływu danych...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki PORADNIK Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. 2 Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Wersja Zmiany Data Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Interfejs standardowy systemu

Interfejs standardowy systemu Interfejs standardowy systemu opracowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów

ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów Podręcznik użytkownika Podsumowanie: Dokument jest podręcznikiem przygotowanym przez Międzynarodową Agencję ISTC, który wyjaśnia zastosowanie standardu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI 1 Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2005 2 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Identyfikacja towarów w komunikatach EDI...4 2.1. Towary standardowe...

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Praca Bieżąca

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Praca Bieżąca INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Praca Bieżąca SPIS TREŚCI 1. Ogólne zasady pracy z dokumentami... 3 1.1. Edycja dokumentu... 3 1.2. Status dokumentu... 6 1.3. Edytowanie dokumentu... 7 1.4. Lista dokumentów... 8

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e- commerce dla systemu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo